Публикации в научна област/раздел Социология, антропология и науки за културата / Sociology, Anthropology and Cultural Studies


Александрова, Силвия (2000) Changes in the Centers of World Power in the 1990s and Their Effects on Bulgarian Culture Bulgarian Historical Review, 2000, no. 1-2, pp. 173-178, ISSN 0204-8906

Бузов, Вихрен (2011) "Влияние на европейската интеграция върху граничните региони [Impact of the European Integration on the Border Regions],Impactul integrării europene asupra regiunilor de graniță” , Caiova Romania, Alma& УИ „Св.св. Кирил и Методий” [Edition Alma, Romania and Veliko Turnovo University Press] (in Romanian and Bulgarian) ISBN 978-954-524-829-0

Георгиева, Виолета (2008) „Silent Witnesses” – Women Forced Labour Camp in the Village of Skravena, Sofia District in the Memories of the Local People. Forme de Represiune în Regimurile Comuniste. Lucrări prezentate la Simpozionul Internaţional „Forme de represiune în regimurile comuniste”, Făgăraş, Sâmbăta de Sus, 12-14 iulie 2007. /eds. Cosmin Budeanca, Florentin Olteanu/, POLIROM: Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului în România, Memorialul Rezistenţei Anticomuniste Ţara Făgăraşului, România, pp. 453–460 (472 p.). ISBN – 10: 973-4610880, ISBN – 13: 978-973-461088-4. Făgăraş, România

Георгиева, Виолета (2012) „Мълчаливи свидетели“ – женският лагер в село Скравена, Софийско, в спомените на местните жители България, българите и Европа – мит, история, съвремие. т. V. Сборник от научна конференция (27 октомври 2010 г.) в чест на 70-годишнината на доц. д-р Владимир Попов. /Ред. кол. доц. д-р Борис Борисов и др./ В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, с. 273–284. ISBN 978-954-524-844-3, Велико Търново

Георгиева, Виолета (2012) Egalitatea de gen, minotitǎți/ Равенство между половете, малцинствата: Dolj – Veliko Tarnovo, January 2011 – June 2012: Maximizing comparative advantages of the border regions Craiova: Alma Publishing House, România. /Ed. Ionuţ Șerban, Cristina Ilie/. ISBN 978-606-567-148-5 (author рр. 78–80, 82, 84–127, 137–171); Veliko Tarnovo: St. Cyril and St. Methodius Univ. Publ. House (author pp. 5–6, 8, 10–39, 49–76 in Bulgarian). 171 pp. ISBN 978-954-524-866-5. COBISS.BG-ID - 1268338148. Craiova, România

Георгиева, Виолета (2010) Eurobiographia 2. Истории на европейски граждани – вчера и днес. Истории за права и демокрация. Истории за принадлежност към Европа /Съст. Andrea Ciantar/ Università Popolare Editrice, Roma. 126 p. /author pp. 29–32, 75–78/ ISBN 978-88-88521-12-1. Roma, Italy /на английски, български, датски, испански, италиански, каталунски, немски и португалски език/.

Георгиева, Виолета (2006) History Project 2006. Enjoying Teaching – Oral History in the Classroom. Teachers’ Guide. History Project 2006. Enjoying Teaching – Oral History in the Classroom. Teachers’ Guide. /sci. ed. Vanya Ivanova, Violeta Stoycheva/ IIZ/DVV- SEE Regional Office-Sofia, Sofia, 103 pp. On-line publication in Albanian, Bulgarian and Serbian – http://www.historyproject.dvv-international.org (последна актуализация 15.12.2016).

Георгиева, Виолета (2007) History Project 2006. Да преподаваме с удоволствие – Устната история в класната стая. Ръководство за учители. (съст. и научна ред. В. Иванова, В. Стойчева) IIZ/DVV- SEE Регионален офис – София. 102 с. On-line публикации на албански, български и сръбски – http://www.historyproject.dvv-international.org (последна актуализация 15.12.2016).

Георгиева, Виолета (2005) L’égalité des sexes et l’éducation à la citoyenneté européenne. L' Europe enseignée: Patrimoine(s), identité(s), citoyenneté(s). Sous la direction de Vincent Marie et Nicole Lucas. Paris: Éditions Le Manuscrit, (266 p.) pp. 197–199. ISSN 2101-7204, ISBN 2-7481-6024-X9782748160246, Numéro OCLC 837159654. Paris, France/ http://www.manuscrit.com/Book.aspx?id=6615

Георгиева, Виолета (2003) Understanding a shared past, learning for the future. Change and Continuity in Everyday Life in Albania, Bulgaria and Macedonia 1945 – 2000. Teacher' resourse book (co-author) / Споделеното минало – обучение за бъдещето. Всекидневният живот в Албания, България и Македония 1945–2000. Ресурсна книга. EUROCLIO. Skopje: ИК „Напредoк“, 380 p. ISBN 954-91330-1-Х. More information at: www.euroclio.eu/

Георгиева, Виолета (2008) Велико Търново – музей под открито небе: педагогически гид В. Търново: Издателство „Фабер“, 76 с. ISBN 978-954-400-482-8. COBISS.BG-ID – 1238009572. Велико Търново

Георгиева, Виолета (2006) Да преподаваме джендър равенство: Помагало за учители./ Teaching Gender Equality. Teaching’ reference book. Transl. Yonka Bardarova. В. Търново: ПИК, 152 с. /съавтор: с. 7–25; автор: с. 26–68, 89–112, 123–132, 147–152/. ISBN-13: 978-954-736-152-2. & Veliko Turnovo: PIC, 144 pр. /co-author: pp. 7–25, author: pp. 26–67, 88–111, 121–130/. ISBN-10 954-736-152-Х. COBISS.BG-ID – 1243743460, Veliko Tarnovo

Георгиева, Виолета (2000) Етнографските знания като компонент на историческата образованост. Етнологията на границата на два века. Изследвания и материали, посветени на 60-годишния юбилей на доц. д-р Николай Колев. Научен ред. и състав. Мария Иванова. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, с. 127–135. ISBN 954-524-257-7. COBISS.BG-ID - 1036239332. Велико Търново

Георгиева, Виолета (1999) Национална идентичност, историческа памет и обучението по история. Образование, VIII. № 5, с. 53–57. Print ISSN 0861-475Х. COBISS.BG-ID – 1143031268. София

Георгиева, Виолета (1996) Нова драматургия на историческия разказ – история на всекидневието. В: НАУЧНИ трудове на ВВОУ „В. Левски”, кн. 44, Обществени науки: част втора. /Ред. кол.: полк. доц. д-р А. Г. Атанасов и др./, с. 184–190. В. ISSN 0861-0312 (print). COBISS.BG-ID - 1247780580. Велико Търново

Георгиева, Виолета (2019) Педагогика на наследството – проекции на връзката музей - училище - университет Диалогът в историята - София: Парадигма, № 40, с. 52 - 65. ISSN 1311 - 7904 (print), COBISS.BG-ID - 1119753956. София

Георгиева, Виолета (2004) Равенството на половете като компонент на гражданското образование. Образование за равни възможности. Сборник материали Под общ. ред. на Виолета Стойчева. В. Търново: Европейски информационен център. с. 7–15. (130 с.) ISBN 954-90888-9-8. COBISS.BG-ID – 1043394532. Велико Търново

Георгиева, Виолета (2003) Сватбени обичаи при турците. Традиции и памет, т. 1, Ромската сватба във Великотърновско. В. Търново: Издателство „Астарта“, с. 135–150. ISBN 954-8324-01- 6. COBISS.BG-ID – 1039784676. Велико Търново

Георгиева, Виолета (1996) Съвременните учебници по българска история в основното училище в търсене на националната идентичност. В: НАУЧНИ трудове на ВВОУ „В. Левски”, кн. 44, Обществени науки: част втора /Ред. кол.: полк. доц. д-р А. Г. Атанасов и др./, с. 155–162. ISSN 0861-0312 (print). COBISS.BG-ID - 1247780580. Велико Търново

Георгиева, Виолета (2006) Устните свидетелства като ресурс на обучението по история. Етнологията вчера, днес и утре. (Изследвания, посветени на 65-годишния юбилей на доц. д-р Николай Иванов Колев). Състав. Мария Иванова. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, с. 58–75. ISBN-10: 954-524-510-7; ISBN-13: 978-954-524-510-7. COBISS.BG-ID 1046063076. Велико Търново

Георгиева, Виолета (1998) Учебниците по история (1878–1944) – етнодемографски и териториални промени на българската общност. НАУЧНИ трудове на ВВОУ „В. Левски”, кн. 60, Юбилейна научна сесия ‘98 с международно участие. История. Политология. Връзки с обществеността и Право. /Ред. кол.: полк. доц. д-р А. Г. Атанасов и др./, с. 274–282. ISSN 0861-0312 (print). COBISS.BG-ID - 1247780580. Велико Търново

Дерменджиев, Атанас (2018) A model of research activity in Social and Cultural Geography XIII Jornades Problematicas do Espaco uropeu, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 25-27 maio, p. 44-46.

