Публикации за 1993


Ангелова, Пенка (1993) Die Rolle von Kafkas Werk für die Selbstbewußtwerdung von Literatur und Literaturwissenschaft. In: Franz Kafka in der kommunistischen Welt / Kafka-Symposion 1991, Klosterneuburg. [Österreichische Franz-Kafka-Gesellschaft]. Hrsg.: Norbert Winkler; Wolfgang Kraus. Wien u.a.: Böhlau, 1993, S. 1-20. ISBN: 978-3-205-98055-1. Wien u.a.: Böhlau.

Ангелова, Пенка (1993) Hermann Hesses Wandlung in den Jahren 1914-1919 oder Der Weg zum Demian. In: "... einen Stein für den grossen Bau behauen": Studien zur deutschen Literatur / [Universitas Wratislaviensis. Red. t. Eugeniusz Klin ; Marian Szyrocki]. Wrocław: Wydawn. Uniw. Wrocławskiego, 1993, S. 321-330. ISBN: 83-229-0886-5. Wrocław: Wydawn. Uniw. Wrocławskiego.

Ангелова, Пенка (1993) Paradigmata des Literaturunterrichts in der Fremdsprachengermanistik. In: Dokumentation der Tagungsbeiträge / Germanistentreffen Bundesrepublik Deutschland - Bulgarien - Rumänien : 28.2. - 5.3.1993 / [Hrsg.: Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD). Red.: Werner Roggausch]. Bonn: DAAD, 1993, S. 401-415. ISBN: 978-3-87192-527-6. Bonn: DAAD.

Ангелова, Пенка (1993) История и личност в драмата на Георг Бюхнер "Смъртта на Дантон". В: Проглас, 1993, т. 7, бр. 4, с. 82-91. ISSN: 0861-7902. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий".

Андреев, Андрей (1993) Иван Петров Тафрали - българин на руска служба през XVII век. „Епохи“, В. Търново 1993, с. 78 - 83. ISSN 1310-2141. В. Търново

Андреев, Андрей (1993) Истоки реформисткого движения в русской православной церкви первой половине XVII в. ISSN 0321-3056. Ростов на Дон, Русия.

Андреев, Андрей (1993) Истоки реформисткого движения в русской православной церкви первой половине XVII в. Известия высших учебных заведений Северо-Кавказский регион, 1993, кн. 3, с.121-129. ISSN 0321-3056. Ростов на Дон, Русия.

Андреев, Андрей (1993) Сведения за българи в Северното Черноморие през XVII в. Сб. Българите в Северното Причерноморие. т. 2, В. Търново 1993, с. 84 - 94. В. Търново

Антонова, Анета (1993) Търговският представител по смисъла на глава VI, раздел II от Търговския закон. - Търговско право, 1993, №5, с.18-27, ISSN 0861-6892 (Print), COBISS.BG-ID 115279818

Аркадиев, Димитър (1993) Жизнен цикъл на домакинството (Опит за изследване). Сп. Статистика, София, НСИ и Съюз на статистиците в България, 1993, кн.4, с. 42-51. ISSN: 0204-8698.

Аркадиев, Димитър (1993) Икономическият растеж на България - 1970-1989 г. Сп. Статистика, София, НСИ и Съюз на статистиците в България, 1993, кн.3, с. 20-31. ISSN: 0204-8698.

Бакоев, Валентин (1993) Имитирането на вложени цикли – подход при решаването на някои типове комбинаторни задачи Сборник резюмета на доклади от III конф. “Приложения на математиката в икономиката и проблеми на обучението по математика и информатика”, ВФСИ “Д. А. Ценов” и СМБ Свищов, 7 – 9 май, 1993, стр. 89-90.

Бонджолов, Христо (1993) Двете лица на „Март“ от Пастернак. Литературен форум. XLVIII, 50 (15-21 дек. 1993), с. 7. ISSN 0861-2153. COBISS.BG-ID – 1119415524 (COBISS.BG-ID – 1186523876).

Бонджолов, Христо (1993) Само тая чаша, авва отче … („Хамлет“ на Б. Л. Пастернак). Славистични проучвания. Сб. в чест на XI междунар. славист. конгр. = Etudes Slaves: Melange a l'occasion du XI congr. internat. des slavisants. В. Търново: Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий“, 1993, 145-148. ISBN - 954-524-041-5. COBISS.BG-ID – 1025827044.

Бонджолова, Валентина (1993) За някои проблеми на оказионалното словообразуване в научнофантастичната литература Проглас, 1993, кн. 3, с. 100 – 106. ISBN 08761-7902. COBISS.BG-ID - 1152940004.

Бонджолова, Валентина (1993) Правопис и препинателни знаци (в съавторство със Стоян Буров) Велико Търново: издателство "Борба". COBISS.BG-ID - 1027227364.

Бонджолова, Валентина (1993) Приглаголните съчетания за начин с предлог с/s в български и словашки Славистични проучвания, ВТ, 1993, с. 26 - 31. ISBN 954-524-041-5.

Ботева, Мариета (1993) Диалогът от Сократ до днес В. Търново: "Абагар", 150 стр.,1993, ISBN 954-559-009-2, COBISS.BG-ID – 1027238884

Бузов, Вихрен (1993) В търсене на индуктивната машина Философски алтернативи, №2, с.7-15;

Бузов, Вихрен (1993) Единството на обяснение и разбиране Сб. Парадигмата на третата култура, съст. Н. Манолов, Технически университет, С., с.58-79.

Бурнева, Николина (1993) Burneva, Nikolina. Georg Trakl. Das Boese in der Kultur. Mystik, Mythen & Moderne. Trakl – Rilke – Hofmannsthal. 16 Gedicht-Interpretationen. Hrsg. von Ilija Duerhammer. Wien: Praesens, 2010, 118-136. ISBN: 9783706906142

Бурнева, Николина (1993) Burneva, Nikolina. Geschichte als Fliegenpein? Zum januskoepfigen Ich in Elias Canettis Aufzeichnungen. Wirkendes Wort H. 3/1993, 633-644. – Wirkendes Wort, H. 3/1993, 633-644. ISSN - 0935-879X

Буров, Стоян (1993) БЪЛГАРСКИ ЕЗИК. Учебник за участниците в Летния семинар за чуждестранни българисти и слависти. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 1993. 296 стр. (2. осн. прераб. и доп. изд.)

Буров, Стоян (1993) Зденек Урбан – почетен доктор на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”. Проглас (Велико Търново), ІІ, 1993, № 2, стр. 76-78.

Буров, Стоян (1993) ПРАВОПИС И ПРЕПИНАТЕЛНИ ЗНАЦИ [Част: Препинателни знаци]. Помагало с правила и упражнения. Велико Търново: Издателска къща “Борба”, 1993. 128 стр.

Буров, Стоян (1993) СЪВРЕМЕНЕН БЪЛГАРСКИ ЕЗИК. МОРФОЛОГИЯ. Задачи и текстове за упражнения IV-VII клас. [Части: Строеж на думата (морфемен състав на думата и словообразуване), Съществително име, Прилагателно име, Числително име, Местоимение] Велико Търново: Слово, 1993. 200 стр. ISBN 954-439-129-0; COBISS.BG-ID 1025479396

Буров, Стоян (1993) УЧЕБЕН ПРАВОПИСЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК [Части: Българските правописни норми и правила, Думите с начални букви от а до о вкл.] Велико Търново: Слово, 1993. 232 стр. ISBN 954-439-144-4; COBISS.BG-ID 1025481188

Бурова, Пенка (1993) За някои особености на работата върху кратък литовско-български речник. Проглас (Велико Търново), № 2 (в съавт.).

