Публикации в научна област/раздел Спорт / Sports


Алексиева, Милена (2012) Milena Aleksieva, Rossitza Tzarova, Polina Georgieva. STUDY OF THE PHYSICAL DEVELOPMENT AND THE SPECIFIC WORKABILITY OF GROWING UP BASKETBALL PLAYERS. XVI International Scientifi c Congress "Olympic Sports and Sport for All" and VI International Scientifi c Congress „Sport, Stress, Adaptation” 17–19 May 2012 Ред. проф. д-р Даниела Дашева. pp 335-338 ISSN 1310-3393 / Rossitza Tzarova, Polina Georgieva XVI International Scientifi c Congress "Olympic Sports and Sport for All" and VI International Scientifi c Congress „Sport, Stress, Adaptation” 17–19 May 2012 pp 335-338 ISSN 1310-3393

Алексиева, Милена (2017) Алексиева, Милена и Маргарита Гечева. ПРОСЛЕДЯВАНЕ ДИНАМИКАТА НА ФИЗИЧЕСКАТА ДЕЕСПОСОБНОСТ НА БАСКЕТБОЛИСТКИ ОТ СПОРТНИ УЧИЛИЩА. 2017 Международна научна конференция на тема „Педагогическото образование – традиции и съвременност“ - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" стр. 30-34 ISSN:2534-9317 / Маргарита Гечева - Международна научна конференция на тема „Педагогическото образование – традиции и съвременност“ - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" стр. 30-34 ISSN:2534-9317 Международна научна конференция на тема „Педагогическото образование – традиции и съвременност“ - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" стр. 30-34 ISSN:2534-9317

Алексиева, Милена (2017) Алексиева, Милена и Мирослава Петкова. КОРЕЛАЦИОННИ ЗАВИСИМОСТИ НА ПОКАЗАТЕЛИ ПРИ 9-ГОДИШНИ УЧЕНИЦИ. 2017 Международна конференция "Оптимизиране на педагогическия процес по баскетбол, волейбол, хандбал" 19.05.2017 Ред. доц. Пенчо Гешев, доктор. сп. Спорт и наука, бр. 2, с. 206-211. София, ISSN 1310-3393 / Мирослава Петкова - 2017 Международна конференция "Оптимизиране на педагогическия процес по баскетбол, волейбол, хандбал" в сп. Спорт и наука, бр. 2, с. 206-211. София, ISSN 1310-3393 2017 Международна конференция "Оптимизиране на педагогическия процес по баскетбол, волейбол, хандбал" в сп. Спорт и наука, бр. 2, с. 206-211. София, ISSN 1310-3393

Алексиева, Милена (2015) Алексиева, Милена, Бояна Митрева. КОРЕЛАЦИОННИ ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ ПРИЗНАЦИТЕ НА ФИЗИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И СПЕЦИФИЧНА ПОДГОТВЕНОСТ В НАЧАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО БАСКЕТБОЛ 3 Х 3, / Бояна Митрева - Спорт и наука, 2015, Изв. бр. 5, с. 267-272. София, ISSN 1310-3393 Спорт и наука, 2015, Изв. бр. 5, с. 267-272. София, ISSN 1310-3393

Алексиева, Милена (2017) Алексиева, Милена, Людмил Петров, Данаил Киров. Развитие и управление на спорта "баскетбол 3 х 3". 2017. Международна научна конференция на тема „Педагогическото образование – традиции и съвременност“ - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" стр. 19-23 ISSN:2534-9317 / Людмил Петров, Данаил Киров - 2017. Международна научна конференция на тема „Педагогическото образование – традиции и съвременност“ - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" стр. 19-23 ISSN:2534-9317 2017. Международна научна конференция на тема „Педагогическото образование – традиции и съвременност“ - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" стр. 19-23 ISSN:2534-9317

Алексиева, Милена (2011) Алексиева, Милена, Милен Видиновски, Панайот Паздерков. Оптимизиране на дейностите в часовете по физическо възпитание в началния етап на основната образователна степен. Педагогически алманах, 2010, В. Търново:Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, бр. 1 с. 69-76 ISSN 1310-358X / Милен Видиновски, Панайот Паздерков - Педагогически алманах, 2010, В. Търново:Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, бр. 1 с. 69-76 ISSN 1310-358X; COBISS.BG-ID 1240082148 Педагогически алманах, 2010, В. Търново:Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, бр. 1 с. 69-76 ISSN 1310-358X

Алексиева, Милена (2009) Алексиева, Милена, Милен Видиновски. Приносът на тиймбилдинг за повишаване ефективността на екипни показатели. сп. Спорт и наука. 2009, бр. 6, София, с. 110-113 ISSN 1310-3393 / Милен Видиновски сп. Спорт и наука. 2009, бр. 6, София, с. 110-113 ISSN 1310-3393

Алексиева, Милена (2016) Алексиева, Милена, Мирослава Петкова. Игровият подход в обучението по баскетбол, 2016 В. Търново: „Ай анд Би“, 100 с. ISBN: 978-619-7281-05-7 / Мирослава Петкова - В. Търново: „Ай анд Би“, 100 с. ISBN: 978-619-7281-05-7; COBISS.BG-ID 1279882468 В. Търново: „Ай анд Би“, 100 с. ISBN: 978-619-7281-05-7

Алексиева, Милена (2016) Алексиева, Милена, Николай Панайотов, Милен Видиновски. Анализ на спортно-педагогическите парадигми за начално обучение и усъвършенстване по вид спорт. 2016, Спорт и наука, бр. 2. София, с. 46-51 ISSN 1310-3393 / Николай Панайотов, Милен Видиновски - 2016, Спорт и наука, бр. 2. София, с. 46-51 ISSN 1310-3393 2016, Спорт и наука, бр. 2. София, с. 46-51 ISSN 1310-3393

Алексиева, Милена (2016) Алексиева, Милена, Стефания Димитрова-Беломъжева, Стоян Денев. Адаптирана физическа активност, 2016 Велико Търново: Ай анд Би, 2016, с. 149. ISBN 978-619-7281-06-4 / Стефания Димитрова-Беломъжева, Стоян Денев - Велико Търново: Ай анд Би, 2016, с. 149. ISBN 978-619-7281-06-4; COBISS.BG-ID 1279866084 Велико Търново: Ай анд Би, 2016, с. 149. ISBN 978-619-7281-06-4

Алексиева, Милена (2015) Алексиева, Милена, Стоян Денев. Анализ на техническата подготвеност на 15-18-годишни момичета с интелектуални затруднения. Сборник от Международна научна конференция „Педагогическото образование - традиции и съвременност“ 2015, Ред. Христова, Рени Георгиева, В. Търново: ВТУ ISBN 978-619-728-01-9; COBISS.BG-ID 1281978852 Сборник от Международна научна конференция „Педагогическото образование - традиции и съвременност“ 2015, В. Търново: ВТУ ISBN 978-619-728-01-9

Алексиева, Милена (2008) Алексиева, Милена, Стоян Денев. Историческо развитие, аспекти и специфика на женската агресия в спорта. / Стоян Денев 2008, сп. Спорт и наука, бр. 5, София, с. 86-100 ISSN 1310-3393; COBISS.BG-ID 1181768932 2008, сп. Спорт и наука, бр. 5, София, с. 86-100 ISSN 1310-3393

