Публикации в научна област/раздел Природни науки, математика и информатика / Natural sciences, mathematics and informatics


Агаларева, Маринела (2012) PALEO-VALLEYS AND RECONSTRUCTION OF RIVER VALLEY NETWORK IN THE MOESIAN PLATFORM, NORTH BULGARIA Доклади на БАН, Comptes rendus de l'Academie bulgare des Sciences Tome 65, No 12, 2012, 1725-1730, ISSN 1310–1331 (Print), ISSN 2367–5535 (Online)

Агаларева, Маринела (2010) SRUCTURAL GEOMORPHOLOGICAL FEATURES OF THE OSAM-YANTRA BLOCK STEP Доклади на БАН, Comptes rendus de l’Acad´emie bulgare des Sciences Tome 63, No 10, 2010, ISSN 1310–1331 (Print), ISSN 2367–5535 (Online)

Агаларева, Маринела (2013) STATE AND DYNAMICS OF EROSION-ACCUMULATIVE PROCESSES ALONG THE BULGARIAN DANUBE RIVERSIDE Доклади на БАН, Comptes rendus de l'Academie bulgare des Sciences Tome 66, No 8, 2013, p. 1159-1166, ISSN 1310–1331 (Print), ISSN 2367–5535 (Online)

Агаларева, Маринела (2016) ГЕОДИНАМИЧЕН МОДЕЛ НА КВАТЕРНЕРНИ ТЕКТОНСКИ ПРОЦЕСИ В СОФИЙСКАТА СЕИЗМОТЕКТОНСКА ЗОНА Сп. Проблеми на географията, 3-4, 2016, с. 47-64, ISSN 0204-7209

Агаларева, Маринела (2013) ГЕОМОРФОЛОГИЯ И ГЕОДИНАМИКА НА ОПАСНИТЕ ГРАВИТАЦИОННИ ЯВЛЕНИЯ И ПРОЦЕСИ В ОБСЕГА НА БАЛАНОВСКИЯ РИД − РАЗМЕТАНИШКИ ПРАГ В. Търново, В: България, българите и Европа − мит, история, съвремие, т. VI, Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий"

Агаларева, Маринела (2012) Геоморфоложки особености на долината на р. Янтра в района на с. Полско Косово В: България, българите и Европа − мит, история, съвремие, т. V, В. Търново, 2012, с. 409-419, ISBN 978-954-524-844-3

Агаларева, Маринела (2014) Геоморфоложкото пространство − природен фундамент на географското пространство и неговото картографиране В: Сб. „30 години катедра "География" във Великотърновския университет“, изд. "Ивис", В. Търново, 2014, с. 67-72, ISBN 978-954-2968-96-2

Агаларева, Маринела (2011) МОРФОЛОГИЯ И ДИНАМИКА НА СВИЩОВСКИЯ СВЛАЧИЩЕН МАСИВ В: България, българите и Европа − мит, история, съвремие, т. IV, В. Търново, 2011, с. 699-707, ISBN 978-954-524-776-7 ремие, т. IV,

Агаларева, Маринела (2013) МОРФОЛОГИЯ И НЕОТЕКТОНСКО РАЗВИТИЕ НА ИХТИМАНСКАТА КОТЛОВИНА MORPHOLOGY AND NEOTECTONIC DEVELOPMENT OF THE IHTIMAN BASIN В: "Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа", Изд. "Ивис", В. Търново, 2013, с. 336-349, ISBN 978-954-2968-55-9

Агаларева, Маринела (2007) Отсядане на склоновете като реликтен и съвременен морфогенетичен процес Год. СУ, Геол.-геогр. фак., т. 98, кн. 2, с. 21-29, ISSN 0324-0479

Агаларева, Маринела (2013) ОЦЕНКА НА ПРИРОДНО-ГЕОГРАФСКИТЕ УСЛОВИЯ И РЕСУРСИ ЗА УСТРОЙСТВО, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА В: "Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа", Изд. "Ивис", В. Търново, 2013, с. 350-367, ISBN 978-954-2968-55-9

Агаларева, Маринела (2009) ОЦЕНКА НА ФАКТОРИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕРОЗИОННИТЕ ПРОЦЕСИ В ЦЕНТРАЛНИТЕ ЧАСТИ НА ДУНАВСКАТА РАВНИНА В. Търново, В: България, българите и Европа − мит, история, съвремие, т. III, Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий"

Агаларева, Маринела (2012) Палеогеографска еволюция на речно-долинната мрежа в Мизийската платформа Сп. Проблеми на географията, 3-4, 2012, с. 80-88, ISSN 0204-7209

Агаларева, Маринела (2005) Полевые учебные практики как эффективный метод подготовки специалистов по туризму Качество образования: Современные подходы к содержанию и организации учебного процесса, часть I, Тверь, Тверской государственный университет, с. 276-281

Агаларева, Маринела (2005) Процессы эрозии в Средней части Дунайской равнины Болгарии (съавторстово) В: Новыe и традиционные идеи в геоморфологии. V Щукинские чтения. Географический факультет МГУ, Москва, с. 193-196

Агаларева, Маринела (2013) Структурно-геоморфоложки черти на Искърско-Янтренското блоково стъпало. Велико Търново, Изд. "ИВИС", 2013, ISBN 978-954-2968-62-7

Агаларева, Маринела (2012) СЪСТОЯНИЕ И ДИНАМИКА НА ЕРОЗИОННО-АКУМУЛАТИВНИТЕ ПРОЦЕСИ ПО БЪЛГАРСКОТО ДУНАВСКО КРАЙБРЕЖИЕ В: "Географски науки и образование", Унив. изд. "Епископ Константин Преславски", Шумен, 2012, с. 95-101, ISBN 978-954-557-856-8

Агаларева, Маринела (2014) Състояние и динамика на ерозионно-акумулативните процеси по българското дунавско крайбрежие Алманах „30 години катедра География" във Великотърновския университет“, Рекламна къща „ДизАрт“, В. Търново, 2014, ISBN 978-619-168-104-4

Агаларева, Маринела (2011) Терминологичен речник по геоморфология Велико Търново, Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2011, 160 с., ISBN 978-954-803-0

Агаларева, Маринела (2013) УСЛОВИЯ И ФАКТОРИ ЗА ВЪЗНИКВАНЕ И АКТИВИЗИРАНЕ НА СВЛАЧИЩНИ МАСИВИ В ОБСЕГА НА БЪЛГАРСКИЯ ДУНАВСКИ БРЯГ CONDITIONS AND FACTORS OF OCCURRENCE AND DINAMICS OF LANDSLIDE MASSIFS WITHIN BULGARIAN DANUBE BANK В. Търново, В: България, българите и Европа − мит, история, съвремие, т. VI, Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий"

Аркадиев, Димитър (1980) Проблеми при оценката на параметрите на логистичната крива Сп. Статистика, София, КЕССИ, 1980, кн. 6, с. 17-24. (20869)

Аркадиев, Димитър (1987) Възможности на пътековия анализ при изследване на социално-икономически явления и процеси Сп. Икономика, София, ДКП, МФ, БНБ, ЦСУ, 1987, кн.10, с. 46-55. ISSN: 0204-711X.

Аркадиев, Димитър (1984) Групировка (периодизация) на статистически временни редове Сп. Статистика,София, КЕССИ, 1984, кн.6, с.17-29. ISSN: 0204-8698.

Аркадиев, Димитър (1983) Нови възможности за оценка на параметрите на логистичната крива Науч.труд.на Зоотехн. ф-т при ВИЗВМ-Ст.Загора, т.28. С.,1983, с.415-422.

Аркадиев, Димитър (1983) Приложение на хармоничния анализ за моделиране на сезонността при производството на мляко Науч. труд.на Зоотехн. ф-т при ВИЗВМ-Ст.Загора, т.29. С.,1983, с. 407-416.

Асенов, Олег (2013) “Resource Management Based on Dynamic Users Association for Future Heterogeneous Telecommunication Access Infrastructures”, Springer Journal, Wireless Personal Communications, vol. 78, no. 3, pp. 1595-1611, 2014, DOI: 10.1007/s11277-014-1911-z. (JCR Thompson Reuters: 0.979 (2013); Indexed By: Scopus, Google Scholar). Springer US

Бакоев, Валентин (2008) A Method for Efficient Computing the Number of Codewords of Fixed Weights in Linear Codes Discrete Applied Mathematics, Vol. 156 (15), 2008, pp. 2986–3004

Бакоев, Валентин (2004) A Scheme for the Allocation of Post Classes Boolean Functions Mathematics and education in mathematics, Sofia, 2004.

Бакоев, Валентин (2004) Algorithmic Approach to Counting of Certain Types m-ary Partitions Discrete Mathematics, Vol. 275, 2004, pp.17-41

Бакоев, Валентин (2005) Algorithms for computing the number of codewords of fixed weight in linear codes Proc. of IV Intern. Workshop on Optimal codes and related topics (June 17-23, 2005), Pamporovo, Bulgaria, pp. 36-41

Бакоев, Валентин (2008) Efficient Computing of Some Vector Operations over GF(3) and GF(4) Serdica Journal of Computing, 2, 2008, pp.137-144

Бакоев, Валентин (2017) Enumeration of Some Closed Knight Paths Proceedings of the Int. Sci. Conf. “UNITEX 2017”, Gabrovo (Bulgaria), 17-18 November 2017, pp. II-416 - II-418; Cornell University Library, https://arxiv.org/abs/1711.06792

Бакоев, Валентин (2016) Experimental Investigation of Some Algorithms for Computing a Maximum Flow in Flow Networks, Proceedings of the 3rd Virtual Multidisciplinary Conference, held at www.quaesti.com during December, 7 - 11, 2015, Zilina, Slovakia.

Бакоев, Валентин (2017) Fast Bitwise Implementation of the Algebraic Normal Form Transform Serdica Journal of Computing 11 (2017), No 1, pp. 45-57

Бакоев, Валентин (2008) Fast computing of the positive polarity Reed-Muller transform over GF(2) and GF(3) Proc. of the XI Intern. Workshop on Algebraic and Combinatorial Coding Theory (ACCT), 16-22 June, 2008, Pamporovo, Bulgaria, pp.13-21

Бакоев, Валентин (2017) Fast Implementation of the ANF Transform Second International Conference “Mathematics Days in Sofia”, July 10–14, 2017, Sofia, Bulgaria

Бакоев, Валентин (2003) GENERATING AND IDENTIFICATION OF MONOTONE BOOLEAN FUNCTIONS MATHEMATICS AND EDUCATION IN MATHEMATICS, 2003, Proceedings of the Thirty Second Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, Sunny Beach, April 5–8, 2003, pp. 226-232.

Бакоев, Валентин (2015) HARDWARE AIDED PSEUDO-RANDOM NUMBER GENERATOR AS MODULE FOR EMBEDDED DEVICES International Conference AUTOMATICS AND INFORMATICS’15, 4-7 October 2015, Sofia, Bulgaria

Бакоев, Валентин (2012) One more way for counting monotone Boolean functions Proc. of the XIII Intern. Workshop on Algebraic and Combinatorial Coding Theory (ACCT), 15-21 June, 2012, Pomorie, Bulgaria, pp. 47-52.

Бакоев, Валентин (2017) Sequence A294648 in the Online Encyclopedia of Integer Sequences (OEIS) - an author. The OEIS, accessible online at http://oeis.org/A294648

Бакоев, Валентин (2015) Some combinatorial and algorithmic properties of the n-dimensional Boolean cube Юбилейна научна конференция „50 години ВТУ”, 10 май 2013 г., В. Търново, стр. 40-52. ISBN 978-619-208-007-5

Бакоев, Валентин (2000) Some necessary and some sufficient conditions about the 3-satisfyability problem MATHEMATICS AND EDUCATION IN MATHEMATICS, 2000, Proceedings of the Twenty Ninth Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, Lovetch, April 3–6, 2000, pp. 233-240.

Бакоев, Валентин (2015) The Golden Section and the Fibonacci Numbers – Synergetic Relationship between Mathematics, Informatics and Music (in Bulgarian) Mathematics and Informatics, Volume 58, Number 4, 2015

Бакоев, Валентин (2010) The recurrence relations in teaching students of Informatics Informatics in Education, 2010, Vol. 9, No. 2, 159–170

Бакоев, Валентин (2014) Дискретна математика: множества, релации, комбинаторика Издателство КЛМН, София

Бакоев, Валентин (2016) Използване на отворени образователни ресурси в обучението по алгоритми и структури от данни ІX Национална конференция „Образованието и изследванията в информационното общество” 2016, Пловдив, май, 2016, стр. 179-184.

Бакоев, Валентин (2015) Изследване на алгоритми за определяне на максимален поток в потокови мрежи Юбилейна международна научна конференция “25 години Факултет “Математика и информатика”, 27 – 28 ноември, 2015 г., В. Търново, стр. 71-77.

Бенчева, Виктория (2014) "ON THE DIFFERENTIAL GEOMETRY OF LAPLACE-TRANSFORMED CURVES", Inernational Colloquium on Differential Geometry and its Related Fields, 09.2014

Бенчева, Виктория (2016) “Curvature of a barycentric curve and applications to trajectories of rational Bezier curves”, Inernational Colloquium on Differential Geometry and its Related Fields, 09.2016

Буюклиева, Стефка (1998) “Extremal self-dual codes with an automorphism of order 2”, (with I.Boukliev) IEEE Trans. Inform. Theory, vol.44, pp. 323-328

Буюклиева, Стефка (1998) “Some New Extremal Self-Dual Codes with Lengths 44, 50, 54 and 58”, (with I.Boukliev) IEEE Trans. Inform. Theory, vol.44, pp.809-812

Буюклиева, Стефка (1996) A method for constructing self-dual codes with an automorphism of order 2 Математика и математическо образование

Буюклиева, Стефка (2000) A method for constructing self-dual codes with an automorphism of order 2 IEEE Trans. Inform. Theory, vol.46, pp.496-504, IF 2,083, Print ISSN 0018-9448

Буюклиева, Стефка (1996) A method for constructing self-dual codes with application to length 64 Proceedings of the International Workshop ACCT, Sozopol, Bulgaria, pp. 81-85

Буюклиева, Стефка (2016) Algorithms for Computation the Linearity and Degree of Vectorial Boolean Functions Serdica Journal of Computing, Volume 10, Number 3-4, 2016, pp. 245-262.

Буюклиева, Стефка (2012) An algorithm for classification of binary self-dual codes IEEE Transactions on Information Theory, 2012, 58(6), pp. 3933 - 3940. Print ISSN 0018-9448. https://ieeexplore.ieee.org/document/6165661

Буюклиева, Стефка (2012) Applications of the Gaussian integers in coding theory Prospects of Differential Geometry and its Related Fields, World Scientific

Буюклиева, Стефка (2010) Automorphisms of extremal self-dual codes IEEE Transactions on Information Theory

Буюклиева, Стефка (2007) Binary projective [120,8;56,64] codes having an automorphism of order 3 and SDP designs (with Iliya Bouyukliev and Stefan Dodunekov) Problems of Information Transmition, vol. 43, pp. 89-96

Буюклиева, Стефка (2012) Classification of binary self-dual [48,24,10] codes with an automorphism of odd prime order Finite Fields and Their Applications, Volume 18, Issue 6, November 2012, Pages 1104-1113

Буюклиева, Стефка (2007) Classification of the binary self-dual [42,21,8] codes having an automorphism of order 3 Finite Fields and Their Applications, vol.13, pp. 605-615

Буюклиева, Стефка (2010) Classification of the extremal formally self-dual even codes of length 30 Advances in Mathematics of Communications

Буюклиева, Стефка (2012) Connections between different types of binary self-dual codes Proceedings of the International Workshop ACCT, Pomorie, Bulgaria

Буюклиева, Стефка (2008) Determination of weight enumerators of binary extremal self-dual [42,21,8] codes Finite Fields and Their Applications, vol. 14, pp. 177-187

Буюклиева, Стефка (1995) Existence of certain extremal self-dual codes of lengths 42 and 44 Proceedings of the International Workshop OCRT, Sozopol, Bulgaria, pp. 29-31

Буюклиева, Стефка (2003) Extremal self-dual [50,25,10] codes with automorphisms of order 3 and quasi-symmetric 2-(49,9,6) designs (with Masaaki Harada) Designs, Codes and Cryptography, vol.28, pp.163-169. Print ISSN 0925-1022 https://link.springer.com/article/10.1023/A:1022588407585

Буюклиева, Стефка (1999) New binary extremal self-dual codes with lengths 50 and 52 Serdica Math. J., vol.25, pp.185-190. ISSN 1310-6600

Буюклиева, Стефка (2006) New constructions of optimal self-dual binary codes of length 54 Designs, Codes and Cryptography, vol.41, pp. 101-109. Print ISSN 0925-1022

Буюклиева, Стефка (1997) New extremal self-dual codes of lengths 42 and 44 IEEE Trans. Inform. Theory, vol.43, pp.1607-1612, IF 1,354, Print ISSN 0018-9448

Буюклиева, Стефка (2016) On some automorphisms of order 3 of the extremal binary codes Fifteenth International Workshop ACCT, Albena, Bulgaria

Буюклиева, Стефка (2017) On Some Automorphisms of Order 3 of the Extremal Binary Codes Electronic Notes in Discrete Mathematics Volume 57, March 2017, Pages 73–78

Буюклиева, Стефка (2013) On the automorphism group of a binary self-dual [120,60,24] code Applicable Algebra in Engineering, Communication and Computing, August 2013, Volume 24, Issue 3, pp 201–214, DOI: 10.1007/s00200-013-0193-0, Impact Factor 0.370

Буюклиева, Стефка (2004) On the automorphism group of a doubly-even [72,36,16] code IEEE Trans. Inform. Theory, vol. 50, pp.544-547. Print ISSN 0018-9448

Буюклиева, Стефка (2016) On the automorphisms of order 15 for a binary self-dual [96,48,20] code Designs, Codes and Cryptography, April 2016, Volume 79, Issue 1, pp 171–182, DOI: 10.1007/s10623-015-0043-0, Impact Factor 0.781, Print ISSN 0925-1022

Буюклиева, Стефка (2002) On the automorphisms of order 2 with fixed points for the extremal self-dual codes of length 24m Designs, Codes and Cryptography, vol.25, pp. 5-13. Print ISSN 0925-1022

Буюклиева, Стефка (2013) On the binary quasi-cyclic codes Proceedings of the International Workshop OCRT, Albena, Bulgaria

Буюклиева, Стефка (1997) On the binary self-dual codes with an automorphism of order 2 Designs, Codes and Cryptography, vol.12, pp. 39-48. Print ISSN 0925-1022

Буюклиева, Стефка (2011) On the classification of binary self-dual [44,22,8] codes with an automorphism of order 3 or 7 International Journal of Information and Coding Theory (IJICOT)

Буюклиева, Стефка (2011) On the performance of binary extremal self-dual codes Advances in Mathematics of Communications

Буюклиева, Стефка (2005) Quasi-symmetric 2-(37,9,8) designs and self-orthogonal codes with automorphisms of order 5 (with Z. Varbanov) Mathematica Balkanica, vol. 19, pp. 33-38

Буюклиева, Стефка (2007) Restrictions on the weight enumerators of binary self-dual codes of length 4m (with Masaaki Harada and Akihiro Munemasa) Proceedings of the International Workshop OCRT, White Lagoon, Bulgaria, pp. 40-44

Буюклиева, Стефка (2016) S-boxes from binary quasi-cyclic codes Fifteenth International Workshop ACCT, Albena, Bulgaria, 18-24 June 2016

Буюклиева, Стефка (2017) S-Boxes from Binary Quasi-Cyclic Codes Electronic Notes in Discrete Mathematics Volume 57, March 2017, Pages 67–72

Буюклиева, Стефка (2009) Self-dual codes with some applications to cryptography Enhancing Cryptographic Primitives with Techniques from Error Correcting Codes, Vol. 23, NATO Science for Peace and Security Series - D: Information and Communication Security, Edited by: B. Preneel,

Буюклиева, Стефка (1996) Singly-even self-dual codes of length 40 Designs, Codes and Cryptography, vol. 9, pp. 131-141. Print ISSN 0925-1022

Буюклиева, Стефка (1994) Singly-even self-dual codes of length 40 (with V.Yorgov) Proceedings of the International Workshop ACCT, Novgorod, Russia, pp.60-61, 1994.

Буюклиева, Стефка (2012) Singly-even self-dual codes with minimal shadow (with Wolfgang Willems) IEEE Transactions on Information Theory

Буюклиева, Стефка (2014) Some binary self-dual codes having an automorphism of order 15 Proceedings of the International Workshop ACCT, Svetlogorsk, Russia

Буюклиева, Стефка (2011) Some connections between self-dual codes, combinatorial designs and secret sharing schemes Advances in Mathematics of Communications

Буюклиева, Стефка (2013) Some extremal self-dual codes and unimodular lattices in dimension 40 Finite Fields and Their Applications, Volume 21, May 2013, Pages 67-83

Буюклиева, Стефка (2007) Some MDS codes over GF(64) connected with the binary doubly-even [72,36,16] code Serdica Journal of Computing, vol. 1, pp. 185-192

Буюклиева, Стефка (1997) Some New Extremal Self-Dual Codes with Length 58 Proceedings of ISIT'97, Ulm, Germany, pp.116

Буюклиева, Стефка (2004) Some optimal self-orthogonal and self-dual codes Discrete Mathematics, vol. 287, pp.1-10

Буюклиева, Стефка (2006) The automorphism group of a binary self-dual doubly-even [72,36,16] code is solvable (with E.A. O’Brien and Wolfgang Willems) IEEE Transactions on Information Theory

Буюклиева, Стефка (2016) What is GenSelfDual? Serdica Journal of Computing, Volume 10, Number 3-4, 2016, pp. 231-244.

