Публикации в научна област/раздел Информатика и компютърни науки / Informatics and Computer Science


Бакоев, Валентин (2019) Fast Computing the Algebraic Degree of Boolean Functions In: Ćirić M., Droste M., Pin JÉ. (eds) Algebraic Informatics. CAI 2019. Lecture Notes in Computer Science, vol 11545. Springer, Cham, DOI: 10.1007/978-3-030-21363-3_5 Online ISBN 978-3-030-21363-3, Print ISBN 978-3-030-21362-6 Preprint: Cornell University Library, https://arxiv.org/abs/1905.08649

Бакоев, Валентин (2008) A Method for Efficient Computing the Number of Codewords of Fixed Weights in Linear Codes Discrete Applied Mathematics, Vol. 156 (15), 2008, pp. 2986–3004. ISSN: 0166-218X; https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166218X08000255

Бакоев, Валентин (2018) About the ordinances of the vectors of the n-dimensional Boolean cube in accordance with their weights Cornell University Library, https://arxiv.org/abs/1811.04421

Бакоев, Валентин (2005) Algorithms for computing the number of codewords of fixed weight in linear codes Proc. of IV Intern. Workshop on Optimal codes and related topics (June 17-23, 2005), Pamporovo, Bulgaria, pp. 36-41. ISBN: 954-8986-18-3

Бакоев, Валентин (2019) Combinatorial and Algorithmic Properties of One Matrix Structure at Monotone Boolean Functions Cornell University Library, https://arxiv.org/abs/1902.06110

Бакоев, Валентин (2008) Efficient Computing of Some Vector Operations over GF(3) and GF(4) Serdica Journal of Computing, 2, 2008, pp.137-144. ISSN 1314-7897 - Online; ISSN 1312-6555 - Print http://serdica-comp.math.bas.bg/index.php/serdicajcomputing/article/view/45/0

Бакоев, Валентин (2017) Enumeration of Some Closed Knight Paths Proceedings of the Int. Sci. Conf. “UNITEX 2017”, Gabrovo (Bulgaria), 17-18 November 2017, pp. II-416 - II-418; Cornell University Library, https://arxiv.org/abs/1711.06792

Бакоев, Валентин (2016) Experimental Investigation of Some Algorithms for Computing a Maximum Flow in Flow Networks, Proceedings of the 3rd Virtual Multidisciplinary Conference, held at www.quaesti.com during December, 7 - 11, 2015, Zilina, Slovakia. ISSN: 2453-7144, CD ROM ISSN: 1339-5572 ISBN: 978-80-554-1170-5. DOI: 10.18638/quaesti.2015.3.1

Бакоев, Валентин (2017) Fast Bitwise Implementation of the Algebraic Normal Form Transform Serdica Journal of Computing 11 (2017), No 1, pp. 45-57. ISSN 1314-7897 – Online, ISSN 1312-6555 – Print; http://serdica-comp.math.bas.bg/index.php/serdicajcomputing/article/view/304

Бакоев, Валентин (2008) Fast computing of the positive polarity Reed-Muller transform over GF(2) and GF(3) Proc. of the XI Intern. Workshop on Algebraic and Combinatorial Coding Theory (ACCT), 16-22 June, 2008, Pamporovo, Bulgaria, pp.13-21. ISSN: 1313-423X; http://www.moi.math.bas.bg/acct2008/b2.pdf

Бакоев, Валентин (2017) Fast Implementation of the ANF Transform Mini-symposium “Optimal Codes and Related Topics” in the frame of Second International Conference “Mathematics Days in Sofia”, July 10–14, 2017, Sofia, Bulgaria, http://www.math.bas.bg/moiuser/OCRT2017/a3.pdf

Бакоев, Валентин (2015) HARDWARE AIDED PSEUDO-RANDOM NUMBER GENERATOR AS MODULE FOR EMBEDDED DEVICES International Conference AUTOMATICS AND INFORMATICS’15, 4-7 October 2015, Sofia, Bulgaria CD: ISSN 1313-1869; PROCEEDINGS: ISSN 1313-1850

Бакоев, Валентин (1988) Information interaction with multidimensional text information objects MATHEMATICS AND EDUCATION IN MATHEMATICS, Sofia, 1988, pp. 465-469. (Proceedings of the Seventeenth Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, Sunny Beach, April 6–9, 1988). http://www.math.bas.bg/smb/PK/17-1988.pdf

Бакоев, Валентин (2012) One more way for counting monotone Boolean functions Proc. of the XIII Intern. Workshop on Algebraic and Combinatorial Coding Theory (ACCT), 15-21 June, 2012, Pomorie, Bulgaria, pp. 47-52. ISSN: 1313-423X; http://www.math.bas.bg/moiuser/~ACCT2012/b8.pdf

Бакоев, Валентин (2018) Ordinances of the vectors of the n-dimensional Boolean cube in accordance with their weights Book of Abstracts of 14SMAK, Kragujevac, Serbia, May 16 – 19, 2018, p. 103; ISBN 978-86-6009-055-5; https://imi.pmf.kg.ac.rs/kongres

Бакоев, Валентин (1994) Programme pour ordinateur destine a l'enseignement de l'orthographe francaise a travers la grammaire. Accord des participes. Proceedings of the Intern. Conf. "LA LANGUE ET LA LITTÉRATURE FRANÇAISES DANS LA CIVILLISATION MONDIALE" (Nov. 5-7, 1992), Issue of Veliko Tarnovo University, 1994, pp. 345-359. ISBN 9954-524-087-3

Бакоев, Валентин (2017) Sequence A294648 in the Online Encyclopedia of Integer Sequences (OEIS) (an author). The OEIS, accessible online at http://oeis.org/A294648

Бакоев, Валентин (2018) Sequence A305860 in the Online Encyclopedia of Integer Sequences (OEIS) (an author). The OEIS, accessible online at http://oeis.org/A305860

Бакоев, Валентин (2002) Some Properties of One Matrix Structure at Monotone Boolean Functions Proceedings of the European Women in Mathematics International Workshop on Groups and Graphs, Varna, Bulgaria, 31 Aug. - 6 Sep. 2002, pp. 5-8. ISBN 954-8986-11-6

Бакоев, Валентин (2014) Synchronizing inventory and transport within supply chain management Study Group Report, "European Study Group with Industry ESGI 99 (Novi Sad, Serbia, Feb 3-7, 2014)" http://www.maths-in-industry.org/miis/640/

Бакоев, Валентин (2010) The recurrence relations in teaching students of Informatics Informatics in Education, 2010, Vol. 9, No. 2, pp 159–170. ISSN: 1648-5831 (printed), 2335-8971 (online); https://www.mii.lt/informatics_in_education/htm/INFE171.htm

Бакоев, Валентин (1995) Генериране на подмножествата на частично наредено множество със запазване на сянката Сборник доклади от IV конф. “Приложения на математиката в икономиката и проблеми на обучението по математика и информатика”, ВФСИ “Д. А. Ценов” и СМБ Свищов, 6 - 8 април, 1995, стр. 186-192.

Бакоев, Валентин (2014) Дискретна математика: множества, релации, комбинаторика Издателство КЛМН, София, ISBN 978-954-8212-05-2

Бакоев, Валентин (1989) Други оператори - VII глава от "Основи на информатиката (Програмиране и приложение на информатиката в хуманитарните специалности)" Издателство на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 1989 г., стр. 41-49.

Бакоев, Валентин (2015) Златното сечение и числата на Фибоначи – синергетични връзки между математика, информатика и музика Математика и информатика, год. LVIII, кн. 4, 2015, стр. 382 – 402. ISSN 1314–8532 (Online); ISSN 1310–2230 (Print); http://library.uwekind.com/items/show/167

Бакоев, Валентин (2016) Използване на отворени образователни ресурси в обучението по алгоритми и структури от данни ІX Национална конференция „Образованието и изследванията в информационното общество” 2016, Пловдив, май, 2016, стр. 179-184. ISSN: 1314-0752 http://hdl.handle.net/10525/2745

Бакоев, Валентин (2015) Изследване на алгоритми за определяне на максимален поток в потокови мрежи Юбилейна международна научна конференция “25 години Факултет “Математика и информатика”, 27 – 28 ноември, 2015 г., В. Търново, Фабер, 2016, стр. 71-77, ISBN: 978-619-00-0419-6 http://www.uni-vt.bg/res/1955/SBORNIK__Dokladi_25_FMI.pdf

Бакоев, Валентин (1993) Имитирането на вложени цикли – подход при решаването на някои типове комбинаторни задачи Сборник резюмета на доклади от III конф. “Приложения на математиката в икономиката и проблеми на обучението по математика и информатика”, ВФСИ “Д. А. Ценов” и СМБ Свищов, 7 – 9 май, 1993, стр. 89-90.

Бакоев, Валентин (2015) Някои комбинаторни и алгоритмични свойства на n-мерния булев куб Юбилейна научна конференция „50 години ВТУ”, 10 май 2013 г., В. Търново, стр. 40-52. ISBN 978-619-208-007-5

Бакоев, Валентин (1998) Разбивания на n-мерния булев куб на подкубове Трудове на ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”, Факултет по математика и информатика, Издателство на ВТУ, 1998, стр. 55-67. ISSN 0204-6369

Бакоев, Валентин (1987) Симулиране на псевдографични възможности за видеотерминали СМ 7204 и от фамилията СМ 1604 в конфигурация с МЕИМ СМ-4 Научни трудове от ЮНС "150 години от рождението на Васил Левски“ на ВНВУ “В. Левски”, В. Търново, 1987, стр. 93–98

Бакоев, Валентин (2012) Типове задачи, решавани чрез рекурентни редици и уравнения Лекция по покана пред Алго-Академия на фирма Телерик, 27-28 окт. 2012 г., София. Видео: https://www.youtube.com/watch?v=v9QzuFoptjc и https://www.youtube.com/watch?v=-d0oy627qik

Буюклиева, Стефка (1998) “Extremal self-dual codes with an automorphism of order 2”, (with I.Boukliev) IEEE Trans. Inform. Theory, vol.44, pp. 323-328

Буюклиева, Стефка (1998) “Some New Extremal Self-Dual Codes with Lengths 44, 50, 54 and 58”, (with I.Boukliev) IEEE Trans. Inform. Theory, vol.44, pp.809-812

Буюклиева, Стефка (2000) A method for constructing self-dual codes with an automorphism of order 2 IEEE Trans. Inform. Theory, vol.46, pp.496-504, IF 2,083, Print ISSN 0018-9448

Буюклиева, Стефка (2016) Algorithms for Computation the Linearity and Degree of Vectorial Boolean Functions Serdica Journal of Computing, Volume 10, Number 3-4, 2016, pp. 245-262.

Буюклиева, Стефка (2012) An algorithm for classification of binary self-dual codes IEEE Transactions on Information Theory, 2012, 58(6), pp. 3933 - 3940. Print ISSN 0018-9448. https://ieeexplore.ieee.org/document/6165661

Буюклиева, Стефка (2012) Classification of binary self-dual [48,24,10] codes with an automorphism of odd prime order Finite Fields and Their Applications, Volume 18, Issue 6, November 2012, Pages 1104-1113

Буюклиева, Стефка (2007) Classification of the binary self-dual [42,21,8] codes having an automorphism of order 3 Finite Fields and Their Applications, vol.13, pp. 605-615

Буюклиева, Стефка (2010) Classification of the extremal formally self-dual even codes of length 30 Advances in Mathematics of Communications

Буюклиева, Стефка (2018) Combinatorial Algorithms for Linear Codes in Q-Extension Sixteenth International Workshop on Algebraic and Combinatorial Coding Theory Svetlogorsk (Kaliningrad region), Russia, September 02-08, 2018

Буюклиева, Стефка (1995) Existence of certain extremal self-dual codes of lengths 42 and 44 Proceedings of the International Workshop OCRT, Sozopol, Bulgaria, pp. 29-31

Буюклиева, Стефка (2003) Extremal self-dual [50,25,10] codes with automorphisms of order 3 and quasi-symmetric 2-(49,9,6) designs Designs, Codes and Cryptography, vol.28, pp.163-169. Print ISSN 0925-1022 https://link.springer.com/article/10.1023/A:1022588407585

Буюклиева, Стефка (2006) New constructions of optimal self-dual binary codes of length 54 Designs, Codes and Cryptography, vol.41, pp. 101-109. Print ISSN 0925-1022

Буюклиева, Стефка (1997) New extremal self-dual codes of lengths 42 and 44 IEEE Trans. Inform. Theory, vol.43, pp.1607-1612, IF 1,354, Print ISSN 0018-9448

Буюклиева, Стефка (2004) On the automorphism group of a doubly-even [72,36,16] code IEEE Trans. Inform. Theory, vol. 50, pp.544-547. Print ISSN 0018-9448

Буюклиева, Стефка (2016) On the automorphisms of order 15 for a binary self-dual [96,48,20] code Designs, Codes and Cryptography, April 2016, Volume 79, Issue 1, pp 171–182, DOI: 10.1007/s10623-015-0043-0, Impact Factor 0.781, Print ISSN 0925-1022

Буюклиева, Стефка (2011) On the classification of binary self-dual [44,22,8] codes with an automorphism of order 3 or 7 International Journal of Information and Coding Theory (IJICOT)

Буюклиева, Стефка (2005) Quasi-symmetric 2-(37,9,8) designs and self-orthogonal codes with automorphisms of order 5 (with Z. Varbanov) Mathematica Balkanica, vol. 19, pp. 33-38

Буюклиева, Стефка (2016) S-boxes from binary quasi-cyclic codes Fifteenth International Workshop ACCT, Albena, Bulgaria, 18-24 June 2016

Буюклиева, Стефка (2014) S-boxes – parameters, characteristics and classifications Faculty of Computer Science, UGD-Stip Yearbook, Vol 1, No. 2, (2013), pp. 47-52, ISSN: 1857- 8691

Буюклиева, Стефка (2017) S-Boxes from Binary Quasi-Cyclic Codes Electronic Notes in Discrete Mathematics Volume 57, March 2017, Pages 67–72

Буюклиева, Стефка (1994) Singly-even self-dual codes of length 40 (with V.Yorgov) Proceedings of the International Workshop ACCT, Novgorod, Russia, pp.60-61, 1994.

Буюклиева, Стефка (2014) Some binary self-dual codes having an automorphism of order 15 Proceedings of the International Workshop ACCT, Svetlogorsk, Russia

Буюклиева, Стефка (2013) Some extremal self-dual codes and unimodular lattices in dimension 40 Finite Fields and Their Applications, Volume 21, May 2013, Pages 67-83

Буюклиева, Стефка (1997) Some New Extremal Self-Dual Codes with Length 58 Proceedings of ISIT'97, Ulm, Germany, pp.116

Буюклиева, Стефка (2002) Some optimal self-dual codes having automorphisms of order 5 Proceedings IEEE International Symposium on Information Theory, 2002, Lausanne, Switzerland, Page: 458. Print ISBN: 0-7803-7501-7

Буюклиева, Стефка (2004) Some optimal self-orthogonal and self-dual codes Discrete Mathematics, vol. 287, pp.1-10

Буюклиева, Стефка (2016) What is GenSelfDual? Serdica Journal of Computing, Volume 10, Number 3-4, 2016, pp. 231-244.

Бялмаркова, Петя (2015) 3D Technologies - A Revolution in Education and Training Международная научная конференция «ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО В РЕГИОНАХ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» Сборник статей, Белово, Россия

Бялмаркова, Петя (2011) 3D Technologies in e-Learning Proceeding of the International Conference on e-Learning and the Knowledge Society – e-Learning ’11, European Thematic Network Teaching, Researching and Inovation in Computing Education, ISBN: 978-606-505-460-8, Bucharest, Romania.

Бялмаркова, Петя (2014) 3D обучителен модул за автостереоскопичен дисплей Journal Computer & Communications Engineering, No 1/2014,ISSN 1314-2291, София, България.

Бялмаркова, Петя (2015) 3D технологиите като електронен образователен ресурс Сборник доклади Юбилейна международна научна конференция „25 години факултет Математика и информатика“, ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий“, Велико Търново, България

Бялмаркова, Петя (2013) Approaches in Creation of 3D Content for Autostereoscopic Displays The 2nd International Virtual Conference - ICTIC 2013, EDIS - Publishing Institution of the University of Zilina, Thomson Ltd, Vol. 2, Issue: 1, ISBN: 978-80-554-0648-0, Zilina, Slovakia

Бялмаркова, Петя (2011) Анализ на развитието на 3D технологиите за визуализация Майски четения “Дни на науката 2011”, Велико Търново, България.

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2006) Algorithm for Discovering the Distribution Intervals of the Association Rules in OLAP Data Cubes Journal "Mathematica Balkanica", 2006, 20(3-4), pp. 387-397, ISSN 0205-3217-print, https://zbmath.org/?q=an%3A1126.68672

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2007) Algorithms for Securing and Analyzing Data in the Experimental Multimedia Archive Journal "Mathematica Balkanica", 2007, 21(3-4), pp. 225-232, ISSN 0205-3217-print, https://zbmath.org/?q=an%3A1147.94013

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2006) Algorithms for security and analyzing the experimental multimedia archive In Proceedings of the Tenth International Workshop on Algebraic and Combinatorial Coding Theory, Zvenigorod, Russia, pages 28-30

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2005) Analyzing the Data in OLAP Data Cubes In Proceedings of the Third International Conference on Information Research, Applications and Education, Varna, pages 33-38

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2005) Analyzing the Data in OLAP Data Cubes International Journal on Information Theories and Applications, Vol. 12, №4, pages 335-342

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2009) Application for Discovering the Constraint-based Association Rules in an Archive for Unique Bulgarian Bells European Journal of Scientific Research, European Journals Inc., 2009, 31(3), pp. 366-371, ISSN 1450-202X, https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-67549095390&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=fe3a1e48c11c53ca8309bac5f2c854f0&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2824366500900%29&relpos=5&citeCnt=1&searchTerm=

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2012) Application for Warehousing and OLAP Analysis of Data about Unique Bulgarian Bells TEM Journal – Technology, Education, Management, Informatics, vol. 1, No. 4, pages 297-301.

