Публикации в научна област/раздел Физически науки / Physical Sciences


Драганова-Стойкова, Тамара (2010) 2007 – международна година на слънцето // Юбилеен сборник / Редактор Панайот Панайотов, Иван Петров. - Велико Търново : Издателство „Абагар”, 2010, с. 157–158. ISBN 978-954-427-885-4.

Драганова-Стойкова, Тамара (2017) Експериментът в неформалното обучение - възможност и развитие на творчеството през призмата на геофизиката // Експериментът - основа на образованието по физика. София, ХЕРОН ПРЕС ООД, 2017, с. 87 – 90, ISBN 978-954-580-367-3.

Драганова-Стойкова, Тамара (2008) Звук или ... Физиката мразя // Училището - желана територия на ученика : Общински кръг на национална конференция / Община Велико Търново, Дирекция „Образование” - Велико Търново. - Велико Търново : Издателство „Абагар”, 2008, с. 11-20. ISBN 978-954-427-824-3.

Драганова-Стойкова, Тамара (2008) Международен проект „Форум слънчеви училища” // Съвременни образователни технологии в основното училище : Научно-практическа конференция / Пенка Тодорова, Антония Кръстева, Розалия Кузманова-Карталова. - Велико Търново : Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2008, с. 99-108. ISBN 978-954-524-628-9.

Драганова-Стойкова, Тамара (2010) Пламена Павлова е носител на голямата награда в образователния проект ГАЛИЛЕЙ И ТЕЛЕСКОПИТЕ // Юбилеен сборник / Редактор: Панайот Панайотов, Иван Петров. - Велико Търново : Юбилеен сборник. Издателство „Абагар”, 2010, с. 161. ISBN 978-954-427-885-4.

Драганова-Стойкова, Тамара (2016) Семинар – практикум „Светлината в природата” - модел на неформално образование по физика // Неформално образование по физика и астрономия : Сборник XLIV конференция по въпросите на обучението по физика. – София : ХЕРОН ПРЕС ООД, 2016, с. 266 – 269. ISBN 978-954-580-361-1.

Драганова-Стойкова, Тамара (2005) Със знака на Слънцето. Международен проект "Форум слънчеви училища". - София : ЕКОСВЯТ, година ІV, бр. 4, 2005.

Трифонов, Тихомир (2016) Acoustic Characteristics of Sacral Thracian Sites AIS 2016 (11th International Symposium on Applied Informatics and Related Areas), November 17, 2016, Székesfehérvár, Hungary, pp.84-87

Трифонов, Тихомир (1990) Improvement of Partial Region Method Possibilities by Use of Local Features Near Wedge Points Rep. on the colloquium "Euromech 271"-Diffraction of Waves by Obstacles and Inhomogeneities in Fluids, Kiev

Трифонов, Тихомир (1993) Leak Detector with a New Geophone Construction Rep. on the XIX Yugoslav/ II International Conference “Noise and Vibration in Living and Working Environment”, Nish

Трифонов, Тихомир (2006) Matemathical Modeling and Analysis of Acoustic Process in Water Pipelines (with K.Simeonov and I.Simeonov) “Noise and Vibration”, Serbia

Трифонов, Тихомир (1999) Specific Features of Using Piezoceramic Transducers for Underwater Noise Measurements Facta Universitatis, Vol.1, No4, Nis, Yugoslavia, pp.51-55

Трифонов, Тихомир (2002) The Partial Region Method in 2-D Electromagnetic and Acoustic Problems Proceedings on Mathematical Methods in Electromagnetic Theory, September 10-13, Kiev, Ukraine, pp.479-482

Трифонов, Тихомир (2012) Use of conformal mapping method for visualization and classification of acoustic signals Proc. 4-th Intern. Conf. Noise And Vibration, Niš, October 17th –19th, 2012, 209–212). ISBN 978-86-6093-042-4

Трифонов, Тихомир (2005) Wavelet System Application in Nonstationary Acoustic Signal Processing (И.Иванов) Юбилейна научна сесия 2005, НВУ, гр.Долна Митрополия

Трифонов, Тихомир (1995) Една особеност на метода на частичните области, свързана с хипотезата на Релей “Комуникационни, електронни и компютърни системи ‘95”, 19 май 1995 г., София

Трифонов, Тихомир (1993) Избор на типа на частните решения при метода на частичните области в математическата физика Сб. докл. на ЮНС на ВВОВУ "Васил Левски", Кн. 26, В.Търново

Трифонов, Тихомир (2013) Комплексни числа и спектри сп. Акустика, год. XV, бр. 15, София, Дек. 2013, стр. 44-47, ISSN 1312-489

Трифонов, Тихомир (1983) Към въпроса за откриване и измерване на параметрите на акустични сигнали в случайно-нееднородни среди (К.Симеонов) Докл. на ЮНС на ВНВМУ "Н.Й. Вапцаров", Варна

Трифонов, Тихомир (1999) Методи за локализация на източници на акустични сигнали (А.Иринчев) Научни известия на НТС по машиностроене, Созопол

Трифонов, Тихомир (1985) Моделиране на лазерно термично въздействие на керамична мишена с метално покритие (Ст.Генджов, К.Симеонов) Сб. доклади на IV градска конференция "ТНТМ в електронизацията и кибернетиката", София

Трифонов, Тихомир (2014) Спектрални характеристики на акустични шумови сигнали с природен произход Университетска годишна научна конференция 2014, НВУ “Васил Левски”, В. Търново, 3-4 Юли 2014г.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/