Дерменджиев, Атанас (2009) Social and Cultural Geography. Space - Society - Culture. http://www.soccultgeo.eu/bg/

Дерменджиев, Атанас (2015) Theoretical and methodoldgical questions of social Geography. The overarching issues of the european space: spatial planning and multiple paths to sustainable and inclusive development. UNIVERSIDADE DO PORTO – Faculdade de Letras da Universiade do Porto, 2015, pp. 354-370. ISBN 978-989-8648-61-7 (CD edition) (indexing: Google scholar)

Дерменджиев, Атанас (2017) Азът в географски контекст -В: България, българите и Европа - мит, история, съвременност. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“., ISBN 978-619-208-104-1

Дерменджиев, Атанас (2017) Бариери и мостове на Балканите. Сб. от пета международна научна конференция "Балканите – език, история, култура". Велико. Търново, 23-24 октомври 2015. Ред. К. Мутафова. Велико Търново: Изд. ИВИС, 2017, т. V, с. 329-335. ISSN 1314-4065(Print) ISSN: 2535-1346 (Online) COBISS.BG-ID 1239059172

Дерменджиев, Атанас (2004) География и общество – проблеми и решения. Географията. Вчера, днес, утре. Юбилеен сборник в чест на 60 годишнината на проф. д-р Стефан Карастоянов. София: УИ "Св. Климент Охридски", 2004, с. 193-203. ISBN 954-07-1894-5

Дерменджиев, Атанас (2010) География и психология. География 21, С., бр. 1, с. 36-43. ISSN 1312-6628

Дерменджиев, Атанас (2014) География на културата и цивилизациите. (електронна версия). В. Търново, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", ЦДО, 2015, 250 с.

Дерменджиев, Атанас (2017) Географията в социокултурен дискурс. Сб. от Пета международна научна конференция "Географски науки и образование". Шумен, 4-5 ноември 2016. Ред. Д. Владев. Шумен: УИ "Епископ Константин Преславски", 2016, с. 232-238. ISBN 978-619-201-172-7 COBISS.BG-ID 1282965220

Дерменджиев, Атанас (2004) За необходимостта от социални, културни и геополитически знания. Социална и културна география. -София и В. Търново: УИ "СВ. св. Кирил и Методий", 2004, с. 89-103. ISBN 954-524-420-8 COBISS.BG-ID 1042790116

Дерменджиев, Атанас (2019) Културната география и "новите културни географии" "България, българите и Европа - мит, история, съвременност", т. 13, бр. 1, 2019, В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий". с. 283-305. ISSN 2603-3860 ISSN 978-619-208-125-6

Дерменджиев, Атанас (2017) Литературната география и съхраненото бъдеще. 100 вести. 21 февруари 2017, бр. 43 (5995), год. XXVI, с. 4, ISSN 9 77 1314 19006

Дерменджиев, Атанас (2017) Литературните посланици на балканската география. В: Балканите – език, история, култура. В. Търново, ISSN: 1314-4065 (print), 2535-1346 (online).

Дерменджиев, Атанас (2017) Някои теоретични въпроси на социокултурната география. Сб. от десета научна конференция "България, българите и Европа - мит, история, съвременност" Велико Търново. 29 октомври 2016. Ред. Н. Кънев. Велико Търново : „Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2017, т. Х, с. 243-253. ISBN 978-619-208-104-1 COBISS.BG-ID 1283396068

Дерменджиев, Атанас (2008) Социална и културна география. -София и В. Търново: УИ, "Св. св. Кирил и Методий", 2004, 280 с. [ред., съст. ] ISBN 954-524-421-9

Дерменджиев, Атанас (2004) Социална и културна география. София - В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий". 2004, 280 с. [ред., съст.]. ISBN 954-524-420-8 COBISS.BG-ID 1042790116

Дерменджиев, Атанас (2018) Социална и културна география. Анали(зи), контекст(и), (с)мисли. -В. Търново: Изд. "Ивис", 400 с. ISBN 978-619-205-091-7 COBISS.BG-ID 1288453092

Дерменджиев, Атанас (2017) Социалната и културната география в политологичен и културологичен контекст. -В. Търново, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 434 с. COBISS.BG-ID 1557964244

Дерменджиев, Атанас (2016) Социокултурна география. Системен подход. Социокултурен потенциал. Conference "Natural Sciences", NCSC, Varna.", NCNS2016. 2367-5144 (print), 2603-347X(online)

Дерменджиев, Атанас (2017) Съвременни акценти на социалната и културната география. - Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 72 с. COBISS.BG-ID 1557964244

Дерменджиев, Атанас (2014) Съвременни аспекти на обществената география -В: http://www.soccuitgeo.eu /bg/, 2014-05-10-11-35-20? start =6 http://www.geography.iit.bas.bg/,

Дерменджиева, Стела (2012) How the „Geography of Europe” subject is studied in new educational realities - following the Bulgarian secondary school model. International conference, Porto, Portugal.

Дерменджиева, Стела (2011) Балканите в учебното географско познание. –В: Сб. Втора международна научна конференция - Балканите - език, история, култура, т. 2, Издателство „ИВИС”, В. Търново, с. 302 - 313. ISSN 1314-4065 COBISS.BG-ID 1245011940

Дерменджиева, Стела (2008) “The Danube – Our Northern Border”. Regional Process of the 5th World Water Forum, Roundtable: Water as the Historical Scene for the Alliance of Civilization November 08-09, Istanbul, Turkey .

Дерменджиева, Стела (2011) 100 национални туристически обекта. София: Изд. Световна библиотека ЕООД, 2011, 255 с., ISBN: 978-954-574-065-7. COBISS.BG-ID 1238513380

Дерменджиева, Стела (2008) 100 неща, които трябва да знаем за географията на България. Природа.Том VІІ. София: Изд. Световна библиотека ЕООД, 80 с., ISBN:954-8615-86-Х.

Дерменджиева, Стела (2012) Aspetos geográficos do turismo cultural no Nordeste da Bulgária, VII Jornadas sobre, Grandes problematicas do espaio europeu, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 25 e 26 de maio, 2012, 21-25.

Дерменджиева, Стела (2017) Comparative analysis of the Geography Education in the Balkan Countries The Overarching Issues of the European Space: Society, Economy and Heritage in a Scenario … Porto: FLUP, pp. 20-41, ISBN:978-973-7873-57-6 (CD edition) (indexing: Google scholar)

Дерменджиева, Стела (2012) Construtos de natureza geográfico‐cultural na fronteira norte da Bulgária – o rio Danúbio. MAJOR ISSUES OF THE EUROPEAN SPACE - Planning Policies and Territorial Reestructuring in European Peripheries, MILENA PRESS, BUCAREST, 2012, 177-203, ISBN: 978-973-7873-42-2. (CD edition) (indexing: Google scholar)

Дерменджиева, Стела (2010) Construtos de natureza geográfico-cultural na fronteira norte da Bulgária – rio Danúbio. As Grandes problemáticas do espaço Europeu, v jornadas de estudo sobre, р. 14 - 18.

Дерменджиева, Стела (2009) Cultural Tourism in Teaching Process. The Third Economic Conference for Coperation between Egipt and Bulgaria. [Abstract, oral presentation paper], Suez Canal University, Ismailia, Egip.

Дерменджиева, Стела (2010) Geographical Parallels to The Reaches of the Rivers Danube and Douro (Rivers of destiny by destiny of Rivers). Geographical research and сross border cooperation within the lower basin of the Danube, Craiova. 2010, p. 46-48, ISBN 978-973-7773-44-9

Дерменджиева, Стела (2011) Geographical Parallels to The Reaches of the Rivers Danube and Douro (Rivers of destiny by destiny of Rivers). Forum, vol. XIV, 2011, р.12 - 26, ISSN: 1224-4112.