Бурова, Пенка (1993) За старите и новите особености на работата върху литовско-български речник. Проглас (Велико Търново), № 4 (в съавт.).

Василев, Васил (1993) Краепознавателният подход в обучението по роден край и природознание и проблемът за опазване на околната среда. Сб.Училищно краезнание,Национален семинар Казанлък ,93

Видин, Благой (1993) Права на човека. Международноправни актове. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 1993, 213 стр. ISBN 954-07-0104-X

Владов, Владимир (1993) Учебникът по новогръцки език за чужденци „Τα νέα ελληνικά για ξένους“, Θεσσαλονίκη, 1990“ // Научни трудове на ВВОВУ „Васил Левски“. Кн.28 Филологии / Доц. д-р А. Атанасов – В. Търново, 1993, с. 79-86. ISSN 0861-0312

Вътов, Върбан (1993) Фонетика и лексикология. Съвременен български език: задачи и текстове за упражнения. 4. - 7. клас. (Малка ученическа библиотека), Велико Търново: Слово, 1993, 94 с. ISBN 954-439-112-6; COBISS.BG-ID: 1025494756 Велико Търново: Слово

Гайдова, Радка (1993) Практикум по труд и техника-Іч. Унив.изд."Св. св. Кирил и Методий", 1993

Гайдова, Радка (1993) Формиране на сензорни еталони чрез конструктивно-техническата дейност. НК, Образованието и личността”, Шумен, 1993.

Гайдова, Радка (1993) Формиране на хуманни взаимоотношения в бита НК, Хуманизиране на педагогическия процес”, Благоевград, 1993.

Генова, Дафинка (1993) За значението на изречението и семантичното и прагматично съдържание на изказването. Език и литература, 1993, 2, с. 95-105. Print ISSN 0324-1270

Генова, Дафинка (1993) За семантичното равнище на изречението и неговото представяне. Проглас, 1993, 4, с. 12-21. Print ISSN 0861-7902

Гецов, Антон (1993) Към характеристиката на периода в съвременния български книжовен език Към характеристиката на периода в съвременния български книжовен език. Сб. в чест на XI международен славистичен конгрес „Славистични проучвания“. Отговорен редактор: доц. д-р Людвиг Селимски. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 1993, с. 48–56. ISBN 954-524-041-5, COBISS.BG-ID – 1025827044.

Гецов, Антон (1993) Юбилейна научна сесия, посветена на член-кор. на БАН проф. К. Мирчев, проф. д-р Ст. Стойков и проф. К. Попов сп. „Проглас“. Главен редактор: проф. дфн Георги Данчев. Кн. 2, 1993, с. 108–111, ISSN 0861-7902 (Print). ISSN 2367-8585 (Online), COBISS.BG-ID – 1119668196.// http://journals.uni-vt.bg/proglas/bul/vol7/iss2/17

Гостилов, Стефан (1993) Визуалната комуникация – интегрираща система за ориентиране на 5-6 годишните деца в детската среда Международна научна конференция на тема: “ Хуманизиране на педагогическия процес”. Благоевград

Гостилов, Стефан (1993) Невербалните средства за комуникация – основа за изграждане съдържанието на рисунката при 6 годишните деца Сборник от резюмета на научно-практическа конференция на тема: “ Образованието и личността”. Шумен

Гостилов, Стефан (1993) Педагогическото взаимодействие при консултиране на базовите учители по изобразителни дейности Сборник разюмета от семинара на тема: “Актуални проблеми на емпиричното педагогическо изследване”. Смолян

Гочева, Сийка (1993) Собирательные существительные со значением “представители живой природы” (на материале русского и болгарского языков). Докторска (кандидатска) дисертация, Велико Търново, 1993, 541с.

Григорова, Маргрета (1993) Диалогичният модел на съзнанието и елементът на загадката в романа на Прус “Кукла” -В: Славистични проучвания. (В чест на ХІ международен славистичен конгрес). Л. Селимски, Г. Данчев, Р. Русинов, Г. Гочев Велико Търново: Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 1993, 149-156. ISBN 954-524-041-5 COBISS.BG-ID 1025827044

Грудков, Венелин (1993) Култът към Иларион Мъгленски в агиографията на XIII в. Славистични проучвания: Сб. в чест на Х I междунар. славист. конгрес. Ред. кол. Людвиг Селимски и др.(с.149-157). Велико Търново. УИ "Св.св. Кирил и Методий". ISBN 954-524-041-5 COBISS.BG-ID 1025827044

Грудков, Венелин (1993) Проложното житие на патриарх Йоаким I - паметник на старобългарската книжнина. Сп. Проглас, год.2, кн.1. (32-40 с.). Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий"ISSN 0861 7902 COBISS.BG-ID 1119668196

Гълъбова, Даринка (1993) Диагностични аспекти за формирането на математически представи у децата в детската градина. Сб. от Международна научна конференция "Хуманизиране на педагогическия процес", Благоевград, 14-15 май, 1993 г. Ред. доц.Магдалена Глушкова и др. Благоевград: Офсетова печатна база при БСТ, 1993, с. 82 - 83. Благоевград: Офсетова печатна база при БСТ

Гюлчев, Николай (1993) Изобразителната дейност на децата в дейността по избор. Сборник: "Хуманизиране на педагогическия процес". Благоевград. 1993.

Гюлчев, Николай (1993) Подход за възприемане на произведения на приложното изкуство. Сборник: "Образованието и личността". Университет “К. Преславски” Педагогически факултет. Шумен.

Гюлчев, Николай (1993) Развитие изобразительных способностей ребенка дошкольного возраста произведениями рельефной резьбы по дереву. Сборник: "Розбудова національної початкової школи". Полтава – 1993.

Даскалов, Никола (1993) За загадката на Прусовия „Фараон" Проглас, 1993, кн.4, стр. 54-71; В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 1992- (В. Търново : Абагар); ISSN 0861-7902; COBISS.BG-ID 1119668196

Даскалов, Никола (1993) За някои особености на полския исторически роман от края на XIX и началото на XX век Сб. Славистични проучвания, XI Международен славистичен конгрес, София, 1993, с.172-180; В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 1993;ISBN 954-524-041-5 ; COBISS.BG-ID 1025827044

Даскалов, Никола (1993) Посланици на българската култура (Ян Кошка, Игор Хохел, Емил Кудличка) - инт. Свободна книга, Братислава-София, бр. 79, год.IV, 1993, с.6-7

Делипапазов, Апостол (1993) Византийска и Александpийска pедакция на литуpгията на св Василий Велики. COBISS.BG-ID - 1261661668 Кайро, 1993

Дерменджиев, Атанас (1993) Белгия, Нидерландия, Люксембург. От холандските полдери до Ардените. -В. Търново: Слово, 1993, 128 с. ISBN 954 – 439 – 128 – 2 COBISS.BG-ID 1026454500

