Публикации за 1992


Александрова, Силвия (1992) Нови съветски концепции относно съветско-германския договор от 23 август 1939 г. България, Балканите и Европа: Сборник в чест на проф. Симеон Дамянов”, В. Търново: Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 1992, с. 100-112, COBISS.BG-ID 1026468068 - В. Търново

Ангелова, Пенка (1992) “Игра с очи” на Елиас Канети.. В: в. Утро - Русе: градът в един вестник. Русе: Пресгрупа Утро ООД, 1992, № 187, 24 септ. 1992, с. 6. Русе: Пресгрупа Утро ООД.

Ангелова, Пенка (1992) Всичките ли спомени на Канети са толкова действителни, колкото на нас, русенци, ни се струва?. В: в.Утро - Русе : градът в един вестник. Русе : Пресгрупа Утро ООД, 1992, № 186, 23 септ. 1992, с. 4. Русе : Пресгрупа Утро ООД.

Ангелова, Пенка (1992) Две австрийски и една германска писателки за Елиас Канети. В: в. Утро - Русе : градът в един вестник. Русе: Пресгрупа Утро ООД, 1992, № 188, 25 септ. 1992, с. 6. Русе: Пресгрупа Утро ООД.

Ангелова, Пенка (1992) Действие и рефлексия - някои аспекти на литературната комуникация в романите на Кафка "Процесът" и "Замъкът". В: Литература и култура. Ред. кол. Симеон Хаджикосев - отг. ред. и др. София: БАН, 1992, с. 48-64. ISBN - 954-430-083-X. COBISS.BG-ID - 1024577764. София: БАН.

Андреев, Андрей (1992) По въпроса за мисията на Арсений Суханов на Атон в средата на XVII век. България, Балканите и Европа. Сб. в чест на проф. д-р Симеон Дамянов. В. Търново, 1992, с.300-306. COBISS.BG-ID 1026468068. В. Търново

Анчев-Калоянов, Анчо (1992) Български словесен фолклор: Народни песни и приказки / Състав., предг. и прилож. Велико Търново, изд. "Слово", 144 с. (Малка ученическа библиотека)

Анчев-Калоянов, Анчо (1992) Славите ли Млада Бога? Всичко за празника Коледа, 72 коледни песни, 4 благословии. / съст., ком. и бел. Велико Търново: изд. "Слово", 134 с.

Анчев, Стефан (1992) Трагедията и оцеляването на един народ. предговор към книгата на Михаил Хаджийски “Българи в Таврия”, В. Търново, 1992., с. 57-60.

Аркадиев, Димитър (1992) Естествен прираст на българското население в Южна Русия около средата на ХIХ век Сп. Население, София, БАН - Институт по демография,1992, кн.4, с. 25-30. ISSN: 0205-0617.

Аркадиев, Димитър (1992) Изучаване на етническия състав при преброяванията на населението в България Сп. Население, София, БАН - Институт по демография, 1992, кн.6, с. 47-57. ISSN: 0205-0617.

Аркадиев, Димитър (1992) Някои проблеми при определяне на етническия състав при преброяванията на населението в България Сп. Статистика,София, НСИ и Съюз на статистиците в България, 1992, кн.4, с.37-48. ISSN: 0204-8698.

Бочева, Стефка (1992) Аз уча пиано Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий"

Бузов, Вихрен (1992) Експерименталната проверка на хипотези в съвременната биология Сб. Естествознанието и биологията пред прага на XXI век, ИФИ-БАН и Биологически факултет на СУ, Варна, с.19-28;

Бузов, Вихрен (1992) Математиката като логика; Границите на формалното познание, възможностите на аксиоматичния метод; Светоусещането на математика Философия №2, Специален брой за философия на математиката, с.10-12, 16-18, 21-23, 33-35.

Бузов, Емил (1992) Играта - елемент от процеса на оптимизиране на трудовата дейност (в началното училище) Начално образование, 1992, XXXII, № 1, с. 40-44, ISSN: 0204-4951., COBISS.BG-ID 1148131812

Бузов, Емил (1992) Ситуационно-образователната игра като учебно-научен проблем Магистър – М, 1992, с. 63-66, ISSN: 0861-7635, COBISS.BG-ID 1148125924

Булева-Петрова, Марияна (1992) Проблеми на вертикалната организация в мадригалите на Джезуалдо Сп. "Музикални хоризонти" № 9-10

Буров, Стоян (1992) Функционално взаимодействие между граматичната и лексикалната семантика в съвременния български език. Проглас. Филологическо списание [Велико Търново], І, 1992, № 1, стр. 21-26.

Бурова, Пенка (1992) За един вид персонификация в българския език. Български език, № 3.

Бурова, Пенка (1992) Метонимична употреба на глаголи във въвеждащи пряката реч авторски думи. Език и литература, № 1.

Влайков, Светлозар (1992) Структура и синтагматика постоянных сравнений древнерусского языка на “Материалах для словаря древнерусского языка ХІ – ХІV вв.” И. И. Срезневского. В. Търново, 1992, сб. “Трудове на ВТУ “Св.св. Кирил и Методий”, т. 23 У нас

Гайдова, Радка (1992) Актуални аспекти в процеса на диагностика на практическите умения в предучилищна възраст. НК, Педагогически условия за детско творчество, ВТУ, 1992

Гайдова, Радка (1992) Върху проблема за обемните модели при овладяване на знания по конструктивно-техническа дейност. НК, Развиващи функции на учебния процес, ВТУ, 1992.

Гайдова, Радка (1992) Нови виждания относно проблема за работа с шаблон в ІІІ група. НК, Педагогически условия за детско творчество, ВТУ, 1992.

Генова, Дафинка (1992) За логическите връзки в естествения език. Съпоставително езикознание, 1992, 15(1), с. 65-71. Print ISSN 0204-8701

Георгиев, Георги (1992) A Simple Formula for Differential Phase Shift Computation of Ferrite-Filled Circular Waveguide Conf. Proc. 1992 Asia-Pacific Microwave Conf. APMC ’92, Adelaide, Australia, Aug. 11-13, 1992, Vol. 2, pp. 769-772.

Георгиев, Георги (1992) Basic and Complementary Areas of Magnetic Field Polarization in a Ferrite-Filled Circular Waveguide Conf. Proc. XIth Int. Conf. Microwave Ferrites ICMF ’92, Alushta, Ukraine, Oct. 16-20, 1992, Vol. 3, pp. 36-43.

Георгиев, Георги (1992) Differential Phase Shifts in the Ferrite-Dielectric Circular Waveguide Conf. Proc. XIth Int. Conf. Microwave Ferrites ICMF ’92, Alushta, Ukraine, Oct. 16-20, 1992, Vol. 3, pp. 28-35.

Георгиев, Георги (1992) Propagation in a Circular Waveguide Partially Filled with Azimuthally Magnetized Ferrite Proc. 1992 URSI Intnl Symp. Electromagn. Theory, Sydney, Australia, Aug. 17-20, 1992, pp. 167-169.

Гецов, Антон (1992) Наблюдения върху периода в повестите на Васил Друмев Наблюдения върху периода в повестите на Васил Друмев. – Език и литература. Списание за българска и славянска филология. Главен редактор: проф. Петър Пашов. Кн. 5, 1992, с. 55–63, ISSN 0324-1270, COBISS.BG-ID – 1152962788.

