Публикации за 1995


Александрова, Силвия (1995) Промени във външната политика на САЩ в края на 60-те и началото на 70-те години. Доктрината Никсън. сп. “История”, 1995, кн. 2, с. 37-44

Ангелова, Пенка (1995) Romanwelten: Ansichten zum Roman des 20. Jahrhunderts. Велико Търново: ПИК. 255 с. - (Библиотека Филология. Литературознание ; 2). ISBN: 954 8258 32 3.

Анчев-Калоянов, Анчо (1995) Българското шаманство. София, изд.РОД, 214 с

Анчев, Стефан (1995) Бесарабският въпрос и определянето на българо-румънската граница в Добруджа (1878 г.). Българите в Северното Причерноморие (изследвания и материали), т. ІV. В. Търново 1995., с. 231-236.

Анчев, Стефан (1995) Българо-румънските отношения през втората фаза на Балканската война (от преговорите в Лондон до Петербургската конференция 1913 г.). Архив за поселищни проучвания, 1, В. Търново 1995., с. 28-41.

Анчев, Стефан (1995) Добруджанският въпрос и определянето на българо-румънската граница в Добруджа (1878 г.) Българите в Северното Причерноморие - сборник

Анчев, Стефан (1995) Добруджанският въпрос на международната сцена (1919-1923 г.). Военноисторически сборник, 1, 1995., с. 57-69.

Анчев, Стефан (1995) Младежките съюзи и организации на политическите партии в България (октомври 1918-юни 1923 г.). Велико Търново, Изд. “Сириус – 4”., 194 с. Исторически преглед, 3, 1994-1995., с. 178-180

Анчев, Стефан (1995) Румънският “неутралитет” по време на балканската война. Балканските войни 1912-1913 г. В. Търново, 1995., с. 33-42.

Анчев, Стефан (1995) Русия и Австро-Унгария в българо-румънските отношения по време на Балканските войни 1912-1913 г. Тутракан в историческото развитие на Добруджа. Тутракан 1995., с. 117-134.

Аркадиев, Димитър (1995) Влияние на поредността на опрасване и пола върху теглото на приплодите Сп. Ветеринарна медицина, София, Независима фондация"Ветеринарна медицина", 1995, кн.1, с. 96-97. ISSN: 1310-5825.

Аркадиев, Димитър (1995) Някои обективни предпоставки за необходимостта от приватизация в селското стопанство на България Сб.Устойчиво земеделие в условията на прехода към пазарна икономика. Пловдив, АИ на ВСИ, Октомври 1995, том І, с.39-43.

Аркадиев, Димитър (1995) Някои характеристики на прасилата на свинете-майки Сп. Ветеринарна медицина, София, Независима фондация"Ветеринарна медицина", 1995, кн.1, с. 93-95. ISSN: 1310-5825.

Аркадиев, Димитър (1995) Опит за построяване на таблици за отпадане на телета до едномесечна възраст Сп. Ветеринарна медицина, София, Независима фондация"Ветеринарна медицина", 1995, кн. 2, с. 251-252. ISSN: 1310-5825.

Аркадиев, Димитър (1995) Последователност на заболяванията при телета Сп. Ветеринарна медицина, София, Независима фондация"Ветеринарна медицина", 1995, кн. 2, с. 253-256. ISSN: 1310-5825.

Аркадиев, Димитър (1995) Проблеми на прехода към пазарни структури при производството на свинско месо Сп. Ветеринарна медицина, София, Независима фондация"Ветеринарна медицина", 1995, кн.2, с. 257-259. ISSN: 1310-5825.

Аркадиев, Димитър (1995) Трайна тенденция в развитието на добивите от сортове мека зимна пшеница. Сб.Устойчиво земеделие в условията на прехода към пазарна икономика. Пловдив, Пловдив, АИ на ВСИ, Октомври 1995, том ІV, кн.2, с.91-94.

Бузов, Вихрен (1995) Научната рационалност в културологична перспектива Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски" / Център по културознание . - С., 1995. - Т.84 : 1991.

Бузов, Вихрен (1995) Попъровият антииндуктивизъм – амбиции и резултати Философски алтернативи, № 3, с.13-17;

Бузов, Вихрен (1995) Социокултурната детерминация на наблюдението и експеримента в науката Списание Обща и приложна културология № 1, съст. Д. Гинев, Център по културология, С., с.16-26;

Булева-Петрова, Марияна (1995) Проблеми на ладовата организация в органума /ІХ-ХІ в./ Сп. "Музикални хоризонти" № 10

Буров, Стоян (1995) Interaction fonctionnelle entre le semantisme grammatical et lexical en Bulgare. Ouvertures. Presses universitaire de Velico Tirnovo, І, 1995, N 1, p. 94-99.