Алексиева, Милена (2011) Алексиева, Милена, Стоян Денев. Предварителни тестове за оценяване индивидуалните способности на участници в турнирите по баскетбол при хора със специфични възможности. Педагогически алманах, 2010 бр. 1, В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, с. 76-83 ISSN 1310-358X; COBISS.BG-ID 1240082148 Педагогически алманах, 2010 бр. 1, В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, с. 76-83 ISSN 1310-358X

Алексиева, Милена (2015) Алексиева, Милена, Стоян Денев. Ръководство по футбол за деца и младежи с ментални увреждания, / Стоян Денев - В. Търново: „Ай анд Би“, 121 с. ISBN: 978-854-9689-98-3; COBISS.BG-ID 1279884772 В. Търново: „Ай анд Би“, 121 с. ISBN: 978-854-9689-98-3

Алексиева, Милена (2011) Алексиева, Милена. Oсигуряване, организация и планиране на заниманието по баскетбол с млади играчи. III Международна научна конференция “Кинезиология 2011”, В. Търново: “Бойка” сборник “Кинезиология 2011” с. 205 - 209 ISSN 1313-244X - III Международна научна конференция “Кинезиология 2011”, В. Търново: “Бойка” сборник “Кинезиология 2011” с. 205 - 209 ISSN 1313-244X III Международна научна конференция “Кинезиология 2011”, В. Търново: “Бойка” сборник “Кинезиология 2011” с. 205 - 209 ISSN 1313-244X

Алексиева, Милена (2010) Алексиева, Милена. Игровият подход в обучението по минибаскетбол. Сп. Спорт и наука, 2010, бр. 6, София, с. 69-75 ISSN 1310-3393 - Сп. Спорт и наука, 2010, бр. 6, София, с. 69-75 ISSN 1310-3393 Сп. Спорт и наука, 2010, бр. 6, София, с. 69-75 ISSN 1310-3393

Алексиева, Милена (2010) Алексиева, Милена. Изследване на индивидуалната състезателна ефективност на баскетболистите от отбора на „Черно море” – Варна (кадети). Сп. Спорт и наука, 2010, бр. 3, София, с. 47-54 ISSN 1310-3393 - Сп. Спорт и наука, 2010, бр. 3, София, с. 47-54 ISSN 1310-3393 Сп. Спорт и наука, 2010, бр. 3, София, с. 47-54 ISSN 1310-3393

Алексиева, Милена (2015) Алексиева, Милена. ОСОБЕНОСТИ НА СПЕЦИФИЧНАТА БАСКЕТБОЛНА ПОДГОТВЕНОСТ НА УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ. Сп. Спорт и наука 2015, изв. бр. 5 с. 250-256, София, ISSN 1310-3393 - Сп. Спорт и наука 2015, изв. бр. 5 с. 250-256, София, ISSN 1310-3393 Сп. Спорт и наука 2015, изв. бр. 5 с. 250-256, София, ISSN 1310-3393

Алексиева, Милена (2015) Алексиева, Милена. Проучване мотивацията на учениците за участие в организирани спортни занимания, 2015 Спорт и наука, 2015, Изв. брой 5, с.152-159. София, ISSN 1310-3393 - Спорт и наука, 2015, Изв. брой 5, с.152-159. София, ISSN 1310-3393 Спорт и наука, 2015, Изв. брой 5, с.152-159. София, ISSN 1310-3393

Алексиева, Милена (2011) Алексиева, Милена. Система за въвеждане на баскетболната игра. 2011. Сп. Спорт и наука, бр. 5, София, с. 26-32 ISSN 1310-3393 - 2011, Сп. Спорт и наука, бр. 5, София, с. 26-32 ISSN 1310-3393 2011, Сп. Спорт и наука, бр. 5, София, с. 26-32 ISSN 1310-3393

Алексиева, Милена (2012) Алексиева, Милена. Сравнителен анализ на игровата ефективност на отбори по баскетбол. сборник „Съвременният поглед на докторанта към науката” 2012, Благоевград: Университетско издателство ”Неофит Рилски”, с. 96-102 ISBN 978-954-680-787-8 - сборник „Съвременният поглед на докторанта към науката” 2012, Благоевград: Университетско издателство ”Неофит Рилски”, с. 96-102 ISBN 978-954-680-787-8; COBISS.BG-ID 1248044004 сборник „Съвременният поглед на докторанта към науката” 2012, Благоевград: Университетско издателство ”Неофит Рилски”, с. 96-102 ISBN 978-954-680-787-8

Алексиева, Милена (2015) Алексиева, Милена. Сравнителен анализ на показатели за физическо развитие при ученици от начален етап на основната образователна степен, 2015 Сп. Спорт и наука, 2015, изв. бр. 5, София, с. 272-279 ISSN 1310-3393 - Сп. Спорт и наука, 2015, изв. бр. 5, София, с. 272-279 ISSN 1310-3393 Сп. Спорт и наука, 2015, изв. бр. 5, София, с. 272-279 ISSN 1310-3393

Денев, Стоян (2018) Analysis of specific football preparedness of boys with intellectual disabilities. Research in physical educations, sport and health. 8th INTERNATIONAL CONFERENCE ON “SPORTS SCIENCE AND HEALTH” Panevropski univerzitet “APEIRON”, Pere Krece 13, Banja Lukaс. 2018. с. 235-239. ISBN 978-99976-34-29-0 8th INTERNATIONAL CONFERENCE ON “SPORTS SCIENCE AND HEALTH” Panevropski univerzitet “APEIRON”, Pere Krece 13, Banja Lukaс. 2018. с. 235-239. ISBN 978-99976-34-29-0

Денев, Стоян (2018) Establishment of the current physical development of children with special educational needs, MEĐUNARODNA KONFERENCIJA ‘’SPORTSKE NAUKE I ZDRAVLJE’’ 8th INTERNATIONAL CONFERENCE ON “SPORTS SCIENCE AND HEALTH” Panevropski univerzitet “APEIRON”, Pere Krece 13, Banja Lukaс. 2018, с. 228-234. ISBN 978-99976-34-29-0 MEĐUNARODNA KONFERENCIJA ‘’SPORTSKE NAUKE I ZDRAVLJE’’ 8th INTERNATIONAL CONFERENCE ON “SPORTS SCIENCE AND HEALTH” Panevropski univerzitet “APEIRON”, Pere Krece 13, Banja Lukaс. 2018, с. 228-234. ISBN 978-99976-34-29-0

Денев, Стоян (2017) PHYSICAL CAPABILITY EVALUATION OF CHILDREN WITH MENTAL ILLNESSES. Research in Physical Education, Sport and Health 2017, Vol. 6, No. 2, pp.85-88 ISSN(Print):1857-8152; ISSN(Online):1857-8160 Research in Physical Education, Sport and Health 2017, Vol. 6, No. 2, pp.85-88 ISSN(Print):1857-8152; ISSN(Online):1857-8160 ISSN(Print):1857-8152; ISSN(Online):1857-8160, The journal is indexed in the Directory of Open Access Journals (DOAJ) and indexed and presented in EBSCO databases. IndexCopernicus International (ICV: 5,76 2012)

Денев, Стоян (2016) Адаптирана физическа активност. Велико Търново: Ай анд Би, 2016, с. 149. ISBN 978-619-7281-06-4 Велико Търново: Ай анд Би, 2016, с. 149. ISBN 978-619-7281-06-4

