Публикации за 1993


Аркадиев, Димитър (1993) Жизнен цикъл на домакинството (Опит за изследване). Сп. Статистика, София, НСИ и Съюз на статистиците в България, 1993, кн.4, с. 42-51. ISSN: 0204-8698.

Аркадиев, Димитър (1993) Икономическият растеж на България - 1970-1989 г. Сп. Статистика, София, НСИ и Съюз на статистиците в България, 1993, кн.3, с. 20-31. ISSN: 0204-8698.

Бонджолова, Валентина (1993) За някои проблеми на оказионалното словообразуване в научнофантастичната литература Проглас, 1993, кн. 3, с. 100 – 106.

Бонджолова, Валентина (1993) Правопис и препинателни знаци (в съавторство със Стоян Буров) Велико Търново: издателство "Борба"

Бонджолова, Валентина (1993) Приглаголните съчетания за начин с предлог с/s в български и словашки Славистични проучвания, ВТ, 1993, с. 26 - 31.

Бузов, Вихрен (1993) В търсене на индуктивната машина Философски алтернативи, №2, с.7-15;

Бузов, Вихрен (1993) Единството на обяснение и разбиране Сб. Парадигмата на третата култура, съст. Н. Манолов, Технически университет, С., с.58-79.

Бурнева, Николина (1993) Geschichte als Fliegenpein? Zum januskoepfigen Ich in Elias Canettis Aufzeichnungen. Wirkendes Wort H. 3/1993, S. 633-644.

Буров, Стоян (1993) БЪЛГАРСКИ ЕЗИК. Учебник за участниците в Летния семинар за чуждестранни българисти и слависти. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 1993. 296 стр. (2. осн. прераб. и доп. изд.)

Буров, Стоян (1993) Зденек Урбан – почетен доктор на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”. Проглас (Велико Търново), ІІ, 1993, № 2, стр. 76-78.

Буров, Стоян (1993) ПРАВОПИС И ПРЕПИНАТЕЛНИ ЗНАЦИ [Част: Препинателни знаци]. Помагало с правила и упражнения. Велико Търново: Издателска къща “Борба”, 1993. 128 стр.

Буров, Стоян (1993) СЪВРЕМЕНЕН БЪЛГАРСКИ ЕЗИК. МОРФОЛОГИЯ [Части: Строеж на думата (морфемен състав на думата и словообразуване), Съществително име, Прилагателно име, Числително име, Местоимение]. Задачи и текстове за упражнения IV-VII клас. Велико Търново: Слово, 1993. 200 стр.

Буров, Стоян (1993) УЧЕБЕН ПРАВОПИСЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК [Части: Българските правописни норми и правила, Думите с начални букви от а до о вкл.]. Велико Търново: Слово, 1993. 232 стр.

Бурова, Пенка (1993) За някои особености на работата върху кратък литовско-български речник. Проглас (Велико Търново), № 2 (в съавт.).

Бурова, Пенка (1993) За старите и новите особености на работата върху литовско-български речник. Проглас (Велико Търново), № 4 (в съавт.).

Василев, Васил (1993) Краепознавателният подход в обучението по роден край и природознание и проблемът за опазване на околната среда. Сб.Училищно краезнание,Национален семинар Казанлък ,93

Гайдова, Радка (1993) Практикум по труд и техника-Іч. Унив.изд."Св. св. Кирил и Методий", 1993

Гайдова, Радка (1993) Формиране на сензорни еталони чрез конструктивно-техническата дейност. НК, Образованието и личността”, Шумен, 1993.

Гайдова, Радка (1993) Формиране на хуманни взаимоотношения в бита НК, Хуманизиране на педагогическия процес”, Благоевград, 1993.

