Публикации в научна област/раздел Математика / Mathematics


Буюклиева, Стефка (1998) “Extremal self-dual codes with an automorphism of order 2”, (with I.Boukliev) IEEE Trans. Inform. Theory, vol.44, pp. 323-328

Буюклиева, Стефка (2000) A method for constructing self-dual codes with an automorphism of order 2 IEEE Trans. Inform. Theory, vol.46, pp.496-504, IF 2,083, Print ISSN 0018-9448

Буюклиева, Стефка (1996) A method for constructing self-dual codes with an automorphism of order 2 Математика и математическо образование

Буюклиева, Стефка (1996) A method for constructing self-dual codes with application to length 64 Proceedings of the International Workshop ACCT, Sozopol, Bulgaria, pp. 81-85

Буюклиева, Стефка (2016) Algorithms for Computation the Linearity and Degree of Vectorial Boolean Functions Serdica Journal of Computing, Volume 10, Number 3-4, 2016, pp. 245-262.

Буюклиева, Стефка (2012) Applications of the Gaussian integers in coding theory Prospects of Differential Geometry and its Related Fields, World Scientific

Буюклиева, Стефка (2010) Automorphisms of extremal self-dual codes IEEE Transactions on Information Theory

Буюклиева, Стефка (2007) Binary projective [120,8;56,64] codes having an automorphism of order 3 and SDP designs (with Iliya Bouyukliev and Stefan Dodunekov) Problems of Information Transmition, vol. 43, pp. 89-96

Буюклиева, Стефка (2012) Classification of binary self-dual [48,24,10] codes with an automorphism of odd prime order Finite Fields and Their Applications, Volume 18, Issue 6, November 2012, Pages 1104-1113

Буюклиева, Стефка (2007) Classification of the binary self-dual [42,21,8] codes having an automorphism of order 3 Finite Fields and Their Applications, vol.13, pp. 605-615

Буюклиева, Стефка (2012) Connections between different types of binary self-dual codes Proceedings of the International Workshop ACCT, Pomorie, Bulgaria

Буюклиева, Стефка (2008) Determination of weight enumerators of binary extremal self-dual [42,21,8] codes Finite Fields and Their Applications, vol. 14, pp. 177-187

Буюклиева, Стефка (2003) Extremal self-dual [50,25,10] codes with automorphisms of order 3 and quasi-symmetric 2-(49,9,6) designs (with Masaaki Harada) Designs, Codes and Cryptography, vol.28, pp.163-169. Print ISSN 0925-1022 https://link.springer.com/article/10.1023/A:1022588407585

Буюклиева, Стефка (1999) New binary extremal self-dual codes with lengths 50 and 52 Serdica Math. J., vol.25, pp.185-190. ISSN 1310-6600

Буюклиева, Стефка (1997) New extremal self-dual codes of lengths 42 and 44 IEEE Trans. Inform. Theory, vol.43, pp.1607-1612, IF 1,354, Print ISSN 0018-9448

Буюклиева, Стефка (2018) Nonexistence of certain singly even self-dual codes with minimal shadow Electronic Journal of Combinatorics, Volume 25, Issue 1, Paper #P1.13

Буюклиева, Стефка (2017) On Some Automorphisms of Order 3 of the Extremal Binary Codes Electronic Notes in Discrete Mathematics Volume 57, March 2017, Pages 73–78

Буюклиева, Стефка (2016) On some automorphisms of order 3 of the extremal binary codes Fifteenth International Workshop ACCT, Albena, Bulgaria

Буюклиева, Стефка (2013) On the automorphism group of a binary self-dual [120,60,24] code Applicable Algebra in Engineering, Communication and Computing, August 2013, Volume 24, Issue 3, pp 201–214, DOI: 10.1007/s00200-013-0193-0, Impact Factor 0.370

Буюклиева, Стефка (2004) On the automorphism group of a doubly-even [72,36,16] code IEEE Trans. Inform. Theory, vol. 50, pp.544-547. Print ISSN 0018-9448

