Публикации за 1996


Анчев, Стефан (1996) Великите сили, балканските държави и добруджанският въпрос 1912-1915 г. Тутраканската епопея и освобождението на Добруджа. Тутракан 1996., с. 29-39.

Аркадиев, Димитър (1996) Влияние на комбинация от фактори върху средните добиви от пшеница Сб. Проблеми на селекцията, семезнанието, семепроизводството и агротехниката. Научни трудове, Т.2. Агротехника и икономика, Русе, 1996, с.196-200.

Аркадиев, Димитър (1996) Влияние на организацията и концентрацията на производството и върху млечната продуктивност на кравите в България Сб. Агробизнесът в условията на преход към пазарна икономика. Сливен, 1996, с.228-232.

Аркадиев, Димитър (1996) Икономическа оценка на влиянието на комбиции от производствени фактори върху добива от сортове зимна мека пшеница Сб.Проблеми на селекцията, семезнанието, семепроизводството и агротехниката. Научни трудове, Т.2. Агротехника и икономика, Русе, 1996, с.201-206

Бонджолова, Валентина (1996) Помагало по българска фонетика. Задачи и текстове за упражнения (в съавторство с К. Цанков, А. Петкова, М. Илиева) Велико Търново: ИК “Знак 94”

Бонева, Галя (1996) Взаимоотношенията в семейството Сб. Научни трудове на ВВОВУ "В. Левски", Ч 3, Обществени науки, кн.45

Бонева, Галя (1996) Роля на взаимните очаквания в процеса на обучението Сб. Научни трудове, ВВОВУ, Обществени науки, Ч.3, кн.45

Бочева, Стефка (1996) Взаимодействие на изпълнителски изкуства в обучението на студенти-педагози. Педагогически алманах, кн. 1,2

Бузов, Вихрен (1996) Върху епистемологическите основи на икономическия либерализъм на Фридрих Хайек сб. Общество, икономика, култура, Сборник статии (ред. О. Стоичкова), ЮЗУ “Неофит Рилски”, с.61-67;

Бузов, Вихрен (1996) Индуктивният извод и диалектиката на познанието Год. на Софийския унив. "Св. Климент Охридски" / Филос. фак. - С., 1996. - Т. 86 : 1993, кн. - Философия. - С. 127-137 ;

Бузов, Вихрен (1996) Логика и философия Любомъдрие Том 1, Материали от национална конференция по философия, Съст. Е. Данков, Философска асоциация – Велико Търново, с. 209-212, ISBN 954-9507-07-06

Бузов, Вихрен (1996) Рационалност, познание, култура Философия и култура (Съст. Р. Данкова), УИ “Св. св. Кирил и Методий”, Диоген, ВТ, с.253-294;

Бузов, Вихрен (1996) Съществуват ли обективно естествените типове? сп. Философия N 2, Издание на МОН, С., с..66-72

Булева-Петрова, Марияна (1996) Българската детска и училищна песен от Освобождението до 40-те години на ХХ в. Аспекти на звуковисочинното мислене и музикално- поетичния синтез. Сп. "Българско музикознание" - издание на БАН, 1996 № 1, 3-44, ISSN: 0204–823X

Булева-Петрова, Марияна (1996) Инструменталните съпроводи в българските детски и училищни песни /аспекти на хармоничното мислене и музикално поетичния синтез/ Издателство на ВТУ

Булева-Петрова, Марияна (1996) Проблеми на музикално-поетичния синтез "Музикални хоризонти" - извънреден брой

Булева-Петрова, Марияна (1996) Ценностни аспекти и информативно натоварване на жанра детска и училищна песен в контекста на музикалната култура Сп. "Българско музикознание" № 4

Буров, Стоян (1996) Езикът на Гео Милев и Гео Милев за езика. // Р. Русинов (съст. и ред.). Майстори на българското художествено слово. София, Велико Търново: Издателство "Анубис", Издателство “Абагар”, 1996, стр. 9 – 21.

Буров, Стоян (1996) За лингвистичните основи на тълковните речници. Език и литература, LІ, 1996, № 2, стр. 133 – 137.

Буров, Стоян (1996) Лингвистична поредица на Великотърновския университет. [Библиотека “Филология”. Езикознание.] – Български език, ХLVІ, 1996, № 4, стр. 103-104.

Буров, Стоян (1996) Проф. Л. Андрейчин и българската ономастика. // Н. Ковачев (съст. и отг. ред.). Състояние и проблеми на българската ономастика. 3. Ономасти и ономастични изследвания в България. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 1996, стр. 201-206.

Буров, Стоян (1996) Професионално за “говорещите хора”. [К. Иванова, Р. Ницолова. Ние, говорещите хора. София, 1995. 230 стр.] – Проглас (Велико Търново), V, 1996, № 2, стр. 107-109.

Буров, Стоян (1996) Собствените имена в граматико-прагматически аспект. Български език, ХLVІ, 1996, № 4, стр. 7 – 15.

Буров, Стоян (1996) УЧЕБЕН ПРАВОПИСЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК [Части: Българските правописни норми и правила, Думите с начални букви от а до о вкл.]. Велико Търново: Слово, 1996. 264 стр. (3. изд.)

Буров, Стоян (1996) ФОРМИ И ЗНАЧЕНИЕ НА СЪЩЕСТВИТЕЛНОТО ИМЕ (С оглед предимно на категорията число). Библиотека “Филология”, Езикознание 6. Велико Търново: Издателство “ПИК”, 1996. 198 стр. Рец.: Й. Захариева. – Български език, 1996, ХLVІ, № 6, стр. 74-79. Рец.: М. Попова. – Български език, ХLVІІ, 1997/1998, № 2, стр. 104-109. Рец.: Р. Русинов. Още един принос към изследването на българското съществително име. – Език и литература, LІ, 1996, № 3-4, стр. 160-161. Рец.: Р. Русинов. – Съпоставително езикознание, ХХІІ, 1997, № 2, стр. 101-104.

