Публикации за 1995


Александрова, Силвия (1995) Промени във външната политика на САЩ в края на 60-те и началото на 70-те години. Доктрината Никсън. сп. “История”, 1995, кн. 2, с. 37-44, ISSN 0861-3710, COBISS.BG-ID 1121006564

Ангелова, Пенка (1995) Erfahrungsräume erlebter Geschichte – Die Germanistik in Weliko Tarnovo (Bulgarien). In: Germanistik in Mittel- und Osteuropa 1945 - 1992 : [eine Veröffentlichung der Arbeitsstelle für die Erforschung der Geschichte der Germanistik im Deutschen Literaturarchiv Marbach am Neckar] / hrsg. von Christoph König. Berlin/New York: de Gruyter, 1995, S. 92-98. ISBN: 978-3-11-014419-2. Berlin/New York: de Gruyter.

Ангелова, Пенка (1995) Mich liebt, o Mutter, ein feuerspeiender Drache : Betrachtungen zu einem Motiv in der bulgarischen Folklore. In: Der weibliche multikulturelle Blick. Hrsg. Hannelore Scholz, Brita Baume ; mit Beitr. von Penka Angelova. Berlin: Trafo-Verl. Weist, 1995. Berlin: Trafo-Verl. Weist.

Ангелова, Пенка (1995) Romanwelten: Ansichten zum Roman des 20. Jahrhunderts. Велико Търново: ПИК, 1995, 255 с. ISBN: 954 8258 32 3, COBISS.BG-ID: 1028718564. Велико Търново: ПИК.

Ангелова, Пенка (1995) Strategien des Schweigens im Machtdiskurs der Diktaturen. In: Die Sprache der Diktaturen und Diktatoren : Beiträge zum internationalen Symposion an der Universität Erlangen vom 19. bis 22. Juli 1993 / hrsg. von Klaus Steinke. Heidelberg: Winter, 1995. ISBN: 978-3-8253-0330-3. Heidelberg: Winter.

Андреев, Андрей (1995) О реформах и расколе в русской православной церкви (середина XVII века). Bulgarian Historical Review. С., 1995, кн. 3, с. 14-32. ISSN 0204-8906. София

Андреев, Андрей (1995) Пътища за формиране на идеята за „дядо Иван“. Сп. „Епохи“, В. Търново, 1995, с. 71 - 79. ISSN 1310 - 2141. В. Търново

Анчев-Калоянов, Анчо (1995) Българското шаманство. София, изд.РОД, 214 с

Анчев, Стефан (1995) Бесарабският въпрос и определянето на българо-румънската граница в Добруджа (1878 г.). Българите в Северното Причерноморие (изследвания и материали), т. ІV. В. Търново 1995., с. 231-236.

Анчев, Стефан (1995) Българо-румънските отношения през втората фаза на Балканската война (от преговорите в Лондон до Петербургската конференция 1913 г.). Архив за поселищни проучвания, 1, В. Търново 1995., с. 28-41.

Анчев, Стефан (1995) Добруджанският въпрос и определянето на българо-румънската граница в Добруджа (1878 г.) Българите в Северното Причерноморие - сборник

Анчев, Стефан (1995) Добруджанският въпрос на международната сцена (1919-1923 г.). Военноисторически сборник, 1, 1995., с. 57-69.

Анчев, Стефан (1995) Младежките съюзи и организации на политическите партии в България (октомври 1918-юни 1923 г.). Велико Търново, Изд. “Сириус – 4”., 194 с. Исторически преглед, 3, 1994-1995., с. 178-180

Анчев, Стефан (1995) Румънският “неутралитет” по време на балканската война. Балканските войни 1912-1913 г. В. Търново, 1995., с. 33-42.

Анчев, Стефан (1995) Русия и Австро-Унгария в българо-румънските отношения по време на Балканските войни 1912-1913 г. Тутракан в историческото развитие на Добруджа. Тутракан 1995., с. 117-134.

Аркадиев, Димитър (1995) Влияние на поредността на опрасване и пола върху теглото на приплодите Сп. Ветеринарна медицина, София, Независима фондация"Ветеринарна медицина", 1995, кн.1, с. 96-97. ISSN: 1310-5825.

Аркадиев, Димитър (1995) Някои обективни предпоставки за необходимостта от приватизация в селското стопанство на България Сб.Устойчиво земеделие в условията на прехода към пазарна икономика. Пловдив, АИ на ВСИ, Октомври 1995, том І, с.39-43.

Аркадиев, Димитър (1995) Някои характеристики на прасилата на свинете-майки Сп. Ветеринарна медицина, София, Независима фондация"Ветеринарна медицина", 1995, кн.1, с. 93-95. ISSN: 1310-5825.

Аркадиев, Димитър (1995) Опит за построяване на таблици за отпадане на телета до едномесечна възраст Сп. Ветеринарна медицина, София, Независима фондация"Ветеринарна медицина", 1995, кн. 2, с. 251-252. ISSN: 1310-5825.

Аркадиев, Димитър (1995) Последователност на заболяванията при телета Сп. Ветеринарна медицина, София, Независима фондация"Ветеринарна медицина", 1995, кн. 2, с. 253-256. ISSN: 1310-5825.

Аркадиев, Димитър (1995) Проблеми на прехода към пазарни структури при производството на свинско месо Сп. Ветеринарна медицина, София, Независима фондация"Ветеринарна медицина", 1995, кн.2, с. 257-259. ISSN: 1310-5825.

Аркадиев, Димитър (1995) Трайна тенденция в развитието на добивите от сортове мека зимна пшеница. Сб.Устойчиво земеделие в условията на прехода към пазарна икономика. Пловдив, Пловдив, АИ на ВСИ, Октомври 1995, том ІV, кн.2, с.91-94.

Бакоев, Валентин (1995) Irreducible conjunctive normal forms of the zero function Discrete mathematics and applications, Research in mathematics, vol. 5, (Editors: Sl. Shtrakov and Iv. Mirchev), Blagoevgrad, 1995, pp. 127-131. ISBN: 954-680-001-5. https://zbmath.org/?q=ai%3Abakoev.valentin-p+ai%3Amanev.krassimir-n

Бакоев, Валентин (1995) Генериране на подмножествата на частично наредено множество със запазване на сянката Сборник доклади от IV конф. “Приложения на математиката в икономиката и проблеми на обучението по математика и информатика”, ВФСИ “Д. А. Ценов” и СМБ Свищов, 6 - 8 април, 1995, стр. 186-192.

Бузов, Вихрен (1995) Научната рационалност в културологична перспектива Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски" / Център по културознание . - С., 1995. - Т.84 : 1991.

Бузов, Вихрен (1995) Попъровият антииндуктивизъм – амбиции и резултати Философски алтернативи, № 3, с.13-17;

Бузов, Вихрен (1995) Социокултурната детерминация на наблюдението и експеримента в науката Списание Обща и приложна културология № 1, съст. Д. Гинев, Център по културология, С., с.16-26;

Бузов, Емил (1995) Играта - основен стимулен метод на обучение Отворено образование: опит, изследвания, новости, 1995, IV, № 3, с. 15-17, ISSN: 0861-0738., COBISS.BG-ID 1131067620

Бузов, Емил (1995) Играта - условие за усъвършенстване на обучаващо-трудовия процес в началното училище Начално училище, 1995, II, № 2, с. 48-51, ISSN: 1310-0572., COBISS.BG-ID 1129335268

Булева-Петрова, Марияна (1995) Проблеми на ладовата организация в органума /ІХ-ХІ в./ Сп. "Музикални хоризонти" № 10

Буров, Стоян (1995) Interaction fonctionnelle entre le semantisme grammatical et lexical en Bulgare. Ouvertures. Presses universitaire de Velico Tirnovo, І, 1995, N 1, p. 94-99.

