Публикации за 1994


Александрова, Силвия (1994) Доктрината Никсън и нейните азиатски измерения сп. “Епохи”, 1994, кн. 3, с. 31-48, ISSN 1310-2141

Ангелова, Пенка (1994) Frauenbilder bilden Bilder: Betrachtungen zu sozial vorgebildeter Wirklichkeit der achtziger und Anfang der neunziger Jahre in Bulgarien. In: "Ich will meine Trauer nicht leugnen und nicht meine Hoffnung": Veränderungen kultureller Wahrnehmungen von ostdeutschen und osteuropäischen Frauen nach 1989 / Helga Grubitzsch... (Hrsg.). Mit Beitr. von Penka Angelowa... Bochum: Winkler, 1994, S. 189-200. ISBN: 978-3-924517-99-1. Bochum: Winkler.

Ангелова, Пенка (1994) Women and Nationalism: On the Position of Women in the Nationalist Movements of the Balkan Peninsula. In: Transl. by Dorothy J. Rosenberg. Los Angeles: Ucla Woman’s Law Journal, 1994, Vol. 5, № 1, p. 49-61. Los Angeles: Ucla Woman’s Law Journal.

Ангелова, Пенка (1994) Прекословието на Мариане Грубер [Предговор]. В: Протоколи на страха: Разкази и есета. Велико Търново: ПИК, 1994, с. 5-8. ISBN - 954-8258-27. COBISS.BG-ID - 1027469284. Велико Търново: ПИК.

Ангелова, Пенка (1994) Сбогом, Елиас Канети! В: Русенски стандарт news. Русе: Русенски стандарт, 1994, № 54, 19 авг. 1994, с. 4. Русе: Русенски стандарт.

Ангелова, Пенка (1994) Ясночуваща. Вместо предговор. В: Ротраут Хакермюлер: Стихия: Разкази. Велико Търново: ПИК, 1994, с. 5-10. ISBN - 954-8258-26-9. COBISS.BG-ID - 1027471332. Велико Търново: ПИК.

Анчев, Стефан (1994) Бесарабският въпрос в българо-румънските отношения 1918-1922 г. Българите в Северното Причерноморие (изследвания и материали), т. ІІІ. В. Търново 1994., с. 205-214.

Анчев, Стефан (1994) БРСДП (о) и Добруджанският въпрос 1918 – 1923 г. Архив за поселищни проучвания, г. ІІ (1993), кн. 3-4. В. Търново 1994, с. 84-91.

Анчев, Стефан (1994) Добруджанският въпрос в политическия живот на България 1918-1923 г. В. Търново 1994., 324 с.

Анчев, Стефан (1994) Положението на добруджанските бежанци (юни 1922 – юни 1923 г.) Добруджа, 10 /за 1993 г./, 1994, 259-268.

Анчев, Стефан (1994) Румънското законодателство в Южна Добруджа след Букурещкия договор от 1913г. и неговия отзвук. Букурещкият договор и съдбата на Южна Добруджа. Добрич 1994., с. 43-49.

Анчева, Антоанета (1994) Портретът във френската живопис на ХIХ век Сб. “La langue et la litterature Francaise dans la civilisation mondiale”, В. Търново, 1994, с. 427-437 ISBN 9954-524-087-3

Бакоев, Валентин (1994) Programme pour ordinateur destine a l'enseignement de l'orthographe francaise a travers la grammaire. Accord des participes. Proceedings of the Intern. Conf. "LA LANGUE ET LA LITTÉRATURE FRANÇAISES DANS LA CIVILLISATION MONDIALE" (Nov. 5-7, 1992), Issue of Veliko Tarnovo University, 1994, pp. 345-359. ISBN 9954-524-087-3

Бонджолова, Валентина (1994) Между думата и словосъчетанието (Опит за характеристика на предложно-именните съчетания) Лингвистични студии. ВТ, 1994, с. 281 – 286. ISSN 954-524-072-5.

Бонджолова, Валентина (1994) Съвременен тълковен речник на българския език (с илюстрации и приложения) (в съавторство със Стоян Буров, Мария Илиева и Пенка Пехливанова) Велико Търново: ЕЛПИС. 1056 стр. ISBN 954-557-03-X. COBISS.BG-ID – 1030257124.

Бочева, Стефка (1994) Познавателната стойност на малката клавирна пиеса в обучението по пиано в Педагогическите факултети. В: Сборник доклади и съобщения Изд. ВТУ, Русе

Бузов, Вихрен (1994) Проблеми на логическия анализ на научния експеримент Философски алтернативи. - С., 1994. - Г. 2, N 1. - С. 46-52.

Бузов, Вихрен (1994) За философския метод, логиката и творчеството Философски алтернативи № 2, с.91-95;

Бузов, Вихрен (1994) Религиозните убеждения на учените Сб. Хуманизъм, наука, религия, ИСТРОС-студии, ЕРИДАН-ООД, С., с.20-29;

Буров, Стоян (1994) СЪВРЕМЕНЕН ТЪЛКОВЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК С ИЛЮСТРАЦИИ И ПРИЛОЖЕНИЯ [Части: Думите с начални букви а, б, в, г, д е, Увод, Таблици и приложения, Част от местоименията, наречията и служебните думи]. Велико Търново: Издателство “Елпис”, 1994. 1056 стр. COBISS.BG-ID 1030257124

Буров, Стоян (1994) УЧЕБЕН ПРАВОПИСЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК [Части: Българските правописни норми и правила, Думите с начални букви от а до о вкл.]. Велико Търново: Слово, 1994. 264 стр. (2. изд.)

Бурова, Пенка (1994) Прагматически значения на самоназоваването в българската реч. Сп. Български език, 1990, № 4.

Бурова, Пенка (1994) Съвременен тълковен речник на българския език с илюстрации и приложения. Велико Търново: Елпис, 1056 стр. (в съавт.).

Бурова, Пенка (1994) Съвременен тълковен речник на българския език с илюстрации и приложения. В. Търново, 1994

Буюклиева, Стефка (1994) Singly-even self-dual codes of length 40 (with V.Yorgov) Proceedings of the International Workshop ACCT, Novgorod, Russia, pp.60-61, 1994.

Василева, Ели (1994) Сярова, Ели. Лев Карсавин: познание-съразпятие. Сп. ФИЛОСОФИЯ: двумесечно научно - методическо списание. София: МОН, кн. 4/1994, стр. 43-48, ISSN 1314-8559 (Online) ISSN 0861-6302 (Print) Сп. ФИЛОСОФИЯ: двумесечно научно - методическо списание. София: МОН, кн. 4/1994, стр. 43-48, ISSN 1314-8559 (Online) ISSN 0861-6302 (Print) [Инд./ Реф. Web of Science/JCR]

Велкова-Гайдаржиева, Антония (1994) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Идеята за родина в някои критически текстове на златорожци и новопътци. // Български език и литература, 1994, бр.6, (с. 28-38). ISSN 0323 - 9519.; Също в: Литературно-критически ракурси. Под редакцията на проф. Тодор Бояджиев. - София, 1994, (с.70-83) . ISBN 954-525-047-Х. ; също в: Литературен вестник, 1995, бр. 7. ISSN 1310 - 9561. Български език и литература, 1994, бр.6, (с. 28-38). ISSN 0323 - 9519.; Също в: Литературно-критически ракурси. Под редакцията на проф. Тодор Бояджиев. - София, 1994, (с.70-83) . ISBN 954-525-047-Х. ; също в: Литературен вестник, 1995, бр. 7. ISSN 1310 - 9561.

Велкова-Гайдаржиева, Антония (1994) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Списание „Хиперион“ и литературноисторическото развитие. // Език и литература, 1994, бр. 6, (с. 116-127). ISSN 0324-1270.; Също в: Пир, 1994, бр.1, (с. 68-71). ISSN 1310-3490. Език и литература, 1994, бр. 6, (с. 116-127). ISSN 0324-1270.; Също в: Пир, 1994, бр.1, (с. 68-71). ISSN 1310-3490.