Гецов, Антон (1992) Периодът в прозата и в публицистиката на В. Друмев Трудове на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Филологически факултет, том 28, кн. 2, Езикознание. Главен редактор: проф. Русин Русинов. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 1992, с. 37–65, ISSN 0204-6369, COBISS.BG-ID – 1146552804.

Гостилов, Стефан (1992) Нов подход за рисуване по даден начален образ чрез използване на семиотична връзка между музикална и изобразителна дейност Сборник материали от научна-практическа конференция на тема: “Педагогически условия за детско творчество”. Велико Търново

Гостилов, Стефан (1992) Усвояване цветността на детската рисунка от студентите – фактор за развитие на детската изобразителна дейност Сборник резюмета от научно-практическа конференция на тема: “Проблеми на образованието в демократизиращото се общество”. Смолян

Гочева, Сийка (1992) Семантические особенности собирательных существительных // Трудове на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”. Филологически факултет, т. 26, кн. 2, Велико Търново, 1989/1990 - 1992., 20с.

Гърбачева, Анелия (1992) Социальный контроль и его личностная локализация у подростков с асоциальной и просоциальной направленностью. В: Библиотека авторефератов и диссертаций по педагогике. Москва: НИИ ОПП, РАО, 1992 http://nauka-pedagogika.com/psihologiya-19-00-07/dissertaciya Москва: НИИ ОПП, РАО

Гюлчев, Николай (1992) Развитие на изобразителните способности на детето от предучилищна възраст чрез произведения на възрожденската и съвременна дърворезбена пластика. Сборник: "Педагогически условия за детско творчество. Велико Търново". 1992.

Гюлчев, Николай (1992) Усвояване цветността на детската рисунка от студентите – фактор за развитие на детската изобразителна дейност. Сборник: "Проблеми на образованието в демократизиращото се общество". Смолян, 1992.

Даскалов, Никола (1992) Бели полета в словашката литература Летописи, 1992, кн.7/8, с. 195-196; София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 1991-1997; ISSN 0861-3761; COBISS.BG-ID 1119648996

Даскалов, Никола (1992) Спомен за Кръстьо Куюмджиев Летописи, 1992, кн.4, стр. 115-117 ; София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 1991-1997; ISSN 0861-3761; COBISS.BG-ID 1119648996

Дерменджиев, Атанас (1992) L`enseignement de la geographie socio-economique de l`Europe a l`Universite de V. Tirnovo. La nouvelle Europe dans l`enseignement de la geographie. Palais de l`Europe, -Strasbourg: 1992 (17).

Дерменджиев, Атанас (1992) Антропогенното замърсяване на водите на река Янтра в района на гр. Г. Оряховица и Лясковец - състояние и проблеми. Сб. от трета научна конференция "Актуални проблеми по опазване на околната среда ЕКО-Русе 92". Русе, 29-30 октомври 1992. Русе: СУБ - Русе, 1992, с. 101.

Дерменджиев, Атанас (1992) География и политическа геометрия. Сб. от научна конференция "Подходи към европейската интеграция". София, април 1992. София: СУ "Св. Климент Охридски", 1992, с. 65-75.

Дерменджиев, Атанас (1992) Екологичната проблематика в обучението по география във ВТУ. Сб. от юбилейна научно-практическа конференция "Проблеми на образованието в демократизиращото се общество". Смолян, 28-29 май 1992. Ред. П. Петров. Смолян: ДФ "Кайнадина", 1992, с.153.

Дерменджиев, Атанас (1992) Икономическа география на европейските страни (без Източна Европа). -В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 267 с. COBISS.BG-ID 1026514148

Дерменджиев, Атанас (1992) Икономогеографски анализ на техногенните фактори за екологични нарушения на природната среда в селищата на Златишко-Пирдопската котловина. Сб. от трета научна конференция "Актуални проблеми по опазване на околната среда ЕКО-Русе 92". Русе, 29-30 октомври 1992. Русе: СУБ - Русе, 1992, с. 102.

Дерменджиев, Атанас (1992) Икономогеографското странознание - реалност и надежди. Сб. от регионална научно-методическа конференция "Промените в България, Европа, света и отражението им в училищния курс по география". Велико Търново, 10-11 септември 1992. Ред. Д. Кънчев, И. Марков, А. Дерменджиев. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методи, 1992, с. 61-66.ISBN 954 – 524 – 030 – Х COBISS.BG-ID 1025511140

Дерменджиев, Атанас (1992) Международен симпозиум на тема: "Променяща се Европа, отразена в преподаването по география" Обучението по география. -София: 1992, № 3, с. 41-45. ISSN 0204-6849 COBISS.BG-ID 1150075620

Дерменджиев, Атанас (1992) Обучението по икономическа география на страните във ВУЗ в условията на демократизация на обществения живот. Сб. от научна конференция "Хуманизмът в творчеството на Ян Коменски и демократизация на учебно-възпитателния процес". Благоевград, 20 май 1992. Ред. П. Петров. Благоевград: ЮЗУ, 1992, с. 44-45.

Дерменджиев, Атанас (1992) Променяща се Европа, отразена в преподаването по социално-икономическа география във ВУЗ. Сб. от юбилейна научно-практическа конференция "Проблеми на образованието в демократизиращото се общество". Смолян, 28-29 май 1992. Ред. П. Петров. Смолян: ДФ "Кайнадина", 1992, с.153-154.

Дерменджиев, Атанас (1992) Развитие и териториално разположение на въгледобивната промишленост на Румъния. Трудове на ВТУ, кн. География. -В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 1992, с. 85-112. ISSN 0204-6369 COBISS.BG-ID 1145663972

Дерменджиев, Атанас (1992) Усъвършенстване на обучението по география на населението и селищата в средното училище. Обучението по география. -София: 1992, № 3, с.11-18. ISSN 0204-6849 COBISS.BG-ID 1150077156

Дерменджиев, Атанас (1992) Христоматия по икономическа география на света. -В. Търново: Слово, 1992, 195 с. ISBN 954 – 439 – 061 – 8 COBISS.BG-ID 1024174308

Дерменджиева, Стела (1992) Антропогенното замърсяване на водите на град Горна Оряховица и град Лясковец – състояние и проблеми. Сб. от трета научна конференция "Актуални проблеми по опазване на околната среда ЕКО-Русе 92". Русе, 29-30 октомври 1992. Русе: СУБ - Русе, 1992, с. 101.

Дерменджиева, Стела (1992) Аспекти на екологичното географско образование в средното училище. Сб. доклади "Как да решим екопроблемите на България". Велико Търново, май 1992. Съст. Г. Матеев. Велико Търново: Изд. "Сириус-4" с. 55-63.

Дерменджиева, Стела (1992) Възможности за екологизиране на обучението по география на България в средното училище. Сб. от трета научна конференция "Актуални проблеми по опазване на околната среда ЕКО-Русе 92". Русе, 29-30 октомври 1992. Русе: СУБ - Русе, 1992, с. 95.

Дерменджиева, Стела (1992) Географското образование в Албания. –Обучението по география, 1992, № 4, с. 41-43. ISSN 0204-6849 COBISS.BG-ID 1150075876

Дерменджиева, Стела (1992) Екологичната проблематика в обучението по география във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”. Сб. от юбилейна научно-практическа конференция "Проблеми на образованието в демократизиращото се общество". Смолян, 28-29 май 1992. Ред. П. Петров. Смолян: ДФ "Кайнадина", 1992, с.154-155.

