Публикации за 1987


Ангелова, Пенка (1987) Paradigmatische Struktur und semantische Isotopien in nichtlinearen Erzähltexten. In: Sprach- u. literaturwissenschaftliche Aspekte bei der Interpretation literarischer Texte. Beiheft des Germ. Jahrbuches der VR Bulgarien. Germanistisches Jahrbuch DDR - VRB: Beiträge aus Lehre und Forschung / hrsg. vom Deutschlektorat beim Kultur- und Informationszentrum der DDR in Sofia. Sofia: Deutschlektorat, 1987, Bd. 1, S. 93-102. Sofia: Deutschlektorat.

Ангелова, Пенка (1987) Rund-Tisch-Gespräch. In: Beiheft des Germ. Jahrbuches der VR Bulgarien. Germanistisches Jahrbuch DDR - VRB: Beiträge aus Lehre und Forschung / hrsg. vom Deutschlektorat beim Kultur- und Informationszentrum der DDR in Sofia. Sofia: Deutschlektorat, 1987, Bd. 2, S. 290-291. Sofia: Deutschlektorat.

Ангелова, Пенка (1987) Struktur-funktionelle Besonderheiten von Kafkas Romanen “Der Prozess” und “Das Schloss” [Структурно-функционални особености на романите на Франц Кафка “Процесът” и “Замъкът”]. Рец. Божидара Делииванова, Никола Георгиев. В. Търново, 1987. Хабилитационен труд за присъждане на научното звание “Доцент”. Утв. от ВАК с прот. № 3 от 26.04.1990. Велико Търново

Ангелова, Пенка (1987) Zur Frage der marxistischen Rezeption von Kafkas Werk. In: Germanistisches Jahrbuch DDR - VRB: Beiträge aus Lehre und Forschung / hrsg. vom Deutschlektorat beim Kultur- und Informationszentrum der DDR in Sofia. Sofia: Deutschlektorat, 1987/1988, S. 26-35. Sofia: Deutschlektorat.

Аркадиев, Димитър (1987) Статистически проблеми при изследванията на доходите на домакинствата в НРБ. Дисертация за присъждане на научна степен „кандидат на икономическите науки”. София, ВИИ”К.Маркс”, кат. Статистика,1987, 232 с.

Аркадиев, Димитър (1987) Възможности на пътековия анализ при изследване на социално-икономически явления и процеси Сп. Икономика, София, ДКП, МФ, БНБ, ЦСУ, 1987, кн.10, с. 46-55. ISSN: 0204-711X.

Аркадиев, Димитър (1987) Статистически проблеми при изследванията на доходите на домакинствата в НРБ. Автореферат на дисертация за присъждане на научна степен „кандидат на икономическите науки”. Специализиран научен съвет по управление и планиране на народното стопанство и статистика при ВАК. София, ВИИ"К.Маркс", 1987, 24 с.

Бакоев, Валентин (1987) Симулиране на псевдографични възможности за видеотерминали СМ 7204 и от фамилията СМ 1604 в конфигурация с МЕИМ СМ-4 Научни трудове от ЮНС "150 години от рождението на Васил Левски“ на ВНВУ “В. Левски”, В. Търново, 1987, стр. 93–98

Бонджолов, Христо (1987) Моята революция Читалище. 1987. № 10. С. 4-5.

Буров, Стоян (1987) В кои случаи е уместна употребата на съществителното експлоатация. Български език, ХХХVІІ, 1987, № 5, стр. 427.

Буров, Стоян (1987) Десети летен семинар по български език и култура за чуждестранни българисти и слависти във Великотърновския университет. Българистика, ІІ, 1987, № 4, стр. 34-36.

Буров, Стоян (1987) За една неправилна употреба на съществителното ваканция. Български език, ХХХVІІ, 1987, № 3, стр. 202-203.

Буров, Стоян (1987) За прилагателното безпризорен. Български език, ХХХVІІ, 1987, № 4, стр. 335.

Буров, Стоян (1987) Петнадесет години библиотека “Родна реч омайна”. Език и литература, ХLІІ, 1987, № 3, стр. 123-126.

Буров, Стоян (1987) По въпроса за морфологичните особености на някои типове сложни съществителни от мъжки род. Език и литература, ХLІІ, 1987, № 1, стр. 77-86.