Буюклиева, Стефка (2016) On the automorphisms of order 15 for a binary self-dual [96,48,20] code Designs, Codes and Cryptography, April 2016, Volume 79, Issue 1, pp 171–182, DOI: 10.1007/s10623-015-0043-0, Impact Factor 0.781, Print ISSN 0925-1022

Буюклиева, Стефка (2002) On the automorphisms of order 2 with fixed points for the extremal self-dual codes of length 24m Designs, Codes and Cryptography, vol.25, pp. 5-13. Print ISSN 0925-1022

Буюклиева, Стефка (2013) On the binary quasi-cyclic codes Proceedings of the International Workshop OCRT, Albena, Bulgaria

Буюклиева, Стефка (1997) On the binary self-dual codes with an automorphism of order 2 Designs, Codes and Cryptography, vol.12, pp. 39-48. Print ISSN 0925-1022

Буюклиева, Стефка (2011) On the classification of binary self-dual [44,22,8] codes with an automorphism of order 3 or 7 International Journal of Information and Coding Theory (IJICOT)

Буюклиева, Стефка (2011) On the performance of binary extremal self-dual codes Advances in Mathematics of Communications

Буюклиева, Стефка (2005) On the structure of binary self-dual codes having an automorphism a square of an odd prime (with R. Russeva and N. Yankov) IEEE Trans. Inform. Theory, vol. 51, pp. 3678-3686. Print ISSN 0018-9448

Буюклиева, Стефка (2002) On Type IV self-dual codes over Z4 (with Masaaki Harada) Discrete Mathematics, vol.247, pp.25-50. Print ISSN 0012-365X https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0012365X01001595

Буюклиева, Стефка (2007) Restrictions on the weight enumerators of binary self-dual codes of length 4m (with Masaaki Harada and Akihiro Munemasa) Proceedings of the International Workshop OCRT, White Lagoon, Bulgaria, pp. 40-44

Буюклиева, Стефка (1996) Singly-even self-dual codes of length 40 Designs, Codes and Cryptography, vol. 9, pp. 131-141. Print ISSN 0925-1022

Буюклиева, Стефка (1994) Singly-even self-dual codes of length 40 (with V.Yorgov) Proceedings of the International Workshop ACCT, Novgorod, Russia, pp.60-61, 1994.

Буюклиева, Стефка (2012) Singly-even self-dual codes with minimal shadow (with Wolfgang Willems) IEEE Transactions on Information Theory

Буюклиева, Стефка (2014) Some binary self-dual codes having an automorphism of order 15 Proceedings of the International Workshop ACCT, Svetlogorsk, Russia

Буюклиева, Стефка (2011) Some connections between self-dual codes, combinatorial designs and secret sharing schemes Advances in Mathematics of Communications

Буюклиева, Стефка (2007) Some MDS codes over GF(64) connected with the binary doubly-even [72,36,16] code Serdica Journal of Computing, vol. 1, pp. 185-192

Буюклиева, Стефка (2002) Some optimal self-dual codes having automorphisms of order 5 Proceedings IEEE International Symposium on Information Theory, 2002, Lausanne, Switzerland, Page: 458. Print ISBN: 0-7803-7501-7

Буюклиева, Стефка (2002) Some results on Type IV codes over Z4 IEEE Trans. Inform. Theory, vol.48, pp. 768-773. Print ISSN: 0018-9448

Буюклиева, Стефка (2006) The automorphism group of a binary self-dual doubly-even [72,36,16] code is solvable (with E.A. O’Brien and Wolfgang Willems) IEEE Transactions on Information Theory

Буюклиева, Стефка (2016) Девети математически турнир на ВТУ за ученици сп. Математика, бр.3, 2016, стр. 37-41.

Буюклиева, Стефка (2011) Елементарна теория на числата с алгоритми УниМат СМБ, ISBN 978-954-8880-37-4, 2011.

