Публикации за 1988


Аркадиев, Димитър (1988) Влияние на някои основни фактори върху равнището на себестойността на продукти при отделните направления в овцевъдството Сп. Икономика и управление на селското стопанство, София, Селскостопанска академия,1988, кн.5, с. 62-69. ISSN: 0205-3845.

Аркадиев, Димитър (1988) Влияние на някои фактори върху трайността на професионалния избор при студентите по ветеринарна медицина Науч.труд.на Ветеринарномед.ф-т при ВИЗВМ-Ст.Загора, т.ХХХII, ч.II, 1988, с. 159-177.

Аркадиев, Димитър (1988) Изменения в броя на населението и на домакинствата (семействата) по българските земи Население, София, БАН - Координационен съвет по демография, 1988, кн.4, с. 41-57. ISSN: 0205-3845.

Аркадиев, Димитър (1988) Факторният анализ в овцевъдството като предпоставка за вземане на управленски решения Науч.труд. на Ветеринарномед ф-т при ВИЗВМ, т.ХХХII, ч.II, 1988, с.191-200.

Булева-Петрова, Марияна (1988) Наблюдения върху лада тон-полутон в Сюитата "Бай Ганю" от В. Стоянов и Концерта за пиано от Д.Ненов Сп. "Музикални хоризонти", № 8

Буров, Стоян (1988) Библиография на трудовете на Станьо Георгиев. Съпоставително езикознание, ХІІІ, 1988, № 1, стр. 116-121

Буров, Стоян (1988) Етапи в историята на българо-полските научни връзки и отношения в областта на езикознанието. Списание на БАН, ХХХІІІ, 1988, № 1, стр. 52-59

Буров, Стоян (1988) За един особен начин на обръщение в интервю. Български език, ХХХVІІІ, 1988, № 5, стр. 446-450

Буров, Стоян (1988) За една неправилна употреба на съществителното разруха. Български език, ХХХVІІІ, 1988, № 4, стр. 358.

Буров, Стоян (1988) За изговора на формите на съкращението рабфак. Български език, ХХХVІІІ, 1988, № 1, стр. 74-76.

Буров, Стоян (1988) Има ли съществителното необходимост форма за множествено число. Български език, ХХХVІІІ, 1988, № 3, стр. 226-227.

Буров, Стоян (1988) Към въпроса за конотативното значение. Език и литература, ХLІІІ, 1988, № 1, стр. 98-104

Буров, Стоян (1988) М. Попова. Кратък валентен речник на глаголите в съвременния български книжовен език. София, 1987. – В: Съпоставително езикознание, ХІІІ, 1988, № 4-5, стр. 177-179.

Буров, Стоян (1988) Против шаблонизацията на прилагателното гъвкав. Български език, ХХХVІІІ, 1988, № 6, стр. 529.

Бурова, Пенка (1988) За един особен начин на обръщение в интервю. Сп. Български език, 1988, № 5.

Бурова, Пенка (1988) Неправилна употреба на глагола подам/подавам. Български език, № 1.

Влайков, Светлозар (1988) К вопросу о дифференциальных признаках постоянных сравнений древнерусского языка ХІ – ХІV вв., сп. “Болгарская русистика”, кн. 4 У нас

Гайдова, Радка (1988) Детското конструиране, дейност за многостранно познание. НК, Теория, методика и управление на УВП, ВВОВУ "В. Левски", В. Търново, 1988

Георгиев, Георги (1988) Analysis of a Circular Waveguide with an Azimuthally Magnetized Ferrite Rod and Dielectric Tube Compt. rend. Acad. bulg. Sci., Tome 41, No. 11, pp. 37-40, Nov. 1988.

Георгиев, Георги (1988) Kummer and Tricomi Functions for Analysis of Circular Gyrotropic Waveguides with Azimuthal Magnetisation Proc. Inst. Elec. Eng., Vol. 135, pt. H (Microwaves, Antennas and Propagat.), No. 2, pp. 125-128, Apr. 1988. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-0023998021&partnerID=40&md5=009abe932aebd6058e224c297d9d1a8d

Георгиев, Георги (1988) Phase Performance of a Two-Layered Ferrite-Dielectric Circular Waveguide Compt. rend. Acad. bulg. Sci., Tome 41, No. 12, pp. 49-52, Dec. 1988.

Георгиев, Георги (1988) Whittaker Functions in the Analysis of the Circular Gyrotropic Waveguide with Azimuthal Magnetization Compt. rend. Acad. bulg. Sci., Tome 41, No. 1, pp. 27-30, Jan. 1988.