Денев, Стоян (2015) Анализ на техническата подготвеност на 15-18-годишни момичета с интелектуални затруднения. Сборник от Международна научна конференция „Педагогическото образование - традиции и съвременност“ , В. Търново: ВТУ, 2015, стр. 120 ISBN 978-619-728-01-9 Сборник от Международна научна конференция „Педагогическото образование - традиции и съвременност“ , В. Търново: ВТУ, 2015, стр. 120 ISBN 978-619-728-01-9

Денев, Стоян (2016) Анализ на физическото развитие при деца с интелектуални затруднения. Международная научная конференция "Иновации и технологиях и образовании", стр. 271-276, Белово, ISBN 978-5-906888-02-0 Международная научная конференция "Иновации и технологиях и образовании", стр. 271-276, Белово, ISBN 978-5-906888-02-0

Денев, Стоян (2010) Варианти за оценяване на индивидуалните способности на участниците в турнирите по баскетбол при хора с интелектуални затруднения. Научна конференция с международно участие - 25 г. сборник доклади 25 години Педагогически факултет, В. Търново: „Фабер” 2010, с. 569-574 ISBN 978-954-400-422-4 Научна конференция с международно участие - 25 г. сборник доклади 25 години Педагогически факултет, В. Търново: „Фабер” 2010, с. 569-574 ISBN 978-954-400-422-4

Денев, Стоян (2017) Вариативност при физическата дееспособност на 8-9-годишни ученици. Международна научна конференция на тема „Педагогическото образование – традиции и съвременност“ - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 2017, стр. 19-23 ISSN:2534-9317 Международна научна конференция на тема „Педагогическото образование – традиции и съвременност“ - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" стр. 19-23 ISSN:2534-9317

Денев, Стоян (2014) Включващо обучение за деца със СОП чрез средствата на баскетболната игра. Сборник от Юбилейна научна конференция 30 години Педагогически факултет, 2014, В. Търново: „Фабер” с. 443-448, ISBN: 978-619-00-0352-6 Сборник от Юбилейна научна конференция 30 години Педагогически факултет, 2014, В. Търново: „Фабер” с. 443-448, ISBN: 978-619-00-0352-6

Денев, Стоян (2007) Възможност за повишаване ефективността от въздействието на подвижни игри в часовете по физическо възпитание и спорт в училище. 2007, Международна научна конференция “Кинезиология 2007”, В. Търново: “Бойка” сборник “Кинезиология 2007” 2007. с. 102-105 ISSN 1313-244X Международна научна конференция “Кинезиология 2007”, В. Търново: “Бойка” сборник “Кинезиология 2007” 2007. с. 102-105 ISSN 1313-244X

Денев, Стоян (2006) Възможности за оценяване на индивидуалните способности на участниците в турнирите по футбол при хора с интелектуални затруднения. сборник “Съвременни аспекти на спортното образование”, В. Търново, 2006, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, с. 212-216 ISBN 978-954-524-517-6 сборник “Съвременни аспекти на спортното образование”, В. Търново, 2006, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, с. 212-216 ISBN 978-954-524-517-6

Денев, Стоян (2018) Денев, Стоян, Милена Алексиева. ПРОУЧВАНЕ МНЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ В УЧИЛИЩЕ. Международна научна конференция "Педагогическото образование - традиции и съвременност" - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" 2018 с. 49-56, ISSN: 2534-9317 Международна научна конференция "Педагогическото образование - традиции и съвременност" - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" 2018 с. 49-56, ISSN: 2534-9317

Денев, Стоян (2006) Дивизиониране на отборите по футбол в състезания на Спешъл Олимпикс. сборник “Съвременни аспекти на спортното образование”, В. Търново, 2006, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, с. 217-222 ISBN 978-954-524-517-6 сборник “Съвременни аспекти на спортното образование”, В. Търново, 2006, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, с. 217-222 ISBN 978-954-524-517-6

Денев, Стоян (2006) Изследване на издръжливостта на млади футболисти. Спорт и наука, бр. 6, София, 2006, с. 62, ISSN 1310-3393 Спорт и наука, бр. 6, София, 2006, с. 62, ISSN 1310-3393

Денев, Стоян (2007) Историческо развитие на програмата на Спешъл Олимпикс в България. Международна научна конференция “Кинезиология 2007”, В. Търново: “Бойка” сборник “Кинезиология 2007” 2007 с. 246-249 ISSN 1313-244X Международна научна конференция “Кинезиология 2007”, В. Търново: “Бойка” сборник “Кинезиология 2007” 2007 с. 246-249 ISSN 1313-244X

Денев, Стоян (2008) Историческо развитие, аспекти и специфика на женската агресия в спорта. сп. Спорт и наука, бр. 5, София, 2008 с. 86-100 ISSN 1310-3393 сп. Спорт и наука, бр. 5, София, 2008 с. 86-100 ISSN 1310-3393

Денев, Стоян (2014) КОНСТАТИРАНЕ НИВОТО НА СПЕЦИФИЧНАТА ПОДГОТВЕНОСТ НА 15-18-ГОДИШНИ МОМЧЕТА С ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ, 2014 Сборник от Шеста международна научна конференция – „Съвременни тенденции на физическото възпитание”, Софийски университет 2014 с. 209 - 215 ISSN 1314-2275 Сборник от Шеста международна научна конференция – „Съвременни тенденции на физическото възпитание”, Софийски университет 2014 с. 209 - 215 ISSN 1314-2275

Денев, Стоян (2016) Подкрепящата среда – фактор при избор на спорт в свободното време. сб. „Педагогическото образование - традиции и съвременност“, ВТУ, 2016. стр. ISBN 2534-9317 сб. „Педагогическото образование - традиции и съвременност“, ВТУ, 2016. стр. ISBN 2534-9317

Денев, Стоян (2010) Предварителни тестове за оценяване индивидуалните способности на участници в турнирите по баскетбол при хора със специфични възможности. Педагогически алманах, 2010 бр. 1, В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, с. 76-83 ISSN 1310-358X Педагогически алманах, 2010 бр. 1, В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, с. 76-83 ISSN 1310-358X

Денев, Стоян (2014) Проектно финансиране от национални и европейски фондове – възможност за развитие на неправителствените организации. Сборник от Юбилейна научна конференция 30 години Педагогически факултет, 2014, В. Търново: „Фабер” с. 462-473, ISBN: 978-619-00-0352-6 Сборник от Юбилейна научна конференция 30 години Педагогически факултет, 2014, В. Търново: „Фабер” с. 462-473, ISBN: 978-619-00-0352-6

Денев, Стоян (2007) РАЗВИТИЕ НА ЛЕКАТА АТЛЕТИКА СРЕД ХОРАТА С ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ. МОДЕЛЪТ „ОТБОРНА ЛЕКА АТЛЕТИКА”. Международна научна конференция “Кинезиология 2007”, В. Търново: “Бойка” сборник “Кинезиология 2007” с. 250-253 ISSN 1313-244X Международна научна конференция “Кинезиология 2007”, В. Търново: “Бойка” сборник “Кинезиология 2007” с. 250-253 102-105 ISSN 1313-244X

Денев, Стоян (2015) Ръководство по футбол за деца и младежи с ментални увреждания, В. Търново: „Ай анд Би“, 2015, 121 с. ISBN: 978-854-9689-98-3 „В. Търново: „Ай анд Би“, 2016, 121 с. ISBN: 978-854-9689-98-3

