Публикации за 1977


Буров, Стоян (1977) Към въпроса за степенуването на имена и глаголи в българския език. Rocznik Slawistyczny, т. 38 (1977), кн. 1, стр. 57-69.

Гочев, Гочо (1977) Энантиосемия в современном русском литературном языке. Докторска (кандидатска) дисертация. Велико Търново, 1977, 274 с.

Гочев, Гочо (1977) Энантиосемия в современном русском языке. Автореферат на дисертация за кандидат на науките. Велико Търново, 1977, 27 с.

Диманов, Христо (1977) Относно учебния материал по спортна гимнастика във ВУЗ за групите по ОФП - мъже (в съавторство) Сб. от научна конференция "Място и ефективност на физическото възпитание в системата на висшето образование", София

Диманов, Христо (1977) Проучване на физическата дееспособност и двигателната култура на новоприетите студенти - мъже във ВТУ "Кирил и Методий" Сб. от научна конференция "Място и ефективност на физическото възпитание в системата ва висшето образование"

Димитрова, Марийка (1977) Езикът на рекламата в български и немски език Бюлетин за съпоставително изследване на български език с други езици, бр. 3, с. 117-125

Захариева, Юлия (1977) Проблеми на международната персоналност на Европейската икономическа общност Списание "Инст. международни отношения и социалистическа интеграция", 1977. 66 с.

Захариева, Юлия (1977) Проблеми на международноправното регулиране на интеграционните процеси между HP България и СССР Списание "Инст. междунарюодни отношения и социалистическа интеграция", 1977. 73 с.

Захариева, Юлия (1977) Проблемът за международноправното регулиране на икономическите отношения между страните от СИВ и ЕИО Списание "Международни отношения", 1977, № 4, 117-125.

Константинов, Казимир (1977) Два старобългарски надписа от скалния манастир при Крепча, Търговищки окръг. В: Археология, 1977, № 3, с. 17-24. ISSN 0324-1203 COBISS.BG-ID: 1119614436

Мишев, Радослав (1977) А. З. Манфред, Образование русско-французского союза. Москва, Наука, 1975, 373 с. Исторически преглед XXXIII, 1977,№ 1, с. 117 - 122, ISSN 0323-9748

Мишев, Радослав (1977) Документи и материали за семинарни занятия по нова обща история В. Търново, ВТУ "Кирил и Методий", 1977 г., рецензент П. Горанов ,259 с. Р. Мишев е съставител на темите от част втора, с. 121 - 249. COBISS.BG-ID 1089125604

Петров, Димитър (1977) Метод оптимальной метрики для некоторого класса счетных систем интегро-дифференциальных уравнений ( Д.К.Пантелеев). Балкански математически конгрес,Варна,3-9. 06.1977г.(14-18).

Тодоров, Георги (1977) Авторско свидетелство - Русия - No 559267 (колектив) Бюллетень изобретений , 1977, 19.

Тодоров, Георги (1977) Авторско свидетелство, Русия - от 10.01.1977(колектив)

Тодоров, Георги (1977) Авторско свидетелство, Русия - 579653 от 12.11.1975 (колектив) Бюллетень изобретений , 41.

Тодоров, Георги (1977) Авторско свидетелство, Русия - 74078 от 03.02.1977.(колектив)

Тодоров, Георги (1977) Алгоритм программированного контроля знаний на ЦВМ.(Корнейчук В.И., Тодорова М.К., Сороко В.Н.) Материалы второй научной конференции болгарских аспирантов, обучающихся в СССР. Москва, с.363-369

Тодоров, Георги (1977) Использование методов прогнозирования для повышения эффективности АСУ высшей школой.(Самофалов К.Г., Корнейчук В.И.) “Механизация и автоматизация управления”, 1977, 1, с.53-56.

Тодоров, Георги (1977) Использование методов прогнозирования для повышения качества подготовки специалистов.(Корнейчук В.И.,Желязкова И.И.) Вестник Киевского политехнического института. Серия научно-методическая, вып.2

Тодоров, Георги (1977) Использование методов прогнозирования для повышения качества подготовки специалистов.(Корнейчук В.И.,Желязкова И.И.) Вестник Киевского политехнического института. Серия научно-методическая ,вып. 1

Тодоров, Георги (1977) Критерии эффективности применения ЦВМ в учебном процессе (Черняховский В.М., Тодорова М.К.,Желязкова И.И., Никитин С.П.) Вестник Киевского политехнического института. Серия автоматики и электроприборостроения, вып. 14

Тодоров, Георги (1977) Машинная система контроля знаний специальных технических дисциплин (Корнейчук В.И.,Желязкова И.И.,Тодоров Г.С., Никитин С.П.) “Управляющие системы и машины”, 2, с. 127 –131

Тодоров, Георги (1977) Методы оценки знаний при прграммированном контроле (Корнейчук В.И., Желязкова И.И.) Вестник Киевского политехнического института. Серия научно-методическая. вып. 1

Тодоров, Георги (1977) Относно един способ за съхраняване на учебната информация в обучаваща система (Тодорова М.К., Корнейчук В.И) Сб.н.тр.н.сесия гр.Шумен

Тодорова, Маргарита (1977) Алгоритм программированного контроля знаний на ЦВМ Сб. трудов научной конференции болгарских аспирантов, Москва

Тодорова, Маргарита (1977) Някои въпроси на анализа на информационно-обучаващи системи на базата на ЕИМ Сб.науч. труд. на конф. ВМЕИ Габрово, стр. 97-104

Харалампиев, Иван (1977) Наблюдения върху адвербиалната синонимия в езика на Евтимий Търновски. - Аспирантски сборник, кн. 4. В. Търново, 1977. COBISS.BG-ID 1120168676

Харалампиев, Иван (1977) Наречията в книжовния български език от втората половина на XIV век (Евтимий Търновски).COBISS.BG-ID - 1258938852

Харалампиев, Иван (1977) Някои моменти от историческия развой на термина "наречие" - Език и литература, 1977, кн. 5, с. 54 - 60.ISSN - 0324-1270; COBISS.BG-ID - 1119634660

Харалампиев, Иван (1977) Степенуване на наречията в езика на Евтимий Търновски. - Български език, 1977, кн. 6, с. 461 - 470. ISSN 0005-4283; COBISS.BG-ID 1119829220

Христов, Паисий (1977) Distribution semantique des prefixes verbaux en francais moderne Revue roumaine de linguistique, tome XXII, 1, 1977, p. 43-61. ISSN, 0035-3957

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/