Публикации за 1981


Аркадиев, Димитър (1981) Фармакологични,токсикологични и патохистологични проучвания върху Гентамицин-300. Сб. Антибиотици , Разград-Варна, 1981, с. 35-38.

Буров, Стоян (1981) ГРАМАТИЧЕСКАТА КАТЕГОРИЯ СТЕПЕНУВАНЕ В СЪВРЕМЕННИЯ БЪЛГАРСКИ КНИЖОВЕН ЕЗИК (ФУНКЦИОНАЛЕН АНАЛИЗ). Дисертация за присъждане на научната степен кандидат на филологическите науки. Велико Търново, 1981. 253 стр. [Машинопис] [Защитена пред Специализирания научен съвет по езикознание при ВАК на 6 октомври 1982 г.] Автореферат на дисертацията. Велико Търново, 1982. 23 стр.

Гочев, Гочо (1981) Някои наблюдения върху синтагматичната характеристика на антонимите в българския и руския език // Съпоставително езикознание,1981, № 2, с. 48- 57.

Димитрова, Марийка (1981) Sprachliche Mittel in deutschen und bulgarischen Werbetexten für Kosmetika Germanistisches Jahrbuch DDR-VRB, София, с. 118-132

Захариева, Юлия (1981) Народна република България и международното разведряване Списание "Международни отношения", 1981, № 4, 153-154.

Карапенчев, Живко (1981) Методика на семинарното занятие по обществени науки Научни трудове, кн. 11, ВНВУ "В. Левски", В. Търново

Милкова, Димитринка (1981) Учебно-методическо помагало по теория на държавата и правото. С., СУ Кл. Охридски

Петров, Димитър (1981) Оптималность по конусу (Д.Дочев). Научни трудове на ВИММЕСС-Русе,т.23,9,1981(122-129).

Стамболиев, Огнян (1981) Обсег и задачи на участието на прокурора в гражданския процес списание "Социалистическо право", № 1

Стамболиев, Огнян (1981) Общественият и държавен интерес – предпоставки за участието на прокурора в гражданския процес списание "Правна мисъл", № 2

Стамболиев, Огнян (1981) Прокурорът в изпълнителния процес. Лекции следдипл. квалиф. юристи, 19, ЮФ на СУ

Стамболиев, Огнян (1981) Спорове за подведомственост между съдилищата и несъдебните органи по граждански дела Год. СУ Юрид. фак., 74, № 3, 146 - 170.

Тодоров, Георги (1981) Каталог от схеми към лекциите по импулсна техника София, Военно издателство

Тодоров, Георги (1981) Устройство за обучение и контрол на знанията “Ремеа”. Отчети по НИС при ВВОВУ “В.Левски”

Чохаджиев, Стефан (1981) Tкte antropomorphe de la rйgion de Kjustendil. – Studia Praehistorica, 1981, 5-6, p. 150-151.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/