Публикации за 1990


Ангелова, Пенка (1990) Kafkas Romanprotagonist - ein Don Quichote des 20. Jahrhunderts. In: Dialog mit dem Erbe. Geisteswissenschaftliche Beiträge der Friedrich-Schiller-Universität Jena 1990. S. 124-137. Jena: Geisteswissenschaftliche Beiträge der Friedrich-Schiller-Universität.

Анчев, Стефан (1990) Българите пред “съда” на Фердинанд Литературен вестник, 11, 12-25 окт. 1990 г

Анчев, Стефан (1990) Българската комунистическа партия и добруджанския въпрос (1919-1923 г.) Исторически преглед, 6, 1990., с. 34-39

Анчев, Стефан (1990) Добруджанският въпрос в 100-дневната обиколка на Александър Стамболийски. 50 години от възвръщането на Южна Добруджа, Силистра 1990., с. 48-71.

Анчев, Стефан (1990) Из архива на Фердинанд – публикувани документи Литературен вестник, 11, 12-25 окт. 1990г.; 12, 26 окт.- 8 ноем. 1990г; 13, 9-22 ноем. 1990г.; 16, 21-31 дек. 1990г.; 1, 8 ян. 1991г.; 2, 14 ян. 1991 г.; 3, 21 ян. 1991 г.

Анчев, Стефан (1990) На разсъмване най-тъмно става… списание Отечество, 11, 12 юни 1990., с. 4-5.

Анчев, Стефан (1990) Политиката на правителството на Александър Малинов по добруджанския въпрос – 1918 г Сборник трудове от юбилейна научна конференция посветена на 45 годишнината на съюза на учените в България, част ІІ., В. Търново 1990., с. 34-39.

Аркадиев, Димитър (1990) Влияние на възрастта на първо заплождане и продължителността на лактацията върху млечната продуктивност при първотелки Сб. Проблеми на промишленото и полупромишлено животновъдство. Велико Търново, 1990, с.324-328.

Аркадиев, Димитър (1990) Влияние на някои фактори за формиране на себестойността на млякото при овце от млечно направление Сп. Животновъдни науки, София, Селскостопанска академия, 1990, кн.5, с.19-24. ISSN: 0514-7441.

Аркадиев, Димитър (1990) Ръководство за упражнения по статистика София, Земиздат,1990, 159 с., Код:05-9534621223,4805-159-90

Бакоев, Валентин (1990) Някои страни от процеса на обучение, изследвани чрез математически методи и модели Обучението по математика и информатика, София, 1990, бр. 5, стр. 1-11. ISSN 0204-689X, COBISS.BG-ID – 1251493860.

Бурнева, Николина (1990) Burneva, Nikolina. Literaturkritik und Fiktion in Christa Wolfs Prosa. Literaturkritik, Anspruch und Wirklichkeit. DFG-Symposion 1989. Hrsg. von Wilfried Barner. Stuttgart: J.B. Metzler, 1990, 213-220. ISBN978-3-476-00727-8

Бурнева, Николина (1990) Wie der Büdner in den Krieg zog oder Zur Darstellung des Zweiten Weltkriegs in Erwin Strittmatters Roman "Der Wundertäter" I. Unerwünschte Erfahrung. Kriegsliteratur und Zensur in der DDR. Hrsg. von Ursula Heukenkamp, Berlin und Weimar: Aufbau, 1990, 166-191. ISBN: 3351017073

Буров, Стоян (1990) Асиметрия на форма и значение в парадигмата на съ¬ществителните по число. Език и литература, ХLV, 1990, № 1, стр. 20-26.

Буров, Стоян (1990) Библиография на научните трудове на Русин Русинов. Съпоставително езикознание, ХV, 1990, № 1, стр. 107-114.

Буров, Стоян (1990) Веществените съществителни в количествен аспект (Езикови средства за изразяване на дискретност на веществения континуум). Български език, XL, 1990, № 2, стр. 114-120. pISSN 0005-4283; eISSN 2603-3372

Буров, Стоян (1990) П. Пашов. Практическа българска граматика. София, 1989. – Български език, XL, 1990, № 4, стр. 378-380.

Буров, Стоян (1990) Русин Русинов на 60 години. Съпоставително езикознание, ХV, 1990, № 1, стр. 104-107

Бурова, Пенка (1990) Глаголната метонимия в българския език Български език, № 5.

Бурова, Пенка (1990) Погрешна употреба на методика вм. метод и на характеристика вм. характерна черта. Български език, №1.