Дерменджиева, Стела (1992) За връзката на демократизацията на обществото и обучението по география на България в средното училище. Сб. от научна конференция "Хуманизмът в творчеството на Ян Коменски и демократизация на учебно-възпитателния процес". Благоевград, 20 май 1992. Ред. П. Петров. Благоевград: ЮЗУ, 1992, с. 44-45.

Дерменджиева, Стела (1992) За подготовката на студентите по география във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”. Сб. от юбилейна научно-практическа конференция "Проблеми на образованието в демократизиращото се общество". Смолян, 28-29 май 1992. Ред. П. Петров. Смолян: ДФ "Кайнадина", 1992, с.154-155.

Дерменджиева, Стела (1992) Използване на допълнителна литература в обучението по география в средното училище (Върху примера на урок по география на Япония). Трудове на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”, 1 (22), Книга - География, 1992, с. 129-148. ISSN 0204-6369 COBISS.BG-ID 1145663460

Дерменджиева, Стела (1992) Изследователският метод в обучението по география. Сб. от регионална научно-методическа конференция "Промените в България, Европа, света и отражението им в училищния курс по география". Велико Търново, 10-11 септември 1992. Ред. Д. Кънчев, И. Марков, А. Дерменджиев. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методи, 1992, с. 61-66.ISBN 954 – 524 – 030 – Х

Дерменджиева, Стела (1992) Обучението по география и въпросът за изследователския метод в следосвобожденската методическа литература. Обучението по география, 1992, № 6, с. 11-18. ISSN 0204-6849 COBISS.BG-ID 1151467236

Дерменджиева, Стела (1992) Относно социологизацията на обучението по география на България в средното училище. Сб. от юбилейна научно-практическа конференция "Проблеми на образованието в демократизиращото се общество". Смолян, 28-29 май 1992. Ред. П. Петров. Смолян: ДФ "Кайнадина", 1992, с.155.

Дерменджиева, Стела (1992) По въпроса за структурата и съдържанието на курса “География на България” в средното училище. –В: Магистър – М, 1992, № 3, с. 25-29. ISSN 0861-7635 COBISS.BG-ID 1149347812

Дерменджиева, Стела (1992) Специалността “География и геоекология” – нова възможност за подготовка на специалисти по опазване на околната среда. Сб. от научна конференция "Хуманизация и обновителни тенденции на учебно-научния процес във ВУЗ". Силистра, 18-19 май 1991. Ред. В. Куков. Шумен: Хелиос, 1991, с. 66-71.

Дерменджиева, Стела (1992) Специалността “География и геоекология” – със свой принос при решаването на екологичните проблеми. Сб. доклади "Как да решим екопроблемите на България". Велико Търново, май 1992. Съст. Г. Матеев. Велико Търново: Изд. "Сириус-4" с. 95-99.

Дерменджиева, Стела (1992) Усъвършенстване на обучението по география на населението и селищата в средното училище. Обучението по география, № 3, 1992, с. 11-17. ISSN 0204-6849 COBISS.BG-ID 1150077156

Дерменджиева, Стела (1992) Христоматия по икономическа география на света. Велико Търново: Слово, 1992, 195 с., ISBN: 954-439-061-8. COBISS.BG-ID 1024174308

Диманов, Христо (1992) Физическото възпитание във ВУЗ в прехода към демократично общество Сб. от юбилейна научно-практическа конференция с международно участие - 28-29 май 1992 г., Смолян

Димитрова, Димка (1992) Ценно методическо помагало Български език и литература ,1992, № 2, с. 61-64 ISSN 0323–9519 (Print)

Димитрова, Димка (1992) Речеви грешки в кандидатстудентските писмени работи по български език и литература Сп. Български език и литература, 1992, № 6, с. 31-38 ISSN 0323–9519 (Print)

Дончева, Иванка (1992) Синкретизмът на Асклепий с Тракийския Херос, отразен в тракийските оброчни релефи. – МЗФ "Св. Пантелеймон". Велико Търново, 1992, с. 36-43. Велико Търново

Иванова, Ценка (1992) Българският книжовен език - компонент на една специфична езикова ситуация (по материали от изданията на българската редакция “Братство” в гр. Ниш, Сърбия) Трудове на ВТУ, т. ХХVІІІ, книга 2, Езикознание, 1992, стр. 7-35 (студия). Годишна поредица, научна редакция, ISSN 0204-6369.

Иванова, Ценка (1992) История на езика и история на книжовния език - допирни точки и специфика в подхода към фактите Съвременни проблеми на българската езикова история. В. Търново, 1992; ISBN 954-524-021-0; стр. 114-126.

Йовевска, Мариана (1992) Thrace in the Bulgarien and Greek Programmes of 1918 - 1919 Etudes balkaniques, (Sofija) 1992, n. 3/4, p. 48-62.

Йонкова, Красимира (1992) Личностна промяна и идентификация на ученика. Сб. от Научно-практическа конференция "Личностен подход в педагогическата дейност", Пазарджик, 10 - 11 декември 1992г. Ред. Л. Стойчев. Пловдив: Пловдивско университетско издателство "Паисий Хилендарски", 1992, с. 123 - 124. ISBN 954 - 423 - 048 - 3

Йорданов, Стефан (1992) Тракийското наследство в българския фолклор и етно-културните промени на Балканите през Средновековието. – В: Турските завоевания и съдбата на балканските народи, отразени в исторически и литературни паметници от XIV–XVIII век. Международна научна конференция, Велико Търново, 20–22 май 1987 година. Велико Търново, 1992, 555–566.

Карамихова, Маргарита (1992) На изложба като на театър. Българска етнография. 5-6, 1992.163-165. София

Карамихова, Маргарита (1992) Човекът и човешкият свят. Четива за сватбата и за Гергьовден. История на България за 5 клас. Част първа. С., 1992. 28-31. София

Кацарски, Александър (1992) Заобикалянето на закона като основание за нищожност на сделките сп. Съвременно право, №1, стр. 76-84.

Кацарски, Александър (1992) Намаляване на завети поради недостатъчност на актива на наследството - чл. 68 ЗН. Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски", Юридически факултет за 1992, стр. 181-200.

Кацарски, Александър (1992) Отговорност на учредителите на обявено за недействително търговско дружество сп. Търговско право, №1, стр. 16-20

Кирилова, Веска (1992) Тайните на Марсилия. Е. Зола София: Тренев& Тренев, 1992, 328 с., ISBN 954–06–0039–1.

Киров, Димитър (1992) Orthodoxie und Demokratie. Glaube in der 2 Welt. 20 Jahrgang № 2. 1992. Швейцария

Киров, Пламен (1992) Испания: Конституция и публичноправно законодателство С., Век 22, 1992. 274 с. (Състав.: Н. Неновски, Г. Близнашки, …; ред.: Г. Близнашки; превод от исп.: Т. Липова и др.). (Сер. Алианс). ISBN 954-416-028-0

Константинов, Казимир (1992) Въпроси около гроба и надписа на чъргубиля Мостич. В: Плиска – Преслав: Проучвания и материали, т. 5. Шумен: Хермес и Хермес, 1992, с. 268-274. ISBN 954-534-002-9 COBISS.BG-ID 1025113316

Константинов, Казимир (1992) За два паметника от ІХ-Х в. с псалтирни текстове. В: Приноси към българската археология. Т. 1. - София : Аргес, 1992, с. 113-120.

