Публикации в научна област/раздел Спорт / Sports


Алексиева, Милена (2016) Motivation of students from the initial educational degree for participation in the organization of sport activities Международная научная конференция "Инновации в технологиях и образовании", "Кузбасский государственный технический университет с. 148

Алексиева, Милена (2016) Relation structure of the physical development, the physical capability and the specific preparedness of 7 year old students "Инновации в технологиях и образовании", г. Беловo

Алексиева, Милена (2016) Адаптирана физическа активност „Ай анд Би“, В. Търново, ISBN: 978-619-7281-06-4

Алексиева, Милена (2016) Анализ на спортно-педагогическите парадигми за начално обучение и усъвършенстване по вид спорт Спорт и наука, С. ISSN 1310-3393

Алексиева, Милена (2015) Анализ на техническата подготвеност на 15-18-годишни момичета с интелектуални затруднения Международна научна конференция „Педагогическото образование - традиции и съвременност“ - 2015, ВТУ

Алексиева, Милена (2016) Игровият подход в обучението по баскетбол „Ай анд Би“, В. Търново, ISBN: 978-619-7281-05-7

Алексиева, Милена (2016) ИЗСЛЕДВАНЕ ИНТЕРЕСИТЕ И ОТНОШЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИ ОТ НАЧАЛЕН ЕТАП КЪМ СПОРТНИ ЗАНИМАНИЯ Педагогически алманах, 2016, бр. 1, с.60

Алексиева, Милена (2015) КОРЕЛАЦИОННИ ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ ПРИЗНАЦИТЕ НА ФИЗИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И СПЕЦИФИЧНА ПОДГОТВЕНОСТ В НАЧАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО БАСКЕТБОЛ 3 Х 3 Спорт и наука, с. 267, Изв. бр. 5, С. ISSN 1310-3393

Алексиева, Милена (2017) КОРЕЛАЦИОННИ ЗАВИСИМОСТИ НА ПОКАЗАТЕЛИ ПРИ 9-ГОДИШНИ УЧЕНИЦИ Спорт и наука, 2017/2, с. 206

Алексиева, Милена (2010) Оптимизиране на дейностите в часовете по физическо възпитание в началния етап на основната образователна степен Педагогически алманах, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2010/1

Алексиева, Милена (2015) ОСОБЕНОСТИ НА СПЕЦИФИЧНАТА БАСКЕТБОЛНА ПОДГОТВЕНОСТ НА УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ Сп. Спорт и наука 2015/5

Алексиева, Милена (2012) Предпоставки, осигуряване и организация на заниманието по баскетбол с млади играчи сб. Кинезиология, 2011

Алексиева, Милена (2017) ПРОСЛЕДЯВАНЕ ДИНАМИКАТА НА ФИЗИЧЕСКАТА ДЕЕСПОСОБНОСТ НА БАСКЕТБОЛИСТКИ ОТ СПОРТНИ УЧИЛИЩА Международна научна конференция на тема „Педагогическото образование – традиции и съвременност“ - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" стр. 30-34 ISSN:2534-9317

Алексиева, Милена (2015) Проучване мотивацията на учениците за участие в организирани спортни занимания. Спорт и наука, 152 с. С. ISSN: 1310-3393

Алексиева, Милена (2017) Развитие и управление на спорта "баскетбол 3 х 3" Международна научна конференция на тема „Педагогическото образование – традиции и съвременност“ - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" стр. 19-23 ISSN:2534-9317

Алексиева, Милена (2015) Ръководство по футбол за деца и младежи с ментални увреждания „Ай анд Би“, В. Търново, ISBN: 978-854-9689-98-3

Алексиева, Милена (2011) Система за въвеждане на баскетболната игра Сп. Спорт и наука, 2011/5

Алексиева, Милена (2012) Сравнителен анализ на игровата ефективност на отбори по баскетбол ЮЗУ”Неофит Рилски”, сборник „Съвременният поглед на докторанта към науката”, 2012

Алексиева, Милена (2012) СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ИГРОВАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА БАСКЕТБОЛНИЯ ОТБОР (КАДЕТИ) НА „ЧЕРНО МОРЕ” Сп. Спорт и наука 2012/2