Бурова, Пенка (1990) Прагматически значения на самоназоваването в българската реч. Български език, №4.

Влайков, Светлозар (1990) За синонимичността на агня, агньць и овьца в състава на постоянните сравнения в старобългарски и староруски език (ХІ – ХІV в.). София, 1990, сп. “Български език”, кн. 2 У нас

Георгиев, Георги (1990) Analysis of a Ferrite Toroid Circular Waveguide Phaser Conf. Proc. 10th Int. Conf. Microwave Ferrites, Szczyrk, Poland, Sept. 24-29, 1990, Pt. 1, pp. 173-177.

Георгиев, Георги (1990) Normalized Nonreciprocal Phase Characteristics of a Ferrite-Dielectric Circular Waveguide Conf. Proc. 10th Int. Conf. Microwave Ferrites, Szczyrk, Poland, Sept. 24-29, 1990, Pt. 1, pp. 168-172.

Георгиев, Георги (1990) Some Characteristics of the Circular Waveguide with Remanent Ferrite Toroid Conf. Proc. Int. Conf. Millimeter Wave Microwave ICOMM-90, DEAL, Dehra Dun, India, Dec. 19-21, 1990, pp. 294-297.

Георгиев, Георги (1990) Some Properties of the Circular Waveguide with Azimuthally Magnetized Ferrite J. Appl. Phys., Vol. 67, No. 10, pp. 6529-6537, May 1990. DOI: 10.1063/1.345130 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-36549100870&doi=10.1063%2f1.345130&partnerID=40&md5=a438db46ff2c93e8b1a3db76a9072348

Гълъбова, Даринка (1990) Фактори, определящи развиващия характер на предматематическото обучение.Сб. от научно-практическа конференция "Развиващи функции на учебния процес в детската градина" на ВТУ и СУ, Велико Търново: 31 май- 1 юни, 1990, Ред. проф.д-р Елка Петрова и др. В.Търново, с.124-126. Велико Търново

Гюлчев, Николай (1990) Усъвършенстване на показа в занятието по изобразителни дейности. Сборник: "Развиващи функции на учебния процес в детската градина". Велико Търново, 1992.

Даскалов, Никола (1990) Болеслав Прус, Кладенецът и лабиринтът Литературна мисъл, 1990, кн.3, с.48-57; София : БАН, 1957- (София : ДВИ) ISSN 0324-0495; COBISS.BG-ID 1119649508

Даскалов, Никола (1990) Опит за реабилитация на Сенкевич като художник на християнския свят Литературна мисъл, 1990, кн.3, стр. 48-57; София : БАН, 1957- (София : ДВИ) ISSN 0324-0495; COBISS.BG-ID 1119649508

Дерменджиев, Атанас (1990) Икономогеографско проучване на някои транспортни замърсители в градските селища от поречието на р. Янтра. Сб. от втора научна конференция "Актуални проблеми по опазване на околната среда ЕКО-Русе 90". Русе, 24-26 септември 1990. Русе: СУБ - Русе, 1990, с. 32-33.

Дерменджиев, Атанас (1990) Река Дунав и териториално-административното устройство на България от времето на Туна вилает до наши дни. Сб. от научна конференция "Усъвършенстване на административно-териториалното устройство и деление на България".София, ноември 1990. Ред. Б. Колев. София: Географски институт на БАН, 1990, с. 125-134.

Дерменджиев, Атанас (1990) Състояние и проблеми на дунавския туризъм. Обучението по география. -София: № 4, 1990, с. 40-45. ISSN 0204-6849 COBISS.BG-ID 11550077156

Дерменджиева, Стела (1990) Възможности за екологизация на обучението на студентите от специалност “История и география” във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”. Сб. от втора научна конференция "Актуални проблеми по опазване на околната среда ЕКО-Русе 90". Русе, 24-26 септември 1990. Русе: СУБ - Русе, 1990, с. 33-34.

Дерменджиева, Стела (1990) Икономогеографско проучване на някои транспортни замърсители в градските селища от поречието на река Янтра. Сб. от втора научна конференция "Актуални проблеми по опазване на околната среда ЕКО-Русе 90". Русе, 24-26 септември 1990. Русе: СУБ - Русе, 1990, с. 32-33.

