Публикации за 1990


Анчев, Стефан (1990) Българите пред “съда” на Фердинанд Литературен вестник, 11, 12-25 окт. 1990 г

Анчев, Стефан (1990) Българската комунистическа партия и добруджанския въпрос (1919-1923 г.) Исторически преглед, 6, 1990., с. 34-39

Анчев, Стефан (1990) Добруджанският въпрос в 100-дневната обиколка на Александър Стамболийски. 50 години от възвръщането на Южна Добруджа, Силистра 1990., с. 48-71.

Анчев, Стефан (1990) Из архива на Фердинанд – публикувани документи Литературен вестник, 11, 12-25 окт. 1990г.; 12, 26 окт.- 8 ноем. 1990г; 13, 9-22 ноем. 1990г.; 16, 21-31 дек. 1990г.; 1, 8 ян. 1991г.; 2, 14 ян. 1991 г.; 3, 21 ян. 1991 г.

Анчев, Стефан (1990) На разсъмване най-тъмно става… списание Отечество, 11, 12 юни 1990., с. 4-5.

Анчев, Стефан (1990) Политиката на правителството на Александър Малинов по добруджанския въпрос – 1918 г Сборник трудове от юбилейна научна конференция посветена на 45 годишнината на съюза на учените в България, част ІІ., В. Търново 1990., с. 34-39.

Аркадиев, Димитър (1990) Влияние на възрастта на първо заплождане и продължителността на лактацията върху млечната продуктивност при първотелки Сб. Проблеми на промишленото и полупромишлено животновъдство. Велико Търново, 1990, с.324-328.

Аркадиев, Димитър (1990) Влияние на някои фактори за формиране на себестойността на млякото при овце от млечно направление Сп. Животновъдни науки, София, Селскостопанска академия, 1990, кн.5, с.19-24. ISSN: 0514-7441.

Аркадиев, Димитър (1990) Ръководство за упражнения по статистика София, Земиздат,1990, 159 с., Код:05-9534621223,4805-159-90

Бурнева, Николина (1990) Burneva N. Literaturkritik und Fiktion in Christa Wolfs Prosa. Literaturkritik. Anspruch und Wirklichkeit. DFG-Symposien 1989. Hrsg. W. Barner, Bd. 12. Stuttgart: Metzler, 1990, 213-219.

Буров, Стоян (1990) Асиметрия на форма и значение в парадигмата на съ¬ществителните по число. Език и литература, ХLV, 1990, № 1, стр. 20-26.

Буров, Стоян (1990) Библиография на научните трудове на Русин Русинов. Съпоставително езикознание, ХV, 1990, № 1, стр. 107-114.

Буров, Стоян (1990) Веществените съществителни в количествен аспект (Езикови средства за изразяване на дискретност на веществения континуум). Български език, XL, 1990, № 2, стр. 114-120.

Буров, Стоян (1990) П. Пашов. Практическа българска граматика. София, 1989. – Български език, XL, 1990, № 4, стр. 378-380.

Буров, Стоян (1990) Русин Русинов на 60 години. Съпоставително езикознание, ХV, 1990, № 1, стр. 104-107

Бурова, Пенка (1990) Глаголната метонимия в българския език Български език, № 5.

Бурова, Пенка (1990) Погрешна употреба на методика вм. метод и на характеристика вм. характерна черта. Български език, №1.

Бурова, Пенка (1990) Прагматически значения на самоназоваването в българската реч. Български език, №4.

Влайков, Светлозар (1990) За синонимичността на агня, агньць и овьца в състава на постоянните сравнения в старобългарски и староруски език (ХІ – ХІV в.). София, 1990, сп. “Български език”, кн. 2 У нас

Георгиев, Георги (1990) Analysis of a Ferrite Toroid Circular Waveguide Phaser Conf. Proc. 10th Int. Conf. Microwave Ferrites, Szczyrk, Poland, Sept. 24-29, 1990, Pt. 1, pp. 173-177.

Георгиев, Георги (1990) Normalized Nonreciprocal Phase Characteristics of a Ferrite-Dielectric Circular Waveguide Conf. Proc. 10th Int. Conf. Microwave Ferrites, Szczyrk, Poland, Sept. 24-29, 1990, Pt. 1, pp. 168-172.