Буров, Стоян (1995) РЕЧНИК НА ЧУЖДИТЕ ДУМИ В БЪЛГАРСКИ С ИЛЮСТРАЦИИ И ПРИЛОЖЕНИЯ. Велико Търново: Елпис, 1995. 768 стр. Рец.: Р. Русинов. – Български език, ХLVІІ, 1997/1998, № 4, стр. 100-103.

Буров, Стоян (1995) СЪВРЕМЕНЕН ТЪЛКОВЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК С ПРИЛОЖЕНИЯ [Части: Думите с начални букви а, б, в, г, д е, Увод, Таблици и приложения, Част от местоименията, наречията и служебните думи]. Велико Търново: Издателство “Елпис”, 1995. 1392 стр. (2. прераб. и доп. изд.)

Бурова, Пенка (1995) Речник на чуждите думи в български. Велико Търново: Елпис, 768 стр. (в съавт.).

Буюклиева, Стефка (1995) Existence of certain extremal self-dual codes of lengths 42 and 44 Proceedings of the International Workshop OCRT, Sozopol, Bulgaria, pp. 29-31

Буюклиева, Стефка (1995) Самодуални кодове с автоморфизъм от ред 7 Математика и математическо образование

Видин, Благой (1995) Международноправна уредба на правата на човека и механизъм за нейното прилагане. Списание "Ново време", 1995, № 4-5, 107-118.

Георгиев, Георги (1995) Iterative Method of Circular Ferrite-Dielectric Waveguide Analysis: Application to Phase Shifting Computation Conf. Proc. Conf. Contemp. Meth. Signal Process. Syst. Measur., Control, Diagn. Manag., Minsk, Belarus, Dec. 18-22. 1995, Pt. II, pp. 90-94.

Георгиев, Георги (1995) Slow-Wave Propagation in a Circular Ferrite Waveguide Chinese J. Radio Sci., 1995 Suppl. Issue, Proc. 1995 Int. Conf. Radio Sci. ICRS ’95, Beijing, China, Aug. 10-12, 1995, pp. 678-681.

Георгиева, Виолета (1995) В. Стойчева. Относно някои актуални възгледи на проф. д-р Кацаров за професионалното ориентиране и образование. Научни трудове на ВВОВУ „В. Левски”, кн. 34, част първа, В. Търново, ISSN 0861-0312, с. 376–383.

Георгиева, Виолета (1995) Стойчева, Виолета. Иновации в подходите на учебния процес по история. Научни трудове на ВВОВУ „В. Левски”, кн. 34, част първа, В. Търново, ISSN 0861-0312, с. 384–390.

Гочев, Гочо (1995) Лексические параллели, разграничивающие референтную соотнесенность действий или признаков с лицами мужского или женского пола // Шестой международный симпозиум МАПРЯЛ-94. Сопоставление русского языка с родным в научных исследованиях и в практике. Доклады и сообщения. В. Търново, 1995, c. 28-32

Гочев, Гочо (1995) Учебный словарь антонимов русского языка (для студентов-иностранцев) // “Vocabulum et vocabularium”. Сборник научных трудов по лексикографии, вып. 2, Харьков, 1995, с. 32 -36.

Гочева, Сийка (1995) Лексика русского языка. Учебник для студентов-русистов III-IV курсов университета, Велико Търново, 1995.

Григорова, Венцислава (1995) Световната търговска организация, новият режим на международна търговия и проблемите пред европейската общност, сп. Съвременно право, Брой 5, 1995 г. София

Григорова, Маргрета (1995) Докторска дисертация „Два метафорични модела на реалността в романа на Болеслав Прус „Кукла“

Грудков, Венелин (1995) Йоасаф Бдински и съдбата на българската народност в края на XIV в. Палеобалканистика и Старобългаристика. (с.97-100). Велико Търново.

Гюлчев, Николай (1995) Звукарче за всички,които ще бъдат в първи клас Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”. Велико Търново.

Дерменджиев, Атанас (1995) Европа. Стопанска география. (съавтор). Русе, Парнас, 288 с. 954-856-00-70

Дерменджиев, Атанас (1995) Реваншизмът в северната ни съседка се завръща облечен в политически одежди -В: Времена, № 230, с. 8

Дерменджиева, Стела (1995) Геоекологично краезнание в обучението по география. – В: Проблеми на регионалното развитие на България. В. Търново.