Буров, Стоян (1995) РЕЧНИК НА ЧУЖДИТЕ ДУМИ В БЪЛГАРСКИ С ИЛЮСТРАЦИИ И ПРИЛОЖЕНИЯ Велико Търново: Елпис, 1995. 768 стр. Рец.: Р. Русинов. – Български език, ХLVІІ, 1997/1998, № 4, стр. 100-103. ISBN 954-557-03-X; COBISS.BG-ID 1028513252

Буров, Стоян (1995) СЪВРЕМЕНЕН ТЪЛКОВЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК С ПРИЛОЖЕНИЯ [Части: Думите с начални букви а, б, в, г, д е, Увод, Таблици и приложения, Част от местоименията, наречията и служебните думи]. Велико Търново: Издателство “Елпис”, 1995. 1392 стр. (2. прераб. и доп. изд.)

Бурова, Пенка (1995) Речник на чуждите думи в български. Велико Търново: Елпис, 768 стр. (в съавт.).

Буюклиева, Стефка (1995) Existence of certain extremal self-dual codes of lengths 42 and 44 Proceedings of the International Workshop OCRT, Sozopol, Bulgaria, pp. 29-31

Буюклиева, Стефка (1995) Самодуални кодове с автоморфизъм от ред 7 Математика и математическо образование

Велкова-Гайдаржиева, Антония (1995) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Иван Вазов. Разкази, пътеписи. Съвременни оценки, критически анализи и литературни разработки. В. Търново, 1995. ISBN 954-439-369-2. COBISS.BG-ID 1028904676 издателство Слово, Велико Търново

Видин, Благой (1995) Международноправна уредба на правата на човека и механизъм за нейното прилагане. Списание "Ново време", 1995, № 4-5, 107-118. ISSN 0323-9055

Върбанова, Маргарита (1995) Някои проблеми на моделирането при решаването на текстови задачи в четвърти клас. - Начално образование, 1995, 5, сс. 33-40. ISSN 0204-4951 // Начално образование, 1995, 5, сс. 33-40. ISSN 0204-4951

Вътов, Върбан (1995) Фонетика и лексикология на българския език. Велико Търново: Абагар ЕООД, 1995, 480 с. COBISS.BG-ID: 1028513764 Велико Търново: Абагар ЕООД

Галунов, Тодор (1995) Поземлената собственост и законодателството на БЗНС (1920-1923). Епохи, 1995, N 3-4, год. III, с. 77-87.ISSN – 1310 - 2141. ISSN: 2534-8418 (Online). Епохи, 1995, N 3-4, год. III, с. 77-87.ISSN – 1310 - 2141. ISSN: 2534-8418 (Online).

Генова, Дафинка (1995) За разликата между това, което казваме, и онова, което разбираме. Сб. от Международна научна конференция "Лингвистика на текста", Велико Търново, 19-20 октомври 1995. Ред. П. Христов, Д. Генова et al. Велико Търново: ИК “Знак”, 1995, с. 43-49. ISBN 954-8709-12-0

Георгиев, Георги (1995) Iterative Method of Circular Ferrite-Dielectric Waveguide Analysis: Application to Phase Shifting Computation Conf. Proc. Conf. Contemp. Meth. Signal Process. Syst. Measur., Control, Diagn. Manag., Minsk, Belarus, Dec. 18-22. 1995, Pt. II, pp. 90-94.

Георгиев, Георги (1995) Slow-Wave Propagation in a Circular Ferrite Waveguide Chinese J. Radio Sci., 1995 Suppl. Issue, Proc. 1995 Int. Conf. Radio Sci. ICRS ’95, Beijing, China, Aug. 10-12, 1995, pp. 678-681.

Георгиев, Лъчезар (1995) Георгиев, Лъчезар. Приносът на Хаджи Димитър Паничков за израстването на Свищов като книжовен център след Освобождението / Лъчезар Георгиев Георгиев. // Издател, 1995, № 1, с. 5–9. ISSN 1310-4624 COBISS.BG-ID - 1120963556 С библиогр.

Георгиев, Лъчезар (1995) Георгиев, Лъчезар. Свищовските издатели в борба за утвърждаване на българската възрожденска книжнина / Лъчезар Георгиев Георгиев. // Архив за поселищни проучв., 1995, № 3–4, с. 44–75. ISSN 0861-6507 COBISS.BG-ID - 1120161764 [Библиогр. 10 загл.] [Изследване върху дейността на Васил Ненович, Христаки Павлович, Емануил Васкидович, Георги Атанасович, Иван Стоянов-Мерданчанин, Хрисант Йованович, Никола Д. Катранов].

Георгиев, Лъчезар (1995) Георгиев, Лъчезар. Формиране на издателските центрове в България (Из историята на издателската дейност у нас) / Лъчезар Георгиев Георгиев. // Издател, 1995, № 2–4, с. 9–19. ISSN 1310-4624 COBISS.BG-ID - 1120963556

Георгиев, Лъчезар (1995) Георгиев, Лъчезар.Нови свидетелства за литературната и издателска дейност на Захари Стоянов : От фонда на Русенския държ. архив. // Проглас, 1998, № 2, с. 129–139. ISSN - 0861 - 7902 COBISS.BG-ID - 1119668196

Георгиев, Лъчезар (1995) Георгиев, Лъчезар.Просветителски и педагогически аспекти в издателската дейност на Свищовското читалище Георгиев, Лъчезар Георгиев. // Пед. алманах, 1995, № 1–2, с. 80–97. Рез. на англ. ез. С библиогр. ISSN: 2367-9360 (Online) ISSN: 1310-358Х (Print) Лиценз: CC BY-NC-ND

Георгиева, Виолета (1995) Иновации в подходите на учебния процес по история. НАУЧНИ трудове на ВВОУ „В. Левски”, кн. 34, Обществени науки: част първа: Философия, Риторика, Етика и Естетика, Педагогика и Психология., /Ред. кол.: полк. доц. А. Г. Атанасов, к.т.н. и др./, с. 384–390. ISSN 0861-0312 (print). COBISS.BG-ID - 1247780580. Велико Търново

Георгиева, Виолета (1995) Относно някои актуални възгледи на проф. д-р Кацаров за професионалното ориентиране и образование. НАУЧНИ трудове на ВВОУ „В. Левски”, кн. 34, Обществени науки: част първа: Философия, Риторика, Етика и Естетика, Педагогика и Психология. /Ред. кол.: полк. доц. А. Г. Атанасов, к.т.н. и др./, с. 376–383. ISSN 0861-0312 (print). COBISS.BG-ID - 1247780580. Велико Търново

Гецов, Антон (1995) Някои наблюдения върху езика на Л. Каравелов в повестите му „Българи от старо време“ и „Мамино детенце“ В: Майстори на българското художествено слово. В помощ на обучението по български език и литература 9. клас. Съставителство и обща редакция: проф. Р. Русинов. София: „Анибус“, В. Търново: „Абагар“, 1995, с. 204–218. ISBN 954-426-121-4, COBISS.BG-ID – 1028753124.

Гецов, Антон (1995) Смислово-синтактични отношения между основните части на периодната структура (отношение на селекция) В: Трудове на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Филологически факултет, том 31, кн. 2, Езикознание. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 1995, с. 165–179. ISSN 0204-6369, COBISS.BG-ID – 1177343460.

Гецов, Антон (1995) Текстова репрезентация на периодните структури Лингвистика на текста. Редактори: Христина Станева, Гочо Гочев, Иванка Попова-Велева, Лиляна Цонева. В. Търново: РИК „БИ“ ООД, 1995, с. 69–83, ISBN 954-8709-12-0, COBISS.BG-ID – 1029553380.

Гочев, Гочо (1995) Лексические параллели, разграничивающие референтную соотнесенность действий или признаков с лицами мужского или женского пола // Шестой международный симпозиум МАПРЯЛ-94. Сопоставление русского языка с родным в научных исследованиях и в практике. Доклады и сообщения. В. Търново, 1995, c. 28-32

Гочев, Гочо (1995) Учебный словарь антонимов русского языка (для студентов-иностранцев) // “Vocabulum et vocabularium”. Сборник научных трудов по лексикографии, вып. 2, Харьков, 1995, с. 32 -36.

Гочева, Сийка (1995) Лексика русского языка. Учебник для студентов-русистов III-IV курсов университета, Велико Търново, 1995.

