Публикации в научна област/раздел Социология, антропология и науки за културата / Sociology, Anthropology and Cultural Studies


Александрова, Силвия (2000) Changes in the Centers of World Power in the 1990s and Their Effects on Bulgarian Culture Bulgarian Historical Review, 2000, no. 1-2, pp. 173-178, ISSN 0204-8906

Бузов, Вихрен (2011) "Влияние на европейската интеграция върху граничните региони [Impact of the European Integration on the Border Regions],Impactul integrării europene asupra regiunilor de graniță” , Caiova Romania, Alma& УИ „Св.св. Кирил и Методий” [Edition Alma, Romania and Veliko Turnovo University Press] (in Romanian and Bulgarian) ISBN 978-954-524-829-0

Георгиева, Виолета (2010) Eurobiographia 2. Истории на европейски граждани – вчера и днес. Истории за права и демокрация. Истории за принадлежност към Европа Roma: Università Popolare Editrice, taly, pp. 29-32, 75-78, ISBN 978-88-88521-12-1, 126 pp. Изд. на английски, български, датски, испански, италиански, каталунски, немски и португалски език.

Георгиева, Виолета (2006) Стойчева, Виолета. Да преподаваме джендър равенство. /Teaching Gender Equality. Велико Търново: ПИК, ISBN-13: 978-954-736-152-2, 152 стр. Съавтор: с. 7–25; автор: с. 26–68, 89–112, 123–132, 147–152 (бълг. език) V. Turnovo: PIC, ISBN-10 954-736-152-Х, 144 p. Сo-author: pp. 7–25, author: pp. 26–67, 88–111, 121–130 (En)

Иванова, Анна (2015) Understanding Others. The Coherentist Method in Intercultural Communication. Dialogue and Universalism. 2/2015 : 191-203

Иванова, Ценка (2007) Status bugarskog jezika u Srbiji sa sociolingvističkog i lingvokulturološkog aspekta // THE STATUS OF THE BULGARIAN LANGUAGE IN SERBIA IN A SOCIO-LINGUISTIC AND LINGUO-CULTURAL ASPECT Zbornik SANU Položaj nacionalnih manjina u Srbiji, str. 571-579. САНУ, Београд; https://www.peacepalacelibrary.nl/plinklet/index.php?ppn=317425218

Иванова, Ценка (2013) ЕЗИКЪТ И КУЛТУРАТА НА „ДРУГИЯ” В УЧИЛИЩАТА И УНИВЕРСИТЕТИТЕ НА БАЛКАНИТЕ // THE LANGUAGE AND CULTURE OF THE “OTHER” IN THE SCHOOLS AND UNIVERSITIES ON THE BALKANS. „Балканите – език, история, култура” /3, изд. ИВИС, ВТУ – Велико Търново 2013, стр. 375-383

Иванова, Ценка (2012) ЗА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК В ЧУЖБИНА И ЗА РОЛЯТА НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА (между традициите и съвременните реалности) // FOR THE BULGARIAN LANGUAGE ABROAD AND FOR THE ROLE OF THE BULGARIAN STATE (between the traditions and contemporary realities) Българската езикова политика в условията на европейска интеграция и глобализация. Пловдив, Унив. издателство, 2012, ISBN 978-954-423-784-4, стр. 132-149

Кънев, Николай (2017) Кънев, Н. Император Василий II и удостояването на българи с византийски почетни титли в хода на завладяването на България (976-1018). - В: Изследвания в памет на проф. д-р Георги Бакалов (1943-2012). София, 2017 (2013), с. 258-278. В: Изследвания в памет на проф. д-р Георги Бакалов (1943-2012). София, ИК "Гутенберг", 2017 (2013), с. 258-278, ISBN 978-619-176-091-6.

