Публикации за 1994


Александрова, Силвия (1994) Доктрината Никсън и нейните азиатски измерения сп. “Епохи”, 1994, кн. 3, с. 31-48, ISSN 1310-2141

Анчев, Стефан (1994) Бесарабският въпрос в българо-румънските отношения 1918-1922 г. Българите в Северното Причерноморие (изследвания и материали), т. ІІІ. В. Търново 1994., с. 205-214.

Анчев, Стефан (1994) БРСДП (о) и Добруджанският въпрос 1918 – 1923 г. Архив за поселищни проучвания, г. ІІ (1993), кн. 3-4. В. Търново 1994, с. 84-91.

Анчев, Стефан (1994) Добруджанският въпрос в политическия живот на България 1918-1923 г. В. Търново 1994., 324 с.

Анчев, Стефан (1994) Положението на добруджанските бежанци (юни 1922 – юни 1923 г.) Добруджа, 10 /за 1993 г./, 1994, 259-268.

Анчев, Стефан (1994) Румънското законодателство в Южна Добруджа след Букурещкия договор от 1913г. и неговия отзвук. Букурещкият договор и съдбата на Южна Добруджа. Добрич 1994., с. 43-49.

Анчева, Антоанета (1994) Портретът във френската живопис на ХIХ век Сб. “La langue et la litterature Francaise dans la civilisation mondiale”, В. Търново, 1994, с. 427-437

Бонджолова, Валентина (1994) Между думата и словосъчетанието (Опит за характеристика на предложно-именните съчетания) Лингвистични студии. ВТ, 1994, с. 281 – 286.

Бонджолова, Валентина (1994) Съвременен тълковен речник на българския език (с илюстрации и приложения) (в съавторство с Стоян Буров, Мария Илиева и Пенка Пехливанова) Велико Търново: ЕЛПИС

Бочева, Стефка (1994) Познавателната стойност на малката клавирна пиеса в обучението по пиано в Педагогическите факултети. В: Сборник доклади и съобщения Изд. ВТУ, Русе

Бузов, Вихрен (1994) Проблеми на логическия анализ на научния експеримент Философски алтернативи. - С., 1994. - Г. 2, N 1. - С. 46-52.

Бузов, Вихрен (1994) За философския метод, логиката и творчеството Философски алтернативи № 2, с.91-95;

Бузов, Вихрен (1994) Религиозните убеждения на учените Сб. Хуманизъм, наука, религия, ИСТРОС-студии, ЕРИДАН-ООД, С., с.20-29;

Буров, Стоян (1994) СЪВРЕМЕНЕН ТЪЛКОВЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК С ИЛЮСТРАЦИИ И ПРИЛОЖЕНИЯ [Части: Думите с начални букви а, б, в, г, д е, Увод, Таблици и приложения, Част от местоименията, наречията и служебните думи]. Велико Търново: Издателство “Елпис”, 1994. 1056 стр. Рец.: М. Попова. – Български език, XLV, 1995, № 4, стр. 369-373. Рец.: С. Павлова. – Език и литература, L, 1995, № 2, стр. 149-151.

Буров, Стоян (1994) УЧЕБЕН ПРАВОПИСЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК [Части: Българските правописни норми и правила, Думите с начални букви от а до о вкл.]. Велико Търново: Слово, 1994. 264 стр. (2. изд.)

Бурова, Пенка (1994) Прагматически значения на самоназоваването в българската реч. Сп. Български език, 1990, № 4.

Бурова, Пенка (1994) Съвременен тълковен речник на българския език с илюстрации и приложения. Велико Търново: Елпис, 1056 стр. (в съавт.).

Бурова, Пенка (1994) Съвременен тълковен речник на българския език с илюстрации и приложения. В. Търново, 1994

Буюклиева, Стефка (1994) Singly-even self-dual codes of length 40 (with V.Yorgov) Proceedings of the International Workshop ACCT, Novgorod, Russia, pp.60-61, 1994.

