Публикации за 1986


Ангелова, Пенка (1986) Вавилонското стълпотворение. В: Заслепението: [Роман]. Послеслов. Прев. от нем. Елисавета Кузманова. София: Народна култура, 1986, с. 541-548. COBISS.BG-ID - 1092234212. София: Народна култура.

Анчев-Калоянов, Анчо (1986) Добър юнак с добра коня: 152 обредни песни от село Аспарухово, Варненско /Предговор и съст. Варна, изд. „Г. Бакалов“, 292 с.; Второ издание: ЕИ "LiterNet", 2002

Аркадиев, Димитър (1986) Населението на България през средновековието (VII-ХIV в.) Население, София, БАН - Координационен съвет по демография, 1986, кн.2, с.3-11. ISSN: 0205-0617.

Бораджиева, Елена (1986) Резултати от социално-психологично изследване на състоянието на морално-волевата подготовка на курсантите от ВНВУ “В.Левски”. Сб. “Научни трудове” на ВНВУ “Васил Левски”, Велико Търново, 1986, кн. 16, с.184- 192, ISSN 0861-9115, COBISS.BG-ID 1247779812 Велико Търново

Буров, Стоян (1986) Неправилна употреба на прилагателното многозначителен. Български език, ХХХVІ, 1986, № 2, стр. 177-178.

Буров, Стоян (1986) Писане по правилата (Съст. Ел. Георгиева, Вл. Мурдаров). (Езикова култура.) София: Наука и изкуство, 1985. – Съпоставително езикознание, ХІ, 1986, № 6, стр. 86-88.

Буров, Стоян (1986) Р. Макреева, К. Савова. Български език за лекторатите в чужбина. София, 1985. Български език, ХХХVІ, 1986, № 2, стр. 185-187.

Буров, Стоян (1986) Р. Русинов. История на българския правопис. София, 1981. 2. изд. 1985. Съпоставително езикознание, ХІ, 1986, № 5, стр. 79-81.

Буров, Стоян (1986) Степените за сравнение в българския език като обект на функционалната морфология.// Трудове на Великотърновския университет “Кирил и Методий”, т. ХХI, кн. 2. Езикознание, 1985/86. София: Наука и изкуство, 1986, стр. 150-172.

Георгиев, Георги (1986) On a Class of Electromagnetic Wave Functions for Propagation Along the Circular Gyrotropic Waveguide IEEE Trans. Microwave Theory Tech., Vol. MTT-34, No. 8, pp. 853-862, Aug. 1986. DOI: 10.1109/TMTT.1986.1133457 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-0022767658&doi=10.1109%2fTMTT.1986.1133457&partnerID=40&md5=7f1c1f081ca51abcea74c001ffc25efd

Георгиев, Георги (1986) On Certain Exact Wave Functions for Propagation Along a Circular Gyrotropic Waveguide Compt. rend. Acad. bulg. Sci., Tome 39, No. 1, pp. 39-42, Jan. 1986.

Георгиев, Георги (1986) On the Whittaker Form of Solution of Eigenvalue Problem in a Circular Gyrotropic Waveguide Compt. rend. Acad. bulg. Sci., Tome 39, No. 6, pp. 39-42, June 1986.

Георгиев, Георги (1986) Performance Predictions of the Azimuthally Magnetized Ferrite-Filled Circular Waveguide Compt. rend. Acad. bulg. Sci., Tome 39, No. 9, pp. 55-58, Sept. 1986.

Георгиев, Георги (1986) Studies of Nonreciprocal Effects in Azimuthally Magnetized Ferrite-Loaded Circular Waveguide Proc. Eighth Colloq. Microwave Commun., Budapest, Hungary, Aug. 1986, pp.479-482, (Invited Paper). https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-0022947087&partnerID=40&md5=a16ca0c73a338b44a8792d7d3f2151d4

Георгиев, Георги (1986) TE01-mode Propagation in a Circular Guide Containing Azimuthally Magnetised Remanent Ferrite Electron. Lett., Vol. 22, No. 4, pp. 182-184, Feb. 1986. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-0022663355&partnerID=40&md5=7c209afc14f33ababe3cbcd6ae3ef095

Гочев, Гочо (1986) Бесприставочные глаголы в русском языке (дидактическая программа) // Видеокомпютърната техника в обучението, Велико Търново, 1986, с. 143 - 168.