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2019) Application of non-relational databases in the social networks BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, Vol. 10, No. 4, 2019, pp. 56-72, doi:10.18662/brain/05, ISSN: 2068-0473, e-ISSN: 2067-3957; https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=OneClickSearch&qid=45&SID=D6CkvM719aYXfCLGvc5&page=1&doc=2

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2020) Application of semantic technologies in bibliographic databases: A literature review and classification The Electronic Library, Emerald, Vol. 38, No. 1, 2020, pp. 113-137; doi: 10.1108/EL-03-2019-0081; ISSN: 0264-0473, 2020, https://apps.webofknowledge.com/InboundService.do?customersID=RRC&mode=FullRecord&IsProductCode=Yes&product=WOS&Init=Yes&Func=Frame&DestFail=http%3A%2F%2Fwww.webofknowledge.com&action=retrieve&SrcApp=RRC&SrcAuth=RRC&SID=C1l1ZF7tc2rV5ca2sfW&UT=WOS%3A000502619000001

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2018) Applying data mining algorithms on demographic data with Power BI In Proceedings of the 13th International Symposium on Applied Informatics and Related Areas, Székesfehérvár, Hungary, pages 117-121, ISBN 978-963-449-086-9

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2015) Applying linked data technologies for online newspapers International Journal of Advanced Computer Science and Applications (IJACSA), vol. 6, No 5, pages 29-33, ISSN : 2158-107X(Print), http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=35&SID=Z1ssdCN7GhsbVYX9Mk7&page=1&doc=1

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2004) Applying the OLAP Operations to Analyzing the Data in a WEB based Client/Server System Containing Archival Fund with Folklore Materials In Proceedings of the National Workshop on Coding Theory and Applications, Bankya, page 4

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2019) Body Sensors Monitoring System for Increasing e-Learning Effectiveness In Proceedings of the 3rd International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies, 2019, DOI: 10.1109/ISMSIT.2019.8932956, https://ieeexplore.ieee.org/document/8932956; ISBN: 978-1-7281-3790-2; e-ISBN: 978-1-7281-3789-6. https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85077985864&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=393ef19de0d00213a8b3ddb31d611679&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2824366500900%29&relpos=1&citeCnt=0&searchTerm=

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2009) Client/server system for managing an audio and video archive for unique Bulgarian bells WSEAS Transactions on Information Science and Applications, 2009, 6(4), pp. 660-669, Print ISSN: 1790-0832, https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-66349137034&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=fe3a1e48c11c53ca8309bac5f2c854f0&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2824366500900%29&relpos=4&citeCnt=0&searchTerm=

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2018) Customer Feedback Text Analysis for Online Stores Reviews in Bulgarian IAENG International Journal of Computer Science, Vol. 45, No. 4, 2018, pp. 560-568, ISSN: 1819-9224 (online version); 1819-656X (print version), https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85057385056&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=e75e6ed7ca8cca9a911939cee6cd0015&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2857204829482%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2015) Development and role of electronic library in information technology teaching in Bulgarian schools International Journal of Advanced Computer Science and Applications (IJACSA), vol. 6, No 3, pages 53-58, ISSN : 2158-107X(Print), http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=35&SID=Z1ssdCN7GhsbVYX9Mk7&page=1&doc=2

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2013) Development of a personal bibliographic information system The Electronic Library, Emerald, 2013, 31(2), pp. 144-156, ISSN: 0264-0473, Scopus: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84876042839&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=fe3a1e48c11c53ca8309bac5f2c854f0&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2824366500900%29&relpos=2&citeCnt=2&searchTerm=; Web of science: http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=40&SID=Z1ssdCN7GhsbVYX9Mk7&page=1&doc=3

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2019) Development of a Personal Information System for Managing Audiovisual Training Aids: Motivations, Benefits for the Teacher's Work Trakia Journal of Sciences, Vol. 17, No. 2, 2019, pp. 107-114, ISSN (print): 1312-1723, ISSN (online): 1313-3551, http://tru.uni-sz.bg/tsj/Vol.17,%20Suppl.2,%202019/3.pdf.

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2013) Development of an electronic diary for the children In Proceedings of the Forty Second Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, Borovets, pages 288-294

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2011) Development of an information system for diploma works management Journal of Informatics in Education, 2011, 10(1), pp. 1-12, ISSN: 1648-5831 (printed), https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-79955436261&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=13538c0a307dee9c033655ca816ec322&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2824366500900%29&relpos=4&citeCnt=0&searchTerm=

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2005) Development, Analization and Security of Multimedia Archive of Folklore Objects In Proceedings of the National Workshop on Coding Theory and Applications, Bankya, page 7

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2006) Development, Security and Analization of Experimental Multimedia Archive In Proceedings of MASSEE International Congress on Mathematics – MICOM 2006, Paphos, Cyprus, pages 127-128

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2016) Digital library of scientific forums organized by the Faculty of Mathematics and Informatics of the University "St. Cyril and St. Methodius"- Veliko Tarnovo In Proceedings of the Sixth International Conference on Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage—DiPP2016, pages 267-274

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2008) Discovering Branching and Fractional Dependencies in Databases Data and Knowledge Engineering, Elsevier, 2008, 66(2), pp. 311-325, ISSN: 0169-023X, Scopus: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-45249096021&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=fe3a1e48c11c53ca8309bac5f2c854f0&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2824366500900%29&relpos=7&citeCnt=5&searchTerm=; Web of science: http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=40&SID=Z1ssdCN7GhsbVYX9Mk7&page=1&doc=5

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2005) Discovering the Association Rules in OLAP Data Cube with Daily Downloads of Folklore Materials In Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies, Varna, pages IIIB.23-1–IIIB.23-6

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2009) Discovering the Constraint-based Association Rules in an Archive for Unique Bulgarian Bells In Proceedings of the Eleventh International Conference on science and technology "System Analysis and Information Technologies", Kiev, Ukraine, page 578

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2006) Discovering the Error-correcting Functional Dependencies in Case of Unknown Original Dependencies In Proceedings of the Thirty Five Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, Borovets, pages 237-244

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2005) Discovering the Partial Dependencies in Random Databases In Proceedings of the National Workshop on Coding Theory and Applications, Bankya, page 6

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2006) Finding the Branching Dependencies in Random Databases In Proceedings of the Thirty Five Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, Borovets, pages 258-264

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2005) Finding the Error-Correcting Functional Dependency by Using the Fractal Dimension In Proceedings of the Fourth International Workshop on Optimal Codes and Related Topics, Pamporovo, pages 20-26

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2007) Finding the Fractional and the Fractional Branching Dependencies in Databases In Proceedings of the Thirty Six Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, Varna, pages 215-222

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2019) Graph-Based Representation of Customer Reviews for Online Stores In Proceedings of the 3rd International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies, 2019, DOI: 10.1109/ISMSIT.2019.8932866, https://ieeexplore.ieee.org/document/8932866; ISBN: 978-1-7281-3790-2; e-ISBN: 978-1-7281-3789-6. https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85078053338&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=393ef19de0d00213a8b3ddb31d611679&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2824366500900%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2006) Methods for Investigation and Security of the Audio and Video Archive for Unique Bulgarian Bells In Proceedings of the National Workshop on Coding Theory and Applications, Blagoevgrad, page 5

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2009) Methods for investigation of dependencies between attributes in databases Serdica Journal of Computing, 2009, 3(3), pp. 319-334, ISSN 1312-6555 - Print, https://zbmath.org/?q=an%3A1189.68045

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2012) Mining bibliographic data In Proceedings of the Sixth International Conference on Information Systems and Grid Technologies, St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, pages 114-124.

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2008) New approaches for development, analyzing and security of multimedia archive of folklore objects Computer Science Journal of Moldova, 2008, 16(2), pp. 183-208, ISSN 1561-4042

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2011) OLAP system for investigating the modern Bulgarian language In Proceedings of the Fifth International Conference on Information Systems and Grid Technologies, Sofia, pages 82-94

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2012) RDF базиран подход за поддържане на аудио и видео архив на уникални български камбани V Международна научна конференция “Иновации в технологиите и образованието”, Русия, 206-210 стр. (на руски език)

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2011) RecipePad: Електронен бележник за кулинарни рецепти сп. ”Автоматика и информатика”, кн. 45, № 1, 67-69 стр.

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2014) Research on Letter and Word Frequency and Mathematical Modeling of Frequency Distributions in the Modern Bulgarian Language Contemporary Advancements in Information Technology Development in Dynamic Environments, Book chapter, IGI Global Publishing, 2014, pp.111-139, ISBN: 978-146666253-7;1466662522;978-146666252-0, https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84949772000&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=fe3a1e48c11c53ca8309bac5f2c854f0&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2824366500900%29&relpos=1&citeCnt=0&searchTerm=

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2012) Research on Letter and Word Frequency in the Modern Bulgarian Language International Journal of Knowledge-Based Organizations, IGI Global, 2012, 2(3), pp. 74-90, ISSN: 2155-6393

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2019) Signal Processing and Storing of High Dynamic Range Acoustic Data for Knowledge Discovery In Proceedings of the 14th International Engineering Conference on Communications, Electromagnetics and Medical Applications, 2019, pp. 59-62, ISSN: 1314-2100, https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85075682712&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=661b3589cb0479acef4a524c6428da99&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2824366500900%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2015) Storage and retrieval of multimedia data about unique Bulgarian bells Encyclopedia of Information Science and Technology, Book chapter, IGI Global Publishing, 2015, pp. 3940-3954, ISBN 978-1-4666-5888-2

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2017) Text classification based on enriched vector space model In Proceedings of the 18-th International Conference on Computer Systems and Technologies, Ruse, Bulgaria, ACM International Conference Proceeding Series, Vol. 1369, pages 103-110, doi>10.1145/3134302.3134343, https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85038440642&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=fe3a1e48c11c53ca8309bac5f2c854f0&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2824366500900%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2008) Using Error-correcting Dependencies for Collaborative Filtering Data and Knowledge Engineering, Elsevier, 2008, 66(3), pp. 402-413, ISSN: 0169-023X, Scopus: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-47849096182&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=fe3a1e48c11c53ca8309bac5f2c854f0&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2824366500900%29&relpos=6&citeCnt=11&searchTerm=; Web of science: http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=40&SID=Z1ssdCN7GhsbVYX9Mk7&page=1&doc=4

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2006) Using the Error-correcting Dependencies for Collaborative Filtering In Proceedings of the Twelfth International Conference on Applications of Computer Algebra, Varna, pages 17-18

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2005) Using the Fractal Dimension of Sets to Discover the Distribution Intervals of Association Rules in OLAP Data Cubes In Proceedings of the First International Conference on Information Systems and DataGrids, Sofia, pages 88-98

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2011) Warehousing and OLAP analysis of bibliographic data Intelligent Information Management, Scientific Research Publishing, vol. 3, No. 5, pages 190-197,

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2012) Warehousing and OLAP analysis of data about unique Bulgarian bells In Proceedings of the Forty First Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, Borovets, pages 266-272

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2008) Web based approach to managing audio and video archive for unique Bulgarian bells In Proceedings of the Tenth International Conference on science and technology "System Analysis and Information Technologies", Kiev, Ukraine, page 325

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2015) XML-based development of electronic library for teaching and educational subsidiary materials In Proceedings of the 10th International Symposium on Applied Informatics and Related Areas, Szekesfehervar, Hungary

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2017) Анализ на текстови данни – модели и приложения XVI-та Национална научна конференция с международно участие “Библиотеки – четене – комуникации”, 190-202 стр.

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2007) Анализиране и защита на аудио и видео архив на уникални български камбани Научна конференция "Европа като културно пространство", Благоевград

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2010) Бази от данни Издателство "Астарта", 200 стр.

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2011) Библиографска система за научна литература bgMath Девета национална научна конференция с международно участие "Библиотеки - четене - комуникации", сборник доклади, 61-70 стр.

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2018) Въведение в Kodu Издателство „Буквите“, ISBN: 978-619-154-305-2

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2002) Използване на репликацията за разпределяне на работното натоварване Юбилейна научна конференция "Интернет-среда за нови технологии", Велико Търново, 95-99 стр.

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2001) Интерактивните бази от данни – тенденция в Web средата Юбилейна научна конференция "Интернет-среда за нови технологии", Велико Търново, 11–16 стр.

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2011) Информационна система за криптоанализ на класически шифри Годишна университетска научна конференция на НВУ „Васил Левски”, 239-247 стр.

Георгиева-Трифонова, Цветанка (1999) Информационни системи и структури от данни в корпоративни информационно-комуникационни среди Юбилейна научна конференция "Интернет-среда за нови технологии", Велико Търново, 137-141 стр.

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2008) Камбанният звън - акустично, математическо и технологично предизвикателство Национална научна конференция по Акустика, Варна, 17-22 стр.

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2002) Курсово проектиране по Бази от данни Издателство "Фабер", Велико Търново, 64 стр.

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2009) Методи за изследване на зависимости между атрибути в бази от данни Докторска дисертация, Великотърновски университет

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2012) Моделиране на информационни системи за откриване на подводни обекти Списание CIO, кн. 8, бр. 9, 60-61 стр.

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2019) Нерелационни бази от данни – практическо ръководство Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, ISBN: 978-954-07-4821-4

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2018) Онлайн инструменти за намиране и споделяне на научни изследвания XVII-та Национална научна конференция с международно участие “Библиотеки – четене – комуникации”, 200-211 стр.; ISSN: 1313-8138.

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2010) Персонална електронна библиотека bgMath Научен семинар „Иновации в програмните технологии, алгоритми и обучението във висшите училища, свързано с тях”, сборник доклади, Априлци, 37-42 стр.

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2012) Практикум по бази от данни – част I Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, второ преработено и допълнено издание

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2006) Практикум по Бази от данни – част I Издателство "Фабер", Велико Търново, 188 стр.

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2009) Практикум по Бази от данни – част II Издателство "Астарта", 224 стр.

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2014) Прилагане на технологиите за семантичен уеб при поддържане на дигитален архив на вестник Годишна университетска научна конференция на НВУ „Васил Левски”, 148-154 стр.

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2006) Приложение за откриване на асоциативните правила в OLAP кубове с данни сп. "Автоматика и информатика", 40 (4), 29-33 стр.

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2000) Програмни техники за създаване на приложения за бази данни, използващи Web сървъри Юбилейна научна конференция "Интернет-среда за нови технологии", Велико Търново, 89-91 стр.

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2003) Проектиране на OLAP кубове с данни Научно-приложна конференция с международно участие по Компютърни науки, Велико Търново, 106-112 стр.

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2003) Складиране на данни и OLAP технология Научно-приложна конференция с международно участие по Компютърни науки, Велико Търново, 58-65 стр.

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2019) Управление на взаимоотношенията с клиентите и добиване на данни – мотивация и ползи от прилагането им във висшите училища Списание „Известия“, Списание на Икономически университет – Варна, том 63, брой 1, 2019, с. 87-100, ISSN (Online): 2367-6949, ISSN (Print): 1310-0343, http://journal.ue-varna.bg/uploads/20190516100900_7401051985cdd36bc5219e.pdf

Гълъбов, Мирослав (2014) 3D DCT multiview autostereoscopic image compression, Proceedings of EIIC 2014, Zilina, Slovakia,2014,pp.506-509, ISSN 1338-7871

Гълъбов, Мирослав (2013) How to improve Wireless Router Performance with Open-Source Firmware Computer & Communications Еngineering, Vol. 7, No. 1/2013,pp.69-71, ISSN 1314-2291.

Гълъбов, Мирослав (2013) Methods of Medical Images Obtaining, a Comparative Analysis and Contextual Problems in the Received Images Computer Science and Technologies,No1/2013,pp.182-193, ISSN 1312-3335

Гълъбов, Мирослав (2014) Oбработката и трансфера на образи, като обект в електронното здравеопазване, Международная научная Интернет-конференция, г.Белово, Россия, 18-19 декабря 2014,pp.102-105, ISBN 978-619-208-011-2

Гълъбов, Мирослав (2012) PEER-TO-PEER WIRELESS NETWORK BASED ON OPEN SOURCE LINUX ROUTERS XLVII International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies (ICEST'2012)

Гълъбов, Мирослав (2013) Електронен учебник по “Електронен бизнес” http://www.tuj.asenevtsi.com/eBusiness/Index.htm - 2013.

Гълъбов, Мирослав (2014) 2D to 3D conversion algorithms Proceedings of RCITD 2014, Zilina, Slovakia,2014,pp.91-93, ISSN 1339-5076

Гълъбов, Мирослав (2014) 3D Capturing with Monoscopic Camera Radioengineering, Volume 23, Number 4, December 2014,pp.1208-1212, ISSN 1210-2512.

Гълъбов, Мирослав (2015) 3D Multi-View reconstruction algorithms Computer & Communications Еngineering, Vol. 8, No. 2/2015,pp.69-71, ISSN 1314-2291.

Гълъбов, Мирослав (2015) A Real Time 2D To 3D Image Conversion Techniques Interational Journal of Engineering Science and Innovative Technology (IJESIT), Volume 4, No 1, 2015, pp.297-304, ISSN:2319-5967

Гълъбов, Мирослав (2019) Application of Non-Relational Databases in the Social Networks BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, 2019, Volume 10, Issue 4, pages: 56-72 | doi:10.18662/brain/05

Гълъбов, Мирослав (2009) APPLICATION OF THE SOFTWARE OF MATWORKS FOR THE PROCESSING OF MEDICAL IMAGES AND DATA International scientific conference UNITECH’09, Gabrovo,2009,pp.I-549-553, ISSN 1313-230Х

Гълъбов, Мирослав (2019) Body Sensors Monitoring System for Increasing e-Learning Effectiveness 3rd International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies October 11-12-13, 2019, Ankara, Turkey

Гълъбов, Мирослав (2008) Classification and technologies for 3D Video Displays International scientific conference UNITECH’08, Gabrovo,2008,pp.I-401-407, ISSN 1313-230Х

Гълъбов, Мирослав (2014) Depth map generation for the automatic 2D–3D conversion Proceedings of ARSA 2014, Zilina, Slovakia,2014, pp.350-353, ISSN 1338-9831

Гълъбов, Мирослав (2003) Fractal Image Compression CompSysTech '03 Proceedings of the 4th international conference conference on Computer systems and technologies: e-Learning , pp.320-326,Sofia. ISBN:954-9641-33-3, doi:10.1145/973620.973673

Гълъбов, Мирослав (2019) Graph-Based Presentation of Customer Reviews for Online Stores 3rd International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies October 11-12-13, 2019, Ankara, Turkey

Гълъбов, Мирослав (2009) PROBLEMS CONCERNING THE VISUALIZATION OF IMAGES AND THE FORMATION OF THREE-DIMENSIONAL FRAME WITH 3D-DISPLAYS 12 th International Conference on Interactive Computer aided learning 2009, Villach, Austria.