Денев, Стоян (2004) Спортове за рекреация. Велико Търново: изд. Бойка, 2004, ISBN 954-9689-18-2 Велико Търново: изд. Бойка, 2004, ISBN 954-9689-18-2

Денев, Стоян (2014) Физическата дееспособност на 11-13-годишни деца с интелектуални затруднения. Спорт и наука, 2014, бр. 5, стр. 122-128, София, ISSN 1310-3393 Спорт и наука, 2014, бр. 5, стр. 122-128, София, ISSN 1310-3393

Денев, Стоян (2014) Физическо развитие и специфична подготвеност при деца с интелектуални затруднения при приложена специализирана методика по футбол. 2014, 167 стр. Научна степен: ОНС "доктор" Професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по Диплома No/дата: ВТ-15 4-0011 / 22.01.2015 Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" 2014, Научна степен: ОНС "доктор" Професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по Диплома No/дата: ВТ-15 4-0011 / 22.01.2015

Денев, Стоян (2014) Физическото развитие на 11-13-годишни деца с интелектуални затруднения. Спорт и наука, 2014, бр. 5, стр. 102-107. София, ISSN 1310-3393 Спорт и наука, 2014, бр. 5, стр. 102-107. София, ISSN 1310-3393

Денев, Стоян (2018) Футболът в училище – варианти за обучение. Велико Търново, „Ай анд Би“, 109 стр. ISBN: 978-619-7281-39-2 Велико Търново, „Ай анд Би“, 109 стр. ISBN: 978-619-7281-39-2

Димкова, Росица (2017) Behavioral analysis of premier league top coaches in concern with their pre and post game decisions. Анализ на поведението при решения на топ треньори от висша лига преди и след спортното състезание. Pedagogical Almanac, University "St. St. Cyril and Methodius ", 2017, issue 1, pp. 49-61, ISSN: 1310-358X, Педагогически алманах, ВТУ “Св. св. Кирил и Методий", , 2017, том 25, брой 1, стр. 49-61, ISSN: 2367-9360 (Online), ISSN: 1310-358Х (Print), COBISS.BG-ID 1287317476.

Драганова-Стойкова, Тамара (2007) Необходимост от психологическа подготовка на учениците при провеждане на модул туризъм. - В: Туристически и спортни практики в училище. Велико Търново: „Фабер”, 2007, с. 92-99. ISBN 978-954-775-700-4

Киров, Данаил (2016) (2016) "АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ ПРИ УЧЕНИЦИ ОТ ЧАСТНО АМЕРИКАНСКО УЧИЛИЩЕ – ГР. ПАФОС, КИПЪР", А QUESTIONNAIRE SURVEY OF STUDENTS FROM PRIVET AMERICAN SCHOOL – PHAPHOS, CYPRUS МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ПЕДАГОГИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ – ТРАДИЦИИ И СЪВРЕМЕННОСТ“ 17 – 18 ноември 2017 г., Велико Търново // International scientific conference "Pedagogical education - tradition and modernity", University of Veliko Turnovo, 2017

Киров, Данаил (2017) (2017) "КОНСТАТИРАНЕ НА ФИЗИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА 10-11 ГОДИШНИ МОМИЧЕТА ТРЕНИРАЩИ БАСКЕТБОЛ В БАСКЕТБОЛЕН КЛУБ „АТЛАНТАС – БАСКЕТБОЛНА АКАДЕМИЯ“ - ГР. ПАФОС, КИПЪР" // REPORT OF PHYSICAL DEVELOPMENT AT 10-11 YEARS OLD GIRLS PRACTISING BASKETBALL AT “ATLANTAS - BASKETBALL ACADEMY” - PAFOS, CYPRUS МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ – ТРАДИЦИИ И СЪВРЕМЕННОСТ, 17 – 18 ноември 2017 г., Велико Търново, // International scientific conference "Pedagogical education - tradition and modernity", University of Veliko Turnovo, 2017

Киров, Данаил (2017) (2017) Развитие и управление на спорта баскетбол "3 х 3" // DEVELOPMENT AND SPORTS MANAGEMENT "BASKETBALL 3 X 3" МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ПЕДАГОГИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ – ТРАДИЦИИ И СЪВРЕМЕННОСТ“ 17 – 18 ноември 2017 г., Велико Търново, с. 19-23 // International scientific conference "Pedagogical education - tradition and modernity", University of Veliko Turnovo, 2017, p. 19-23

Киров, Данаил (2018) (2018) "MODERN PERFORMANCES AND CHARACTERISTICS OF THE SPORT 3X3 BASKETBALL" 11th Annual International Conference: PHYSICAL EDUCATION SPORT & HEALTH, (PESH), 22nd- 23rd of November 2018, PITESTI, ROMANIA (indexing: Copernicus, EBSCO,Ulrich’s Periodicals Directory, Scipio, Cross ref) SERIES PUBLICATION TITLE: SCIENTIFIC REPORT PHYSICAL EDUCATION AND SPORT, VOLUME ISSN:1453-1194

Киров, Данаил (2018) (2018), ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА СПОРТУВАЩИТЕ „БАСКЕТБОЛ 3 Х 3“ // A QUESTIONNAIRE SURVEY OF COMPETITORS ON THE GAME OF “BASKETBALL 3 ON 3" Списание "Педагогически алманах", бр. 2, 2018, 189-195, Индексирано в: CEEOL, Directory of Research Journals Indexing in ResearchBib / Pedagogical Almanac Imdexed in CEEOL, Directory of Research Journals Indexing and Research Bib

Коева, Парашкева (2014) "Място на плуването в държавните образователни изисквания за началния етап на СОУ" Сборник научни статии "Научно-приложни аспекти на физическото възпитание и спорта - 2013"

Коева, Парашкева (2016) "Определяне степента на значимост на компонентите от програмираното обучение по плуване" Международна научна конференция "Педагогическо образование - традиции и съвременност", 2016г.

Коева, Парашкева (2016) "Перспективи за развитие на плуването в образователната система на Република България"

Коева, Парашкева (2012) "Програмирано обучение по плуване" Международна научна конференция "Кинезиология - 2012г."

Коева, Парашкева (2014) "Състояние и характеристика на училищата в Северозападна България, съобразно условията, които предоставят, за занимания с плуване" Сборник "Първа докторантска научна сесия", април 2014

Коева, Парашкева (2015) "Усъвършенстване методиката на обучение по плуване в началния етап на средното общообразователно училище" Международна научна конференция "Педагогическо образование - традиции и съвременност", 2015г.

Николов, Димитър (2007) Крумова-Цончева К. "Анализ на трудността на съчетанията на девойки старша възраст (13-14 год.) от държавното лично-отборно първенство по спортна гимнастика" Сп. Спорт и наука, гр. София

Николов, Димитър (2013) Николов Д. "Анализ на ефективността на приложена експериментална методика за развитие на психофизически качества у юноши" Първи научен семинар по проект „Развитие на академичния състав на „Св.св.Кирил и Методий”, гр. В.Търново

Петров, Людмил (2002) Tomova, S., L. PETROV (2002) "Ispitivanje osnovnih karakteristika potrosaca sportskog animatorskog proizvoda" Zbornik radova fakulteta fizicke kulture "Fis Komunikacije'2002", Univerzitet u Nisu, 442-445.