Дерменджиев, Атанас (1993) Британски острови. Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Република Ирландия. -В. Търново: Слово, 1993, 128 с. ISBN 954 – 439 – 134 – 7 COBISS.BG-ID 1026454756

Дерменджиев, Атанас (1993) Г като география и П като политика. Или още за големия принос. -В. Търново: в. Добро утро, № 27, с. 4

Дерменджиев, Атанас (1993) Икономическа география на страните по континенти (без Европа). Авторски текст: Азия - с. 7-148. -В. Търново: Аста, 1993, 247 с. COBISS-ID 1025393380

Дерменджиев, Атанас (1993) Принос в изучаване географията на световното стопанство. Обучението по география. -София: № 3, с. 45-47. ISSN 0204-6849 COBISS.BG-ID 11550077156

Дерменджиева, Стела (1993) Белгия, Нидерландия, Люксембург. От холандските полдери до Ардените. Велико Търново: Слово, 128 с., ISBN: 954-439-128-2. COBISS.BG-ID 1026454500

Дерменджиева, Стела (1993) Британски острови. Обединено Кралство Великобритания и Северна Ирландия, Република Ирландия. Велико Търново: Слово, 128 с., ISBN: 954-439-134-7. COBISS.BG-ID 1026454756

Дилова-Нейкова, Цветанка (1993) Нормативи за подбор и ориентация на студенти в профилираните групи по спортна стрелба. - В: Научно-практически аспекти на физическото възпитание. Велико Търново: УИ ВТУ 'Св. св. Кирил и Методий”, 1993, с. 33-36. COBISS.BG-ID 1025793252 ВТУ 'Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 1991.

Димитрова, Марийка (1993) Zur Ermittlung der Bedeutungsstruktur von Texten und Wortbildungskonstruktionen am Beispiel von deutsch- und bulgarischsprachigen wissenschaftlichen und populärwissenschaftlichen Texten Dokumentation & Materialien, Germanistentreffen Bulgarien - Rumänien - Deutschland, Bd. 27, Bonn, S. 319-345

Дончева, Иванка (1993) Нови данни за светилището на Аполон при Горско Абланово, Търговищко. – Studia protobulgarica et mediavalia europensia. В чест на проф. Веселин Бешевлиев. Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 1993, с. 239-243; ISBN 954-524-020-2. Велико Търново

Захариева, Юлия (1993) България в европейските и атлантическите структури и институции Списание "Международни отношения", 1993, № 2-3, 32-37.

Захариева, Юлия (1993) Маастрихт – хроника на една идея Бюлетин Европа, 1993, № 11, 6-7.

Иванов, Георги (1993) За правната същност на невписаното търговско дружество -Търговско право, 1993, №6, с. 31-38, ISSN: 0861-6892

Иванов, Георги (1993) Преобразуване на търговските дружества -Велико Търново, 1993,188 с. COBISS.BG-ID 1026841572

Иванов, Здравко (1993) Антология по философия на историята (Онтологическа проблематика) В. Търново, Университетско издателство

Иванов, Здравко (1993) Как е възможно философско-историческото познание В. Търново, в: Антология по философия на историята (Онтологическа проблематика), с.3-11

Иванов, Здравко (1993) Презентизмът в историческото познание: същност, основания, възможности В. Търново, в: Тр. на Вту "Св.св. Кирил и Методий", Философия, кн.1, т.1, с.91-100

Иванова, Ценка (1993) Българският книжовен език в отношение към една специфична езикова ситуация Проблеми на социолингвистиката (езиковата ситуация в микро- и макросоциалните общности). Трета национална школа по социолингвистика, В. Търново, 1993; стр. 167-173. Колективен том с научна редакция; ISBN 954 - 524 - 015 - 6.

Иванова, Ценка (1993) По някои принципни и специфични въпроси на междуезиковата омонимия в славянските езици Славистични проучвания // Etudes slaves. Сборник в чест на ХI международен славистичен конгрес. В. Търново, 1993; стр. 67-77. Колективен том, научна редакция, ISBN 954-524-041-5.

Иванова, Ценка (1993) Роля на екстралингвистичните фактори за процесите в сръбско-хърватския книжовен език в миналото и днес Юбилейна научна сесия “80 години от Балканската война” - ВВОУ “В. Левски”. В. Търново, 1993; стр. 25-32

Илиева, Мария (1993) Помагало по българска фонетика (в съавторство с Анелия Петкова и Кирил Цанков) Велико Търново: Аста, 1993. 107 с. COBISS.BG-ID 1025838564

Илиева, Мария (1993) Семантико-стилистична натовареност на показателното местоимение оня/онзи, оная, онова, онези Проглас, 1993, №1, 75–79. Print ISSN: 0861-7902 COBISS.BG-ID 1119668196

Илиева, Мария (1993) Стилистика. Задачи и текстове за упражнения по съвременен български език ІV – VІІ клас. В. Търново: Слово, 1993. 160 с. ISBN 954–439–133–9 COBISS.BG-ID 1025478628(В съавторство в Р. Йосифова.)

Йорданов, Стефан (1993) Doulopolis. Sur l’origine d’une image mythologique. In: Hommage à Lucien Lerat. Dialogues d’histoire ancienne. Vol. 19, No 1, 1993, 173–190.

Йорданов, Стефан (1993) Бележки върху социалната организация на прабългарите. Studia protobulgarica et mediaevalia europensia. В чест на професор Веселин Бешевлиев. Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 1993, 71–81.

Калейнска, Теодора (1993) Категорията политическа справедливост – философско-социологически анализ. В: Сборник Научни трудове, кн. 25, Обществени науки, част Втора на Юбилейна научна конференция "80години от Балканската война",Ред. Атанасов,А.Г., Велико Търново: Издателство на ВВОУ „Васил Левски”, 1993, стр.122 – 127, ISSN 0861-0312; COBISS.BG-ID: 1247779812

Карамихова, Маргарита (1993) Entre l'Ethnologie et la Demographie: Acouchees et noveau-nes dans la societe Bulgare traditionelle. Annales de Demographie Historique. Paris. 1993. 67-74. Paris.

Карамихова, Маргарита (1993) Бракът на евреите през погледа на мъжете Арие. Българска етнография. 2, 1993. 46-57. София

Карамихова, Маргарита (1993) Брачни модели или брачен модел - поглед отвън. Balkanistik forum. 1, 1993. 28-33. Благоевград

Карамихова, Маргарита (1993) Писана булка от Галата. – Българска етнография, кн. 5-6, 1993, с. 150-152. ISSN 1310-5213 София

Карапенчев, Живко (1993) Педагогическа етика Университетско издателство, В. Търново

Карапенчев, Живко (1993) Педагогическата реализация като ценност Педагогически алманах, бр. 1, В. Търново

Кацарски, Александър (1993) Правно действие и същност на клаузата делкредере сп. Търговско право, стр. 41-45

Кацарски, Александър (1993) Уведомяването по чл. 15, ал. 1, изр. II от Търговския закон при приватизация чрез търгове и конкурси сп. Търговско право, №1, стр.14-16.