Гълъбов, Мирослав (2015) RANSAC ROBUST ESTIMATION ALGORITHM OVERVIEW VIII Международная научная конференция "Инновации в технологиях и образовании", г.Белово, Россия, 05-06 март 2015.

Гълъбов, Мирослав (2015) Visualization of Three-Dimensional Geometric Models in a Stereoscopic Information System 10th Annual South East European Doctoral Student Conference (DSC2015), Thessaloniki, Greece, 2015.

Гълъбов, Мирослав (2015) Въведение в компютърното зрение изд.Фабер, стр.112, ISBN 978-619-00-0189-8, 2015.

Гълъбов, Мирослав (2001) Основна компютърна подготовка - част 3. Интернет. Презентации.(Internet Explorer, Power Point ) изд.Фабер,В.Търново, 2001. ISBN 954-775-043-7

Гълъбов, Мирослав (2014) Рендиране базирано на дълбочината на изображенията за многоизгледни стереоскопични дисплеи Международная научная Интернет-конференция, г.Белово, Россия, 18-19 декабря 2014,pp.57-63, ISBN 978-619-208-011-2

Гълъбов, Мирослав (2014) Съвременни технологии за обработка и визуалиция на 3D изображения изд.Фабер, ISBN 978-619-00-0130-0, 2014.

Джумалиева - Стоева, Мария (2013) About parallelization of an algorithm for the maximum clique problem, Proceedings of 7th International Workshop on Optimal Codes and Related Topics, Albena, Bulgaria, p. 53-58.

Джумалиева - Стоева, Мария (2015) Classification of binary self-dual codes of length 40 IEEE Transaction on Information Theory, vol. 61, No. 8, p. 4253-4258, ISSN 0018-9448 (print), ISSN 1557-9654 (online). https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55542750400

Джумалиева - Стоева, Мария (2012) Construction of self-orthogonal codes from combinatorial designs Construction of self-orthogonal codes from combinatorial designs - Problems of Information Transmission, 2012, Vol. 48, No. 3, pp. 250-258, print ISSN: 0032-9460 , online ISSN: 1608-3253 Iliya Bouyukliev, Venelin Monev https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55542750400

Джумалиева - Стоева, Мария (2014) On the classfication of binary self-dual codes of length 40 Proceedings of ACCT, Kaliningrad, Russia, p.97-102.

Джумалиева - Стоева, Мария (2014) Representing equivalence problems for combinatorial objects Serdica Journal of Computing, No. 4, p. 327-354, ISSN 1312-6555 (print), ISSN 1314-7897 (online).

Джумалиева - Стоева, Мария (2016) What is GenSelfDual? Serdica Journal of Computing, Volume 10, Number 3-4, 2016, pp. 231-244, ISSN 1314-7897 (Online) ISSN 1312-6555 (Print).

Дончев, Ивайло (2014) A System Supporting Qualitative Research (IJACSA) International Journal of Advanced Computer Science and Applications, Vol. 5, No. 11, 2014 ISSN : 2156-5570 (Online) ISSN : 2158-107X (Print) [https://apps.webofknowledge.com/InboundService.do?customersID=RRC&mode=FullRecord&IsProductCode=Yes&product=WOS&Init=Yes&Func=Frame&DestFail=http%3A%2F%2Fwww.webofknowledge.com&action=retrieve&SrcApp=RRC&SrcAuth=RRC&SID=E1PJkBDAcKfSMNOCCCE&UT=WOS%3A000219166600020]

Дончев, Ивайло (2015) Binary Search Trees and Modern C++ Proceedings of the 12th International Conference for Informatics and Information Technology CIIT-2015, Bitola, Macedonia, April 24-26, 2015, pp. 5-8 ISBN: 978-608-4699-05-7

Дончев, Ивайло (2014) Developing a Project for Building a System Supporting Qualitative Data Analysis Proceedings of the 10-th Annual International Conference on Computer Science and Education in Computer Science 2014, 04 – 07 July 2014, Albena, Bulgaria, pp. 351-361 ISSN 1313-8624 [CEEOL: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=469788]

Дончев, Ивайло (2008) Donchev, I., Todorova, E., Object-Oriented Exception Handling: Implications for Education Proceedings of the 4-th Annual International Workshop on Computer Science and Education in Computer Science, Borovets, June 2008, pp. 82-88, ISBN-10: 954-535-430-5; ISBN-13: 987-954-535-430-4 [CEEOL: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=455189]

Дончев, Ивайло (2008) Donchev, I., Todorova, E., Object-Oriented Programming in Bulgarian Universities' Informatics and Computer Science Curricula Informatics in Education, Volume 7, Issue 2, pp. 159-172, Institute of Mathematics and Informatics, Lithuanian Academy of Sciences, ISSN 1648-5831 [Scopus] https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-60249087790&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=4e30c77a6b3b804c5f3abd795218998f&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2826029039900%29&relpos=1&citeCnt=1&searchTerm=

Дончев, Ивайло (2013) Experience in Teaching C++11 within the Undergraduate Informatics Curriculum Informatics in Education, 2013, Vol. 12, No. 1, 59–79, ISSN: 1648-5831 (printed), 2335-8971 (online) [SCOPUS: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84877038247&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=755d03881d5b426d4f0ab04280890918&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2826029039900%29&relpos=0&citeCnt=1&searchTerm=]

Дончев, Ивайло (2015) Implementation of ADS Linked List Via Smart Pointers (IJACSA) International Journal of Advanced Computer Science and Applications, Vol. 6, No. 2, 2015 ISSN : 2156-5570 (Online) ISSN : 2158-107X (Print) [Web of Science: https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=10&SID=E2zblbyNfSsSsVacK4p&page=1&doc=1]

Дончев, Ивайло (2015) Implementation of Binary Search Trees Via Smart Pointers INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED COMPUTER SCIENCE AND APPLICATIONS, Volume: 6, Issue: 3 (2015), Pages: 59-64 ISSN : 2156-5570 (Online) ISSN : 2158-107X (Print) [Web of Science: https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=2&SID=E3Dwrx3N2GpfPUG9juf&page=1&doc=1]

Дончев, Ивайло (2011) Move семантиката в учебния курс по Обектно ориентирано програмиране на C++ МАТТЕХ 2010, 19–20 ноември 2010 г. – Сборник научни трудове, том 1, Шумен, 2011, стр. 380–387, ISSN 1314-3921; COBISS.BG-ID - 1240112356

Дончев, Ивайло (2012) Teaching C++11 at Introductory Level In Proceedings of the 8-th Annual International Workshop on Computer Science and Education in Computer Science, July 2012, Boston, USA, pp. 7-18, Print ISSN: 1313-8624, Online-ISSN: 2603-4794 [CEEOL: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=465115]

Дончев, Ивайло (2017) Teaching Programming to Students in other Fields International Journal of Advanced Computer Science and Applications(IJACSA), 8(12), 2017. http://dx.doi.org/10.14569/IJACSA.2017.081223 ISSN : 2156-5570 (Online) ISSN : 2158-107X (Print) [Web of Science: https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=20&SID=E2zblbyNfSsSsVacK4p&page=1&doc=1]

Дончев, Ивайло (2013) Training in Object-Oriented Programming and C++11 Computer and Information Science; Vol. 6, No. 2, 2013, pp. 84-92, doi:10.5539/cis.v6n2p84 Published by Canadian Center of Science and Education ISSN(Print): 1913-8989 ISSN(Onlne): 1913-8997 [DBLP: https://dblp.org/rec/journals/ccsecis/DonchevT13]

Дончев, Ивайло (2014) Възможно ли е компютризирането на качествения анализ на данни Шумен, МАТТЕХ - 2014, Том 1, стр. 123-128, ISSN: 1314-3921; COBISS.BG-ID - 1240112356

Дончев, Ивайло (2009) Дончев І. П., Тодорова Е. С., Операції з об’єктами й комунікація між об’єктами у навчанні об’єктно-орієнтованому програмуванню. Вістник Вiнницького Полiтехнiюного Iнституту, №1(82) - 2009, с.98-101. ISSN 1997-9266 (printed), ISSN 1997-9274 (electronic). [https://elibrary.ru/item.asp?id=19036763]

Дончев, Ивайло (2011) Дончев, И., Н. Николов, Процедурни основи на програмирането. C++. Практическо ръководство. Университетско издателство „Св.св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2011, ISBN 978-954-524-777-4; COBISS.BG-ID - 1240224484

Дончев, Ивайло (2008) Дончев, И., Подход за усвояване на концепциите на ООП чрез примери Доклади на Тридесет и седмата пролетна конференция на Съюза на математиците в България, Боровец 2-6 април 2008, стр. 335-341, ISSN 1313-3330; COBISS.BG-ID - 1124763620

Дончев, Ивайло (2009) Дончев, И., Систематизиране на специфичните за C++ трудности в обучението по обектно-ориентирано програмиране, сп. „Математика и информатика”, бр. 5/2009 г., стр. 28-39 сп. „Математика и информатика”, бр. 5/2009 г., стр. 28-39 ISSN 1314–8532 (Online); ISSN 1310–2230 (Print); COBISS.BG-ID - 1183159780

Дончев, Ивайло (2008) Дончев, И., Тодорова Е., Операции с объектами и коммуникация между объектами в обучении объектно ориентированному программированию Proceedings of the Sixth International Conference Internet-Education-Science IES-2008, Vinnytsia, Ukraine, Volume 1(9), pp. 106-109, ISBN 978-966-641-267-9

Дончев, Ивайло (2008) Дончев, И., Тодорова Е., Полиморфизм в курсе объектно-ориентированного программирования - дидактические аспекты Proceedings of the Sixth International Conference Internet-Education-Science IES-2008, Vinnytsia, Ukraine, Volume 1(9), pp. 110-113, ISBN 978-966-641-267-9

Дончев, Ивайло (2008) Николов, Н., Дончев, И., Обектно ориентирано програмиране чрез C++ Университетско издателство „Св.Св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2008, ISBN 978-954-524-664-7

Дончев, Ивайло (2012) Опыт обучения объектно-ориентированному программированию и С++11 Proceedings of the eighth international scientific-practical conference "Internet-Education-Science" (IES-2012), Vinnytsia, 1 - 5 October, 2012. - Vinnytsia : VNTU, 2012. - pp. 74-75. ISBN 978-966-641-491-8

Дончев, Ивайло (2016) Прилагане на RAII техниката за управление на ресурси в C++ Юбилейна научна конференция „25 години факултет Математика и информатика, 27-28.11.2015, В. Търново, Фабер, 2016, стр. 53-58, ISBN: 978-619-00-0419-6; COBISS.BG-ID - 1276183524

Дончев, Ивайло (2013) Програмиране и програмни парадигми - дидактически аспекти Педагогически алманах, бр. 1/2012, В. Търново, 2012, стр. 148-159, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2013, ISSN 1310-358X; COBISS.BG-ID - 1254946788 [CEEOL: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=669268]

Дончев, Ивайло (2012) Съвременни алтернативни подходи за преподаване на увод в програмирането Педагогически алманах, бр. 2/2012, стр. 111-126, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2013 Print ISSN: 1310-358X Online-ISSN: 2367-9360; COBISS.BG-ID - 1255000292 [CEEOL: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=668716]

Дончев, Ивайло (2007) Увод в програмирането на C++ Университетско издателство “Св.св. Кирил и Методий”, В.Търново, ISBN 978-954-524-593-0

Дошкова-Тодорова, Юлиана (2012) Computer Methods and New Values for Cut Set Catalan Numbers International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies ICEST 2012

Дошкова-Тодорова, Юлиана (2014) MathML в информационната система за комбинаторни обекти DBCobj Научна конференция на Русенски университет „Ангел Кънчев”

Дошкова-Тодорова, Юлиана (2013) New Values for Cut Set Catalan Numbers Utilitas Math. 92(2013), 291-293.

Дошкова-Тодорова, Юлиана (2011) Social - Oriented Applications of the Folklore Heritage for the Needs of the Non-formal Learning and Cultural Tourisms сборник с доклади, International Conference “Digital Preservation and Presentation of Cultural Scientific Heritage”

Дошкова-Тодорова, Юлиана (2016) Triangle Dissections and Addition Chains Utilitas Math. 101 (2016), 179-188

Дошкова-Тодорова, Юлиана (2015) Анализ на семантични технологии за математически текстове Научна конференция на Русенски университет „Ангел Кънчев”

Дошкова-Тодорова, Юлиана (2007) Българските портали и електронната търговия Юбилейна научно-практическа конференция „България в Европейския съюз: Първи стъпки”, 25-27.05.2007 г., 477-483

Дошкова-Тодорова, Юлиана (2000) Защитени ли сме в Интернет? Трета научна конференция "Интернет – среда за нови технологии" – В.Търново 11-14 октомври 2000 г., том 6, 56-62

Дошкова-Тодорова, Юлиана (2001) Някои аспекти и основни принципи в обучението по HTML Четвърта научна конференция “Интернет – среда за нови технологии” – В.Търново 10-13 октомври 2001 г., 343-352

Дошкова-Тодорова, Юлиана (2014) Ръководство по уеб дизайн (1 част – HTML) Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий"

Дошкова-Тодорова, Юлиана (2008) Стандарти и валидиране на данни с XML Научно-практическа конференция „България в Европейския съюз: Първи резултати”, 30-31.05.2008 г.

Дошкова-Тодорова, Юлиана (2008) Теория на езиците за програмиране изд. Фабер, II допълнено издание

Дошкова-Тодорова, Юлиана (2004) Теория на езиците за програмиране издателство “Фабер”

Дошкова-Тодорова, Юлиана (2004) Трудности пред електронния бизнес в Европа Международна научно-практическа конференция “Национална идентичност и евроинтеграция”, 7 юни 2004, 300-306

Драганова-Стойкова, Тамара (2013) Информационно-комуникационните технологии в обучението по география и икономика в ІХ клас. Сб. от Трета научна конференция Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа, Велико Търново, 16.11.2012 г. Велико Търново: Издателство „ИВИС”, 2013, с. 146 – 153. ISBN 978-954-2968-55-9

Драганова-Стойкова, Тамара (2013) Модел за правила при изготвяне на презентация за учебното съдържание по география и икономика в ІХ клас и нейното представяне. Сб. Научни трудове от Втора научна международна конференция „Географски науки и образование”, Шумен, 1–2 ноември 2013 г. Ред. С. Дерменджиева, М. Пенерлиев, Д. Владев, С. Станкова, Н. Ченкова, H. Pina. Шумен: УИ „Епископ Константин Преслав”, 2013, с. 312 – 317. ISBAN 978-954-577-856-8

Драганова-Стойкова, Тамара (2013) Прилагането на информационно-комуникационните технологии в обучението по география и икономика в IX клас и една погрешна представа за тяхното изготвяне и презентиране. Педагогически форум, 2013, извънреден брой. Online ISSN-1314-7986

Калчев, Стефан (2010) Component model of the enterprise architecture Proceedings of the International Conference on Information Technologies (InfoTech-2010) Varna, Bulgaria, 16-17 September 2010.

Калчев, Стефан (2013) Data PER Model CompSysTech’13 Proceedings of the 14th International Conference on Computer Systems and Technologies, Ruse, Bulgaria, June 28-29, 2013.

Калчев, Стефан (2008) Educational Process Model CompSysTech’2008, Gabrovo, Bulgaria, 12-13 June 2008.

Калчев, Стефан (2013) Extended Information Model (EIM) John Atanasoff Celebration days – 110th Anniversary International Conference Аutomatics And Informatics’2013, Sofia, Bulgaria, 3-7 October 2013.

Калчев, Стефан (2013) Method for data modeling with PER International Conference on Information Technologies (InfoTech-2013), Varna, Bulgaria, 19-20 September 2013.

Калчев, Стефан (2011) Methods for creation of Enterprise Architecture International Conference on Information Technologies (InfoTech-2011) Varna, Bulgaria, 15-16 September 2011.

Калчев, Стефан (2010) Using the „Building Blocks” for modeling data Международна научна конференция „Информатиката в научното познание 2010”, Варна, 2010.

Калчев, Стефан (1999) Анализ и проектиране на Интранет Интернет - среда за нови технологии, В. Търново, 1999.

Калчев, Стефан (2013) Метод за разработка на разширен информационен модел сп. „Компютърни науки и технологии”, Варна, ISSN 1312-335, год. XI, бр. 1/2013.

Калчев, Стефан (2010) Модел на зрялост на информационните технологии Международна научна конференция “Информационни технологии в управлението на бизнеса”, Варна, 2010.

Калчев, Стефан (2005) Модел на система за информационна сигурност НВУ “Васил Левски”, Д. Митрополия

Калчев, Стефан (2000) Пирамидален модел на Гражданска информационна система CompSysTech’2000 – Bulgarian Computer Science Conference, Sofia, Bulgaria, 22-23 June 2000.