Буров, Стоян (1996) Художественият и езиковият свят на Веселин Ханчев. // Р. Русинов (съст. и ред.). Майстори на българското художествено слово. София, Велико Търново: Издателство "Анубис", Издателство “Абагар”, 1996, стр. 297-305.

Буюклиева, Стефка (1996) A method for constructing self-dual codes with an automorphism of order 2 Математика и математическо образование

Буюклиева, Стефка (1996) A method for constructing self-dual codes with application to length 64 Proceedings of the International Workshop ACCT, Sozopol, Bulgaria, pp. 81-85

Буюклиева, Стефка (1996) Singly-even self-dual codes of length 40 Designs, Codes and Cryptography, vol. 9, pp. 131-141

Василева, Радка (1996) Василева, Рада: Хегел, Георг: Сравнение между философските принципи на Шелинг и Фихте. В: С. Марков: Философията като метафизика. Сборник рецептивни текстове. В. Търново: „Слово“, с.144-168. ISBN 954 439 414-1.

Велкова-Гайдаржиева, Антония (1996) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Митът П. П. Славейков през погледа на д-р К. Кръстев, Б. Пенев, Вл. Василев. // Език и литература, 1996, № 5-6., с. 81-92.

Велкова-Гайдаржиева, Антония (1996) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Проблемът за личността и другите у Яворов и Вазов. // Как ехото не глъхне. Нов сборник с изследвания за П. К. Яворов. София: УИ "Св. Климент Охридски", 1996, (с. 137-153). ISBN 954-07-0966-0. Как ехото не глъхне. Нов сборник с изследвания за П. К. Яворов. София: УИ "Св. Климент Охридски", 1996, (с. 137-153). ISBN 954-07-0966-0.

Велкова-Гайдаржиева, Антония (1996) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Проблемът историография – митотворчество у Паисий Хилендарски и неговата оценка в критическото наследство на Боян Пенев (в съавт. с Д. Ефендулов). // Български език и литература, 1996, бр. 4-5, (с. 59-66). ISSN 0323 - 9519. Български език и литература, 1996, бр. 4-5, (с. 59-66). ISSN 0323 - 9519.

Велкова-Гайдаржиева, Антония (1996) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Списание „Хиперион“ и Иван Радославов. // Пир - Велико Търново, 1996, бр. 2, (с. 111-115). ISSN 1310-3490. Пир - Велико Търново, 1996, бр. 2, (с. 111-115). ISSN 1310-3490.

Видин, Благой (1996) Проблеми на промулгацията на международните договори. Списание "Съвременно право", 1996, № 1, 41-50.

Влайков, Светлозар (1996) Аспекти на антонимните взаимовръзки между постоянните сравнения от старобългарски и староруски език (ХІ – ХІV в.). В. Търново, 1996, сп. “Проглас”, кн. 3 У нас

Гайдова, Радка (1996) Диагностика на трудовите умения на децата. сп. Предучилищно възпитание, бр.1, 1996

Гайдова, Радка (1996) Обучението на 6-7-годишните деца за обучението по труд и техника в І клас. сп. Педагогически алманах, бр. 1-2, 1996

Галунов, Тодор (1996) Третият държавен съд (1921-1923). Исторически преглед, 1996, N 5, с. 47-65.

Ганчева, Магдалена (1996) Явление лексической аналогии (на материале русского и болгарского языков). – Научни трудове на ВВОВУ “В.Левски”, кн. 46, Филологии – ч. 1, В. Търново, 1996, с. 469-479. ISSN 0861- 0312. В.Търново

Георгиев, Георги (1996) Analysis of a Ferrite-Dielectric Circular Waveguide Conf. Summaries Trans Black Sea Region Symp. Appl. Electromagn., Metsovo, Greece, Apr. 17-19, 1996, p. MMWS 28.

Георгиев, Георги (1996) Analysis of an Open Circular Ferrite Waveguide Conf. Summaries Trans Black Sea Region Symp. Appl. Electromagn., Metsovo, Greece, Apr. 17-19, 1996, p. FSTE 36.

Георгиева, Виолета (1996) Стойчева, Виолета. Нова драматургия на историческия разказ – история на всекидневието. Научни трудове на ВВОВУ „В. Левски”, кн. 44, част втора, В. Търново, ISSN 0861-0312, с. 184–190.

Георгиева, Виолета (1996) Стойчева, Виолета. Нравствените ценности и отговорностите на българското семейство. Научни трудове на ВВОВУ „В. Левски”, кн. 43, част първа, В. Търново, ISSN 0861-0312, с. 204–211.

Георгиева, Виолета (1996) Стойчева, Виолета. Съвременните учебници по българска история в основното училище в търсене на националната идентичност. Научни трудове на ВВОВУ „В. Левски”, кн. 44, част II, В. Търново, ISSN 0861-0312, с. 155–162.

Гочев, Гочо (1996) .Доц. д-р Светлана Жановна Пенева на 60 години. // “Проглас”, 1996, 2, с.105-106

Гочев, Гочо (1996) “Языковые нелогичности” и сопоставительное изучение языков. // Сопоставительные и сравнительные исследования русского и других языков. VI Международный симпозиум. Доклады. Белград, 1996, с.243-247.

Гочев, Гочо (1996) Доц. д-р Диана Дамянова-Долмова на 60 години. //“Проглас”, 1996, 4, с.115-

Гочев, Гочо (1996) Закономерности семантического взаимодействия членов антонимической пары в контексте // Научни трудове на ВВОВУ “В. Левски”, кн. 46. Филологии, Велико Търново, 1996, с. 372-378.

Гочев, Гочо (1996) Представката недо- в българския език. // Българистични проучвания. Първа международна научна сесия. В. Търново, 1996, с. 153-160.

Гочева, Сийка (1996) Способы возникновения новых собирательных слов и значений // Научни трудове на ВВОВУ “В. Левски”, кн. 6, Филологии, Велико Търново, 1996.-5с.

