Публикации за 1983


Ангелова, Пенка (1983) Die deutsche Literatur von der Jahrhundertwende bis zum Ausgang des I. Weltkriegs: [Vorwort]. In: Wege der deutschen Literatur: Anthologie: Deutsche Literatur von 1885 bis 1917. Hrsg. Penka Angelova. V. Tirnovo: Univ. Kyrill und Methodij, 1983. S. I-XI. COBISS.BG-ID - 1085529060. V. Tirnovo: Univ. Kyrill und Methodij.

Ангелова, Пенка (1983) Die Geschehensstruktur in Armin Stolpers Erzählungen im Erzählungsband "Die Karriere des Seiltänzers". In: Dokumentation zum II. Symposium zur DDR-Literatur / Kultur- u. Informationszentrum d. DDR in d. VRB, Deutschlektorat. Sofia, 1983, S. 20-29. Sofia: Kultur- u. Informationszentrum d. DDR in d. VRB, Deutschlektorat.

Ангелова, Пенка (1983) Hermann Hesses Persönlichkeitsbegriff. In: Germanistisches Jahrbuch DDR - VRB: Beiträge aus Lehre und Forschung / hrsg. vom Deutschlektorat beim Kultur- und Informationszentrum der DDR in Sofia, 1983, S. 31-41. Sofia: Deutschlektorat.

Ангелова, Пенка (1983) Zur Vorbild-Problematik in Hermann Hesses Romanen der Reifezeit. В: Наука и съвременност. Велико Търново: Окръжен клуб на младите работници (1983-1983), 1983, т. 2., с. 225-234. COBISS.BG-ID - 1124425956. Велико Търново: Окръжен клуб на младите работници.

Ангелова, Пенка (1983) Zwei Arten der Verräumlichung der Zeit im Roman des 20. Jahrhunderts, dargestellt am Beispiel der Romane von Kafka, Musil, Hesse. In: Welt und Roman: Visegráder Beiträge zur deutschen Prosa zwischen 1900 und 1933. Hrsg. Antal Mádl; Miklós Salyámosy. Budapest: ELTE, 1983, S. 177-188. Budapest: ELTE.

Ангелова, Пенка (1983) Проблемното обучение по литература със студенти филолози. В: Проблеми на обучението и възпитанието във ВУЗ. Велико Търново: Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", 1983, с. 73-80. COBISS.BG-ID - 1125026276. Велико Търново: Великотърновски университет.

Аркадиев, Димитър (1983) Групировките в системата на домакинските бюджети Сп. Статистика, София, КЕССИ, 1983, кн.2, с. 13-24. ISSN: 0204-8698.

Аркадиев, Димитър (1983) Зависимост между средната дебелина на черупката и дебелината на острата, тъпата и средната й част при кокошите яйца Науч. труд.на Зоотехн. ф-т при ВИЗВМ-Ст.Загора, т.28. С., 1983, с. 125-132.

Аркадиев, Димитър (1983) Изменение на млечната продуктивност на кравите през периода 1948-1980 г. Науч. труд.на Зоотехн. ф-т при ВИЗВМ-Ст.Загора, т.31. С.,1983, с. 225-232.

Аркадиев, Димитър (1983) Моделиране на следсмъртното намножаване на Е.соli с помощта на логистичната функция Науч. труд. на Ветеринарномед. ф-т при ВИЗВМ-Ст.Загора, т.ХХVIII, ч. I,. С.,1983, с. 187-192.

Аркадиев, Димитър (1983) Нови възможности за оценка на параметрите на логистичната крива Науч.труд.на Зоотехн. ф-т при ВИЗВМ-Ст.Загора, т.28. С.,1983, с.415-422.

Аркадиев, Димитър (1983) Приложение на хармоничния анализ за моделиране на сезонността при производството на мляко Науч. труд.на Зоотехн. ф-т при ВИЗВМ-Ст.Загора, т.29. С.,1983, с. 407-416.