Велкова-Гайдаржиева, Антония (1994) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Идеята за родина в някои критически текстове на златорожци и новопътци. // Български език и литература, 1994, бр.6, (с. 28-38). ISSN 0323 - 9519.; Също в: Литературно-критически ракурси. Под редакцията на проф. Тодор Бояджиев. - София, 1994, (с.70-83) . ISBN 954-525-047-Х. ; също в: Литературен вестник, 1995, бр. 7. ISSN 1310 - 9561. Български език и литература, 1994, бр.6, (с. 28-38). ISSN 0323 - 9519.; Също в: Литературно-критически ракурси. Под редакцията на проф. Тодор Бояджиев. - София, 1994, (с.70-83) . ISBN 954-525-047-Х. ; също в: Литературен вестник, 1995, бр. 7. ISSN 1310 - 9561.

Велкова-Гайдаржиева, Антония (1994) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Списание „Хиперион“ и литературноисторическото развитие. // Език и литература, 1994, бр. 6, (с. 116-127). ISSN 0324-1270.; Също в: Пир, 1994, бр.1, (с. 68-71). ISSN 1310-3490. Език и литература, 1994, бр. 6, (с. 116-127). ISSN 0324-1270.; Също в: Пир, 1994, бр.1, (с. 68-71). ISSN 1310-3490.

Влайков, Светлозар (1994) Генезис на постоянните сравнения от старобългарски и староруски език (ХІ – ХІV в.). В. Търново, 1994, сб. “Лингвистични студии” У нас

Гайдова, Радка (1994) Диагностичният процес по конструиране в програмно-методическата документация по предучилищно възпитание. Унив.изд. "Св. св. Кирил и Методий", Трудове на ВТУ, 1994

Георгиев, Георги (1994) On Several New Applications of Coulomb Wave Functions Proc. 1994 Int. Conf. Comput. Electromagn. Its Appl. ICCEA ’94, Beijing, China, Nov. 1-4, 1994, pp. 163-166.

Георгиева, Виолета (1994) Стойчева, Виолета. Върху някои аспекти на проблемността при функционирането на историческите знания в различните степени на съвременното българско училище. Сборник доклади от научната конференция, посветена на 30-годишнината на ВМЕИ – Габрово, т. III, с. 235–242.

Гостилов, Стефан (1994) Подготовка на децата за писане – задължение и отговорност на учители и родители Програма за провеждане на научно-теоретична конференция на тема: “Семейството като възпитателен фактор”. Велико Търново

Гостилов, Стефан (1994) Психическа и емоционална устойчивост на децата, попаднали в екстремна ситуация на улицата Трета национална научна конференция на тема: “Безопасността в пътното движение за децата от предучилищна възраст”, Велико Търново

Гочев, Гочо (1994) Несистемни различия в рода на думите от българската и украинската близка лексика. // “Проглас”, 1994, 1, с. 111-116.

Гочев, Гочо (1994) Русско-болгарский тематический словарь фразеологизмов. Велико Търново, 1994, 272 с.

Гочева, Сийка (1994) Русско-болгарский тематический словарь фразеологизмов. Велико Търново, 1994, 272 с.

Григорова, Венцислава (1994) Проектът за статут на „Европейско дружество“ в рамките на Европейската икономическа общност – проблеми на международното частно право, сп. Съвременно право, Брой 5, 1994 г. София

Грудков, Венелин (1994) Михаил Воин в агиографията на XIII и XIV в. Сб. Търновска книжовна школа. V. (с.179-185).Велико Търново.

Гюлчев, Николай (1994) Аспекти при възприемане на произведения на приложното изкуство. Сп. Предучилищно възпитание. Кн. 6. 1994.

Дерменджиев, Атанас (1994) Велико Търново в териториално-административното устройство на България. /Съавтор/. В: Добро утро, № 40, с. 8-9.

Дерменджиев, Атанас (1994) История и култура на Карнобатския край. -В: Архив за поселищни проучвания, № 1, с. 101-107. ISSN 086-6507

Дерменджиев, Атанас (1994) Суровинна осигуреност и енергийна реализация на добруджанските окръзи в Румъния. Историко-географски аспекти. -В: Българите в Северното Причерноморие. Изследвания и материали, т. 3, В. Търново, с. 267-272. ISBN 954-424-088-1

Дерменджиев, Атанас (1994) Теоретични въпроси на икономогеографското изследване на енергетиката. -В: Теоретични проблеми на географското познание, В. Търново, с. 253-266. ISBN 954 – 524 – 082 – 2

Дерменджиев, Атанас (1994) Териториална организация на топливно-енергийния комплекс в Румъния. София, 40 с.

