Публикации за 1985


Ангелова, Пенка (1985) Canettis Roman “Die Blendung”. In: Germanistisches Jahrbuch DDR - VRB: Beiträge aus Lehre und Forschung / hrsg. vom Deutschlektorat beim Kultur- und Informationszentrum der DDR in Sofia. Sofia: Deutschlektorat, 1985, S. 103-114. Sofia: Deutschlektorat.

Ангелова, Пенка (1985) Der Konflikt von Ideal und Wirklichkeit und seine poetische Fassung in Hermann Hesses Romanen der Reifezeit als Ausdruck der Krise der Persönlichkeit : Eine Untersuchung im Lichte der romantischen Tradition. В: Трудове на Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”. Велико Търново: Великотърновски университет, 1985, бр. 20, № 1, с. 63-90. Велико Търново: Великотърновски университет.

Ангелова, Пенка (1985) Zur paradigmatischen Struktur von Johannes Bobrowskis „Levins Mühle“. In: Stilistik und Poetologie. [5. Sprachwiss. Konferenz zum Thema "Stilistik u. Poetologie", 5. - 6. November 1984]. Hg. von Willi Steinberg. Halles. S. 118-132. Halle: Abteilung Wissenschaftspublizistik der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg.

Анчев, Стефан (1985) Политиката на Кралска Румъния и Междусъюзническата война 1913 г. Юбилеен сборник на възпитаници от Историческия факултет, т. 1. В. Търново, 1985., с. 288-298.

Аркадиев, Димитър (1985) Необходимост от подобряване и детайлизиране на информацията за доходите на домакинствата в НРБ Сп. Икономика, София, ДКП, МФ, БНБ, КСИ, 1985, кн.12, с.44-52. ISSN: 0204-711X.

Буров, Стоян (1985) БЪЛГАРСКИ ЕЗИК. Учебник за участниците в Летния семинар за чуждестранни българисти и слависти. Велико Търново. Великотърновски университет “Кирил и Методий”, 1985. 218 стр. Рец.: Ел. Георгиева. – Български език, ХХХVІ, 1986, № 2, стр. 182-184.

Буров, Стоян (1985) За някои стилистични особености на степените за сравнение в българския книжовен език.// Н. П. Ковачев (отг. ред.). 40 години от социалистическата революция в България. Доклади от научна сесия, проведена на 19 октомври 1984 г. Велико Търново: Великотърновски университет "Кирил и Методий", 1985, стр. 70-81.

Георгиев, Георги (1985) Asymptotic Solution of Eigenvalue Problem in a Circular Gyrotropic Waveguide Compt. rend. Acad. bulg. Sci., Tome 38, No. 7, pp. 859-862, July 1985.

Георгиев, Георги (1985) Asymptotic Study of Rotationally Symmetric Waves in a Circular Anisotropic Waveguide Proc. Inst. Elec. Eng., Vol. 132, Pt. H (Microwaves, Antennas and Propagat.), No. 4, pp. 261-266, July 1985, (Special Issue on Microwave Ferrite Engineering). https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-0022092635&partnerID=40&md5=81601d4a69630ace5e28b35ee571844c

Георгиев, Георги (1985) Reflex Ferrite Modulator for Space Systems First Nat. Conf. “Cosmos ’85”, Varna, Bulgaria, Nov. 14-16, 1985, Summaries, BAD-85-415, p. 76.

Георгиев, Георги (1985) Theory and Operation of Circular Waveguide with Azimuthally Magnetized Remanent Ferrite First Nat. Conf. “Cosmos ’85”, Varna, Bulgaria, Nov. 14-16, 1985, Summaries, BAD-85-414, p. 76.

Гочев, Гочо (1985) За превода на руската конструкция наречие на -о/-е + глаголна форма. // Сборник трудове на Юбилейната научна сесия, посветена на 40-годишнината на Съюза на научните работници в България и 20 годишнината на Великотърновския клон на СНРБ, част I, Велико Търново, 1985, с.211-218.

