Публикации за 1996


Ангелова, Пенка (1996) Christoph Ransmayrs Romanwerk oder Was heißt und zu welchem Ende verläßt man die Universalgeschichte. In: Geschichte der österreichischen Literatur / Donald G. Daviau/Herbert Arlt (Hrsg.). St. Ingbert: Röhrig, 1996, S. 416-433. ISBN: 978-3-86110-107-9. St. Ingbert: Röhrig.

Ангелова, Пенка (1996) Mich liebt, o, Mutter, ein Feuerdrache: Seitensprünge einer Germanistin. Велико Търново: ПИК, 1996, 120 с. ISBN: 954-8258-73-0, COBISS.BG-ID: 1031325412. Велико Търново: ПИК.

Ангелова, Пенка (1996) Topoi des Schweigens. In: Alte Welten - neue Welten. Teil: 2., Abstracts. Tübingen: Niemeyer, 1996, S. 15. ISBN: 978-3-484-10716-8. Tübingen: Niemeyer.

Ангелова, Пенка (1996) Vorwort der Herausgeberin. In: Roda Roda: Das Rosenland: Bulgarische Gestalter und Gestalten. Veliko Tarnovo: PIC, 1996, S. 5-7. ISBN - 954-8258-58-7. COBISS.BG-ID - 1030289636. Veliko Tarnovo: PIC.

Ангелова, Пенка (1996) Антиутопиите на Юра Зойфер [Предговор]. В: Юра Зойфер: От Рая до Края на Света: Пиеси. Велико Търново: ПИК, 1996, с. 5-19. ISBN - 954-8258-62-5. COBISS.BG-ID - 1029723876. , Велико Търново: ПИК.

Андреев, Андрей (1996) Андреев, А. Руски планове за България за периода 1887 – 1892 г. Епохи, 1996, кн. 3. В. Търново

Андреев, Андрей (1996) Конфликтът между патриарх Никон и цар Алексей Михайлович (1658 - 1667). Трудове на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, т. 29, 1991,ISSN 0204 - 6369, с. 7 - 47. В. Търново

Анчев, Стефан (1996) Великите сили, балканските държави и добруджанският въпрос 1912-1915 г. Тутраканската епопея и освобождението на Добруджа. Тутракан 1996., с. 29-39.

Аркадиев, Димитър (1996) Влияние на комбинация от фактори върху средните добиви от пшеница Сб. Проблеми на селекцията, семезнанието, семепроизводството и агротехниката. Научни трудове, Т.2. Агротехника и икономика, Русе, 1996, с.196-200.

Аркадиев, Димитър (1996) Влияние на организацията и концентрацията на производството и върху млечната продуктивност на кравите в България Сб. Агробизнесът в условията на преход към пазарна икономика. Сливен, 1996, с.228-232.

Аркадиев, Димитър (1996) Икономическа оценка на влиянието на комбиции от производствени фактори върху добива от сортове зимна мека пшеница Сб.Проблеми на селекцията, семезнанието, семепроизводството и агротехниката. Научни трудове, Т.2. Агротехника и икономика, Русе, 1996, с.201-206

Бакоев, Валентин (1996) Два фокуса с карти и тайните, които те крият Математика и информатика, София, 1996, бр. 4, стр. 13-15 и бр. 5, стр. 35-39. ISSN 1310–2230

Бонджолова, Валентина (1996) Помагало по българска фонетика (Задачи и текстове за упражнения), 3. прераб. и доп. изд. ВТ, 1996, ИК „Знак 94”. ISBN - 954-8709-15-5. COBISS.BG-ID – 1029573348.

Бонева, Галя (1996) Взаимоотношенията в семейството Сб. Научни трудове на ВВОВУ "В. Левски", Ч 3, Обществени науки, кн.45

Бонева, Галя (1996) Роля на взаимните очаквания в процеса на обучението Сб. Научни трудове, ВВОВУ, Обществени науки, Ч.3, кн.45

Бочева, Стефка (1996) Взаимодействие на изпълнителски изкуства в обучението на студенти-педагози. Педагогически алманах, кн. 1,2

Бузов, Вихрен (1996) Върху епистемологическите основи на икономическия либерализъм на Фридрих Хайек сб. Общество, икономика, култура, Сборник статии (ред. О. Стоичкова), ЮЗУ “Неофит Рилски”, с.61-67;

Бузов, Вихрен (1996) Индуктивният извод и диалектиката на познанието Год. на Софийския унив. "Св. Климент Охридски" / Филос. фак. - С., 1996. - Т. 86 : 1993, кн. - Философия. - С. 127-137 ;

Бузов, Вихрен (1996) Логика и философия Любомъдрие Том 1, Материали от национална конференция по философия, Съст. Е. Данков, Философска асоциация – Велико Търново, с. 209-212, ISBN 954-9507-07-06

Бузов, Вихрен (1996) Рационалност, познание, култура Философия и култура (Съст. Р. Данкова), УИ “Св. св. Кирил и Методий”, Диоген, ВТ, с.253-294;

Бузов, Вихрен (1996) Съществуват ли обективно естествените типове? сп. Философия N 2, Издание на МОН, С., с..66-72

Бузов, Емил (1996) Детската градина - първи стъпки в демокрацията Отворено образование: опит, изследвания, новости, 1996, V, № 5-6 с. 7-17, ISSN: 0861-0738., COBISS.BG-ID 1135962852

Бузов, Емил (1996) Предучилищният проект "Стъпка по стъпка" в България Отворено образование: опит, изследвания, новости, 1996, V, № 4, с. 33-35, ISSN: 0861-0738. COBISS.BG-ID 1135963108

Булева-Петрова, Марияна (1996) Българската детска и училищна песен от Освобождението до 40-те години на ХХ в. Аспекти на звуковисочинното мислене и музикално- поетичния синтез. Българско музикознание, 1996, 1, с. 3-44, Print ISSN: 0204–823X

Булева-Петрова, Марияна (1996) Инструменталните съпроводи в българските детски и училищни песни /аспекти на хармоничното мислене и музикално поетичния синтез/ Издателство на ВТУ

Булева-Петрова, Марияна (1996) Проблеми на музикално-поетичния синтез "Музикални хоризонти" - извънреден брой

Булева-Петрова, Марияна (1996) Ценностни аспекти и информативно натоварване на жанра детска и училищна песен в контекста на музикалната култура Сп. "Българско музикознание" № 4

Буров, Стоян (1996) Езикът на Гео Милев и Гео Милев за езика. // Р. Русинов (съст. и ред.). Майстори на българското художествено слово. София, Велико Търново: Издателство "Анубис", Издателство “Абагар”, 1996, стр. 9 – 21.

Буров, Стоян (1996) За лингвистичните основи на тълковните речници. Език и литература, LІ, 1996, № 2, стр. 133 – 137.

Буров, Стоян (1996) Лингвистична поредица на Великотърновския университет. [Библиотека “Филология”. Езикознание.] – Български език, ХLVІ, 1996, № 4, стр. 103-104.

Буров, Стоян (1996) Проф. Л. Андрейчин и българската ономастика. // Н. Ковачев (съст. и отг. ред.). Състояние и проблеми на българската ономастика. 3. Ономасти и ономастични изследвания в България. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 1996, стр. 201-206.

Буров, Стоян (1996) Професионално за “говорещите хора”. [К. Иванова, Р. Ницолова. Ние, говорещите хора. София, 1995. 230 стр.] – Проглас (Велико Търново), V, 1996, № 2, стр. 107-109.

Буров, Стоян (1996) Собствените имена в граматико-прагматически аспект. Български език, ХLVІ, 1996, № 4, стр. 7 – 15.

Буров, Стоян (1996) УЧЕБЕН ПРАВОПИСЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК [Части: Българските правописни норми и правила, Думите с начални букви от а до о вкл.]. Велико Търново: Слово, 1996. 264 стр. (3. изд.)

Буров, Стоян (1996) ФОРМИ И ЗНАЧЕНИЕ НА СЪЩЕСТВИТЕЛНОТО ИМЕ (С оглед предимно на категорията число). [Библиотека “Филология”, Езикознание 6.] Велико Търново: Издателство “ПИК”, 1996. 198 стр. Рец.: Й. Захариева. – Български език, 1996, ХLVІ, № 6, стр. 74-79. Рец.: М. Попова. – Български език, ХLVІІ, 1997/1998, № 2, стр. 104-109. Рец.: Р. Русинов. Още един принос към изследването на българското съществително име. – Език и литература, LІ, 1996, № 3-4, стр. 160-161. Рец.: Р. Русинов. – Съпоставително езикознание, ХХІІ, 1997, № 2, стр. 101-104. ISBN 954-8258-69-2. COBISS.BG-ID 1029576932

Буров, Стоян (1996) Художественият и езиковият свят на Веселин Ханчев. // Р. Русинов (съст. и ред.). Майстори на българското художествено слово. София, Велико Търново: Издателство "Анубис", Издателство “Абагар”, 1996, стр. 297-305.

