Публикации в научна област/раздел Психология / Psychology


Бораджиева, Елена (2019) Първите седемнадесет години от 35-годишното история на психологичната лаборатория на Националния военен университет(изповед на първия психолог), Сборник доклади от Юбилейна научна конференция "140 години военно образование - традиции и перспективи", издателски комплекс на НВУ "Васил Левски", Велико Търново, ISBN 978-954-753-283-0,COBISS.BG-ID - 1290606308 Велико Търново

Будева, Соня (2009) „Адиктивното поведение през погледа на диспозиционното направление”, с-к „Приложна психология и социална практика”, УИ на ВСУ „Черноризец Храбър”, 2009, ISSN 1314-0507, COBISS.BG-ID 1125179108 УИ на ВСУ „Черноризец Храбър”

Будева, Соня (2011) „Синдром на емоционалното изгаряне сред помагащите професионалисти /в частност социални работници/ - причини и следствия, Сб. „Социални изследвания”, УИ, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, 2011, с.117-134, ISBN 978-954-524-771-2; (COBISS.BG-ID 1237694692) УИ, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”

Будева, Соня (2016) Professional deformations in social work: Burnout and Secondary traumatic stress. Forum of Studies of Society, International Conference on Social Sciences and Humanities, 31.03.2016, Craiova, Romania, p.35-47, Editura Pro Universitaria, Bucharest, Romania, ISBN 978-606-26-0710-4, Indexed in Clarivate Analytics Conference Proceedings Citation Index (former Thomson Reuters - ISI Web of Science) Editura Pro Universitaria, Bucharest, Romania, ISBN 978-606-26-0710-4, Indexed in Clarivate Analytics Conference Proceedings Citation Index (former Thomson Reuters - ISI Web of Science).

Будева, Соня (2018) Secondary traumatization: an occupational risk for the helping professionals, публикувано в Социальная работа в современном мире: взаимодействие науки, образования и практики: материалы юбилейной X Международ. науч.-практ. конф. (27-28 ноября 2018 года, г.Белгород) / Под общ. ред. К.Ю. Королевой. – Белгород: ООО «Эпицентр», 2018. – 348 с., ISBN 978-5-6041985-3-7, стр.12-19 Индексиране в международни бази данни: РИНЦ Королевой. – Белгород: ООО «Эпицентр»

Будева, Соня (2005) Акценти във фамилната социална работа, с-к “Социална работа с деца и семейства”, изд.”Горекс прес”, София, 2005, с.99-105, ISBN 954-616-145-4, COBISS.BG-ID 1043239652 Изд.”Горекс прес”, София

Будева, Соня (2005) Влияние на личностовата характеристика “търсене на усещания” за развитие на адиктивно поведение, сп.”Психологични изследвания”, кн.3, 2005, с.49-54, АИ „Проф. Марин Дринов”, ISSN 1311-4700, COBISS.BG-ID 1121294820, Индексиране в международни бази данни: ERIH PLUS, CEEOL, реферирано във ВИНИТИ РАН сп.”Психологични изследвания”, кн.3, 2005, АИ „Проф. Марин Дринов”, Индексиране в международни бази данни: ERIH PLUS, CEEOL

Будева, Соня (2010) Да се справим с проблемното поведение при малките деца: Един пример с Терапия за взаимодействие „Родител-дете”, сп. „Психологически изследвания”, кн.2 / 2010, стр.133-140, АИ „Проф. Марин Дринов”, ISSN 1311-4700, COBISS.BG-ID 1121294820, Индексиране в международни бази данни: ERIH PLUS, CEEOL, реферирано във ВИНИТИ РАН сп. „Психологически изследвания”, кн.2 / 2010, АИ „Проф. Марин Дринов”, Индексиране в международни бази данни: ERIH PLUS, CEEOL

Будева, Соня (2012) Етиологични теории за адиктивното поведение, сб. "Приложната психология - възможности и перспективи`2012, с.512-526, УИ „Черноризец Храбър”, Варна, ISSN 1314-8397, COBISS.BG-ID 1249054180 УИ „Черноризец Храбър”, Варна

Будева, Соня (2011) За „тъмната” страна на социалните мрежи, сп. „Психологически изследвания”, АИ „Проф. Марин Дринов”, Книжка 2 (2011), Статия 23 // Issue 2 (2011), Article 23, с.231-239, ISSN 1311-4700, COBISS.BG-ID 1121294820, Индексиране в международни бази данни: ERIH PLUS, CEEOL, реферирано във ВИНИТИ РАН сп. „Психологически изследвания”, АИ „Проф. Марин Дринов”

Будева, Соня (2011) Личност и адиктивно поведение, автореферат към докторска дисертация, СУ, www.uni-sf.bg/index.php/bul/universitet_t/nauchna_dejnost , 2011 СУ, www.uni-sf.bg/index.php/bul/universitet_t

Будева, Соня (2008) Личностовите характеристики като предиктори за адиктивно поведение, сп. “Психологически изследвания”, кн.2 / 2008, стр.27-34, АИ „Проф. Марин Дринов”, ISSN 1311-4700, COBISS.BG-ID 1121294820, Индексиране в международни бази данни: ERIH PLUS, CEEOL, реферирано във ВИНИТИ РАН сп. “Психологически изследвания”, кн.2 / 2008, АИ „Проф. Марин Дринов”, Индексиране в международни бази данни: ERIH PLUS, CEEOL

Будева, Соня (2014) Между рая и ада. За зависимостите и ролята на помагащите професионалисти, второ разширено и преработено издание, Изд. "Фабер", В.Търново, 392 стр., ISBN: 978-954-400-808-6, COBISS.BG-ID 1269256164 Изд. "Фабер", В.Търново

Будева, Соня (2012) Между рая и ада. За зависимостите и ролята на помагащите професионалисти, изд. „Фабер”, В.Търново, 2012, 316 с. ISBN: 978-619-00-0126-3, COBISS.BG-ID 1250762468 Изд. „Фабер”, Велико Търново

Будева, Соня (2007) Опит за създаване на социо-демографски профил на хероинозависимите в България, с-к “Социални изследвания”, с.204-230, изд. ”Фабер”, В. Търново, 2007, 252 с., ISВN 978-954-775-877-3 (COBISS.BG-ID 1228540644) Изд. ”Фабер”, В. Търново

Будева, Соня (2012) Поиск ощущений и импульсивности как признаков, указывающих на возможность появления и развития аддиктивного поведения, сб. "Научный поиск в современном мире", II Международной научно-практической конференции, изд. „Перо”, Москва, 2012, с. 218-227, ISBN 978-5-91940-501-6, индексирано в база данни РИНЦ Изд. „Перо”, Москва

Будева, Соня (2018) Психосоциални рискови фактори в системата на социални услуги за лица с ментални увреждания, Списание "Социална работа", 2018, брой 1, година VI, стр.64-80, ISSN 1314-9644, под №1905 в НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНТЕН СПИСЪК НА СЪВРЕМЕННИ БЪЛГАРСКИ НАУЧНИ ИЗДАНИЯ С НАУЧНО РЕЦЕНЗИРАНЕ; Индексиране в международни бази данни: Scientific Indexing Services (SIS), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Open Academic Journals Index (OAJI), CiteFactor Списание "Социална работа", 2018, брой 1, година VI, стр.64-80, Индексиране в международни бази данни: Scientific Indexing Services (SIS), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Open Academic Journals Index (OAJI), CiteFactor

Будева, Соня (2003) Ролята на семейството като основен рисков и протективен фактор за развитие на адиктивно поведение, сб.”Теория и практика на социалната работа – проблеми и перспективи”, УИ „Св. Климент Охридски”, София, 2003, ISBN 954-07-1809-0 УИ „Св. Климент Охридски”, София

Будева, Соня (2005) Ролята на стресоустойчивостта в развитието на адиктивно поведение, сб. „Научните изследвания в социалната работа: състояние и приложение”, Изд. „ГорексПрес”, София, 2005, ISBN 954-616-152-7, COBISS.BG-ID 1044369380 Изд. „ГорексПрес”, София

Будева, Соня (2002) Социална работа със зависими – модел на работна сесия, Университетската специалност „Социални дейности” – състояние, проблеми, перспективи”, ИК „Комливес”, София, 2002, 954-90730-9-2, COBISS.BG-ID 1038869220 ИК „Комливес”, София

Будева, Соня (2005) Социални умения, изд.”Фабер”, В.Търново, 2005, 280 с., ISBN 954-775-527-7, COBISS.BG-ID 1045869284 Самостоятелно разработени от автора: Раздел първи - глава 13, Раздел трети - глави от 20 до 28, Раздел четвърти - от 1 до 22 Изд.”Фабер”, В.Търново

Будева, Соня (2011) Социални умения, изд.”Фабер”, В.Търново, 2011, 287 с. второ разширено и преработено издание, ISBN-978-954-400-627-3, COBISS.BG-ID 1245040356 Самостоятелно разработени от автора: Раздел първи - глава 13, Раздел трети - глави от 20 до 28, Раздел четвърти - от 1 до 22 Изд.”Фабер”, В.Търново

Бузов, Вихрен (2013) История на Философски факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" УИ "Св.св. Кирил и Методий"

Бургов, Пресиян (2008) Аспекти на когнитивния дисонанс и Аз – концепцията. В. Търново: УИ ”Св. св. Кирил и Методий”, Диоген, с. 137-148, 2008. ISBN 978-954-524-655-5, COBISS.BG-ID – 1230185700.

