Публикации за 1992


Александрова, Силвия (1992) Нови съветски концепции относно съветско-германския договор от 23 август 1939 г. Сб. България, Балканите и Европа, В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 1992, с. 100-112

Анчев-Калоянов, Анчо (1992) Български словесен фолклор: Народни песни и приказки / Състав., предг. и прилож. Велико Търново, изд. "Слово", 144 с. (Малка ученическа библиотека)

Анчев-Калоянов, Анчо (1992) Славите ли Млада Бога? Всичко за празника Коледа, 72 коледни песни, 4 благословии. / съст., ком. и бел. Велико Търново: изд. "Слово", 134 с.

Анчев, Стефан (1992) Трагедията и оцеляването на един народ. предговор към книгата на Михаил Хаджийски “Българи в Таврия”, В. Търново, 1992., с. 57-60.

Аркадиев, Димитър (1992) Естествен прираст на българското население в Южна Русия около средата на ХIХ век Сп. Население, София, БАН - Институт по демография,1992, кн.4, с. 25-30. ISSN: 0205-0617.

Аркадиев, Димитър (1992) Изучаване на етническия състав при преброяванията на населението в България Сп. Население, София, БАН - Институт по демография, 1992, кн.6, с. 47-57. ISSN: 0205-0617.

Аркадиев, Димитър (1992) Някои проблеми при определяне на етническия състав при преброяванията на населението в България Сп. Статистика,София, НСИ и Съюз на статистиците в България, 1992, кн.4, с.37-48. ISSN: 0204-8698.

Бочева, Стефка (1992) Аз уча пиано Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий"

Бузов, Вихрен (1992) Експерименталната проверка на хипотези в съвременната биология Сб. Естествознанието и биологията пред прага на XXI век, ИФИ-БАН и Биологически факултет на СУ, Варна, с.19-28;

Бузов, Вихрен (1992) Математиката като логика; Границите на формалното познание, възможностите на аксиоматичния метод; Светоусещането на математика Философия №2, Специален брой за философия на математиката, с.10-12, 16-18, 21-23, 33-35.

Булева-Петрова, Марияна (1992) Проблеми на вертикалната организация в мадригалите на Джезуалдо Сп. "Музикални хоризонти" № 9-10

Бурнева, Николина (1992) Wie der Buedner in den Krieg zog oder Zur Darstellung des Zweiten Weltkriegs in Erwin Strittmatters Roman "Der Wundertaeter" I. Unerwuenschte Erfahrung. Kriegsliteratur und Zensur in der DDR. Hrsg. von Ursula Heukenkamp, Berlin und Weimar, 1992, S. 166-191.

Буров, Стоян (1992) Функционално взаимодействие между граматичната и лексикалната семантика в съвременния български език. Проглас. Филологическо списание [Велико Търново], І, 1992, № 1, стр. 21-26.

Бурова, Пенка (1992) За един вид персонификация в българския език. Български език, № 3.

Бурова, Пенка (1992) Метонимична употреба на глаголи във въвеждащи пряката реч авторски думи. Език и литература, № 1.

Влайков, Светлозар (1992) Структура и синтагматика постоянных сравнений древнерусского языка на “Материалах для словаря древнерусского языка ХІ – ХІV вв.” И. И. Срезневского. В. Търново, 1992, сб. “Трудове на ВТУ “Св.св. Кирил и Методий”, т. 23 У нас

Гайдова, Радка (1992) Актуални аспекти в процеса на диагностика на практическите умения в предучилищна възраст. НК, Педагогически условия за детско творчество, ВТУ, 1992

Гайдова, Радка (1992) Върху проблема за обемните модели при овладяване на знания по конструктивно-техническа дейност. НК, Развиващи функции на учебния процес, ВТУ, 1992.

Гайдова, Радка (1992) Нови виждания относно проблема за работа с шаблон в ІІІ група. НК, Педагогически условия за детско творчество, ВТУ, 1992.

Георгиев, Георги (1992) A Simple Formula for Differential Phase Shift Computation of Ferrite-Filled Circular Waveguide Conf. Proc. 1992 Asia-Pacific Microwave Conf. APMC ’92, Adelaide, Australia, Aug. 11-13, 1992, Vol. 2, pp. 769-772.

Георгиев, Георги (1992) Basic and Complementary Areas of Magnetic Field Polarization in a Ferrite-Filled Circular Waveguide Conf. Proc. XIth Int. Conf. Microwave Ferrites ICMF ’92, Alushta, Ukraine, Oct. 16-20, 1992, Vol. 3, pp. 36-43.

Георгиев, Георги (1992) Differential Phase Shifts in the Ferrite-Dielectric Circular Waveguide Conf. Proc. XIth Int. Conf. Microwave Ferrites ICMF ’92, Alushta, Ukraine, Oct. 16-20, 1992, Vol. 3, pp. 28-35.