Буюклиева, Стефка (1996) A method for constructing self-dual codes with an automorphism of order 2 Математика и математическо образование

Буюклиева, Стефка (1996) A method for constructing self-dual codes with application to length 64 Proceedings of the International Workshop ACCT, Sozopol, Bulgaria, pp. 81-85

Буюклиева, Стефка (1996) Singly-even self-dual codes of length 40 Designs, Codes and Cryptography, vol. 9, pp. 131-141. Print ISSN 0925-1022

Василева, Ели (1996) Сярова, Ели. Живият Смисъл и идеята за конкретна метафизика. Сп. ФИЛОСОФИЯ: двумесечно научно - методическо списание. София: МОН, кн. 5/6, 1996, стр. 3-10, ISSN 1314-8559 (Online) ISSN 0861-6302 (Print) Сп. ФИЛОСОФИЯ: двумесечно научно - методическо списание. София: МОН, кн. 5/6, 1996, стр. 3-10, ISSN 1314-8559 (Online) ISSN 0861-6302 (Print)

Василева, Ели (1996) Сярова, Ели. Криптософийността на човека и проблемът за битието на безусловното съзнание. Във: Философия, история, хуманизъм. С., БАН, 1996 С., БАН

Василева, Ели (1996) Сярова, Ели. Началото у Декарт, София и проблемът за актуалната безкрайност. Сп. Философски алтернативи, изд. на Института за изследване на обществата и знанието - БАН: кн. 6, 1996, стр. 49-53, ISSN 0861-7899 Сп. Философски алтернативи, изд. на Института за изследване на обществата и знанието - БАН: кн. 6, 1996, стр. 49-53, ISSN 0861-7899

Василева, Ели (1996) Сярова, Ели. Философският образ на съвременния религиозен българин. Във: Философският образ на кръстопътния човек в българската култура: рационалност, духовност, религиозност. София: изд. Рива, 1996, стр.190-212, ISBN 954-8001-18-7 София: изд. Рива, 1996, стр.190-212, ISBN 954-8001-18-7

Василева, Радка (1996) Василева, Рада: Хегел, Георг: Сравнение между философските принципи на Шелинг и Фихте. В: С. Марков: Философията като метафизика. Сборник рецептивни текстове. В. Търново: „Слово", 1996, с.144-168. ISBN 954 439 414-1. COBISS.BG-ID 1030356708 В. Търново: Слово

Велкова-Гайдаржиева, Антония (1996) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Литературнокритически ракурси за кандидат-студенти и учители. Под редакцията на проф. Тодор Бояджиев. София, 1996. ISBN 954-525-047-X. COBISS.BG-ID 1029755620

Велкова-Гайдаржиева, Антония (1996) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Митът П. П. Славейков през погледа на д-р К. Кръстев, Б. Пенев, Вл. Василев. // Език и литература, 1996, № 5-6., с. 81-92. ISSN 0324-1270; COBISS.BG-ID 1119634660

Велкова-Гайдаржиева, Антония (1996) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Проблемът за личността и другите у Яворов и Вазов. // Как ехото не глъхне. Нов сборник с изследвания за П. К. Яворов. София: УИ "Св. Климент Охридски", 1996, (с. 137-153). ISBN 954-07-0966-0. Как ехото не глъхне. Нов сборник с изследвания за П. К. Яворов. София: УИ "Св. Климент Охридски", 1996, (с. 137-153). ISBN 954-07-0966-0.

Велкова-Гайдаржиева, Антония (1996) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Проблемът историография – митотворчество у Паисий Хилендарски и неговата оценка в критическото наследство на Боян Пенев (в съавт. с Д. Ефендулов). // Български език и литература, 1996, бр. 4-5, (с. 59-66). ISSN 0323 - 9519. Български език и литература, 1996, бр. 4-5, (с. 59-66). ISSN 0323 - 9519.

Велкова-Гайдаржиева, Антония (1996) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Списание „Хиперион“ и Иван Радославов. // Пир - Велико Търново, 1996, бр. 2, (с. 111-115). ISSN 1310-3490. Пир - Велико Търново, 1996, бр. 2, (с. 111-115). ISSN 1310-3490.

Видин, Благой (1996) Проблеми на промулгацията на международните договори. Списание "Съвременно право", 1996, № 1, 41-50. ISSN: 0861-18-15

Владов, Владимир (1996) Гръцкият езиков проблем // Societas Classica : Поредица „Д-р Никола Пиколо“ / Пепа Лунгарова – В. Търново : УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 1996, с. 103-111. ISBN 954-524-135-7

Владов, Владимир (1996) Префикс α при словообразуването в новогръцкия език – семантика и развитие // Научни трудове на ВВОВУ „Васил Левски“. Кн.28 Филологии / Доц. д-р А. Атанасов – В. Търново, 1996, с. 179-183. ISSN 0861-0312

Владов, Владимир (1996) Употребата на някои остарели предлози в съвременната гръцка публицистика // Societas Classica : Поредица „Д-р Никола Пиколо“ / Пепа Лунгарова – В. Търново : УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 1996, с. 112-121. ISBN 954-524-135-7

Влайков, Светлозар (1996) Аспекти на антонимните взаимовръзки между постоянните сравнения от старобългарски и староруски език (ХІ – ХІV в.). В. Търново, 1996, сп. “Проглас”, кн. 3 У нас

Гайдова, Радка (1996) Гайдова, Радка. Програмите за възпитанието на децата от предучилищна възраст и диагностика на когнитивното развитие на децата. София. сп. Дом, дете, детска градина.1996, 1-2 ; SSN - 1310-0580; COBISS.BG-ID - 1132514532

Гайдова, Радка (1996) Диагностика на трудовите умения на децата. сп. Предучилищно възпитание, 1996, бр.1, с.39-41 сп. Предучилищно възпитание, 19961, бр.1, с.39-41

Гайдова, Радка (1996) Обучението на 6-7-годишните деца за обучението по труд и техника в І клас. сп. Педагогически алманах, бр. 1-2, 1996

Галунов, Тодор (1996) Третият държавен съд (1921-1923).Исторически преглед, 1996, N 5, с. 47-65.ISSN – 0323 - 9748. Исторически преглед, 1996, N 5, с. 47-65.ISSN – 0323 - 9748.

Ганчева, Магдалена (1996) Явление лексической аналогии (на материале русского и болгарского языков). – Научни трудове на ВВОВУ “В.Левски”, кн. 46, Филологии – ч. 1, В. Търново, 1996, с. 469-479. ISSN 0861- 0312. В.Търново

Генова, Дафинка (1996) How Do We Interpret Questions? Paper presented at The First International European Studies Conference Europe from East to West, Varna, June 1996. Ed. by M. Dangerfield et al. Veliko Tarnovo: PIC Publishers, 1996, pp. 189-198. ISBN 954-8258-83-8

Генова, Дафинка (1996) За някои аспекти на прагматичната изводимост. Проглас, 1996, 2, с. 3-15. Print ISSN 0861-7902

Георгиев, Георги (1996) Analysis of a Ferrite-Dielectric Circular Waveguide Conf. Summaries Trans Black Sea Region Symp. Appl. Electromagn., Metsovo, Greece, Apr. 17-19, 1996, p. MMWS 28.

Георгиев, Георги (1996) Analysis of an Open Circular Ferrite Waveguide Conf. Summaries Trans Black Sea Region Symp. Appl. Electromagn., Metsovo, Greece, Apr. 17-19, 1996, p. FSTE 36.

Георгиев, Лъчезар (1996) Георгиев, Лъчезар. Приносът на свищовските печатници-издателства за развитието на българското образование и утвърждаване на национална книгоиздателска традиция / Георгиев, Лъчезар Георгиев. // Пед. алманах, 1996, № 1–2, с. 176–203. Рез. на англ. ез. Библиогр. 20 загл. [Дейности на свищовските печатници “Паничкови”, “Славкови”, Печатница на Американската евангелска мисия, печатницата на Димитър Дамянов, Дунавско печатарско дружество, Никола Данков и съдружие, на “Никола С. Найденов”, книжарница и скоропечатница “Гр. Т. Михайлов”, печатарите - книжари Илия Хр. Петков, Владимир П. Янакиев, книжарница на Драган Манчов, Йосиф Т. Козаров]. ISSN: 2367-9360 (Online) ISSN: 1310-358Х (Print) Лиценз: CC BY-NC-ND

Георгиева, Виолета (1996) Нова драматургия на историческия разказ – история на всекидневието. В: НАУЧНИ трудове на ВВОУ „В. Левски”, кн. 44, Обществени науки: част втора. /Ред. кол.: полк. доц. д-р А. Г. Атанасов и др./, с. 184–190. В. ISSN 0861-0312 (print). COBISS.BG-ID - 1247780580. Велико Търново

Георгиева, Виолета (1996) Нравствените ценности и отговорностите на българското семейство. НАУЧНИ трудове на ВВОУ „В. Левски”, кн. 43, Обществени науки: част първа /Ред. кол.: полк. доц. д-р А. Г. Атанасов и др./, с. 204–211. ISSN 0861-0312 (print). COBISS.BG-ID - 1247780580. Велико Търново

Георгиева, Виолета (1996) Съвременните учебници по българска история в основното училище в търсене на националната идентичност. В: НАУЧНИ трудове на ВВОУ „В. Левски”, кн. 44, Обществени науки: част втора /Ред. кол.: полк. доц. д-р А. Г. Атанасов и др./, с. 155–162. ISSN 0861-0312 (print). COBISS.BG-ID - 1247780580. Велико Търново

Гецов, Антон (1996) Периодните структури в съвременния български книжовен език. Дисертация за присъждане на научна и образователна степен "доктор". Принт. изд. Рецензенти: проф. дфн Елена Георгиева, проф. Русин Русинов. Защитена пред СНС по езикознание. Утвърдена от ВАК с протокол № 13-9. В. Търново, София, 1996, 263 л., COBISS.BG-ID – 1262310116.

Гецов, Антон (1996) Семантико-синтактични отношения в протазиса на периодната структура Проглас. Главен редактор: проф. дфн Георги Данчев. Кн. 2, 1996, с. 81–91. ISSN 0861-7902 (Print). ISSN 2367-8585 (Online), COBISS.BG-ID - 1134918372. < http://journals.uni-vt.bg/proglas/bul/vol10/iss2/9 >

Гочев, Гочо (1996) .Доц. д-р Светлана Жановна Пенева на 60 години. // “Проглас”, 1996, 2, с.105-106

Гочев, Гочо (1996) “Языковые нелогичности” и сопоставительное изучение языков. // Сопоставительные и сравнительные исследования русского и других языков. VI Международный симпозиум. Доклады. Белград, 1996, с.243-247.

Гочев, Гочо (1996) Доц. д-р Диана Дамянова-Долмова на 60 години. //“Проглас”, 1996, 4, с.115-

Гочев, Гочо (1996) Закономерности семантического взаимодействия членов антонимической пары в контексте // Научни трудове на ВВОВУ “В. Левски”, кн. 46. Филологии, Велико Търново, 1996, с. 372-378.

Гочев, Гочо (1996) Представката недо- в българския език. // Българистични проучвания. Първа международна научна сесия. В. Търново, 1996, с. 153-160.