Буюклиева, Стефка (2016) Девети математически турнир на ВТУ за ученици сп. Математика, бр.3, 2016, стр. 37-41.

Буюклиева, Стефка (2011) Елементарна теория на числата с алгоритми УниМат СМБ, ISBN 978-954-8880-37-4, 2011.

Буюклиева, Стефка (2015) За двоичните оптимални самодуални [74,37,14] кодове Юбилейна научна конференция 25 години факултет “Математика и информатика”, 27-28.11.2015

Буюклиева, Стефка (1995) Самодуални кодове с автоморфизъм от ред 7 Математика и математическо образование

Бялмаркова, Петя (2015) 3D Technologies - A Revolution in Education and Training Международная научная конференция «ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО В РЕГИОНАХ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» Сборник статей, Белово, Россия

Бялмаркова, Петя (2014) 3D обучителен модул за автостереоскопичен дисплей Journal Computer & Communications Engineering, No 1/2014,ISSN 1314-2291, София, България.

Бялмаркова, Петя (2013) Approaches in Creation of 3D Content for Autostereoscopic Displays The 2nd International Virtual Conference - ICTIC 2013, EDIS - Publishing Institution of the University of Zilina, Thomson Ltd, Vol. 2, Issue: 1, ISBN: 978-80-554-0648-0, Zilina, Slovakia

Бялмаркова, Петя (2011) Анализ на развитието на 3D технологиите за визуализация Майски четения “Дни на науката 2011”, Велико Търново, България.

Бялмаркова, Петя (2015) Антиплагиат – характеристика и приложение VIII Международная научная конференция "Инновации в технологиях и образовании" (КузГТУ), Филиал КузГТУ в г. Белово, Россия

Бялмаркова, Петя (2015) Библиотерапията: философски концепции и перспективи за прилагане в сферата на библиотекознанието VIII Международная научная конференция "Инновации в технологиях и образовании" (КузГТУ), Филиал КузГТУ в г. Белово, Россия

Вълчева, Доника (2013) Appropriate Learning Tools and Approaches According to the Different Learning Styles and Collaboration Skills of the Students ICEST, 2013, Vol. 1, ISBN 978-9989-786-90-7, Ohrid, Macedonia (pp. 551-554).

Вълчева, Доника (2012) Methods and tools for increasing the effectiveness of e-learning. Methods, tools and new developments for E-learning INTECH, ISBN 978-953-51-0029-4, (pp.75-92)

Вълчева, Доника (2015) 4D Model of E-Learning Международна научна конференция “Е-Learning”, Берлин, Германия, 11-12 Септември, 2015.

Вълчева, Доника (2014) A 3D Model for Adaptive Multi-Lingual Online Assessment International Conference on Computer Systems and Technologies - CompSysTech’14, Rousse, Bulgaria ISBN 978-1-4503-2753-4, (pp.357-363).

Вълчева, Доника (2015) A Virtual Infrastructure for Collaborative Learning Десети международен симпозиум “Приложна информатика”, Обуда, Унгария, 11 Ноември 2015.

Вълчева, Доника (2014) Personalized e-courses for students in Computer science International conference on e-Learning’14, Spain, 12. 09. 2014, ISBN 978-954-712-611-4, (pp. 261-267).

Вълчева, Доника (2013) Serious games and computer simulations in e-learning. Юбилейна научна конференция с международно участие 45 години катедра "Компютърни науки и технологии", 30 години специалност "Компютърни системи и технологии", 27-28 септември, 2013 г., Варна, България, сп. „Компютърни науки и технологии”, Година XI, Брой 2/2013, ISSN 1312-3335, (pp. 40-46).

Вълчева, Доника (2016) VIRTUAL COLLABORATION AND TEAM MANAGEMENT IN AN ONLINE ENVIRONMENT International Conference on e-Learning’16, Bratislava, Slovakia

Вълчева, Доника (2016) Virtual collaborative learning International Scientific Conference, 18 – 19 November 2016, Gabrovo, Bulgaria

Вълчева, Доника (2014) Софтуерни технологии Издателство Фабер, В. Търново, 2014. ISBN 978-619-00-0152-2.

Върбанов, Златко (2010) "New results on s-extremal additive codes over GF(4)” Int. Journal of Information and Coding Theory, Volume 1 - Issue 4, 2010, pp.400-409.

Върбанов, Златко (2009) "On constructive algorithms for additive self-dual codes over GF(4)" Acta Universitatis Apulensis (sp.issue for 5th Workshop ICTAMI’09), 2009, pp.437-447

Върбанов, Златко (2008) "S-extremal additive codes over GF(4) of length at least 15” Proc. 8th International Workshop UNITECH'08, Gabrovo, Bulgaria, November 21-22, 2008

Върбанов, Златко (2006) "Some new results for additive self-dual codes over GF(4)" In Book of Abstracts on 12th International Conference on Applications of Computer Algebra, Varna, Bulgaria

Върбанов, Златко (2006) "Some results for identification for sources and its extension to liar models" Proceedings of Dagstuhl Seminar 06201 "Combinatorial and Algorithmic Foundations of Pattern and Association Discovery", Dagstuhl, Germany

Върбанов, Златко (2009) “A class of singly even self-dual codes” 6th International Workshop on Optimal Codes and Related Topics, St.Constantine and Helena, Bulgaria, June 16-22, 2009, pp.38-43

Върбанов, Златко (2009) “Additive circulant graph codes over GF(4)” 6th International Workshop on Optimal Codes and Related Topics, St.Constantine and Helena, Bulgaria, June 16-22, 2009, pp.189-195

Върбанов, Златко (2013) “DNA codes based on additive self-dual codes over GF(4)” Seventh International Workshop on Optimal Codes and Related Topics September 6-12, 2013, Albena, Bulgaria, pp.170-175

Върбанов, Златко (2012) “MDS Codes, NMDS Codes and their secret-sharing schemes” Proc.of 18th International Conference on Applications of Computer Algebra, June 25 – 28, 2012, Sofia, Bulgaria

Върбанов, Златко (2004) “New bounds for n4(k,d) and classification of some optimal codes over GF(4)” Discrete Mathematics, Volume 281, Number 1-3, April 2004, pp.43-66

Върбанов, Златко (2015) “On DNA codes and additive codes over GF(4)” 5th International Congress on Mathematics MICOM-2015, Athens (Greece), September 22-26, 2015

Върбанов, Златко (2013) “On DNA codes and their applications“ Сборник доклади от Юбилейна международна научна конференция „50 години ВТУ“, В.Търново, 13.05.2013 г., стр.53 – 57, ISBN 978-619-208-007-5

Върбанов, Златко (2008) “On identification for sources extended to model with lies” Albanian Journal of Mathematics, Vol.2, No 3, 2008, pp.179-184.

Върбанов, Златко (2010) “On quantum information and the protection by quantum codes” ACM ICPS (Proceedings of the 11th International Conference on Computer Systems and Technologies), Vol.471, 2010, pp.299-304.

Върбанов, Златко (2005) “Quasi-symmetric 2-(37,9,8) designs and self-orthogonal codes with automorphisms of order 5” Mathematica Balkanica, New Series, vol.19, No 1-2, pp.33-38

Върбанов, Златко (2012) “Secret-sharing schemes and their connections to other combinatorial structures” Proc.of the 4th International Congress on Mathematics MICOM-2012, Sarajevo, September 19-23, 2012

Върбанов, Златко (2008) “Self-Orthogonal Codes over F4 and New Quantum codes” Bulg. Journal of Physics, sp.issue of “Modern Trends in Mathematics and Physics” Workshop, Varna, Bulgaria, 2008, pp.79-85.

Върбанов, Златко (2006) “Some new classification results for linear binary codes with minimum distance 5 and 6” (with Iliya Bouyukliev) In Book of Abstracts on Fourth COMBSTRU workshop, Praha, Czech Republic

Върбанов, Златко (2002) “Some new results on optimal codes over GF(4)” In Proceedings of the Eighth Algebraic and Combinatorial Coding Theory Workshop, Tsarskoe Selo, Russia, pp.61-64

Върбанов, Златко (2005) “Some results for linear binary codes with minimum distance 5 and 6” IEEE Transactions on Information Theory, Vol.51, Issue 12, pp.4387-4391

Върбанов, Златко (2004) “Some results for linear binary codes with minimum distance 5” In Proceedings of the Nineth Algebraic and Combinatorial Coding Theory Workshop, June 19-25, Kranevo, Bulgaria, pp.62-66

Върбанов, Златко (2015) „Constructive algorithms for additive self-dual codes over GF(4)” Сборник доклади от Юбилейна научна конференция „25 години ФМИ“, В.Търново, 27-28.11.2015 г.

Върбанов, Златко (2013) „Some new results on DNA codes“ Proc.of 11th International conference “Finite fields and their applications”, Magdeburg, Germany, July 2013

Върбанов, Златко (2015) „Криптиращите вируси – сериозна заплаха за вашите данни“ Сборник доклади от Юбилейна научна конференция „25 години ФМИ“, В.Търново, 27-28.11.2015 г., стр.59-64

Върбанов, Златко (2013) „Някои проблеми на сигурността при безжичните мрежи“ Сборник доклади от научна конференция „Актуални проблеми на сигурността“, НВУ „В.Левски“, В.Търново, 16-18.10.2013 г., стр.115-120, ISBN 978-954-753-200-7

Върбанов, Златко (2014) A method for constructing DNA codes from additive self-dual codes over GF(4) ROMAI Journal, vol. 10, N:2, 2014, pp.203-211

Върбанов, Златко (2008) Aдитивни самодуални кодове и алгоритми за конструирането им В сборник доклади на научна конференция, посветена на 105-годишнината от рождението на пионерите на компютърната техника Джон Атанасов и Джон фон Нойман

Върбанов, Златко (2007) Designs in additive self-dual codes over GF(4) In Proceeding of the Fifth Optimal Codes and Related Topics Workshop, Balchik, Bulgaria, June 2007, pp.243-248

Върбанов, Златко (2011) Hadamard Matrices, Designs and Their Secret-Sharing Schemes Lecture Notes on Computer Science 6742, Springer-Verlag, 2011, pp.216-229

Върбанов, Златко (2011) Identification for information sources Научни трудове на Русенския университет, том 50, серия 6.1, 2011, стр.24-27, ISSN 1311-3321

Върбанов, Златко (2008) New results on s-extremal codes over F4 Proc. 11th International Workshop Algebraic and Combinatorial Coding Theory, June 16-22, 2008, Pamporovo, Bulgaria, pp.286-291

Върбанов, Златко (2018) SIMPLEST OBLIVIOUS TRANSFER PROTOCOL IN PYTHON Proceedings of the 47th Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, 2-6.04.2018, pp.184-189

Върбанов, Златко (2011) SOME CONNECTIONS BETWEEN SELF-DUAL CODES, COMBINATORIAL DESIGNS AND SECRET-SHARING SCHEMES Advances in Mathematics of Communications, vol.5, N:2, 2011, pp.191-198

Върбанов, Златко (2008) Some constructive algorithms for additive self-dual codes In Book of Abstracts on Mathematical Conference "85 years of Prof.Blagoj Popov life", September 4-7, Ohrid

Върбанов, Златко (2018) Some New Quantum Codes over Nonbinary fields Proceedings of the INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATHEMATICS “An Istanbul Meeting for World Mathematicians”, Istanbul, Turkey, 3-6.07.2018, pp.304-308

Върбанов, Златко (2007) Some new results for additive self-dual codes over GF(4) Serdica Journal of Computing

Върбанов, Златко (2013) Процеси в ОС Windows и компютърни вируси Сборник доклади от Юбилейна международна научна конференция „50 години ВТУ“, В.Търново, 13.05.2013 г., стр.58-65, ISBN 978-619-208-007-5

Върбанов, Златко (2010) Техники за побитова манипулация и приложението им Сборник научни трудове на Шуменски университет "Еп.К.Преславски" за международната конференция MATHTECH 2010, Том 1, стр.159-165, ISSN 1314-3921

Върбанова, Маргарита (2016) Аритметичен или алгебричен подход при решаване на задачи в началната училищна математика // Математика и информатика. – София: АЗ БУКИ. Национално издателство за образование и наука, 2016, брой 1 (с. 11-29 ). ISSN 1310-2230 (Print), ISSN 1314-8532 (Online)

Върбанова, Маргарита (2005) Векторно-алгебричен метод за решаване на геометрични задачи от лица и обеми “ВЕДА-СЛОВЕНА – ЖГ, София, 103 с. ISBN 954-8510-90-1

Върбанова, Маргарита (2001) Задачи и тестове по математика за 3 и 4 клас В. Търново: Faber, 83 с. ISBN 954-775-001-1

Върбанова, Маргарита (2017) Занимателните задачи на Поасон и методът на Перелман за тяхното решаване и изследване // Математика и информатика. – София: АЗ БУКИ. Национално издателство за образование и наука, 2017, брой 1 (с. 17 - 49 ). ISSN 1310-2230 (Print), ISSN 1314-8532 (Online)

Върбанова, Маргарита (1999) История на математиката (курс лекции) Университетско издателство ВТУ”Св.св. Кирил и Методий” и ІІ издание - Модул, София:Модул. - с.175. ISBN: 954-8433-23-0

Върбанова, Маргарита (2010) Концепция за съвременно обучение по математика на студенти-бъдещи начални учители. В: Сборник доклади на международна конференция „Синергетика и рефлексия в обучението по математика”,

Върбанова, Маргарита (2009) Междупредметни връзки в обучението по математика В. Търново: Издателство "ИВИС", сс. 75-136. ISBN 978-954-8387-49-1

Върбанова, Маргарита (2001) Методика на обучението по математика – специална част В.Търново: Faber, 188 с. ISBN 954-91070-6-X

Върбанова, Маргарита (2010) С един поглед математиката в 1.- 4. клас София, издателство PONS, 6 с. ISBN 978-954-344-139-6

Върбанова, Маргарита (2009) Успех на изпита след 4. клас. Математика. София: Издателство PONS, 2009, 120 с. ISBN 978-954-344-104-4

Върбанова, Силвия (2014) Ръководство по уеб дизайн (1 част – HTML) Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", ISBN: 978-954-972-3 Велико Търново

Върбанова, Силвия (2014) MathML в информационната система за комбинаторни обекти DBCobj, НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2014, том 53, серия 6.1, с. 66-70, Русе

Върбанова, Силвия (2016) Анализ на онлайн архиви за комбинаторни обекти и използване възможностите на МаthML за подобряване на визуализацията им, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2016, MATTEX 2016 Сборник научни трудове Том 1, с. 143-149, ISSN: 1314-3921 Шумен

Върбанова, Силвия (2015) Анализ на семантични технологии за математически текстове, НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2015, том 54, серия 6.1 , с. 51-54 Русе

Върбанова, Силвия (2010) Бази от данни ли?.. Всички сме там!, Сборник доклади „Иновации в програмните технологии, алгоритми и обучението във висшите училища , свързано с тях”, ВТУ "Св.Св. Кирил и Методии", Велико Търново 2010 г., с. 56-64 Велико Търново

Върбанова, Силвия (2012) Бази от данни свързани с комбинаторни обекти, MATTEХ 2010,Сборник научни трудове на ШУ" Епископ Константин Преславски", Том 1,Шумен 2010г., ISBN:1314-3921, с. 201-209 Шумен

Върбанова, Силвия (2010) Изследване на възможностите предоставяни от базите данни в електронните научни библиотеки, MATTEХ 2010,Сборник научни трудове посветен на 130- годишнината от рождението на Академик Кирил Попов, ШУ" Епископ Константин Преславски", Шумен 2010г., с. 150-158 Шумен

Върбанова, Силвия (2011) Интегриран начин за представяне на научна информация чрез електронната платформа за търсене SciVerse, НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2011, том 50, серия 3.2, с.133-137 Русе

Върбанова, Силвия (2013) Някои модели свързани с решаването на проблеми в обучението по бази от данни, Юбилейна научна конференция с международно участие 45 години катедра "Компютърни науки и технологии", ТУ-Варна, Компютърни науки и технологии, год. XI, Брой 2/2013, ISBN:1312-3335, с.69-74 Варна

Върбанова, Силвия (2015) Проектиране на Уеб базирана информационна система за академичния състав на университетска катедра, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2015, Юбилейна международна научна конференция "50 години ВТУ "Св.св. Кирил и Методий"", 10. 05. 2013 г., с. 84-90, ISBN:978-619-208-007-5ВТУ Велико Търново

Върбанова, Силвия (2011) СУБД MariaDB и използване на виртуални колони, Национална конференция с международно участие "40 години Шуменски университет 1971-2011", Сборник научни трудове, ISBN-978-954-577-603-8,с.61-67 Шумен

Георгиев, Георги (2016) “Cut-off Characteristics of the Azimuthally Magnetized Ferrite - Dielectric Circular Waveguide for the Normal TE0n Modes” in Proc. Eighteenth Int. Conf. Electromagn. Adv. Applicat. ICEAA'16, Cairns, Australia, Sept. 19-23, 2016, art. no. 7731564, pp. 959-962. DOI: 10.1109/ICEAA.2016.7731564 (Invited Paper in the Special Session „Modern problems of mathematical and computational electromagnetics and their advanced applications,” organized by G. N. Georgiev, and M. N. Georgieva-Grosse) https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85007407767&doi=10.1109%2fICEAA.2016.7731564&partnerID=40&md5=ec24ce3af388f3175064f1933342b8c2

Георгиев, Георги (1984) A Ferrite Boundary-Value Problem in Coaxial Waveguide Conf. Trans. 7th Int. Conf. Microwave Ferrites, Smolenice, Czechoslovakia, Sept. 17-22, 1984, pp. 18-22.

Георгиев, Георги (1984) A Generalized Design Technique for Remanent Ferrite Cut-off Switch Conf. Trans. 7th Int. Conf. Microwave Ferrites, Smolenice, Czechoslovakia, Sept. 17-22, 1984, pp. 289-293.

Георгиев, Георги (2009) A Microwave Application of the Complex Confluent Hypergeometric Functions in Proc. IX Kharkov Young Sci. Conf. “Radiophysics, Photonics, Electronics and Biophysics”, p. 6, in Abstract, also in CDROM, Kharkov, Ukraine, Dec. 1–3, 2009.

Георгиев, Георги (2016) A New Method for Exact Computation of the Differential Phase Shift in the Circular Waveguide, Loaded with an Azimuthally Magnetized Ferrite Cylinder and a Dielectric Toroid in Proc. Eighteenth Int. Conf. Electromagn. Adv. Applicat. ICEAA'16, Cairns, Australia, Sept. 19-23, 2016, art. no. 7731563, pp. 955-958. DOI: 10.1109/ICEAA.2016.7731563 (Invited Paper in the Special Session „Modern problems of mathematical and computational electromagnetics and their advanced applications,” organized by G. N. Georgiev, and M. N. Georgieva-Grosse) https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85007341216&doi=10.1109%2fICEAA.2016.7731563&partnerID=40&md5=f69191a2ff457610f407916aaf771e5d

Георгиев, Георги (2003) A New Property of the Complex Kummer Function and Its Application to Waveguide Propagation IEEE Antennas Wireless Propagat. Lett., Vol. AWPL-2, pp. 306-309, Dec. 2003. DOI: 10.1109/LAWP.2003.822210 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-3142698480&doi=10.1109%2fLAWP.2003.822210&partnerID=40&md5=928519331e7470bd475b9b9ef27f6aa8

Георгиев, Георги (2008) A Property of the L(c,p,n) Numbers and Its Application to Waveguide Propagation Proc. XXIX URSI General Assembly, Chicago, IL, USA, Aug. 7-16, 2008, in CD.

Георгиев, Георги (1992) A Simple Formula for Differential Phase Shift Computation of Ferrite-Filled Circular Waveguide Conf. Proc. 1992 Asia-Pacific Microwave Conf. APMC ’92, Adelaide, Australia, Aug. 11-13, 1992, Vol. 2, pp. 769-772.

Георгиев, Георги (1984) A Study of Single-Bit Ferrite Phaser Geometry Conf. Trans. 7th Int. Conf. Microwave Ferrites, Smolenice, Czechoslovakia, Sept. 17-22, 1984, pp. 99-103.

Георгиев, Георги (2008) A Theorem for the Properties of Some Classes of Real Numbers Connected with the Zeros of Complex Kummer Function and Its Application in the Theory of Azimuthally Magnetized Circular Ferrite Waveguide Proc. XXIX URSI General Assembly, Chicago, IL, USA, Aug. 7-16, 2008, in CD.

