Публикации за 1988


Ангелова, Пенка (1988) Zum Wolfmotiv bei Hermann Hesse und Emilijan Stanev. In: Archiv fur bulgarische Philologie. Hrsg. Ivan Duridanov, Hilmar Walter ; Red. Hilmar Walter, Dietmar Endler; Sofia: Universität Kliment Ochridski, 1988, Bd. 1, S. 145-154. COBISS.BG-ID - 1084398820. Sofia: Universität Kliment Ochridski.

Ангелова, Пенка (1988) Три пътя към творчеството на Кафка. В: Литературна мисъл: двумесечно списание за естетика, литературна история и критика. София: БАН, 1988, № 8, с. 77-98. ISSN - 0324-0495. COBISS.BG-ID - 1119649508. София: БАН.

Аркадиев, Димитър (1988) Влияние на някои основни фактори върху равнището на себестойността на продукти при отделните направления в овцевъдството Сп. Икономика и управление на селското стопанство, София, Селскостопанска академия,1988, кн.5, с. 62-69. ISSN: 0205-3845.

Аркадиев, Димитър (1988) Влияние на някои фактори върху трайността на професионалния избор при студентите по ветеринарна медицина Науч.труд.на Ветеринарномед.ф-т при ВИЗВМ-Ст.Загора, т.ХХХII, ч.II, 1988, с. 159-177.

Аркадиев, Димитър (1988) Изменения в броя на населението и на домакинствата (семействата) по българските земи Население, София, БАН - Координационен съвет по демография, 1988, кн.4, с. 41-57. ISSN: 0205-3845.

Аркадиев, Димитър (1988) Факторният анализ в овцевъдството като предпоставка за вземане на управленски решения Науч.труд. на Ветеринарномед ф-т при ВИЗВМ, т.ХХХII, ч.II, 1988, с.191-200.

Бакоев, Валентин (1988) Information interaction with multidimensional text information objects MATHEMATICS AND EDUCATION IN MATHEMATICS, Sofia, 1988, pp. 465-469. (Proceedings of the Seventeenth Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, Sunny Beach, April 6–9, 1988). ISSN 1313-3330, COBISS.BG-ID – 1124763620 http://www.math.bas.bg/smb/PK/17-1988.pdf

Бакоев, Валентин (1988) По повод една задача-игра от учебника по информатика за X клас Обучението по математика и информатика, София, 1988, бр. 6, стр. 30-34. ISSN 0204-689X, COBISS.BG-ID – 1251493860. ISSN 0204-689X

Бораджиева, Елена (1988) Някои наблюдения върху психологичния подбор и пригодността на курсантите към професионалните изисквания на отделните специалности. В: Сб. “Научни трудове” от Научно-практическа конференция на ВНВУ “Васил Левски”, Велико Търново, 1988, с.93 - 99.ISSN 0861-9115, COBISS.BG-ID 1247779812 Велико Търново

Булева-Петрова, Марияна (1988) Наблюдения върху лада тон-полутон в Сюитата "Бай Ганю" от В. Стоянов и Концерта за пиано от Д.Ненов Музикални хоризонти, 1988, 8, с. 40-50.

Буров, Стоян (1988) Библиография на трудовете на Станьо Георгиев. Съпоставително езикознание, ХІІІ, 1988, № 1, стр. 116-121

Буров, Стоян (1988) Етапи в историята на българо-полските научни връзки и отношения в областта на езикознанието. Списание на БАН, ХХХІІІ, 1988, № 1, стр. 52-59

Буров, Стоян (1988) За един особен начин на обръщение в интервю. Български език, ХХХVІІІ, 1988, № 5, стр. 446-450

Буров, Стоян (1988) За една неправилна употреба на съществителното разруха. Български език, ХХХVІІІ, 1988, № 4, стр. 358.

Буров, Стоян (1988) За изговора на формите на съкращението рабфак. Български език, ХХХVІІІ, 1988, № 1, стр. 74-76.

Буров, Стоян (1988) Има ли съществителното необходимост форма за множествено число. Български език, ХХХVІІІ, 1988, № 3, стр. 226-227.

Буров, Стоян (1988) Към въпроса за конотативното значение. Език и литература, ХLІІІ, 1988, № 1, стр. 98-104

Буров, Стоян (1988) М. Попова. Кратък валентен речник на глаголите в съвременния български книжовен език. София, 1987. – В: Съпоставително езикознание, ХІІІ, 1988, № 4-5, стр. 177-179.