Григорова, Венцислава (1996) Участие на чуждестранни лица в приватизацията, сп. Съвременно право, Брой 3, 1996 г. София

Гърбачева, Анелия (1996) Гърбачева, Анелия & Иван Карагьозов, Специална педагогика, Изд-во Абагар, 1996. (265 с.) Изд-во Абагар

Гърбачева, Анелия (1996) Гърбачева, Анелия: “Психологията на поведението – бихевиоризъм или компортьиомантализъм?” сп. Философия, кн. 4

Гърбачева, Анелия (1996) Гърбачева, Анелия: Девиантното поведение Сп. Философия, кн. 1

Гърбачева, Анелия (1996) Психология на девиантното поведение // Издателство "Абагар". с. 196. ISBN 954-427-222-4 Велико Търново

Давидов, Димитър (1996) Помощ и пазене, мерки за безопасност в занятията по гимнастика. Сборник ,,Научни трудове” на ВВОВУ, книжка 44, В. Търново, 1996

Давидов, Димитър (1996) Техника и методика на обучение на някои основни упражнения по гимнастика от Наставлението по физическа подготовка на Българската армия. Сборник ,,Научни трудове” на ВВОВУ, книжка 44, В. Търново, 1996

Давидов, Димитър (1996) Формиране на психофизическите и моралноволеви качества в занятията по ръкопашен бой с курсанти. Сборник ,,Научни трудове” на ВВОВУ, книжка 43. В. Търново, 1996 (стр. 329-336) ISSN 0861-0312

Давидов, Димитър (1996) Характеристика, значение и упражнения за развитие на качеството гъвкавост” Сборник ,,Научни трудове” на ВВОВУ, книжка 44, В. Търново, 1996

Данчева, Галя (1996) Забавна азбука Велико Търново

Данчева, Галя (1996) Моят календар - 1997 Велико Търново

Дерменджиев, Атанас (1996) География на енергетиката в Румъния. В. Търново, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 270 с. ISBN 954 – 799 – 689 – 4

Дерменджиев, Атанас (1996) Германия. В центъра на Европа. (съавтор). Русе, Парнас, 128 с.

Дерменджиев, Атанас (1996) Енергийните отношения на Балканите (на примера на България и Румъния). Икономогеографски аспекти. -В: Научни трудове на ВВОУ, т. 44, Обществени науки, с. 205-212. ISSN 0861-0312

Дерменджиев, Атанас (1996) Икономогеографски аспекти на икономиките на страните от Балканския полуостров след Втората световна война. -В: Научни трудове на ВВОУ, т. 44, Обществени науки, с. 226-230. ISSN 0861-0312

Дерменджиев, Атанас (1996) Промени в градските селища в България сред 1944 г. - типология и категоризация. -В: Архив за поселищни проучвания, № 3-4, с. 3-11. ISSN 086-6507

Дерменджиев, Атанас (1996) Регионална промишлена структура на Румъния. В: Научни трудове на ВВОУ, т. 44, Обществени науки, 213-225. ISSN 0861-0312

Дерменджиев, Атанас (1996) Франция. Страна атлантическа и средиземноморска. (съавтор). Русе, Парнас, 112 с.

Дерменджиева, Стела (1996) Германия. В центъра на Европа. (В. Дойков, А. Дерменджиев, Р. Янков, С. Дерменджиева). Русе, Парнас, 128 с.

Дерменджиева, Стела (1996) Относно една образователна технология за моделиране на концепция за преподаване по география. –В: Научни трудове на ВВОУ “В. Левски”, 44, Ч. 2, Обществени науки, с. 196 - 205. ISSN 0861-0312

Дерменджиева, Стела (1996) Франция. Страна атлантическа и средиземноморска. (В. Дойков, А. Дерменджиев, Р. Янков, С. Дерменджиева). Русе, Парнас, 112 с.

Диманов, Христо (1996) Кибернетика и гимнастика Издателство "Абагар", В. Търново

Димитров, Димитър (1996) "The Other as a Fate: The Westerners in the Historical Writings of Eusthatios of Thessaloniki and Niketas Choniates" Byzantium: Identity, Image, Influence (Materials from the XIX International Congress of Byzantine Studies, 18 - 24 August 1996) (ed. K. Fledelius, Coppenhagen 1996), Abstracts: 7.3.2.7.

Димитрова, Димка (1996) Задачи и упражнения по български език за 5. клас В. Търново: Абагар , 1996, 1997, 1999, 2000 . 242 с. ISBN 945-427-250-х.

Димитрова, Марийка (1996) Проф. Павел Борисевич на 65 години сп. Проглас, кн. 1, В. Търново, с. 93-96

Донев, Владимир (1996) Повествителният спев "Горски пътник" и "раждането на новото" във възрожденската белетристика Литературна мисъл, 1995-1996, № 4, с. 34-51

Драгнев, Владимир (1996) Quelques cas d’anaphore en français et en portugais in La linguistique de texte, ИК "Знак’94", В. Търново

Захариева, Юлия (1996) България и Европейския съюз – политически измерения на партньорството Приобщаването на България към Европейския съюз. С, 1996, 13-23.

Иванов, Здравко (1996) Концепциите за историческия процес в развитието на социокултурната мисъл В. Търново, Сб. Диоген - Философия и култура, с. 141-183

Иванов, Здравко (1996) Рационалното и ирационалното в историята В. Търново, в: Любомъдрие, т. 1, с. 57-64

Иванов, Ивелин (1996) Иванов, Ивелин. За произхода на Божия мир и неговото значение.// Епохи. – Велико Търново: УИ "Св.св. Кирил и Методий", 1996, кн. 2, година IV, с. 46-51. ISSN 1310-2141 Велико Търново

Иванов, Людмил (1996) Petrov, L., (1996) Problem nuznosti analize sportske kulture Zbornik radova, FIS Comunikacije, Universitet u Nisu, Yugoslavia, s. 98-101, SRS 413-428

Иванов, Людмил (1996) Petrov, L., V. Tsvetkov (1996) "Doprinos sistemu za kontrolu I optimizaciju sportskih priprema kosrarkasa juniora u bugarskoj starih 18-19 godina" Zbornik radova, Fis Komunikacije, 96, Univerzitet u Nisu, s. 102-107, SRS 413-428/73

Иванов, Людмил (1996) ПЕТРОВ, Л. (1996) Баскетболът във Великотърновския университет Сборник доклади от международна научна конференция на фондация Царевец (под ред. на И. Костурков), В. Търново, с. 51.