Дерменджиева, Стела (1995) Изучаване на родното селище в обучението по география на България. Източници и организация. – В: Проблеми на регионалното развитие на България. В. Търново.

Дончева, Иванка (1995) За един неизследван вид антични фибули от нашите земи. – Палеобалканистика и старобългаристика. Първи есенни национални четения "Професор Иван Гълъбов". Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 1995, с. 327-337; ISBN 954-524-121-7. Велико Търново

Захариева, Юлия (1995) Пактът за стабилност или упражнения по превантивна дипломация Списание "Национална сигурност", 1995, № 3, 3-5.

Златева, Добринка (1995) Пазарното стопанство в идеи. Характеристика, предизвикателства, възможности ПИК, В. Търново

Иванов, Здравко (1995) Въведение във философия на историята В. Търново, ИК "Виталис"

Иванов, Здравко (1995) За границите на историческото минало (Философски анализ) София, Сп. Философия, кн.5, с. 58-63

Иванов, Ивелин (1995) Богданов, Стоян и др. Градският въздух прави човека свободен : Сборник с документи за средновековния европейски град. / Съст. Стоян Богданов; Надежда Христова; Ивелин Иванов. - Варна : "Славена", 1995. – 212 стр. ISBN 354 579 015 6 Варна

Иванов, Людмил (1995) PETROV, L, V. Duskov (1995) "Izdrzlivost kao faktor u pripremi kosarkasa juniora za vrhunsku sportsku formu" Zbornik radova Fis, Komunikacije'95, Univerzitet u Nisu, s. 54

Иванов, Людмил (1995) PETROV, L. (1995) Към въпроса за необходимостта от структурен анализ на спортната култура Zbornik radova FIosofkog fakulteta "FIS KOMUNIKACIJE'95", Univerzitet u Nisu, Srbija, s.94-95, SRS 413-428/72

Иванов, Людмил (1995) ПЕТРОВ, Л. (1995) Изследване на корелационната структура на физическата подготовка и функционалните особености на подрастващи баскетболисти Сборник доклади от национална конференция на УНСС, София, с. 68

Иванов, Людмил (1995) ПЕТРОВ, Л. (1995) Факторна структура на физическата подготовка на подрастващи баскетболисти Сборник доклади от научна конференция на НСА, София, том 1, I секция, с. 61.

Иванова, Ценка (1995) О књижевноjезичким контактима на почетку српске и бугарске стандардизациjе Научни састанак слависта у Вукове дане. Београд, 1995, књ. 25/2; стр. 223-233

Иванова, Ценка (1995) Проницаеми езикови равнища в българската и сръбската донационална книжовноезикова формация Палеобалканистика и Старобългаристика. Първи есенни четения “Професор Иван Гълъбов”. В. Търново, 1995; стр. 209-216

Иванова, Ценка (1995) Синиша Паунович (in memoriam) Проглас, 1995, N3; стр. 114-115

Иванова, Ценка (1995) Славянската междуезикова омонимия в приложната лингвистика. Първа част: теоретична мотивация Проглас,1995, N1; стр. 20-31

Илиева, Мария (1995) Езиковото майсторство на Хр. Ботев като публицист. – В: Майстори на българското художествено слово. 9. клас. С. – В. Т-во, 1995, 284-296.

Йовевска, Мариана (1995) Босна и Херцеговина през XIX-XX. Нации и национални взаимоотношения, Велико Търново 1995, 221 с. ISBN 954-799-517-0

Йовевска, Мариана (1995) Документи из историята на Балканските народи (От началото на XX век до Втората световна война) Издателство "Абагар" - Велико Търново 1995, 144 с.. ISBN 954-427-103-1

Йорданов, Стефан (1995) Атина Палада, тракийката Палена и трако-пеласгийското етнокултурно наследство на докласическа Атика. Палеобалканистика и старобългаристика. Първи есенни национални четения “Професор Иван Гълъбов”. Велико Търново, 1995, 297–316.

