Публикации за 1985


Анчев, Стефан (1985) Политиката на Кралска Румъния и Междусъюзническата война 1913 г. Юбилеен сборник на възпитаници от Историческия факултет, т. 1. В. Търново, 1985., с. 288-298.

Аркадиев, Димитър (1985) Необходимост от подобряване и детайлизиране на информацията за доходите на домакинствата в НРБ Сп. Икономика, София, ДКП, МФ, БНБ, КСИ, 1985, кн.12, с.44-52. ISSN: 0204-711X.

Буров, Стоян (1985) БЪЛГАРСКИ ЕЗИК. Учебник за участниците в Летния семинар за чуждестранни българисти и слависти. Велико Търново. Великотърновски университет “Кирил и Методий”, 1985. 218 стр. Рец.: Ел. Георгиева. – Български език, ХХХVІ, 1986, № 2, стр. 182-184.

Буров, Стоян (1985) За някои стилистични особености на степените за сравнение в българския книжовен език.// Н. П. Ковачев (отг. ред.). 40 години от социалистическата революция в България. Доклади от научна сесия, проведена на 19 октомври 1984 г. Велико Търново: Великотърновски университет "Кирил и Методий", 1985, стр. 70-81.

Георгиев, Георги (1985) Asymptotic Solution of Eigenvalue Problem in a Circular Gyrotropic Waveguide Compt. rend. Acad. bulg. Sci., Tome 38, No. 7, pp. 859-862, July 1985.

Георгиев, Георги (1985) Asymptotic Study of Rotationally Symmetric Waves in a Circular Anisotropic Waveguide Proc. Inst. Elec. Eng., Vol. 132, Pt. H (Microwaves, Antennas and Propagat.), No. 4, pp. 261-266, July 1985, (Special Issue on Microwave Ferrite Engineering). https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-0022092635&partnerID=40&md5=81601d4a69630ace5e28b35ee571844c

Георгиев, Георги (1985) Reflex Ferrite Modulator for Space Systems First Nat. Conf. “Cosmos ’85”, Varna, Bulgaria, Nov. 14-16, 1985, Summaries, BAD-85-415, p. 76.

Георгиев, Георги (1985) Theory and Operation of Circular Waveguide with Azimuthally Magnetized Remanent Ferrite First Nat. Conf. “Cosmos ’85”, Varna, Bulgaria, Nov. 14-16, 1985, Summaries, BAD-85-414, p. 76.

Гочев, Гочо (1985) За превода на руската конструкция наречие на -о/-е + глаголна форма. // Сборник трудове на Юбилейната научна сесия, посветена на 40-годишнината на Съюза на научните работници в България и 20 годишнината на Великотърновския клон на СНРБ, част I, Велико Търново, 1985, с.211-218.

Гочев, Гочо (1985) За субектния детерминат в един модел руски и български изречения // 40 години социалистическа революция в България, Велико Търново, 1985, с.174-184.

Гочева, Сийка (1985) Лингвострановедческая лексическая интерференция при анализе древнерусских текстов // Сборник трудове от Юбилейна научна сесия, посветена на 40 г. на СНР в България и 20 г. на Великотърновския клон на СНРБ, Велико Тырново, 1985.

Диманов, Христо (1985) Възможности за интензификация на физическото възпитание и спорта във ВУЗ Сб. "40 години социалистическа революция в България", В. Търново

Диманов, Христо (1985) Колегиумът по физическо възпитание при ВТУ "Кирил и Методий" Сб. ВТУ "Кирил и Методий" в развитието на хуманитарните науки - 1963-1983

Диманов, Христо (1985) По някои въпроси на качеството на занятията по физкултура и спорт във ВУЗ Сб. "40 години социалистическа революция в България", В. Търново

Диманов, Христо (1985) Программированное обучение гимнастическим упражнениям невысокой сложности Методические разработки для студентов ГЦОЛИФК, Москва

Диманов, Христо (1985) Физическото възпитание в Братиславския университет, Педагогическия факултет в Нитра - Чехословакия и ВТУ "Кирил и Методий" Сб. "40 години социалистическа революция в България", В. Търново

Захариева, Юлия (1985) За свят без ядрено оръжие Списание "Международни отношения", 1985, № 3, 88-89.