Дилова-Нейкова, Цветанка (1990) Средства на физическото възпитание. - В: Теория и методика на физическото възпитание. Ред. Мариана Дамянова. Велико Търново: УИ ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 1990, с. 18-34. COBISS.BG-ID 1100490468 Велико Търново, 1990

Дилова-Нейкова, Цветанка (1990) Характеристика на програмата по физичвско възпитание за детските градини и някои методически насоки. - В: Теория и методика на физическото възпитание. Ред. Мариана Дамянова. Велико Търново: УИ ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 1990, с. 128-158. COBISS.BG-ID 1100490468 УИ ВТУ "Св. св. КИрил и Методий"

Диманов, Христо (1990) Програмиране на кръговата тренировка при студенти - гимнастици Сборник трудове от юбилейна научна сесия на СУБ, част ІІ, В. Търново

Диманов, Христо (1990) Съставяне на обучаваща програма по Теория и методика на физическото възпитание Сборник трудове от юбилейна научна сесия на СУБ, част ІІ, В. Търново

Димитрова, Марийка (1990) Zur semantischen Differenzierung von Präfixverben mit auf-, ab-, aus- bei der Kennzeichnung der Abschlussphase des verbalen Prozesses im Deutschen Deutsch als Fremdsprache, H. 4,, Leipzig, S. 225-230

Дундов, Тенчо (1990) Гражданско учение. Примерно помагало. С., МНП, СЮБ

Дундов, Тенчо (1990) Законност и правна култура. Год. ВИ на МВР, 10

Дундов, Тенчо (1990) Законодателство и правова държава. Диалог, № 9

Дундов, Тенчо (1990) Материали в помощ на учителите по право - ЗИП: Гражданско учение. С., М-во на народ. просвета

Дундов, Тенчо (1990) От идеята за правовата дьржава - кьм формиране на демократична правова държава. Диалог, № 5

Дундов, Тенчо (1990) Право и закон. Диалог, № 7

Дундов, Тенчо (1990) Правовата държава и регулиране на стопанската дейност. Бюл. ВИ на МВР, № 4

Иванова, Ценка (1990) Доситей Обрадович и Софроний Врачански за основата на книжовния език МОСТ, списание за литература, изкуство, наука и обществени въпроси на българската народност в Югославия. Ниш, 1990, N123; стр. 45-51

Иванова, Ценка (1990) Концепциите на Доситей Обрадович и Софроний Врачански за книжовен език /съпоставителен анализ/ Софроний Врачански и проблемите на българската култура. В. Търново, 1990; стр. 56-62.

Илиева, Мария (1990) За разликите между сложните думи и синтактичните словосъчетания и за някои правописни проблеми, свързани с тях Сборник трудове от юбилейната научна сесия, посветена на 45-годишнината на Съюза на учените в България и 25-годишнината на Великотърновския клон. В. Търново, 1990, 50–54.

Карапенчев, Живко (1990) Някои частни страни и моменти за формиране мирогледа на личността (съавтор) Трудове на ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", т.ІІ, кн. 4

Карапенчев, Живко (1990) Петко Р. Славейков - просветител и педагог Годишник "История на образованието в България", т.7-8, Габрово

Киров, Димитър (1990) Die Situation der orthodoxen Kirche in Bulgarien. Glaube in der 2 Welt. 18 Jahrgang № 9 Швейцария

Киров, Димитър (1990) Кой е нашият ближен? ЦВ, бр. 19, 1990.ISSN 0205-1362, COBISS.BG-ID 1119633124 София

Киров, Димитър (1990) Мъченик на новото време. ЦВ, бр. 37, 1990ISSN 0205-1362, COBISS.BG-ID 1119633124 София

Киров, Димитър (1990) Православно самосъзнание и свобода. ЦВ, бр. 23, 1990. ISSN 0205-1362, COBISS.BG-ID 1119633124 София

Киров, Димитър (1990) Църквите в променяща се Източна Европа. ЦВ, бр. 24, 1990. ISSN 0205-1362, COBISS.BG-ID 1119633124 София

Киров, Пламен (1990) Конституциите: САЩ, Република Италия, ФРГ, Република Франция, Република Гърция, Кралство Испания, Федерална република Бразилия Конституциите: САЩ, Република Италия, ФРГ, Република Франция, Република Гърция, Кралство Испания, Федерална република Бразилия [Сборник]. С., Век 22, 1990. 418 с. (Състав.: ..., Е. Танчев, Г. Близнашки; отг. ред.: Г. Близнашки; превод: Н. Иванов и др.). (Сер. Алианс).