Калейнска, Теодора (1995) Bulgarian Political Elite Institutionalized: The Problem of Legitimacy Mincheva L. Comparative Balkan Parliamentarism. Sofia, 67-73

Калейнска, Теодора (1995) Гражданските обединения като институция на социалната промяна. сборник Научни трудове. Обществени науки. Икономика, политика, право и история. ВВОУ «В.Левски» кн.35,част 2, 162-171

Калчев, Калчо (1995) Бесарабски българи опълченци в руско-турската война (1877 – 1878 г.). В. Търново

Карапенчев, Живко (1995) Относно моделите на училищно управление Научни трудове на ВВОУ "В. Левски", кн. 34, част І, В. Търново

Ковачева, Райна (1995) Nikola Petkov et la formation du Comité national du Front populaire Университетско издателство „Св.св. Кирил и Методий”, В. Търново, сп. Ouvertures

Колев, Николай (1995) Математика Велико Търново

Костова, Росина (1995) Kostova Rossina. Some Aspects of Daily Life of Monks in an Early Medieval Bulgarian Monastery //La vie quotidienne des moines et chanoines réguliers au Moyen Âge et Temps modernes / Actes du Premier Colloque International du Laboratoire de recherches sur l'histoire des ordres et congrégations religieux Wrocław-Ksiąž, 30 novembre-4 décembre 1994 / Marek Derwich Paris : Éditions de la Maison des sciences de l'homme, 1995, p. 701-721. ISBN 978-83-903712-0-7

Кючуков, Христо (1995) Romany children and their preparation for literacy. A case study. Tilburg University Press

Легкоступ, Пламен (1995) "Динамизиране на отношението дете - детска рисунка чрез целенасочени контакти с графични творби" - сп. "Педагогически алманах", кн. 1, 2, 1995 г. Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, В. Търново

Лунгарова, Пепа (1995) Жертвеник в чест на Зевс от хълма Царевец. В: Епохи, кн. 1, 55-59. ISSN 1310-2141.

Мандева, Марианна (1995) Преразказът -репродукция или творческа изява на детето от начална училищна възраст Педагогически алманах, В. Търново, бр. 1/2

Мандева, Марианна (1995) Комуникативно-речев подход в обучението по писмен преразказ /ІІІ и ІV клас/ Начално образование, бр. 1

Милкова, Димитринка (1995) Основи на правото. Учебник за Х кл. Раздел 1. София

Милчева, Амелия (1995) „Жанровата хетерогенност на „Вулгатата”” сп. „Проглас”, 1995, кн. ІV/2, с. 48-57

Мингова, Анелия (1995) Административна юрисдикция ли е поземлената комисия? Търговско право, № 4.

Мингова, Анелия (1995) Отказът от иск. Първо издание С.: УИ “Св. Климент Охридски”

Мирославска, Виргиния (1995) Ženské osobné mená v matrikách z Lutomierska a Kazimierza (17. a 18. stor.) Varia IV. Materiály zo IV. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra – Piesok 30.11. – 2.12.1994), Bratislava 1995, 10 - 14

Михайлов, Димитър (1995) Класически творби в българската литература. Анализи. Слово. В. Търново, 1995. 160 с. ISBN 954-439-405-2. У нас

Михайлов, Димитър (1995) Радостна рецензия (Ивайло Иванов. "Хензел и Гретел"). - Литературен форум, бр. 25, 21-27.VІ.1995, с. 2. У нас

Михов, Милен (1995) Българската екзархия и подготовката на Балканския съюз - В: “Балканските войни 1912 -1913 г.”, Велико Търново, 1995, с. 67-75. Велико Търново

Михов, Милен (1995) Политиката на големите сили и Илинденско-Преображенското въстание во погледите на екзархот Jосиф - “Европа и Македонското прашнье”, Скопjе,1995, с. 131-141, 514-516. Скопие

Михова, Маринела (1995) Българските буквари от 60-те години на ХІХ в. – преходен етап в развитието на методиката на ограмотяване. Педагогически алманах., 1,2, 114-136

Моллов, Тодор (1995) „Нецензурното” в един сборник и „цензурата” Славейков лист: Паметно издание по повод 100 години от смъртта на П. Р. Славейков (17. 11. 1827 - 1. 7. 1895), Трявна, 16-27 май 1995 г.

Моллов, Тодор (1995) А. Калоянов. Българското шаманство, София: ROD, 1995 Проглас (Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", ISSN 0861-7902), год. IV, 1995, № 3, с. 106-108

Моллов, Тодор (1995) Българският митоепичен контекст на фрагмент от сказанията за раждането на Антихриста („Короуна же боудет АнтихрисцА мати”) Проглас (Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий",; ISSN 0861-7902), г. IV, 1995, № 1, с. 32-43

Моллов, Тодор (1995) Изразът "Писа на звезда" - въможност за датирането на "Тълкувание Даниилово" (Халеевата комета от 989 г. и смъртта на Комитопула Арон). Национална научна конференция "Предистория и контекст на художественото слово" (По повод 90-годишнината от рождението на Димо Минев), В. Търново, ВТУ, 24 ноември 1995 г.