Гочева, Сийка (1988) Собирательные существительные, обозначающие “совокупность предметов неживой природы” в современных болгарском и русском языках // Научни трудове на ВВОВУ “В. Левски”, кн. 10, Филологии. Велико Търново, 1988

Дерменджиев, Атанас (1988) Екологични проблеми на градските селища от басейна на р. Янтра. -В: Изграждане на система от мерки като модел за създаване на единна екологична политика в басейна на р. Янтра, Комитет по опазване на природната среда, С., 1988.

Дерменджиев, Атанас (1988) По въпроса за типизацията на окръзите и формиране на промишлени райони в СР Румъния. -В: 25 години ВТУ, т. 3, В. Търново, с. 5-6.

Дундов, Тенчо (1988) Начини на гласуване и правното им значение при избор, отзоваване и референдум. Държ. и право, № 11

Дундов, Тенчо (1988) Обект на правонарушението. С., Висш институт „Г. Димитров“, МВР

Дундов, Тенчо (1988) Обект на правонарушението. В: Год. Инст. по науките за държ. и правото

Захариева, Юлия (1988) Първо документално проучване на консулските отношения на България Списание "Международни отношения", 1988, № 8, 75-76.

Иванов, Здравко (1988) Социалната справедливост в социологическата мисъл на Стария свят В. Търново, в: Научни тр. на ВНВУ "В. Левски", кн. "Обществени науки",с. 319-327

Иванова, Людмила (1988) Das Genus der Substantive und die Sprachebenen 2. Jenaer Semantik-Syntax-Symposium, Wissenschaftliche Beitraege der FSU Jena

Иванова, Людмила (1988) Zum Problem des Genus substantivi aus translationslinguistischer Sicht (Am Material des Deutschen und des Bulgarischen) Linguistische Arbeitsberichte 61. Leipzig

Карапенчев, Живко (1988) Професионалното ориентиране като психолого-педагогически проблем Научни трудове, кн. 3, ВНВУ "В. Левски", В. Търново

Карапенчев, Живко (1988) Ценностни аспекти на професионалното самоопределение Научни трудове, кн. 3, ВНВУ "В. Левски", В. Търново

Колев, Николай (1988) Една диалогообучаваща програма по математика върху раздела "Уравнение на права в равнината"

Колева-Златева, Живка (1988) Об одной группе предикатов наличия (Сопоставительное исследование на материале руского и болгарского языков) Болгарская русистика, 1988, №6, с. 34-43

Константинов, Казимир (1988) За два амулета с апокрифни молитви от X в. В: Палеославистика и епиграфика : В памет на проф. Иван Гьльбов. - В. Тьрново, 1988. с. 29.

Константинов, Казимир (1988) За два оловни амулета с апокрифни молитви от X в. В: Палеославистика и епиграфика : Сборник в памет на проф. Иван Гълъбов / Ред. Казимир Попконстантинов. - Велико Търново : ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 1988, с. 28–31.

Лазаров, Иван (1988) Към историята на българо-сръбската война от 1254 г. - Военно-исторически сборник, год. 57, кн. 1, 1988, 183-190

Лазаров, Иван (1988) Междуособици в България през 1256-1257. - Военно-исторически сборник, год. 53, кн. 1, 1988, 145- 155

Лунгарова, Пепа (1988) Основни преводачески операции в учебния превод от латински на български език. В: Трудове на ВТУ “Кирил и Методий”, Велико Търново, 1988; ХХІІ/2, за 1985/86, 77-100.

Мечкова, Клара (1988) Търновският музикоучител Никола Златарски Музикални хоризонти, 1988, 17–18, 31-36. ISSN 1310-0076

Мишев, Радослав (1988) Мишев, Радослав, Австро-Унгария и България 1879-1894 : Политически отношения. - София : ОФ, 1988, 336 с.

Моллов, Тодор (1988) Народнохристиянски календарни съответствия в Търновското въстание от 1185 г. (Общ поглед). Интердисциплинарни изследвания, Т. ХV. С., 1988, с. 81-83 (Резюме)

Налбантова, Елена (1988) Счастлив е тоя, който може да направи някое добро дорде е жив (Дарителската дейност на Маринчо Бенли, отразена във възрожденския печат). Дарители, 1988, № 5.