Дерменджиев, Атанас (1994) Териториална организация на топливно-енергийния комплекс на Румъния. Икономогеографски анализ. В. Търново, 1994, 320 с.

Дерменджиева, Стела (1994) Теоретико-методични аспекти на проблема за самостоятелността и самостоятелната работа в обучението по география. – В: Теоретични проблеми на географското познание. В. Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, с. 383-395. ISBN 954 – 524 – 082 – 2

Димитрова, Веска (1994) Кирилова, В. и др. За някои грешки при усвояване на употребата на френските предлози // La langue et la littérature françaises dans la civilisation mondiale. Colloque international organisé par le Département de Langues et de Littératures Romanes de l’Université “Sts Cyrille et Méthode » de V. Tirnovo / В. кирилова; А. Стоянова/, V.Tarnovo: PU, 1994. - с. 361-369. ISBN: 9954 – 524 – 087 – 3. В. Търново

Димитрова, Димка (1994) Урок семинар в осми клас Български език и литература, 1994, № 1, с. 39-45

Дончева, Иванка (1994) Античната крепост при с. Ковачевец. – Попово в миналото, I. Варна, 1994, с. 13-22. Варна

Дончева, Иванка (1994) Иконографска характеристика на изображенията на Асклепий върху тракийските оброчни релефи. – Историко-археологически изследвания в памет на проф. д-р Станчо Ваклинов. Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 1994, с. 323-335; ISBN 954-524-076-8. Велико Търново

Дундов, Тенчо (1994) Учебни записки по Обща теория на правото. С., МП

Захариева, Юлия (1994) България и Европейският съюз – хроника на партньорството Списание "Европа 2001", 1994, № 3, 17-18.

Захариева, Юлия (1994) България и НАТО – със самочувствие за партньорство Списание "Национална сигурност", 1994, № 1, 7-10.

Захариева, Юлия (1994) Европейският съюз - едно сбъднато пророчество Бюлетин Европа 2001, 1994, № 1, 1-2.

Захариева, Юлия (1994) Европейският съюз в политиката на България Списание "Национална сигурност" 1994, № 4, 3-6.

Златева, Добринка (1994) Микроикономика, акценти, тестове, решения Абагар, В. Търново

Иванов, Здравко (1994) Антология по философия на историята (Гносеологическа проблематика) В. Търново, Университетско издателство

Иванов, Здравко (1994) Възникване и предмет на философията на историята В. Търново, в: Антология по философия на историята (Гносеологическа проблематика), с. 5-12

Иванов, Здравко (1994) Историческото познание В. Търново, Тр. на ВТУ "Св.св. Кирил и Методий", Философия, кн.2, т. 2, с. 41-82

Иванов, Ивелин (1994) Иванов, Ивелин. Интелектуалецът, хуманистът, университетът. Жак льо Гоф. Интелектуалците през Средновековието. Университетско издателство "Св. Климент Охридски, София, 1993.).// Епохи. – Велико Търново: УИ "Св.св. Кирил и Методий", 1994, кн.2, година II, с. 112-114. Велико Търново

Иванов, Людмил (1994) PETROV, L., D. Jovanovic (1994) "Povezanost izmeђu brzine, izdrjlivosti, agilnosti I eksplozivne snage mladih kosarkasa raznih uzrasta" Zbornik radova Fis Komunikagije'94, Univerzitet u Nisu, c. 110-112, SRS 413-428/73

Иванов, Людмил (1994) Петров, Л. (1994) "Изследване сензитивните периоди в развитието на физическата дееспособност при подрастващи спортисти" Сборник научни изследвания "Медико-биологически и педагогически аспекти на физическото възпитание", УИ "Св.св. Кирил и Методий", В. Търново, с. 109.