Дерменджиева, Стела (2013) Geography, Culture, Education The XI-th anniversary national conference "Natural sciences 2013" (ANCNS 2012), 27-30 September, Варна.ISBN 978-619-201-172-7

Дерменджиева, Стела (2014) Geography, Culture, Education. Acta Scientifica Naturalis, volime 1, p. 257-271, ISSN: 13 11-834X.

Дерменджиева, Стела (2009) Modern Education in Bulgaria and Geographic Culture, THE 4TH World women university presidents forum (WWUPF) – Nanjing, China, 2009, p. 5-9, ISBN 86-25-86179990

Дерменджиева, Стела (2011) National Tourist Sites of Bulgaria Through the Prism of the Geographic Point of View.. International conference environment – landscape – European identity. (Abstract, oral presentation paper), 4-6 November, Bucharest, Romania, 2011, ISBN:9781627485371.

Дерменджиева, Стела (2011) Os locais de interesse turístico-cultural búlgaros sob os auspícios da UNESCO, VI Jornadas de estudo sobre, Grandes problemáticas do espaço Europeu, Anfiteatro Nobre, Livro de Resumos, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, p.14 -15.

Дерменджиева, Стела (2009) St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo, Bulgaria. THE 4th World Women University President Forum (WWUPF), Communication University of China, [Abstract, oral presentation paper], Nanjing, China, 2009, р. 5 - 9.

Дерменджиева, Стела (2015) The Education in Interactive Geographical Environment. X Jornadas Internacionais "Grandes Problematicas do Espaio Europeu", Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 29 e 30 de maio, 2015, р. 7 - 9

Дерменджиева, Стела (2009) The Ekolоgical Environment and Development Strategy of Universities, WWUPF. Abstract, oral presentation paper, Nanjing, China.

Дерменджиева, Стела (2008) Балканите - географски ценности на учебното познание. Балканите - език, история, култура, В. Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, т. 1, бр. 1, 2007, с. 340 - 351. ISSN: 2535-1346 (Online) ISSN: 1314-4065 (Print)

Дерменджиева, Стела (2015) Балканите - език, история, култура. Предговор. Сб. от четвърта международна научна конференция "Балканите – език, история, култура". Велико. Търново, 18-20 октомври 2013. Ред. К. Мутафова. Велико Търново: Изд. ИВИС, 2015, т.IV, с. 13-35. ISSN 1314-4065(Print) ISSN: 2535-1346 (Online)

Дерменджиева, Стела (2017) Балканите като пространство – дидактическа интерпретация в училищната география Сб. от пета международна научна конференция "Балканите – език, история, култура". Велико. Търново, 23-24 октомври 2015. Ред. К. Мутафова. Велико Търново: Изд. ИВИС, 2017, т. V, с. 489-496. ISSN 1314-4065(Print) ISSN: 2535-1346 (Online)

Дерменджиева, Стела (2013) Балканските мостове на познание. Сб. от трета международна научна конференция "Балканите – език, история, култура". Велико. Търново, 14-15 октомври 2011. Ред. К. Мутафова. Велико Търново: Изд. ИВИС, 2013, с. 17-35. ISSN 1314-4065(Print) ISSN: 2535-1346 (Online)

Дерменджиева, Стела (1993) Белгия, Нидерландия, Люксембург. От холандските полдери до Ардените. Велико Търново: Слово, 128 с., ISBN: 954-439-128-2.

Дерменджиева, Стела (1993) Британски острови. Обединено Кралство Великобритания и Северна Ирландия, Република Ирландия. Велико Търново: Слово, 128 с., ISBN: 954-439-134-7.

Дерменджиева, Стела (2015) География и интерактивна образователна среда. Сб. от Юбилейна международна научна конференция "50 години Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ 1963-2013. Секция Исторически факултет. Велико Търново, 18-20 май 2013. Ред. Б. Борисов. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2015, с. 239-250., ISBN: 978- 619-208-002-0. COBISS.BG-ID 1274198756

Дерменджиева, Стела (2011) География на българското черноморско културно пространство. Сб. от втора международна научна конференция "Балканите – език, история, култура". Велико Търново, 23-24 октомври 2009. Ред. К. Мутафова. Велико Търново: ИВИС, 2011,с. 277-295. ISSN: 1314-4065(Print) COBISS.BG-ID 1245001956

Дерменджиева, Стела (1997) География на света. В географски миниатюри, анализи, прогнози. Велико Търново: Faber, 1997, 184 с. ISBN 954-9541-19-3 COBISS.BG-ID 1034542308

Дерменджиева, Стела (2011) Географската култура като основна цел на обучението по география и икономика в средното училище. Сб. от четвърта научна конференция "България, българите и Европа – мит, история, съвремие", Велико Търново, 29-31 октомври 2009 г. Ред. Н. Кънев. В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2011, т.IV, с. 741-753. ISBN 978-954-524-776-7 ISSN: 978-619-208-125-6 (Print)

Дерменджиева, Стела (1996) Германия. В центъра на Европа. Русе: Парнас, 128 с. ISBN 954-8560-20-8 COBISS.BG-ID 1030599652

Дерменджиева, Стела (2018) Глобализация и регионализация – процесът като университетски курс Юбилеен сборник. Великотърновско издателство "Св. св. Кирил и Методий" ISBN 978-619-208-125-6

Дерменджиева, Стела (2015) Дидактико-географска интерпретация на балканското пространство. Сб. от четвърта международна научна конференция "Балканите – език, история, култура". Велико. Търново, 18-20 октомври 2013. Ред. К. Мутафова. Велико Търново: Изд. ИВИС, 2015, т.IV, с. 416-425. ISSN 1314-4065(Print) ISSN: 2535-1346 (Online) COBISS.BG-ID 1276661476

Дерменджиева, Стела (2013) Картографската култура като конструкт на географското образование в българското училище. Сб. от втора международна научна конференция "Географски науки и образование". Шумен, 1-2 ноември 2013. Ред. С. Дерменджиева. -Шумен: УИ "Епископ К. Преславски", 2013, с. 223-231. ISBN 978-954-577-856-8

Дерменджиева, Стела (2009) Колекция България - загадки от вековете. 100 национални туристически обекта. От Пазарджик до Петрич. Том ІХ. С. Изд. Световна библиотека ЕООД, 80 с., ISBN: 978-954-574-008-4.

Дерменджиева, Стела (2014) Краеведското изследване - вариант за съхранение и популяризиране на материално и нематериално културно наследство. Сб. от Международна научна конференция, посветена на 110-годишнината на Регионалния исторически музей - Шумен. 25-27 юни 2014. Ред. В. Бонева. Известия на Историческия музей – Шумен: 2016, кн. 16, с. 84-95. ISSN 0861-9581

Дерменджиева, Стела (2013) Културно-познавателни маршрути - ресурс за обучението на студенти по културен туризъм. Сб. от трета международна научна конференция "Балканите – език, история, култура". Велико. Търново, 14-15 октомври 2011. Ред. К. Мутафова. Велико Търново: Изд. ИВИС, 2013, с. 543-559. ISSN 1314-4065(Print) ISSN: 2535-1346 (Online) COBISS.BG-ID 1264802020

Дерменджиева, Стела (2012) Междукултурния диалог на Балканите в географското образование (интерпретация). Сб. от втора научна конференция с международно участие "Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа" Велико Търново, 25 ноември 2011. Ред. С. Дерменджиева. Велико. Търново: ИВИС, 2012, с. 61-75. ISBN 978-954-2968-13-9 COBISS.BG-ID 1249106660

Дерменджиева, Стела (2010) Междукултурният диалог и географското образование. . Сб. от Научна конференция "Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа". Велико Търново, 27 ноември 2010. Ред. С. Дерменджиева. Велико Търново: ИВИС, 2010, с. 62-78. ISBN 978-954-8387-84-2 COBISS.BG-ID 123972144

Дерменджиева, Стела (2017) Националната и регионална идентичност в проекти, свързани с културния туризъм Сб. от пета международна научна конференция "Балканите – език, история, култура". Велико. Търново, 23-24 октомври 2015. Ред. К. Мутафова. Велико Търново: Изд. ИВИС, 2017, т. V, с. 452-461. ISSN 1314-4065(Print) ISSN: 2535-1346 (Online)

Дерменджиева, Стела (1992) Относно социологизацията на обучението по география на България в средното училище. Сб. от юбилейна научно-практическа конференция "Проблеми на образованието в демократизиращото се общество". Смолян, 28-29 май 1992. Ред. П. Петров. Смолян: ДФ "Кайнадина", 1992, с.155.