Калчев, Стефан (1999) Техники за проектиране на Web Интернет - среда за нови технологии, В. Търново, 1999

Косев, Светослав (2017) ВИЗУАЛНА МАНИФЕСТАЦИЯ НА АЛГОРИТМИЧНИ КОДОВЕ В ИНТЕРАКТИВНИ АРТ ПРОЯВИ; VISUAL MANIFESTATION OF ALGORITHMIC CODES IN INTERACTIVE ART EVENTS Велико Търново, Международна научна конференция ОТ СЕТИВНОТО КЪМ ВИЗУАЛНОТО „УТОПИЯ И БЪДЕЩЕ”

Косев, Светослав (2015) МУЛТИМЕДИЯТА, КАТО ФОРМА НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ИЗКУСТВОТО И ТЕХНОЛОГИЯТА MULTIMEDIA AS A FORM OF INTERACTION BETWEEN ART AND TECHNOLOGY ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", Сборник. Международна научна конференция "От сетивното към визуалното - Плурализмът в изкуството, Велико Търново, 20-21 ноември 2015, Велико Търново, ISBN 978-619-208-103-4, с. 339 - 349

Косев, Светослав (2015) ПРОЦЕСИ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНТЕРАКТИВНИ ВИЗУАЛНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ PROCESSES FOR DESIGN AND CREATION OF INTERACTIVE WORKS IN THE VISUAL ARTS ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", Сборник. Международна научна конференция "От сетивното към визуалното - Плурализмът в изкуството, Велико Търново, 20-21 ноември 2015, Велико Търново, ISBN 978-619-208-103-4, с. 14 - 25

Косев, Светослав (2013) РОЛЯТА НА КОМПЮТЪРНИТЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В СЪВРЕМЕННИТЕ ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА Велико Търново - ISBN 978-954-524-981-5

Косев, Светослав (2013) ТВОРЧЕСКИ ПРОЦЕСИ В ЕЛЕКТРОННАТА ГРАФИКА Велико Търново ISBN 978-954-524-981-5

Косев, Светослав (2016) ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ СРЕДСТВА КАТО ФОРМА НА ТВОРЧЕСКА ИЗЯВА – ЕКИПНОСТ, ЕСТЕТИКА, ИНТЕРАКЦИЯ, ИНТЕРМЕДИЯ; THE TECHNICAL RESOURCES AS A FORM OF CREATIVE EXPRESSION - TEAM WORKING, AESTHETICS, INTERACTION, INTERMEDIA Велико Търново, Сборник. Международна научна конференция "От сетивното към визуалното - В търсене на идентичността, Велико Търново, 1-2 декември 2016, ISBN 978-619-208-141-6, COBISS.BG-ID - 1289823204, с.410 - 420

Кънчева, Стефка (2012) Research on Linguistic Approaches, Used for Semantic Explanation of Bell’s Knowledge Digital Preservation and Presentation of Cultural and Scientific Heritage (International Conference, V.Tarnovo, 18–21 September 2012). Proceedings. ed. Radoslav Pavlov, Peter Stanchev, pp. 155–161. ISSN 1314–4006.

Кънчева, Стефка (2017) Virtual Museum of Russian Bells in Bulgaria Digital Preservation and Presentation of Cultural and Scientific Heritage (International Conference, Burgas, 7–9 September 2017). Proceedings. ed. Radoslav Pavlov, Peter Stanchev, pp. 215–222. ISSN 1314–4006.

Кънчева, Стефка (2015) Междидисциплинарные иследования и паспортизация болгарских колоколов. Сборник трудов 3-й Meждународной научно-практической конференции "Православный звон: прошлое, настоящее, будущее", Московский колокольный центр. М., 2015,с. 173-188,ISBN 978-5-903600-19-9.

Легкоступ, Пламен (2006) Training of pedagogical staff on purpose to integrate the information and communication technologies in the teaching process, (Margarita Todorova, Mariana Nikolova, Georgi Todorov), Towards Inclusion of Citizenship Culture in Teacher Education Programmes Editing and layout of the book: Maria Pascual Segarra, Prague, Charles University in Prague, Faculty of Education, pp 151-159, ISBN 80-7290-236-9, Prague, Charles University in Prague, Faculty of Education

Марков, Атанас (2015) Classification of techniques and styles in visual arts created by means of computer technologies. Класификация на техники и стилове във визуалните изкуства, създадени със средствата на компютърните технологии Сборник от Международна научна конференция “От сетивното към визуалното – изследователски аспекти”, 28 ноември 2014, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2015, с. 100-112, ISBN 978-619-208-039-6

Марков, Атанас (2017) Processes for design and creation of interactive works in the visual arts. Процеси при проектиране и изграждане на интерактивни визуални произведения. Сборник от Международна научна конференция “От сетивното към визуалното – плурализмът в изкуството”, 20-21 ноември 2015 г., Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2017, с.25-46, ISBN 978-619-208-103-4

Марков, Атанас (2014) THE ROLE OF COMPUTER AND INFORMATION TECHNOLOGY IN CONTEMPORARY VISUAL ARTS Ролята на компютърните и информационни технологии в съвременните визуални изкуства. Сборник от Юбилейна международна научна конференция “50 години ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2014, с. 102-108, ISBN 978-954-524-981-5

Марков, Атанас (2010) Мултимедийни технологии Фабер, В. Търново, ISBN: 978-954-400-403-3

Маркова, Гергана (2011) One approach for increasing the efficiency of algorithms for metadata extraction from static images XLVI International Scientific Conference ICEST 2011 Serbia, Niš, June 29 - July 1, 2011.

Милев, Димо (2014) Milev D. at al., A System Supporting Qualitative Research (IJACSA) International Journal of Advanced Computer Science and Applications, Vol. 5, No. 11, 2014, pp. 121-124, ISSN : 2156-5570 (Online) ISSN : 2158-107X (Print) [https://apps.webofknowledge.com/InboundService.do?customersID=RRC&mode=FullRecord&IsProductCode=Yes&product=WOS&Init=Yes&Func=Frame&DestFail=http%3A%2F%2Fwww.webofknowledge.com&action=retrieve&SrcApp=RRC&SrcAuth=RRC&SID=F3C5lUL6uPpXidAnI7a&UT=WOS%3A000219166600020]

Милев, Димо (2014) Milev D. at al., Developing a Project for Building a System Supporting Qualitative Data Analysis The 10 Annual International Conference on Computer Science and Education in Computer Science, July 04-7 2014, Albena, Bulgaria, pp. 351-361, ISSN 1313-8624

Милев, Димо (2017) Milev D. at al., MATHJAX AND MATHML APPLICATION IN ORDER TO IMPROVE THE PERFORMANCE OF MATHEMATICAL TEXTS IN THE WEB UNIVERSITY OF RUSE “Angel Kanchev”, PROCEEDINGS - 2017, volume 56, book 3.3., Computer Systems & Technologies, FRI-2G.303-1-CST-01, pp. 8-13, ISSN 2603-4123 (on-line)

Милев, Димо (2004) Milev D. at al., Rendering RSS Channels in Web Pages. Велико Търново , Юбилейна научна конференция на Педагогически факултет

Милев, Димо (2005) Milev D. at al., The Evolution of the JAVA Security Model. International conference on computer systems and technologies CompSystech’2005, Varna

Милев, Димо (2011) Милев Д. др.; Электронный учебник – неизменным инструментом для обучения студентов Великотырновского университета IV межрегиональная научно-практическая конференция с международным участием “Иновации в угольной отрасли и экономике Кузбасса”, Кемеровский государственный университет, Белово

Милев, Димо (2007) Милев Д. и др., Анализ на нуждите от използване на фолклорното наследство в социалната сфера (образование, наука, културен туризъм) Международна научна конференция “Предизвикателствата пред науката във връзка с членството на България в ЕС”, Стара Загора

Милев, Димо (2016) Милев Д. и др., Анализ на онлайн архиви за комбинаторни обекти и използване възможностите на MATHML за подобряване на визуализацията им Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2016, MATTEX 2016 Сборник научни трудове Том 1, с. 143-149, ISSN: 1314-3921

Милев, Димо (2003) Милев Д. и др., Въведение в ИТ, Модул 2, Текстообработка Велико Търново, Фабер

Милев, Димо (2014) Милев Д. и др., Възможно ли е компютризирането на качествения анализ на данни Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2014, MATTEX 2014 Сборник научни трудове Том 1, с. 123-128, ISSN: 1314-3921

Милев, Димо (2001) Милев Д. и др., Еволюция на INTERNET към мултимедийна мрежа. Четвърта научна конференция с международно участие “Интернет-среда за нови технологии в информационното общество”, кн. 8, В. Търново

Милев, Димо (2001) Милев Д. и др., Еволюция на управлението до същността на понятието “идеология на управлението” в условията на новите информационно-комуникационни среди и глобализацията. Четвърта научна конференция с международно участие “Интернет-среда за нови технологии в информационното общество”, кн. 8, В. Търново

Милев, Димо (2010) Милев Д. и др., Ролята на уводния курс по информатика във Великотърновския университет за успешно обучение на студенти-информатици Национална конференция с международно участие МАТТЕХ 2010, посветена на 130 годишнината от рождението на акад. Кирил Попов, ШУ “Еп. Константин Преславски”, Шумен

Милев, Димо (2001) Милев Д. и др., Субектно-ориентирани модели за управленски ситуации и управленски дейности в информатизиращото се общество. Четвърта научна конференция с международно участие “Интернет-среда за нови технологии в информационното общество”, кн. 7, В. Търново

Милев, Димо (2000) Милев Д. и др., Съвременни средства за защита на бизнеса в Internet. Трета научна конференция с международно участие “Интернет-среда за нови технологии в информационното общество”, кн. 6, В. Търново

Милев, Димо (2000) Милев Д. и др., Текстообработваща система Word 2000 (избрани лекции) Университетско издателство “Св.св. Кирил и Методий”, В. Търново

Милев, Димо (2005) Милев Д. и др., Теоретични и практически въпроси при подготовката на материали за дистанционно обучение сп. "Педогогически алманах", кн. 1 и 2

Милев, Димо (2007) Милев Д. и др.; Типове въпроси при тестово изпитване на студенти по математика и информатика сб. “Отговорно родителство” по проект “Възпитаване на учениците и студентите в отговорно родителство” – научноизследователски проект, финансиран от фонд „Научни изследвания”, ПФ на ВТУ

Милев, Димо (1999) Милев Д., Иновации на системния подход в условията на корпоративни и глобални информационно-комуникационни среди. Втора научна конференция с международно участие “Интернет-среда за нови технологии в информационното общество”, кн. 3, В. Търново

Милев, Димо (2001) Милев Д., Информационни системи и стратегии за развитие им. Научна конференция с международно участие “Технологии, сигурност, екология” при ВВОВУ “В. Левски”, В. Търново

Милев, Димо (2015) Милев Д.; Mетоди за изследване на информационни системи Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2015, Юбилейна международна научна конференция "50 години ВТУ "Св.св. Кирил и Методий"", 10. 05. 2013 г., с. 109-118, ISBN:978-619-208-007-5

Николова, Марияна (2017) 3D computer model for personal fixator in orthopedic therapy International scientific conference Unitech, Gabrovo, 2017, (II 232-237), ISSN 1313-230X

Николова, Марияна (2015) 3D technologies as electronic educational resource Международна юбилейна конференция 25 години ФМИ, ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий”, В.Търново, 2015, (124-129)

Николова, Марияна (2015) Active learning and developing skills and competencies for use of electronic services Кузбасский государственньи технический университет г.Белово, Россия, 2015, (132-137), ISBN 978-619-208-011-2

Николова, Марияна (2011) Advantages, structure and capabilities of the electronic assessment system International Scientific Conference “Information, Communication and Energy Systems and Technologies ICEST`11”, Nish, 2011, http://icestconf.org.

Николова, Марияна (2012) Characteristics and Forms of the Electronic Assessment of the Knowledge Proceedings, Русе Volume 51, book 6.1, Mathematics, Informatics and Physics, Ruse, 2012, (93-98), ISSN 1311-3321

Николова, Марияна (2018) Cloud computing като съвременна образователна технология и интерактивна учебна среда Международен симпозиум "Образование 21", Велико Търново

Николова, Марияна (2008) Collaborative learning through multimedia interaction International conference “E-learning conference `06” Coimbra, Portugal, 09.2006, (1.6.1-4)., ISBN 978-989-20-0350-4

Николова, Марияна (2001) Computer in all stages of education International conference on Computer System and Technologies, CompSysTech’2001, София, 2001, (IV.15 1-5),ISBN 954-9641-25-2

Николова, Марияна (2014) Concept for active learning with electronic educational resources Technical of university of Varna, Computer science and technologies, Year XII, Number 2/2014, (59-64), ISSN 1312-3335

Николова, Марияна (2001) Education information system International conference on Computer System and Technologies, CompSysTech’2001, София, 2001, (IV. 7 1-7), ISBN 954-9641-25-2

Николова, Марияна (2001) Educational and humanitarian aspects of training in computer and information technologies in school International conference on Computer System and Technologies, CompSysTech’01, София, 2001, (IV. 8 1-5), ISBN 954-9641-25-2

Николова, Марияна (2015) Improving security in Local Area Network Международна юбилейна конференция 25 години ФМИ, ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий”, В.Търново, 2015 (65-71)

Николова, Марияна (2007) Improving the Quality of E-learning by Semantic Web Approach International conference „E-learning conference`07”, Istanbul, Turkey, 2007 (107-112), ISBN 978-975-6437-75-9

Николова, Марияна (2002) Information system for university International conference on Computer System and Technologies, CompSysTech’2002, София, 2002, (III. 2 1-6).

Николова, Марияна (2011) Information systems for e-assessment, storage and analysis of the results of the learning process International scientific conference - UniTech, 18 – 19 November 2011, Gabrovo, 2011, (III 319-324), ISSN 1313-8251

Николова, Марияна (2009) Knowledge And Skills Of The Teachers, Necessary For Ensuring The Effectiveness Of E-Learning International conference „E-learning and knowledge society`09”, Berlin, 2009, (266-271), ISBN 1313-9207

Николова, Марияна (2018) Possibilities and applications of cloud computing in the educational process Eastern Academic Journal, Issue 4, December, 2018, (175-182), ISSN 2367-738

Николова, Марияна (2006) Professionals Profiles as Users of Information and Communication Technologies International conference “New Schooling Through Citizenship Practice: Contents and Process”, Granada, 2006 , (227-234), ISBN 978-954-775-711-0

Николова, Марияна (2008) Teacher`s role in preparing students for team work during information technology classes International conference “Computing methods in science and education”, Varna, 2008 г., (151-160), ISBN 978-954-577-569-7

Николова, Марияна (2006) Teacher’s knowledge skills for teaching through ICT International conference “Edu-world 2006”, Pitesti, Rumania, 2006, (IV 116-122), ISBN (10) 973-690-539-Х

Николова, Марияна (2012) The computer in education - innovative technology, training of teaching staff and didactical practice in the school Педагогически алманах, ПФ – ВТУ “Св.Св.Кирил и Методий”, В.Търново, 2012 г., (110-147), ISBN 1310-358Х

Николова, Марияна (2005) The integration of the multimedia technologies in the teaching process International conference „E-Learning and the Knowledge society”, Berlin, Germany, 2005, (219-234), ISBN 90-70963-922

Николова, Марияна (2009) The role of Computer Assisted Assessment System as an instrument for assessing and improving the students` knowledge and competence International Conference ICT “Interactive Computer Aided Learning”, Vilach - Austria, 2009, (1085-1089), ISBN 978-3-89958-481-3

Николова, Марияна (2013) Three models of electronic applications for computer-assisted learning in school Technical of university of Varna, Computer science and technologies, Year XI, Number 2/2013, (83-90), ISSN 1312-3335

Николова, Марияна (2003) Аспекти при използване на мултимедийна компютърна презентация в училище Международна научно-практическа конференция, Стопанска академия, Академично издателство „Д.А.Ценов”, Свищов, 16-18 октомври, 2003, (433-439).

Николова, Марияна (2000) Виртуална класна стая Трета научна конференция с международно участие “Интернет - среда за нови технологии в информационното общество”, Университетско издателство „Св.Св.Кирил и Методий”, В.Търново, 2000, (кн.5, 164 -170), ISBN 954-524-244-2

Николова, Марияна (2004) Дидактически аспекти при използване на съвременните информационни и комуникационни технологии в обучението Юбилейна научна конференция – Образованието в глобализиращия се свят, ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий”, Университетско издателство „Св.Св. Кирил и Методий”, В.Търново, 2004, (258-261), ISBN 978-954-524-608-1

Николова, Марияна (2012) Електронен курс по информатика и информационни технологии за средното училище CD, София, 2012 г., ISBN 978-954-92864-3-4.

Николова, Марияна (2000) Информационното общество днес - характеристики, сигурност и инвестиции. Трета научна конференция с международно участие “Интернет - среда за нови технологии в информационното общество”, Университетско издателство „Св.св.Кирил и Методий”, В.Търново, 2000 г. (кн.5, 80-88), ISBN 954-524-244-2

Николова, Марияна (1999) Модел на интегрирана информационна система в образованието и мястото на Интернет в нея. Втора научна конференция с международно участие “Интернет - среда за нови технологии в информационното общество”, Университетско издателство „Св.св.Кирил и Методий”, В.Търново, 1999 г. (кн.3, 211-218), ISBN 954-683-097-6

Николова, Марияна (2009) Необходими знания и компетенции на преподавателите за ефективно използване на съвременните информационни и комуникационни технологии за модерно образование Международна конференция “Информационните технологии за новото образование”, ICT DAYS 2009, София, 2009.

Николова, Марияна (2001) Обучението по компютърни и информационни технологии за възрастни Научна конференция „Математика и методика на обучението по математика и информатика”, Сборник научни трудове, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шуменски Университет, Шумен, 2001, (136-140), ISBN 955-577-159-3

Николова, Марияна (2004) Основен курс за компютърно обучение. Приложна компютърна подготовка - Windows, Word, Excel, Internet Издателство Сириус4, В.Търново 2004 г., ISBN 954-8582-20-1.

Николова, Марияна (2001) Практически справочник – Windows, Word, Excel Издателство Сириус4, В.Търново 2001 г., ISBN 954-8582-09-0.

Николова, Марияна (2001) Специфични методи на обучението по компютърни и информационни технологии Научна конференция „Математика и методика на обучението по математика и информатика”, Сборник научни трудове, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шуменски Университет, Шумен, 2001 г. (141-144), ISBN 955-577-159-3

Николова, Марияна (2011) Увод в Информатиката и компютърните науки Издателство Фабер, В.Търново, 2011 г., ISBN 978-954-400-433-0.