Гочева, Сийка (1996) Способы возникновения новых собирательных слов и значений // Научни трудове на ВВОВУ “В. Левски”, кн. 6, Филологии, Велико Търново, 1996.-5с.

Григорова, Венцислава (1996) Участие на чуждестранни лица в приватизацията. Съвременно право, 1996, № 3, с. 63-73. ISSN 0861-18-15, COBISS.BG-ID 1133388772 София

Гърбачева, Анелия (1996) Девиантното поведение. Сп. Философия, 1996, Кн. 1. ISSN: 0861-6302.-V.1(1996), с. 10-16. COBISS.BG-ID 1132364004 София: Сп. Философия, 1996, Кн. 1.

Гърбачева, Анелия (1996) Психология на девиантното поведение. Велико Търново: Абагар. 190 с. ISBN 954-427-222-4 COBISS.BG-ID 1030385892 Велико Търново: Абагар

Гърбачева, Анелия (1996) Психологията на поведението – бихевиоризъм или компортьиомантализъм?. Сп. Философия, 1996, Кн. 4. ISSN: 0861-6302.-V.1(1996), с. 46-52 COBISS.BG-ID 1133841380 Сп. Философия, кн. 4

Гърбачева, Анелия (1996) Специална педагогика. Велико Търново: Издателство Абагар, 1996, с. 264. ISBN 954-427-241-0, COBISS.BG-ID 1029343460 Велико Търново: Издателство Абагар

Давидов, Димитър (1996) Помощ и пазене, мерки за безопасност в занятията по гимнастика. Сборник ,,Научни трудове” на ВВОВУ, книжка 44, В. Търново, 1996

Давидов, Димитър (1996) Формиране на психофизическите и моралноволеви качества в занятията по ръкопашен бой с курсанти. Сборник ,,Научни трудове” на ВВОВУ, книжка 43. В. Търново, 1996 (стр. 329-336) ISSN 0861-0312

Давидов, Димитър (1996) Техника и методика на обучение на някои основни упражнения по гимнастика от Наставлението по физическа подготовка на Българската армия. Сборник ,,Научни трудове” на ВВОВУ, книжка 44, В. Търново, 1996

Давидов, Димитър (1996) Характеристика, значение и упражнения за развитие на качеството гъвкавост” Сборник ,,Научни трудове” на ВВОВУ, книжка 44, В. Търново, 1996

Данчева, Галя (1996) Забавна азбука Велико Търново

Данчева, Галя (1996) Моят календар - 1997 Велико Търново

Даскалов, Никола (1996) Международна научна сесия Българистични проучвания (1 ; В. Търново ; 1995) В. Търново : ПИК, 1996, ISBN 954-8258-70-6 , COBISS.BG-ID 1029573604

Даскалов, Никола (1996) Първите преводи на Яворов на чешки език Как ехото не глъхне : Нов сб. с изследвания за П. К. Яворов / Състав. Димитър Михайлов, Алберт БенбасатУИ „Св. Климент Охридски", 1996, с.189-204; ISBN 954-07-0966-0 (Унив. изд. Св. Климент Охридски) ; COBISS.BG-ID 1029758692

Делипапазов, Апостол (1996) Литургията на св. апостол и евангелист Марк, сп. Духовна култура. Издание на Св.Синод на БПЦ. Бр. 5. София, 1995. с.1-12,ISSN 0324-1173 .COBISS.BG-ID - 1136185060 София, Синода.но издателство, 1996

Делипапазов, Апостол (1996) Литургията на сирояковитит. Сп. Духовна кутура. Бр. 6, 1996 г. с. 1-10. ISSN - 0324-1173 COBISS.BG-ID - 1119633124 София, 1996. Синодално издателство

Дерменджиев, Атанас (1996) География на енергетиката в Румъния. -В. Търново, Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”, 1996, 270 с. ISBN 954 – 799 – 689 – 4 COBISS.BG-ID 1290573284

Дерменджиев, Атанас (1996) Германия. В центъра на Европа. -Русе: Парнас, 1996, 128 с. ISBN 954-8560-20-8 COBISS.BG-ID 1030599652

Дерменджиев, Атанас (1996) Европа. Стопанска география. (Авторска част: Европа - общи теми, Западна Европа, Северна Европа, Източна Европа). -Русе: Парнас, 1996, 288 с., ISBN 954-856-00-70. COBISS.BG-ID 1029217764

Дерменджиев, Атанас (1996) Енергийните отношения на Балканите (на примера на България и Румъния). Икономогеографски аспекти. Научни трудове на ВВОУ, т. 44, Обществени науки. -В. Търново: ВВОУ с. 205-212. ISSN 0861-0312

Дерменджиев, Атанас (1996) Икономогеографски аспекти на икономиките на страните от Балканския полуостров след Втората световна война. Научни трудове на ВВОУ, т. 44, Обществени науки. -В. Търново: ВВОУ с. 226-230. ISSN 0861-0312

Дерменджиев, Атанас (1996) Промени в градските селища в България сред 1944 г. - типология и категоризация. Архив за поселищни проучвания, 1996, № 3-4, с. 3-11. -В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий". ISSN 086-6507 COBISS.BG-ID 1138768356

Дерменджиев, Атанас (1996) Регионална промишлена структура на Румъния. Научни трудове на ВВОУ, т. 44, Обществени науки.- В. Търново: ВВОУ, с. 213-225. ISSN 0861-0312

Дерменджиев, Атанас (1996) Стопанска география на европейските страни. (Авторска част: Европа - общи теми, Западна Европа, Северна Европа, Източна Европа). Русе, Парнас, 1996, 288 с. ISBN 954-856-00-70. COBISS.BG-ID 1029217764 Русе, Парнас, 1996, 288 с. ISBN 954-856-00-70. COBISS.BG-ID 1029217764

Дерменджиев, Атанас (1996) Франция. Страна атлантическа и средиземноморска. -Русе: Парнас, 1996, 112 с. ISBN ISBN 954-8560-21-6 COBISS.BG-ID 1030601956

Дерменджиева, Стела (1996) Германия. В центъра на Европа. Русе: Парнас, 128 с. ISBN 954-8560-20-8 COBISS.BG-ID 1030599652

Дерменджиева, Стела (1996) Относно една образователна технология за моделиране на концепция за преподаване по география. Научни трудове на ВВОУ “В. Левски”, 44, Ч. 2, Обществени науки, 1996, с. 196 - 205. ISSN 0861-0312

Дерменджиева, Стела (1996) Франция. Страна атлантическа и средиземноморска. -Русе: Парнас, 112 с. ISBN 954-8560-21-6 COBISS.BG-ID 1030601956

Диманов, Христо (1996) Кибернетика и гимнастика Издателство "Абагар", В. Търново

Димитрова, Димка (1996) Задачи и упражнения по български език за 5. клас В. Търново: Абагар , 1996 . 246 с. ISBN 945-427-250-х. COBISS-ID 1030739684

Димитрова, Марийка (1996) Проф. Павел Борисевич на 65 години сп. Проглас, кн. 1, В. Търново, с. 93-96

Донев, Владимир (1996) Повествителният спев "Горски пътник" и "раждането на новото" във възрожденската белетристика Литературна мисъл, 1995-1996, № 4, с. 34-51; ISSN 0324-0495

Драгнев, Владимир (1996) Quelques cas d’anaphore en français et en portugais in La linguistique de texte, ИК "Знак’94", В. Търново

Захариева, Юлия (1996) България и Европейския съюз – политически измерения на партньорството Приобщаването на България към Европейския съюз. С, 1996, 13-23.

Златева, Добринка (1996) Икономическата зависимост между работната заплата и печалбата (концептуални постановки за фирмения микромодел). Отг. ред. А. Атанасов. Велико Търново: Научни трудове ВВОВУ, 1996, кн.45, ч. III, с. 374-390. ISSN 0861-0312 Велико Търново: Научни трудове ВВОВУ

Златева, Добринка (1996) Философия на икономическото равновесие. Отг. ред. А. Атанасов. Велико Търново: Научни трудове ВВОВУ, 1996, кн. 45, ч. ІІІ, 1996, с. 366-373. ISSN 0861-0312. Велико Търново: Научни трудове ВВОВУ

Иванов, Георги (1996) Кооперативно право. Част първа. Кооперативно право. Част първа. В. Търново : Абагар, 1996, 240 с., ISBN 954-427-244-5, COBISS.BG-ID 1031922148.

Иванов, Здравко (1996) Концепциите за историческия процес в развитието на социокултурната мисъл В. Търново, Сб. Диоген - Философия и култура, с. 141-183

Иванов, Здравко (1996) Рационалното и ирационалното в историята В. Търново, в: Любомъдрие, т. 1, с. 57-64

Иванов, Ивелин (1996) За произхода на Божия мир и неговото значение. – Епохи, 1996, кн. 2, година IV, с. 46-51. Print ISSN 1310-2141. COBISS.BG-ID - 1120927204 Велико Търново

Иванова, Мария (1996) Понятието “патронимия” в етнографията (историографско-теоретични проблеми) В: Етнографски проблеми на народната култура. Т. ІV. С., 1996, с. 92-111.