Буюклиева, Стефка (2015) За двоичните оптимални самодуални [74,37,14] кодове Юбилейна научна конференция 25 години факултет “Математика и информатика”, 27-28.11.2015

Буюклиева, Стефка (1995) Самодуални кодове с автоморфизъм от ред 7 Математика и математическо образование

Дошкова-Тодорова, Юлиана (2004) A Minimum Number of Lattice Points When the Conditions for the Connecting Segments Are Given Internatonal Scientific Conference UNITECH’04, 18-19 November 2004, Gabrovo, III-526-529

Дошкова-Тодорова, Юлиана (2012) Computer Methods and New Values for Cut Set Catalan Numbers International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies ICEST 2012

Дошкова-Тодорова, Юлиана (2014) MathML в информационната система за комбинаторни обекти DBCobj Научна конференция на Русенски университет „Ангел Кънчев”

Дошкова-Тодорова, Юлиана (2013) New Values for Cut Set Catalan Numbers Utilitas Math. 92(2013), 291-293.

Дошкова-Тодорова, Юлиана (2016) Triangle Dissections and Addition Chains Utilitas Math. 101 (2016), 179-188

Дошкова-Тодорова, Юлиана (2015) Анализ на семантични технологии за математически текстове Научна конференция на Русенски университет „Ангел Кънчев”

Дошкова-Тодорова, Юлиана (2006) Въпроси за минимален брой точки в мрежа при поставени условия за точките върху свързващите отсечки Научно-приложна конференция “Математика, Информатика и компютърни науки”, 12-13.05.2006 г., Велико Търново, 65-68

Маринова, Виолета (2005) Насоки за по-нататъшното развитие на учебното съдържание по математика в педагогическите факултети Педагогически форум на Тракийски университет, Стара Загора

Пиперков, Паскал (2008) Зрелостен изпит. Примерни теми с решения. Математика Велико Търново: Абагар, 2008. 112 с. IBSN 978-954-427-782-6.

Пиперков, Паскал (2006) Конкурсните изпити по математика за Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" и Национален военен университет "Васил Левски" 2001-2005 г. Велико Търново: Астарта, 2006.

Пиперков, Паскал (2007) Конкурсните изпити по математика за Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" и Национален военен университет "Васил Левски" 2001-2006 г. Велико Търново: Астарта, 2007. 140 с. ISBN 978-954-350-028-4.

Пиперков, Паскал (2009) Методически аспекти на подготовката по математически анализ на студенти за участие в олимпиади Научна конференция с международно участие 25 години Педагогически факултет. Сборник доклади. Велико Търново. 6-7 ноември 2009 г. Велико Търново: Фабер, 2010, с. 456-459. ISBN 978-954-400-422-4.

Пиперков, Паскал (2006) Някои бележки относно преподаването на понятието граница Научно-приложна конференция Математика, информатика и компютърни науки, посветена на 20 години Математика и информатика във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий". 12-13.05.2006 г., Велико Търново, Велико Търново: Слово, 2006, с. 319-326.

Пиперков, Паскал (2010) Няколко подхода за въвеждане на понятието дължина на окръжност Синергетика и рефлексия в обучението по математика. Доклади на юбилейната международна конференция посветена на 60 г. на проф. Сава Гроздев. 10-12 септември 2010. Бачиново, България. Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски”, 2010, с. 139-145. ISBN 978-954-423-621-2.

Пиперков, Паскал (2006) Проверка на знанията и уменията по логика на студентите-първокурсници, изучаващи математически дисциплини Научно-приложна конференция Математика, информатика и компютърни науки, посветена на 20 години математика и информатика във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. 12-13.05.2006 г., Велико Търново. Велико Търново: Слово, 2006, с. 314-318.

Трифонов, Тихомир (1999) Advanced piezoceramic transducers for underwater noise measurements (I.Simeonov) Proceedings Metrology’99, pp.77-82, Veliko Tarnovo

Трифонов, Тихомир (1997) An Improved Statistical Model of Multipath Channel in The Cellular Radiotelephone Networks (Popov M., Gospodinov M.) Проблеми на техническата кибернетика и роботика, Акад. из-ство «Проф. М. Дринов», №46, стр.78-83

Трифонов, Тихомир (2006) An n-Convolution Algorithm Modeling (with I. Simeonov) 12th International Conference on Applications of Computer Algebra, Varna

Трифонов, Тихомир (2009) Church Bells- Part of the Cultural Heritage (with G. Dimkov) MASSEE International Congress on Mathematics MICOM 2009, Ohrid, Macedonia