Буров, Стоян (1987) СТЕПЕНИТЕ ЗА СРАВНЕНИЕ В СЪВРЕМЕННИЯ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК [Библиотека “Родна реч омайна”, кн. 28.] Библиотека “Родна реч омайна”, кн. 28. София: Народна просвета, 1987. 92 стр. Рец.: К. Викторова. – Български език, ХХХVІІІ, 1988, № 2, стр. 160-162. Рец.: Р. Русинов. – Съпоставително езикознание, ХІІІ, 1988, № 4-5, стр. 181-182. Библиотека Родна реч омайна = ISSN 1013-5537. COBISS.BG-ID 1087541988

Георгиев, Георги (1987) Analytical and Numerical Study of the Circular Remanent Ferrite Phaser Geometry Proc. Int. Symp. Electron. Devices, Circuits Syst. ISELDECS ’87, Indian Inst. Technol., Kharagpur, India, Dec. 16-18, 1987, Vol. 2, pp. 602-604.

Георгиев, Георги (1987) Asymptotic Analysis of an Anisotropic Cylindrically Stratified Circular Waveguide Conf. Proc. 1987 SBMO Int. Microwave Symp., Rio de Janeiro, Brazil, July 27-30, 1987, Vol. 2, pp. 703-708.

Георгиев, Георги (1987) On the Second Partial Solution of Confluent Hypergeometric Equation Compt. rend. Acad. bulg. Sci., Tome 40, No. 9, pp. 49-52, Sept. 1987.

Георгиев, Георги (1987) Rigorous Analysis of TE0n Modes in a Circular Anisotropic Waveguide Compt. rend. Acad. bulg. Sci., Tome 40, No. 10, pp. 53-56, Oct. 1987.

Георгиев, Георги (1987) Study of Rotationally Symmetric TE Modes in a Circular Gyrotropic Waveguide Proc. 4th Nat. Conf. Microwave Technol. MITEKO ’87 with Foreign Particip., High Tatras, Czechoslovakia, Dec. 8-10, 1987, pp. 78-80.

Гочев, Гочо (1987) Практическое пособие по русской орфографии, София, “Народна просвета”, 1987, 215 с.

Гочева, Сийка (1987) Практическое пособие по русской орфографии, София, “Народна просвета”, 1987, 215 с.

Гочева, Сийка (1987) Учебное пособие по лексике русского языка (часть вторая), ВеликоТырново, 1987.

Гочева, Сийка (1987) Учебное пособие по лексике русского языка (часть первая), ВеликоТырново, 1987.

Дилова-Нейкова, Цветанка (1987) Плуване - В: Физическо възпитание. Ред. Г. Шопов и кол. Велико Търново: Печатница ВТУ "Кирил и Методий", 1987, с. 213-221. COBISS.BG-ID 1101272548

Иванова, Людмила (1987) Към характеристиките на рода на съществителните имена в българския и немския език. - Доклади от Втория международен конгрес по българистика, София 23 май-3 юни 1986 г. Ред. Д. Иванова-Мирчева et al. София: БАН, 1989 г. том 4, с. 59-68. COBISS.BG-ID 1240789476 София: Издателство на БАН

Илиева, Мария (1987) Наречието вкъщи и наречното съчетание в къщи Език и литература, 1987, бр. 6, 136–138. Print ISSN 0324-1270 COBISS.BG-ID 1119634660

Константинов, Казимир (1987) Les inscriptions du monastere rupestre prés du village Murfatlar (Basarab) В: Dobrudza : Etudes ethno-culturelles : Recueil d`articles / Red. en chef [с предг.] Dimitar Angelov ; Red. responsable Dimitar Ovcarov ; Mis en oeuvre par les soins du Dimitar Ovcarov ; [Прев. от бълг. Иван Шопов]. Sofia: Изд. на Acad. bulg. des sciences. Inst. d`archeologie, 1987, pp. 115-146. COBISS.BG-ID: 1084662244

Константинов, Казимир (1987) Апокрифна молитва от X век върху оловна пластина. В: Die slawischen Sprachen, Vol.13, 1987, с. 45-54.