Гостилов, Стефан (1993) Визуалната комуникация – интегрираща система за ориентиране на 5-6 годишните деца в детската среда Международна научна конференция на тема: “ Хуманизиране на педагогическия процес”. Благоевград

Гостилов, Стефан (1993) Невербалните средства за комуникация – основа за изграждане съдържанието на рисунката при 6 годишните деца Сборник от резюмета на научно-практическа конференция на тема: “ Образованието и личността”. Шумен

Гостилов, Стефан (1993) Педагогическото взаимодействие при консултиране на базовите учители по изобразителни дейности Сборник разюмета от семинара на тема: “Актуални проблеми на емпиричното педагогическо изследване”. Смолян

Гочева, Сийка (1993) Собирательные существительные со значением “представители живой природы” (на материале русского и болгарского языков). Докторска (кандидатска) дисертация, Велико Търново, 1993, 541с.

Грудков, Венелин (1993) Култът към Иларион Мъгленски в агиографията на XIII в. Сб. Славистични проучвания. (с.149-157). Велико Търново.

Грудков, Венелин (1993) Проложното житие на патриарх Йоаким I - паметник на старобългарската книжнина. Сп. Проглас кн.1. (32-40 стр.). Велико Търново. ISSN 0861 7902

Гюлчев, Николай (1993) Изобразителната дейност на децата в дейността по избор. Сборник: "Хуманизиране на педагогическия процес". Благоевград. 1993.

Гюлчев, Николай (1993) Подход за възприемане на произведения на приложното изкуство. Сборник: "Образованието и личността". Университет “К. Преславски” Педагогически факултет. Шумен.

Гюлчев, Николай (1993) Развитие изобразительных способностей ребенка дошкольного возраста произведениями рельефной резьбы по дереву. Сборник: "Розбудова національної початкової школи". Полтава – 1993.

Дерменджиев, Атанас (1993) Белгия, Нидерландия, Люксембург. От холандските полдери до Ардените. (съавтор). В. Търново, Слово, 128 с. ISBN 954 – 439 – 128 – 2

Дерменджиев, Атанас (1993) Британски острови. Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Република Ирландия. (съавтор). В. Търново, Слово, 128 с. ISBN 954 – 439 – 134 – 7

Дерменджиев, Атанас (1993) Г като география и П като политика. Или още за големия принос. -В: Добро утро, № 27, с. 4

Дерменджиев, Атанас (1993) Икономическа география на страните по континенти (без Европа). (съавтор) В. Търново, Аста, 247 с.

Дерменджиев, Атанас (1993) Принос в изучаване географията на световното стопанство. -В: Обучението по география, № 3, с. 45-47. ISSN 0204-6849

Дерменджиева, Стела (1993) Белгия, Нидерландия, Люксембург. От холандските полдери до Ардените. (съавтори - В. Дойков, А. Дерменджиев, Р. Янков). В. Търново, Слово, 128 с., ISBN: 954-439-128-2.

Дерменджиева, Стела (1993) Британски острови. Обединено Кралство Великобритания и Северна Ирландия, Република Ирландия. (съавтори - В. Дойков, А. Дерменджиев, Р. Янков). В. Търново, Слово, 128 с., ISBN: 954-439-134-7.

Димитрова, Марийка (1993) Zur Ermittlung der Bedeutungsstruktur von Texten und Wortbildungskonstruktionen am Beispiel von deutsch- und bulgarischsprachigen wissenschaftlichen und populärwissenschaftlichen Texten Dokumentation & Materialien, Germanistentreffen Bulgarien - Rumänien - Deutschland, Bd. 27, Bonn, S. 319-345

Дончева, Иванка (1993) Нови данни за светилището на Аполон при Горско Абланово, Търговищко. – Studia protobulgarica et mediavalia europensia. В чест на проф. Веселин Бешевлиев. Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 1993, с. 239-243; ISBN 954-524-020-2. Велико Търново

Захариева, Юлия (1993) България в европейските и атлантическите структури и институции Списание "Международни отношения", 1993, № 2-3, 32-37.

Захариева, Юлия (1993) Маастрихт – хроника на една идея Бюлетин Европа, 1993, № 11, 6-7.

