Публикации за 1983


Аркадиев, Димитър (1983) Групировките в системата на домакинските бюджети Сп. Статистика, София, КЕССИ, 1983, кн.2, с. 13-24. ISSN: 0204-8698.

Аркадиев, Димитър (1983) Зависимост между средната дебелина на черупката и дебелината на острата, тъпата и средната й част при кокошите яйца Науч. труд.на Зоотехн. ф-т при ВИЗВМ-Ст.Загора, т.28. С., 1983, с. 125-132.

Аркадиев, Димитър (1983) Изменение на млечната продуктивност на кравите през периода 1948-1980 г. Науч. труд.на Зоотехн. ф-т при ВИЗВМ-Ст.Загора, т.31. С.,1983, с. 225-232.

Аркадиев, Димитър (1983) Моделиране на следсмъртното намножаване на Е.соli с помощта на логистичната функция Науч. труд. на Ветеринарномед. ф-т при ВИЗВМ-Ст.Загора, т.ХХVIII, ч. I,. С.,1983, с. 187-192.

Аркадиев, Димитър (1983) Нови възможности за оценка на параметрите на логистичната крива Науч.труд.на Зоотехн. ф-т при ВИЗВМ-Ст.Загора, т.28. С.,1983, с.415-422.

Аркадиев, Димитър (1983) Приложение на хармоничния анализ за моделиране на сезонността при производството на мляко Науч. труд.на Зоотехн. ф-т при ВИЗВМ-Ст.Загора, т.29. С.,1983, с. 407-416.

Георгиев, Георги (1983) Асимптотично Изследване на Ротационно Симетрични Вълни в Цилиндричен Анизотропен Вълновод Първи Нац. Конгр. на Физиците в България, София, България, 28 Септ. - 1 Окт. 1983, Резюмета на Докладите и Научните Съобщения, стр. 229. First Nat. Congr. of the Physicists in Bulgaria, Sofia,Bulgaria

Гочев, Гочо (1983) Русско-болгарский фразеологический словарь (в съавторство) // “Болгарская русистика”, 1983, 1, с.77-80

Диманов, Христо (1983) Программированное обучение масовым гимнастическим упражнениям Сп. "Гимнастика", вып. 2, Москва

Димитрова, Марийка (1983) Изразяване на инхоативен начин на действие с представката за- в български език и нейните съответки в немски език Юбилеен сборник 20 години ВТУ, кн. 1 Езикознание, Велико Търново, с. 94-106

Йовевска, Мариана (1983) Протоколът Калфов- Политис (1924) в българо-гръцките отношения. – В: Трудове на ВТУ “Кирил и Методий” 1983, том XX, кн. 3, с. 145-158.

Карапенчев, Живко (1983) Интелектуализация на преподавателския труд Международна научно-практическа конференция, Русе

Карапенчев, Живко (1983) Ролята и мястото на организационните форми на обучение във ВУЗ за многостранното развитие на личността Сб. Проблеми на обучението и възпитанието във ВУЗ, В. Търново

Константинов, Казимир (1983) За почитането на Климент, папа Римски в Средновековна Бьлгария (По епиграфски данни от IХ-Х век). В: Старобьлгаристика, 1983, № 4, с. 86-92.

Моллов, Тодор (1983) Черти на народното християнство в „Българския апокрифен летопис” Студентски изследвания - 82. Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 1983, с. 84-91

Николов, Николай (1983) Использование методов многоуровневого макромоделирования и сканирующей области для элементов РЭА В кн. Автоматизация конструкторского проектирования РЭА и ЭВА, Пенза, с- 58-60

Николов, Николай (1983) Минимизация числа ТЭЗ-ов при решение задачи компоновки В кн. Автоматизация проектирования микроэлактронной аппаратуры, Москва, с. 256

Николов, Николай (1983) Особености организации и функционирования пакета прикладных программ для решения задачи декомпозиции В кн. Теоретические и прикладные вопросы САПР РЭА, Москва, с. 31

Николов, Николай (1983) Разработка инвариантной структуры пакета программ для решения задачи оптимального свертывания схем В кн. Автоматизация проектирования микроэлактронной аппаратуры, Москва, с.118-120

Павлов, Пламен (1983) Древноруските бродници в българската история (ХІІ-ХІІІ в.).-Сб. Българо-украински връзки през вековете. С., 1983, 219-237. София

Павлов, Пламен (1983) Иван Русина – български военачалник и политически деец от първата половина на ХІV в.- Известия на Института за военна история (Приложение на сп. Военноисторически сборник), т. 36, 1983, 223-232. София

Петров, Димитър (1983) О ненулевых вынужденных периодических колебаниях (М.А.Красносельский). ВНИИ-Системных исследований.Динамика неоднородных систем.Материалы семинара,Москва,1983(244-247).

Стамболиев, Огнян (1983) Отмяната по чл. 231 Правна мисъл, № 1, с. 71-73.

Стамболиев, Огнян (1983) Производствата за съдебна администрация на гражданските правоотношения и участието на прокурора в тях. Лекции следдипл. квалиф. юристи, 21, СУ. Юрид. фак., 167 - 188, Офс. изд.

Стамболиев, Огнян (1983) Прокурорът в исковия граждански процес С.: Наука и изкуство, 128 с.

Стамболиев, Огнян (1983) Участие на прокурора в обезпечителното производство Социалистическо право, № 10

Тодоров, Георги (1983) Авторско свидетелство, Република България - 36764 от 21.10.1983 (колектив)

Тодоров, Георги (1983) Авторско свидетелство, Русия -1012316 от 15.04.1983.(колектив)

Тодоров, Георги (1983) Адаптивен тренажор за обучение на телефонисти Отчети по НИС при ВВОВУ “В.Левски”

Тодоров, Георги (1983) Анализ качеството на автоматизираните обучаващи системи. Сб.н.тр. ВНВУ “В.Левски” , кн.11

Тодоров, Георги (1983) Критерии за ефективност на методите за кодиране на информацията при въвеждането й в автоматизираните обучаващи комплекси.(Лазаров С.Л., Георгиева М.Я., Тодорова М.К.) Сб.н.тр. ВВОВУ “В.Левски” , кн.11. стр. 40 - 44.

Тодоров, Георги (1983) Трудности и переспективи на автоматизациятана обучението и създаванмето на автоматизирани обучаващи комплекси. Сб. н. трудове на ВНВУ “В.Левски” , кн. 11.

Трифонов, Тихомир (1983) Към въпроса за откриване и измерване на параметрите на акустични сигнали в случайно-нееднородни среди (К.Симеонов) Докл. на ЮНС на ВНВМУ "Н.Й. Вапцаров", Варна

Чохаджиев, Стефан (1983) Енеолитно селище, село Слатино, Кюстендилски окръг. София, 1983

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/