Публикации за 1991


Александрова, Силвия (1991) Версайско-Вашингтонска система на следвоенно устройство на света. В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 1991, 60 стр., COBISS.BG-ID 1025123044

Ангелова, Пенка (1991) Aspekte der Weltmodelierung in Kafkas Romanen. In: Német filológiai tanulmányok = Arbeiten zur deutschen Philologie, 1991. Jg. 20, S. 85-102. Budapest: Német filológiai tanulmányok.

Ангелова, Пенка (1991) Die Aktanten des “Fremden” und des “Anderen” in Kafkas Romanwerk. In: Begegnung mit dem "Fremden": Grenzen - Traditionen - Vergleiche der Fremdheit. Akten des VIII. Internationalen Germanisten-Kongresses, Tokyo 1990. Shichiji, Yoshinori (Herausgeber). München: Iudicium-Verlag, 1991, S. 102-108. ISBN: 978-3-89129-900. München: Iudicium-Verlag.

Ангелова, Пенка (1991) Die Macht des Dichters. In: Verwandlungsverbote und Befreiungsversuche in Canettis Masse und Macht : [Referate auf dem 3. Internationalen Kulturanthropologisch-Philosophischen Canetti-Symposion, das im Volksbildungshaus Wiener Urania in der Zeit vom 3. bis 6. Mai 1990 stattfand] / Canetti-Symposion. John Pattillo-Hess (Hg.). [Von der Wiener Urania in Zusammenarbeit mit dem Kunstverein Wien veranst.]. Wien: Löcker, 1991, S. 53-59. ISBN: 978-3-85409-186-8. Wien: Löcker.

Ангелова, Пенка (1991) Intertextualität als sinn- und struktur-konstituierendes Merkmal von Kafkas Romanen. In: Strukturuntersuchung und Interpretation künstlerischer Texte: interdisziplinäres Kolloquium an der Sektion Germanistik/Kunstwissenschaften der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg / Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Hrsg. von Hans-Georg Werner und Eberhard Müske. Halle/S.: Abteilung Wissenschaftspublikationen der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, 1991. Jg. 14, ISBN: 978-3-86010-257-2. Halle/S.: Abteilung Wissenschaftspublikationen der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg.

Ангелова, Пенка (1991) Politische Sprachspiele zwischen Tradition und Erneuerung. In: Kulturraum Donau : zwischen Klischee und Erfahrung ; [im Rahmen des Symposions "Kulturraum Donau - Zwischen Klischee und Erfahrung" gehalten im Volksbildungshaus Wiener Urania in der Zeit vom 15. bis 17. November 1990] / Wilhelm Petrasch (Hg.). Wien: Verein Volksbildungshaus Wiener Urania, 1991, S. 61-73. Wien: Verein Volksbildungshaus Wiener Urania.

Анчев, Стефан (1991) За провокацията в Сухиндол и нейните аналози в страната! в. Движение, 41, 31 окт. 1991

Анчев, Стефан (1991) Как да построим Вавилонската кула? в. Движение, 36, 26 септ. 1991

Анчев, Стефан (1991) Кратка история на Добруджа. Архив за поселищни проучвания, 2, В. Търново, 1991, с. 108-114.

Анчев, Стефан (1991) Нашите политически беди се дължат на чужди влияния в. Движение, 38, 10 окт. 1991.

Анчев, Стефан (1991) Нов поглед за Солунското примирие и събитията около него. в. Движение, 43, 14 ноем. 1991

Анчева, Антоанета (1991) Поглед към живописния и литературния портрет Българистични и славистични изследвания : Материали от науч. конф., посветена на 80-год. от рождението на акад. Емил Георгиев 1910-1982, В. Търново, 21 май 1990 г. / Ред. кол. Георги Данчев и др. Унив. издателство, 1991, с. 162-169. COBISS.BG-ID 1024827876

Аркадиев, Димитър (1991) Икономическа оценка на възрастта на първо заплождане на ремонтните свине Юбилейна науч. сесия "60 години РНИВМИ - Ст.Загора", Октомври 1991, Ст.Загора

Аркадиев, Димитър (1991) Сезонност на ражданията и заболяванията при телета Юбилейна науч. сесия "60 години РНИВМИ - Ст.Загора", Октомври 1991, Ст.Загора