Моллов, Тодор (1995) Фолклорно-митологични елементи в старобългарската литература: „Чудо на Свети Георги с българина”. Палеобалканистика и старобългаристика. Първи есенни национални четения „Професор Иван Гълъбов”. Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 1995, с. 411-419

Монева, Стела (1995) Монева, С. Към въпроса за Периклова Атина. [To the Problem of Pericles’ Athens. In Bulgarian ] Проблеми на древната обща история и култура. Материали от конференцията на Центъра за древни езици и култури (27 - 28. 05. 1994). София, 1995, с. 73 – 77.

Монева, Стела (1995) Монева, С. Атинската полисна демокрация и някои особености на свободата на словото. [The Athenian Polis Democracy and Some Peculiarities of the Freedom of Speech. In Bulgarian] Научни трудове на ВНВУ “В. Левски”, В. Търново, 1995. - Кн. 35: Обществени науки. - Ч. 2: Икономика, политика, право и история, с. 394 – 403.

Мутафова, Красимира (1995) Mutafova, Krassimira. Historical Accounts about the Halveti Şeyh Bali Efendi of Sofia in a Newly Discovered Vita Dating from the 19–th century. – Études balkaniques, 1995, № 3-4, pp. 117–131. София

Мутафова, Красимира (1995) On the Problem of the Ottoman Methods of Conquest (according to Nesri and Sultan Murad's Gazavatname). – Etudes balkaniques, № 2, pp. 64–82. София

Мутафова, Красимира (1995) За някои аспекти на противоречията между католици и православни в българските земи през ХVII в. // Палеобалканистика и старобългаристика. Първи есенни четения “Проф. Иван Гълъбов”, Велкио Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий”, с. 381-397. В. Търново

Мутафова, Красимира (1995) Павликяните – “други” за всички. // Представата за “другия” на Балканите. Под ред. на Н. Данова и др. София, 1995, с. 68–77. София

Налбантова, Елена (1995) Героят - фокусиращ компонент на възрожденската проза от 60-70-те години. Език и свят. Съвременна филологическа проблематика. Пловдив, 1995.

Начева-Маркова, Нина (1995) „Емоционалното и рационалното в учебновъзпитател-ния процес по музика” Педагогически алманах, 1, 2/ 1995, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”

Няголова, Марияна (1995) Niagolova M. (1995) Essai d’une analyse comparative des conceptions psychologiques de Freud et S.L.Rubinstein. Les ecrits preanalytiques de Freud (1877-1900), ed. G. Van de Vijver et F.Geerardyn, p. 83, Gand. Гент, Белгия

Няголова, Марияна (1995) Няголова М. (1995) “Правдата и лъжата в съзнанието на руския народ и в съвременната психология на разбирането”. Рецензия на книгата на В.В.Знаков “Правда и ложь в сознании русского народа и современной психологии понимания”, сп. Философия, к.5, с.78-79. София

Няголова, Марияна (1995) Няголова М. (1995) За хуманизъм в методологията на психологията. - рецензия на книгата на А.В. Брушлинский “Проблемы психологии субъекта”, сп. Българско списание по психология, к. 4, с. 71 -73. София

Няголова, Марияна (1995) Няголова М. (1995) Изстласкването в “Проекта за научна психология” на Зигмунд Фройд от 1895г. сп. Педагогически алманах, к. 1 - 2, с. 177 –185, Велико Търново. Велико Търново

Няголова, Марияна (1995) Няголова М. (1995) Преданалитичните трудове на З.Фройд - предмет на специален международен конгрес. сп. Българско списание по психология, к. 3, с. 61- 62. София

Няголова, Марияна (1995) Няголова М. Д. (1995) О необходимости сопоставительных исследований. сб. Современная психология: Исторические, методологические и социокультурные аспекты развития, изд. ИП РАН, под ред. на В.Кольцова и Ю.Олейник, с. 17 - 19, Москва. Москва

Овчаров, Тодор (1995) Българско Сливово. Съавтор. с. 17-27 (Предистория) В. Търново