Дерменджиева, Стела (2014) По стъпките на Кольо Фичето във Велико Търново (и/или опит за обучение по културен туризъм). Сб. от Международна научна конференция, посветена на 110-годишнината на Регионалния исторически музей - Шумен. 25-27 юни 2014. Ред. В. Бонева. Известия на Историческия музей – Шумен: 2016, кн. 16, с. 595-606. ISSN 0861-9581

Дерменджиева, Стела (2014) Проектно-изследователска дейност при обучението на студентите от специалност „Културен туризъм“. Сб. от Юбилейна научна конференция "30 години катедра "География" във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий". Велико Търново. 2014, 28-29 ноември. Ред. С. Дерменджиева. ВеликоТърново: ИВИС, 2014, с. 391-402. ISBN 978-954-2968-96-2 COBISS.BG-ID 1269208036

Дерменджиева, Стела (2015) Пространства и граници в обучението по география и икономика. Сб. от четвърта международна научна конференция "Балканите – език, история, култура". Велико. Търново, 18-20 октомври 2013. Ред. К. Мутафова. Велико Търново: Изд. ИВИС, 2015, т.IV, с. 408-416-345. ISSN 1314-4065(Print) ISSN: 2535-1346 (Online) COBISS.BG-ID 1276660708

Дерменджиева, Стела (2017) Прочетете тази книга. Град Разград и област Лудогорие. /В. Дойков, М. Дойков/.С., Ковачев. с. 3-5. ISBN 978-619-7400-02-1 COBISS.BG-ID 1283600612

Дерменджиева, Стела (2012) Пътувания из България. Мултимедиен географски албум. Шумен, ШУ "Епископ Константин Преславски", 2012. ([ Велико Търново]: [Фабер]. (CD-ROM). ISBN 978-954-400-789-9; 978-954-400-789-1

Дерменджиева, Стела (2009) Река Дунав – „наша” историко-географска културна граница. –В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие, Т. 3, В. Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, с. 479 - 496. ISBN 978-954-524-713-2

Дерменджиева, Стела (2018) Социално-действен и функционален механизъм за сигурност и защита на населението, като стратегия и социална политика в обучението по география и икономика в българското училище Сб. от научна конференция „Актуални проблеми на сигурността”, Велико Търново, ИК на НВУ „Васил Левски”, с. 517 - 529, 2018. ISSN 2367 - 7473.

Дерменджиева, Стела (2012) Социокултурни роли на образователната география. Сб. от втора научна конференция с международно участие "Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа" Велико Търново, 25 ноември 2011. Ред. С. Дерменджиева. Велико. Търново: ИВИС, 2012, с. 138-151. ISBN 978-954-2968-13-9 COBISS.BG-ID 126839780

Дерменджиева, Стела (2010) Съвременното образование в България и географската култура. Сб. от Научна конференция с международно участие "25 години Педагогически факултет", В. Търново,6-7 ноември, 2009. Ред. Р. Кузманова-Карталова. Велико Търново, Изд. Фабер, 2010 с. 90 - 95. ISBN 978-954-400-422-4

Дерменджиева, Стела (1996) Франция. Страна атлантическа и средиземноморска. -Русе: Парнас, 112 с. ISBN ISBN 954-8560-21-6 COBISS.BG-ID 1030601956

Дерменджиева, Стела (1992) Христоматия по икономическа география на света. Велико Търново: Слово, 1992, 195 с., ISBN: 954-439-061-8. COBISS.BG-ID 1024174308

Драганова-Стойкова, Тамара (2015) Китай и страните от ЦИЕ в училищното географско образование. Сб. от Международна научна конференция „Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа”, Велико Търново, 25-26 септември 2015 г. Ред. П. Легкоступ, Л. Тао, И. Мандова. Велико Търново: Издателство Фабер, 2015, с. 49–69. ISBN 9786190004066

Драганова-Стойкова, Тамара (2014) Клуб „Приятели на Китай” – една добра педагогическа практика. Сб. доклади от Международна научна конференция „65 години дипломатически, икономически и културни отношения между България и КНР”, Велико Търново, 26–27 септември 2014 г. Ред. Б. Беливанова, П. Легкоступ, Ли Сяокуей, И. Мандова-Стоянова. Велико Търново: Издателство „Фабер”, 2014, с. 228-245. ISBN: 978-619-00-0185-0

Драганова-Стойкова, Тамара (2014) Музей на солта – Поморие, бялото злато и безценното културно наследство на България. Известия на Регионален исторически музей Шумен от Международна научна конференция „Културно наследство и културен туризъм: музейни персепктиви”, Шумен, 25-27 юни 2014 г. Ред. В. Бонева. Велико Търново: „Фабер”, кн. 16, 2014, с. 264-274. ISSN 0861-9581

Драганова-Стойкова, Тамара (2014) Село Бръшлян – кръстопът на история, култура, традиции и памет или едно малко кътче от рая. Известия на Регионален исторически музей Шумен от Международна научна конференция „Културно наследство и културен туризъм: музейни персепктиви”, Шумен, 25–27 юни 2014 г. Ред. В. Бонева. Велико Търново: „Фабер”, кн. 16, 2014, с. 753-761. ISSN 0861-9581

Иванова, Ценка (2007) Status bugarskog jezika u Srbiji sa sociolingvističkog i lingvokulturološkog aspekta // THE STATUS OF THE BULGARIAN LANGUAGE IN SERBIA IN A SOCIO-LINGUISTIC AND LINGUO-CULTURAL ASPECT Zbornik SANU Položaj nacionalnih manjina u Srbiji, str. 571-579. САНУ, Београд; https://www.peacepalacelibrary.nl/plinklet/index.php?ppn=317425218

Иванова, Ценка (2013) ЕЗИКЪТ И КУЛТУРАТА НА „ДРУГИЯ” В УЧИЛИЩАТА И УНИВЕРСИТЕТИТЕ НА БАЛКАНИТЕ // THE LANGUAGE AND CULTURE OF THE “OTHER” IN THE SCHOOLS AND UNIVERSITIES ON THE BALKANS. „Балканите – език, история, култура” /3, изд. ИВИС, ВТУ – Велико Търново 2013, стр. 375-383

Иванова, Ценка (2012) ЗА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК В ЧУЖБИНА И ЗА РОЛЯТА НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА (между традициите и съвременните реалности) // FOR THE BULGARIAN LANGUAGE ABROAD AND FOR THE ROLE OF THE BULGARIAN STATE (between the traditions and contemporary realities) Българската езикова политика в условията на европейска интеграция и глобализация. Пловдив, Унив. издателство, 2012, ISBN 978-954-423-784-4, стр. 132-149

Иванова, Ценка (2004) Кулинарните недоразумения на сръбско-българската езикова граница Трапезата в културата на българи и сърби / Трпеза у култури Бугара и Срба (двуезичен сборник), Ниш – Велико Търново, Унив. изд. “Св. св. Кирил и Методий”& Faber, 2004, стр. 71-84. ISBN 954-524-406-2.

Йорданов, Стефан (1993) Doulopolis. Sur l’origine d’une image mythologique. In: Hommage à Lucien Lerat. Dialogues d’histoire ancienne. Vol. 19, No 1, 1993, 173–190.

Йорданов, Стефан (2002) Le Royaume des Odryses au Nord de l’Hémus – problèmes de l'histoire politique et de la chronologie. Fol, Alexander (ed.). Proceedings of the Eigth International Congress of Thracology. Thrace and the Aegean. Sofia – Yambol, 25–29 September 2000. Volume II. Sofia, 2002, 555–561.

Йорданов, Стефан (2002) Notes on the etymology of the name Pistiros. Bouzek, Jan; Domaradzka, Lidia, and Archibald, Zofia H. (eds.). Pistiros. II. Excavations and Studies. Report of the Joint Project of Excavations and Studies by the Bulgarian Academy of Sciences, Charles University in Prague, University of Liverpool, École française d’Athènes and Archaeological Museum Septemvri. Charles University in Prague, The Karolinum Press, 2002, 331–333.

Йорданов, Стефан (1993) Бележки върху социалната организация на прабългарите. Studia protobulgarica et mediaevalia europensia. В чест на професор Веселин Бешевлиев. Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 1993, 71–81.