Константинов, Казимир (1987) Българските имена в "Liber confraternitatum vetustior" в манастира “Св. Петър” в Залцбург. В: Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски" - Център за славяно-византийски проучвания "Иван Дуйчев", 1987, 1, с. 123-135. Print ISSN 1311-784X COBISS.BG-ID: 1239598564

Константинов, Казимир (1987) Глаголическата писмена традиция в Средновековна България през IХ-ХI в. В: Кирило-методиевски студии. Т. 4. София: Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 1987, с. 283-291. ISSN 0205-2253 COBISS.BG-ID: 1121016036

Костова, Людмила (1987) Мит и ирония „Обручението на Ада и Рая“ от Уилям Блейк. В: Sprach- und literaturwissenschaftliche Aspekte bei der Interpretation literarischer Texte. Beiheft des Germanistischen Jahrbuches. Sofia, 1987. Teil II, S. 171-8. София

Маджаров, Георги (1987) Психология на шестгодишния ученик. – Начално образование, 1987, 3, с. 60–62. Print ISSN 0204-4951 София

Марков, Сашо (1987) Милитаризмът и социалното отчуждение : филос.-социол. анализ Марков, Сашо Иванов, - дисертация- София : 1987 COBISS.BG-ID - 1251590116

Мингова, Анелия (1987) Актуални въпроси при оттегляне на иска Год. на СУ, Юрид. фак., 77, [1984], 1987, № 2, с. 157-164, ISSN 0081-1866.

Мишев, Радослав (1987) Австро-унгарската политика към България при режима на пълномощията /1881 - 1883 г./ Трудове на Великотърновския университет, "Св. св. Кирил и Методий", 22, 1987, № 3, ред. колегия: Г. Плетньов,П. Тодоров, Хр. Глушков и др., с. 71 - 96, ISSN Код 02/95314/22311/0618-14-87

Мишев, Радослав (1987) История на България. /Експериментален учебник за XII клас на Националната гимназия за древни езици и култури/, Ч. II, История на България, Ч. I - II, София, Комитет за култура, 1987 г., рецензенти: А.Пантев, Йл Шопов, ведомствено издание, 500 с. Р. Мишев е автор на означените теми15 - 16 - с. 168 - 189; т. 19 - с.226 - 238; т 26 - 27 - с. 330-349; т. 32 - с. 398-406. COBISS.BG-ID 1026492132

Мишев, Радослав (1987) Стефан Стамболов и българо-австро-унгарските отношения /1886-1894/ Стефан Стамболов - революционер и книжовник /Материали от нац. сесия, проведена на 5 декември 1984 г. /, В. Търново, 1987, ред. И. Димитров, Г. Плетньов, Ив. Радев, Д. Саздов, 196 с., с. 68 - 79. COBISS.BG-ID 1099604708

Момов, Митко (1987) Два пути определения взаимосвязи морали и политики: этический и культурно-исторический Депозирана: Институт научной информации по общественным наукам, РАН, ИНИИОН BSU

Налбантова, Елена (1987) Към поетиката на една Славейкова творба. Aлманах Янтра (В. Търново), 1987, № 8.

Николов, Николай (1987) Сканиране при неравномерно разполагане на едногабаритни обекти Научни трудове на ВНВУ "Васил Левски", кн.16, с. 67-71

Павлов, Пламен (1987) Българо-куманските отношения през ХІІ-ХІІІ век в светлината на някои слабо известни извори.- В: Сборник материали от юбилейната научна сесия по случай 75-годишнината на чл.кор. Ал. Бурмов. В. Търново, 1987, 24-33. В. Търново

Павлов, Пламен (1987) Монголо-татари на българска военна служба в началото на XIV в.– Военноисторически сборник, 1987, кн. 2, 112-120. София

Павлов, Пламен (1987) По въпроса за заселванията на кумани в България през ХІІІ в.- Втори международен конгрес по българистика. Доклади, т. 6. София, 1987, 629-637. София

Петров, Димитър (1987) О положительных периодических решениях одного класса интегро-диференциальных уравнений. Доклады БАН,т.40,8,1987 (25-28).

Петров, Димитър (1987) Обоснование метода гармонического баланса для одноконтурных систем с непрерывными запаздываниями. Сердика.Българско математическо списание.Т.13,1987 (333-340).

Петров, Красимир (1987) Драмите на френския класицизъм (Корней и Расин) в България (ХІХ и ХХ век). Комплексна тема по НИС. Ш. 15 566.

Петров, Людмил (1987) Петров, Людмил. Седмичният микроцикъл на баскетболистите, списание Теньорска мисъл, ЦС на БСФС, София, бр. 1, 1987, 28-32. Списание "Треньорска мисъл", ЦС на БСФС, София, бр. 1, 1987, 28-32

Петрова, Веселинка (1987) Каменова, М., В. Петрова. Представата на 5 – 6-годишните деца за личността на Васил Левски София: - Предучилищно възпитание, № 6, 1987, (с. 24 - 25).