Кючуков, Христо (1992) Развитие на устната свързана реч при 5-6 годишни деца билингви София: УНИЦЕФ

Лазаров, Иван (1992) Власть и авторитет в средневековой Болгарии ХІІ-ХІV вв. (В контексте влияния Византии). Byzantinoslavica (Praha), 1992, LIII, fasc. 2, 228-232

Легкоступ, Пламен (1992) "Педагогическото въздействие на произведенията на изкуството", ,София, сп. "Предучилищно възпитание", XL, кн. 2, 1992, стр. 17-21, ISSN: 0204-7004; COBISS.BG-ID 1148127204 София, сп. "Предучилищно възпитание", кн. 2

Легкоступ, Пламен (1992) Великденски камбани: Детски стихотворения и разкази за Възкресение Христово, Съставител Иван Станков, Художник на илюстрациите - Пламен Легкоступ; В. Търново, изд. Абагар, 1992, 32 стр, ISBN 954-427-036-1; COBISS.BG-ID 1025014756 Велико Търново, издателство Абагар

Легкоступ, Пламен (1992) Изложба на Великотърновски художници, 1992 Каракас, Венецуела

Легкоступ, Пламен (1992) Колективна изложба, 1992 Галерия „Виа ди Нани“, Торино, Италия

Легкоступ, Пламен (1992) Самостоятелна изложба - живопис, м. Октомври, 1992 галерия на Академията, Монпелие, Франция

Легкоступ, Пламен (1992) Усвояване цветността на детската рисунка от студентите – фактор за развитие на детската изобразителна дейност, (съавтор с Николай Гюлчев, Стефан Гостилов), Сборник: "Проблеми на образованието в демократизиращото се общество". Смолян, 1992. Сборник: "Проблеми на образованието в демократизиращото се общество". Смолян, 1992.

Лечев, Велико (1992) Доброволци-мюсюлмани от Търновския край в Сръбско-българската война 1885 г. - Военноисторически сборник, 1992, № 4, с. 182-194 ISSN 0204-4080. COBISS.BG-ID 1119626468; COBISS.BG-ID (на статията) 1149948644

Лечев, Велико (1992) Младежките организации при Обединената народнопрогресивна партия в България (ноември 1920 - май 1921 г.). - Исторически преглед, 1992, № 4, с. 94-104 ISSN 0323-9748. COBISS.BG-ID 1119643364; COBISS.BG-ID (на статията) 1149722852

Лечев, Велико (1992) Младежките организации при Радикалната партия (октомври 1921 - февруари 1924 г.). - Исторически преглед, 1992, № 4, с. 100-109 ISSN 0323-9748. COBISS.BG-ID 1119643364; COBISS.BG-ID (на статията) 1151708132

Лечев, Велико (1992) Непубликувани документи за съединисткото движение в Добруджа през 1885 г. - Българите в Северното Причерноморие : Изследвания и материали. Т. 1. / Състав. [и предг.] от Петър Тодоров. - В. Търново : Великотърновски унив. Св. Св. Кирил и Методий, 1992, с. 188-194. ISSN 978-954-400-183-4. COBISS.BG-ID 1025129444

Лунгарова, Пепа (1992) Характеристика на производните със суфикс -tor/-or в латински език. В: Трудове на ВТУ ”Кирил и Методий”, Велико Търново, 1992; ХХVІ/2 за 1989/1990. 69-93.

Манолакев, Христо (1992) За /не/разбирането на „Иванку, убиецът на Асеня I”. Васил Друмев - Климент Търновски в културната и политическата история на България. Юб. Сборник. Шумен, Изд. къща „Ил. Р. Блъсков”, 1992, с. 67-72.

Марков, Иван (1992) ,География на селското стопанство, , В: География на световното стопанство УИ „ Св. Св. Кирил и Методий“ Велико Търново, с.234, 1992, ISBN 954-524-014-8

Марков, Иван (1992) ., Методически въпроси на икономгеографското изследване на интегралния регионален аграрнопромишлен комплекс .Трудове на ВТУ „ Св.св. Кирил и Методий“ том 1, книга- География,1992, УИ „Св.св. Кирил и Методий“ с. 73-85, ISSN 0204-6369

Марков, Иван (1992) За някои виждания при изучаване на социално-икономическата география на селското стопанство в условията на преход към пазарно стопанство: : Сборник от доклади от регионална Научно-методическа конференция " Промените в България, Европа и света и отражението им в училищният курс по география", 10-11 септември 1992г. В. Търново, ред.Кънчев,Д., Унив. издателство, В.Търново, 1992.с.94-101, ISBN 954-524-030-х.

Миленски, Иван (1992) Географията в педагогическата система на Ян Амос Коменски Сп."Обучението по география",кн.5 ,1992,ISSN 0204-6849.COBISS.BG-ID 1151459556

Миленски, Иван (1992) Функции на подвижните игри в педагогическия процес сп."Въпроси на физическата култура",№1,1992.с.34-38.ISSN 0324-136x.COBISS.BG-ID1149886692

Мингова, Анелия (1992) Върху понятието за отказ от иска Съвременно право, 1992, № 4, с. 22-30, ISSN 0861-18-15, COBISS.BG-ID - 1119679972

Мингова, Анелия (1992) За правната природа на съдебната спогодба Год. на СУ, Юрид. фак., 85, 1992, с. 245-258, ISSN 0081-1866.

Мингова, Анелия (1992) Отказът от иск и силата на пресъдено нещо Съвременно право, 1992, № 6, с. 18-24, ISSN: 0861-18-15, COBISS.BG-ID - 1119679972

Минев, Тодор (1992) Социално подпомаган на осъдените или възпитателната работа в местата за лишаване от свобода. - В: бюл. "Затворно дело" бр. 2 София: ГДИН 1992 с.56-63 ISSN C603-5094 /COBISS.BG-ID 1119740132/ София

Мирославска, Виргиния (1992) „Ludowe” etymologie nazwisk w „Liber chamorum” Waleriana Nekandy Trepki Acta Facultatis paedagogicae Universitatis Šafarikanae, annus XXVIII, wolumen 3, Slavistika. Prešov 1992, 109 - 115

Митов, Георги (1992) Преодоляване на бюрократизма в дейността на органите на предварителното производство Как да достигнем модерното общество. С., 1992

Михайлов, Димитър (1992) "Подир сенките на облаците" - "единствената" стихосбирка на Яворов. - В: Яворов сборник. Абагар. В. Търново, 1992, с. 99-118. ISBN 954-427-051-5. COBISS.BG-ID 1024841188. У нас

Михайлов, Димитър (1992) Вазовата повест "Немили-недраги"; Повестта "Немили-недраги" през погледа на Вазовите съвременници; Кратка библиография; Речник. - В: Иван Вазов. Немили-недраги. Предговор и приложение Димитър Михайлов. Малка ученическа библиотека. Слово. Велико Търново, 1992, с. 5-14, 101-105,106, 107-111. Одобрена от Министерството на образованието и науката с писмо № 94-М-161 от 3.ІV.1992 г. ISBN 954-439-043-Х. COBISS.BG-ID 1024941796. У нас

