Публикации за 1989


Анчев, Стефан (1989) Добруджанският въпрос и неговото развитие през 1912 г., резюме. ХV пролетен колоквиум “Проф. д-р Пеню Русев, ч. І. В. Търново, 4. ІV. 1989., с. 34.[

Анчева, Антоанета (1989) Михаил Арнаудов за мимиката и за другите анатомично-изразни средства в изкуството сп. “Литературна мисъл”, 1989, кн. 5, с. 127-130. ISSN 0324-0495

Аркадиев, Димитър (1989) Структура на влиянието на някои фактори върху себестойността на вълната при овце от тънкорунното и полутънкорунното направление Сп. Икономика и управление на селското стопанство,София, Селскостопанска академия, 1989, кн.6-7, с. 151-158. ISSN: 0205-3845.

Бакоев, Валентин (1989) Други оператори - VII глава от "Основи на информатиката (Програмиране и приложение на информатиката в хуманитарните специалности)" Издателство на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 1989 г., стр. 41-49.

Бонджолова, Валентина (1989) Словосъчетания с двойна предложна връзка в съвременния български език Език и литература, 1989, кн.2, с. 59 - 63. ISSN 0324-1270.

Бурнева, Николина (1989) Der "unzuständige" Erzähler. Über neuere Werke der bulgarischen und der DDR-Literatur. Weimarer Beitraege, H. 9/1989, 1565-1573. ISSN: 0043-2199

Бурнева, Николина (1989) Literarische Kritik und subjektive Authentizität - Christa Wolfs "Kindheitsmuster", "Kein Ort. Nirgends" und "Kassandra". Veliko Tarnovo, 1989. Veliko Tarnovo, хабил., 1989.

Буров, Стоян (1989) А. И. Моисеев. Основные вопросы словообразования в современном русском литературном языке. Ленинград, 1987. – Съпоставително езикознание, ХІV, 1989, № 2, стр. 82-84.

Буров, Стоян (1989) Категорията число на съществителните имена в българския книжовен език Част I: Български език, ХХХІХ, 1989, № 5, стр. 430-437; Част II: Български език, ХХХІХ, 1989, № 6, стр. 507-513. pISSN 0005-4283; eISSN 2603-3372

Буров, Стоян (1989) Към характеристиката на категорията степен в българския език Съпоставително езикознание, ХІV, 1989, № 1, стр. 24-31. ISSN 0204-8701

Буров, Стоян (1989) Л. А. Булаховски – виден украински славист и българист (Към стогодишнината от рождението му). Език и литература, ХLІV, 1989, № 3, стр. 108-112

Буров, Стоян (1989) Неуместна употреба на словосъчетанието веществено доказателство. Български език, ХХХІХ, 1989, № 1, стр. 85.

Буров, Стоян (1989) Оценъчно значение на задпоставеното съгласувано определение. Български език, ХХХІХ, 1989, № 1, стр. 79-83

Буров, Стоян (1989) По някои въпроси на пренасянето. Български език, ХХХІХ, 1989, № 3, стр. 241-244.

Буров, Стоян (1989) Приносът на Гео Милев за интелектуализацията на българския книжовен език (Върху материал от критическите му съчинения). Език и литература, ХLІV, 1989, № 5, стр. 69-76.

Бурова, Пенка (1989) За употребата на съществителното персонаж. Български език, № 5.

Бурова, Пенка (1989) Кафейна, кафеена или кафена чаша? Български език, № 6.

Бурова, Пенка (1989) Оценъчно значение на задпоставеното съгласувано определение. Български език, № 1 (в съавт.).

Велчев, Борис (1989) Имунитети от наказателна отговорност сп. „Народни съвети”, бр. 10 от 1989 г., с.32-36

Велчев, Борис (1989) Наказателноправни аспекти на иманярството СЮБ Бюлетин, бр. 9, 1989 г., стр. 24-29

Върбанова, Маргарита (1989) Запознаване на учениците с релацията "а пъти по-голямо" в множеството на естествените числа. - Начално образование, 1989, 1., сс. 34-37. ISSN 6204-4951 // Начално образование, 1989, 1., сс. 34-37. ISSN 6204-4951

Гайдова, Радка (1989) Общуването в конструктивно-техническата дейност на децата от предучилищна възраст. НК-Общуването в творческата дейност на личността, Русе, 1989

Гайдова, Радка (1989) Повишаване познавателната активност при формиране на конструктивно-технически способности у 5-6-годишните деца НК,Интензификация на УВП в условията на НТР и развитие на способностите на учащите се, ВТУ, 1989.