Петров, Людмил (2006) ПЕТРОВ, Л. (2006) "Физическото образование за учители във ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”, гр. Велико Търново" сб. Съвременни аспекти на спортното образование”, Унив.изд. ВТУ, В. Търново, с. 7.

Петров, Людмил (2002) PETROV, L., T. Davidova, M. Naumovski (2002) "Ball games and basketball training" Proceedings MEET, 2002, Technical University of Varna, p. 77

Петров, Людмил (2010) PETROV, L., V. Margaritova, G. Georgiev (2010) Interdependences in the motive potential's structure of young basketball players" // ПЕТРОВ, Л., В. Маргаритова, Г. Георгиев (2010) "Взаимозависимости в структурата на двигателния потенциал на млади баскетболисти" списание "Педагогически алманах" (2010) Великотърновски университет "Св.св. Кирил и Методий", с. 61

Петров, Людмил (2009) Popeska, B.,G. Georgiev, R. Hadzic, L., PETROV (2009) Comparative analyze for the rezults and structural diferences in movments from motor tests for evaluation at exactness, implemented in the children at Трудове на Великотърновския университет, 25 години Педагогически факултет, с. 495

Петров, Людмил (2009) Алексовска, Л., Л. ПЕТРОВ (2009) "Разлики в нивото на някои интелектуални способности между спортистите от колективните и индивидуални спортове" Трудове на Великотърновския университет, 25 години Педагогически факултет на Великотърновския университет, с. 500.

Петров, Людмил (2010) Вуксанович, В., Л. Величковска, Л. Петров. Взаимовръзка между тестовете за оценка на координацията и на интелекта при 12 годишни ученички. Сборник научни статии: "Съвременни проблеми на физическото възпитание и спорта", Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", 2010, с. 91-97, ISBN 978-954-423-604-5 Сборник научни статии: "Съвременни проблеми на физическото възпитание и спорта", Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", 2010, с. 91-97, ISBN 978-954-423-604-5

Петров, Людмил (2006) Д. Цонкова,А. Джамбазовски, Л. ПЕТРОВ (2006) "Иновационната функция в професионалната дейност на спортния педагог" сб. Съвременни аспекти на спортното образование, Университетско издателство на Великотърновския университет-В. Търново, с.14

Петров, Людмил (2006) Минева, М., Л. ПЕТРОВ, Л. Байчева (2006) "Базово изследване върху структурата, съдържанието и положителните ефекти от системни занимания със степ-аеробика при жени" сборник "Съвременни аспекти на спортното образование", Университетско издателство на ВТУ, Велико Търново, с. 188

Петров, Людмил (2010) Митревски, В., Г. Георгиев, Л. ПЕТРОВ (2010) "Разлики между знанията по учебния предмет физическо възпитание и спорт и спортните активности при ученички в средното образование" сборник научни трудове на Шуменския университет "Константин Преславски", ISBN: 978-954-400-298-5, 994-998

Петров, Людмил (2010) Наумовски, М., Л. Величковска, А. Реджепагич, Л. Петров. Влияние на някои морфологически характеристики върху точността при изпълнение на наказателни удари при елитни баскетболисти. Списание "Спорт и Наука", София, изв.бр. 4 - II част, с. 99-103, ISSN 1310-3393 Списание "Спорт и Наука", София, изв.бр. 4 - II част, с. 99-103, ISSN 1310-3393

Петров, Людмил (2002) Наумовски, М., Л. ПЕТРОВ (2002) "Влияние на борбата под коша в защита и нападение и отнетите топки върху крайния резултат в баскетболната игра" Сборник трудове на ВТУ "Кинезиология’2002", том 1, с. 248

Петров, Людмил (2001) Наумовски, М., С. Дуковски, Р. Христовски, Л. ПЕТРОВ (2001) "Факторна структура на баскетболната игра на отборите участници в Европейските турнири" сборник трудове на Технически университет, Варна, с. 159-162

Петров, Людмил (2007) ПЕТРОВ, Л. С. Денев (2007) "Изследване на издръжливостта на млади футболисти" списание "Спорт и наука", София, бр. 6, с. 62

Петров, Людмил (2002) ПЕТРОВ, Л. (2002) "Създаване и развитие на специалността “Педагогика на обучението по физическо възпитание” Сборник трудове на ВТУ, "Кинезиология’2002", том 1, с. 7-8. ISBN 954-9689-08--5

Петров, Людмил (2008) ПЕТРОВ, Л., А. Нейкова, М. Наумовски, Г. Георгиев (2008) Развитие на скоростната издръжливост при 15-16 годишни момичета и момчета, трениращи баскетбол списание "Спорт и Наука", София, изв.бр. 4, с.184-187, ISSN 1310-3393

Петров, Людмил (2008) ПЕТРОВ, Л., Д. Анчева (2008) "Приносът на нациите за развитието на физическата култура и спорт и Паневритмията в България" Сборник трудове от Националната научно-практическа конференция "Физическо възпитание и спорт", Велико Търново, с, 69

Петров, Людмил (2002) ПЕТРОВ, Л., Н. Първанов (2002) "Соколското движение в България" Zbornik radova fakulteta fizicke culture “Fis Komunikacije’2002”, Univerzitet u Nisu, с. 368-370.

Петров, Людмил (2010) ПЕТРОВ, Л., Н. Първанов (2010) "Относно състоянието на детско-юношеския баскетбол в България" сборник научни трудове на Шуменския университет "Константин Преславски", ISBN: 978-954-400-298-5, 1028-1031

Петров, Людмил (2010) ПЕТРОВ, Л., Н. Първанов, Е. Бичоку (2010) "По проблема за мениджмънта при подрастващи баскетболисти" списание "Спорт и Наука", бр. 1, с. 121

Петров, Людмил (2006) Петров, Л., Н. Първанов. Изследване развитието на силата при 12-13 годишни баскетболисти, Списание "Спорт и наука", София, с. 63-66, ISSN 1310-3393, изв. брой 1 Списание "Спорт и наука", София, с. 63-66, ISSN 1310-3393, изв. брой 1

Стефанов, Светослав (2011) Алексиева, Милена, Стоян Денев, Светослав Стефанов, Милен Видиновски. Ефективност от рекламните продукти в спортните събития на sportuvam.info. III Международна научна конференция “Кинезиология 2011”, В. Търново: “Бойка” сборник “Кинезиология 2011” с. 209-213 ISSN 1313-244X Великотърновски университет “Св.св. Кирил и Методий” III Международна научна конференция “Кинезиология 2011”, В. Търново: “Бойка” сборник “Кинезиология 2011” с. 209-213 ISSN 1313-244X Великотърновски университет “Св.св. Кирил и Методий”

Стефанов, Светослав (2014) Алексиева, Милена, Стоян Денев, Светослав Стефанов, Милен Видиновски. Проектно финансиране от национални и европейски фондове – възможност за развитие на неправителствените организации. Сборник от Юбилейна научна конференция 30 години Педагогически факултет 2014,В. Търново: „Фабер” с. 468-473 ISBN: 978-619-00-0352-6 Сборник от Юбилейна научна конференция 30 години Педагогически факултет 2014,В. Търново: „Фабер” с. 468-473 ISBN: 978-619-00-0352-6