Иванов, Людмил (1994) Петров, Л. (1994) "Ретроспективен анализ на научните изследвания по баскетбол в периодичния печат на България" Сборник научни изследвания "Медико-биологически и педагогически аспекти на физическото възпитание", УИ "Св.св. Кирил и Методий", В. Търново, с. 106

Иванов, Людмил (1994) Петров, Л. (1994) Изследване върху двигателната подготовка на подрастващи баскетболисти, Дисертация, ВАК, София ВАК, София, 1994

Иванова, Ценка (1994) О културноj комуникациjи на Балкану са гледишта словенске међуjезичке хомонимиjе Научни састанак слависта у Вукове дане. Београд,1994, књ. 24/1; стр.205-213

Иванова, Ценка (1994) Сборник в чест на единайсетия международен славистичен конгрес (съавторство с Р. Кърпачева) Проглас, 1994, N1; стр. 129-134

Илиева, Мария (1994) Съвременен тълковен речник на българския език (с илюстрации и приложения) (в съавторство със Стоян Буров, Валентина Бонджолова и Пенка Пехливанова) Велико Търново: ЕЛПИС Велико Търново

Йовевска, Мариана (1994) Босна и Херцеговина Издателство на Българска академия на науките, София, 1994, 147 с. ISBN 954-430-256-5

Йорданова, Даниела (1994) Йорданова, Даниела и др. Българският език Какво трябва да знаем за него в 3. и 4. клас Велико Търново, издателство "Слово" (с. 117) ISBN 954439286-6

Йорданова, Даниела (1994) Йорданова, Даниела и др. Българският език. Какво трябва да знаем за него в 1. и 2- клас Велико Търново, издателство "Слово" (с. 117). ISBN 954 439 286-6

Караиванова, Бинка (1994) Предпоставки за формиране на сценичното самочувствие на музиканта Трудове на ВТУ, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 1994, т. 6, кн.4, с. 389-412, ISSN 0204-6369

Карамихова, Маргарита (1994) Брак с девството или девство в брака Етнографски проблеми на народната духовна култура. Т. 3. С.80-110.

Карапенчев, Живко (1994) Относно моделите и стила на училищно управление Трудове на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", т. 6, кн. 4, В. Търново

Карапенчев, Живко (1994) Относно педагогическите затруднения, противоречия, конфликти Педагогически алманах, бр. ІІ, кн. 1-2, В. Търново

Карапенчев, Живко (1994) Относно противоречията и конфликтите между педагози и родители Научно-практическа конференция "Семейството като възпитателен фактор", В. Търново

Киров, Димитър (1994) Богословската школа на схиархимандрит Паисий Величковски и съвременното Православие. В сб.: Паисий Величковски и неговата книжовна школа. В. Търново. Велико Търново

Киров, Димитър (1994) Да има или да няма религиозно образование в нашата страна. Сп. "Духовна култура" София

Киров, Димитър (1994) Книга Иисус Навин гр. Велико Търново

Киров, Димитър (1994) Религиите (кратък речник - в съавторство) гр. София

Колева-Златева, Живка (1994) За етимологията и историята на думата разбирам Проглас. 1994, №4, с.80-85

Колева-Златева, Живка (1994) Комуникативната функция на езика и въпросът за обогатяването на речниковия му състав Проглас. 1994, №2, с. 101-107

Колева-Златева, Живка (1994) По въпроса за методиката на диахронните изследвания на лексикалната семантика Втори колоквиум по езикознание. Доклади и съобщения. В. Търново, 1994, с.71-82

Константинов, Казимир (1994) Altbulgarischen Inschriften, 1. В: Salzburg, 1994 (= Die Slavischen Sprachen 36), 1.

Константинов, Казимир (1994) Altbulgarischen Inschriften, 1. В: Salzburg, 1994 (= Die Slavischen Sprachen 36), 1, S. 271.

Константинов, Казимир (1994) Апокрифна молитва от X – XI в. върху оловен амулет от с. Одърци, Толбухинско. В: Сборник в чест на акад. Димитър Ангелов / Ред. кол. Велизар Велков - глав. ред. и др. ; [С предг. от Димитър Овчаров]. - София : БАН, 1994, с. 288–292. ISBN 954-430-235-2

Константинов, Казимир (1994) Апокрифна молитва от X–XI в. върху оловен амулет от с. Одърци, Толбухинско. В: Сборник в чест на акад. Димитър Ангелов / Ред. кол. Велизар Велков - глав. ред. и др. ; [С предг. от Димитър Овчаров]. - С. : БАН, 1994, с. 288–292. ISBN 954-430-235-2

Константинов, Казимир (1994) Епиграфски бележки за Иван, царсимеоновият син. В: Бьлгарите в Северното Причерноморие : Изследвания и материали. Т. 3. - В. Тьрново, 1994, с. 71-78.