Гайдова, Радка (1989) Ролята и мястото на детето от предучилищна възраст в учебно-възпитателния процес по конструктивно-техническа дейност. НК, Мястото и ролята на детето, ученика и учителя в учебно-възпитателния процес при условията на НТР, 2ч., Ст. Загора, 1989.

Генова, Дафинка (1989) За някои проблеми при разглеждането на цветовата лексика. Език и литература, 1989, 4, с. 82-97. Print ISSN 0324-1270

Генова, Дафинка (1989) За някои съвременни схващания за метафората. Език и литература, 1989, 3, с. 57-63. Print ISSN 0324-1270

Георгиев, Георги (1989) Asymptotic Study of Complex Kummer Function Compt. rend. Acad. bulg. Sci., Tome 42, No. 10, pp. 23-26, Oct. 1989.

Георгиев, Георги (1989) Azimuthally Magnetized Circular Ferrite Waveguides Ferrite Phase Shifters and Control Devices, by J. Helszajn, (McGraw-Hill, London, 1989), Chap. 14, pp. 262-288.

Георгиев, Георги (1989) Circular Waveguide Containing Azimuthally Magnetized Ferrite: Field Distribution of TE01 Mode Compt. rend. Acad. bulg. Sci., Tome 42, No. 5, pp. 53-56, May 1989.

Георгиев, Георги (1989) On the Forms of General Integral of Kummer Equation Arising in Certain Propagation Problems Compt. rend. Acad. bulg. Sci., Tome 42, No. 1, pp. 67-70, Jan. 1989.

Гецов, Антон (1989) Към лингвостилистичната характеристика на разказа „Бабини деветини“ от Васил Попов Към лингвостилистичната характеристика на разказа „Бабини деветини“ от Васил Попов. – Език и литература. Списание за българска и славянска филология. Главен редактор: проф. Петър Пашов. Кн. 3, 1989, с. 113–121. ISSN 0324-1270, COBISS.BG-ID – 1119634660.

Гочев, Гочо (1989) Антонимите в българския език. София, “Народна просвета”,1989,119 с.

Гълъбов, Мирослав (1989) Спектрален анализ и изобразяване на двумерни сигнали Научна сесия на ВВМУ "Н.Й.Вапцаров"

Гюлчев, Николай (1989) Демонстрационен похват за интензивно развитие на усета за композиция. Сборник:“Интензификация на учебно-възпитателния процес в условията на научно-техническата революция и развитие способностите на учащите се”. Великотърновски университет “Св.св. Кирил и Методий”. 1989.

Гюлчев, Николай (1989) Интензивно овладяване на изразните средства на детската рисунка от студентите Сборник: “Интензификация на учебно-възпитателния процес в условията на научно-техническата революция и развитие способностите на учащите се”. Великотърновски университет “Св.св. Кирил и Методий”. 1989

Гюлчев, Николай (1989) Интензивно усъвършенстване на изобразителните изразни средства в детската рисунка чрез произведенията на живописта Сборник: “Интензификация на учебно-възпитателния процес в условията на научно-техническата революция и развитие способностите на учащите се”. Великотърновски университет “Св.св. Кирил и Методий”. 1989

Даскалов, Никола (1989) Мотивът за вълка в българската поезия В сб. Проблеми на литературната наука, история и критика (В чест на проф. д-р Георги Димов), ВТУ, 1989, с.98-103; . В.Търново : Великотърновски унив. Кирил и Метоий, 1989 (1990)УДК 886.7.09; COBISS.BG-ID 1097700068

Даскалов, Никола (1989) Проблеми на литературната наука, история и критика : Сб. в чест на 70-год. на проф. Георги Димов / Ред. Кол. Иван Харалампиев и др В. Търново : Великотърновски унив. Кирил и Метоий, 1989 (1990); COBISS.BG-ID 1097700068

Дерменджиев, Атанас (1989) Българското дунавско корабоплаване и ролята на безмитните зони в Русе и Видин. Сб. от Шести конгрес на БГД. Велико Търново, 8-10 октомври 1989. Ред. Цв. Михайлов. София: Печатна база на СНРБ, 1989, с. 110.