Стефанов, Светослав (2012) Алексиева, Милена, Стоян Денев, Светослав Стефанов. Интензивна програма Eрaзъм – стaрт зa кaриeрнo рaзвитиe / Стоян Денев, Светослав Стефанов - IV Международна научна конференция “Кинезиология 2012”, В. Търново: “Бойка” сборник “Кинезиология 2012” с. 144 - 149 ISSN 1313-244X IV Международна научна конференция “Кинезиология 2012”, В. Търново: “Бойка” сборник “Кинезиология 2012” с. 144 - 149 ISSN 1313-244X

Стефанов, Светослав (2006) Възможности за оценяване на индивидуалните способности на участниците в турнирите по футбол при хора с интелектуални затруднения. сборник “Съвременни аспекти на спортното образование”, В. Търново, 2006, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, с. 212-216 ISBN 978-954-524-517-6 сборник “Съвременни аспекти на спортното образование”, В. Търново, 2006, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, с. 212-216 ISBN 978-954-524-517-6

Стефанов, Светослав (2010) Иванов, Людмил (2010) Пашов, А., Л. Петров, С. Стефанов, Г. Георгиев. Развитие на физическата работоспособност на 15-16 годишни волейболисти, Сборник "Съвременни проблеми на физическото възпитание и спорта", Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", 2010, с. 97-102, ISBN 978-954-423-604-5 Сборник "Съвременни проблеми на физическото възпитание и спорта", Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", 2010, с. 97-102, ISBN 978-954-423-604-5 Сборник "Съвременни проблеми на физическото възпитание и спорта", Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", 2010, с. 97-102, ISBN 978-954-423-604-5 Сборник "Съвременни проблеми на физическото възпитание и спорта", Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", 2010, с. 97-102, ISBN 978-954-423-604-5

Стефанов, Светослав (2016) Иванов, Людмил и др. Petrov, L., S. Stefanov, R. Guninski (2016) "MANAGEMENT OF SPORT BASKETBALL IN BULGARIA" // Петров, Л., С. Стефанов, Р. Гунински (2016) "Мениджмънт на спорта баскетбол в България" / Светослав Стефанов, Румен Гунински - International scientific conference "Pedagogical education - tradition and modernity", University ot Veliko Turnovo Международна научна конференция “Педагогическо образование – традиции и съвременност”, Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”, 18 – 19. 11.2016, Велико Търново, ISSN 2534-9317 Сборник от Международна научна конференция “Педагогическо образование – традиции и съвременност”, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”, 2016, Велико Търново, с. 238-241. ISSN 2534-9317

Стефанов, Светослав (2010) Кънчева, Е., Л. Петров, С. Стефанов (2010) “Първи стъпки в ските – учебно помагало за студенти от ВТУ”, I&B, В. Търново, ISBN 978-954-9689-56-3 I&B, В. Търново, ISBN 978-954-9689-56-3

Стефанов, Светослав (2014) Стефанов, С. (2014) Зависимость между развитием общих физических качеств и специфическими способностями, развиваемыми посредством методики начального обучения детей в возрасте 9-10 лет мини-волейболу, „Иновации в технологиях и образовании”, г. Белово, Россия, с.191-195, ISBN 978-5-89070-921-9 „Иновации в технологиях и образовании”, г. Белово, Россия, с.191-195, ISBN 978-5-89070-921-9

Стефанов, Светослав (2013) Стефанов, Светослав, М. Петкова Исследование качеств внимания учеников ІV класса после примененной модели обучения. 2013, VІ международная научная конференция „Иновации в технологиях и образовании”, г. Белово, Россия, с.191-195, ISBN 978-5-89070-921-9 2013, VІ международная научная конференция „Иновации в технологиях и образовании”, г. Белово, Россия, с.191-195, ISBN 978-5-89070-921-9

Стефанов, Светослав (2016) Стефанов,Светослав, "Специализирана методика за професионално ориентирана физическа подготовка на студенти от УАСГ" Международна научна конференция “Педагогическо образование – традиции и съвременност”, Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”, 18 – 19. 11.2016, Велико Търново, ISSN 2534-9317

Стефанов, Светослав (2014) Установяване на физическото развитие и двигателните качества при 9-10 годишни ученици след обучение по миниволейбол и бадминтон. 2014, сп. Педагогика, бр. 1, София, с. 74-78, ISSN 0861-3982 2014, сп. Педагогика, бр. 1, София, с. 74-78, ISSN 0861-3982

Цонкова, Димитринка (2002) Кинезиолошко специjалистичко обликуванье на тренингот. Просветно дело, Скопje година LV,Бр.5, 2002, с. 42

Цонкова, Димитринка (2004) Comparison of results from running on middle trace with the applicants at the class of training pedagogy in physical education. – В: Fizička kultura, Skopje, 2004, No 1, p.79

Цонкова, Димитринка (2013) Factors of the Professional Motivation of the Sport Pedagogues in Bulgaria. 6th Baltic Scientific conference “Sport Science for Sustainable Society”: Latvian Academy of Sport Education, Riga, 2013, p. 33. http://www.lspa.lv/files/2013/Abstracts.pdf, p. 80. ISBN 978-9984-9204-6-7

Цонкова, Димитринка (2013) Seventh grade pupils’ motivation to participate in the tourism education module. Studia Universitatts Babe-Bolyai-Romania. Educatio artis gymnasticae, 2013, Vol. 58 (LVІІІ), 3, p 25-30. ISSN 1453-4223. http://www.studia.ubbcluj.ro/download/pdf/811.pdf.

Цонкова, Димитринка (2013) Tsonkova, D. Study of sports teachers students’ skills for self-assessment of their professional qualities. International Journal of Cognitive Research in science, engineering and education (IJCRSEE), 2013, 1 Vol.1, No 2, p. 16-20. ISSN 2334-847X (Printed) ISSN 2334-8496 (Online); Scopus coverage years: from 2013 to 2018; https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57193062688; Author ID: 57193062688 International Journal of Cognitive Research in science, engineering and education (IJCRSEE), 2013, 1 Vol.1, No 2, p. 16-20. ISSN 2334-847X (Printed) ISSN 2334-8496 (Online); Scopus coverage years: from 2013 to 2018; https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57193062688; Author ID: 57193062688

Цонкова, Димитринка (2002) Актуални проблеми на професионалната подготовка на учители по физическо възпитание и спорт. Проблеми на училищното физическо възпитание и спорт”. С., 2002, с.7

Цонкова, Димитринка (2018) В памет на проф. Михаил Бъчваров, дн– представяне на книгата „Спортологични основи и спортологичен анализ на физическото възпитание“ Сб. Педагогическото образование - традиции и съвременност. В. Търново, Ай анд Би. 2018, с. 19-24

Цонкова, Димитринка (2014) Възможности за подобряване на физическата подготовка на курсантите от НВУ „В. Левски“ чрез Кросфит Сб. 100 години авиационно образование в България. В. Търново: ИК на НВУ „В. Левски”, 2014, с. 269-274. ISBN 978-954-713-216-8.

Цонкова, Димитринка (2014) Дидактическо осигуряване на обучението по физическо възпитание и спорт София: Star Way, 2014. 211 с. ISBN 978-954-8685-23-8; COBISS.BG-ID 1266739940

Цонкова, Димитринка (2007) Значение на академичната мобилност и международните програми за развитието на общоевропейската интеграция в областта на спортното образование. Спорт и наука, 2007, №3 (извънреден), с. 40-45. ISSN 1310-3393.