Гочев, Гочо (1985) За субектния детерминат в един модел руски и български изречения // 40 години социалистическа революция в България, Велико Търново, 1985, с.174-184.

Гочева, Сийка (1985) Лингвострановедческая лексическая интерференция при анализе древнерусских текстов // Сборник трудове от Юбилейна научна сесия, посветена на 40 г. на СНР в България и 20 г. на Великотърновския клон на СНРБ, Велико Тырново, 1985.

Даскалов, Никола (1985) Черти от поетиката на романа „Пепелища" от Стефан Жеромски Литературна мисъл, кн. 6, 1985, София : БАН, 1957- (София : ДВИ) с. 105-113; ISSN 0324-0495; COBISS.BG-ID 1119649508

Диманов, Христо (1985) Възможности за интензификация на физическото възпитание и спорта във ВУЗ Сб. "40 години социалистическа революция в България", В. Търново

Диманов, Христо (1985) Колегиумът по физическо възпитание при ВТУ "Кирил и Методий" Сб. ВТУ "Кирил и Методий" в развитието на хуманитарните науки - 1963-1983

Диманов, Христо (1985) По някои въпроси на качеството на занятията по физкултура и спорт във ВУЗ Сб. "40 години социалистическа революция в България", В. Търново

Диманов, Христо (1985) Программированное обучение гимнастическим упражнениям невысокой сложности Методические разработки для студентов ГЦОЛИФК, Москва

Диманов, Христо (1985) Физическото възпитание в Братиславския университет, Педагогическия факултет в Нитра - Чехословакия и ВТУ "Кирил и Методий" Сб. "40 години социалистическа революция в България", В. Търново

Захариева, Юлия (1985) За свят без ядрено оръжие Списание "Международни отношения", 1985, № 3, 88-89.

Захариева, Юлия (1985) Принос в теорията на международните отношения Списание "Ново време", 1985, № 12, 121-122.

Иванова, Людмила (1985) Zum Genussystem des Deutschen und des Bulgarischen. (Dissertation A zur Erlangung des Doktorgrades Dr. phil., Friedrich-Schiller-Universität Jena, 1985) COBISS.BG-ID 1256296420 Friedrich-Schiller-Universität Jena

Константинов, Казимир (1985) Епиграфика старобългарска. В: Кирило-Методиевска енциклопедия. Т. 1: А-З. Ред. Л. Грашева. София : БАН, 1985, с. 662-667. ISBN 954-430-943-8 COBISS.BG-ID 1040540132

Константинов, Казимир (1985) Разпространение на старобьлгарската писменост през IX-X в. В: Старобългарска литература, 1985, 17, с. 39-69. Print ISSN: 0204-868X COBISS.BG-ID: 1121168612

Легкоступ, Пламен (1985) ОХИ „Български просветители и учители“, 1985 Шипка 6, София,

Легкоступ, Пламен (1985) ОХИ „Поглед към вековете“, 1985 Изложбени зали "Рафаел Михайлов", Велико Търново, България

Легкоступ, Пламен (1985) ОХИ „Русе 85“, 1985 Русе, България

Легкоступ, Пламен (1985) Седма национална младежка изложба, 1985 Шипка 6, София, България

Легкоступ, Пламен (1985) Седмо международно биенале на хумора и сатирата, 1985 Дом на хумора и сатирата, Габрово

Маджаров, Георги (1985) Чувство за отговорност и негативни образувания в психиката на малките ученици. – Психология, 1985, 2, с. 29–32. Print ISSN 0204-644X София

Марков, Сашо (1985) За категорията "Форми на общественото съзнание", НК "Актуални проблеми на науката, културата и на младите научни работници", 22-23- ноември, В. Търново. 1985

Милкова, Димитринка (1985) Значение на общотеоретичното изследване на юридическите актове. Год. СУ. Юрид. фак., 78