Константинов, Казимир (1994) Старобългарски надписи = Altbulgarische Inschriften. В: Die slawischen Sprachen, Vol. 36. Wien: Gelehrte Gesellschaft, 1994. - VIII, 270 p.

Константинов, Казимир (1994) Старобългарски надписи = Altbulgarische Inschriften. В: Die slawischen Sprachen, Vol. 36. Wien: Gelehrte Gesellschaft, 1994. - VIII, 270 p.

Константинов, Казимир (1994) Старобългарски надписи = Altbulgarische Inschriften. 1. В: Die slawischen Sprachen 36, 1994. - VIII, 270 p.

Константинов, Казимир (1994) Старобългарски надписи I. В: Die slawischen Sprachen, 1994, с. 36.

Константинов, Казимир (1994) Старобьлгарски надписи. В: Altbulgarische Inschriften, 1, Wien, 1994 (= Die Slawischen Sprachen, 36).

Костова, Росина (1994) Костова, Росина. За библейския смисъл на един ранносредновековен символ // Българите в Северното Причерноморие: Изследвания и материали. 3. ВеликоТърново : Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 1994, с. 81-101. ISBN 954 524 088 - 1

Кузманова-Карталова, Розалия (1994) Бедността и жизнените ориентации при децата в средна училищна възраст В: Трудове на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”. Т. 6, 4. с. 89 - 112. ISSN: 0204 – 6369.

Кънчева, Елена (1994) Модулно обучение - възможност за усъвършенстване на програмното съдържание по обща физическа подготовка на студентите Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново, ISBN 954-524-079-2

Кънчева, Елена (1994) Физическо възпитание Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, В. Търново, ISBN 954-542-056-3,

Кючуков, Христо (1994) Подготовка за ограмотяване в условия на билингвизъм Софийско университетско издателство

Лунгарова, Пепа (1994) Френските заемки от латински произход в български език. In: La langue et la litterature francaises dans la civillisation mondiale. V. Tirnovo, 1994, 161-168. ISBN 954-524-087-3.

Мандева, Марианна (1994) Отново за първокласниците билингви и отново въпросителни Начално образование, бр. 1 /съавтор/

Мандева, Марианна (1994) Писменият преразказ - І - ІV клас В. Търново, Слово, 100 с. /съавтор/

Мингова, Анелия (1994) Обективни предели на силата на пресъдено нещо при конститутивно съдебно решение Съвременно право, № 6

Мингова, Анелия (1994) Принудително изпълнение по сметки в банки и непосредственото отменително действие на Конституцията Съвременно право, № 5

Мирославска, Виргиния (1994) Imiona chrzestne w księdze metrykalnej parafii Kazimierz z XVII w. :] Onomastický zpravodaj (Zpravodaj Místopisné komisie ČSAV), ročník XXXIV – XXXV, Praha 1994, 82 - 85

Мирославска, Виргиния (1994) Nazwy osobowe mieszkańców Lutomierska Jazyková a mimojazyková stránka vlastných mien. 11. slovenská onomastická konferencja Nitra 19. – 20. mája 1994. Zborník referatov, Bratislava – Nitra 1994, 149 - 151

Михайлов, Димитър (1994) Стоян Михайловски. Просвета. С., 1994. 124 с. + 8 л. ил. ISBN 954-439-405-2. У нас

Михайлов, Димитър (1994) Философската лирика на Стоян Михайловски. - В: Трудове на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий". Т. 28 (27), кн. 1, Литературознание, 1990. В. Търново, 1994, с. 5-33. У нас

Михов, Милен (1994) Българската Екзархия и Илинденско-Преображенското въстание 1903 г. - В: Сб. “90 години Илинденско-Преображенско въстание 1903 г.”, С., 1994. с. 94-105. София

Михова, Маринела (1994) Дидактическите идеи в българските буквари от 60-70-те години на ХІХ в. и ръководствата към тях Педагогически алманах, 1,2, 115-130.

Михова, Маринела (1994) Проблемите на семейното възпитание на страниците на българските възрожденски буквари. Научно-теоретична конференция “Семейството като възпитателен фактор”. В.Търново, 2 – 3. Научно-теоретична конференция “Семейството като възпитателен фактор”. В.Търново

Михова, Маринела (1994) Целеполагането в обучението Трудове на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”. Педагогически факултет, Том 6, Книга 4.