Видин, Благой (1994) Конституциите по света: Швейцария, Австрия, Япония, Холандия, Португалия. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 1994, 330 стр. ISBN: 954-07-0447-2

Влайков, Светлозар (1994) Генезис на постоянните сравнения от старобългарски и староруски език (ХІ – ХІV в.). В. Търново, 1994, сб. “Лингвистични студии” У нас

Гайдова, Радка (1994) Диагностичният процес по конструиране в програмно-методическата документация по предучилищно възпитание. Унив.изд. "Св. св. Кирил и Методий", Трудове на ВТУ, 1994

Генова, Дафинка (1994) Colour Terms and Interlanguage: Two Linguistic Experiments. Paper presented at the British Studies Conference Britain and Europe, Veliko Tarnovo, 1993. Ed. by L. Kostova et al. Veliko Tarnovo: Petricov Publishers, 1994, pp. 111-114. ISBN 954-441-018-X

Генова, Дафинка (1994) Прилагателни за цвят в английския и българския книжовен език. Непубликувана дисертация за присъждане на научната и образователна степен "Доктор"

Георгиев, Георги (1994) On Several New Applications of Coulomb Wave Functions Proc. 1994 Int. Conf. Comput. Electromagn. Its Appl. ICCEA ’94, Beijing, China, Nov. 1-4, 1994, pp. 163-166.

Георгиев, Лъчезар (1994) Георгиев, Лъчезар. Организация на издателския процес: История и съвременни аспекти на издателската дейност в България ХIХ - ХХ век / Георгиев, Лъчезар Георгиев. - В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 1994.- 120 с. : със 3 схеми. ISBN 954-524-084-9 COBISS.BG-ID - 1026615268

Георгиева, Виолета (1994) Върху някои аспекти на проблемността при функционирането на историческите знания в различните степени на съвременното българско училище. Сборник доклади от научната конференция, посветена на 30-годишнината на ВМЕИ – Габрово, т. III, с. 235–242.

Гецов, Антон (1994) Към въпроса за лингвистичния статус на периода В: Лингвистични студии. Отговорен редактор: проф. Русин Русинов. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 1994, с. 271–281. ISВN 954-524-072-5, COBISS.BG-ID – 1028510692.

Гостилов, Стефан (1994) Подготовка на децата за писане – задължение и отговорност на учители и родители Програма за провеждане на научно-теоретична конференция на тема: “Семейството като възпитателен фактор”. Велико Търново

Гостилов, Стефан (1994) Психическа и емоционална устойчивост на децата, попаднали в екстремна ситуация на улицата Трета национална научна конференция на тема: “Безопасността в пътното движение за децата от предучилищна възраст”, Велико Търново

Гочев, Гочо (1994) Несистемни различия в рода на думите от българската и украинската близка лексика. // “Проглас”, 1994, 1, с. 111-116.

Гочев, Гочо (1994) Русско-болгарский тематический словарь фразеологизмов. Велико Търново, 1994, 272 с.

Гочева, Сийка (1994) Русско-болгарский тематический словарь фразеологизмов. Велико Търново, 1994, 272 с.

Григорова, Венцислава (1994) Проектът за статут на „Европейско дружество“ в рамките на Европейската икономическа общност – проблеми на международното частно право. Съвременно право, 1994, № 5, с. 93-103. ISSN 0861-18-15, COBISS.BG-ID 1128414692 София

Григорова, Маргрета (1994) Лечението като игрова ситуация в романа на Болеслав Прус “Кукла”, Проглас,1995/2, 58-67, Print ISSN 0861-7902

Григорова, Маргрета (1994) Моделът Theatrum mundi в “Кукла” на Болеслав Прус – аспекти на присъствие, Проглас, 1994/1, 90-97, Print ISSN 0861 - 7902

Григорова, Маргрета (1994) Янко Музикантът или разказът като предрешена приказка. Препоръки към преподаването на разказа - В:Алманах VI клас : Нар. песни, бълг. лит., чужда лит. - литературознание, език, стил, методика. Ред. И. Радев, Велико Търново:Слово, 1994, 347-353, ISBN 954-439-260-2 COBISS.BG-ID 1030188772

Грудков, Венелин (1994) Михаил Воин в агиографията на XIII и XIV в. Паметници. Поетика. Историография: Пети международен симпозиум Велико Търново, 6-8 септември 1989. Гл. ред. Георги Данчев.Сб. Търновска книжовна школа. V., 1994 (с.179-185).Велико Търново. УИ "Св. св. Кирил и Методий" ISBN 954-524-090-3 COBISS.BG-ID 1027525092

Гълъбов, Мирослав (1994) Един метод за визуализация на двумерни сигнали Научна сесия на ВВМУ "Н.Й.Вапцаров"

Гълъбова, Даринка (1994) Автодидактични игри и упражнения за развиване на пространствено-схематичното мислене на шест- седемгодишните деца.Сб. резюмета от доклади от Трета национална научнопрактическа конференция "Учебници и учебни помагала по математика 1. - 4. клас", Стара Загора, 11-12 май, 1994 г. Ст.Загора: Полиграфическа база към ИПКУ "Анастасия Тошева", с.21 -23 Ст.Загора: Полиграфическа база към ИПКУ "Анастасия Тошева"

Гълъбова, Даринка (1994) Фабрика за преобразуващи машини или за операторите в детската градина.Сб. резюмета от доклади от Трета национална научнопрактическа конференция "Учебници и учебни помагала по математика 1. - 4. клас", Стара Загора, 11-12 май, 1994 г. Ст.Загора: Полиграфическа база към ИПКУ "Анастасия Тошева", с.20 -21 Стара Загора: Полиграфическа база към ИПКУ "Анастасия Тошева"

Гюлчев, Николай (1994) Аспекти при възприемане на произведения на приложното изкуство. Сп. Предучилищно възпитание. Кн. 6. 1994.

Даскалов, Никола (1994) Оспорвани шедьоври УИ „Св. Климент Охридски", София 1994, 201с. УДК 884-311.6.09 884(092) COBISS.BG-ID 1027508708 92

Даскалов, Никола (1994) Приказност и достоверност в една чешка легенда, свързана с Второто българско царство Les Etudes balkaniques tcheques IX, Prague, 1994, с.11-18

Дерменджиев, Атанас (1994) Велико Търново в териториално-административното устройство на България. -В. Търново: в. Добро утро, № 40, с. 8-9.

Дерменджиев, Атанас (1994) Географски аспекти на териториалната организация на топливно-енергийния комплекс в Румъния. -София: 40 с.COBISS.BG-ID 1254961892

Дерменджиев, Атанас (1994) История и култура на Карнобатския край. Архив за поселищни проучвания. -В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", № 1, с. 101-107. ISSN 086-6507

Дерменджиев, Атанас (1994) Суровинна осигуреност и енергийна реализация на добруджанските окръзи в Румъния. Историко-географски аспекти. Сб. от международна научна конференция "Българите в Северното Причерноморие". Изследвания и материали, т. 3. Велико Търново, 10-11 декември 1993 Ред. П. Тодоров, В. Тъпкова-Заимова, Р. Русинов.. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 1994, с. 267-272. ISBN 954-424-088-1 ISSN 978-954-400-183-4 (Print)

Дерменджиев, Атанас (1994) Теоретични въпроси на икономогеографското изследване на енергетиката. Сб. от научна конференция: Теоретични проблеми на географското познание" Несебър, 10-11 септември 1993. Ред. Н. Димов. В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 1994, с. 253-266. ISBN 954 – 524 – 082 – 2 COBISS.BG-ID 1027804900

Дерменджиев, Атанас (1994) Териториална организация на топливно-енергийния комплекс на Румъния. Икономогеографски анализ. -В. Търново: 1994, 320 с.COBISS.BG-ID 1254961892

Дерменджиева, Стела (1994) Теоретико-методични аспекти на проблема за самостоятелността и самостоятелната работа в обучението по география. Сб. от научна конференция: Теоретични проблеми на географското познание" Несебър, 10-11 септември 1993. Ред. Н. Димов. В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 1994, с. 383-393. ISBN 954 – 524 – 082 – 2 COBISS.BG-ID - 1027804900