Иванова, Ценка (1996) Среща на българисти от три континента. ХIХ летен семинар по български език и култура във Велико Търново Българистика и българисти, 1996, N3; стр. 17-18

Иванова, Ценка (1996) Српски jезик у општетеоретским и компаративно-историjским класификациjама (Досадашњи статус, перспективе и задаци у настави и универзитетским уџбеницима) Округли сто “Статус србистике у свету” - Научни састанак слависта у Вукове дане, Београд, 1996, књ. 25/2; стр. 491-494

Иванова, Ценка (1996) Юбилейна научна сесия във Философския факултет на Университета в гр. Ниш Проглас, 1996, N4; ISSN 0861 - 7902; стр. 121-122

Иванова, Ценка (1996) Южнославянските езикови стандарти между рационалното и емоционалното (исторически и съвременен аспект) Българистични проучвания. Международен семинар по бълг. език и култура. В. Търново,1996; стр. 217-247

Илиева, Мария (1996) Еднорог-еднороги и еднорог-еднорози Проглас, 1996, бр. 4, 83–85. Print ISSN: 0861-7902. COBISS.BG-ID 1119668196

Йонкова, Красимира (1996) Идеята на Вилхелм Вундт за народопсихологията. В: Научни трудове на ВВОУ "Васил Левски", Обществени науки, кн. 43, част 1. Ред. А. Атанасов. Велико Търново: ВВОУ "Васил Левски", 1996, с. 314 - 321. ISSN 0861 - 0312

Йонкова, Красимира (1996) Методологически равнища и подходи към интерпретацията на Аз-а. Педагогически алманах: педагогическо списание на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий". В. Търново, 1996, 1 - 2, с. 55 - 69. ISSN 1310 - 358X (print)

Йонкова, Красимира (1996) Нови идеи в проблематиката на масовото поведение. Педагогически алманах: педагогическо списание на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий". В. Търново, 1996, 1 - 2, с. 224 - 227. ISSN 1310 - 358X (print)

Йонкова, Красимира (1996) Психологическото изследване на личността: методологически категории. В: Научни трудове на ВВОУ "Васил Левски", Обществени науки, кн. 43, част 1. Ред. А. Атанасов. Велико търново: ВВОУ "Васил Левски", 1996, с. 306 - 313. ISSN 0861 - 0312

Йорданов, Стефан (1996) За някои архаични характеристики на образа на българския владетел от апокрифната книжнина. Бог и цар в българската история. Издателство Хр. Г. Данов. Пловдив, 1996, 133–139.

Йорданов, Стефан (1996) За социално-политическата организация на Кубратова Велика България: I. Племенната общност на уногундурите, Patria Onoguria и Велика България. Българите в Северното Причерноморие. Изследвания и материали. Том пети. Велико Търново, 1996, 49–69.

Йорданов, Стефан (1996) Обичаят „Свещена пролет” у прабългарите и механизмът на преселенията им в Северното Причерноморие и на Балканите. Страници от историята на българите в Северното Причерноморие. Велико Търново, 1996, 24–40.

Йорданов, Стефан (1996) По повод на две субстратни думи в български език: кукер и Кукудива. Българистични проучвания. Първа Международна научна сесия. Велико Търново, 20–22 август 1995 г. Велико Търново: Издателство .ПИК., 1996, 39–58.

Калейнска, Теодора (1996) Политическо участие В: Политология, Ред. Дронзина, Т. , София: Издателство на ВВТУ "Т.Каблешков", 1996, стр.154-162, ISBN 954-12-0023-0; COBISS.BG-ID: 1030447076

Калчев, Калчо (1996) Доктор Анастасия Головина – една забравена българка. В. Търново : Витал, 1996. - 256 с.

Карапенчев, Живко (1996) Относно стила на училищно управление Научни трудове на ВВОУ "В. Левски", кн. 44, част ІІ, В. Търново

Киров, Димитър (1996) Православието - елемент на националната сигурност. В сб.: Религия, образование, национални приоритети, В. Търново, 1996, с. 3-21. ISSN 0861-6302. В. Търново

Киров, Димитър (1996) Пророческо видение в Стария Завет и исихастката традиция, ДК, кн. 1, 1996, с. 2-14. ISSN 0205-1362, COBISS.BG-ID 1119633124 София

Киров, Пламен (1996) Избирателна система - в търсене на съгласието Конституцията и демократичните промени в България. С., 1996, 48-58.

Киров, Пламен (1996) Избирателна система и политическа стабилност Съвременно право, брой 2, 1996, стр. 33-42, ISSN 0861-1815.

Колева-Златева, Живка (1996) Б. Блажев, В.Попова. Чудесата на детската реч. София, 1995 (Рецензия) Съпоставително езикознание. 1996, №1, с. 94-95

Колева-Златева, Живка (1996) Бълг. диал. бърна, бърла, брънда, брънза (Етимологични бележки) - В: Българистични проучвания. Велико Търново: Пик, 1996, с. 29-38. ISBN 954-8258-70-6.

Колева-Златева, Живка (1996) Детската реч и еволюцията на лексикалната семантика в езика Проглас. 1996, №1, с. 3-11

Колева-Златева, Живка (1996) За етимологията на балтославянското название за ‘ръка’ - В: Ономастично и етнолингвистично пространство на езика: астроними, вентоними, еортоними, зооними, фитоними, хрононими и др. Сборник в чест на проф. Н. Ковачев. т. II. В. Търново: Знак ‘94, 1996, с. 139–142. ISBN 954-8709-22-8.

Колева-Златева, Живка (1996) За прагматическата неопределеност и лексикално-семантичните промени в детската реч Проблеми на социолингвистиката. V. Езикът и социалните контакти. Материали от Петата международна конференция по социолингвистика. София, 1996, с. 292-294

Колева-Златева, Живка (1996) Към въпроса за свръхрегулацията в детската реч Научни трудове на ВВОВУ. кн. №46. Филологии. В. Търново, 1996, с. 145-152

Колева-Златева, Живка (1996) Петнадесети славистични разговори Проглас. 1996, №3, с.123-125

Колева-Златева, Живка (1996) Псл. *bъrtъ/*bъrtь и *bъrtva Български език, 1996, №3, с. 47-51

Колева, Камелия (1996) “Аксиоматичният метод в геометрията” научен сборник на НВУ "В. Левски"

Колева, Камелия (1996) “Математическите знания на древните майи” сп. "Математика и информатика"

Костова, Росина (1996) Kostova, Rossina. Boot-Graffiti from the Monastery of Ravna and Early Pilgrimage in Bulgaria // Annual of Medieval Studies at CEU. Budapest : Central European University, 1996, 2, p. 140-166. ISSN 1219-0616

Костова, Росина (1996) Kostova, Rossina. Silent Communication: Graffiti From the Monastery of Ravna, Bulgaria // Studien Dokumentationen : Mitteilungen der ANISA. Grömbing : Verein ANISA, 1, 1996, 7 Jahrgang/Heft 1, p. 57-78. ISBN 3-901071-07-5

Костова, Росина (1996) Една хипотеза за поклоничеството през Х в. в България // Българите в Северното Причерноморие. 5. Вeлико Търново : Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 1996, с.149-175. ISBN 954 524 088 - 1

Костова, Росина (1996) Костова, Росина. Представата за Бог в прехода езичество-християнство в средновековна България (по материали от манастира при с. Равна) // Бог и цар в българската история : Сборник с докалди и съобщения от националната научна конференция "Християнската традиция и царската институция в българската история", май 1992 г., Шумен / Кина Вачкова и др. Пловдив: Издателство "Христо Г. Данов", 1996, с. 63-69. ISBN 954-577-019-8

Костова, Росина (1996) Костова, Росина. Център и периферия в Равненския манастир (по рисунки-графити) // Светогорска обител Зограф. II / Васил Гюзелев. София : Фондация "Св. Климент Охридски", 1996, с. 221-243. Изданието няма ISBN.

Кючуков, Христо (1996) Етнолингводидактика София: Клуб’90

Лазаров, Иван (1996) История на България (VІІ в. – 1947 г.). В. Търново, изд. “Слово”, 1996.

Легкоступ, Пламен (1996) "Развитие на детското творческо въображение и способности чрез изобразяването по асоциация", сп. "Педагогически алманах", Том 4 / Брой 1, Велико Търново, Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, 1996, 136-149 стр., (Print) ISSN: 1310-358Х; COBISS.BG-ID 1135438820 Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, В. Търново

Легкоступ, Пламен (1996) Детето и творбата, монография, I-во издание, В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 1996,160 стр, ISBN 954-524-148-9; COBISS.BG-ID 1030717156 рецензенти: Елка Петрова, Огнян Занков Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново

Легкоступ, Пламен (1996) Изложба „Българските пейзажи“, м. Февруари, 1996 галерия „Артос“, София

Легкоступ, Пламен (1996) Самостоятелна изложба живопис, 1996 галерия „Спектър“, Велико Търново, България

Легкоступ, Пламен (1996) Самостоятелна изложба живопис, 1996 галерия „Данаилов“, Пловдив, България

Легкоступ, Пламен (1996) Художествено възприемане на произведенията на изобразителното изкуство (в предучилищна възраст), София, сп. Предучилищно възпитание 1996, № 8, стр. 11-15, ISSN: 0204-7004; COBISS.BG-ID 1133697764 София, сп. Предучилищно възпитание, кн. 8

Лечев, Велико (1996) Българските народнолиберали на кръстопът. Партията "Народно единство" 1923 - 1925 г. Велико Търново : [Изд. авт.], 1996, 144 с. ISBN 954-799-636-3. COBISS.BG-ID 1030467044

Лечев, Велико (1996) Младежките организации при Националлибералната партия в България (ноември 1920 - юли 1924 г.). - Трудове на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий", Исторически факултет, 1991, Т. 29, Кн. 3, с. 81-107 ISSN 0861-7945. COBISS.BG-ID 1124242148; COBISS.BG-ID (на статията) 1146507492

Лечев, Велико (1996) Молби на австрийски офицери до княз Александър I Батенберг за постъпване на служба в българската армия. - Военноисторически сборник, София : Воен. изд., 1996, №1, с. 62-67. ISSN 0204-4080. COBISS.BG-ID 1119626468; COBISS.BG-ID (на статията) 1132487140

Лечев, Велико (1996) Университетската криза в България от 1922 г. през погледа на професор Михаил Арнаудов. - Българистични проучвания : Сб. докл. от I междунар. науч. сес., В. Търново, 20-22 авг. 1995 г. / Ред. кол. Петър Tодоров и др. Велико Търново : ПИК, 1996, с. 221-230 Изд. на Великотърновски унив. Св. св. Кирил и Методий. Междунар. семинар по бълг. ез. и култура ISBN 954-8258-70-6. COBISS.BG-ID 1029573604

Лунгарова, Пепа (1996) Граматико-лексикални съпоставки в преподаването на латински език при студенти неспециалисти от Английска и Немска филология. В: Societas classica, Велико Търново, 1996, 5-19. ISBN 954-524-135-7.

