Публикации за 1980


Аркадиев, Димитър (1980) Проблеми при оценката на параметрите на логистичната крива Сп. Статистика, София, КЕССИ, 1980, кн. 6, с. 17-24. (20869)

Гочев, Гочо (1980) За семантичната избирателност на някои руски префиксални глаголи и техните български еквиваленти. // “Руски и западни езици”, 1980, бр.5, с. 11-15.

Гочев, Гочо (1980) К вопросу о некоторых синтагматических особенностях энантиосемии // Трудове на ВТУ “Кирил и Методий”, София, 1980, т. 15, кн. 2, с. 137-165.

Гочев, Гочо (1980) К вопросу о лакунах в современном русском и болгарском языках. // Болгарская русистика, 1980, № 4, с. 37 - 45.

Гочев, Гочо (1980) О семантике сложных слов с антонимическими компонентами (на материале русского и болгарского языков) // Сборник докладов первой межвузовской конференции молодых русистов, Пловдив, 1980, с. 66-74.

Гочева, Сийка (1980) К вопросу о лакунах в современном русском и болгарском языках. // Болгарская русистика, 1980, № 4, с. 37 - 45.

Гочева, Сийка (1980) Сборник комплексных упражнений по лексике русского языка (практический курс) для студентов-русистов,ВеликоТырново, 1980.

Диманов, Христо (1980) Дидактическият ефект на програмираното обучение по гимнастика във ВУЗ Сп. "Въпроси на физическата култура", кн. 8

Диманов, Христо (1980) Относно проверката за годност на обучеващите програми по гимнастика във ВУЗ (в съавторство) Сп. "Въпроси на физическата култура", кн. 5

Диманов, Христо (1980) Примерна методика за разработване на обучаващи програми по гимнастика за ВУЗ (в съавторство) Сп. "Въпроси на физическата култура", кн. 3

Иванова, Людмила (1980) Към проблема за граматическия род при имена на животни в българския и немския език. - Сб. Първа научно-методическа конференция "Съпоставително езикознание и чуждоезиково обучение", 27 октомври 1979 г. Велико Търново. Ред. А. Данчев et al. Велико Търново: ВТУ "Кирил и Методий"/София: ИЧС "Г.А. Насър", 1980, с. 197-206. COBISS.BG-ID 1088026596 В. Търново: ВТУ "Кирил и Методий" и София: ИЧС "Г.А. Насър"

Карапенчев, Живко (1980) Малките учебни цикли и успешната реализация на целите на учебно-възпитателния процес при разработката на новите учебни програми Материали от методически сбор, В. Търново

Константинов, Казимир (1980) Граждански комплекси в Плиска и Преслав. В: Средновековният български град. - София, 1980, с. 117-129.

Константинов, Казимир (1980) Два старобългарски надписа от Преслав. В: Векове, 1980, Год. 9 (№ 4), с. 25-30. ISSN 0324-0967 COBISS.BG-ID 1121472996

Константинов, Казимир (1980) Тракийско светилище при Драгановец, Търговищко. В: Тракийски светилища. Ред. Ив. Венедиков, Ал. Фол. Тракийски паметници; 2. София: БАН, Инст. по тракология, 1980, с. 90-140. COBIS.BG-ID: 1100897252

Милкова, Димитринка (1980) Държава и право на новоосвободилите се от колониална зависимост страни. (Теоретични проблеми). Год. СУ. Юрид. фак., 73

Мишев, Радослав (1980) България и Австро-Унгария в началните години на Стамболовия режим /1887 - 1890 г./ Исторически преглед, 1980, № 3, с. 74 - 88, ISSN 0323-9748

Мишев, Радослав (1980) Търговската спогодба между България и Австро-Унгария от 1890 г. Трудове на Великотърновския университет ",Св. св. Кирил и Методий", 16, 1980, № 3, ред. колегия: П.Тодоров, Я.Николова, П. Горанов и др., с. 145 - 186, ISSN Код 02 9531422331/0602-8-80

Николов, Николай (1980) Оптимални синхронни сегменти в m-псевдослучайните последователности Юбилейна научна сесия на ВНВВУ "Г.Бенковски ", Плевен

Николов, Николай (1980) Оценка устойчивостта на многопозиционна система за предаване на дискретна информация при обработка на сигнали чрез структурна демодулация Юбилейна научна сесия на ВНВВУ "Г.Бенковски ", Плевен

Петров, Димитър (1980) Inverse problem for a system of non-linear integro-differential equations and its applications (D.K.Panteleev,P.S.Petrov). Differential equations and applications.Proceedings of the Second Conference,Rousse,Bulgaria.