Иванов, Здравко (1993) Антология по философия на историята (Онтологическа проблематика) В. Търново, Университетско издателство

Иванов, Здравко (1993) Как е възможно философско-историческото познание В. Търново, в: Антология по философия на историята (Онтологическа проблематика), с.3-11

Иванов, Здравко (1993) Презентизмът в историческото познание: същност, основания, възможности В. Търново, в: Тр. на Вту "Св.св. Кирил и Методий", Философия, кн.1, т.1, с.91-100

Иванов, Людмил (1993) Petrov, L. (1993) Vezbe brzine I snage u takmicarskom periodu kosarkasa juniora. Zbornik radova, Univerzitet u Nisu, Yugoslavia, s. 61-67

Иванова, Ценка (1993) Българският книжовен език в отношение към една специфична езикова ситуация Проблеми на социолингвистиката (езиковата ситуация в микро- и макросоциалните общности). Трета национална школа по социолингвистика, В. Търново, 1993; стр. 167-173. (за езика на българите в Сърбия)

Иванова, Ценка (1993) По някои принципни и специфични въпроси на междуезиковата омонимия в славянските езици Славистични проучвания. Сборник в чест на ХI международен славистичен конгрес. В. Търново, 1993; стр. 67-77

Иванова, Ценка (1993) Роля на екстралингвистичните фактори за процесите в сръбско-хърватския книжовен език в миналото и днес Юбилейна научна сесия “80 години от Балканската война” - ВВОУ “В. Левски”. В. Търново, 1993; стр. 25-32

Илиева, Мария (1993) Семантико-стилистична натовареност на показателното местоимение оня/онзи, оная, онова, онези. – В: Проглас, 1993, №2, 75–79.

Илиева, Мария (1993) Стилистика. Задачи и текстове за упражнения по съвременен български език ІV – VІІ клас. В. Търново, 1993. ISBN 954–439–133–9 (В съавторство в Р. Йосифова.) Велико Търново

Калейнска, Теодора (1993) Категорията политическа справедливост – философско-социологически анализ. В: Сборник Научни трудове, кн. 25, Обществени науки, част Втора, Издателство на ВВОУ „Васил Левски”, Велико Търново, 122 – 127

Карамихова, Маргарита (1993) Entre l'Ethnologie et la Demographie: Acouchees et noveau-nes dans la societe Bulgare traditionelle. Annales de Demographie Historique. Paris. 1993. 67-74. Paris.

Карамихова, Маргарита (1993) Бракът на евреите през погледа на мъжете Арие. Българска етнография. 2, 1993. 46-57. София

Карамихова, Маргарита (1993) Брачни модели или брачен модел - поглед отвън. Balkanistik forum. 1, 1993. 28-33. Благоевград

Карапенчев, Живко (1993) Педагогическа етика Университетско издателство, В. Търново

Карапенчев, Живко (1993) Педагогическата реализация като ценност Педагогически алманах, бр. 1, В. Търново

Кацарски, Александър (1993) Правно действие и същност на клаузата делкредере сп. Търговско право, стр. 41-45

Кацарски, Александър (1993) Уведомяването по чл. 15, ал. 1, изр. II от Търговския закон при приватизация чрез търгове и конкурси сп. Търговско право, №1, стр.14-16.

Киров, Димитър (1993) Религиозно-богословското значение на книжовната реформа на св. Евтимий, патриарх Търновски. Сборник. Велико Търново

Колева-Златева, Живка (1993) Към въпроса за образуването на нови думи в езика Юбилейна научна сесия “80 години от Балканската война”. Научни трудове. кн. №28, В. Търново, 1993, с. 33-38

Колева-Златева, Живка (1993) Към въпроса за създаването на литовско-български речник Проглас. 1993, №4, с.109-113

Колева-Златева, Живка (1993) Литовските и българските названия на части на тялото в светлината на теорията за лингвистичната относителност Първи колоквиум по езикознание. Доклади и съобщения, гр. В. Търново, 1993, с. 159–168

Константинов, Казимир (1993) Оловна пластинка с надпис от X век. В: Плиска-Преслав, Т. 6. - София : БАН, 1993, с. 149-151.

Костова, Росина (1993) Неканонични представи за Христовия кръст в България през Х в. // Епохи : Историческо списание. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 1993, 3-4, с. 86-91. ISSN 1310-2141

Лунгарова, Пепа (1993) Двуезичен надгробен паметник от римската епоха от Горна Оряховица. В: Известия на Историческия музей В. Търново. – кн. VІІІ, 1993, 97-103. ISSN 0861-5888.