Георгиев, Георги (2012) Advanced Computational Methods for Analysis of the Circular Waveguide Completely Filled with Azimuthally Magnetized Ferrite: Review of Recent Results in Proc. Fourteenth Int. Conf. Electromagn. Adv. Applicat. ICEAA’12, Cape Town, South Africa, Sept. 2–7, 2012, art. no. 6328586, pp. 62-65, article ID 126, 4 pages, (Invited Paper in the Special Session “Modern problems of mathematical and computational electromagnetics and their advanced applications” organized by M. N. Georgieva-Grosse and G. N. Georgiev). DOI: 10.1109/ICEAA.2012.6328586 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84868267261&doi=10.1109%2fICEAA.2012.6328586&partnerID=40&md5=97a51748df815fea552ad1a6c417284b

Георгиев, Георги (2013) Advanced Iterative Methods for Exact Computation of the Differential Phase Shift in the Circular Waveguide Completely Filled with Azimuthally Magnetized Ferrite: Review of Recent Results in Proc. Fifteenth Int. Conf. Electromagn. Adv. Applicat. ICEAA’13, Torino, Italy, Sept. 9–13, 2013, pp. 1290-1293, article ID 551, 4 pages, (Invited Paper in the Special Session „Advances in Challenging Problems of Mathematical and Computational Electromagnetics: Focus on the Applications,” organized by G. N. Georgiev and M. N. Georgieva-Grosse), art. no. 6632457, pp. 1290-1293. DOI: 10.1109/ICEAA.2013.6632457 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84888336809&doi=10.1109%2fICEAA.2013.6632457&partnerID=40&md5=286d29c79dc0de39016ffc5160c23f8d

Георгиев, Георги (2014) Advanced Iterative Methods for Exact Computation of the Differential Phase Shift in the Circular Waveguide, Completely Filled with Azimuthally Magnetized Ferrite: Review of Recent Results in Proc. Sixteenth Int. Conf. Electromagn. Adv. Applicat. ICEAA'14, Palm Beach, Aruba, August 3-8, 2014, pp. 1290-1293. (Invited Paper in the Special Session „Challenges in mathematical and computational electromagnetics and its applications,” organized by G. N. Georgiev, and M. N. Georgieva-Grosse). art. no. 6903878, pp. 363-366. DOI: 10.1109/ICEAA.2014.6903878 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84908574390&doi=10.1109%2fICEAA.2014.6903878&partnerID=40&md5=e8fc32514fe6ab0d0c83ee40d4620869

Георгиев, Георги (2010) Advanced Studies of the Differential Phase Shifts in the Azimuthally Magnetized Circular Ferrite Waveguide in Proc. 28th Progr. In Electromagn. Res. Symp. PIERS 2010, p. 505, in Abstracts, pp. 841-845, Cambridge, MA, USA, July 5–8, 2010. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-79952632072&partnerID=40&md5=f41c14dd421a4e1fe401b9aeee0d1ee4

Георгиев, Георги (2011) Advances in the theory of A, B, C numbers and its application to waveguide propagation in Proc. 30th Progr. In Electromagn. Res. Symp. PIERS 2011, p. 1462-1466, in Abstracts, pp. 804-805, Suzhou, China, Sept. 12–16, 2011. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84858137332&partnerID=40&md5=47fdd6e7e4f20e2bde1e478e74e56743

Георгиев, Георги (2013) Advances in the theory of the circular waveguide with an azimuthally magnetized ferrite cylinder and a dielectric toroid in Proc. 33th Progr. In Electromagn. Res. Symp. PIERS 2013, pp. 323-324, in Abstracts, pp. 1220-1224, in PIERS Proc., Taipei, Taiwan, March 25-28, 2013, (in the Special Session “Advanced mathematical and computational methods in electromagnetic theory and their applications”, organized by M.N. Georgieva-Grosse and G.N. Georgiev). https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84877954479&partnerID=40&md5=26805807731d59bc5224a7dea7cec35a

Георгиев, Георги (2015) Advances in the Theory of the Circular Waveguide with an Azimuthally Magnetized Ferrite Toroid and a Dielectric Cylinder in Proc. Seventeenth Int. Conf. Electromagn. Adv. Applicat. ICEAA'15, Turin, Italy, September 7-11, 2015, art. no. 7297159, pp. 480 - 483. (Invited Paper in the Special Session „Modern Problems of Mathematical and Computational Electromagnetics and Their Advanced Applications,” organized by G. N. Georgiev, and M. N. Georgieva-Grosse) DOI: 10.1109/ICEAA.2015.7297159 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84955463346&doi=10.1109%2fICEAA.2015.7297159&partnerID=40&md5=f4563e1264e7d088b00b5ba6b42908e1

Георгиев, Георги (2009) An Application of the Complex Tricomi Function in Proc. Eleventh Int. Conf. Electromagn. Adv. Applicat. ICEAA’09, art. no. 5297339, pp. 819–822, in CDROM, Turin, Italy, Sept. 14–18, 2009. DOI: 10.1109/ICEAA.2009.5297339 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-72849111530&doi=10.1109%2fICEAA.2009.5297339&partnerID=40&md5=fae13c086459c446ae4c0342c08f1ffe

Георгиев, Георги (2010) An Application of the Zeros of Laguerre Polynomials in Proc. Twelfth Int. Conf. Electromagn. Adv. Applicat. ICEAA’10 offshore, art. no. 5651252, pp. 637-640, article ID 371, 4 pages, Sydney, Australia, Sept. 20–24, 2010. DOI: 10.1109/ICEAA.2010.5651252 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-78651321239&doi=10.1109%2fICEAA.2010.5651252&partnerID=40&md5=a01cea4145f2be9d2e557bc42aed9bea

Георгиев, Георги (2006) An Approximate Method for Analysis of Azimuthally Magnetized Circular Ferrite Waveguide Phase Shifter Conf. Proc. 2006 1st Europ. Conf. Antennas Propagat. EUCAP 2006, Nice, France, Nov. 6-10, 2006, In CD. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-33847380112&partnerID=40&md5=d2a83a28a9ec0db673dbb2226a15281b

Георгиев, Георги (2007) An Iterative Method for Analysis of Coaxial Ferrite Waveguide Phase Shifter with Azimuthal Magnetization Proc. 29th ESA Antenna Worksh. Multiple Beams Reconfigurable Antennas, ESA/ESTEC, Noordwijk, The Netherlands, Apr. 18-20, 2007, pp. 252-255, also in CD.

Георгиев, Георги (1988) Analysis of a Circular Waveguide with an Azimuthally Magnetized Ferrite Rod and Dielectric Tube Compt. rend. Acad. bulg. Sci., Tome 41, No. 11, pp. 37-40, Nov. 1988.

Георгиев, Георги (1990) Analysis of a Ferrite Toroid Circular Waveguide Phaser Conf. Proc. 10th Int. Conf. Microwave Ferrites, Szczyrk, Poland, Sept. 24-29, 1990, Pt. 1, pp. 173-177.

Георгиев, Георги (1996) Analysis of a Ferrite-Dielectric Circular Waveguide Conf. Summaries Trans Black Sea Region Symp. Appl. Electromagn., Metsovo, Greece, Apr. 17-19, 1996, p. MMWS 28.

Георгиев, Георги (1996) Analysis of an Open Circular Ferrite Waveguide Conf. Summaries Trans Black Sea Region Symp. Appl. Electromagn., Metsovo, Greece, Apr. 17-19, 1996, p. FSTE 36.

Георгиев, Георги (2010) Analysis of the Differential Phase Shift in the Circular Ferrite-Dielectric Waveguide with Azimuthal Magnetization in Proc. 2010 IEEE AP–S Int. Symp. on Antennas Propagat. & CNC–USNC/URSI Radio Science Meeting, paper 330.9, in CDROM, Toronto, ON, Canada, July 11–17, 2010, art. no. 5561795. DOI: 10.1109/APS.2010.5561795 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-78349290431&doi=10.1109%2fAPS.2010.5561795&partnerID=40&md5=9fb6b633ab25dff73d89651aa35df78e

Георгиев, Георги (2016) Analysis of the Differential Phase Shift in the Circular Waveguide, Containing an Azimuthally Magnetized Ferrite Cylinder and a Dielectric Toroid in Proc. 10th Europ. Conf. Antennas Propagat. EuCAP 2016, Davos, Switzerland, April 10-15, 2016, paper ID 1570229501, art. no. 7481556, 4 pages DOI: 10.1109/EuCAP.2016.7481556 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84979223428&doi=10.1109%2fEuCAP.2016.7481556&partnerID=40&md5=db64b29b1dd1637574ed7a223b9982e9

Георгиев, Георги (1987) Analytical and Numerical Study of the Circular Remanent Ferrite Phaser Geometry Proc. Int. Symp. Electron. Devices, Circuits Syst. ISELDECS ’87, Indian Inst. Technol., Kharagpur, India, Dec. 16-18, 1987, Vol. 2, pp. 602-604.

Георгиев, Георги (2010) Anti-symmetric Mode in a Planar Plasma Waveguide: Numerical Study of Nonlinear Effects in Proc. 2010 IEEE AP–S Int. Symp. on Antennas Propagat. & CNC–USNC/URSI Radio Science Meeting, paper 330.10, in CDROM, Toronto, ON, Canada, July 11–17, 2010.

Георгиев, Георги (2000) Application of Kummer Functions in the Analysis of Slow Waves in the Circular Gyrotropic Waveguide J. Appl. Electromagn., Vol. 3, No. 3, pp. 25-36, Dec. 2000.

Георгиев, Георги (1991) Application of Tricomi Functions in the Eigenvalue Analysis of the Circular Gyrotropic Waveguide Europ. Trans. Telecomm. Related Technol., ETT, Vol. 2, No. 2, pp. 259-269, Mar./Apr. 1991. DOI: 10.1002/ett.4460020216 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-0026122515&doi=10.1002%2fett.4460020216&partnerID=40&md5=8f05b69e5c10a10091b4c435a6bd1667

Георгиев, Георги (2011) Area of Phase Shifter Operation of the Azimuthally Magnetized Coaxial Ferrite Waveguide in Proc. 29th Progr. In Electromagn. Res. Symp. PIERS 2011, p. 830, in Abstracts, pp. 1318-1322, Marrakesh, Morocco, March 20–23, 2011.

Георгиев, Георги (2012) Assumptions on the Characteristic Parameter of the Coaxial Ferrite Waveguide Phase Shifter and Its Application in Proc. Fourteenth Int. Conf. Electromagn. Adv. Applicat. ICEAA’12, Cape Town, South Africa, Sept. 2–7, 2012, art. no. 6328800, pp. 1129-1132, article ID 496, 4 pages, (Invited Paper in the Special Session "Advanced Applications of the Mathematical and Computational Electromagnetics,” organized by G. N. Georgiev and M. N. Georgieva-Grosse). DOI: 10.1109/ICEAA.2012.6328800 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84868277004&doi=10.1109%2fICEAA.2012.6328800&partnerID=40&md5=84fe71ff42aca7ffc4709dca1c5abedb

Георгиев, Георги (1987) Asymptotic Analysis of an Anisotropic Cylindrically Stratified Circular Waveguide Conf. Proc. 1987 SBMO Int. Microwave Symp., Rio de Janeiro, Brazil, July 27-30, 1987, Vol. 2, pp. 703-708.

Георгиев, Георги (1985) Asymptotic Solution of Eigenvalue Problem in a Circular Gyrotropic Waveguide Compt. rend. Acad. bulg. Sci., Tome 38, No. 7, pp. 859-862, July 1985.

Георгиев, Георги (1989) Asymptotic Study of Complex Kummer Function Compt. rend. Acad. bulg. Sci., Tome 42, No. 10, pp. 23-26, Oct. 1989.

Георгиев, Георги (1985) Asymptotic Study of Rotationally Symmetric Waves in a Circular Anisotropic Waveguide Proc. Inst. Elec. Eng., Vol. 132, Pt. H (Microwaves, Antennas and Propagat.), No. 4, pp. 261-266, July 1985, (Special Issue on Microwave Ferrite Engineering). https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-0022092635&partnerID=40&md5=81601d4a69630ace5e28b35ee571844c

Георгиев, Георги (2003) Azimuthally Magnetized Circular Ferrite Phase Shifter Proc. Int. ITG-Conf. Antennas INICA 2003, Berlin, Germany, Sept. 17-19, 2003, pp. 115-118. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-0141867802&partnerID=40&md5=78c81d0c288a4d1610e0de286df2f8f8

Георгиев, Георги (1989) Azimuthally Magnetized Circular Ferrite Waveguides Ferrite Phase Shifters and Control Devices, by J. Helszajn, (McGraw-Hill, London, 1989), Chap. 14, pp. 262-288.

Георгиев, Георги (1992) Basic and Complementary Areas of Magnetic Field Polarization in a Ferrite-Filled Circular Waveguide Conf. Proc. XIth Int. Conf. Microwave Ferrites ICMF ’92, Alushta, Ukraine, Oct. 16-20, 1992, Vol. 3, pp. 36-43.

Георгиев, Георги (2010) Characteristics of the Circular Waveguide with Azimuthally Magnetized Ferrite Toroid and Dielectric Cylinder in Proc. 2010 IEEE AP–S Int. Symp. on Antennas Propagat. & CNC–USNC/URSI Radio Science Meeting, paper 330.2, in CDROM, Toronto, ON, Canada, July 11–17, 2010.

Георгиев, Георги (1989) Circular Waveguide Containing Azimuthally Magnetized Ferrite: Field Distribution of TE01 Mode Compt. rend. Acad. bulg. Sci., Tome 42, No. 5, pp. 53-56, May 1989.

Георгиев, Георги (2014) Circular Waveguide, Completely Filled with Azimuthally Magnetized Ferrite Chapter in Wave Propagation: Academy Publish, Cheyenne, Wyoming, USA, L. Rocha and G. Mateus (Eds.), 2014, pp. 161-196.

Георгиев, Георги (2010) Comparative Study of the Differential Phase Shift in Some Circular Waveguides, Containing Azimuthally Magnetized Ferrite in Proc. XVth Int. Sem./Worksh. Direct and Inverse Problems of Electromagn. and Acoustic Wave Theory DIPED-2010, art. no. 5623914, pp. 114-122, Tbilisi, Georgia, Sept. 27–30, 2010. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-78650200794&partnerID=40&md5=6abf8f4a66403ebeeec34571795ecb82

Георгиев, Георги (2011) Comparative study on the computational modeling and application of the classes of A, B, C numbers in Proc. Thirteenth Int. Conf. Electromagn. Adv. Applicat. ICEAA’11, Turin, Italy, September 12–16, 2011, art. no. 6046420, pp. 660-663, (Invited Paper in the Special Session “Future challenges in mathematical and computational electromagnetics and its applications” organized by G. N. Georgiev and M. N. Georgieva-Grosse). DOI: 10.1109/ICEAA.2011.6046420 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-80155181236&doi=10.1109%2fICEAA.2011.6046420&partnerID=40&md5=c84d46f68953f90060c6aa67ccbb6e5e

Георгиев, Георги (2016) Condition for Phase Shifter Operation of the Circular Waveguide, Containing an Azimuthally Magnetized Ferrite Cylinder and a Dielectric Toroid in Proc. 2016 Int. Symp. Electromagn. Theory. URSI-EMTS 2016, Espoo, Finland, August 14-18, 2016, (Invited Paper), art. no. 7571417, pp. 428-431 DOI: 10.1109/URSI-EMTS.2016.7571417 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84992061449&doi=10.1109%2fURSI-EMTS.2016.7571417&partnerID=40&md5=7bfe7c4a8e916875d532655c28e38d66

Георгиев, Георги (2003) Conditions for Phaser Operation of the Circular Waveguides with Azimuthally Magnetized Ferrite Proc. 26th ESA Antenna Technol. Worksh. Satell. Antenna Modell. Des. Tools, ESA/ESTEC, Noordwijk, The Netherlands, Nov. 12-14, 2003, pp. 359-366.

Георгиев, Георги (2012) Contribution to the Theory of A1 Numbers in Proc 14th Int. Conf. on Transp. Opt. Netw. ICTON 2012, article ID paper B1.6, 5 pages, Coventry, England, July 2-5, 2012. art. no. 6253768 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84867026895&doi=10.1109%2fICTON.2012.6253768&partnerID=40&md5=46f673e7dc4449c584aaccdeb1467af7

Георгиев, Георги (2014) Contribution to the Theory of the Complex Kummer Function in Proc. Sixteenth Int. Conf. Electromagn. Adv. Applicat. ICEAA'14, Palm Beach, Aruba, August 3-8, 2014, art. no. 6903882, pp. 387 - 390. (Invited Paper in the Special Session „Challenges in mathematical and computational electromagnetics and its applications,” organized by G. N. Georgiev, and M. N. Georgieva-Grosse). DOI: 10.1109/ICEAA.2014.6903882 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84908572184&doi=10.1109%2fICEAA.2014.6903882&partnerID=40&md5=abd730570545af346588c2ad189b39da

Георгиев, Георги (2010) Criteria for Phaser Shifter Operation of an Azimuthally Magnetized Coaxial Ferrite Waveguide in Proc. 18th Int. Conf. Microwaves, Radar, Wireless Commun. MIKON–2010, paper C7–3, Vilnius, Lithuania, June 14–16, 2010, art. no. 5540490. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-77958544989&partnerID=40&md5=b3c1085f3089db10fb229085884a0da4

Георгиев, Георги (2015) Cut-off Characteristics of the Normal TE0n Modes in the Circular Waveguide with a Dielectric Cylinder and an Azimuthally Magnetized Ferrite Toroid in Proc. 2015 IEEE AP–S Int. Symp. on Antennas Propagat. & CNC–USNC/URSI Radio Science Meeting, paper ID FRP-UB.2A.15, paper number 4169, p. 196, Vancouver, BC, Canada, July 19–24, 2015, art. no. 7303480. DOI: 10.1109/USNC-URSI.2015.7303480 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84954236783&doi=10.1109%2fUSNC-URSI.2015.7303480&partnerID=40&md5=47db9d4917228e4cb025a954e662d09a

Георгиев, Георги (2012) Cut-off Characteristics of the Normal TE0n Modes in the Circular Waveguides, Containing Azimuthally Magnetized Ferrite Cylinder and a Dielectric Toroid in Proc. Fourteenth Int. Conf. Electromagn. Adv. Applicat. ICEAA’12, Cape Town, South Africa, Sept. 2–7, 2012, 1194-1197, article ID 517, 4 pages, (Invited Paper in the Special Session "Advanced Applications of the Mathematical and Computational Electromagnetics,” organized by G. N. Georgiev and M. N. Georgieva-Grosse), art. no. 6328812. DOI: 10.1109/ICEAA.2012.6328812 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84868267065&doi=10.1109%2fICEAA.2012.6328812&partnerID=40&md5=98000e997d807cd292144760528a73ba

Георгиев, Георги (2009) Cut-off Frequencies Method for Analysis of Azimuthally Magnetized Coaxial Ferrite Waveguide Phase Shifter Proc. Joint 5th ESA Worksh. Millim. Wave Technol. Appl. and 31st ESA Antenna Worsh., ESA/ESTEC, Noordwijk, The Netherlands, Pt. 2, pp. 791-798, also in CDROM, May 18-20, 2009.

Георгиев, Георги (2012) Differential Phase Shift Characteristics of Normal Modes in an Azimuthally Magnetized Circular Ferrite Waveguide in Proc. 34nd ESA Antenna Worksh. on Antennas for Space Applicat., ESA/ESTEC, Noordwijk, The Netherlands, article ID 09.11-45, 8 pages, also in CDROM, Oct. 1-5, 2012.

Георгиев, Георги (2010) Differential Phase Shift Characteristics of Normal TE0n Modes in an Azimuthally Magnetized Coaxial Ferrite Waveguide in Proc. 4rd Europ. Conf. Antennas Propagat. EuCAP 2010, paper P4–53, in USB, Barcelona, Spain, April 12–16, 2010, art. no. 5505889. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-77955335293&partnerID=40&md5=633ffc6209b9f2996f557f96836aa1f8

Георгиев, Георги (1992) Differential Phase Shifts in the Ferrite-Dielectric Circular Waveguide Conf. Proc. XIth Int. Conf. Microwave Ferrites ICMF ’92, Alushta, Ukraine, Oct. 16-20, 1992, Vol. 3, pp. 28-35.

Георгиев, Георги (2009) Effect of the Dielectric Filling on the Phase Behaviour of the Circular Waveguide with Azimuthally Magnetized Ferrite Toroid and Dielectric Cylinder in Proc. Asia–Pacific Microwave Conf. APMC–2009, art. no. 5384298, pp. 870–873, WE4B–4(1680), in CDROM, Singapore, Dec. 7–10, 2009. DOI: 10.1109/APMC.2009.5384298 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-77950655636&doi=10.1109%2fAPMC.2009.5384298&partnerID=40&md5=c953956186ec09fecb59374fcea8f11d

Георгиев, Георги (2016) Effect of the Material and Geometry Parameters on the Differential Phase Shift in the Circular Waveguide, Containing a Ferrite Cylinder with Azimuthal Magnetization and a Dielectric Toroid in Proc. Int. Symp. Antennas Propagat. ISAP 2015, Hobart, Tasmania, Australia, November 9-12, 2015, art. no. 7447547, pp. 944-945 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84966781409&partnerID=40&md5=04ba83dc79cef7ed158d5005924a96d0

Георгиев, Георги (2000) Formulae for Differential Phase Shift Computation in an Azimuthally Magnetized Circular Ferrite Waveguide Proc. Millenn. Conf. Antennas Propagat. AP-2000, Davos, Switzerland, Apr. 9-14, 2000, in Abstracts, Vol. I-Antennas, p. 517, in CD, paper 1002.