Михайлов, Димитър (1992) За поезията на Иван Вазов и др. - В: Иван Вазов. Стихотворения. Предговор, съставителство и приложение Димитър Михайлов. Малка ученическа библиотека. Слово. Велико Търново, 1992, с. 5-13 и сл. ISBN 954-439-020-0. COBISS.BG-ID 1024853988. У нас

Михайлов, Димитър (1992) Литературни анализи в помощ на учениците от V клас. Абагар. В. Търново, 1992. ISBN 954-427-057-4. COBISS.BG-ID 1024244964. У нас

Михайлов, Димитър (1992) Литературни анализи в помощ на учениците от VI клас. Абагар. В. Търново, 1992. ISBN 954-427-058-2. COBISS.BG-ID 1024245220. У нас

Михайлов, Димитър (1992) Литературни анализи в помощ на учениците от VII клас. Абагар. В. Търново, 1992. ISBN 954-427-036-3. COBISS.BG-ID 1024245476. У нас

Михайлов, Димитър (1992) Литературни анализи в помощ на учениците от X клас. Абагар. В. Търново, 1992. ISBN 954-427-075-2. COBISS.BG-ID 1026135524. У нас

Михов, Милен (1992) Българската общественост и политическите репресии в СССР през тридесетте години - НТрВВОВУ, Кн. 24,Об. Науки, Ч. I,Юбилейна сесия “80 години от Балканските войни”, с. 158-168 Велико Търново

Михов, Милен (1992) Един бесарабски българин - подсъдим на Московския процес /март 1938/- В: “Българите в северното причерноморие. Изследвания и материали”. Т. 1,В. Търново, 1992, с. 173 -180. Велико Търново

Михов, Милен (1992) Екзарх Йосиф I, Русия и българският национален въпрос след освобождението на България до края на ХIХ век - В: “България, Балканите и Европа. Сборник в чест на Проф. С. Дамянов” В. Търново, 1992, с. 218-225. Велико Търново

Михова, Маринела (1992) Възможностите на стажантската практика за формиране комуникативни способности от студентите от специалност НУП Сб. от Международна научно- практическа конференция “Проблеми на професионално – педагогическата подготовка на учителските кадри”. 26 – 27 юни 1992, Добрич.

Михова, Маринела (1992) Някои аспекти на връзката между мисленето на детето, неговите въпроси и обучението Сб. Развиващи функции на учебния процес в детската градина. Научно-практическа конференция - 31 май-1 юни 1992. В. Търново, 30-32.

Мишев, Радослав (1992) България в австро-руските балкански отношения /1903 - 1912 г./ В. Търново, Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", Трудове на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий", 28, 1992, №3, ред. Й. Андреев, П. Тодоров, Ив. Стоянов...,с. 103 - 171, ISSN 02046369

Мишев, Радослав (1992) Проблеми на международните отношения в края на XIX век. //Сборник лекции за следдипломна квалификация на учители, В. Търново, 1992, с. 88 - 115. COBISS.BG-ID 1026456804

Мишев, Радослав (1992) Френската революция от края на XVIII век в българската историография до 9.IX.1944 г. В: България, Балканите и Европа. Доклади от конференцията, посветена на 65-год. от рождението на проф. д.и.н. Симеон Дамянов, В. Търново, Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", ред. кол. Р. Попов, Г. Плетньов, Хр. Глушков, Р. Мишев, К. Пенчиков, 1992, с.46 - 58. COBISS.BG-ID 1026468068

Мишев, Радослав (1992) Хабсбургският орел над Балканите В. Търново, Издат. "Абагар", ред. Е. Тонкова, 1992 г.142 с., ISBN 954-427-031-0

Моллов, Тодор (1992) Легендата за Каябашкото блато и българските космологични представи История и култура на Карнобатския край. Т. 2. София: БАН – ЕИМ, Изд. “Аргес”, 1992, с. 124-135

Момов, Митко (1992) Антъни Смит. Национална идентичност В: Социологически проблеми, 3 лято 1992, с.144-146, ISSN 0323-1572, 20872, НРС COBISS 1119675876 CEEOL, EBSCO, Pro Qest

Монева, Стела (1992) Монева, Стела Stela Moneva Някои основни черти на полисната организация на гръцкия свят. [Some Main Characteristics of the Polis Organization of the Greek World. . In Bulgarian] Сб. от Доклади от конференция, посветена на 65-годишнината от рождението на проф. д-р Симеон Дамянов "България, Балканите и Европа", Велико Търново, 24–26 октомври 1991 г. Ред. кол. Р. Попов, Г. Плетньов и др. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 1992, с. 313–319.

Мончев, Николай (1992) Относно обезпечеността на землището на град Тръстеник, Плевенско с пряка слънчева радиация Трудове на ВТУ, т.1, кн. География, 1992 49-60, ISSN 0204-6369, УИ ,,Св.св.Кирил и Методий,,ВТ

Моцинова, Божана (1992) Български популярни песни и хора (съставител, с Н. Колев и Ив. Донков) Университетко издателство “Св. св. Кирил и Методий” гр. В. Търново

Моцинова, Божана (1992) Българските концертини за цигулка (автор) (30 стр.) Университетско издателство

Моцинова, Божана (1992) Използването на детската цигулкова литература при обучението на студентите от Факултета по педагогика при ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” (статия) Сб. “Педагогически условия за детско творчество” (съст. Елка Петрова), материали от Научно-практическа конференция, прове-дена във В. Търново (4 декември 1992 г.)

Мутафова, Красимира (1992) За някои аспекти на ислямизационния процес, отразени в дамаскините през ХVIII в. – В: Турските завоевания и съдбата на балканските народи, отразени в исторически и литературни паметници от ХIV–ХVIII в.В. Търново, с. 408–415. Велико Търново

Мутафова, Красимира (1992) Към историята на Троян и Троянско през ХV-ХVII в. – В: Културно-историческо наследство на Троянския край. Кн. 5. Принос към историята на Троянския край от древността до Освобождението. Съст. Т. Тотевски. София : Издателство „София“ – ЕООД, 1992, с. 46–-66. София

Налбантова, Елена (1992) Литературни анализи : В помощ на учениците от IX кл. Колектив В. Търново : Абагар, 1992, 144 с. ISBN 954-427-074-4 COBISS.BG-ID 1024577252

Налбантова, Елена (1992) Системата на образите в повестта на Васил Друмев “Нещастна фамилия”. Васил Друмев - Климент Търновски в културната и политическа история на България. Варна, 1992.

