Публикации за 1986


Анчев-Калоянов, Анчо (1986) Добър юнак с добра коня: 152 обредни песни от село Аспарухово, Варненско /Предговор и съст. Варна, изд. „Г. Бакалов“, 292 с.; Второ издание: ЕИ "LiterNet", 2002

Аркадиев, Димитър (1986) Населението на България през средновековието (VII-ХIV в.) Население, София, БАН - Координационен съвет по демография, 1986, кн.2, с.3-11. ISSN: 0205-0617.

Буров, Стоян (1986) Неправилна употреба на прилагателното многозначителен. Български език, ХХХVІ, 1986, № 2, стр. 177-178.

Буров, Стоян (1986) Писане по правилата (Съст. Ел. Георгиева, Вл. Мурдаров). (Езикова култура.) София: Наука и изкуство, 1985. – Съпоставително езикознание, ХІ, 1986, № 6, стр. 86-88.

Буров, Стоян (1986) Р. Макреева, К. Савова. Български език за лекторатите в чужбина. София, 1985. Български език, ХХХVІ, 1986, № 2, стр. 185-187.

Буров, Стоян (1986) Р. Русинов. История на българския правопис. София, 1981. 2. изд. 1985. Съпоставително езикознание, ХІ, 1986, № 5, стр. 79-81.

Буров, Стоян (1986) Степените за сравнение в българския език като обект на функционалната морфология.// Трудове на Великотърновския университет “Кирил и Методий”, т. ХХI, кн. 2. Езикознание, 1985/86. София: Наука и изкуство, 1986, стр. 150-172.

Георгиев, Георги (1986) On a Class of Electromagnetic Wave Functions for Propagation Along the Circular Gyrotropic Waveguide IEEE Trans. Microwave Theory Tech., Vol. MTT-34, No. 8, pp. 853-862, Aug. 1986. DOI: 10.1109/TMTT.1986.1133457 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-0022767658&doi=10.1109%2fTMTT.1986.1133457&partnerID=40&md5=7f1c1f081ca51abcea74c001ffc25efd

Георгиев, Георги (1986) On Certain Exact Wave Functions for Propagation Along a Circular Gyrotropic Waveguide Compt. rend. Acad. bulg. Sci., Tome 39, No. 1, pp. 39-42, Jan. 1986.

Георгиев, Георги (1986) On the Whittaker Form of Solution of Eigenvalue Problem in a Circular Gyrotropic Waveguide Compt. rend. Acad. bulg. Sci., Tome 39, No. 6, pp. 39-42, June 1986.

Георгиев, Георги (1986) Performance Predictions of the Azimuthally Magnetized Ferrite-Filled Circular Waveguide Compt. rend. Acad. bulg. Sci., Tome 39, No. 9, pp. 55-58, Sept. 1986.

Георгиев, Георги (1986) Studies of Nonreciprocal Effects in Azimuthally Magnetized Ferrite-Loaded Circular Waveguide Proc. Eighth Colloq. Microwave Commun., Budapest, Hungary, Aug. 1986, pp.479-482, (Invited Paper). https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-0022947087&partnerID=40&md5=a16ca0c73a338b44a8792d7d3f2151d4

Георгиев, Георги (1986) TE01-mode Propagation in a Circular Guide Containing Azimuthally Magnetised Remanent Ferrite Electron. Lett., Vol. 22, No. 4, pp. 182-184, Feb. 1986. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-0022663355&partnerID=40&md5=7c209afc14f33ababe3cbcd6ae3ef095

Гочев, Гочо (1986) Бесприставочные глаголы в русском языке (дидактическая программа) // Видеокомпютърната техника в обучението, Велико Търново, 1986, с. 143 - 168.

Захариева, Юлия (1986) Проблемът за правата на човека в политическото противоборство между двата свята Списание "Ново време", 1986, № 10, 108-116.

Захариева, Юлия (1986) Състояние и перспективи на Хелзинкския процес Списание "Международни отношения", 1986, № 3, 36-41.

Карапенчев, Живко (1986) Интензификация на процеса на обучение Сб. Видеокомпютърната техника в обучението, В. Търново

Карапенчев, Живко (1986) Някои педагого-психологически проблеми на учебния процес във ВУЗ Научна сесия, ВТУ "Кирил и Методий"

Константинов, Казимир (1986) Новооткрити епиграфски паметници от Х-ХІ в. (апокрифни молитви върху олово). В: Доклад на Втори междунар. конгрес по българистика, София, 23 май - 3 юни 1986.