Петрова, Веселинка (1987) Петрова, В. Формиране на оценъчно отношение към войната у 5 – 6-годишните деца Велико Търново: В сб.: Юбилейна научна сесия “150 години от рождението на Васил Левски”, (127 – 134).

Петрова, Веселинка (1987) Петрова, В. Формиране на представи за добро и зло чрез художествената литература София: - Предучилищно възпитание, № 2, 1987, с. 26 – 27).

Петрова, Веселинка (1987) Райкова, М. , В. Петрова. Проблемността в занятията по запознаване с природната среда – средство за оптимизиране на възпитателно-образователния процес в детската градина Велико Търново: В сб.: Интензификация на учебно-възпитателния процес в условията на научно-техническата революция и развитие на способностите на учащите се, (с. 61).

Русева, Виолета (1987) Митологични модели в лингвистичната организация на Радичковите разкази. Sprach– und Literaturwissenschaftliche Aspekte bei der Interpretation literarischer Texte. Teil II, Sofia, 1987, s. 171 - 177

Станчев, Свилен (1987) За семантиката на някои думи за цвят в български и английски език сп. "Чуждоезиково обучение" кн. 2, 1987, 2-12

Тодоров, Георги (1987) Някои методически изисквания при използването на персоналните компютри в учебния процес Сб.н.тр.ВВОВУ “В.Левски” -В.Търново, кн.16, стр. 61 -66.

Тодоров, Иван (1987) Котис ІІІ (183–166 г. пр. н. е.). – В: ІІ Международен конгрес по Българистика. Доклади. Българските земи в древността. България през Средновековието. София 23 май – 3 юни 1986 г., Т. 6. Гл. ред.: акад. П. Зарев, акад. Вл. Георгиев, акад. Н. Тодоров, акад. П. Динеков, чл.кор. Ил. Димитров, чл.кор. Ат. Стойков, проф. М. Бъчваров. Българските земи в древността до създаване на българската държава: проф. Ал. Фол, ст.н.с. К. Йорданов. БАН С., 1987, 116–132. Sine ISBN или ISSN. ІІ Междунараден конгрес по Българистика, София.

Тодорова, Маргарита (1987) Изследване възможностите на програмен продукт “ТЕСТ” за генериране на графически задания. Сб.н.тр. ВВОУ “В.Левски” -В.Търново, 1987,кн.16, стр. 41-46

Тодорова, Маргарита (1987) Универсална програма за тестов контрол на знания с помощта на персонален компютър Сп. Военна техника,1987,5

Трифонов, Тихомир (1987) Автоматизиран стенд за градуировка и калибровка на хидроакустични преобразуватели (Г.Георгиев) Докл. на Националната конференция с международно участие "Акустика-87", Варна

Трифонов, Тихомир (1987) Градуировка на вибродатчици (Б.Хубанов, Н.Кацов) Докл. на Националната конференция с международно участие "Акустика-87", Варна

Трифонов, Тихомир (1987) Методика за представяне на резултатите при градуировка и калибровка на хидроакустични преобразуватели Докл. на Националната конференция с международно участие "Акустика-87", Варна

Трифонов, Тихомир (1987) О возможности проектирования и производства измерительного гидрофона общего назначения Доклад на срещата на делегациите по научно-техническо сътрудничество на ВМС на НРБ и ГДР, Варна

Трифонов, Тихомир (1987) Оценка на грешките и обработка на резултатите при калибровка на хидрофони по стандартния метод на взаимността Сб. доклади "Акустични и хидроакустични измервания", София

Трифонов, Тихомир (1987) Шумоустойчивост на цилиндрична акустична антена (Н.Кацов, Б.Хубанов) Сб. доклади "Акустични и хидроакустични измервания", София

Тютюнджиев, Иван (1987) Българската хроника от ХV в. и Хрониката на влашкия монах Михаил Мокса (1620 г.). // Ист. прегл., 1987, № 4, с. 68-77.

Христов, Любомир (1987) Approximation algorithms for solving multi-capacity lot size problem YUNS-87. V.Tarnovo 1987

Христов, Христо (1987) Целостта и системността в диалектиката. Сборник ЮНС "Чл.кор. Ал.Бурмов", В.Търново, 1987, 409-415.

Цонева, Лиляна (1987) Учебное пособие по лексике русского языка (часть вторая). Велико Търново, 1987. COBISS.BG-ID-1101175268, Велико Търново

Цонева, Лиляна (1987) Учебное пособие по лексике русского языка (часть первая). Велико Търново, 1987. COBISS.BG-ID-1101175268 Велико Търново

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/