Даскалов, Никола (1986) Maria Podraza - Kwiatkowska - "Somnambulici, dekadenci, herosi" Литературна мисъл, 1986, кн. 3, стр. 174-175; София : БАН, 1957- (София : ДВИ) ISSN 0324-0495; COBISS.BG-ID 1119649508

Даскалов, Никола (1986) За изображението на езическия и християнския свят в романа на Хенрик Сенкевич „Quo vadis" Трудове на ВТУ, т. XXI,кн.1 ФФ, 1985/86, София, 1986, с. 36-56; Трудове на Великотърновския университет "Св. Св. Кирил и Методий". Филологически факултет = Travaux de L'universite St. St. Cyrille et Methode de Veliko Tirnovo. Faculte de philologie; ISSN 0204-6369; COBISS.BG-ID 1124241892

Даскалов, Никола (1986) Опозицията „естет - диктатор" в романа на Хенрик Сенкевич "Quo vadis" Литературна мисъл, 1986, кн. 4, с.86-95. София : БАН, 1957- (София : ДВИ) ISSN 0324-0495; COBISS.BG-ID 1119649508

Даскалов, Никола (1986) Темата за Наполеон у Толстой и Жеромски Slavia, CSAV, Praha, 1986, roc. 55 sesit 2, s.196-203

Добрев, Марин (1986) ХУСЕПЕ де РИБЕРА Издателство "Български художник", 1986

Захариева, Юлия (1986) Проблемът за правата на човека в политическото противоборство между двата свята Списание "Ново време", 1986, № 10, 108-116.

Захариева, Юлия (1986) Състояние и перспективи на Хелзинкския процес Списание "Международни отношения", 1986, № 3, 36-41.

Карапенчев, Живко (1986) Интензификация на процеса на обучение Сб. Видеокомпютърната техника в обучението, В. Търново

Карапенчев, Живко (1986) Някои педагого-психологически проблеми на учебния процес във ВУЗ Научна сесия, ВТУ "Кирил и Методий"

Константинов, Казимир (1986) Новооткрити епиграфски паметници от Х-ХІ в. (апокрифни молитви върху олово). В: Доклад на Втори междунар. конгрес по българистика, София, 23 май - 3 юни 1986.

Константинов, Казимир (1986) Още веднъж за надписа с дата от старобългарския манастир до с. Равна, Варненски окръг. В: Археология, 1986, № 1, с. 8-19. ISSN 0324-1203 COBISS.BG-ID 1119614436

Легкоступ, Пламен (1986) Самостоятелна изложба - живопис и графика, м. Март, 1986 Салон на клуба на дейците на културата, В. Търново, България

Лечев, Велико (1986) Добруджанци-доброволци в Сръбско-българската война (1885 г.). - В: Добруджа : сборник. София : Георги Бакалав - Варна, 1986, № 3, с. 125-138. ISSN 0205-2210. COBISS.BG-ID 1119807204

Маджаров, Георги (1986) Зависимость успешности учебной деятельности от развития чувства ответственности у 6–7-летних детей. – В: Проблемы формирования ценностных ориентации и социальной активности личности. Ред. В. Мухина. Москва: Московский государственний педагогический институт, 1986, с. 20–32. ISBN няма https://elibrary.ru/item.asp?id=24837820 Москва

Маджаров, Георги (1986) Зависимость успешности учебной деятельности от развития чувства ответственности у 6-7-летних школьников. Автореферат на докторска дисертация по психология, защитена в Научноизследователски институт по обща и педагогическа психология. Москва, 1986 https://search.rsl.ru/ru/record/01008691204 https://нэб.рф/catalog/000200_000018_rc_629619/ http://childpsy.ru/dissertations/id/18995.php Москва, Русия

Маджаров, Георги (1986) Зависимость успешности учебной деятельности от развития чувства ответственности у 6–7-летних школьников. Докторска дисертация по психология, защитена в Научноизследователски институт по обща и педагогическа психология. Москва, 1986, 196 с. https://search.rsl.ru/ru/record/01008691204 https://нэб.рф/catalog/000200_000018_rc_629619/ http://childpsy.ru/dissertations/id/18995.php Москва

Минев, Тодор (1986) Проблеми на организацията и ръководството на самодейните органи. - В: бюл. "Затворно дело" бр. 3 София: ГДИН, 1986 с. 25-32 ISSN C603-5094 /COBISS.BG-ID 1119740132/ София

Минев, Тодор (1986) Ролята на самодейните органи по адаптацията на осъдените в процеса на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода. -В: бюл. "Затворно дело" бр. 1-2 София: ГДИН, 1986 с.42-48 ISSN C603-5094 /COBISS.BG-ID 1119740132/ София

Мишев, Радослав (1986) Елена Стателова, Андрей Пантев. Съединението 1885, София, Народна просвета, 1985, 191 с. Исторически преглед, XLII, 1986, № 1, с. 72-74, ISSN 0323-9748

Мишев, Радослав (1986) Българо-руски културни връзки в началото на ХХ век /1900 - 1914 г./ София, Исторически преглед, 1986, № 4, с. 30-45, ISSN 0323-9748

Мишев, Радослав (1986) Нови сведения за отношението на Австро-Унгария към Съединението и Сръбско-българската война 1885 г. Военноисторически сборник, 1986, №5, с. 202 - 205, ISSN 0204-4080

Момов, Митко (1986) О передовом опыте идейно-воспитательной работы среди молодежи (на материале НРБ) В: сб. ВОСПИТАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЕЙ: формирорование нравствинной культуры организаторов воспитательной деятельности в условиях районов нового освоения, Тюменьский индустриальный институт, с.136-138, Ротопринт, изд.Тюменского отделения философского общества, Тюмень, РД 03028 N 308