Георгиев, Георги (1992) Propagation in a Circular Waveguide Partially Filled with Azimuthally Magnetized Ferrite Proc. 1992 URSI Intnl Symp. Electromagn. Theory, Sydney, Australia, Aug. 17-20, 1992, pp. 167-169.

Гостилов, Стефан (1992) Нов подход за рисуване по даден начален образ чрез използване на семиотична връзка между музикална и изобразителна дейност Сборник материали от научна-практическа конференция на тема: “Педагогически условия за детско творчество”. Велико Търново

Гостилов, Стефан (1992) Усвояване цветността на детската рисунка от студентите – фактор за развитие на детската изобразителна дейност Сборник резюмета от научно-практическа конференция на тема: “Проблеми на образованието в демократизиращото се общество”. Смолян

Гочева, Сийка (1992) Семантические особенности собирательных существительных // Трудове на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”. Филологически факултет, т. 26, кн. 2, Велико Търново, 1989/1990 - 1992., 20с.

Гърбачева, Анелия (1992) Социалният контрол и неговата личностна локализация при подрастващи с асоциална и просоциална насоченост

Гюлчев, Николай (1992) Развитие на изобразителните способности на детето от предучилищна възраст чрез произведения на възрожденската и съвременна дърворезбена пластика. Сборник: "Педагогически условия за детско творчество. Велико Търново". 1992.

Гюлчев, Николай (1992) Усвояване цветността на детската рисунка от студентите – фактор за развитие на детската изобразителна дейност. Сборник: "Проблеми на образованието в демократизиращото се общество". Смолян, 1992.

Дерменджиев, Атанас (1992) L`enseignement de la geographie socio-economique de l`Europe a l`Universite de V. Tirnovo. -: La nouvelle Europe dans l`enseignement de la geographie. Palais de l`Europe, Strasbourg, 1992 (17).

Дерменджиев, Атанас (1992) Антропогенното замърсяване на водите на река Янтра в района на гр. Г. Оряховица и Лясковец - състояние и проблеми. /Съавтор/. -В: Актуални проблеми по опазване на околната среда . Русе, с. 101.

Дерменджиев, Атанас (1992) География и политическа геометрия. -В: Подходи към европейската интеграция. С., СУ "Св. Климент Охридски", с. 65-75.

Дерменджиев, Атанас (1992) Екологичната проблематика в обучението по география във ВТУ. /Съавтор/. -В: Проблеми на образованието в демократизиращото се общество, Смолян, с. 153.

Дерменджиев, Атанас (1992) Икономическа география на европейските страни (без Източна Европа). (съавтор). В. Търново, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 267 с. 4930/91

Дерменджиев, Атанас (1992) Икономогеографски анализ на техногенните фактори за екологични нарушения на природната среда в селищата на Златишко-Пирдопската котловина. -В: Актуални проблеми по опазване на околната среда, Русе, 1992, с. 102.

Дерменджиев, Атанас (1992) Икономогеографското странознание - реалност и надежди. -В: Промените в България, Европа, света и отражението им в училищния курс по география, В. Търново, с. 61-66.ISBN 954 – 524 – 030 – Х

Дерменджиев, Атанас (1992) Международен симпозиум на тема: "Променяща се Европа, отразена в преподаването по география" -В: Обучението по география, № 3, с. 41-45. ISSN 0204-6849

Дерменджиев, Атанас (1992) Обучението по икономическа география на страните във ВУЗ в условията на демократизация на обществения живот. В: Хуманизмът в творчеството на Ян Коменски и демократизация на учебно-възпитателния процес, Благоевград, с. 44-45.

Дерменджиев, Атанас (1992) Променяща се Европа, отразена в преподаването по социално-икономическа география във ВУЗ. -В: Проблеми на образованието в демократизиращото се общество, Смолян, с. 153-154.

Дерменджиев, Атанас (1992) Развитие и териториално разположение на въгледобивната промишленост на Румъния. В: Трудове на ВТУ, кн. География,с. 85-112. ISSN 0204-6369

Дерменджиев, Атанас (1992) Усъвършенстване на обучението по география на населението и селищата в средното училище. /Съавтор/. -В: Обучението по география, № 3, с.11-18. ISSN 0204-6849

Дерменджиев, Атанас (1992) Христоматия по икономическа география на света. (съавтор). В. Търново, Слово, 195 с. ISBN 954 – 439 – 061 – 8

Дерменджиева, Стела (1992) Антропогенното замърсяване на водите на град Горна Оряховица и град Лясковец – състояние и проблеми. (В. Дойков, А. Дерменджиев, С. Дерменджиева). –В: Актуални проблеми по опазване на природната среда, Еко-Русе, Русе, с. 101.