Милчева, Амелия (2016) „Отново за емоциите в западноевропейската средновековна култура” Електронно списание LiterNet , 21.11.2016, № 11 (204) http://liternet.bg/publish30/amelia-milcheva/za-emociite.htm

Некова, Мариела (2010) Анализ на туристическите ресурси по маршрута град Велико Търново – град Шипка Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа, Първа научна конференция

Некова, Мариела (2013) Климатът на Северна Централна България като природен рекреационен ресурс Юбилейна международна научна конференция „50 години ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

Некова, Мариела (2014) Настанителната база на туризма в Северна Централна България: динамика и териториално разпределение Сборник „30 години Катедра „География” във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

Некова, Мариела (2011) Област Велико Търново като модел за туристическа дестинация Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа, Втора научна конференция

Некова, Мариела (2015) Опит за определяне и лимитиране на туристически локализации в Централна Северна България Балканите – език, история, култура, Пета международна научна конференция

Некова, Мариела (2013) Релефът като природен рекреационно-туристически ресурс (по примера на Северна Централна България) Сборник Първи научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

Некова, Мариела (2012) Ролята на демографския фактор за развитието на туризма в Северна Централна България Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа, Трета научна конференция

Некова, Мариела (2010) Туристически ресурси – анализ и оценка България, българите и Европа – мит, история, съвремие

Павлов, Пламен (2001) Световната България – пътища за изграждане на българското духовно пространство.– В: Прагът на времето. Плевен – С., “Леге Артис”, 2001, 67-71. Плевен - София

Павлов, Пламен (2000) Световната България. София, изд. “Светлоструй”, 2000, 32 стр. (в съавторство с Й. Янев). Препечатана на части във в. “Роден край” (Одеса), през 2001 г. София

Парашкевов, Пламен (2013) „География на кръстопът“ – Черноморският регион между Изтока и Запада издателство “Фабер”, Велико Търново, 220 стр., ISBN 978 – 954 – 400 – 902 – 1

Парашкевов, Пламен (2011) Балканите и Източна Европа в търсене на идентичност В: Сб. Втора научна конференция с международно участие: “Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа“, издателство „Ивис”, Велико Търново, стр. 76 - 82, ISBN 978 – 954 – 2968 – 13 - 9

Парашкевов, Пламен (2008) География пересечений – ЕС, Болгария, BSEC В: Сб. "Туризм и региональное развитие", издателство "Универсум", Смоленск, стр. 120-124.

Парашкевов, Пламен (2017) Географският фактор в балканската история В: Сб. "България, българите и Европа – мит, история и съвремие", т. XI, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2017 г., Велико Търново, стр. 357-362, ISBN 978-619-208-125-6

Парашкевов, Пламен (2010) Глобализацията и регионализацията в съвременния свят като географски феномен В: Сб. Научна конференция: "Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа", издателство „Ивис”, Велико Търново, стр. 159 - 166, ISBN 978 – 954 – 8387 – 84 - 2

Парашкевов, Пламен (2011) Границите на Балканите – география, история, иконография В: Сб. Втора международна научна конференция "Балканите - език, история, култура", т. II, издателство „Ивис”, Велико Търново, стр. 296 – 301, ISSN 1314 - 4065

Парашкевов, Пламен (2008) Европейският интеграционен процес и социо-културната регионализация на Балканите В Сб: Международна научна конференция: "Балканите - език, история, култура", Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, стр. 316 – 320, ISBN 978 – 954 – 524 - 636 - 4

Парашкевов, Пламен (2013) Западът и Изтокът като географски и ментални конструкции В: Сб. Трета международна научна конференция "Балканите - език, история, култура", т. III, издателство „Ивис”, Велико Търново, стр. 527 – 532, ISSN 1314 – 4065

Парашкевов, Пламен (2016) Империята като наследство (Турция – тогава, днес и ...) В: Сборник с абстракти от IV Международна конференция Румъния - България - Унгария - Сърбия, Видин, с. 96, ISBN 978-954-723-179-5

Парашкевов, Пламен (2008) Современные тенденции в развитии болгарского туризма В: Сб. "Туризм и региональное развитие", издателство "Универсум", Смоленск, стр. 271-276