Иванова, Мария (1996) Понятието “патронимия” в етнографията (историографско-теоретични проблеми) В: Етнографски проблеми на народната култура. Т. ІV. С., с. 92-111.

Иванова, Ценка (1996) Среща на българисти от три континента. ХIХ летен семинар по български език и култура във Велико Търново Българистика и българисти, 1996, N3; стр. 17-18

Иванова, Ценка (1996) Српски jезик у општетеоретским и компаративно-историjским класификациjама (Досадашњи статус, перспективе и задаци у настави и универзитетским уџбеницима) Округли сто “Статус србистике у свету” - Научни састанак слависта у Вукове дане, Београд, 1996, књ. 25/2; стр. 491-494

Иванова, Ценка (1996) Юбилейна научна сесия във Философския факултет на Университета в гр. Ниш Проглас, 1996, N4; стр. 121-122

Иванова, Ценка (1996) Южнославянските езикови стандарти между рационалното и емоционалното (исторически и съвременен аспект) Българистични проучвания. Международен семинар по бълг. език и култура. В. Търново,1996; стр. 217-247

Илиева, Мария (1996) Еднорог-еднороги и еднорог-еднорози.// Проглас, 1996, 4, 83–85.

Калчев, Калчо (1996) Доктор Анастасия Головина – една забравена българка. В. Търново : Витал, 1996. - 256 с.

Карапенчев, Живко (1996) Относно стила на училищно управление Научни трудове на ВВОУ "В. Левски", кн. 44, част ІІ, В. Търново

Киров, Димитър (1996) Православието - елемент на националната сигурност. В сб.: Религия, образование, национални приоритети. В. Търново

Киров, Димитър (1996) Пророческо видение в Стария Завет и исихастката традиция, сп. Духовна култура, кн. 1. София

Колева-Златева, Живка (1996) Б. Блажев, В.Попова. Чудесата на детската реч. София, 1995 (Рецензия) Съпоставително езикознание. 1996, №1, с. 94-95

Колева-Златева, Живка (1996) Бълг. диал. бърна, бърла, брънда, брънза (Етимологични бележки) Българистични проучвания. Велико Търново, 1996, с. 29-38

Колева-Златева, Живка (1996) Детската реч и еволюцията на лексикалната семантика в езика Проглас. 1996, №1, с. 3-11

Колева-Златева, Живка (1996) За етимологията на балтославянското название за ‘ръка’ Ономастично и етнолингвистично пространство на езика. Сборник в чест на проф. Н. Ковачев. т. II. В. Търново, 1996, с. 139-142

Колева-Златева, Живка (1996) За прагматическата неопределеност и лексикално-семантичните промени в детската реч Проблеми на социолингвистиката. V. Езикът и социалните контакти. Материали от Петата международна конференция по социолингвистика. София, 1996, с. 292-294

Колева-Златева, Живка (1996) Към въпроса за свръхрегулацията в детската реч Научни трудове на ВВОВУ. кн. №46. Филологии. В. Търново, 1996, с. 145-152

Колева-Златева, Живка (1996) Петнадесети славистични разговори Проглас. 1996, №3, с.123-125

Колева-Златева, Живка (1996) Псл. *bъrtъ/*bъrtь и *bъrtva Български език, 1996, №3, с. 47-51

Колева, Камелия (1996) “Аксиоматичният метод в геометрията” научен сборник на НВУ "В. Левски"

Колева, Камелия (1996) “Математическите знания на древните майи” сп. "Математика и информатика"

Костова, Росина (1996) Kostova, Rossina. Boot-Graffiti from the Monastery of Ravna and Early Pilgrimage in Bulgaria // Annual of Medieval Studies at CEU. Budapest : Central European University, 1996, 2, p. 140-166. ISSN 1219-0616

Костова, Росина (1996) Kostova, Rossina. Silent Communication: Graffiti From the Monastery of Ravna, Bulgaria // Studien Dokumentationen : Mitteilungen der ANISA. Grömbing : Verein ANISA, 1, 1996, 7 Jahrgang/Heft 1, p. 57-78. ISBN 3-901071-07-5

Костова, Росина (1996) Една хипотеза за поклоничеството през Х в. в България // Българите в Северното Причерноморие. 5. Вeлико Търново : Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 1996, с.149-175. ISBN 954 524 088 - 1

Костова, Росина (1996) Костова, Росина. Представата за Бог в прехода езичество-християнство в средновековна България (по материали от манастира при с. Равна) // Бог и цар в българската история : Сборник с докалди и съобщения от националната научна конференция "Християнската традиция и царската институция в българската история", май 1992 г., Шумен / Кина Вачкова и др. Пловдив: Издателство "Христо Г. Данов", 1996, с. 63-69. ISBN 954-577-019-8

Костова, Росина (1996) Костова, Росина. Център и периферия в Равненския манастир (по рисунки-графити) // Светогорска обител Зограф. II / Васил Гюзелев. София : Фондация "Св. Климент Охридски", 1996, с. 221-243. Изданието няма ISBN.

Кючуков, Христо (1996) Етнолингводидактика София: Клуб’90

Легкоступ, Пламен (1996) "Развитие на детското творческо въображение и способности чрез изобразяването по асоциация" сп. "Педагогически алманах", кн. 1, 2, 1996 г., Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, В. Търново

Легкоступ, Пламен (1996) Детето и творбата, монография, I-во издание.ISBN 954-524-148-9. Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново

Легкоступ, Пламен (1996) Художествено възприемане на произведенията на изобразителното изкуство (в предучилищна възраст). - сп. Предучилищно възпитание 1996, № 8, с. 11-15. София, сп. Предучилищно възпитание, кн. 8

Лунгарова, Пепа (1996) Граматико-лексикални съпоставки в преподаването на латински език при студенти неспециалисти от Английска и Немска филология. В: Societas classica, Велико Търново, 1996, 5-19. ISBN 954-524-135-7.