Григорова, Венцислава (1995) Световната търговска организация, новият режим на международна търговия и проблемите пред европейската общност. Съвременно право, 1995, № 5, с. 77-90. ISSN 0861-18-15, COBISS.BG-ID 1132828644 София

Григорова, Маргрета (1995) Докторска дисертация „Два метафорични модела на реалността в романа на Болеслав Прус „Кукла“ Велико Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий. Защитена на 15.03.1995 г.

Грудков, Венелин (1995) Йоасаф Бдински и съдбата на българската народност в края на XIV в. Палеобалканистика и Старобългаристика. I есенни нац. четения Проф. Ив. Гълъбов. Велико Търново. Отг. ред. Казимир Попконстантинов. Велико Търново: УИ "Св.св. Кирил и Методий" , с. 97 - 101. ISBN 954-524-121-7; COBISS.BG-ID 1028507364

Гърбачева, Анелия (1995) Основи на дефектологията. Велико Търново : Абагар, 1995, 240 с. ISBN 954-427-176-7 COBISS.BG-ID 1028230116 Велико Търново: Абагар

Гюлчев, Николай (1995) Звукарче за всички,които ще бъдат в първи клас Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”. Велико Търново.

Делипапазов, Апостол (1995) Коптската църква Коптската църква Година на публикуване - 1995 COBISS.BG-ID - 1131392228, Духовна култура : месечно списание за религия, философия, наука и изкуство : безплатно приложение към седмичното списание "Църковен вестник". ISSN 0324-1173. - LXXV, 4 (1995), с. 17-26

Делипапазов, Апостол (1995) Коптската църква Коптската църква Година на публикуване - 1995 COBISS.BG-ID - 1131392228 ISSN 0324-1173. - LXXV, 4 (1995), с. 17-26

Дерменджиев, Атанас (1995) Реваншизмът в северната ни съседка се завръща облечен в политически одежди -В. Търново: Времена, № 230, с. 8

Дерменджиева, Стела (1995) Геоекологично краезнание в обучението по география. – В: Проблеми на регионалното развитие на България. В. Търново.

Дерменджиева, Стела (1995) Изучаване на родното селище в обучението по география на България. Източници и организация. – В: Проблеми на регионалното развитие на България. В. Търново.

Димитров, Димитър (1995) Хронологична енциклопедия на света, том 6 (глави: Византия през VII век - преломно време; Иконоборчески период; Възход при Македонската династия (867-1025); Империята между бюрокрацията и военните (1025-1081); Военната аристокрация на власт: Византия при Комнините; Сасанидска Персия; Ислямска цивилизация). Велико Търново: Елпис, 1995, ISBN 954-557-003-X, идентификационен номер 9801, COBISS.BG-ID 1026623972, стр. 112-250, 464-549 .

Димитров, Николай (1995) Българската литература между “съня “ и “безсънието”. В: Език и литература, 1995, с. 49-61, № 5-6. ISSN 0324-1270 (Print), COBISS.BG-ID 1119634660

Дончева, Иванка (1995) За един неизследван вид антични фибули от нашите земи. – Палеобалканистика и старобългаристика. Първи есенни национални четения "Професор Иван Гълъбов". Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 1995, с. 327-337; ISBN 954-524-121-7. Велико Търново

Захариева, Юлия (1995) Пактът за стабилност или упражнения по превантивна дипломация Списание "Национална сигурност", 1995, № 3, 3-5.

Златева, Добринка (1995) Диахронният подход в икономическите изследвания. Отг. ред. А. Атанасов. Велико Търново: Научни трудове ВВОВУ, 1995, кн. 35, ч. ІІ, с. 13-17. ISSN 0861-0312. Велико Търново: Научни трудове ВВОВУ

Златева, Добринка (1995) Пазарното стопанство в идеи. Характеристика, предизвикателства, възможности ПИК, В. Търново

Златева, Добринка (1995) Пазарното стопанство в идеи: характеристика, предизвикателства, възможности Велико Търново: Пик, 1995, с. 155. ISBN 954-8258-40-4 COBISS.BG-ID 1028110308

Иванов, Георги (1995) Гражданско право : Обща част : Юрид. лица, сделки, представителство, погасителна давност. София : Софи-Р, 1995, 240 с. ISBN 954-638-012-1

Иванов, Здравко (1995) Въведение във философия на историята В. Търново, ИК "Виталис"

Иванов, Здравко (1995) За границите на историческото минало (Философски анализ) София, Сп. Философия, кн.5, с. 58-63

Иванов, Ивелин (1995) Градският въздух прави човека свободен. Сборник с документи за средновековния европейски град. Варна: "Славена", 1995, – 212 с. ISBN - 954-579-015-6. COBISS.BG-ID - 1029047012 Варна

Иванова, Ценка (1995) О књижевноjезичким контактима на почетку српске и бугарске стандардизациjе Научни састанак слависта у Вукове дане. Београд, Међународни славистички центар на Филолошком факултету, UDK 80 YU ISSN 0351-9066, 1995, књ. 25/2; стр. 223-233

Иванова, Ценка (1995) Проницаеми езикови равнища в българската и сръбската донационална книжовноезикова формация Палеобалканистика и Старобългаристика. Първи есенни четения “Професор Иван Гълъбов”. В. Търново, 1995; стр. 209-216

Иванова, Ценка (1995) Синиша Паунович (in memoriam) Проглас, 1995, N3; стр. 114-115

Иванова, Ценка (1995) Славянската междуезикова омонимия в приложната лингвистика. Първа част: теоретична мотивация Проглас,1995, N1; стр. 20-31; ISSN: 2367-8585 (Online); ISSN: 0861-7902 (Print); Лиценз: CC BY-NC-ND

Илиева, Мария (1995) Езиковото майсторство на Хр. Ботев като публицист Майстори на българското художествено слово. 9. клас. С. – В. Т-во: Анубис – Абагар, 1995, 284–296. ISBN 954-426-121-4. COBISS.BG-ID 1028753124

Илиева, Мария (1995) Съвременен тълковен речник на българския език (с илюстрации и приложения); второ преработено и допълнено изд. (в съавторство със Ст. Буров, М. Илиева и П. Пехливанова). Велико Търново

Йовевска, Мариана (1995) Босна и Херцеговина през XIX-XX. Нации и национални взаимоотношения, Велико Търново 1995, 221 с. ISBN 954-799-517-0

Йовевска, Мариана (1995) Документи из историята на Балканските народи (От началото на XX век до Втората световна война) Издателство "Абагар" - Велико Търново 1995, 144 с.. ISBN 954-427-103-1

Йонкова, Красимира (1995) Вариации на психоаналитичния модел за човешката същност. В: Научни трудове на ВВОУ "Васил Левски". Обществени науки, кн. 34, част 1. Ред. А. Атанасов. Велико Търново: ВВОУ "Васил Левски", с. 273 - 282. ISSN 0861 - 0312

Йорданов, Стефан (1995) Атина Палада, тракийката Палена и трако-пеласгийското етнокултурно наследство на докласическа Атика. Палеобалканистика и старобългаристика. Първи есенни национални четения “Професор Иван Гълъбов”. Велико Търново, 1995, 297–316.

Йорданов, Стефан (1995) За митологичната младост и мито-ритуалната ликантропия на прабългарския владетел: II. Кутригурският вожд Грод, Курт/Кубрат от Велика България и апокрифният владетел Гордие-Чигочин. Българите в Северното Причерноморие. Изследвания и материали. Том четвърти. Велико Търново, 1995, 31–52.

Йорданов, Стефан (1995) За организацията на граничната охрана в епохата на Първото българско царство. 1100 години Велики Преслав. 1. Шумен, 1995, 211–226.