Парашкевов, Пламен (2015) Сърбия, Косово, Македония и албанската национална идентичност В: Четвърта международна научна конференция „Балканите – език, история, култура”, т. IV, издателство „Ивис”, Велико Търново”, стр. 346-351, ISSN 1314-4065

Парашкевов, Пламен (2013) Украйна и Русия – междукултурен диалог или противостояние? В: Сб. Трета научна конференция: “Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа“, издателство „Ивис”, Велико Търново, стр. 207 - 217, ISBN 978 – 954 – 2968 – 55 - 9

Русева, Мая (2004) Вulgaria between Вalkan Мentality and Еurpoean Values (Cultural Reading of The Social Transition). – In: Regional Development аnd Integration of the Balkans into the EU Structures – Balkan Crossroads and Alternatives. / Regionalni razvoj I integracija Balkana u structure EU – balkanska raskršća I alternative. Niš, 2004, ISBN 86-7746-014-4, с. 129-144.

Русева, Мая (2004) Културната политика в ситуация на социална промяна – израз на политическата култура на управляващите (културно-критически анализ). – В: Мodeli kulturne politike u uslovima multikulturnih društava na Вalkanu i evrointegracionih procesa. /Models of Cultural Policy under the Conditions of the Multicultural Societies at the Balkans and the Euro Integration Processes. Niš, 2004, с. 19-26.

Русева, Мая (2017) Модерност и модернизация. Единство и противоречия между културна динамика и политическа промяна. – В: Арнаудов сборник. Т. 9. Русе: Лени Ан, 2017, с. 108-119. ISBN 978-619-7058-49-9

Русева, Мая (2003) Обща характеристика на резултатите от проучване на адаптационните проблеми. Постановка на проблема за адаптацията. – В: Свитък 2 на Център по образователни технологии при ВТУ 2002-2003. (Мая Русева състав.).В. Търново: Пик, 2003, с.13-23

Русева, Мая (2003) Отношението цели – ценности между класика и модерност в социалнофилософската теоретична мисъл и методологическото му полагане в социологията. – В: Ценности и ценностни ориентации. Библиотека “Диоген”. ( Сашо Марков състав.). Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2003, ISBN 95452437832, с. 93-118.

Русева, Мая (2014) Политическо поведение в периода на преход през призмата на понятието „манталитет”. – В: Управленски модели на българския преход. Сборник студентски изследвания. Част I. (Мая Русева състав.). Университетско издателство. „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2014, ISBN 978-954-524-941-9, с. 193-216.

Русева, Мая (2009) Спорът за позитивизма и отношението между социална теория и социална практика. – В: Философия, история, политика. Библиотека „Диоген”. (Здравко Иванов състав.). Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2009, ISBN: 9789545246791, с. 53-93.

Русева, Мая (2003) Хуманистични идеи за адаптацията като процес и на адаптивността като комплексно човешко качество (философски ракурс). – В: Свитък 2 на Център по образователни технологии при ВТУ 2002-2003. (Мая Русева състав.) В. Търново: Пик, 2003, с. 23-64

Симеонов, Димитър (2011) Projecção geográfica da pobreza e da disparidade de rendimentos no distrito de Veliko Tarnovo (съавтор) VІ Jornadas de Estudo sobre As Grandes Problemáticas do Espaço Europeu, Porto, 2011.

Симеонов, Димитър (2004) Recreation and tourist resources in Veliko Turnovo district (съавтор) В: Сб. "Туризм и региональное развитие", Смоленск, 2004., с. 33-38

Симеонов, Димитър (2008) The geography of a Cross-Road – the EU, Bulgaria and Bsec (съавтор) В: Сб. Туризм и региональное развитие, Смоленск, Универсум, 2008., с. 120-124

Симеонов, Димитър (2006) The tourist information (indexes, sources and methods) – a necessary element of the regional development В: Сб. "Туризм и региональное развитие", Смоленск, 2006., с. 11-15

Симеонов, Димитър (2009) География на населението /общ курс/ (съавтор) Изд., “Св. св. Кирил и Методий”, 2009, 2013, 143 с. ISBN 978-954-524-702-6