Минев, Тодор (1985) Колективът на лишените от свобода като обект на педагогически въздействия. В: бюл. "Затворно дело" бр. 3 София: изд.ГДИН, 1985 с.31-45 ISSN C603-5094 /COBISS.BG-ID 1119740132/ София

Минев, Тодор (1985) Ролята на самодейните органи за утвърждаване на позитивно обществено мнение в колектива на лишените от свобода. В: бюл. "Затворно дело" бр. 4 София: ГДИН, 1985 с.27-37 COBISS.BG-ID 1119740132 София COBISS.BG-ID 1119740132

Мишев, Радослав (1985) Bulgarien und Oesterreich-Ungarn (1879 - 1881 ). Politische Beziehungen Sofia, Bulgarian Historical Review, 1985, № 1, p. 22-64, link: https//www.elsevier.com/search-results?guery=Bulgarian Historical Rewiew%2c Sofia%2c 1985%2c 1 8labels=alls page=/ ISSN 0204-8906

Мишев, Радослав (1985) L`Auriche-Hongrie et la Bulgarie a la veille de L'Union (1883 - 1885 ) Sofia, Etudes balkaniques, 1985, № 4, p. 116 - 130, ISSN 0324-1654

Мишев, Радослав (1985) Австро-Унгария и Съединението през 1885 г. Исторически преглед, 1985, № 5, с. 52 - 66, ISSN 0323-9748

Мишев, Радослав (1985) Българо-австро-унгарски военни отношения /1879 - 1900 г./ Военноисторически сборник, 1985, № 1, с. 61 - 83, ISSN 0204-4080

Налбантова, Елена (1985) Някои уточнения около книжовното наследство на П. Р. Славейков. Литературна мисъл, 1985, № 8. ISSN (print) 0324-0495 COBISS.BG-ID 1119649508

Николов, Николай (1985) Организация и особености функционирования ППП для размещения элементов электронных узлов В кн. Автоматизация проектирования средств вычислительной техники и радиоэлектроники, Каунас, с. 48-49

Овчаров, Тодор (1985) Ръководство по археология. Ч. 1. 124 с. с ил. В. Търнново

Павлов, Пламен (1985) Борбата на българите против византийското владичество и въстанието на Петър и Асен (Научна брошура). В. Търново, ВТУ “Кирил и Методий”, 1985, 25 стр. В. Търново

Павлов, Пламен (1985) Към социално-психологическата характеристика на въстанието начело с Петър и Асен и действията на българската армия (1186 – 1196).- Юбилеен сборник на възпитаници на ВТУ “Кирил и Методий” (Исторически факултет), т. І. В. Търново, 1985, 203-210. В. Търново

Павлов, Пламен (1985) Чужди извори за ролята на Търновград в международните отношения.- Велико Търново в историческата съдба на българския народ. В. Търново, 1985, 48-60 (в съавторство с Ив. Тютюнджиев). В. Търново

Панушев, Емил (1985) Тенденции в развитието на регионалното програмиране в западноевропейските капиталистически страни. сп."Икономическа мисъл", кн. 3, 1985, с. 73-85.

Петров, Димитър (1985) Принудени периодични трептения в системи за регулиране. -

Петров, Людмил (1985) Иванов., Людмил Петров. Формиране на мотивацията, списание "Треньорска мисъл", ЦС на БСФС, София, бр. 4, 1985, с. 35-37. C615-7181, COBISS.BG-ID 1123285732 списание "Треньорска мисъл", ЦС на БСФС, София, бр. 4, 1985 с. 35-37.C615-7181, COBISS.BG-ID 1123285732

Русева, Виолета (1985) Методологически насоки при анализа на съвременния български разказ. – Сб. Анализ на художествения текст в училище. С., 1985, с. 279 - 286

Спасова, Мария (1985) Аналогични моменти в развоя на бъдеще време в български и английски език. – БЕ, 31, 1985, 452–457.

