Публикации за 1979


Анчев-Калоянов, Анчо (1979) Български митове. (С предговор от Л.Парапулова) София, изд. „Народна младеж“, 244 с.

Гочев, Гочо (1979) К вопросу о сущности энантиосемии // Болгарская русистика, 1979, № 4, с. 35-46.

Гочева, Сийка (1979) Собирательные существительные с суффиксом -ак (-як, -алак, -оляк), обозначающие “совокупность однородных растений” в болгарском языке, и их соответствия в русском // Аспирантски сборник, кн.V, свитък I, ВеликоТърново, 1979.

Диманов, Христо (1979) Към въпрэсъ за програмираното обучение в гимнастиката Аспирантски сборник, кн. V, свитък 1, В. Търново

Димитрова, Марийка (1979) Зависимост между представки и предлози при глаголните словосъчетания в български и немски език Съпоставително езикознание и чуждоезиковото обучение, с. 115-127

Милкова, Димитринка (1979) Взаимодействие на правото и морала при социализма. С., Наука и изкуство

Мишев, Радослав (1979) Австро-Унгария и българо-турските отношения в Македония - юни 1890 - август 1892 г. Научни изследвания на преподаватели от ВТУ" Кирил и Методий", В. Търново, 1979, ред. П. Тодоров, П. Горанов, Я. Николова, Б. Примов, Н. Колев. 131-155. COBISS.BG-ID 1241755108

Мишев, Радослав (1979) Австро-унгарските военни доставки в България през периода на Стамболовия режим /1887 - 1894 г./ Аспирантски сборник, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 5, 1979, № 2, с. 103-115. ISSN C604-7963

Мишев, Радослав (1979) Болгария и Средиземноморские соглашения 1887 года Etudes historiques, 1979, № 9, с. 187 - 198. ISSN 032-1246

Стамболиев, Огнян (1979) Някои процесуални въпроси във връзка с регреса на СМГС. Социалистическо право, № 2, 53-60.

Стамболиев, Огнян (1979) Правна същност на реда за събиране на неустойки и обезщетения между социалистически организации. Правна мисъл, № 3, с. 79-83.

Стамболиев, Огнян (1979) Разрешаване на гражданскоправни спорове между социалистически организации по административен ред. В: Год. СУ, Юрид. Фак., Том LXXI, с. 433-469

Тодоров, Георги (1979) Авторско свидетелство, Русия - 662955 от 10.01.1977(колектив) Бюллетень изобретений , 18.

Тодоров, Георги (1979) Авторско свидетелство, Русия - 674079 от 16.05.1977 (колектив) Бюллетень изобретений 1979, 26

Тодоров, Георги (1979) Авторско свидетелство, Русия - 699538 от 15.08.1977 (колектив) Бюллетень изобретений 1979, 43.

Тодоров, Георги (1979) Авторско свидетелство, Русия - 656098 от 03.01.1977 (колектив) Бюллетень изобретений 1979, 13

Тодоров, Георги (1979) Авторско свидетелство, Русия - 698036 от 01.03.1978(колектив) Бюллетень изобретений 1979, 42

Тодоров, Георги (1979) Авторско свидетелство, Русия - 698037 от 16.03.1978 колектив) Бюллетень изобретений 1979, 42.

Тодоров, Георги (1979) Авторско свидетелство, Русия -698038 от 07 06.1978(колектив) Бюллетень изобретений 1979, 42

Тодоров, Георги (1979) Използуване на ЦЕИМ за оперативно управление на учебния процес (Тодорова М.К., Митев М.М.) Сб.н.тр. н. сесия ВМЕИ - Габрово

Тодоров, Георги (1979) Микропроцесорна система за управление на мощни реверсивни токоизправители за електролиза Отчети по НИС при ВМЕИ гр. Габрово

Тодоров, Георги (1979) Проучване на възможностите за приложение на микропроцесорите за управление на селскостопански машини Отчет по НИС при ВМЕИ гр. Габрово

Тодоров, Иван (1979) Библиография на трудовете на проф. Велизар Велков. – Thracia antiqua, 5, S., 1979, 11–66.

Тодоров, Иван (1979) Войните на Рим на Балканите, тракийските племена и одриската династическа линия. – В: Сборник научни изследвания на преподаватели от ВТУ “Кирил и Методий”. Велико Търново, 1979, 19–31.

Христов, Паисий (1979) Neutralisation des verbes fondamentaux ETRE, AVOIR et FAIRE Revue roumaine de linguistique, tome XXIV, 1, 1979, p. 21-26. ISSN, 0035-3957

Христов, Паисий (1979) Problemes linguistiques de la traduction poetique (Un poeme d'Eminescu en trois langues etrangeres) Revue roumaine de linguistique, tome XXIV, 4, 1979 ISSN, 0035-3957

Христов, Паисий (1979) Спомагателните глаголи в българския и във френския език Съпоставително езикознание, 1979, 4, ISSN 0204-8701

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/