Димитров, Николай (1994) Митът за Сизиф в творчеството на Камю и Яворов В: Език и литература, 1994, №2, с.39-46, ISNN 0324-1270 (Print), COBISS.BG-ID 1119634660

Димитров, Николай (1994) Теодор Теодоров Хрулев - книжовно и поетическо творчество. В: Лясковец в миналото, ред. П. Славчев, Хр. Глушков, Т. Драганова, В. Търново, Изд. Пик, 1994, с. 345-359, ISBN 954-8258-16-1, COBISS.BG-ID 1027801316

Димитрова, Димка (1994) Урок семинар в осми клас Български език и литература, 1994, № 1, с. 39-45 ISSN 0323–9519 (Print)

Донев, Владимир (1994) Един аспект от междутекстовата активност в стихотворението "Каин" на Разцветников Пир : Студентско издание за поезия, изкуство, литературознание, философия ISSN: 1310-3490.- 1 (1994), s. 61-64; COBISS.BG-ID 1135608036

Дончева, Иванка (1994) Античната крепост при с. Ковачевец. – Попово в миналото, I. Варна, 1994, с. 13-22. Варна

Дончева, Иванка (1994) Иконографска характеристика на изображенията на Асклепий върху тракийските оброчни релефи. – Историко-археологически изследвания в памет на проф. д-р Станчо Ваклинов. Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 1994, с. 323-335; ISBN 954-524-076-8. Велико Търново

Дундов, Тенчо (1994) Учебни записки по Обща теория на правото. С., МП

Захариева, Юлия (1994) България и Европейският съюз – хроника на партньорството Списание "Европа 2001", 1994, № 3, 17-18.

Захариева, Юлия (1994) България и НАТО – със самочувствие за партньорство Списание "Национална сигурност", 1994, № 1, 7-10.

Захариева, Юлия (1994) Европейският съюз - едно сбъднато пророчество Бюлетин Европа 2001, 1994, № 1, 1-2.

Захариева, Юлия (1994) Европейският съюз в политиката на България Списание "Национална сигурност" 1994, № 4, 3-6.

Златева, Добринка (1994) Микроикономика, акценти, тестове, решения Абагар, В. Търново

Иванов, Здравко (1994) Антология по философия на историята (Гносеологическа проблематика) В. Търново, Университетско издателство

Иванов, Здравко (1994) Възникване и предмет на философията на историята В. Търново, в: Антология по философия на историята (Гносеологическа проблематика), с. 5-12

Иванов, Здравко (1994) Историческото познание В. Търново, Тр. на ВТУ "Св.св. Кирил и Методий", Философия, кн.2, т. 2, с. 41-82

Иванов, Ивелин (1994) Интелектуалецът, хуманистът, университетът. – Епохи,1994, кн.2, година II, с. 112-114. Print ISSN 1310-2141. COBISS.BG-ID - 1120927204 Велико Търново

Иванова, Ценка (1994) О културноj комуникациjи на Балкану са гледишта словенске међуjезичке хомонимиjе Научни састанак слависта у Вукове дане. Београд,1994, књ. 24/1; стр.205-213

Иванова, Ценка (1994) Сборник в чест на единайсетия международен славистичен конгрес (съавторство с Р. Кърпачева) Проглас, 1994, N1; стр. 129-134

Илиева, Мария (1994) Съвременен тълковен речник на българския език (с илюстрации и приложения) (в съавторство със Стоян Буров, Валентина Бонджолова и Пенка Пехливанова) Велико Търново: Е ЛПИС, 1994. 1056 с. ISBN 954-557-03-X. COBISS.BG-ID 1030257124

Йовевска, Мариана (1994) Босна и Херцеговина Издателство на Българска академия на науките, София, 1994, 147 с. (от с. 88 до с.146, виж на с. 5) ISBN 954-430-256-5; COBISS.BG-ID 1027822308

Йорданов, Стефан (1994) Епизод от етнокултурната история на прабългарите в Северното Причерноморие (хунският владетел Грод и християнизацията на кутригурите). Българите в Северното Причерноморие. Изследвания и материали. Том трети. Велико Търново, 1994, 27–44.

Йорданов, Стефан (1994) За митологичната младост и мито-ритуалната ликантропия на прабългарския владетел: I. Цар Гордие-Чигочин от апокрифа „Сказание Исаево”. Историко-археологически изследвания. В памет на проф. д-р Станчо Ваклинов. Велико Търново, 1994, 195–207.

Йорданова, Даниела (1994) Българският език. Какво трябва да знаем за него в 3. и 4. клас. Велико Търново: Слово, 1994, 117 с. ISBN 954 439 286-6 Велико Търново, издателство "Слово" (с. 117) ISBN 954 439 286-6

Йорданова, Даниела (1994) Българският език. Какво трябва да знаем за него в 1. и 2. клас. Велико Търново: Слово, 1994, 72 с. ISBN 954 439 285-8 Велико Търново, издателство "Слово" (с. 72). ISBN 954 439 285-8

Караиванова, Бинка (1994) Предпоставки за формиране на сценичното самочувствие на музиканта Трудове на Великотърновския университет, 1994, 6 (4), с. 389-412. Print ISSN 0204-6369 COBISS.BG-ID - 1177192676

Карамихова, Маргарита (1994) Брак с девството или девство в брака. - В: Етнографски проблеми на народната духовна култура. Т. 3. С.,80-110.; ISBN: 954-596-009-4

Карамихова, Маргарита (1994) Циганинът като митничар на световете. – Balcanistic Forum, Благоевград,1994, N2, 136-140. ISSN:1310-3970 Благоевград

Карапенчев, Живко (1994) Относно моделите и стила на училищно управление Трудове на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", т. 6, кн. 4, В. Търново

Карапенчев, Живко (1994) Относно педагогическите затруднения, противоречия, конфликти Педагогически алманах, бр. ІІ, кн. 1-2, В. Търново

Карапенчев, Живко (1994) Относно противоречията и конфликтите между педагози и родители Научно-практическа конференция "Семейството като възпитателен фактор", В. Търново

Кирилова, Веска (1994) За някои грешки при усвояване на употребата на френските предлози Сб. от конф. "La langue et la littérature françaises dans la civilisation mondiale", Colloque international organisé par le Département de Langues et de Littératures Romanes de l’Université “Sts Cyrille et Méthode » de V. Tirnovo. du 5 au 7 Novembre 1992, 1994, с. 361-369, ISBN: 9954 – 524 – 087 - 3. COBISS.BG-ID 1027221732

Киров, Димитър (1994) Богословската школа на схиархимандрит Паисий Величковски и съвременното Православие. В сб.: Паисий Величковски и неговата книжовна школа. Ред. колегия: проф. к.б. Тотю Коев, проф. д-р Георги Данчев, доц. к.ф.н. Димитър Кенанов, В. Търново, 1994. С. 92-105. ISBN 954-524-080-6; COBISS.BG-ID 1027508452 Велико Търново

Киров, Димитър (1994) Да има или да няма религиозно образование в нашата страна. Сп. "Духовна култура" /ДК/, София, кн. 7, 1994. С. 23-27.ISSN 0205-1362, COBISS.BG-ID 1119633124 София

Киров, Димитър (1994) Книга Иисус Навин. Годишник на Православния богословски факултет 1991/1992, т.1. Велико Търново: Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий“, 114-158 c. 1994, ISSN 0204-6369 гр. Велико Търново

Киров, Димитър (1994) Православието като елемент на националната сигурност, ДК, 1994, С., кн. 10. ISSN 0205-1362, COBISS.BG-ID 1119633124 София

Киров, Димитър (1994) Религиите (кратък речник, в съавторство), София: фондация „Минерва“, 1994, /568 статии/, 87-255 c. ISBN 954-8318-06-7 COBISS.BG-ID 1028022500 София

Киров, Пламен (1994) Конституциите по света - Швейцария, Австрия, Япония, Холандия, Португалия. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 1994. 332 с. (Състав.: Н. Неновски, Г. Близнашки, Ев. Танчев, …; превод: Е. Михайлова и др.). ISBN 954-07-0447-2