Аркадиев, Димитър (1991) Статистиката - що е то? В-к "Стара Загора", бр.84/1991

Бораджиева, Елена (1991) Психологичен подбор на курсанти за висшите военни училища на Сухопътните войски (експериментално изследване),София,Издателство: ВИК “Св. Георги Победоносец”, 1991, 102 с. София

Ботева, Мариета (1991) Реториката - учебна дисциплина сп. "История, общество, философия", бр.3, 1991 г., с.79-85, ISSN 0861-3710, COBISS.BG-ID: 1121006564

Бурнева, Николина (1991) Wege der deutschen Literatur. Ein Lehrbuch zur Geschichte der deutschen Literatur von den Anfaengen bis zum Sturm und Drang. Veliko Tarnovo: Universitätsverlag, 1991. 223 стр. COBISS.BG-ID - 1026069476 Велико Търново, Университетско издателство, 1991. COBISS.BG-ID - 1026069476

Буров, Стоян (1991) Асиметрия на форма и значение в числовата парадигма на абстрактните съществителни имена в българския език. Български език, ХLІ, 1991, № 1, стр. 13-21.

Бурова, Пенка (1991) Компетентност и компетенции. Български език, № 1.

Бурова, Пенка (1991) Самопредставянето. Литературен вестник (Велико Търново), 28 февруари 1991.

Георгиев, Георги (1991) Application of Tricomi Functions in the Eigenvalue Analysis of the Circular Gyrotropic Waveguide Europ. Trans. Telecomm. Related Technol., ETT, Vol. 2, No. 2, pp. 259-269, Mar./Apr. 1991. DOI: 10.1002/ett.4460020216 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-0026122515&doi=10.1002%2fett.4460020216&partnerID=40&md5=8f05b69e5c10a10091b4c435a6bd1667

Георгиев, Лъчезар (1991) Георгиев, Лъчезар. Филип Тотю : Личност, дейност, документи : Моногр. / Отг. ред. Дойно Дойнов. – Русе : Районен държ. архив, 1990 [библиогр. каре 1991]. – 262 с. : 15 л. факс., ил. (съавт. с Димитър Петков, Тодор Билчев). Език - български ISBN - Издателски номер 14/296 COBISS.BG-ID - 1096954852

Гочев, Гочо (1991) Розбіжності болгарської та української спорідненої лексики з точки зору категорії роду // ПС. Вип.43. Львів, 1991. С.102–106.

Гочев, Гочо (1991) Сопоставительный анализ жестов русских и болгар // Учет родной культуры иностранных учащихся в процессе преподавания русского языка / Межвуз. сборник - Волгоград, 1991. - С.122 -133.

Гочева, Сийка (1991) Сопоставительный анализ жестов русских и болгар // Учет родной культуры иностранных учащихся в процессе преподавания русского языка / Межвуз. сборник - Волгоград, 1991. - С.122 -133.

Григорова, Маргрета (1991) Образът на куклата в кодовата структура на романа “Кукла” на Болеслав Прус. - В: Българистични и славистични изследвания. Материали от научната конференция, посветена на 80-годишнината от рождението на академик Емил Георгиев (1910-1982).Ред. кол. Георги Данчев и др. Велико Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 1991, 153-161. Велико Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, COBISS.BG-ID1024827876

Григорова, Маргрета (1991) Полският позитивизъм като акт на терапия – трансформация в системата на художествения знак - Трудове на ВТУ. Филологически факултет Филологически факултет = Travaux de L'universite St. St. Cyrille et Methode de Veliko Tirnovo. Faculte de philologie, т.29, кн. 1, 1991, изд. 2001. Велико Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 133-168, ISSN 0204-6369, изд. 2001COBISS.BG-ID 1124241892

Грудков, Венелин (1991) Е. Георгиев и литературния процес на XIII в. Българистични и славистични изследвания: Материали от Науч. конф. посветена на 80-год. от рождението на акад. Емил Георгиев 1910 - 1982, В. Търново. Ред кол. Георги Данчев и др. (20-29 стр.) УИ "Св. св. Кирил и Методий", БАН. Център за българистика. Велико Търново. COBISS.BG-ID 1025827876

Гюлчев, Николай (1991) За фантазния образ в детската изобразителна дейност. Сборник: "Хуманизация и обновителни тенденции на учебно-научния процес във ВУЗ". Шумен. 1991.