Георгиев, Георги (1990) Some Characteristics of the Circular Waveguide with Remanent Ferrite Toroid Conf. Proc. Int. Conf. Millimeter Wave Microwave ICOMM-90, DEAL, Dehra Dun, India, Dec. 19-21, 1990, pp. 294-297.

Георгиев, Георги (1990) Some Properties of the Circular Waveguide with Azimuthally Magnetized Ferrite J. Appl. Phys., Vol. 67, No. 10, pp. 6529-6537, May 1990. DOI: 10.1063/1.345130 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-36549100870&doi=10.1063%2f1.345130&partnerID=40&md5=a438db46ff2c93e8b1a3db76a9072348

Гюлчев, Николай (1990) Усъвършенстване на показа в занятието по изобразителни дейности. Сборник: "Развиващи функции на учебния процес в детската градина". Велико Търново, 1992.

Дерменджиев, Атанас (1990) And economic and geographic study of some transport pollutans in the towns along the Yantra river /Съавтор/. -: Stable development and ecology – XXI century, Sofia, 1990, р. 80-81.

Дерменджиев, Атанас (1990) Икономогеографско проучване на някои транспортни замърсители в градските селища от поречието на р. Янтра. /Съавтор/. - В: Актуални проблеми по опазване на природната среда, Русе, с. 32-33.

Дерменджиев, Атанас (1990) Река Дунав и териториално-административното устройство на България от времето на Туна вилает до наши дни. /Съавтор/. -В: Усъвършенстване на административно-териториалното устройство и деление на България, С., БАН, с. 125-134.

Дерменджиев, Атанас (1990) Състояние и проблеми на дунавския туризъм. /Съавтор/. -В: Обучението по география, № 4, 1990, с. 40-45. ISSN 0204-6849

Дерменджиева, Стела (1990) Възможности за екологизация на обучението на студентите от специалност “История и география” във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”. В: Актуални проблеми по опазване на природната среда, Еко-Русе.,1990., с. 33-34.

Дерменджиева, Стела (1990) Икономогеографско проучване на някои транспортни замърсители в градските селища от поречието на река Янтра. (В. Дойков, С. Дерменджиева, А. Дерменджиев). –В: Актуални проблеми по опазване на природната среда, Еко-Русе, Русе, с. 32-33.

Дилова-Нейкова, Цветанка (1990) Дамянова М., Цв. Дилова и колектив (1990) "Учебник по физическо възпитание за студентите от предучилищна педагогика" – глава І.4., глава ІХ. Велико Търново, 1990. Велико Търново, 1990

Диманов, Христо (1990) Програмиране на кръговата тренировка при студенти - гимнастици Сборник трудове от юбилейна научна сесия на СУБ, част ІІ, В. Търново

Диманов, Христо (1990) Съставяне на обучаваща програма по Теория и методика на физическото възпитание Сборник трудове от юбилейна научна сесия на СУБ, част ІІ, В. Търново

Димитрова, Марийка (1990) Zur semantischen Differenzierung von Präfixverben mit auf-, ab-, aus- bei der Kennzeichnung der Abschlussphase des verbalen Prozesses im Deutschen Deutsch als Fremdsprache, H. 4,, Leipzig, S. 225-230

Дундов, Тенчо (1990) Гражданско учение. Примерно помагало. С., МНП, СЮБ

Дундов, Тенчо (1990) Законност и правна култура. Год. ВИ на МВР, 10

Дундов, Тенчо (1990) Законодателство и правова държава. Диалог, № 9

Дундов, Тенчо (1990) Материали в помощ на учителите по право - ЗИП: Гражданско учение. С., М-во на народ. просвета

Дундов, Тенчо (1990) От идеята за правовата дьржава - кьм формиране на демократична правова държава. Диалог, № 5

Дундов, Тенчо (1990) Право и закон. Диалог, № 7

Дундов, Тенчо (1990) Правовата държава и регулиране на стопанската дейност. Бюл. ВИ на МВР, № 4

Иванова, Ценка (1990) Доситей Обрадович и Софроний Врачански за основата на книжовния език МОСТ, списание за литература, изкуство, наука и обществени въпроси на българската народност в Югославия. Ниш, 1990, N123; стр. 45-51

Иванова, Ценка (1990) Концепциите на Доситей Обрадович и Софроний Врачански за книжовен език /съпоставителен анализ/ Софроний Врачански и проблемите на българската култура. В. Търново, 1990; стр. 56-62.