Денев, Стоян (2018) Aleksieva, M., St. Denev. (2017). Establishment of the current physical development of children with special educational needs. International Scientific Conference "Sports Science and Health" University „Apeiron“ Banja Luka

Денев, Стоян (2018) St. Denev. (2017). Analysis of specific football preparedness of boys with intellectual disabilities. Research in physical educations, sport and health. International Scientific Conference "Sports Science and Health" University „Apeiron“ Banja Luka

Денев, Стоян (2014) Алексиева, М., Денев, Ст. (2014) Констатиране нивото на специфичната подготвеност на 15-18-годишни момчета с интелектуални затруднения. СУ, 2014 –В: сб. „Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта”, СУ „Св. Кл. Охридски" ISSN 1314-2275

Денев, Стоян (2014) Алексиева, М., Денев, Ст. (2014) Включващо обучение за деца със СОП чрез средствата на баскетболната игра. ВТУ, 2014–В: сб. „30 години педагогически факултет“ ISBN: 978-619-00-0352-6

Денев, Стоян (2008) Алексиева, М., Ст. Денев. (2008) ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ, АСПЕКТИ И СПЕЦИФИКА НА ЖЕНСКАТА АГРЕСИЯ В СПОРТА Спорт и наука, 2008, брой 5

Денев, Стоян (2010) Алексиева, М., Ст. Денев. (2010) ВАРИАНТИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ СПОСОБНОСТИ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ТУРНИРИТЕ ПО БАСКЕТБОЛ ПРИ ХОРА С ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ Научна конференция с международно участие - 25 г. Педагогически факултет, В. Търново 6-7 ноември 2009, „Фабер” 2010

Денев, Стоян (2015) Алексиева, М., Ст. Денев. (2015). Анализ на техническата подготвеност на 15-18-годишни момичета с интелектуални затруднения сб. „Педагогическото образование - традиции и съвременност“, ВТУ ISSN 2534-9317

Денев, Стоян (2016) Алексиева, М., Ст. Денев. (2016). Подкрепящата среда – фактор при избор на спорт в свободното време. сб. „Педагогическото образование - традиции и съвременност“, ВТУ ISBN 2534-9317

Денев, Стоян (2016) Беломъжева, Ст., М. Aлексиева, Ст. Денев.. (2016). Адаптирана физическа активност „Ай анд Би“, В. Търново, ISBN: 978-619-7281-06-4

Денев, Стоян (2006) Денев, Ст. “Дивизиониране на отборите по футбол в състезания на Спешъл Олимпикс” Сб. Съвременни аспекти на спортното образование. В. Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, Враца’06

Денев, Стоян (2006) Денев, Ст. "Възможности за оценяване на индивидуалните способности на участниците в турнирите по футбол при хора с интелектуални затруднения" Сб. Съвременни аспекти на спортното образование. В. Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, Враца’06

Денев, Стоян (2014) Денев, Ст. (2014) ФИЗИЧECКO PAЗВИТИE И CПEЦИФИЧНA ПOДГOТВEНOCТ ПPИ ДEЦA C ИНТEЛEКТУAЛНИ ЗAТPУДНEНИЯ ПPИ ПPИЛOЖEНA CПEЦИAЛИЗИPAНA МEТOДИКA ПO ФУТБOЛ ВТУ “CВ. CВ. КИPИЛ И МEТOДИЙ”

Денев, Стоян (2014) Денев, Ст. (2014) Физическата дееспособност на 11-13-годишни деца с интелектуални затруднения. Спорт и наука, С. стр. 122-128 , 2014 ISSN 1310-3393

Денев, Стоян (2014) Денев, Ст. (2014) Физическото развитие на 11-13-годишни деца с интелектуални затруднения. Спорт и наука, С. стр. 102-108, 2014 ISSN 1310-3393

Денев, Стоян (2017) Денев, Ст. (2017) ВАРИАТИВНОСТ ПРИ ФИЗИЧЕСКАТА ДЕЕСПОСОБНОСТ НА 8-9-ГОДИШНИ УЧЕНИЦИ Международна научна конференция на тема „Педагогическото образование – традиции и съвременност“ - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" стр. 19-23 ISSN:2534-9317