Даскалов, Никола (1991) Нещо за земята и за хората Летописи, кн.5, 1991; с.150; София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 1991-1997; ISSN 0861-3761; COBISS.BG-ID 1119648996

Дерменджиев, Атанас (1991) And economic and geographic study of some transport pollutans in the towns along the Yantra river Ecology conference with international participation "Stable development and ecology – XXI century". Sofia, 22-24 october 1991. Chairman S. Nedialkov. Sofia: Association of Bulgarian Ecologists, 1991, р. 80-81.

Дерменджиев, Атанас (1991) Възможности на икономогеографското странознание за актуализиране на учебно-научния процес по география. Сб. от научна конференция "Хуманизация и обновителни тенденции на учебно-научния процес във ВУЗ". Силистра, 18-19 май 1991. Ред. В. Куков. Шумен: Хелиос, 1991, с. 66-71.

Дерменджиев, Атанас (1991) Да си направим област. Север-Изток, №16 (27). Добрич: 18. 04. 1991,с. 6.

Дерменджиев, Атанас (1991) Икономическа география на европейските страни (без Източна Европа). -В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 252 с. COBISS.BG-ID 1090317028

Дерменджиев, Атанас (1991) Опит за промишлено райониране на Румъния. Изв. На БГД, т. ХХХ. -София: УИ "Св. Кл. Охридски", с. 89-99. ISSN 03-755-92-4

Дерменджиева, Стела (1991) An Economic and Geographic Study of Some Transport Pollutants in the Towns along the Yantra River. Stable development and ecology – XXI Century. Sofia, 1991, p. 80. Ecology conference with international participation "Stable development and ecology – XXI century". Sofia, 22-24 october 1991. Chairman S. Nedialkov. Sofia: Association of Bulgarian Ecologists, 1991, р. 80-81.

Дерменджиева, Стела (1991) Some Аspects of the Тeaching Staff Training for Ecologica-Education in Secondary Schools., Stable development and ecology. Ecology conference with international participation "Stable development and ecology – XXI century". Sofia, 22-24 october 1991. Chairman S. Nedialkov. Sofia: Association of Bulgarian Ecologists, 1991, р. 100.

Дерменджиева, Стела (1991) Икономгеографското съдържание на някои учебници по география в миналото. Обучението по география, 1992, № 2, с. 28-32. ISSN 0204-6849

Дерменджиева, Стела (1991) Подготовка на преподавателски кадри за формирането на екологични знания в средното училище. Сб. доклади от кръгла маса "Екология, опазване на околната среда и образование". София, 19 април 1991. Съст. А. Василева, Е. Головински. София: МОН, 1991, с. 58-65.

Дерменджиева, Стела (1991) Университетското образование по география и развитието на интелектуалните възможности на студентите. Сб. от научна конференция "Хуманизация и обновителни тенденции на учебно-научния процес във ВУЗ". Силистра, 18-19 май 1991. Ред. В. Куков. Шумен: Хелиос, 1991, с. 62-66.

Димитров, Николай (1991) Жанрово-стилови и рецептивни аспекти на „Забавник за лето 1845“ на К. Огнянович. В: Жанр и възприемател през Възраждането. В Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 1991, с. 55-66, COBISS.BG-ID 1090869732

Димитрова, Марийка (1991) Zum Zusammenhang von Semantik des Präfixes und Valenz der Ausgangslexeme im Deutschen und Bulgarischen (anhand von Präfixverben mit auf- und deren Entsprechungen im Bulgarischen) Съпоставително езикознание, кн. 6, София, с. 20-27

Димитрова, Марийка (1991) Семантика на глаголните представки, обозначаващи началната фаза на глаголното действие в съвременния български език Български език, кн. 2, София, с. 132-139

Драгнев, Владимир (1991) Жаргонът, без който (не) можем Съпоставително езикознание, кн. 3, 1991 г.

Драгнев, Владимир (1991) Основни характеристики на прехода от собствени към нарицателни имена във френския език Чуждоезиково обучение, кн. 1, 1991 г.

Драгнев, Владимир (1991) Ц. Карастойчева, Българският младежки говор Съпоставително езикознание, кн. 3, 1991 г.

