Публикации за 1987


Аркадиев, Димитър (1987) Статистически проблеми при изследванията на доходите на домакинствата в НРБ. Дисертация за присъждане на научна степен „кандидат на икономическите науки”. София, ВИИ”К.Маркс”, кат. Статистика,1987, 232 с.

Аркадиев, Димитър (1987) Възможности на пътековия анализ при изследване на социално-икономически явления и процеси Сп. Икономика, София, ДКП, МФ, БНБ, ЦСУ, 1987, кн.10, с. 46-55. ISSN: 0204-711X.

Аркадиев, Димитър (1987) Статистически проблеми при изследванията на доходите на домакинствата в НРБ. Автореферат на дисертация за присъждане на научна степен „кандидат на икономическите науки”. Специализиран научен съвет по управление и планиране на народното стопанство и статистика при ВАК. София, ВИИ"К.Маркс", 1987, 24 с.

Буров, Стоян (1987) В кои случаи е уместна употребата на съществителното експлоатация. Български език, ХХХVІІ, 1987, № 5, стр. 427.

Буров, Стоян (1987) Десети летен семинар по български език и култура за чуждестранни българисти и слависти във Великотърновския университет. Българистика, ІІ, 1987, № 4, стр. 34-36.

Буров, Стоян (1987) За една неправилна употреба на съществителното ваканция. Български език, ХХХVІІ, 1987, № 3, стр. 202-203.

Буров, Стоян (1987) За прилагателното безпризорен. Български език, ХХХVІІ, 1987, № 4, стр. 335.

Буров, Стоян (1987) Петнадесет години библиотека “Родна реч омайна”. Език и литература, ХLІІ, 1987, № 3, стр. 123-126.

Буров, Стоян (1987) По въпроса за морфологичните особености на някои типове сложни съществителни от мъжки род. Език и литература, ХLІІ, 1987, № 1, стр. 77-86.

Буров, Стоян (1987) СТЕПЕНИТЕ ЗА СРАВНЕНИЕ В СЪВРЕМЕННИЯ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК. Библиотека “Родна реч омайна”, кн. 28. София: Народна просвета, 1987. 92 стр. Рец.: К. Викторова. – Български език, ХХХVІІІ, 1988, № 2, стр. 160-162. Рец.: Р. Русинов. – Съпоставително езикознание, ХІІІ, 1988, № 4-5, стр. 181- 182.

Георгиев, Георги (1987) Analytical and Numerical Study of the Circular Remanent Ferrite Phaser Geometry Proc. Int. Symp. Electron. Devices, Circuits Syst. ISELDECS ’87, Indian Inst. Technol., Kharagpur, India, Dec. 16-18, 1987, Vol. 2, pp. 602-604.

Георгиев, Георги (1987) Asymptotic Analysis of an Anisotropic Cylindrically Stratified Circular Waveguide Conf. Proc. 1987 SBMO Int. Microwave Symp., Rio de Janeiro, Brazil, July 27-30, 1987, Vol. 2, pp. 703-708.

Георгиев, Георги (1987) On the Second Partial Solution of Confluent Hypergeometric Equation Compt. rend. Acad. bulg. Sci., Tome 40, No. 9, pp. 49-52, Sept. 1987.

Георгиев, Георги (1987) Rigorous Analysis of TE0n Modes in a Circular Anisotropic Waveguide Compt. rend. Acad. bulg. Sci., Tome 40, No. 10, pp. 53-56, Oct. 1987.

Георгиев, Георги (1987) Study of Rotationally Symmetric TE Modes in a Circular Gyrotropic Waveguide Proc. 4th Nat. Conf. Microwave Technol. MITEKO ’87 with Foreign Particip., High Tatras, Czechoslovakia, Dec. 8-10, 1987, pp. 78-80.

Гочев, Гочо (1987) Практическое пособие по русской орфографии, София, “Народна просвета”, 1987, 215 с.

Гочева, Сийка (1987) Практическое пособие по русской орфографии, София, “Народна просвета”, 1987, 215 с.

Гочева, Сийка (1987) Учебное пособие по лексике русского языка (часть вторая), ВеликоТырново, 1987.

Гочева, Сийка (1987) Учебное пособие по лексике русского языка (часть первая), ВеликоТырново, 1987.

Дилова-Нейкова, Цветанка (1987) Учебник по физическо възпитание за студентите от начална училищна педагогика – раздел VI.1,2,3,4,5,6., VIII.7 Велико Търново

Дилова-Нейкова, Цветанка (1987) Шопов Г., Цв. Дилова и колектив. (1987) "Учебник по физическо възпитание за студентите от начална училищна педагогика" – раздел VI.1,2,3,4,5,6., VIII.7., Велико Търново, 1987. Велико Търново, 1987.

Иванов, Людмил (1987) Петров, Л. (1987) "Седмичният микроцикъл на баскетболистите" Списание "Треньорска мисъл", ЦС на БСФС, София, с. 28

Иванова, Людмила (1987) Към характеристиките на рода на съществителните имена в българския и немския език. Доклади от втория международен конгрес по българистика. том 4 с. 59-69

Илиева, Мария (1987) Наречието вкъщи и наречното съчетание в къщи. – В: Език и литература, 1987, №6, 136–138.

