Публикации в научна област/раздел Здравеопазване и спорт / Health care and sport


Беломъжева-Димитрова, Стефания (2016) Jorgić, B., S. Đorđević, S. Belomazeva, S. Milenković, D. Tsonkova, G. Georgiev, S. Kostić. Postural Status of the Spinal Column in the Sagittal Plane in a Student Population Book of Proceedings XIX International Scientific Conference„FIS Communications 2016" in physical education, sport and recreation, Nis, 2016

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2016) Sirakov, I., S. Belomazheva-Dimitrova. MODERN RESOURCES FOR MOVEMENT FOLLOWING OF ORIENTEERING COMPETITORS Сборник трудове от еждународна научна конференция „Педагогическо образование – традиции и съвременност”, Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”, Велико Търново, изд. Ай анд Би, 2016, ISSN 2534-9317.

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2014) Беломъжева-Димитрова, С., Д. Захариева. Профилактика на гръбначните изкривявания и физическо възпитание Сборник трудове от Юбилейна международна конференция "30 години Педагогически факултет", ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 21-ви ноември, 2014, В.Т.

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2015) Беломъжева-Димитрова, С., М. Видиновски. Травматизъм в спортното катерене Сборник трудове от Международна научна конференция „Педагогическото бразование – традиции и съвременност”, 20 – 21 ноември, 2015, Велико Търново.

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2016) Видиновски, М., С. Беломъжева-Димитрова. MODERN ASPECTS OF THE TECHNIQUE OF CLIMBING Сборник трудове от международна научна конференция „Педагогическо образование – традиции и съвременност”, ВТУ, Велико Търново, изд. Ай анд Би, 2016, ISSN 2534-9317

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2017) Проучване мнението на състезатели по ориентиране относно мястото на техническите тренировки и техния анализ в процеса на подготовка Сборник трудове от Международна научна конференция „Педагогическото образование – традиции и съвременност”, Велико Търново, 2017, ISSN:2534-9317.

Будева, Соня (2012) Будева, С., Здравните системи. От традициите на миналото към перспективите на бъдещето, изд. „Фабер”, В.Търново, 2012 г. Изд. „Фабер”, Велико Търново

Будева, Соня (2014) Будева, С., Между рая и ада. За зависимостите и ролята на помагащите професионалисти Изд. "Фабер", В.Търново

Будева, Соня (2012) Будева, С., Между рая и ада. За зависимостите и ролята на помагащите професионалисти, изд. „Фабер”, В.Търново, 2012 Изд. „Фабер”, Велико Търново

Видиновски, Милен (2017) Катеренето като възможност за практикуване на спорт във висшите училища Сборник трудове от Международна научна конференция „Педагогическо образование – традиции и съвременност”, Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”, Велико Търново, изд. Ай анд Би, 2017, ISSN 2534-9317.

Драганова-Стойкова, Тамара (2007) Необходимост от психологическа подготовка на учениците при провеждане на трети допълнителен час по Физическо възпитание и спорт – модул туризъм // Туристически и спортни практики в училище : Сборник доклади и съобщения / Димитринка Цонкова. - Велико Търново : „Фабер”, 2007, с. 92-99. ISBN 978-954-775-700-4.

Крумова, Калояна (2015) Крумова-Цончева К. Оптимизиране на физическата подготовка на деца трениращи гимнастика. сб.Юбилейна международна научна конференция „30 години педагогически факултет”В.Търново, изд.Фабер,2015, с.513

Николов, Димитър (2016) Николов Д. „Интервенции и подходи за превенция при наличие на тормоз” Международна научна конференция „Педагогическо образование – традиции и съвременност”, Велико Търново

Николов, Димитър (2008) Димкова Р. "Правилна исхрана и дозирани от физички напор ако предуслов за добро здравjе и високи спортски резултати" сб.Просбетно дело, Скопjе

Николов, Димитър (2013) Николов Д. "Анализ на връзката между някои физически и психически показатели и въздействието им върху социалната адаптивност при юноши". Първи научен семинар по проект „Развитие на академичния състав на „Св.св.Кирил и Методий”, гр. В.Търново

Николов, Димитър (2013) Николов Д. "Зависимости между елементите на социалните отношения настъпили под влияние на експериментална методика при юноши". Годишна университетска научна конференция, НВУ “Васил Левски” – Велико Търново

Николов, Димитър (2014) Николов Д.„Анализ на зависимости между някои физически и психически показатели след прилагане на експериментална методика”. Сб. Научно-приложни аспекти на физическото възпитание и спорта, гр. В. Търново

Пулова-Ганева, Юлия (2017) Практикум по анатомия и физиология. - Университетско издателство на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, с. 200, ISBN 978-619-208-091-4 Университетско издателство на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново

Трифонов, Тихомир (2014) Noise Pollution in Urban Environment by Some Natural Phenomena 9th International Symposium on Applied Informatics and Related Areas, Székesfehérvár, Hungary, 12 Nov. 2014, Óbuda University

Цонкова, Димитринка (2017) Ефективност на програми от изправителни упражнения за корекция на кифотично лоша поза при деца в начална училищна възраст: преглед Педагогически алманах, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" 2017/бр.2

Цонкова, Димитринка (2013) Спортно и здравно образование в училище – значение и взаимовръзка. Европейски стандарти в спортното образование. В. Търново: A&B, 2013, с. 163. ISBN 978-954-9689-79-2.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/