Буров, Стоян (1988) Против шаблонизацията на прилагателното гъвкав. Български език, ХХХVІІІ, 1988, № 6, стр. 529.

Бурова, Пенка (1988) За един особен начин на обръщение в интервю. Сп. Български език, 1988, № 5.

Бурова, Пенка (1988) Неправилна употреба на глагола подам/подавам. Български език, № 1.

Влайков, Светлозар (1988) К вопросу о дифференциальных признаках постоянных сравнений древнерусского языка ХІ – ХІV вв., сп. “Болгарская русистика”, кн. 4 У нас

Гайдова, Радка (1988) Детското конструиране, дейност за многостранно познание. НК, Теория, методика и управление на УВП, ВВОВУ "В. Левски", В. Търново, изд. ВВОВУ,1988 НК, Теория, методика и управление на УВП, ВВОВУ "В. Левски", В. Търново, 1988

Георгиев, Георги (1988) Analysis of a Circular Waveguide with an Azimuthally Magnetized Ferrite Rod and Dielectric Tube Compt. rend. Acad. bulg. Sci., Tome 41, No. 11, pp. 37-40, Nov. 1988.

Георгиев, Георги (1988) Kummer and Tricomi Functions for Analysis of Circular Gyrotropic Waveguides with Azimuthal Magnetisation Proc. Inst. Elec. Eng., Vol. 135, pt. H (Microwaves, Antennas and Propagat.), No. 2, pp. 125-128, Apr. 1988. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-0023998021&partnerID=40&md5=009abe932aebd6058e224c297d9d1a8d

Георгиев, Георги (1988) Phase Performance of a Two-Layered Ferrite-Dielectric Circular Waveguide Compt. rend. Acad. bulg. Sci., Tome 41, No. 12, pp. 49-52, Dec. 1988.

Георгиев, Георги (1988) Whittaker Functions in the Analysis of the Circular Gyrotropic Waveguide with Azimuthal Magnetization Compt. rend. Acad. bulg. Sci., Tome 41, No. 1, pp. 27-30, Jan. 1988.

Гочева, Сийка (1988) Собирательные существительные, обозначающие “совокупность предметов неживой природы” в современных болгарском и русском языках // Научни трудове на ВВОВУ “В. Левски”, кн. 10, Филологии. Велико Търново, 1988

Даскалов, Никола (1988) Екзистенциалната драма на княз Гинтулт Славистичен сборник - Международен конгрес на славистите - X, С., 1988, с.67-76; София : БАН, 1988; COBISS.BG-ID 1240793828

Даскалов, Никола (1988) Славистични проучвания : Сб. в чест на X междунар. славист. конгр = Etudes slaves : Melanges a l`occasion du X congr. intern. des slavisants / Ред. кол.Ангел Анчев - отг. ред. и др. Паралелно заглавие Etudes slaves В. Търново : Великотърновски унив. Кирил и Методий, 1988; COBISS.BG-ID 1099231716

Дерменджиев, Атанас (1988) Екологични проблеми на градските селища от басейна на р. Янтра. Изграждане на система от мерки като модел за създаване на единна екологична политика в басейна на р. Янтра, Комитет по опазване на природната среда. -София: Комитет за опазване на околната среда, 1988.

Дерменджиев, Атанас (1988) По въпроса за типизацията на окръзите и формиране на промишлени райони в СР Румъния. Сб. от Юбилейна научна сесия по случай 25-годишнината на Великотърновския университет "Кирил и Методий" т. 3. Велико Търново. 18 април 1988. Ред. Й. Андреев. Велико Търново: Университетска печатница на ВТУ "Кирил и Методий", 1988, с. 5-6.

Добрев, Марин (1988) Портретът в съвременната българска живопис Национална художествена академия /ВИИИ "Николай Павлович", София

Дундов, Тенчо (1988) Начини на гласуване и правното им значение при избор, отзоваване и референдум. Държ. и право, № 11

Дундов, Тенчо (1988) Обект на правонарушението. В: Год. Инст. по науките за държ. и правото

Дундов, Тенчо (1988) Обект на правонарушението. С., Висш институт „Г. Димитров“, МВР

Захариева, Юлия (1988) Първо документално проучване на консулските отношения на България Списание "Международни отношения", 1988, № 8, 75-76.