Калейнска, Теодора (1995) Bulgarian Political Elite Institutionalized: The Problem of Legitimacy В: Grigorova-Mincheva, L.(ed.) Comparative Balkan Parliamentarism. Sofia, International Center for Minority Studies and Intercultural relations, 1995, pp. 67-73, ISBN 954-8872-04-8; COBISS.BG-ID: 1028057316

Калейнска, Теодора (1995) Гражданските обединения като институция на социалната промяна. В: Сборник Научни трудове, кн. 35,Обществени науки, Част 2 Икономика, политика, право и история.Велико Търново: Издателство на ВВОУ «В.Левски» , 1995, стр. 162-171, ISSN 0861-0312; COBISS.BG-ID: 1247779812

Калчев, Калчо (1995) Бесарабски българи опълченци в руско-турската война (1877 – 1878 г.). В. Търново

Карамихова, Маргарита (1995) “Ужасният образ” на турчина като брачен партньор – В: Представата за “другия” на Балканите. С., 1995, 263-267.ISBN 954-430-287-5; COBISS.BG-ID: 1029049316 София

Карапенчев, Живко (1995) Относно моделите на училищно управление Научни трудове на ВВОУ "В. Левски", кн. 34, част І, В. Търново

Ковачева, Райна (1995) "Nikola Petkov et la formation du Comité national du Front populaire", М. Минчев Университетско издателство „Св.св. Кирил и Методий”, В. Търново, сп. Ouvertures

Колев, Николай (1995) Математика Велико Търново

Константинов, Казимир (1995) Оловни пластини с надписи. В: Кирило-Методиевска енциклопедия. Т. 2. И - О. София : Унив. издателство "Св. Климент Охридски", 1995, с. 850-853. ISBN 954-07-0463-4 COBISS.BG-ID 1029756900

Костадинова, Даринка (1995) Отново за актуалния проблем: взаимодействие “детска градина – семейство“ Сборник. Национален семинар по предучилищно възпитание „Хуманност и хармоничност на педагогическото взаимодействие“. Министерство на образованието, науката и технологиите, София. (стр. 83 - 93).

Костова, Росина (1995) Kostova Rossina. Some Aspects of Daily Life of Monks in an Early Medieval Bulgarian Monastery //La vie quotidienne des moines et chanoines réguliers au Moyen Âge et Temps modernes / Actes du Premier Colloque International du Laboratoire de recherches sur l'histoire des ordres et congrégations religieux Wrocław-Ksiąž, 30 novembre-4 décembre 1994 / Marek Derwich Paris : Éditions de la Maison des sciences de l'homme, 1995, p. 701-721. ISBN 978-83-903712-0-7

Кутева-Цветкова, Венка (1995) За някои схващания на професор Димитър Кацаров относно нравственото развитие на детската личност Педагогически алманах, 1995, кн. 1-2, с. 160 - 168. ISSN 1310-358X

Кючуков, Христо (1995) Romany children and their preparation for literacy. A case study. Tilburg University Press

Легкоступ, Пламен (1995) "Динамизиране на отношението дете - детска рисунка чрез целенасочени контакти с графични творби", ВТ, сп. "Педагогически алманах",Том 3 / Брой 1, Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”,1995, 63-79 стр., (Print) ISSN: 1310-358Х; COBISS.BG-ID 1132701668 Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, В. Търново

Легкоступ, Пламен (1995) Изложба „22 великотърновски художници“, м. март – април, 1995 галерия „Спектър“, В. Търново

Легкоступ, Пламен (1995) Самостоятелна изложба живопис, м. март – април, 1995 хотел „Бидермайер“, Виена, Австрия

Лечев, Велико (1995) Българският младежки земеделски съюз (септември 1921 - юни 1923 г.). - Трудове на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий", Исторически факултет, 1992, Т. 30, Кн. 3, с. 207-246 ISSN 0861-7945. COBISS.BG-ID 1124242148; COBISS.BG-ID (на статията) 1146507236

Лечев, Велико (1995) Възстановяването на Народнолибералната (Стамболова) партия в България 1924 - 1925 г. Велико Търново : Витал, 1995, 48 с. ISBN 954-8259-13-3. COBISS.BG-ID 1028068580

Лечев, Велико (1995) Емил Вандервелд в България. Посещението на Емил Вандервелд в България през август-септември 1924 г. и добруджанските бежанци. Велико Търново, 1995, 32 с.

Лечев, Велико (1995) Още за историята на републиканското движение в България в навечерието на Балканската война. - Балканските войни 1912-1913 : Сб. статии от науч. конф., проведена през окт. 1992 г. [В. Търново] / Ред. кол. Иван Тодоров - отг. ред. и др. Велико Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 1995, с. 75-79. ISBN 954-524-108-X. COBISS.BG-ID 1030110948

Лечев, Велико (1995) Създаването на Младежкия демократически сговор (юни 1923 - октомври 1924 г.). - Епохи, 1995, № 3-4, с. 88-100 ISSN1310-2141. COBISS.BG-ID 1120927204; COBISS.BG-ID (на статията) 1134574308

Лунгарова, Пепа (1995) Жертвеник в чест на Зевс от хълма Царевец. В: Епохи, кн. 1, 55-59. ISSN 1310-2141.

Мандева, Марианна (1995) Преразказът -репродукция или творческа изява на детето от начална училищна възраст Педагогически алманах, В. Търново, бр. 1/2

Мандева, Марианна (1995) Комуникативно-речев подход в обучението по писмен преразказ /ІІІ и ІV клас/ Начално образование, бр. 1

Манолакев, Христо (1995) Русская эмиграция в Чехии и ее болгарские рефлексии. (Никодим Павлович Кондаков и Болгария). Русская, украинская и белорусская эмиграция в Чехословакии между двумя мировыми войнами. Сборник докладов. Т. 1, 2. Прага, Narodni knihovna Ceske republiky, 1995, Т. 2, с. 660-674. ISBN 80-7050-229-0.

Маринова, Виолетка (1995) Математика (учебник), издателство „Абагар”, Велико Търново, 1995 (второ издание), 320 с. ISBN 954-427-197-x. COBISS.BG-ID 1028246756 Велико Търново

Марков, Сашо (1995) Панорама на античната и средновековната философия.- Философия, 1995, №1, с. 63.

Марчева, Пенка (1995) Ролята на асоциативността за развитието на музикалното мислене и мястото й в музикално-комуникативния акт на децата В: Професионализъм и квалификация на учителите, Част 2. Варна: Печатна база при ИПКУ - Варна, с.118-123. COBISS.BG-ID 1031965156

Милкова, Димитринка (1995) Основи на правото. Учебник за Х кл. Раздел 1. София

Милчева, Амелия (1995) „Жанровата хетерогенност на „Вулгатата”” сп. „Проглас”, 1995, кн. ІV/2, с. 48-57 ISSN: 0861-7902 (Print) ISSN: 2367-8585 (Online) [Инд./Реф. в: ERIH PLUS]

Мингова, Анелия (1995) Административна юрисдикция ли е поземлената комисия? Търговско право, 1995, № 4, ISSN 0861-6892.

Мингова, Анелия (1995) Отказът от иск С.: УИ “Св. Климент Охридски”. Първо издание.

Минев, Тодор (1995) Мястото и ролята на учитела в консултативно-колекционната работа с лишените от свобода. - В: бюл. "Затворно дело" бр. 1 София: ГДИН 1995 с.41-46 ISSN C603-5094 /COBISS.BG-ID 1119740132/ София

Минчева, Иванка (1995) За проблемно-евристичната математическа дейност. - Предучилищно възпитание, 1995, XLIII (6), с. 23 - 24. ISSN 0204-7004 София, списание Предучилищно възпитание, бр. 6, 1995

Минчева, Иванка (1995) Някои проблеми на моделирането при решаване на текстови задачи в четвърти клас. - Начално образование, 1995, бр. 5, с. 33 - 39. Print ISSN 0204-4951 Содия, списание Начално образование, бр. 5, 1995

Мирославска, Виргиния (1995) Ženské osobné mená v matrikách z Lutomierska a Kazimierza (17. a 18. stor.) Varia IV. Materiály zo IV. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra – Piesok 30.11. – 2.12.1994), Bratislava 1995, 10 - 14

Михайлов, Димитър (1995) Класически творби в българската литература. Анализи. Слово. В. Търново, 1995. 160 с. ISBN 954-439-405-2. COBISS.BG-ID 1029768676. У нас