Захариева, Юлия (1985) Принос в теорията на международните отношения Списание "Ново време", 1985, № 12, 121-122.

Иванов, Людмил (1985) Иванов., Л. Петров (1985) "Формиране на мотивацията" списание "Треньорска мисъл", ЦС на БСФС, София, с. 35

Иванова, Людмила (1985) Zum Genussystem des Deutschen und des Bulgarischen. (Dissertation 1985)

Константинов, Казимир (1985) 1985. Епиграфика старобьлгарска. В: Кирило-Методиевска енциклопедия. Т. 1: А-З. - София : БАН, 1985, с. 662-667.

Константинов, Казимир (1985) Епиграфика. В: Кирило-Методиевска енциклопедия. - Т. 1. - София, 1985, с. 662-677.

Константинов, Казимир (1985) Надписи из Круглой церкви в Преславе. В: София, 1985. - 132 с.

Константинов, Казимир (1985) Надписи из Круглой церкви в Преславе. В: София : БАН, 1985. - 132 с.

Константинов, Казимир (1985) Надписи из Круглой церкви в Преславе. В: София : Изд-во на БАН, 1985. - 132 с.

Константинов, Казимир (1985) Надписи из Круглой церкви в Преславе. В: София, 1985. - 132 с.

Константинов, Казимир (1985) Надписи из круглой церкви в Преславе. В: София : Изд-во Болгарской академии наук, 1985. - 132 с

Константинов, Казимир (1985) Надписи из круглой церкви в Преславе. В: София : Изд-во Болгарской академии наук, 1985. - 132 с.

Константинов, Казимир (1985) Надписи из Круглой церкви в Преславе. В: София, 1985. - 132 с.

Константинов, Казимир (1985) Надписи из Круглой церкви в Преславе. В: София : БАН, 1985. - 132 с..

Константинов, Казимир (1985) Оловни пластини с надписи. В: Кирило-Методиевска енциклопедия : В 3 тома. - Т. 2. И - О. / Под ред. на Петър Динеков. - София : БАН, 1985. - 1995, с. 850-853.

Константинов, Казимир (1985) Разпространение на старобьлгарската писменост през IX-X в. В: Старобьлгарска литература, 17, 1985, с. 39-69.

Маджаров, Георги (1985) Чувство за отговорност и негативни образувания в психиката на малките ученици. – Психология, 1985, 2, с. 29–32. Print ISSN 0204-644X София

Милкова, Димитринка (1985) Значение на общотеоретичното изследване на юридическите актове. Год. СУ. Юрид. фак., 78

Минев, Тодор (1985) Колективът на лишените от свобода като обект на педагогически въздействия. В: бюл. "Затворно дело" бр. 3 София: изд.ГДИН, 1985 с.31-45 ISSN C603-5094 /COBISS.BG-ID 1119740132/ София

Минев, Тодор (1985) Ролята на самодейните органи за утвърждаване на позитивно обществено мнение в колектива на лишените от свобода. В: бюл. "Затворно дело" бр. 4 София: ГДИН, 1985 с.27-37 София

Налбантова, Елена (1985) Някои уточнения около книжовното наследство на П. Р. Славейков. Литературна мисъл, 1985, № 8. ISSN (print) 0324-0495

Николов, Николай (1985) Организация и особености функционирования ППП для размещения элементов электронных узлов В кн. Автоматизация проектирования средств вычислительной техники и радиоэлектроники, Каунас, с. 48-49

Овчаров, Тодор (1985) Ръководство по археология. Ч. 1. 124 с. с ил. В. Търнново

Павлов, Пламен (1985) Борбата на българите против византийското владичество и въстанието на Петър и Асен (Научна брошура). В. Търново, ВТУ “Кирил и Методий”, 1985, 25 стр. В. Търново