Бургов, Пресиян (2009) Възникване и редукция на когнитивния дисонанс след вземане на решение. В. Търново: УИ ”Св. Св Кирил и Методий”, Диоген, с. 186-195, 2009. ISBN 978-954-524-723-1, COBISS.BG-ID - 1234248164.

Бургов, Пресиян (2009) Процесите на когнитивния дисонанс през призмата на Модела за Аз – стандартите. В. Търново: УИ ”Св. Св Кирил и Методий”, Диоген, с. 188-204, 2009. ISBN 978-954-524-685-2, COBISS.BG-ID - 1230187236.

Бургов, Пресиян (2017) Психичният феномен когнитивен дисонанс Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий" Велико Търново с. 168, 2017. ISBN 978-619-208-106-5. COBISS.BG-ID - 1280400356.

Великова, Силвия (2016) Academic Discourse Comprehension Strategies in Listening to Lectures delivered in English as a Foreign Language Veliko Turnovo: St Cyril and St Methodius University of Veliko Turnovo. - pp. 278. COBISS.BG-ID 1278662116.

Великова, Силвия (2016) Стратегии за разбиране на академичния дискурс при слухово възприемане на лекции на английски език като чужд (автореферат на дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор”) Велико Търново: Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", 2006. - 52 с.

Георгиева, Виолета (2011) Supervisor’s and coach’s. Manual for work with multicultural groups. /Ed. Ingeborg Luif and Elisabeth Alder-Wuerrer/ Vienna, Austria, 63 p., Co-author: pp. 10–12. ISBN 978-3-200-02335-2. Vienna

Георгиева, Виолета (2004) Да се учим на ненасилие: Образователен подход за превенция на насилието. Помагало за учителя. Състав. Даниела Дерменджиева, Виолета Стойчева. Ред. Виолета Стойчева. В. Търново: Европейски информационен център, 130 с. /съавтор: с. 4–6, 15–24, 64–79, 95–99, 114–117). ISBN 954-90-888-6-3. COBISS.BG-ID – 1043395556. Велико Търново

Георгиева, Виолета (1996) Нравствените ценности и отговорностите на българското семейство. НАУЧНИ трудове на ВВОУ „В. Левски”, кн. 43, Обществени науки: част първа /Ред. кол.: полк. доц. д-р А. Г. Атанасов и др./, с. 204–211. ISSN 0861-0312 (print). COBISS.BG-ID - 1247780580. Велико Търново

Георгиева, Виолета (2010) Обединени в различието. Учебни материали за учителя. Съст. и ред. Виолета Стойчева Европейски информационен център, Велико Търново: „Мареа-Дизайн”, 143 с. ISBN 978-954-91864-4-4. Велико Търново

Георгиева, Златинка (2018) ВЛИЯНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ ПЕРЕЖИВАНИЙ НА ХРОНИЧЕСКИ БОЛЬНОГО И ЕГО СЕМЬЮ Семья и дети в современном мире. Том IV. Коллективная монография / под общей и научной редакцией доктора психологических наук, профессора В. Л. Ситникова — СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2018. с. 499-505. ISBN 978-5-8064-2637-7

Георгиева, Златинка (2020) ЖИВОТ В РЕМИСИЯ X Национална конференция по психотерапия „РАБОТА С ЛИПСВАЩОТО“. Организирана от Българска асоциация по психотерапия. София, 21-23.02.2020 г.

Георгиева, Златинка (2013) ПОЗИТИВНАТА ПСИХОТЕРАПИЯ ПРИ РАБОТА С ОНКОЛОГИЧНО БОЛНИ Сборник от Международна конференция „20 години Позитивна психотерапия в България. Наука, Образование, Практика“, Варна. Ред. Ив. Бончева. Варна: издателство „Славена“, 2013, с. 201-216. ISBN 978-954-579-978-5 COBISS.BG-ID 1257833700

Георгиева, Златинка (2015) ПСИХОЛОГИЧНИ ИЗМЕРЕНИЯ НА СМИСЪЛА НА БОЛЕСТТА Първа студентска научна конференция на тема „Психичното здраве-съвременни предизвикателства. Стигма за психичната болест” организирана от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, Философски факултет

Гърбачева, Анелия (2013) Évaluation d’un projet pilote d’éducation inclusive pour enfants d’âges préscolaire et scolaire en Bulgarie. De l'intégration à l'inclusion scolaire : regards sur les défis actuels de l'école. 8 – 10 avril 2013 – Bienne (CH) Bienne (CH). De l'intégration à l'inclusion scolaire : regards sur les défis actuels de l'école

Гърмидолова, Мариана (2004) М. МОЙНОВА. Психодиагностичен комплекс графични тестове. - В: Ръководство за изследване на детето. Под ред. на Б. Минчев – 2 част. София: Веда Словена - ЖГ, 2004, 312-331 с. ISBN 954-8510-84-7(ч 2); COBISS.BG-ID 1044945892 ISBN 954-8510-84-7(ч 2); COBISS.BG-ID 1044945892

Дерменджиев, Атанас (2015) Географската психология като взаимоотношение „картина – дух“. Сб. от Юбилейна международна научна конференция "50 години Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ 1963-2013. Секция Исторически факултет. Велико Търново, 18-20 май 2013. Ред. Б. Борисов. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2015, с.159-164., ISBN: 978- 619-208-002-0. COBISS.BG-ID 1274198756

Димитрова, Яна (2015) Психологически и социалнопедагогически измерения на хомосексуалността В: Библиотека "Диоген", 23(1), УИ "Св. Св. Кирил и Методий". с.131-138. ISBN 978-619-208-063-1; COBISS.BG-ID - 1287490276 http://journals.uni-vt.bg/diogen/bul/vol23/iss1/

Димитрова, Яна (2018) Хомосексуална ориентация при жени и девойки - социалнопедагогически проблеми. Велико Търново: "Фабер", 2018. - 152 с. ISBN 978-619-00-0860-6; COBISS.BG-ID - 1289628900

Драганова-Стойкова, Тамара (2006) „Екопрозорец” - Ден на Земята. - В: Помагало за класния ръководител. Велико Търново: Издателство "Фабер", 2006, с. 194-199. ISBN–10: 954-775-630-3, ISBN–13: 978-954-775-630-4

Драганова-Стойкова, Тамара (2019) Географското образование и образователната реформа – ключ към превантивност и защита на населението при неблагоприятни природни явления – нормативна проекция. Сборник доклади от Научна конференция „Актуални проблеми на сигурността” – 17-18 октомври 2019 г., Велико Търново, ИК на НВУ „Васил Левски”, с. 561 - 576, 2019. ISSN 2367-7473.

Драганова-Стойкова, Тамара (2019) За правилата и алгоритмите в обучението по география и икономика като психолого – педагогическа технология и дидактическа интерпретация. Сборник доклади от Научна конференция „Актуални проблеми на сигурността” – 17-18 октомври 2019 г., Велико Търново, ИК на НВУ „Васил Левски”, с. 536 - 547, 2019. ISSN 2367-7473.

