Публикации за 1991


Александрова, Силвия (1991) Версайско-Вашингтонска система на следвоенно устройство на света. В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 1991, 60 с.

Анчев, Стефан (1991) За провокацията в Сухиндол и нейните аналози в страната! в. Движение, 41, 31 окт. 1991

Анчев, Стефан (1991) Как да построим Вавилонската кула? в. Движение, 36, 26 септ. 1991

Анчев, Стефан (1991) Кратка история на Добруджа. Архив за поселищни проучвания, 2, В. Търново, 1991, с. 108-114.

Анчев, Стефан (1991) Нашите политически беди се дължат на чужди влияния в. Движение, 38, 10 окт. 1991.

Анчев, Стефан (1991) Нов поглед за Солунското примирие и събитията около него. в. Движение, 43, 14 ноем. 1991

Анчева, Антоанета (1991) Поглед към живописния и литературния портрет Сб. Българистични и славистични изследвания, В. Търново, 1991, с. 162-169.

Аркадиев, Димитър (1991) Икономическа оценка на възрастта на първо заплождане на ремонтните свине Юбилейна науч. сесия "60 години РНИВМИ - Ст.Загора", Октомври 1991, Ст.Загора

Аркадиев, Димитър (1991) Сезонност на ражданията и заболяванията при телета Юбилейна науч. сесия "60 години РНИВМИ - Ст.Загора", Октомври 1991, Ст.Загора

Аркадиев, Димитър (1991) Статистиката - що е то? В-к "Стара Загора", бр.84/1991

Бурнева, Николина (1991) Wege der deutschen Literatur. Ein Lehrbuch zur Geschichte der deutschen Literatur von den Anfaengen bis zum Sturm und Drang. Veliko Tarnovo: Universitaetsverlag, 223 S.

Буров, Стоян (1991) Асиметрия на форма и значение в числовата парадигма на абстрактните съществителни имена в българския език. Български език, ХLІ, 1991, № 1, стр. 13-21.

Бурова, Пенка (1991) Компетентност и компетенции. Български език, № 1.

Бурова, Пенка (1991) Самопредставянето. Литературен вестник (Велико Търново), 28 февруари 1991.

Георгиев, Георги (1991) Application of Tricomi Functions in the Eigenvalue Analysis of the Circular Gyrotropic Waveguide Europ. Trans. Telecomm. Related Technol., ETT, Vol. 2, No. 2, pp. 259-269, Mar./Apr. 1991. DOI: 10.1002/ett.4460020216 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-0026122515&doi=10.1002%2fett.4460020216&partnerID=40&md5=8f05b69e5c10a10091b4c435a6bd1667

Гочев, Гочо (1991) Розбіжності болгарської та української спорідненої лексики з точки зору категорії роду // ПС. Вип.43. Львів, 1991. С.102–106.

Гочев, Гочо (1991) Сопоставительный анализ жестов русских и болгар // Учет родной культуры иностранных учащихся в процессе преподавания русского языка / Межвуз. сборник - Волгоград, 1991. - С.122 -133.

Гочева, Сийка (1991) Сопоставительный анализ жестов русских и болгар // Учет родной культуры иностранных учащихся в процессе преподавания русского языка / Межвуз. сборник - Волгоград, 1991. - С.122 -133.

Грудков, Венелин (1991) Е. Георгиев и литературния процес на XIII в. Българистични и славистични изследвания.(20-29 стр.) Велико Търново.

Гюлчев, Николай (1991) За фантазния образ в детската изобразителна дейност. Сборник: "Хуманизация и обновителни тенденции на учебно-научния процес във ВУЗ". Шумен. 1991.

Дерменджиев, Атанас (1991) Възможности на икономогеографското странознание за актуализиране на учебно-научния процес по география. В: Хуманизация и обновителни тенденции на учебно-научния процес във ВУЗ, Ш., 1991, с. 66-71.

Дерменджиев, Атанас (1991) Да си направим област. /Съавтор/. –В: Север-Изток, №16 (27), 18. 04. 1991,с. 6.

Дерменджиев, Атанас (1991) Икономическа география на европейските страни (без Източна Европа). (съавтор) В. Търново, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 251 с. РБ-Благоевград, 82331

Дерменджиев, Атанас (1991) Опит за промишлено райониране на Румъния. В: Изв. На БГД, т. ХХХ, с. 89-99. ISSN 03-755-92-4

Дерменджиева, Стела (1991) An Economic and Geographic Study of Some Transport Pollutants in the Towns along the Yantra River. (V. Doikov, S. Dermendjieva, A. Dermendjiev), Stable development and ecology – XXI Century. Sofia, 1991, p. 80. Stable development and ecology – XXI Century. Sofia, p. 80.