Колев, Николай (1990) Математика Велико Търново

Лечев, Велико (1990) Идейно-политическо развитие на Съюза на социалистическата младеж в България 1929 - 1934 г. - Исторически преглед, 1990, № 4, с. 18-33 ISSN 0323-9748. COBISS.BG-ID 1119643364

Лечев, Велико (1990) Младежките организации при Българската работническа социалдемократическа партия /обединена/ по време на войните 1912 - 1918 г. - Военноисторически сборник, 1990, № 4, с. 73-87 ISSN 0204 - 4080. COBISS.BG-ID 1119626468

Лечев, Велико (1990) Студентската група на БРСДП /ш. с./ и Първата руска революция 1905 - 1907 г. - Векове, 1990, № 1, с. 26-33 ISSN 0324-0967. COBISS.BG-ID 1121472996

Манолакев, Христо (1990) За източника на „Сирота Цветана”. Литературна мисъл, 1990, № 10, с. 139-144. ISSN (print) 0324-0495.

Манолакев, Христо (1990) Рецепция русской белетристики в эпоху Болгарского возрождения. Болгарская русистика, 1990, № 4, с. 48-55.

Маринов, Венцислав (1990) Нови форми при организирането на конферанса в обучението по изобразително изкуство І - ІV клас. гр. Русе

Маринов, Венцислав (1990) Показатели за оценка на рисунки, съобразени с видовете изобразително изкуство в практическите упражнения на студенти от специалност НУП. гр. Русе

Марков, Иван (1990) Териториална организация на системата " Производство и преработка на захарно цвекло в Янтренския икономически район Проблеми на географията, кн.4, С, БАН, 1990.с. 36-46. ISSN 0204-7209

Мечкова, Клара (1990) Търновският музикоучител Давид Тулешков. Българско музикознание, 1990, 3, с. 103-105. Print ISSN 0204-823X COBISS.BG-ID - 1119623396

Милкова, Димитринка (1990) Трудно ли се усвоява юридическата наука. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски

Мингова, Анелия (1990) Въпроси при инцидентното оспорване истинността на документ Държава и право, 1990, № 11, с. 43-47, ISSN 0205-3985.

Мингова, Анелия (1990) Обясненията на страните в гражданския процес Държава и право, 1990, № 5, с. 56-65, ISSN 0205-3985.

Мингова, Анелия (1990) Тежест на доказване при оспорване истинността на частен документ Държава и право, 1990, № 6, с. 30-37, ISSN 0205-3985.

Минев, Тодор (1990) Виждане на някои аспекти на осмислянето на свободното време на лишените от свобода като практическа задача. В: Бюл. "Затворно дело" София: 1990 бр. 3-4 Изд. ГДИН, с. 30-44 ISSN C603-5094 /COBISS.BG-ID 1119740132/ София COBISS.BG-ID 1119740132

Минев, Тодор (1990) Педагогически аспекти на дейността по колективизиране на затворническата общност. София: Редакционно-издателски отдел при Полицейска академия на МВР, 1990, с. 131 рег.№ 4071/3.05.1990 COBISS.BG-ID 1241072868 София COBISS.BG-ID 1241072868

Минев, Тодор (1990) Проблеми на ресоциализацията на непълнолетните правонарушители в поправителните домове. - Сп. "Обществено възпитание". София: 1990 изд. "Хермес прес" ООД, с.3-8 ISSN 0204-8515 COBISS.BG-ID 1119658980 София COBISS.BG-ID 1119658980

Мирославска, Виргиния (1990) Imiona chrzestne w księdze metrykalnej Lutomierska Rozprawy Komisji Językowej ŁTN, t. XXXVI, 1990, 145 - 152

Митов, Георги (1990) Помирението като основание за прекратяване на наказателното производство Бюлетин на СЮБ, 1990, № 8, 28-32

Михайлов, Димитър (1990) Стоян Михайловски и кръгът "Мисъл". - Литературна мисъл, 1990, кн. 8, с. 37-50. У нас

Мишев, Радослав (1990) Австро-Унгария и Илинденско-Преображенското въстание 1903 година Военноисторически сборник, 1990, № 1, с. 3-20, ISSN 0204-4080

Мишев, Радослав (1990) Христо Глушков. Френската революция 1789 - 1799. София, Народна просвета, 1989, 214 с. Исторически преглед, XLVI, 1990, № 6, с. 90-93, ISSN 0323-9748