Николова, Марияна (2012) Электронные оценки знаний - формы и программные решения III международная научно-техническая конференция “Современные информационные технологии в образовании и научных исследованиях (Ситони-2012), Донецкий национальный технический университет, Донецк, 2012 (173-180), ISBN 978-966-430-126-5

Николова, Марияна (2012) Электронный мультимедийный курс по информатике и по информационным технологиям Международной научно-практической конференции „Математика, статистика и информационные технологии в экономике, управлении и образовании”, Тверь, 2012, (145-152), ISBN 978-5-7609-0740-0

Петров, Мирослав (2011) A comparative analysis of stationary wavelet transform and repagulary wavelet transform in image recognition Ohrid, R. Macedonia, Sixth International Conference "Computer Science" 2011

Петров, Мирослав (2013) A comparative wavelet analysis and a model of a content-based indexing and searching system in biomedical signal databases ТУ - София, Computer & Communications Engeneering,Vol. 7, No2, pp. 63-68, 2013

Петров, Мирослав (2017) A MEDICAL IMAGE DENOISING METHOD USING SUBBAND ADAPTIVE THRESHOLDING BASED ON A SHEARLET TRANSFORM Serdica Journal of Computing, Vol 10, No 3-4, 2016(XI.2017) pp.219-230, ISSN: 1314-7897 – online, ISSN: 1312-6555 – print

Петров, Мирослав (2014) Content-based image retrieval for computer tomography images, using wavelet descriptors Serdica Journal of Computing, Vol 7, No 4, 2013 pp.333-342, ISSN: 1314-7897 - online ISSN: 1312-6555 - print

Петров, Мирослав (2008) Investigation of the focus group in Romania, Tell me a (Digital) story: Memory Line Project Фабер , В. Търново

Петров, Мирослав (2019) WAVELET BASED SYSTEMS FOR SEARCHING FOR MAGNETIC RESONANCE IMAGES USING THE MATRIX OF MAXIMUM SINGULARITIES International Conference AUTOMATICS AND INFORMATICS’15, 03.10 - 04.10.2019, София, 2019

Петров, Мирослав (2015) Многомащабни спектрални методи за индексиране на данни в пространството на Радон International Conference AUTOMATICS AND INFORMATICS’15, 04.10 - 07.10.2015, София

Петров, Мирослав (2008) Уейвлет анализ и приложенията му в някои хуманитарни науки,научно – практическа конференция “България в ЕС: Първи резултати” Велико Търново

Петрова, Мариана (2016) Implementing ERP systems in higher education institutions International Journal of Innovative Technologies in Social Science (IJITSS) 2016, (1), pp.6-11, ISSN print - 2413-1032, ISSN online - 2414-6404

Петрова, Мариана (2014) Applied software products UARD, Plovdiv, Talant, ISBN 978-619-203-030-8, 2014 (EN)

Петрова, Мариана (2018) Approaches to cognitive architecture of autonomous intelligent agent Biologically Inspired Cognitive Architectures, Publisher:Elsevier, Volume 26, October 2018, Pages 130-135, ISSN:2212-683X, https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85055580115&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=3b3cc5f8fcb6059157a84805f4677250&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2857199228072%29&relpos=1&citeCnt=0&searchTerm=

Петрова, Мариана (2018) Approaches to cognitive architecture of autonomous intelligent agent Biologically Inspired Cognitive Architectures, Publisher:Elsevier, Volume 26, October 2018, Pages 130-135, ISSN:2212-683X, http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=AdvancedSearch&qid=1&SID=D3WUE9oBQ23WWLRLAEy&page=1&doc=1

Петрова, Мариана (2018) Automating the virtual hosts maintenance in a multi-site environment International Congress on Business and Marketing (ICBM’18), Marmara Eğitim Köyü Maltepe / İstanbul, TÜRKİYE, Proceedings of the International Congress on Business and Marketing, 2018 Maltepe University, Istanbul, 29.11.2018-01.12.2018, ISBN 978-605-2124-09-03, p.392-404

Петрова, Мариана (2018) Big Data Tools in Processing Information from Open Sources 2018 IEEE 1st International Conference on System Analysis and Intelligent Computing, SAIC 2018 - Proceedings 31 October 2018, Article number 8516800 1st IEEE International Conference on System Analysis and Intelligent Computing, SAIC 2018; Kyiv; Ukraine; 8 October 2018 through 12 October 2018; Category number CFP18SUA-CDR; Code 141861, http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=AdvancedSearch&qid=1&SID=D3WUE9oBQ23WWLRLAEy&page=1&doc=2

Петрова, Мариана (2018) Big Data Tools in Processing Information from Open Sources 2018 IEEE 1st International Conference on System Analysis and Intelligent Computing, SAIC 2018 - Proceedings 31 October 2018, Article number 8516800 1st IEEE International Conference on System Analysis and Intelligent Computing, SAIC 2018; Kyiv; Ukraine; 8 October 2018 through 12 October 2018; Category number CFP18SUA-CDR; Code 141861, https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85057362170&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=3b3cc5f8fcb6059157a84805f4677250&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2857199228072%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=

Петрова, Мариана (2019) DIRECTIVE 2014/92/EU and providing of affordable financial services in Latvia. Proceedings of the Vth (Anniversary) International Scientific Conference Dedicated to the International Day of the Seafarers “Modern Maritime Technologies, Problems of Social-Economic Development and Ways for Solving Them” Georgia, Batumi, 24 June, 2019. pp. 226-235

Петрова, Мариана (2012) E-invoicing in Bulgaria - opportunities in a challenging market environment сб. ст. участников V Международной научно-практической конференции «Инновации в технологиях и образовании» (18–19 мая 2012 г.): в 4 частях. / Филиал КузГТУ в г. Белово. – Белово: Изд-во филиала КузГТУ в г. Белово, Россия, 2012. (пленарен доклад), т.2, стр.106-112, ISBN 978-5-89070-850-2

Петрова, Мариана (2015) E-Justice system in Bulgaria: Electronic tools for E-Justice in development Administrative and Criminal Justice, Riga, Latvia, 2015 (4), pp. 48-53, ISSN 1407-2971

Петрова, Мариана (2014) ELECTRONIC COMMERCE UARD, Plovdiv, Talant, ISBN 978-619-203-038-4 (EN), 2014

Петрова, Мариана (2018) EXERCISE OF MACHINE LEARNING USING SOME PYTHON TOOLS AND TECHNIQUES CBU International Conference on Innovations in Science and Education (CBUIC) Location: Prague, CZECH REPUBLIC Date: MAR 21-23. International Conference on Innovations in Science and Education 2018: edited by Petr Hájek, Ondřej Vít CBU International Conference Proceedings, Vol. 6, E-ISSN 1805-9961 (Online)

Петрова, Мариана (2015) Information models for assessing the maturity of the websites of Judicial authorizes in Bulgaria Civitas, ISSN: 2217-4958, MMXV, N 9/ 2015, Fakultet za pravne i poslovne studije, Novi Sad, 139-154.

Петрова, Мариана (2012) INFORMATION SYSTEM, SERVICING THE REVENUE FROM LOCAL FEES AND TAXES - FUNCTIONALITY AND SECURITY В сборнике: Наука и образование Сборник статей IX Международной научной конференции "НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ". Кемеровский государственный университет, 28-29 марта 2012 г. Белово, Ответственный редактор Адакин Е.Е.. 2012, т.1, стр.169-172, ISBN: 978-5-8353-1280-1

Петрова, Мариана (2014) Informatization of Public Administartion in Bulgaria New knowledge Journal of science, Plovdiv, Vol 3, No 2 (2014), p.101-106, ISSN 2367-4598 (Online) ISSN 1314-5703 (Print)

Петрова, Мариана (2001) Modele de instruire a informaticii în instituţiile superioare de învăţământ (specialităţile nematematice)

Петрова, Мариана (2003) Open education and informatization Anale ATIC-2002, Chisinau, Moldova, Evrica, vol.I (IV), 2003, p. 132-135, ISBN 9975-942-21-0, 422 p.

Петрова, Мариана (2004) Patterns of analyzing and projecting technological processes Anale ATIC, Chisinau, Moldova, Evrica, 2004, vol.I (VI), p. 63-69, ISBN 9975-942-76-8, 216 p.

Петрова, Мариана (2002) Practice, problems and perspectives of distance learning Internet-Education-Science, Ukraine, Vinnytsia, 2002. Volume 1. p. 106-108, ISBN 966-641-048-6

Петрова, Мариана (2018) Proactive publication of information about judicial cases and acts of the court of justice Administrative and Criminal Justice, Riga, Latvia, 2018, Vol 1, No 82 (2018), pp.91-109, ISSN 2592-8422

Петрова, Мариана (2002) Problems of database in Web environment Internet-Education-Science, Ukraine, Vinnytsia, 2002. Volume 2. p. 310, ISBN 966-641-049-4

Петрова, Мариана (2013) Research of web-sites in the district courts of Bulgaria regulatory compliance сб. ст. участников V Международной научно-практической конференции «Инновации в технологиях и образовании» (18–19 мая 2012 г.): в 4 частях. / Филиал КузГТУ в г. Белово. – Белово: Изд-во филиала КузГТУ в г. Белово, Россия, 2012. т.2, стр.102-106, ISBN 978-5-89070-850-2

Петрова, Мариана (2003) Solutions and new combinatorial problems concerning lattice points ATIC-2002, Chisinau, Moldova, Evrica, vol.I (II), 2003, p.118-133, ISBN 9975-942-76-8

Петрова, Мариана (2018) The integration of IT and Internet technologies in the work of the judiciary institutions Advanced Technologies in Research and Education: collection of research materials of the International Conference; 19-22 of February 2018, Severodonetsk / Editor-in-chief O. Ryazantsev. – Severodonetsk: Publishing House of the Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, 2018. – 220 p. ISBN 978-617-11-0091-6, pp. 126-128

Петрова, Мариана (2000) UNIX (начален практикум) В. Търново : Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 2000 (В. Търново : ЕТ Полиграф) , 68 стр., ISBN 954-524-245-0

Петрова, Мариана (2006) Web-базирана информационна система за дистанционно обучение /Организационно-технологични аспекти/. В.Търново, Фабер В.Търново, Фабер, 2006, 134 с. ISBN: 954-775-670-2/ 978-954-775-670-0, COBISS.BG-ID 1243168228

Петрова, Мариана (2000) WINDOWS 95,98 (начален практикум). В. Търново : Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 2000 (В. Търново : ЕТ Полиграф) 2000, ISBN 954-524-246-9

Петрова, Мариана (2005) Актуални проблеми на подготовката и преподготовката на учителите за работа в нови информационни и комуникационни среди ПЕДАГОГИЧЕСКИ алманах: педагогическо списание на Великотърновски унив. "Св. св. Кирил и Методий". – В. Търново, 1310-358X (print) 2367-9360 (online), т.13, бр.1, стр.249-257

Петрова, Мариана (2001) Аспекти на обучението по информатика Трудове на Великотърновски унив. "Св. св. Кирил и Методий". – В. Търново, Педагогически Факултет, том 7, кн. 4, В.Търново, 2001, с. 53-141, ISSN 0204-6369

Петрова, Мариана (2002) Бази данни в Web среда. Трудове на Великотърновски унив. "Св. св. Кирил и Методий". – В. Търново, ПЕДАГОГИЧЕСКИ факултет, ред. Марга Георгиева. том 8, кн. 4, В.Търново, 2002, с. 39-69, печат „ЕТ Полиграф”, ISSN 0204-6369

Петрова, Мариана (2016) Взаимосвязь коммуникативной компетенции и лояльности клиентов в условиях новых медиа International Journal of Innovative Technologies in Economy. 4 (6) 2016 pp: 7-10, ROST (Dubai), ISSN 2412-8368(p) ISSN 2414-1305 (Online)

Петрова, Мариана (1997) Въведение в Информатиката (ДОС) УИ ВТУ “Св.св.Кирил и Методий”, 1997, 122 с.

Петрова, Мариана (2003) Въведение в ИТ, Модул 2, Текстообработка. В.Търново, Фабер, 2003, 168 с. ISBN 954-775-234-0

Петрова, Мариана (2003) Въведение в ИТ, Модул 3, Работа в Интернет среда В.Търново, Фабер, 2003, 168 с., ISBN 954-775-448-3

Петрова, Мариана (2019) Дигитализацията в дейността на нотариуса - отражение в действителността на удостоверения акт. Сб. Статей XII Международная научная конференция "Инновации в технологиях и образовании", КузГТУ, г. Белово, 2019, т.3, с.213-220

Петрова, Мариана (2002) Дистанционното обучение - нов технологически подход за организация на процеса на непрекъснато обучение ПЕДАГОГИЧЕСКИ алманах: педагогическо списание на Великотърновски унив. "Св. св. Кирил и Методий". – В. Търново, 1310-358X (print) 2367-9360 (online), бр.3-4, 2002, с. 188-194

Петрова, Мариана (1999) Еволюция на базите от данни в мрежови среди Сборник от Научна Конференция с международно участие “ИНТЕРНЕТ - среда за нови технологии”, Великотърновски унив. "Св. св. Кирил и Методий". – В. Търново, ред. Ради Кабаиванов, В.Търново, 1999, том 4. с. 5-8

Петрова, Мариана (2014) Електронна търговия ВУАРР, Талант, Пловдив, ISBN 978-619-7048-59-9 Електронно мултимедийно помагало (учебник) по Проект BG051PO001-4.3.04-0056 „Развитие на електронни форми на ДО във ВУАРР”, 2014, 185 стр.

Петрова, Мариана (2005) Изисквания при създаване на програмно-информационна система за дистанционно обучение Инвестиции в бъдещето – 2005: Сборник доклади от Пета международна научна конференция, Варна, 2005, с. 293-297. ISBN 954-90919-5-3

Петрова, Мариана (2001) Използване на Internet като среда за развитие на медицината в България Четвърта научна конференция с международно участие Интернет - среда за нови технологии в информационното общество, В. Търново, 10-13 окт. 2001 / Ред. кол. Ради Кабаиванов - отг. ред. и др. Велико Търново, 7 том, с. 181-187, ISBN 954-524-292-2

Петрова, Мариана (2012) Изследване на особеностите на компютърните облаци и переспективите в/при обучението на студенти от ШУ ШУ "Еп.К.Преславски"

Петрова, Мариана (2011) Интегрирана информационна система за управление на община „ИМЕОН”, модул „Местни данъци и такси” сб. Е-правосъдие, е-управление и информационна сигурност, ПСИТ-Гарант ООД, ИК „Знак ‘94”, В. Търново 2011, стр.66-76, ISBN 978-954-8305-23-5

Петрова, Мариана (2007) Интегриране на информационните и комуникационните технологии в началния етап на основната образователна степен ПЕДАГОГИЧЕСКИ алманах: педагогическо списание на Великотърновски унив. "Св. св. Кирил и Методий". – В. Търново, 1310-358X (print) 2367-9360 (online), 2007, Том 2, Стр. 236-241

Петрова, Мариана (2016) Интелигентни системи Монография, НИКО СП, Казанлък, 2016, ISBN-978-619-7145-09-0, с. 304.

Петрова, Мариана (2001) Интерактивните бази от данни – тенденция в web средата Сборник от Научна Конференция с международно участие “ИНТЕРНЕТ - среда за нови технологии”, Великотърновски унив. "Св. св. Кирил и Методий". – В. Търново, ред. Ради Кабаиванов, В.Търново, 2001г., 8 том, с. 11-17, ISBN 954-524-292-1

Петрова, Мариана (2000) Интернет – основа на предизвикателство за нови поколения бази от данни. Трета научна конференция с международно участие Интернет - среда за нови технологии в информационното общуване, 11 - 14 окт. 2000 / Ред. кол. Ради Кабаиванов - отг. ред. и др. УИ Великотърновски унив. "Св. св. Кирил и Методий". – В. Търново, 2000, т.5, с. 5-10, ISBN 954-524-244-2

Петрова, Мариана (2016) Интернет страниците на съдилищата – Изисквания и УНИФИКАЦИЯ в България и Италия Инновации в технологиях и образовании: сб. ст. участников IX Между-народной научно-практической конференции «Инновации в технологиях и образовании», 18-19 марта 2016 г.: / Филиал КузГТУ в г. Белово. – Белово: Изд-во филиала КузГТУ в г. Белово, Россия, 2016. – Ч. 2. 347 с., стр.126-130, ISBN 978-5-906888-02-0

Петрова, Мариана (1999) Информатизация и образование - тенденции и развитие ПЕДАГОГИЧЕСКИ алманах: педагогическо списание на Великотърновски унив. "Св. св. Кирил и Методий". – В. Търново, 1310-358X (print) 2367-9360 (online), 1999г, с. 265-269

Петрова, Мариана (1999) Информатиката в образователните технологии на информационното общество Сб. от научна конференция с международно участие “ИНТЕРНЕТ - среда за нови технологии” 13-16 октомври 1999, Великотърновски унив. "Св. св. Кирил и Методий". – В. Търново, ред. Ради Кабаиванов, Велико Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, с.144-148

Петрова, Мариана (2016) ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА СТРУКТУРНЫХ ФОНДОВ ЕС В БОЛГАРИИ И ЛАТВИИ сб. ст. участников IX Между-народной научно-практической конференции «Инновации в технологиях и образовании», 18-19 марта 2016 г.: / Филиал КузГТУ в г. Белово. – Белово: Изд-во филиала КузГТУ в г. Белово, Россия, 2016. – Ч. 2. 347 с., 134-138, ISBN 978-5-906888-02-0

Петрова, Мариана (2002) Качество и стандартизация – определящи фактори за дистанционното образование. Сборник от Научна Конференция с международно участие “ИНТЕРНЕТ - среда за нови технологии”, Великотърновски унив. "Св. св. Кирил и Методий". – В. Търново, ред. Ради Кабаиванов, В.Търново, 2002, 9 том, с. 125-129

Петрова, Мариана (2005) Качеството на обучение в контекста на внедряване на информационните технологии сп.Управление и образование. Доклади от Първа НПК Образование, Наука, Икономика и Технологии в глобализиращия се свят, отг.редактор: доц.д-р Апостол Апостолов, Бургас, 2005, Унив. “Проф. Асен Златаров”, Фак. "Обществени науки". т.1, с. 33-37, ISSN 13126121

Петрова, Мариана (2002) Курсово проектиране по бази от данни (методически указания) ВТУ, В.Търново, Фабер, 2002, 64 с., ISBN 954-775-160-3

Петрова, Мариана (2000) Маркетинг и услуги на много нива в глобалните мрежови среди Сборник от Научна Конференция “ИНТЕРНЕТ - среда за нови технологии”. – В. Търново, ред. Ради Кабаиванов, Великотърновски унив. "Св. св. Кирил и Методий". – В. Търново, 2000, т.6, с. 35-49, ISBN 954-524-244-2, COBISS.BG-ID 1037014244

Петрова, Мариана (1998) Методически указания за разработване и оформяне на дипломна работа (за студентите от факултет „Математика и информатика”) В. Търново : Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий,

Петрова, Мариана (1999) Методологические аспекты диференциации обучения по информатике Annual scientific of Moldova state University. Chisinau, с. 259-265, print ISSN: 1857-2073, ISSN (online) 2345-1033

Петрова, Мариана (1999) Модели за обучение по информатика в неинформатични специалности на ВУЗ в условия на корпоративни и глобални информационно-комуникационни среди Сб. от Юбилейна научна конференция с международно участие “ИНТЕРНЕТ - среда за нови технологии”, Велико Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, т.3, с. 169-177, ISBN 954-9706-04-4

Петрова, Мариана (1999) Модели за участие на информатиката в обучението на неинформатичните специалности Сб. от Международна научна конференция "УНИТЕХ", ноември 1999г., ТУ-Габрово, том 3, с. 123-128, ISBN 1313‐230X (print), COBISS.BG-ID 1260951524

Петрова, Мариана (2017) МОДЕЛИРАНЕ И СИМУЛИРАНЕ НА ИНТЕЛИГЕНТНИ АЛГОРИТМИ ЧРЕЗ НЕВРОННИТЕ МРЕЖИ 4.6. Информатика и компютърни науки, докторска програма „Информатика"

Петрова, Мариана (2001) Моделиране учебното съдържание в процеса на обучение ПЕДАГОГИЧЕСКИ алманах: педагогическо списание на Великотърновски унив. "Св. св. Кирил и Методий". – В. Търново, 1310-358X (print) 2367-9360 (online), бр.1-2, 2001, с. 5-15

Петрова, Мариана (2000) Моделиране формирането и оптимизирането на учебни планове ПЕДАГОГИЧЕСКИ алманах: педагогическо списание на Великотърновски унив. "Св. св. Кирил и Методий". – В. Търново, 1310-358X (print) 2367-9360 (online), ВТУ, бр.1-2, 2000, с. 82-97

Петрова, Мариана (2001) Моделът на процеси в LINUX Научни съобщения на СУБ - клон В. Търново. В. Търново: Фабер, 2001, Дни на науката'2001 [- В. Търново] / Ред. кол. Кинка Панайотова-Савова и др., с. 181-188, ISBN 954-775-031-3

Петрова, Мариана (2000) Мрежови операционни системи WINDOWS NT (начален практикум). В. Търново : Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 2000 (В. Търново : ЕТ Полиграф), 2000, 66 с., ISBN 954-524-250-7

Петрова, Мариана (1999) Начален практикум по бази данни DELPHI ТУ"Васил Априлов", Габрово, 1999, 52 с.

