Публикации за 1984


Ангелова, Пенка (1984) Zur Bedeutung literarischer Strukturen sowie der Kategorie Konnotation für die Rezeption literarischer Werke in den Seminaren der Germanistikausbildung, dargestellt an einem Beispiel aus Johannes Bobrowskis Roman “Lewins Mühle“. In: Germanistisches Jahrbuch DDR - VRB : Beiträge aus Lehre und Forschung / hrsg. vom Deutschlektorat beim Kultur- und Informationszentrum der DDR in Sofia. Sofia: Verl. Septemvri, 1984, S. 122-137. Sofia: Verl. Septemvri.

Ангелова, Пенка (1984) Zur Friedrich-Schlegel-Rezeption Bachtins. In: Roman und Gesellschaft: Internationales Michail-Bachtin-Colloquium / Friedrich-Schiller-Universität Jena. Jena: Abteilung Wissenschaftliche Publikationen der Friedrich-Schiller-Universität, 1984, S. 137-144. Jena: Abteilung Wissenschaftliche Publikationen der Friedrich-Schiller-Universität.

Ангелова, Пенка (1984) Йоханес Бобровски: “Воденицата на Левин”. Парадигматична структура на романа. В: Лингвистика, поетика, литературна история. София, 1984, с. 157-165. София: Творчески фонд на СНРБ.

Аркадиев, Димитър (1984) Групировка (периодизация) на статистически временни редове Сп. Статистика,София, КЕССИ, 1984, кн.6, с.17-29. ISSN: 0204-8698.

Бораджиева, Елена (1984) Психологичната научно-изследователска лаборатория – ново проблемно звено в системата на БНА. В:Сборник “Научни трудове” на ВНВУ “Васил Левски”, Велико Търново, 1984, кн.15, с.228 – 232, ISSN 0861-9115, COBISS.BG-ID 1247779812 Велико Търново

Буров, Стоян (1984) Синонимна употреба (взаимозаменяемост) на степените за сравнение в българския език. Български език, ХХХІV, 1984, № 6, стр. 508-515.

Георгиев, Георги (1984) A Ferrite Boundary-Value Problem in Coaxial Waveguide Conf. Trans. 7th Int. Conf. Microwave Ferrites, Smolenice, Czechoslovakia, Sept. 17-22, 1984, pp. 18-22.

Георгиев, Георги (1984) A Generalized Design Technique for Remanent Ferrite Cut-off Switch Conf. Trans. 7th Int. Conf. Microwave Ferrites, Smolenice, Czechoslovakia, Sept. 17-22, 1984, pp. 289-293.

Георгиев, Георги (1984) A Study of Single-Bit Ferrite Phaser Geometry Conf. Trans. 7th Int. Conf. Microwave Ferrites, Smolenice, Czechoslovakia, Sept. 17-22, 1984, pp. 99-103.

Георгиев, Георги (1984) Simplified Analysis of Azimuthally Magnetized Ferrite-Loaded Circular Waveguide Conf. Trans. 7th Int. Conf. Microwave Ferrites, Smolenice, Czechoslovakia, Sept. 17-22, 1984, pp. 36-40.

Георгиев, Георги (1984) Асимптотический Анализ Цилиндрического Волновода с Азимутально-Подмагниченным Ферритом XXXIX Всесоюзная Научная Сессия, Посвященная Дню Радио, Москва, СССР, Апр. 1984, Тезисы Докладов, Часть 2, cтр. 23-24. 39th All-Union Scientific Session,Dedicated to the Radio Day,Moscow,USSR, Apr1984

Гочев, Гочо (1984) О зависимости падежного и падежно-предложного управления от категории одушевленности / неодушевленности имени существительного. // “Болгарская русистика”, 1984, бр. 2, 43 - 51.

Гочев, Гочо (1984) О структурной классификации и причинах возникновения энантиосемических слов в русском языке // Достижения советской русистики за 60 лет, София, 1984, с.133-140.

Гочев, Гочо (1984) Трудные случаи употребления наречий в русском языке. Пособие для самостоятельной работы, Велико Търново, 1984, 87 с.

