Публикации за 1982


Ангелова, Пенка (1982) Zur Sujetzeitstruktur in Hesses Romanen der Reifezeit. In: Germanistisches Jahrbuch DDR - VRB: Beiträge aus Lehre und Forschung / hrsg. vom Deutschlektorat beim Kultur- und Informationszentrum der DDR in Sofia. Nr. 4, 1982, S. 99-106. Sofia: Deutschlektorat.

Аркадиев, Димитър (1982) Някои проблеми около системата от показателите за изучаване на жизненото равнище на населението Сп. Статистика, София, КЕССИ, 1982, кн. 5, с.26-34. ISSN: 0204-8698.

Буров, Стоян (1982) Към въпроса за степенуването на прилагателните имена и наречията в съвременния български книжовен език Български език, ХХХІІ, 1982, № 2, стр. 104-110. pISSN 0005-4283; eISSN 2603-3372

Гочев, Гочо (1982) Глаголы движения. Пособие для студентов-заочников, Велико Търново, 1982, с. 44.

Гочев, Гочо (1982) За окончанието на руските съществителни плуралиа тантум в родителен падеж. - Руски и западни езици, 1982, бр. 4-5, с.22-27.

Гочев, Гочо (1982) Род имен существительных на –ь. Пособие для самостоятельной работы, Велико Търново, 1982, 21 с.

Гочева, Сийка (1982) Учебник по лексике русского языка для студентов-русистов II курса, ВеликоТырново, 1982.

Гочева, Сийка (1982) Учебник по лексике русского языка для студентов-русистов III курса, ВеликоТырново, 1982.

Йовевска, Мариана (1982) Ньойският договор в българо-гръцките отношения (1919-1923) Исторически преглед, 1982, кн. 4, с. 30-49. ISSN 0323-9748; COBISS. BG-ID:1119643364.

Карапенчев, Живко (1982) За формиране на научен мироглед във ВВУЗ Научни трудове, ВНВУ "В. Левски", В. Търново

Константинов, Казимир (1982) За глаголическите надписи от X в. В: Археология, 1982, № 2, с. 27-37. ISSN 0324-1203 COBISS.BG-ID 1119614436

Константинов, Казимир (1982) За четенето и тьлкуването на надписа от с. Цар Асен, Силистренски окрьг. В: Археология, 1982, № 3-4, с. 43-49. ISSN 0324-1203 COBISS.BG-ID 1119614436

Маджаров, Георги (1982) Действие при авария. – Страж на родното небе, 1982, 16. Print ISSN C614-5078 София

Маджаров, Георги (1982) Динамика на психическите състояния в туристическата група. – Психология, 1982, 2, с. 93–97. Print ISSN 0204-644X София

Маджаров, Георги (1982) Закономерности на информационния обмен. – Страж на родното небе, 1982, 23. Print ISSN C614-5078 София

Маджаров, Георги (1982) Интересно изследване за детската изобразителна дейност. – Начално образование, 1983, 3, с. 59–60. Print ISSN 0204-4951 София

Маджаров, Георги (1982) Неблагоприятни въздействия. – Страж на родното небе, 1982, 33. Print ISSN C614-5078 София

Маджаров, Георги (1982) Оперативно мислене и вземане на решения. – Страж на родното небе, 1982, 31. Print ISSN C614-5078 София

Мишев, Радослав (1982) Българо-руско научно сътрудничество в областта на историческите науки /1900 - 1914 г./ Исторически преглед, 1982, № 4, с. 54 - 64, ISSN0323-9748

Мишев, Радослав (1982) А . Пантев. Българският въпрос във Великобритания 1876 - 1878, София, Издателство на ОФ, 1981, 183 с. Etudes balkaniques, 1982, № 2, с. 117 - 119, ISSN 0324-1654

Николов, Николай (1982) Проектиране на радиоприемни устройства Воненно издателство, София

Спасова, Мария (1982) История на българския език. Текстове, анализи и речник [Давидов, А., П. Ковачева, М. Дамянова, Ив. Харалампиев]. Велико Търново, 1982, 216 стр.

Стамболиев, Огнян (1982) Забраната за reformacio in peuis и съвременния български граждански процес списание "Социалистическо право", № 1.

Стамболиев, Огнян (1982) Насрещният иск и подпомагащата страна Социалистическо право, № 4, с. 30-35

Тодоров, Георги (1982) Двоичен компаратор (Тодорова М.К.) Сб.н.тр. ВВОВУ “В.Левски”, кн. 12, стр. 187 - 191.

Тодоров, Георги (1982) Дешифратор с минимални апаратурни разходи. Сб.н.тр. ВВОВУ “В.Левски”, кн. 12, стр. 201 - 205.

Тодоров, Георги (1982) Един способ за построяване на икономичен шифратор. Сб.н.тр. ВВОВУ “В.Левски”, кн. 12, стр. 196-200.

Тодоров, Георги (1982) Изделие “Етър” Отчети по НИС при ВВОВУ “В.Левски "

Тодоров, Георги (1982) Относно използването на ЦИМ при курсово и дипломно проектиране по радиоприемни устройства. (Моллов В.К., Тодорова М.К.) Сб.н.тр. ВВОВУ “В.Левски”, кн. 12

Тодоров, Георги (1982) Проектиране на радиоприемни устройства.(колектив) С., Военно издателство, 1982. 359 с

Тодоров, Георги (1982) Формировател на правоъгълни импулси. Сб.н.тр. ВВОВУ “В.Левски”, кн. 12, стр. 192 - 195.

Христов, Паисий (1982) Etudes de linguistique comparee Издателство на Великотърновския университет, 121 с. 1982 г. COBISS.BG-ID 1084849380

Христов, Паисий (1982) Les fonctions de COMME Revue roumaine de linguistique, XXVII, 1, 1982, p. 71-77. ISSN, 0035-3957

Христов, Паисий (1982) Reflexions sur la subordination des propositions circonstancielles en francais et en bulgare Sapostavitelno ezikoznanie, 1982, livre 1-2, p. 90-97. ISSN 0204-8701.

Цанков, Кирил (1982) КАТЕГОРИЯТА ЗАЛОГ И ВЪЗВРАТНИТЕ ГЛАГОЛИ В СЪВРЕМЕННИЯ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК. ­ Трудове на ВТУ. Том ХVII, кн.2, с. 65­-96, С., 1982. София: Наука и изкуство.

Цонева, Лиляна (1982) Учебник по лексике русского языка для студентов-русистов II курса. Велико Търново, 1982. COBISS.BG-ID-1101150436 Велико Търново

Цонева, Лиляна (1982) Учебник по лексике русского языка для студентов-русистов III курса. Велико Търново, 1982. COBISS.BG-ID-1101150180 Велико Търново

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/