Киров, Димитър (1993) Практическата библейска мъдрост, ДК, кн. 11, 1993, с. 1-12.ISSN 0205-1362, COBISS.BG-ID 1119633124 София

Киров, Димитър (1993) Религиозно-богословското значение на книжовната реформа на св. Евтимий, патриарх Търновски. В. Търново, 1993 /сборник/, с. 219-231. Велико Търново

Колева-Златева, Живка (1993) Към въпроса за образуването на нови думи в езика Юбилейна научна сесия “80 години от Балканската война”. Научни трудове. кн. №28, В. Търново, 1993, с. 33-38

Колева-Златева, Живка (1993) Към въпроса за създаването на литовско-български речник Проглас. 1993, №4, с.109-113

Колева-Златева, Живка (1993) Литовските и българските названия на части на тялото в светлината на теорията за лингвистичната относителност Първи колоквиум по езикознание. Доклади и съобщения, гр. В. Търново, 1993, с. 159–168

Константинов, Казимир (1993) Оловна пластинка с надпис от X век. В: Плиска-Преслав, Т. 6. - София : БАН, 1993, с. 149-151.

Константинов, Казимир (1993) Рунически надписи от Средновековна България. В: Studia protobulgarica et mediaevalia europensia. В чест на професор Веселин Бешевлиев. Материали от юбилейната научна конференция в чест на 90-годишнината на чл. кор. проф. д-р Веселин Бешевлиев, Велико Търново, 12-15 октомври 1990 г. Ред. К. Попконстантинов и др. В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 1993, с. 141-165. ISBN 9545240202 COBIS.BG-ID: 1026458852

Костова, Росина (1993) Неканонични представи за Христовия кръст в България през Х в. // Епохи : Историческо списание. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 1993, 3-4, с. 86-91. ISSN 1310-2141

Легкоступ, Пламен (1993) Изложба "Фестивал на изкуството", 1993 Туке, Северна Франция

Легкоступ, Пламен (1993) Изложба „Българският мистицизъм“, 1993 Марсинел, Белгия

Легкоступ, Пламен (1993) Колективна изложба - живопис, м. април – юни, 1993 салони на „Кръста на розата“, Париж, Франция

Лечев, Велико (1993) Младежките организации на Демократическата партия в България (октомври 1920 - юни 1923 г.). - Исторически преглед, 1993, № 4-5, с. 130-139. ISSN 0323-9748. COBISS.BG-ID 1119643364; COBISS.BG-ID (на статията) 1127653348

Лечев, Велико (1993) Създаването на Българския младежки земеделски съюз. - Епохи, 1993, № 1, с. 67-73 ISSN 1310-2141. COBISS.BG-ID 1120927204

Лунгарова, Пепа (1993) Двуезичен надгробен паметник от римската епоха от Горна Оряховица. В: Известия на Историческия музей В. Търново. – кн. VІІІ, 1993, 97-103. ISSN 0861-5888.

Лунгарова, Пепа (1993) Хрониката на Албер де Безано за третия и четвъртия кръстоносен поход и преминаването им през българските земи. В: Studia protobulgarica et mediaevalia Europensia. В чест на проф. В. Бешевлиев, В. Търново, 1993, 105-109. ISBN 954-524-020-2 (в съавторство).

Мандева, Марианна (1993) За корелацията между семейната среда и речника на първокласни- ците, слабо владеещи български език Езиковата ситуация в микро- и макроезиковите общности, В. Търново /съавтор/

Мандева, Марианна (1993) Речев етикет - методически аспекти на работата в началните класове Педагогически алманах, В. Търново, бр. 1

Манолакев, Христо (1993) „Пушкин и руският роман” - неопубликованная статья проф. П. М. Бицилли в связи со 100-летием гибели А. С. Пушкина. Болгарская русистика, 1993, № 1, с. 63-69.

Манолакев, Христо (1993) Руската емиграция в България и проблемите на литературната рецепция или „Случаят Пушкин - 1937 г.”. Литературна мисъл, 1993, № 2, с. 114-131. ISSN (print) 0324-0495

Марков, Иван (1993) Зоналност в териториалното разпространение на селското стопанство в Янтренския район, Проблеми на географията, кн.4, С., БАН, 1993,с.22-29, ISSN 0204-7209 COBISS.BG-ID 1123256036

Марков, Сашо (1993) Философският език /смислово-аксиологически измерения/, "Диоген", Философия и аксиология /съст. С. Марков/, В. Търново, Университетско издателство, 1993 г., 200 с., с. 29-62

Мечкова, Клара (1993) Възрожденски извори за осмогласната "Слава и ныне" на "Господи воззвах" - "Богоначалным мановением" на 15 август, Успение Богородично. Духовна култура, 1993, 8, с. 18-20. ISSN 0324-1173 COBISS.BG-ID - 1129143268

Мингова, Анелия (1993) Актуални проблеми на правораздаването по трудови спорове Правна мисъл, 1993, № 3, с. 56-63, ISSN 1310-7348.

Мингова, Анелия (1993) За признанието на иска Съвременно право, 1993, № 5, с.39-47, ISSN: 0861-18-15, COBISS.BG-ID - 1119679972

Мингова, Анелия (1993) Отказът от иск при някои случаи на необходимо другарство Съвременно право, 1993, № 6, с. 65-73, ISSN: 0861-18-15, COBISS.BG-ID - 1119679972

Мингова, Анелия (1993) Участието на съищци по искове за отмяна на решения на органи на търговски дружества и кооперации Търговско право, 1993, № 6, с. 25-30, ISSN 0861-6892.

Минев, Тодор (1993) ГРАЖДАНСКО УЧЕНИЕ /учебник за ресоциализационните заведения/. Бургас: ИК "Ротонема" 1993 с. 159 /47-94/ COBISS.BG-ID 1025270500 Бургас COBISS.BG-ID 1025270500

Минев, Тодор (1993) Кадрово състояние на системата на Главно управление на местата за лишаване от свобода /Анализ на резултатите от проведеното атестиране на униформения състав от местата за лишаване от свобода/. В: бюл. "Затворно дело" бр. 3 София: изд. ГДИН, 1993 с. 192 ISSN C603-5094 /COBISS.BG-ID 1119740132/ София

Минев, Тодор (1993) Психологически и поведенчески аспекти на безработицата в затворите. - В: бюл. "Затворно дело" бр. 2 София: ГДИН 1993 с.74-86 ISSN C603-5094 /COBISS.BG-ID 1119740132/ София

Минев, Тодор (1993) Техники за консултативно-корекционна работа. - В: бюл. "Затворно дело" бр. 1 София: ГДИН 1993 с.89-98 ISSN C603-5094 /COBISS.BG-ID 1119740132/ София COBISS.BG-ID 1119740132

Михайлов, Димитър (1993) "Записки по българските въстания" - повествовател, композиция, жанр. - В: Славистични проучвания. УИ "Св. св. Кирил и Методий". В. Търново, 1993, с. 232-240. У нас

Михайлов, Димитър (1993) Volte-face of the conceptual and aesthetical framevork of the bulgarian and serbian poetri the 80s of the 19th centuri (Stojan Mihajlovski and Vojslav Ilic). - Etudes balkaniques, 1993, № 2, p. 49-60. На български език със заглавие: Нови идейно-естетически насоки в българската и сръбската поезия през 80-те години на ХІХ век. (Стоян Михайловски и Войслав Илич). - В: Литературно-естетически процеси на Балканите. Моранг. С., 1994, с. 285-305. У нас

