Публикации за 1981


Ангелова, Пенка (1981) Die Rezeption klassisch-romantischer Dichtung und Weltauffassung im Erzählwerk Hermann Hesses (1919-1932). Dissertation: Friedrich Schiller Universität Jena, 1981. Утв. от ВАК с прот. № 2 от 25.01.1982 . COBISS.BG-ID - 1258172644. Jena: Friedrich Schiller Universität.

Аркадиев, Димитър (1981) Фармакологични,токсикологични и патохистологични проучвания върху Гентамицин-300. Сб. Антибиотици , Разград-Варна, 1981, с. 35-38.

Буров, Стоян (1981) ГРАМАТИЧЕСКАТА КАТЕГОРИЯ СТЕПЕНУВАНЕ В СЪВРЕМЕННИЯ БЪЛГАРСКИ КНИЖОВЕН ЕЗИК (ФУНКЦИОНАЛЕН АНАЛИЗ). Дисертация за присъждане на научната степен кандидат на филологическите науки. Велико Търново, 1981. 253 стр. [Машинопис] [Защитена пред Специализирания научен съвет по езикознание при ВАК на 6 октомври 1982 г.] Автореферат на дисертацията. Велико Търново, 1982. 23 стр. COBISS.BG-ID 1256736228

Гочев, Гочо (1981) Някои наблюдения върху синтагматичната характеристика на антонимите в българския и руския език // Съпоставително езикознание,1981, № 2, с. 48- 57.

Димитрова, Марийка (1981) Sprachliche Mittel in deutschen und bulgarischen Werbetexten für Kosmetika Germanistisches Jahrbuch DDR-VRB, София, с. 118-132

Захариева, Юлия (1981) Народна република България и международното разведряване Списание "Международни отношения", 1981, № 4, 153-154.

Карапенчев, Живко (1981) Методика на семинарното занятие по обществени науки Научни трудове, кн. 11, ВНВУ "В. Левски", В. Търново

Маджаров, Георги (1981) Психология и туризъм. – Народна култура, 1981, 49. Print ISSN 0205-1109 София

Милкова, Димитринка (1981) Учебно-методическо помагало по теория на държавата и правото. С., СУ Кл. Охридски

Мишев, Радослав (1981) F. R. Bridge, From Sadowa to Sarajevo. The Foreign Policy of Austria-Hungary (1866 - 1914 ), London and Boston, 1972, 480 p. От Садова до Сараево. Външната политика на Австро-Унгария (1866-1914 ), Лондон и Бостън, 1972, 480 с. Исторически преглед, XXXVII, 1981, № 2, с. 125 - 130, ISSN 0323-9748

Мишев, Радослав (1981) Австро-германското сътрудничество по "българския въпрос" /1887 - 1890/ Българско-германски отношения и връзки, Том 3, София, 1981, Издателство на БАН, ред. В. Хаджиниколов, Ц. Тодорова, Д. Мичев, В. Велков, Г. Марков, Ел. Бояджиева, 427 с., с. 124 - 150. Код 28 9531472611 / 0606-6-81

Мишев, Радослав (1981) Австро-Унгария и последните години на Стамболовия режим - септември 1892 - май 1894 г. , Изследвания по българска история, В. Търново 1981, ред. П. Горанов, Я. Николова, П. Тодоров, Й. Андреев, Г. Плетньов, с. 99 - 122. COBISS>BG-ID 1091631076

Мишев, Радослав (1981) Военно обучение и специализация на българските офицери в Русия в началото на ХХ век България и народите на Съветския съюз през вековете. Летопис на дружбата, № 8, София, 1981, ред. В. Хаджиниколов, В. Гюзелев, С. Дамянов...,615 с. с. 334 - 347. Код 27 95315 21122 0818-10-81

Мишев, Радослав (1981) Първата търговска спогодба между България и Австро-Унгария през 1890 г. Известия на държавните архиви, № 42, София, 1981 г., ред. колегия: Ц. Билярски и др., с. 115 - 130, ISSN 0323-9780

Петров, Димитър (1981) Оптималность по конусу (Д.Дочев). Научни трудове на ВИММЕСС-Русе,т.23,9,1981(122-129).

Стамболиев, Огнян (1981) Обсег и задачи на участието на прокурора в гражданския процес списание "Социалистическо право", № 1

Стамболиев, Огнян (1981) Общественият и държавен интерес – предпоставки за участието на прокурора в гражданския процес списание "Правна мисъл", № 2

Стамболиев, Огнян (1981) Прокурорът в изпълнителния процес. Лекции следдипл. квалиф. юристи, 19, ЮФ на СУ

Стамболиев, Огнян (1981) Спорове за подведомственост между съдилищата и несъдебните органи по граждански дела Год. СУ Юрид. фак., 74, № 3, 146 - 170.

Тодоров, Георги (1981) Каталог от схеми към лекциите по импулсна техника София, Военно издателство

Тодоров, Георги (1981) Устройство за обучение и контрол на знанията “Ремеа”. Отчети по НИС при ВВОВУ “В.Левски”

Тодоров, Иван (1981) Антиримски тенденции в Тракийската държава при наследниците на Реметалк І. – Исторически преглед, 1981, № 2, 97–102.

Чохаджиев, Стефан (1981) Tкte antropomorphe de la rйgion de Kjustendil. – Studia Praehistorica, 1981, 5-6, p. 150-151.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/