Гочева, Сийка (1984) Пособие по исторической фонетике русского языка с элементами программирования (для студентов-заочников), ВеликоТърново, 1984.

Гочева, Сийка (1984) Собирательные существительные, обозначающие “совокупность живых существ” в современных болгарском и русском языках // Трудове на ВТУ ”Кирил и Методий”, Велико Търново - София, 1984.

Даскалов, Никола (1984) На подстъпите към една епопея ВТУ „Св.св. Кирил и Методий", сборник 40 г. соц. революция в България, В. Търново 1984, с.340-352

Диманов, Христо (1984) Проучване на отношението на студентите към физическата култура и спорта (в съавторство) Сб. "20 години Великотърновски университет 1963-1983", В. Търново

Димитрова, Марийка (1984) За някои видове грешки, допускани в областта на глаголното префиксално словообразуване в немски език Съпоставително езикознание и чуждоезиково обучение, София, с. 119-131

Иванова, Людмила (1984) Der Zusammenhang zwischen Genus beim Substantiv und Sexus bei Personenbezeichnungen am Material des Deutschen und des Bulgarischen oder Was versteht man unter "Semantik des Genus" - Germanistisches Jahrbuch DDR - VRB. Ed. by Deutschlektorat. Sofia:KIZ der DDR in Sofia. 1982. S. 12 - 25. Germanistisches Jahrbuch DDR-VRB. Kultur- und Informationszentrum der DDR in Sofia.

Иванова, Людмила (1984) За еманципация и в езика. - Български език, кн. 2, 1984, с. 77-78. ISSN 0005-4283 София: Издателство на БАН

Константинов, Казимир (1984) Глава I. Архитектурна история Круглой церкви; Глава II. Надписи-граффити из Круглой церкви; Глава III. Надписи, открытые возле Круглой церкви; Датировка надписей; Заключение В: Надписи из Круглой церкви в Преславе. София: БАН, 1984, с.11-28; с. 28-69; с. 69-77; с. 84-98; с. 98-101. COBISS.BG-ID: 1240778980

Константинов, Казимир (1984) Двуезични надписи и абецедари от старобългарския манастир при с. Равна, Варненски окръг. В: Известия на Народния музей – Варна, Т. 20 (35), 1984, с. 65-80. ISSN 0324-0533 COBISS.BG-ID 1120960996

Константинов, Казимир (1984) Към въпроса за черноризец Тудор и неговата приписка. В: Старобългарска литература, 1984, 15, с. 116-130. ISSN 0204-868X COBISS.BG-ID: 1121168612

Константинов, Казимир (1984) Новооткрит двуезичен надпис от Равна. В: Сборник в памет на проф. Станчо Ваклинов. - София, 1984, с. 231-235.

Лазаров, Иван (1984) Управлението на Михаил II Асен и Ирина Комнина. Векове, кн. 2/1984, 12-19.

Легкоступ, Пламен (1984) ОХИ „София 84“, 1984 Шипка 6, София, България

Легкоступ, Пламен (1984) ОХИ „Четиридесет години социалистическа революция“, 1984 Шипка 6, София, България

Маджаров, Георги (1984) Диагностика на чувството за отговорност у децата в 1 и 2 клас и връзката му с негативните образувания в тяхната психика. – Народна просвета, 1984, 11, с. 66–73. Print ISSN 0204-6237 София

Маджаров, Георги (1984) Зависимост между чувството за отговорност у първокласниците и успеха им в учебната дейност – Начално образование, 1984, 11, с. 23–32. Print ISSN 0204-4951 София

Маджаров, Георги (1984) Проект за реформа на общообразователното и професионалното училище. – Начално образование, 1984, 6, с. 28–32. Print ISSN 0204-4951 София

Милкова, Димитринка (1984) Теория на държавата и правото. Т. 1. Общи въпроси. Досоциалистически типове държави и право. С., СУ Кл. Охридски

Милкова, Димитринка (1984) Юридическите актове в социалистическото право. С., Наука и изкуство

Минев, Тодор (1984) Колективът на лишените от свобода - особен вид възпитателен колектив. - В: бюл. "Затворно дело", София, 1984 №3-4, изд. ГДИН, с. 21-31 ISSN C603-5094 /COBISS.BG-ID 1119740132/ София COBISS.BG-ID 1119740132