Михайлов, Димитър (1993) Иван Мешеков в спор с д-р Кръстев. - В: Иван Мешеков. Критикът - артист. УИ "Св. св. Кирил и Методий". В. Търново, 1993, с. 18-26. ISBN 954-524-031-8. COBISS.BG-ID 1025843684. У нас

Михайлов, Димитър (1993) Литературни анализи в помощ на учениците от XI клас. Абагар. В. Търново, 1993. ISBN 954-427-080-9. COBISS.BG-ID 1026136036. У нас

Михайлов, Димитър (1993) Литературност и сценичност в драмата "Вампир"; Антон Страшимиров за драмата "Вампир"; Съвременници на Антон Страшимиров за драмата "Вампир"; Изданията на "Вампир"; "Вампир" на сцена; Кратка библиография; Речник. - В: Антон Страшимиров. Вампир. Предговор и приложение Димитър Михайлов. Малка ученическа библиотека. Слово. Велико Търново, 1993, с. 5-15; 63-66, 67-76, 77, 78-81, 82, 83-86. Одобрена от Министерството на образованието и науката с писмо № 94-М-161 от 3.ІV.1992 г. ISBN 954-439-191-6. COBISS.BG-ID 1026274276. У нас

Михайлов, Димитър (1993) Междутекстови мълчания. - Проглас, 1993, кн. 4, с. 40-53. ISSN 0861-7902. COBISS.BG-ID 1127634660. У нас

Михов, Милен (1993) Национално съзнание и национално самочувствие - В: “Промените в историческото съзнание на съвременните поколения”. Варна, 1993, с. 70-76. Варна

Михов, Милен (1993) Непобедилата революция /100 години от създаването на ВМОРО/ - Епохи, 1993,№ 2, с. 93-98. Велико Търново

Михова, Маринела (1993) За отношението на учениците от НУВ към училището. Сб. Хуманизиране на педагогическия процес. Международна научна конференция “200 години от рождението на Неофит Рилски”, Благоевград, 169-170. Сб. Хуманизиране на педагогическия процес. Международна научна конференция “200 години от рождението на Неофит Рилски”, Благоевград,

Мишев, Радослав (1993) Австро-Унгария и българското националноосвободително движение в Македония и Одринска Тракия 1893 - 1912 София, 1993, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", ред. В. Радев, рецензенти Д. Гоцев, М. Лалков, 180 с. COBISS.BG-ID 1026466020

Мишев, Радослав (1993) Европа и Северна Америка между Индустриалната революция и Първата световна война 1871 - 1918 История на страните в Европа и Северна Америка XVII - XX век, Част втора, В. Търново, Издателство "Веста", 1993, 242 с., ISBN 954-543-005-2

Мишев, Радослав (1993) История на Третата българска държава /1878 - 1944 г./ София, 1993 г., рец. А. Пантев, Л. Спасов, Издателство АМИ, 291 с. Р. Мишев е с означен дял на с. 54-78; 113-130; 209-220, ISBN 954-509-052-01

Мишев, Радослав (1993) Международната обстановка през 1912 година и избухването на Балканската война //Военноисторически сборник, 1993, № 1, с. 63-84. Разширен вариант на статия от сб. Балканските войни, В. Търново, 1995 г., ISSN 0204-4080

Моллов, Тодор (1993) "Който има пещера, ще се спаси!" (Пещерата в старобългарския модел на есхатологията). Национална конференция "Ролята на пещерите в българската култура", Плевен, окт. 1993 г.

Моллов, Тодор (1993) „Български апокрифен летопис”: хронотоп и структура на текста Studia protobulgarica et mediaevalia europensia. В чест на професор Веселин Бешевлиев. /Редакционна колегия: Проф. Васил Гюзелев, проф. Василка Тъпкова-Заимова, доц. Казимир Попконстантинов (отговорен редактор), гл. ас. Пламен Павлов, к.и.н. Стефан Йорданов (секретар). Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 1993, ISBN 954-524-020-2, с. 289-294

Моллов, Тодор (1993) Народнохристиянски календарни съответствия в Търновското въстание от 1185 г. (Общ поглед) Проглас (Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий",; ISSN 0861-7902), год. II, 1993, кн. 3, с. 112-118

Момов, Митко (1993) Животът като ценност и жизнените ценности В: Трансцендентална философия, наука, морал, Българска Академия на науките, И-т по философски науки, София, Септември 1993, с.280-290, ISSN 1310-1404

Момов, Митко (1993) За книгата на Мераб Мамардашвили „Как аз разбирам философията“; „Виена в зората на XX век“ Сп. Философски алтернативи, кн. 4, година VI, vol.VI, с. 88-97,105-107. ISSN 0861-7899

Момов, Митко (1993) Слънце в очите или буря в душата. За двете лица в драмата на либералното просвещение. В: сп. Философски алтернативи, кн. III, 1993, с. 138-142, ISSN 0861-7899

Моцинова, Божана (1993) Българските концертини за цигулка (студия) Трудове на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, Педагогически факултет, кн. 4 – Педагогически изследвания, том 27

Мутафова, Красимира (1993) The Paulicians – “Different” for all. – Études balkaniques, 1993, № 4, pp. 29–38. ISSN: 0324-1645. COBISS.BG-ID 1127718628 София

Мутафова, Красимира (1993) Отношения между православни духовници и католици в българските земи през втората половина на ХVII в. – Исторически преглед, № 6, с. 101–116. ISSN 0323-9748. COBISS.BG-ID 1129021668 София

Мутафова, Красимира (1993) Теории и хипотези за гагаузите. – В: Българите в Северното Причерноморие. Изследвания и материали. Т. 2. Велико Търново, 1993, с. 94–110. COBISS.BG-ID 1026467812. Велико Търново

Накова, Галя (1993) One classification of almost contact manifolds with B-metric Proc. of Jubilee Sci. Session of V. Levski Higher Military School, V. Tarnovo, 27, 208 - 214

Налбантова, Елена (1993) Литературни анализи : В помощ н1993а учениците от IX кл. : Уч. прогр. 1993-1994 / Колектив ; Под общ. ред. на Иван Радев В. Търново : Абагар, 1993, 144 с. COBISS.BG-ID 1025847780

Налбантова, Елена (1993) Царевград Търнов в творчеството на Любомир Владикин. Архив за поселищни проучвания, 1993, № 1. ISBN: 08616507 COBISS.BG-ID 1120161764

Няголова, Марияна (1993) Няголова М. (1993) Две интерпретации на психоаналитичната терминология на Зигмунд Фройд. - Педагогически алманах, к. 1, с. 56 - 67. ISSN 1310-358X COBISS.BG-ID – 1128078308 Велико Търново

Няголова, Марияна (1993) Няголова М., Ц. Христов (1993) Доцент Димитър Василев на 60 години. Педагогически алманах, к. 1, с.130 - 132, Велико Търново. Велико Търново

Павлов, Пламен (1993) Борис ІІ (Опит за ново тълкуване на династичните проблеми в Преславския двор при цар Петър).- Преслав, т. 5. София, 1993, 46-51. София

Павлов, Пламен (1993) Военачалниците на цар Самуил.- Военноисторически сборник, 1993, кн. 6, 5-19. София