Моллов, Тодор (1994) За границите на смисъла в Шишмановата песен Алманах VI клас: Народни песни. Българска литература. Чужда литература (литературознание, език, стил, методика). Велико Търново, 1994, с. 143-149

Моллов, Тодор (1994) Материали за фолклорното богатство и фолклористиката в Лясковец Лясковец в миналото. Велико Търново, 1994, с. 187-220

Моллов, Тодор (1994) Новелистични приказки Алманах V клас: Народно творчество. Българска литература. Чужда литература (литературознание, език, стил, методика). Велико Търново, 1994, с. 87-94

Моллов, Тодор (1994) Няколко бележки за песента „Мурад и Мара”. Алманах VI клас: Народни песни. Българска литература. Чужда литература (литературознание, език, стил, методика). Велико Търново, 1994, с. 130-135

Моллов, Тодор (1994) Приказки за животни Алманах V клас: Народно творчество. Българска литература. Чужда литература (литературознание, език, стил, методика). Велико Търново, 1994, с. 29-35

Моллов, Тодор (1994) Сотирологични аспекти на старобългарските историко-апокалиптични текстове. Национална научна конференция "Литературоведчески доктрини и методики : Свое - чуждо; традиционно - съвременно; адекватност - неадекватност" (В памет на проф. д-р Пеньо Русев по случай 75 години от рождението му). В. Търново, ВТУ, 19-20 май 1994 г.

Моллов, Тодор (1994) Хайдушките песни - между Средновековието и Възраждането Алманах VI клас: Народни песни. Българска литература. Чужда литература (литературознание, език, стил, методика). Велико Търново, 1994, с. 149-155

Монева, Стела (1994) Монева, С. Към въпроса за Атинската демокрация, свободата на словото и атинянките. [To the Problem of the Athenian Democracy, the Freedom of Speech and the Athenian Women. In Bulgarian] Епохи, 1994, № 4, с. 70 - 82. ISSN 1310 – 2141.

Мончев, Николай (1994) Н. Мончев Специфика на релефа в землището на град Тръстеник, Плевенско Трудове на ВТУ, т.2, кн.География, 1994

Мончев, Николай (1994) Н.Мончев Оценяване на физикогеографските условия при агроландшафти В: Сб. “Теоретични проблеми на географското познание” ВТ

Мончев, Николай (1994) Н.Мончев Почвени комплекси в района на град Тръстеник, Плевенско В: Трудове на ВТУ, т.2, кн. География, 1994

Мутафова, Красимира (1994) История на българския народ през ХV–ХVII в. В таблици, схеми, карти и тестове. Учебно помагало. Велико Търново : УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 1994. Велико Търново

Мутафова, Красимира (1994) Към историята на Търновската митрополия през ХVII в. //: Историко-археологически изследвания в памет на проф. д-р Станчо Ваклинов. УИ “Св. св. Кирил и Методий”, с. 263-273 В. Търново

Налбантова, Елена (1994) Паисианската традиция в Троянския манастир. Паисий Величковски и неговата книжовна школа. В. Търново, 1994.

Налбантова, Елена (1994) Сътрудничеството на Цани Гинчев във възрожденския периодичен печат. Архив за поселищни проучвания, 1994, № 2. ISBN: 08616507

Начева-Маркова, Нина (1994) „За музикалната памет и развитието й чрез обучението по солфеж” Трудове на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, том 6, кн. 4.

Няголова, Марияна (1994) Няголова М. Д. (1994) Диагностицирование способностей в современной болгарской психологии. сб. Индивидуальность и способности, изд. Институт психологии РАН, под ред. на В.Дружинин, с. 129 -141, Москва. Москва

Няголова, Марияна (1994) Няголова М. Д. (1994) Структурно-генетический подход к изучению психики в трудах А.Валлона и С.Л.Рубинштейна (сопоставительный анализ). - автореферат кандидат. дис., ИП РАН, 15 с., Москва Москва

Овчаров, Тодор (1994) Материална култура на Второто българско царство. 279 с. с ил. В. Търново

Павлов, Пламен (1994) Бележки за прабългарите на Кубер и за присъствието на печенежки и кумански групи в днешна Македония (VІІ-ХІІІ в.).- Архив за поселищни проучвания, 1994, кн. 3-4, 95-110. В. Търново