Йорданов, Стефан (1994) Епизод от етнокултурната история на прабългарите в Северното Причерноморие (хунският владетел Грод и християнизацията на кутригурите). Българите в Северното Причерноморие. Изследвания и материали. Том трети. Велико Търново, 1994, 27–44.

Йорданов, Стефан (1994) За митологичната младост и мито-ритуалната ликантропия на прабългарския владетел: I. Цар Гордие-Чигочин от апокрифа „Сказание Исаево”. Историко-археологически изследвания. В памет на проф. д-р Станчо Ваклинов. Велико Търново, 1994, 195–207.

Йорданов, Стефан (1995) За митологичната младост и мито-ритуалната ликантропия на прабългарския владетел: II. Кутригурският вожд Грод, Курт/Кубрат от Велика България и апокрифният владетел Гордие-Чигочин. Българите в Северното Причерноморие. Изследвания и материали. Том четвърти. Велико Търново, 1995, 31–52.

Йорданов, Стефан (1996) За някои архаични характеристики на образа на българския владетел от апокрифната книжнина. Бог и цар в българската история. Издателство Хр. Г. Данов. Пловдив, 1996, 133–139.

Йорданов, Стефан (1995) За организацията на граничната охрана в епохата на Първото българско царство. 1100 години Велики Преслав. 1. Шумен, 1995, 211–226.

Йорданов, Стефан (1996) За социално-политическата организация на Кубратова Велика България: I. Племенната общност на уногундурите, Patria Onoguria и Велика България. Българите в Северното Причерноморие. Изследвания и материали. Том пети. Велико Търново, 1996, 49–69.

Йорданов, Стефан (1997) За социално-политическата организация на Кубратова Велика България: II. Системата тьолис-тардуш и двудялбата „българи – котраги” в „Старата Велика България”. Българите в Северното Причерноморие. Изследвания и материали. Том шести. Велико Търново, 1997, 89–108.

Йорданов, Стефан (2000) За социално-политическата организация на Кубратова Велика България: III. Административната организация на „Старата Велика България” и тричастното племенно деление на Волжска България. Българите в Северното Причерноморие. Изследвания и материали. Том седми. Велико Търново, 2000, с. 213–231.

Йорданов, Стефан (2006) Залмоксис, митологичният катабазис и институцията на царя-жрец у гетите. Societas classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока. Ред. колегия: доц. д-р Иванка Дончева, доц. д-р Стефан Йорданов, Полина Цончева. Велико Търново: Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, 2006 [Поредица д-р Никола Пиколо], 99–130

Йорданов, Стефан (2010) Из етническата история на древна Тракия. Велико Търново: Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий”, 2010, 419 с.

Йорданов, Стефан (1997) Исследования о мифо-эпических народах Балкан и Северного Причерноморья: социокультурная характеристика гомеровских Abioi. Античный мир. Византия. К 70-летию профессора Владимира Ивановича Кадеева. Харьков, 1997, 84–103.

Йорданов, Стефан (2003) Мечоносците на Първото българско царство. Традиции и приемственост в България и на Балканите през Средните векове. Юбилеен сборник, посветен на проф. д-р Йордан Андреев. Изследвания и материали от международната научна конференция в чест на 60-годишнината на проф. дин Йордан Андреев, 14–15 май 1999 г., В. Търново. Велико Търново: Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий“, 2003, 384–404.

Йорданов, Стефан (1996) Обичаят „Свещена пролет” у прабългарите и механизмът на преселенията им в Северното Причерноморие и на Балканите. Страници от историята на българите в Северното Причерноморие. Велико Търново, 1996, 24–40.

Йорданов, Стефан (2009) Проблеми на потестарно-политическата и историческата етнология. Библиография, историографско и проблемно-теоретично проучване. Част първа. Въведение в проблематиката. Велико Търново: Издателство “ИВИС”, 2009, 547 с.

Йорданов, Стефан (1998) Славяни и фисонити от “Диалози” на Псевдо-Кесарий и феноменът на ликантропията в славянското общество от времето на Великото преселение на народите. Славистични проучвания. Сборник в чест на XII международен славистичен конгрес. Велико Търново, 1998, с. 185–196.

Йорданов, Стефан (2004) Средновековният български апокрифен владетел и колегията на хана и кагана в политическата практика на Първото българско царство. I. Титулатурата на средновековния български владетел в т. нар. историко-апокрифна литература. Сборник в чест на проф. дфн Георги Данчев. Материали от Международната научна конференция. Велико Търново, 13-14 декември 2002 г. Велико Търново: Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, 2004, 475–494.

Йорданов, Стефан (2000) Тракийският воин. Проучвания върху военната и социалната история на древна Тракия. Издателство Faber, 2000, 280 с. ISBN 954-9541-336-3.

Йорданов, Стефан (1992) Тракийското наследство в българския фолклор и етно-културните промени на Балканите през Средновековието. – В: Турските завоевания и съдбата на балканските народи, отразени в исторически и литературни паметници от XIV–XVIII век. Международна научна конференция, Велико Търново, 20–22 май 1987 година. Велико Търново, 1992, 555–566.

Кънев, Николай (2017) Император Василий II и удостояването на българи с византийски почетни титли в хода на завладяването на България (976-1018). - В: Изследвания в памет на проф. д-р Георги Бакалов (1943-2012). София, 2017 (2013), с. 258-278. В: Изследвания в памет на проф. д-р Георги Бакалов (1943-2012). София, ИК "Гутенберг", 2017 (2013), с. 258-278, ISBN 978-619-176-091-6.

Лазаров, Иван (2010) Великата лавра „Свети Четиридесет мъченици”. Културният туризъм. Бъдещето на България, Черноморски туристически форум Варна 2010, изд. Славена, Варна, 2010, с. 99-108.

Марковска, Ангелина (2012) "Влияние на европейската интеграция върху граничните региони [Impact of the European Integration on the Border Regions],Impactul integrării europene asupra regiunilor de graniță” / T. Kaleynska, A. Markovska et all.” Craiova Romania, Alma& УИ „Св.св. Кирил и Методий” [Edition Alma, Romania and Veliko Turnovo University Press] (in Romanian and Bulgarian), 2012, pp.266. ISBN 978-954-524-829-0, COBISS.BG-ID1264903652 Craiova Romania, Alma& УИ „Св.св. Кирил и Методий” [Edition Alma, Romania and Veliko Turnovo University Press] (in Romanian and Bulgarian), 2012, pp.266. ISBN 978-954-524-829-0, COBISS.BG-ID1264903652

Марковска, Ангелина (2013) Methodology of citizen's participation in local governance and cross-border activities, In: Maximizing comparative advantages of cross-border regions (The European Integration of Romania and Bulgaria: Problems and Issuses). A Thematic Collective Book, Gabrovo: Ex-Press Ltd, 2013, pp. 60-72. ISBN 978-954-490-370-1, COBISS.BG-ID1255436516

Марковска, Ангелина (2019) Измерения на българската идентичност в навечерието на Втората световна война ( културно-психологически дискурси) В: Сб."История на психологията по време на Втората световна война: методология и практика"ИВИС, Велико Търново

Матеев, Илиян (2020) Четвъртата индустриална революция и Китай Международна научна конференция: "Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Източна и Централна Европа", Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий”/Институт „Конфуций”, клон Велико Търново, 11-12 октомври 2019 г. Ред. колегия:доц.д-р И.Мандова, проф.д.п.н.Пл.Легкоступ, доц.д-р Лун Тао, проф.д-р Бора Беливанова, доц.д-р Андроника Мартонова, доц.д-р Чън Лися, проф.д-р Дун Юенсин. Велико Търново: изд. "Фабер", 2020 г., стр.86-98, ISSN: 2603-5030 (Print); ISSN: 2603-5391 (Online).