Павлов, Пламен (1995) “Шарко добра коня...” (Върху етимологията на един фолклорен образ).- Палеобалканистика и старобългаристика (Първи есенни национални четения “Проф. Иван Гълъбов”, 1991). В. Търново, 1995, 421-426. В. Търново

Павлов, Пламен (1995) Les lois agraires de la dynastie Macedonienne et la politique sociale du tsar bulgare Pierre (927-969).- CTEФANOS. Studia byzantina ac slavica Vladimiro Vavrinek ad annum sexagesimum quantum dedicata (= Byzantinoslavica, LVI). Praha, 1995, 103-105. Praha / Прага

Павлов, Пламен (1995) Sur l’itineraire de l’armee tatare a travers la Bulgarie du Nord (Mesie et Dobroudja) en 1242.- Добруджа/Dobroudza, т. 12 (1995), 233-241 (avec G. Atanassov). Добрич

Павлов, Пламен (1995) Une interpretation macedoniste de l’histoire de l’Archeveche bulgare d’Ohrid et des luttes nationals religieuses des Bulgares de Macedoinne.- Ouvertures (Revue de linguistique, de literature et d’histoire). V. Tirnovo, 1995, № 1, 175-181 (в съавт. с М. Михов).. В. Търново

Павлов, Пламен (1995) Българите и османското завоевание (краят на ХІІІ – средата на ХV в.). В. Търново, изд. “Слово”, 1995, 151 стр. (в съавторство с Ив. Тютюнджиев). В. Търново

Павлов, Пламен (1995) От Пресиан I до Пресиан II.– 1100 години Велики Преслав, т. I. Шумен, 1995, 240-249. Шумен

Павлов, Пламен (1995) Татарите на Ногай, България и Византия (60-те години на ХІІІ в.- 1302 г.).- Българите в Северното Причерноморие, т. ІV. В. Търново, 1995, 121-130. В. Търново

Павлов, Пламен (1995) Хронологична енциклопедия на света, т. VІ (Византия и “византийският свят”). В. Търново, изд. “Елпис”, 1995, 752 стр. (в колектив с В. Тъпкова-Заимова и Д. Димитров). Публикация в интернет: http://electronic-library.org/books/Book_0023.html В. Търново

Палангурски, Милко (1995) Държавно-политическа система на България 1879-1919. В. Търново, 1995, Слово, 150 с. ISBN 954-439-354-4. В. Търново

Палангурски, Милко (1995) Кабинетът Т. Иванчов – В. Радославов и Фирмилиановият въпрос. Епохи, 3-4, В. Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий”1995, с. 43-57. ISSN 1310 – 2141. В. Търново

Палангурски, Милко (1995) Либералната (радославистка) партия в системата на българската парламентарна демокрация (ноември 1900 - юни1904 г.) 1995. В. Търново, Слово, 207 с. ISBN 954-439-394-3. В.Търново

Палангурски, Милко (1995) Либералната (радославистка) партия и вътрешно-политическото развитие на Княжество България (ноември 1900 - декември 1901 ), Епохи, В. Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий” 1995, 1, с. 14-27. ISSN 1310 – 2141. В. Търново

Петров, Димитър (1995) Приемният изпит по математика във ВУЗ. Абагар,В.Търново.

Петрова, Веселинка (1995) Петрова, В. Материализирането на речевите звукове за уточняване на слуховия опит у 5 – 7-годишните София: - Предучилищно възпитание, № 4, 1995, (с. 8 – 9).

Петрова, Веселинка (1995) Петрова, В. Педагогически условия за усвояване на звуковата форма на речта София: - Предучилищно възпитание, № 2, 1995

Петрова, Веселинка (1995) Петрова, В. Познавателни възможности на 5 – 7-годишните деца за цветно моделиране на звуковата форма на думата Велико Търново: - Педагогически алманах, № 1, 2, (11 - 27).

Петрова, Веселинка (1995) Петрова, В., Н. Гюлчев. Звукарче Велико Търново: Издателство на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, (с. 126).

Петрова, Веселинка (1995) Усвояване на звуковете в думите Велико Търново, (с. 192).