Лунгарова, Пепа (1996) Лингвистичните термини от гръцки и латински произход в българския език. В: Научни трудове на ВВОУ “Васил Левски”, кн. 46, Филологии, Велико Търново, 169-178. ISSN 0861-0312.

Мандева, Марианна (1996) Модел за обучение на устно диалогично общуване в съответствие с етикета Начално образование, бр. 6

Манолакев, Христо (1996) Между образа и четенето. (Руската преводна белетристика през Българското възраждане) София, Изд. „Кралица Маб”, 248 с. ISBN 954-533-013-9

Милчева, Амелия (1996) „Смисловите вариации на идеята за изпитанието в романа „Ланселот в проза” от ХІІІ век” сп. „Проглас”, 1996, кн. V/3, с. 77-85

Мингова, Анелия (1996) Въпроси на апелативното обжалване по граждански дела С., Свят. Наука, УИ “Св. Климент Охридски”

Мирославска, Виргиния (1996) K problématike poľského a slovenského slovesa. Syntaktické funkcie infinitívu v poľštine a slovenčine (съавторка Miloslavá Sokolová) Varia V. Zborník z V. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra – Piesok 29.11. – 1.12.1995), Bratislava 1996, 59 - 64

Мирославска, Виргиния (1996) Miesto onomastiky vo vyučovacích programoch a školskej praxi v Poľsku 12. slovenská onomastická konferencja a 6. seminár „Onomastika a škola“, Prešov 25. – 26. októbra 1995, Prešov 1996, 80 - 82

Мирославска, Виргиния (1996) Vedomosti o urbanonymách vo vyučovaní poľštiny Urbanonymá v kontexte histórie a súčasnosti. Materiály z onomastického kolokvia (Banská Bystrica 3. – 5. septembra 1996), Banská Bystrica – Bratislava 1996, 271 - 273

Михайлов, Димитър (1996) "Бай Ганьо" - комплексът на българската интелигенция. - Литературен форум, бр. 9, 28.ІІ-5.ІІІ.1996, с. 1, 3. ISSN 0861-2153. У нас

Михайлов, Димитър (1996) "Нощ" - симетричният свят на поета. - В: Как ехото не глъхне. Нов сборник с изследвания за П. К. Яворов. УИ "Св. Климент Охридски". С., 1996, с. 103-112. ISBN 954-07-0966-0. У нас

Михайлов, Димитър (1996) Благовестие за Михайловски. - В: Стоян Михайловски. Бог. Религиозни стихотворения. Слово. В. Търново, 1996, с. 119-139. ISBN 954-439-441-9. У нас

Михайлов, Димитър (1996) Приятелска рецензия (Иван Станков. "Йовковото творчество"). - Проглас, 1996, кн. 1, с. 100-102. У нас

Михов, Милен (1996) Екзархийското дело в Европейска Турция и Съединението - Епохи, 1996,№ 3, с. 41-53. Велико Търново

Михов, Милен (1996) Реформената акция на Великите сили и просветната политика на Българската екзархия 1903-1908 - ВВОУ, НТр, Кн. 44,Общ. науки. Ч. 2, ВТ ,1996, с. 109-117. Велико Търново

Моллов, Тодор (1996) Българският „пророк Исаия”: Фолклорно-митологичните основания за избора Български фолклор (София, БАН – ИФ; ISSN 1023-9861), год. ХХII, 1996, № 1-2, с. 21-36

Моллов, Тодор (1996) Краеведското фолклористично проучване (Кратки указания и примерен модел). Архив за поселищни проучвания (Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий",; ISSN 0861-6507), год. V, 1996, № 1-2 (Краеведски сборник), с. 31-48

Моллов, Тодор (1996) Към проблема за народнохристиянската рецепция на пророк Исаия през ХI в. Библия. Фолклор. Литература. Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 1996, 7-15

Моллов, Тодор (1996) Почит към народния светец Йоан Рилски Проглас (Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", ISSN 0861-7902), год. V, 1996, кн. 4, с. 119-120

Моллов, Тодор (1996) Семантиката на някои топоси във „Видение на пророк Исаия за последните времена” в контекста на българския миторитуален комплекс Аспирантски сборник на младите езиковеди, В. Търново (даден за печат октомври 1996 г.)

Моллов, Тодор (1996) Топосът "Овча купел" в Средецката служба на Св. Иван Рилски в контекста на старобългарските историко-апокалиптични сказания от ХI век (Хроно-стратиграфски наблюдения). Научна конференция, посветена на 1050-годишнината от блажената кончина на Св. Йоан Рилски, В. Търново, ВТУ, 8 окт. 1996 г.

Моллов, Тодор (1996) Фолклорно-митологични елементи в народната легенда за живота на свети Димитър Басарбовски. Национална конференция в памет на проф. д-р Стоян Генчев, В. Търново, ВТУ, 21 юни 1996 г.

Моллов, Тодор (1996) Фолклорно-митологични представи в старобългарските сказания за раждането на Антихриста. Известия на историческия музей - Кюстендил '92, Т. IV, Ч. 1. С., 1996 (ISSN 0861-4342), с. 141-146.