Денев, Стоян (2018) Денев, Ст. (2018) Футболът в училище – варианти за обучение. Монография, ВТУ „Ай анд Би“, В. Търново ISBN: 978-619-7281-39-2 „Ай анд Би“, В. Търново ISBN: 978-619-7281-39-2

Денев, Стоян (2007) Денев, Ст., Б. Туманова, Н. Панайотов. (2007) Историческо развитие на програмата на Спешъл Олимпикс в България Научна конференция „Кинезиология – 2007”, 18 - 19.10.2007, В. Търново

Денев, Стоян (2015) Денев, Ст., М. Алексиева (2015). Ръководство по футбол за деца и младежи с ментални увреждания „Ай анд Би“, В. Търново, ISBN: 978-854-9689-98-3

Денев, Стоян (2010) Денев, Ст., М. Алексиева. (2010) Предварителни тестове за оценяване индивидуалните способности на участници в турнирите по баскетбол при хора със специфични възможности. Педагогически алманах, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2010/1

Денев, Стоян (2007) Денев, Ст., М. Алексиева. (2017) ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА ОТ ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ПОДВИЖНИ ИГРИ В ЧАСОВЕТЕ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ В УЧИЛИЩЕ Научна конференция „Кинезиология – 2007”, 18 - 19.10.2007, В. Търново

Денев, Стоян (2007) Денев, Ст., Хр. Христозов, Е. Иванов. (2007) РАЗВИТИЕ НА ЛЕКАТА АТЛЕТИКА СРЕД ХОРАТА С ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ. МОДЕЛЪТ „ОТБОРНА ЛЕКА АТЛЕТИКА” Научна конференция „Кинезиология – 2007”, 18 - 19.10.2007, В. Търново

Димкова, Росица (2017) Секюейра, П., Р. Димкова У. Ханке, Х. Родригес. “Анализ на поведението при решения на топ треньори от висша лига преди и след спортното състезание”. Sequeira, P., Rositza Dimkova, Udo Hanke, & José Rodrigues.“Behavioral analysis of premier league top coaches in concern with their pre and post game decisions”. University "St. St. Cyril and Methodius "Pedagogical Almanac, 2017, issue 1, p 49-61,ISSN: 1310-358X, Veliko Tarnovo. ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий", Педагогически алманах, 2017, том 25, брой 1, стр. 49-61, ISSN: 1310-358X, В. Търново.

Драганова-Стойкова, Тамара (2007) Необходимост от психологическа подготовка на учениците при провеждане на трети допълнителен час по Физическо възпитание и спорт – модул туризъм // Туристически и спортни практики в училище : Сборник доклади и съобщения / Димитринка Цонкова. - Велико Търново : „Фабер”, 2007, с. 92-99. ISBN 978-954-775-700-4.

Иванов, Людмил (2002) Tomova, S., L. PETROV (2002) "Ispitivanje osnovnih karakteristika potrosaca sportskog animatorskog proizvoda" Zbornik radova fakulteta fizicke kulture "Fis Komunikacije'2002", Univerzitet u Nisu, 442-445.

Иванов, Людмил (2006) ПЕТРОВ, Л. (2006) "Физическото образование за учители във ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”, гр. Велико Търново" сб. Съвременни аспекти на спортното образование”, Унив.изд. ВТУ, В. Търново, с. 7.

Иванов, Людмил (2015) Bicoku, E., L. Petrov (2015) "FACTORS STRUCTURE PHYSICAL AND TECHNICAL PREPAREDNESS OF YOUNG BASKETBALL PLAYERS" // Бичоку, E., Л. Петров, "ФАКТОРНА СТРУКТУРА НА ФИЗИЧЕСКАТА И ТЕХНИЧЕСКА ПОДГОТВЕНОСТ НА МЛАДИ БАСКЕТБОЛИСТИ" International Conference on the Pedagogical Faculty of the University of Veliko Tarnovo "St. Cyril and Methodius" 2015 "Pedagogical education, tradition and modernity", ISSN 2534-9317