Драганова-Стойкова, Тамара (2008) Модел за формиране на граждански позиции у учениците. Съвременни образователни технологии в основното училище, Научно-практическа конференция, Велико Търново. Ред. Цветанка Рашкова, Катина Илева. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2008, с. 40-51. ISBN 978-954-524-628-9

Драганова-Стойкова, Тамара (2007) Необходимост от психологическа подготовка на учениците при провеждане на модул туризъм. - В: Туристически и спортни практики в училище. Велико Търново: „Фабер”, 2007, с. 92-99. ISBN 978-954-775-700-4

Драганова-Стойкова, Тамара (2019) Поведенчески модели за защита на населението при неблагоприятни природни явления в учебниците по география и икономика за VIII клас – дидактически ресурс, правила и интерпретации (първа част). Сборник доклади от Научна конференция „Актуални проблеми на сигурността” – 17-18 октомври 2019 г., Велико Търново, ИК на НВУ „Васил Левски”, с. 548 - 560, 2019. ISSN 2367-7473.

Драганова-Стойкова, Тамара (2004) Проблемното обучение по география в СОУ. Сб. от Международна научно-практическа конференция „Хуманизъм и прагматизъм в образованието на 21 век”, Варна. Ред. Росица Бърдарска. Варна: Изд. "Славена", 2004, с. 45 - 49. ISBN 954-579-415-1

Драганова-Стойкова, Тамара (2008) Форум театър - Модел за формиране на възпитателни нагласи у ученици, като отговорни бъдещи родители. - В: Отговорно родителство. Велико Търново: ИК „Знак 94”, 2008, с. 118-124. ISBN 978-954-8709-90-3

Драганова-Стойкова, Тамара (2008) Час на класа – място за себепознание. Eдин класов тренинг за търсене на пътища към самопознанието. Съвременни образователни технологии в основното училище, Научно-практическа конференция, Велико Търново. Ред. Цветанка Рашкова, Катина Илева. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2008, с. 52-56. ISBN 978-954-524-628-9

Дунева, Доротея (2018) ЛИЧНОСТНИ ДИСПОЗИЦИИ ЗА АСОЦИАЛНО ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ЮНОШИТЕ ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" библиотека "Диоген"

Легкоступ, Пламен (2007) “Связи и зависимости между интеллектом и творческими способностями", Научные труды Московского Педагогического Государственного Университета, серия: Психолого-педагогические науки, Сборник статей - Международной научно-практической конференции, посвященной 85-летию факультета дошколной педагогики и психологии и 135-летию Московского Педагогического Государственого Университета, 16-17 марта 2007 года, Москва Москва, Русия, Московски държавен педагогически университет

Легкоступ, Пламен (2007) Legkostup, Pl., "L`education artistique au sein de l`education integratrice", Destination: Integration scolaire – approaches educatives belgo-bulgares, 115 стр, авторски колектив; Mons, Belgique, Universite de Mons-Hainaut, UMH, 2007, pp 83-93, D/2007/9708/1 Université de Mons-Hainaut, UMH, Belgique

Легкоступ, Пламен (2007) Изобразителното изкуство и интегрираното обучение, Интеграцията като идея, политика и тенденция в образованието, авторски колектив - Пенка Костова, Анелия Гърбачева, Иван Карагьозов, Мари-Клер Алевик, Гилен Мажерот, Моник Дьопре, Пол Дюпон, монография, 172 стр, Велико Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2007, 111-134 стр, ISBN 978-954-598-5; COBISS.BG-ID 1226964708; рецензенти: проф. Гинка Димитрова, доц. Живко Карапенчев, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново

Манолов, Манол (2019) Синдром на мъртвия Аз и на неизградената идентичност. Синдромът на Ван Гог; Автотомията. В "Психопатология Казуси", трета част. Част от авторския колектив. Издателство Лакс бук - гр. Пловдив - 2019. ISBN 978-619-189-126-9, стр. 1101 - 1107

Марковска, Ангелина (2019) Correlation «Socialism Culture» in the Context of Comparative Anthropology(Psychological Attitudes and Political Behavior// «Социализм культуры» в контексте сравнительной антропологии (психологические установки и политическое поведение). АНАНЬЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ — 2019 "ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕСТВУ, ГОСУДАРСТВУ, ПОЛИТИКЕ" МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 22 – 25 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА, ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ РОССИЙСКИЙ ФОНД ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО, Изд. "Скифия Принт", С. Петербург, стр.21-22; ISBN 978-5-98620-405-5

Минев, Тодор (2001) Проблеми на ресоциализацията. Велико Търново: Фабер, 2001 с.184 ISBN 904-9541-89-4 Велико Търново

Момов, Митко (1993) За книгата на Мераб Мамардашвили „Как аз разбирам философията“; „Виена в зората на XX век“ Сп. Философски алтернативи, кн. 4, година VI, vol.VI, с. 88-97,105-107. ISSN 0861-7899

Няголова, Марияна (2017) Гуцу Е. Г., Няголова М. Д. (2017) Проектирование учебного занятия в ВУЗе на основе компетентностного подхода. Вестник Мининского университета. 2017 №2, 12 с. Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина. http://vestnik.mininuniver.ru/reader/search/proektirovanie-uchebnogo-zanyatiya-v-vuze-na-osnov/ Нижний Новгород, Руска Федерация

Няголова, Марияна (2016) Д. Т. Кацаров и идеи функционализма в болгарской психологии первой половины XX века. История отечественной и мировой психологической мысли: судьбы ученых, динамика идей, содержание концепций. Материалы Всероссийской конференции по истории психологии «VI Московские встречи» 30 июня – 02 июля 2016. Отв. ред. А.Л. Журавлев, В. А. Кольцова, Ю. Н. Олейник. с. 337 - 349. Москва: Институт психологии РАН, Россия

Няголова, Марияна (1994) Доктор по психология (19.00.01. обща психология, история на психологията) Няголова М. Д. (1994) Структурно-генетический подход к изучению психики в трудах А. Валлона и С. Л. Рубинштейна (сопоставительный анализ). - автореферат кандидат. дис., Москва: ИП РАН, 15 с., COBISS.BG-ID - 1254781412 Москва

Няголова, Марияна (1999) Няголова М. (1999) Анри Валон и зрелостта на френската генетична психология - Дом, дете, детска градина. 1999. к. 1 с. 87-91.ISSN 1310 -0580 COBISS.BG-ID – 1119970020 София

Няголова, Марияна (1999) Няголова М. Д. (1999) Принцип единства сознания и деятельности С.Л. Рубинштейна в контексте европейской гуманитаристики - Психологический журнал. 1999. Том 20. №5. с. 20 - 26. Print ISSN: 0205-9592 Scopus| RSCI WoS | ERIH PLUS COBISS.BG-ID – 1118293476 Москва, Руска Федерация

Няголова, Марияна (2006) Няголова М. Д. (2006) Представления болгарских ученых о роли С. Л. Рубинштейна в истории российской психологии, сб. Образ Российской психологии в регионах страны и в мире, под ред. А. А. Алексапольского, И. С. Кострикиной, А. В. Юревича, Издательство „Институт психологии РАН”, Москва, с. 27 - 31. Москва

Няголова, Марияна (2016) Няголова М. Д. (2016) Теодюль Рибо в проблемном поле современной историографии психологии, Смальта, №1, 2016, с. 44 – 48. Новосибирск. http: // smalta-ckt.ru Новосибирск, Руска федерация

Няголова, Марияна (2017) Няголова М. Д. (2017) Методологические особенности определения предмета психологии в "Основах психологии" С. Л. Рубинштейна и "Общей психологии" С. С. Казанджиева. Перспективы психологической науки и практики: сборник статей Международной научно - практической конференции. РГУ им. А. Н. Косыгина, 16 июня 2017 г. / под ред. В.С. Белгородского, О.В. Кащеева, И.В. Антоненко, И.Н. Карицкого.Москва: ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина», 2017. с. 100 - 104. Москва Руска Федерация

Няголова, Марияна (2017) Няголова М. Д. (2017) Персональный состав и направленность исследований в Московской научной школе С. Л. Рубинштейна, Институт психологии Российской академии наук, Человек и мир, Т. 1, №1 (январь - март), с. 151 - 163. Москва, Руска Федерация

Няголова, Марияна (2017) Няголова М. Д. (2017) Сопоставительный анализ проблемы общения в психологических трудах Б. Г. Ананьева и Б. Ф. Ломова. Ананьевские чтения 2017. Преемственность в психологической науке: В. М. Бехтерев, Б. Г. Ананьев, Б. Ф. Ломов. Материалы международной научной конференции 24 – 26 октября 2017 года. Ответственные редакторы: А. В. Шаболтас, Л. А. Головей. Санкт – Петербург: Айсинг. 2017. с. 410 – 412. Санкт - Петербург, Русия

