Публикации за 1977


Буров, Стоян (1977) Към въпроса за степенуването на имена и глаголи в българския език. Rocznik Slawistyczny, т. 38 (1977), кн. 1, стр. 57-69.

Гочев, Гочо (1977) Энантиосемия в современном русском литературном языке. Докторска (кандидатска) дисертация. Велико Търново, 1977, 274 с.

Гочев, Гочо (1977) Энантиосемия в современном русском языке. Автореферат на дисертация за кандидат на науките. Велико Търново, 1977, 27 с.

Диманов, Христо (1977) Относно учебния материал по спортна гимнастика във ВУЗ за групите по ОФП - мъже (в съавторство) Сб. от научна конференция "Място и ефективност на физическото възпитание в системата на висшето образование", София

Диманов, Христо (1977) Проучване на физическата дееспособност и двигателната култура на новоприетите студенти - мъже във ВТУ "Кирил и Методий" Сб. от научна конференция "Място и ефективност на физическото възпитание в системата ва висшето образование"

Димитрова, Марийка (1977) Езикът на рекламата в български и немски език Бюлетин за съпоставително изследване на български език с други езици, бр. 3, с. 117-125

Захариева, Юлия (1977) Проблеми на международната персоналност на Европейската икономическа общност Списание "Инст. международни отношения и социалистическа интеграция", 1977. 66 с.

Захариева, Юлия (1977) Проблеми на международноправното регулиране на интеграционните процеси между HP България и СССР Списание "Инст. междунарюодни отношения и социалистическа интеграция", 1977. 73 с.

Захариева, Юлия (1977) Проблемът за международноправното регулиране на икономическите отношения между страните от СИВ и ЕИО Списание "Международни отношения", 1977, № 4, 117-125.

Константинов, Казимир (1977) Два старобългарски надписа от скалния манастир при Крепча, Търговищки окръг. В: Археология, 1977, № 3, с. 17-24.

Петров, Димитър (1977) Метод оптимальной метрики для некоторого класса счетных систем интегро-дифференциальных уравнений ( Д.К.Пантелеев). Балкански математически конгрес,Варна,3-9. 06.1977г.(14-18).

Тодоров, Георги (1977) Авторско свидетелство - Русия - No 559267 (колектив) Бюллетень изобретений , 1977, 19.

Тодоров, Георги (1977) Авторско свидетелство, Русия - от 10.01.1977(колектив)

Тодоров, Георги (1977) Авторско свидетелство, Русия - 579653 от 12.11.1975 (колектив) Бюллетень изобретений , 41.

Тодоров, Георги (1977) Авторско свидетелство, Русия - 74078 от 03.02.1977.(колектив)

Тодоров, Георги (1977) Алгоритм программированного контроля знаний на ЦВМ.(Корнейчук В.И., Тодорова М.К., Сороко В.Н.) Материалы второй научной конференции болгарских аспирантов, обучающихся в СССР. Москва, с.363-369

Тодоров, Георги (1977) Использование методов прогнозирования для повышения эффективности АСУ высшей школой.(Самофалов К.Г., Корнейчук В.И.) “Механизация и автоматизация управления”, 1977, 1, с.53-56.

Тодоров, Георги (1977) Использование методов прогнозирования для повышения качества подготовки специалистов.(Корнейчук В.И.,Желязкова И.И.) Вестник Киевского политехнического института. Серия научно-методическая, вып.2

Тодоров, Георги (1977) Использование методов прогнозирования для повышения качества подготовки специалистов.(Корнейчук В.И.,Желязкова И.И.) Вестник Киевского политехнического института. Серия научно-методическая ,вып. 1

Тодоров, Георги (1977) Критерии эффективности применения ЦВМ в учебном процессе (Черняховский В.М., Тодорова М.К.,Желязкова И.И., Никитин С.П.) Вестник Киевского политехнического института. Серия автоматики и электроприборостроения, вып. 14

Тодоров, Георги (1977) Машинная система контроля знаний специальных технических дисциплин (Корнейчук В.И.,Желязкова И.И.,Тодоров Г.С., Никитин С.П.) “Управляющие системы и машины”, 2, с. 127 –131

Тодоров, Георги (1977) Методы оценки знаний при прграммированном контроле (Корнейчук В.И., Желязкова И.И.) Вестник Киевского политехнического института. Серия научно-методическая. вып. 1

Тодоров, Георги (1977) Относно един способ за съхраняване на учебната информация в обучаваща система (Тодорова М.К., Корнейчук В.И) Сб.н.тр.н.сесия гр.Шумен

Христов, Паисий (1977) Distribution semantique des prefixes verbaux en francais moderne Revue roumaine de linguistique, tome XXII, 1, 1977, p. 43-61.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/