Иванов, Людмил (2013) PETROV, L. E. Bichoku, N. Purvanov (2013) "OPINION SURVEY ON THE BASKETBALL EXPERTS FROM THE REPUBLIC OF ALBANIA ON THE JUNIOR BASKETBALL COUNTRY". ПЕТРОВ, Л., Е. Бичоку, Н. Първанов (2013) Проучване мнението на баскетболните специалисти от Р. Албания, относно детско-юношеския баскетбол в страната" UNSS, Sofia, p.192, ISBN 978-954-644-581-0

Иванов, Людмил (2016) Petrov, L., S. Stankov, M. Margaritov (2016) "OPTIMIZE SPEED-STRENGTH TRAINING ADOLESCENT BASKETBALL PLAYERS AGED 12-14" // Петров, Л., А. Станков, М. Маргаритов (2016) "Oптимизиране на скоростно-силовата подготовка на подрастващи баскетболисти на възраст 12-14 години" International scientific conference "Pedagogical education - tradition and modernity", University of Veliko Turnovo Международна научна конференция “Педагогическо образование – традиции и съвременност”, Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”, 18 – 19. 11.2016, Велико Търново, ISSN 2534-9317

Иванов, Людмил (2002) PETROV, L., T. Davidova, M. Naumovski (2002) "Ball games and basketball training" Proceedings MEET, 2002, Technical University of Varna, p. 77

Иванов, Людмил (2010) PETROV, L., V. Margaritova, G. Georgiev (2010) Interdependences in the motive potential's structure of young basketball players" // ПЕТРОВ, Л., В. Маргаритова, Г. Георгиев (2010) "Взаимозависимости в структурата на двигателния потенциал на млади баскетболисти" списание "Педагогически алманах" (2010) Великотърновски университет "Св.св. Кирил и Методий", с. 61

Иванов, Людмил (2009) Popeska, B.,G. Georgiev, R. Hadzic, L., PETROV (2009) Comparative analyze for the rezults and structural diferences in movments from motor tests for evaluation at exactness, implemented in the children at Трудове на Великотърновския университет, 25 години Педагогически факултет, с. 495

Иванов, Людмил (2009) Алексовска, Л., Л. ПЕТРОВ (2009) "Разлики в нивото на някои интелектуални способности между спортистите от колективните и индивидуални спортове" Трудове на Великотърновския университет, 25 години Педагогически факултет на Великотърновския университет, с. 500.

Иванов, Людмил (2010) Вуксанович, В., Л. Величковска, Л. ПЕТРОВ (2010) Взаимовръзка между тестовете за оценка на координацията и на интелекта при 12 годишни ученички Сборник научни статии: "Съвременни проблеми на физическото възпитание и спорта", Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", 2010, с. 91-97, ISBN 978-954-423-604-5

Иванов, Людмил (2006) Д. Цонкова,А. Джамбазовски, Л. ПЕТРОВ (2006) "Иновационната функция в професионалната дейност на спортния педагог" сб. Съвременни аспекти на спортното образование, Университетско издателство на Великотърновския университет-В. Търново, с.14

Иванов, Людмил (2005) Йованович, И., Д. Йованович, Л. ПЕТРОВ (2005) Условия за отборен успех на шампионата на Европа по баскетбол през 2003 г.в Швеция – от показателите на официалната статистика на стрелбата в коша Списание "Спорт и Наука, София, изв.брой 4, с. 102-108, ISSN 1310-3393

Иванов, Людмил (2006) Минева, М., Л. ПЕТРОВ, Л. Байчева (2006) "Базово изследване върху структурата, съдържанието и положителните ефекти от системни занимания със степ-аеробика при жени" сборник "Съвременни аспекти на спортното образование", Университетско издателство на ВТУ, Велико Търново, с. 188

Иванов, Людмил (2010) Митревски, В., Г. Георгиев, Л. ПЕТРОВ (2010) "Разлики между знанията по учебния предмет физическо възпитание и спорт и спортните активности при ученички в средното образование" сборник научни трудове на Шуменския университет "Константин Преславски", ISBN: 978-954-400-298-5, 994-998

Иванов, Людмил (2003) Наумовски, М, Л. ПЕТРОВ (2003) "Влияние на някои морфологически характеристики върху способностите за владеене и боравене с топката от млади баскетболисти" Списание "Спорт и Наука", НСА, София, /изв.брой/ с.27