Георгиев, Георги (2012) Green's Function for Paraxial Equation in Proc. 32th Progress In Electromagn. Res. Symp. PIERS 2012, p. 251, in Abstracts, pp. 460-463, in PIERS Proc., Moscow, Russia, Aug. 19–23, 2012. (in the Special Session: “Advanced mathematical and computational methods in the electromagnetic theory and their applications,” organized by M. N. Georgieva-Grosse and G. N. Georgiev). https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84868516022&partnerID=40&md5=6f7e4d18b80c399a631dff6fb9f64dbc

Георгиев, Георги (2013) Hypothesis for the Identity of the L2(c,р,n) and ^L2(^c,^р,^n) Numbers and Its Application in the Theory of Waveguides in Proc. 34th Progr. In Electromagn. Res. Symp. PIERS 2013, Stockholm, Sweden, pp. 805-806 in Abstracts, pp. 940-945 in PIERS Proc., Aug. 12-15, 2013, (in the Special Session “Advanced mathematical and computational methods in electromagnetic theory and their applications”, organized by M.N. Georgieva-Grosse and G.N. Georgiev). https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84884733398&partnerID=40&md5=3ddd86819192ff57e55725b18488421f

Георгиев, Георги (2004) Impact of Nonlinear Plasma on Surface Wave Propagation: Analysis Proc. 2004 6th Int. Conf. Transp. Opt. Netw. ICTON 2004, Wroclaw, Poland, July 4-8, 2004, Vol. 2, pp. 338-345.

Георгиев, Георги (2010) Impact of the Material Properties on the Phase Characteristics of a Two-Layered Ferrite-Dielectric Circular Waveguide in Proc. 32nd ESA Antenna Worksh. on Antennas for Space Applicat., ESA/ESTEC, Noordwijk, The Netherlands, pp. 270-276, also in CDROM, Oct. 5-8, 2010.

Георгиев, Георги (2013) Iterative Method for Analysis of the Differential Phase Shift in an Azimuthally Magnetized Circular Ferrite-Dielectric Waveguide in Proc. 2013 Int .Symposium on Electromagnetic Theory. URSI-EMTS 2013, Hiroshima, Japan, 23PM3E-05, pp. 763-766, 4 pages, May 20–24, 2013, art. no. 6565851. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84883215234&partnerID=40&md5=ca76bb0ed2faa2789130878a5bccabae

Георгиев, Георги (2010) Iterative Method for Differential Phase Shift Computation in the Azimuthally Magnetized Circular Ferrite Waveguide in Proc. 27th Progr. In Electromagn. Res. Symp. PIERS 2010, p. 186, in Abstracts, pp. 274–278, in PIERS Proc., also in CDROM, Xi’an, China, March 22–26, 2010. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84898785718&partnerID=40&md5=2b179d6e2535ff8b76fe034f31459d5f

Георгиев, Георги (2010) Iterative Method for Differential Phase Shift Computation in the Azimuthally Magnet-ized Circular Ferrite Waveguide PIERS Online, Vol.6, No.4, pp. 365–369, 2010.

Георгиев, Георги (1995) Iterative Method of Circular Ferrite-Dielectric Waveguide Analysis: Application to Phase Shifting Computation Conf. Proc. Conf. Contemp. Meth. Signal Process. Syst. Measur., Control, Diagn. Manag., Minsk, Belarus, Dec. 18-22. 1995, Pt. II, pp. 90-94.

Георгиев, Георги (1988) Kummer and Tricomi Functions for Analysis of Circular Gyrotropic Waveguides with Azimuthal Magnetisation Proc. Inst. Elec. Eng., Vol. 135, pt. H (Microwaves, Antennas and Propagat.), No. 2, pp. 125-128, Apr. 1988. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-0023998021&partnerID=40&md5=009abe932aebd6058e224c297d9d1a8d

Георгиев, Георги (2012) Kummer Function Method for Analysis of Azimuthally Magnetized Circular Ferrite Waveguides in Proc. 32th Progress In Electromagn. Res. Symp. PIERS 2012, p. 255-256, in Abstracts, pp. 477-481, in PIERS Proc., Moscow, Russia, Aug. 19–23, 2012, (in the Special Session “Advanced mathematical and computational methods in electromagnetic theory and their applications,” organized by M. N. Georgieva-Grosse and G. N. Georgiev). https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84868521266&partnerID=40&md5=36a8529b2a4902f2f3331bba2931730a

Георгиев, Георги (2008) L Numbers Method for Analysis of Azimuthally Magnetized Coaxial Ferrite Waveguide Phase Shifter Proc. 30th ESA Antenna Worksh. Antennas Eearth Observ., Sci., Telecomm. Navig. Space Missions, ESA/ESTEC, Noordwijk, The Netherlands, May 27-30, 2008, pp. 156-159, also in CD.

Георгиев, Георги (2011) L(c,n) and ^L(^c,^n) Numbers and Its Application in the Theory of Waveguides: Review of Recent Results in Proc. Симпозиум по Съвременни проблеми на приложния електромагнетизъм, Veliko Tirnvo, Bulgaria, March 25, 2011, (Invited Plenary Paper) (in print).

Георгиев, Георги (2009) Method of the Arbitrary Pair of Working Points for Analysis of Azimuthally Magnetized Coaxial Ferrite Waveguide Phase Shifter in Proc. Int. Sci. Conf. Adv. Lightweight Structures Refl. Antennas, pp. 275–287, also in CDROM, Tbilisi, Georgia, Oct. 14–16, 2009.

Георгиев, Георги (2010) Method of the Successive Approximations for Analysis of the Differential Phase Shifts in the Ferrite-Loaded Coaxial Waveguide in Proc. 2010 IEEE AP–S Int. Symp. on Antennas Propagat. & CNC–USNC/URSI Radio Science Meeting, paper 110.10, in CDROM, Toronto, ON, Canada, July 11–17, 2010.

Георгиев, Георги (2006) Methods for Evaluation of Certain Special Functions of Mathematical Physics in the Real Field and Their Application in the Theory of Waveguides Proc. 2006 8th Int. Conf. Transp. Opt. Netw. ICTON 2006, Nottingham, United Kingdom, June 18-22, 2006, Vol. 1, art. no. 4013648, pp. 271-274, (Invited Paper). DOI: 10.1109/ICTON.2006.248234 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-34250680449&doi=10.1109%2fICTON.2006.248234&partnerID=40&md5=6d566723a581518176407c4b4b1c0860

Георгиев, Георги (2010) Methods for Evaluation of the Euler Gamma Function in the Complex Field and Their Application in the Computational Electromagnetics in Proc 12th Int. Conf. on Transp. Opt. Netw. ICTON 2010, paper B1.3, Munich, Germany, June 28–July 1, 2010, art. no. 554899. DOI: 10.1109/ICTON.2010.5548997 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-77957283273&doi=10.1109%2fICTON.2010.5548997&partnerID=40&md5=dc388d4201fcd3a5e687b2cfa1f9b2ed

Георгиев, Георги (2005) New Elements in the Theory of the Coaxial Waveguide with Azimuthally Magnetized Ferrite Proc. Int. Sem. Days Diffr. 2005 DD ’05, St. Petersburg, Russia, June 28-July 1, 2005, art. no. 1613389, pp. 81-93. DOI: 10.1109/DD.2005.204882 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-34547275296&doi=10.1109%2fDD.2005.204882&partnerID=40&md5=5817c144999405b142f1f4163e29ead4

Георгиев, Георги (1990) Normalized Nonreciprocal Phase Characteristics of a Ferrite-Dielectric Circular Waveguide Conf. Proc. 10th Int. Conf. Microwave Ferrites, Szczyrk, Poland, Sept. 24-29, 1990, Pt. 1, pp. 168-172.

Георгиев, Георги (2012) Numerical Modeling of the Area of Phase Shifter Operation of the Azimuthally Magnetized Circular Ferrite Waveguide in Proc. 6th Europ. Conf. Antennas Propagat. EuCAP 2012, Prague, Czech Republic, article ID P-23, 5 pages, March 26–30, 2012, art. no. 6206058, pp. 952-956. DOI: 10.1109/EuCAP.2012.6206058 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84862869112&doi=10.1109%2fEuCAP.2012.6206058&partnerID=40&md5=41b7b6c39d950c931abff25d72d0dcfe

Георгиев, Георги (2010) Numerical results for the differential phase shift in the circular waveguide with azi-muthally magnetized ferrite in Conf. Proc. XIII-th Int. Conf. Math. Meth. Electromagn. Theory MMET*10, article ID BMM-7, 4 pages, Kiev, Ukraine, Sept. 6-8, 2010, art. no. 5611365. DOI: 10.1109/MMET.2010.5611365 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-78649299064&doi=10.1109%2fMMET.2010.5611365&partnerID=40&md5=d481308452facc43446517c1e24efce0

Георгиев, Георги (2011) Numerical Study of the Differential Phase Shift in a Circular Ferrite-Dielectric Waveguide in Proc. 5th Europ. Conf. Antennas Propagat. EuCAP 2011, pp. 1666-1670, in USB, Rome, Italy, April 11–15, 2011, art. no. 5781817, pp. 1573-1577. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-79959681537&partnerID=40&md5=3716c0c46de8549459cf7640936d3121

Георгиев, Георги (2014) Numerical Study of the Differential Phase Shift in the Azimuthally Magnetized Coaxial Ferrite Waveguide in Proc. 8th Europ. Conf. Antennas Propagat. EuCAP 2014, The Hague, The Netherlands, pp. 1151 - 1155, 5 pages, Apr. 6–11, 2014, art. no. 6901975, pp. 1151-1155. DOI: 10.1109/EuCAP.2014.6901975 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84908608687&doi=10.1109%2fEuCAP.2014.6901975&partnerID=40&md5=023e8c7aec8752c66f0487029ea80424

Георгиев, Георги (1986) On a Class of Electromagnetic Wave Functions for Propagation Along the Circular Gyrotropic Waveguide IEEE Trans. Microwave Theory Tech., Vol. MTT-34, No. 8, pp. 853-862, Aug. 1986. DOI: 10.1109/TMTT.1986.1133457 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-0022767658&doi=10.1109%2fTMTT.1986.1133457&partnerID=40&md5=7f1c1f081ca51abcea74c001ffc25efd

Георгиев, Георги (1998) On an Application of Iterative Method of Circular Ferrite-Dielectric Waveguide Analysis Conf. Proc. 1998 VIIth Int. Conf. Math. Meth. Electromagn. Theory MMET ’98, Kharkov, Ukraine, June 2-5, 1998, Vol. 2, pp. 685-687.

Георгиев, Георги (2014) On an Application of the Hypothesis for the Identity of the L2(c,р,n) and ^L2(^c,^р,^n) Numbers and Its Application in the Theory of Waveguides in Proc. 34th Progr. In Electromagn. Res. Symp. PIERS 2014, Guangzhou, China, pp. 1218-1219 in Abstracts, pp. 1739-1744 in PIERS Proc., Aug. 25-28, 2014 (in the Special Session “Advanced mathematical and computational methods in electromagnetic theory and their applications”, organized by M.N. Georgieva-Grosse and G.N. Georgiev). https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84911059501&partnerID=40&md5=fe1b404d34ddb2dcc42245c744df8a4c

Георгиев, Георги (2000) On an Application of the Kummer Confluent Hypergeometric Functions Conf. Proc. 2000 VIIIth Int. Conf. Math. Meth. Electromagn. Theory MMET*2000, Kharkov, Ukraine, Sept. 12-15, 2000, Vol. 2, pp. 670-672.

Георгиев, Георги (2012) On an Application of the Regular Fractional Coulomb Wave Function J. Appl. Electromagn., Vol. 14, No. 2, Dec. 2012, pp. 56-76.

Георгиев, Георги (1986) On Certain Exact Wave Functions for Propagation Along a Circular Gyrotropic Waveguide Compt. rend. Acad. bulg. Sci., Tome 39, No. 1, pp. 39-42, Jan. 1986.

Георгиев, Георги (1994) On Several New Applications of Coulomb Wave Functions Proc. 1994 Int. Conf. Comput. Electromagn. Its Appl. ICCEA ’94, Beijing, China, Nov. 1-4, 1994, pp. 163-166.

Георгиев, Георги (2010) On the A, B, C Numbers and Their Application in the Theory of Circular Waveguide with Azimuthally Magnetized Ferrite in Proc. 27th Progr. In Electromagn. Res. Symp. PIERS 2010, p. 50, in Abstracts, pp. 82–86, in PIERS Proc., also in CDROM, Xi’an, China, March 22–26, 2010. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84898794115&partnerID=40&md5=9ffbf15cb96e07424e8b921eb370a130

Георгиев, Георги (2010) On the A, B, C Numbers and Their Application in the Theory of Circular Waveguide with Azimuthally Magnetized Ferrite PIERS Online, Vol.6, No.4, pp. 370–374, 2010.

Георгиев, Георги (2011) On the Class of A1 Numbers: Definition, Numerical Modeling, Domain of Existence, Basic Property and Application in Proc. XXX URSI General Assembly, article ID BP1.47, 4 pages, in CDROM, Istanbul, Turkey, Aug. 13–20, 2011, art. no. 6050456. DOI: 10.1109/URSIGASS.2011.6050456 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-81255209303&doi=10.1109%2fURSIGASS.2011.6050456&partnerID=40&md5=f4cb151e1a1c4fe84e1b3104e75d72d8

Георгиев, Георги (2012) On the Class of B1 Numbers: Definition, Numerical Modeling, Domain of Existence and Application in Proc. Fourteenth Int. Conf. Electromagn. Adv. Applicat. ICEAA’12, Cape Town, South Africa, Sept. 2–7, 2012, art. no. 6328576, pp. 15-18, article ID 106, 4 pages, (Invited Paper in the Special Session “Modern problems of mathematical and computational electromagnetics and their advanced applications” organized by M. N. Georgieva-Grosse and G. N. Georgiev). DOI: 10.1109/ICEAA.2012.6328576 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84868293480&doi=10.1109%2fICEAA.2012.6328576&partnerID=40&md5=e2457b6b7e32ba41edc2c4526da3246d

Георгиев, Георги (2012) On the Confluent Hypergeometric Functions and their Application: Basic Elements of the Tricomi Theory. Case of Waveguide Propagation Telecommunications and Radioengineering, Vol. 71, No. 3, pp. 209-216, 2012. DOI: 10.1615/TelecomRadEng.v71.i3.20 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84860614775&doi=10.1615%2fTelecomRadEng.v71.i3.20&partnerID=40&md5=5d35eae8e7a6cf64b33067ef79536ef6

Георгиев, Георги (1989) On the Forms of General Integral of Kummer Equation Arising in Certain Propagation Problems Compt. rend. Acad. bulg. Sci., Tome 42, No. 1, pp. 67-70, Jan. 1989.

Георгиев, Георги (2012) On the Fractional Coulomb Equation J. Appl. Electromagn., Vol. 14, No. 1, pp. 1-16, June 2012.

Георгиев, Георги (2015) On the L3 Numbers and Their Application in the Theory of Waveguides in Proc. Seventeenth Int. Conf. Electromagn. Adv. Applicat. ICEAA'15, Turin, Italy, September 7-11, 2015, art. no. 7297143, pp. 395 - 398. (Invited Paper in the Special Session „Modern Problems of Mathematical and Computational Electromagnetics and Their Advanced Applications,” organized by G. N. Georgiev, and M. N. Georgieva-Grosse) DOI: 10.1109/ICEAA.2015.7297143 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84955461406&doi=10.1109%2fICEAA.2015.7297143&partnerID=40&md5=b00674633770756e538baf8a5af1abce

Георгиев, Георги (2011) On the L4 Numbers and Their Application in Proc. XVIth Int. Sem./Worksh. Direct and Inverse Problems of Electromagn. and Acoustic Wave Theory DIPED-2011, art. no. 6081806, pp. 228-236, Lviv, Ukraine, Sept. 26–29, 2011. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-83455195774&partnerID=40&md5=72b9dcab0dbfeb9fb7a608d0b4e4a875

Георгиев, Георги (2010) On the Roots of Certain Transcendental Equations, Involving Complex Confluent Hypergeometric Functions and Their Application in the Theory of Waveguides in Proc 12th Int. Conf. on Transp. Opt. Netw. ICTON 2010, paper B1.4, Munich, Germany, June 28–July 1, 2010, art. no. 5549001. DOI: 10.1109/ICTON.2010.5549001 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-77957280923&doi=10.1109%2fICTON.2010.5549001&partnerID=40&md5=6d0f19ad56195f52d497cceae8572595

Георгиев, Георги (1987) On the Second Partial Solution of Confluent Hypergeometric Equation Compt. rend. Acad. bulg. Sci., Tome 40, No. 9, pp. 49-52, Sept. 1987.

Георгиев, Георги (1986) On the Whittaker Form of Solution of Eigenvalue Problem in a Circular Gyrotropic Waveguide Compt. rend. Acad. bulg. Sci., Tome 39, No. 6, pp. 39-42, June 1986.

Георгиев, Георги (2013) On the Zeros of Kummer Function: Basic Properties and Their Application in the Theory of the Azimuthally Magnetized Circular Ferrite Waveguide in Proc. XVIIIth Int. Sem./Worksh. Direct and Inverse Problems of Electromagn. and Acoustic Wave Theory DIPED-2013, Lviv, Ukraine, Sept. 23–26, 2013, pp 151-160. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84891603171&partnerID=40&md5=74ac16a9dd860f1b6ad3194bc51eaee7

Георгиев, Георги (1986) Performance Predictions of the Azimuthally Magnetized Ferrite-Filled Circular Waveguide Compt. rend. Acad. bulg. Sci., Tome 39, No. 9, pp. 55-58, Sept. 1986.

Георгиев, Георги (2009) Phase Behaviour of a Two-Layered Circular Ferrite-Dielectric Waveguide with Azimuthal Magnetization in Proc. 26th Progr. In Electromagn. Res. Symp. PIERS 2009, p. 742, in Abstracts, pp. 1473–1477, in PIERS Proc., also in CDROM, Moscow, Russia, Aug. 18–21, 2009.

Георгиев, Георги (2015) Phase Behaviour of an Azimuthally Magnetized Two-layered Ferrite-dielectric Circular Waveguide (Invited Paper in the Special Session “Advanced mathematical and computational methods in electromagnetic theory and their applications – 3,” organized by M. N. Georgieva-Grosse and G. N. Georgiev), Progress In Electromagnetics Research Symposium Abstracts, pp. 719-720, PIERS Proceedings, pp. 1209-1214, Prague, Czech Republic, July 6-9, 2015 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84947265475&partnerID=40&md5=d4f63ff4bbd226c89dafe4241129b308

Георгиев, Георги (2015) Phase Characteristics of the Circular Waveguide with an Azimuthally Magnetized Ferrite Cylinder and a Dielectric Toroid in Proc. 2015 IEEE AP–S Int. Symp. on Antennas Propagat. & CNC–USNC/URSI Radio Science Meeting, paper ID TU-UB.1A.8, paper number 4162, p. 36, Vancouver, BC, Canada, July 19–24, 2015, art. no. 7303320. DOI: 10.1109/USNC-URSI.2015.7303320 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84954211150&doi=10.1109%2fUSNC-URSI.2015.7303320&partnerID=40&md5=9279480740afa5e96f23e6b5b9533eb6

Георгиев, Георги (1988) Phase Performance of a Two-Layered Ferrite-Dielectric Circular Waveguide Compt. rend. Acad. bulg. Sci., Tome 41, No. 12, pp. 49-52, Dec. 1988.

Георгиев, Георги (2012) Phase Shifter Operation of an Azimuthally Magnetized Coaxial Ferrite Waveguide Acta Phys. Polonica A, Vol. 122, No. 1, pp. 63-70, July 2012. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84863622826&partnerID=40&md5=f686d99730be3678c675945b60f6b294

Георгиев, Георги (2013) Phase Shifting Diagram of the Azimuthally Magnetized Coaxial Ferrite Waveguide in Proc. 7th Europ. Conf. Antennas Propagat. EuCAP 2013, Gothenburg, Sweden, pp. 2468-2472, 5 pages, Apr. 8–12, 2013, art. no. 6546737. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84881284268&partnerID=40&md5=6463cad1af6d08ae3a062fce6e63f8ef

Георгиев, Георги (2010) Principles of the Electromagnetic Modelling of Ferrite Control Components, Based on the Circular Waveguides with Azimuthal Magnetization Criteria for Phaser Shifter Operation of an Azimuthally Magnetized Coaxial Ferrite Waveguide in Proc. 18th Int. Conf. Microwaves, Radar, Wireless Commun. MIKON–2010, paper C8–2, Vilnius, Lithuania, June 14–16, 2010, art. no. 5540485. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-77958615880&partnerID=40&md5=b04b6307576d0883c8d664b9271cd5cb

Георгиев, Георги (1992) Propagation in a Circular Waveguide Partially Filled with Azimuthally Magnetized Ferrite Proc. 1992 URSI Intnl Symp. Electromagn. Theory, Sydney, Australia, Aug. 17-20, 1992, pp. 167-169.