Иванов, Здравко (1988) Социалната справедливост в социологическата мисъл на Стария свят В. Търново, в: Научни тр. на ВНВУ "В. Левски", кн. "Обществени науки",с. 319-327

Иванова, Людмила (1988) Das Genus der Substantive und die Sprachebenen. - In 2. Jenaer Semantik-Syntax-Symposium, 21-22 Mai 1987, Jena. Wissenschaftliche Beitraege der FSU Jena. Ed. by Chr. Römer, 1988. Jena: Die Universität. S. 211-221 Jena: Die Universität

Иванова, Людмила (1988) Zum Problem des Genus substantivi aus translationslinguistischer Sicht (Am Material des Deutschen und des Bulgarischen) - In: Linguistische Arbeitsberichte (Leipzig), № 61, Leipzig: KMU, S. 27-31. Leipzig: KMU

Иванова, Людмила (1988) Към проблема за императивната модалност в немски и български език. - Сб. Юбилейна научна сесия "150 години от рождението на В. Левски". ВНВУ "В. Левски". 1988 г. Научни трудове. Велико Търново:ВНВУ "В. Левски" кн. 10. 1988. с. 147-154. В.Търново: ВНВУ "В. Левски"

Карапенчев, Живко (1988) Професионалното ориентиране като психолого-педагогически проблем Научни трудове, кн. 3, ВНВУ "В. Левски", В. Търново

Карапенчев, Живко (1988) Ценностни аспекти на професионалното самоопределение Научни трудове, кн. 3, ВНВУ "В. Левски", В. Търново

Киров, Димитър (1988) Благословена си ти между жените. ЦВ, бр. 9, 1988. ISSN 0205-1362, COBISS.BG-ID 1119633124 София

Киров, Димитър (1988) Международен семинар на младежи-християни в гр. София. ЦВ, бр. 23, 1988. София

Киров, Димитър (1988) Проф. прот. д-р Думитру Стънилоае, Богословие и Църква, ЦВ, бр. 14, 1988. ISSN 0205-1362, COBISS.BG-ID 1119633124 София

Киров, Димитър (1988) Стремеж към съвършенство и опазване на Божието творение (В светлината на учението на св. Йоан Богослов за християнската любов), ЦВ, бр. 28, 1988. ISSN 0205-1362, COBISS.BG-ID 1119633124 София

Колев, Николай (1988) Една диалогообучаваща програма по математика върху раздела "Уравнение на права в равнината"

Колева-Златева, Живка (1988) Об одной группе предикатов наличия (Сопоставительное исследование на материале руского и болгарского языков). - Болгарская русистика, 1988, 6, с. 34-43. ISSN 0323-9160.

Константинов, Казимир (1988) За два амулета с апокрифни молитви от X в. В: Палеославистика и епиграфика : В памет на проф. Иван Гьльбов. - В. Тьрново, 1988. с. 29.

Лазаров, Иван (1988) Граждански войни и междуособици в България при наследниците на Иван Асен II (1241-1280) Велико Търново, 1988.

Лазаров, Иван (1988) Към историята на българо-сръбската война от 1254 г. Военно-исторически сборник, год. 57, кн. 1, 1988, 183-190.

Лазаров, Иван (1988) Междуособици в България през 1256-1257. Военно-исторически сборник, год. 53, кн. 1, 1988, 145- 155.

Легкоступ, Пламен (1988) Колективна изложба - живопис и графика, м. Юли, 1988 Младежки дом, гр. Г. Оряховица

Легкоступ, Пламен (1988) ОХИ „Графика - малък формат“, 1988 Шипка 6, София, България

Легкоступ, Пламен (1988) Самостоятелна изложба - графика, м. Август, 1988 Салон на Дружеството на художниците - гр. В. Търново

Лечев, Велико (1988) Младежкото социалреформистко движение в България 1903 - 1912 г. - Исторически преглед, 1988, № 4, с. 20-31 ISSN 0323-9748. COBISS.BG-ID 1119643364

Лунгарова, Пепа (1988) Основни преводачески операции в учебния превод от латински на български език. В: Трудове на ВТУ “Кирил и Методий”, Велико Търново, 1988; ХХІІ/2, за 1985/86, 77-100.

