Публикации в научна област/раздел Обществено здраве / Public Health


Алексиева, Милена (2014) Включващо обучение за деца със СОП чрез средствата на баскетболната игра –В: сб. „30 години педагогически факултет“ с. 443, „Фабер”, В. Търново ISBN: 978-619-00-0352-6

Алексиева, Милена (2014) КОНСТАТИРАНЕ НИВОТО НА СПЕЦИФИЧНАТА ПОДГОТВЕНОСТ НА 15-18-ГОДИШНИ МОМЧЕТА С ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ СУ – Шеста международна научна конференция – „Съвременни тенденции на физическото възпитание”, 2014 ISSN 1314-2275

Алексиева, Милена (2015) ОСОБЕНОСТИ НА СПЕЦИФИЧНАТА БАСКЕТБОЛНА ПОДГОТВЕНОСТ НА УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ Сп. Спорт и наука 2015/5

Алексиева, Милена (2015) Оценяване индивидуалните баскетболни способности на ученици с интелектуални затруднения Спорт и наука, с. 226, Изв. бр. 5, С. ISSN: 1310-3393

Алексиева, Милена (2015) Ръководство по футбол за деца и младежи с ментални увреждания „Ай анд Би“, В. Търново, ISBN: 978-854-9689-98-3

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2015) Belomazheva-Dimitrova, S. Changes in the End Feel of the Elbow Joint during Recovery Process after Conservatively Treated Stable Fractures Scientific Report Physical Education and Sport, volume (19, 2015), Romania, ISSN:1453-1194

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2013) Belomazheva-Dimitrova, S. Elbow Stiffness – Nature and Ethiopathogenesis Research in Kinesiology, volume (41, 1/2013), Skopje, Macedonia, ISSN: 1857-7679

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2011) Belomazheva-Dimitrova, S. Research of the etiology and pathogenesis factors of the joint contracture В сборник трудове от Трета международна научна конференция „Кинезиология ‘2011”, Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий”, 27-28 октомври, 2011, Велико Търново.

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2015) Belomazheva-Dimitrova, S., Stoichevski, M. Kinesiotaping Method – The New Achievement In Sport-Recovery Practice Сп. Педагогически алманах, Университетско издателство „Св., св. Кирил и Методий“, Велико Търново, брой 1/2015, ISSN 1310-358X

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2014) Belomazheva-Dimtrova, S. Recovery of the Complex Elbow Function after Stable Intra-Articular Fractures Scientific Report Physical Education and Sport, volume (18, 2014), Romania, ISSN: 1453-1194

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2013) Belomazheva-Dimtrova, S. Study of the Effect of Mobilization and Muscle-Inhibitory Techniques on an Elbow Arthrokinematics after Conservative Treatment of Intra-Articular Fractures of the Elbow Joint Scientific Report Physical Education and Sport, volume (19, 2013), Romania, ISSN: 1453-1194

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2014) Zaharieva. D., S. Belomazheva-Dimtrova. THE GOOD POSTURE OF LITTLE CHILD Сборник трудове от Юбилейна международна конференция "30 години Педагогически факултет", ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 21-ви ноември, 2014, В.Т.

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2016) Беломъжева-Димитрова, С. Въздействие върху болковата симптоматика на комплексна кинезитерапевтична методика за възстановяване на лакътната става след стабилни фрактури Сп. Медицина и спорт, брой 1-2/2016, ISSN 1312-5664, с. 26-31

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2016) Беломъжева-Димитрова, С. Кинезитерапия след стабилни лакътни фрактури I & B, Велико Търново, 2016, ISBN 978-954-9689-87-7

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2009) Беломъжева-Димитрова, С. Опит за изграждане на методика за ежедневна оценка на болката и функционалния дефицит в областта на лакътната става след прекарани травматични увреждания Научни трудове от Научна конференция на Русенски университет „Ангел Кънчев” и Съюз на учените, секция „Здравна промоция и превенция”, том 48, серия 8,1, 2009, Русе.

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2009) Беломъжева-Димитрова, С. Системен подход за диагностика на функционалния дефицит в областта на лакътната става след прекарани травматични увреждания Сп. Педагогически алманах, Университетско издателство „Св., св. Кирил и Методий“, брой 2, 2009, Велико Търново.

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2014) Беломъжева-Димитрова, С. Функционално възстановяване на лакътния комплекс след консервативно лекувани фрактури на лакътната става. Дисертационен труд. Велико Търново, 2014. Великотърновски университет, Педагогически факултет, катедра Теория и методика на физическото възпитание.

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2009) Беломъжева-Димитрова, С., Е. Кънчева. Проучване на средствата и методите на Кинезитерапия прилагани в областта на лакътната става с цел преодоляване на функционалния дефицит Научни трудове - Русенски университет „Ангел Кънчев” и Съюз на учените, секция „Здравна промоция и превенция”, том 48, серия 8,1, 2009, Русе.

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2010) Беломъжева-Димитрова, С., Н. Попов. Изследване ефекта на някои мануални техники върху възстановяването на подвижността в лакътната става след оперативно лечение на вътреставни фрактури Научни трудове - Русенски университет „Ангел Кънчев” и Съюз на учените, секция „Здравна промоция и превенция”, том 49, серия 8,1, 2010, Русе.

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2011) Беломъжева-Димитрова, С., Н. Попов. Функционални резултати от комплексна кинезитерапия след консервативно лечение на вътреставни фрактури в лакътната става Научни трудове - Русенски университет „Ангел Кънчев” и Съюз на учените, секция „Здравна промоция и превенция”, том 50, серия 8,1, 2011, Русе.

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2015) Захариева, Д., С. Беломъжева-Димитрова. Оценката на стойката на децата в миналото и днес Сборник доклади от научна конференция на тема “Европейски стандарти в спортното образование”, Враца, 31 май – 1 юни, 2015

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2017) Качествен анализ на болковата симптоматика при приложение на комплексна кинезитерапевтична методика след стабилни лакътни фрактури Списание Медицина и Спорт, брой 1-2/2017, ISSN 1312-5664.

Давидова, Теодора (2016) ДАВИДОВА, Т., Д. Тасева, К. Лазарова-Николова. Физическо възпитание на деца със специални образователни потребности Сборник доклади от Международна конференция-МУ "Проф.д-р Параскев Стоянов", гр. Варна

Иванов, Людмил (2010) Анчева, Д., Л. ПЕТРОВ (2010) "Разработване на модул за обучение по паневритмия като система за рекреация: елементи, компетенции, учебно съдържание" списание "Спорт и Наука", изв. брой 4, с. 284, ISSN 1310-3393

Симеонов, Димитър (2014) География на общественото здраве в България. Социални аспекти Изд. „СТИКЕРИ-БЕ”, Варна, 2014, 204 с. ISBN 978-619-90173-1-9

Симеонов, Димитър (2015) Съвременни измерения на медицинската география във Великотърновския университет В: ІХ юбилеен конгрес по медицинска география с международно участие, посветен на 100 години от рождението на основателя на медицинската география в България, София, 2015

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/