Дерменджиев, Атанас (1989) Някои тенденции в изменението на броя и движението на населението в Разградска област. Сб. от Шести конгрес на БГД. Велико Търново, 8-10 октомври 1989. Ред. Цв. Михайлов. София: Печатна база на СНРБ, 1989, с. 74-75.

Дерменджиев, Атанас (1989) Промишленото развитие на СР Румъния. География. -София: №3, 1989, с. 5-9. ISSN 0324-1564

Дерменджиев, Атанас (1989) Състояние и проблеми в развитието на електроенергетиката на СР Румъния. Изв. на БГД, XXVII. -София: УИ "Св. Климент Охридски", с. 173-187. ISSN 03-755-92-4

Дерменджиев, Атанас (1989) Състояние и проблеми на крайбрежния и задграничен дунавски туризъм. Сб. от Шести конгрес на БГД. Велико Търново, 8-10 октомври 1989. Ред. Цв. Михайлов. София: Печатна база на СНРБ, 1989, с. 183-184.

Димитрова, Марийка (1989) Die Rolle des Lehrbuchs im Lexikunterricht für die Ausbildung von Deutschlehrerstudenten. Illustriert an "Wir diskutieren" Protokollband der XVI. Wissenschaftlichen Konferenz der Deutschlehrer und Germanisten, София, с. 62-70

Драгнев, Владимир (1989) Contribution à l’étude des mots-valises ou mixonymes Съпоставително езикознание, кн. 5, 1989 г.

Драгнев, Владимир (1989) Френските етноними и използването им в чуждоезиковото обучение Чуждоезиково обучение, кн. 4, 1989 г.

Драгнев, Владимир (1989) Хибридните думи Чуждоезиково обучение, кн. 3, 1989 г.

Дундов, Тенчо (1989) Министерството на вътрешните работи – специализиран орган на социалистическата правова държава. В: Сб. материали

Дундов, Тенчо (1989) Правни отношения и правни връзки. Държ. и право, № 3

Дундов, Тенчо (1989) Правоотношенията и субективните права като обект на правонарушението. В: Год. Инст. МВР

Дундов, Тенчо (1989) Същност и изграждане на социалистическата правова държава. В: Сборник материали МВР

Дундов, Тенчо (1989) Усъвършенствуване на законодателството. Държ. и право, № 11

Дундов, Тенчо (1989) Философски проблеми на социалистическата правова държава. (Материали от кръгла маса). Бюл. СЮБ, № 6

Иванов, Здравко (1989) Проблемът за субекта и обекта на социалната справедливост Габрово, в: Сб. Научна конференция посветена на 25 годишнината на ВМИ Габрово (Направление "Обществени науки"), с.97-101

Иванов, Здравко (1989) Социалната справедливост и социализмът В. Търново, ДРНЗ

Иванов, Здравко (1989) Социалната справедливост като явление В. Търново, ДРНЗ

Иванова, Людмила (1989) Ubersetzungsverfahren : Arbeitsheft zum Lehrgebiet Ubersetzen fur das Sprachenpaar Deutsch-Bulgarisch / [Уч. помагало за студентите от Великотърновския унив. Кирил и Методий]. Велико Търново: ВТУ 1989, 129 с. COBISS.BG-ID 1084532452 Велико Търново:ВТУ COBISS.BG-ID 1084532452

Иванова, Людмила (1989) Uwe Buettner, L. Ivanova, Einfuehrung in die Theorie und Praxis des Uebersetzens. (Учебно помагало за студентите от Великотърновския университет „Кирил и Методий“. В. Търново: УИ ,123 с. COBISS.BG-ID 1084532196 V.Tarnovo: Universitaetsverlag

Иванова, Ценка (1989) Доситей Обрадович Съпоставително езикознание, ISSN – 0204 – 8701; 1989, N6; стр. 76-79.