Дерменджиева, Стела (1992) Аспекти на екологичното географско образование в средното училище. /Дерменджиева, С., В. Великов/. –В: Как да решим екопроблемите на България, В. Търново, с. 55-63.

Дерменджиева, Стела (1992) Възможности за екологизиране на обучението по география на България в средното училище. –В: Актуални проблеми по опазване на природната среда, Еко-Русе, Русе, с. 95.

Дерменджиева, Стела (1992) Географското образование в Албания. –В: Обучението по география, № 4, с. 41-43. ISSN 0204-6849

Дерменджиева, Стела (1992) Екологичната проблематика в обучението по география във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”. (В. Великов, А. Дерменджиев, С. Дерменджиева). –В: Проблеми на образованието в демократизиращото се общество. Смолян, с. 153.

Дерменджиева, Стела (1992) За връзката на демократизацията на обществото и обучението по география на България в средното училище. –В: Хуманизмът в творчеството на Ян Коменски и демократизацията на учебно-възпитателния процес. Благоевград, 1992, с. 43 - 44.

Дерменджиева, Стела (1992) За подготовката на студентите по география във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”. –В: Проблеми на образованието в демократизиращото се общество. Смолян, с. 154-155.

Дерменджиева, Стела (1992) Използване на допълнителна литература в обучението по география в средното училище (Върху примера на урок по география на Япония). –В: Трудове на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”, 1 (22), Книга - География, 1992, с. 129-148. ISSN 0204-6369

Дерменджиева, Стела (1992) Изследователският метод в обучението по география. –В: Промените в България, Европа, света и отражението им в училищния курс по география, В. Търново, 1992, с. 101-108. ISBN 954 – 524 – 030 – Х

Дерменджиева, Стела (1992) Обучението по география и въпросът за изследователския метод в следосвобожденската методическа литература. –В: Обучението по география, № 6, с. 11-18. ISSN 0204-6849

Дерменджиева, Стела (1992) Относно социологизацията на обучението по география на България в средното училище. –В: Проблеми на образованието в демократизиращото се общество. Смолян, с. 155.

Дерменджиева, Стела (1992) По въпроса за структурата и съдържанието на курса “География на България” в средното училище. –В: Магистър – М, № 3, с. 25-29. ISSN 0861-7635

Дерменджиева, Стела (1992) Специалността “География и геоекология” – нова възможност за подготовка на специалисти по опазване на околната среда. (С. Дермендгжиева, В. Великов), –В: Хуманизация и обновителни тенденции на учебно-научния процес във ВУЗ, Шумен, 1991, с. 18-23.

Дерменджиева, Стела (1992) Специалността “География и геоекология” – със свой принос при решаването на екологичните проблеми. /Дерменджиева, С., В. Великов/. –В: Как да решим екопроблемите на България. В. Търново, с. 95-99.

Дерменджиева, Стела (1992) Усъвършенстване на обучението по география на населението и селищата в средното училище. (С. Дерменджиева, Р. Янков, А. Дерменджиев). –В: Обучението по география, № 3, 1992, с. 11-17. ISSN 0204-6849

Дерменджиева, Стела (1992) Христоматия по икономическа география на света. (съавтори - В. Дойков, А. Дерменджиев, Р. Янков) В. Търново, Слово, 195 с., ISBN: 954-439-061-8.

Диманов, Христо (1992) Физическото възпитание във ВУЗ в прехода към демократично общество Сб. от юбилейна научно-практическа конференция с международно участие - 28-29 май 1992 г., Смолян

Димитрова, Димка (1992) Ценно методическо помагало Български език и литература ,1992, № 2, с. 61-64

Димитрова, Димка (1992) Речеви грешки в кандидатстудентските писмени работи по български език и литература Български език и литература, 1992, № 6, с. 31-38

Дончева, Иванка (1992) Синкретизмът на Асклепий с Тракийския Херос, отразен в тракийските оброчни релефи. – МЗФ "Св. Пантелеймон". Велико Търново, 1992, с. 36-43. Велико Търново

Иванова, Ценка (1992) Българският книжовен език - компонент на една специфична езикова ситуация (по материали от изданията на българската редакция “Братство” в гр. Ниш, Сърбия) Трудове на ВТУ, т. ХХVІІІ, книга 2, Езикознание, 1992, стр. 7-35 (студия)

Иванова, Ценка (1992) История на езика и история на книжовния език - допирни точки и специфика в подхода към фактите Съвременни проблеми на българската езикова история. В. Търново, 1992; стр. 114-126

Йовевска, Мариана (1992) Thrace in the Bulgarien and Greek Programmes of 1918 - 19191918-1919 Etudes balkaniques, (Sofija) 1992, n. 3/4, p. 48-62.