Петрова, Николина (1995) "Мемоарите на Адриан" или свободата на античната съдба. Научни трудове, книжка 36, ВВОУ "Васил Левски"

Пешева, Маргарита (1995) Телевизия в преход

Пушкарова, Антония (1995) Ортогонални мрежи в тримерно пространство на Вайл ЮНС на ВВОВУ

Радева, Живка (1995) Радева, Живка. Издателски аспекти на библиотечното краезнание във Велико Търново. (Библиотеките). // Издател, 1995, № 1, с. 19-20. Велико Търново

Русев, Пламен (1995) Фигуралният фриз от “Щандарта от Ур”. Вариант за семантичната му интерпретация. – В: Палеобалканистика и старобългаристика. Първи есенни национални четения “Професор Иван Гълъбов”. с. 265–271. В. Търново

Русева, Виолета (1995) Естетиката на символизма и поетическият език на Яворов. – Сп. Език и литература, 1995, кн. 4, с. 88 - 95. Също в: Яворов. Поезия. Проза. Съвременни оценки, критически анализи и литературни разработки. Велико Търново: Слово, 1995, с. 287 – 298. ISBN 954 439 389-7

Русева, Виолета (1995) Манифести на българския авангардизъм – принципи на естетичното. Предговор към: Манифести на българския авангардизъм. Велико Търново: Слово, с. 7 – 18. 1995. ISBN 954 439 341-2

Русева, Виолета (1995) Манифести на българския авангардизъм. Предговор, съставителство и приложение В. Русева. Велико Търново: Слово, 1995. ISBN 954 439 341-2

Русева, Виолета (1995) Някои наблюдения над поетическия език. – В: Език и свят. Съвременна филологическа проблематика. Т. II. Литературознание. Пловдив: Унив. изд., 1995, с. 61 - 66. ISBN 954-423-083-1

Русева, Виолета (1995) Следвоенната култура: опит за психоаналитична реконструкция. – В. Литературен вестник, бр.19, 7 - 13 юни, 1995

Русева, Виолета (1995) Художественият свят на Йордан Йовков. В: Йордан Йовков. Разкази. Съвременни оценки, критически анализи и литературни разработки. Велико Търново: Слово, 1995, с. 5 – 16. ISBN 954 439 347-1 Също в: Българска литература. Т. III. Велико Търново. Слово, 1997, с. 149 - 160

Русева, Мая (1995) Неизползвани възможности на наблюдението и анализа на урок като методи за професионално-практическа подготовка на студентите. – Педагогически алманах, Кн. 1,2, 1995. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, с.168-176.

Русева, Мая (1995) Функции на социалната педагогика. – Педагогика, Кн. 11, 1995, с. 39-50.

Спиридонов, Валентин (1995) Спиридонов, В. Обявяване независимостта на България и становището на Германия (1908-1909 г.). Автореферат на дисертация за присъждане на научна степен. В.Търново, 1995. В. Търново

Станков, Иван (1995) Йовковото творчество изд. Слово, В. Търново ISBN 954 439 397-8

Тодоров, Георги (1995) Един подход за създаване на лична информационна система.(Тодорова М.К., Сотиров Д.) Осма научна сесия на ВВТУ “Тодор Каблешков”, София

Тодоров, Георги (1995) Критерии за оценка на експертни системи за обучение на военни специалисти (Стоянов Й.П., Бонев П.Т.) Сб.н.тр. ВВОВУ “В.Левски” , книжка 37, стр.247-252.

Тодоров, Георги (1995) Прагматичен анализ на последователна база от данни в средата на Arity/Prolog (Стоянов Й.П.) Сб.н.тр. ВВОВУ “В.Левски” , книжка 37, стр.228-232

Тодоров, Георги (1995) Структура на експертна система за обучение на военни специалисти.(Стоянов Й.П., Стоянов П.Т.) Сб.н.тр. ВВОВУ “В.Левски” , книжка 37, стр.253-257

Тодорова, Пенка (1995) Училището и семейството-партньори във възпитателния процес Педагогика, кн.12,с.18-30

Трифонов, Тихомир (1995) Sensitivity of bimorph piezoceramic sound sensor Rep. on XV Yugoslav& III International Conference “Noise and Vibration” , Nis

Трифонов, Тихомир (1995) Една особеност на метода на частичните области, свързана с хипотезата на Релей “Комуникационни, електронни и компютърни системи ‘95”, 19 май 1995 г., София

Трифонов, Тихомир (1995) Корелационен детектор на течове “Мехатроника ‘95”, 9-12 май 1995 г./ Деп. в ЦТБ под № Нд 335/95

Трифонов, Тихомир (1995) Определяне на координатите на локално сеизмоподобно събитие- избор на метод (М.Господинов, К.Симеонов) “Мехатроника ‘95”, 9-12 май 1995 г./ Деп. в ЦТБ под № Нд 325/95

Трифонов, Тихомир (1995) Основи на звукотехниката Издателство на Министерството на отбраната “Св. Георги Победоносец”, София