Петрова, Мариана (1998) Необходимост от осмисляне на обучението по информатика пред неинформатичните специалности във ВУЗ Сб. от Юбилейна научна конференция , ВВОВУ “В.Левски” В.Търново, Научни трудове - ВВОУ "Васил Левски" ISSN: 0861-9115.- 65 (1998), с. 76-81

Петрова, Мариана (1998) Нови възможности за обучението по информатика в неинформатичните специалности в комуникационно - информационната среда на INTERNET Сб. от Юбилейна научна конференция, “ИНТЕРНЕТ - среда за нови технологии” 14-17 октомври 1998, Великотърновски унив. "Св. св. Кирил и Методий". – В. Търново, ред. Ради Кабаиванов, Велико Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, т.1, с. 182-188, ISBN: 954-9706-04-4

Петрова, Мариана (2002) Обективизиране на потребността от преход към нови платформи и технологии за създаване и експлоатиране на бази от данни в корпоративни и глобални информационно-комуникационни мрежи ВНВОУ, сб. Научни трудове, ISSN: 0861-9115, В.Търново, 2002, кн.72, с. 633-640

Петрова, Мариана (2001) Обучение по информатика и информационни технологии (Модулът “електронни таблици” в учебната програма по информационни технологии). Трудове на Великотърновски унив. "Св. св. Кирил и Методий". – В. Търново, ПЕДАГОГИЧЕСКИ факултет, ред. Марга Георгиева, том 7, кн. 4, В.Търново, 2001, с. 177-226, печат „ЕТ Полиграф”, ISSN 0204-6369

Петрова, Мариана (1998) Обучението по информатика в неинформатичните специалности в INTRANET среда Сб. от Юбилейна научна конференция, “ИНТЕРНЕТ - среда за нови технологии”, 14-17 октомври 1998, Великотърновски унив. "Св. св. Кирил и Методий". – В. Търново, ред. Ради Кабаиванов, Велико Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, т.1, с. 166-174, ISBN: 954-9706-04-4

Петрова, Мариана (2000) Обучението по Информатика в неинформатичните специалности на Висшите учебни заведения Образование, 1 (2000), с. 19-25, print ISSN: 0861-475Х, (https://www.obrazovaniebg.net/book-store/obrazovanie-magazine/). Списанието се издава от 1991г.. Каталожен № 1551

Петрова, Мариана (2003) Организационно технологични аспекти на Web базирано дистанционно обучение Научни съобщения на СУБ – клон Добрич, ред.Д.Каменова, Добрич, 2003, т.5, кн.2, с. 445-448, ISSN 1311-2708, COBISS.BG-ID 1121134820

Петрова, Мариана (2014) ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ О СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОННЫХ УСЛУГ И ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА КАК МЕТАМОТИВАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС ВЕСТНИК КУЗБАССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА Издательство: Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева (Кемерово), ISSN: 1999-4125

Петрова, Мариана (2000) Основи и използване на INTERNET (начален практикум). В. Търново : Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 2000 (В. Търново : ЕТ Полиграф), ISBN 954-524-247-7, 132 с.

Петрова, Мариана (2002) Подходи в обучението по информатика. Образованието и предизвикателствата на 21 век: Докл. от Юбил. науч. конф. посветена на 30-год. от основаването на Шуменския унив. Епископ Константин Преславски / Ред. кол. Иван Иванов и др., Шумен, 2002, с. 101-104, ISBN 954-577-167-4

Петрова, Мариана (2013) Приложни програмни продукти ВУАРР, Талант, ISBN 978-619-203-129-9, 2013

Петрова, Мариана (2014) Приложни програмни продукти ВУАРР, Талант, ISBN: 978-619-7048-60-5, Електронно мултимедийно помагало (учебник) по Проект BG051PO001-4.3.04-0056 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение във ВУАРР”, 2014

Петрова, Мариана (2005) Присъствието на компютъра в обучението и възпитанието на децата - необходимост или проблем НПК Здравното възпитание 2000-2005г, УИ „Св.Климент Охридски”, София, 2005г. с. 99-103

Петрова, Мариана (2002) Проблеми и перспективи на дистанционното обучение Образованието и предизвикателствата на 21 век: Докл. от Юбил. науч. конф. посветена на 30-год. от основаването на Шуменския унив. Епископ Константин Преславски / Ред. кол. Иван Иванов и др., Шумен, 2002, с. 105-107, ISBN 954-577-167-4

Петрова, Мариана (2007) Развитие мотивацията на учениците от начална училищна степен за изучаване на природата чрез използване на мултимедийни средства ПЕДАГОГИЧЕСКИ алманах: педагогическо списание на Великотърновски унив. "Св. св. Кирил и Методий". – В. Търново, 1310-358X (print) 2367-9360 (online), с.230-235

Петрова, Мариана (2015) РД- 010-685/04.04.2015, “Изследване на интелигентни методи и приложения на симулатори за невронни мрежи и оптимални методи на учебния процес” Шуменски университет “Еп.Константин Преславски”

Петрова, Мариана (2016) РД- 08-113/08.02.2016, “Модели и алгоритми за извличане на знания от големи данни, симулиране на невронни мрежи и оптимални учебни процедури” Шуменски университет “Еп.Константин Преславски”

Петрова, Мариана (2012) РД-05-280/15.03.2012 Защита на изображения и стил на програмиране Шуменски университет “Еп.Константин Преславски”

Петрова, Мариана (2017) РД-08-121/06.02.2017 Генератори на псевдослучайни числа и странни атрактори Шуменски университет “Еп.Константин Преславски”

Петрова, Мариана (2017) РД-08-122/06.02.2017 г.Модели и приложения на дълбокото машинно обучение в интелигентни системи Шуменски университет “Еп.Константин Преславски”

Петрова, Мариана (2017) РД-08-124/06.02.2017 Компютърна сигурност и защита на информация Шуменски университет “Еп.Константин Преславски”

Петрова, Мариана (2014) РД-08-236/13.03.2014, „Генериране на псевдослучайни двоични последователности на основата на динамични системи Шуменски университет “Еп.Константин Преславски"

Петрова, Мариана (2014) РД-08-240/13.03.2014, ”Практически приложения на модели и алгоритми на Изкуствения интелект” Шуменски университет “Еп.Константин Преславски”

Петрова, Мариана (2013) РД-08-256/14.03.2013 г.„Псевдослучайни генератори на редици и нелинейни функции” Шуменски университет “Еп.Константин Преславски”

Петрова, Мариана (2016) РД-08-68/02.02.2016, “Компютърна сигурност и нелинейни системи”, Шуменски университет “Еп.Константин Преславски” Шуменски университет “Еп.Константин Преславски”

Петрова, Мариана (2015) РД-10-684/01.04.2015, Изследване на псевдослучайни числови редици конструирани чрез нелинейни системи” Шуменски университет “Еп.Константин Преславски”

Петрова, Мариана (2008) Роль курсового проекта в обучение студентов информационным технологиям Сб. VII Международная научная конференция «Наука и образование» г. Белово, 14-15 марта 2008 г. КемГУ, том 3, 259-262 с. ISBN 978-5-8353-1280-1

Петрова, Мариана (2011) Создание и использование электронных ресурсов в обучении школьников начальной школе Образование в современном мире. Сборник научных статей/Под редакцией профессора Ю.Г. Голуба. — Саратов: Изд-во Саратовского университета, 2011. Выпуск 6 - 252с., стр.209-222. ISSN 1996-451Х

Петрова, Мариана (2002) Средства за комуникация в INTERNET Велико Търново, Фабер, 2002, ISBN 954-524-252-3

Петрова, Мариана (2005) Създаването и използването на електронни учебници – основа за поетапно внедряване на дистанционното обучение в образованието сп.Управление и образование. Доклади от Първа НПК Образование, Наука, Икономика и Технологии в глобализиращия се свят, отг.редактор: доц.д-р Апостол Апостолов, Бургас, 2005, Университет “Проф.д-р Асен Златаров”, т.2., с. 16-21, ISSN 13126121

Петрова, Мариана (2000) Текстообработваща система MICROSOFT WORD 2000 – избрани лекции ВТУ “Св.св.Кирил и Методий”, 2000, ISBN 954-524-249-3

Петрова, Мариана (2003) Теоретико-практически въпроси на дистанционно обучение Научни съобщения на СУБ [Съюз на учените в България] - клон Добрич = Research Communications of USB Branch Dobrich, ред.Д.Каменова, Добрич, ISSN: 1311-2708.- 5, 2 (2003), с. 436-440

Петрова, Мариана (2005) Теоретико-практически въпроси на подготовката на материали за дистанционно обучение. ПЕДАГОГИЧЕСКИ алманах: педагогическо списание на Великотърновски унив. "Св. св. Кирил и Методий". – В. Търново, 2005, с.199-222, 1310-358X (print) 2367-9360 (online)

Петрова, Мариана (2011) УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЯМБОЛ сб. Е-правосъдие, е-управление и информационна сигурност, ПСИТ-Гарант ООД, ИК „Знак ‘94”, В. Търново 2011, стр.49-65, ISBN 978-954-8305-23-5

Петрова, Мариана (1999) Утвърждаване и развитие на обучението по информатика и информатизацията на образованието Сб. от Международна научна конференция "УНИТЕХ", ноември 1999г., ТУ-Габрово, том 2, с. 123-128, ISBN 1313-230X (print)

Петрова, Мариана (2019) Электронный менеджмент в публичном секторе Болгарии (на примере областных администраций) Faber, 330 p. ISBN: 9786190008965 (RU)

Петрова, Мариана (2011) Электронный учебник – неизменным инструментом для обучения студентов Великотырновского университета Инновации в угольной отрасли и экономике Кузбасса, сб. ст. участников IV межрегиональой научно-практической конференции с международным участием, Филиал КузГТУ, Белово, 28-29 апреля 2011, т.2, стр.183-187, ISBN 978-5-89070-798-7

Радоева, Росица (2015) 3D технологиите като електронен образователен ресурс Юбилейна международна научна конференция 25 години факултет “Математика и информатика”

Радоева, Росица (2015) Visualization of three-dimensional models by stereoscopic application 10th Annual South East European Doctoral Student Conference (DSC2015), Thessaloniki, Greece

Радоева, Росица (2013) Концепция за система за тримерна визуализация „Наука и Бизнес Русе, Русенски университет, стр. 200 - 205, ISBN ISSN: 1314-9024

Радоева, Росица (2014) Модел на интерактивна стереоскопична система от камери International scientific conference "E-government in the regions: Problems and Prospects", Belovo - Russia

Стефанов, Стефан (2012) ПРЕВОДАЧЕСКИТЕ ИНСТРУМЕНТИ В ОБРАЗОВАНИЕТО сборник от Международна научна конференция по теория и практика на превода в памет на гл. ас. Даниела Димитрова Петрова, 24-25 ноември 2011 г., ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, В. Търново: Фабер, 2012,

Стефанов, Тихомир (2012) Access to E-government’ Services through Vein-code Biometric Identification 7th Iberian Conference on Information Systems and Technologies, Madrid, Spain, 20-23 June 2012

Стефанов, Тихомир (2015) Applying linked data technologies for online newspapers International Journal of Advanced Computer Science and Applications, Vol. 6, No. 5, 2015, pp. 29-33, Digital Object Identifier (DOI): 10.14569/IJACSA.2015.060505, The Science and Information (SAI) Organization, ISSN 2156-5570

Стефанов, Тихомир (2012) Comparative analysis of the websites of leading regional newspapers in Bulgaria / Сопоставительный анализ сайтов ведущих региональных газет в Болгарии V Mеждународная научная конференция “Инновации в технологиях и образовании”, филиал КузГТУ в г. Белово, Кемеровская обл., 18-19 май 2012

Стефанов, Тихомир (2012) Methods for Assessing Information Sites XLVII International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies ICEST'12, 28-30 June 2012

Стефанов, Тихомир (2012) Mobile Access to Cultural and Historical Heritage Web Pages “Digital preservation and presentation of cultural and scientific heritage”, International Conference, Veliko Tarnovo, 18-21 September 2012

Стефанов, Тихомир (2013) Mobile Applications for Cultural and Historical Places "Digital preservation and presentation of cultural and scientific heritage", International Conference, Veliko Tarnovo, 18-21 September 2013

Стефанов, Тихомир (2015) Mobile sites as a part of the digital model of modern daily newspapers The 13th International Conference Information Technologies and Management 2015, Information Systems Management Institute, Riga, Latvia, 16-17 April 2015, ISSN 1691-2489

Стефанов, Тихомир (2015) Mobile sites as a part of the digital model of modern daily newspapers Journal "Computer Modelling and New Technologies", 19(4C) ISSN 1407-5806, ISSN 1407-5814 (on-line), 2015

Стефанов, Тихомир (2013) Possibilities of mobile versions websites of national daily newspapers / Возможности мобильных версий web-сайтов национальных ежедневных газет VI Международная научная конференция “Инновации в технологиях и образовании”, филиал КузГТУ в г. Белово, Кемеровская обл., 17-18 май 2013

Стефанов, Тихомир (2015) System for Information Extraction from News sites Mathematical and Software Engineering, Vol. 1, No. 1 (2015), p. 25-30, ISSN: 2367-7449

Стефанов, Тихомир (2011) The New Books - Electronic and Portable XLVI International Scientific Conference ICEST 2011, Serbia, Nish, v3, p.877-880.

Стефанов, Тихомир (2009) Виртуализация дейността на централизирана информационна система за нуждите на регионален всекидневник. Национална научна конференция за книгата, печатните комуникации и регионалните медии „Между традицията и модерността”, Велико Търново

Стефанов, Тихомир (2014) Дигитален модел на съвременен всекидневник Тринадесета национална научна конференция с международно участие „Библиотеки, четене, комуникации“, Велико Търново, 13-14 ноември 2014, ISSN 1313-8138

Стефанов, Тихомир (2011) Достъп на потребителите до On-line изданията на регионалните ежедневници Десета национална научна конференция „Библиотеки, четене, комуникации”, Велико Търново, 2011

Стефанов, Тихомир (2014) Един модел за оценка на регионални електронни медии по критерии за ефективност и потребителска удовлетвореност Сборник трудове „Дни на науката 2014“, Велико Търново, май 2014

Стефанов, Тихомир (2006) Използване на шрифтове с кирилица в Windows и в приложения за предпечат В НАУЧНО-ПРИЛОЖНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ

Стефанов, Тихомир (2010) Мобилни комуникации – състояние и перспективи. Преглед на ОС и процесори за мобилни платформи. Иновации в програмните технологии, алгоритми и обучението във висшите училища, свързано с тях, Велико Търново

Стефанов, Тихомир (2014) Мобилни приложения в културния туризъм. Мобилни новинарски приложения – полезни или вредни? Научна конференция на Регионалния академичен център – Велико Търново „Културно-историческо наследство – опазване, представяне, дигитализация”, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, 26 ноември 2014

Стефанов, Тихомир (2015) Мобильные применения новостей, как часть дигитальной модели современной ежедневной газеты VIII Международная научная конференция „Инновации в технологиях и образовании“, филиал КузГТУ в г. Белово, Кемеровская обл., 17 – 18 март 2015, част 2, стр. 151-155, ISBN 978-5-906805-56-0

Стефанов, Тихомир (2007) Преглед, анализ и изисквания за унифициране на файлови формати при дигитализация на фолклорни архиви I st Balkan Scientific Conference "The Science, The Education and The Art in 21st Century", Bulgaria, Blagoevgrad

Стефанов, Тихомир (2014) Прилагане на технологиите за семантичен уеб при поддържане на дигитален архив на вестник Университетска научна конференция – 2014, НВУ „В. Левски“, Велико Търново, 3-4 юли 2014

Стефанов, Тихомир (2013) Приложения за операционна система Андроид в помощ на туристите в България Дванадесета национална научна конференция „Библиотеки, четене, комуникации“, Велико Търново, 14 – 15.11.2013

Стефанов, Тихомир (2006) Приложения за предпечат и проблеми при използване на кирилица Пета национална научна конференция „Библиотеки, четене, комуникации”, Велико Търново

Стефанов, Тихомир (2006) Приложна програма “ДЕТ-МАТ” за студенти от специалности ПНУП и ПУП-ЧЕ по Педагогика на математическата култура ВТУ, НАУЧНО-ПРИЛОЖНА КОНФЕРЕНЦИЯ

Стефанов, Тихомир (2008) Стандарти за обмен на информация в предпечатната подготовка на съвременния вестник. Седма Национална научна конференция „Библиотеки, четене, комуникации”, Велико Търново

Стефанов, Тихомир (2007) Съвременната визия на регионалния всекидневник (Наблюдения върху вестник „Янтра ДНЕС“) Шеста национална научна конференция „Библиотеки, четене, комуникации”, Велико Търново

Стефанов, Тихомир (2007) Универсални файлови формати при подготовка на печатни материали за българска фолклорна съкровищница I st Balkan Scientific Conference "The Science, The Education and The Art in 21st Century", Bulgaria, Blagoevgrad

Стефанов, Тихомир (2010) Устройства за електронни книги Девета национална научна конференция „Библиотеки, четене, комуникации”, Велико Търново

Стефанова, Милена (2012) Access to E-government’ Services through Vein-code Biometric Identification 7th Iberian Conference on Information Systems and Technologies, Madrid, Spain, 20-23 June 2012

Стефанова, Милена (2011) Approaches for the implementation of biometrics (Подходи за приложение на биометрията) Майски четения "Дни на науката 2011" Велико Търново, 27 май 2011 г.