Трифонов, Тихомир (1990) Improvement of Partial Region Method Possibilities by Use of Local Features Near Wedge Points Rep. on the colloquium "Euromech 271"-Diffraction of Waves by Obstacles and Inhomogeneities in Fluids, Kiev

Трифонов, Тихомир (2013) Improving the visualization of scalograms by means of transformation in the complex plane Proceedings of the Forty Second Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, Borovetz, April 2–6, 2013, pp.218-221, ISSN:1313-3330

Трифонов, Тихомир (2001) MathCAD в обучението по математика (М.Георгиева) Морски научен форум, Варна, стр.107-114

Трифонов, Тихомир (2006) Matlab Analysis of Acoustic Processes in Water Pipelines (with K.Simeonov and I. Simeonov) 12th International Conference on Applications of Computer Algebra, Varna

Трифонов, Тихомир (2006) Methods for Investigation and Security of the Audio and Video Archive for Unique Bulgarian Bells (with Galina Bogdanova, Todor Todorov, Tsvetanka Georgieva) In Proceedings of the National Workshop on Coding Theory and Applications, Blagoevgrad, page 5

Трифонов, Тихомир (1999) Modeling of Side Scan Sonar Field (K.Simeonov,Y.Syderov) Facta Universitatis, Vol.1, No4, Nis, Yugoslavia,Pp.19-27

Трифонов, Тихомир (2002) New Strategy of Mathematic Education and Training Based on Computer Mathematical Systems (M.Seebauer) Proceedings of 3rd International Conference ITHET’2002, Budapest, Hungary, ISBN 963 7154 08 6, Electronic Pub. on CD, ISBN 963 7154 08 6

Трифонов, Тихомир (1997) On the Acoustic Field of a Cylindrical Focusing Projector (V.Grinchenko,Y.Syderov) Journal of Theoretical and Applied Mechanics, Sofia, Year XXVII, No3, pp.80-89

Трифонов, Тихомир (2014) Research on Letter and Word Frequency and Mathematical Modeling of Frequency Distributions in the Modern Bulgarian Language Contemporary Advancements in Information Technology Development in Dynamic Environments, Book chapter, IGI Global Publishing, 2014, pages 111-139

Трифонов, Тихомир (1996) Statistical Model of Multipath Channel in The Cellular Radiotelephone Systems Proc. of BSUAE, Epirus, Hellas, Издателство на Атинския университет, ANPR-25-1

Трифонов, Тихомир (2002) The Partial Region Method in 2-D Electromagnetic and Acoustic Problems Proceedings on Mathematical Methods in Electromagnetic Theory, September 10-13, Kiev, Ukraine, pp.479-482

Трифонов, Тихомир (1990) Two- Dimensional Case of the Sound Radiation by a Circular Piston in a Spherical Baffle Proceedings of the conference "Black Sea 90", Varna

Трифонов, Тихомир (2012) Use of conformal mapping method for visualization and classification of acoustic signals Proc. 4-th Intern. Conf. Noise And Vibration, Niš, October 17th –19th, 2012, 209–212). ISBN 978-86-6093-042-4

Трифонов, Тихомир (2000) Wavelet System Application in Nonstationary Signal Processing (I.Simeonov, M.Popov,K.Simeonov) Proceedings of the Second Symposium on Applied Electromagnetism of Trans Black Sea Region, Greece, Xanthi, Pp.60-61

Трифонов, Тихомир (1991) Автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата физико-математических наук Академия Наук УССР, Киев

Трифонов, Тихомир (1984) Влияние на случайните грешки върху насочените свойства на акустични антенни решетки Докл. на Националната научно-техническа конференция "Акустика -84", Велико Търново

Трифонов, Тихомир (1995) Една особеност на метода на частичните области, свързана с хипотезата на Релей “Комуникационни, електронни и компютърни системи ‘95”, 19 май 1995 г., София

Трифонов, Тихомир (2014) Експериментално изследване на звукови отпечатъци на тактически оръжейни системи Университетска годишна научна конференция 2014, НВУ “Васил Левски”, В. Търново, 3-4 Юли 2014г.