Михайлов, Димитър (1995) Радостна рецензия (Ивайло Иванов. "Хензел и Гретел"). - Литературен форум, бр. 25, 21-27.VІ.1995, с. 2. У нас

Михов, Милен (1995) Българската екзархия и подготовката на Балканския съюз - В: “Балканските войни 1912 -1913 г.”, Велико Търново, 1995, с. 67-75. Велико Търново

Михов, Милен (1995) Политиката на големите сили и Илинденско-Преображенското въстание во погледите на екзархот Jосиф - “Европа и Македонското прашнье”, Скопjе,1995, с. 131-141, 514-516. Скопие

Михова, Маринела (1995) Българските буквари от 60-те години на ХІХ в. – преходен етап в развитието на методиката на ограмотяване. - Педагогически алманах,1995, 1-2, с. 114-126, ISSN 1310-358X Педагогически алманах,1995, 1-2, с. 114-126, ISSN 1310-358X

Мишев, Радослав (1995) Актуален поглед върху националните доктрини в Средна Европа //Военноисторически сборник, 1995, № 4, с. 7-15, ISSN0204-4080

Мишев, Радослав (1995) Международната обстановка през 1912 г. и избухване на Балканската война //Балканските войни 1912 - 1913 г. В. Търново, Университетско изд. "Св. св. Кирил и Методий", ред. П. Бурова, 1995, с.7 - 24, ISBN 954 - 524 - 108 - x

Мишев, Радослав (1995) Социалнополитическо устройство и развитие на модерния свят История на новото време, В. Търново, 1995 г., Издат. Абагар, ред. Е. Тодорова, второ допълнено и ред. издание, 526 с. ISBN 954-427-127-9. Р. Мишев има означен дял от с.299 до с. 524

Моллов, Тодор (1995) „Нецензурното” в един сборник и „цензурата” Славейков лист: Паметно издание по повод 100 години от смъртта на П. Р. Славейков (17. 11. 1827 - 1. 7. 1895), Трявна, 16-27 май 1995 г.

Моллов, Тодор (1995) А. Калоянов. Българското шаманство, София: ROD, 1995 Проглас (Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", ISSN 0861-7902), год. IV, 1995, № 3, с. 106-108

Моллов, Тодор (1995) Българският митоепичен контекст на фрагмент от сказанията за раждането на Антихриста („Короуна же боудет АнтихрисцА мати”) Проглас (Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий",; ISSN 0861-7902), г. IV, 1995, № 1, с. 32-43

Моллов, Тодор (1995) Изразът "Писа на звезда" - въможност за датирането на "Тълкувание Даниилово" (Халеевата комета от 989 г. и смъртта на Комитопула Арон). Национална научна конференция "Предистория и контекст на художественото слово" (По повод 90-годишнината от рождението на Димо Минев), В. Търново, ВТУ, 24 ноември 1995 г.

Моллов, Тодор (1995) Фолклорно-митологични елементи в старобългарската литература: „Чудо на Свети Георги с българина”. Палеобалканистика и старобългаристика. Първи есенни национални четения „Професор Иван Гълъбов”. Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 1995, с. 411-419

Момов, Митко (1995) Семантнически аспекти на ценностите Българско списание по психология, №1, с. 59-79 ISSN 0861 – 7813

Монева, Стела (1995) Монева, Стела Stela Moneva Атинската полисна демокрация и някои особености на свободата на словото. [The Athenian Polis Democracy and Some Peculiarities of the Freedom of Speech. In Bulgarian] Научни трудове. Велико Търново: ВНВУ “В. Левски”, 1995 г., Ред. полк. доц. А. Г. Атанасов. Кн. 35: Обществени науки. – Ч. 2: Икономика, политика, право и история, с. 396–404 ISSN 0861-0312=ISSN 1313-8553

Монева, Стела (1995) Монева, Стела Stela Moneva Към въпроса за Периклова Атина. [To the Problem of Pericles’ Athens. In Bulgarian ] Сб. от Материали от конференцията на Центъра за древни езици и култури "Проблеми на древната обща история и култура", Майските дни на културата на СУ "Св. Климент Охридски" на 27–28 май 1994 г. Състав. Н. Неделчев. София: Център за древни езици и култури, 1995, с. 73–77, ISBN 954-892801-9

Мутафова, Красимира (1995) Historical Accounts about the Halveti Şeyh Bali Efendi of Sofia in a Newly Discovered Vita Dating from the 19–th century. – Études balkaniques, 1995, № 3-4, pp. 117–131. ISSN: 0324-1645. COBISS.BG-ID 1134145252. София

Мутафова, Красимира (1995) On the Problem of the Ottoman Methods of Conquest (according to Neşri and Sultan Murad's Gazavatname). – Études balkaniques, 1995, № 2, pp. 64–82. ISSN: 0324-1645. COBISS.BG-ID 1132355044. София

Мутафова, Красимира (1995) За някои аспекти на противоречията между католици и православни в българските земи през ХVII в. – В: Палеобалканистика и старобългаристика. Първи есенни национални четения „Проф. Иван Гълъбов“. Велико Търново : УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 1995, с. 381–397. ISBN - 954-524-121-7. COBISS.BG-ID - 1028507364. Велико Търново

Мутафова, Красимира (1995) Павликяните – „други“ за всички. – В: Представата за „другия“ на Балканите. Под ред. на Н. Данова и др. София, 1995, с. 68–77. ISBN - 954-430-287-5. COBISS.BG-ID - 1029049316. София

Налбантова, Елена (1995) Алманах IX клас : [Уч. помагало за учители и ученици] : Ч. 1 - 2 / Под общ. ред. на Иван Радев ; Състав. Иван Радев и др. В. Търново : Слово, 1995. 2 части. ISBN - 954-439-231-9 COBISS.BG-ID - 1030258404

Налбантова, Елена (1995) Героят - фокусиращ компонент на възрожденската проза от 60-70-те години. Език и свят. Съвременна филологическа проблематика. Пловдив, 1995.

Начева-Маркова, Нина (1995) „Емоционалното и рационалното в учебно-възпитателния процес по музика” Педагогически алманах, 1, 2/ 1995, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”

Нунев, Йосиф (1995) Най-общи знания за ромското семейство. - Начално образование, 1995, ХХХV (1), с. 75-79, ISSN: 0204-4951, COBISS.BG-ID: 1129024484 София

Нунев, Йосиф (1995) Някои най-характерни особености на ромската етническа общност. - Начално образование, 1995, 35(7), с. 57-62, Print ISSN 0204-4951, COBISS.BG-ID: 1130954980 София

Нунев, Йосиф (1995) Песни. - В: Студии романи. Том II (Триезично издание). София: Клуб 90. 1995, с. 12-13 (с. 11-12 на англ. език); с. 78-81 (с. 73-75 на англ. език); с. 84-86 (с. 79-81 на англ. език); с. 98-99 (с. 92-93 на англ. език). ISBN 954-596-011-6 (т. 2) София

Нунев, Йосиф (1995) Примерна методика за изследване на езиковата компетентност на ромски деца при постъпването им в първи клас. - Начално образованиe, 1995, 35(5), с. 44-50, Print ISSN 0204-4951, COBISS.BG-ID: 1130255588 София

Няголова, Марияна (1995) Niagolova M. (1995) Essai d’une analyse comparative des conceptions psychologiques de Freud et S.L.Rubinstein. Les ecrits preanalytiques de Freud (1877-1900), ed. G. Van de Vijver et F.Geerardyn, p. 83, Gand. Гент, Белгия

Няголова, Марияна (1995) Nyagolova M. An attempt at a contrastive analysis of Freud's and Rubinstein's psychological conceptions. Freud's pre-analytical writings (1877 - 1900). F. Geerardyn & G. Van de Vijver (eds). Gent: Universiteit Gent - Vargroep voor Psychoanalyse. 1995. p. 78. Gent, Belgium

Няголова, Марияна (1995) Няголова М. (1995) За хуманизъм в методологията на психологията. - рецензия на книгата на А.В. Брушлинский “Проблемы психологии субъекта”, сп. Българско списание по психология, к. 4, с. 71 -73. София