Бурнева, Николина (1983) Burneva, Nikolina. Wege der deutschen Literatur : Eine Chrestomathie : [За студентите от Великотърновски унив. Кирил и Методий] : [T. 1] - V. Tirnovo : Univ. Kyrill und Methodij, [1983]. ISBN - , COBISS.BG-ID - 1085528804 Велико Търново, Университетско издателство, 1983. COBISS.BG-ID - 1085528804

Георгиев, Георги (1983) Асимптотично Изследване на Ротационно Симетрични Вълни в Цилиндричен Анизотропен Вълновод Първи Нац. Конгр. на Физиците в България, София, България, 28 Септ. - 1 Окт. 1983, Резюмета на Докладите и Научните Съобщения, стр. 229. First Nat. Congr. of the Physicists in Bulgaria, Sofia,Bulgaria

Гочев, Гочо (1983) Русско-болгарский фразеологический словарь (в съавторство) // “Болгарская русистика”, 1983, 1, с.77-80

Даскалов, Никола (1983) Образната триада в романа на Стефан Жеромски „Пепелища" Литературна мисъл, 1983, кн. 10, с. 83-95; София : БАН, 1957- (София : ДВИ) ISSN 0324-0495; COBISS.BG-ID 1119649508

Даскалов, Никола (1983) Юбилеен сборник [по случай] 20 години Великотърновски университет 1963-1983 : [Докл. и съобщения от науч. конф., проведена на 16-18 ноем. 1983 г.] : Кн. 1 - В. Търново : Великотърновски унив. Кирил и Методий, 1983, COBISS.BG-ID 1102602212

Диманов, Христо (1983) Программированное обучение масовым гимнастическим упражнениям Сп. "Гимнастика", вып. 2, Москва

Димитрова, Марийка (1983) Изразяване на инхоативен начин на действие с представката за- в български език и нейните съответки в немски език Юбилеен сборник 20 години ВТУ, кн. 1 Езикознание, Велико Търново, с. 94-106

Иванова, Людмила (1983) По някои проблеми от теорията за граматическата категория род на съществителните (на базата на материал от български и немски език). – В: Сборник от научна конференция „Юбилеен сборник 20 години Великотърновски университет (1963-1983)“, Велико Търново, 16 – 18 ноември 1983 г. Велико Търново: ВТУ „Кирил и Методий“ 1983 г. кн. 1. Езикознание. с. 115-130. COBISS-BG.ID 1102602212 Велико Търново: ВТУ „Кирил и Методий“

Йовевска, Мариана (1983) Протоколът Калфов- Политис (1924) в българо-гръцките отношения – В: Трудове на ВТУ “Кирил и Методий” 1983, том XX, кн. 3, с. 145-158. ISSN: 0861-7945; COBISS. BG - ID: 1124242148.

Карапенчев, Живко (1983) Интелектуализация на преподавателския труд Международна научно-практическа конференция, Русе

Карапенчев, Живко (1983) Ролята и мястото на организационните форми на обучение във ВУЗ за многостранното развитие на личността Сб. Проблеми на обучението и възпитанието във ВУЗ, В. Търново

Константинов, Казимир (1983) За почитането на Климент папа Римски в Средновековна България (по епиграфски данни). В: Palaeobulgarica/Старобългаристика, 1983, Год. 7 (кн. 2), с. 39-54. Print ISSN 0204-4021 COBISS.BG-ID: 1119677156

Константинов, Казимир (1983) Ктиторская надпись из Круглой церкви в Преславе. В: Palaeobulgarica/Старобългаристика, 1983, Год. 7 (кн. 4), с. 39-55. Print ISSN 0204-4021 COBISS.BG-ID: 1119677156

Легкоступ, Пламен (1983) ОХИ „Подвиг, признателност, дружба“, 1983 Плевен, България

Маджаров, Георги (1983) Психологически изследвания на 6–7-годишните деца. – Начално образование, 1983, 9, с. 38–44. Print ISSN 0204-4951 София

Мишев, Радослав (1983) Полезно изследване. /Пантев А., П. Петков. САЩ и България по време на Първата световна война. София, изд. "Наука и изкуство", 1983, 151 с. Военноисторически сборник, 1984, № 5, с. 200-203, ISSN 0204-4080

Мишев, Радослав (1983) Документи и материали за семинарни занятия по Нова обща история. В. Търново, ВТУ "Кирил и Методий", Второ преработено и допълнено издание, 1983, 293 с. Р. Мишев е съставител на темите от част 2 1870-1917 г., с. 137-278. COBISS.BG-ID 1089125348

Мишев, Радослав (1983) Обучение на българи в руските военноучебни заведения от Освобождението до края на XIX век Военноисторически сборник, 1983, № 6, с. 49 - 59, ISSN 0204-4080