Илиева, Мария (1990) За разликите между сложните думи и синтактичните словосъчетания и за някои правописни проблеми, свързани с тях. – В: Сборник трудове от юбилейната научна сесия, посветена на 45-годишнината на Съюза на учените в България и 25-годишнината на Великотърновския клон. В. Търново, 1990, 50–54.

Карапенчев, Живко (1990) Някои частни страни и моменти за формиране мирогледа на личността (съавтор) Трудове на ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", т.ІІ, кн. 4

Карапенчев, Живко (1990) Петко Р. Славейков - просветител и педагог Годишник "История на образованието в България", т.7-8, Габрово

Киров, Димитър (1990) Die Situation der orthodoxen Kirche in Bulgarien. Glaube in der 2 Welt. 18 Jahrgang № 9 Швейцария

Колев, Николай (1990) Математика Велико Търново

Маринов, Венцислав (1990) Нови форми при организирането на конферанса в обучението по изобразително изкуство І - ІV клас. гр. Русе

Маринов, Венцислав (1990) Показатели за оценка на рисунки, съобразени с видовете изобразително изкуство в практическите упражнения на студенти от специалност НУП. гр. Русе

Мечкова, Клара (1990) Търновският музикоучител Давид Тулешков Българско музикознание, 1990, 3, 103. ISSN 0204-823X

Милкова, Димитринка (1990) Трудно ли се усвоява юридическата наука. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски

Мингова, Анелия (1990) Въпроси при инцидентното оспорване истинността на документ Държава и право, № 11

Мингова, Анелия (1990) Обясненията на страните в гражданския процес списание "Държава и право" № 5.

Мингова, Анелия (1990) Тежест на доказване при оспорване истинността на частен документ Списание "Държава и право", № 6

Мирославска, Виргиния (1990) Imiona chrzestne w księdze metrykalnej Lutomierska Rozprawy Komisji Językowej ŁTN, t. XXXVI, 1990, 145 - 152

Митов, Георги (1990) Помирението като основание за прекратяване на наказателното производство Бюлетин на СЮБ, 1990, № 8, 28-32

Михайлов, Димитър (1990) Стоян Михайловски и кръгът "Мисъл". - Литературна мисъл, 1990, кн. 8, с. 37-50. У нас

Михова, Маринела (1990) Историческата стойност на “Българский буквар” на Георгий Бусилин Юбилейна научна сесия посветена на 45 години ВНВВУ “Г. Бенковски”, 22 май1990.

Моцинова, Божана (1990) Школа по цигулка – І част (автор) (110 стр.) Университетко издателство “Св. св. Кирил и Методий”

Налбантова, Елена (1990) Категорията време в “Криворазбраната цивилизация”. Родна реч, 1990, № 9. ISSN 0204-5117

Начева-Маркова, Нина (1990) „Актуализиране музикалната подготовка на студентите от педагогическите висши учебни заведения” Научна организация на обучението във ВУЗ, Резюмета на доклади от ХVІІІ методическа конференция по въпросите на обучението и възпитанието във ВУЗ, Пловдив, 1990г

Няголова, Марияна (1990) Няголова М. (1990) Идеите на С.Л.Рубинщайн в съвременната психология. сп. Психология, к. 5, с. 60 - 62, София. София

Няголова, Марияна (1990) Няголова М. (1990) Семинарните занятия по история на психологията и формирането на понятието за психиката. 28 методическа конференция “Въпроси на обучението и възпитанието във ВУЗ”, Пловдивски университет, под ред. на И. Куцаров, с. 171 - 173, Пловдив. Пловдив

Няголова, Марияна (1990) Няголова М. Д. (1990) Симпозиум, посвященный С.Л.Рубинштейну. сп. Психологический журнал, N6, с. 140, Москва. Москва

Павлов, Пламен (1990) За ролята на куманите в българската военна история.- Военноисторически сборник, 1990, кн. 6, 14-23. София

Павлов, Пламен (1990) Куманите в обществено-политическия живот на средновековна България (1186 г.- началото на ХІV в.).- Исторически преглед, 1990, кн. 7, 16-26. София

Павлов, Пламен (1990) Отзив за сб. Дуросторум-Дръстър- Силистра. Силистра, 1988.- Векове, 1990, кн. 1, 89-92. София

Палангурски, Милко (1990) Россия во внешнеполитических концепциях либеральной (радослависткой) партии Болгарии (1886-1915), В: Проблеми словянознанства, 42, Львiв, „Свiт“,1990, с. 107-109. ISSN 0203-9494. Львiв,

Петкова, Анелия (1990) За някои основни тенденции при избор на лично име. – В: Състояние и проблеми на българската ономастика. Велико Търново, 1990, 112-116.