Карапенчев, Живко (1989) Относно динамиката на ценностната ориентация и професионалното самоопределение на випускниците на ЕСПУ Научно-практическа конференция, В. Търново

Киров, Димитър (1989) Живот в общение, ЦВ, бр. 3, 1989. ISSN 0205-1362, COBISS.BG-ID 1119633124 София

Киров, Димитър (1989) Жизненият и творчески път на отец Павел Флоренски. ЦВ, бр. 16, 1989, ISSN 0205-1362, COBISS.BG-ID 1119633124 София

Киров, Димитър (1989) Св. Василий Велики. Вредата от пиянството. ЦВ, бр. 2, 1989. София

Колев, Николай (1989) Креативното мислене в занятията по математика и използване на компютърна техника Юбилейна научна сесия по случай 25 години ВТУ

Лазаров, Иван (1989) Документи за политическата история на средновековна България XII – XIV в. В. Търново : Великотърн. унив. „Кирил и Методий“, 1989. – 170 с.

Легкоступ, Пламен (1989) „Интензивно овладяване на изразните средства на детската рисунка от студентите“, съавтор с Николай Гюлчев, Сборник: “Интензификация на учебно-възпитателния процес в условията на научно-техническата революция и развитие способностите на учащите се”. Великотърновски университет “Св.св. Кирил и Методий”, 1989 Сборник: “Интензификация на учебно-възпитателния процес в условията на научно-техническата революция и развитие способностите на учащите се”. Великотърновски университет “Св.св. Кирил и Методий”.

Легкоступ, Пламен (1989) „Интензивно усъвършенстване на изобразителните изразни средства в детската рисунка чрез произведенията на живописта“, съавтор с Николай Гюлчев, Сборник: “Интензификация на учебно-възпитателния процес в условията на научно-техническата революция и развитие способностите на учащите се”. Великотърновски университет “Св.св. Кирил и Методий”, 1989 Сборник: “Интензификация на учебно-възпитателния процес в условията на научно-техническата революция и развитие способностите на учащите се”. Великотърновски университет “Св.св. Кирил и Методий”

Легкоступ, Пламен (1989) Девето международно биенале на хумора и сатирата, 1989 Габрово

Легкоступ, Пламен (1989) Осма национална младежка изложба, 1989 София

Легкоступ, Пламен (1989) ОХИ „Екология 89“, 1989 София

Легкоступ, Пламен (1989) ОХИ „Живопис - малък формат“, 1989 Сливен

Легкоступ, Пламен (1989) Самостоятелна изложба живопис и графика, м. Февруари, 1989 гр. Белица, България

Маджаров, Георги (1989) Демократизацията на педагогическите науки – необходимост, наложена от демократизацията на образованието. – В: Развитието на личността в условията на демократизацията на образованието. Част II. Проблеми на възпитателната работа в условията на демократизацията на образованието. София: Министерство на народната просвета, 1989, с. 89–92. ISSN или ISBN няма. София

Маджаров, Георги (1989) Значение на телевизията за развитието на личността на децата от началната училищна възраст. – В: Постижения и перспективи в научноизследователската работа на НИИО. Част втора. София: Министерство на народната просвета, 1989, с. 77–90. ISSN или ISBN няма. София

Манолакев, Христо (1989) „Сиерра-Морена” в жанровой системе повестей Н. М. Карамзина. - В: Международный симпозиум „Проблемы жанров русской классической и советской литературы”, София 31.III. - 1.IV.1989. Тезисы докладов и сообщений. С., 1989, с. 27.

Милкова, Димитринка (1989) За главното в духовната характеристика на юриста днес. Държава и право, № 5

Милкова, Димитринка (1989) Някои проблеми на системата на юридическите актове и тяхното значение за преустройството на правната надстройка. Год. СУ. Юрид. фак., 82

Минев, Тодор (1989) Организационно-педагогически аспекти на превъзпитателната работа в поправително-трудовите учреждения в СССР. - В: бюл. "Затворно дело" бр. 3 София: ГДИН 1989 с.16-24 ISSN C603-5094 /COBISS.BG-ID 1119740132/ София COBISS.BG-ID 1119740132

Мишев, Радослав (1989) Oesterreich-Ungarn und die bulgarisch-russischen politischen Beziehungen 1898 - 1903 Sofia, Etud. balk., 1989, № 2, p. 49 -67, ISSN 0324-1654