Налбантова, Елена (1986) Делото на Ангел Пюскюлиев. Език и литература, 1986, № 2. ISSN 0324-1270 COBISS.BG-ID 1119634660

Овчаров, Тодор (1986) Ръководство по археология. Ч. 2. 245 с. с ил. В. Търново

Павлов, Пламен (1986) Второто Търновско въстание (1686 г.).- Янтра (Алманах за литература и култура), кн. 7, 1986, 179-184. В. Търново

Павлов, Пламен (1986) За руското присъствие на Долни Дунав и българо-руските връзки през ХІ-ХІІ в.- Добруджа, т. 6, 1986, 11-20. Добрич

Палангурски, Милко (1986) 1. Документално изследване за българската военна история – Военноисторически сборник, 1986, 5, 202-205. София

Панушев, Емил (1986) Структурната политика и регионалното развитие на западноевропейските капиталистически държави. сп."Икономическа мисъл", кн. 5, 1986, с. 81-93.

Петров, Димитър (1986) Върху една схема на метода на хармоничния баланс в задачата за принудени периодични трептения в многомерни системи със закъснения. Годишник на ВУЗ по приложна математика, ТУ-София.

Петров, Димитър (1986) Ръководство за упражнения по линейна алгебра и аналитична геометрия(Г.Трендафилов,М.Пеева). Русе,ВТУ"А.Кънчев"

Петров, Димитър (1986) Ръководство за упражнения по математически анализ(В.Костова,М.Неделчева,Ц.Рашкова). Русе,ВТУ"А.Кънчев".

Петров, Красимир (1986) За Наварската кралица и нейния “Хепталерон”. Уводна студия към Маргьорит дьо Навар. Хптамерон.

Спасова, Мария (1986) Мъчение на Юлиания [Кл. Иванова, М. Спасова] – В: Стара българска литература. Т. 4. Житиеписни творби. София, 1986, 415–423.

Спасова, Мария (1986) Пространно житие на Иларион Мъгленски от Патриарх Евтимий [Кл. Иванова, М. Спасова] – В: Стара българска литература. Т. 4. Житиеписни творби. София, 1986, 308–376.

Спасова, Мария (1986) Пространно житие на Ромил Видински от Григорий Доброписец [Кл. Иванова, М. Спасова] – В: Стара българска литература. Т. 4. Житиеписни творби. София, 1986, 89–108.

Спасова, Мария (1986) Пространно житие на Теодосий Търновски от патриарх Калист [Кл. Иванова, М. Спасова] – В: Стара българска литература. Т. 4. Житиеписни творби. София, 1986, 443–467.

Спасова, Мария (1986) Пространно житие на Яков Черноризец [М. Спасова, Кл. Иванова] – В: Стара българска литература. Т. 4. Житиеписни творби. София, 1986, 429–439.

Стамболиев, Огнян (1986) Атакуване на нищожните съдебни решения по граждански дела Правна мисъл, № 6

Стамболиев, Огнян (1986) Възникване и развитие на прокурорското участие в гражданския процес. (Кратък очерк) Год. СУ Климент Охридски, Юрид. фак., 76, № 2, 88-100.

Стамболиев, Огнян (1986) Забраната за reformacio in peuis и обжалването на съдебните решения Правна мисъл, № 4

Стамболиев, Огнян (1986) Обективно съединяване на искове и обжалване на съдебните решения Социалистическо право, № 5

Стамболиев, Огнян (1986) Развитие на второинстанционното производство по граждански дела Год. СУ Юрид. фак., 77, № 2, 119 - 127.

Тодоров, Георги (1986) Авторско свидетелство, Република България - 43333 от 23.10.1986 (колектив)

Тодоров, Георги (1986) Използване на персоналния компютър за определяне напрегнатостта на полето от излъчватели с приземна вълна.(Пулов Й., Тодорова М.К.) Военна техника, бр. 7 стр. 8-10.

Тодоров, Георги (1986) Техническа система за охраняване на рибни стопанства от водоплаващи птици Отчети по НИС при ВВОВУ “В.Левски”

Тодоров, Георги (1986) Устройства за дискретни сигнали. - част 1.(Кудинов В.П., Тодорова М.К.) С., Военно издателство, 1986.190 с

Трифонов, Тихомир (1986) Градуировка на измервателни хидрофони на ниски честоти Докл. на Националната конференция "Метрологично осигуряване на научно-внедрителската дейност", Варна

Тютюнджиев, Иван (1986) Сведения за Асеневци във влашките, сръбските и руски летописи. // Векове, 1986, № 4, с. 15-22.

Чохаджиев, Стефан (1986) Die neolithische Siedlung Kremenik bei Sapareva Banja, Bezirk Kjustendil. – Studia Praehistorica, 1986, 8, p. 108-151. (в съавторство с Г. Георгиев, В. Николов и В. Николова).

Чохаджиев, Стефан (1986) Untersuchungen des frьhen Дneolithikums im sьdwestlichen Bulgarien. – In: Internationales Symposium ьber die Lengiel-Kultur (Hersg. B. Chropovsky, H. Fiesinger), Nitra-Wien, 1986, p. 45-52.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/