Милчева, Амелия (2016) „Отново за емоциите в западноевропейската средновековна култура” Електронно списание LiterNet , 21.11.2016, № 11 (204) http://liternet.bg/publish30/amelia-milcheva/za-emociite.htm [Инд./Реф. в: CiteFactor]

Момов, Митко (2004) The new Rich Bulgarian, Published presentation in the Department of Slovonic & Fino-ugrian Studies rich Bulgarians, social problems, economic interpretations, image; University of Delhi South Campus, 2004, N1, December, pp. 39-51, ISSN 2229-7146

Момов, Митко (1992) Антъни Смит. Национална идентичност В: Социологически проблеми, 3 лято 1992, с.144-146, ISSN 0323-1572, 20872, НРС COBISS 1119675876 CEEOL, EBSCO, Pro Qest

Момов, Митко (2020) Медиите: Митове и власт Обсъдена и приета от Научен съвет на Институт за философски изследвания, БАН изд. Пропилер, ISBN 978-954-392-590-2

Некова, Мариела (2010) Анализ на туристическите ресурси по маршрута град Велико Търново – град Шипка Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа, Първа научна конференция

Некова, Мариела (2013) Климатът на Северна Централна България като природен рекреационен ресурс Юбилейна международна научна конференция „50 години ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

Некова, Мариела (2014) Настанителната база на туризма в Северна Централна България: динамика и териториално разпределение Сборник „30 години Катедра „География” във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

Некова, Мариела (2011) Област Велико Търново като модел за туристическа дестинация Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа, Втора научна конференция

Некова, Мариела (2015) Опит за определяне и лимитиране на туристически локализации в Централна Северна България Балканите – език, история, култура, Пета международна научна конференция

Некова, Мариела (2013) Релефът като природен рекреационно-туристически ресурс (по примера на Северна Централна България) Сборник Първи научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

Некова, Мариела (2012) Ролята на демографския фактор за развитието на туризма в Северна Централна България Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа, Трета научна конференция

Некова, Мариела (2010) Туристически ресурси – анализ и оценка България, българите и Европа – мит, история, съвремие

Павлов, Пламен (2001) Световната България – пътища за изграждане на българското духовно пространство.– В: Прагът на времето. Плевен – С., “Леге Артис”, 2001, 67-71. Плевен - София

Павлов, Пламен (2000) Световната България. София, изд. “Светлоструй”, 2000, 32 стр. (в съавторство с Й. Янев). Препечатана на части във в. “Роден край” (Одеса), през 2001 г. София

Парашкевов, Пламен (2019) "Погранична география" - Босна и Херцеговина между вчера и утре. Сб. от шеста международна научна конференция "Балканите – език, история, култура". Велико Търново, 26-28 октомври 2017. Ред. К. Мутафова. Велико Търново: Изд. Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2019, т. VI, с. 499-504. ISSN 1314-4065

Парашкевов, Пламен (2013) „География на кръстопът“ – Черноморският регион между Изтока и Запада. Велико Търново: Изд. “Фабер”, 220 с. ISBN 978 – 954 – 400 – 902 – 1

Парашкевов, Пламен (2018) „Географските коловози” на балканската история. Годишник на Историческия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”. Година I (XXXIII), 2017. Ред. Ив. Тютюнджиев. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2018, с. 803-808, ISSN 2603-3534

Парашкевов, Пламен (2016) The Empire As a Heritage (Turkey – The, now and…). Fourth Romanian-Bulgarian-Nungarian-Serbian Conference. Geographical Research and Cross-Border. Cooperation within the Lower Basin of the Danube. Vidin-Bulgaria, 15-17 September 2016. Editor in chief: Nelly Hristova. Vidin-Bulgaria: Tip-top press, 2016, p. 96. ISBN 978-954-723-179-5

Парашкевов, Пламен (2012) Балканите и Източна Европа в търсене на идентичност. Сб. от втора научна конференция с международно участие "Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа". Велико Търново, 25 ноември 2011. Ред. С. Дерменджиева. Велико Търново: ИВИС, 2012, с. 76-82. ISBN 978-954-2968-13-9

Парашкевов, Пламен (2008) География пересечений – ЕС, Болгария, BSEC. Сб. "Туризм и региональное развитие". Смоленск: "Универсум", 2008, Выпуск 5, с. 120-124. ISBN 978-5-91412-218-1

Парашкевов, Пламен (2017) Географският фактор в балканската история. Сб. от единадесета научна конференция “България, българите и Европа – мит, история, съвремие”. Велико Търново, 2 ноември 2016 г. Ред. Н. Кънев. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2017, т. XI (CD), с. 357-362, ISBN 978-619-208-125-6

Парашкевов, Пламен (2010) Глобализацията и регионализацията в съвременния свят като географски феномен. Сб. от Научна конференция "Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа". Велико Търново, 27 ноември 2010. Ред. С. Дерменджиева. Велико Търново: ИВИС, 2010, с. 159-166. ISBN 978-954-8387-84-2

Парашкевов, Пламен (2011) Границите на Балканите – география, история, иконография. Сб. от втора международна научна конференция "Балканите – език, история, култура". Велико Търново, 23-24 октомври 2009. Ред. К. Мутафова. Велико Търново: ИВИС, 2011, т. II, с. 296-301. ISSN: 1314-4065(Print)

Парашкевов, Пламен (2008) Европейският интеграционен процес и социо-културната регионализация на Балканите. Сб. от международна научна конференция "Балканите – език, история, култура". Велико Търново, 13-15 април, 2007 г. Ред. К. Мутафова. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2008, с. 316-320. ISBN 978-954-524-636-4

Парашкевов, Пламен (2013) Западът и Изтокът като географски и ментални конструкции. Сб. от трета международна научна конференция "Балканите – език, история, култура". Велико. Търново, 14-15 октомври 2011. Ред. К. Мутафова. Велико Търново: Изд. ИВИС, 2013, т. III, с. 527-532. ISSN 1314-4065(Print)

Парашкевов, Пламен (2014) Западът и Изтокът като географски и ментални конструкции. Алманах "30 години катедра "География" във Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий". Ред. А. Дерменджиев. ВеликоТърново, 2014, (CD), с. 311-316. ISBN 978-619-168-104-4

Парашкевов, Пламен (2008) Современные тенденции в развитии болгарского туризма. Сб. "Туризм и региональное развитие". Смоленск: "Универсум", 2008, Выпуск 5, с. 271-276. ISBN 978-5-91412-218-1

Парашкевов, Пламен (2015) Сърбия, Косово, Македония и албанската национална идентичност. Сб. от четвърта международна научна конференция "Балканите – език, история, култура". Велико Търново, 18-20 октомври 2013. Ред. К. Мутафова. Велико Търново: Изд. ИВИС, 2015, т. IV, с. 346-351. ISSN 1314-4065 (Print)

Парашкевов, Пламен (2013) Украйна и Русия – междукултурен диалог или противостояние? Сб. от Трета научна конференция "Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа". Велико Търново, 16 ноември 2012. Ред. С. Дерменджиева. Велико Търново: ИВИС, 2013, с. 207-217. ISBN 978-954-2968-55-9

Петров, Галин (2019) Туристическа картография. Велико Търново, ИВИС, 2019, 183 с. ISBN 978-619-205-137-2

Русева, Мая (2004) България между балканския манталитет и европейските ценности – културологичен прочит на социалния преход. / Вulgaria between Вalkan Мentality and Еurpoean Values (Cultural Reading of The Social Transition). – In: Regionalni razvoj I integracija Balkana u structure EU – balkanska raskršća I alternative. / Regional Development аnd Integration of the Balkans into the EU Structures – Balkan Crossroads and Alternatives. Niš: Institut za sociologiju Filozofskog fakulteta u Nišu i Sven , 2004, рp. 129-144. ISBN 86-7746-014-4

Русева, Мая (2004) Културната политика в ситуация на социална промяна – израз на политическата култура на управляващите (културно-критически анализ). - In: Мodeli kulturne politike u uslovima multikulturnih društava na Вalkanu i evrointegracionih procesa. / Models of Cultural Policy under the Conditions of the Multicultural Societies at the Balkans and the Euro Integration Processes. Niš: Institut za sociologiju Filozofskog fakulteta u Nišu i Sven , 2004, pp.. 19-26.

Русева, Мая (2017) Модерност и модернизация. Единство и противоречия между културна динамика и политическа промяна. Сб. от Девети Арнаудови четения, 23-24 октомври 2015 г., Русенски университет. Арнаудов сборник. Ред. Р. Русев. Русе: Лени Ан, т. 9, 2017, с. 108-119. ISBN 978-619-7058-49-9

Русева, Мая (2003) Обща характеристика на резултатите от проучване на адаптационните проблеми в училище. Постановка на проблема за адаптацията. - В: Проблеми на адаптацията към училищното обучение и възпитание. Свитък 2 на Център за образователни технологии. Ред. Ж. Карапенчев, Велико Търново: Пик, 2003, 13-23 с.. ISBN 954 736 089 Х, COBISS.BG-ID 1041480676.