Моллов, Тодор (1996) Юрдан Трифонов и българския фолклор Научна сесия академик Юрдан Трифонов (1864-1949), Плевен, 24 ноември 1994 г. Доклади и научни съобщения. Враца, 1996, с. 105-116 (Библиотека „Български Северозапад” към „Известия на музеите в Северозападна България”, № 9, Серия „Научни изследвания”, № 4)

Моцинова, Божана (1996) Giù le mani dal grande violinista (статия) Сб. Quaderni dell’Іstituto di studi paganiniani, № 8, 1996, Genova (Italia)

Моцинова, Божана (1996) За някои специфични проблеми на учебно-възпитателния процес в класа по музикален инструмент (статия) в сп. “Педагогически алманах”, Унив. издателство на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” гр. В. Търново, кн. 1-2, 1996

Моцинова, Божана (1996) Музикалните способности и развитието им (статия) Сб. “Съвременни проблеми на музикал-ното възпитание и образование”, Нацио-нална научно-практи-ческа конференция, СУ “Св. Кл. Охридски”, София

Моцинова, Божана (1996) Транспониране при свирене на прима виста (автор) (34 стр.) Печатница РИК “БИ” гр. Велико Търново

Мутафова, Красимира (1996) Към проблема за османските методи на завоевание (историографски модел на представяне през ХV в.) // Османската инвазия на Балканите и краят на средновековната българска държава. Трудове на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, Исторически факултет, Т. 32, кн. 3, 1994, Велико Търново : УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 1996, с. 159–181. ISSN 0204-6369. Велико Търново

Налбантова, Елена (1996) Енциклопедия на българската възрожденска литература (колектив). Абагар, В. Търново ISBN 954-427-251-8

Налбантова, Елена (1996) Последните повести на Илия Блъсков или връщане към началото. Проглас, 1996, № 2. ISSN ISSN (print) 08617902

Николов, Николай (1996) Изследване ефективността на метода "сканираща област" в зависимост от размера на областта Трудове на ВВОВУ "Васил Левски", В.Търново, кн. 42, с. 22-25

Николов, Николай (1996) Компютърни системи за обучение Университетско издателство „Св.Св. Кирил и Методий”, В. Търново

Николова, Илияна (1996) Към проблема за възприемане на музика в началната училищна възраст. Педагогически алманах, № 1, 2, с. 211-215.

Няголова, Марияна (1996) Няголова М. (1996) Психоанализ и педагогическа психология, или калейдоскоп на преписвача. сп. Образование, к. 3, с. 85 - 94, София. София

Няголова, Марияна (1996) Няголова М. (1996) Религия. Психология. Социални представи. сб. Православната църква - духовен водач на българите от Чепинския край, под ред. на З. Кюркчиева, с. 76 -87, Велинград. Велинград

Няголова, Марияна (1996) Няголова М. (1996) Съзнание и самосъзнание в трудовете на А.Валон и С.Л.Рубинщайн. Трудове на ВТУ “Св.св. Кирил и Методий”, к. 4, т. 3, за 1991 г., с.215-239, Велико Търново. Велико Търново

Павлов, Пламен (1996) История на България (VІІ в. – 1947 г.). В. Търново, изд. “Слово”, 1996, 368 стр. (в колектив с Ив. Лазаров, Ив. Тютюнджиев и М. Палангурски). В. Търново

Павлов, Пламен (1996) Кратка стопанска история на България. В. Търново, 1996, 223 стр. (в колектив с Ив. Тютюнджиев, Ив. Лазаров, П. Петков, М. Палангурски, Л. Дончева). В. Търново

Павлов, Пламен (1996) Към интерпретацията на някои археологически и нумизматични находки от Северното Черноморие (ХІІІ-ХІV в.).- Българите в Северното Причерноморие, т. V. В. Търново, 1996, 189-198. В. Търново

Павлов, Пламен (1996) Северните “варвари” и Черноморието; Българското етническо и политическо присъствие в междуречието на Дунав и Днестър през ХІІ-ХІV в.- Страници от историята на българите в Северното Причерноморие. В. Търново, изд. “ПИК”, 1996, 17-23, 68-78. В. Търново

Павлов, Пламен (1996) Средновековна България между татарската хегемония и османската експанзия.- Османската инвазия на Балканите и краят на средновековната българска държава (=Трудове на ВТУ “Св.св. Кирил и Методий”, т. 32, кн. 3, история, 1994). Под редакцията на Й. Андреев и Пл. Павлов. В. Търново, 1996, 79-88. В. Търново

Палангурски, Милко (1996) България в балканската политика на Русия (1899-1903 г.). В. Търново, 1996. Слово, 1995, ISBN 954-439-412-5. В. Търново

Палангурски, Милко (1996) История на България ХVII в. – 1947 Г.,II част, в. съавт. с Пл. Павлов, Ив. Тютюнджиев, Ив. Лазаров, Слово, В. Търново, 1996, 74-215. ISBN 954-439-415-Х (IIчаст). В. Търново

Палангурски, Милко (1996) Кратка стопанска история на България, В.Търново, 1996, FABER, в съавт. с Ив. Лазаров, Ив. Тютюнджиев, Пл. Павлов, П. Петков, Л. Дончева, с.127-184. ISBN 954-9541-04-5. В. Търново

Палангурски, Милко (1996) Либералната радославистка партия и българо-руските отношения (1901-1903 г.), Болгарский ежегодник, т.ІІ, Харьков – София, 1996, с. 142-156. ISBN 954-8528-04-5. Харьков – София

Палангурски, Милко (1996) Руският генералщабен план за концентрация на българската армия на Добруджанския боен театър от 1902 г. В: Българите в северното причерноморие, т.V., УИ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 1996, с.321-332. ISBN 954-524-153-5. В. Търново

Петков, Петко (1996) Кратка стопанска история на България. (Съавтор). В. Търново. Изд. Faber. 224 с.

Петков, Петко (1996) Отново за дипломатическата и военната защита на Съединението 1885 г. Епохи, 1996, № 3, с. 23-33.

Петков, Петко (1996) Отново по въпроса за партиите в България след Освобождението. Другият в историята. Сборник материали от научна конференция 7-9 май 1992. Под ред. на проф. П. Ангелов и проф. М. Лалков. Кюстендил, 1996, с. 82-98.

Петкова, Анелия (1996) Иванка Вълчева – български ономаст. - В: Състояние и проблеми на българската ономастика /ономасти и ономастични изследвания в България/. В. Търново, 1996, с. 193-195.

Петкова, Анелия (1996) Промени на латералните съгласни в говора на село Петърница, Плевенско. – В: Научна сесия академик Юрдан Трифонов (1864-1949). Плевен, 24 ноември 1994 г. Враца, 1996, 20-23. Плевен

Петров, Димитър (1996) Разработени и примерни теми по математика. Слово,В.Търново.