Георгиев, Георги (2009) Propagation in an Azimuthally Magnetized Circular Ferrite-Dielectric Waveguide Proc. 3rd Europ. Conf. Antennas Propagat. EuCAP 2009, art. no. 5067636, pp. 345–349, in CDROM, Berlin, Germany, March 23–27, 2009. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-70349855018&partnerID=40&md5=980b2ac1b0074e60d61bda08447eac7f

Георгиев, Георги (2012) Propagation in the Circular Waveguide, Containing an Azimuthally Magnetized Ferrite Cylinder and a Dielectric Toroid in Proc. 6th Europ. Conf. Antennas Propagat. EuCAP 2012, Prague, Czech Republic, article ID P-75, 5 pages, March 26–30, 2012, art. no. 6206099, pp. 1141-1145. DOI: 10.1109/EuCAP.2012.6206099 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84862889416&doi=10.1109%2fEuCAP.2012.6206099&partnerID=40&md5=e46901ce9c817c627f67071644cd5529

Георгиев, Георги (1985) Reflex Ferrite Modulator for Space Systems First Nat. Conf. “Cosmos ’85”, Varna, Bulgaria, Nov. 14-16, 1985, Summaries, BAD-85-415, p. 76.

Георгиев, Георги (2015) Regular Coulomb Wave Function Method for Analysis of the Azimuthally Magnetized Circular Ferrite Waveguides (Invited Paper in the Special Session “Advanced mathematical and computational methods in electromagnetic theory and their applications – 2,” organized by M. N. Georgieva-Grosse and G. N. Georgiev), Progress In Electromagnetics Research Symposium Abstracts, pp. 370-371, PIERS Proceedings, pp. 747-753, Prague, Czech Republic, July 6-9, 2015 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84947206002&partnerID=40&md5=e66c9686ee60a470cc1526c0ee0e7991

Георгиев, Георги (1987) Rigorous Analysis of TE0n Modes in a Circular Anisotropic Waveguide Compt. rend. Acad. bulg. Sci., Tome 40, No. 10, pp. 53-56, Oct. 1987.

Георгиев, Георги (2004) Several Hypotheses in the Confluent Hypergeometric Functions Based Theory of the Azimuthally Magnetized Circular Ferrite Waveguides Proc. East-West Worksh. Adv. Techn. Electromagn., Warsaw, Poland, May 20-21, 2004, pp.197-204.

Георгиев, Георги (1984) Simplified Analysis of Azimuthally Magnetized Ferrite-Loaded Circular Waveguide Conf. Trans. 7th Int. Conf. Microwave Ferrites, Smolenice, Czechoslovakia, Sept. 17-22, 1984, pp. 36-40.

Георгиев, Георги (2000) Slow TE0n Modes in a Circular Ferrite Waveguide Proc. Second Int. Symp. Trans Black Sea Region Appl. Electromagn., Xanthi, Greece, June 27-29, 2000, p. 101.

Георгиев, Георги (1995) Slow-Wave Propagation in a Circular Ferrite Waveguide Chinese J. Radio Sci., 1995 Suppl. Issue, Proc. 1995 Int. Conf. Radio Sci. ICRS ’95, Beijing, China, Aug. 10-12, 1995, pp. 678-681.

Георгиев, Георги (2005) Some Applications of the L Numbers Proc. Int. Conf. Antenna Technol. ICAT 2005, ISRO, Ahmedabad, India, Feb. 23-24, 2005, pp. 83-87.

Георгиев, Георги (2002) Some Aspects of the Slow Waves in the Circular Waveguide with Azimuthally Magnetized Ferrite Rod Conf. Proc. 2002 IXth Intnl Conf. Math. Meth. Electromagn. Theory MMET*02, Kiev, Ukraine, Sept. 10-13, 2002, Vol. 2, art. no. 1107054, pp. 674-676. DOI: 10.1109/MMET.2002.1107054 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-70349697837&doi=10.1109%2fMMET.2002.1107054&partnerID=40&md5=6ef964841bfb5d07ff4c2e55248569bf

Георгиев, Георги (1990) Some Characteristics of the Circular Waveguide with Remanent Ferrite Toroid Conf. Proc. Int. Conf. Millimeter Wave Microwave ICOMM-90, DEAL, Dehra Dun, India, Dec. 19-21, 1990, pp. 294-297.

Георгиев, Георги (2009) Some Classes of Real Numbers and their Application in the Theory of Circular Waveguide with Azimuthally Magnetized Ferrite in Proc. Int. Sci. Conf. Adv. Lightweight Structures Refl. Antennas, pp. 247–258, also in CDROM, Tbilisi, Georgia, Oct. 14–16, 2009.

Георгиев, Георги (2006) Some Classes of Real Numbers and Their Application to Waveguide Propagation Conf. Proc. 2006 11th Int. Conf. Math. Meth. Electromagn. Theory MMET*06, Kharkov, Ukraine, June 26-29, 2006, art. no. 1689801, pp. 393-395. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-34547245577&partnerID=40&md5=ad37b18cebb1c9f927d8e1b4b56fa8a7

Георгиев, Георги (2008) Some Hypotheses in the Theory of the Azimuthally Magnetized Circular Ferrite Waveguides Radioelectron. & Informat., Vol. 5, No. 4, pp. 16–25, Dec. 2008.

Георгиев, Георги (2003) Some Microwave Applications of the Kummer Confluent Hypergeometric Function Proc. 2003 5th Int. Conf. Transp. Opt. Netw. ICTON 2003, Warsaw, Poland, June 29 - July 3, 2003, Vol. 2, art. no. 1263135, pp. 14-21, (Invited Paper). DOI: 10.1109/ICTON.2003.1263135 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-11244333633&doi=10.1109%2fICTON.2003.1263135&partnerID=40&md5=fb026d3eb7dcff13536314d677245f0a

Георгиев, Георги (2002) Some New Properties of the Circular Waveguides with Azimuthally Magnetized Ferrite Proc. 25th ESA Antenna Worksh. Satell. Antenna Technol., ESA/ESTEC, Noordwijk, The Netherlands, Sept. 18-20, 2002, pp. 601-608.

Георгиев, Георги (2005) Some New Simple Methods for Differential Phase Shift Computation in the Circular Waveguide with Azimuthally Magnetized Ferrite Proc. 28th ESA Antenna Worksh. Space Antenna Syst. Technol., ESA/ESTEC, Noordwijk, The Netherlands, May 31 – June 3, 2005, Pt. 2, pp. 1159-1166.

Георгиев, Георги (1990) Some Properties of the Circular Waveguide with Azimuthally Magnetized Ferrite J. Appl. Phys., Vol. 67, No. 10, pp. 6529-6537, May 1990. DOI: 10.1063/1.345130 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-36549100870&doi=10.1063%2f1.345130&partnerID=40&md5=a438db46ff2c93e8b1a3db76a9072348

Георгиев, Георги (2012) Some Properties of the Zeros of Kummer Function and Their Application in the Analysis of the Circular Waveguide Complitely Filled with Azimuthally Magnetized Ferrite in Proc. XVIIth Int. Sem./Worksh. Direct and Inverse Problems of Electromagn. and Acoustic Wave Theory DIPED-2012, art. no. 6344135, pp. 179-180, Tbilisi, Georgia, Sept. 25–28, 2012. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84870656178&partnerID=40&md5=dd5533c56db62b756af7fd9506bada1f

Георгиев, Георги (2016) Some Zeros of the Real Kummer Function and Their Application to the Theory of Waveguides in Proc. 37th Progress In Electromagnetics Research Symposium, PIERS 2016, Shanghai, China, August 8-11, 2016, (Invited Paper), art. no. 7735279, pp. 3267-3274. DOI: 10.1109/PIERS.2016.7735279 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85006743944&doi=10.1109%2fPIERS.2016.7735279&partnerID=40&md5=112078696544c48dc80df2b4507346b8

Георгиев, Георги (1986) Studies of Nonreciprocal Effects in Azimuthally Magnetized Ferrite-Loaded Circular Waveguide Proc. Eighth Colloq. Microwave Commun., Budapest, Hungary, Aug. 1986, pp.479-482, (Invited Paper). https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-0022947087&partnerID=40&md5=a16ca0c73a338b44a8792d7d3f2151d4

Георгиев, Георги (1987) Study of Rotationally Symmetric TE Modes in a Circular Gyrotropic Waveguide Proc. 4th Nat. Conf. Microwave Technol. MITEKO ’87 with Foreign Particip., High Tatras, Czechoslovakia, Dec. 8-10, 1987, pp. 78-80.

Георгиев, Георги (1986) TE01-mode Propagation in a Circular Guide Containing Azimuthally Magnetised Remanent Ferrite Electron. Lett., Vol. 22, No. 4, pp. 182-184, Feb. 1986. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-0022663355&partnerID=40&md5=7c209afc14f33ababe3cbcd6ae3ef095

Георгиев, Георги (2009) The A, B, C Numbers and Their Application in the Theory of Waveguides in Proc. 26th Progr. In Electromagn. Res. Symp. PIERS 2009, p. 612, in Abstracts, pp. 1043–1047, in PIERS Proc., also in CDROM, Moscow, Russia, Aug. 18–21, 2009.

Георгиев, Георги (2005) The Kummer Confluent Hypergeometric Function and Some of Its Applications in the Theory of Azimuthally Magnetized Circular Ferrite Waveguides J. Telecomm. Information Technol., Vol. JTIT-6, No, 3, pp. 112-128, Sept. 2005.

Георгиев, Георги (2008) The L(c,n) Numbers and Their Application in the Theory of Waveguides Proc. Int. Conf. Days Diffr. 2008 DD’08, St. Petersburg, Russia, June 3-6, 2008, art. no. 5072312, pp. 44-56. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-70349671500&partnerID=40&md5=04fd59edefb21af95be8e40c362c600a

Георгиев, Георги (2008) The L(c,n) Numbers and Their Application to the Analysis of the Circular Ferrite Waveguide Phase Shifter J. Appl. Electromagn., Vol. 10, No. 1, pp. 78-105, June 2008, http://jae.ece.ntua.gr.

Георгиев, Георги (2004) The N Numbers: Definition and Application Proc. 2004 6th Int. Conf. Transp. Opt. Netw. ICTON 2004, Wroclaw, Poland, July 4-8, 2004, Vol. 2, pp. 287-294, (Invited Paper). https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-11244315126&partnerID=40&md5=7dd2381956446b0ecf8ca12dd4842e43

Георгиев, Георги (2010) The Tricomi theory of confluent hypergeometric functions and its application to waveguide propagation in Proc. Radar Methods and Systems Worksh. RMSW-2010, pp. 250-254, Kiev, Ukraine, Sept. 21-23, 2010.

Георгиев, Георги (2009) The Z(c,n) Numbers and Their Application in the Theory of Waveguides in Proc. Int. Conf. Days Diffr. DD’09, p. 39, in Abstracts, art. no. 5562623, pp. 76–91, St. Petersburg, Russia, May 26–29, 2009. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-77958489746&partnerID=40&md5=206d4ba1de06e091cc56ceed04e28d19

Георгиев, Георги (2015) Theorem for the G1(c,n) Numbers (Invited Paper in the Special Session “Advanced Mathematical and Computational Methods in Electromagnetic Theory and Their Applications – 1,” organized by M. N. Georgieva-Grosse and G. N. Georgiev), Progress In Electromagnetics Research Symposium Abstracts, pp. 98-99, PIERS Proceedings, pp. 349-355, Prague, Czech Republic, July 6-9, 2015. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84947284846&partnerID=40&md5=e7d52457383cd9aa532030172ea6807d

Георгиев, Георги (2011) Theorem for the Identity of the L(c; n) and ^L(^c,^n) Numbers and Its Application in the Theory of Waveguides in Proc. 29th Progr. In Electromagn. Res. Symp. PIERS 2011, p. 259, in Abstracts, pp. 357-361, Marrakesh, Morocco, March 20–23, 2011.

Георгиев, Георги (2009) Theorem for the L(c,ρ,n) Numbers in Proc. 26th Progress In Electromagn. Res. Symp. PIERS 2009, p. 743, in Abstracts, pp. 1478–1482, in PIERS Proc., also in CDROM, Moscow, Russia, Aug. 18–21, 2009.

Георгиев, Георги (2014) Theorem for the Relation between the L1(c,n) and L2(c,р,n) Numbers in Proc. 2014 XXXI URSI GASS General Assembly and Scientific Symposium, Vol. 2, pp. 826-829, Beijing, China, Aug. 16–23, 2014.

Георгиев, Георги (2016) Theorem for the T1(L,n) Numbers and Its Application in the Electromagnetic Theory in Proc. 2016 Int. Symp. Electromagn. Theory. URSI-EMTS 2016, Espoo, Finland, August 14-18, 2016, (Invited Paper), art. no. 7571341, pp. 162-165. DOI: 10.1109/URSI-EMTS.2016.7571341 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84992146594&doi=10.1109%2fURSI-EMTS.2016.7571341&partnerID=40&md5=7745a9609b85b5bc56d0966308a133a7

Георгиев, Георги (1985) Theory and Operation of Circular Waveguide with Azimuthally Magnetized Remanent Ferrite First Nat. Conf. “Cosmos ’85”, Varna, Bulgaria, Nov. 14-16, 1985, Summaries, BAD-85-414, p. 76.

Георгиев, Георги (2010) Theory of the ^L(^c,^n) Numbers and Its Application to the Wave Propagation in Ferrite-Loaded Guides in Proc. 28th Progr. In Electromagn. Res. Symp. PIERS 2010, p. 594, in Abstracts, pp. 976-980, Cambridge, MA, USA, July 5–8, 2010. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-79952676684&partnerID=40&md5=4181196f5328260f1eff7e14d25ea6cd

Георгиев, Георги (2014) Theory of the Circular Waveguide Completely Filled with Azimuthally Magnetized Ferrite: Review of Recent Results (Invited Paper), The Seventh Int. Conf. “Inverse problems: Modeling & Simulation”, May 26-31, 2014, Ölüdeniz, Fethiye, Turkey, p. 67.

Георгиев, Георги (2015) Theory of the L Numbers and Its Application to Electromagnetism In Proc. 1st URSI Atlantic Radio Science Conference URSI AT-RASC 2015, Paper ID 1192(B20-4), Gran Canaria, Canary Islands, Spain, May 18-22, 2015, art. no. 7302904. DOI: 10.1109/URSI-AT-RASC.2015.7302904 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84959549382&doi=10.1109%2fURSI-AT-RASC.2015.7302904&partnerID=40&md5=8415712ceae63d52f6b800f43fa717a8

Георгиев, Георги (2011) Theory of the L numbers: definition, computational modeling, properties and application in Proc. Thirteenth Int. Conf. Electromagn. Adv. Applicat. ICEAA’11, Turin, Italy, 12–16 September 2011, art. no. 6046399, pp. 544-547, (Invited Paper in the Special Session “Future challenges in mathematical and computational electromagnetics and its applications” organized by G. N. Georgiev and M. N. Georgieva-Grosse). DOI: 10.1109/ICEAA.2011.6046399 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-80155126927&doi=10.1109%2fICEAA.2011.6046399&partnerID=40&md5=5b7f1aceb6a8b7db8dd4f5298380b812

Георгиев, Георги (2012) Theory of the L2(c,ρ,n) Numbers and Its Application to the Slow Wave Propagation in the Coaxial Feffite Waveguid in Proc. 32th Progress In Electromagn. Res. Symp. PIERS 2012, p. 249-250, in Abstracts, pp. 450-455, in PIERS Proc., Moscow, Russia, Aug. 19–23, 2012. (in the Special Session: “Advanced mathematical and computational methods in the electromagnetic theory and their applications,” organized by M. N. Georgieva-Grosse and G. N. Georgiev). https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84868515482&partnerID=40&md5=3141b0ee075b7042fc7115c7e5a0dc12

Георгиев, Георги (2014) Theory of the L3 Numbers: Definition, Computational Modeling, Properties and Application in Proc. Sixteenth Int. Conf. Electromagn. Adv. Applicat. ICEAA'14, Palm Beach, Aruba, August 3-8, 2014, art. no. 6903881, pp. 383 - 386. (Invited Paper in the Special Session „Challenges in mathematical and computational electromagnetics and its applications,” organized by G. N. Georgiev, and M. N. Georgieva-Grosse). DOI: 10.1109/ICEAA.2014.6903881 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84908590970&doi=10.1109%2fICEAA.2014.6903881&partnerID=40&md5=4f38cfd68eafa1fe7823b19535b1c119

Георгиев, Георги (2013) Theory of the L3 numbers: Definition, Computational Modeling, Properties and Application in Proc. Fifteenth Int. Conf. Electromagn. Adv. Applicat. ICEAA’13, Torino, Italy, Sept. 9–13, 2013, pp. 173-176, article ID 171, 4 pages, (Invited Paper in the Special Session „Recent Advances in Challenging Problems of Mathematical and Computational Electromagnetics,” organized by G. N. Georgiev and M. N. Georgieva-Grosse), art. no. 6632216, pp. 173-176. DOI: 10.1109/ICEAA.2013.6632216 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84888375832&doi=10.1109%2fICEAA.2013.6632216&partnerID=40&md5=778222b0186c248267f50b042be40eed

Георгиев, Георги (2011) Theory of the L4 Numbers: Existence Theorem and Physical Interpretation in Proc. XXX URSI General Assembly, article ID DP1.7, 4 pages, in CDROM, Istanbul, Turkey, Aug. 13–20, 2011, art. no. 6050657. DOI: 10.1109/URSIGASS.2011.6050657 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-81255154362&doi=10.1109%2fURSIGASS.2011.6050657&partnerID=40&md5=06ab5ad1ae75f3248621ed89301b8413

Георгиев, Георги (2011) Transmission Properties of the Circular Waveguide Completely or Partially Filled with Azimuthally Magnetized Ferrite: Review of Recent Results in Proc. 1st IEEE-APS Topical Conf. Antennas Propagat. Wireless Commun. IEEE APWC’11, Turin, Italy, September 12–16, 2011, art. no. 6046808, pp. 865-868, (Invited Paper in the Special Session “Advances in wireless communications and their applications” organized by M. N. Georgieva-Grosse and G. N. Georgiev). DOI: 10.1109/APWC.2011.6046808 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-80155214455&doi=10.1109%2fAPWC.2011.6046808&partnerID=40&md5=4643ca795bd52e269b21bda9f921d039

Георгиев, Георги (2011) Transmission properties of the circular waveguide, containing an azimuthally magnetized ferrite toroid and a dielectric cylinder in Proc. 5th Europ. Conf. Antennas Propagat. EuCAP 2011, pp. 1870-1874, in USB, Rome, Italy, April 11–15, 2011, art. no. 5781857, pp. 1729-1733. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-79959632553&partnerID=40&md5=589b2ef5b0f0b74f8fdc571799c5b7d1

Георгиев, Георги (1988) Whittaker Functions in the Analysis of the Circular Gyrotropic Waveguide with Azimuthal Magnetization Compt. rend. Acad. bulg. Sci., Tome 41, No. 1, pp. 27-30, Jan. 1988.

Георгиев, Георги (2011) XVth International Seminar/Workshop DIPED-2010 IEEE Antennas Propagat. Magazine, Vol. 53, No.1, Feb. 2011, pp. 137-140. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-80051963316&partnerID=40&md5=c2908ab9b0f3b583e1b7c39998ea8b57

Георгиев, Георги (1984) Асимптотический Анализ Цилиндрического Волновода с Азимутально-Подмагниченным Ферритом XXXIX Всесоюзная Научная Сессия, Посвященная Дню Радио, Москва, СССР, Апр. 1984, Тезисы Докладов, Часть 2, cтр. 23-24. 39th All-Union Scientific Session,Dedicated to the Radio Day,Moscow,USSR, Apr1984

Георгиев, Георги (1983) Асимптотично Изследване на Ротационно Симетрични Вълни в Цилиндричен Анизотропен Вълновод Първи Нац. Конгр. на Физиците в България, София, България, 28 Септ. - 1 Окт. 1983, Резюмета на Докладите и Научните Съобщения, стр. 229. First Nat. Congr. of the Physicists in Bulgaria, Sofia,Bulgaria

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2006) Algorithm for Discovering the Distribution Intervals of the Association Rules in OLAP Data Cubes Journal "Mathematica Balkanica", 20 (3-4), pages 387-397

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2007) Algorithms for Securing and Analyzing Data in the Experimental Multimedia Archive Journal "Mathematica Balkanica", 21 (3-4), pages 225-232

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2006) Algorithms for security and analyzing the experimental multimedia archive In Proceedings of the Tenth International Workshop on Algebraic and Combinatorial Coding Theory, Zvenigorod, Russia, pages 28-30

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2005) Analyzing the Data in OLAP Data Cubes In Proceedings of the Third International Conference on Information Research, Applications and Education, Varna, pages 33-38

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2005) Analyzing the Data in OLAP Data Cubes International Journal on Information Theories and Applications, Vol. 12, №4, pages 335-342

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2009) Application for Discovering the Constraint-based Association Rules in an Archive for Unique Bulgarian Bells European Journal of Scientific Research, European Journals Inc., vol. 31, № 3, pages 366-371, https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-67549095390&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=fe3a1e48c11c53ca8309bac5f2c854f0&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2824366500900%29&relpos=5&citeCnt=1&searchTerm=

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2012) Application for Warehousing and OLAP Analysis of Data about Unique Bulgarian Bells TEM Journal – Technology, Education, Management, Informatics, vol. 1, No. 4, pages 297-301.