Киров, Пламен (1994) Парламентарен контрол

Колева-Златева, Живка (1994) За етимологията и историята на думата разбирам Проглас. 1994, №4, с.80-85

Колева-Златева, Живка (1994) Комуникативната функция на езика и въпросът за обогатяването на речниковия му състав Проглас. 1994, №2, с. 101-107

Колева-Златева, Живка (1994) По въпроса за методиката на диахронните изследвания на лексикалната семантика Втори колоквиум по езикознание. Доклади и съобщения. В. Търново, 1994, с.71-82

Константинов, Казимир (1994) Апокрифна молитва от X – XI в. върху оловен амулет от с. Одърци, Толбухинско. В: Сборник в чест на акад. Димитър Ангелов / Ред. кол. Велизар Велков - глав. ред. и др. ; [С предг. от Димитър Овчаров]. - София : БАН, 1994, с. 288–292. ISBN 954-430-235-2

Константинов, Казимир (1994) Апокрифна молитва от X–XI в. върху оловен амулет от с. Одърци, Толбухинско. В: Сборник в чест на акад. Димитър Ангелов / Ред. кол. Велизар Велков - глав. ред. и др. ; [С предг. от Димитър Овчаров]. - С. : БАН, 1994, с. 288–292. ISBN 954-430-235-2

Константинов, Казимир (1994) Епиграфски бележки за Иван, царсимеоновият син. В: Българите в Северното Причерноморие: Изследвания и материали. Т. 3. Сб. от Трета научна конференция, Велико Търново, 10-11 декември, 1993. Ред. В. Тъпкова-Заимова. В. Търново: Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", 1994, с. 71-78. ISBN 978-954-400-183-4 COBISS.BG-ID 1031408100

Константинов, Казимир (1994) Старобългарски надписи = Altbulgarische Inschriften. 1. В: Die slawischen Sprachen 36, 1994. - VIII, 270 p.

Константинов, Казимир (1994) Старобьлгарски надписи. В: Altbulgarische Inschriften, 1, Wien, 1994 (= Die Slawischen Sprachen, 36).

Костова, Людмила (1994) “Hilda Silfvering”: Lydia Maria Child and the Convention of the Idyllic Retreat. In: Writing Region and Nation (a special issue of the Swansea Review). Ed. by J. A. Davies, G. Purseglove, M. W. Thomas and A. Varney. Swansea: University of Wales Press, 1994, pp. 343-357. Web of Science. Accession Number: WOS:A1994BC31P00029. http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=AuthorFinder&qid=1&SID=C5O58rzCuI4fkyrc61S&page=3&doc=22 University of Wales, Swansea

Костова, Людмила (1994) John Bull in Bulgarian 'Mirages': Bulgarian Constructions of Englishness/Britishness from the Eighteen-Seventies to the Nineteen-Forties. In: Britain and Europe, Ludmilla Kostova, Margaret Dobing and Nick Wadham-Smith (eds.), Sofia: The British Council and Petrikov Publishers, 1994, pp. 91-99. ISBN: 954441018X София

Костова, Росина (1994) Костова, Росина. За библейския смисъл на един ранносредновековен символ // Българите в Северното Причерноморие: Изследвания и материали. 3. ВеликоТърново : Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 1994, с. 81-101. ISBN 954 524 088 - 1

Кънчева, Елена (1994) Кънчева, Елена. Модулно обучение - възможност за усъвършенстване на програмното съдържание по обща физическа подготовка на студентите. Сб.н.тр. "Медико-биологически и педагогически аспекти на физическото възпитание", УИ "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново, 1994, ISBN 954-524-079-2, с. 51-58 Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново, ISBN 954-524-079-2

Кънчева, Елена (1994) Шопов, Георги, Елена Кънчева и съавтори. Физическо възпитание. учебник за ВУЗ, Велико Търново, 1994, УИ Св. св. Кирил и Методий, В. Търново, ISBN 954-542-056-3, с. 150-160 и 191-193 Велико Търново, 1994, УИ Св. св. Кирил и Методий, В. Търново, ISBN 954-542-056-3

Кючуков, Христо (1994) Подготовка за ограмотяване в условия на билингвизъм Софийско университетско издателство

Легкоступ, Пламен (1994) Колективна изложба - живопис „Вяра, традиция, палитра“, м. май, 1994 Народно събрание на Република България, София

Легкоступ, Пламен (1994) Самостоятелна изложба - живопис, м. Април, 1994 галерия "Спектър", Велико Търново

Легкоступ, Пламен (1994) Самостоятелна изложба - живопис, м. юни, 1994 галерия „Жанет“ - Пловдив

Легкоступ, Пламен (1994) Самостоятелна изложба, м. Декември, 1994 галерията на Департамента Л’Еро, Монпелие, Франция

Лечев, Велико (1994) Младежките съюзи и организации на политическите партии в България : Окт. 1918 - юни 1923 г. Велико Търново : Сириус 4, 1994, 194 с. ISBN 954-8582-02-3. COBISS.BG-ID 1026774756

Лечев, Велико (1994) Създаването на партията "Народно единство" (юни - декември 1923 г.). - Исторически преглед, 1994, № 4, с. 110-127 ISSN 0323-9748. COBISS.BG-ID 1119643364; COBISS.BG-ID (на статията) 1130930148

Лечев, Велико (1994) Съюзът за отбрана при Българската социалдемократическа партия (обединена) - април 1930-юни 1931 г. - Военноисторически сборник, 1994, № 2, с. 53-65 ISSN 0204-4080. COBISS.BG-ID 1119626468; COBISS.BG-ID (на статията) 1127200740

Лунгарова, Пепа (1994) Френските заемки от латински произход в български език. In: La langue et la litterature francaises dans la civillisation mondiale. V. Tirnovo, 1994, 161-168. ISBN 954-524-087-3.

Мандева, Марианна (1994) Отново за първокласниците билингви и отново въпросителни Начално образование, бр. 1 /съавтор/

Мандева, Марианна (1994) Писменият преразказ - І - ІV клас В. Търново, Слово, 100 с. /съавтор/

Манолакев, Христо (1994) Из историята на руската емиграция в България. Проф. П. М. Бицили и Чудомир. (П. Бицили. Творчеството на Чудомир и Българският хумор.). Летописи, 1994, № 11/12, с. 45-62.

Манолакев, Христо (1994) Кирил Василев Кръстев. Речник по Нова Българска литература. 1878 - 1992. С., 1994, Изд. „Хемус”, с. 191-192. ISBN 9544280618.

Манолакев, Христо (1994) Комедията на Тодор Пеев „Даскал Генко” в контекста на възрожденската едноактна драматургия. Тодор. Пеев. Научни изследвания. Драми. С., 1994, БАН, с. 43-51 ISBN 954-8712-01-6.

Манолакев, Христо (1994) Наблюдения върху литературната рецепция през Българското възраждане. „Studiorum causa”: Сборник по случай 50-годишнината на Р. Коларов. (Съст. М. Дачев). С., 1994, Изд. „СУ. Св. Кл. Охридски”, с. 215-233. ISBN 954-07-0459-6.

Марков, Иван (1994) ., Теоретични проблеми на аграрно-промишлената интеграция : Сборник от доклади от Научна конференция " Теоретични проблеми на географското познание",проведена на 10-11 09. 1993г. гр. Несебър ,ред. Марков,И., Унив. издателство, „ Св.св. Кирил и Методий“ В.Търново, 1994, с. 277-285, ISBN 954-524-082-2.

Марков, Иван (1994) Новите организационни форми в селското стопанство и възможностите за развитие на екологично земеделие, Трудове на ВТУ „ Св.св. Кирил и Методий“, том 2, книга - География,1994, УИ „Св.св. Кирил и Методий“ с. 141-151, ISSN 0204-6369.

Марков, Сашо (1994) Николов, Николай; Марков, Сашо 1994, Естетика (Учебник за IX – XI клас на СОУ), София: „Абагар” /192 с./.