Няголова, Марияна (2018) Няголова М. Д. (2018) Вклад А. В. Брушлинского в критику культурно-исторической теории мышления. Методология и история психологии. 2018. Вып. 2. с. 22 - 32. Москва, Руска федерация

Няголова, Марияна (2019) Няголова М. Д. (2019) Вклад Л. И. Анцыферовой в изучение истории французской психологии XX века. Методология, теория, история психологии личности. Отв. ред. А. Л. Журавлев, Е. А. Никитина, Н. Е. Харламенкова. Москва: Издательство «Институт психологии РАН», 2019, С. 291 – 299. ISBN 978-5-9270-0397-6 гр. Москва, Руска федерация

Няголова, Марияна (2017) Няголова М. Д. У истоков российско-болгарской школы психиатрии и неврологии. Электронный научный журнал История российской психологии в лицах: Дайджест ISSN 2415 – 7953 (РИНЦ). Российское психологическое зарубежье. №5 (2017). 107 – 133. Москва, Руска федерация

Няголова, Марияна (2017) Няголова М. Д., Муртазина И. Р. (2017) Христо Т. Димитров – болгарский историк психоанализа. Ананьевские чтения 2017. Преемственность в психологической науке: В. М. Бехтерев, Б. Г. Ананьев, Б. Ф. Ломов. Материалы международной научной конференции 24 – 26 октября 2017 года. Ответственные редакторы: А. В. Шаболтас, Л. А. Головей. Санкт – Петербург: Айсинг. 2017. с. 412 – 413. Санкт - Петербург, Русия

Няголова, Марияна (2017) Няголова М., Гатев Л. (2017) Изучаването на съня в българската психология и психиатрия от първата половина на XX век. Юбилеен сборник по случай 20-годишнината на Философски факултет на Великотърновския университет, с. 135 - 154. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий"

Няголова, Марияна (2017) Няголова М., Филипова В.(2017) Сотир Бранков и началото на българската юридическа психология. Юбилеен сборник по случай 20-годишнината на Философски факултет на Великотърновския университет. с. 123 - 135. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий"

Павлов, Пламен (2019) Книга за двама тоталитарни лидери и за отговорността на Човечеството.– Веселин Борисов. Близнаци с различен образ (Хитлер и Сталин един до друг). София, Изд. къща "Горекс Прес", 2019, 7-14. ISBN 978-954-616-294-6 София

Павлов, Пламен (1985) Към социално-психологическата характеристика на въстанието начело с Петър и Асен и действията на българската армия (1186 – 1196).- Юбилеен сборник на възпитаници на ВТУ “Кирил и Методий” (Исторически факултет), т. І. В. Търново, 1985, 203-210. В. Търново

Петрова, Красимира (2002) Analysis Of The Guidance And Advisory Models in Bulgaria Based Of The Questionnaire For Professionals, OPEN GUIDANCE AND ADVISORY SERVICES MODEL FOR AN OPEN EUROPE електронно издание идентификационен номер 17253 http://www.openguide.hit.bg/vaprosnik/konsultirane%20prevod-eng.doc, СОФИЯ

Петрова, Красимира (2014) MODERN TRENDS IN PROVIDING SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL SUPPORT for ELDERLY PEOPLE,СУЧАСНІ ПІДХОДИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ТА КОРЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ З РІЗНИМИ ВІКОВИМИ ГРУПАМИ НАСЕЛЕННЯ, Одека, 2014 УИ с.186-195, ISSN 2304-1609 Одеса

Петрова, Красимира (2018) Альтернативные модели ухода за брошенными детьми в Болгарии. Сб. «СЕМЬЯ И ДЕТИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ», т.4 В: Международная научно-практическая конференция, под общей и научной редакцией доктора психологических наук, профессора В. Л. Ситникова Санк-Петербург, РГПУ им.Герцена, 2018 с.161-166, ISBN 978-5-8064-2637-7 Санкт Петербург

Петрова, Красимира (2007) Водещият в групата за социална и психологическа подкрепа.-В: сб. "Социални изследвания" /Сборник с доклади от научно-практическа конференция 9-12 септември 2007/ , Велико Търново 2007 Фабер с. 148-160 ISBN 978-954-524-775-877-3 COBISS.BG-ID 1228540644 В.Търново COBISS.BG-ID 1228540644

Петрова, Красимира (2014) Генограмата в консултирането на деца, Дни на науката. СУБ, Университетско издателство „Св.св.Кирил и Методий” 2014, с.45-49 ISSN 1314-2283 COBISS.BG-ID 1232486884 В.Търново COBISS.BG-ID 1232486884

Петрова, Красимира (2013) Груповата социална работа със стари хора В: сп. "Съвременна хуманитаристика", бр. 1,Бургас, издателство на БСУ, 2013 с.20-26 ISSN 1313-9924 COBISS.BG-ID 1125170660 Бургас COBISS.BG-ID 1125170660

Петрова, Красимира (2015) Деца, отглеждани и възпитавани в семейства на близки и роднини. Велико Търново: Фабер, 2015 с.170, ISBN: 978-619-00-0225-3 COBISS.BG-ID 1271371492 В.Търново COBISS.BG-ID 1271371492

Петрова, Красимира (2011) Диференциални характеристики на старите хора. - В: сб. "Диоген", Велико Търново: УИ "Св.св.Кирил и Методий", 2011, с. 81-92 ISBN 978-954-524-836-8 COBISS.BG-ID 1246030052 В.търново COBISS.BG-ID 1246030052

Петрова, Красимира (2009) Ейджизмът в социалната работа. - В:сб.”25 години Педагогически факултет”, Велико Търново: УИ "Св.св.Кирил и Методий", 2009,с. 193-200 ISBN 978-954-400-422-4 COBISS.BG-ID 1236540644 Велико Търново COBISS.BG-ID 1236540644

Петрова, Красимира (2009) Ефекти на институционализацията и социалната изолация в СУПЦ В: сб. "Педагогически алманах",Т.17 бр. 2 2009 УИ "Св.св.Кирил и Методий" с. 29-53 ISSN 1310-358X COBISS.BG-ID 1121205220 В.Търново COBISS.BG-ID 1121205220

Петрова, Красимира (2013) Изработване на правила в групи за социална подкрепа. В": Педагогически алманах", т.2, Велико Търново: Университетско издателство „Св.св.Кирил и Методий”, 2013, с.197-201 ISSN 1310-358X COBISS.BG-ID 1121205220 В.Търново COBISS.BG-ID 1121205220

Петрова, Красимира (2009) Индивидуалната помощ. Велико Търново: Фабер, 2009, с.187 ISBN 978-954-400-079-0 В.Търново

Петрова, Красимира (2001) Институциите за отглеждане на деца, лишени от родителски грижи. В Сп. "Обществено възпитание", бр.4 София "Хермес прес"ООД, с.43-47 ISNN 0204-8515 COBISS.BG-ID 1278476516 София COBISS.BG-ID 1278476516

Петрова, Красимира (2009) Консултирането като основен метод в дейността на социалния асистент, сб. "Наръчник за социалния асистент" Велико Търново: 2009 с. 53-57 Велико Търново

Петрова, Красимира (2000) Кризи в личностното развитие на учениците. В: сп. Обществено възпитание, бр. 1 София,"Хермес-прес"ООД, с.2-5 ISNN 0204-8515 COBISS.BG-ID 1278476516 София COBISS.BG-ID 1278476516

Петрова, Красимира (2007) Лидерите в социално-психологическите институции. Велико Търново: Фабер,2007 с.315, ISBN: 978-954-775-720-2 COBISS.BG-ID 1226768356 В.търново COBISS.BG-ID 1226768356

Петрова, Красимира (2001) Личности, общности и групи в ситуация на риск. Велико Търново: Фабер, 2001, с. 118, ISBN: 954-775-055-0 COBISS.BG-ID 1037741028 В.търново COBISS.BG-ID 1037741028

Петрова, Красимира (2001) Личностни черти на лидерите в домовете за юноши и девойки. - В: Сп. "Педагогика", бр.3 София Аз-буки 2001 с.47-49 ISSN 0861-3982 COBISS.BG-ID 1119662308 София COBISS.BG-ID 1119662308