Трифонов, Тихомир (1997) За решаването на безкрайни системи от алгебрични уравнения (Я. Сидеров) Научни трудове на ВВОВУ, кн.57, стр.74-80, Висша математика и информатика, В.Търново

Трифонов, Тихомир (2004) Записки на лекции по "Математика с компютър" Електронна публикация на CD

Трифонов, Тихомир (1989) Звуково поле във външната област на криволинеен правоъгълник Докл. на научната сесия на ВНВМУ "Н.Й. Вапцаров", Математика, Варна

Трифонов, Тихомир (1993) Избор на типа на частните решения при метода на частичните области в математическата физика Сб. докл. на ЮНС на ВВОВУ "Васил Левски", Кн. 26, В.Търново

Трифонов, Тихомир (1997) Измерване на ширината на ДН на хидроакустични антени с голям коефициент на насоченост (К.Симеонов) Акустика бр.1, стр.46-51, Българска секция на AES, София

Трифонов, Тихомир (1990) Използуване на метода на частичните области за задачи на излъчване и разсейване в теоретичната акустика Сб. научни трудове №18, ВВОВУ”В. Левски”, Велико Търново

Трифонов, Тихомир (1995) Корелационен детектор на течове “Мехатроника ‘95”, 9-12 май 1995 г./ Деп. в ЦТБ под № Нд 335/95

Трифонов, Тихомир (2008) Математика. Ръководство за дистанционно обучение Велико Търново, Фабер

Трифонов, Тихомир (1987) Методика за представяне на резултатите при градуировка и калибровка на хидроакустични преобразуватели Докл. на Националната конференция с международно участие "Акустика-87", Варна

Трифонов, Тихомир (1985) Моделиране на лазерно термично въздействие на керамична мишена с метално покритие (Ст.Генджов, К.Симеонов) Сб. доклади на IV градска конференция "ТНТМ в електронизацията и кибернетиката", София

Трифонов, Тихомир (2006) Моделиране на уейвлет алгоритъм за N-конволюция (с И.Симеонов) Сб.доклади «Математика, информатика и компютърни науки», Велико Търново, Стр.88-93

Трифонов, Тихомир (1995) Определяне на координатите на локално сеизмоподобно събитие- избор на метод (М.Господинов, К.Симеонов) “Мехатроника ‘95”, 9-12 май 1995 г./ Деп. в ЦТБ под № Нд 325/95

Трифонов, Тихомир (1997) Особености на MATLAB като среда за моделиране и визуализация (Я. Сидеров) Научни трудове кн.57, Висша математика и информатика, стр.319-323, В.Търново

Трифонов, Тихомир (1987) Оценка на грешките и обработка на резултатите при калибровка на хидрофони по стандартния метод на взаимността Сб. доклади "Акустични и хидроакустични измервания", София

Трифонов, Тихомир (1984) Пресмятане на пиезокерамични електромеханични преобразуватели Докл. на Националната научно-техническа конференция "Акустика -84", Велико Търново

Трифонов, Тихомир (2005) Приложна математика. Избрани глави. Астарта, Велико Търново, ISBN954-8324-80-0

Трифонов, Тихомир (2009) Статистика в икономиката и управлението Велико Търново, Астарта, второ издание, 2009

Трифонов, Тихомир (2009) Статистика. Ръководство за дистанционно обучение Велико Търново,Фабер

Трифонов, Тихомир (2005) Статистически анализ и моделиране чрез уейвлети (И.Иванов) Национален статистически институт, Сп.Статистика, бр.2/2005, стр.91-101, ISSN-0204-8698

Трифонов, Тихомир (2002) Съвременни криптографски системи със секретен ключ (Ст.Буюклиева) Сб. доклади на Националния военен университет «Технологии, сигурност, екология», Велико Търново, стр.688-697

Цветков, Димитър (2004) A Computer Implementation of the Generalized Partial Credit Model Internaional Conference on Computer Systems and Technlologies – CompSysTech'2004

Цветков, Димитър (1996) A Periodic Lotka-Volterra System Serdica Math J, 22(1996), 109-116.

Цветков, Димитър (1997) A Time-Dependent Biochemical System Математички Весник, 49(1997), 115-122.

