Публикации в научна област/раздел Здравеопазване и спорт / Health care and sport


Будева, Соня (2012) Здравните системи. От традициите на миналото към перспективите на бъдещето, изд. „Фабер”, В.Търново, 2012 г., 295 с., ISBN 978-954-400-806-2, COBISS.BG-ID 1250747108 Изд. „Фабер”, Велико Търново

Будева, Соня (2014) Между рая и ада. За зависимостите и ролята на помагащите професионалисти, второ разширено и преработено издание, Изд. "Фабер", В.Търново, 392 стр., ISBN: 978-954-400-808-6, COBISS.BG-ID 1269256164 Изд. "Фабер", В.Търново

Будева, Соня (2012) Между рая и ада. За зависимостите и ролята на помагащите професионалисти, изд. „Фабер”, В.Търново, 2012, 316 с. ISBN: 978-619-00-0126-3, COBISS.BG-ID 1250762468 Изд. „Фабер”, Велико Търново

Видиновски, Милен (2017) Катеренето като възможност за практикуване на спорт във висшите училища Сборник трудове от Международна научна конференция „Педагогическо образование – традиции и съвременност”, Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”, Велико Търново, изд. Ай анд Би, 2017, ISSN 2534-9317.

Драганова-Стойкова, Тамара (2007) Необходимост от психологическа подготовка на учениците при провеждане на модул туризъм. - В: Туристически и спортни практики в училище. Велико Търново: „Фабер”, 2007, с. 92-99. ISBN 978-954-775-700-4

Киров, Данаил (2017) (2017) "КОНСТАТИРАНЕ НА ФИЗИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА 10-11 ГОДИШНИ МОМИЧЕТА ТРЕНИРАЩИ БАСКЕТБОЛ В БАСКЕТБОЛЕН КЛУБ „АТЛАНТАС – БАСКЕТБОЛНА АКАДЕМИЯ“ - ГР. ПАФОС, КИПЪР" // REPORT OF PHYSICAL DEVELOPMENT AT 10-11 YEARS OLD GIRLS PRACTISING BASKETBALL AT “ATLANTAS - BASKETBALL ACADEMY” - PAFOS, CYPRUS МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ – ТРАДИЦИИ И СЪВРЕМЕННОСТ, 17 – 18 ноември 2017 г., Велико Търново, // International scientific conference "Pedagogical education - tradition and modernity", University of Veliko Turnovo, 2017

Крумова, Калояна (2015) Крумова-Цончева К. Оптимизиране на физическата подготовка на деца трениращи гимнастика. сб.Юбилейна международна научна конференция „30 години педагогически факултет”В.Търново, изд.Фабер,2015, с.513

Николов, Димитър (2016) Николов Д. „Интервенции и подходи за превенция при наличие на тормоз” Международна научна конференция „Педагогическо образование – традиции и съвременност”, Велико Търново

Николов, Димитър (2008) Димкова Р. "Правилна исхрана и дозирани от физички напор ако предуслов за добро здравjе и високи спортски резултати" сб.Просбетно дело, Скопjе

Николов, Димитър (2013) Николов Д. "Анализ на връзката между някои физически и психически показатели и въздействието им върху социалната адаптивност при юноши". Първи научен семинар по проект „Развитие на академичния състав на „Св.св.Кирил и Методий”, гр. В.Търново

Николов, Димитър (2013) Николов Д. "Зависимости между елементите на социалните отношения настъпили под влияние на експериментална методика при юноши". Годишна университетска научна конференция, НВУ “Васил Левски” – Велико Търново

Николов, Димитър (2014) Николов Д.„Анализ на зависимости между някои физически и психически показатели след прилагане на експериментална методика”. Сб. Научно-приложни аспекти на физическото възпитание и спорта, гр. В. Търново

Пандулчева, Даниела (2018) Paneurhythmy as a method of physical education in university sports classes Journal of Physical Education and Sport ® (JPES), 18 Supplement issue 5, Art 314, pp. 2092 - 2096, 2018 online ISSN: 2247 - 806X; p-ISSN: 2247 – 8051; ISSN - L = 2247 - 8051 © JPES

Пандулчева, Даниела (2018) Поетичните текстове на Паневритмията от 1933 година до 1941 година: съпоставително изследване Петър Дънов, Учителя в културното пространство на България. Четвърта национална научна конференция, Варна, 2018