Иванов, Людмил (2010) Наумовски, М., Л. Величковска, А. Реджепагич, Л. ПЕТРОВ (2010) "Влияние на някои морфологически характеристики върху точността при изпълнение на наказателни удари при елитни баскетболисти" списание "Спорт и Наука", София, изв.бр. 4 - II част, с. 99, ISSN 1310-3393

Иванов, Людмил (2002) Наумовски, М., Л. ПЕТРОВ (2002) "Влияние на борбата под коша в защита и нападение и отнетите топки върху крайния резултат в баскетболната игра" Сборник трудове на ВТУ "Кинезиология’2002", том 1, с. 248

Иванов, Людмил (2001) Наумовски, М., С. Дуковски, Р. Христовски, Л. ПЕТРОВ (2001) "Факторна структура на баскетболната игра на отборите участници в Европейските турнири" сборник трудове на Технически университет, Варна, с. 159-162

Иванов, Людмил (2010) Пашов, А., Л. ПЕТРОВ, С. Стефанов, Г. Георгиев (2010) Развитие на физическата работоспособност на 15-16 годишни волейболисти сборник "Съвременни проблеми на физическото възпитание и спорта", Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", 2010, с. 97-102, ISBN 978-954-423-604-5

Иванов, Людмил (2007) ПЕТРОВ, Л. С. Денев (2007) "Изследване на издръжливостта на млади футболисти" списание "Спорт и наука", София, бр. 6, с. 62

Иванов, Людмил (1997) Петров, Л. (1997) "Брз продор во кошарката - историски развоj и методика на обучуванье" Списание "Физичка култура", Скопjе, година 24, бр,1-2, с. 112-113, УДК: 796.323.2.012.5, ISSN: 0350-3836

Иванов, Людмил (2002) ПЕТРОВ, Л. (2002) "Създаване и развитие на специалността “Педагогика на обучението по физическо възпитание” Сборник трудове на ВТУ, "Кинезиология’2002", том 1, с. 7-8. ISBN 954-9689-08--5

Иванов, Людмил (2007) ПЕТРОВ, Л. (2007) "Относно спортологичния анализ на баскетбола" Списание "Спорт и наука", София, изв.бр. 1, с. 279-282, ISSN 1310-3393

Иванов, Людмил (2008) ПЕТРОВ, Л., А. Нейкова, М. Наумовски, Г. Георгиев (2008) Развитие на скоростната издръжливост при 15-16 годишни момичета и момчета, трениращи баскетбол списание "Спорт и Наука", София, изв.бр. 4, с.184-187, ISSN 1310-3393

Иванов, Людмил (2008) ПЕТРОВ, Л., Д. Анчева (2008) "Приносът на нациите за развитието на физическата култура и спорт и Паневритмията в България" Сборник трудове от Националната научно-практическа конференция "Физическо възпитание и спорт", Велико Търново, с, 69

Иванов, Людмил (2006) ПЕТРОВ, Л., Д. Цонкова, М. Старделова (2006) "Изследване на развитието на издръжливостта в баскетбола при 12-13 годишни момчета" сп. “Спорт и Наука”, София, изв.бр. 2, с. 39, ISSN 1310-3393

Иванов, Людмил (2010) ПЕТРОВ, Л., З. Волф, В. Маргаритова (2010) "Особености на работата в екип в спорта" списание "Спорт и наука", София, с. 54

Иванов, Людмил (2002) ПЕТРОВ, Л., Н. Първанов (2002) "Соколското движение в България" Zbornik radova fakulteta fizicke culture “Fis Komunikacije’2002”, Univerzitet u Nisu, с. 368-370.