Петров, Димитър (1990) Условия применимости метода гармонического баланса для систем с переменным запаздыванием. Доклады СССР,1990,т.311,№3.(553-556).

Русева, Виолета (1990) „Трябва да мислиш само за Партията” – или животът на една тема. – В. Литературен форум бр. 31, 2 авг., 1990

Русева, Виолета (1990) Небесна светлина на духа. – В. Литературен вестник, бр. 5, 20 юли – 2 авг., 1990

Русева, Виолета (1990) Поет в прозата. – Сп. Литературна мисъл, 1990, кн. 3, с. 58 - 65

Русева, Виолета (1990) Радичков и фолклорът. – Сп. Родна реч, 1990, кн. 2, с. 54 - 57

Стефанов, Бойко (1990) Великов, Б. Влияние на дисфункционалния конфликт върху процеса на обучението. Сборник, Научна организация на обучението във ВУЗ, с.164-166. Пловдив.

Тодоров, Георги (1990) Автоматизация управления предпроиятием с помощью экспертной системой. (Велчев В.Г., Стоянов Й.П.) Труды Четвертой международной научно-технической конференции проблем комлексной автоматизации. Киев, стр 122-125.

Тодоров, Георги (1990) ИНЭС - Инструмент для создания экспертных систем.(Стоянов Й.П., Велчев В.Г.) Труды Четвертой международной научно-технической конференции проблем комлексной автоматизации. Киев, стр 94-98

Тодоров, Георги (1990) Определяне напрегнатостта на полето в зоната на дифракция на радиовълните, създадени от предаватели с приземна вълна (Тодорова М.К., Пулов Й.Д.) Сб. н. трудове ВВОУ “В.Левски” - В.Търново

Тодоров, Георги (1990) ПРИМА - система за интензификация на психоанализа (Цветков К.С., Янев Г.Л.) Сб. н. докл. на Втора младежка научна сесия, София, ВВТУ “T. Каблешков”, стр.260-262.

Тодорова, Пенка (1990) Отношението на учениците към учебната дейност Издателство ФАБЕР Велико Търново

Трифонов, Тихомир (1990) Improvement of Partial Region Method Possibilities by Use of Local Features Near Wedge Points Rep. on the colloquium "Euromech 271"-Diffraction of Waves by Obstacles and Inhomogeneities in Fluids, Kiev

Трифонов, Тихомир (1990) Two- Dimensional Case of the Sound Radiation by a Circular Piston in a Spherical Baffle Proceedings of the conference "Black Sea 90", Varna

Трифонов, Тихомир (1990) Използуване на метода на частичните области за задачи на излъчване и разсейване в теоретичната акустика Сб. научни трудове №18, ВВОВУ”В. Левски”, Велико Търново

Трифонов, Тихомир (1990) ОН 0484235-90 Държавна система за осигуряване на единство на измерванията. Хидрофони. Методи за проверка. (Авторски колектив) (ограничение на БДС 8.897-85)

Христов, Милен (1990) Subclasses of the conformal almost contact metric Manifolds Math. and Educ. in Math., Proc. of the XIX Spring Conf. of UBM. Sunny Beach, 1990, 144-148.

Христов, Паисий (1990) Les sonnets dans Les Fleurs du Mal de Baudelaire (essai d'analyse formelle) Travaux de l'Universite de Veliko Tirnovo, tome 30, livre I, 1990.

Цонкова, Димитринка (1990) Д. КАДИНОВА. Изследване на измененията на някои показатели от многогодишната спортна тренировка на Марти Вайнио. Научни трудове НСА. Т. ХХХ-1990, С., 1991, с. 56.

Чохаджиев, Стефан (1990) Etude du site nйolithique ancien de Kraпnitsi dans le dйpartement de Kjustendil. – Studia Praehistorica, 1990,10, p. 51-76

Шопова-Христова, Мариана (1990) Творчеството на Борис Пастернак през погледа на Марина Цветаева. Пастернак в български и световен контекст, С., 1990, с. 75-81.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/