Иванова, Людмила (1991) Zum Problem des Genus substantivi. - Archiv für bulgarische Philologie. Ред. Дуриданов, И. et al. Sofia: Universitätsverlag "Kliment Ochridski" 1991. т. 2 с. 58-103 COBISS-BG-.ID 1024575204 София: УИ "Кл. Охридски"

Иванова, Мария (1991) Семейство и семейно-родствени отношения в Северозападна България от края на ХІХ до 40-те години на ХХ в. – Българска етнография, 1991, год. ІІ, кн. 5, с. 15-23. ISSN 0323-9268 Българска етнография, 1991, год. ІІ, кн. 5, с. 15-23. ISSN 0323-9268

Иванова, Ценка (1991) Към предвъзрожденския етап от историята на южнославянските книжовни езици Българистични и славистични изследвания (в памет на акад. Емил Георгиев). В. Търново, 1991; стр. 86-98

Илиева, Мария (1991) Помагало по фонетика с практикум по правопис (в съавторство с Анелия Петкова и Кирил Цанков) Велико Търново: Изд. на ВТУ, 1991. 103 с. COBISS.BG-ID 1024574436

Илиева, Мария (1991) Характеристика на един тип сложни изречения, битуващи в разговорната реч Проблеми на българската разговорна реч. Сб. от Първата научна сесия по проблеми на българската разговорна реч, 29-30 ноември 1990 г. Отг. ред. проф. Русин Русинов. В. Търново: Печатница при ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 1991, 122–126. Print ISBN 954-524-407-0 COBISS.BG-ID 1024572388

Йовевска, Мариана (1991) Тракия в политиката на България и Гърция (1878-1919) Исторически преглед, 1991, кн. 3, с. 30-50. ISSN: 0323-9748; COBISS.BG-ID 1119643364

Карамихова, Маргарита (1991) Моногамия и полигиния в българското доиндустриално общество. Българска етнография. 3, 1991. 59-65. София

Карамихова, Маргарита (1991) Смесените бракове - нежелана реалност. Българска етнография. 6, 1991. 29-38. София

Киров, Димитър (1991) Neue orthodoxe vereinigung in Bulgarien. Glaube in der 2 Welt. 19 Jahrgang № 5. 1991. Швейцария

Киров, Пламен (1991) Избори `91 Избори `91. Анализи. Варна, Нар. дело ООД, 1991. 60 с.

Киров, Пламен (1991) Общественото самоуправление В: Организациите в социалист. общество. [Х международна школа на младите учени в Приморско, 1989 г.]. С., 1991, 44-50.

Костова, Людмила (1991) William Blake and the Poetry of 'Faithful Love': A Reading of Two 'Elizabethan' Songs from Poetical Sketches. In: Proceedings of the Third Conference on the Literature of Region and Nation. Ed. by J. J. Simon and Alain Sinner. Luxembourg: Centre Universitaire de Luxembourg, 1991. Part I, pp. 163-79. ISBN 2879710154. Luxembourg

Легкоступ, Пламен (1991) "Графиката и интелектуалното развитие на децата", София, сп. "Предучилищно възпитание", кн. 6, 1991, стр. 16-18, ISSN: 0204-7004; COBISS.BG-ID 1147598308 София, сп. "Предучилищно възпитание", кн. 6

Легкоступ, Пламен (1991) "Концептуалност при създаване на нова програма за детските градини", стр. 22, сп. "Предучилищно възпитание", кн. 4, 1991, София София, сп. "Предучилищно възпитание", кн. 4

Легкоступ, Пламен (1991) Самостоятелна изложба - живопис, м. Февруари, 1991 галерия „Спектър“, В. Търново

Маджаров, Георги (1991) Мотиви за учене. – В: Отражение на училищната среда в съзнанието на учениците: Изследване. София: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 1991, с. 27–39. ISSN или ISBN няма. COBISS.BG-ID 1024219620 http://www.bg.cobiss.net София

Маджаров, Георги (1991) Социални предпоставки на учебната мотивация в горния курс. – Педагогика, 1991, 4, с. 23–26. Print ISSN 0861–3982 София

Маджаров, Георги (1991) Телевизията и личността на детето. – Начално образование, 1991, 1, с. 12–20. Print ISSN 0204-4951 София

Манолакев, Христо (1991) Жанрови модификации в преводната литература на Възраждането. Жанр и възприемател през Възраждането. Изд. ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, В. Търново, 1991, с. 35-44.

Манолакев, Христо (1991) Особености в рецепцията на руската белетристика в България през 70-те години на ХIХ век. Българистични и славистични изследвания. Материали от Науч. конф. посветена на 80-те години от рождението на акад. Емил Георгиев. В. Търново, 1991, с. 99-109.