Карамихова, Маргарита (1992) На изложба като на театър. Българска етнография. 5-6, 1992.163-165. София

Карамихова, Маргарита (1992) Човекът и човешкият свят. Четива за сватбата и за Гергьовден. История на България за 5 клас. Част първа. С., 1992. 28-31. София

Кацарски, Александър (1992) Заобикалянето на закона като основание за нищожност на сделките сп. Съвременно право, №1, стр. 76-84.

Кацарски, Александър (1992) Намаляване на завети поради недостатъчност на актива на наследството - чл. 68 ЗН. Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски", Юридически факултет за 1992, стр. 181-200.

Кацарски, Александър (1992) Отговорност на учредителите на обявено за недействително търговско дружество сп. Търговско право, №1, стр. 16-20

Киров, Димитър (1992) Orthodoxie und Demokratie. Glaube in der 2 Welt. 20 Jahrgang № 2. Швейцария

Константинов, Казимир (1992) Въпроси около гроба и надписа на чъргубиля Мостич. В: Плиска – Преслав, 5, 1992, с. 268-274.

Константинов, Казимир (1992) За два паметника от ІХ-Х в. с псалтирни текстове. В: Приноси към българската археология. Т. 1. - София : Аргес, 1992, с. 113-120.

Константинов, Казимир (1992) За два паметника от ІХ-Х в. С пслтирни текстове от Равна. В: Приноси към българската археология, 1. – София, 1992, с. 115, обр. 2.

Кючуков, Христо (1992) Развитие на устната свързана реч при 5-6 годишни деца билингви София: УНИЦЕФ

Легкоступ, Пламен (1992) "Педагогическото въздействие на произведенията на изкуството" сп. "Предучилищно възпитание", кн. 2, 1992. София, сп. "Предучилищно възпитание", кн. 2

Легкоступ, Пламен (1992) "Произведенията на графиката в заниманията по изобразителни дейности в детската градина". В. Търново, 1992, Трудове на ВТУ"Св. Св. Кирил и Методий", т. 4, книга 4. Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, В. Търново

Легкоступ, Пламен (1992) Великденски камбани : Детски стихотворения и разкази за Възкресение Христово / Съставител Иван Станков ; Художник на илюстрациите Пламен Легкоступ; В. Търново : Абагар, 1992, ISBN 954-427-036-1 Велико Търново, издателство Абагар

Легкоступ, Пламен (1992) Усвояване цветността на детската рисунка от студентите – фактор за развитие на детската изобразителна дейност. Сборник: "Проблеми на образованието в демократизиращото се общество". Смолян, 1992.

Лунгарова, Пепа (1992) Характеристика на производните със суфикс -tor/-or в латински език. В: Трудове на ВТУ ”Кирил и Методий”, Велико Търново, 1992; ХХVІ/2 за 1989/1990. 69-93.

Мингова, Анелия (1992) Върху понятието на отказ от иска Съвременно право, № 4.

Мингова, Анелия (1992) За правната природа на съдебната спогодба Год. на СУ, Юрид. фак., 85

Мингова, Анелия (1992) Отказът от иск и силата на пресъдено нещо Съвременно право, № 6.

Минев, Тодор (1992) Фактори обуславящи спецификата на социално-педагогическата работа в затвора софия

Мирославска, Виргиния (1992) „Ludowe” etymologie nazwisk w „Liber chamorum” Waleriana Nekandy Trepki Acta Facultatis paedagogicae Universitatis Šafarikanae, annus XXVIII, wolumen 3, Slavistika. Prešov 1992, 109 - 115

Михайлов, Димитър (1992) "Подир сенките на облаците" - "единствената" стихосбирка на Яворов. - В: Яворов сборник. Абагар. В. Търново, 1992, с. 99-118. ISBN 954-427-051-5. У нас

Михов, Милен (1992) Българската общественост и политическите репресии в СССР през тридесетте години - НТрВВОВУ, Кн. 24,Об. Науки, Ч. I,Юбилейна сесия “80 години от Балканските войни”, с. 158-168 Велико Търново

Михов, Милен (1992) Един бесарабски българин - подсъдим на Московския процес /март 1938/- В: “Българите в северното причерноморие. Изследвания и материали”. Т. 1,В. Търново, 1992, с. 173 -180. Велико Търново

Михов, Милен (1992) Екзарх Йосиф I, Русия и българският национален въпрос след освобождението на България до края на ХIХ век - В: “България, Балканите и Европа. Сборник в чест на Проф. С. Дамянов” В. Търново, 1992, с. 218-225. Велико Търново

Михова, Маринела (1992) Възможностите на стажантската практика за формиране комуникативни способности от студентите от специалност НУП Международна научно- практическа конференция “Проблеми на професионално – педагогическата подготовка на учителските кадри”. ИДНУ, Добрич, 26 – 27 юни.

Михова, Маринела (1992) Някои аспекти на връзката между мисленето на детето, неговите въпроси и обучението Сб. Развиващи функции на учебния процес в детската градина. Научно-практическа конференция - 31 май-1 юни 1992. В. Търново, 30-32.