Дерменджиева, Стела (1991) Some Аspects of the Тeaching Staff Training for Ecologica-Education in Secondary Schools., Stable development and ecology /Dermendjieva, S. & V. Velikov/. Stable development and ecology – XXI Century. Sofia, p. 100.

Дерменджиева, Стела (1991) Икономгеографското съдържание на някои учебници по география в миналото. (С. Дерменджиева, Р. Янков). – В: Обучението по география, № 2, с. 28-32. ISSN 0204-6849

Дерменджиева, Стела (1991) Подготовка на преподавателски кадри за формирането на екологични знания в средното училище. (С. Дерменджиева, В. Великов) –В: Екология, опазване на околната среда и образование, С., с. 58-65.

Дерменджиева, Стела (1991) Университетското образование по география и развитието на интелектуалните възможности на студентите. –В:Хуманизация и обновителни тенденции на учебно-научния процес във ВУЗ, Шумен, с. 62-66.

Дилова-Нейкова, Цветанка (1991) Йотов Й., Цв. Дилова, Д. Кадинова (1991) "Нормативи за подбор и ориентация на студенти в профилираните групи по спортна стрелба. Сборни трудове. “Научно-практически аспекти на физическото възпитание”. ВТУ 'Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 1991. ВТУ 'Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 1991.

Димитрова, Марийка (1991) Zum Zusammenhang von Semantik des Präfixes und Valenz der Ausgangslexeme im Deutschen und Bulgarischen (anhand von Präfixverben mit auf- und deren Entsprechungen im Bulgarischen) Съпоставително езикознание, кн. 6, София, с. 20-27

Димитрова, Марийка (1991) Семантика на глаголните представки, обозначаващи началната фаза на глаголното действие в съвременния български език Български език, кн. 2, София, с. 132-139

Драгнев, Владимир (1991) Жаргонът, без който (не) можем Съпоставително езикознание, кн. 3, 1991 г.

Драгнев, Владимир (1991) Основни характеристики на прехода от собствени към нарицателни имена във френския език Чуждоезиково обучение, кн. 1, 1991 г.

Драгнев, Владимир (1991) Ц. Карастойчева, Българският младежки говор Съпоставително езикознание, кн. 3, 1991 г.

Иванова, Ценка (1991) Към предвъзрожденския етап от историята на южнославянските книжовни езици Българистични и славистични изследвания (в памет на акад. Емил Георгиев). В. Търново, 1991; стр. 86-98

Илиева, Мария (1991) Характеристика на един тип сложни изречения, битуващи в разговорната реч. – В: Проблеми на българската разговорна реч. В. Търново, 1991, 122–126.

Йовевска, Мариана (1991) Тракия в политиката на България и Гърция (1878-1919) Исторически преглед, 1991, кн. 3, с. 30-50

Карамихова, Маргарита (1991) Моногамия и полигиния в българското доиндустриално общество. Българска етнография. 3, 1991. 59-65. София

Карамихова, Маргарита (1991) Смесените бракове - нежелана реалност. Българска етнография. 6, 1991. 29-38. София

Киров, Димитър (1991) Neue orthodoxe vereinigung in Bulgarien. Glaube in der 2 Welt. 19 Jahrgang № 5. Швейцария

Легкоступ, Пламен (1991) "Графиката и интелектуалното развитие на децата" - сп. "Предучилищно възпитание", кн. 6, 1991." - сп. "Предучилищно възпитание", кн. 6, 1991. София, сп. "Предучилищно възпитание", кн. 6

Легкоступ, Пламен (1991) "Концептуалност при създаване на нова програма за детските градини" - сп. "Предучилищно възпитание", кн. 4, 1991. София, сп. "Предучилищно възпитание", кн. 4

Маринов, Венцислав (1991) Възможности за усвояване и прилагане на изразните средства и принципи на композицията в семинарните и практическите занятия по Теория и методика на обучението по изобразително изкуство във ВУЗ. гр. Силистра

Маринов, Венцислав (1991) За стимулиране на изследователската дейност на студентите през вреяме на учебната практика "Първите дни на детето в училище". гр. Силистра

Милкова, Димитринка (1991) Размишления относно концепцията за развитието на университетското юридическо образование у нас. Съвременно право, № 4

Мингова, Анелия (1991) За характера на второинстанционното производство в светлината на последните изменения в Гражданския процесуален кодекс Съвременно право, № 1