Маринов, Венцислав (1991) Възможности за усвояване и прилагане на изразните средства и принципи на композицията в семинарните и практическите занятия по Теория и методика на обучението по изобразително изкуство във ВУЗ. гр. Силистра

Маринов, Венцислав (1991) За стимулиране на изследователската дейност на студентите през вреяме на учебната практика "Първите дни на детето в училище". гр. Силистра

Маринова, Виолетка (1991) Ръководство по математика : [За студентите от Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“] / В. Търново : Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, 1991, 317 с. УДК 51(075.8). COBISS.BG-ID 1088970980 Велико Търново

Марков, Сашо (1991) Щрихи към портрета на възрожденеца.- Синьо време /В. Търново, Габрово/, Год. II, бр. 9,15 март 1991, с.2

Милкова, Димитринка (1991) Размишления относно концепцията за развитието на университетското юридическо образование у нас. Съвременно право, № 4

Мингова, Анелия (1991) За характера на второинстанционното производство в светлината на последните изменения в Гражданския процесуален кодекс Съвременно право, 1991, № 1, с. 11-18, ISSN 0861-18-15, COBISS.BG-ID - 1119679972

Мингова, Анелия (1991) Принципите на гражданския процес при оттегляне на иска Год. на СУ, Юрид. фак., 82, [1989], 1991, № 1, с. 231 - 242, ISSN 0081-1866.

Митов, Георги (1991) За повишаване ефективността на общественото поръчителство Организациите в социалистическото общество. С.: СУ „Св. Климент Охридски“, 1991, 194-200

Михайлов, Димитър (1991) Иван Вазов и Стоян Михайловски - единство на противостоенето. - Език и литература, 1991, кн. 3, с. 82-92. ISSN 0324-1270. COBISS.BG-ID 1147667940. У нас

Михов, Милен (1991) Българският буржоазен печат за процеса срещу Кр. Раковски и “десноцентриския блок” в СССР /март 1938/- ИПр, 1991,№ 9, с. 79-91. София

Михова, Маринела (1991) Значението на нравствените чувства и ролята на началния учител за формирането им в детската личност. Научно-теоретична конвференция “Общочовешкото в нравственото формиране на личността” , ИНДУ, Плевен, 1991. Научно-теоретична конвференция “Общочовешкото в нравственото формиране на личността” , ИНДУ, Плевен

Михова, Маринела (1991) Формиране на комуникативни способности у студентите от НУП в процеса на учебната практика “Първите дни на детето в училище” Сб. Актуални проблеми на квалификацията на педагогическите кадри. Международна научна конференция, Пловдивски университет”П. Хилендарский, Институт за повишаване на квалификацията на учителите “А. Тошева”. Ст. Загора, 1991, с.137-139.

Мишев, Радослав (1991) За преговорите на Борис Сарафов с австро-унгарската дипломация през 1901 г. Исторически преглед, 1991, №7, с. 49 - 54, ISSN 0323-9748

Моцинова, Божана (1991) Насоки за преодоляване на инструментално-техническите проблеми в концертините за цигулка на Парашкев Хаджиев, Веселин Стоянов, Пенчо Стоянов и Петър Христосков (студия) (31 стр.) Трудове на ВТУ

Налбантова, Елена (1991) “Животописание” от Васил Друмев и диалогът в културата. Българистични и славистични изследвания. В. Търново, 1991. COBISS.BG-ID 1024827876

Налбантова, Елена (1991) За жанровата парадигма на възрожденската проза. Жанр и възприемател през Възраждането. В. Търново, 1991.

Николов, Николай (1991) Приложение на метода сканираща област при неограничено монтажно поле Сп. "Електротехника и електроника", бр. 5-6, с. 13-14

Няголова, Марияна (1991) Няголова М., Попиванов К. Проблемът за внушението в българската психология и психиатрия от първата половина на XX век. Психология и преустройство. III конгрес на Дружеството на българските психолози. София. с. 57 - 58. София: Дружество на българските психолози

Павлов, Пламен (1991) България, Византия и куманите (седемдесетте години на ХІ – първите десетилетия на ХІV в.). Кандидатска дисертация. В. Търново, 1991, 302 стр. (машинопис); Автореферат – 22 стр. ( Защитена на 4 юли 1991 г.). Публикуван е само автореферат на дисертацията. COBISS.BG-ID 1255415780 В. Търново