Симеонов, Димитър (2011) Географският подход в изследванията за образователната система във Великотърновска област В: Сб. Втора научна конференция на тема: “Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа”, Изд. "Ивис", В. Търново, 2011., с. 123-130. ISBN 978-954-2968-13-9

Симеонов, Димитър (2009) Градовете на България /от София до Мелник/ (съавтор) Изд., “Ковачев”, Силистра, 2009, 302 с. ISBN 978-954-8775-93-9

Симеонов, Димитър (2007) Градски екскурзовод /учебно пособие/ (съавтор) Изд., “Фабер”, Велико Търново, 2007, 132 с. ISBN 978-954-775-714-7

Симеонов, Димитър (2008) Европейские культурные столицы – новые возможности для развития туризма (съавтор) В: Сб. Туризм и региональное развитие, Смоленск, Универсум, 2008., с. 158-164

Симеонов, Димитър (2007) Кадастърът на туристическите ресурси (по примера на област Велико Търново) – необходим инструмент за оценка, планиране и прогнозиране развитието на туризма В: Сб. “България, българите и Европа – мит, история, съвремие”, В. Търново, 2007., с. 322-330. ISBN 978-954-524-660-9

Симеонов, Димитър (2007) Област Велико Търново /География, туристически обекти и забележителности/ (съавтор) Изд., “Фабер”, Велико Търново, 2007, 135 с. ISBN 978-954-775-816-2

Симеонов, Димитър (2016) Образователният потенциал на бакалъврската специалност "Културен туризъм" в Историческия факултет на ВТУ В: ЕДИНАДЕСЕТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „България, българите и Европа – мит, история и съвремие“, Секция "География", Велико Търново, 2016

Симеонов, Димитър (2011) Пространствени аспекти при функционалния анализ за изучаване на териториалните общности В: Сб. “България, българите и Европа – мит, история, съвремие”, В. Търново, 2011., с. 414-422. ISBN 978-954-524-930-3

Симеонов, Димитър (2014) Селищната мрежа в област Велико Търново – особености, йерархия, обвързаност В: АЛМАНАХ – 30 ГОДИНИ КАТЕДРА „ГЕОГРАФИЯ“ във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“. Изд. „АБАГАР“, Рекламна къща „ДизАрт“, В. Търново, 2014., с. 316-333. ISBN 978-619-168-104-4

Симеонов, Димитър (2008) Современные тенденции в развитии болгарского туризма (съавтор) В: Сб. Туризм и региональное развитие, Смоленск, Универсум, 2008., с. 271-276

Симеонов, Димитър (2012) Социално-географски измерения на съвременното висше образование в България В: Сб. Трета научна конференция на тема: “Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа”, Изд. "Ивис", В. Търново, 2012., с. 196-206. ISBN 978-954-2968-55-9

Симеонов, Димитър (2010) Социогеографска оценка на качеството на живот във Великотърновска област В: Сб. “България, българите и Европа – мит, история, съвремие”, В. Търново, 2010., с. 562-572. ISBN 978-954-524-844-3

Симеонов, Димитър (2015) Функционална категоризация на административно-териториалните единици – теоретико-методологически аспекти В: Сб. “50 години Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”, секция: Исторически факултет, Велико Търново, 10 май 2013, с. 199-2018. ISBN 978-619-208-002-0

Симеонова, Юлия (2017) “Само този ми е взел майсторлъка!” - по следите на една фотография. В: сп. Епохи. Историческо списание. УИ “Св. Св. Кирил и Методий”, книжка 1, година XXV, MMXVII, с. 154-157, ISSN 1310-2141. Велико Търново

Симеонова, Юлия (2015) Възникване и първоначално развитие на прогимназиалното образование в Търново. В: Сб. „50 години Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ 1963-2013, В. Търново, 2015, с. 64-70. ISBN 978-619-208-002-0 В. Търново