Пандулчева, Даниела (2017) Проучване на оценката на студенти за ефективността от обучението в две Еразъм интензивни програми с Паневритмия, творческо изразяване и тиймбилдинг Международна научна конференция на тема „Педагогическото образование – традиции и съвременност“ - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" ISSN:2534-9317

Пулова-Ганева, Юлия (2017) Практикум по анатомия и физиология. - Университетско издателство на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2. прераб. и доп. изд., 200 с., ISBN 978-619-208-091-4 (COBISS.BG-ID 1278814692) Университетско издателство на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново

Трифонов, Тихомир (2014) Noise Pollution in Urban Environment by Some Natural Phenomena 9th International Symposium on Applied Informatics and Related Areas, Székesfehérvár, Hungary, 12 Nov. 2014, Óbuda University

Цонкова, Димитринка (2013) Kinesiology in function of the skeletal-muscle deformation prevention at school age. Journal of Process Management – New Technologies. (JPMNT), Vol. 1, No.1, 2013, p. 78.ISSN: 2334-7449 (Online) ISSN: 2334-735X (Print) http://www.japmnt.com/index.php/current-issue/86-current-issue/93-volume-1-issue-1.

Цонкова, Димитринка (2016) Postural status of the spinal column in the sagittal plane in a student population. „FIS Communications 2016" in physical education, sport and recreation, Nis, 2016, p 295 https://www.researchgate.net/profile/Irena_Valantine/publication/309389592. ISBN: 978-86-87249-80-6.

Цонкова, Димитринка (2017) PREVALENCE OF FLAT FOOT DEFORMITY IN CHILDREN OF PRESCHOOL AGE IN THE REPUBLIC OF SERBIA: SYSTEMATIC OVERVIEW RESEARCH Рефлексије савременог доба на васпитнообразовни рад у предшколској установи-Зборник радова са Дванаесте конференције, „Васпитач у 21. веку”, Сърбия, Алексинац, 2017, №16, с. 141-148. ISBN 978-86-7746-643-5.

Цонкова, Димитринка (2013) Sport Activity in the Family from the Perspective of the People of the Third Age. 6th Baltic Scientific conference „Sport Science for Sustainable Society”: Latvian Academy of Sport Education, Riga, 2013, p. 33. http://www.lspa.lv/files/2013/Abstracts.pdf, p 33. ISBN 978-9984-9204-6-7

Цонкова, Димитринка (2014) Tsonkova, D., M. Stardelova, K. Dzambazovski. Interactive tourism lessons with the utilization of short ecotrails.International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education (IJCRSEE), 2014, Vol 2, No 2, p.35-38. ISSN 2334-847X (Printed) ISSN 2334-8496 (Online); Scopus coverage years: from 2013 to 2018; https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57193062688; Author ID: 57193062688 International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education (IJCRSEE), 2014, Vol 2, No 2, p.35-38. ISSN 2334-847X (Printed) ISSN 2334-8496 (Online); Scopus coverage years: from 2013 to 2018; https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57193062688; Author ID: 57193062688

Цонкова, Димитринка (2005) Джамбазовски, А., М. Старделова, Д. Цонкова (Кадинова). Антропометрично-моторните и функционалните способности на учениците от основното образование. Научни трудове на Русенски университет „А. Кънчев”. Т. 44. Русе, 2005, с. 144-149. ISSN 1311-3321; COBISS.BG-ID 1179048932 Научни трудове на Русенски университет „А. Кънчев”. Т. 44. Русе, 2005, с. 144-149. ISSN 1311-3321; COBISS.BG-ID 1179048932

Цонкова, Димитринка (2017) Ефективност на програми от изправителни упражнения за корекция на кифотично лоша поза при деца в начална училищна възраст: преглед Педагогически алманах, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" 2017, бр.2, с. 181-186. ISSN: 2367-9360 (Online);ISSN: 1310-358Х (Print)