Няголова, Марияна (1995) Няголова М. (1995) Изстласкването в “Проекта за научна психология” на Зигмунд Фройд от 1895 г. - Педагогически алманах. 1995. к. 1 - 2, с. 177 –185. ISSN 1310-358X COBISS.BG-ID 1132688100 Велико Търново

Няголова, Марияна (1995) Няголова М. (1995) Правдата и лъжата в съзнанието на руския народ и в съвременната психология на разбирането - Философия. 1995. к.5, с.78-79. ISSN 0861 -6302 COBISS.BG-ID 1119686628 София

Няголова, Марияна (1995) Няголова М. (1995) Преданалитичните трудове на З.Фройд - предмет на специален международен конгрес - Българско списание по психология. 1995. к. 3, с. 61- 62. ISSN 0861 – 7813 COBISS.BG-ID – 1119623652 София

Няголова, Марияна (1995) Няголова М. Д. (1995) О необходимости сопоставительных исследований. сб. Современная психология: Исторические, методологические и социокультурные аспекты развития, изд. ИП РАН, под ред. на В.Кольцова и Ю.Олейник, с. 17 - 19, Москва. Москва

Овчаров, Тодор (1995) Българско Сливово. Съавтор. с. 17-27 (Предистория) В. Търново

Павлов, Пламен (1995) “Шарко добра коня...” (Върху етимологията на един фолклорен образ).- Палеобалканистика и старобългаристика (Първи есенни национални четения “Проф. Иван Гълъбов”, 1991). В. Търново, 1995, 421-426. В. Търново

Павлов, Пламен (1995) Les lois agraires de la dynastie Macedonienne et la politique sociale du tsar bulgare Pierre (927-969).- CTEФANOS. Studia byzantina ac slavica Vladimiro Vavrinek ad annum sexagesimum quantum dedicata (= Byzantinoslavica, LVI). Praha, 1995, 103-105. Praha / Прага

Павлов, Пламен (1995) Sur l’itineraire de l’armee tatare a travers la Bulgarie du Nord (Mesie et Dobroudja) en 1242.- Добруджа/Dobroudza, т. 12 (1995), 233-241 (avec G. Atanassov). Добрич

Павлов, Пламен (1995) Une interpretation macedoniste de l’histoire de l’Archeveche bulgare d’Ohrid et des luttes nationals religieuses des Bulgares de Macedoinne.- Ouvertures (Revue de linguistique, de literature et d’histoire). V. Tirnovo, 1995, № 1, 175-181 (в съавт. с М. Михов).. В. Търново

Павлов, Пламен (1995) Българите и османското завоевание (краят на ХІІІ – средата на ХV в.). В. Търново, изд. “Слово”, 1995, 151 стр. (в съавторство с Ив. Тютюнджиев).ISBN 954-439-355-2 В. Търново

Павлов, Пламен (1995) От Пресиан I до Пресиан II.– 1100 години Велики Преслав, т. I. Шумен, 1995, 240-249. Шумен

Павлов, Пламен (1995) Татарите на Ногай, България и Византия (60-те години на ХІІІ в.- 1302 г.).- Българите в Северното Причерноморие, т. ІV. В. Търново, 1995, 121-130. В. Търново

Павлов, Пламен (1995) Хронологична енциклопедия на света, т. VІ (Византия и “византийският свят”). В. Търново, изд. “Елпис”, 1995, 752 стр. (в колектив с В. Тъпкова-Заимова и Д. Димитров). ISBN 954-557-003-X Публикувана в интернет: http://www.electronic-library.org/books/Book_0023.html В. Търново

Палангурски, Милко (1995) Държавно-политическа система на България 1879-1919. В. Търново, 1995, Слово, 150 с. ISBN 954-439-354-4. В. Търново

Палангурски, Милко (1995) Кабинетът Т. Иванчов – В. Радославов и Фирмилиановият въпрос. Епохи, 3-4, В. Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий”1995, с. 43-57. ISSN 1310 – 2141. В. Търново

Палангурски, Милко (1995) Либералната (радославистка) партия в системата на българската парламентарна демокрация (ноември 1900 - юни1904 г.). В.Търново: Слово, 1995, 207 с. ISBN 954-439-394-3.COBISS.BG-ID 1029083620

Палангурски, Милко (1995) Либералната (радославистка) партия и вътрешно-политическото развитие на Княжество България (ноември 1900 - декември 1901 ), Епохи, В. Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий” 1995, 1, с. 14-27. ISSN 1310 – 2141. В. Търново

Пенчев, Пенчо (1995) Пазарното стопанство и цените Икономически живот,1995, 43(1463). Print ISSN 0205-0994. (COBISS.BG-ID 1119403492)

Пенчев, Пенчо (1995) Устойчивото развитие – единствена алтернатива Народностопански архив, 1995, година XLVIII, кн. 2, с.51-57. Print 0323-9004, 2367-9174 (online). (COBISS.BG-ID 1132022244)

Пенчева, Ивалинка (1995) Мотивация, потребности и ефективност на труда. Народностопански архив, 1995, XL VIII, кн. 1, с. 22-28. Print ISSN 0323-9004, Online 2367-9174. COBISS.BG-ID 1276610276.

Пенчева, Ивалинка (1995) Регулиране на диспропорциите в индустриалното производство. Сборник от научна дискусия "Нестандартни подходи и методи за управление на икономиката в преход, Орешак, 16-18 юни 1995 г. Ред. К. Каменов, АИ "Ценов", 1995, с. 26-33.

Пенчева, Ивалинка (1995) Хаосът - едно предизвикателство към мениджъра. Сборник от юбилейна научна конференция "Хаосът и предизвикателствата на планирането", Свищов, 10-12 април 1995 г. Свищов: АИ: Ценов, 1995, с. 172-176.

Петков, Петко (1995) Митрополит Климент Търновски и защитата на Съединението. // Съединението на България от 1885 година и национално-обединителната програма на българите. Сб. статии. Под ред. на проф. Е. Стателова. Пловдив, 1995, с. 109-114.

Петров, Димитър (1995) Приемният изпит по математика във ВУЗ. Абагар,В.Търново.

Петров, Людмил (1995) PETROV, L, V. Duskov (1995) "Izdrzlivost kao faktor u pripremi kosarkasa juniora za vrhunsku sportsku formu" Zbornik radova Fis, Komunikacije'95, Univerzitet u Nisu, s. 54

Петров, Людмил (1995) PETROV, L. (1995) Към въпроса за необходимостта от структурен анализ на спортната култура Zbornik radova FIosofkog fakulteta "FIS KOMUNIKACIJE'95", Univerzitet u Nisu, Srbija, s.94-95, SRS 413-428/72

Петров, Людмил (1995) Петров, Людмил. Изследване на корелационната структура на физическата подготовка и функционалните особености на подрастващи баскетболисти. Сборник доклади от национална конференция на УНСС, София, 1995, с. 68-70 Сборник доклади от национална конференция на УНСС, София, 1995, с. 68-70

Петров, Людмил (1995) Петров, Людмил. Факторна структура на физическата подготовка на подрастващи баскетболисти. Сборник доклади от научна конференция на НСА, София, 1995, том 1, I секция, с. 61-65. Сборник доклади от научна конференция на НСА, София, 1995, том 1, I секция, с. 61-65.

Петров, Петър (1995) Петров, П. Начало на кооперацията в България Научни трудове- ВВОВУ "В. Левски", 1995, кн. 35, ч. 2, с. 346-385, ISSN: 0861-9115-35,2.

Петров, Петър (1995) Петров, П. Политическите партии и кооперативното движение в България 1890-1912. Велико Търново, "Абагар", 205 с., ISBN 954-427-178-3

Петрова, Веселинка (1995) Звукарче. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 1995, 126 с. ISBN 954-524-120-9 COBISS.BG-ID 1028178148

Петрова, Веселинка (1995) Материализирането на речевите звукове за уточняване на слуховия опит на 5 – 7-годишните. - Предучилищно възпитание, 1995, 43 (4), с. 8 - 9. ISSN 0204 – 7004 COBISS.BG-ID 1130152420

Петрова, Веселинка (1995) Педагогически условия за усвояване на звуковата форма на речта. - Предучилищно възпитание, 1995, 43 (2), с. 18-21. ISSN 0204 – 7004 COBISS.BG-ID 1129481700

Петрова, Веселинка (1995) Познавателни възможности на 5 – 7-годишните деца за цветно моделиране на звуковата форма на думата Педагогически алманах, 1995, № 1, 2, c. 11 - 27, ISSN 1310-358X.

