Публикации за 1976


Ангелова, Пенка (1976) “Die natürliche Tochter”: Französische Revolution und Entfremdung. В: Аспирантски сборник. Велико Търново: ВТУ "Св.св.Кирил и Методий", 3, 1976, № 1, с. 101-110. COBISS.BG-ID - 1120168676. Велико Търново: ВТУ "Св.св.Кирил и Методий".

Буров, Стоян (1976) Статистически наблюдения за мястото на ударението при съществителните имена в съвременния български книжовен език. Български език, ХХVІ, 1976, № 3, стр. 196-202.

Гочев, Гочо (1976) О семантических типах энантиосемических слов // Аспирантски сборник, т. III, Велико Търново, 1976, с. 99 - 106.

Диманов, Христо (1976) ЕЕГ-промени в зависимост от характера на физическото натоварване и психическото състояние (в съавторство) Трудове на ВИФ, свитък ІІ

Милкова, Димитринка (1976) Механизмът на социалистическата държава като система. Год. СУ. Юрид. фак., 67

Милкова, Димитринка (1976) Социалистическата юридическа наука и задачите на идеологическия фронт. Правна мисъл, № 3

Милкова, Димитринка (1976) Социалистическото право - могъщ идеологически фактор при изграждане на развитото социалистическо общество в НРБ. Фолософска мисъл, № 10

Мишев, Радослав (1976) В чест на академик Христо Христов. Изследвания по случай 60 години от рождението му. София, БАН, 1976, 489 с. Исторически преглед, XXXII,1976, № 5, с. 122-124, ISSN 0323-9748

Тодоров, Георги (1976) Автoрско свидетелство - Русия - No 601739 (колектив) Бюллетень изобретений 1978, 13

Тодоров, Георги (1976) Автoрско свидетелство, Русия, No 643953 (колектив) Бюллетень изобретений 1979, 3.

Тодоров, Георги (1976) Авторско свидетелство, Република България - 24764 от 28.08.1976(колектив)

Тодоров, Георги (1976) Авторско свидетелство, Република България - 24195 от 27.08.1976 (колектив)

Тодоров, Георги (1976) Авторско свидетелство, Република България - 24198 от 26.10.1976 (колектив)

Тодоров, Георги (1976) Авторско свидетелство, Русия - 618000 от 25.12.1976(колектив)

Тодоров, Георги (1976) Об оценке эффективности машинных систем контроля знаний (Корнеичук В.И.,Желязкова И.И.) Матер. Первого симпозиума болгарских асирантов, обучающихся в ОНД. Москва

Тодоров, Георги (1976) Обучающий алгоритм анализа и оптимизации схем (Корнейчук В.И., Желязкова И.И) Материалы первого симпозиума болг. аспирантов, обучаящихся в ОНД. Москва

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/