Павлов, Пламен (1993) Две бележки към “Беседа на недостойния презвитер Козма срещу новопоявилата се зла ерес на Богомил”.- Преслав, т. 4 (В чест на Т. Тотев). София, 1993, 225-239. София

Павлов, Пламен (1993) Документи за политическата история на средновековна България (ХІІ – ХІV в.). Второ преработено изд. В. Търново, изд. “Аста”, 1993, 156 стр. (в колектив с Ив. Лазаров и Ив. Тютюнджиев). В. Търново

Павлов, Пламен (1993) Княз Пресиан ІІ (Последният владетел на Първото българско царство и претендент за византийския престол). В. Търново - Стара Загора, изд. “Шибилев”, 1993, 47 стр. Стара Загора

Павлов, Пламен (1993) Кратка история на българския народ. София, изд. “Просвета”, 1993, 280 стр. (в колектив с Ив. Лазаров, Ив. Тютюнджиев и М. Палангурски). ISBN 954-01-0281-2 София

Павлов, Пламен (1993) Международна конференция в старата столица. – Епохи, 1993, кн. 1, 92-94. В. Търново

Павлов, Пламен (1993) Пресиан – български канартикин и претендент за византийския престол.- Studia mediaevalia et protobulgarica europensia (В чест на 90-годишнината на чл.кор.проф. В. Бешевлиев). В. Търново, 1993, 93-103. В. Търново

Павлов, Пламен (1993) Северните “варвари” и Черноморието.- Българите в Северното Причерноморие, т. ІІ. В. Търново, 1993, 21-29 (в съавторство с В. Тъпкова-Заимова). В. Търново

Палангурски, Милко (1993) Кратка история на българския народ, С., Просвета, 1993, в. съавт. Ив.Лазаров, Ив.Тютюнджиев, Пл.Павлов.дял.ІІІ. с.180-278. ISBN 954-01-0281-2. София

Палангурски, Милко (1993) Познавате ли историята на България? Въпроси и отговори. История на България в тестове. В съавт. с М. Минчев, Ив. Тютюнджиев, Ив. Лазаров, П. Ст. Петков, Н. Проданов, В. Търново, 1993, Аста, с. 148-201. В. Търново

Палангурски, Милко (1993) Първият държавен съд. Епохи, УИ “Св. св. Кирил и Методий” 1993, В. Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий” кн. 3-4, с. 38-50. ISSN 1310 – 2141. В. Търново

Пенкова, Росица (1993) Гатанките като средство за развитие на мисловните процеси у децата сп." Образование" - двумесечно научнометодическо списание, Ред. В. Крумов, година II, бр.2, ISSN 0861475X, стр. 50-56

Пенов, Сашо (1993) Данък върху добавената стойност. [Коментар]. (В съавторство; автор: Гл. ІІІ - Сделките като обект на облагане с данък върху добавената стойност, 121-154). София, ИК Труд и право, 1993, 240с.

Пенов, Сашо (1993) Данък върху общия доход. Коментар(В съавторство; автор.: Дял ІІІ - Избягване на двойното данъчно облагане на доходите на физическите лица, 179-202) Римско и съвременно публично право. [Сборник статии и доклади от Международна научна конф., организ. от ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“ и проведена в София на 21 май 2012 г.]. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2013. 608 с. (Състав. и предг.: М. Новкиришка-Стоянова, ..., М. Карагьзова-Финкова); София, ИК Труд и право, 1993. 240

Пенчева, Ивалинка (1993) Агресия, водеща до благополучие. Икономически живот, 1993, 4(1324), с. 6-7, Print ISSN 0205-0994, COBISS.BG-ID 1119403492.

Пенчева, Ивалинка (1993) Диверсификацията - стратегия за оцеляване и развитие на фирмите. Бизнес управление, 1993, кн. 2, с. 47-53. Print ISSN 0861-6604, Online 2534- 8396, COBISS.BG-ID 1119711204.

Петков, Петко (1993) Българите пред Европа през 1869 година. В. Търново. Изд. Аста. 96 с. УДК 949.72.042 COBISS.BG-ID - 1026485220

Петков, Петко (1993) Записка на екзарх Йосиф I от 1878 година върху историята на българския църковен въпрос. - Исторически преглед, 1993, год. ХLІХ, кн. 3, с. 121-131. ISSN 0323‐9748 COBISS.BG-ID - 1127553252

Петков, Петко (1993) Познавате ли историята на България? Въпроси и отговори. История на България в тестове VII век - 1948 г. (Съавтор) В. Търново. Изд. Аста. 289 с.

Петков, Петко (1993) Православните български архиереи в Учредителното и Първото Велико народно събрание 1879 г. - Духовна култура, 1993, год. LXXIII, 10 (1993), с. 15-23 ISSN 0324-1173. COBISS.BG-ID - 1129235172 № 10, с. 15-23.

Петкова, Анелия (1993) Помагало по българска фонетика (в съавт. с К. Цанков и М. Илиева) Велико Търново: Аста, 1993. 107 с. COBISS.BG-ID 1025838564

Петкова, Анелия (1993) Правопис и пунктуация – задачи и текстове за упражнения (в съавт. с П. Радева). изд. „Слово“, В. Търново, 1993, 165 с.

Петров, Людмил (1993) Petrov, L. Vezbe brzine I snage u takmicarskom periodu kosarkasa juniora. Zbornik radova FIS'Komunikacije, knjiga 3, Univerzitet u Nisu, Yugoslavia, 1993, pp. 61-67. SRS 413-428/73 Zbornik radova, FIS'Komunikacije, knjiga 3, Univerzitet u Nisu, Yugoslavia, 1993, pp. 61-67. SRS 413-428/73

Петрова, Анастасия (1993) Към проблема за изследването на балканския езиков съюз. - В: Проблеми на социолингвистиката. Езиковата ситуация в микро- и макросоциалните общности. Ред. К. Цанков. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 1993, с. 253–257 ISBN - 954-524-015-6, COBISS.BG-ID - 1025804260

Петрова, Анастасия (1993) Междуезиковата изосемия в балканските езици с оглед на българско-гръцкото езиково взаимодействие. Научни трудове на ВВОВУ, кн. 28, Филологии. Велико Търново, 1993, с. 87-95.

Петрова, Веселинка (1993) Petrova, V. Stimulation of the Specific Sound Features of the Bulgarian Language for the Purpose of Assimilation of Cognitive Activities by 5 and 6 Year Old Children Гърция: Practice-Orientadet Research to the Quality of Early Childhood Education. Educational Research and In-Service Training Centre, Kriopigi, Greece, (p. 33).

Петрова, Веселинка (1993) Петрова, В. Развитие образно-схематического мышления у 5 - 6-летных детей посредством игр с кодом Украйна: Полтава

Петрова, Веселинка (1993) Трета европейска конференция по качеството на образованието и възпитанието в ранно детство. - Педагогически алманах, 1993, 1 (1), с. 209-234, ISSN 1310-358, с. 209-234 Велико Търново: Педагогически алманах, № 1, (с. 125 – 127).