Петрова, Красимира (2001) Междуличностните отношения в домовете за деца, лишени от родителлски грижи /домове за юноши и девойки/. В.Търново Фабер, с.151 ISBN: 954-775-017-8, COBISS.BG-ID 1041327588 В.търново COBISS.BG-ID 1041327588

Петрова, Красимира (2005) Междуличностните отношения на лидерите в домовете за деца, лишени от родителска грижа 1.2 Теория на възпитанието и дидактика В.Търново

Петрова, Красимира (2001) Междуличностните отношения-същност и характеристики. В: Годишник "Трудове на ВТУ", т.6, кн.4,Велико Търново: УИ "Св.св.Кирил и Методий" 1994 с.29-47 ISSN 0204-6369 COBISS.BG-ID 1177167588 В.Търново COBISS.BG-ID 1177167588

Петрова, Красимира (2003) Методика за оценка на риска за личности, групи и общности. сп. Диоген, Велико Търново УИ "Св.св.Кирил и Методий" 2003 с. 139-153 ISBN 954-524-314-7 COBISS.BG-ID 1040475876 В.Търново COBISS.BG-ID 1040475876

Петрова, Красимира (2014) Методика на планирането в помагащата дейност. - В: "Диоген", Университетско издателство „Св.св.Кирил и Методий”, 2014,с. 64-79, ISBN 978-954-524-974-7 COBISS.BG-ID 1268297444 В.Търново COBISS.BG-ID 1268297444

Петрова, Красимира (2000) Невербалната комуникация /дизайн на семинар/. В:сп. "Начално образование", кн. 5-6, София 2000, с. 17-24 ISSN 0204-4951 COBISS.BG-ID 1153339620 София COBISS.BG-ID 1153339620

Петрова, Красимира (2001) Невербалната комуникация като начин за общуване. В: сп. "Диоген", "Философия и психология",Велико Търново 2001, УИ "Св.св.Кирил и Методий"с. 143-169 ISBN 954-524-258-2 COBISS.BG-ID 1036583140 В.Търново COBISS.BG-ID 1036583140

Петрова, Красимира (2010) Оранизационен анализ на социалните институции за стари хора. - В: сп."Педагогически алманах", Велико Търново: УИ "Св.св.Кирил и Методий", 2010, с.90-100 ISВN 978-945-524-766-8 COBISS.BG-ID 1121205220 В.ТЪРНОВО COBISS.BG-ID 1121205220

Петрова, Красимира (2014) Помагало за провеждане на социално-педагогическата практика на студентите психолози. Велико Търново: 2014, Фабер,с.235, ISBN: 978-619-00-0180-5 COBISS.BG-ID 1265886436 В.Търново COBISS.BG-ID 1265886436

Петрова, Красимира (2009) Помощ за самопомощ /практикум по групова работа/. Велико Търново: Фабер, с.196, ISBN 978-954-400-080-6 В.Търново

Петрова, Красимира (2010) Помощ за старите хора. Велико Търново: Фабер, 2010, с. 231, ISBN 978-954-400-201-3 COBISS.BG-ID 1231565764 В.Търново COBISS.BG-ID 1231565764

Петрова, Красимира (2003) ППробацията - необходима алтернатива на лишаване от свобода. Плевен: Клуб "Отворено общество" 2003 с . 27 Плевен

Петрова, Красимира (2013) Приемане на смъртта и социална подкрепа. В: "Педагогически алманах", т. 1, Велико Търново: Университетско издателство „Св.св.Кирил и Методий”, 2013, с.143-151, ISSN 1310-358X COBISS.BG-ID 1121205220 В.Търново COBISS.BG-ID 1121205220

Петрова, Красимира (2001) Проблеми на ресоциализацията /психологическа и социално-педагогическа подкрепа на краткосрочно осъдени нерецидивисти в затвора и след освобождаване/, Велико Търново, Фабер 2001, с.184 /46-67; 100-126 и 139-153/, ISBN 954-9541-89-4 В.Търново

Петрова, Красимира (2018) Проблеми на социалната интеграция на младежи от ромската общност /нагласи за труд и професионално обучение/. ВТ: изд. Ивис с.212 ISBN 978-619-205-093-1 COBISS.BG-ID 1288473316 В.Търново COBISS.BG-ID 1288473316

Петрова, Красимира (2013) Проблемът за трудностите в училище. - В: СУБ, Велико Търново Университетско издателство „Св.св.Кирил и Методий” с. 397-403 ISSN 1310-358X COBISS.BG-ID 1232486884 В.Търново COBISS.BG-ID 1232486884

Петрова, Красимира (2000) Проект "Първи стъпки навън" /ресоциализационна падкрепа на краткосрочно осъдени нерецидивисти от затворническото общежитие гр. В.Търново/. Велико Търново, Фабер 2000 151 /40-59 и 113-126 /ISBN 954-9541-81-9 COBISS.BG-ID 1036465636 В.Търново COBISS.BG-ID 1036465636

Петрова, Красимира (2005) Противодействие на детската престъпност. Превенция на рисковото поведение и защита на децата от престъпни посегателства. Габрово: Общинска програма 2005 с. 28 идентификационен номер 17252 Габрово

Петрова, Красимира (2014) Психологически анализ на началната училищна възраст през социално-педагогическите теории. - В:"Педагогически алманах", Велико Търново: Университетско издателство „Св.св.Кирил и Методий”, 2014, с.131-146, ISBN 1310-358X COBISS.BG-ID 1121205220 В.Търново COBISS.BG-ID 1121205220

Петрова, Красимира (2012) Психологически анализ на социалната работа с хора от третата възраст - 3.2.Психология /Педагогическа и възрастова психология/ В.Търново

Петрова, Красимира (2018) Психологически предпоставки за адаптация на младите учители. Роля на наставничеството. - В сп. "Психологическое обозрение", ноември - 2018, © American Psychological Association, eISSN: 1939-1471,с.1069-1078. SSN: 0033-295X САЩ

Петрова, Красимира (2002) Психологически проблеми на безработицата. - В: България в началото на ХХІ век – икономическа, правна и социална трансформация,Велико Търново Фабер с.246-250 ISBN 954-775-122-0 В.Търново

Петрова, Красимира (2017) Психологически фактори за девиантно поведение, „Изкуството да обичаш и отговорността за собственото съществуване. Пътят ни (не)извървян....” Велико ТЪРНОВО: електронно издание на УИ "Св.св.Кирил и Методий",2017 с.165-176, ISBN 978-619-208-105-8 COBISS.BG-ID 1283367140 В.Търново COBISS.BG-ID 1283367140

Петрова, Красимира (2015) Психологически характеристики на реинтегрирани деца в семейства на близки и роднини.- В: Сб. "20 години специалност "Психология" - Пътуване към себе си, Велико Търново: "Университетско издателство „Св.св.Кирил и Методий” 2015, с. 187-193 ISBN 978-619-208-022-8 COBISS.BG-ID 1279489764 В.Търново COBISS.BG-ID 1279489764

Петрова, Красимира (2017) Психологическо консултиране на сексуални проблеми в ранна зрялост, Изкуството да обичаш и отговорността за собственото съществуване. Пътят ни (не)извървян....Велико ТЪРНОВО: електронно издание на УИ "Св.св.Кирил и Методий", 2017, с.265-271, ISBN 978-619-208-105-8 COBISS.BG-ID 1283367140 В.търново COBISS.BG-ID 1283367140

Петрова, Красимира (2009) Психологична оценка на реинтегрирани в семейството деца. В:сб. "Диоген", Велико Търново 2009 УИ "Св.св.Кирил и Методий" с. 86-94 ISBN 978-524-685-2 COBISS.BG-ID 1230187236 В.Търново COBISS.BG-ID 1230187236

Петрова, Красимира (2013) Психологични аспекти на проблема за смъртта в третата възраст, Научни трудове на РУ, Русе 2013 Издадетлство на РУ "Ангел Кънчев" с.85-89 ISSN 1311-3321 /НРС/ Русе /НРС/

Петрова, Красимира (2014) Психологични детерминанти на подкрепата за старите хора, Велико Търново: 2014,с. 323,Фабер, ISBN:978-619-00-0077-8 COBISS.BG-ID 1266265572 В.Търново COBISS.BG-ID 1266265572

Петрова, Красимира (2009) Психологични детерминанти на работата с индивидуален случай.- В сб."Диоген", Велико Търново, УИ "Св.св.Кирил и Методий", 2009, с. 101-122 ISBN 978-524-685-2 COBISS.BG-ID 1234248164 В.Търново COBISS.BG-ID 1234248164