Мишев, Радослав (1989) Австро-Унгария и идеята за обявяване на независимостта на България /1889 - 1908 г./ Исторически преглед, 1989, №3, с. 34 - 47, ISSN 0323-9748

Мишев, Радослав (1989) Събитие на световната история София, сп. "Читалище", 1989, № 7, с. 4-6

Моллов, Тодор (1989) Народният светец Димитър Басарбовски и обредите за дъжд Българска етнография (София, БАН – ИЕМ; ISSN 0323-9268), год. ХIV, 1989, кн. 1, с. 39-47

Момов, Митко (1989) Проблемы ценности и оценки в болгарской литературе (1972-1977) Вестник Московского университета. серия. 7, Философия, 3/1989 Издательство Московского университета, РАН, ИНИИОН с. 40-47, ISSN 0201-7385; ISSN – 0130-0091

Мончев, Николай (1989) Комплексна класификация на ландшафтите във водосбора на река Чернелка Сборник на резюметата от докладите изнесени на Шестия конгрес на Българското географско дружество, изд.Св.св. Кирил и Методий, ВТ

Моцинова, Божана (1989) Българските концертини за цигулка (студия) (33 стр.) Трудове на ВТУ

Налбантова, Елена (1989) Функции на пролога в повестта на Илия Блъсков “Злочеста Кръстинка”. Проблеми на литературната наука, история и критика. Сб. в чест на 70-годишнината на проф. д-р Георги Димов. В. Търново, 1989.

Николов, Николай (1989) Основи на информатиката Университетско издателство „Св.Св. Кирил и Методий”, В. Търново

Няголова, Марияна (1989) Няголова М. (1989) Възрастово развитие на психиката в “генетичната психология” на Анри Валон и в “психологията на възрастите” на Спиридон Казанджиев. “Петнадесети пролетен колоквиум проф. Пеньо Русев”, Великотърновски университет, под ред. на Н. Даскалов, Велико Търново, с. 34. Велико Търново

Няголова, Марияна (1989) Няголова М. (1989) Към психологическото разбиране на феномена “внушение”. сб. Мястото на детето, ученика и учителя в учебно-възпитателната работа, том 1, ИКПУ, под ред. на Л.Гинев и Кр.Мутафчиева, с. 265-271. Пловдив

Няголова, Марияна (1989) Няголова М. (1989) Някои особености на сугестията и контрасугестията в учебния процес. сб. Интензификация на учебно-възпитателния процес и развитие способностите на учащите се”, Великотърновски университет, под. ред. на М.Люлюшев, с. 101. Велико Търново

Павлов, Пламен (1989) България, “Златната Орда” и куманите (1242 – около 1274 г.).- Векове, 1989, кн. 2, 24-33. София

Павлов, Пламен (1989) България, Византия и мамлюкски Египет през 60-те и 70-те години на ХІV в.- Исторически преглед, 1989, кн. 3, 15-24. София

Павлов, Пламен (1989) Документи за политическата история на средновековна Бългаpия (ХІІ – ХІV в.). В. Търново, ВТУ “Кирил и Методий”, 1989, 170 стр. (в колектив с Ив. Лазаров и Ив. Тютюнджиев). В. Търново

Павлов, Пламен (1989) Отзив за кн. на Ив. Йорданов. Страници от историята. София, 1988.- Векове, 1989, кн. 6, 85-89. София

Палангурски, Милко (1989) 17. Организационна структура на Либералната (радославистка) партия. 1886-1912 г. Трудове на ВТУ “Св.Св. Кирил и Методий”, УИ “Св. св. Кирил и Методий”1989, т. 27, кн.3, с.147-172. ISSN C619-3013. - 0861-7945

Пенов, Сашо (1989) Правен режим на свободните безмитни зони в Китай. - софия, Държ. и право, 1989, № 12.

Пенов, Сашо (1989) Правен режим на смесените сдружения в Китайската народна република. - (В съавторство). София, Държ. и право,1989, № 10, 67-71.