Павлов, Пламен (1991) Лекции по българска история, част І (680 г. – ХVІІ в.), В. Търново, 1991, 170 стр. (в колектив с Ив. Лазаров и Ив. Тютюнджиев). В. Търново

Павлов, Пламен (1991) Лекции по българска история, част ІІ (ХVІІІ в.- 1944 г.). В. Търново, 1991, 202 стр. (в колектив с Ив. Лазаров, Ив. Тютюнджиев и М. Палангурски). В. Търново

Павлов, Пламен (1991) Османските турци и краят на средновековна България (Нова хипотеза за гибелта на Видинското царство). В. Търново, 1991, 40 стр. (в съавторство с Ив. Тютюнджиев). В. Търново

Павлов, Пламен (1991) Теодор Светослав, Ногай и търговецът Пандолеон.– Историко-археологически изследвания (В памет на проф. Станчо Ваклинов). В. Търново, 1991, 121-130 В. Търново

Павлова, Мария (1991) Актуални проблеми на счетоводството при пазарна икономика, дисертационен труд, София, 1991, 185 с. Висша атестационна комисия Научна степен: кандидат на икономическите науки, ОНС "доктор" Специалност: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност“ COBISS.BG-ID 1251317732

Палангурски, Милко (1991) България – рекордьор на процеси срещу бивши управници, Общество и право, 1991,12, 26-28. ISSN 02-04-8523 София,

Палангурски, Милко (1991) Идейни и програмни схващания на Либералната (радославистка) партия, (1886-1904 г.) Трудове на ВТУ “Св.Св. Кирил и Методий”, В. Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 1991, т. 29, кн. 3, с. 47-80. ISSN 0204 – 6369.

Палангурски, Милко (1991) Лекции по българска история /ХVІІІ в.-1944 г./, В. Търново, 1991, ч.ІІ. в съавт.Ив.Лазаров, Ив.Тютюнджиев, Пл.Павлов, с.80-201. В. Търново

Палангурски, Милко (1991) Социална опора на Либералната (радославистка) партия Исторически преглед, 1991, 11, с. 73-86.

Пенов, Сашо (1991) Бюджет на общините и местното самоуправление. - Самоуправлението в политическата, стопанска и духовна област. София, 1991

Пенов, Сашо (1991) Данъчен режим на смесените сдружения в България. Организациите в социалистическото общество. София, 1991

Пенов, Сашо (1991) Чуждестранните лица като субекти на данъчни задължения по Указ № 56 за стопанската дейност. , София, Съвременно право, 1991, № 1, 45-50, ISSN 0861-1815, COBISS.BG-ID 1119679972 София, Съвременно право, 1991, № 1, 45-50, ISSN 0861-1815, COBISS.BG-ID 1119679972

Петков, Петко (1991) Митрополит Климент Търновски и Стамболовият режим (1887–1894 г.). // Духовна култура, 1991, № 3, с. 15–19.

Петкова-Марчевска, Славка (1991) "Проблеми при организирането на самостоятелната работа по музикално-теоретичните дисциплини" Сб. "Хуманизация и обновителни тенденции на учебно-научния процес", гр. Шумен

Петкова, Анелия (1991) Помагало по фонетика с практикум по правопис (в съавт. с К. Цанков и М. Илиева). изд. ВТУ, В. Търново, 1991, 103 с. Велико Търново: Изд. на ВТУ, 1991. 103 с. COBISS.BG-ID 1024574436

Попова, Елена (1991) Барокковий простiр у пiзнiй середньовiчнiй болгарськiй iконi. Украинское барокко и европейский контекст, Киiв, 1991

Радева, Живка (1991) Колю Фичето : Библиогр. указател. - В. Търново : Нар. библ. П. Р. Славейков, 1991. – 92 с. Велико Търново

Радева, Живка (1991) Константин Кисимов : Библиография. // Константин Кисимов : Спомени : [Сб.] – В. Търново, 1991 с. 187-206. Велико Търново

Радева, Живка (1991) П. К. Яворов. : Библиография. [1978-1991 г.] // Яворов сборник : Изследвания и материали. – В. Търново, 1991, с. 336-357. Велико Търново

Радева, Живка (1991) Радева, Живка. Изграждането на библиотека „П. Р. Славейков” във Велико Търново. // Библиотекар, 1991, № 7-8, с. 74-77.ISSN 0204-7438; COBISS.BG-ID 1120267236. София

Русева, Виолета (1991) В пространството на „неясния” смисъл. – Сп. Литературна мисъл, 1991, кн. 5–6, с. 94 - 104

Русева, Виолета (1991) Жанр и памет. – Трудове на ВТУ. Литературознание, 1991 (1989). Т. ХХIII, кн. 1, с. 81 - 115

Русева, Мая (1991) За стимулиране на изследователската дейност на студентите. Сб. от научна конференция „Хуманизация и обновителни тенденции на учебно-научния процес във висшите училища”, Шумен, 18-19 май 1991 г. Ред. В. Куков, Й. Манчев, И. Недев, Сл. Иванов. Шумен: Хелиос, 1991, Част І, с. 58-64.