Стефанова, Милена (2011) Biometrics - the Future Identity Management Solution XLVI International Scientific Conference ICEST 2011, Serbia, Nish, June 29 – July 1, volume 3, p.873-876.

Стефанова, Милена (2008) Educational Process Model (Модел на процес за обучение) съавтори: Тужаров Христо, Св.Аврамова, Ст.Калчев International Conference on Computer Systems and Technologies – CompSysTech’2008, Gabrovo, Bulgaria, 12-13 June 2008.

Стефанова, Милена (2012) Identity Protection Accessing e-Government through the Biometric Authentication Methods 6th IEEE International Conference on Intelligent Systems IS’12, Bulgaria, Sofia, 6-8 September, 2012

Стефанова, Милена (2012) Integration of Biometrics to the E-Health XLVII International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies ICEST'12, 28-30 June 2012

Стефанова, Милена (2012) Mobile Access to Cultural and Historical Heritage Web Pages “Digital preservation and presentation of cultural and scientific heritage”, International Conference, Veliko Tarnovo, 18-21 September 2012

Стефанова, Милена (2013) Mobile Applications for Cultural and Historical Places “Digital preservation and presentation of cultural and scientific heritage”, International Conference, Veliko Tarnovo, 18-21 September 2013.

Стефанова, Милена (2015) Mobile technologies and electronic governance Journal “Computer Modeling and New Technologies”, 19(4C)

Стефанова, Милена (2015) Mobile Technologies and Electronic Governance The 13th International Conference Information Technologies and Management 2015, Information Systems Management Institute, Riga, Latvia, 16-17 April 2015

Стефанова, Милена (2012) Model for user’s identity protection by access to web-applications / Модель для защиты идентичности потребителей при доступе к web-приложениям V Mеждународная научная конференция “Инновации в технологиях и образовании”, филиал КузГТУ в г. Белово, Кемеровская обл., 18-19 май 2012

Стефанова, Милена (2003) Presentation of a Web site using the Systematic approach CompSysTech’2003 – Sofia

Стефанова, Милена (2011) The New Books - Electronic and Portable XLVI International Scientific Conference ICEST 2011, Serbia, Nish, June 29 – July 1, volume 3, p.877-880.

Стефанова, Милена (2010) Архитектурният подход, основа за синхронизация на бизнеса и информационните технологии МАТТЕХ 2010 научна конференция с международно участие, посветена на 130 годишнината от рождението на акад. Кирил Попов, Шумен

Стефанова, Милена (2009) Виртуализация дейността на централизирана информационна система за нуждите на регионален всекидневник. Национална научна конференция за книгата, печатните комуникации и регионалните медии „Между традицията и модерността”, Велико Търново

Стефанова, Милена (2006) Готовност на учителите в ОУ за интегриране на информационни и комуникационни технологии в процеса на обучение "Математика, информатика и компютърни науки" - научно-приложна конференция, Велико Търново

Стефанова, Милена (2011) Интегрирано управление на идентичност Десета национална научна конференция „Библиотеки, четене, комуникации”, Велико Търново, 17-18 ноември 2011.

Стефанова, Милена (2013) Контрол на достъп до мобилни приложения Национална тематична школа и борса за научни идеи в областта на информационните и комуникационните технологии, Русе, Русенски университет, 2013.

Стефанова, Милена (2015) Модел за интегрирана полипараметрична идентификация при достъп от мобилно устройство до ИС за предоставяне на публични е-услуги. Международная научная конференция „Инновации в технологиях и образовании“, филиал КузГТУ в г. Белово, Кемеровская обл., 5-6 март 2015

Стефанова, Милена (2005) Модел на система за информационна сигурност НВУ “Васил Левски”, Д. Митрополия

Стефанова, Милена (2003) Място и роля на пирамидалния модел при анализ и проектиране на Web сайт Велико Търново

Стефанова, Милена (2005) Пирамидален модел на система за електронно обучение НВУ “Васил Левски”, Д. Митрополия

Стефанова, Милена (2007) Преглед, анализ и изисквания за унифициране на файлови формати при дигитализация на фолклорни архиви First Balkan Scientific Conference “The Science, The Education and The Art in 21st Century”, Благоевград

Стефанова, Милена (2007) Универсални файлови формати при подготовка на печатни материали за българска фолклорна съкровищница First Balkan Scientific Conference “The Science, The Education and The Art in 21st Century”, Благоевград

Тодоров, Тодор (2011) 3D modeling of Valuable Bulgarian bells and churches Сборник доклади на X Международна конференция “Библиотеки, четене, комуникации”, В.Търново, 17-18 ноември, 2011

Тодоров, Тодор (2011) 3D Modeling of Valuable Bulgarian Bells and Churches Mathematica Balkanica, NewSeries Vol. 25, Fasc. 5, 2011, pp. 475-482, ISSN: 0205-3217

Тодоров, Тодор (2007) Algorithms for Securing and Analyzing Data in the Experimental Multimedia Archive Mathematica Balkanica", 21 (3-4), 2007, Pages 225-232, ISSN: 0205-3217

Тодоров, Тодор (2006) Algorithms for security and analyzing the experimental multimedia archive In Proceedings of the International Workshop on Algebraic and Combinatorial Coding Theory, Zvenigorod, Russia, 2006, pp.28-30

Тодоров, Тодор (2006) Application of digital watermarking Journal of International Research Publications, 2006, ISSN 1314-7269

Тодоров, Тодор (2004) Application of digital watermarking In Proceedings of the Second International Symposium “Humanitarian Sciences”, 14-16 April, Burgas, 2004

Тодоров, Тодор (2005) Bounds on the size of equidistant codes over alphabet of five and six elements In Proceeding of the Fourth International Workshop on Optimal Codes and Related Topics, June 17-23, 2005, Pamporovo, Bulgaria

Тодоров, Тодор (2007) Bounds on the Size of Equidistant codes over Alphabet of Five and Six Elements Mathematica Balcanica, New Series, vol. 21, (3-4), 2007, pp.131-140, ISSN: 1314-4006

Тодоров, Тодор (2006) Bounds on the Size of Equidistant codes over Alphabet of Seven Elements In Proceeding of MASSEE International Congress on Mathematics, Paphos, Cyprus, 2006, pр.22

Тодоров, Тодор (2015) Building OntoWiki Ontology as a Part of Bells Knowledge In Proceedings ot the UNESCO International Conference on Digital Preservation and Presentation of Cultural and Scientific Heritage, Veliko Tarnovo, Bulgaria, 2015, pp. 29-34

Тодоров, Тодор (2012) Building OWL Ontology of unique Bulgarian bells using Protégé platform In Proceedings ot the UNESCO International Conference on Digital Preservation and Presentation of Cultural and Scientific Heritage, Veliko Tarnovo, Bulgaria, 2012, pp. 161-166

Тодоров, Тодор (2017) Creating and Representing Semantic Knowledge of Bell Objects International Journal of Applied Engineering Research, 12(19), Research India Publications, 2017, ISSN:0973-4562, pp. 8986-8994, SJR:0.149

Тодоров, Тодор (2019) Data management in a holter monitoring system TEM Journal, 8(3), 2019, ISSN:2217-8309 , pp.801-805

Тодоров, Тодор (2016) Database Design for a Cultural Artifact Repository In chapter "Information Management" of "Encyclopedia of Information Systems and Technology" - Taylor & Francis Inc, 2016

Тодоров, Тодор (2011) Development, Annotation and Protection of Digital Archive "Bulgarian Folklore Heritage" In Proceedings ot the UNESCO International Conference on Digital Preservation and Presentation of Cultural and Scientific Heritage, Veliko Tarnovo, Bulgaria, 2011, pp. 181-181

Тодоров, Тодор (2006) Development, security and analization of experimental multimedia archive In Proceeding of MASSEE International Congress on Mathematics, Paphos, Cyprus, 2006, pр.127-128

Тодоров, Тодор (2016) Digital Archive of Cultural-Historic Heritage of Belarus: Certification of Bells Cast During 16th-19th Centuries In Proceedings of the Sixth UNESCO International Conference on Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage, Veliko Tarnovo, Bulgaria, 2016, pp. 213-218

Тодоров, Тодор (2019) Digital cultural heritage APIs Digital Preservation and Presentation of Cultural and Scientific Heritage, 9(9), 2019, ISSN:1314-4006, Sofia, Bulgaria: Institute of Mathematics and Informatics – BAS, pp.231-236

Тодоров, Тодор (2018) Digital repository of cultural heritage objects International Journal of Mechanical Engineering & Technology (IJMET), 9(6), 2018, ISSN:0976 – 6340, pp.67-73, SJR:0.215

Тодоров, Тодор (2011) Digital Repository of Information and Knowledge - Fund "BellKnow In Proceedings ot the UNESCO International Conference on Digital Preservation and Presentation of Cultural and Scientific Heritage, Veliko Tarnovo, Bulgaria, 2011, pp. 91-98

Тодоров, Тодор (2010) Digitalization and security of "Bulgarian Folklore Heritage" archive In Proceeding of CompSysTech '10, Sofia, Bulgaria — June 17 - 18, 2010, Pages 335-340, ISBN 978-1-4503-0243-2

Тодоров, Тодор (2013) Digitization and 3D Scanning of Historical Artifacts, Digital Preservation and Presentation of Cultural and Scientific Heritage In Proceedings ot the UNESCO International Conference on Digital Preservation and Presentation of Cultural and Scientific Heritage, Veliko Tarnovo, Bulgaria, 2013, pp. 133-138

Тодоров, Тодор (2018) Effective methods for organization and presentation of digitized cultural heritage International Journal of Mechanical Engineering & Technology (IJMET) 9 (4), 2018, ISSN:0976 – 6340, pp. 991-1000. SJR:0.215

Тодоров, Тодор (2008) Enumeration of some optimal ternary constant-weight codes, In Proceedings of the International Workshop on Algebraic and Combinatorial Coding Theory, Pamporovo, Bulgaria, 2008

Тодоров, Тодор (2019) Expert system for milk and animal monitoring International Journal of Advanced Computer Science and Applications, 10(6), 2019, ISSN:2158-107X, pp.25-30

Тодоров, Тодор (2006) Implementation of Block Error-Correcting Codes in amplitude modulation watermarking In Proceedings of the Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, Borovets, 2006, pages 230-237

Тодоров, Тодор (2008) Improving the Watermarking Process with Usage of Block Error-Correcting Codes Serdica Journal of Computing, 2, 2008, pp. 163-180, ISSN: 1312-6555

Тодоров, Тодор (2005) Improving the Watermarking Process With Usage of Block Error-Correcting Codes Research Report, University of Limoges

Тодоров, Тодор (2011) Information Technologies for Presentation of Bulgarian-Indian Cooperation in a Virtual Museum In Proceedings ot the UNESCO International Conference on Digital Preservation and Presentation of Cultural and Scientific Heritage, Veliko Tarnovo, 2011, Bulgaria, pp. 111-116

Тодоров, Тодор (2019) Innovative Approach to the Presentation of Cultural Heritage in the Game Module of Serious Game for Blinded People Digital Preservation and Presentation of Cultural and Scientific Heritage, 9(9), 2019, ISSN:1314-4006, Sofia, Bulgaria: Institute of Mathematics and Informatics – BAS, pp.213-218

Тодоров, Тодор (2010) Lexicographic constant-weight equidistant codes over the alphabet of three, four and five elements Intelligent Information Management, vol. 2, No. 3, 2010, pp.183-187, ISSN 2160-5912

Тодоров, Тодор (2006) Lexicographic Equidistant Constant Weight Codes In Proceedings of the Conference on Mathematics, Informatics and Computer Science, V. Tarnovo, May 12-13, 2006, pp.147-151

Тодоров, Тодор (2009) Methods for equidistant code search in computer package QPlus In Proceeding of the International Workshop on Optimal Codes and Related Topics, St.Constantine and Helena, Bulgaria, June, 2009

Тодоров, Тодор (2010) Model of Digital Repository of Information and Knowledge - Fund "BellKnow" In Proceeding of Seminar on algebraic and combinatorial coding theory, 17–19 December 2010, V.Tarnovo, Bulgaria

Тодоров, Тодор (2017) Modern methods and technologies for preservation and protection of digital objects from the area of cultural and historical heritage Science series "Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization", Том 3, Public Library "P. R. Slaveykov" - Veliko Tarnovo, 2017, ISSN:2367-8038, pp. 148-155

Тодоров, Тодор (2008) New approaches for development, analyzing and security of multimedia archive of folklore objects Computer Science Journal of Moldova, vol. 16, 2(47), 2008, pp.183-208, ISSN: 1561-4042

Тодоров, Тодор (2010) New ternary and quaternary constant-weight equidistant codes Discrete Mathematics, Algorithms and Applications, vol. 2, No. 1, 2010, pp. 89-97, ISSN 1793-8309

Тодоров, Тодор (2005) New Ternary and Quaternary Equidistant Constant Weight Codes In Proceedings of the Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, Borovets, 2005

Тодоров, Тодор (2006) On construction of q-ary equidistant codes In Proceedings of the International Workshop on Algebraic and Combinatorial Coding Theory, Zvenigorod, Russia, 2006, pp.31-35

Тодоров, Тодор (2007) On the construction of q-ary equidistant codes Problems of Information Transmission, Volume 43, Issue 4, 2007, pp 280–302, ISSN: 0032-9460

Тодоров, Тодор (2009) Organization and Security of the Audio and Video Archive for Unique Bulgarian Bells In Proceeding of MASSEE International Congress on Mathematics, MICOM 2009, Ohrid, 2009, pp.99

Тодоров, Тодор (2007) Performance of an error correction scheme for image watermarking In Proceedings of the International Workshop on Optimal codes and Related Topics, White Lagoon, Bulgaria, 2007, pp. 233 – 236

Тодоров, Тодор (2014) Protection of Semantic Organized Data Encryption of RDF Graph In Proceedings ot the UNESCO International Conference on Digital Preservation and Presentation of Cultural and Scientific Heritage, Veliko Tarnovo, Bulgaria, 2014, pp. 183-188

Тодоров, Тодор (2011) QPlus - computer package for coding theory research and education International Journal of Computer Mathematics, vol. 88, No. 3, 2011, pp. 443-451, ISSN: 0020-7160

Тодоров, Тодор (2012) Research on Linguistic Approaches, Used for Semantic Explanation of Bell’s Knowledge In Proceedings ot the UNESCO International Conference on Digital Preservation and Presentation of Cultural and Scientific Heritage, Veliko Tarnovo, Bulgaria, 2012, pp. 155-160

Тодоров, Тодор (2011) Semantic Model of Digital Resourses of Bulgarian Bells Mathematica Balkanica, NewSeries Vol. 25, Fasc. 5, 2011, pp. 483-490, ISSN: 0205-3217

Тодоров, Тодор (2010) Signing individual fragments of an RDF graph of unique Bulgarian bells In Proceedings of the International Workshop on Algebraic and Combinatorial Coding Theory, Novosibirsk, Russia, 2010

Тодоров, Тодор (2018) Software Approaches and Мethods to Еnsure the Security of Interactive Systems Cybernetics and Information Technologies, 18(5), Institute of Information and Communication Technologies - BAS, 2018, ISSN:1311-9702, pp. 12-20. SJR:0.204

Тодоров, Тодор (2004) Some bounds for equidistant codes In Proceedings of the International Workshop on Algebraic and Combinatorial Coding Theory, Kranevo, Bulgaria, June 19-25, 2004

Тодоров, Тодор (2004) Spread Spectrum Watermarking Technique for Information System Securing International Journal "Information Theories and Applications", Vol.11, №4, 2004, pp. 405-408, ISBN: 1310-0513

Тодоров, Тодор (2004) Spread Spectrum Watermarking Technique for Information System Securing In Proceeding of CompSysTech '04, Ruse, Bulgaria, 2004, pp.1-5, ISBN: 954-9641-38-

Тодоров, Тодор (2014) Technology of Three-dimensional (3D) Scanning "Structured Light" In Proceedings ot the UNESCO International Conference on Digital Preservation and Presentation of Cultural and Scientific Heritage, Veliko Tarnovo, Bulgaria, 2014, pp. 87-94

Тодоров, Тодор (2011) The Knowledge in Automotive Field Representation with Modern Technologies In Proceedings ot the UNESCO International Conference on Digital Preservation and Presentation of Cultural and Scientific Heritage, Veliko Tarnovo, Bulgaria, 2011, pp. 179-179

Тодоров, Тодор (2016) Towards Better Presenting and Searching of Bells Knowledge In Proceedings of the Sixth UNESCO International Conference on Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage, Veliko Tarnovo, Bulgaria, 2016, pp. 207-212

Тодоров, Тодор (2007) Use of Dynamic Technologies for WEB-enabled Database Management Systems International Journal Information Technologies and Knowledge, vol. 1, pp.335-340, ISSN: 1313-0455