Лунгарова, Пепа (1993) Хрониката на Албер де Безано за третия и четвъртия кръстоносен поход и преминаването им през българските земи. В: Studia protobulgarica et mediaevalia Europensia. В чест на проф. В. Бешевлиев, В. Търново, 1993, 105-109. ISBN 954-524-020-2 (в съавторство).

Мандева, Марианна (1993) За корелацията между семейната среда и речника на първокласни- ците, слабо владеещи български език Езиковата ситуация в микро- и макроезиковите общности, В. Търново /съавтор/

Мандева, Марианна (1993) Речев етикет - методически аспекти на работата в началните класове Педагогически алманах, В. Търново, бр. 1

Мечкова, Клара (1993) Възрожденски извори за осмогласната "Слава и ныне" на "Господи воззвах" - "Богоначалным мановением" на 15 август, Успение Богородично Музикални хоризонти, 1993, извънреден брой, 104. ISSN 1310-0076

Мингова, Анелия (1993) Актуални проблеми на правораздаването по трудови спорове списание "Правна мисъл", № 3

Мингова, Анелия (1993) За признанието на иска Съвременно право, № 5

Мингова, Анелия (1993) Отказът от иск при някои случаи на необходимо другарство списание "Съвременно право", № 6

Мингова, Анелия (1993) Участието на съищци по искове за отмяна на решения на органи на търговски дружества и кооперации списание "Търговско право", № 6

Минев, Тодор (1993) ГРАЖДАНСКО УЧЕНИЕ /Т.Минев и съавтори/ Бургас

Михайлов, Димитър (1993) "Записки по българските въстания" - повествовател, композиция, жанр. - В: Славистични проучвания. УИ "Св. св. Кирил и Методий". В. Търново, 1993, с. 232-240. У нас

Михайлов, Димитър (1993) Volte-face of the conceptual and aesthetical framevork of the bulgarian and serbian poetri the 80s of the 19th centuri (Stojan Mihajlovski and Vojslav Ilic). - Etudes balkaniques, 1993, № 2, p. 49-60. На български език със заглавие: Нови идейно-естетически насоки в българската и сръбската поезия през 80-те години на ХІХ век. (Стоян Михайловски и Войслав Илич). - В: Литературно-естетически процеси на Балканите. Моранг. С., 1994, с. 285-305. У нас

Михайлов, Димитър (1993) Иван Мешеков в спор с д-р Кръстев. - В: Иван Мешеков. Критикът - артист. УИ "Св. св. Кирил и Методий". В. Търново, 1993, с. 18-26. ISBN 954-524-031-8. У нас

Михайлов, Димитър (1993) Междутекстови мълчания. - Проглас, 1993, кн. 4, с. 40-53. ISSN 0816-7902. У нас

Михов, Милен (1993) Национално съзнание и национално самочувствие - В: “Промените в историческото съзнание на съвременните поколения”. Варна, 1993, с. 70-76. Варна

Михов, Милен (1993) Непобедилата революция /100 години от създаването на ВМОРО/ - Епохи, 1993,№ 2, с. 93-98. Велико Търново

Михова, Маринела (1993) За отношението на учениците от НУВ към училището. Сб. Хуманизиране на педагогическия процес. Международна научна конференция “200 години от рождението на Неофит Рилски”, Благоевград, 169-170. Сб. Хуманизиране на педагогическия процес. Международна научна конференция “200 години от рождението на Неофит Рилски”, Благоевград,

Моллов, Тодор (1993) "Който има пещера, ще се спаси!" (Пещерата в старобългарския модел на есхатологията). Национална конференция "Ролята на пещерите в българската култура", Плевен, окт. 1993 г.