Мончев, Николай (1990) Някои виждания относно природните комплекси във водосбора на река Велека сб.Актуални проблеми по опазване на природната среда-ЕКО-РУСЕ-90, Рс

Моцинова, Божана (1990) Школа по цигулка – І част (автор) (110 стр.) Университетко издателство “Св. св. Кирил и Методий”

Налбантова, Елена (1990) Категорията време в “Криворазбраната цивилизация”. Родна реч, 1990, № 9. ISSN 0204-5117

Начева-Маркова, Нина (1990) „Актуализиране музикалната подготовка на студентите от педагогическите висши учебни заведения” Научна организация на обучението във ВУЗ, Резюмета на доклади от ХVІІІ методическа конференция по въпросите на обучението и възпитанието във ВУЗ, Пловдив, 1990г

Нунев, Йосиф (1990) Ромски легенди. - Литературен вестник: седмично издание. София: Фонд. "Литературен вестник", 1990, с. 8, ISSN - 1310-9561, COBISS.BG-ID - 1119415012 София

Няголова, Марияна (1990) Няголова М. (1990) Идеите на С. Л. Рубинщайн в съвременната психология - Психология, к. 5, с. 60 - 62. ISSN 0204 - 644X COBISS.BG-ID - 1276330980 София

Няголова, Марияна (1990) Няголова М. (1990) Семинарните занятия по история на психологията и формирането на понятието за психиката. 28 методическа конференция “Въпроси на обучението и възпитанието във ВУЗ”, Пловдивски университет, под ред. на И. Куцаров, с. 171 - 173, Пловдив. Пловдив

Няголова, Марияна (1990) Няголова М. Д. (1990) Симпозиум, посвященный С. Л. Рубинштейну. Психологический журнал, Том 40. №6, с. 140. Print ISSN: 0205-9592 ; RSCI WoS | ERIH PLUS COBISS.BG-ID - 1118293476 Москва, Руска Федерация

Павлов, Пламен (1990) За ролята на куманите в българската военна история.- Военноисторически сборник, 1990, кн. 6, 14-23. София

Павлов, Пламен (1990) Куманите в обществено-политическия живот на средновековна България (1186 г.- началото на ХІV в.).- Исторически преглед, 1990, кн. 7, 16-26. ISSN 0323-9748. COBISS.BG-ID 1119643364 София

Павлов, Пламен (1990) Отзив за сб. Дуросторум-Дръстър- Силистра. Силистра, 1988.- Векове, 1990, кн. 1, 89-92. София

Палангурски, Милко (1990) Россия во внешнеполитических концепциях либеральной (радослависткой) партии Болгарии (1886-1915) Проблеми словянознанства, 42, Львiв, „Свiт“,1990, с. 107-109. ISSN 0203-9494.

Пенов, Сашо (1990) Сборник от нормативни актове по финансово право [Учебно помагало за студентите от СУ „Св. Кл. Охридски“]. , София, Унив. изд. Св. Кл. Охридски. 1990, 512 с., COBISS.BG-ID 1096857060 София, Унив. изд. Св. Кл. Охридски. 1990, 512 с., COBISS.BG-ID 1096857060

Пенов, Сашо (1990) Учебно помагало по гражданско учение. С., Министерство на правосъдието и СЮБ, 1990. (В съавторство; авт.: Работа на отчетника). София, Министрество на правосъдието и Съюз на юристите в България.

Петкова, Анелия (1990) За някои основни тенденции при избор на лично име. – В: Състояние и проблеми на българската ономастика. Велико Търново, 1990, 112-116.

Петров, Димитър (1990) Условия применимости метода гармонического баланса для систем с переменным запаздыванием. Доклады СССР,1990,т.311,№3.(553-556).

Попова, Елена (1990) Барокът в живописта на Тома Вишанов-Молера. Изкуство, 9-10, 1990, 34-42

Русева, Виолета (1990) „Трябва да мислиш само за Партията” – или животът на една тема. – В. Литературен форум бр. 31, 2 авг., 1990

Русева, Виолета (1990) Небесна светлина на духа. – В. Литературен вестник, бр. 5, 20 юли – 2 авг., 1990

Русева, Виолета (1990) Поет в прозата. – Сп. Литературна мисъл, 1990, кн. 3, с. 58 - 65

Русева, Виолета (1990) Радичков и фолклорът. – Сп. Родна реч, 1990, кн. 2, с. 54 - 57

Станчев, Свилен (1990) Bulgarian se-constructions Mike Hannay and Elseline Vester (eds.). Working with Functional Grammar: Descriptive and Computational Applications (Functional Grammar Series 13), 1990. Dordrecht - Holland / Providence RI - USA: Foris Publications

Стефанов, Бойко (1990) Великов, Б. Влияние на дисфункционалния конфликт върху процеса на обучението. Сборник, Научна организация на обучението във ВУЗ, с.164-166. Пловдив.