Петрова, Красимира (2013) Психология на социалната работа като научна изследователска проблематика и учебна дисциплина, Знанието - традиции, иновации и преспективи, т. 1, Издателство на БСУ, с 344-247 ISBN 9780954-9370-95-9 COBISS.BG-ID 1261419492 Бургас COBISS.BG-ID 1261419492

Петрова, Красимира (2007) Работа в група /тренингови и психотерапевтични техники/. Велико Търново: Фабер, с.168, 2007 ISBN:978-954-775-719-6 COBISS.BG-ID 126775524 В.Търново COBISS.BG-ID 126775524

Петрова, Красимира (2016) Рецензия на учебник на В.Чавдарова "Психология и психопатология на управлението" ,Велико Търново: УИ "Св.св.Кирил и Методий", с. 206 ISBN 978-619-208-068-6 COBISS.BG-ID 1277431780 В.Търново COBISS.BG-ID 1277431780

Петрова, Красимира (2015) Рисково поведение и психологическа практика. Велико Търново: Фабер, 2015, с.402, ISBN: 987-619-00-0224-6 COBISS.BG-ID 1271370724 В.Търново COBISS.BG-ID 1271370724

Петрова, Красимира (2013) Ролята на терапевтичните фактори в груповата работа. В:сб. Диоген, Велико Търново: Университетско издателство „Св.св.Кирил и Методий”, 2013 с.59-67, ISBN: 978-954-524-974-7 COBISS.BG-ID 1260455396 В.Търново COBISS.BG-ID 1260455396

Петрова, Красимира (2000) Роми и училище. В: сп. "Обществено образование", бр. 5 , София "Хермес прес" ОООД, с. 35-39 ISNN 0204-8515 COBISS.BG-ID 1278476516 София COBISS.BG-ID 1278476516

Петрова, Красимира (2004) Семейната групова конференция – същност и приложение в България. В: сп."Диоген", Велико Търново , 2004 УИ "Св.св.Кирил и Методий", с.138-153 ISBN 954-524-397-X COBISS.BG-ID 1043207908 В.Търново COBISS.BG-ID 1043207908

Петрова, Красимира (2012) Социална и психологична помощ за деца и младежи с различен етнически произход, Педагогически алманах, т. 1, Университетско Издателство "Св.св.Кирил и Методий" 2012 с.49-57 ISSN 1310-358X COBISS.BG-ID 1121205220 В.Търново COBISS.BG-ID 1121205220

Петрова, Красимира (2010) Социална работа с общността на младежите. В "Педагогически алманах" кн.1, Велико Търново:УИ "Св.св.Кирил и Методий", с.49-57, ISSN 1310-358X COBISS.BG-ID 1121205220 В.Търново COBISS.BG-ID 1121205220

Петрова, Красимира (2005) Социалната власт на лидерите. В: сб. "Диоген", Велико Търново 2005 УИ "Св.св.Кирил и Методий" с.101-108 ISBN 954-524-473-9 COBISS.BG-ID 1044791780 В.Търново COBISS.BG-ID 1044791780

Петрова, Красимира (2014) Социално-психологичен тренинг: теория, методика, практика. Велико Търново: Фабер, 2014, с.328, I ІSBN: 987-619-00-0078-5 COBISS.BG-ID 1266256868 В.Търново COBISS.BG-ID 1266256868

Петрова, Красимира (2006) Социално-психологически аспекти на груповата супервизия като теория и практика. В: Сб. „Политика, европейска интеграция и социална промяна – философско-психологически проблеми”, Велико Търново 2006 УИ "Св.св. Кирил и Методий" с. 48-56 ISBN 978-954-775-574-1 COBISS.BG-ID 1243307236 В.Търново COBISS.BG-ID 1243307236

Петрова, Красимира (2006) Стратегии за разрешаване на проблеми и конфликти, сб. „Bridges – Building Bridges to Language Learning, Culture and Society”, електронно издание В.Търново

Петрова, Красимира (2017) Структуриране на модел за грижи в социални услуги, оказващи подкрепа в процеса на социална интеграция на децата в риск. Научна конференция „Изкуството да обичаш и отговорността за собственото съществуване. Пътят ни (не)извървян....” Велико ТЪРНОВО: електронно издание на УИ "Св.св.Кирил и Методий", 2017 с.76-83, ISBN 978-619-208-105-8 COBISS.BG-ID 1283367140 В.търново COBISS.BG-ID 1283367140

Петрова, Красимира (1999) Теории за произхода и същността на лидерството.- В: сп. "Философски форум", бр. 4 София, "Балкам"АД, 2003 с. с. 99-110, ISSN 1311-1213 COBISS.BG-ID 1121203428 София COBISS.BG-ID 1121203428

Петрова, Красимира (2006) Теория за резилианса в социално-педагогическата практика. В: "Педагогически алманах", кн.1,2, Велико Търново 2006 УИ "Св.св.Кирил и Методий" с. 61-70 ISSN 1310-358X COBISS.BG-ID 1121205220 В.Търново COBISS.BG-ID 1121205220

Петрова, Красимира (2013) Тренинг за професионално ориентиране на деца от SOS - селище В.Търново /дизайн на тренинг/, СБУ, Университетско издателство „Св.св.Кирил и Методий”, с.403-409, ISBN 1314-2283 COBISS.BG-ID 1232486884 В.Търново COBISS.BG-ID 1232486884

Петрова, Красимира (2013) Трудности при социалната подкрепа за хора от третата възраст. В: Знанието - традиции, иновации, перспективи, т.1, Издателство на БСУ, 2013 с.237-244 ISBN 9780954-9370-95-9 COBISS.BG-ID 1261419492 Бургас COBISS.BG-ID 1261419492

Петрова, Красимира (2014) Формиране на резилианс в начална училищна възраст. - В: Юбилейна международна научна конференция "50 години Великотърновски университет "Св.св.Кирил и Методий"" Велико Търново: Университетско издателство „Св.св.Кирил и Методий” 2014 с.23-27 ISBN 978-945-524-985-3 COBISS.BG-ID 1273298916 В.Търново COBISS.BG-ID 1273298916

Петрова, Красимира (2015) Четири случая на приемна грижа. - В: "Педагогически алманах", Велико Търново: Университетско издателство „Св.св.Кирил и Методий”, 2015, с.141-156 ISSN 1310-358X COBISS.BG-ID 1121205220 В.Търново COBISS.BG-ID 1121205220

Русева, Мая (2005) Манталитет и менталност на българина в периода на преход. – В: Народопсихология и глобализация. Ред. М. Драганов, Велико Търново:Унив. издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2005, с. 156-176. ISBN 954-524-462-3

Русева, Мая (2006) Отношението към себе си и към Другия като част от съвременната културна идентичност на българите. – In: Кulturni i etnički odnosi na Balkanu – mogućnosti regionalne i evropske integracije. / Cultural and Ethnic Relations at the Balkans - Possibilities of Regional and European Integration. Niš: Institut za sociologiju Filozofskog fakulteta u Nišu i Sven, 2006, pp. 199-216. ISBN 86-7379-107-3

Русева, Мая (2014) Политическо поведение в периода на преход през призмата на понятието „манталитет”. Сб. Управленски модели на българския преход - студентски изследвания на Работилница по феноменология на политиката ARS., Част I. Ред. М. Русева, Велико Търново: Унив. издателство. „Св. св. Кирил и Методий”, 2014. с. 193-216. ISBN 978-954-524-941-9

Стефанов, Бойко (1990) Великов, Б. Влияние на дисфункционалния конфликт върху процеса на обучението. Сборник, Научна организация на обучението във ВУЗ, с.164-166. Пловдив.

Стефанов, Бойко (1991) Великов, Б. Конфликтното "АЗ" - идентификация и промяна в поведението в юношеска възраст. Сборник, Социална ситуация и автономия на личността, с.13-14. Благоевград.

Стефанов, Бойко (1991) Великов, Б. Конфликтното "АЗ" и моралните стандарти на личността. Сборник, Хуманизация и обновителни тенденции на учебно-научния процес във ВУЗ, с.96-101. Шумен.

Стефанов, Бойко (2013) Великов, Б. Не ни е нужен нов месия, а правителство на националната отговорност. Вестник "Янтра днес". 20.02.2013. Велико Търново.

Стефанов, Бойко (1992) Великов, Б. Особености на възприемането и въздействието на художествената мултипликация в предучилищна възраст. Сборник, Развиващи функции на учебния процес в детската градина, с.90-91. Велико Търново.

