Публикации в научна област/раздел Обществено здраве / Public Health


Алексиева, Милена (2015) Алексиева, Милена, Стоян Денев. Ръководство по футбол за деца и младежи с ментални увреждания. В. Търново: „Ай анд Би“. 2015, 121 с. ISBN: 978-854-9689-98-3; COBISS.BG-ID 1279884772 В. Търново: „Ай анд Би“, 121 с. ISBN: 978-854-9689-98-3; COBISS.BG-ID 1279884772

Алексиева, Милена (2015) Алексиева, Милена. Оценяване индивидуалните баскетболни способности на ученици с интелектуални затруднения, 2015 Спорт и наука, 2015, Изв. бр. 5, с. 226-232. София, ISSN: 1310-3393; COBISS.BG-ID 1121090276 Спорт и наука, 2015, Изв. бр. 5, с. 226-232. София, ISSN: 1310-3393

Давидова, Теодора (2016) ДАВИДОВА, Т., Д. Тасева, К. Лазарова-Николова. Физическо възпитание на деца със специални образователни потребности Сборник доклади от Международна конференция-МУ "Проф.д-р Параскев Стоянов", гр. Варна, Варненски Медицински Форум, том 5, брой приложение 4, МУ - Варна, 2016, с.362

Симеонов, Димитър (2014) География на общественото здраве в България. Социални аспекти Изд. „СТИКЕРИ-БЕ”, Варна, 2014, 204 с. ISBN 978-619-90173-1-9

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/