Публикации за 1975


Буров, Стоян (1975) За езиковите грешки в една книга. Български език, ХХV, 1975, № 3, стр. 258-259.

Милкова, Димитринка (1975) За нормативността на правото. Правна мисъл, № 5

Милкова, Димитринка (1975) Място и роля на юридическата наука в системата на социалното управление. Правна мисъл, № 1

Милкова, Димитринка (1975) Регулиращата функция на социалистическото право, правните норми и правните отношения. Год. СУ. Юрид. фак., 66

Милкова, Димитринка (1975) Същност на социалистическото право и неговата регулираща функция. (Понятие и взаимодействие). Год. СУ. Юрид. фак., 66

Тодоров, Георги (1975) Автоматизирана система за натрупване и обработка на данни за качеството на подготовката на специалистите (Желязкова И.И., Корнейчук В.И.,Тодорова М.К.) Сб.н.тр.н.сесия ВМЕИ гр.Габрово

Тодоров, Георги (1975) Обучаващи системи на базата на средствата на изчислителната техника (Корнейчук В.И., Тодорова М.К., Желязкова И.И.) Сб.н.трудове н. сесия ВМЕИ - Габрово

Тодоров, Георги (1975) Разпределяне времето за изучаване на учебните дисциплини с помощта на ЦИМ (Тодорова М.К.,Желязкова И.И.,Корнейчук В.И) Сб.н.тр.н.сесия ВМЕИ гр. Габрово

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/