Марков, Сашо (1994) Онтологическият анализ и съвременната българска философия, статия.- Философия, т. 3,№1, 8-14, 1994

Мингова, Анелия (1994) Обективни предели на силата на пресъдено нещо при конститутивно съдебно решение Съвременно право, № 6, 1994, ISSN: 0861-18-15, COBISS.BG-ID - 1119679972

Мингова, Анелия (1994) Принудително изпълнение по сметки в банки и непосредственото отменително действие на Конституцията Съвременно право, № 5, 1994, ISSN: 0861-18-15, COBISS.BG-ID - 1119679972

Минев, Тодор (1994) Религиозна подкрепа на лишените от свобода. - В: бюл. "Затворно дело" бр. 2 София: ГДИН 1994 с.44-49 ISSN C603-5094 /COBISS.BG-ID 1119740132/ София COBISS.BG-ID 1119740132

Мирославска, Виргиния (1994) Imiona chrzestne w księdze metrykalnej parafii Kazimierz z XVII w. :] Onomastický zpravodaj (Zpravodaj Místopisné komisie ČSAV), ročník XXXIV – XXXV, Praha 1994, 82 - 85

Мирославска, Виргиния (1994) Nazwy osobowe mieszkańców Lutomierska Jazyková a mimojazyková stránka vlastných mien. 11. slovenská onomastická konferencja Nitra 19. – 20. mája 1994. Zborník referatov, Bratislava – Nitra 1994, 149 - 151

Митов, Георги (1994) Задължителното участие на прокурора в производството за преглед по реда на надзора по дела за престъпления, които се преследват по тъжба на пострадалия "Практическо право”, 1994, № 3, 18-34

Михайлов, Димитър (1994) Поезията на Стоян Михайловски - между модерното и архаичното и др. - В: Стоян Михайловски. Поезия. Предговор, съставителство и приложение Димитър Михайлов. Малка ученическа библиотека. Слово. Велико Търново, 1994, с. 5-14 и сл. ISBN 954-439-193-2. COBISS.BG-ID 1027598564. У нас

Михайлов, Димитър (1994) Стоян Михайловски. Поредица "Творчески портрети". Просвета. С., 1994. 124 с. + 8 л. ил. Книгата е одобрена от Министерството на науката и образованието за използване в обучението по литература в гимназиалния курс. ISBN 954-439-405-2. COBISS.BG-ID 1027520996. У нас

Михайлов, Димитър (1994) Философската лирика на Стоян Михайловски. - В: Трудове на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий". Т. 28 (27), кн. 1, Литературознание, 1990. В. Търново, 1994, с. 5-33. ISSN C 619-3005. COBISS.BG-ID 1145482980. У нас

Михов, Милен (1994) Българската Екзархия и Илинденско-Преображенското въстание 1903 г. - В: Сб. “90 години Илинденско-Преображенско въстание 1903 г.”, С., 1994. с. 94-105. София

Михова, Маринела (1994) Дидактически идеи в българските буквари от 60-70-те години на ХІХ в. и ръководствата към тях - Педагогически алманах,1994, 1-2, с.115-130. ISSN 1310-358X Педагогически алманах,1994, 1-2, с.115-130. ISSN 1310-358X

Михова, Маринела (1994) Проблемите на семейното възпитание на страниците на българските възрожденски буквари. Научно-теоретична конференция “Семейството като възпитателен фактор”. В.Търново, 2 – 3. Научно-теоретична конференция “Семейството като възпитателен фактор”. В.Търново

Мишев, Радослав (1994) Австрийският вестник "Нойе фрайе пресе" за Стефан Стамболов //Епохи, 1994, №1, Историческо списание на ВТУ "Св. с. Кирил и Методий", ред. Й.Андреев, Хр. Глушков..., с. 91-98, ISSN 1310-2141

Мишев, Радослав (1994) Австрийското списание "Търговски музей" за Балканските войни (1912 - 1913 г. ) //Военноисторически сборник, 1994, № 4, с.34-40. ISSN 0204-4080

Мишев, Радослав (1994) Бисмарк на Балканите //Епохи, 1994, №1, ред. Й.Андреев, Хр. Глушков..., с. 75-84л ISSN 1310-2141

Мишев, Радослав (1994) Излезе от печат "Политическа история на Западна Европа и САЩ /1918 - 1945/" Борба, Велико Търново, IV, № 187 /528/, 6 окт. 1994, с. 2

Мишев, Радослав (1994) Национализъм или космополитизъм. /Пантев А. Рицар или чудовище. Из историческите пътища на модерния национализъм. София, Булвест, 1993 Дума, V, № 137, 21 юни 1994, с. 6

Мишев, Радослав (1994) Социалнополитическо устройство и развитие на модерния свят История на новото време, В. Търново, изд. "Абагар", ред. Е. Тодорова, 1994 г. 527 с., Р. Мишев е с означен дял Социалнополитическо устройство и развитие на модерния свят - с. 299-526, ISBN 954-427-127-9

Моллов, Тодор (1994) За границите на смисъла в Шишмановата песен Алманах VI клас: Народни песни. Българска литература. Чужда литература (литературознание, език, стил, методика). Велико Търново, 1994, с. 143-149

Моллов, Тодор (1994) Материали за фолклорното богатство и фолклористиката в Лясковец Лясковец в миналото. Велико Търново, 1994, с. 187-220

Моллов, Тодор (1994) Новелистични приказки Алманах V клас: Народно творчество. Българска литература. Чужда литература (литературознание, език, стил, методика). Велико Търново, 1994, с. 87-94

Моллов, Тодор (1994) Няколко бележки за песента „Мурад и Мара”. Алманах VI клас: Народни песни. Българска литература. Чужда литература (литературознание, език, стил, методика). Велико Търново, 1994, с. 130-135

Моллов, Тодор (1994) Приказки за животни Алманах V клас: Народно творчество. Българска литература. Чужда литература (литературознание, език, стил, методика). Велико Търново, 1994, с. 29-35

Моллов, Тодор (1994) Сотирологични аспекти на старобългарските историко-апокалиптични текстове. Национална научна конференция "Литературоведчески доктрини и методики : Свое - чуждо; традиционно - съвременно; адекватност - неадекватност" (В памет на проф. д-р Пеньо Русев по случай 75 години от рождението му). В. Търново, ВТУ, 19-20 май 1994 г.

Моллов, Тодор (1994) Хайдушките песни - между Средновековието и Възраждането Алманах VI клас: Народни песни. Българска литература. Чужда литература (литературознание, език, стил, методика). Велико Търново, 1994, с. 149-155

Момов, Митко (1994) Политичесски елит и публична сфера Новият политически елит, Библиотека «Софилос», с.74-88, София, АГАТО ISBN 954-90015-1-2; COBISS.BG-ID 1028057060

Момов, Митко (1994) Ценности и нагласи В: International Philosophical School 1994, с. 263-270, Печатна база ИПКУ, изд. Д-р Петър Берон, Варна ISSN – 1315 0417

Монева, Стела (1994) Монева, Стела Stela Moneva Към въпроса за Атинската демокрация, свободата на словото и атинянките. [To the Problem of the Athenian Democracy, the Freedom of Speech and the Athenian Women. In Bulgarian] Епохи: историческо списание на ВТУ "Св.св. Кирил и Методий". 1994, II (4), с. 70–82. Print ISSN 1310–2141, Online

Мончев, Николай (1994) Опазване на агроландшафти Геоекология -Сб. Национална-научнопрактическа конференция по география, София 80-85, ISBN 954-8688-07-7, изд.ФИЛ-ВЕСТ

Мончев, Николай (1994) Оценяване на физикогеографските условия при агроландшафти Теоретични проблеми на географското познание , ВТ

Мончев, Николай (1994) Почвени комплекси в района на град Тръстеник, Плевенско Трудове на ВТУ, т.2, кн. География, 63-78, ISSN-0204-6369, ИУ ,,Св.св.Кирил и Методий,,,ВТ