Петрова, Веселинка (1995) Усвояване на звуковете в думите. София: авт., 1995, 192 с. ISBN 954-799-579-8 COBISS.BG-ID 1028178404

Петрова, Николина (1995) "Мемоарите на Адриан" или свободата на античната съдба. Научни трудове, книжка 36, ВВОУ "Васил Левски"

Пешева, Маргарита (1995) Телевизия в преход

Попова, Елена (1995) Икона на св. Екатерина в църквата Св. Георги Метошки в Асеновград. Проблеми на изкуството, № 2, 1995, 31-43

Пулова-Ганева, Юлия (1995) Кисел трън (Berberis vulgaris L.). Сравнително фитохимични изследване. Велико Търново: Пик, 1995, 53 с. ISBN 954 8258-41-2 (COBISS.BG-ID 1028293604) Издателство "Пик", В. Търново

Пулова-Ганева, Юлия (1995) Ролята на интеграцията училище - научен институт за повишаване на ефективността на обучението. - Научни трудове ВВОУ "Васил Левски", 1995, 34 (1), с. 308-315. Print ISSN 0861-9115 (COBISS.BG-ID 1145734116) ВВОУ "Васил Левски", В. Търново

Пушкарова, Антония (1995) Ортогонални мрежи в тримерно пространство на Вайл ЮНС на ВВОВУ

Радев, Радослав (1995) Осмокласниците пишат. В съавторство с К. Попова, Л. Николова. С., Изд. “Асио”, 1995, 160 с.

Радева, Живка (1995) Издателски аспекти на библиотечното краезнание във Велико Търново. (Библиотеките). // Издател, 1995, № 1, с. 19-20. ISSN 1310-4624 Велико Търново

Русев, Пламен (1995) Фигуралният фриз от “Щандарта от Ур”. Вариант за семантичната му интерпретация. – В: Палеобалканистика и старобългаристика. Първи есенни национални четения “Професор Иван Гълъбов”. с. 265–271. В. Търново

Русева, Виолета (1995) Естетиката на символизма и поетическият език на Яворов. – Сп. Език и литература, 1995, кн. 4, с. 88 - 95. COBISS.BG-ID 1133649380 Също в: Яворов. Поезия. Проза. Съвременни оценки, критически анализи и литературни разработки. Велико Търново: Слово, 1995, с. 287 – 298. ISBN 954 439 389-7

Русева, Виолета (1995) Манифести на българския авангардизъм – принципи на естетичното. Предговор към: Манифести на българския авангардизъм. Поредица "Литературни кръгове и издания" под ред. на С. Василев. Велико Търново: Слово, с. 7 – 18. 1995. ISBN 954 439 341-2; COBISS.BG-ID 1028752356

Русева, Виолета (1995) Манифести на българския авангардизъм. Предговор, съставителство и приложение В. Русева. Велико Търново: Слово, 1995 (136 стр.). Поредица "Литературни кръгове и издания" под ред. на С. Василев. ISBN 954 439 341-2; COBISS.BG-ID 1028752356

Русева, Виолета (1995) Някои наблюдения над поетическия език. – В: Език и свят. Съвременна филологическа проблематика. Т. II. Литературознание. Ред. О. Сапарев, Г. Петков, Б. Ганчева, Ю. Николова, З. Козлуджов. Пловдив: Унив. изд., 1995, с. 61 - 66. ISBN 954-423-083-1

Русева, Виолета (1995) Следвоенната култура: опит за психоаналитична реконструкция. – В. Литературен вестник, бр.19, 7 - 13 юни, 1995

Русева, Виолета (1995) Художественият свят на Йордан Йовков. В: Йордан Йовков. Разкази. Съвременни оценки, критически анализи и литературни разработки. Велико Търново: Слово, 1995, с. 5 – 16. ISBN 954 439 347-1 Също в: Българска литература. Т. III. Велико Търново. Слово, 1997, с. 149 - 160

Русева, Мая (1995) Неизползвани възможности на наблюдението и анализа на урок като методи за професионално-практическа подготовка на студентите. - Педагогически алманах, 1995, Кн.1, 2, с. 168-176. Print ISSN 1210-358Х, COBISS.BG-ID 1132710372.

Русева, Мая (1995) Функции на социалната педагогика. - Педагогика, 1995, № 11, с.39-50. Print ISSN 0861-3982, COBISS.BG-ID 1131406052.

Русчев, Иван (1995) Заплащане на разноските по развален договор. Обезщетение за "позитивни" и "негативни" вреди Съвременно право, 1995, №1, с. 27-38, ISSN: 0861-1815

Русчев, Иван (1995) Заплащане на разноските по развален договор. Обезщетение за „позитивни“ и „негативни“ вреди. -Съвременно право, 1995, №1, с. 27-38, ISSN 0861-1815, COBISS.BG-ID 1119679972

Русчев, Иван (1995) Отговорността за евикция. София: Регули, 1995, 240 с. ISBN 9548858010

Сабоурин-Дренска, Владимир (1995) За съпоставката между Хумболтовата метафизика на езика и Хегеловата философия. - Филология, 1995, 30, с. 22-35, Print ISSN 0204-8779 сп. "Филология", кн. 30, 1995.

Спасова, Мария (1995) Откъсите от слова на Григорий Богослов от Симеоновия сборник (по преписа от 1073 г.). Текстологични и лексикални проблеми. – В: Палеобалканистика и старобългаристика. Велико Търново, 1995, 43–78. ISBN 954-524-121-7

Спасова, Мария (1995) Похвално слово за отците от Констанцкия събор от Григорий Цамблак. – Епохи, 1995, 1, 79–82.

Спасова, Мария (1995) Слово за Григорий Нисийски от Григорий Богослов (Текстологически и лексикални проблеми). – В: Проглас, 4, 1995, 2, 3–19.

Спасова, Мария (1995) Слово за пресветлото Рождество на Иисуса Христа от Григорий Богослов. – Тържество на словото. Златният век на българската книжнина. София, 1995, 119–128.

Спиридонов, Валентин (1995) Спиридонов, В. Обявяване независимостта на България и становището на Германия (1908-1909 г.). Автореферат на дисертация за присъждане на научна степен. В.Търново, 1995. В. Търново

Станков, Иван (1995) Йовковото творчество изд. Слово, В. Търново ISBN 954 439 397-8 COBISS.BG-ID 1028764644

Стоянова, Стела (1995) Stoyanova, St.,European standards and Bulgarian Pentiaries, Report about the state of pretrial detention pleaсеs during period of 09 Jan-10 Feb, 95,ISSN 1310-3911, p.6, сп.„Обектив” месечен бюлетин на Български Хелзинкски Комитет, бр.Фев-апр, 1995 COBISS.BG-ID - 1120034532 Схисание "Обектив", фувруари, Месечен бюлетин на Български Хелзински Комитет, СФ . ISSN - 1310-3911 COBISS.BG-ID - 1120034532

Тодоров, Георги (1995) Един подход за създаване на лична информационна система.(Тодорова М.К., Сотиров Д.) Осма научна сесия на ВВТУ “Тодор Каблешков”, София

Тодоров, Георги (1995) Критерии за оценка на експертни системи за обучение на военни специалисти (Стоянов Й.П., Бонев П.Т.) Сб.н.тр. ВВОВУ “В.Левски” , книжка 37, стр.247-252.