Моллов, Тодор (1992) Легендата за Каябашкото блато и българските космологични представи История и култура на Карнобатския край. Т. 2. София: БАН – ЕИМ, Изд. “Аргес”, 1992, с. 124-135

Монева, Стела (1992) Монева, С. Някои основни черти на полисната организация на гръцкия свят. [Some Main Characteristics of the Polis Organization of the Greek World. . In Bulgarian] България, Балканите и Европа. Сб. в чест на проф. д -р Симеон Дамянов. В. Търново, 1992, с. 313 – 319.

Мончев, Николай (1992) Н. Мончев, Относно обезпечеността на землището на град Тръстеник, Плевенско с пряка слънчева радиация : Трудове на ВТУ, т.1, кн. География, 1992

Моцинова, Божана (1992) Български популярни песни и хора (съставител, с Н. Колев и Ив. Донков) Университетко издателство “Св. св. Кирил и Методий” гр. В. Търново

Моцинова, Божана (1992) Българските концертини за цигулка (автор) (30 стр.) Университетско издателство

Моцинова, Божана (1992) Използването на детската цигулкова литература при обучението на студентите от Факултета по педагогика при ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” (статия) Сб. “Педагогически условия за детско творчество” (съст. Елка Петрова), материали от Научно-практическа конференция, прове-дена във В. Търново (4 декември 1992 г.)

Мутафова, Красимира (1992) За някои аспекти на ислямизационния процес, отразени в дамаскините през ХVIII в. – В: Турските завоевания и съдбата на балканските народи, отразени в исторически и литературни паметници от ХIV–ХVIII в.В. Търново, с. 408–415. В. Търново

Мутафова, Красимира (1992) Към историята на Троян и Троянско през ХV-ХVII в. – В: Културно-историческо наследство на Троянския край. Кн. 5. Принос към историята на Троянския край от древността до Освобождението. Съст. Т. Тотевски. 46–-66, . София

Налбантова, Елена (1992) Системата на образите в повестта на Васил Друмев “Нещастна фамилия”. Васил Друмев - Климент Търновски в културната и политическа история на България. Варна, 1992.

Няголова, Марияна (1992) Niagolova M. (1992) La conscience et la conscience de soi dans les oeuvres de Henri Wallon et S.L.Rubinstein. revue Journal international de Psychologie, v. 27, p. 536. Брюксел, Белгия

Няголова, Марияна (1992) Няголова М. (1992) Личностният подход в концепциите на Анри Валон и С.Л. Рубинщайн за обучението и възпитанието. сб. Личностен подход в педагогическата дейност, ИДНУ, под ред. на Л.Георгиев, с. 77 - 78, Пазарджик. Пазарджик

Павлов, Пламен (1992) Бележки за българското етническо и политическо присъствие в междуречието на Дунав и Днестър през ХІІ-ХІV в.- Българите в Северното Причерноморие, т. І. В. Търново, 1992, 57-69. В. Търново

Павлов, Пламен (1992) Бележки за някои личности от българското средновековие с оглед историята на Добруджа през ХІ-ХІІІ в.- Добруджа, т. 9, 1992, 169-177. Добрич - Силистра

Павлов, Пламен (1992) Българската държава и османската експанзия (1369 – 1422). В. Търново, 1992, 90 стр. ( в колектив с Ив. Тютюнджиев). В. Търново

Павлов, Пламен (1992) Власть и авторитет в средневековой Болгарии ХІІ-ХІV вв. (В контексте влияния Византии).- Byzantinoslavica (Praha), 1992, LIII, fasc. 2, 228-232 (в съавторство с Ив. Лазаров). Praha

Павлов, Пламен (1992) За етапите на османското завоевание на българската държава (1370-1397).- Турските завоевания и съдбата на балканските народи, отразени в исторически и литературни паметници от ХІV-ХVІІІ в. София - В. Търново, 1992, 1992, 57-67 (с Ив. Тютюнджиев). В. Търново

Павлов, Пламен (1992) Патриарх Йоаким ІІІ, хан Чака и цар Теодор Светослав.- Духовна култура, 1992, кн. 6, 27-33. София

Павлов, Пламен (1992) Просопографски бележки за български военачалници от ХІІ-ХІІІ в.- Военноисторически сборник, 1992, кн. 5, 3-16. София

Павлов, Пламен (1992) Психологическият фактор във въстанието на Петър и Асен.– в. Велико Търново, 1992, бр. 1, с. 9 В. Търново

Павлов, Пламен (1992) Средновековна България и куманите. Военнополитически отношения (1186-1241).- Трудове на ВТУ “Св.св. Кирил и Методий”, т. 27 (1989), кн., 3, история, В. Търново, 1992, 7-61. В. Търново