Лунгарова, Пепа (1996) Лингвистичните термини от гръцки и латински произход в българския език. В: Научни трудове на ВВОУ “Васил Левски”, кн. 46, Филологии, Велико Търново, 169-178. ISSN 0861-0312.

Мандева, Марианна (1996) Модел за обучение на устно диалогично общуване в съответствие с етикета Начално образование, бр. 6

Манолакев, Христо (1996) Между образа и четенето. (Руската преводна белетристика през Българското възраждане) София, Изд. „Кралица Маб”, 248 с. ISBN 954-533-013-9 COBISS.BG-ID 1031097572

Манолакев, Христо (1996) Н. М. Карамзин и Българското възраждане - нови сведения. Език и литература, 1996, № 1, с. 105-111. ISSN (print) 0324-1270.

Марков, Сашо (1996) Увод във философията : [Учебник за студентите от Великотърновския унив. Св. св. Кирил и Методий] Марков, Сашо Иванов, книга Издателство - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 1996 ISBN - 954-524-149-7 COBISS.BG-ID - 1030523876

Марков, Сашо (1996) Философията като метафизика : Сб. рецептивни текстове : [Уч. помагало за студентите по философия] Марков, Сашо Вид на материала - книга Издателство и производство - В. Търново : Слово, 1996 Език - български ISBN - 954-439-414-1 COBISS.BG-ID - 1030356708

Милчева, Амелия (1996) „Смисловите вариации на идеята за изпитанието в романа „Ланселот в проза” от ХІІІ век” сп. „Проглас”, 1996, кн. V/3, с. 77-85 ISSN: 0861-7902 (Print) ISSN: 2367-8585 (Online) [Инд./Реф. в: ERIH PLUS]

Мингова, Анелия (1996) Въпроси на апелативното обжалване по граждански дела С., Свят. Наука, УИ “Св. Климент Охридски”, 1996, 184 с., ISBN 954-8223-30-9.

Мирославска, Виргиния (1996) K problématike poľského a slovenského slovesa. Syntaktické funkcie infinitívu v poľštine a slovenčine (съавторка Miloslavá Sokolová) Varia V. Zborník z V. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra – Piesok 29.11. – 1.12.1995), Bratislava 1996, 59 - 64

Мирославска, Виргиния (1996) Miesto onomastiky vo vyučovacích programoch a školskej praxi v Poľsku 12. slovenská onomastická konferencja a 6. seminár „Onomastika a škola“, Prešov 25. – 26. októbra 1995, Prešov 1996, 80 - 82

Мирославска, Виргиния (1996) Vedomosti o urbanonymách vo vyučovaní poľštiny Urbanonymá v kontexte histórie a súčasnosti. Materiály z onomastického kolokvia (Banská Bystrica 3. – 5. septembra 1996), Banská Bystrica – Bratislava 1996, 271 - 273

Михайлов, Димитър (1996) "Бай Ганьо" - комплексът на българската интелигенция. - Литературен форум, бр. 9, 28.ІІ-5.ІІІ.1996, с. 1, 3. ISSN 0861-2153. COBISS.BG-ID 1189957092. У нас

Михайлов, Димитър (1996) "Нощ" - симетричният свят на поета. - В: Как ехото не глъхне. Нов сборник с изследвания за П. К. Яворов. УИ "Св. Климент Охридски". С., 1996, с. 103-112. ISBN 954-07-0966-0. COBISS.BG-ID 1029758692. У нас

Михайлов, Димитър (1996) Безкрайният текст; Кратък животопис на Захари Стоянов; Препоръчителна библиография; Речник. - В: Захари Стоянов. Записки по българските въстания. Разказ на очевидци. 1870-1876 (Съкратено издание). Предговор, подбор и приложение Димитър Михайлов. Класиците в училище. Слово. Велико Търново, 1996, с. 5-10; 637-638, 638, 639-654. ISBN 954-439-426-5. COBISS.BG-ID 1029774052. У нас

Михайлов, Димитър (1996) Благовестие за Михайловски. - В: Стоян Михайловски. Бог. Религиозни стихотворения. Слово. В. Търново, 1996, с. 119-139. ISBN 954-439-441-9. COBISS.BG-ID 1029864676. У нас

Михайлов, Димитър (1996) Приятелска рецензия (Иван Станков. "Йовковото творчество"). - Проглас, 1996, кн. 1, с. 100-102. У нас

Михов, Милен (1996) Екзархийското дело в Европейска Турция и Съединението - Епохи, 1996,№ 3, с. 41-53. Велико Търново

Михов, Милен (1996) Реформената акция на Великите сили и просветната политика на Българската екзархия 1903-1908 - ВВОУ, НТр, Кн. 44,Общ. науки. Ч. 2, ВТ ,1996, с. 109-117. Велико Търново

Михова, Маринела (1996) Възрожденските буквари – пътеводител на нравствените ценности на българите. - Трудове на Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”. Педагогически факултет, Том 3, Книга 4, 1991, с. 85-113. ISSN 0204-6369 Трудове на Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”. Педагогически факултет, Том 3, Книга 4, 1991, с. 85-113. ISSN 0204-6369

Моллов, Тодор (1996) Българският „пророк Исаия”: Фолклорно-митологичните основания за избора Български фолклор (София, БАН – ИФ; ISSN 1023-9861), год. ХХII, 1996, № 1-2, с. 21-36

Моллов, Тодор (1996) Краеведското фолклористично проучване (Кратки указания и примерен модел). Архив за поселищни проучвания (Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий",; ISSN 0861-6507), год. V, 1996, № 1-2 (Краеведски сборник), с. 31-48

Моллов, Тодор (1996) Към проблема за народнохристиянската рецепция на пророк Исаия през ХI в. Библия. Фолклор. Литература. Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 1996, 7-15

Моллов, Тодор (1996) Почит към народния светец Йоан Рилски Проглас (Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", ISSN 0861-7902), год. V, 1996, кн. 4, с. 119-120

Моллов, Тодор (1996) Семантиката на някои топоси във „Видение на пророк Исаия за последните времена” в контекста на българския миторитуален комплекс Аспирантски сборник на младите езиковеди, В. Търново (даден за печат октомври 1996 г.)

Моллов, Тодор (1996) Топосът "Овча купел" в Средецката служба на Св. Иван Рилски в контекста на старобългарските историко-апокалиптични сказания от ХI век (Хроно-стратиграфски наблюдения). Научна конференция, посветена на 1050-годишнината от блажената кончина на Св. Йоан Рилски, В. Търново, ВТУ, 8 окт. 1996 г.

Моллов, Тодор (1996) Фолклорно-митологични елементи в народната легенда за живота на свети Димитър Басарбовски. Национална конференция в памет на проф. д-р Стоян Генчев, В. Търново, ВТУ, 21 юни 1996 г.

Моллов, Тодор (1996) Фолклорно-митологични представи в старобългарските сказания за раждането на Антихриста. Известия на историческия музей - Кюстендил '92, Т. IV, Ч. 1. С., 1996 (ISSN 0861-4342), с. 141-146.

Моллов, Тодор (1996) Юрдан Трифонов и българския фолклор Научна сесия академик Юрдан Трифонов (1864-1949), Плевен, 24 ноември 1994 г. Доклади и научни съобщения. Враца, 1996, с. 105-116 (Библиотека „Български Северозапад” към „Известия на музеите в Северозападна България”, № 9, Серия „Научни изследвания”, № 4)

Момов, Митко (1996) Демитологизаци на демитологизацията: към природата на мита В: Психоанализа и философия, материали от Деветнадесета Международна Варненска философска школа, София 1996, 116-120, ISSN 1310-0416

Моцинова, Божана (1996) Giù le mani dal grande violinista (статия) Сб. Quaderni dell’Іstituto di studi paganiniani, № 8, 1996, Genova (Italia)

Моцинова, Божана (1996) За някои специфични проблеми на учебно-възпитателния процес в класа по музикален инструмент (статия) в сп. “Педагогически алманах”, Унив. издателство на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” гр. В. Търново, кн. 1-2, 1996

Моцинова, Божана (1996) Музикалните способности и развитието им (статия) Сб. “Съвременни проблеми на музикал-ното възпитание и образование”, Нацио-нална научно-практи-ческа конференция, СУ “Св. Кл. Охридски”, София

Моцинова, Божана (1996) Транспониране при свирене на прима виста (автор) (34 стр.) Печатница РИК “БИ” гр. Велико Търново

Мутафова, Красимира (1996) Към проблема за османските методи на завоевание (историографски модел на представяне през ХV в.) – В: Османската инвазия на Балканите и краят на средновековната българска държава. Трудове на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Исторически факултет, Т. 32, кн. 3, 1994, Велико Търново : УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 1996, с. 159–181. ISSN 0204-6369. COBISS.BG-ID 1146284004. Велико Търново

Наама, Карим (1996) Предизвикателствата на екологическите проблеми в развиващите се страни Сп. Народностопански архив, год.XLIX, книга А 2, Свищов 1996 г, стр. 69-75. Print ISSN 0323-9004 (Cobiss. BG-ID 1134610148).