Моллов, Тодор (1984) Материали за историята на култа към народния светец Димитър Басарбовски Студентски изследвания.1983-1984. Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 1984, с. 129-140

Монева, Стела (1984) Монева, Стела Stela Moneva Някои страни в механизма на вземане на решения при античната демокрация. Юбилеен сборник "20 години Великотърновски университет (1963–1983)", Научна сесия (секция "История"), Велико Търново, 17–18 ноември 1983 г. Ред. кол. П. Горанов и др., Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 1984, кн. 3, История, с. 33–41, ISBN–Безпл.

Николов, Николай (1984) Формирование макромоделей для решения задачи размещения методом многоуровневой декомпозиции В кн. Автоматизация технического проектирования цифровой аппаратуры, Каунас, с- 57-58

Петров, Димитър (1984) Асимптотические точки бифуркации в задаче о вынужденных периодических колебаниях в системах управления. ВНИИ-Системных исследований.Динамика неоднородных систем.Материалы семинара,Москва,1984(172-173).

Петров, Димитър (1984) О методе гармонического баланса в задаче о вынужденных колебаниях в системах управления с переменными запаздываниями (Б.И.Чешанков,Д.К.Пантелеев). ICNO-X, Варна,12-17.09,1984(524-527).

Петров, Димитър (1984) О периодических колебаниях в системах регулирования с задержками (А.М.Красноселький) Автоматика и телемеханика АН СССР,6,1984(169-171).

Петров, Красимир (1984) Le Classicisme et Molière. Трудове на ВТУ, том ХІХ, кн. І

Русева, Виолета (1984) Повествователни трансформации в жанра разказ. – Сб. Лингвистика. Поетика. Литературна история. С., 1984, с. 166 -172

Стамболиев, Огнян (1984) Практикоприложни въпроси по чл. 22 НДСО Лекции следдипл. квалиф. юристи, 23, СУ. Юрид. фак., № 1, 211 - 232. Офс. изд.

Тодоров, Георги (1984) Организация на бързодействуващи структури на микро-ЕИМ на основата на микропроцесори от типа “разряден слой” (Неделчев Пл.Н., Недечева Т.В., Крежов А. А) Сб. н. тр. ВВОВУ “В.Левски” - В.Търново, кн. 14, стр.133-138.

Тодоров, Георги (1984) Организация на командно ниво на управление на микропроцесори от типа “разряден слой” (Неделчев л.Н., Неделчева Т.В., Крежов А.А.) Сб.н.тр. ВВОВУ “В.Левски”- В.Търново, кн. 14, стр.139-145.

Тодоров, Георги (1984) Подсистема за стасистика и анализ успеваемостта на студентите (Тодорова М.К., Георгиев Д., Тодорова Л.К.) Сб.н.тр.ВВОВУ “В.Левски” - В.Търново, кн.14, стр. 128-132

Трифонов, Тихомир (1984) Влияние на случайните грешки върху насочените свойства на акустични антенни решетки Докл. на Националната научно-техническа конференция "Акустика -84", Велико Търново

Трифонов, Тихомир (1984) Пресмятане на пиезокерамични електромеханични преобразуватели Докл. на Националната научно-техническа конференция "Акустика -84", Велико Търново

Христов, Христо (1984) /в съавт. със Стоева П.М./ Некоторые аспекты самостоятельной работы студентов- Вопросы общественных наук, Выпуск 58, "Виша школа", Киев, 74-78.

Цонева, Лиляна (1984) Трудные случаи употребления наречий в русском языке (пособие для студентов-заочников). Велико Търново, 1984. COBISS.BG-ID-1089248996 Велико Търново

Чохаджиев, Стефан (1984) Ausgrabungen an der prдhistorischen Siedlung beim Dorf Djakovo, Kreis Kjustendil. – Studia Praehistorica, 1984, 7, p. 64-80.

Чохаджиев, Стефан (1984) Археологически данни за календар в началото на каменномедната епоха. – Археология ХХVІ, 1984, 2-3, с. 1-7. – Археология ХХVІ, 1984, 2-3, с. 1-7.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/