Няголова, Марияна (1992) Niagolova M. (1992) La conscience et la conscience de soi dans les oeuvres de Henri Wallon et S. L. Rubinstein. Journal international de Psychologie, v. 27, p. 536. Print ISSN: 0020-7594, ISBN 0-86377-907-7 ; CrossRef citations | Open Acces | https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/10358/7_703_093.pdf?sequence=1 Брюксел, Белгия

Няголова, Марияна (1992) Няголова М. (1992) Личностният подход в концепциите на Анри Валон и С. Л. Рубинщайн за обучението и възпитанието - Личностен подход в педагогическата дейност. ИДНУ - Пазарджик, Ред. Лазар Стойчев. Пловдив: Пловдивски университет "Пайсий Хилендарски". 1992. с. 77 - 78. ISBN 954 – 423-048-3 Пловдив

Павлов, Пламен (1992) Бележки за българското етническо и политическо присъствие в междуречието на Дунав и Днестър през ХІІ-ХІV в.- Българите в Северното Причерноморие, т. І. В. Търново, 1992, 57-69. В. Търново

Павлов, Пламен (1992) Бележки за някои личности от българското средновековие с оглед историята на Добруджа през ХІ-ХІІІ в.- Добруджа, т. 9, 1992, 169-177. Добрич - Силистра

Павлов, Пламен (1992) Българската държава и османската експанзия (1369 – 1422). В. Търново, 1992, 90 стр. ( в колектив с Ив. Тютюнджиев). В. Търново

Павлов, Пламен (1992) Власть и авторитет в средневековой Болгарии ХІІ-ХІV вв. (В контексте влияния Византии).- Byzantinoslavica (Praha), 1992, LIII, fasc. 2, 228-232 (в съавторство с Ив. Лазаров). Praha

Павлов, Пламен (1992) За етапите на османското завоевание на българската държава (1370-1397).- Турските завоевания и съдбата на балканските народи, отразени в исторически и литературни паметници от ХІV-ХVІІІ в. София - В. Търново, 1992, 1992, 57-67 (с Ив. Тютюнджиев). В. Търново

Павлов, Пламен (1992) Патриарх Йоаким ІІІ, хан Чака и цар Теодор Светослав.- Духовна култура, 1992, кн. 6, 27-33. София

Павлов, Пламен (1992) Просопографски бележки за български военачалници от ХІІ-ХІІІ в.- Военноисторически сборник, 1992, кн. 5, 3-16. София

Павлов, Пламен (1992) Психологическият фактор във въстанието на Петър и Асен.– в. Велико Търново, 1992, бр. 1, с. 9 В. Търново

Павлов, Пламен (1992) Средновековна България и куманите. Военнополитически отношения (1186-1241).- Трудове на ВТУ “Св.св. Кирил и Методий”, т. 27 (1989), кн., 3, история, В. Търново, 1992, 7-61. В. Търново

Павлов, Пламен (1992) Средновековните български владетели и каирските султани.- в-к ”Велико Търново”, ХІХ, 1990, № 1, с. 13 В. Търново

Палангурски, Милко (1992) България и Балканската война. Библиографски указател, 1992, В.Търново, предговор. В. Търново

Палангурски, Милко (1992) Българо-руски военни връзки по време на управлението на Либералната (радославистка) партия (1899-1901г.). В: България, Балканите и Европа, Сборник в чест на проф. Симеон Дамянов, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 1992, с.201-208. В. Търново

Палангурски, Милко (1992) Добруджа в геостратегическия сблъсък между Русия и Австро-Унгария. В: Българите в северното причерноморие, т. І., В. Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий” 1992, с.114-122. В. Търново

Палангурски, Милко (1992) Либералната (Радославистка) партия в системата на българската парламентарна демокрация : ноември 1900 - юни 1904 г./,Машинопис, 296 с. автореферат – 24 с. Предложена от ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" ; Защитена пред СНС по нова и най-нова история. Утвърдена от ВАК с протокол на ПВАК No 22. Рецензенти: П. Тодоров, В. Николова. За придобиване на научната степан „кандидат да историческите науки“. В. Търново

Палангурски, Милко (1992) Разцеплението на Либералната (радославистка) партия, ноември 1900 - юни 1904 г. В: Трудове на ВТУ “Св.Св. Кирил и Методий”, В. Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 1992, т. 30, кн.3, с. 79-125. ISSN 0204 – 6369. В. Търново

Пенчева, Ивалинка (1992) За достойно място на свободния пазар. Хранителна промишленост, 1992, (3,92), с. 3 - 5. Print ISSN 0205 - 3837, COBISS.BG-ID 1119689956.

Пенчева, Ивалинка (1992) Кой спечели и кой загуби от реформата? Икономически живот, 1992, 20(1288), с. 11-12, Print ISSN 0205-0994, COBISS.BG-ID 1119403492.

Петков, Петко (1992) Българската общественост и възвръщането на Южна Добруджа към България през 1940 година. // България, Балканите и Европа. Доклади от конференция, посветена на 65-годишнината от рождението на проф. д-р Симеон Дамянов. Под ред. на проф. Р. Попов. В. Търново, 1992, с. 273-280.

Петков, Петко (1992) Толерантността, тази трудна политическа добродетел. Документално-публицистични свидетелства за българските политически нрави през 70-те и 80-те години на ХIХ век. В. Търново. Изд. Аста. 202 с. УДК 32(497.2)(091)(093) 050(497.2)(091) COBISS.BG-ID - 1025345252

Петков, Петко (1992) Търновският митрополит Климент и възстановяването на дипломатическите отношения между България и Русия (1894-1896 г.). // Васил Друмев - Климент Търновски в културната и политическата история на България. Юбилеен сборник. Под ред. на проф. Д. Леков. Варна, 1992, с. 145-153.

Петкова-Марчевска, Славка (1992) "За някои проблеми на демократизацията във висшите учебни заведения" Сб. "Проблеми на образованието в демократизиращото се общество", гр. Смолян

Петкова-Марчевска, Славка (1992) "Самостоятелната работа на студентите и автономията на личността" Сб. "Ян Амос Коменски и хуманизмът", гр. Благоевград

Петров, Димитър (1992) Forsed occillasions in ecological systems. Математика и математическо образование,1992(358-364).

Петров, Димитър (1992) Трептения в едноконтурни системи за регулиране със закъснения ( Д.П.Цветков). Математика и математическо образование,1992(358-364).

Петров, Петър (1992) Петров, П. Зараждане на кооперативната идея Научни трудове- ВВОВУ "В. Левски, 1992, кн. 35, ч. II, с. 245-298, ISSN: 0861-9115-21.

Петрова, Анастасия (1992) Комплексният подход при изследването на балканския езиков съюз като ареална езикова общност. - Балканистичен форум, 1992, №1, с. 41–46. Print ISSN - 1310-3970, COBISS.BG-ID - 1121113828

Петрова, Веселинка (1992) Петрова, В. Гледни точки за социалната роля на предучилищното възпитание и проблеми на професионално-практическата подготовка на студентите Смолян: В сб.: Проблеми на образованието в демократизиращото се общество, (с. 97)

Петрова, Веселинка (1992) Петрова, В. Кодирането и декодирането на елементите на речта и езика за развитие на творческите способности у 5 – 6-годишните деца Велико Търново: В сб.:Педагогически условия за детско творчество, (с. 78).

Петрова, Веселинка (1992) Петрова, В. Педагогически функции на графичното моделиране за усвояване на звуковата форма на думата от 5 – 7-годишните деца Велико Търново: Трудове на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", Педагогически факултет, т. 3, кн. 4, 1991 - 1992, (с. 45).

Пешева, Маргарита (1992) Телевизията - политическата машина

Попова, Елена (1992) Пространствени промени в българската възрожденска иконопис. Из историята на българското изобразително изкуство III, С., 1992, 5-16

Радев, Радослав (1992) Размисли за иконата и стенописа в българската литература. Варна. Издателство "Славена", 1992 г. 80 с.