Маджаров, Георги (1988) Значение на телевизията за развитието на личността на децата от начална училищна възраст. – Психология, 1988, 2, с. 35–43. Print ISSN 0204-644X София

Маджаров, Георги (1988) Значение на телевизията за развитието на някои особености на личността на децата от начална училищна възраст. – В: Известия на Научноизследователския институт по образованието, 1988, 1 (книга ХХХІV). София: Министерство на народната просвета, 1988, с. 156–184. ISSN C616-2479 София

Маджаров, Георги (1988) Книга за шестгодишния първокласник. – Начално образование, 1988, 2, с. 57–59. Print ISSN 0204-4951 София

Маджаров, Георги (1988) Съвременни принципи на психологическия анализ в работата на Самодумов “Преживяване и познание”. – В: Тодор Самодумов: Юбилеен сборник. София: Министерство на културата, науката и просветата, 1988, с 54–57. ISSN или ISBN няма. София

Мечкова, Клара (1988) Търновският музикоучител Никола Златарски. Музикални хоризонти, 1988, 17–18, с. 31-36. Print ISSN 1310-0076 COBISS.BG-ID - 1119760356

Минев, Тодор (1988) Създаването на положителни традиции сред лишените от свобода като педагогически проблем. - В: бюл. "Затворно дело" бр. 2 София: ГДИН 1988 с.40-45 ISSN C603-5094 /COBISS.BG-ID 1119740132/ София

Мишев, Радослав (1988) Австро-Унгария и България 1879-1894 : Политически отношения. София , Издателство на ОФ, ред. Вл. Примовски, 1988, 336 с. Код 27. 9531425511; 0626-22-88

Мишев, Радослав (1988) Симеон Дамянов. Великата френска революция. Кратък исторически очерк, София, БАН, 1987, 155 с. Исторически преглед, XLIV, 1988, № 1, с. 113-116, ISSN0323-9748

Моллов, Тодор (1988) Народнохристиянски календарни съответствия в Търновското въстание от 1185 г. (Общ поглед). Интердисциплинарни изследвания, Т. ХV. С., 1988, с. 81-83 (Резюме)

Налбантова, Елена (1988) Счастлив е тоя, който може да направи някое добро дорде е жив (Дарителската дейност на Маринчо Бенли, отразена във възрожденския печат). Дарители, 1988, № 5.

Начева-Маркова, Нина (1988) „Песента – основно средство за музикално-естетическо възпитание” Педагогика и психология

Николов, Николай (1988) Автоматизирано работно място за управление на учебния процес Научни трудове на ВНВУ "Васил Левски", кн.6, с. 112-114

Николов, Николай (1988) Особености в реализацията на базовите алгоритми при оптимизация по метода "сканираща област". Научни трудове на ВНВУ "Васил Левски", кн.6, с. 115-118

Николов, Николай (1988) Средства за поддържане развитието на пакет приложни програми за разполагане на взаимосвързани обекти Научни трудове на ВНВУ "Васил Левски", кн.6, с. 108-111

Павлов, Пламен (1988) Куманите във военната история на България (1186 г.- краят на ХІІІ в.).- Научни трудове на ВНВУ “В. Левски”, 1988, кн. 2, 179-185. В. Търново

Павлов, Пламен (1988) Падането на България под османска власт (Проблеми на периодизацията).- Военноисторически сборник, 1988, кн. 4, 3-15 (в съавторство с Ив. Тютюнджиев). София

Палангурски, Милко (1988) Научна конференция за възникването и развитие но чехословашката република 1918-1939 Исторически преглед, 1988, 3, 117-119.

Палангурски, Милко (1988) П. Горанов, Извоюване независимостта на България, В.Търново, 1996. Исторически преглед, 1988, 2, 98-101. София

Панушев, Емил (1988) Особености на регионалната политика. “Икономически изследвания”, кн. 2, 1988, с. 105-126.

Петкова, Анелия (1988) За един тип глаголни словосъчетания в северозападните диалекти – резюме. В: Сборник по случай 25-годишнината на Великотърновския университет, т. 1, Езикознание, В. Търново, м. май, 1988, с. 6.