Павлов, Пламен (1985) Към социално-психологическата характеристика на въстанието начело с Петър и Асен и действията на българската армия (1186 – 1196).- Юбилеен сборник на възпитаници на ВТУ “Кирил и Методий” (Исторически факултет), т. І. В. Търново, 1985, 203-210. В. Търново

Павлов, Пламен (1985) Чужди извори за ролята на Търновград в международните отношения.- Велико Търново в историческата съдба на българския народ. В. Търново, 1985, 48-60 (в съавторство с Ив. Тютюнджиев). В. Търново

Панушев, Емил (1985) Тенденции в развитието на регионалното програмиране в западноевропейските капиталистически страни. сп."Икономическа мисъл", кн. 3, 1985, с. 73-85.

Петров, Димитър (1985) Принудени периодични трептения в системи за регулиране. -

Русева, Виолета (1985) Методологически насоки при анализа на съвременния български разказ. – Сб. Анализ на художествения текст в училище. С., 1985, с. 279 - 286

Тодоров, Георги (1985) Автоматизирана микропроцесорна система за нанасяне на обстановка върху топографски карти. Отчети по НИС при ВВОВУ “В.Левски”

Тодоров, Георги (1985) Автоматизирани обучаващи системи на базата на ЕИМ - методи за използуване и оценка на ефективността.(колектив) ВМЕИ Габрово, 1985. 106 с

Тодоров, Георги (1985) Адаптивен тренажор за обучение на телефонисти.(Попов М.К., Тодорова М.К.) Военна техника, бр. 7.

Тодоров, Георги (1985) Анализ на методите за въвеждане на информация в автоматизираните обучаващи комплекси(Лазаров С.Л., Георгиева М.Я.) Сб.н.тр. ВВОВУ “В.Левски” - В.Търново, кн. 15 - “Военна кибернетика и електроника” , стр. 74-77

Тодоров, Георги (1985) Използуване на персонален компютър “Правец-82” за автоматична генерация на учебни задания(Тодорова М.К.) Военна техника, 5.

Тодоров, Георги (1985) Основна конфигурация на персоналния компютър “Правец - 82”.(Тодорова М.) ВВОВУ “В.Левски”, В.Търново, 1985. 49 с

Тодоров, Георги (1985) Оценка ефективността на АОС на базата на микро-ЕИМ.(Тодорова М.К., Христов Х.Д.) Национална конференция “Перскомп - 85”, София

Тодоров, Георги (1985) Радиоелектроника.(колектив) С., Военно издателство,1985. 379 с.

Тодорова, Маргарита (1985) Използване на персонален компютър “Правец-82” за автоматична генерация на учебни задания Сп. Военна техника, 1985, 5.

Трифонов, Тихомир (1985) Моделиране на лазерно термично въздействие на керамична мишена с метално покритие (Ст.Генджов, К.Симеонов) Сб. доклади на IV градска конференция "ТНТМ в електронизацията и кибернетиката", София

Тютюнджиев, Иван (1985) Бележки върху Българската анонимна хроника от ХV век. // Векове, 1985, № 3, с. 24-28.

Тютюнджиев, Иван (1985) Българската хроника от XV век за битката при Ровине и смъртта на цар Иван Шишман. // Юбилеен сборник: XI пролетен колоквиум на възпитаници на ИФ. Т. 1. – В. Търново : ВТУ Кирил и Методий, 1985, с. 211-216. В. Търново

Тютюнджиев, Иван (1985) Чужди извори за ролята на средновековната столица Търновград в международните отношения. // Велико Търново в историческата съдба на българския народ : Сб. материали в помощ на лекторите / Отг. ред. Атанас Попов. – В. Търново : Окръжен съвет на дружество "Георги Кирков" ; Окръжен съвет за култура, 1985, с. 48-60. (в съавт. с Пл. Павлов) В. Търново

Христов, Паисий (1985) Христоматия по западноевропейска поезия (196 стр.) в съавторство с Гено Генов и Спас Николов. Издателство на Великотърновския университет

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/