Константинов, Казимир (1986) Още ведньж за надписа с дата от старобьлгарския манастир до с. Равна, Варненски окраг. В: Археология, 1986, № 1, с. 8-19.

Маджаров, Георги (1986) Маджаров, Георги. Зависимость успешности учебной деятельности от развития чувства ответственности у 6-7-летних школьников. Автореферат на дисертация за научна степен “кандидат на психологическите науки”. – Москва, 1986. Москва, Русия

Маджаров, Георги (1986) Маджаров, Георги. Зависимость успешности учебной деятельности от развития чувства ответственности у 6–7-летних школьников. Дисертация за научна степен кандидат на психологическите науки. – Москва, 1986. Москва, Русия

Мингова, Анелия (1986) Актуални въпроси при оттегляне на иска Год. на СУ, Юрид. фак., 77, № 2

Налбантова, Елена (1986) Делото на Ангел Пюскюлиев. Език и литература, 1986, № 2. ISSN 0324-1270

Овчаров, Тодор (1986) Ръководство по археология. Ч. 2. 245 с. с ил. В. Търново

Павлов, Пламен (1986) Второто Търновско въстание (1686 г.).- Янтра (Алманах за литература и култура), кн. 7, 1986, 179-184. В. Търново

Павлов, Пламен (1986) За руското присъствие на Долни Дунав и българо-руските връзки през ХІ-ХІІ в.- Добруджа, т. 6, 1986, 11-20. Добрич

Палангурски, Милко (1986) 1. Документално изследване за българската военна история – Военноисторически сборник, 1986, 5, 202-205. София

Петров, Димитър (1986) Върху една схема на метода на хармоничния баланс в задачата за принудени периодични трептения в многомерни системи със закъснения. Годишник на ВУЗ по приложна математика, ТУ-София.

Петров, Димитър (1986) Ръководство за упражнения по линейна алгебра и аналитична геометрия(Г.Трендафилов,М.Пеева). Русе,ВТУ"А.Кънчев"

Петров, Димитър (1986) Ръководство за упражнения по математически анализ(В.Костова,М.Неделчева,Ц.Рашкова). Русе,ВТУ"А.Кънчев".

Петров, Красимир (1986) За Наварската кралица и нейния “Хепталерон”. Уводна студия към Маргьорит дьо Навар. Хптамерон.

Стамболиев, Огнян (1986) Атакуване на нищожните съдебни решения по граждански дела Правна мисъл, № 6

Стамболиев, Огнян (1986) Възникване и развитие на прокурорското участие в гражданския процес. (Кратък очерк) Год. СУ Климент Охридски, Юрид. фак., 76, № 2, 88-100.

Стамболиев, Огнян (1986) Забраната за reformacio in peuis и обжалването на съдебните решения Правна мисъл, № 4

Стамболиев, Огнян (1986) Обективно съединяване на искове и обжалване на съдебните решения Социалистическо право, № 5

Стамболиев, Огнян (1986) Развитие на второинстанционното производство по граждански дела Год. СУ Юрид. фак., 77, № 2, 119 - 127.

Тодоров, Георги (1986) Авторско свидетелство, Република България - 43333 от 23.10.1986 (колектив)

Тодоров, Георги (1986) Използване на персоналния компютър за определяне напрегнатостта на полето от излъчватели с приземна вълна.(Пулов Й., Тодорова М.К.) Военна техника, бр. 7 стр. 8-10.

Тодоров, Георги (1986) Техническа система за охраняване на рибни стопанства от водоплаващи птици Отчети по НИС при ВВОВУ “В.Левски”

Тодоров, Георги (1986) Устройства за дискретни сигнали. - част 1.(Кудинов В.П., Тодорова М.К.) С., Военно издателство, 1986.190 с

Трифонов, Тихомир (1986) Градуировка на измервателни хидрофони на ниски честоти Докл. на Националната конференция "Метрологично осигуряване на научно-внедрителската дейност", Варна

Тютюнджиев, Иван (1986) Сведения за Асеневци във влашките, сръбските и руски летописи. // Векове, 1986, № 4, с. 15-22.

Чохаджиев, Стефан (1986) Die neolithische Siedlung Kremenik bei Sapareva Banja, Bezirk Kjustendil. – Studia Praehistorica, 1986, 8, p. 108-151. (в съавторство с Г. Георгиев, В. Николов и В. Николова).

Чохаджиев, Стефан (1986) Untersuchungen des frьhen Дneolithikums im sьdwestlichen Bulgarien. – In: Internationales Symposium ьber die Lengiel-Kultur (Hersg. B. Chropovsky, H. Fiesinger), Nitra-Wien, 1986, p. 45-52.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/