Пенчев, Пенчо (1989) Усъвършенстване на вътрешноотрасловата структура на хранително-вкусовата промишленост. Свищов, 1989 г., COBISS.BG-ID 1251060964

Пенчева, Ивалинка (1989) Възможности за усъвършенстване на организацията на труда в предприятията от месната промишленост. Сборник с доклади от Международна научна конференция " Организация и управление на промишленото предприятие (фирмата)", Свищов, 19-21 септември 1989 г., Ред. Й. Георгиев, Свищов: АИ "Д. А. Ценов", с. 160-166, COBISS.BG-ID 1096329188

Петкова, Анелия (1989) Към въпроса за префиксално-суфиксалните форманти за образуване на глаголи в съвременния български книжовен език /префиксално-суфиксален формант с компонент В-/ВЪ-/ВЪЗ/. В: Съвременник ,89 /Юбилеен сборник в чест на 45-годишнината от създаването на СНРБ/, 1989, с. 50-52.

Петкова, Анелия (1989) Префиксално-суфиксални форманти с компонент О-, ОБ за образуване на глаголи в съвременния български език. В: Списание “Език и литература”, С., 1989, кн. 3, с. 98-101.

Петров, Димитър (1989) Об одном классе интегро-диференциальных уравнений ( Д.К.Пантелеев). Доклады БАН,

Петров, Петър (1989) Петров, П. Зараждане на идеята за кооперацията и нейното място в творчеството на К. Маркс. Научни трудове на ВНВУ "В. Левски". В. Търново, 1989, кн. 17, 164-200, ISSN: 0861-0312.

Петрова, Веселинка (1989) Петрова, В. Типови модели за развитие на фонематичното възприятие у 5 – 6-годишните деца Велико Търново: В сб.: Интензификация на учебно-възпитателния процес в условията на научно-техническата революция и развитие на способностите на учащите се, (с. 63).

Петрова, Веселинка (1989) Петрова, В., М. Райкова. Особености на познавателното отношение към реалните и абстрактните обекти у 4 – 5-годишните деца Велико Търново: В сб.: Интензификация на учебно-възпитателния процес в условията на научно-техническата революция и развитие на способностите на учащите се,, (с. 60).

Попова, Елена (1989) Барокът в живописта на Тревненската школа от края на ХVІІІ век. Изкуство, № 4, 1989, 36-41

Русева, Виолета (1989) Езикови и литературни норми в „Софийски разкази” на К. Калчев. – Сп. Език и литература, 1989, кн. 5, с. 85 - 92

Русева, Виолета (1989) История – по мярата на съвременността. – Сп. Хоризонт, 1989, кн. 4, с. 110 - 115

Русева, Виолета (1989) Повествователни трансформации в българския разказ през 60-те години. – Сп. Литературна мисъл, 1989, кн. 3, с. 144 - 150

Русева, Виолета (1989) Постмодернизъм – назоваването като проблем на културата. – В. Литературен фронт, бр.32, 10 авг., 1989

Славова, Цветелина (1989) La matina bonora. - В: Armonie in concorso. Roma: Pro musica studium, 1989, 74-75 с. Armonie in concorso, Roma 1989, 74-75

Спасова, Мария (1989) Scriptio continua и ролята на един предлог. – В: Palaeobulgarica, 13, 1989, 2, 55–70.

Спиридонов, Валентин (1989) Спиридонов, В. Нов обобщаващ труд върху историята на германското работническо движение. (Рецензия: Fricke, D. Hadbuch fuer Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung 1869 bis 1917. Bd. 1-2. Berlin, 1987) – Известия на института по история на БКП, 1989, т.65, с. 316-321. ISSN C607-8605 София

Спиридонов, Валентин (1989) Спиридонов, В. Някои германски военни доставки в България в началото на ХХ век. – В: Петнадесети пролетен колоквиум “Проф. д-р Пеньо Русев” с възпитаници на ВТУ “Кирил и Методий”. Резюмета. Част 1. Исторически науки. В.Търново, 1989. с. 31. В. Търново

Спиридонов, Валентин (1989) Спиридонов, В. Периодизация на Великата френска буржоазна революция в буржоазната историография. – В: Великата френска революция и световният исторически процес. В.Търново, 1989, с. 9-14. В. Търново

Спиридонов, Валентин (1989) Спиридонов, В. Символ на борбата за свобода и щастие. Двеста години от началото на Верликата френска революция. – В: в. “Добруджанска трибуна”, бр.29 (4961), 18 юли 1989. Добрич

Стамболиев, Огнян (1989) Участници в исковото съдопроизводство С., УИ Климент Охридски, 164 с.