Мингова, Анелия (1991) Принципите на гражданския процес при оттегляне на иска Год. на СУ, Юрид. фак., 82, № 1

Минев, Тодор (1991) Пенитенциарна педагогика /М.Хаджийски,Н.Петрова,Т.Минев/ Велико търново

Михайлов, Димитър (1991) Иван Вазов и Стоян Михайловски - единство на противостоенето. - Език и литература, 1991, кн. 3, с. 82-92. У нас

Михов, Милен (1991) Българският буржоазен печат за процеса срещу Кр. Раковски и “десноцентриския блок” в СССР /март 1938/- ИПр, 1991,№ 9, с. 79-91. София

Михова, Маринела (1991) Възрожденските буквари – пътеводител на нравствените ценности на българите. Трудове на Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”. Педагогически факултет, Том 3, Книга 4.

Михова, Маринела (1991) Значението на нравствените чувства и ролята на началния учител за формирането им в детската личност. Научно-теоретична конвференция “Общочовешкото в нравственото формиране на личността” , ИНДУ, Плевен, 1991. Научно-теоретична конвференция “Общочовешкото в нравственото формиране на личността” , ИНДУ, Плевен

Михова, Маринела (1991) Формиране на комуникативни способности у студентите от НУП в процеса на учебната практика “Първите дни на детето в училище”. Сб. Актуални проблеми на квалификацията на педагогическите кадри. Международна научна конференция, Пловдивски университет”П. Хилендарский, Институт за повишаване на квалификацията на учителите “А. Тошева”. Ст. Загора, 137-139. Сб. Актуални проблеми на квалификацията на педагогическите кадри. Международна научна конференция, Пловдивски университет”П. Хилендарский, Институт за повишаване на квалификацията на учителите “А. Тошева”. Ст. Загора, 137-139.

Моцинова, Божана (1991) Насоки за преодоляване на инструментално-техническите проблеми в концертините за цигулка на Парашкев Хаджиев, Веселин Стоянов, Пенчо Стоянов и Петър Христосков (студия) (31 стр.) Трудове на ВТУ

Налбантова, Елена (1991) “Животописание” от Васил Друмев и диалогът в културата. Българистични и славистични изследвания. В. Търново, 1991.

Налбантова, Елена (1991) За жанровата парадигма на възрожденската проза. Жанр и възприемател през Възраждането. В. Търново, 1991.

Николов, Николай (1991) Приложение на метода сканираща област при неограничено монтажно поле Сп. "Електротехника и електроника", бр. 5-6, с. 13-14

Няголова, Марияна (1991) Няголова М., Попиванов К. Проблемът за внушението в българската психология и психиатрия от първата половина на XX век. Психология и преустройство. III конгрес на Дружеството на българските психолози. София. с. 57 - 58. София: Дружество на българските психолози

Павлов, Пламен (1991) България, Византия и куманите (седемдесетте години на ХІ – първите десетилетия на ХІV в.). Кандидатска дисертация. В. Търново, 1991, 302 стр. (машинопис); Автореферат – 22 стр. ( Защитена на 4 юли 1991 г.). Публикуван е само автореферат на дисертацията. В. Търново

Павлов, Пламен (1991) Лекции по българска история, част І (680 г. – ХVІІ в.), В. Търново, 1991, 170 стр. (в колектив с Ив. Лазаров и Ив. Тютюнджиев). В. Търново

Павлов, Пламен (1991) Лекции по българска история, част ІІ (ХVІІІ в.- 1944 г.). В. Търново, 1991, 202 стр. (в колектив с Ив. Лазаров, Ив. Тютюнджиев и М. Палангурски). В. Търново

Павлов, Пламен (1991) Османските турци и краят на средновековна България (Нова хипотеза за гибелта на Видинското царство). В. Търново, 1991, 40 стр. (в съавторство с Ив. Тютюнджиев). В. Търново

Павлов, Пламен (1991) Теодор Светослав, Ногай и търговецът Пандолеон.– Историко-археологически изследвания (В памет на проф. Станчо Ваклинов). В. Търново, 1991, 121-130 В. Търново

Палангурски, Милко (1991) България – рекордьор на процеси срещу бивши управници, Общество и право, 1991,12, 26-28. ISSN 02-04-8523 София,

Палангурски, Милко (1991) Идейни и програмни схващания на Либералната (радославистка) партия, (1886-1904 г.) В: Трудове на ВТУ “Св.Св. Кирил и Методий”, В. Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 1991, т. 29, кн. 3, с. 47-80. ISSN 0204 – 6369. В. Търново