Павлов, Пламен (1992) Средновековните български владетели и каирските султани.- в-к ”Велико Търново”, ХІХ, 1990, № 1, с. 13 В. Търново

Палангурски, Милко (1992) България и Балканската война. Библиографски указател, 1992, В.Търново, предговор. В. Търново

Палангурски, Милко (1992) Българо-руски военни връзки по време на управлението на Либералната (радославистка) партия (1899-1901г.). В: България, Балканите и Европа, Сборник в чест на проф. Симеон Дамянов, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 1992, с.201-208. В. Търново

Палангурски, Милко (1992) Добруджа в геостратегическия сблъсък между Русия и Австро-Унгария. В: Българите в северното причерноморие, т. І., В. Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий” 1992, с.114-122. В. Търново

Палангурски, Милко (1992) Либералната (Радославистка) партия в системата на българската парламентарна демокрация : ноември 1900 - юни 1904 г. /,Машинопис, 296 с. автореферат – 24 с. Предложена от ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" ; Защитена пред СНС по нова и най-нова история. Утвърдена от ВАК с протокол на ПВАК No 22. Рецензенти: П. Тодоров, В. Николова. За придобиване на научната степан „кандидат да историческите науки“. В. Търново

Палангурски, Милко (1992) Разцеплението на Либералната (радославистка) партия, ноември 1900 - юни 1904 г. В: Трудове на ВТУ “Св.Св. Кирил и Методий”, В. Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 1992, т. 30, кн.3, с. 79-125. ISSN 0204 – 6369. В. Търново

Петков, Петко (1992) Толерантността, тази трудна политическа добродетел. Документално-публицистични свидетелства за българските политически нрави през 70-те и 80-те години на ХIХ век. (Съавтор с Вера Бонева). В. Търново. Изд. Аста. 202 с.

Петкова-Марчевска, Славка (1992) "За някои проблеми на демократизацията във висшите учебни заведения" Сб. "Проблеми на образованието в демократизиращото се общество", гр. Смолян

Петкова-Марчевска, Славка (1992) "Самостоятелната работа на студентите и автономията на личността" Сб. "Ян Амос Коменски и хуманизмът", гр. Благоевград

Петров, Димитър (1992) Forsed occillasions in ecological systems. Математика и математическо образование,1992(358-364).

Петров, Димитър (1992) Трептения в едноконтурни системи за регулиране със закъснения ( Д.П.Цветков). Математика и математическо образование,1992(358-364).

Петрова, Анастасия (1992) Комплексният подход при изследването на балканския езиков съюз като ареална езикова общност. – В: Балканистичен форум. 1992, №1, 41-46. Издателство „Гея – Либрис”, Благоевград. ISSN 1310-3970

Петрова, Веселинка (1992) Петрова, В. Гледни точки за социалната роля на предучилищното възпитание и проблеми на професионално-практическата подготовка на студентите Смолян: В сб.: Проблеми на образованието в демократизиращото се общество, (с. 97)

Петрова, Веселинка (1992) Петрова, В. Кодирането и декодирането на елементите на речта и езика за развитие на творческите способности у 5 – 6-годишните деца Велико Търново: В сб.:Педагогически условия за детско творчество, (с. 78).

Петрова, Веселинка (1992) Петрова, В. Педагогически функции на графичното моделиране за усвояване на звуковата форма на думата от 5 – 7-годишните деца Велико Търново: Трудове на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", Педагогически факултет, т. 3, кн. 4, 1991 - 1992, (с. 45).

Пешева, Маргарита (1992) Телевизията - политическата машина

Русева, Виолета (1992) Гео Милев. Поезия. Публицистика. Предговор, съставителство и приложение В. Русева. Велико Търново: Слово, 1992. (1999 ISBN 954 439 567-9)

Русева, Виолета (1992) Й. Йовков. Разкази. Предговор, съставителство и приложение В. Русева. Велико Търново: Слово, 1992. (1999 ISBN 954 439 568-7)

Русева, Виолета (1992) Кризата на изказа – срив на ценности. – В. Литературен форум, бр. 10, 11 - 17 март, 1992

Русева, Виолета (1992) Литературни анализи в помощ на учениците от VI клас. Колектив: В. Русева, Ив. Радев, Д. Михайлов, Ив. Станков, Ст. Гърдева, Р. Мишева. Велико Търново: Абагар, 1992, ISBN 954-427-058-2 (1993, 1994,1999,2000). Русева, В.: Иван Вазов. „Иде ли?”, с. 51 - 54. Русева, В.: Николай Лилиев. „Тихият пролетен дъжд”, с. 85 - 87. Русева, В.: Елин Пелин. „По жътва”, с. 87 - 90. Русева, В.: Йордан Йовков. „По-малката сестра”, с. 90 - 93