Моллов, Тодор (1993) „Български апокрифен летопис”: хронотоп и структура на текста Studia protobulgarica et mediaevalia europensia. В чест на професор Веселин Бешевлиев. /Редакционна колегия: Проф. Васил Гюзелев, проф. Василка Тъпкова-Заимова, доц. Казимир Попконстантинов (отговорен редактор), гл. ас. Пламен Павлов, к.и.н. Стефан Йорданов (секретар). Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 1993, ISBN 954-524-020-2, с. 289-294

Моллов, Тодор (1993) Народнохристиянски календарни съответствия в Търновското въстание от 1185 г. (Общ поглед) Проглас (Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий",; ISSN 0861-7902), год. II, 1993, кн. 3, с. 112-118

Моцинова, Божана (1993) Българските концертини за цигулка (студия) Трудове на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, Педагогически факултет, кн. 4 – Педагогически изследвания, том 27

Мутафова, Красимира (1993) The Paulicians – “Different” for all. – Études balkaniques, № 4, pp. 29–38. София

Мутафова, Красимира (1993) Отношения между православни духовници и католици в българските земи през втората половина на ХVII в. – Исторически преглед, № 6, с. 101–116. София

Мутафова, Красимира (1993) Теории и хипотези за гагаузите. // Българите в Северното Причерноморие. Изследвания и материали. Т. 2, 1993, с. 94–110. В. Търново

Накова, Галя (1993) One classification of almost contact manifolds with B-metric Proc. of Jubilee Sci. Session of V. Levski Higher Military School, V. Tarnovo, 27, 208 - 214

Налбантова, Елена (1993) Царевград Търнов в творчеството на Любомир Владикин. Архив за поселищни проучвания, 1993, № 1. ISBN: 08616507

Няголова, Марияна (1993) Няголова М. (1993) Две интерпретации на психоаналитичната терминология на Зигмунд Фройд. сп. Педагогически алманах, к. 1, с. 56 - 67, Велико Търново. Велико Търново

Няголова, Марияна (1993) Няголова М., Ц. Христов (1993) Доцент Димитър Василев на 60 години. Педагогически алманах, к. 1, с.130 - 132, Велико Търново. Велико Търново

Павлов, Пламен (1993) Борис ІІ (Опит за ново тълкуване на династичните проблеми в Преславския двор при цар Петър).- Преслав, т. 5. София, 1993, 46-51. София

Павлов, Пламен (1993) Военачалниците на цар Самуил.- Военноисторически сборник, 1993, кн. 6, 5-19. София

Павлов, Пламен (1993) Две бележки към “Беседа на недостойния презвитер Козма срещу новопоявилата се зла ерес на Богомил”.- Преслав, т. 4 (В чест на Т. Тотев). София, 1993, 225-239. София

Павлов, Пламен (1993) Документи за политическата история на средновековна България (ХІІ – ХІV в.). Второ преработено изд. В. Търново, изд. “Аста”, 1993, 156 стр. (в колектив с Ив. Лазаров и Ив. Тютюнджиев). В. Търново

Павлов, Пламен (1993) Княз Пресиан ІІ (Последният владетел на Първото българско царство и претендент за византийския престол). В. Търново - Стара Загора, изд. “Шибилев”, 1993, 47 стр. Стара Загора

Павлов, Пламен (1993) Кратка история на българския народ. София, изд. “Просвета”, 1993, 280 стр. (в колектив с Ив. Лазаров, Ив. Тютюнджиев и М. Палангурски). София

Павлов, Пламен (1993) Международна конференция в старата столица. – Епохи, 1993, кн. 1, 92-94. В. Търново

Павлов, Пламен (1993) Пресиан – български канартикин и претендент за византийския престол.- Studia mediaevalia et protobulgarica europensia (В чест на 90-годишнината на чл.кор.проф. В. Бешевлиев). В. Търново, 1993, 93-103. В. Търново

Павлов, Пламен (1993) Северните “варвари” и Черноморието.- Българите в Северното Причерноморие, т. ІІ. В. Търново, 1993, 21-29 (в съавторство с В. Тъпкова-Заимова). В. Търново

Палангурски, Милко (1993) Кратка история на българския народ, С., Просвета, 1993, в. съавт. Ив.Лазаров, Ив.Тютюнджиев, Пл.Павлов.дял.ІІІ. с.180-278. ISBN 954-01-0281-2. София