Тодоров, Тодор (2003) Use of Dynamic Technologies for WEB-enabled Database Management Systems In Proceeding of CompSysTech '03, Sofia, Bulgaria, 2003, Pages 202-207, ISBN: 954-9641-33-3

Тодоров, Тодор (2016) Using Graph Databases to Represent Knowledge Base in the Field of Cultural Heritage In Proceedings of the Sixth UNESCO International Conference on Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage, Veliko Tarnovo, Bulgaria, 2016, pp. 199-206

Тодоров, Тодор (2017) Virtual museum of Russian bells in Bulgaria In Proceedings of the International Conference on Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage, Bourgas, Bulgaria, 2017, ISSN:1314-4006, pp. 215-221

Тодоров, Тодор (2003) Web-Based Application for Coding Theory Studying In Proceedings of the International Congress of Mathematical Society of Southeastern Europe, Borovets, Bulgaria, September 15-21, 2003, University of Latvia, Riga, pp.94-99, ISBN: 9984-725-88-X

Тодоров, Тодор (2012) Web-based information system for research and development of educational portfolio (Edu portfolio) In proceedings of the eighth international scientific-practical conference Internet-education-science, IES, Vinnytsia, Ukraine, 1-5 oct. 2012, pp. 76-77, ISBN: 978-966-641-491-8

Тодоров, Тодор (2007) Анализиране и защита на аудио и видео архив на уникални български камбани Сборник доклади на Научна конференция "Европа като културно пространство", Благоевград, 2007

Тодоров, Тодор (2009) Еквидистантни кодове. Защита на данни с воден знак Докторска дисертация, Институтът по математика и информатика, БАН, 2009

Тодоров, Тодор (2015) Методи за организация на търсене в неструктурирани бази от данни Сборник с доклади на конференция "Майски четения - Дни на науката", СУБ-клон Велико Търново, 2015, pp. 133- 140

Тодоров, Тодор (2014) Методи за цифровизация и семантично анотиране на исторически артефакти Сборник с доклади на конференция "Майски четения - Дни на науката", СУБ-клон Велико Търново, Фабер - Велико Търново, 2014, стр. 596-603, ISSN:1314-2283

Тодоров, Тодор (2013) Семантично представяне на знания и защита на данни в областта на културноисторическото наследство ХI-национална научна конференция с международно участие "Библиотеки, четене, комуникации", Велико Търново, 16-17 ноември 2012, стр. 390-395

Тодоров, Тодор (2014) Системи за електронно портфолио Конференция на НВУ Васил Левски”, - Издателство НВУ, Велико Търново, 3-4 юли 2014, с. 118-126, ISSN: 1314-1937

Тодоров, Тодор (2011) Цифровизация на учебни материали в автомобилната сфера Сборник доклади на X Международна конференция “Библиотеки, четене, комуникации”, В.Търново, 17-18 ноември, 2011

Тодорова, Маргарита (1999) Времеви взаимовръзки на мултимедийните обекти в мултимедийните презентации. Сб.н.тр. н. конф. с межд. участие, том I.ТУ – гр. Габрово, 1999, стр.125-130. Сб.н.тр. н. конф. с межд. участие, том I.ТУ – гр. Габрово, 1999, стр.125-130.

Тодорова, Маргарита (2011) Chapter “Methods and tools for increasing the effectiveness of e-learning. InTech E-learning, Croatia, 2011. 20 p.

Тодорова, Маргарита (2008) Collaborative learning through multimedia interaction, Communication & Cognition. Vol.41, Nr 1&2(2008),pp. 3-10. Communication & Cognition. Vol.41, Nr 1&2(2008),pp. 3-10.

Тодорова, Маргарита (2006) Collaborative learning through multimedia interaction. 3rd E-Learning Conference – Computer Science Education, Coimbra, Portugal, 2006, pp.1.6-1 – 1.6-4. 3rd E-Learning Conference – Computer Science Education, Coimbra, Portugal, 2006, pp.1.6-1 – 1.6-4.

Тодорова, Маргарита (2001) Educational and Humanitarian Aspects of Training in Computer and Information Technologies in School. Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies, CompSysTech’2001, 2001, pp.IV.8-1 IV.8-4. ISBN: 954-9641-25-2

Тодорова, Маргарита (2003) Learning Objects Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologie, CompSysTech’03, 2003, pp. IV.27-1 - IV.27-6. ISBN:954-9641-33-3

Тодорова, Маргарита (2005) Modern Multimedia Web Based courses – Main Concepts, Structure and Criteria of Effectiveness E-learning and Knowledge Society 2005, Gent, Belgium, pp 205 - 217.

Тодорова, Маргарита (2001) Synchronisation Characteristics of the Network Multimedia Streams Distribution Process. Proceeding of the International Conference on Computer Systems and Technologies, CompSysTech’2001, 2001, pp.II.5-1 – II.5-5. ISBN: 954-9641-25-2

Тодорова, Маргарита (2001) Синхронизиран мултимедиен интегриран език. Сб. н. тр.н. конф. “Интернет – среда за нови технологии”, В.Търново, 2001, стр.98-105. Сб. н. тр.н. конф. “Интернет – среда за нови технологии”, В.Търново, 2001, стр. 98-105

Тодорова, Маргарита (2000) Системи за подпомагане на решението – нови подходи за реализация. Proceeding of the Conference on Computer Systems and Technologies “CompSysTech’2000”, 2000, pp.III.11-1 – III.11-

Тодорова, Маргарита (2000) Сравнителен анализ на IPV4 и IPV6 протоколи Сб.н.тр. III научна конференция с межд. участие “Интернет – среда за нови технологии в информационното общество”, Книга пета, В.Търново, 2000, стр.26-33.

Тодорова, Маргарита (2010) 3D Model of E-learning Proceedings of the 11th International Conference on Computer Systems and Technologies CompSysTech’10. 2010, pp. 359-363. ACM ISBN: 978-1-4503-0243-2

Тодорова, Маргарита (2010) A 3D Model as a Tool for Increasing the Effectiveness of e-Learning Serdica, Journal of Computing, Volume 4, Number 3, 2010, pp 359-363 ISSN: 1312-6555

Тодорова, Маргарита (2014) A 3D Model for Adaptive Multi - Lingual Online Assessment Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies, Proceedings of the International Conference on Computer Systems and TechnologiesCompSysTech’14, 2014, pp, VII-357-362. Ruse, Bulgaria, 27-28.06. 2014, ACM ISBN: 978-1-4503-2753-4

Тодорова, Маргарита (2004) A Model for Describing and Structuring Learning Objects Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies, CompSysTech’04, 2004, pp, IV-21.1 – IV-21.5. ISBN: 954-9641-38-4

Тодорова, Маргарита (2005) A System for Searching and Classifying Documents Based on Knowledge Proceedings of the First International EG&DP Conference , Berlin, pp. 1-7

Тодорова, Маргарита (2015) A Virtual Infrastructure for Collaborative Learning. . E-Learning’2015, 11- 12.09.2015, Berlin, Germany. pp 250-256. ISSN: 2367-6698

Тодорова, Маргарита (2011) Chapter “Principles of Open Source Software" Multinational Undergraduate Team Work., pp 72-91). IOS Press Books, 2011, ISBN 978-1-60750-983-7 (print), ISBN 978-1-60750-984-4 (online), 181p.

Тодорова, Маргарита (2001) Computer in all Stages of Education Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies, CompSysTech’2001, 2001, pp. IV.15-1 –IV.15-5. ISBN: 954-9641-25-2

Тодорова, Маргарита (2002) Content management in e-Learning SAER, Varna

Тодорова, Маргарита (2005) Defining a system of Indicators for Evaluation the Effectiveness of e-Learning. Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies, CompSysTech’05, 2005, pp. V-14.1 – V-14.5. ISBN: 954-9641-42-2

Тодорова, Маргарита (2001) Educational and Humanitarian Aspects of Training in Computer and Information Technologies in School Proceedings of the International Conference of CompSysTech'2001, Sofia, ISBN; 954-9641-25-2

Тодорова, Маргарита (2004) Efficiency of Virtual Learning 18-th International Conference on Systems for Automation and Engineering and Research (SAER-2004), September 24-26, 2004, Varna, pp192-195

Тодорова, Маргарита (2004) E-Learnimg in Adult Education Proceedings of International Conference EDU-WORLD 2004, volum III, Pitesti, Romania pp 301-305 ISBN: 973-690-248-X ISBN: 973-690-255-2

Тодорова, Маргарита (2000) Estimation of the Interactions of Multimedia Streams and Objects by Applying Theory of Graphs. Proceeding of the Conference on Computer Systems and Technologies, CompSysTech’2000, 2000, pp.II.4-1 – II.4-5. ISBN: 954-9641-17-1

Тодорова, Маргарита (2005) Introduction to E-business V.Turnovo, Faber, ISBN 954-775-426-2

Тодорова, Маргарита (2005) Introduction to M-business V.Turnovo, Faber. ISBN 954-775-427-0

Тодорова, Маргарита (2005) Model of Hybrid System for Searching and Classifying a Structured Data E-learning and Knowledge Society, 2005, Gent, Belgium, pp 193-203

Тодорова, Маргарита (2004) Model of Intellectual System for Data Classififying and Searching by the Systematic Approach, Communication and Cognition, Gent, 2004, pp.3.14.1 – 3.14.10.

Тодорова, Маргарита (2011) Modern Computer Technologies for Insuring Effective E-Learning Environment According Different Learning Styles Journal Computer Systems and Technologies Year IX, No1/2011 IEEE Bulgarian Communication Chapter, ISSN: 1312-3335

Тодорова, Маргарита (2007) Service of Quality of Multimedia Streams and Objects. Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies, CompSysTech’07, 2007, pp.VI-5.1 – VI-5.6. Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies, CompSysTech’07, 2007, pp.VI-5.1 – VI-5.6. ISBN: 978-954-9641-50-9

Тодорова, Маргарита (2005) The Integration of the Multimedia Technologies in the Teaching Process Proceedings of the E-Learning II and the Knowledge Society International Conference. Gent, Belgium, 2005, pp219-223.

Тодорова, Маргарита (2003) WWW-based Learning Support SAER, Varna

Тодорова, Маргарита (2003) Джон Атанасов и първият електронен цифров компютър. Сб.н.тр. н.конф. “100 години от рождението на Джон Атанасов”, Велико Търново

Тодорова, Маргарита (2006) Електронен&мобилен бизнес Фабер, В. Търново, ISBN -13: 978-954-775-633-5

Тодорова, Маргарита (2009) Методи и средства за повишаване ефективността на електронното учене. Сп. “Computer Engineering”, 2, 2009, стр.28-38.

Тодорова, Маргарита (2010) Мултимедийни компютърни системи Фабер, В. Търново ISBN: 978-954-400-310-4

Тодорова, Маргарита (2012) Мултимедийни мрежи ICO, София. ISBN 078-954-92864-1-0

Тодорова, Маргарита (2001) Мултимедийни протоколи през Интернет: RSVP, RTP, RTCP, RTSP Proceedings of the International Scientific Conference on Energy and Information Systems and Technologies, Bitola

Тодорова, Маргарита (2010) Мултимедийни технологии Фабер, В. Търново, ISBN 978-954-400-403-3

Тодорова, Маргарита (2009) Разработване и управление на проекти Фабер, В. Търново. ISBN 079-954-400-192-6

Тодорова, Маргарита (2001) Синхронизация на медийните потоци в мултимедийните презентации. Сб. н. тр.н. конф. “Интернет – среда за нови технологии”, В.Търново

Тодорова, Маргарита (2009) Синхронизация на мултимедия Фабер, В. Търново, ISBN 978-954-400-043-1

Тодорова, Маргарита (2002) Съвременните компютърни технологии в изследователската работа на докторантите Сб. доклади – Семинар “Докторантурата – проблеми и решения”, Русе

Тодорова, Маргарита (2011) Увод в информатиката и компютърните науки Издателство Фабер. В.Търново ISBN 978-954-400-433-0

Трифонов, Тихомир (2016) A Special Robust Solution for Battery Based Power Supply AIS 2016 (11th International Symposium on Applied Informatics and Related Areas), November 17, 2016, Székesfehérvár, Hungary, pp.32-35

Трифонов, Тихомир (2015) Application of modern computer methods for acoustic phenomena investigation 10th International Symposium on Applied Informatics and Related Areas, Székesfehérvár, Hungary, 11 Nov. 2015, Óbuda University

Трифонов, Тихомир (2006) Matemathical Modeling and Analysis of Acoustic Process in Water Pipelines (with K.Simeonov and I.Simeonov) “Noise and Vibration”, Serbia

Трифонов, Тихомир (1997) On the Acoustic Field of a Cylindrical Focusing Projector (V.Grinchenko,Y.Syderov) Journal of Theoretical and Applied Mechanics, Sofia, Year XXVII, No3, pp.80-89

Трифонов, Тихомир (2015) Storage and retrieval of multimedia data about unique Bulgarian bells Encyclopedia of Information Science and Technology, Book chapter, IGI Global Publishing, 2015, pages 3940-3954.

Трифонов, Тихомир (1997) Усилвател на заряд за пиезоелектрични приемници (И.Иванов) Научни трудове кн.53, Автоматика и изчислителна техника, стр.285-290, В.Търново

Цветков, Димитър (2004) A Computer Implementation of the Generalized Partial Credit Model In Proceedings of the 5th international conference on Computer systems and technologies (CompSysTech '04). ACM, New York, NY, USA, 1-5. ISBN: 954-9641-38-4

Цветков, Димитър (2007) Approximate Parameter Estimation for Mixtures of Vector Autoregressive Stationary Time Series Models In Proceedings of the 2007 international conference on Computer systems and technologies (CompSysTech '07), Boris Rachev, Angel Smrikarov, and Dimo Dimov (Eds.). ACM, New York, NY, USA, Article 58, 4 pages. ISBN: 978-954-9641-50-9

Цветков, Димитър (2003) Computer Implementation of MMLE/EM Algorithm for Two-Parametric Logistic Model In Proceedings of the 4th international conference conference on Computer systems and technologies: e-Learning (CompSysTech '03), B. Rachev and A. Smrikarov (Eds.). ACM, New York, NY, USA, 661-666. ISBN: 954-9641-33-3

Цветков, Димитър (2004) On the Quasi-Newton Training Method for Feed-Forward Neural Networks In Proceedings of the 5th international conference on Computer systems and technologies (CompSysTech '04). ACM, New York, NY, USA, 1-5. ISBN: 954-9641-38-4

Цветков, Димитър (2008) Parameter Estimation for Finite Mixtures of Generalized Partial Credit Models In Proceedings of the 9th International Conference on Computer Systems and Technologies and Workshop for PhD Students in Computing (CompSysTech '08), Boris Rachev and Anger Smrikarov (Eds.). ACM, New York, NY, USA, Article 27. ISBN: 978-954-9641-52-3

Цветков, Димитър (2007) Parameter Estimation for Finite Mixtures of Partial Credit Models In Proceedings of the 2007 international conference on Computer systems and technologies (CompSysTech '07), Boris Rachev, Angel Smrikarov, and Dimo Dimov (Eds.). ACM, New York, NY, USA, Article 62, 6 pages. ISBN: 978-954-9641-50-9

Цветков, Димитър (2005) Using Support Vector Machines as a Binary Classifier Internaional Conference on Computer Systems and Technlologies – CompSysTech'2005

Цветков, Димитър (2014) Анализ на някои социални мрежи чрез платформата Gephi Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция на НВУ „Васил Левски” 2014, том 5, с. 179 -186, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, ВТ, 2014, ISSN 1314-1937

Цветков, Димитър (2014) Един модел за оценка на регионални електронни медии по критерии за ефективност и потребителска удовлетвореност Майски четения на СУБ клон Велико Търново, 2014, с. 141-149. ISSN 1314-2283

Цветков, Димитър (2014) Оценка на IRT модели с индивидуални нива на отгатване чрез платформата BUGS Майски четения на СУБ клон Велико Търново, 2014, с. 150-158. ISSN 1314-2283

Цветков, Димитър (2014) Оценка на временни редове с точка на промяна чрез платформата BUGS Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция на НВУ „Васил Левски” 2014, том 5, с. 173 -178, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, ВТ, 2014, ISSN 1314-1937.

Шипковенски, Георги (2015) Improvement of algorithms for solving the p-median problem Международная научная конференция «ИННОВАЦИИ В ТЕХНОЛОГИЯХ И ОБРАЗОВАНИИ» Сборник статей, Белово, Россия, 5-6 март 2015 г., стр. 17-20., ISBN 978-5-906805-56-0

Шипковенски, Георги (2014) Review of the main categories of types of problems in modeling discrete locations in distributed service systems. Международная научная конференция «ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО В РЕГИОНАХ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» Сборник статей, Белово, Россия, 18-19 декември 2014 г., стр. 19-22., ISBN 978-619-208-011-2

Шипковенски, Георги (2015) Геометричен метод за ограничаване на интерференцията в индустриални мрежи с висока плътност Международная научная конференция «ИННОВАЦИИ В ТЕХНОЛОГИЯХ И ОБРАЗОВАНИИ» Сборник статей, Белово, Россия, 5-6 март 2015 г., стр. 110-114.ISBN 978-5-906805-55-3 , ISBN 978-619-208-017-4

Шипковенски, Георги (2014) Критични и некритични данни в e-city мрежи Международная научная конференция «ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО В РЕГИОНАХ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» Сборник статей, Белово, Россия, 18-19 декември 2014 г., стр. 83-88., ISBN 978-619-208-011-2

Шипковенски, Георги (2013) Приложение на евристичните алгоритми при решаване на задачи за разполагане на система от пунктове за обслужване за целите на мобилни мрежи за пренос на данни. Сб. от „Първа национална тематична школа и борса за научни идеи в областта на информационните и комуникационни технологии“, Русе, 2013 г., Университетски издателски център при Русенския университет “Ангел Кънчев”, 2013, с. 53-59, ISBN: 1314-9024

Шипковенски, Георги (2015) Сравнителен анализ на алгоритмите за намиране на р-медиани в тегловен граф за целите на системи за масово обслужване Сб. от Юбилейна научна конференция 25 години Факултет "Математика и информатика",Велико Търново, 27-28 ноември 2015, Велико Търново: Фабер, 2015, с. 22-28, ISBN 978-619-00-0419-6

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/