Цветков, Димитър (1996) A Time-Dependent Biochemocal System Dokl BAN, 11, Vol 49, 1996.

Цветков, Димитър (1999) A Time-Dependent Biochemocal System God. Univ. Arkhit. Stroit. Geod. Sofiya, Svitk II, Mat. Mekh. 39(1996-1997), 143-153 (1999).

Цветков, Димитър (1998) An Extension of the Characterization of Oscillations to Arbitrary Functional Differential Equations Via the Laplace Transform. J Math Annal Appl , 223 (1998).

Цветков, Димитър (2007) Approximate Parameter Estimation for Mixtures of Vector Autoregressive Stationary Time Series Models Proceedings of the Intrnational Conference on Computer Systems and Technologies, CompSys Tech’07,14-15 June, 2007, Rousse Bulgaria

Цветков, Димитър (2003) Computer Implementation of MMLE/EM Algorithm for Two-Parametric Logistic Model Internaional Conference on Computer Systems and Technlologies – CompSysTech'2003.

Цветков, Димитър (1992) Mean-periodic problem for functional-differential equations of retarded type. God. Vissh. Inst. Arkhit. Stroit. Sofiya, Svitk II, Mat. 36(1991), 59-63 (1992).

Цветков, Димитър (1995) Mean-Periodic Solutions of Retarded Functional Differential Equations Serdica Math J, 21(1995), 201-218.

Цветков, Димитър (2017) Notes on the Parameter estimation of some IRT Models by Means of the EM-Algorithm Proceedings of the Forty Sixth Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, April 9–13, 2017.

Цветков, Димитър (2018) ON THE CONVERGENCE OF THE METROPOLIS-HASTINGS MARKOV CHAINS Serdica Math. J. 43 (2017)

Цветков, Димитър (2001) On the nonautonomous n-competing species problem. Nonlinear Studies, 2001, vol. 8.

Цветков, Димитър (2004) On the Quasi-Newton Training Method for Feed-Forward Neural Networks Internaional Conference on Computer Systems and Technlologies – CompSysTech'2004.

Цветков, Димитър (2016) One Method to Check the Population Homogeneity of a Test Proceedings of the Forty Fifth Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, April 6–10, 2016.

Цветков, Димитър (1996) Oscillations in Certain Class Linear Functional Differential Equations. Dokl BAN, 11, Vol 49, 1996.

Цветков, Димитър (1996) Oscillations in Linear Differential-Difference Equations. Math Balk, Vol. 10, 1996, Fasc 1, 89-101.

Цветков, Димитър (2008) Parameter Estimation for Finite Mixtures of Generalized Partial Credit Models Internaional Conference on Computer Systems and Technlologies – CompSysTech'2008, Gabrovo, June 2008.

Цветков, Димитър (2007) Parameter Estimation for Finite Mixtures of Partial Credit Models In Proceedings of the Intrnational Conference on Computer Systems and Technologies, CompSysTech’07,14-15 June, 2007, Rousse Bulgaria

Цветков, Димитър (2015) Parameter estimation for the discrete Kolmogorov population dynamics system Proceedings of the Forty Fourth Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, April 2–6, 2015.

Цветков, Димитър (2005) Using Support Vector Machines as a Binary Classifier Internaional Conference on Computer Systems and Technlologies – CompSysTech'2005

Цветков, Димитър (2014) Анализ на някои социални мрежи чрез платформата Gephi НВУ, 2014.

Цветков, Димитър (2015) Вероятностни модели в теория на тестовете Велико Търново. УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2015. ISBN 978-619-208-006-8

Цветков, Димитър (2015) Лекции по статистически методи в психологията Велико Търново, ИВИС, 2015. ISBN 978-619-205-003-0

Цветков, Димитър (2015) Лекции по функционален анализ Велико Търново, ИВИС, 2015. ISBN 978-619-205-002-0

Цветков, Димитър (2014) Оценка на IRT модели с индивидуални нива на отгатване чрез платформата BUGS Майски четения на СУБ клон Велико Търново, 2014.

Цветков, Димитър (2014) Оценка на временни редове с точка на промяна чрез платформата BUGS НВУ, 2014.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/