Стефанов, Бойко (2013) Великов, Б. Политик не се става за един ден или един мандат. www.argumenti-bg.com. 15.03.2013. София.

Стефанов, Бойко (2011) Великов, Б. Политика и психология. Психологически аспекти в политическите идеи на античността. том 1. част 1. Велико Търново. Издателство Ровита.

Стефанов, Бойко (1996) Великов, Б. Психичният конфликт в ранната юношеска възраст. Велико Търново. ИК "Витал".

Стефанов, Бойко (1991) Великов, Б. Развитие на дисфункционален конфликт в горна училищна възраст. Сборник, Психология и преустройство, с.17-18. София.

Стефанов, Бойко (1992) Великов, Б. Художественият конфликт - жизнени проекции и рефлексия. Сборник, Проблеми на обучението по говорна култура, словесно-изпълнителско и театрално изкуство на студентите от педагогическите институти, с.41-43. Благоевград.

Стоянов, Иван (2017) Социални умения и близки до тях понятия Помагало по мотивационно обучение на неактивни младежи по проект ,,Повярвай в себе си". Издателство ,,Фабер", гр. Велико Търново, с.55-68, ISBN:978-619-00-0685-5, COBISS.BG-ID 1285978084

Стоянов, Иван (2017) Теории за мотивацията Помагало по мотивационно обучение на неактивни младежи по проект ,,Повярвай в себе си", издателство ,,Фабер'', Велико Търново, с. 17-23, ISBN: 978-619-00-0685-5, COBISS.BG-ID 1285978084

Тасевска, Даниела (2016) A model of educational policy to stimulate the process of multi-integration by Promoting policultural identity. В: International journal KNOWLEDGE "THE TEACHER OF THE FUTURE" 2016: 59-63. Vol. 13.1, Skopje 2016: 59-63. GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR 1.02. ISSN 1857-923X (for e-version) ISSN 2545-4439

Тасевска, Даниела (2017) GLOBAL EDUCATION AND IDENTITY DINAMICS AT SCHOOL AGE Anglo American publications, USA LLC 1 st ANGLO-AMERICAN CONFERENCE on Multidisciplinary Studies (AACMS 2017)

Тасевска, Даниела (2011) Interventions aimed at helping care leavers to master social skills. CRAIOVA, 2011, В: International Conference: The impact of european union integration on Border Regions, Bulgaria, 5003 Veliko Tarnovo, T. Tarnovski Str. 2; vtu_press@uni-vt.bg ST. Cyril and Methodius University of Veliko Turnovo Publishing House, 2011, pp.123-130 ISBN 978-954-524-829-0 УДК 341.217(4)UE(063)

Тасевска, Даниела (2016) Iсторична свiдомисть студентсськоi молодi в умовах мiнливостi соцiокультурного простору Украйна, Мелiтополь, Мiнiiстерство на осветi i науки Украiни, Мелiтопольский державний педагогiчний унiверситет iменi Богдана Хмельницького; В: Международно науково-практично конференц "Людина в умовах мiнливостi соцiокультурного простору духовно-рактичний вимiр"

Тасевска, Даниела (2008) SOS семейства в криза. Психологическа подкрепа на дисфункционални семейства за ефективно родителство. В: УИ „Св. Св. Кирил и Методий”, 2008, 228 стр. ISBN 978-954-524-653-1 COBISS.BG-ID 1229331684

Тасевска, Даниела (2011) Аспекти на българския методически принос към проблема “готовност на децата за училище" Изд. БОН – Благоевград, 2011, В Сборник „Съвременни тенденции на предучилищното възпитание”, с.34-38. ISBN 978-954-395-061-4 УДК 373.2(063), COBISS.BG-ID1244271844

Тасевска, Даниела (2013) Дневниковые записи как средство кодирования личной биографии. Рига, 2013г. Международная Высшая Школа Практической психологии. В: Международная виртуальная конференция, Психологических исследовании. ИНОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ – Идеи. Проекты. Опыт работы. Международная высшая школа практической психологии – Рига. Бюллетинь №27. (Сборник научных статей, №27), с. 67- 69 UDK 159.9 `[05] RA 510

Тасевска, Даниела (2011) Как да работим с агресивни деца София : РААБЕ България, 2011 ([София] : Симолини 94) ISBN 978-954-9619-53-9 978-954-9619-54-6 УДК 316.647.3-053.2 376.5.015.3 COBISS.BG-ID 1245666276

Тасевска, Даниела (2015) Как да работим с агресивни деца. Малки книжки в помощ на учителя Второ допълнено издание София, Издателство -РААБЕ България ООД, 2015г., с. 186. ISBN 978-954-9619-53-6 COBISS.BG-ID 1245666276

Тасевска, Даниела (2015) Младежко лидерство - наръчник за професионалисти. В: България: ЕВРОПЕЙСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - Велико Търново, 2015

Тасевска, Даниела (2010) Модел за групова психокорекционна работа с малолетни и непълнолетни извършители на противообществени прояви и престъпления (програмен подход „Имам избор”) Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, с.48-76; Книжна поредица „Диоген” Психология 2010: Актуални въпроси, съст. Кр. Йонкова ISBN 978-954-524-766-8 COBISS.BG-ID 1235535588

Тасевска, Даниела (2007) Моделиране на проактивно поведение в средна училищна възраст. Наука -образование – изкуство: Годишник. Т. 1. – 2. – Благоевград: Унив. Изд. „Неофит Рилски“ – c. 334 -340, 2007 ISBN 978-954-680-529-4 НРС (www.nacid.bg)

Тасевска, Даниела (2011) Морални дилеми и Аз-ефективност в периода на младостта Велико Търново, В: Научни трудове на СУБ „Дни на науката 2011”, Издателство "Фабер" с. 180-187. ISSN 1314-22-83-Т.1 (2011) COBISS.BG-ID1248683748

Тасевска, Даниела (2014) Образование за равни права Велико Търново, Университетско издателство «Св. св. Кирил и Методий», гр. В. Търново, 2014 г., с. 254. ISBN 978-954-524-952-5 COBISS.BG-ID 1265751780

Тасевска, Даниела (2011) От мотивации к автомотивации в сфере образования. Trnava, В: Ruckova, G. /zost./ Zbornik prispevkov, 2011г., с. 228 -234. ISBN: 978-80-8105-366-5 Trnava, В: Ruckova, G. /zost./ Zbornik prispevkov, 2011г., с. 228 -234. ISBN: 978-80-8105-366-5 - -

Тасевска, Даниела (2008) Практикум по психологическо консултиране в училище В: УИ „Св. Св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2008. ISBN 978-954-524-635-7 COBISS.BG-ID 1228219364

Тасевска, Даниела (2018) Професиональные роли психолога в социальной работе с людьми третьего возроста / XIII Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Современные проблемы социальной психологии и социальной работы»-сборник докладов [Инд./Реф. в: eLibrary.ru] XIII Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Современные проблемы социальной психологии и социальной работы»-сборник докладов [Инд./Реф. в: eLibrary.ru] Сб. изд. СПбГУП, 2018, с. 28-32 ISBN 978-5-7621-0952-9 Конференция "Современые проблемы социалЬной психологии и социалЬной работе: ХІІІ Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием, 23 марта, 2018г." под науч. ред В. В. Грошкова Санкт-Петербург.