Цонкова, Димитринка (2006) Изследване развитието на издръжливостта в баскетбола при 12-13 годишни момчета. Спорт и наука, 2006, №2 (извънреден), с. 39.

Цонкова, Димитринка (2018) Място и значение на двигателната компетентност в структурата на готовността на военнослужещия за професионална дейност. Сб. доклади годишна международна научна конференция на факултет "Авиационен", 19‐20 апр. 2018 г., Д. Митрополия. 2018 [Електронен ресурс]‐ Текстови данни. Д. Митрополия: НВУ "Васил Левски", 2018, с.444-450. ISBN 978-954-713-114-9 Сб. доклади годишна международна научна конференция на факултет "Авиационен", 19‐20 апр. 2018 г., Д. Митрополия. 2018 [Електронен ресурс]‐ Текстови данни. Д. Митрополия: НВУ "Васил Левски", 2018, с.444-450. ISBN 978-954-713-114-9

Цонкова, Димитринка (2012) Ниво на физическата годност на курсанти след обучение по начална военна подготовка. Кинезиология’ 2012. В. Търново: I & B, 2012, с. 185-189. ISSN 1313-244X.

Цонкова, Димитринка (2011) Павлов, Д., Д. Цонкова. Дидактически анализ на учебните програми и обучението на студентите по учебната дисциплина „Туризъм, алпинизъм и ориентиране” във висшите училища. – Спорт & наука, 2011, №6, с. 199-204. ISSN 1310-3393. COBISS.BG-ID 1121090276 Спорт & наука, 2011, №6, с. 199-204. ISSN 1310-3393. COBISS.BG-ID 1121090276

Цонкова, Димитринка (2015) Програма за интензивно възстановяване на спортисти с умора и претренираност. Сб.Юбилейна международна научна конференция "50 години ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" 1963-2013 [Eлектронен ресурс]. В. Търново: Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2015, с. 503-506. ISBN 978-619-208-001-3; COBISS.BG-ID 1274917860

Цонкова, Димитринка (2011) Психологически механизми на интереса към спортнопедагогическата дейност. Кинезиология’2011. В. Търново: I&B, 2011, с. 128-131. ISSN 1313-244X.

Цонкова, Димитринка (2014) Спортна психология – обзорен лекционен курс София: Star Way, 2014.100 с. ISBN 978-954-8685-20-7; COBISS.BG-ID 1261570276

Цонкова, Димитринка (2015) Съвременни измерения на професионализма в спортното образование. Сб. доклади от Международна научна конференция Педагогическото образование - традиции и съвременност, Велико Търново, 20-21 ноември 2015 г. [Електронен ресурс] / състав. Рени Христова-Коцева, В. Търново : Ай анд Би, 2015, с. 24-29, ISBN 978-619-7281-01-9; COBISS.BG-ID 1281978852

Цонкова, Димитринка (2014) Теория и методика на физическото възпитание В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2014. 204 с. ISBN 978-954-524-979-2; COBISS.BG-ID 1266359524

Цонкова, Димитринка (2007) Теория и методика на физическото възпитание: Лекционен курс В. Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2007. 275 с. ISBN 978-954-524-581-7; COBISS.BG-ID 1226997220

Цонкова, Димитринка (2012) Физическа кондиция на момичета от шести и седми клас (28 години по-късно). Кинезиология’2012. В. Търново: I&B, 2012, с. 97-101. ISSN 1313-244Х.

Цонкова, Димитринка (2000) Физическата работоспособност при екстремални условия и антропомаксимологията. Взаимодействие между университетите и неправителствените организации по пътя на интеграция с Европейския съюз. Габрово, УИ „В. Априлов”, 2000, с. 259.

Цонкова, Димитринка (1998) Цонкова, Д. (Кадинова). Възможности за формиране на мотивация чрез уроците по ритмика. Личност. Мотивация.Спорт. Том 4. София: НСА ПРЕС, 1998, с. 99-103. ISBN 954-718-019-3

Цонкова, Димитринка (2002) Цонкова, Д. (Кадинова). Трудовата реализация – критерий за професионалната готовност на учителите по физическо възпитание. Сб. Кинезиология 2002, Том 1. Науч. ред. Л. Петров. В. Търново : Бойка, 2002, с. 29-31. ISBN 954-9689-08-5 COBISS.BG-ID 1040309732 Сб. Кинезиология 2002, Том 1. Науч. ред. Л. Петров. В. Търново : Бойка, 2002, с. 29-31. ISBN 954-9689-08-5 COBISS.BG-ID 1040309732

Цонкова, Димитринка (2006) Цонкова, Д. А. Джамбазовски, Л. Петров. Иновационната функция в професионалната дейност на спортния педагог. Съвременни аспекти на спортното образование. В. Търново : УИ. Св. св. Кирил и Методий, 2006, с. 14 -. /Състав. Д. Цонкова, Й. Йотов/ ISBN 954-524-517-4; ISBN 978-954-524-517-6; COBISS.BG-ID 1046101476 Съвременни аспекти на спортното образование. В. Търново : УИ. Св. св. Кирил и Методий, 2006, с. 14 -. /Състав. Д. Цонкова, Й. Йотов/ ISBN 954-524-517-4; ISBN 978-954-524-517-6; COBISS.BG-ID 1046101476

Цонкова, Димитринка (2004) Цонкова, Д. Анализ на резултатите от теста “100 м гладко бягане” на кандидат-студентите за специалност Педагогика на обучението по физическо възпитание. Спорт & наука, 2004, № 5, с.111-117. ISSN 1310-3393; COBISS.BG-ID 1166204388 Спорт & наука, 2004, № 5, с.111-117. ISSN 1310-3393; COBISS.BG-ID 1166204388

Цонкова, Димитринка (2010) Цонкова, Д. Значение на обучението по планинарство и спортно ориентиране за формиране на адекватна професионална готовност. – Спорт & наука, 2010, №3, с. 73-78. ISSN 1310-3393; COBISS.BG-ID 1121090276 Спорт & наука, 2010, №3, с. 73-78. ISSN 1310-3393; COBISS.BG-ID 1121090276

Цонкова, Димитринка (2003) Цонкова, Д. Л. Димитров. Социални умения на учителя по физическо възпитание. Сб. доклади от годишна научна конференция на НСА “Спорт, общество, образование”. Том 8. София : София : НСА Прес, 2002-<2003> с. 198-202./ ред. кол. Й. Йонков ... и др./ ISBN 954-718-107-6; COBISS.BG-ID 1273035748 Сб. доклади от годишна научна конференция на НСА “Спорт, общество, образование”. Том 8. София : София : НСА Прес, 2002-<2003> с. 198-202./ ред. кол. Й. Йонков ... и др./ ISBN 954-718-107-6; COBISS.BG-ID 1273035748

Цонкова, Димитринка (2003) Цонкова, Д. Мотивация за професионална реализация на студентите (осем години по-късно). Сб. Личност. Мотивация. Спорт. Том 9. София: НСА ПРЕС, 2003, с. 79-83. ISBN 954-718-123-8 Личност. Мотивация.Спорт. Том 9. София: НСА ПРЕС, 2003, с. 79-83. ISBN 954-718-123-8