Спасова, Мария (1980) Да говорим български език [Байчев, Б., М. Дамянова (=Спасова), К. Цанков]. Велико Търново, 1980, 300 стр. (офсет).

Стамболиев, Огнян (1980) Евентуално съединяване на искове – проблеми и възможни решения Социалистическо право, № 7, с. 21-30.

Стамболиев, Огнян (1980) Спорове за подведомственост и подсъдност по граждански дела – необходим ли е специален ред за тяхното разрешаване Правна мисъл, № 3, 94-97.

Тодоров, Георги (1980) Авторско свидетелство, Русия - 731453 от 28.10.1977(колектив) Бюллетень изобретений 1980, 16

Тодоров, Георги (1980) Авторско свидетелство, Русия - 732972 от 28.10.1977(колектив) Бюллетень изобретений 1980, 17.

Тодоров, Георги (1980) Авторско свидетелство, Русия - 736157 от 10.11.1977(колектив) Бюллетень изобретений 1980, 19.

Тодоров, Георги (1980) Авторско свидетелство, Русия - 741310 от 30.01.1978 (колектив) Бюллетень изобретений 1980, 22.

Тодоров, Георги (1980) Авторско свидетелство, Русия - 52454 от 19.07.1978 (колектив) Бюллетень изобретений 1980, 28.

Тодоров, Георги (1980) Авторско свидетелство, Русия - 734794 от 21.11.1977(колектив) Бюллетень изобретений 1980, 18

Тодоров, Георги (1980) Авторско свидетелство, Русия - 742446 от 24.03.1978(колектив) Бюллетень изобретений 1980, 23

Тодоров, Георги (1980) Авторско свидетелство, Русия - 746685 от 04..07.1977 (колектив) Бюллетень изобретений 1980, 25.

Тодоров, Георги (1980) Авторско свидетелство, Русия - 758230 от 16.06.1978(колектив) Бюллетень изобретений 1980, 31

Тодоров, Георги (1980) Авторско свидетелство, Русия - 758233 от 10.06.1978(колектив) Бюллетень изобретений 1980, 31

Тодоров, Георги (1980) Авторско свидетелство, Русия - 78588 от 28.08.1979(колектив) Бюллетень изобретений 1980, 45.

Тодоров, Георги (1980) Авторско свидетелство, Русия -708394 от 01.06.1978 (колектив) Бюллетень изобретений 1980, 1.

Тодоров, Георги (1980) Авторско свидетелство, Русия -723649 от 24.03.1978(колектив) Бюллетень изобретений 1980, 11

Тодоров, Георги (1980) Един метод за кодиране на информация при въвеждането й в автоматизирани обучаващи комплекси (Лазаров С.Л., Георгиева М.Я., Тодорова М.К.) Сб.н.тр. н. сесия ВНВАУ - гр. Шумен

Тодоров, Георги (1980) Сборник задачи и въпроси за програмирано обучение по импулсна техника София, Военно издателство, 1980, 121 с

Тодоров, Иван (1980) Търговски връзки на Римската република с Тракийската държава и тракийските земи. – Thracia antiqua (ThA), 6, S., 1980, 5–16.

Тодорова, Маргарита (1980) Използане на ЦЕИМ за оперативно управление на учебния процес Сб.трудове н.конф. ВМЕИ, Габрово

Тодорова, Маргарита (1980) Относно един способ за съхраняване учебна информация в обучаваща система Сборник научни трудове научна конференция ВМЕИ, Габрово

Цонева, Лиляна (1980) Сборник комплексных упражнений по лексике русского языка (практический курс) для студентов-русистов. Велико Търново, 1980. COBISS.BG-ID-1098832868 , Велико Търново

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/