Мишев, Радослав (1983) Проблемът за българо-руските научни връзки по история и помощните исторически дисциплини в края на XIX и началото на ХХ век в българската и съветската историография Славистични проучвания, София, Изд. "Наука и изкуство", ред. Ст. Георгиев, Н. Ковачев, П. Тодоров..., 1983, 201 с., с. 159 - 173, Код 02/9535122311/5014-31-83

Моллов, Тодор (1983) Черти на народното християнство в „Българския апокрифен летопис” Студентски изследвания - 82. Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 1983, с. 84-91

Николов, Николай (1983) Использование методов многоуровневого макромоделирования и сканирующей области для элементов РЭА В кн. Автоматизация конструкторского проектирования РЭА и ЭВА, Пенза, с- 58-60

Николов, Николай (1983) Минимизация числа ТЭЗ-ов при решение задачи компоновки В кн. Автоматизация проектирования микроэлактронной аппаратуры, Москва, с. 256

Николов, Николай (1983) Особености организации и функционирования пакета прикладных программ для решения задачи декомпозиции В кн. Теоретические и прикладные вопросы САПР РЭА, Москва, с. 31

Николов, Николай (1983) Разработка инвариантной структуры пакета программ для решения задачи оптимального свертывания схем В кн. Автоматизация проектирования микроэлактронной аппаратуры, Москва, с.118-120

Павлов, Пламен (1983) Древноруските бродници в българската история (ХІІ-ХІІІ в.).-Сб. Българо-украински връзки през вековете. С., 1983, 219-237. София

Павлов, Пламен (1983) Иван Русина – български военачалник и политически деец от първата половина на ХІV в.- Известия на Института за военна история (Приложение на сп. Военноисторически сборник), т. 36, 1983, 223-232. София

Петров, Димитър (1983) О ненулевых вынужденных периодических колебаниях (М.А.Красносельский). ВНИИ-Системных исследований.Динамика неоднородных систем.Материалы семинара,Москва,1983(244-247).

Спасова, Мария (1983) Христоматия по история на българския език [Давидов, А., Ив. Харалампиев, М. Дамянова (=Спасова)]. София, 1983, 317 стр.

Стамболиев, Огнян (1983) Отмяната по чл. 231 Правна мисъл, № 1, с. 71-73.

Стамболиев, Огнян (1983) Производствата за съдебна администрация на гражданските правоотношения и участието на прокурора в тях. Лекции следдипл. квалиф. юристи, 21, СУ. Юрид. фак., 167 - 188, Офс. изд.

Стамболиев, Огнян (1983) Прокурорът в исковия граждански процес С.: Наука и изкуство, 128 с.

Стамболиев, Огнян (1983) Участие на прокурора в обезпечителното производство Социалистическо право, № 10

Тодоров, Георги (1983) Авторско свидетелство, Република България - 36764 от 21.10.1983 (колектив)

Тодоров, Георги (1983) Авторско свидетелство, Русия -1012316 от 15.04.1983.(колектив)

Тодоров, Георги (1983) Адаптивен тренажор за обучение на телефонисти Отчети по НИС при ВВОВУ “В.Левски”

Тодоров, Георги (1983) Анализ качеството на автоматизираните обучаващи системи. Сб.н.тр. ВНВУ “В.Левски” , кн.11

Тодоров, Георги (1983) Критерии за ефективност на методите за кодиране на информацията при въвеждането й в автоматизираните обучаващи комплекси.(Лазаров С.Л., Георгиева М.Я., Тодорова М.К.) Сб.н.тр. ВВОВУ “В.Левски” , кн.11. стр. 40 - 44.

Тодоров, Георги (1983) Трудности и переспективи на автоматизациятана обучението и създаванмето на автоматизирани обучаващи комплекси. Сб. н. трудове на ВНВУ “В.Левски” , кн. 11.

Трифонов, Тихомир (1983) Към въпроса за откриване и измерване на параметрите на акустични сигнали в случайно-нееднородни среди (К.Симеонов) Докл. на ЮНС на ВНВМУ "Н.Й. Вапцаров", Варна

Чохаджиев, Стефан (1983) Енеолитно селище, село Слатино, Кюстендилски окръг. София, 1983

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/