Павлов, Пламен (1994) Бележки за събитията в поречието на Янтра през ХІІ-ХІІІ в. (с оглед на крепостта Ряховец и столицата Търново).- Сборник “Ряховец”. В. Търново, 1994, 148-159. В. Търново

Павлов, Пламен (1994) Бележки към събитията в България и средновековната столица Търново в края на XIII - началото на XIV в.– Търновска книжовна школа, т. 5 /1994/, 527-534. В. Търново

Павлов, Пламен (1994) Кой кой е в средновековна България (Исторически справочник). София, изд. “Просвета”, 1994, 400 стр. (в колектив с Й. Андреев и Ив. Лазаров). София

Павлов, Пламен (1994) Преминаването на татарската армия през България (1241-1242 г.).- Военноисторически сборник, 1994, кн. 1, 5-20 (в съавторство с Г. Атанасов). София

Павлов, Пламен (1994) Родът на Стоян Прочелник – български болярски род в Молдова през ХІV-ХV в.? - Българите в Северното Причерноморие, т. ІІІ. В. Търново, 1994, 107-112. В. Търново

Павлов, Пламен (1994) Теодор Светослав, Ногай и търговецът Пандолеон.- Историко-археологически изследвания (В памет на проф.д-р Станчо Ваклинов). В. Търново, 1994, 177-186. В. Търново

Палангурски, Милко (1994) Кратка история на българския народ, С., Просвета, 1994, в. съавт. Ив.Лазаров, Ив.Тютюнджиев, Пл.Павлов.дял.ІІІ. с.180-278. ISBN 954-01-0281-2. София

Петков, Петко (1994) Климент Браницки и Търновски като министър-председател на Княжество България. Исторически преглед, 1994-1995, № 5, с. 118-133. 0323‐9748 (print)

Петков, Петко (1994) Търновската конституция не е гарантирала парламентарно-демократичен цикъл на управление. Общество и право, 1994, № 11-12, с. 28-30.

Петкова, Анелия (1994) За една фонетична особеност на книжовно-разговорната реч (Рефлекс на старобългарската атова гласна). – В: Проблеми на българската разговорна реч. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий “. В. Търново, 1994, 28-41 (в съавторство с Р. Йосифова).

Петров, Красимир (1994) Традиция и новаторство във френската романтическа драма, В. Търново: Трудове на Великотърновския университет, т. ХХVІІІ, кн. І

Петрова, Веселинка (1994) Петрова, В. Единство на подготвителното обучение по четене и писане с 5 – 7-годишните деца в детската градина Велико Търново: - Педагогически алманах, № 1, 2, (с. 65 - 81).

Петрова, Красимира (1994) Междуличностните отношения и лидерството в малката група, Годишник "Трудове на ВТУ", т.6, кн.4, УИ "Св.св.Кирил и Методий" ISSN 0204-6369 В.Търново

Пешева, Маргарита (1994) Дворецът на Дедал. Телевизионният лабиринт. Опит за история на Българската телевизия

Проданов, Николай (1994) Материали по българска историография. Ч. І. Възрожденска историопис. В. Търново

Русев, Пламен (1994) Въпроси на военната организация и тактика в Шумер (Раннодинастичен период). – Епохи, 1994, 3, с. 49–60. В. Търново

Русева, Виолета (1994) „Грях” на Георги Райчев – текстът като прелъстяване. – Сп. Участие, 1994, бр. 4

Русева, Виолета (1994) Биографии на български писатели. Колектив. Велико Търново: Слово, Т. II. 1994, с. 21 – 24; 73 - 81. ISBN 954 439 197-5

Русева, Виолета (1994) Полът – проклятие и мистика. – В. Литературен вестник, бр. 35, 10 - 16 окт., 1994

Сабоурин-Дренска, Владимир (1994) Шлайермахер Вл. Сабоурин "Изследвания"

Спиридонов, Валентин (1994) Spiridonov, V. Die bulgarische Unabhaengigkeitserklaerung und die deutsche Haltung (1908-1909). Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades „doctor philosophiae“, V. Tarnovo – Jena, 1994, 283 S.(= Обявяване независимостта на България и становището на Германия (1908-1909 г.). Дисертация за придобиване на академична степен „doctor philosophiae”. В. Търново – Йена, 1994, 283 с.) V. Tarnovo - Jena

Спиридонов, Валентин (1994) Spiridonov, V. Die bulgarische Unabhaengigkeitserklaerung und die deutsche Haltung (1908-1909). Thesen zur Dissertation. Jena, 1994. Jena

Стамболиев, Огнян (1994) Процесът е защита. Или история на едно измислено дело С.: УИ „Климент Охридски“, 120 с.