Русчев, Иван (1991) Сборник казуси по облигационно право. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1991. 156 с., COBISS.BG-ID 1024201444

Русчев, Иван (1991) За отношенията между собственика и ползувателя по Закона за собствеността. -Съвременно право, 1991, № 3, с. 3-12, ISSN 0861-1815, COBISS.BG-ID 1119679972

Серезлиев, Стефан (1991) Плакатът – между изкуството и комуникацията. Индустриален дизайн. Декоративно изкуство : списание за индустриален дизайн, декоративно, монументално, приложно изкуство и архитектурно-художествен синтез. До 1991, N 1 под загл. Промишлена естетика. Декоративно изкство = ISSN 0205-0099., 1991, януари, с.18–21. Print ISSN 0861-4245.

Станков, Иван (1991) Към въпроса за българо-румънските паралели в областта на народната балада Българистични и славистични изследвания. В.Търново, 1991

Стефанов, Бойко (1991) Великов, Б. Конфликтното "АЗ" - идентификация и промяна в поведението в юношеска възраст. Сборник, Социална ситуация и автономия на личността, с.13-14. Благоевград.

Стефанов, Бойко (1991) Великов, Б. Конфликтното "АЗ" и моралните стандарти на личността. Сборник, Хуманизация и обновителни тенденции на учебно-научния процес във ВУЗ, с.96-101. Шумен.

Стефанов, Бойко (1991) Великов, Б. Развитие на дисфункционален конфликт в горна училищна възраст. Сборник, Психология и преустройство, с.17-18. София.

Тодорова, Емилия (1991) Интерпретатор языка Пролог в системе команд RISC. Известия СПбГЭТУ, 1991. Вып. 436, Структура и математическое обеспечение специализированных вычислительных комплексов /Редкол.: В.Б.Смолов, В.И.Тимохин (гл. ред.) и др. - ISBN 5-230-09030-8, с.130-133. Санкт Петербург, Русия

Тополска, Евгения (1991) Инструменталната пиеса за музикалната култура Предучилищно възпитание, 1991, № 1, с.13–16, ISSN 0204-7004, COBISS.BG-ID 1119665636

Трифонов, Тихомир (1991) Автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата физико-математических наук Академия Наук УССР, Киев

Тютюнджиев, Иван (1991) Лекции по българска история : За кандидат-студенти : Ч. 1–2. – В. Търново : [Великотърновски унив. Св. св. Кирил и Методии], 1991. Ч. 1. VII – XVII в. – 170 с. (в съавт. с Ив. Лазаров, Пл. Павлов) Ч. 2. XVIII в. – 1944 г. – 202 с. (в съавт. с Ив. Лазаров, Пл. Павлов, М. Палангурски) В. Търново

Тютюнджиев, Иван (1991) Османските турци и краят на Средновековна България : Нова хипотеза за завладяването на Видинското царство / Рецензент проф. Васил Гюзелев. – В. Търново : Съюз на учените в България - клон В. Търново, 1991. – 41 с. : с к., сх. (в съавт. с Пл. Павлов) В. Търново

Цонкова, Димитринка (1991) Йотов, Й., Д. КАДИНОВА, И. Ангелова. Експериментиране на някои методи и средства за оптимално развитие на физическите качества при шестгодишни ученици. Научни трудове НСА. Т. ХХХ-1990, С., 1991, с. 46.

Чохаджиев, Стефан (1991) Нови данни за топографията на некропола на Пауталия през късноримската епоха. – ИИМКн, 1991, ІІІ, с. 49 – 56. (в съавт. с Ю. Мешеков).

Чохаджиев, Стефан (1991) Ново късноенеолитно селище в басейна на река Струма. – ИИМКн, 1991, ІІІ, с. 23-38.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/