Константинов, Казимир (1987) Апокрифна молитва от X век върху оловна пластина. В: Die slawischen Sprachen, Vol.13, 1987, с. 45-54.

Налбантова, Елена (1987) Към поетиката на една Славейкова творба. Aлманах Янтра (В. Търново), 1987, № 8.

Николов, Николай (1987) Сканиране при неравномерно разполагане на едногабаритни обекти Научни трудове на ВНВУ "Васил Левски", кн.16, с. 67-71

Павлов, Пламен (1987) Българо-куманските отношения през ХІІ-ХІІІ век в светлината на някои слабо известни извори.- В: Сборник материали от юбилейната научна сесия по случай 75-годишнината на чл.кор. Ал. Бурмов. В. Търново, 1987, 24-33. В. Търново

Павлов, Пламен (1987) Монголо-татари на българска военна служба в началото на XIV в.– Военноисторически сборник, 1987, кн. 2, 112-120. София

Павлов, Пламен (1987) По въпроса за заселванията на кумани в България през ХІІІ в.- Втори международен конгрес по българистика. Доклади, т. 6. София, 1987, 629-637. София

Петров, Димитър (1987) О положительных периодических решениях одного класса интегро-диференциальных уравнений. Доклады БАН,т.40,8,1987 (25-28).

Петров, Димитър (1987) Обоснование метода гармонического баланса для одноконтурных систем с непрерывными запаздываниями. Сердика.Българско математическо списание.Т.13,1987 (333-340).

Петров, Красимир (1987) Драмите на френския класицизъм (Корней и Расин) в България (ХІХ и ХХ век). Комплексна тема по НИС. Ш. 15 566.

Петрова, Веселинка (1987) Каменова, М., В. Петрова. Представата на 5 – 6-годишните деца за личността на Васил Левски София: - Предучилищно възпитание, № 6, 1987, (с. 24 - 25).

Петрова, Веселинка (1987) Петрова, В. Формиране на оценъчно отношение към войната у 5 – 6-годишните деца Велико Търново: В сб.: Юбилейна научна сесия “150 години от рождението на Васил Левски”, (127 – 134).

Петрова, Веселинка (1987) Петрова, В. Формиране на представи за добро и зло чрез художествената литература София: - Предучилищно възпитание, № 2, 1987, с. 26 – 27).

Петрова, Веселинка (1987) Райкова, М. , В. Петрова. Проблемността в занятията по запознаване с природната среда – средство за оптимизиране на възпитателно-образователния процес в детската градина Велико Търново: В сб.: Интензификация на учебно-възпитателния процес в условията на научно-техническата революция и развитие на способностите на учащите се, (с. 61).

Русева, Виолета (1987) Митологични модели в лингвистичната организация на Радичковите разкази. Sprach– und Literaturwissenschaftliche Aspekte bei der Interpretation literarischer Texte. Teil II, Sofia, 1987, s. 171 - 177

Тодоров, Георги (1987) Някои методически изисквания при използването на персоналните компютри в учебния процес Сб.н.тр.ВВОВУ “В.Левски” -В.Търново, кн.16, стр. 61 -66.

Трифонов, Тихомир (1987) Автоматизиран стенд за градуировка и калибровка на хидроакустични преобразуватели (Г.Георгиев) Докл. на Националната конференция с международно участие "Акустика-87", Варна

Трифонов, Тихомир (1987) Градуировка на вибродатчици (Б.Хубанов, Н.Кацов) Докл. на Националната конференция с международно участие "Акустика-87", Варна

Трифонов, Тихомир (1987) Методика за представяне на резултатите при градуировка и калибровка на хидроакустични преобразуватели Докл. на Националната конференция с международно участие "Акустика-87", Варна

Трифонов, Тихомир (1987) О возможности проектирования и производства измерительного гидрофона общего назначения Доклад на срещата на делегациите по научно-техническо сътрудничество на ВМС на НРБ и ГДР, Варна

Трифонов, Тихомир (1987) Оценка на грешките и обработка на резултатите при калибровка на хидрофони по стандартния метод на взаимността Сб. доклади "Акустични и хидроакустични измервания", София

Трифонов, Тихомир (1987) Шумоустойчивост на цилиндрична акустична антена (Н.Кацов, Б.Хубанов) Сб. доклади "Акустични и хидроакустични измервания", София

Тютюнджиев, Иван (1987) Българската хроника от ХV в. и Хрониката на влашкия монах Михаил Мокса (1620 г.). // Ист. прегл., 1987, № 4, с. 68-77.

Христов, Любомир (1987) Approximation algorithms for solving multi-capacity lot size problem YUNS-87. V.Tarnovo 1987

Христов, Христо (1987) Целостта и системността в диалектиката. Сборник ЮНС "Чл.кор. Ал.Бурмов", В.Търново, 1987, 409-415.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/