Мончев, Николай (1994) Специфика на релефа в землището на град Тръстеник, Плевенско Трудове на ВТУ, т.2, кн.География, 257-273, ISSN 0204-6369, ИУ ,,Св.свКирил и Методий,,,ВТ

Мутафова, Красимира (1994) История на българския народ през ХV–ХVII в. В таблици, схеми, карти и тестове. Учебно помагало. Велико Търново : УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 1994. ISBN 954-524-070-9. COBISS.BG-ID 1029066980. Велико Търново

Мутафова, Красимира (1994) Към историята на Търновската митрополия през ХVII в. – В: Материали от юбил. науч. конф., посветена на 70 год. от рождението на проф. д-р Станчо Ваклинов. Велико Търново, 11-14 апр. 1991 г. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 1994, с. 263–273. ISBN - 954-524-076-8. COBISS.BG-ID - 1027793124 Велико Търново

Налбантова, Елена (1994) Алманах IX клас : [Уч. помагало за учители и ученици] : Ч. 1 - 2 / Състав. С. Хаджикосев и др. ; Под общ. ред. на Иван Радев В. Търново : Слово, 1994. 2 части. ISBN - 954-439-231-9 COBISS.BG-ID - 1027241956

Налбантова, Елена (1994) Алманах за IX клас. Уч. помагало. Ч. 2: Българска възрожденска литература. Литературознание, ез., стилистика, методика. - 511 с. В. Търново : Слово, 1994

Налбантова, Елена (1994) Литературни анализи: В помощ на учениците от IX кл. : Уч. прогр. 1994 - 1995 / Иван Радев и др. ; Отг. ред. Иван Радев В. Търново : Абагар, 1994, 144 с. COBISS.BG-ID 1027241700 ISBN 954-427-141-4

Налбантова, Елена (1994) Паисианската традиция в Троянския манастир. Паисий Величковски и неговата книжовна школа. В. Търново, 1994.

Налбантова, Елена (1994) Сътрудничеството на Цани Гинчев във възрожденския периодичен печат. Архив за поселищни проучвания, 1994, № 2. ISBN: 08616507 COBISS.BG-ID 1120161764

Начева-Маркова, Нина (1994) „За музикалната памет и развитието й чрез обучението по солфеж” Трудове на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, том 6, кн. 4.

Нунев, Йосиф (1994) Класификация на грешките и отклоненията в устната реч на първокласниците роми. – Начално образование, 1994, 34(7) с. 22-28, Print ISSN 0204-4951. COBISS.BG-ID: 1128102116 София

Нунев, Йосиф (1994) Легенди. - В: Студии романи. Том I (Триезично издание). София: Клуб 90. 1994, с. 49-62 (с. 48-61 на английски език). ISBN 954-596-011-6 (т. 1) София

Няголова, Марияна (1994) Доктор по психология (19.00.01. обща психология, история на психологията) Няголова М. Д. (1994) Структурно-генетический подход к изучению психики в трудах А. Валлона и С. Л. Рубинштейна (сопоставительный анализ). - автореферат кандидат. дис., Москва: ИП РАН, 15 с., COBISS.BG-ID - 1254781412 Москва

Няголова, Марияна (1994) Няголова М. Д. (1994) Диагностицирование способностей в современной болгарской психологии. сб. Индивидуальность и способности, изд. Институт психологии РАН, под ред. на В.Дружинин, с. 129 -141, Москва. Москва

Овчаров, Тодор (1994) Материална култура на Второто българско царство. 279 с. с ил. В. Търново

Павлов, Пламен (1994) Бележки за прабългарите на Кубер и за присъствието на печенежки и кумански групи в днешна Македония (VІІ-ХІІІ в.).- Архив за поселищни проучвания, 1994, кн. 3-4, 95-110. В. Търново

Павлов, Пламен (1994) Бележки за събитията в поречието на Янтра през ХІІ-ХІІІ в. (с оглед на крепостта Ряховец и столицата Търново).- Сборник “Ряховец”. В. Търново, 1994, 148-159. В. Търново

Павлов, Пламен (1994) Бележки към събитията в България и средновековната столица Търново в края на XIII - началото на XIV в.– Търновска книжовна школа, т. 5 /1994/, 527-534. В. Търново

Павлов, Пламен (1994) Кой кой е в средновековна България (Исторически справочник). София, изд. “Просвета”, 1994, 400 стр. (в колектив с Й. Андреев и Ив. Лазаров). ISBN 954-01-0476-9 София

Павлов, Пламен (1994) Преминаването на татарската армия през България (1241-1242 г.).- Военноисторически сборник, 1994, кн. 1, 5-20 (в съавторство с Г. Атанасов). София

Павлов, Пламен (1994) Родът на Стоян Прочелник – български болярски род в Молдова през ХІV-ХV в.? - Българите в Северното Причерноморие, т. ІІІ. В. Търново, 1994, 107-112. В. Търново

Павлов, Пламен (1994) Теодор Светослав, Ногай и търговецът Пандолеон.- Историко-археологически изследвания (В памет на проф.д-р Станчо Ваклинов). В. Търново, 1994, 177-186. В. Търново

Павлова, Мария (1994) Лизингът - общоикономически и счетоводни проблеми в условията на приватизация. - Народностопански архив. 1994, XLVII, 3-4 (1994), с. 13-19. ISSN - 0323-9004 COBISS.BG-ID - 1129857508

Палангурски, Милко (1994) Кратка история на българския народ, С., Просвета, 1994, в. съавт. Ив.Лазаров, Ив.Тютюнджиев, Пл.Павлов.дял.ІІІ. с.180-278. ISBN 954-01-0281-2. София

Пенкова, Росица (1994) Словообразуването - средство за обогатяване лексиката на първокласника списание " Начално образование", кн. 2/1994, гл. ред.А. Маджаров, ISSN 004-4951, с. 38-43

Пенов, Сашо (1994) Принципи на избягване на международното двойно данъчно облагане. - Закон, 1994, № 4, 74-79.

Пенчев, Пенчо (1994) Икономика и организация на производството София, 1994, 288 с. Print (COBISS.BG-ID 1026790628)

Пенчев, Пенчо (1994) Индустриалното предприятие – основна клетка на индустрията В: Избрани лекции по индустриална икономика. Свищов: Академично издателство „Ценов”, 1994, с. 55-72. (COBISS.BG-ID 1028110820)

Пенчев, Пенчо (1994) Отраслова структура на индустрията В: Избрани лекции по индустриална икономика. Свищов: Академично издателство „Ценов”, 1994, с. 5-33. (COBISS.BG-ID 1028110820)

Пенчев, Пенчо (1994) Производителност на труда В: Избрани лекции по индустриална икономика. Свищов: Академично издателство „Ценов”, 1994, с. 159-173. (COBISS.BG-ID 1028110820)

Пенчев, Пенчо (1994) Производствена програма В: Избрани лекции по индустриална икономика. Свищов: Академично издателство „Ценов”, 1994, с. 96-115. (COBISS.BG-ID 1028110820)

Пенчев, Пенчо (1994) Производствени мощности В: Избрани лекции по индустриална икономика. Свищов: Академично издателство „Ценов”, 1994, с. 73-95. (COBISS.BG-ID 1028110820)

Пенчев, Пенчо (1994) Себестойност и цени на индустриалната продукция В: Избрани лекции по индустриална икономика. Свищов: Академично издателство „Ценов”, 1994, с. 174-207. (COBISS.BG-ID 1028110820)

Пенчев, Пенчо (1994) Холдингова организация В: Избрани лекции по индустриална икономика. Свищов: Академично издателство „Ценов”, 1994, с. 34-42. (COBISS.BG-ID 1028110820)

Пенчева, Ивалинка (1994) Малките предприятия в месната промишленост. Сборник с доклади от международен семинар "Създаване и развитие на малкото предприятие", Свищов, 8-11 май1994 г. Свищов, International Small Institute, EC Tempus JEP 3468-92/93, 1994, с. 38-43.