Палангурски, Милко (1993) Познавате ли историята на България? Въпроси и отговори. История на България в тестове. В съавт. с М. Минчев, Ив. Тютюнджиев, Ив. Лазаров, П. Ст. Петков, Н. Проданов, В. Търново, 1993, Аста, с. 148-201. В. Търново

Палангурски, Милко (1993) Първият държавен съд. Епохи, УИ “Св. св. Кирил и Методий” 1993, В. Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий” кн. 3-4, с. 38-50. ISSN 1310 – 2141. В. Търново

Петков, Петко (1993) Българите пред Европа през 1869 година. (Съавтор с Вера Бонева). В. Търново. Изд. Аста. 96 с.

Петков, Петко (1993) Записка на екзарх Йосиф I от 1878 година върху историята на българския църковен въпрос. // Исторически преглед, 1993, № 3, с. 121-131. Исторически преглед, 1993, № 3, с. 121-131. 0323‐9748 (print)

Петков, Петко (1993) Познавате ли историята на България? Въпроси и отговори. История на България в тестове VII век - 1948 г. (Съавтор) В. Търново. Изд. Аста. 289 с.

Петков, Петко (1993) Православните български архиереи в Учредителното и Първото Велико народно събрание 1879 г. Духовна култура, 1993, № 10, с. 15-23.

Петкова, Анелия (1993) Помагало по българска фонетика (в съавт. с К. Цанков и М. Илиева). изд. “Аста”, В. Търново, 1993,107 с.

Петкова, Анелия (1993) Правопис и пунктуация – задачи и текстове за упражнения (в съавт. с П. Радева). изд. „Слово“, В. Търново, 1993, 165 с.

Петрова, Анастасия (1993) Към проблема за изследването на балканския езиков съюз. – В: Проблеми на социолингвистиката (Езиковата ситуация в микро- и макросоциалните общности). Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 1993, 253-257.

Петрова, Веселинка (1993) Petrova, V. Stimulation of the Specific Sound Features of the Bulgarian Language for the Purpose of Assimilation of Cognitive Activities by 5 and 6 Year Old Children Гърция: Practice-Orientadet Research to the Quality of Early Childhood Education. Educational Research and In-Service Training Centre, Kriopigi, Greece, (p. 33).

Петрова, Веселинка (1993) Петрова, В. Развитие образно-схематического мышления у 5 - 6-летных детей посредством игр с кодом Украйна: Полтава

Петрова, Веселинка (1993) Петрова, В. Трета европейска конференция по качеството на образованието и възпитанието в ранно детство Велико Търново: Педагогически алманах, № 1, (с. 125 – 127).

Петрова, Николина (1993) Проблеми на идентификацията на личността в индустриалното общество, отразени в романа на Жорж Перек "Вещите". Научни трудове, книжка 28, ВВОУ "Васил Левски", Юбилейна научна сесия "80 години от балканската война"

Пешева, Маргарита (1993) Телевизионното махало

Проданов, Николай (1993) Никола Милев. Под стените на Одрин (Дневник). (съставителство и бележки) В. Търново

Проданов, Николай (1993) Познавате ли историята на България? Въпроси и отговори. История на България в текстове VІІ в. - 1948 г.(в съавторство) В. Търново

Радева, Живка (1993) Радева, Живка. Стилиян Чилингиров и Търновската народна библиотека. // Стилиян Чилингиров : Сборник. – Шумен, 1993, с. 104-107. Шумен

Русева, Виолета (1993) Аспекти на модерността в българската литература през 20–те години. Велико Търново: Алфа, 1993 (129 стр.). ISBN 954-8381-01-Х

Русева, Виолета (1993) Български модернизъм. Литература на двадесетте години. – В: Алманах за XI клас. Колектив. Велико Търново: Слово, 1993, с. 9 - 20. ISBN 954 439 103-7

Русева, Виолета (1993) Културната роля на Гео Милев през двадесетте години. – В: Гео Милев. Място и роля в българската култура. Научна конференция. Стара Загора, 1993, с. 65 - 80