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2018) Applying data mining algorithms on demographic data with Power BI In Proceedings of the 13th International Symposium on Applied Informatics and Related Areas, Székesfehérvár, Hungary, pages 117-121, ISBN 978-963-449-086-9

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2015) Applying linked data technologies for online newspapers International Journal of Advanced Computer Science and Applications (IJACSA), vol. 6, No 5, pages 29-33, http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=35&SID=Z1ssdCN7GhsbVYX9Mk7&page=1&doc=1

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2004) Applying the OLAP Operations to Analyzing the Data in a WEB based Client/Server System Containing Archival Fund with Folklore Materials In Proceedings of the National Workshop on Coding Theory and Applications, Bankya, page 4

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2009) Client/server system for managing an audio and video archive for unique Bulgarian bells WSEAS Transactions on Information Science and Applications, vol. 6, № 4, pages 660-669, https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-66349137034&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=fe3a1e48c11c53ca8309bac5f2c854f0&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2824366500900%29&relpos=4&citeCnt=0&searchTerm=

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2018) Customer Feedback Text Analysis for Online Stores Reviews in Bulgarian IAENG International Journal of Computer Science, Vol. 45, No. 4, 2018, pages 560-568

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2015) Development and role of electronic library in information technology teaching in Bulgarian schools International Journal of Advanced Computer Science and Applications (IJACSA), vol. 6, No 3, pages 53-58, http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=35&SID=Z1ssdCN7GhsbVYX9Mk7&page=1&doc=2

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2013) Development of a personal bibliographic information system The Electronic Library, Emerald, vol. 31, No. 2, pages 144-156, Scopus: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84876042839&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=fe3a1e48c11c53ca8309bac5f2c854f0&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2824366500900%29&relpos=2&citeCnt=2&searchTerm=; Web of science: http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=40&SID=Z1ssdCN7GhsbVYX9Mk7&page=1&doc=3

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2013) Development of an electronic diary for the children In Proceedings of the Forty Second Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, Borovets, pages 288-294

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2011) Development of an information system for diploma works management Journal of Informatics in Education, vol. 10, №1, pages 1-12, https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84876042839&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=fe3a1e48c11c53ca8309bac5f2c854f0&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2824366500900%29&relpos=2&citeCnt=2&searchTerm=

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2005) Development, Analization and Security of Multimedia Archive of Folklore Objects In Proceedings of the National Workshop on Coding Theory and Applications, Bankya, page 7

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2006) Development, Security and Analization of Experimental Multimedia Archive In Proceedings of MASSEE International Congress on Mathematics – MICOM 2006, Paphos, Cyprus, pages 127-128

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2016) Digital library of scientific forums organized by the Faculty of Mathematics and Informatics of the University "St. Cyril and St. Methodius"- Veliko Tarnovo In Proceedings of the Sixth International Conference on Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage—DiPP2016, pages 267-274

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2008) Discovering Branching and Fractional Dependencies in Databases Data and Knowledge Engineering, Elsevier, vol. 66, № 2, pages 311-325, Scopus: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-45249096021&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=fe3a1e48c11c53ca8309bac5f2c854f0&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2824366500900%29&relpos=7&citeCnt=5&searchTerm=; Web of science: http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=40&SID=Z1ssdCN7GhsbVYX9Mk7&page=1&doc=5

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2005) Discovering the Association Rules in OLAP Data Cube with Daily Downloads of Folklore Materials In Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies, Varna, pages IIIB.23-1–IIIB.23-6

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2009) Discovering the Constraint-based Association Rules in an Archive for Unique Bulgarian Bells In Proceedings of the Eleventh International Conference on science and technology "System Analysis and Information Technologies", Kiev, Ukraine, page 578

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2006) Discovering the Error-correcting Functional Dependencies in Case of Unknown Original Dependencies In Proceedings of the Thirty Five Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, Borovets, pages 237-244

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2005) Discovering the Partial Dependencies in Random Databases In Proceedings of the National Workshop on Coding Theory and Applications, Bankya, page 6

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2006) Finding the Branching Dependencies in Random Databases In Proceedings of the Thirty Five Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, Borovets, pages 258-264

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2005) Finding the Error-Correcting Functional Dependency by Using the Fractal Dimension In Proceedings of the Fourth International Workshop on Optimal Codes and Related Topics, Pamporovo, pages 20-26

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2007) Finding the Fractional and the Fractional Branching Dependencies in Databases In Proceedings of the Thirty Six Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, Varna, pages 215-222

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2006) Methods for Investigation and Security of the Audio and Video Archive for Unique Bulgarian Bells In Proceedings of the National Workshop on Coding Theory and Applications, Blagoevgrad, page 5

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2009) Methods for investigation of dependencies between attributes in databases Serdica Journal of Computing, vol. 3, № 3, pages 319-334

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2012) Mining bibliographic data In Proceedings of the Sixth International Conference on Information Systems and Grid Technologies, St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, pages 114-124.

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2008) New approaches for development, analyzing and security of multimedia archive of folklore objects Computer Science Journal of Moldova, vol. 16, № 2 (47), pages 183-208

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2011) OLAP system for investigating the modern Bulgarian language In Proceedings of the Fifth International Conference on Information Systems and Grid Technologies, Sofia, pages 82-94

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2012) RDF базиран подход за поддържане на аудио и видео архив на уникални български камбани V Международна научна конференция “Иновации в технологиите и образованието”, Русия, 206-210 стр. (на руски език)

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2011) RecipePad: Електронен бележник за кулинарни рецепти сп. ”Автоматика и информатика”, кн. 45, № 1, 67-69 стр.

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2014) Research on Letter and Word Frequency and Mathematical Modeling of Frequency Distributions in the Modern Bulgarian Language Contemporary Advancements in Information Technology Development in Dynamic Environments, Book chapter, IGI Global Publishing, pages 111-139, https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84949772000&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=fe3a1e48c11c53ca8309bac5f2c854f0&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2824366500900%29&relpos=1&citeCnt=0&searchTerm=

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2012) Research on Letter and Word Frequency in the Modern Bulgarian Language International Journal of Knowledge-Based Organizations, IGI Global, vol. 2, No. 3, pages 74-90

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2015) Storage and retrieval of multimedia data about unique Bulgarian bells Encyclopedia of Information Science and Technology, Book chapter, IGI Global Publishing, pages 3940-3954.

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2017) Text classification based on enriched vector space model In Proceedings of the 18-th International Conference on Computer Systems and Technologies, Ruse, Bulgaria, ACM International Conference Proceeding Series, Vol. 1369, pages 103-110, doi>10.1145/3134302.3134343, https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85038440642&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=fe3a1e48c11c53ca8309bac5f2c854f0&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2824366500900%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2008) Using Error-correcting Dependencies for Collaborative Filtering Data and Knowledge Engineering, Elsevier, vol. 66, № 3, pages 402-413, Scopus: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-47849096182&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=fe3a1e48c11c53ca8309bac5f2c854f0&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2824366500900%29&relpos=6&citeCnt=11&searchTerm=; Web of science: http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=40&SID=Z1ssdCN7GhsbVYX9Mk7&page=1&doc=4

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2006) Using the Error-correcting Dependencies for Collaborative Filtering In Proceedings of the Twelfth International Conference on Applications of Computer Algebra, Varna, pages 17-18

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2005) Using the Fractal Dimension of Sets to Discover the Distribution Intervals of Association Rules in OLAP Data Cubes In Proceedings of the First International Conference on Information Systems and DataGrids, Sofia, pages 88-98

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2011) Warehousing and OLAP analysis of bibliographic data Intelligent Information Management, Scientific Research Publishing, vol. 3, No. 5, pages 190-197,

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2012) Warehousing and OLAP analysis of data about unique Bulgarian bells In Proceedings of the Forty First Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, Borovets, pages 266-272

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2008) Web based approach to managing audio and video archive for unique Bulgarian bells In Proceedings of the Tenth International Conference on science and technology "System Analysis and Information Technologies", Kiev, Ukraine, page 325

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2015) XML-based development of electronic library for teaching and educational subsidiary materials In Proceedings of the 10th International Symposium on Applied Informatics and Related Areas, Szekesfehervar, Hungary

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2017) Анализ на текстови данни – модели и приложения XVI-та Национална научна конференция с международно участие “Библиотеки – четене – комуникации”, 190-202 стр.

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2007) Анализиране и защита на аудио и видео архив на уникални български камбани Научна конференция "Европа като културно пространство", Благоевград

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2010) Бази от данни Издателство "Астарта", 200 стр.

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2011) Библиографска система за научна литература bgMath Девета национална научна конференция с международно участие "Библиотеки - четене - комуникации", сборник доклади, 61-70 стр.

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2018) Въведение в Kodu Издателство „Буквите“, ISBN: 978-619-154-305-2

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2002) Използване на репликацията за разпределяне на работното натоварване Юбилейна научна конференция "Интернет-среда за нови технологии", Велико Търново, 95-99 стр.

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2001) Интерактивните бази от данни – тенденция в Web средата Юбилейна научна конференция "Интернет-среда за нови технологии", Велико Търново, 11–16 стр.

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2011) Информационна система за криптоанализ на класически шифри Годишна университетска научна конференция на НВУ „Васил Левски”, 239-247 стр.

Георгиева-Трифонова, Цветанка (1999) Информационни системи и структури от данни в корпоративни информационно-комуникационни среди Юбилейна научна конференция "Интернет-среда за нови технологии", Велико Търново, 137-141 стр.

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2008) Камбанният звън - акустично, математическо и технологично предизвикателство Национална научна конференция по Акустика, Варна, 17-22 стр.

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2002) Курсово проектиране по Бази от данни Издателство "Фабер", Велико Търново, 64 стр.

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2009) Методи за изследване на зависимости между атрибути в бази от данни Докторска дисертация, Великотърновски университет

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2012) Моделиране на информационни системи за откриване на подводни обекти Списание CIO, кн. 8, бр. 9, 60-61 стр.

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2018) Онлайн инструменти за намиране и споделяне на научни изследвания XVII-та Национална научна конференция с международно участие “Библиотеки – четене – комуникации”

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2010) Персонална електронна библиотека bgMath Научен семинар „Иновации в програмните технологии, алгоритми и обучението във висшите училища, свързано с тях”, сборник доклади, Априлци, 37-42 стр.

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2012) Практикум по бази от данни – част I Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, второ преработено и допълнено издание

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2006) Практикум по Бази от данни – част I Издателство "Фабер", Велико Търново, 188 стр.

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2009) Практикум по Бази от данни – част II Издателство "Астарта", 224 стр.

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2014) Прилагане на технологиите за семантичен уеб при поддържане на дигитален архив на вестник Годишна университетска научна конференция на НВУ „Васил Левски”, 148-154 стр.

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2006) Приложение за откриване на асоциативните правила в OLAP кубове с данни сп. "Автоматика и информатика", 40 (4), 29-33 стр.

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2000) Програмни техники за създаване на приложения за бази данни, използващи Web сървъри Юбилейна научна конференция "Интернет-среда за нови технологии", Велико Търново, 89-91 стр.

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2003) Проектиране на OLAP кубове с данни Научно-приложна конференция с международно участие по Компютърни науки, Велико Търново, 106-112 стр.

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2003) Складиране на данни и OLAP технология Научно-приложна конференция с международно участие по Компютърни науки, Велико Търново, 58-65 стр.

Георгиева, Иванка (2016) Девети математически турнир на Великотърновския университет за ученици от 11. и 12. клас София

Гълъбов, Мирослав (2001) Архитектура на съвременна радиокомуникационна система Научна конференция' 2001 с международно участие на ВВОВУ "В.Левски"

Гълъбов, Мирослав (2001) Цифрова междинночестотна технология за 3G системи Научна конференция' 2001 с международно участие на ВВОВУ "В.Левски"

Гълъбов, Мирослав (2004) DTMF Tone Detection Implementation Using DSP сп.”Автоматика и Информатика”

Гълъбов, Мирослав (2004) Implementation of IMDCT Block of an MP3 Decoder trough Optimization on the DCT Matrix Radioengineering, Dec.2004, vol.13,n.4

Гълъбов, Мирослав (2004) MATLAB implementation of IMDCT used in MP3 de-coding ЮНК"Образоването в глобализиращия се свят" ВТУ, В.Търново

Гълъбов, Мирослав (2001) Performance of time division duplex CDMA mobile communication Journal of applied electromagnetism.Dec.2000,V3,N3,Athens,Greece

Гълъбов, Мирослав (2001) Sign Area Conversion of Radar Images Journal of applied elec-tromagnetism. Dec.2000,V3,N3,Athens,Greece

Гълъбов, Мирослав (2003) The Discrete Wavelet Transform International Applied Scientific Conference COMPUTER SCIENCE

Гълъбов, Мирослав (1999) Особености при проектирането на системи използващи сигнални процесори. Месец на науката - Варна'99, Варна

Гълъбов, Мирослав (2000) Оценяване на работоспособността на цифровите сигнални процесори. Национална конференция с междуна-родно участие "Комп-СисТех'2000", София

Гълъбов, Мирослав (2001) Проектиране на КИХ филтър с минимални пулсации с помощта на бързо преобразуване на Фурие. Юбилейна научна се-сия с международно участие на ВВМУ "Н.Вапцаров", Варна

Гълъбов, Мирослав (2001) Проектиране на цифров радиоприемник на базата на сигнален процесор. Юбилейна научна се-сия с международно участие на ВВМУ "Н.Вапцаров", Варна

Гълъбов, Мирослав (2005) Съкращаване на информационния излишък чрез дискретно косинусово преобразуване при наземна цифрова телевизия сп."Електротехника и електроника"

Гълъбов, Мирослав (1997) Теория и приложение на цифровата обработка на сигналите. Издателство "Св.Г.Победоносец" гр.София

Джумалиева - Стоева, Мария (2013) About parallelization of an algorithm for the maximum clique problem, Proceedings of 7th International Workshop on Optimal Codes and Related Topics, Albena, Bulgaria, p. 53-58.

Джумалиева - Стоева, Мария (2015) Classification of binary self-dual codes of length 40 IEEE Transaction on Information Theory, vol. 61, No. 8, p. 4253-4258, ISSN 0018-9448 (print), ISSN 1557-9654 (online).

Джумалиева - Стоева, Мария (2012) Construction of self-orthogonal codes from combinatorial designs Problems of Information Transmission, Vol. 48, No. 3, p. 250-258, ISSN: 0032-9460 (print) ISSN: 1608-3253 (online)

Джумалиева - Стоева, Мария (2012) On an algorithm for classification of binary self-dual codes with minimum distance four Proceedings of ACCT, Pomorie, p. 105-110, ISSN:1313-423X

Джумалиева - Стоева, Мария (2014) On the classfication of binary self-dual codes of length 40 Proceedings of ACCT, Kaliningrad, Russia, p.97-102.

Джумалиева - Стоева, Мария (2014) Representing equivalence problems for combinatorial objects Serdica Journal of Computing, No. 4, p. 327-354, ISSN 1312-6555 (print), ISSN 1314-7897 (online).

Джумалиева - Стоева, Мария (2016) What is GenSelfDual? Serdica Journal of Computing, Volume 10, Number 3-4, 2016, pp. 231-244, ISSN 1314-7897 (Online) ISSN 1312-6555 (Print).

Димитрова, Боянка (2014) Използване на ИКТ в училищата на област Велико Търново (поглед през националните стратегии) УИ "Епископ Константин Преславски", Шумен ISBN 978-619-201-012-6

Дончев, Ивайло (2014) A System Supporting Qualitative Research (IJACSA) International Journal of Advanced Computer Science and Applications, Vol. 5, No. 11, 2014

Дончев, Ивайло (2015) Binary Search Trees and Modern C++ Conference of Informatics and Information Technologies – CIIT-2015, Bitola, Macedonia, April 24-26, 2015, pp. 5-8

Дончев, Ивайло (2014) Developing a Project for Building a System Supporting Qualitative Data Analysis Proceedings of the 10-th Annual International Conference on Computer Science and Education in Computer Science 2014, 04 – 07 July 2014, Albena, Bulgaria, pp. 351-361

Дончев, Ивайло (2013) Experience in Teaching C++11 within the Undergraduate Informatics Curriculum Informatics in Education, 2013, Vol. 12, No. 1, 59–79, ISSN: 1648-5831 (printed), 2335-8971 (online)

Дончев, Ивайло (2015) Implementation of Binary Search Trees Via Smart Pointers INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED COMPUTER SCIENCE AND APPLICATIONS, Volume: 6, Issue: 3, Pages: 59-64

Дончев, Ивайло (2011) Move семантиката в учебния курс по Обектно ориентирано програмиране на C++ МАТТЕХ 2010, 19–20 ноември 2010 г. – Сборник научни трудове, Шумен, 2011, стр. 380–387

Дончев, Ивайло (2013) Training in Object-Oriented Programming and C++11 Computer and Information Science; Vol. 6, No. 2, 2013, pp. 84-92, doi:10.5539/cis.v6n2p84 Published by Canadian Center of Science and Education

Дончев, Ивайло (2014) Възможно ли е компютризирането на качествения анализ на данни Шумен, МАТТЕХ - 2014, Том 1, стр. 123-128

Дончев, Ивайло (2011) Дончев, И., Н. Николов, Процедурни основи на програмирането. C++. Практическо ръководство, Университетско издателство „Св.Св. Кирил и Методий”, 2011 г. В. Търново

Дончев, Ивайло (2009) Дончев, И., Систематизиране на специфичните за C++ трудности в обучението по обектно-ориентирано програмиране, сп. „Математика и информатика”, бр. 5/2009 г., стр. 28-39 сп. „Математика и информатика”, бр. 5/2009 г., стр. 28-39 ISSN 1314–8532 (Online) ISSN 1310–2230 (Print)

Дончев, Ивайло (2008) Дончев, И., Тодорова Е., Полиморфизм в курсе объектно-ориентированного программирования - дидактические аспекты Proceedings of the Sixth International Conference Internet-Education-Science IES-2008, Vinnytsia, Ukraine, Volume 1(9), pp. 110-113

Дончев, Ивайло (2008) Николов, Н., Дончев, И., Обектно ориентирано програмиране чрез C++ Университетско издателство „Св.Св. Кирил и Методий”, В. Търново

Дончев, Ивайло (2012) Опыт обучения объектно-ориентированному программированию и С++11 Proceedings of the eighth international scientific-practical conference "Internet-Education-Science" (IES-2012), Vinnytsia, 1 - 5 October, 2012. - Vinnytsia : VNTU, 2012. - pp. 74-75.

Дончев, Ивайло (2012) Проблеми от методиката на обучение по програмиране В. Търново, ИВИС, 2012

Дончев, Ивайло (2012) Програмиране и програмни парадигми - дидактически аспекти Педагогически алманах, бр. 1/2012, В. Търново, 2012, стр. 148-159

Дошкова-Тодорова, Юлиана (1998) Cut set Catalan numbers Congr. Numer. 130(1998), 133-139

Дошкова-Тодорова, Юлиана (2009) Educational Mathematical Internet Games for Pupils of Preschool and Primary School Age MASSEE International Congress on Mathematics MICOM 2009, Ohrid, 16 – 20 September, 2009, pp. 71-77, ISBN 978-9989-646-40-9

Дошкова-Тодорова, Юлиана (2006) New Results about Minimum Number of Lattice Points, when the Condition for the Midpoints of the Connecting Segments Are Given International Conference Pioneers of Bulgarian Mathematics, Sofia University St Kliment Ohridski, July 8-10, 2006, Sofia, 39-40

Дошкова-Тодорова, Юлиана (2009) Semantic descriptions of games in mathematical educational sites for children of preschool and primary school age Научна конференция „25 години Педагогически факултет”, 6-7 ноември 2009, 435-439.

Дошкова-Тодорова, Юлиана (2003) Solution and new combinatorial problems concerning lattice points ANALELE ATIC-2002, Vol. I(II), Chisinau, Evrica-2003, 118-133

Дошкова-Тодорова, Юлиана (2003) Some new results on cut set Catalan numbers Utilitas Math. 64 (2003), 159-166

Дошкова-Тодорова, Юлиана (2005) Triangle Dissections of Convex Polygons Utilitas Math. 68 (2005), 255-269

Дошкова-Тодорова, Юлиана (2002) Интерпретации на въпроси от дискретната математика чрез дървета Трудове на ВТУ, Педагогически факултет (Математика и иИнформатика) Том 8, Книга 4(2002), 97-137

Дошкова-Тодорова, Юлиана (2010) Новите технологии за математически Web сайтове сборник с доклади

Дошкова-Тодорова, Юлиана (2012) Някои идеи за приложение на информационните технологии при усвояване на математическите понятия от деца на 6-7. годишна възраст Юбилейна международна университетска конференция, ВТУ и СУ, 18-19 май 2012 г.