Иванов, Людмил (2006) ПЕТРОВ, Л., Н. Първанов (2006) "Изследване развитието на силата при 12-13 годишни баскетболисти" списание "Спорт и наука", София, изв. брой 1, с. 63

Иванов, Людмил (2010) ПЕТРОВ, Л., Н. Първанов (2010) "Относно състоянието на детско-юношеския баскетбол в България" сборник научни трудове на Шуменския университет "Константин Преславски", ISBN: 978-954-400-298-5, 1028-1031

Иванов, Людмил (2010) ПЕТРОВ, Л., Н. Първанов, Е. Бичоку (2010) "По проблема за мениджмънта при подрастващи баскетболисти" списание "Спорт и Наука", бр. 1, с. 121

Иванов, Людмил (2003) Томова, С., Л. ПЕТРОВ, Л., М. Банева (2003) "Игрите в спортната анимация в морските курорти" Списания "Спорт и Наука", НСА, София/изв.брой/, с.116

Киров, Данаил (2016) (2016) "АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ ПРИ УЧЕНИЦИ ОТ ЧАСТНО АМЕРИКАНСКО УЧИЛИЩЕ – ГР. ПАФОС, КИПЪР", А QUESTIONNAIRE SURVEY OF STUDENTS FROM PRIVET AMERICAN SCHOOL – PHAPHOS, CYPRUS МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ПЕДАГОГИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ – ТРАДИЦИИ И СЪВРЕМЕННОСТ“ 17 – 18 ноември 2017 г., Велико Търново // International scientific conference "Pedagogical education - tradition and modernity", University of Veliko Turnovo, 2017

Киров, Данаил (2017) (2017) "КОНСТАТИРАНЕ НА ФИЗИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА 10-11 ГОДИШНИ МОМИЧЕТА ТРЕНИРАЩИ БАСКЕТБОЛ В БАСКЕТБОЛЕН КЛУБ „АТЛАНТАС – БАСКЕТБОЛНА АКАДЕМИЯ“ - ГР. ПАФОС, КИПЪР" // REPORT OF PHYSICAL DEVELOPMENT AT 10-11 YEARS OLD GIRLS PRACTISING BASKETBALL AT “ATLANTAS - BASKETBALL ACADEMY” - PAFOS, CYPRUS МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ – ТРАДИЦИИ И СЪВРЕМЕННОСТ, 17 – 18 ноември 2017 г., Велико Търново, // International scientific conference "Pedagogical education - tradition and modernity", University of Veliko Turnovo, 2017

Киров, Данаил (2017) (2017) Развитие и управление на спорта баскетбол "3 х 3" // DEVELOPMENT AND SPORTS MANAGEMENT "BASKETBALL 3 X 3" МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ПЕДАГОГИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ – ТРАДИЦИИ И СЪВРЕМЕННОСТ“ 17 – 18 ноември 2017 г., Велико Търново, с. 19-23 // International scientific conference "Pedagogical education - tradition and modernity", University of Veliko Turnovo, 2017, p. 19-23

Киров, Данаил (2018) (2018) "MODERN PERFORMANCES AND CHARACTERISTICS OF THE SPORT 3X3 BASKETBALL" 11th Annual International Conference: PHYSICAL EDUCATION SPORT & HEALTH, (PESH), 22nd- 23rd of November 2018, PITESTI, ROMANIA (indexing: Copernicus, EBSCO,Ulrich’s Periodicals Directory, Scipio, Cross ref) SERIES PUBLICATION TITLE: SCIENTIFIC REPORT PHYSICAL EDUCATION AND SPORT, VOLUME ISSN:1453-1194

Коева, Парашкева (2014) "Място на плуването в държавните образователни изисквания за началния етап на СОУ" Сборник научни статии "Научно-приложни аспекти на физическото възпитание и спорта - 2013"

Коева, Парашкева (2016) "Определяне степента на значимост на компонентите от програмираното обучение по плуване" Международна научна конференция "Педагогическо образование - традиции и съвременност", 2016г.

Коева, Парашкева (2016) "Перспективи за развитие на плуването в образователната система на Република България"

Коева, Парашкева (2012) "Програмирано обучение по плуване" Международна научна конференция "Кинезиология - 2012г."

Коева, Парашкева (2014) "Състояние и характеристика на училищата в Северозападна България, съобразно условията, които предоставят, за занимания с плуване" Сборник "Първа докторантска научна сесия", април 2014

Коева, Парашкева (2015) "Усъвършенстване методиката на обучение по плуване в началния етап на средното общообразователно училище" Международна научна конференция "Педагогическо образование - традиции и съвременност", 2015г.

