Публикации за 1982


Аркадиев, Димитър (1982) Някои проблеми около системата от показателите за изучаване на жизненото равнище на населението Сп. Статистика, София, КЕССИ, 1982, кн. 5, с.26-34. ISSN: 0204-8698.

Буров, Стоян (1982) Към въпроса за степенуването на прилагателните имена и наречията в съвременния български книжовен език. Български език, ХХХІІ, 1982, № 2, стр. 104-110.

Гочев, Гочо (1982) Глаголы движения. Пособие для студентов-заочников, Велико Търново, 1982, с. 44.

Гочев, Гочо (1982) За окончанието на руските съществителни плуралиа тантум в родителен падеж. - Руски и западни езици, 1982, бр. 4-5, с.22-27.

Гочев, Гочо (1982) Род имен существительных на –ь. Пособие для самостоятельной работы, Велико Търново, 1982, 21 с.

Гочева, Сийка (1982) Учебник по лексике русского языка для студентов-русистов II курса, ВеликоТырново, 1982.

Гочева, Сийка (1982) Учебник по лексике русского языка для студентов-русистов III курса, ВеликоТырново, 1982.

Йовевска, Мариана (1982) Ньойският договор в българо-гръцките отношения (1919-1923) Исторически преглед, 1982, кн. 4, с. 30-49.

Карапенчев, Живко (1982) За формиране на научен мироглед във ВВУЗ Научни трудове, ВНВУ "В. Левски", В. Търново

Константинов, Казимир (1982) За глаголическите надписи от X в. В: Археология, 1982, № 2, с. 27-37.

Константинов, Казимир (1982) За глаголическите надписи от X в. В: Археология, 1982, № 2, с. 27-37.

Константинов, Казимир (1982) За четенето и тълкуването на надписа от с. Цар Асен, Силистренски окръг. В: Археология, 1982, № 3-4, с. 46-47.

Константинов, Казимир (1982) За четенето и тьлкуването на надписа от с. Цар Асен, Силистренски окрьг. В: Археология, 1982, № 3-4, с. 43-49.

Николов, Николай (1982) Проектиране на радиоприемни устройства Воненно издателство, София

Стамболиев, Огнян (1982) Забраната за reformacio in peuis и съвременния български граждански процес списание "Социалистическо право", № 1.

Стамболиев, Огнян (1982) Насрещният иск и подпомагащата страна Социалистическо право, № 4, с. 30-35

Тодоров, Георги (1982) Двоичен компаратор (Тодорова М.К.) Сб.н.тр. ВВОВУ “В.Левски”, кн. 12, стр. 187 - 191.

Тодоров, Георги (1982) Дешифратор с минимални апаратурни разходи. Сб.н.тр. ВВОВУ “В.Левски”, кн. 12, стр. 201 - 205.

Тодоров, Георги (1982) Един способ за построяване на икономичен шифратор. Сб.н.тр. ВВОВУ “В.Левски”, кн. 12, стр. 196-200.

Тодоров, Георги (1982) Изделие “Етър” Отчети по НИС при ВВОВУ “В.Левски "

Тодоров, Георги (1982) Относно използването на ЦИМ при курсово и дипломно проектиране по радиоприемни устройства. (Моллов В.К., Тодорова М.К.) Сб.н.тр. ВВОВУ “В.Левски”, кн. 12

Тодоров, Георги (1982) Проектиране на радиоприемни устройства.(колектив) С., Военно издателство, 1982. 359 с

Тодоров, Георги (1982) Формировател на правоъгълни импулси. Сб.н.тр. ВВОВУ “В.Левски”, кн. 12, стр. 192 - 195.

Христов, Паисий (1982) Etudes de linguistique comparee Издателство на Великотърновския университет

Христов, Паисий (1982) Les fonctions de COMME Revue roumaine de linguistique, XXVII, 1, 1982, p. 71-77.

Христов, Паисий (1982) Reflexions sur la subordination des propositions circonstancielles en francais et en bulgare Sapostavitelno ezikoznanie, 1982, livre 1-2, p. 90-97.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/