Станков, Иван (1989) Историческите разкази на Ангел Каралийчев и изворите за българската история. сб. "Проблеми на литературната наука, история и критика. В чест на проф. д-р Георги Димов". В. Търново, 1989 г.

Станчев, Свилен (1989) The Bulgarian Particle se in Reflexive Passive, Impersonal and Modal Constructions. Harald Weydt (ed.) Sprechen mit Partikeln. Berlin & New York: Walter de Gruyter, 1989, 703-712, ISBN 3-11-011532-8

Тодоров, Георги (1989) Аудиовизуален комплекс при ВВОВУ “В.Левски” Отчети по НИС при ВВОВУ “В.Левски”

Тодоров, Георги (1989) Експертни системи за подготовка на военни кадри (Стоянов Й., Велчев В.) Военна техника , бр.8 стр. 8-10.

Тодоров, Георги (1989) Проучване и изследване възможностите за автоматизация обучението на свързочни специалисти чрез използуване на нови интензивни методи и тренажори Отчети по НИС при ВВОВУ “В.Левски”

Тодоров, Георги (1989) Устройства за дискретни сигнали. - част 2. С., Военно издателство, 1989. 171 с.

Тодоров, Иван (1989) [Рецензия]. Velizar Velkov. Geschichte und Kultur Thrakiens und Mösiens. Gesammelte Aufsatze. Verlag: “Adolf M. Hakkert“. Amsterdam, 1988. ISBN 90-256-0937-6. – Исторически преглед, 1989, № 12, 80–82. Print ISSN 0323-9748. Исторически преглед

Тодоров, Иван (1989) Велизар Велков. Био-библиография. Велико Търново, 1989. 245 с. Sine ISBN. ВТУ "Кирил и Методий", Велико Търново.

Трифонов, Тихомир (1989) Звуково поле във външната област на криволинеен правоъгълник Докл. на научната сесия на ВНВМУ "Н.Й. Вапцаров", Математика, Варна

Тютюнджиев, Иван (1989) Документи за политическата история на средновековна България XII – XIV в. : В помощ на семинарните занаятия [за студентите от Великотърновския унив. Кирил и Методий] / Рецензенти: проф. д-р Йордан Андреев, доц. д-р Г. Плетньов. – В. Търново : Великотърн. унив. Кирил и Методий, 1989. – 170 с. (в съавт. с Иван Лазаров, Пламен Павлов) Авторска част: Раздел І. Възстановяване и утвърждаване на българската държава (1185 – 1241), док. № 24, 26, 27, 28, 29, 33, 35, 36; Раздел ІІ. Политическа криза в българската държава, док. № 13; раздел ІІІ. Политическа стабилизация през първите десетилетия на XIV в. Османското завоевание и краят на средновековната българска държава, док. № 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,19, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 41; раздел ІV. Политическата идеология на Българската държава (ХІІ–ХІV век)., док. № 6. 2. прераб. и доп. изд. – 1992. В. Търново

Тютюнджиев, Иван (1989) За историческата стойност на Българската хроника от ХV век. // Старобългаристика, 1989, № 2, с. 71-86. (в съавт. с К. Кабакчиев)

Христов, Паисий (1989) De la valeur de langue des prefixes verbaux en francais Philologia, Faculte des langues classiques et modernes de l'Universite de Sofia, 1989, p. 54-66. ISSN 0204-8779

Чохаджиев, Стефан (1989) Habitat du chalcolithique ancien à l'endroit dit "Čardako" près du village de Slatino. – In: Le premier or de l'humanite en Bulgarie 5e Millenaire, Paris, 1989, p. 76.

Чохаджиев, Стефан (1989) L'astronomie a l'age du cuivre. – Dossiers histoire et archeologie, 137, 1989, p. 72-75.

Чохаджиев, Стефан (1989) Опит за прилагане на някои математико-статистически методи при обработката на ранноенеолитната керамика от Западна България и Северна Гърция. – ИИМКн, 1989, І, с. 69-120.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/