Палангурски, Милко (1991) Лекции по българска история /ХVІІІ в.-1944 г./, В. Търново, 1991, ч.ІІ. в съавт.Ив.Лазаров, Ив.Тютюнджиев, Пл.Павлов, с.80-201. В. Търново

Палангурски, Милко (1991) Социална опора на Либералната (радославистка) партия, Исторически преглед, С., Изд. Бан. 1991, 11, с. 73-86. София

Петкова-Марчевска, Славка (1991) "Проблеми при организирането на самостоятелната работа по музикално-теоретичните дисциплини" Сб. "Хуманизация и обновителни тенденции на учебно-научния процес", гр. Шумен

Петкова, Анелия (1991) Помагало по фонетика с практикум по правопис (в съавт. с К. Цанков и М. Илиева). изд. ВТУ, В. Търново, 1991, 103 с.

Радева, Живка (1991) Радева, Живка. Изграждането на библиотека „П. Р. Славейков” във Велико Търново. // Библиотекар, 1991, № 7-8, с. 74-77. София

Радева, Живка (1991) Радева, Живка. Колю Фичето : Библиогр. указател. - В. Търново : Нар. библ. П. Р. Славейков, 1991. – 92 с. Велико Търново

Радева, Живка (1991) Радева, Живка. Константин Кисимов : Библиография. // Константин Кисимов : Спомени : [Сб.] – В. Търново, 1991 с. 187-206. Велико Търново

Радева, Живка (1991) Радева, Живка. П. К. Яворов. : Библиография. [1978-1991 г.] // Яворов сборник : Изследвания и материали. – В. Търново, 1991, с. 336-357. Велико Търново

Русева, Виолета (1991) В пространството на „неясния” смисъл. – Сп. Литературна мисъл, 1991, кн. 5–6, с. 94 - 104

Русева, Виолета (1991) Жанр и памет. – Трудове на ВТУ. Литературознание, 1991 (1989). Т. ХХIII, кн. 1, с. 81 - 115

Русева, Мая (1991) За стимулиране на изследователската дейност на студентите. – В: Хуманизация и обновителни тенденции на учебно-научния процес във висшите училища, Шумен, Хелиос, 1991, Част І, с. 58-64.

Стефанов, Бойко (1991) Великов, Б. Конфликтното "АЗ" - идентификация и промяна в поведението в юношеска възраст. Сборник, Социална ситуация и автономия на личността, с.13-14. Благоевград.

Стефанов, Бойко (1991) Великов, Б. Конфликтното "АЗ" и моралните стандарти на личността. Сборник, Хуманизация и обновителни тенденции на учебно-научния процес във ВУЗ, с.96-101. Шумен.

Стефанов, Бойко (1991) Великов, Б. Развитие на дисфункционален конфликт в горна училищна възраст. Сборник, Психология и преустройство, с.17-18. София.

Тополска, Евгения (1991) Инструменталната пиеса за музикалната култура Предучилищно възпитание, 1991, № 1, 13–16

Трифонов, Тихомир (1991) Автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата физико-математических наук Академия Наук УССР, Киев

Тютюнджиев, Иван (1991) Лекции по българска история : За кандидат-студенти : Ч. 1–2. – В. Търново : [Великотърновски унив. Св. св. Кирил и Методии], 1991. Ч. 1. VII – XVII в. – 170 с. (в съавт. с Ив. Лазаров, Пл. Павлов) Ч. 2. XVIII в. – 1944 г. – 202 с. (в съавт. с Ив. Лазаров, Пл. Павлов, М. Палангурски) В. Търново

Тютюнджиев, Иван (1991) Османските турци и краят на Средновековна България : Нова хипотеза за завладяването на Видинското царство / Рецензент проф. Васил Гюзелев. – В. Търново : Съюз на учените в България - клон В. Търново, 1991. – 41 с. : с к., сх. (в съавт. с Пл. Павлов) В. Търново

Цонкова, Димитринка (1991) Йотов, Й., Д. КАДИНОВА, И. Ангелова. Експериментиране на някои методи и средства за оптимално развитие на физическите качества при шестгодишни ученици. Научни трудове НСА. Т. ХХХ-1990, С., 1991, с. 46.

Чохаджиев, Стефан (1991) Нови данни за топографията на некропола на Пауталия през късноримската епоха. – ИИМКн, 1991, ІІІ, с. 49 – 56. (в съавт. с Ю. Мешеков).

Чохаджиев, Стефан (1991) Ново късноенеолитно селище в басейна на река Струма. – ИИМКн, 1991, ІІІ, с. 23-38.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/