Пенчева, Ивалинка (1994) Някои възможности за активиране на кадровия потенциал на предприятието. Сборник с доклади от научен семинар "Актуални направления на научните изследвания във ВФСИ "Д.А. Ценов" - Свищов, Орешак, 3-5 юни 1994 г., Ред. К. Каменов, Свищов: АИ "Ценов", с. 60-66.

Пенчева, Ивалинка (1994) Хората в малкия бизнес Сборник с доклади от научна конференция "Бизнес диагностика на малкия и среден бизнес", Варна, юни 1994 г., Ред. Т. Ненов, Варна: Изд. Икономически университет Варна, 1994, с. 105-109.

Петков, Петко (1994) Климент Браницки и Търновски като министър-председател на Княжество България. - Исторически преглед, 1994-1995, год. L-LІ, кн. 5, с. 118-133. ISSN 0323‐9748 COBISS.BG-ID - 1132114916

Петков, Петко (1994) Търновската конституция не е гарантирала парламентарно-демократичен цикъл на управление. - Общество и право, 1994, год. ХV, № 11-12, с. 28-30. ISSN 0204-8523 (print) COBISS.BG-ID - 1128586468

Петков, Петко (1994) Управлението на Стефан Стамболов и Православната църква в Княжество България (1887-1894). - Епохи, 1994, год. ІІ, кн. 1, с. 63-74. ISSN 1310-2141 COBISS.BG-ID - 1128188132

Петкова, Анелия (1994) За една фонетична особеност на книжовно-разговорната реч (Рефлекс на старобългарската атова гласна). – В: Проблеми на българската разговорна реч. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий “. В. Търново, 1994, 28-41 (в съавторство с Р. Йосифова).

Петров, Красимир (1994) Традиция и новаторство във френската романтическа драма, В. Търново: Трудове на Великотърновския университет, т. ХХVІІІ, кн. І

Петров, Людмил (1994) Petrov, Ljudmil, Dragana Jovanovic. Povezanost izmeђu brzine, izdrjlivosti, agilnosti I eksplozivne snage mladih kosarkasa raznih uzrasta, Zbornik radova Fis Komunikagije'94, Univerzitet u Nisu, 1994, pp, 110-112, SRS 413-428/73 Zbornik radova Fis Komunikagije'94, Univerzitet u Nisu, 1994, 110-112, SRS 413-428/73

Петров, Людмил (1994) Петров, Л. (1994) "Изследване сензитивните периоди в развитието на физическата дееспособност при подрастващи спортисти" Сборник научни изследвания "Медико-биологически и педагогически аспекти на физическото възпитание", УИ "Св.св. Кирил и Методий", В. Търново, с. 109.

Петров, Людмил (1994) Петров, Л. Ретроспективен анализ на научните изследвания по баскетбол в периодичния печат на България. Сборник научни изследвания "Медико-биологически и педагогически аспекти на физическото възпитание", УИ "Св.св. Кирил и Методий", В. Търново, 1994, с. 106-109 Сборник научни изследвания "Медико-биологически и педагогически аспекти на физическото възпитание", УИ "Св.св. Кирил и Методий", В. Търново, 1994, с. 106-109

Петров, Людмил (1994) Петров, Людмил. Висша атестационна комисия Научна степен: ОНС "доктор" Специалност: Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. методика на лечебната физкултура) Диплома No/дата: 23771 / 09.10.1995, утвърдено с Протокол No/дата: 2 / 26.06.1995 Тема на дисертационния труд: Изследване на двигателната подготовка на подрастващи баскетболисти - 12-18 годишни момчета. COBISS.BG-ID 1263440612 ВАК, София, 1995, COBISS.BG-ID 1263440612

Петрова, Веселинка (1994) Единство на подготвителното обучение по четене и писане в детската градина. - Педагогически алманах, Велико Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий“, 1995, 3 (1), с. 65-81 ISSN1310-358Х COBISS.BG-ID 1129053412

Пешева, Маргарита (1994) Дворецът на Дедал. Телевизионният лабиринт. Опит за история на Българската телевизия

Попова, Елена (1994) Критска икона в музея на Бачковския манастир. Изкуство/Art in Bulgaria, № 19-20, 1994, 4-5

Попова, Елена (1994) Михалис Гарудис и следите на времето. Изкуство/ Art in Bulgaria, № 8, 1994.

Проданов, Николай (1994) Материали по българска историография. Ч. І. Възрожденска историопис. В. Търново

Пулова-Ганева, Юлия (1994) Анатомия, физиология и хигиена на човека: Познавателни задачи и въпроси (Учебно помагало за учители и ученици). В. Търново: Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 1994, 220 с. ISBN 954-524-100-4 (COBISS.BG-ID 1028195556) Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново

Радев, Радослав (1994) Радев, Радослав. Как се пише есе. История, теория, практика, христоматия. Варна. Изд. Славена, 1994, 176 с.ISBN 954 579 057 1

Радева, Живка (1994) Книгата на Петко Р. Славейков "Габровското училище и неговите първи попечители" – модел за тематично краеведско проучване през Възраждането. // Интегралният подход в краеведската дейност у нас. – В. Търново, 1994, с. 89-92. ISBN 954-524-101-2 Велико Търново

Радева, Живка (1994) Краеведска дейност в българските училища през Възраждането. // Архив за поселищни проучвания, 1994, № 3-4, с. 3-10. ISSN 0861-6507 COBISS.BG-ID - 1120161764 В. Търново

Радева, Ния (1994) Учебен речник на непознати, чужди и остарели думи в българския език Велико Търново: "Слово", 202 с.

Русев, Пламен (1994) Въпроси на военната организация и тактика в Шумер (Раннодинастичен период). – Епохи, 1994, 3, с. 49–60. В. Търново

Русева, Виолета (1994) „Грях” на Георги Райчев – текстът като прелъстяване. – Сп. Участие, 1994, бр. 4

Русева, Виолета (1994) Биографии на български писатели. Колектив. Велико Търново: Слово, Т. II. 1994, с. 21 – 24; 73 - 81. ISBN 954 439 197-5

Русева, Виолета (1994) Полът – проклятие и мистика. – В. Литературен вестник, бр. 35, 10 - 16 окт., 1994

Русчев, Иван (1994) Действия на разпореждане на единия съпруг с вещи съпружеска общност. -Съвременно право, 1994, № 5, с. 7-18, ISSN 0861-1815, COBISS.BG-ID 1119679972

Русчев, Иван (1994) Отговорността за евикция според Виенската конвенция за международна продажба на стоки. -Търговско право, 1994, № 2, с. 26-29, ISSN 0861-6892, COBISS.BG-ID 1119683044

Сабоурин-Дренска, Владимир (1994) Увод в метаезика на Хумболтовата философия на езика. София: Самиздат, 1994, 148 с. Самиздат

Спасова, Мария (1994) Към въпроса за възникването на членната форма в българския език. – В: Лингвистични студии. Велико Търново, 1994, 89–99. ISBN 954-524-072-5

Спасова, Мария (1994) Към въпроса за значението на храбръ, чрьта и прѣложение кънигъ в препис от преславския превод на словата на Григорий Богослов. – В: Проглас, 3, 1994, 2, 13–23.

Спасова, Мария (1994) Лексикални промени в книжовния български език през периода Х-ХІV в. (Въз основа на съпоставката между старобългарския и среднобългарския превод на Oratio I от Григорий Назиански). – В: Историко-археологически изследвания в памет на проф. д-р Станчо Ваклинов. Велико Търново, 1994, 237–254. ISBN 954 524 076-8. COBISS.BG-ID 1027793124.

Спасова, Мария (1994) Славянският превод на 16-те слова на Григорий Богослов (Текстологични и лексикални проблеми). Автореферат на дисертация за присъждане на научната степен „Кандидат на филологическите науки”. Велико Търново, 1994, 29 стр.

Спасова, Мария (1994) Слово за божествените тайни от Григорий Цамблак. – Духовна култура, 1994, 8, 1–12.