Начева-Маркова, Нина (1988) „Песента – основно средство за музикално-естетическо възпитание” Педагогика и психология

Николов, Николай (1988) Автоматизирано работно място за управление на учебния процес Научни трудове на ВНВУ "Васил Левски", кн.6, с. 112-114

Николов, Николай (1988) Особености в реализацията на базовите алгоритми при оптимизация по метода "сканираща област". Научни трудове на ВНВУ "Васил Левски", кн.6, с. 115-118

Николов, Николай (1988) Средства за поддържане развитието на пакет приложни програми за разполагане на взаимосвързани обекти Научни трудове на ВНВУ "Васил Левски", кн.6, с. 108-111

Павлов, Пламен (1988) Куманите във военната история на България (1186 г.- краят на ХІІІ в.).- Научни трудове на ВНВУ “В. Левски”, 1988, кн. 2, 179-185. В. Търново

Павлов, Пламен (1988) Падането на България под османска власт (Проблеми на периодизацията).- Военноисторически сборник, 1988, кн. 4, 3-15 (в съавторство с Ив. Тютюнджиев). София

Палангурски, Милко (1988) Научна конференция за възникването и развитие но чехословашката република 1918-1939, Исторически преглед, 1988, 3, 117-119. София

Палангурски, Милко (1988) П. Горанов, Извоюване независимостта на България, В.Търново, 1996. Исторически преглед, 1988, 2, 98-101. София

Петкова, Анелия (1988) За един тип глаголни словосъчетания в северозападните диалекти – резюме. В: Сборник по случай 25-годишнината на Великотърновския университет, т. 1, Езикознание, В. Търново, м. май, 1988, с. 6.

Петров, Димитър (1988) Бифуркационные значения параметров в задаче о вынужденных колебаниях в системах управления с задержками. Zeitschrift fur Analysis und ihre Anwendungen. Bd.7 (2),1988 (21-24).

Петров, Димитър (1988) О вынужденных колебаниях в системах управления с переменным запаздыванием. Доклады БАН,т.41,8, (21-24).

Петрова, Веселинка (1988) Петрова, В. Дидактичната игра за усъвършенстване на фонематичното възприятие Велико Търново: В: сб. Великотърновски университет “Кирил и Методий” 1963 – 1988, (с. 21 – 22).

Петрова, Веселинка (1988) Петрова, В. Представата на пет-шестгодишните деца за личността на Васил Левски София: В сб.: Васил Левски и възпитанието на младото поколение, (137 – 141).

Петрова, Веселинка (1988) Петрова, В. Формиране на познавателен интерес към родния език у децата от предучилищна възраст Велико Търново: В: сб.: Конференция на младите научни работници, (с. 34 – 36).

Русева, Виолета (1988) „Примитивът” като семантична и естетическа категория в критически текстове от 20-те и 60-те години. – Сп. Литературна мисъл, 1988, кн. 3, с. 60 - 64

Русева, Виолета (1988) Поетика на българския разказ през 60–те години. Автореферат на дисертация за присъждане на (кфн) докторска степен. Велико Търново, 1988. (Защитена пред НС и ВАК - София на 23. 03. 1989.)

Русева, Виолета (1988) Проблемът за традицията в сборниците „Ръж” на А. Каралийчев и „Корените” на В. Попов. Втори международен конгрес по българистика. Доклади. С., 1988, с. 453 - 459

Спиридонов, Валентин (1988) Спиридонов, В. Балканите и България във външнополитическите концепции на Бисмарк. – В: Конференция на младите научни работници. Резюмета. В.Търново, 1988. с. 6-8. В. Търново

Тодоров, Георги (1988) Методика оценки дидактической эффктивности тренажора для обучения операторов телефонных коммутаторов The 3 Polish-russian Scientific-Technological Conference. Computer Automation of industry (Part 3). Wroclaw, 11-14.10.p 134 - 137.

Тодоров, Георги (1988) Основни методически изисквания към обучаващите програми за подготовка на оператори с тренажор за телефонен номератор НТП - 15 (Попов М.К.) Сб.н.тр.н.сесия ВВОВУ “В.Левски” - кн. 6 - Автоматизация на управлението. Свързочна техника. стр. 119 -123.

Тодоров, Георги (1988) Технология на проектирането на програмно осигуряване за микропроцесорни системи. С., Военно издателство,1988, 353 с.

Тютюнджиев, Иван (1988) Падането на България под османска власт. (Проблеми на периодизацията). // Военноист. сб., 1988, № 4, с. 3-15. (в съавт. с Пл. Павлов)

Христов, Любомир (1988) Application of personal computers for building Information sistem for High School Scientific conference of Veliko Tarnovo University. V.Tarnovo, 1988

Чохаджиев, Стефан (1988) Астрономическите представи през енеолита според археологическите материали от Слатино, Кюстендилско. – ИИ, ХV, 1988, с. 59-60.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/