Дошкова-Тодорова, Юлиана (2006) Планиране на е-търговия и критерии за готовност Научно-приложна конференция “Математика, информатика и компютърни науки”, 12-13.05.2006 г., Велико Търново, 152-154

Дошкова-Тодорова, Юлиана (1998) Разлагания на многоъгълник на триъгълници Трудове на ВТУ, Факултет Математика и Информатика Том 1, Книга 1(1998), 40-54

Дошкова-Тодорова, Юлиана (2008) Точки в мрежа с условия за минималност Издателство на ВТУ

Драганова-Стойкова, Тамара (2010) SPARE – международен образователен проект и Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий” // Делото на Асеневци : Биоразнообразието / Редактор Панайот Панайотов. - Велико Търново : Издателство Фабер, 2010, с. 230-238. ISBN 978-954-400-413-2.

Драганова-Стойкова, Тамара (2010) Декларация за поемане на отговорност „Да спасим планетата Земя // Делото на Асеневци : Биоразнообразието / Редактор Панайот Панайотов. - Велико Търново : Издателство Фабер, 2010, с. 244-248. ISBN 978-954-400-413-2.

Драганова-Стойкова, Тамара (2017) Експериментът в неформалното обучение - възможност и развитие на творчеството през призмата на геофизиката // Експериментът - основа на образованието по физика. София, ХЕРОН ПРЕС ООД, 2017, с. 87 – 90, ISBN 978-954-580-367-3.

Драганова-Стойкова, Тамара (2008) Звук или ... Физиката мразя // Училището - желана територия на ученика : Общински кръг на национална конференция / Община Велико Търново, Дирекция „Образование” - Велико Търново. - Велико Търново : Издателство „Абагар”, 2008, с. 11-20. ISBN 978-954-427-824-3.

Драганова-Стойкова, Тамара (2013) Информационно-комуникационните технологии в обучението по география и икономика в ІХ клас // Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа : Трета научна конференция. - Велико Търново : Издателство „ИВИС”, 2013, с. 146-153. ISBN 978-954-2968-55-9

Драганова-Стойкова, Тамара (2013) Модел за правила при изготвяне на презентация за учебното съдържание по география и икономика в ІХ клас и нейното представяне // Международна конференция „Географски науки и образование” : Сборник научни трудове. - Шумен : Университетско издателство „Епископ Константин Преслав”, 2013, с. 312 - 317. ISBAN 978-954-577-856-8.

Драганова-Стойкова, Тамара (2018) Модели на правила за разумно поведение по време на кризи от невоенен характер в учебниците по география и икономика. – В: Сборник доклади от научна конференция „Актуални проблеми на сигурността”, В. Т., ИК на НВУ „Васил Левски”, с. 503 – 516, 2018. ISSN 2367 - 7473.

Драганова-Стойкова, Тамара (2010) Пламена Павлова е носител на голямата награда в образователния проект ГАЛИЛЕЙ И ТЕЛЕСКОПИТЕ // Юбилеен сборник / Редактор: Панайот Панайотов, Иван Петров. - Велико Търново : Юбилеен сборник. Издателство „Абагар”, 2010, с. 161. ISBN 978-954-427-885-4.

Драганова-Стойкова, Тамара (2013) Прилагането на информационно-комуникационните технологии в обучението по география и икономика в IX клас и една погрешна представа за тяхното изготвяне и презентиране // Педагогически форум : Образование за бъдещето, бъдеще за образованието. - Стара Загора : ДИПКУ при Тракийски университет, 2013. ISSN-1314-7986.

Драганова-Стойкова, Тамара (2018) Социално-действен и функционален механизъм за сигурност и защита на населението, като стратегия и социална политика в обучението по география и икономика в българското училище. – В: Сборник доклади от научна конференция „Актуални проблеми на сигурността”, В. Т., ИК на НВУ „Васил Левски”, с. 517 - 529, 2018. ISSN 2367 - 7473.

Замфиров, Милен (2013) Computer enhanced English Language Tool for Students with Hearing Loss – a Bulgarian study The Journal of Educational Technology & Society 16 (3), 259–273, 2013

Замфиров, Милен (2007) Innovation in teaching deaf students physics and astronomy in Bulgaria Journal of Physics Education,

Калушков, Теодор (2017) РЪКОВОДСТВО ЗА ЛАБОРАТОРНИ УПРАЖНЕНИЯ ПО КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ ИЗДАТЕЛСТВО "РОВИТА" - гр.ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Калчев, Стефан (2010) Component model of the enterprise architecture Proceedings of the International Conference on Information Technologies (InfoTech-2010) Varna, Bulgaria, 16-17 September 2010.

Калчев, Стефан (2013) Data PER Model CompSysTech’13 Proceedings of the 14th International Conference on Computer Systems and Technologies, Ruse, Bulgaria, June 28-29, 2013.

Калчев, Стефан (2008) Educational Process Model CompSysTech’2008, Gabrovo, Bulgaria, 12-13 June 2008.

Калчев, Стефан (2013) Extended Information Model (EIM) John Atanasoff Celebration days – 110th Anniversary International Conference Аutomatics And Informatics’2013, Sofia, Bulgaria, 3-7 October 2013.

Калчев, Стефан (2013) Method for data modeling with PER International Conference on Information Technologies (InfoTech-2013), Varna, Bulgaria, 19-20 September 2013.

Калчев, Стефан (2011) Methods for creation of Enterprise Architecture International Conference on Information Technologies (InfoTech-2011) Varna, Bulgaria, 15-16 September 2011.

Калчев, Стефан (2010) Using the „Building Blocks” for modeling data Международна научна конференция „Информатиката в научното познание 2010”, Варна, 2010.

Калчев, Стефан (1999) Анализ и проектиране на Интранет Интернет - среда за нови технологии, В. Търново, 1999.

Калчев, Стефан (2010) Модел на зрялост на информационните технологии Международна научна конференция “Информационни технологии в управлението на бизнеса”, Варна, 2010.

Калчев, Стефан (2005) Модел на система за информационна сигурност НВУ “Васил Левски”, Д. Митрополия

Калчев, Стефан (2000) Пирамидален модел на Гражданска информационна система CompSysTech’2000 – Bulgarian Computer Science Conference, Sofia, Bulgaria, 22-23 June 2000.

Калчев, Стефан (2005) Пирамидален модел на система за електронно обучение НВУ “Васил Левски”, Д. Митрополия

Калчев, Стефан (1999) Техники за проектиране на Web Интернет - среда за нови технологии, В. Търново, 1999

Колев, Николай (2017) Училищен курс по алгебра и анализ (учебник) УИ „Св. св. Кирил и Методий ”,В. Търново, 2017

Колев, Николай (2008) Златното сечение и числата на Фибоначи в музиката сборник научни статии по проект Музика,математика и информатика

Колев, Николай (1990) Математика Велико Търново

Колев, Николай (1995) Математика Велико Търново

Колев, Николай (1999) Методическо ръководство по математика за начални учители Велико Търново

Колев, Николай (2017) Методическо ръководство по училищен курс по алгебра и анализ УИ „Св. св. Кирил и Методий ”,В. Търново, 2017

Колев, Николай (1998) Обобщена редица на Фибоначи и някои нейни аритметични свойства Четвърта конференция по ПМИ и проблемите на обучението по МОМ

Колев, Николай (2012) Основи на математиката за начални учители Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново

Колев, Николай (2013) понятието величина Педагогически алманах, бр.1, 2013, УИ "Св. св. Кирил и Методий" В. Търново

Лазаров, Лъчезар (2016) Информационни системи в образованието Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий“

Маркова, Гергана (2009) A Reject-Option Model for Lung Cancer Classification BALCOR 2009 September 02-06, Constanta, Romania

Маркова, Гергана (2013) An analysis of the approaches for segmentation in character recognition Юбилейна международна научна конференция "50 години ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" 1963-2013г.", 05.2013г.

Маркова, Гергана (2009) Application of the software of matworks for the processing of medical images and data UNITECH - International scientific conference, 20 – 21 November 2009, Gabrovo

Маркова, Гергана (2012) Applied Aspects In Static Images Processing XLVII International Scientific Conference ICEST 2012, Veliko Tarnovo, Bulgaria, June 28-30, 2012.

Маркова, Гергана (2008) Classification and Technologies for 3D Video Displays UNITECH - International scientific conference, 21 – 22 November 2008, Gabrovo

Маркова, Гергана (2013) Methods of Medical Images Obtaining, a Comparative Analysis and Contextual Problems in the Received Images сп. „Компютърни науки и технологии”, год. XI, ISSN 1312-3335, бр. 1/2013

Маркова, Гергана (2011) One approach for increasing the efficiency of algorithms for metadata extraction from static images XLVI International Scientific Conference ICEST 2011 Serbia, Niš, June 29 - July 1, 2011.

Маркова, Гергана (2009) Problems concerning the visualization of images and the formation of three-dimensional frame with 3d-displays Conference ICL`2009, September 23-25, 2009 Villach, Austria

Маркова, Гергана (2017) The computer simulation - technological and educational aspects Международна научна конференция UNITECH 2017

Маркова, Гергана (2014) Обработката и трансфера на образи, като обект в електронното здравеопазване Международная научная конференция "Электронное правительство в регионах: проблемы и перспективы", Белово, 2014г.

Монев, Венелин (2015) Classification of binary self-dual codes of length 40 IEEE Transaction on Information Theory, ISSN 0018-9448, pp. 4253-4258, August 2015.

Накова, Галя (2009) Almost Paracontact Manifolds arXiv:0806.3859v2 [math.DG] 20 Mar 2009

Накова, Галя (1998) An example of Lorentzian submanifold of 5-dimensional almost contact manifold with B-metric Proc. of Jubilee Sci. Session of V. Levski Higher Military School, V. Tarnovo, 59 - 65

Накова, Галя (2015) Book review of "Differential Geometry for Physicists and Mathematicians: Moving Frames and Differential Forms: From Euclid Past Riemann" by Jose G. Vargas, World Scientific, Singapore, 2014, xvii+292 pp., ISBN 978-9814566391. Journal of Geometry and Symmetry in Physics, (2015), 38, pp. 109-113, ISSN 1312-5192

Накова, Галя (2004) Curvature properties on some three - dimensional almost contact B-metric manifolds Plovdiv University " Paissii Hilendarski " Scientific Works - Mathematics, Vol. 34, Book 3, 51 - 60

Накова, Галя (2004) Curvature properties on some three - dimensional almost contact B-metric manifolds, II Fifth International Conference on Geometry, Integrability and Quantization, Varna, I. Mladenov and A. Hirshfeld, Editors, Sofia, 169 - 177

Накова, Галя (2003) Curvature tensors in the basic classes of real isotropic hypersurfaces of a Kaehler manifold with B-metric Trends in Complex Analysis, Diff. Geometry and Mathematical Physics, eds. S. Dimiev and K. Sekigawa, World Scientific, Singapore, 159 - 167

Накова, Галя (2003) Curvature tensors on almost contact manifolds with B-metric Trends in Complex Analysis, Diff. Geometry and Mathematical Physics, eds. S. Dimiev and K. Sekigawa, World Scientific, Singapore, 145 - 158

Накова, Галя (2003) Curvature tensors on hypersurfaces of a Kaehler manifold with B-metric (with M. Manev) 32 Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, Sunny Beach, 186 - 191

Накова, Галя (2003) Curvature tensors on some five - dimensional almost contact B-metric manifolds (with M. Manev) 32 Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, Sunny Beach, 192 - 197

Накова, Галя (2011) Eleven classes of almost paracontact manifolds with semi-Riemannian metric of (n+1,n). (with Simeon Zamkovoy) Recent Progress in Differential Geometry and its Related Fields, World Scientific, Singapore, 2011, pp. 119-136

Накова, Галя (1999) Four-dimensional submanifolds of seven-dimensional almost contact manifolds with B-metric Aspects of Complex Analysis, Diff. Geometry, Math. Physics and Applications, World Sci. Publ., Singapore, 148-159

Накова, Галя (2017) Holomorphic submanifolds of some hypercomplex manifolds with Hermitian and Norden metrics C. R. Acad. Bulg. Sci., (2017), Vol 70, № 1, pp. 29-40, ISSN 1310–1331 (Print) , ISSN 2367–5535 (Online), Impact Factor 0,233 (2015),

Накова, Галя (2007) On some non-integrable almost contact manifolds with Norden metric of dimension 5 Topics in contemporary differential geometry, complex analysis and mathematical physics, World Scientific, Singapore, pp. 252-260, 2007

Накова, Галя (1997) On the Lorentzian submanifolds of almost contact manifold with B-metric of dimension 5. (with K. Gribachev) Proc. of Jubilee Sci. Session of V. Levski Higher Military School, V. Tarnovo, 56 - 62

Накова, Галя (2015) On totally umbilical and screen totally umbilical radical transversal lightlike hypersurfaces of Kähler-Norden manifolds Current Developments in Differential Geometry and its Related Fields, Editors Toshiaki Adachi, Hideya Hashimoto, Milen Hristov, Singapore, World Scientific Publ., (2015), pp. 165-182, ISBN 978-981-4713-78-8

Накова, Галя (1993) One classification of almost contact manifolds with B-metric Proc. of Jubilee Sci. Session of V. Levski Higher Military School, V. Tarnovo, 27, 208 - 214

Накова, Галя (2013) Radical transversal lightlike hypersurfaces of almost complex manifolds with Norden metric Journal of Geometry, Springer Basel, (2013), 104, pp 539-556, DOI 10.1007/s00022-013-0180-4, ISSN 0047-2468 (print), ISSN 1420-8997 (electronic), MCQ 0,27 (2015)

Накова, Галя (2016) Slant Null Curves on Normal Almost Contact B-Metric 3-Manifolds with Parallel Reeb Vector Field Results. Math., Springer International Publishing, (2016), DOI 10.1007/s00025-016-0535-x, ISSN: 1422-6383 (Print) 1420-9012 (Online), Impact Factor 0,768 (2015)

Накова, Галя (2012) Some lightlike submanifolds of almost complex manifolds with Norden metric Journal of Geometry. Springer Basel, (2012), 103, pp 293-312, DOI 10.1007/s00022-012-0133-3, ISSN 0047-2468 (print), ISSN 1420-8997 (electronic), MCQ 0,27 (2015)

Накова, Галя (2001) Some remarks on the integrability conditions for almost contact manifolds with B-metric Plovdiv University " Paissii Hilendarski " Scientific Works - Mathematics, Vol. 33, Book 3, 87 - 94

Накова, Галя (2004) Some submanifolds of almost complex manifolds with B-metric of codimension two 33 Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, Borovets, 162 - 166

Накова, Галя (2009) Some submanifolds of almost contact manifolds with Norden metric Trends in Differential Geometry, Complex Analysis and Mathematical Physics, World Scientific, Singapore, pp. 185-194, 2009

Накова, Галя (1997) Submanifolds of some almost contact manifolds with B-metric with codimension two, I Mathematica Balkanica, Vol. 11, 255 - 267

Накова, Галя (1998) Submanifolds of some almost contact manifolds with B-metric with codimension two, II Math. Balkanica, Vol. 12, 93 - 108

Накова, Галя (2016) Totally umbilical radical transversal lightlike hypersurfaces of Kahler-Norden manifolds of constant totally real sectional curvatures Bulletin of the Iranian Mathematical Society, Published by Iranian Mathematical Society, (2016), Vol. 42, 4, pp. 839-854, ISSN 1017-060X (Print), ISSN 1735-8515 (Online), 5-Year Impact Factor 0,321

Накова, Галя (2016) Девети математически турнир на Великотърновския университет за ученици от 11. и 12. клас сп. Математика, бр. 3, 2016, стр. 37-41, ISSN 0204-6881

Накова, Галя (2000) Подмногообразия на почти контактни многообразия с B-метрика София

Накова, Галя (2005) Ръководство по геометрия - елементи на математическите основи на геометричното моделиране и компютърната графика (съвместно с Милен Христов) Астарта, Велико Търново

Некова, Мариела (2010) Анализ на туристическите ресурси по маршрута град Велико Търново – град Шипка Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа, Първа научна конференция

Некова, Мариела (2013) Климатът на Северна Централна България като природен рекреационен ресурс Юбилейна международна научна конференция „50 години ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

Некова, Мариела (2014) Настанителната база на туризма в Северна Централна България: динамика и териториално разпределение Сборник „30 години Катедра „География” във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

Некова, Мариела (2011) Област Велико Търново като модел за туристическа дестинация Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа, Втора научна конференция

Некова, Мариела (2015) Опит за определяне и лимитиране на туристически локализации в Централна Северна България Балканите – език, история, култура, Пета международна научна конференция

Некова, Мариела (2013) Релефът като природен рекреационно-туристически ресурс (по примера на Северна Централна България) Сборник Първи научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

Некова, Мариела (2012) Ролята на демографския фактор за развитието на туризма в Северна Централна България Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа, Трета научна конференция

Некова, Мариела (2016) Структура и пространствена организация на туризма в Централна Северна България: ситуационен анализ

Некова, Мариела (2010) Туристически ресурси – анализ и оценка България, българите и Европа – мит, история, съвремие

Петков, Емилиян (2005) A B-Spline Model Of A Hyperbolic Paraboloid For Graphics Systems University of Russe, Bulgaria

Петков, Емилиян (2005) A Software Design Tool For Constructing Arcs Of Parabola In Graphics Systems SAI 2005, Sofia, Bulgaria

Петков, Емилиян (2013) Approaches in Creation of 3D Content for Autostereoscopic Displays Information and Communication Technologies – International Conference, Žilina, Slovakia.

Петков, Емилиян (2008) My doctoral thesis. Bulgaria

Петков, Емилиян (2004) NURBS коники - програмен модел Международна научна конференция UniTech'04, Габрово, България.

Петков, Емилиян (2010) One Approach for Creation of Images and Video for a Multiview Autostereoscopic 3D Display International Conference on Computer Systems and Technologies - CompSysTech’10, Sofia

Петков, Емилиян (2011) One Approach For Overlaying With Polygon Meshes ICEST

Петков, Емилиян (2005) One Method For Representing An Arc Of Ellipse By A Nurbs Curve SAI'2005, Sofia, Bulgaria

Петков, Емилиян (2005) One Method For Representing An Arc Of Hyperbola By A Nurbs Curve SAER'05, Varna, Bulgaria

Петков, Емилиян (2011) RESEARCH AND DEVELOPMENT FOR VIRTUAL REALITY AT UNIVERSITY OF VELIKO TARNOVO – PRESENT AND PROGNOSIS OF THE FUTURE CST Journal

Петков, Емилиян (2015) Visualization of Three-Dimensional Geometric Models in a Stereoscopic Information System 10th Annual South East European Doctoral Student Conference (DSC2015), Thessaloniki, Greece

Петков, Емилиян (2003) Докторантурата – възможност за научно развитие на младите хора семинар “Докторантурата – проблеми и решения”, Русе

Петков, Емилиян (2014) МОДЕЛ НА ИНТЕРАКТИВНА СТЕРЕОСКОПИЧНА СИСТЕМА ОТ КАМЕРИ. Международная научная конференция «Электронное правительство в регионах: проблемы и перспективы», Белово, 18-19 декабря, 2014.

Петков, Емилиян (2002) Моделиране на повърхнини в компютърната графика международна конференция КомСисТех’02, София

Петров, Галин (2012) “Пустите” плажове по Българското черноморско крайбрежие. Сборник от Международна конференция “Географски науки и образование”, ШУ, Шумен, Унив. изд. “Епископ Константин Преславски”, 2012, 83-89. ISBN 978-954-577-653-3

Петров, Галин (2013) Атлас. Европа. В. Търново, Унив. изд., 2013, 50 с. ISBN 978-954-524-899-3

Петров, Галин (2017) Ветро-вълново въздействие и условия за формиране на плажове между нос Сиврибурун и нос Емине. Сб. Пета международна научна конференция „Балканите – език, история, култура” - 2015, 336-343, ISSN 1314-4065

Петров, Галин (2015) Възможни поражения и превантивна защита от земетресения и цунами на крайбрежния район нос Шабла - нос Калиакра Сборник "Технологии и сигурност", Варненски свободен университет "Черноризец Храбър", Варна,, 220-230, ISSN 1313-7263 (кн. 29, серия "Юридически науки и обществена сигурност")

Петров, Галин (2015) Възможни поражения и превенция от земетресения и цунами в района на н. Сиврибурун - н. Шабла на черноморското крайбрежие Годишник на Варненския свободен университет "Черноризец Храбър", том XXI, Варна, 251-259, ISSN 1310-800X

Петров, Галин (2003) Върху някои геоморфоложки и ландшафтни проблеми на долината на река Росица в пределите на Дунавската равнина. Научна конференция РУ-СУ’03, том 40, сер. 9. Русе, 2003, 77-81.

Петров, Галин (2014) Геоморфология на Батовския плаж. Юбилейна научна конференция „30 години катедра „География“ във Великотърновския университет“, В. Търново, 2014, 58-66. ISBN 978-954-2968-96-2

Петров, Галин (2016) Геоморфоложко проучване на археологически обект Средновековен манастир в местността Караачтеке край Варна – първоначални резултати. (в съавторство) Сб. Научна конференция „България, българите и Европа – мит, история, съвремие”. том IX, В. Търново, 31 октомври 2014. (на електронен носител) ISBN 978-619-208-066-2

Петров, Галин (2015) Дюните – горещите точки на Българското черноморско крайбрежие. Международна научна конференция „50 години ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, 2013. 283-292. ISBN 978-619-208-002-0

Петров, Галин (2013) Дюните по Българското черноморско крайбрежие. сп. Минно дело и геология. бр. 3-4, 2013, 15-22. SSN 0861-5713

Петров, Галин (2011) Един геоморфоложки феномен в горната част на басейна на Стара река. Сборник от международна конференция в памет на проф. д.и.н. Йордан Андреев „България, българите и Европа – мит, история, съвремие”. том ІV, В. Търново, 2011, 690-698. ISBN 978-954-524-776-7

Петров, Галин (2003) Картографски и други графически способи за характеристика на ландшафтната структура. Юбилейна научна конференция посветена на 30-годишнината от основаването на Шуменския университет, География, УИ „Еп. Константин Преславски“, 2003, 94-101.

