Публикации в научна област/раздел Растениевъдство / Crop Sciences


Аркадиев, Димитър (2004) Зависимости между структурните елементи на добива, нормите на азотното торене и метеорологичните условия при твърдата пшеница РАСТЕНИЕВЪДНИ НАУКИ, 2004, том XLI, бр.4, с.317-321. ISSN: 0568-465-X.

Аркадиев, Димитър (1996) Влияние на комбинация от фактори върху средните добиви от пшеница Сб. Проблеми на селекцията, семезнанието, семепроизводството и агротехниката. Научни трудове, Т.2. Агротехника и икономика, Русе, 1996, с.196-200.

Аркадиев, Димитър (2001) Икономическа ефективност на азотното торене при твърда пшеница сорт Прогрес Сп. Животновъдни науки, София, Национален център за аграрни науки, 2001, кн.6, с. 106-108. , ISSN: 0514-7441.

Аркадиев, Димитър (2000) Икономическа ефективност от 50- и 100-процентно уплътняване на сеитбообръщение ечемик-царевица при различни азотни норми Почвознание,агрохимия и екология, кн.3, 2000, с. 19-22. ISSN: 0568-465-X.

Аркадиев, Димитър (2000) Икономическа ефективност от 50- и 100-процентно уплътняване на сеитбообръщение пшеница-царевица при различни азотни норми Растениевъдни науки, том 37, кн.3, 2000, с. 166-170. ISSN: 0568-465-X.

Аркадиев, Димитър (1995) Трайна тенденция в развитието на добивите от сортове мека зимна пшеница. Сб.Устойчиво земеделие в условията на прехода към пазарна икономика. Пловдив, Пловдив, АИ на ВСИ, Октомври 1995, том ІV, кн.2, с.91-94.

Хрисимов, Николай (2012) Храната в Първото българско царство. Стандарти на всекидневието през Средновековието и Новото време. Сборник материали от Първа и Втора научни кръгли маси. Ред. Красимира Мутафова, Надежда Христова, Ивелин Иванов, Гергана Георгиева. – В. Търново: Faber, 2012, с. 201-232. ISBN 978-954-400-721-8; COBISS.BG-ID 1250887908

Хънтов, Владимир (2011) За необходимостта от специализирана чуждоезикова компетентост в Националната служба за растителна защита (НСРЗ) Дни на науката 2010. Съюз на учените в България. Клон Велико Търново. Редакционна колегия: проф. дтн Михаил Харалампиев, проф. д-р Валентина Стоянова, проф. д-р Димитър Цветков, доц. д-р Лиляна Бояджиева, н.с. Невяна Бъчварова. Велико Търново, 2011, стр. 24-29. ISSN 1314-2283.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/