Петрова, Николина (1993) Проблеми на идентификацията на личността в индустриалното общество, отразени в романа на Жорж Перек "Вещите". Научни трудове, книжка 28, ВВОУ "Васил Левски", Юбилейна научна сесия "80 години от балканската война"

Пешева, Маргарита (1993) Телевизионното махало

Попова, Елена (1993) Генко, освободеният . Изкуство/Art in Bulgaria, № 4, 1993

Попова, Елена (1993) Скулпторът и метаморфозите на материята (Павел Койчев). Изкуство/Art in Bulgaria, № 5, 1993.

Проданов, Николай (1993) Никола Милев. Под стените на Одрин (Дневник). (съставителство и бележки) В. Търново

Проданов, Николай (1993) Познавате ли историята на България? Въпроси и отговори. История на България в текстове VІІ в. - 1948 г.(в съавторство) В. Търново

Радев, Радослав (1993) Радев, Радослав. Българската възрожденска литература в училище. Т.1. Варна. Изд.Славена, 1993. 260 с.ISBN 954 579 001 6

Радев, Радослав (1993) Радев, Радослав. Текстове за изучаване биографиите на българските писатели. Т.1 Б. Варна. Изд.Славена, 1993. 212 с.ISBN 954 579 002 4 (T,1)

Радев, Радослав (1993) Радев, Радослав. Текстове за проблемно изучаване на българската възрожгденска литература. Т. 1 А. Варна. Изд.Славена, 1993. 260 с. ISBN 954 579 009 1

Радева, Живка (1993) Литературният периодичен печат във Велико Търново в годините 1878-1944. // Библиотекознание. Библиография. Книгознание : Сборник. - Т. 3. - София, 1993, с. 93-97. ISSN 0861-4881 София

Радева, Живка (1993) Стилиян Чилингиров и Търновската народна библиотека. // Стилиян Чилингиров : Сборник. – Шумен, 1993, с. 104-107. ISBN 8109 Шумен

Рикевски, Румен (1993) Префикс α при словообразуването в новогръцкия език – семантика и развитие Научни трудове на ВВОВУ „Васил Левски“, Кн.28 Филологии. В. Търново, 1993, 179-183 с. ISSN 0861-0312

Рикевски, Румен (1993) Учебникът по новогръцки език за чужденци „Τα νέα ελληνικά για ξένους“, Θεσσαλονίκη, 1990“ Научни трудове на ВВОВУ „Васил Левски“, Кн.28 Филологии. В. Търново, 1993, 79-86 с. ISSN 0861-0312

Русева, Виолета (1993) Аспекти на модерността в българската литература през 20–те години. Велико Търново: Алфа, 1993 (129 стр.). ISBN 954-8381-01-Х; COBISS.BG-ID 1026139620

Русева, Виолета (1993) Български модернизъм. Литература на двадесетте години. – В: Алманах за XI клас. Колектив. Велико Търново: Слово, 1993, с. 9 - 20. ISBN 954 439 103-7

Русева, Виолета (1993) Културната роля на Гео Милев през двадесетте години. – В: Гео Милев. Място и роля в българската култура. Научна конференция. Стара Загора, 1993, с. 65 - 80

Русева, Виолета (1993) Между Вчера и Утре. Естетическата нагласа на модерността. – В: Алманах за XI клас. Колектив. Велико Търново: Слово, 1993, с. 21 - 34. ISBN 954 439 103-7

Русева, Виолета (1993) Светослав Минков. – В: Алманах за XI клас. Колектив. Велико Търново: Слово, 1993, с. 316 - 324. ISBN 954 439 103-7

Русчев, Иван (1993) Понятие, форма и същност на апорта в търговските дружества. -Търговско право, 1993, № 4, с. 23-29, ISSN 0861-6892, COBISS.BG-ID 1119683044

Русчев, Иван (1993) Понятие, форма и същност на апорта в търговските дружества. -Търговско право, 1993, бр. 4, с. 23-29 ISSN 0861-6892

Русчев, Иван (1993) Поставяне на чужд имот в дял на съделител

Русчев, Иван (1993) Поставяне на чужд имот в дял на съделител. -Съвременно право, 1993, № 5, с. 59-68, ISSN 0861-1815, COBISS.BG-ID 1119679972

Сивков, Цветан (1993) Централизация и децентрализация на държавното управление. Съвременно право, 1993, № 5, с. 89-99. ISSN 0861-1815

Спасова, Мария (1993) Към въпроса за славянския превод на Лѣтописьць въ кратцѣ на патриарх Никифор. – В: Die slawischen Sprachen, 33, 1993, 81–91.

Спиридонов, Валентин (1993) Спиридонов, В. Ориента в германската външна политика от края на ХIХ и началото на ХХ век (1871-1908 г.). - Научни трудове на ВВОВУ “В. Левски”, 1993, Кн. 24, Ч. 1, В.Търново, с. 143-150. ISSN 0861-0312 COBISS-BG.ID 1247779812 В. Търново

Станков, Иван (1993) Идейно-естетическата ситуация в сп. "Нов път" и сътрудничеството на Иван Мешеков сб. "Иван Мешеков. Критикът - артист. Изследвания и материали. ISBN 954-524-031-8 COBISS.BG-ID 1025843684

Станчев, Свилен (1993) Some observations on the order of constituents in Bulgarian Jan Nuyts, Georges de Schutter eds. Getting One's Words into Line. Functional Grammar Series, Vol. 5. Berlin - New York: Mouton De Gruyter, 1987. 33-44.

Стоядинов, Мариян (1993) За културата и новото езичество "Духовна култура", кн. 12

Тасевска, Даниела (1993) За проблемите на морала в съвременното общество ВВОУ „Васил Левски“ Сб. „Научни трудове – Книжка 25 Обществени науки – част втора ISSN 0861-0312 УДК 17.177.9

Тодоров, Георги (1993) Система за натрупване и обработка на резултатите от учебния процес за една катедра (Тодорова М.К., Стоянов Й.П.) Сб.н.тр. ВВОУ “В.Левски”,

Тодоров, Георги (1993) Графический интерфейс пользователя в экспертных системах для обучения (Стоянов Й.П., Тодорова М.К.) International Journal: Information Theories & Aplications , Volume 1, Number 5, pp 40-49

Тодоров, Георги (1993) Курсово и дипломно проектиране по цифрови устройства и микропроцесорни системи София, Военноиздателски комплекс “Св.Георги Победоносец”, 1993, 198 с.

Тодоров, Георги (1993) Микрокпомпютырна система за масов тестов контрол на знанията с фронтална обратна връзка (Tодорова М.К.) Сб.н.тр. ВВОУ “В.Левски”

Тодоров, Георги (1993) Моделиране на успеваемостта на свързочни специалисти (Цветков К.С) Сб.н.тр. от н.с. на ВВОВУ “В.Левски” , книжка 27, стр. 402-409.

Тодоров, Георги (1993) Някои корелационни зависимости между дисциплините, изучавани от курсантите-свързочници във ВВОВУ “В.Левски” (Цветков К.С., Йорданов Й.Г., Бораджиева Е.А.) Сб.н.тр. от н.с. на ВВОВУ “В.Левски”, книжка 27, стр.410 - 415.

Тодоров, Георги (1993) Обектно-ориентирано представяне на знанията в експертни системи за обучение.(Тодорова М.К., Стоянов Й.П.) Сб.н.тр.от н.с. на ВВОВУ “В.Левски”, книжка 27, стр. 377-380.