Петров, Красимир (1996) Френска поезия (антология) Изд. “Абагар”

Петрова, Анастасия (1996) Езиковата метафора – проблеми и възможности. – В: Проглас. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 1996, № 2, 27-34.ISSN 0861-7902.

Петрова, Анастасия (1996) Езиковата метафора – проблеми и възможности. – В: Проглас. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 1996, № 3, 23-38.ISSN 0861-7902.

Петрова, Веселинка (1996) Петрова, В. Въпросите на пет-шестгодишните за звуко-буквените отношения Велико Търново: - Предучилищно възпитание, № 9, 1996, (6 - 9).

Петрова, Веселинка (1996) Петрова, В. Звуковият метод за развитие на фонематичното възприятие у 5 – 6-годишните деца Велико Търново: Педагогически алманах, № 1, 2, (с. 121 - 135).

Петрова, Веселинка (1996) Петрова, В. Подвижната игра за обогатяване на слуховия опит на 5 – 7-годишните Сърбия, Ниш: Zbornik radova filozofsog fakulteta u Nisu, Fis komunikaje – 95, (199 – 120), Nis

Петрова, Веселинка (1996) Петрова, В. Познавателни възможности на 5 – 6-годишните за усвояване на звуковата форма на думата Велико Търново: Издателство на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, (с. 50).

Проданов, Николай (1996) Материали по българска историография. Ч. ІІ. Българската историческа мисъл в края на ХІХ и началото на ХХ век. В. Търново

Пушкарова, Антония (1996) Върху геометрията на двойки мрежи в n-мерно пространство на Вайл ЮНС на ВВОВУ

Радева, Живка (1996) Радева, Живка. Априлското въстание в Първи революционен окръг, отразени в художествената литература : Библиография. – В. Търново : Нар. библ. П. Р. Славейков, 1996. – 28 с. Велико Търново

Рикевски, Румен (1996) Гръцкият езиков проблем Societas Classica, стр. 103-111, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново,

Рикевски, Румен (1996) Употреба на някои остарели предлози в съвременната гръцка публицистика Societas Classica, стр. 112-121, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново

Русева, Виолета (1996) Яворов и поетическото наречие на символизма. – В: „Как ехото не глъхне”. Нов сборник с изследвания за П. К. Яворов. УИ „Св. Климент Охридски”, С., 1996, с. 65 - 78. ISBN 954-07-0966-0

Русева, Мая (1996) Увод в социалната педагогика. Велико Търново: Слово, 1996. (авторски дял Гл.1.3. Функции на социалната педагогика; Гл.2.4. Практически методи на социалната педагогика.) ISBN 954-439-410-9, 328 с.

Симеонов, Симеон (1996) Италия и българското Съединение. // Епохи, 1996, № 3, с. 83-97. ISSN: 1310-2141.

Спиридонов, Валентин (1996) Спиридонов, В. Бисмарк и българският династичен въпрос 1879-1886 г. – В: Епохи, 1996, Кн. 3, с. 65-82. (ISSN 1310-2141) В. Търново

Спиридонов, Валентин (1996) Спиридонов, В. Младотурската революция и балканската политика на Великите сили (юли – септември 1908 г.).- В: Научни трудове на ВВОВУ “В. Левски”. Кн. 44, Ч. 2, В.Търново, 1996, с. 97-108. В. Търново

Станков, Иван (1996) Смърт не може да има. В лирическия свят на Борис Христов. изд. Слово, В. Търново ISBN 954 439 464-8

Стефанов, Бойко (1996) Великов, Б. Психичният конфликт в ранната юношеска възраст. Велико Търново. ИК "Витал".

Тодоров, Георги (1996) Въведение в системите с икуствен интелект (колектив) София, Издателство на Министерството на отбраната “Св.Георги Победоносец”, 1996, 322 с.

Тодоров, Георги (1996) Компютърни системи за обучение.(колектив) Издетелство на ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”, 1996 162 с.

Тодоров, Георги (1996) Микрочиповете и новият инормационен век Сб.н.тр. СУБ, клон В.Търново , стр.112-119

Тодоров, Георги (1996) Проверка на планирането и качеството на учебния план (Тодорова М.К., Стоянов Й.Р) Сб.н.тр. ВВОВУ “В.Левски” , книжка 42, стр.389-392.

Тодоров, Георги (1996) Терминологичен речник по изкуствен интелект София, Издателство “Пеликан”, 1996, 142 с.

Тодорова, Пенка (1996) Идеите на Пиаже и интелектуалното възпитание на децата в семейството Сборник ,Межд.научен семинар "Пиаже и българската хуманитаристика"

Тодорова, Пенка (1996) Подготовка на младите хора за семеен живот и родителство Стратегии на образователната и научната политика,кн.3,с.62-67

Тодорова, Пенка (1996) Хуманизиране на възпитателните взаимодействия в семейството Педагогика,кн.12,с.21-30

Трифонов, Тихомир (1996) Simple Method for Directivity Pattern Measurement (Simeonov K.) Procs. on Trans Black Sea Region Symposium on Applied Electromagnetism, Metsovo, Epirus, Hellas, ANPR-24-1

Трифонов, Тихомир (1996) Statistical Model of Multipath Channel in The Cellular Radiotelephone Systems Proc. of BSUAE, Epirus, Hellas, Издателство на Атинския университет, ANPR-25-1

Трифонов, Тихомир (1996) Акустичен модел на флуидопровод (К.Симеонов) Сб. Докл. на научната конференция с межд. участие “Дефектоскопия ‘96” , стр. 296-300, Созопол

Трифонов, Тихомир (1996) Еквивалентна маса на биморфен приемник на звук Морски научен форум, Т.2, стр. 111-115, Варна

Трифонов, Тихомир (1996) Измерване на диаграмата на насоченост на силно насочени хидроакустични антени (К.Симеонов) Морски научен форум, Т.2, стр. 116-121,Варна