Русева, Виолета (1993) Между Вчера и Утре. Естетическата нагласа на модерността. – В: Алманах за XI клас. Колектив. Велико Търново: Слово, 1993, с. 21 - 34. ISBN 954 439 103-7

Русева, Виолета (1993) Светослав Минков. – В: Алманах за XI клас. Колектив. Велико Търново: Слово, 1993, с. 316 - 324. ISBN 954 439 103-7

Спиридонов, Валентин (1993) Спиридонов, В. Ориента в германската външна политика от края на ХIХ и началото на ХХ век (1871-1908 г.).- В: Научни трудове на ВВОВУ “В. Левски”. Кн. 24, Ч. 1, В.Търново, 1993, с. 143-150. В. Търново

Стоядинов, Мариян (1993) За културата и новото езичество "Духовна култура", кн. 12

Тодоров, Георги (1993) Система за натрупване и обработка на резултатите от учебния процес за една катедра (Тодорова М.К., Стоянов Й.П.) Сб.н.тр. ВВОУ “В.Левски”,

Тодоров, Георги (1993) Графический интерфейс пользователя в экспертных системах для обучения (Стоянов Й.П., Тодорова М.К.) International Journal: Information Theories & Aplications , Volume 1, Number 5, pp 40-49

Тодоров, Георги (1993) Курсово и дипломно проектиране по цифрови устройства и микропроцесорни системи София, Военноиздателски комплекс “Св.Георги Победоносец”, 1993, 198 с.

Тодоров, Георги (1993) Микрокпомпютырна система за масов тестов контрол на знанията с фронтална обратна връзка (Tодорова М.К.) Сб.н.тр. ВВОУ “В.Левски”

Тодоров, Георги (1993) Моделиране на успеваемостта на свързочни специалисти (Цветков К.С) Сб.н.тр. от н.с. на ВВОВУ “В.Левски” , книжка 27, стр. 402-409.

Тодоров, Георги (1993) Някои корелационни зависимости между дисциплините, изучавани от курсантите-свързочници във ВВОВУ “В.Левски” (Цветков К.С., Йорданов Й.Г., Бораджиева Е.А.) Сб.н.тр. от н.с. на ВВОВУ “В.Левски”, книжка 27, стр.410 - 415.

Тодоров, Георги (1993) Обектно-ориентирано представяне на знанията в експертни системи за обучение.(Тодорова М.К., Стоянов Й.П.) Сб.н.тр.от н.с. на ВВОВУ “В.Левски”, книжка 27, стр. 377-380.

Тодоров, Георги (1993) Специализиран контролер за снемане на информация от голям брой източници на бинарни сигнали.(Тодорова М.К., Стоянов Й.П.) Сб.н.тр. от н.с. на ВВОВУ “В.Левски”, книжка 30, стр. 216-218.

Трифонов, Тихомир (1993) Acoustic Radiation by Two-Dimensional Strip Proceedings of the 6th Conference "Acoustoelectronics'93", Varna

Трифонов, Тихомир (1993) Leak Detector with a New Geophone Construction Rep. on the XIX Yugoslav/ II International Conference “Noise and Vibration in Living and Working Environment”, Nish

Трифонов, Тихомир (1993) Избор на типа на частните решения при метода на частичните области в математическата физика Сб. докл. на ЮНС на ВВОВУ "Васил Левски", Кн. 26, В.Търново

Трифонов, Тихомир (1993) Насоченост на хидроакустични антени при многокомпонентни сигнали Доклад на ЮНС на ВНВУ "Васил Левски", Велико Търново

Тютюнджиев, Иван (1993) Едно пътуване на Ерусалимския патриарх Хрисантий Нотара (1707 – 1731) в българските земи от 1720 г. // Епохи, 1993, № 2, с. 98-102. (в съавт. с Т. Драгостинова)

Тютюнджиев, Иван (1993) Кратка история на българския народ : Лекции за общообраз. у-ща и кандидат-студентите –София : Просвета, 1993. – 280 с. : с табл. (в съавт с Ив. Лазаров, Пл. Павлов, М. Палангурски) Авторска част с. 94-131, 143-153. София