Николов, Димитър (2007) Крумова-Цончева К. "Анализ на трудността на съчетанията на девойки старша възраст (13-14 год.) от държавното лично-отборно първенство по спортна гимнастика" Сп. Спорт и наука, гр. София

Николов, Димитър (2013) Николов Д. "Анализ на ефективността на приложена експериментална методика за развитие на психофизически качества у юноши" Първи научен семинар по проект „Развитие на академичния състав на „Св.св.Кирил и Методий”, гр. В.Търново

Цонкова, Димитринка (2008) Агресивността на учениците през погледа на спортния педагог. Сб. Формиране на адекватна психофизическа готовност на учениците за преодоляване на екстремални ситуации. В. Търново, Фабер, 2008, с. 40.

Цонкова, Димитринка (2002) Кинезиолошко специjалистичко обликуванье на тренингот. Просветно дело, Скопje година LV,Бр.5, 2002, с. 42

Цонкова, Димитринка (2004) Comparison of results from running on middle trace with the applicants at the class of training pedagogy in physical education. – В: Fizička kultura, Skopje, 2004, No 1, p.79

Цонкова, Димитринка (2013) Factors of the Professional Motivation of the Sport Pedagogues in Bulgaria. 6th Baltic Scientific conference “Sport Science for Sustainable Society”: Latvian Academy of Sport Education, Riga, 2013, p. 33. http://www.lspa.lv/files/2013/Abstracts.pdf, p. 80. ISBN 978-9984-9204-6-7

Цонкова, Димитринка (2013) Seventh grade pupils’ motivation to participate in the tourism education module. Studia Universitatts Babe-Bolyai-Romania. Educatio artis gymnasticae, 2013, Vol. 58 (LVІІІ), 3, p 25-30. ISSN 1453-4223. http://www.studia.ubbcluj.ro/download/pdf/811.pdf.

Цонкова, Димитринка (2013) Study of sports teachers students’ skills for self-assessment of their professional qualities. International Journal of Cognitive Research in science, engineering and education (IJCRSEE), 2013, 1 Vol.1, №2, p. 16-20. ISSN: 2334-847Х, INDEX COPERNICUSIC Journals Master List 2012 -ICV 2012: 5.31

Цонкова, Димитринка (2002) Актуални проблеми на професионалната подготовка на учители по физическо възпитание и спорт. Проблеми на училищното физическо възпитание и спорт”. С., 2002, с.7

Цонкова, Димитринка (2011) Актуални тенденции на Wellness линията в спортната анимация. Сб. 50 години от полета на първия човек в космоса. Т. 2., Д. Митрополия: ИК на НВУ „В. Левски“, 2011, с.191-195. ISBN 978-954-713-102-6.

Цонкова, Димитринка (2018) В памет на проф. Михаил Бъчваров, дн– представяне на книгата „Спортологични основи и спортологичен анализ на физическото възпитание“ Сб. Педагогическото образование - традиции и съвременност. В. Търново, Ай анд Би. 2018, с. 19-24

Цонкова, Димитринка (2014) Възможности за подобряване на физическата подготовка на курсантите от НВУ „В. Левски“ чрез Кросфит Сб. 100 години авиационно образование в България. В. Търново: ИК на НВУ „В. Левски”, 2014, с. 269-274. ISBN 978-954-713-216-8.

Цонкова, Димитринка (2014) Дидактическо осигуряване на обучението по физическо възпитание и спорт София: Star Way, 2014. 209 с. ISBN 978-954-8685-23-8

Цонкова, Димитринка (2010) Значение на обучението по планинарство и спортно ориентиране за формиране на адекватна професионална готовност. Спорт и наука, 2010, №3, с. 73-78. ISSN 1310-3393.

Цонкова, Димитринка (2006) Изследване развитието на издръжливостта в баскетбола при 12-13 годишни момчета. Спорт и наука, 2006, №2 (извънреден), с. 39.

Цонкова, Димитринка (2006) Иновационната функция в професионалната дейност на спортния педагог. THE INNOVATION FUNCTION IN THE PROFESSIONAL ACTIVITIES OF SPORTS TEACHERS Съвременни аспекти на спортното образование. В. Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2006, с. 14.