Петров, Галин (2006) Ландшафтна структура на Романското плато - Предбалкана. Год. на Соф. у-тет, Геолого-географски факултет, том 99, кн. 2 – География, 2006, 5-21.

Петров, Галин (2009) Ландшафтни особености на източната част на Средния Предбалкан и северните склонове на Елено-Твърдишка планина.

Петров, Галин (2014) Ландшафтни особености на района на вр. Чумерна. Алманах „30 години катедра „География“ във Великотърновския университет“. В. Търново, 2014. (на електронен носител) ISBN 978-619-168-104-4

Петров, Галин (2014) Ландшафтно-геофизични особености на базалтовите могили в Северна България. Проблеми на географията, 3-4, 2014, 60-75. ISSN 0204-7209

Петров, Галин (2017) Ландшафтно-геофизични особености на Златаришките ридове. Юбилеен сборник със статии по случай 65 год. на проф. Иван Марков, В. Търново, 2017, 71-84. ISBN 978-619-00-0583-4

Петров, Галин (2013) Ландшафтно-геофизични особености на природен парк “Българка”. (в съавторство) Сб. „България, българите и Европа – мит, история, съвремие”. том VІ, В. Търново, 28 октомври 2011, 366-382. (на електронен носител) ISBN 978-954-524-930-3

Петров, Галин (2017) Опасности от земетресения и цунами по Черноморското крайбрежие между нос Калиакра и нос Галата и превенция спрямо тях. Сб. доклади от научна конференция „Актуални проблеми на сигурността”, 26-27 октомври 2017 г. В. Търново, НВУ „Васил Левски”, 2017, 526-542. ISSN 2367-7473 (електронно издание)

Петров, Галин (2016) Опасности от земетресения и цунами, възможни поражения и превантивна защита на бреговия участък нос Емине - град Созопол. (в съавторство) Университетска научна конференция 2016 - Национален военен университет „Васил Левски“ Велико Търново, 288-296, (електронно издание) ISSN 2367-7481

Петров, Галин (2016) Относно причините за разрушаването на гробницата и Старата базилика на манастира „Св. Йоан Предтеча“ на о. Св. Иван край Созопол. Сборник от научна конференция „Географски аспекти на планирането и използването на територията в условията на глобални промени“, гр. Вършец, 23. 09 – 25. 09. 2016 г. 411-416. (електронно издание) ISBN 978-619-90446-1-2

Петров, Галин (2017) Относно съществуването на иглолистен пояс по северните склонове на Елено-Твърдишка планина в миналото. Годишник на Историческия факелтет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", Година 1 (XXXIII), 2017. Изследвания в чест на 60-годишнината на проф. дин И. Тютюнджиев. В. Търново, 2017, 809-816. ISSN 2603-3534

Петров, Галин (2015) Относно характера и генезиса на пясъците, върху които е разположен къмпинг „Юг“. Четвърта международна научна конференция „Географски науки и образование”, Шумен, 2015, 130-137. ISBN 978-619-201-105-5

Петров, Галин (2014) Оценка на плажовете в община Каварна като природен туристически ресурс. Сб. Научна конференция „География и регионалистика“ в чест на проф. д-р И. Батаклиев – Пазарджик, 30-31. Х. 2014, 2014, 177-182. ISBN 978-954-9531-25-1

Петров, Галин (2013) Плажовете в община Шабла като природен туристически ресурс. Сб. от Трета научна конференция “Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа”. том ІІІ, В. Търново, ИВИС, 2013, 317-335. ISBN 978-954-2968-55-9

Петров, Галин (2011) Практикум по ландшафтознание. Университетско издателство „Св.св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2011, 170 с. ISBN 978-954-524-792-7

Петров, Галин (2012) Проблемът с Чаудинския етап в развитието на релефа по Българското черноморско крайбрежие. Сборник от научна конференция “Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа”, т. ІІ. В. Търново, 2012, 272-292. ISBN 978-954-2968-13-9

Петров, Галин (2012) Проява на селеви потоци по поречието на р. Карадере – Предбалкана. Сборник от научна конференция „България, българите и Европа – мит, история, съвремие”. том V, В. Търново, ВТУ, 2012, 420-428. ISBN 978-954-524-844-3

Петров, Мирослав (2010) “Algorithm for machine recognition images with isolated perculiarities”, International Conference AUTOMATICS AND INFORMATICS’10 София

Петров, Мирослав (2011) A comparative analysis of stationary wavelet transform and repagulary wavelet transform in image recognition Ohrid, R. Macedonia, Sixth International Conference "Computer Science" 2011

Петров, Мирослав (2013) A comparative wavelet analysis and a model of a content-based indexing and searching system in biomedical signal databases ТУ - София, Computer & Communications Engeneering,Vol. 7, No2, pp. 63-68, 2013

Петров, Мирослав (2017) A MEDICAL IMAGE DENOISING METHOD USING SUBBAND ADAPTIVE THRESHOLDING BASED ON A SHEARLET TRANSFORM Serdica Journal of Computing, Vol 10, No 3-4, 2016(XI.2017) pp.219-230, ISSN: 1314-7897 – online, ISSN: 1312-6555 – print

Петров, Мирослав (2014) Content-based image retrieval for computer tomography images, using wavelet descriptors Serdica Journal of Computing, Vol 7, No 4, 2013 pp.333-342, ISSN: 1314-7897 - online ISSN: 1312-6555 - print

Петров, Мирослав (2008) Investigation of the focus group in Romania, Tell me a (Digital) story: Memory Line Project Фабер , В. Търново

Петров, Мирослав (2015) Многомащабни спектрални методи за индексиране на данни в пространството на Радон International Conference AUTOMATICS AND INFORMATICS’15, 04.10 - 07.10.2015, София

Петров, Мирослав (2007) Мултимедийни компютърни системи Фабер , В. Търново

Петров, Мирослав (2011) Разпознаване на медицински изображения на основата на двумерно стационарно уейвлет преобразувание Международна конференция - Пентадесетите Майски четения “Дни на науката 2011”, Велико Търново

Петров, Мирослав (2014) Текстурно базирани системи за търсене по съдържание XVIII Майски четения “Дни на науката 2014”, Велико Търново

Петров, Мирослав (2008) Уейвлет анализ и приложенията му в някои хуманитарни науки,научно – практическа конференция “България в ЕС: Първи резултати” Велико Търново

Петрова, Мариана (2011) “E-justice - the guarantee of an effective judicial system. Initiatives in Bulgaria” REVISTA NAŢIONALĂ DE DREPT (Publicaţie periodică ştiinţifico-practică), Universitatea de Stat din Moldova, Chisinau, Moldova, nr.10-11 (133-134), pp. 169-173, 2011

Петрова, Мариана (1998) A need for reflection on the teaching Informatics at not informatics courses in universities. A jubilee scientific session with international participation, dedicated to the 120th anniversary of Military University "Vassil Levski", Veliko Tarnovo

Петрова, Мариана (2017) Analysis of integrated university information systems Information Technologies & Management. Information Technologies, Management and Society, 2017, p.55-57, ISMA, Riga, Latvia

Петрова, Мариана (2016) Artificial Intelligence Technologies in Human Resource Development Computer Modelling and New Technologies, ISSN 1407-5806, ISSN 1407-5814, 2016, 20(2) 26-29. Transport and Telecommunication Institute, Riga, Latvia

Петрова, Мариана (2013) Bestact – software for visualization of digitalized family registers and civil status acts Journal of Information Engineering and Applications, International Institute for Science, Technology and Education, ISSN (Paper) 2224-5782, Vol 3, No 10

Петрова, Мариана (2016) Building E-Governance through Reform: the Bulgarian Experience Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, «Economics of Development» 2016 р. № 2 (78), pp.20-25

Петрова, Мариана (2017) E-services as a key element of the е-Government priorities of State administration in Bulgaria. Proceedings of the 20th International Conference on Information Technology for Practice 2017, Ostrava: VSB - Technical University of Ostrava, 2017, p.126-134

Петрова, Мариана (2016) Iintelligence technologies in management and administration of justice 3rd International Multidisciplinary Scientific Conferences SOCIAL SCIENCES & ARTS SGEM2016, POLITICAL SCIENCES, LAW, FINANCE, ECONOMICS & TOURISM, Conference proceedings, Volume V

Петрова, Мариана (2006) Implanting the information and communication technologies in the Bulgarian education – reality and perspectives. Kemerovo State University, Russia

Петрова, Мариана (2013) Implementation of information system of enforcement in Bulgaria, according to the Law on Private Enforcement Information Technologies, Management and Society, ISSN 1691-2489, 2013, Volume 6, No. 1, 39 – 45, ISMA university, Riga, Latvia

Петрова, Мариана (2017) Information system for calculating the workload of judges in Bulgaria - one year later: goals and results Proceedings of the 20th International Conference on Information Technology for Practice 2017, Ostrava: VSB - Technical University of Ostrava, 2017, p.297-305

Петрова, Мариана (2013) INFORMATIZATION OF PUBLIC ADMINISTARTION IN BULGARIA Ed. FABER, Veliko Tarnovo

Петрова, Мариана (2015) Instruments and criteria for research and analysis of Internet visibility of Bulgarian judicial institutions WEB-space International Journal of Advanced Research in Artificial Intelligence (IJARAI), Volume 4 No 9 September 2015, pp. 6-10.

Петрова, Мариана (2017) Integration of the information processes. Automation and unification of the judicial system Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, «Economics of Development» 2017 р. № 2 (82), pp.50-59

Петрова, Мариана (2013) Internet-presence and internet-exposure of the courts in Bulgaria VI International Scientific Conference "Innovations in technology and education", May, 2013, v. 2, KuzGTU, Belovo, Russia

Петрова, Мариана (2013) Is there any truth in „ProjectLibre the open source replacement of Microsoft Project”?, Computer Modelling and New Technologies, ISSN 1407-5806, ISSN 1407-5814, 2013, vol. 17, no. 2, 60–65 Computer Modelling and New Technologies, ISSN 1407-5806, ISSN 1407-5814, Transport and Telecommunication Institute, Riga, Latvia, 2013, vol. 17, no. 2, 60–65

Петрова, Мариана (2016) MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES AS AN OPPORTUNITY FOR DEVELOPMENT AND INTEGRATION OF INNOVATIVE SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN CLUSTERS Balkan and Near Eastern Studies in Social Sciences, 2016:2 (02), p.69-75

Петрова, Мариана (2013) Research of web-sites in the district courts of Bulgaria regulatory compliance VI International Scientific Conference "Innovations in technology and education", KuzGTU, Belovo, Russia, May, 2013, v.2

Петрова, Мариана (2015) Software solution for implementing a web-based e-journal system in the St Cyril and St Methodius University of Veliko Turnovo Information Technologies, Management and Society, ISSN 1691-2489, 2015, p. 197-199, ISMA university, Riga, Latvia

Петрова, Мариана (2017) Software system for document management at the Faculty to University, 4th International Multidisciplinary Scientific Conference, SGEM 2017. CONFERENCE PROCEEDINGS, VOL V Science and Society. Book 3, EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH, Pages: 457-464, DOI:10.5593/SGEMSOCIAL2017/35/S13.060

Петрова, Мариана (2008) Software Tools for Project Management Bulgaria in EU: first results. ERI. Bulgarian Academia of sciences. Faculty of Economic UVT, GorexPress, pp. 355-363

Петрова, Мариана (2011) The Bulgarian Electronic Government in 2011 – Challenges and Prospects, Revista Naţională De Drept, Universitatea de Stat din Moldova Revista Naţională De Drept, Universitatea de Stat din Moldova, Chisinau, Moldova, r.9 (132), 2011, ISSN 1811-0770, pp. 13-18

Петрова, Мариана (2012) The research of e-Government of the Bulgarian Public Sector Organizations Business Competences: Monograph. Edited by I. Spica. [vol.4]. Riga: Scientific institution Business competence centre, ISBN 978-9934-8143-6-5, Volume 4, 2012. pp.108-121

Петрова, Мариана (2015) ВИДЕОКОНФЕРЕНТНИ ВРЪЗКИ – ИНСТРУМЕНТИ ЗА Е-ПРАВОСЪДИЕ В ЕС И БЪЛГАРИЯ НВУ „В. Левски”, Университетска научна конференция 16-17.07.2015, ISSN 2367-7481, Велико Търново, с. 432-441

Петрова, Мариана (2003) Въведение в ИТ, Модул 1, Операционни системи; Въведение в ИТ, Модул 2, Текстообработка; Въведение в ИТ, Модул 3, Работа в Интернет среда Велико Търново, Фабер

Петрова, Мариана (2012) Електронни административни услуги в публичната администрация В.Търново, ФАБЕР

Петрова, Мариана (2015) Инструменти и автоматизирани функционалности в европейското електронно правосъдие НВУ „В. Левски”, Университетска научна конференция 16-17.07.2015, ISSN 2367-7481, Велико Търново, с. 442-447

Петрова, Мариана (2007) Информатика В.Търново, Фабер

Петрова, Мариана (2013) Исследование web-сайтов районных судов Болгарии на соответствие нормативным требованиям VI международная научная конференция "Инновации в технологиях и образовании", КузГТУ, г. Белово, т.2., ISBN 978-5-89070-919-6, Руссия

Петрова, Мариана (2012) Методи за управление и анализ на информационния риск Издател, ВТУ, УниБИТ, бр.1-2, 2012, стр.39-45

Петрова, Мариана (2017) Организация и управление на автоматизираното профилиране в контекста на защитата на личните данни 3.5. Обществени комуникации и информационни науки, докторска програма „Организация и управление на информационни процеси“

Петрова, Мариана (2008) Проектиране и разработване на система за следене и управление на проекти Варна, сп.Информационни технологии, бр.4, 13-25

Петрова, Мариана (2005) РАЗРАБОТКА НА WEB- БАЗИРАН СОФТУЕРЕН ПАКЕТ “ОЦЕНКИ” ТУ РУСЕ

Петрова, Мариана (2016) Рецензент в НЖ по 4.6. Информатика и компютърни науки ШУ "Еп.Константин Преславски", ФМИ, катедра КСТ

Петрова, Мариана (2008) Съвременни модели на Web базирано дистанционно обучение София, Общество и знание, сб.Социално предприемачество

Петрова, Мариана (2007) ТЕСТОВЕТЕ КАТО СРЕДСТВО ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ Велико Търново, Алманах ПФ, ВТУ

Петрова, Мариана (2005) Технология за разработване на учебно-методичен комплекс за дистанционно обучение НПК“Инвестиции в бъдещето",НТС, ТУ Варна

Петрова, Мария (2014) Историко-географският метод при изследване на антропогенизацията на ландшафтите (систематизация на възгледите и приложение) Сборник от Трети научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ 15. 11. 2013, с. 422-432. ISBN 978-619-00-0037-2

Петрова, Мария (2013) Ландшафтни особености на северните склонове на Шипченска и Тревненска Стара планина Сборник от Първи научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”. 17 януари 2013 г., с. 389-401. ISBN 978-954-400-957-1

Петрова, Мария (2013) Ландшафтно-геофизични особености на природен парк „Българка” Сборник "България, българите и Европа – мит, история, съвремие. Том VI. Международна научна конференция 28 октомври 2011 г." (CD), с. 366-382. ISBN 978-954-524-930-3

Петрова, Мария (2015) Проблеми на съвременните ландшафти по северните склонове на Шипченска и Тревненска Стара планина и прилежащите им части от Предбалкана

Петрова, Мария (2014) Пространствената структура на ландшафтите като индикатор за тяхната антропогенизация Сборник 30 години катедра „География“ във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, с. 42-46. ISBN 978-954-2968-96-2

Петрова, Мария (2016) Самовъзстановяване на ландшафтите (по примера на Шипченска и Тревненска Стара планина и прилежащите им части от Предбалкана) Е-списание "Географ", Год. 1, брой 1, октомври 2016, geograf.bg, с. 33-45. ISSN 2534-949X

Петрова, Мария (2016) Самовъзстановяване на ландшафтите в части от Предбалкана и Калоферска планина Сборник "Географски аспекти на планирането и използването на територията в условията на глобални промени. 23.09-25.09.2016 г" (CD), с. 110-119. ISBN: 978-619-90446-1-2

Петрова, Мария (2010) Съвременни колебания на климата Сборник „Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа. Научна конференция 27.11.2010“, с. 270-286. ISBN 978-954-8387-84-2

Стефанов, Тихомир (2012) Access to E-government’ Services through Vein-code Biometric Identification 7th Iberian Conference on Information Systems and Technologies, Madrid, Spain, 20-23 June 2012

Стефанов, Тихомир (2015) Applying linked data technologies for online newspapers International Journal of Advanced Computer Science and Applications, Vol. 6, No. 5, 2015, pp. 29-33, Digital Object Identifier (DOI): 10.14569/IJACSA.2015.060505, The Science and Information (SAI) Organization, ISSN 2156-5570

Стефанов, Тихомир (2015) System for Information Extraction from News sites Mathematical and Software Engineering, Vol. 1, No. 1 (2015), p. 25-30, ISSN: 2367-7449

Стефанов, Тихомир (2015) Мобильные применения новостей, как часть дигитальной модели современной ежедневной газеты VIII Международная научная конференция „Инновации в технологиях и образовании“, филиал КузГТУ в г. Белово, Кемеровская обл., 17 – 18 март 2015, част 2, стр. 151-155, ISBN 978-5-906805-56-0

Стефанова, Милена (2008) Educational Process Model (Модел на процес за обучение) съавтори: Тужаров Христо, Св.Аврамова, Ст.Калчев International Conference on Computer Systems and Technologies – CompSysTech’2008, Gabrovo, Bulgaria, 12-13 June 2008.

Стефанова, Милена (2007) Teaching and Study into Internet Society Turkey

Стефанова, Милена (2010) Архитектурният подход, основа за синхронизация на бизнеса и информационните технологии МАТТЕХ 2010 научна конференция с международно участие, посветена на 130 годишнината от рождението на акад. Кирил Попов, Шумен

Тодоров, Никола (2010) Високопланински горско-храстови ландшафти Сборник "България, българите и Европа – мит, история, съвремие. Том V. Научна конференция 27 октомври 2010 г." с. 436-441. ISBN 978-954-524-844-3

Тодоров, Никола (2014) Ландшафти на България – пространствена структура. Издателство „ИВИС“ В. Търново. 126 с. ISBN 978-954-2968-97-7

Тодоров, Никола (2012) Ландшафтни особености в района на Белоградчик сп. „Проблеми на географията”, кн. 1 – 2. с. 131-148. ISSN 0204-7209

Тодоров, Никола (2014) Някои аспекти на антропогенизираните ландшафти Юб. сб. „ 40 години Катедра „ Ландшафтознание и опазване на природната среда”. Изд. „Булвест 2000 ООД”. с. 72-75. ISBN 978-954-18-0902-0

Тодоров, Никола (2014) Особености на съвременните ландшафти в южната част на Влахина планина Год. СУ, ГГФ, кн. 2 География, т. 106. с. 135-170. ISSN 0324-2579

Тодоров, Никола (2016) Разрушаване на ландшафти във възвишението Стражата, Среден Предбалкан СБОРНИК ДОКЛАДИ - НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ Географски аспекти на планирането и използването на територията в условията на глобални промени гр. Вършец, България 23. 09 – 25. 09. 2016 г. с. 120-125. ISBN: 978-619-90446-1-2

Тодоров, Никола (2012) Съвременна структура на ландшафтите на Берковска планина и Козница. Год. СУ, ГГФ, т. 104, кн. 2 География. с. 151-166. ISSN 0324-2579

Тодоров, Никола (2013) Съвременна структура на ландшафтите на северния дял на Влахина планина Год. СУ, ГГФ, кн. 2 География, т. 105. с. 129-154. ISSN 0324-2579

Тодоров, Никола (2016) Същност и функционални особености на планинските семиаридни и семихумидни ландшафти в Земенска планина Год. СУ, ГГФ,кн. 2 География, т. 108. с. 171-182. ISSN 0324-2579

Тодоров, Тодор (2011) 3D modeling of Valuable Bulgarian bells and churches Сборник доклади на X Международна конференция “Библиотеки, четене, комуникации”, В.Търново, 17-18 ноември, 2011

Тодоров, Тодор (2011) 3D Modeling of Valuable Bulgarian Bells and Churches Mathematica Balkanica, NewSeries Vol. 25, Fasc. 5, 2011, pp. 475-482, ISSN: 0205-3217

Тодоров, Тодор (2014) A method for constructing DNA codes from additive self-dual codes over GF(4) ROMAI Journal, vol. 10, N:2, 2014