Симеонова, Юлия (2016) Девическата гимназия “Митрополит Климент” в Търново – един от символите на града (1878-1912) В: сб. България, българите и Европа – мит, история, съвремие. В. Търново, 2016, с. 25-33. ISBN 978-619-208-066-2. В. Търново

Симеонова, Юлия (2007) Историята и младите хора – отношения и нагласи (анкетно проучване) – сборник Съюз на учените в България, клон В. Търново. Дни на науката, 2007, В. Търново, 2007, с. 211-219. В. Търново

Симеонова, Юлия (2007) Мултикултурни аспекти в учебниците по история и цивилизация за 5 клас – Диалогът в историята, №18, 2007, с. 41-53. София

Симеонова, Юлия (2008) Мултикултурността в обучението по история и география – сборник “България, българите и Европа – мит, история, съвремие”. УИ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2008, с. 430-439. В. Търново

Симеонова, Юлия (2015) Образователната система в Търново (1878-1912). УИ „Св. св. Кирил и Методий“, В. Търново, 2015, 307 с. ISBN 978-619-208-014-3 В. Търново

Симеонова, Юлия (2009) Руско-турската война в съвременните учебници по история и цивилизация – сборник, посветен на 130 г. от Руско-турската война и Освобождението на България, ВТУ, 2009, с. 246-252. В. Търново

Симеонова, Юлия (2014) Търновската държавна мъжка гимназия “Св. Кирил” в края на ХIХ век – социален профил на учителския състав. В: сб. Пътуване към България, Шумен, 2014, с. 948-956. ISBN 978-954-577-869-8. Шумен

Симеонова, Юлия (2015) Търновските учители – образователният елит на града (1878 – 1912). В: сб. Пътуване към България, Шумен, 2015, с. 71-76. ISBN 978-619-201-050-8. Шумен

Хрисимов, Николай (2011) “Отговорите на папа Николай І” като извор за бита и ежедневието на българите по времето на княз Борис І. България, българите и Европа – мит, история, съвремие. Т. ІV. Велико Търново. 2011, с. 149-172

Хрисимов, Николай (2000) Sépultures et cénotaphes à ensevelissement de chevaux de la période du Premier royaume bulgare. Etudes balkaniques (Sofia), 2000, 4, p. 117-130

Хрисимов, Николай (2016) За прехода от детство към зрелост в българското Ранно средновековие. Balkanistic forum, 1-2, 2016, 92-100.

Хрисимов, Николай (1999) Салтовски паметници от България. Saltovo type finds from Bulgaria. - билингва. Археологически вести, 1999, кн.1, с. 27-30

Хрисимов, Николай (1999) Салтовские находки из Северной Болгарии Analele asociatiei nationale a tinelor istorici din Moldova. Annual istoric. Chisinau, 1999, p.134-136

Хрисимов, Николай (2012) Храната в Първото българско царство. Стандарти на всекидневието през Средновековието и Новото време. Сборник материали от Първа и Втора научни кръгли маси. В. Търново, 2012, с. 201-232

Янков, Румен (2006) Електорална география на България - малък учебен атлас Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий" стр. 43, ISBN-10:954-524-502-6 ISBN-13:978-954-524-502-2

Янков, Румен (2009) Електорална география на България. Емпиричен увод Велико Търново, Изд. "ИВИС" 184 стр.; ISBN 978-954-8387-59-0

Янков, Румен (2017) Пространствени различия в електоралната нестабилност на избирателните райони в страната Сборник със статии по случай 65 годишнината на проф. д-р И. Марков, Изд. "Фабер", В.Т., 2017 ISBN 978-619-00-0583-4

Янков, Румен (2008) Резултати от местните избори през 2007 г. – опит за географски анализ В: „България, българите и Европа – мит, история, съвремие“, Т. II, Унив. изд. “Св. св. Кирил и Методий”, В.Т., 2008.

Янков, Румен (2010) Териториално-структурни компоненти на електоралното противопоставяне на локално ниво (от изборната география на община Созопол) В: „Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа“, Изд. “ИВИС”, В.Т.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/