Русева, Виолета (1992) Гео Милев. Поезия. Публицистика. Предговор, съставителство и приложение В. Русева. Велико Търново: Слово, 1992. (1999 ISBN 954 439 567-9)

Русева, Виолета (1992) Й. Йовков. Разкази. Предговор, съставителство и приложение В. Русева. Велико Търново: Слово, 1992. (1999 ISBN 954 439 568-7)

Русева, Виолета (1992) Кризата на изказа – срив на ценности. – В. Литературен форум, бр. 10, 11 - 17 март, 1992

Русева, Виолета (1992) Литературни анализи в помощ на учениците от VI клас. Колектив: В. Русева, Ив. Радев, Д. Михайлов, Ив. Станков, Ст. Гърдева, Р. Мишева. Велико Търново: Абагар, 1992, ISBN 954-427-058-2 (1993, 1994,1999,2000). Русева, В.: Иван Вазов. „Иде ли?”, с. 51 - 54. Русева, В.: Николай Лилиев. „Тихият пролетен дъжд”, с. 85 - 87. Русева, В.: Елин Пелин. „По жътва”, с. 87 - 90. Русева, В.: Йордан Йовков. „По-малката сестра”, с. 90 - 93

Русева, Виолета (1992) Литературни анализи в помощ на учениците от V клас. Колектив: В. Русева, Ив. Радев, Д. Михайлов, Ив. Станков, Ст. Гърдева, Р. Мишева. Велико Търново: Абагар, 1992, ISBN 954-427-057-4 (1993, 1994, 1999, 2000). Русева, В.: Елин Пелин. „На браздата”, с. 74 - 77. Русева, В.: Йордан Йовков. „Другоселец”, с. 91 - 94. Русева, В.: Христо Смирненски. „Братчетата на Гаврош”, с. 94 - 97. Русева, В.: Христо Смирненски. „Зимни вечери”, с. 97 - 100. Русева, В.: Никола Вапцаров. „Пролет”, с. 105 - 108

Русева, Виолета (1992) Литературни анализи в помощ на учениците от VII клас. Колектив: В. Русева, Ив. Радев, Д. Михайлов, Ст. Гърдева. Велико Търново: Абагар, 1992, ISBN 954-427-035-3 (1993, 1994, 1999, 2000). Русева, В.: Елин Пелин. „Андрешко”, с. 58 - 63. Русева, В.: Елин Пелин. „Косачи”, с. 63 - 68. Русева, В.: Елин Пелин.”Ангелинка”, с. 68 - 71. Русева, В.: Христо Смирненски. „Юноша”, с. 71 - 76. Русева, В.: Павел Вежинов. „Един есенен ден по шосето”, с. 100 - 105. Русева, В.: Йордан Радичков. „Горещо пладне”, с. 105 - 110. Русева, В.: Станислав Стратиев. „Самотните вятърни мелници”, с. 110 - 112

Русева, Виолета (1992) Литературни анализи в помощ на учениците от XI клас. Колектив: В. Русева, А. Калоянов, Д. Колева, Д. Михайлов, Ив. Станков, С. Василев. Велико Търново: Абагар, 1993, ISBN 954-427-080-9 (1992,1994, 1999, 2000). Русева, В.: Гео Милев. „Септември”, с. 3 - 9. Русева, В.: Гео Милев. „От „Небето” до „И свет во тме светится”, с. 9 - 12. Русева, В.: Ангел Каралийчев. „Ръж”, с. 29 - 33. Русева, В.: Атанас Далчев. „Повест”, с. 77 - 80. Русева, В.: Атанас Далчев. „Прозорец”, с. 80 - 84. Русева, В.: Йордан Радичков. „Свирепо настроение”, с. 140 - 144

Русчев, Иван (1992) Международен семинар по проблемите на държавната администрация. -Съвременно право, 1992, №. 3, с. 102-107, ISSN 0861-1815, COBISS.BG-ID 1119679972

Спасова, Мария (1992) Арсений Солунски. Описание на светите места в Палестина. – В: Стара българска литература. Т. 5, Естествознание. София, 1992, 159–161.

Спасова, Мария (1992) Козма Индикоплевс. Из „Християнска топография”. – В: Стара българска литература. Т. 5, Естествознание. София, 1992, с. 59–67; с. 118–136; 202–207.

Спасова, Мария (1992) Към лексикалната характеристика на старобългарския и среднобългарския превод на хомилията за Петдесетница от Григорий Богослов. – В: Съвременни проблеми на българската езикова история. Велико Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 1992, 77–95. ISBN 954-524-021-0. COBISS.BG-ID 1025837028.

Спасова, Мария (1992) Османската експанзия на Балканите, отразена в книжовните паметници от XIV – XV в. – В: Турските завоевания и съдбата на балканските народи, отразени в историческите и литературните паметници от XIV – XVIII в. Велико Търново, 1992, 467–472.

Спасова, Мария (1992) Слово за светите имена в Ерусалим. – В: Стара българска литература. Т. 5, Естествознание. София, 1992, 155–158.

Спиридонов, Валентин (1992) Спиридонов, В. Германският периодичен печат и подготовката за обявяване независимоста на България.- В: България, Балканите и Европа. Доклади от конференция, посветена на 65-годишнината от рождението на проф. д-р Симеон Дамянов. Ред. Р. Попов. В.Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 1992, с. 153-160. COBISS.BG-ID 1026468068 В. Търново

Станков, Иван (1992) Мотивът "Майка, либе и дружина" у Ботев, Яворов и Дебелянов Яворов сборник ISBN 954-427-051-5 COBISS.BG-ID 1024841188

Станков, Иван (1992) Приказката и / или разказът сп. Литературна мисъл, 1992, кн. 1-2

Станков, Иван (1992) Скръбният, нежният. лирическият свят на Асен Разцветников. изд. Алфа, В. Търново ISBN 954-831-02-8 COBISS.BG-ID 1026140132

Стефанов, Бойко (1992) Великов, Б. Особености на възприемането и въздействието на художествената мултипликация в предучилищна възраст. Сборник, Развиващи функции на учебния процес в детската градина, с.90-91. Велико Търново.

Стефанов, Бойко (1992) Великов, Б. Художественият конфликт - жизнени проекции и рефлексия. Сборник, Проблеми на обучението по говорна култура, словесно-изпълнителско и театрално изкуство на студентите от педагогическите институти, с.41-43. Благоевград.

Тодоров, Георги (1992) Оперативно техническо и икономическо диагностиране и оптимиране на системи от инженерни машини (Програми GAMBiT - DO и GAMBiT) OO) Отчети по НИС при ВВОВУ “В.Левски”

Тодоров, Иван (1992) Характер на монетното обръщение в Тракия през ІІ–І в. пр.н.е. – В: Трудове на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”. Т. 28, 3. Ред. кол.: проф. Й. Андреев, доц. П. Тодоров, доц. Ив. Стоянов, доц. Г. Плетньов, доц. Р. Мишев, доц. М. Минчев, гл.ас. М. Палангурски. Велико Търново, 1992, 53–101 (1 карта). ISSN 0204-6369. Трудове на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”. Т.28, 3. Велико Търново.

Тодорова, Маргарита (1992) Микрокомпютърна система за масов тестов контрол на знанията с фронтална обратна връзка. Сб.н.тр. ВВОУ “В.Левски”, 1992. Сб.н.тр. ВВОУ “В.Левски”, 1992.