Стоядинов, Мариян (1994) За различието на енергията от същността и ипостасите на Светата Троица "Духовна култура", кн. 12

Тодоров, Георги (1994) Един подход за распределение на випускници от военното училище.(Тодорова М.К., Цветков К.С., Пенчев Г.Б.) Сб.н.тр. от н.с. на ВВМУ “Н.Вапцаров” , том 4, стр 20-24.

Тодоров, Георги (1994) Опит за компютризирано професионално ориентиране на на кандидатите за курсанти във ВВОВУ “В.Левски”- Велико Търново (Цветков К.С.) Сб. н.тр. от VII н.с. на ВВТУ “Т.Каблешков”.

Тодорова, Пенка (1994) Нови стратегии и подходи за ангажиране на родителите в образователното дело Стратегии на образователната и научната политика,кн.4,с.81-87

Трифонов, Тихомир (1994) Детектор на флуиди Сб. докл. на Научна сесия '94 на ВВМУ"Н.Й. Вапцаров", Варна, т. 1

Тютюнджиев, Иван (1994) За статута на Арбанаси като патриаршеска екзархия от 1642 г. // Сборник Ряховец [В. Търново ; Горна Оряховица], [1], 1994, с. 111-122. В. Търново; Горна Оряховица

Тютюнджиев, Иван (1994) История на българския народ през XV – XVII в. в таблици, схеми, карти и тестове : Уч. помагало. – В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 1994. – 292 с. : с табл., сх., к. (в съавт. с Кр. Мутафова) Авторска част : с. 7-38, 227-270. В. Търново

Тютюнджиев, Иван (1994) Казашки военни акции по Българското Черноморие през първата половина на XVII в. // Българите в Северното Причерноморие : Изследв. и мат. – Т. 3. – В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 1994, с. 113-116. В. Търново

Тютюнджиев, Иван (1994) Кратка история на българския народ : Лекции за общообраз. у-ща и кандидат-студентите / Иван Лазаров и др. – 2. изд. – София : Просвета, 1994. – 280 с. : със сх. София

Христов, Любомир (1994) Data Base–application and realization with Microsoft Access 2.0 TEMPUS project S JEP 08081 94

Христов, Милен (1994) Hermitian-like natural connection on an almost contact metric manifold SERDICA-Bulg. math. publ.,20(1994), 111-119

Христова-Коцева, Рени (1994) Самостоятелността на 5–6-годишните в дейността по избор Предучилищно възпитание, 1994, № 4.

Христова-Коцева, Рени (1994) Характерни особености на дейността по избор на 5–7-годишните деца Педагогически алманах, Велико Търново, 1994, № 1-2.

Христова, Надежда (1994) Жената във франкското общество (по “История на франките” от Григорий Турски) [Women in the Frankish Society (according to Historia Francorum by St Gregory of Tours)] Историко-археологически изследвания. В памет на проф. д-р Станчо Ваклинов. – В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 1994, с. 139-146.

Цонкова, Димитринка (1994) Йотов, Й., Д. КАДИНОВА, И. Ангелова. Експериментално изследване върху възможностите в силова издръжливост при ученици от началния курс. Медико-биологически и педагогически аспекти на физическото възпитание. В. Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 1994, с. 58.

Цонкова, Димитринка (1994) Йотов, Й., Д. КАДИНОВА, И. Ангелова. Изменение на общата издръжливост при подрастващи лекоатлети под въздействието на различна по характер силова работа. Медико-биологически и педагогически аспекти на физическото възпитание. В. Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 1994, с. 100.

Чохаджиев, Стефан (1994) Жилище от постенеолитния период в басейна на р. Струма. – В: Сборник в памет на М. Кънчев. Марица – Изток. Археологически проучвания, ІІ, (съст. Б. Борисов) С., 1994, с. 39-46.

Янков, Румен (1994) Технополисите - нова форма на териториална организация на наукоемката промишленост Трудове на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий", т. 1 (22), книга - География, 1992.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/