Русева, Мая (2003) Отношението цели – ценности между класика и модерност в социалнофилософската теоретична мисъл и методологическото му полагане в социологията. - В: Ценности и ценностни ориентации. Библиотека “Диоген”. Съст. С. Марков,. Велико Търново: Унив. издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2003, с. 93-118. ISBN 95452437832, COBISS.BG-ID 1042279908.

Русева, Мая (2014) Политическо поведение в периода на преход през призмата на понятието „манталитет”. Сб. Управленски модели на българския преход - студентски изследвания на Работилница по феноменология на политиката ARS., Част I. Ред. М. Русева, Велико Търново: Унив. издателство. „Св. св. Кирил и Методий”, 2014. с. 193-216. ISBN 978-954-524-941-9

Русева, Мая (2009) Спорът за позитивизма и отношението между социална теория и социална практика. – В: Философия, история, политика. Библиотека „Диоген”. Съст. З. Иванов, Велико Търново: Унив. издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2009, с. 53-93. ISBN 978954524679-1, COBISS.BG-ID 1230181604.

Русева, Мая (2003) Хуманистични идеи за адаптацията като процес и адаптивността като комплексно човешко качество (философски ракурс). - В: Проблеми на адаптацията към училищното обучение и възпитание. Свитък 2 на Център за образователни технологии. Ред. Ж. Карапенчев, Велико Търново: Пик, 2003, 23-64 с.. ISBN 954 736 089 Х, COBISS.BG-ID 1041480676.

Симеонов, Димитър (2011) Projecção geográfica da pobreza e da disparidade de rendimentos no distrito de Veliko Tarnovo (съавтор) VІ Jornadas de Estudo sobre As Grandes Problemáticas do Espaço Europeu, Porto, 2011.

Симеонов, Димитър (2004) Recreation and tourist resources in Veliko Turnovo district (съавтор) В: Сб. "Туризм и региональное развитие", Смоленск, 2004., с. 33-38

Симеонов, Димитър (2008) The geography of a Cross-Road – the EU, Bulgaria and Bsec (съавтор) В: Сб. Туризм и региональное развитие, Смоленск, Универсум, 2008., с. 120-124

Симеонов, Димитър (2006) The tourist information (indexes, sources and methods) – a necessary element of the regional development В: Сб. "Туризм и региональное развитие", Смоленск, 2006., с. 11-15

Симеонов, Димитър (2007) Великотърновска област: Исторически обекти и забележителности. (съавтор) В. Търново: Изд. "Бойка", 2007, 83 с. ISBN 978-954-9689-43-3 COBISS.BG-ID 1227540196

Симеонов, Димитър (2009) География на населението /общ курс/ (съавтор) В. Търново: УИ. „Св. св. Кирил и Методий”, 2009, 2013, 143 с. ISBN 978-954-524-702-6 COBISS.BG-ID 1230312676

Симеонов, Димитър (2012) Географският подход в изследванията за образователната система във Великотърновска област – В: Сб. “Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа: втора научна конференция с международно участие по повод 80-годишния юбилей на акад. Тодор Николов”, В. Търново, 2011, Ред. Стела Дерменджиева и др. В. Търново: Изд. „Ивис“, 2012, с. 123-130. ISBN 978-954-2968-13-9. COBISS.BG-ID 1249106660

Симеонов, Димитър (2009) Градовете на България (от София до Мелник): най-важното за 253 града, физикогеографски и стопански характеристики, демографски показатели и тенденции/ (съавтор) Изд. „Ковачев“, 2009, 302 с. ISBN 978-954-8775-93-9. COBISS.BG-ID 1233460452

Симеонов, Димитър (2007) Градски екскурзовод /учебно пособие/ (съавтор) Изд., “Фабер”, Велико Търново, 2007, 132 с. ISBN 978-954-775-714-7

Симеонов, Димитър (2008) Европейские культурные столицы – новые возможности для развития туризма (съавтор) В: Сб. Туризм и региональное развитие, Смоленск, Универсум, 2008., с. 158-164

Симеонов, Димитър (2008) Кадастърът на туристическите ресурси (по примера на област Велико Търново) – необходим инструмент за оценка, планиране и прогнозиране развитието на туризма – В: Сб. “България, българите и Европа – мит, история, съвремие”, В. Търново, 2007, Ред. Димитър Димитров и др. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2008, том. 2, с. 322-330. ISBN 978-954-524-660-9. COBISS.BG-ID 1228475620

Симеонов, Димитър (2013) Пространствени аспекти при функционалния анализ за изучаване на териториалните общности – В: Сборник “България, българите и Европа – мит, история, съвремие”, В. Търново, 2011, Ред. Борис Борисов и др. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2013, том. 6, с. 414-422. ISSN 2603-3895. COBISS.BG-ID 1291594724

Симеонов, Димитър (2014) Селищната мрежа в област Велико Търново – особености, йерархия, обвързаност – В: АЛМАНАХ – 30 ГОДИНИ КАТЕДРА „ГЕОГРАФИЯ“ във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, В. Търново, 2014, Ред. Атанас Дерменджиев и др. В. Търново: Изд. „АБАГАР“, Рекламна къща „ДизАрт“, 2014, с. 316-333. ISBN 978-619-168-104-4. COBISS.BG-ID 1272335844

Симеонов, Димитър (2008) Современные тенденции в развитии болгарского туризма (съавтор) В: Сб. Туризм и региональное развитие, Смоленск, Универсум, 2008., с. 271-276

Симеонов, Димитър (2013) Социално-географски измерения на съвременното висше образование в България – В: Сб. Трета научна конференция на тема: “Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа”, 16.11.2012, В. Търново, Ред. Стела Дерменджиева и др. В. Търново: Изд. „Ивис“, 2013, с. 196-206. ISBN 978-954-2968-55-9. COBISS.BG-ID 1262839780

Симеонов, Димитър (2012) Социогеографска оценка на качеството на живот във Великотърновска област – В: Сб. “България, българите и Европа – мит, история, съвремие”, т. 5. Научна конференция 27 октомври 2010 г. в чест на 70-годишнината на доц. д-р Владимир Попов, В. Търново, 2010, Ред. Борис Борисов и др. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2012, с. 562-572. ISBN 978-954-524-844-3. COBISS.BG-ID 1267158500

Симеонов, Димитър (2015) Функционална категоризация на административно-териториалните единици – теоретико-методологически аспекти – В: Сб. от Юбилейна международна научна конференция "50 години Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ 1963-2013. Секция Исторически факултет. В. Търново, 18-20 май 2013. Ред. Б. Борисов. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2015, с. 199-218., ISBN: 978-619-208-002-0. COBISS.BG-ID 1274198756

Симеонова, Юлия (2017) “Само този ми е взел майсторлъка!” - по следите на една фотография. В: сп. Епохи. Историческо списание. УИ “Св. Св. Кирил и Методий”, книжка 1, година XXV, (2017) MMXVII, Главен редактор проф. д.и.н. Иван Тютюнджиев, с. 154-157, ISSN 1310-2141. COBISS.BG-ID - 1284743652. Велико Търново

Симеонова, Юлия (2015) Възникване и първоначално развитие на прогимназиалното образование в Търново. В: Сб. „50 години Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ 1963-2013, В. Търново, 2015. Ред. кол. Борис Борисов ... [и др.], В. Търново. Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2015, с. 64-70. ISBN 978-619-208-002-0. COBISS.BG-ID - 1274198756. В. Търново

Симеонова, Юлия (2016) Девическата гимназия “Митрополит Климент” в Търново – един от символите на града (1878-1912) В: сб. България, българите и Европа – мит, история, съвремие. Том 9, В. Търново, 2016. Ред. доц. д-р Николай Кънев и др. В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2016, с. 25-33. ISBN 978-619-208-066-2. COBISS.BG-ID - 1265734372. В. Търново

Симеонова, Юлия (2007) Историята и младите хора – отношения и нагласи (анкетно проучване) – сборник Съюз на учените в България, клон В. Търново. Дни на науката, 2007. Отговорен редактор проф. д.ф.н. Иван Харалампиев. В. Търново, 2007, с. 211-219. ISBN 978-954-775-906-0. COBISS.BG-ID - 1249375460. В. Търново

Симеонова, Юлия (2007) Мултикултурни аспекти в учебниците по история и цивилизация за 5 клас. В: Диалогът в историята, №18, 2007. Издание на Сдружението на преподавателите по история. Гл. редактор проф. д-р Румяна Кушева, СУ "Св. Климент Охридски" - ДИУУ, 2007, с. 41-53. ISSN - 1311-7904. COBISS.BG-ID - 1119753956. София