Спасова, Мария (1985) Български език за чуждестранни слависти и българисти [Байчев, Б., М. Дамянова (=Спасова), К. Цанков]. София, 1985, 254 стр.

Спасова, Мария (1985) Към въпроса за местоположението на Теодосиевия манастир. – В: Търновска книжовна школа. Т. 4, София, 1985, 334–340. ISBN 28: 953 517 261-1

Тодоров, Георги (1985) Автоматизирана микропроцесорна система за нанасяне на обстановка върху топографски карти. Отчети по НИС при ВВОВУ “В.Левски”

Тодоров, Георги (1985) Автоматизирани обучаващи системи на базата на ЕИМ - методи за използуване и оценка на ефективността.(колектив) ВМЕИ Габрово, 1985. 106 с

Тодоров, Георги (1985) Адаптивен тренажор за обучение на телефонисти.(Попов М.К., Тодорова М.К.) Военна техника, бр. 7.

Тодоров, Георги (1985) Анализ на методите за въвеждане на информация в автоматизираните обучаващи комплекси(Лазаров С.Л., Георгиева М.Я.) Сб.н.тр. ВВОВУ “В.Левски” - В.Търново, кн. 15 - “Военна кибернетика и електроника” , стр. 74-77

Тодоров, Георги (1985) Използуване на персонален компютър “Правец-82” за автоматична генерация на учебни задания(Тодорова М.К.) Военна техника, 5.

Тодоров, Георги (1985) Основна конфигурация на персоналния компютър “Правец - 82”.(Тодорова М.) ВВОВУ “В.Левски”, В.Търново, 1985. 49 с

Тодоров, Георги (1985) Оценка ефективността на АОС на базата на микро-ЕИМ.(Тодорова М.К., Христов Х.Д.) Национална конференция “Перскомп - 85”, София

Тодоров, Георги (1985) Радиоелектроника.(колектив) С., Военно издателство,1985. 379 с.

Тодорова, Маргарита (1985) Използване на персонален компютър “Правец-82” за автоматична генерация на учебни задания Сп. Военна техника, 1985, 5.

Трифонов, Тихомир (1985) Моделиране на лазерно термично въздействие на керамична мишена с метално покритие (Ст.Генджов, К.Симеонов) Сб. доклади на IV градска конференция "ТНТМ в електронизацията и кибернетиката", София

Тютюнджиев, Иван (1985) Бележки върху Българската анонимна хроника от ХV век. // Векове, 1985, № 3, с. 24-28.

Тютюнджиев, Иван (1985) Българската хроника от XV век за битката при Ровине и смъртта на цар Иван Шишман. // Юбилеен сборник: XI пролетен колоквиум на възпитаници на ИФ. Т. 1. – В. Търново : ВТУ Кирил и Методий, 1985, с. 211-216. В. Търново

Тютюнджиев, Иван (1985) Чужди извори за ролята на средновековната столица Търновград в международните отношения. // Велико Търново в историческата съдба на българския народ : Сб. материали в помощ на лекторите / Отг. ред. Атанас Попов. – В. Търново : Окръжен съвет на дружество "Георги Кирков" ; Окръжен съвет за култура, 1985, с. 48-60. (в съавт. с Пл. Павлов) В. Търново

Христов, Паисий (1985) Христоматия по западноевропейска поезия (196 стр.) в съавторство с Гено Генов и Спас Николов. Издателство на Великотърновския университет

Цанков, Кирил (1985) БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ БЪЛГАРИСТИ И СЛАВИСТИ. Учебник за Летния семинар за чуждестранни българисти и слависти във В. Търново. С.: Наука и изкуство, 1985, 256 с. (Да говорим български език, 1. изд. 1980, 2. изд. 1983) / COBISS.BG-ID - 1086577124 София: Наука и изкуство

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/