Трифонов, Тихомир (1995) Особености на пиезоелектричния приемник “звукова клетка” Сб. Научни трудове на ЮНС на ВВОВУ “В.Левски”, кн.41., стр.286-292, Велико Търново

Трифонов, Тихомир (1995) Приложение на акустоелектронните прибори във военната радиоелектроника Сб. Научни трудове на ЮНС на СУБ кн.38, стр.122-126, клон В. Търново

Трифонов, Тихомир (1995) Съгласуване на биморфен пиезоелектричен приемник с предварителния усилвател Сб. Научни трудове на ЮНС на ВВОВУ “В.Левски”,кн.41., стр.299-303, Велико Търново

Трифонов, Тихомир (1995) Чувствителност на приемник “звукова клетка” Сб. Научни трудове на ЮНС на ВВОВУ “В.Левски”, кн.41., стр.293-298, Велико Търново

Тютюнджиев, Иван (1995) Българите и османското завоевание (краят на ХІІІ – средата на ХV в.) : [Уч. помагало за учениците от СОУ]. – В. Търново : Слово, 1995. – 151 с. (в съавт.с Пл. Павлов) В. Търново

Тютюнджиев, Иван (1995) Българската анонимна хроника от XV век за битката при Косово поле от 1389 г. // Год. на СУ Св. Климент Охридски. Науч. център за славяно-византийски проучвания Иван Дуйчев, 86 (5), 1995 [за 1992 – 1993], с. 91-94.

Тютюнджиев, Иван (1995) Български военни формирования в Украйна през XVIII век. // Българите в Северното Причерноморие : Изследв. и мат. – Т. 4. – В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 1995, с. 131-136. В. Търново

Тютюнджиев, Иван (1995) Македонија во творештвото и политичката дејност на Никола Милев – 1881 – 1925 год. // Европа и Македонското прашање. – Делчево, 1995, с. 141-151. Делчево, Македония

Тютюнджиев, Иван (1995) Ямболският надпис от 1356/1357 г. и политическите събития в България от средата на ХІV век. // Палеобалканистика и старобългаристика : Първи есенни нац. четения Проф. Ив. Гълъбов : Сб. науч. статии / Ред. кол. Казимир Попконстантинов и др. – В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 1995, с. 367-372. В. Търново

Христов, Паисий (1995) L'analyse d'un texte poetique suffit-elle pour sa traduction? Linguistique du texte. Veliko Tirnovo, 1995, p. 135-143.

Христов, Паисий (1995) Ритъмът при стихотворния превод (269 стр.). Библиотека Филология. ПИК, Велико Търново

Христов, Христо (1995) За природата на философията. "Философия", № 6, 46-50.

Христова-Коцева, Рени (1995) Формиране на способностите на децата от предучилищна възраст в творческите дейности Педагогически алманах, Велико Търново, 1995, № 1-2.

Христова, Надежда (1995) Градският въздух прави човека свободен. Сборник с документи и материали за средновековния европейски град. [Town Air Makes a Man Free. A Collection of Sources and Materials for Medieval European Towns. In co-authorship with S. Bogdanov and I. Ivanov] Варна: „Славена”, 1995. - 223 стр. [Varna: Slavena, 1995, 223 pp.] ISBN 354 579 015 6

Хънтов, Владимир (1995) К вопросу об изучении праболгаризмов в современном русском литературном языке. Шестой международный симпозиум МАПРЯЛ’94. Доклады и сообщения. Университетское издательство. Велико Търново, 1995, стр. 95-97.

Цветков, Димитър (1995) Forced Oscillations and Harmonic Balance Method in Systems for Control with Delay Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 1994-95, Year XXV No3.

Цветков, Димитър (1995) Mean-Periodic Solutions of Retarded Functional Differential Equations Serdica Math J, 21(1995), 201-218.

Чохаджиев, Стефан (1995) On Early Social Differentiation in the Struma River Basin: The Evidence from the Slatino Settlement. – In: Prehistoric Bulgaria (edit. D. Bailey, I. Panayotov), Monographs in World Archaeology 22, Medison Wisconsin, 1995, p. 141-147.

Шопова-Христова, Мариана (1995) Руска модерна поезия В. Търново, изд. “Абагар”, 1995, 360 с. ISBN 954-427-160-0

Янков, Румен (1995) География на населението и селищата УИ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 1995, 275 с., ISBN 954 – 524 – 129 – 2

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/