Тодоров, Георги (1990) Автоматизация управления предпроиятием с помощью экспертной системой. (Велчев В.Г., Стоянов Й.П.) Труды Четвертой международной научно-технической конференции проблем комлексной автоматизации. Киев, стр 122-125.

Тодоров, Георги (1990) ИНЭС - Инструмент для создания экспертных систем.(Стоянов Й.П., Велчев В.Г.) Труды Четвертой международной научно-технической конференции проблем комлексной автоматизации. Киев, стр 94-98

Тодоров, Георги (1990) Определяне напрегнатостта на полето в зоната на дифракция на радиовълните, създадени от предаватели с приземна вълна (Тодорова М.К., Пулов Й.Д.) Сб. н. трудове ВВОУ “В.Левски” - В.Търново

Тодоров, Георги (1990) ПРИМА - система за интензификация на психоанализа (Цветков К.С., Янев Г.Л.) Сб. н. докл. на Втора младежка научна сесия, София, ВВТУ “T. Каблешков”, стр.260-262.

Тодоров, Иван (1990) Дромихет – един малко известен владетел от началото на І в. пр.н.е. – Terra antiqua Balcanica. Acta 4. S., 1990, 25–28. Print. Sine ISSN. Terra antiqua Balcanica. Acta 4. S.

Тодоров, Иван (1990) Най-ранни сведения за римска коалиция на Балканския полуостров в края на ІІІ в. пр.н.е. – Исторически преглед, 1990, № 9, 91–96. Print ISSN 0323-9748. Исторически преглед

Тодорова, Пенка (1990) Отношението на учениците към учебната дейност Издателство ФАБЕР Велико Търново

Трифонов, Тихомир (1990) Improvement of Partial Region Method Possibilities by Use of Local Features Near Wedge Points Rep. on the colloquium "Euromech 271"-Diffraction of Waves by Obstacles and Inhomogeneities in Fluids, Kiev

Трифонов, Тихомир (1990) Two- Dimensional Case of the Sound Radiation by a Circular Piston in a Spherical Baffle Proceedings of the conference "Black Sea 90", Varna

Трифонов, Тихомир (1990) Използуване на метода на частичните области за задачи на излъчване и разсейване в теоретичната акустика Сб. научни трудове №18, ВВОВУ”В. Левски”, Велико Търново

Трифонов, Тихомир (1990) ОН 0484235-90 Държавна система за осигуряване на единство на измерванията. Хидрофони. Методи за проверка. (Авторски колектив) (ограничение на БДС 8.897-85)

Харалампиев, Иван (1990) Езикът и езиковата реформа на Евтимий Търновски. София: Наука и изкуство, 1990, 156 с.COBISS.BG-ID - 1101530084

Христов, Милен (1990) Subclasses of the conformal almost contact metric Manifolds Math. and Educ. in Math., Proc. of the XIX Spring Conf. of UBM. Sunny Beach, 1990, 144-148.

Христов, Паисий (1990) Les sonnets dans Les Fleurs du Mal de Baudelaire (essai d'analyse formelle) Travaux de l'Universite de Veliko Tirnovo, tome 30, livre I, 1990.

Цонкова, Димитринка (1990) Д. КАДИНОВА. Изследване на измененията на някои показатели от многогодишната спортна тренировка на Марти Вайнио. Научни трудове НСА. Т. ХХХ-1990, С., 1991, с. 56.

Чохаджиев, Стефан (1990) Etude du site nйolithique ancien de Kraпnitsi dans le dйpartement de Kjustendil. – Studia Praehistorica, 1990,10, p. 51-76

Шопова-Христова, Мариана (1990) Творчеството на Борис Пастернак през погледа на Марина Цветаева. Пастернак в български и световен контекст. Материали от сесията, посветена на 100-годишнината от рождението на Б. Л. Пастернак, проведена във Велико Търново на 16 март 1990 г. Ред. И. Владова, София: Издание на Съюза на преводачите в България, 1990, с. 75-81.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/