Налбантова, Елена (1996) В. Друмев. Иванко, убиецът на Асеня I. Предг. и прил. Ел. Налбантова В. Търново : Слово, 1996, 143 с. ISBN - 954-439-029-4 COBISS.BG-ID - 1030287588

Налбантова, Елена (1996) Енциклопедия на българската възрожденска литература (колектив). Абагар, В. Търново ISBN 954-427-251-8

Налбантова, Елена (1996) Литературни анализи : В помощ на учениците от IX кл. [на СОУ] / Ив. Радев и др. В. Търново : Абагар, 1996, 144 с. ISBN - 954-427-141-4 COBISS.BG-ID - 1030258660

Налбантова, Елена (1996) Литературни анализи : В помощ на учениците от IX кл. Радев, Иван Николов . В. Търново : Абагар, 1996, 144 с. ISBN - 954-427-141-4 COBISS.BG-ID - 1031579364

Налбантова, Елена (1996) Последните повести на Илия Блъсков или връщане към началото. Проглас, 1996, № 2, с. 34-41. ISSN ISSN (print) 08617902COBISS.BG-ID 1119668196

Николов, Николай (1996) Изследване ефективността на метода "сканираща област" в зависимост от размера на областта Трудове на ВВОВУ "Васил Левски", В.Търново, кн. 42, с. 22-25

Николов, Николай (1996) Компютърни системи за обучение Университетско издателство „Св.Св. Кирил и Методий”, В. Търново

Николова, Илияна (1996) Към проблема за възприемане на музика в началната училищна възраст. – Педагогически алманах, 1996, 1, 2, с. 211-215. ISSN 1310‐358X

Нунев, Йосиф (1996) Проблеми и перспективи пред учениците от ромски произход. – Педагогика, 1996, (6)3, с. 72-79, Print ISSN 0861-3982, COBISS.BG-ID: 1132850916 София

Нунев, Йосиф (1996) Ромски приказки : Прит. към читанката за II кл. София: МИЧП, 1996, 32 с. ISBN 954-9565-10-6 (не е отпеч.) София

Нунев, Йосиф (1996) Ромски приказки. София: Стигмати, 1996, 100 с., ISBN 954-9521-01-Х София

Нунев, Йосиф (1996) Ромски приказки: Прит. към читанката за I кл. София: МИЧП, 1996, 32 с. COBISS.BG-ID 1031979748 София

Няголова, Марияна (1996) Няголова М. (1996) Психоанализ и педагогическа психология, или калейдоскоп на преписвача - Образование. 1996. к. 3, с. 85 - 94. ISSN 0861-475X COBISS.BG-ID – 1119657700 София

Няголова, Марияна (1996) Няголова М. (1996) Религия. Психология. Социални представи. сб. Православната църква - духовен водач на българите от Чепинския край, под ред. на З. Кюркчиева, с. 76 -87, Велинград. Велинград

Няголова, Марияна (1996) Няголова М. (1996) Съзнание и самосъзнание в трудовете на А. Валон и С. Л. Рубинщайн - Трудове на ВТУ “Св.св. Кирил и Методий”. Педагогически факултет. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий". ISSN 1313-7492 - 3 [1990 - 1991], 4 (1996), с.215-239. COBISS.BG-ID 1145929956 Велико Търново

Павлов, Пламен (1996) История на България (VІІ в. – 1947 г.). В. Търново, изд. “Слово”, 1996, 368 стр. (в колектив с Ив. Лазаров, Ив. Тютюнджиев и М. Палангурски). В. Търново

Павлов, Пламен (1996) Кратка стопанска история на България. В. Търново, 1996, 223 стр. (в колектив с Ив. Тютюнджиев, Ив. Лазаров, П. Петков, М. Палангурски, Л. Дончева). В. Търново

Павлов, Пламен (1996) Към интерпретацията на някои археологически и нумизматични находки от Северното Черноморие (ХІІІ-ХІV в.).- Българите в Северното Причерноморие, т. V. В. Търново, 1996, 189-198. В. Търново

Павлов, Пламен (1996) Северните “варвари” и Черноморието; Българското етническо и политическо присъствие в междуречието на Дунав и Днестър през ХІІ-ХІV в.- Страници от историята на българите в Северното Причерноморие. В. Търново, изд. “ПИК”, 1996, 17-23, 68-78. В. Търново

Павлов, Пламен (1996) Средновековна България между татарската хегемония и османската експанзия.- Османската инвазия на Балканите и краят на средновековната българска държава (=Трудове на ВТУ “Св.св. Кирил и Методий”, т. 32, кн. 3, история, 1994). Под редакцията на Й. Андреев и Пл. Павлов. В. Търново, 1996, 79-88. В. Търново

Палангурски, Милко (1996) България в балканската политика на Русия (1899-1903 г.). В. Търново, 1996. Слово, 1995, ISBN 954-439-412-5. В. Търново, Слово, 1996, ISBN 954-439-412-5.

Палангурски, Милко (1996) История на България ХVII в. – 1947 Г.,II част, в. съавт. с Пл. Павлов, Ив. Тютюнджиев, Ив. Лазаров, Слово, В. Търново, 1996, 74-215. ISBN 954-439-415-Х (IIчаст). В. Търново

Палангурски, Милко (1996) Кратка стопанска история на България, В.Търново, 1996, FABER, в съавт. с Ив. Лазаров, Ив. Тютюнджиев, Пл. Павлов, П. Петков, Л. Дончева, с.127-184. ISBN 954-9541-04-5. В. Търново

Палангурски, Милко (1996) Либералната радославистка партия и българо-руските отношения (1901-1903 г.), Болгарский ежегодник, т.ІІ, Харьков – София, 1996, с. 142-156. ISBN 954-8528-04-5. Харьков – София

Палангурски, Милко (1996) Руският генералщабен план за концентрация на българската армия на Добруджанския боен театър от 1902 г. В: Българите в северното причерноморие, т.V., УИ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 1996, с.321-332. ISBN 954-524-153-5. В. Търново

Пенов, Сашо (1996) Методи за избягване на двойното данъчно облагане. , София, изд. ДЪГА, 60, списание Търг. право, 1996, № 3-4, 44-51, ISSN 0861-6892, COBISS.BG-ID 1119683044 София, изд. ДЪГА, 60, списание Търг. право, 1996, № 3-4, 44-51, ISSN 0861-6892, COBISS.BG-ID 1119683044

Пенов, Сашо (1996) Облагане на доходите от дивиденти според договорите за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществата, Търг. право, 1996,№ 2, 26-30, ISSN 0861-6892 Търг. право, 1996,№ 2, 26-30, ISSN 0861-6892

Пенов, Сашо (1996) Понятие за международно двойно данъчно облагане. , Фин.-данъчен контрол 1996, № 8, 17-20, ISSN 0861-3435, COBISS.BG-ID 1119687652 Фин.-данъчен контрол 1996, № 8, 17-20, ISSN 0861-3435, COBISS.BG-ID 1119687652

Пенов, Сашо (1996) Регулативно действието на нормите на международните договори за из¬бягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществата,Търг. и дан. право, 1996, № 5, 51-76., ISSN 0861-6892 , COBISS.BG-ID 1119683044 Търг. и дан. право, 1996, № 5, 51-76., ISSN 0861-6892, COBISS.BG-ID 1119683044

Пенов, Сашо (1996) Регулативно действието на нормите на международните договори за изябягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществата, Търг. и дан. право, 1996, № 4, 55-74; ISSN 0861-6892, COBISS.BG-ID 1119683044 Търг. и дан. право, 1996, № 4, 55-74; ISSN 0861-6892, COBISS.BG-ID 1119683044

Пенчев, Пенчо (1996) Необходимост от устойчиво развитие В: Устойчивото развитие. Ред. доц. д-р Камен Каменов. В. Търново: Абагар, 1996, с. 7-52. ISBN 954-427-258-5 (COBISS.BG-ID 1030606820)

Пенчев, Пенчо (1996) Същност и принципи на устойчивото развитиие В: Устойчивото развитие. Ред. доц. д-р Камен Каменов. В. Търново: Абагар, 1996, с. 7-52. ISBN 954-427-258-5 (COBISS.BG-ID 1030606820)

Пенчев, Пенчо (1996) Хората и Устойчивото развитие В: Устойчивото развитие. Ред. доц. д-р Камен Каменов. В. Търново: Абагар, 1996, с. 155-176. ISBN 954-427-258-5 (COBISS.BG-ID 1030606820)

Пенчева, Ивалинка (1996) Управлението на персонала в условията на преход Сборник от Юбилейна научна конференция с международно участие "Управление на прехода", Свищов, 25-26 октомври 1996 г. Свищов: АИ "Ценов", 1996, т. 1, с. 126-131.

Петков, Петко (1996) Кратка стопанска история на България. (Съавтор). В. Търново. Изд. Faber. 224 с.

Петков, Петко (1996) Отново за дипломатическата и военната защита на Съединението 1885 г. - Епохи, 1996, год. ІV, № 3, с. 23-33. ISSN 1310-2141 (print) 2534-8418 (online) COBISS.BG-ID - 1137177572

Петков, Петко (1996) Отново по въпроса за партиите в България след Освобождението. // Другият в историята. Сборник материали от научна конференция 7-9 май 1992. Под ред. на проф. П. Ангелов и проф. М. Лалков. Кюстендил, 1996, с. 82-98.

Петкова, Анелия (1996) Иванка Вълчева – български ономаст. - В: Състояние и проблеми на българската ономастика /ономасти и ономастични изследвания в България/. В. Търново, 1996, с. 193-195.

Петкова, Анелия (1996) Промени на латералните съгласни в говора на село Петърница, Плевенско. – В: Научна сесия академик Юрдан Трифонов (1864-1949). Плевен, 24 ноември 1994 г. Враца, 1996, 20-23. Плевен

Петров, Димитър (1996) Разработени и примерни теми по математика. Слово,В.Търново.

Петров, Красимир (1996) Френска поезия (антология) Изд. “Абагар”

Петров, Людмил (1996) Petrov, L., V. Tsvetkov. Doprinos sistemu za kontrolu I optimizaciju sportskih priprema kosrarkasa juniora u bugarskoj starih 18-19 godina, Zbornik radova, Fis Komunikacije, 96, Univerzitet u Nisu, 1996, 102-107, SRS 413-428/73 Zbornik radova, Fis Komunikacije, 96, Univerzitet u Nisu, 1996, 102-107, SRS 413-428/73

Петров, Людмил (1996) ПЕТРОВ, Л. (1996) Баскетболът във Великотърновския университет Сборник доклади от международна научна конференция на фондация Царевец (под ред. на И. Костурков), В. Търново, с. 51.

Петров, Петър (1996) Петров, П. БЗНС и земеделските кооперации в България /1919-1923/. Научни трудове- ВВОВУ "В. Левски", 1996, кн. 44, ч. 2, с. 73-77, ISSN: 0861-9115-44.

Петров, Петър (1996) Петров, П. Партийни кооперативни централи в България /1919-1923/. Научни трудове- ВВОВУ "В. Левски", 1996, кн. 44, ч. 2, с. 65-72, ISSN: 0861-9115-44.