Тодоров, Георги (1993) Специализиран контролер за снемане на информация от голям брой източници на бинарни сигнали.(Тодорова М.К., Стоянов Й.П.) Сб.н.тр. от н.с. на ВВОВУ “В.Левски”, книжка 30, стр. 216-218.

Тодоров, Иван (1993) В памет на професор Велизар Велков. – Епохи, 1993, № 1, 97–101. Print ISSN 1310-2141. Епохи, Велико Търново

Тодорова, Емилия (1993) Модифицированное управление выполнением Пролог-программ. известия СПбГЭТУ, 1993. Вып. 458, Структура и математическое обеспечение специализированных вычислительных комплексов. / Гл.ред. Д.В. Пузанков/.ISBN 5-230-09141-X. с. 22-27. Санкт Петербург, Русия

Тодорова, Маргарита (1993) Използване на естествен език в експертните системи за обучение. Н.сесия ВВОУ, “В.Левски”, 1993. Н.сесия ВВОУ, “В.Левски”, 1993.

Тодорова, Маргарита (1993) Графичен потребителски интерфейс в експертните системи за обучение Сб.н.тр. ВВОУ “В.Левски”, кн.27. 1993, стр.369-376.

Трифонов, Тихомир (1993) Acoustic Radiation by Two-Dimensional Strip Proceedings of the 6th Conference "Acoustoelectronics'93", Varna

Трифонов, Тихомир (1993) Leak Detector with a New Geophone Construction Rep. on the XIX Yugoslav/ II International Conference “Noise and Vibration in Living and Working Environment”, Nish

Трифонов, Тихомир (1993) Избор на типа на частните решения при метода на частичните области в математическата физика Сб. докл. на ЮНС на ВВОВУ "Васил Левски", Кн. 26, В.Търново

Трифонов, Тихомир (1993) Насоченост на хидроакустични антени при многокомпонентни сигнали Доклад на ЮНС на ВНВУ "Васил Левски", Велико Търново

Тютюнджиев, Иван (1993) Едно пътуване на Ерусалимския патриарх Хрисантий Нотара (1707 – 1731) в българските земи от 1720 г. // Епохи, 1993, № 2, с. 98-102. (в съавт. с Т. Драгостинова)

Тютюнджиев, Иван (1993) Кратка история на българския народ : Лекции за общообраз. у-ща и кандидат-студентите –София : Просвета, 1993. – 280 с. : с табл. (в съавт с Ив. Лазаров, Пл. Павлов, М. Палангурски) Авторска част с. 94-131, 143-153. София

Тютюнджиев, Иван (1993) Познавате ли историята на България? : Въпроси и отговори : История на България в тестове VII в. – 1948 г. – В. Търново : Аста, 1993. – 290 с. (в съавт. с М. Палангурски, М. Минчев, П. Петков, Н. Проданов) Съставител на изданието и автор на раздела: Българският народ под османска власт (ХV – ХVІІІ век), с. 54-100. В. Търново

Тютюнджиев, Иван (1993) Събития от историята на Търновското царство и живота на царското семейство на Иван-Александър, отразени в Българската анонимна хроника от ХV век. // Studia protobulgarica et mediaevalia europensia : В чест на проф. Веселин Бешевлиев. – В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 1993, с. 111-116. В. Търново

Узунов, Филип (1993) Англо-американската коалиционна стратегия през Втората световна война - геополитически проекции. В: сп. "Международни отношения", бр.1/1993, стр.59-63, ISSN: 0324-1092, COBISS.BG-ID 1150968804

Харалампиев, Иван (1993) Стари и нови промени в системата на българските местоимения. – Проглас : филологическо списание, 1993, 2, (кн.3), с. 3-10. Print ISSN 0861-7902; COBISS.BG-ID 1152952292

Христов, Милен (1993) Curvature identities for almost contact metric manifolds of Hermitian type SERDICA-Bulg. math. publ.,19(1993), 273-286

Христов, Милен (1993) Identities for the Riemannian and for the Hermitian- like curvature tensors on an almost contact metric manifold of Hermitian type Proc. of Jubilee Sci. Session of "Vassil Levski"Higher Military School, V.Tarnovo, 27(1993), 215-220

Христов, Паисий (1993) Guide d`orthographe francaise Велико Търново:Издателство на ВТУ, 1993, 182 с. ISBN 954-524-033-4 COBISS.BG-ID 1084849892

Христов, Паисий (1993) Le vers couronne l'oeuvre in Marguerite Yourcenar et les civilisations, Veliko Tirnovo,1993.

Христов, Паисий (1993) Personne grammaticale et personne lyrique dans Les Fleurs du Mal de Baudelaire 70eme anniversaire du Departement d'etudes romanes. Universite de Sofia, 1993.

Христов, Паисий (1993) Пресътворение - преводна лирика Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново

Христов, Христо (1993) Някои аспекти на хуманизацията като глобална ценност. Философия и аксиология, Б-ка "Диоген", УИ ВТУ, В.Търново, 175-179

Цанков, Кирил (1993) ПРЕПИНАТЕЛНИТЕ ЗНАЦИ. Наръчник за ученици, кандидат-студенти, студенти и за всички, които желаят да повишат езиковата си култура. В.Т.; Аста, 1993, 104 с.; II изд. В.Т.: Абагар, 1999, ISBN 954-427-350-6 / COBISS.BG-ID - 1034449636 / 128 с. Велико Търново

Цонкова, Димитринка (1993) Йотов, Й., Д. КАДИНОВА, С. Язаджиева, И. Ангелова. Влияние на подвижните игри върху формирането на мотивация у 7-годишни ученици за активна физкултурна и спортна дейност. Научно-практически аспекти на физическото възпитание. В. Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 1993, с. 69.

Цонкова, Димитринка (1993) Йотов, Й., Ц. Дилова, Д. КАДИНОВА. Нормативи за подбор и ориентация на студенти за занимания в профилираните групи по спортна стрелба. Научно-практически аспекти на физическото възпитание. В. Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 1993, с. 33.

Чохаджиев, Стефан (1993) A copper age "celestial globe". – In: Oxford 4, Abstracts of Contributions (supplement), 1993, p. 10 (в съавт. с В. Колева и Д. Колев).

Чохаджиев, Стефан (1993) Un jeu prйhistorique. – Archeologia (Fr), 294, 1993, p. 10.

Чохаджиев, Стефан (1993) Скитът край село Трекляно, Кюстендилско. – ИИМКн, 1993, V, с. 333-339 (в съавт. с В. Герасимова).

Чохаджиев, Стефан (1993) Характеристика на керамиката от една нова фаза на ранния енеолит в долината на р. Струма. – В: Сборник в памет на проф. Г. Ил. Георгиев (ред. В. Николов), С., 1993, с. 103-110.

Шопова-Христова, Мариана (1993) 'Пространство’ сна в творчестве Марины Цветаевой. Болгарская русистика, 1993, № 1, с. 28-31. Print ISSN 0323-9160 COBISS.BG-ID 1129287652

Янков, Румен (1993) Малка географска библиотека. Бенелюкс Велико Търново: Изд. „Слово”, 1993, 128 с., ISBN 954 439 128-2 COBISS.BG-ID 1026454500

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/