Тютюнджиев, Иван (1993) Познавате ли историята на България? : Въпроси и отговори : История на България в тестове VII в. – 1948 г. – В. Търново : Аста, 1993. – 290 с. (в съавт. с М. Палангурски, М. Минчев, П. Петков, Н. Проданов) Съставител на изданието и автор на раздела: Българският народ под османска власт (ХV – ХVІІІ век), с. 54-100. В. Търново

Тютюнджиев, Иван (1993) Събития от историята на Търновското царство и живота на царското семейство на Иван-Александър, отразени в Българската анонимна хроника от ХV век. // Studia protobulgarica et mediaevalia europensia : В чест на проф. Веселин Бешевлиев. – В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 1993, с. 111-116. В. Търново

Христов, Милен (1993) Curvature identities for almost contact metric manifolds of Hermitian type SERDICA-Bulg. math. publ.,19(1993), 273-286

Христов, Милен (1993) Identities for the Riemannian and for the Hermitian- like curvature tensors on an almost contact metric manifold of Hermitian type Proc. of Jubilee Sci. Session of "Vassil Levski"Higher Military School, V.Tarnovo, 27(1993), 215-220

Христов, Паисий (1993) Le vers couronne l'oeuvre in Marguerite Yourcenar et les civilisations, Veliko Tirnovo,1993.

Христов, Паисий (1993) Personne grammaticale et personne lyrique dans Les Fleurs du Mal de Baudelaire 70eme anniversaire du Departement d'etudes romanes. Universite de Sofia, 1993.

Христов, Паисий (1993) Помагало по френски правопис (в съавторство с Йорданка Крумова и Георги Попов) Издателство на Великотърновския университет

Христов, Паисий (1993) Пресътворение - преводна лирика Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново

Христов, Христо (1993) Някои аспекти на хуманизацията като глобална ценност. Философия и аксиология, Б-ка "Диоген", УИ ВТУ, В.Търново, 175-179

Цонкова, Димитринка (1993) Йотов, Й., Д. КАДИНОВА, С. Язаджиева, И. Ангелова. Влияние на подвижните игри върху формирането на мотивация у 7-годишни ученици за активна физкултурна и спортна дейност. Научно-практически аспекти на физическото възпитание. В. Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 1993, с. 69.

Цонкова, Димитринка (1993) Йотов, Й., Ц. Дилова, Д. КАДИНОВА. Нормативи за подбор и ориентация на студенти за занимания в профилираните групи по спортна стрелба. Научно-практически аспекти на физическото възпитание. В. Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 1993, с. 33.

Чохаджиев, Стефан (1993) A copper age "celestial globe". – In: Oxford 4, Abstracts of Contributions (supplement), 1993, p. 10 (в съавт. с В. Колева и Д. Колев).

Чохаджиев, Стефан (1993) Un jeu prйhistorique. – Archeologia (Fr), 294, 1993, p. 10.

Чохаджиев, Стефан (1993) Скитът край село Трекляно, Кюстендилско. – ИИМКн, 1993, V, с. 333-339 (в съавт. с В. Герасимова).

Чохаджиев, Стефан (1993) Характеристика на керамиката от една нова фаза на ранния енеолит в долината на р. Струма. – В: Сборник в памет на проф. Г. Ил. Георгиев (ред. В. Николов), С., 1993, с. 103-110.

Шопова-Христова, Мариана (1993) 'Пространство’ сна в творчестве Марины Цветаевой. Болгарская русистика, 1993, № 1, с. 28-31. ISSN 0323-9160

Янков, Румен (1993) Белгия, Нидерландия, Люксембург. От холандските полдери до Ардените Изд. “Слово”, В. Търново, 1993, 128 с., ISBN 954 – 439 – 128 – 2

Янков, Румен (1993) Британски острови. Обединено Кралство Великобритания и Северна Ирландия, Република Ирландия Изд. “Слово”, В. Търново, 1993, 127 с., ISBN 954 – 439 – 134 – 7

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/