Цонкова, Димитринка (2002) Йотов, Й., Д. Цонкова, М. Гърдева. Туризмът в бита и живота на студентите от педагогическия ВУЗ. Сб. Кинезиология 2002, Том 1, В. Търново : Бойка, 2002, с. 76-78. /Науч. ред. Л. Петров/ISBN 954-9689-08-5 COBISS.BG-ID 1040309732 Сб. Кинезиология 2002, Том 1, В. Търново : Бойка, 2002, с. 76-78. /Науч. ред. Л. Петров/ISBN 954-9689-08-5 COBISS.BG-ID 1040309732

Цонкова, Димитринка (2015) Програма за интензивно възстановяване на спортисти с умора и претренираност. Сб.Юбилейна международна научна конференция "50 години ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" 1963-2013 [Eлектронен ресурс]. В. Търново: Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2015, с. 503-506. ISBN 978-619-208-001-3; COBISS.BG-ID 1274917860

Цонкова, Димитринка (2013) Спортно и здравно образование в училище – значение и взаимовръзка. Сб. Европейски стандарти в спортното образование : доклади от международна научна конференция, Враца, 2013 / [науч. ред. Димитринка Цонкова]. В. Търново : Ай анд Би, 2013, с. 163-169. ISBN 978-954-9689-78-5; COBISS.BG-ID 1274513892.

Цонкова, Димитринка (2006) Цонкова, Д. Значение на спортното образование за утвърждаване на здраве в училище. Сб. Физическото възпитание и спортът в нашето съвремие. Състав. Теодора Давидова. В. Търново : Бойка, 2006, с. 9-14. ISBN 954-9689-35-2; ISBN 978-954-9689-35-8; COBISS.BG-ID1243053796 Сб. Физическото възпитание и спортът в нашето съвремие. Състав. Теодора Давидова. В. Търново : Бойка, 2006, с. 9-14. ISBN 954-9689-35-2; ISBN 978-954-9689-35-8; COBISS.BG-ID1243053796

Цонкова, Димитринка (2014) Цонкова, Д. Иновативни подходи в модулното обучение по туризъм. София: Star Way, 2014. 167 с. ISBN 978-954-8685-24-5; COBISS.BG-ID 1270764516 София: Star Way, 2014. 167 с. ISBN 978-954-8685-24-5; COBISS.BG-ID 1270764516

Цонкова, Димитринка (2002) Цонкова, Д. М. Джамбазовска, Д. Мадич. От физическа култура към кинезиология. Сб. Кинезиология 2002, Том 1, В. Търново : Бойка, 2002, с. 32-33. /Науч. ред. Л. Петров/ISBN 954-9689-08-5 COBISS.BG-ID 1040309732 Сб. Кинезиология 2002, Том 1, В. Търново : Бойка, 2002, с. 32-33. /Науч. ред. Л. Петров/ISBN 954-9689-08-5 COBISS.BG-ID 1040309732

Цонкова, Димитринка (2013) Цонкова, Д. Ниво на възприет стрес при спортни педагози в зависимост от възрастта и трудовия стаж. Сб. Личност, мотивация, спорт. Т. 18, НСАПРЕС, С., 2013, с. 278-286. ISBN 978-954-718-371-1 Сб. Личност, мотивация, спорт. Т. 18, НСАПРЕС, С., 2013, с. 278-286. ISBN 978-954-718-371-1

Цонкова, Димитринка (2005) Цонкова, Д. Положителен пример за приложение на туристическите практики в съвременното училищно образование. Спорт & наука, 2005, извънреден брой №1, с. 110-117. ISNS 1310-3393; COBISS.BG-ID 1121090276 Спорт & наука, 2005, извънреден брой №1, с. 110-117. ISNS 1310-3393; COBISS.BG-ID 1121090276

Цонкова, Димитринка (2015) Цонкова, Д. Спортнодвигателната дейност – фактор за подобряване на моториката в ранна училищна възраст. Сб.Юбилейна международна научна конференция "50 години ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" 1963-2013. ред. кол. Розалия Кузманова-Карталова ... [и др.] ; състав. Рени Христова-Коцева. В. Търново: Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2015, с. 507-511. ISBN 978-619-208-001-3; COBISS.BG-ID 1274917860 Сб.Юбилейна международна научна конференция "50 години ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" 1963-2013. ред. кол. Розалия Кузманова-Карталова ... [и др.] ; състав. Рени Христова-Коцева. В. Търново: Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2015, с. 507-511. ISBN 978-619-208-001-3; COBISS.BG-ID 1274917860

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/