Тополска, Евгения (1992) Природният пейзаж в детския разказ Предучилищно възпитание, 1992, №1,с. 9–11, ISSN 0204-7004, COBISS.BG-ID 1119665636

Тютюнджиев, Иван (1992) Българската анонимна хроника от XV век : [Изследване]. – В. Търново : Елпис, 1992. – 256 с. Библиогр. с. 242-254. [Рец.]: Bojčeva, P. // Et. balkaniques, 1994, № 2, p. 147-149. [Рец.]: Бойчева, П. // Епохи, 1994, № 2, с. 108-111. В. Търново

Тютюнджиев, Иван (1992) Българската анонимна хроника от ХV век за началото на османското завоевание в Европа. // Турските завоевания и съдбата на балканските народи, отразени в исторически и литературни паметници от ХIV – ХVIII в. : Междунар. науч. конф., В. Търново, 20 – 22 май 1987 г. – В. Търново : ВТУ Св. св. Кирил и Методий, 1992, с. 104-112. В. Търново

Тютюнджиев, Иван (1992) Българската държава и османската експанзия 1369 – 1422 : [Изследване]. – В. Търново : Слово, 1992. – 91 с. (в съавт. с Пл. Павлов) Авторска част: с. 5-24, 29-36, 38-59, 62-74. Библиогр. с. 79-87. В. Търново

Тютюнджиев, Иван (1992) Българската хроника от XV век в историографските проучвания. // Тр. на ВТУ Св. св. Кирил и Методий – В. Търново. Исторически факултет, 27, 1992 [за 1989], № 3, с. 65-111. Рецензент: доц. д-р Йордан Андреев. В. Търново

Тютюнджиев, Иван (1992) Документи за политическата история на средновековна България ХII – ХIV в. : В помощ на семинарните занятия : [За студентите от Великотърновския унив. Св. св. Кирил и Методий]. – 2. прераб. и доп. изд. – В. Търново : Аста, 1992. – 152 с. (съавт. с Иван Лазаров, Пламен Павлов) 1. изд. 1989. В. Търново

Тютюнджиев, Иван (1992) За етапите на османското завоевание на българската държава (1370 – 1397). // Турските завоевания и съдбата на балканските народи, отразени в исторически и литературни паметници от ХIV – ХVIII век : Междунар. науч. конф., В. Търново, 20 – 22 май 1987 г. – В. Търново : ВТУ Св. св. Кирил и Методий, 1992, с. 57-67. (в съавт. с Пл. Павлов) В. Търново

Тютюнджиев, Иван (1992) Османското завоевание и българската миграция във Влашко и Молдова през XIV – XV в. // Българите в Северното Причерноморие : Изследв. и мат. Т. 1. – В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 1992, с. 70-81. В. Търново

Харалампиев, Иван (1992) За бъдещето на футурните глаголни форми в българския език. – Български език, 1992, 42, (кн. 1), с. 1-10 (първа част). Print ISSN 0005-4283; COBISS.BG-ID 1151068644

Харалампиев, Иван (1992) За бъдещето на футурните глаголни форми в българския език. – Български език, кн. 2, 1992, с. 104-112 (втора част).

Харалампиев, Иван (1992) За членните форми в езика на писателите от Евтимиевата Търновска книжовна школа - Български език, 1992, 42, (кн. 4), с. 309-312. Print ISSN 0005-4283; COBISS.BG-ID 1152938724

Харалампиев, Иван (1992) История на българския език. Велико Търново : УИ "Св. Св. Кирил и Методий", 1992, 343 с. ISBN 954-524-007-5; COBISS.BG-ID 1024573924

Харалампиев, Иван (1992) Удвояването на предлозите В и С в българския език. - Проглас, 1992, 1, (кн. 1), с. 15-20. Print ISSN 0861-7902; COBISS.BG-ID 1150284516

Христов, Любомир (1992) Formation of ortographical habits using personal computer La langue et la litterature Francaisis dans la civillisation mondiale, V. Tarnovo, Novembre 1992

Христов, Христо (1992) Навременна среща с философската класика /А.Шопенхауер. Афоризми за житейската мъдрост, С., 1992/ Великотърновски вестител, №4, 13.03.1992.

Христова, Надежда (1992) Жената в англосаксонското общество (VІ–ІХ в.) [Women in the Anglo-Saxon Society (6th–9th c.)] Сборник в чест на проф. д-р Симеон Дамянов. Доклади от конференция, посветена на 65-годишнината от рождението на проф. д-р Симеон Дамянов. Велико Търново, 24–26 октомври 1991 г. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 1992, с. 336-340.

Христова, Надежда (1992) Предпоставки за кръстоносните походи [Preconditions for the Crusades] История, 1992, кн. 2, с. 53-60.

Хънтов, Владимир (1992) К вопросу о месте праболгаризмов в синхронной словообразовательной системе (синхронных словообразовательных гнездах) современного русского литературного языка Трудове на ВТУ “Св.св. Кирил и Методий”, Филологически факултет. Том 28, книга 2. Езикознание. Гл. ред. проф. Русин Русинов. Велико Търново, Университетско издателство “Св.св. Кирил и Методий”; 1992; стр. 137-164. ISSN 0204-6369.

Цветков, Димитър (1992) Asymptotic Bifurcations in Systems for Control with Delay Math. Balkanica (N.S.) 6 (1992), no. 4, 375–382. ISSN: 0205-3217

Цветков, Димитър (1992) Mean-periodic problem for functional-differential equations of retarded type. God. Vissh. Inst. Arkhit. Stroit. Sofiya, Svitk II, Mat. 36(1991), 59-63 (1992). ISSN: 1310-814X

Цонкова, Димитринка (1992) Йотов, Й., Д. КАДИНОВА, М. Миленски, И. Ангелова, Разпределение на усилията в супермаратона „Спарта-Атина” (250 км). Доклади от международната научна конференция по лека атлетика. С., 1992, с. 40.

Цонкова, Димитринка (1992) Йотов, Й., Д. КАДИНОВА, С. Язаджиева, И. Ангелова. Подвижните игри и активната физкултурна и спортна дейност. Начално образование, 1992, №5, с. 43.

Чохаджиев, Стефан (1992) La madone de Slatino. – Archeologia (Fr), 281, 1992, p. 6.

Чохаджиев, Стефан (1992) Une figure de "Chamane" chalcolithique en Bulgarie. – Archeologia (Fr), 285, 1992, p. 7.

Чохаджиев, Стефан (1992) Ьber die Frage der chronologischen Stellung der bemalten Keramik im Stil "Akropotamos – Galepsos". – Studia Praehistorica, 1992, 11-12 , p. 177-183.

Янков, Румен (1992) География на световното стопанство Велико Търново: Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий”, 1992, 236 с. ISBN 954-524-014-8 COBISS.BG-ID 1025393636

Янков, Румен (1992) Икономгеографското съдържание на някои учебници по география в миналото Обучението по география, 1992, № 2, с. 28-32. ISSN 0204-6849 COBISS.BG-ID 1150077156

Янков, Румен (1992) Усъвършенстване на обучението по география на населението и селищата в средното училище Обучението по география, № 3, 1992, с. 11-17. ISSN 0204-6849 COBISS.BG-ID 1150077156

Янков, Румен (1992) Христоматия по икономическа география на света Велико Търново: Изд. „Слово”, 1992, 195 с. ISBN 954-439-061-8 COBISS.BG-ID 1024174308

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/