Симеонова, Юлия (2008) Мултикултурността в обучението по история и география. В: сб. България, българите и Европа - мит, история, съвремие. Том 2, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2008. Ред. кол. Димитър Димитров ... [и др.], В. Търново, 2008, с. 430-439. ISBN 978-954-542-660-9. COBISS.BG-ID - 1228475620. В. Търново

Симеонова, Юлия (2015) Образователната система в Търново (1878-1912). УИ „Св. св. Кирил и Методий“, В. Търново, 2015, 307 с. ISBN 978-619-208-014-3. COBISS.BG-ID - 1273424356. В. Търново

Симеонова, Юлия (2009) Руско-турската война в съвременните учебници по история и цивилизация. В сб. 130 години от Руско-турската война (1877-1878 г.) и освобождението на България. Унив. изд. "Св. Св. Кирил и Методий", 2009. Ред. проф. дин Иван Стоянов и др., В. Търново, УИ, "Св. св. Кирил и Методий", 2009, с. 246-252. ISBN - 978-954-524-712-5. COBISS.BG-ID - 1231341796. В. Търново

Симеонова, Юлия (2014) Търновската държавна мъжка гимназия “Св. Кирил” в края на ХIХ век – социален профил на учителския състав. В: сб. България в световното културно наследство. Материали от третата национална конференция по история, археология и културен туризъм. Пътуване към България - Шумен, 17-19.05. 2012 г., Шумен, 2014. Ред. кол. Васил Гюзелев ... [и др.], Шумен, Унив. изд. "Епископ Константин Преславски", 2014, с. 948-956. ISBN 978-954-577-869-8. COBISS.BG-ID - 1290951140. Шумен

Симеонова, Юлия (2015) Търновските учители – образователният елит на града (1878 – 1912). В: сб. България в европейската култура, наука, образование, религия : материали от четвъртата национална конференция по история, археология и културен туризъм "Пътуване към България" - Шумен, 14-16.05.2014 година, [ред. кол. Васил Гюзелев ... и др.], Шумен, 2015, с. 71-76. ISBN 978-619-201-050-8. COBISS.BG-ID - 1276051428. Шумен

Хрисимов, Николай (2011) “Отговорите на папа Николай І” като извор за бита и ежедневието на българите по времето на княз Борис І. България, българите и Европа – мит, история, съвремие. Т. ІV. Велико Търново. 2011, с. 149-172. ISBN 978-954-524-776-7; COBISS.BG-ID 1267155172

Хрисимов, Николай (2015) A New Source on the Life and Rule of Empress Theodora. In: Byzantine and Rus’ Seals. Proceedings of the International Colloquium on Rus’-Byzantine Sigillography. Kyiv, Ukraine, 13–16 September 2013. Ed. by H. Ivakin, N. Khrapunov, W. Seibt. Kyiv, 2015, рр. 159-162 . ISBN 978-617-7110-15-5; УДК 736.3(477)''.../084''+736.3(38)''0401/1500'']=111(082)

Хрисимов, Николай (2017) Aspects of Everyday Life in Old-Bulgarian Hagiographical Cycle of Stories "A Tale of the Iron Cross". Дриновський збiрник, т. Х, 2017, Софiя – Харкiв, с. 110-120. ISSN 2218-0567; УДК 929:27-36]:394(497.2)

Хрисимов, Николай (2018) Everyday Life. - In: The Bulgarian State in 927-969. The Epoch of Tsar Peter I. Ed. by Miroslav J. Leszka, Kiril Marinow. Łódź University Press-Jagielonian University Press. Lodz-Krakow, 2018, pp. 223-256. ISBN 978-83-8142-115-7 – paperback Łódź University Press ISBN 978-83-233-4545-9 - paperback Jagielonian University Press ISBN 978-83-8142-116-4 – electronic version Łódź University Press ISBN 978-83-233-9933-9 – electronic version Jagielonian University Press

Хрисимов, Николай (2017) Food of Plant Origin in the Life of Early Medieval Bulgarians (End of 7th – Beginning of 11th Century). Studia Ceranea 7, 2017, pp. 59–77. ISSN 2084-140X e-ISSN 2449-8378; https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=D5aUDlADE7PXUJQ8CtW&page=1&doc=1&cacheurlFromRightClick=no

Хрисимов, Николай (2000) Sépultures et cénotaphes à ensevelissement de chevaux de la période du Premier royaume bulgare. Etudes balkaniques (Sofia), 2000, 4, p. 117-130. ISSN 0324-1645; COBISS.BG-ID 1119699172

Хрисимов, Николай (2016) Some Features of Everyday Life in Slavia Orthodoxa at the Beginning of the X Century (According to the Old Bulgarian Hagiographical Cycle “Tale of the Iron Cross”). INTERNATIONAL CONGRESS OF BYZANTINE STUDIES BELGRADE, 22 – 27 AUGUST 2016. THEMATIC SESSIONS OF FREE COMMUNICATIONS. 2016, p. 838. ISBN 978-86-83883-23-3

Хрисимов, Николай (2013) Всекидневието в Първото българско царство (по писмени и археологически данни). Дисертация за присъждане на научна и образователна степен "доктор". В. Търново, 2013.

Хрисимов, Николай (2015) Всекидневният живот на средновековните българи. В: Българска национална история. Т. ІІІ. В. Търново: Абагар, 2015, с. 674-700. ISBN: 978-619-168-142-6; COBISS.BG-ID 1286846436

Хрисимов, Николай (2012) Данни за мъжкото облекло от периода на Първото българско царство. Дриновський збiрник, т. V, 2017, Софiя – Харкiв, с. 111-143. ISSN 2218-0567; УДК 929:27-36]:394(497.2)

Хрисимов, Николай (2019) За една българска традиция от Ранното Средновековие, съхранила се до ХХ век. Годишник на Историческия факултет на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий" (= Изследвания в чест на 60-годишнината на професор доктор Красимира Мутафова). Велико Търново, 2019, 571-577. ISSN 2603-3534; COBISS.BG-ID - 1285467876

Хрисимов, Николай (2016) За прехода от детство към зрелост в българското Ранно средновековие. Balkanistic forum, 1-2, 2016, с. 92-100. 1310-3970 (print) 2535-1265 (online); COBISS.BG-ID 1121113828; http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84989923450&partnerID=MN8TOARS

Хрисимов, Николай (2011) Мадара. Большая российская энциклопедия. т. 18, Москва, 2011, с. 422-423

Хрисимов, Николай (2018) Наблюдения върху личността на Енравота и кръстовидната сграда под Голямата базилика. Плиска-Преслав, т. 13, София: БУЛГЕД ЕООД, 2018, с. 81-90. ISBN - 978-954-9472-63-9 (print); ISBN 978-954-9472-64-6 (online); COBISS.BG-ID - 1288608228

Хрисимов, Николай (2013) Несебыр. Большая российская энциклопедия, т. 22, Москва, 2013, 507-508.

Хрисимов, Николай (2013) Нови-пазар (некрополь). Большая российская энциклопедия, т. 23, Москва, 2013, 176-177.

Хрисимов, Николай (2019) Приписката в Чивидалското евангелие и името на българския владетел, управлявал между княз Борис и цар Симеон. Acta Museum Varnaensis XIII-2 (История и култура на България и българите (ІХ-ХІХ в.). Исторически изследвания и археологически приноси в памет на проф. д-р Валентин Плетньов). Варна: Онгъл, 2019, с. 195-208. ISBN 978-619-7373-68-4

Хрисимов, Николай (1999) Салтовски паметници от България. Saltovo type finds from Bulgaria. - билингва. Археологически вести, 1999, кн.1, с. 27-30. ISSN 1311-2201(print)

Хрисимов, Николай (1999) Салтовские находки из Северной Болгарии Analele asociatiei nationale a tinelor istorici din Moldova. Annual istoric. Chisinau, 1999, pр.134-136. ISBN 9975-72-085-4; CZU 94 (478) (082):378.1

Хрисимов, Николай (2012) Храната в Първото българско царство. Стандарти на всекидневието през Средновековието и Новото време. Сборник материали от Първа и Втора научни кръгли маси. Ред. Красимира Мутафова, Надежда Христова, Ивелин Иванов, Гергана Георгиева. – В. Търново: Faber, 2012, с. 201-232. ISBN 978-954-400-721-8; COBISS.BG-ID 1250887908

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/