Петрова, Анастасия (1996) Езиковата метафора – проблеми и възможности. – Проглас, 1996, № 2, c. 27-34. Print ISSN 0861-790, COBISS.BG-ID – 1119668196

Петрова, Анастасия (1996) Езиковата метафора – проблеми и възможности. – Проглас. 1996, № 3, с. 23-38. Print ISSN 0861-7902, COBISS.BG-ID – 1119668196

Петрова, Веселинка (1996) Звуковият метод за развитие на фонематичното възприятие у 5 – 6-годишните деца Педагогически алманах, 1996, № 1, 2, с. 121 - 135, ISNN 1310-358X

Петрова, Веселинка (1996) Петрова, В. Въпросите на пет-шестгодишните за звуко-буквените отношения Велико Търново: - Предучилищно възпитание, № 9, 1996, (6 - 9).

Петрова, Веселинка (1996) Петрова, В. Подвижната игра за обогатяване на слуховия опит на 5 – 7-годишните Сърбия, Ниш: Zbornik radova filozofsog fakulteta u Nisu, Fis komunikaje – 95, (199 – 120), Nis

Петрова, Веселинка (1996) Познавателни възможности на 5 - 6-годишните за усвояване на звуковата форма на думата. Рецензенти: проф. д.п.н. Елка Петрова, проф. д-р Стойка Здравкова. Защитен на 30.01.1997 г. пред Специализирания научен съвет по педагогика при ВАК – София. Присъдена научно-образователна степен „доктор“ по научна специалност 05.07.01. – Теория на възпитанието и дидактика (Предучилищна педагогика). Диплом № 24765/09.06.1997 г. Протокол № 12 от 24.03.1997 г. Велико Търново: Издателство на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, (с. 50).

Попова, Елена (1996) Св. Йоан Рилски. Българистика, септември 1996

Прашкова, Миглена (1996) Стенописи в храм „Св. Георги” в гр. Мадан, 1996 г. Храм "Св. Георги", гр. Мадан

Проданов, Николай (1996) Материали по българска историография. Ч. ІІ. Българската историческа мисъл в края на ХІХ и началото на ХХ век. В. Търново

Пулова-Ганева, Юлия (1996) Някои проблеми при съставяне на тестове по биология за учениците от горния курс на специализираните гимназиални биологични класове. - Научни трудове ВВОУ "Васил Левски", 1996, 45 (3), с. 13-18. Print ISSN 0861-9115 (COBISS.BG-ID 1146122980) ВВОУ "Васил Левски", В. Търново

Пулова-Ганева, Юлия (1996) Формиране на екологична култура у учениците при обучението по биология. - Научни трудове ВВОУ "Васил Левски", 1996, 45 (3), с. 9-12. Print ISSN 0861-9115 (COBISS.BG-ID 1146135012) ВВОУ "Васил Левски", В. Търново

Пушкарова, Антония (1996) Върху геометрията на двойки мрежи в n-мерно пространство на Вайл ЮНС на ВВОВУ

Радев, Радослав (1996) Литература за седми клас. С., 1996 г. 318 с. "Издателство "Тилиа".

Радева, Живка (1996) Априлското въстание в Първи революционен окръг, отразени в художествената литература : Библиография. – В. Търново : Нар. библ. П. Р. Славейков, 1996. – 28 с. Велико Търново

Радева, Живка (1996) Първи революционен окръг, отразен в художествената литература : Лит.-библиограф. обзор. // Титани на една епоха : Страници от историята на Горна Оряховица. – Г. Оряховица, 1996, с. 243-247. ISBN 954-825-904-4 Горна Оряховица

Радева, Живка (1996) Ролята на библиотеките за развитие на краеведската дейност в България. (Центрове и материали за краеведски проучвания). // Архив за поселищни проучвания [Краеведски методически сборник], 1996, № 1-2, с. 119-124. ISSN 0861-6507 В. Търново

Рикевски, Румен (1996) Гръцкият езиков проблем Societas Classica. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 1996, 103-111 c. ISBN: 954-524-135-7, COBISS.BG-ID - 1032319460

Рикевски, Румен (1996) Употреба на някои остарели предлози в съвременната гръцка публицистика Societas Classica. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 1996, 112-121 c. ISBN: 954-524-135-7, COBISS.BG-ID - 1032319460

Русев, Красимир (1996) 1996 - Творби: "Скици от Испания I"- см. техника, формат: 220х180 см. и "Скици от Испания II"- см. техника, формат: 220х180 см. ,,Международно триенале на живописта СОФИЯ 96", галерия на СБХ ШИПКА 6, София

Русева, Виолета (1996) Яворов и поетическото наречие на символизма. – В: „Как ехото не глъхне”. Нов сборник с изследвания за П. К. Яворов. УИ „Св. Климент Охридски”, С., 1996, с. 65 - 78. ISBN 954-07-0966-0

Русева, Мая (1996) Практически методи на социалната педагогика. - В: Увод в социалната педагогика. Велико Търново: Слово, 1996, с. 165-228. ISBN 954 439 410-9, COBISS.BG-ID 1029273572.

Русчев, Иван (1996) Действия на разпореждане с чужди права. Правна същност и признаци. - Годишник на Соф. университет. Юрид. фак., Т. 85, [1992],,София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 1982-1996, 1996, т. 85 (1996), с.131-180, ISSN 0081-1866, COBISS.BG-ID 1119806180

Русчев, Иван (1996) Придобиване и разпореждане с вещни права върху недвижими имоти от събирателно дружество - Собственост и право, 1996, бр. 8, с. 20-28q ISSN C607-9555. - 1312-9473

Савова, Жулиета (1996) Savova, J. The Bulgarian Experience of Reform. European Journal of Education 31 1996 (1), 85-96

Савова, Жулиета (1996) Savova, J.(1996) Education and Teachers in Central and Eastern European Countries: 1991-1995. A comparative Research, Reference Paper for the Preparation of the 45-th Session of the World Conference on Education, International Bureau of Education, Paris, France:UNESCO, 1-52 (Издание на ЮНЕСКО, изследване, английски и френски език)

Савова, Жулиета (1996) Груповото учене - измерения и стратегии (в началното образование). сп. Начално образование, XXXVI, 8 (1996), с.9-15. ISSN 0204-4951 COBISS.BG-ID 1134031844

Сарафов, Павел (1996) Правото на частна собственост като конституционно неприкосновено право. - Съвременно право, 1996, № 6, с. 15-25, ISSN: 0861-18-15, COBISS.BG-ID 1119679972

Симеонов, Симеон (1996) Италия и българското Съединение. Епохи, 1996, № 3, с. 83-97. ISSN: 1310-2141 COBISS.BG-ID 1120927204 Сигнатура Ск А 23367/1996

Спасова, Мария (1996) Капитален лексикографски труд. Старославянский словарь (по рукописям X – XI веков) – Проглас, 1996, 1, 99–102.

Спасова, Мария (1996) Към въпроса за първоначалния текст и авторството на Похвално слово за Кирил и Методий. – В: Palaeobulgarica, 20, 1996, 3, 55–75.

Спасова, Мария (1996) Химнографските части в Слово на Успение Богородично от Григорий Цамблак. – В: Българистични проучвания. Велико Търново, 1996, 73–91. ISBN 954 8258 70 6

Спиридонов, Валентин (1996) Спиридонов, В. Бисмарк и българският династичен въпрос 1879-1886 г. – Епохи, 1996, Кн. 3, с. 65-82. ISSN 1310-2141 COBISS-BG.ID 1137174756 В. Търново

Спиридонов, Валентин (1996) Спиридонов, В. Младотурската революция и балканската политика на Великите сили (юли – септември 1908 г.).- Научни трудове на ВВОВУ “В. Левски”, 1996, Кн. 44, Ч. 2, В.Търново, с. 97-108. ISSN 0861-0312 COBISS-BG.ID 1247779812 В. Търново

Станков, Иван (1996) За обратната перспектива сб. "Поглед в Йовковия свят. Сборник с доклади, изнесени на научната конференция "Йордан Йовковм - живот и творчество" в Добрич по случ„ай 115 годишнината на писателя., 1996 г.

Станков, Иван (1996) Раздвоението у Яворов и Разцветников сб. "Как ехото не глъхне. Нов сборник с изследвания за П.К.Яворов", 1996 ISBN 954-07-0966-0 COBISS.BG-ID 1029758692

Станков, Иван (1996) Смърт не може да има. В лирическия свят на Борис Христов. изд. Слово, В. Търново ISBN 954 439 464-8 COBISS.BG-ID 1031117284

Стефанов, Бойко (1996) Великов, Б. Психичният конфликт в ранната юношеска възраст. Велико Търново. ИК "Витал".

Тодоров, Георги (1996) Въведение в системите с икуствен интелект (колектив) София, Издателство на Министерството на отбраната “Св.Георги Победоносец”, 1996, 322 с.

Тодоров, Георги (1996) Компютърни системи за обучение.(колектив) Издетелство на ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”, 1996 162 с.

Тодоров, Георги (1996) Микрочиповете и новият инормационен век Сб.н.тр. СУБ, клон В.Търново , стр.112-119

Тодоров, Георги (1996) Проверка на планирането и качеството на учебния план (Тодорова М.К., Стоянов Й.Р) Сб.н.тр. ВВОВУ “В.Левски” , книжка 42, стр.389-392.

Тодоров, Георги (1996) Терминологичен речник по изкуствен интелект София, Издателство “Пеликан”, 1996, 142 с.