Цонкова, Димитринка (2005) Цонкова, Д. Някои размисли върху педагогическото творчество на съвременния учител по физическо възпитание и спорт. Сб. доклади от Национална научна сесия Педагогически приноси В. Търново : Бойка, 2005, с. 228-. /Ред. кол. Вера Бойчева и др/. ISBN 954-9689-25-5; COBISS.BG-ID 1044657124 Сб. доклади от Национална научна сесия Педагогически приноси В. Търново : Бойка, 2005, с. 228-. /Ред. кол. Вера Бойчева и др/. ISBN 954-9689-25-5; COBISS.BG-ID 1044657124

Цонкова, Димитринка (2008) Цонкова, Д. Приложение на съвременните образователни технологии в спортното образование. Сб. Юбилейна научна сесия „100 години от обявяване независимостта на България”, Д. Митрополия : ИК НВУ„В. Левски”, 2008, с. 169-175. ISBN 978-954-713-092-0; COBISS.BG-ID 1231073252 Сб. Юбилейна научна сесия „100 години от обявяване независимостта на България”, Д. Митрополия : ИК НВУ„В. Левски”, 2008, с. 169-175. ISBN 978-954-713-092-0; COBISS.BG-ID 1231073252

Цонкова, Димитринка (2006) Цонкова, Д. Професионална компетентност на спортния педагог. Съвременни аспекти на спортното образование. В. Търново : УИ. Св. св. Кирил и Методий, 2006, с. 54. /Състав. Д. Цонкова, Й. Йотов/ ISBN 954-524-517-4; ISBN 978-954-524-517-6; COBISS.BG-ID 1046101476 Съвременни аспекти на спортното образование. В. Търново : УИ. Св. св. Кирил и Методий, 2006, с. 54. /Състав. Д. Цонкова, Й. Йотов/ ISBN 954-524-517-4; ISBN 978-954-524-517-6; COBISS.BG-ID 1046101476

Цонкова, Димитринка (2011) Цонкова, Д. С. Томова. Актуални тенденции на Wellness линията в спортната анимация. Сб. "50 години от полета на първия човек в Космоса" : доклади от научна конференция 14-15 април 2011 година, Долна Митрополия. Т. 2. Д. Митрополия : НВУ. "Васил Левски". Фак. Авиационен, 2011, с. 191-195. ISBN 978-954-713-102-6; COBISS.BG-ID 1286026468 Сб. "50 години от полета на първия човек в Космоса" : доклади от научна конференция 14-15 април 2011 година, Долна Митрополия. Т. 2. Д. Митрополия : НВУ. "Васил Левски". Фак. Авиационен, 2011, с. 191-195. ISBN 978-954-713-102-6; COBISS.BG-ID 1286026468

Цонкова, Димитринка (2008) Цонкова, Д. Спортната дейност в тим билдинг програмите. Сб. Личност. Мотивация. Спорт. Т. 13, ч. 2. София : НСА ПРЕС, 2008, с. 33-38. ISBN 978-954-718-229-5 Сб. Личност. Мотивация. Спорт. Т. 13, ч. 2. София : НСА ПРЕС, 2008, с. 33-38. ISBN 978-954-718-229-5

Цонкова, Димитринка (2013) Цонкова, Д. Сравнителен анализ на постиженията на гимназисти от град Велико Търново по тест за ловкост. Сб. Европейски стандарти в спортното образование : доклади от международна научна конференция. науч. ред. Д. Цонкова. Враца, 2013 / В. Търново : Ай анд Би, 2013, с. 158-162. ISBN 978-954-9689-78-5; COBISS.BG-ID 1274513892 Сб. Европейски стандарти в спортното образование : доклади от международна научна конференция. науч. ред. Д. Цонкова. Враца, 2013 / В. Търново : Ай анд Би, 2013, с. 158-162. ISBN 978-954-9689-78-5; COBISS.BG-ID 1274513892

Цонкова, Димитринка (2010) Цонкова, Д. Структура на професионалната спортнопедагогическа насоченост. – Спорт & наука, 2010, №4, с. 86-92. ISSN 1310-3393; COBISS.BG-ID 1121090276 Спорт & наука, 2010, №4, с. 86-92. ISSN 1310-3393; COBISS.BG-ID 1121090276

Цонкова, Димитринка (2006) Цонкова, Д. Съвременни аспекти на професионалната подготовка на спортния педагог. В. Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2006. 130 с.ISBN-10: 954-524-537-9; ISBN-13: 978-954-524-537-4; COBISS.BG-ID 1242741476 В. Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2006. 130 с.ISBN-10: 954-524-537-9; ISBN-13: 978-954-524-537-4; COBISS.BG-ID 1242741476

Цонкова, Димитринка (2017) Цонкова, Д. Теория и методика на физическото възпитание (второ допълнено и преработено издание). В. Търново: Ивис, 2017, 180 с. ISBN 978-619-205-074-0; COBISS.BG-ID 1286349284 В. Търново: Ивис, 2017, 180 с. ISBN 978-619-205-074-0; COBISS.BG-ID 1286349284

Цонкова, Димитринка (2011) Цонкова, Д. Учебното портфолио в практическото обучение на студентите-спортни педагози. – Спорт & наука, 2011, №2, с. 90. ISSN 1310-3393; COBISS.BG-ID 1121090276 Спорт & наука, 2011, №2, с. 90. ISSN 1310-3393; COBISS.BG-ID 1121090276

Цонкова, Димитринка (2007) Цонкова, Д. Факторна структура на професионалната готовност при студенти-бъдещи спортни педагози. – Спорт & наука, 2007, №1, с. 162-168. ISSN 1310-3393; COBISS.BG-ID 1121090276 Спорт & наука, 2007, №1, с. 162-168. ISSN 1310-3393; COBISS.BG-ID 1121090276

Цонкова, Димитринка (2014) Цонкова, Д., Е. Бораджиева. Психология (обща, възрастова, педагогическа и спортна). В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2014. 208 с. ISBN 978-954-524-953-2; COBISS.BG-ID 1265741284 В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2014. 208 с. ISBN 978-954-524-953-2; COBISS.BG-ID 1265741284

Цонкова, Димитринка (2008) Цонкова, Д., Л. Петров. Агресивността на учениците през погледа на спортния педагог. Сб. Формиране на адекватна психофизическа готовност на учениците за преодоляване на екстремални ситуации. Състав., науч. ред. Д. Кайков, М. Малчев. В. Търново : Фабер, 2008, с. 40-45. ISBN 978-954-400-003-5; COBISS. BG - ID 1229828836 Сб. Формиране на адекватна психофизическа готовност на учениците за преодоляване на екстремални ситуации. Състав., науч. ред. Д. Кайков, М. Малчев. В. Търново : Фабер, 2008, с. 40-45. ISBN 978-954-400-003-5; COBISS. BG - ID 1229828836

Цонкова, Димитринка (2010) Цонкова, Д., С. Томова. Мотивация на туристическата клиентела за участие в спортноанимационните програми. Сб. Личност, мотивация, спорт. Т. 15, ч. 2. Под науч. ред. на М. Георгиев. София: НСА ПРЕС, 2010, с. 285-290. ISBN 978-954-718-279-9; COBISS.BG-ID 1269360100 Сб. Личност, мотивация, спорт. Т. 15, ч. 2. Под науч. ред. на М. Георгиев. София: НСА ПРЕС, 2010, с. 285-290. ISBN 978-954-718-279-9; COBISS.BG-ID 1269360100

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/