Русева, Виолета (1992) Литературни анализи в помощ на учениците от V клас. Колектив: В. Русева, Ив. Радев, Д. Михайлов, Ив. Станков, Ст. Гърдева, Р. Мишева. Велико Търново: Абагар, 1992, ISBN 954-427-057-4 (1993, 1994, 1999, 2000). Русева, В.: Елин Пелин. „На браздата”, с. 74 - 77. Русева, В.: Йордан Йовков. „Другоселец”, с. 91 - 94. Русева, В.: Христо Смирненски. „Братчетата на Гаврош”, с. 94 - 97. Русева, В.: Христо Смирненски. „Зимни вечери”, с. 97 - 100. Русева, В.: Никола Вапцаров. „Пролет”, с. 105 - 108

Русева, Виолета (1992) Литературни анализи в помощ на учениците от VII клас. Колектив: В. Русева, Ив. Радев, Д. Михайлов, Ст. Гърдева. Велико Търново: Абагар, 1992, ISBN 954-427-035-3 (1993, 1994, 1999, 2000). Русева, В.: Елин Пелин. „Андрешко”, с. 58 - 63. Русева, В.: Елин Пелин. „Косачи”, с. 63 - 68. Русева, В.: Елин Пелин.”Ангелинка”, с. 68 - 71. Русева, В.: Христо Смирненски. „Юноша”, с. 71 - 76. Русева, В.: Павел Вежинов. „Един есенен ден по шосето”, с. 100 - 105. Русева, В.: Йордан Радичков. „Горещо пладне”, с. 105 - 110. Русева, В.: Станислав Стратиев. „Самотните вятърни мелници”, с. 110 - 112

Русева, Виолета (1992) Литературни анализи в помощ на учениците от XI клас. Колектив: В. Русева, А. Калоянов, Д. Колева, Д. Михайлов, Ив. Станков, С. Василев. Велико Търново: Абагар, 1993, ISBN 954-427-080-9 (1992,1994, 1999, 2000). Русева, В.: Гео Милев. „Септември”, с. 3 - 9. Русева, В.: Гео Милев. „От „Небето” до „И свет во тме светится”, с. 9 - 12. Русева, В.: Ангел Каралийчев. „Ръж”, с. 29 - 33. Русева, В.: Атанас Далчев. „Повест”, с. 77 - 80. Русева, В.: Атанас Далчев. „Прозорец”, с. 80 - 84. Русева, В.: Йордан Радичков. „Свирепо настроение”, с. 140 - 144

Спиридонов, Валентин (1992) Спиридонов, В. Германският периодичен печат и подготовката за обявяване независимоста на България.- В: България, Балканите и Европа. Доклади от конференция, посветена на 65-годишнината от рождението на проф. д-р Симеон Дамянов. В.Търново, 1992, с. 153-160. В. Търново

Станков, Иван (1992) Скръбният, нежният. лирическият свят на Асен Разцветников. изд. Алфа, В. Търново

Стефанов, Бойко (1992) Великов, Б. Особености на възприемането и въздействието на художествената мултипликация в предучилищна възраст. Сборник, Развиващи функции на учебния процес в детската градина, с.90-91. Велико Търново.

Стефанов, Бойко (1992) Великов, Б. Художественият конфликт - жизнени проекции и рефлексия. Сборник, Проблеми на обучението по говорна култура, словесно-изпълнителско и театрално изкуство на студентите от педагогическите институти, с.41-43. Благоевград.

Тодоров, Георги (1992) Оперативно техническо и икономическо диагностиране и оптимиране на системи от инженерни машини (Програми GAMBiT - DO и GAMBiT) OO) Отчети по НИС при ВВОВУ “В.Левски”

Тополска, Евгения (1992) Природният пейзаж в детския разказ Предучилищно възпитание, 1992, №1, 9–11

Тютюнджиев, Иван (1992) Българската анонимна хроника от XV век : [Изследване]. – В. Търново : Елпис, 1992. – 256 с. Библиогр. с. 242-254. [Рец.]: Bojčeva, P. // Et. balkaniques, 1994, № 2, p. 147-149. [Рец.]: Бойчева, П. // Епохи, 1994, № 2, с. 108-111. В. Търново

Тютюнджиев, Иван (1992) Българската анонимна хроника от ХV век за началото на османското завоевание в Европа. // Турските завоевания и съдбата на балканските народи, отразени в исторически и литературни паметници от ХIV – ХVIII в. : Междунар. науч. конф., В. Търново, 20 – 22 май 1987 г. – В. Търново : ВТУ Св. св. Кирил и Методий, 1992, с. 104-112. В. Търново

Тютюнджиев, Иван (1992) Българската държава и османската експанзия 1369 – 1422 : [Изследване]. – В. Търново : Слово, 1992. – 91 с. (в съавт. с Пл. Павлов) Авторска част: с. 5-24, 29-36, 38-59, 62-74. Библиогр. с. 79-87. В. Търново

