Публикации в научна област/раздел Здравеопазване и спорт / Health care and sport


Беломъжева-Димитрова, Стефания (2017) Проучване мнението на състезатели по ориентиране относно мястото на техническите тренировки и техния анализ в процеса на подготовка Сборник трудове от Международна научна конференция „Педагогическото образование – традиции и съвременност”, Велико Търново, 2017, ISSN:2534-9317.

Будева, Соня (2012) Будева, С., Здравните системи. От традициите на миналото към перспективите на бъдещето, изд. „Фабер”, В.Търново, 2012 г. Изд. „Фабер”, Велико Търново

Будева, Соня (2014) Будева, С., Между рая и ада. За зависимостите и ролята на помагащите професионалисти Изд. "Фабер", В.Търново

Будева, Соня (2012) Будева, С., Между рая и ада. За зависимостите и ролята на помагащите професионалисти, изд. „Фабер”, В.Търново, 2012 Изд. „Фабер”, Велико Търново

Видиновски, Милен (2017) Катеренето като възможност за практикуване на спорт във висшите училища Сборник трудове от Международна научна конференция „Педагогическо образование – традиции и съвременност”, Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”, Велико Търново, изд. Ай анд Би, 2017, ISSN 2534-9317.

Драганова-Стойкова, Тамара (2007) Необходимост от психологическа подготовка на учениците при провеждане на трети допълнителен час по Физическо възпитание и спорт – модул туризъм // Туристически и спортни практики в училище : Сборник доклади и съобщения / Димитринка Цонкова. - Велико Търново : „Фабер”, 2007, с. 92-99. ISBN 978-954-775-700-4.

Киров, Данаил (2017) (2017) "КОНСТАТИРАНЕ НА ФИЗИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА 10-11 ГОДИШНИ МОМИЧЕТА ТРЕНИРАЩИ БАСКЕТБОЛ В БАСКЕТБОЛЕН КЛУБ „АТЛАНТАС – БАСКЕТБОЛНА АКАДЕМИЯ“ - ГР. ПАФОС, КИПЪР" // REPORT OF PHYSICAL DEVELOPMENT AT 10-11 YEARS OLD GIRLS PRACTISING BASKETBALL AT “ATLANTAS - BASKETBALL ACADEMY” - PAFOS, CYPRUS МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ – ТРАДИЦИИ И СЪВРЕМЕННОСТ, 17 – 18 ноември 2017 г., Велико Търново, // International scientific conference "Pedagogical education - tradition and modernity", University of Veliko Turnovo, 2017

Крумова, Калояна (2015) Крумова-Цончева К. Оптимизиране на физическата подготовка на деца трениращи гимнастика. сб.Юбилейна международна научна конференция „30 години педагогически факултет”В.Търново, изд.Фабер,2015, с.513

Николов, Димитър (2016) Николов Д. „Интервенции и подходи за превенция при наличие на тормоз” Международна научна конференция „Педагогическо образование – традиции и съвременност”, Велико Търново

Николов, Димитър (2008) Димкова Р. "Правилна исхрана и дозирани от физички напор ако предуслов за добро здравjе и високи спортски резултати" сб.Просбетно дело, Скопjе

Николов, Димитър (2013) Николов Д. "Анализ на връзката между някои физически и психически показатели и въздействието им върху социалната адаптивност при юноши". Първи научен семинар по проект „Развитие на академичния състав на „Св.св.Кирил и Методий”, гр. В.Търново

Николов, Димитър (2013) Николов Д. "Зависимости между елементите на социалните отношения настъпили под влияние на експериментална методика при юноши". Годишна университетска научна конференция, НВУ “Васил Левски” – Велико Търново

Николов, Димитър (2014) Николов Д.„Анализ на зависимости между някои физически и психически показатели след прилагане на експериментална методика”. Сб. Научно-приложни аспекти на физическото възпитание и спорта, гр. В. Търново

Пулова-Ганева, Юлия (2017) Практикум по анатомия и физиология. - Университетско издателство на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, с. 200, ISBN 978-619-208-091-4 Университетско издателство на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново

Трифонов, Тихомир (2014) Noise Pollution in Urban Environment by Some Natural Phenomena 9th International Symposium on Applied Informatics and Related Areas, Székesfehérvár, Hungary, 12 Nov. 2014, Óbuda University

Цонкова, Димитринка (2013) Kinesiology in function of the skeletal-muscle deformation prevention at school age. Journal of Process Management – New Technologies. (JPMNT), Vol. 1, No.1, 2013, p. 78.ISSN: 2334-7449 (Online) ISSN: 2334-735X (Print) http://www.japmnt.com/index.php/current-issue/86-current-issue/93-volume-1-issue-1.

Цонкова, Димитринка (2016) Postural status of the spinal column in the sagittal plane in a student population. „FIS Communications 2016" in physical education, sport and recreation, Nis, 2016, p 295 https://www.researchgate.net/profile/Irena_Valantine/publication/309389592. ISBN: 978-86-87249-80-6.

Цонкова, Димитринка (2017) PREVALENCE OF FLAT FOOT DEFORMITY IN CHILDREN OF PRESCHOOL AGE IN THE REPUBLIC OF SERBIA: SYSTEMATIC OVERVIEW RESEARCH Рефлексије савременог доба на васпитнообразовни рад у предшколској установи-Зборник радова са Дванаесте конференције, „Васпитач у 21. веку”, Сърбия, Алексинац, 2017, №16, с. 141-148. ISBN 978-86-7746-643-5.

Цонкова, Димитринка (2013) Sport Activity in the Family from the Perspective of the People of the Third Age. 6th Baltic Scientific conference „Sport Science for Sustainable Society”: Latvian Academy of Sport Education, Riga, 2013, p. 33. http://www.lspa.lv/files/2013/Abstracts.pdf, p 33. ISBN 978-9984-9204-6-7

Цонкова, Димитринка (2005) Антропометрично-моторните и функционалните способности на учениците от основното образование. Научни трудове на Русенски университет „А. Кънчев”. Т. 44. Русе, 2005, с. 144.

Цонкова, Димитринка (2017) Ефективност на програми от изправителни упражнения за корекция на кифотично лоша поза при деца в начална училищна възраст: преглед Педагогически алманах, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" 2017/бр.2 ISSN: 2367-9360 (Online) ISSN: 1310-358Х (Print)

Цонкова, Димитринка (2014) Иновативни подходи в модулното обучение по туризъм. София: Star Way, 2014. 167 с. ISBN 978-954-8685-24-5.

Цонкова, Димитринка (2013) Ниво на възприет стрес при спортни педагози в зависимост от възрастта и трудовия стаж. Личност, мотивация, спорт. Т. 18, НСАПРЕС, С., 2013, с. 278. ISBN 978-954-718-371-1.

Цонкова, Димитринка (2015) Програма за интензивно възстановяване на спортисти с умора и претренираност. Юбилейна межд. научна конференция на тема „50 години ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2015, с. 409. ISBN 978-619-208-001-3.

Цонкова, Димитринка (2013) Спортно и здравно образование в училище – значение и взаимовръзка. Европейски стандарти в спортното образование. В. Търново: A&B, 2013, с. 163. ISBN 978-954-9689-79-2.

Цонкова, Димитринка (2015) Спортнодвигателната дейност – фактор за подобряване на моториката в ранна училищна възраст Юбилейна межд. научна конференция на тема „50 години ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2015, с. 507. ISBN 978-619-208-001-3.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/