Трифонов, Тихомир (1996) Намаляване на шумовото натоварване в армейските стрелбищни комплекски (М.Попов) Научни трудове на ВВОВУ ”В. Левски” кн.42, Стр. 446-451

Трифонов, Тихомир (1996) Особености на озвучаването на открити пространства (Ст.Габровски) Научни трудове на ВВОВУ” В. Левски”, кн. 42, стр.440-445

Тютюнджиев, Иван (1996) История на България : [Уч. помагало за учениците от СОУ]. Ч. 1–2. – В. Търново : Слово, 1995 – 1996. Ч. 1. VII – ХVIII век : Средновековие, Българските земи под османска власт. – 1995. – 160 с. (в съавт. с Ив. Лазаров, Пл. Павлов) Ч. 2. ХVIII век – 1947 г. : Българско възраждане, България в новото време. – 1996. – 215 с. (в съавт. с Ив. Лазаров, Пл. Павлов, М. Палангурски) С авторска част в Ч. 1. с. 106-111, с. 127-156; Ч. 2. с. 5-17, с. 40-45. В. Търново

Тютюнджиев, Иван (1996) Казашки военни акции по Българското Черноморие през първата половина на XVII в. // Страници от историята на българите в Северното Причерноморие. – В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 1996, с. 98-101. В. Търново

Тютюнджиев, Иван (1996) Кратка стопанска история на България / Съст. и ред. Иван Тютюнджиев. – В. Търново : Фабер, 1996. – 224 с. – 2. изд. – 2000. (в съавт. с Пл. Павлов, П. Ст. Петков, Ив. Лазаров, Л. Дончева М. Палангурски) Авторска част: Стопанско развитие през ХV – ХVІІ век, с. 47-79. В. Търново

Тютюнджиев, Иван (1996) Османското завоевание и българската миграция във Влашко и Молдова през XIV – XV в. // Страници от историята на българите в Северното Причерноморие. – В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 1996, с. 79-89. В. Търново

Тютюнджиев, Иван (1996) Стопанска история на България : Тестове / Състав. и науч. ред. Иван Тютюнджиев. – В. Търново : Faber, 1996. – 88 с. В. Търново

Тютюнджиев, Иван (1996) Търновската митрополия и атонските манастири ХV – началото на ХІХ в. по гръцки извори. // Светогорска обител Зограф. Т. 2. – София : СУ Св. Климент Охридски, 1996, с. 121-133. София

Тютюнджиев, Иван (1996) Търновската митрополия и атонските манастири ХV – началото на ХІХ в. по гръцки извори. // Светогорска обител Зограф. Т. 2. – София : СУ Св. Климент Охридски, 1996, с. 121-133. София

Христов, Милен (1996) Псевдогрупи от преобразувания в R^ 2n+1 и почти контактни метрични структури Юбилейна Научна Сесия, ВВОВУ "Васил Левски" Научни трудове, 42(1996), 183-188.

Христов, Христо (1996) Човекът - перспективи на разума. Любомъдрие, Т.1.,ПАН-ВТ,В.Търново, 131-139.

Христова-Коцева, Рени (1996) Възпитаване на любознателност ВВОВУ, Научни трудове, Обществени науки, част трета В. Търново. 1996. кн. 45

Христова-Коцева, Рени (1996) Дейността по избор – форма на за диагностика на уменията на 5–7-годишното дете за самостоятелна дейност в училище Педагогически алманах, Велико Търново, 1996, № 1-2.

Христова-Коцева, Рени (1996) Елементарните опити в самостоятелната дейност на 5–7-годишните деца ВВОВУ, Научни трудове, Обществени науки, част трета, В. Търново, кн. 45

Цветков, Димитър (1996) A Periodic Lotka-Volterra System Serdica Math J, 22(1996), 109-116.

Цветков, Димитър (1996) Oscillations in Certain Class Linear Functional Differential Equations. Dokl BAN, 11, Vol 49, 1996.

Цветков, Димитър (1996) Oscillations in Linear Differential-Difference Equations. Math Balk, Vol. 10, 1996, Fasc 1, 89-101.

Цветков, Димитър (1996) За експоненциалния ръст на полугрупи, породени от диференчни уравнения. Юбилейна научна сесия на ВВМУ "Н.Й. Вапцаров", 1996.

Цонкова, Димитринка (1996) КАДИНОВА, Д. Възможности за реализация на спортните интереси при 11-13 годишни ученици. Научни трудове на ВВОУ “В. Левски”, кн. 44, В. Търново, 1996, с. 246.

Цонкова, Димитринка (1996) КАДИНОВА, Д. Към въпроса за мотивацията на студенти от специалност Физическо възпитание. Научни трудове на ВВОУ “В. Левски”, кн. 44, В. Търново, 1996, с. 242.

Цонкова, Димитринка (1996) КАДИНОВА, Д., Й, Йотов. Изследване на някои личностни способности на студенти от НУП. Научни трудове на ВВОУ “В. Левски”, кн. 44, В. Търново, 1996, с. 237.

Чохаджиев, Стефан (1996) За една игра от каменномедната епоха. – Епохи, 4, 1996, с.133-138.

Шопова-Христова, Мариана (1996) Опит за акмеистичен прочит на ранната М. Цветаева („Юношески стихове”). Проглас, 1996, № 3, с. 62-76. ISSN 0861-7902

Янков, Румен (1996) Влиянието на миграциите върху промените в броя на градското население в България Трудове на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий", т. 2, книга - География, 1994. (в съавторство)

Янков, Румен (1996) Германия. В центъра на Европа ИК. “ПАРНАС”, Русе, 1996, 127 с.

Янков, Румен (1996) Депопулацията на Приморска Добруджа Трудове на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий", т. 2, книга - География, 1994.

Янков, Румен (1996) Урбанизацията в България - промени в структурата на разселването и демографската ситуация ВВОВУ "В. Левски" - Научни трудове, кн. 44 Обществени науки, ч. втора, ВТ., 1996

Янков, Румен (1996) Франция. Страна атлантическа и средиземноморска ИК. “ПАРНАС”, Русе, 1996, 111 с.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/