Тютюнджиев, Иван (1992) Българската хроника от XV век в историографските проучвания. // Тр. на ВТУ Св. св. Кирил и Методий – В. Търново. Исторически факултет, 27, 1992 [за 1989], № 3, с. 65-111. Рецензент: доц. д-р Йордан Андреев. В. Търново

Тютюнджиев, Иван (1992) Документи за политическата история на средновековна България ХII – ХIV в. : В помощ на семинарните занятия : [За студентите от Великотърновския унив. Св. св. Кирил и Методий]. – 2. прераб. и доп. изд. – В. Търново : Аста, 1992. – 152 с. (съавт. с Иван Лазаров, Пламен Павлов) 1. изд. 1989. В. Търново

Тютюнджиев, Иван (1992) За етапите на османското завоевание на българската държава (1370 – 1397). // Турските завоевания и съдбата на балканските народи, отразени в исторически и литературни паметници от ХIV – ХVIII век : Междунар. науч. конф., В. Търново, 20 – 22 май 1987 г. – В. Търново : ВТУ Св. св. Кирил и Методий, 1992, с. 57-67. (в съавт. с Пл. Павлов) В. Търново

Тютюнджиев, Иван (1992) Османското завоевание и българската миграция във Влашко и Молдова през XIV – XV в. // Българите в Северното Причерноморие : Изследв. и мат. Т. 1. – В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 1992, с. 70-81. В. Търново

Христов, Любомир (1992) Formation of ortographical habits using personal computer La langue et la litterature Francaisis dans la civillisation mondiale, V. Tarnovo, Novembre 1992

Христов, Паисий (1992) Approche ideogenetique de la vision du monde a travers la phraseologie bulgare et francaise La langue et la litterature francaise dans la civilisation mondiale. Велико Търново,1992.

Христов, Христо (1992) Навременна среща с философската класика /А.Шопенхауер. Афоризми за житейската мъдрост, С., 1992/ Великотърновски вестител, №4, 13.03.1992.

Христова, Надежда (1992) Жената в англосаксонското общество (VІ–ІХ в.) [Women in the Anglo-Saxon Society (6th–9th c.)] Сборник в чест на проф. д-р Симеон Дамянов. Доклади от конференция, посветена на 65-годишнината от рождението на проф. д-р Симеон Дамянов. Велико Търново, 24–26 октомври 1991 г. – В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 1992, с. 336-340.

Христова, Надежда (1992) Предпоставки за кръстоносните походи [Preconditions for the Crusades] История, 1992, кн. 2, с. 53-60.

Хънтов, Владимир (1992) К вопросу о месте праболгаризмов в синхронной словообразовательной системе (синхронных словообразовательных гнездах) современного русского литературного языка Трудове на ВТУ “Св.св. Кирил и Методий”, Филологически факултет. Том 28, книга 2. Езикознание. Университетско издателство “Св.св. Кирил и Методий”; гл. ред. проф. Русин Русинов. Велико Търново, 1992; стр. 137-164. ISSN 0204-6369.

Цветков, Димитър (1992) Asymptotic Bifurcations in Systems for Control with Delay Math. Balk., Vol. 6,1992 , 375-382.

Цветков, Димитър (1992) Mean-periodic problem for functional-differential equations of retarded type. God. Vissh. Inst. Arkhit. Stroit. Sofiya, Svitk II, Mat. 36(1991), 59-63 (1992).

Цонкова, Димитринка (1992) Йотов, Й., Д. КАДИНОВА, М. Миленски, И. Ангелова, Разпределение на усилията в супермаратона „Спарта-Атина” (250 км). Доклади от международната научна конференция по лека атлетика. С., 1992, с. 40.

Цонкова, Димитринка (1992) Йотов, Й., Д. КАДИНОВА, С. Язаджиева, И. Ангелова. Подвижните игри и активната физкултурна и спортна дейност. Начално образование, 1992, №5, с. 43.

Чохаджиев, Стефан (1992) La madone de Slatino. – Archeologia (Fr), 281, 1992, p. 6.

Чохаджиев, Стефан (1992) Une figure de "Chamane" chalcolithique en Bulgarie. – Archeologia (Fr), 285, 1992, p. 7.

Чохаджиев, Стефан (1992) Ьber die Frage der chronologischen Stellung der bemalten Keramik im Stil "Akropotamos – Galepsos". – Studia Praehistorica, 1992, 11-12 , p. 177-183.

Янков, Румен (1992) География на световното стопанство УИ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 1992, 236 с., ISBN 954 – 524 – 014 – 8

Янков, Румен (1992) Христоматия по икономическа география на света Изд. “Слово”, В. Търново ISBN 954 – 439 – 061 – 8

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/