Спасова, Мария (1994) Старобългарският и среднобългарският превод на словата на Григорий Богослов. Археографски бележки. – В: Търновска книжовна школа. Т. 5, Велико Търново, 1994, 305–319. ISBN 954 524 090-3

Спиридонов, Валентин (1994) Spiridonov, V. Die bulgarische Unabhaengigkeitserklaerung und die deutsche Haltung (1908-1909). Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades „doctor philosophiae“, V. Tarnovo – Jena, 1994, 283 S.(= Обявяване независимостта на България и становището на Германия (1908-1909 г.). Дисертация за придобиване на академична степен „doctor philosophiae”. В. Търново – Йена, 1994, 283 с.) V. Tarnovo - Jena

Спиридонов, Валентин (1994) Spiridonov, V. Die bulgarische Unabhaengigkeitserklaerung und die deutsche Haltung (1908-1909). Thesen zur Dissertation. Jena, 1994. Jena

Стамболиев, Огнян (1994) Процесът е защита. Или история на едно измислено дело С.: УИ „Климент Охридски“, 120 с.

Станков, Иван (1994) Историческият разказ за деца и юноши в периода между двете световни войни Трудове на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий, т. XXVII, книга 1. Литературознание, Филологически факултет, 1994 г.

Станков, Иван (1994) Към проблема Йовков - Садовяну сб. "Литературно-естетически процеси на Балканите". Институт за балканистика. Изд. Моранг"1 С., 1994 г., с. 321-337 ISBN 954-8531-02-Х COBISS.BG-ID 1027235812

Стоядинов, Мариян (1994) За различието на енергията от същността и ипостасите на Светата Троица "Духовна култура", кн. 12

Тодоров, Георги (1994) Един подход за распределение на випускници от военното училище.(Тодорова М.К., Цветков К.С., Пенчев Г.Б.) Сб.н.тр. от н.с. на ВВМУ “Н.Вапцаров” , том 4, стр 20-24.

Тодоров, Георги (1994) Опит за компютризирано професионално ориентиране на на кандидатите за курсанти във ВВОВУ “В.Левски”- Велико Търново (Цветков К.С.) Сб. н.тр. от VII н.с. на ВВТУ “Т.Каблешков”.

Тодоров, Иван (1994) Вариантно решение на въпроса за съдбата на въстаналите траки през 26 г. – Епохи, 1994, № 4, 29–32. Print ISSN 1310-2141. Епохи, Велико Търново.

Тодоров, Иван (1994) За Велизар Велков с добрия спомен. – Епохи, 1994, № 4, 5–9 (подп.: От Редакционната колегия). Print ISSN 1310-2141. Епохи, Велико Търново.

Тодоров, Иван (1994) Разпадане на империята на Александър Македонски. – В: Хронологична енциклопедия на света. Т. 2. Ред.: Св. Папазова, Вл. Шумелов, А. Маринова. Велико Търново, 1994, 477-495. ISBN 954-557-003-Х. Велико Търново, "Елпис".

Тодорова, Маргарита (1994) Използване на компютърната анимация в учебния процес Научно тематичен сборник ВВМУ, Варна, 1994, стр62-67.

Тодорова, Пенка (1994) Нови стратегии и подходи за ангажиране на родителите в образователното дело Стратегии на образователната и научната политика,кн.4,с.81-87

Трифонов, Тихомир (1994) Детектор на флуиди Сб. докл. на Научна сесия '94 на ВВМУ"Н.Й. Вапцаров", Варна, т. 1

Тютюнджиев, Иван (1994) За статута на Арбанаси като патриаршеска екзархия от 1642 г. // Сборник Ряховец [В. Търново ; Горна Оряховица], [1], 1994, с. 111-122. В. Търново; Горна Оряховица

Тютюнджиев, Иван (1994) История на българския народ през XV – XVII в. в таблици, схеми, карти и тестове : Уч. помагало. – В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 1994. – 292 с. : с табл., сх., к. (в съавт. с Кр. Мутафова) Авторска част : с. 7-38, 227-270. В. Търново

Тютюнджиев, Иван (1994) Казашки военни акции по Българското Черноморие през първата половина на XVII в. // Българите в Северното Причерноморие : Изследв. и мат. – Т. 3. – В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 1994, с. 113-116. В. Търново

Тютюнджиев, Иван (1994) Кратка история на българския народ : Лекции за общообраз. у-ща и кандидат-студентите / Иван Лазаров и др. – 2. изд. – София : Просвета, 1994. – 280 с. : със сх. София

Харалампиев, Иван (1994) Българските членни форми – минало, настояще и бъдеще. – В: Лингвистични студии. Сб. от научна сесия. Велико Търново, 15 - 16 октомври 1992 г., отг. ред. Русин Русинов. Велико Търново: УИ "Св.св. Кирил и Методий", 1994, с. 51-59. ISBN 954-524-072-5; COBISS.BG-ID 1028510692

Харалампиев, Иван (1994) Законът за неутрализация на аломорфите и някои промени в българските форми за сегашно време - Проглас, 1994, 3, (кн.2), с. 32-36. Print ISSN 0861-7902; COBISS.BG-ID 1128255204

Христов, Любомир (1994) Data Base–application and realization with Microsoft Access 2.0 TEMPUS project S JEP 08081 94

Христов, Милен (1994) Hermitian-like natural connection on an almost contact metric manifold SERDICA-Bulg. math. publ.,20(1994), 111-119

Христов, Паисий (1994) Approche idéogénétique du problème de la vision du monde à travers la phraséologie bulgare et française. Велико Търново, Presses Univ. de St. Cyrille et Methode,1994, ISBN 954-524-087-3 COBISS.BG-ID 1027221732

Христова-Коцева, Рени (1994) Самостоятелността на 5–6-годишните в дейността по избор Предучилищно възпитание, 1994, 4, с. 34-37, ISSN 0204-7004

Христова-Коцева, Рени (1994) Характерни особености на дейността по избор на 5–7-годишните деца Педагогически алманах, Велико Търново, 1994, 1-2, с. 184-191, Print ISBN 1310-385X

Христова, Надежда (1994) Жената във франкското общество (по “История на франките” от Григорий Турски) [Women in the Frankish Society (according to Historia Francorum by St Gregory of Tours)] Историко-археологически изследвания. В памет на проф. д-р Станчо Ваклинов. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 1994, с. 139-146.

Цанков, Кирил (1994) СОЦИОЛИНГВИСТИКА И РЕЧЕВ ЕТИКЕТ. В.Т. Знак'94, 1994, 76 с. / ISBN - 954-8709-04-X /COBISS.BG-ID - 1028519140 Велико Търново

Цонкова, Димитринка (1994) Йотов, Й., Д. КАДИНОВА, И. Ангелова. Експериментално изследване върху възможностите в силова издръжливост при ученици от началния курс. Медико-биологически и педагогически аспекти на физическото възпитание. В. Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 1994, с. 58.

Цонкова, Димитринка (1994) Йотов, Й., Д. КАДИНОВА, И. Ангелова. Изменение на общата издръжливост при подрастващи лекоатлети под въздействието на различна по характер силова работа. Медико-биологически и педагогически аспекти на физическото възпитание. В. Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 1994, с. 100.

Чохаджиев, Стефан (1994) Жилище от постенеолитния период в басейна на р. Струма. – В: Сборник в памет на М. Кънчев. Марица – Изток. Археологически проучвания, ІІ, (съст. Б. Борисов) С., 1994, с. 39-46.

Янков, Румен (1994) Малка географска библиотека. Британски острови Велико Търново: Изд. „Слово”, 1994, 127 с. ISBN 954-439- 134-7 COBISS.BG-ID 1026454756

Янков, Румен (1994) Структурните промени в световното стопанство и тяхното отражение в учебното съдържание по география Теоретични проблеми на географското познание. Сборник доклади от научна конференция, Несебър, 10-11 септ., 1993, Ред. кол.: Нено Димов и др., Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 1994, 461 с., ISBN 954-524-082-2, с. 439-444 COBISS.BG-ID 1027804900

Янков, Румен (1994) Технополисите – нова форма на териториална организация на наукоемката промишленост Трудове на Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, 1994, Том 1 (22), Книга – География (1992), с. 113-128.ISSN C619-298X COBISS.BG-ID 1124241380

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/