Петров, Димитър (1988) Бифуркационные значения параметров в задаче о вынужденных колебаниях в системах управления с задержками. Zeitschrift fur Analysis und ihre Anwendungen. Bd.7 (2),1988 (21-24).

Петров, Димитър (1988) О вынужденных колебаниях в системах управления с переменным запаздыванием. Доклады БАН,т.41,8, (21-24).

Петрова, Веселинка (1988) Петрова, В. Дидактичната игра за усъвършенстване на фонематичното възприятие Велико Търново: В: сб. Великотърновски университет “Кирил и Методий” 1963 – 1988, (с. 21 – 22).

Петрова, Веселинка (1988) Петрова, В. Представата на пет-шестгодишните деца за личността на Васил Левски София: В сб.: Васил Левски и възпитанието на младото поколение, (137 – 141).

Петрова, Веселинка (1988) Петрова, В. Формиране на познавателен интерес към родния език у децата от предучилищна възраст Велико Търново: В: сб.: Конференция на младите научни работници, (с. 34 – 36).

Русева, Виолета (1988) „Примитивът” като семантична и естетическа категория в критически текстове от 20-те и 60-те години. – Сп. Литературна мисъл, 1988, кн. 3, с. 60 - 64

Русева, Виолета (1988) Поетика на българския разказ през 60–те години. Автореферат на дисертация за присъждане на (кфн) докторска степен. Велико Търново, 1988. (Защитена пред НС и ВАК - София на 23. 03. 1989.) COBISS.BG-ID 1257667044

Русева, Виолета (1988) Проблемът за традицията в сборниците „Ръж” на А. Каралийчев и „Корените” на В. Попов. Втори международен конгрес по българистика. Доклади. С., 1988, с. 453 - 459

Спиридонов, Валентин (1988) Спиридонов, В. Балканите и България във външнополитическите концепции на Бисмарк. – В: Конференция на младите научни работници. Резюмета. В.Търново, 1988. с. 6-8. В. Търново

Станчев, Свилен (1988) За възвратните по форма конструкции в българския език и техните английски съответствиия сп. "Чуждоезиково обучение" кн.3, 1988, 27-32

Тодоров, Георги (1988) Методика оценки дидактической эффктивности тренажора для обучения операторов телефонных коммутаторов The 3 Polish-russian Scientific-Technological Conference. Computer Automation of industry (Part 3). Wroclaw, 11-14.10.p 134 - 137.

Тодоров, Георги (1988) Основни методически изисквания към обучаващите програми за подготовка на оператори с тренажор за телефонен номератор НТП - 15 (Попов М.К.) Сб.н.тр.н.сесия ВВОВУ “В.Левски” - кн. 6 - Автоматизация на управлението. Свързочна техника. стр. 119 -123.

Тодоров, Георги (1988) Технология на проектирането на програмно осигуряване за микропроцесорни системи. С., Военно издателство,1988, 353 с.

Тодоров, Иван (1988) Допълнение към Страбон VІІ 3, 11. – В: Terra antiqua Balcanica (TAB). Acta 3. S., 1988, 93–98. Print. Sine ISSN. Terra antiqua Balcanica (TAB). Acta 3. S.,

Тютюнджиев, Иван (1988) Падането на България под османска власт. (Проблеми на периодизацията). // Военноист. сб., 1988, № 4, с. 3-15. (в съавт. с Пл. Павлов)

Христов, Любомир (1988) Application of personal computers for building Information sistem for High School Scientific conference of Veliko Tarnovo University. V.Tarnovo, 1988

Цанков, Кирил (1988) БЪЛГАРСКА РЕЧ. Учебник за практ. занятия по български език с напреднали. Летен семинар за чуждестр. българисти и слависти във В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 1988, 210 с.. II разш. и допълнено издание. В.Т., 1992, 280 с. III преработено издание. .., 1995, 304 с.; IV издание. В.Т., 1999, 272 с. ISBN - 954-8709-41-4 / COBISS.BG-ID - 1034449124 Велико търново

Цанков, Кирил (1988) Речев етикет. С.: Народна просвета, 1988, 96 с. / COBISS.BG-ID - 1101882596 София

Чохаджиев, Стефан (1988) Астрономическите представи през енеолита според археологическите материали от Слатино, Кюстендилско. – ИИ, ХV, 1988, с. 59-60.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/