Цонкова, Димитринка (2010) Мотивация на туристическата клиентела за участие в спортноанимационните програми. Личност, мотивация, спорт. Т. 15, ч. 2. София: НСАПРЕС, 2010, с. 285-290. ISBN 978-954-718-279-0.

Цонкова, Димитринка (2018) Място и значение на двигателната компетентност в структурата на готовността на военнослужещия за професионална дейност ГОДИШНА международна научна конференция на факултет "Авиационен" 2018 [Електронен ресурс]: сборник доклади, 19‐20 апр. 2018 г., Д. Митрополия. ‐ Текстови данни. – Д. Митрополия: Нац. воен. унив. "Васил Левски", 2018. с.444-450 ISBN 978-954-713-114-9

Цонкова, Димитринка (2005) Някои размисли върху педагогическото творчество на съвременния учител по физическо възпитание и спорт. Сб. Педагогически приноси. В. Търново, Бойка, 2005, с. 228.

Цонкова, Димитринка (2008) Приложение на съвременните образователни технологии в спортното образование. Сб. Юбилейна научна сесия „100 години от обявяване независимостта на България”, Д. Митрополия, ИК НВУ„В. Левски”, 2008, с. 169-175.ISBN 978-954-713-092-0

Цонкова, Димитринка (2015) Програма за интензивно възстановяване на спортисти с умора и претренираност. Юбилейна межд. научна конференция на тема „50 години ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2015, с. 409. ISBN 978-619-208-001-3.

Цонкова, Димитринка (2006) Професионална компетентност на спортния педагог. Съвременни аспекти на спортното образование. В. Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2006, с. 54.

Цонкова, Димитринка (2011) Психологически механизми на интереса към спортнопедагогическата дейност. Кинезиология’2011. В. Търново: I&B, 2011, с. 128. ISSN 1313-244X.

Цонкова, Димитринка (2014) Психология (обща, възрастова, педагогическа и спортна) В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2014.208 с. ISBN 978-954-524-953-2.

Цонкова, Димитринка (2014) Спортна психология – лекционен курс. София: Star Way, 2014.100 с. ISBN 978-954-8685-20-7

Цонкова, Димитринка (2013) Сравнителен анализ на постиженията на гимназисти от град Велико Търново по тест за ловкост. Европейски стандарти в спортното образование. В. Търново: A&B, 2013, с. 158. ISBN 978-954-9689-79-2.

Цонкова, Димитринка (2010) Структура на професионалната спортнопедагогическа насоченост. Спорт и наука, 2010, №4, с. 86-92. ISSN 1310-3393.

Цонкова, Димитринка (2006) Съвременни аспекти на професионалната подготовка на спортния педагог В. Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2006. ISBN-10: 954-524-537-9 ISBN-13: 978-954-524-537-4

Цонкова, Димитринка (2017) Съвременни измерения на професионализма в спортното образование. Сб. Педагогическото образование - традиции и съвременност. В. Търново, 2017, с. 24-29; ISSN 2534-9317

Цонкова, Димитринка (2014) Теория и методика на физическото възпитание В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2014. 204 с. ISBN 978-954-524-979-2.

Цонкова, Димитринка (2017) Теория и методика на физическото възпитание (второ допълнено и преработено издание) В. Търново: Ивис, 2017, 179 с. ISBN 978-619-205-074-0

Цонкова, Димитринка (2007) Теория и методика на физическото възпитание (лекционен курс) В. Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2007. 274 с. ISBN 978-954-524-581-7

Цонкова, Димитринка (2002) Трудовата реализация – критерий за професионалната готовност на учителите по физическо възпитание. Кинезиология 2002. Т. 1. В. Търново, Бойка, 2002, с. 29.

Цонкова, Димитринка (2000) Физическата работоспособност при екстремални условия и антропомаксимологията. Взаимодействие между университетите и неправителствените организации по пътя на интеграция с Европейския съюз. Габрово, УИ „В. Априлов”, 2000, с. 259.

Цонкова, Димитринка (2005) Формиране на готовност у студенти за професионална дейност по физическо възпитание и спорт. НСА "В. Левски", С., 2005.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/