Тодоров, Георги (1995) Прагматичен анализ на последователна база от данни в средата на Arity/Prolog (Стоянов Й.П.) Сб.н.тр. ВВОВУ “В.Левски” , книжка 37, стр.228-232

Тодоров, Георги (1995) Структура на експертна система за обучение на военни специалисти.(Стоянов Й.П., Стоянов П.Т.) Сб.н.тр. ВВОВУ “В.Левски” , книжка 37, стр.253-257

Тодоров, Иван (1995) Предговор. – В: Балканските войни. 80 години от началото на Балканските войни. Сборник статии от научна конференция проведена през октомври 1992 г. Ред. кол.: УИ “Св. св. Кирил и Методий”. Велико Търново, 1995. с. 5. ISBN 954-524-108-Х. Балканските войни. 80 години от началото на Балканските войни. Велико Търново.

Тодоров, Иван (1995) Р Оху 2435 и неговото значение за историята на Тракия през І в. от н.е. – В: Палеобалканистика и старобългаристика. Материали от Първите есенни национални четения „Професор Иван Гълъбов” 14-16 ноември 1990 г. Велико Търново. Ред. кол.: проф. Ек. Дограмаджиева, доц. А. Калоянов, доц. К. Попконстнтинов, гл.ас. Ст. Йорданов. УИ „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 1995, 317–325. ISBN 954-524-121-7. Палеобалканистика и старобългаристика. Материали от Първите есенни национални четения „Професор Иван Гълъбов”. Велико Търново.

Тодорова, Пенка (1995) Училището и семейството-партньори във възпитателния процес Педагогика, кн.12,с.18-30

Трифонов, Тихомир (1995) Sensitivity of bimorph piezoceramic sound sensor Rep. on XV Yugoslav& III International Conference “Noise and Vibration” , Nis

Трифонов, Тихомир (1995) Една особеност на метода на частичните области, свързана с хипотезата на Релей “Комуникационни, електронни и компютърни системи ‘95”, 19 май 1995 г., София

Трифонов, Тихомир (1995) Корелационен детектор на течове “Мехатроника ‘95”, 9-12 май 1995 г./ Деп. в ЦТБ под № Нд 335/95

Трифонов, Тихомир (1995) Определяне на координатите на локално сеизмоподобно събитие- избор на метод (М.Господинов, К.Симеонов) “Мехатроника ‘95”, 9-12 май 1995 г./ Деп. в ЦТБ под № Нд 325/95

Трифонов, Тихомир (1995) Основи на звукотехниката Издателство на Министерството на отбраната “Св. Георги Победоносец”, София

Трифонов, Тихомир (1995) Особености на пиезоелектричния приемник “звукова клетка” Сб. Научни трудове на ЮНС на ВВОВУ “В.Левски”, кн.41., стр.286-292, Велико Търново

Трифонов, Тихомир (1995) Приложение на акустоелектронните прибори във военната радиоелектроника Сб. Научни трудове на ЮНС на СУБ кн.38, стр.122-126, клон В. Търново

Трифонов, Тихомир (1995) Съгласуване на биморфен пиезоелектричен приемник с предварителния усилвател Сб. Научни трудове на ЮНС на ВВОВУ “В.Левски”,кн.41., стр.299-303, Велико Търново

Трифонов, Тихомир (1995) Чувствителност на приемник “звукова клетка” Сб. Научни трудове на ЮНС на ВВОВУ “В.Левски”, кн.41., стр.293-298, Велико Търново

Тутеков, Свилен (1995) Самопознанието – път към богопознанието // "Духовна култура", С., LXXV, 1995, №1 (с. 19-29), ISSN 0324-1173; COBISS.BG-ID 1119633124. София

Тютюнджиев, Иван (1995) Българите и османското завоевание (краят на ХІІІ – средата на ХV в.) : [Уч. помагало за учениците от СОУ]. – В. Търново : Слово, 1995. – 151 с. (в съавт.с Пл. Павлов) В. Търново

Тютюнджиев, Иван (1995) Българската анонимна хроника от XV век за битката при Косово поле от 1389 г. // Год. на СУ Св. Климент Охридски. Науч. център за славяно-византийски проучвания Иван Дуйчев, 86 (5), 1995 [за 1992 – 1993], с. 91-94.

Тютюнджиев, Иван (1995) Български военни формирования в Украйна през XVIII век. // Българите в Северното Причерноморие : Изследв. и мат. – Т. 4. – В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 1995, с. 131-136. В. Търново

Тютюнджиев, Иван (1995) Македонија во творештвото и политичката дејност на Никола Милев – 1881 – 1925 год. // Европа и Македонското прашање. – Делчево, 1995, с. 141-151. Делчево, Македония

Тютюнджиев, Иван (1995) Ямболският надпис от 1356/1357 г. и политическите събития в България от средата на ХІV век. // Палеобалканистика и старобългаристика : Първи есенни нац. четения Проф. Ив. Гълъбов : Сб. науч. статии / Ред. кол. Казимир Попконстантинов и др. – В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 1995, с. 367-372. В. Търново

Узунов, Филип (1995) Германската окупационна политика в Русия и Власовата армия В: "сп."Епохи". В.Търново: УИ "Св.св.Кирил и Методий, бр. 2/1995, стр.92-97, ISSN: 1310-2141, COBISS.BG-ID 1132802020

Харалампиев, Иван (1995) Строители на стария български книжовен език. Търновска книжовна школа. Велико Търново: Абагар, 1995, 101 с. ISBN 954-427-206-2; COBISS.BG-ID 1028518372

Христов, Паисий (1995) L'analyse d'un texte poetique suffit-elle pour sa traduction? Linguistique du texte. Veliko Tirnovo, 1995, p. 135-143.

Христов, Паисий (1995) Езикови проблеми на ритъма в българските преводи на френска поезия от XIX в. (В. Юго, Ш. Бодлер, П. Верлен) Велико Търново, ПИК, 1995, 272 с, ISBN 954-8258-42-0 COBISS.BG-ID 1028491748

Христов, Христо (1995) За природата на философията. "Философия", № 6, 46-50.

Христова-Коцева, Рени (1995) Формиране на способностите на децата от предучилищна възраст в творческите дейности Педагогически алманах, Велико Търново, 1995, 1-2., с. 98-113, Print ISBN 1310-385X

Христова, Надежда (1995) Градският въздух прави човека свободен. Сборник с документи и материали за средновековния европейски град. [Town Air Makes a Man Free. A Collection of Sources and Materials for Medieval European Towns. In co-authorship with S. Bogdanov and I. Ivanov] Варна: „Славена”, 1995. - 223 стр. [Varna: Slavena, 1995, 223 pp.] ISBN 354 579 015 6

Хънтов, Владимир (1995) К вопросу об изучении праболгаризмов в современном русском литературном языке. Шестой международный симпозиум МАПРЯЛ’94. Доклады и сообщения. Университетское издательство. Велико Търново, 1995, стр. 95-97.

Цанков, Кирил (1995) Глаголи и глаголни форми с възвратен елемент в съвременния български език. С., 1995: УИ "Св. Кл. Охридски", ISBN 954-07-0810-9. София

Цветков, Димитър (1995) Forced Oscillations and Harmonic Balance Method in Systems for Control with Delay J. Theoret. Appl. Mech. 25 (1994/95), no. 3, 5, 35–43. ISSN: 0861-6663

Цветков, Димитър (1995) Mean-Periodic Solutions of Retarded Functional Differential Equations Serdica Math. J. 21 (1995), no. 3, 201–218. ISSN: 0204-4110

Цонева, Лиляна (1995) Лексика русского языка. Учебник для студентов-русистов III - IV курсов университета. Велико Търново, 1995. COBISS.BG-IT-1029569764 Велико Търново

Чохаджиев, Стефан (1995) On Early Social Differentiation in the Struma River Basin: The Evidence from the Slatino Settlement. – In: Prehistoric Bulgaria (edit. D. Bailey, I. Panayotov), Monographs in World Archaeology 22, Medison Wisconsin, 1995, p. 141-147.

Шопова-Христова, Мариана (1995) Руска модерна поезия Ред. М. Каназирска. В. Търново: изд. “Абагар”, 1995, 360 с. ISBN 954-427-160-0 COBISS.BG-ID 1028741860

Янков, Румен (1995) География на населението и селищата Велико Търново: Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий, 1995, 275 с. ISBN 954-524-129-2 COBISS.BG-ID 1029037540

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/