Тодорова, Емилия (1996) IИзследване локалността на данните при изпълнение на Пролог програми. Морски научен форум. Варна, 1996, т.2 стр. 217-225, COBISS.BG-ID - 1030706148

Тодорова, Емилия (1996) Програмна система, моделираща работата на специализиран логически процесор. Сборник научни трудове на ВВОВУ, В.Търново, кн.42, стр. 14-24. ISSN: 0861-0312

Тодорова, Пенка (1996) Идеите на Пиаже и интелектуалното възпитание на децата в семейството Сборник ,Межд.научен семинар "Пиаже и българската хуманитаристика"

Тодорова, Пенка (1996) Подготовка на младите хора за семеен живот и родителство Стратегии на образователната и научната политика,кн.3,с.62-67

Тодорова, Пенка (1996) Хуманизиране на възпитателните взаимодействия в семейството Педагогика,кн.12,с.21-30

Топалов, Миролюб (1996) Въпроси на властта на работодателя. Съвременно право, 1996, № 1, с. 76-81, ISSN 0861-18-15 Съвременно право, 1996, № 1, с. 76-81, ISSN 0861-18-15

Топалов, Миролюб (1996) Същност на работодателската правоспособност. Правна мисъл, 1996, № 2, с. 101-111, ISSN 1310-7348 Правна мисъл, 1996, № 2, с. 101-111, ISSN 1310-7348

Топалов, Миролюб (1996) Търговското дружество като работодател. Търговско право, 1996, № 5-6, с. 54-62, ISSN 1313-8133 Търговско право, 1996, № 5-6, с. 54-62, ISSN 1313-8133

Трифонов, Тихомир (1996) Simple Method for Directivity Pattern Measurement (Simeonov K.) Procs. on Trans Black Sea Region Symposium on Applied Electromagnetism, Metsovo, Epirus, Hellas, ANPR-24-1

Трифонов, Тихомир (1996) Statistical Model of Multipath Channel in The Cellular Radiotelephone Systems Proc. of BSUAE, Epirus, Hellas, Издателство на Атинския университет, ANPR-25-1

Трифонов, Тихомир (1996) Акустичен модел на флуидопровод (К.Симеонов) Сб. Докл. на научната конференция с межд. участие “Дефектоскопия ‘96” , стр. 296-300, Созопол

Трифонов, Тихомир (1996) Еквивалентна маса на биморфен приемник на звук Морски научен форум, Т.2, стр. 111-115, Варна

Трифонов, Тихомир (1996) Измерване на диаграмата на насоченост на силно насочени хидроакустични антени (К.Симеонов) Морски научен форум, Т.2, стр. 116-121,Варна

Трифонов, Тихомир (1996) Намаляване на шумовото натоварване в армейските стрелбищни комплекски (М.Попов) Научни трудове на ВВОВУ ”В. Левски” кн.42, Стр. 446-451

Трифонов, Тихомир (1996) Особености на озвучаването на открити пространства (Ст.Габровски) Научни трудове на ВВОВУ” В. Левски”, кн. 42, стр.440-445

Тютюнджиев, Иван (1996) История на България : [Уч. помагало за учениците от СОУ]. Ч. 1–2. – В. Търново : Слово, 1995 – 1996. Ч. 1. VII – ХVIII век : Средновековие, Българските земи под османска власт. – 1995. – 160 с. (в съавт. с Ив. Лазаров, Пл. Павлов) Ч. 2. ХVIII век – 1947 г. : Българско възраждане, България в новото време. – 1996. – 215 с. (в съавт. с Ив. Лазаров, Пл. Павлов, М. Палангурски) С авторска част в Ч. 1. с. 106-111, с. 127-156; Ч. 2. с. 5-17, с. 40-45. В. Търново

Тютюнджиев, Иван (1996) Казашки военни акции по Българското Черноморие през първата половина на XVII в. // Страници от историята на българите в Северното Причерноморие. – В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 1996, с. 98-101. В. Търново

Тютюнджиев, Иван (1996) Кратка стопанска история на България / Съст. и ред. Иван Тютюнджиев. – В. Търново : Фабер, 1996. – 224 с. – 2. изд. – 2000. (в съавт. с Пл. Павлов, П. Ст. Петков, Ив. Лазаров, Л. Дончева М. Палангурски) Авторска част: Стопанско развитие през ХV – ХVІІ век, с. 47-79. В. Търново

Тютюнджиев, Иван (1996) Османското завоевание и българската миграция във Влашко и Молдова през XIV – XV в. // Страници от историята на българите в Северното Причерноморие. – В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 1996, с. 79-89. В. Търново

Тютюнджиев, Иван (1996) Стопанска история на България : Тестове / Състав. и науч. ред. Иван Тютюнджиев. – В. Търново : Faber, 1996. – 88 с. В. Търново

Тютюнджиев, Иван (1996) Търновската митрополия и атонските манастири ХV – началото на ХІХ в. по гръцки извори. // Светогорска обител Зограф. Т. 2. – София : СУ Св. Климент Охридски, 1996, с. 121-133. София

Тютюнджиев, Иван (1996) Търновската митрополия и атонските манастири ХV – началото на ХІХ в. по гръцки извори. // Светогорска обител Зограф. Т. 2. – София : СУ Св. Климент Охридски, 1996, с. 121-133. София

Узунов, Филип (1996) Съвременна история на модерния свят. 1 част. Велико Търново: Абагар, 1996, 304 стр. ISBN 954-427-149-Х , COBISS.BG-ID 1035048932

Харалампиев, Иван (1996) Българските форми за повелително и условно наклонение - минало, настояще и бъдеще - Проглас, 1996, 5, (кн. 3), с. 3-11. Print ISSN 0861-7902; COBISS.BG-ID 1135823844

Харалампиев, Иван (1996) Промени и тенденции в развитието на част от преизказните български глаголни форми - Български език, 1996, 46, (кн. 1), с. 24-29. Print ISSN 0005-4283; COBISS.BG-ID 1136935396

Христов, Милен (1996) Псевдогрупи от преобразувания в R^ 2n+1 и почти контактни метрични структури Юбилейна Научна Сесия, ВВОВУ "Васил Левски" Научни трудове, 42(1996), 183-188.

Христов, Христо (1996) Човекът - перспективи на разума. Любомъдрие, Т.1.,ПАН-ВТ,В.Търново, 131-139.

Христова-Коцева, Рени (1996) Възпитаване на любознателност у 5-7-годишните деца чрез самостоятелната дейност В сб. Научни трудове на ВВОВУ“Васил Левски”, Обществени науки, част трета, книга 45, В. Търново, 1996, Ред. А. Атанасов, В. Търново, 1996, с. 116-125. Print ISSN 0861-0312

Христова-Коцева, Рени (1996) Дейността по избор – форма на за диагностика на уменията на 5–7-годишното дете за самостоятелна дейност в училище Педагогически алманах, 1996, 1-2, с.107-120. Print ISBN 1310-385X, COBISS.BG-ID 1135439588

Христова-Коцева, Рени (1996) Елементарните опити в самостоятелната дейност на 5–7-годишните деца В сб. Научни трудове на ВВОВУ“Васил Левски”, Обществени науки, част трета, книга 45, В. Търново, 1996,Ред. А. Атанасов, В. Търново, 1996, с. 106-115. Print ISSN 0861-0312, COBISS.BG-ID 1146124004

Цветков, Димитър (1996) A Periodic Lotka-Volterra System Serdica Math. J. 22 (1996), no. 2, 109–116. ISSN: 0204-4110

Цветков, Димитър (1996) A Time-Dependent Biochemocal System C. R. Acad. Bulgare Sci. 49 (1996), no. 9-10, 31–34. ISSN: 0366-8681

Цветков, Димитър (1996) Oscillations in Certain Class Linear Functional Differential Equations. C. R. Acad. Bulgare Sci. 49 (1996), no. 9-10, 27–30. ISSN: 0366-8681

Цветков, Димитър (1996) Oscillations in Linear Differential-Difference Equations. Math. Balkanica (N.S.) 10 (1996), no. 1, 89–101. ISSN: 0205-3217

Цветков, Димитър (1996) За експоненциалния ръст на полугрупи, породени от диференчни уравнения. Юбилейна научна сесия на ВВМУ "Н.Й. Вапцаров", 1996.

Цонкова, Димитринка (1996) КАДИНОВА, Д. Възможности за реализация на спортните интереси при 11-13 годишни ученици. Научни трудове на ВВОУ “В. Левски”, кн. 44, В. Търново, 1996, с. 246.

Цонкова, Димитринка (1996) КАДИНОВА, Д. Към въпроса за мотивацията на студенти от специалност Физическо възпитание. Научни трудове на ВВОУ “В. Левски”, кн. 44, В. Търново, 1996, с. 242.

Цонкова, Димитринка (1996) КАДИНОВА, Д., Й, Йотов. Изследване на някои личностни способности на студенти от НУП. Научни трудове на ВВОУ “В. Левски”, кн. 44, В. Търново, 1996, с. 237.

Чохаджиев, Стефан (1996) За една игра от каменномедната епоха. – Епохи, 4, 1996, с.133-138.

Шопова-Христова, Мариана (1996) Опит за акмеистичен прочит на ранната М. Цветаева („Юношески стихове”). Проглас, 1996, № 3, с. 62-76. Print ISSN 0861-7902 COBISS.BG-ID 1135834084

Янков, Румен (1996) Влияние на миграциите върху промените в броя на градското население в България Трудове на Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, 1996, Том 2, Книга – География (1994), с. 131-139. ISSN 0861-7945 COBISS.BG-ID 1124242148

Янков, Румен (1996) География на света. Географски миниатюри, анализи, прогнози Велико Търново: Изд. „Фабер”, 1997, 184 с. ISBN 954-9541-19-3 COBISS.BG-ID 1034542308

Янков, Румен (1996) Депопулацията на Приморска Добруджа Трудове на Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, 1996, Том 2, Книга – География (1994), с. 185-194. ISSN 0861-7945 COBISS.BG-ID 1124242148

Янков, Румен (1996) Малка географска библиотека. Германия Русе: Изд. „Парнас”, 1996, 127 с. ISBN 954-8560-20-8 COBISS.BG-ID 1030599652

Янков, Румен (1996) Малка географска библиотека. Франция Русе: Изд. „Парнас”, 1996, 110 с. ISBN 954-8560-21-6 COBISS.BG-ID 1030601956

Янков, Румен (1996) Урбанизацията в България – промени в структурата на разселването и демографската ситуация ВВОУ „Васил Левски“ – Научни трудове, 1996, Книжка 44 – обществени науки, ч. втора, с. 117-128. ISSN 0861-0312

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/