Тасевска, Даниела (2008) Психологически аспекти на европейска идентичност в юношеска възраст. Потеров, Р., съст., Интеркултурен диалог и интеграция.Годишник Том VI. Факултет по изкуства „Неофит Рилски”, Благоевград, 2006, с. 93-96 ISBIN 10: 978-954-680-568-3 COBISS.BG-ID 1230046436

Тасевска, Даниела (2009) Психологически аспекти на уменията за създаване на лична социална мрежа при младежи, напускащи социална институция. Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2009, Книжна поредица „Диоген”, Психология 2009, съст. Г. Маджаров с. 89-100 ISBN 978-954-524-723-1 COBISS.BG-ID 1234248164

Тасевска, Даниела (2012) Психосоциални интервенции за превенция на отпадане от училище. Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2012, с.114-136; Книжна поредица „Диоген” – Психология 2011, съст. Кр. Петрова ISBN 978-954-524-836-8 COBISS.BG-ID 1246030052

Тасевска, Даниела (2002) Психотерапевтичен фокус върху апатията на студенти психолози в практическото обучение по "Психологическо консултиране" В: Приложна психология и социална практика : Науч. Конф. / Науч. Ред. Петър Иванов. Варна : Унив. Изд. Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“, 2002, с. 391. ISBN 954-715-159-2. COBISS.BG-ID 1039625444

Тасевска, Даниела (2006) Работа със собствената биография и културна идентичност. В: Потеров, Р., съст., Национални култури и европейска идентичност. Годишник Том ІV. Факултет по изкуства „Неофит Рилски”, Благоевград, 2006, с. 98-102 ISBIN 10: 954-680-428-2 ISBIN 13: 978-954-680-428-0

Тасевска, Даниела (2013) Слово, образ и действий в качестве средства кодирования личной биографии. Рига, Латвия. Международная Высшая Школа Практической психологии, В: Психология переходов: слово, образ, действие, сборник рецензируемьiх научньiх статей №28, Рига, 2013, с.127-131 UDK 159.9 `[05] RA 510

Тасевска, Даниела (2007) Същност на социалните умения за осъществяване на себепромяната. В: III Мiжнародна науково-практична Iнтернет-конференцiя, Мелiтопольский дерижавний педагогiчний унiверситет, 2007.

Тасевска, Даниела (2011) Театрална лаборатория за психосоциално развитие в училищна възраст Велико Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2011, 191 стр., ISBN 978-954-524-804-7

Тасевска, Даниела (2004) Телефонно консултиране: Ръководство за доброволци на екстремна телефонна линия В. Търново : Европ. информ. център, 2004 ([В. Търново : БИ]) ISBN 954-90888-5-5 COBISS.BG-ID 1041880036

Трифонова-Димитрова, Петя (2016) Добрият учител гради мотивация Диоген: Психологията в условията на социални промени, В.Т., Университетско издателство „Св.св.Кирил и Методий“, 2016 с.9-17, ISSN 1314-2763, ISBN 978-619-208-084-6 COBISS.BG-ID 1279816932

Трифонова-Димитрова, Петя (2014) Тревожността като категория на психологията Диоген, Тенденции в развитието на съвременната психология, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", с. 205-226, ISBN 978-954-524-974-7- В. Търново 2014 COBISS.BG-ID 1268297444

Трифонова-Димитрова, Петя (2016) Ценностни ориентации и мотивационни потребности за учене в условията на висшето образование Сб. "Изкуството да обичаш и отговорността към собственото съществуване. Пътят ни (не)извървян", Съставител: Елена Бораджиева. Велико Търново, УИ "Св. Св. Кирил и Методий", 2017 COBISS.BG-ID 1283367140

Узунов, Филип (2006) Харизматичното лидерство. Политология, психология и психофармакология. Велико Търново: Фабер, 2006, 148 стр. ISBN: 9547756311, COBISS.BG-ID 1243149284

Цонкова, Димитринка (2013) Factors of the Professional Motivation of the Sport Pedagogues in Bulgaria. 6th Baltic Scientific conference “Sport Science for Sustainable Society”: Latvian Academy of Sport Education, Riga, 2013, p. 33. http://www.lspa.lv/files/2013/Abstracts.pdf, p. 80. ISBN 978-9984-9204-6-7

Цонкова, Димитринка (2013) Seventh grade pupils’ motivation to participate in the tourism education module. Studia Universitatts Babe-Bolyai-Romania. Educatio artis gymnasticae, 2013, Vol. 58 (LVІІІ), 3, p 25-30. ISSN 1453-4223. http://www.studia.ubbcluj.ro/download/pdf/811.pdf.

Цонкова, Димитринка (2013) Tsonkova, D. Study of sports teachers students’ skills for self-assessment of their professional qualities. International Journal of Cognitive Research in science, engineering and education (IJCRSEE), 2013, 1 Vol.1, No 2, p. 16-20. ISSN 2334-847X (Printed) ISSN 2334-8496 (Online); Scopus coverage years: from 2013 to 2018; https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57193062688; Author ID: 57193062688 International Journal of Cognitive Research in science, engineering and education (IJCRSEE), 2013, 1 Vol.1, No 2, p. 16-20. ISSN 2334-847X (Printed) ISSN 2334-8496 (Online); Scopus coverage years: from 2013 to 2018; https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57193062688; Author ID: 57193062688

Цонкова, Димитринка (2014) Tsonkova, D.The suggestive method in sport education – theoretical basics and practical application. International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education (IJCRSEE), 2014, Vol. 2 No 1, p. 105-109. ISSN 2334-847X (Printed) ISSN 2334-8496 (Online); Scopus coverage years: from 2013 to 2018; https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57193062688; Author ID: 57193062688 International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education (IJCRSEE), 2014, Vol. 2 No 1, p. 105-109. ISSN 2334-847X (Printed) ISSN 2334-8496 (Online); Scopus coverage years: from 2013 to 2018; https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57193062688; Author ID: 57193062688

Цонкова, Димитринка (2019) Tsonkova, P., D. Tsonkova. THE REACTION STYLE IN CONFLICT SITUATIONS AS A COPING STRATEGY DURING ADAPTATION OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS. Book of Proceedings / XXII Scientific Conference "FIS Communications 2019" in physical education, sport and recreation, (Niš, Serbia, october 17-19, 2019); [editor in chief Nenad Stojiljković]. - Niš : Faculty of sport and physical education, 2019 (Niš : Medivest). p. 241 – 246 ISBN 978-86-81474-01-3; COBISS.SR-ID 280167180

Цонкова, Димитринка (2006) Динамика на мотивацията за постижение на студентите от специалност Педагогика на обучението по физическо възпитание. Спорт и наука, 2006, № 5-6, с. 112.

Цонкова, Димитринка (2004) Мотивиращи и демотивиращи фактори за професионална дейност на учителите по физическо възпитание и спорт. Спорт, стрес, адаптация (ІІІ международен научен конгрес). София : Тип-топ прес, 2004, с. 323. ISBN 954-8964-61-9

Цонкова, Димитринка (2018) Място и значение на двигателната компетентност в структурата на готовността на военнослужещия за професионална дейност. Сб. доклади годишна международна научна конференция на факултет "Авиационен", 19‐20 апр. 2018 г., Д. Митрополия. 2018 [Електронен ресурс]‐ Текстови данни. Д. Митрополия: НВУ "Васил Левски", 2018, с.444-450. ISBN 978-954-713-114-9 Сб. доклади годишна международна научна конференция на факултет "Авиационен", 19‐20 апр. 2018 г., Д. Митрополия. 2018 [Електронен ресурс]‐ Текстови данни. Д. Митрополия: НВУ "Васил Левски", 2018, с.444-450. ISBN 978-954-713-114-9

Цонкова, Димитринка (2008) Необходимост от целенасочено формиране на физическата готовност като компонент на професионалната готовност на човека. Сб. Юбилейна научна сесия „100 години от обявяване независимостта на България”, Д. Митрополия, ИК НВУ„В. Левски”, 2008, с. 161-168. ISBN 978-954-713-092-0

Цонкова, Димитринка (2011) Психологически механизми на интереса към спортнопедагогическата дейност. Кинезиология’2011. В. Търново: I&B, 2011, с. 128-131. ISSN 1313-244X.

Цонкова, Димитринка (2014) Спортна психология – обзорен лекционен курс София: Star Way, 2014.100 с. ISBN 978-954-8685-20-7; COBISS.BG-ID 1261570276

Цонкова, Димитринка (1998) Цонкова, Д. (Кадинова). Възможности за формиране на мотивация чрез уроците по ритмика. Личност. Мотивация.Спорт. Том 4. София: НСА ПРЕС, 1998, с. 99-103. ISBN 954-718-019-3

Цонкова, Димитринка (2002) Цонкова, Д. Взаимовръзка между успеваемостта и някои психически показатели на студенти от специалност “Педагогика на обучението по физическо възпитание”. Кинезиология 2002, Том 2, В. Търново : Бойка, 2002, с. 20-24. /Науч. ред Л. Петров/ ISBN 954-9689-11-5; COBISS.BG-ID 1041378020 Кинезиология 2002, Том 2, В. Търново : Бойка, 2002, с. 20-24. /Науч. ред Л. Петров/ ISBN 954-9689-11-5; COBISS.BG-ID 1041378020

Цонкова, Димитринка (2005) Цонкова, Д. Зависимост между личностната насоченост и общата успеваемост като подструктури на професионалната готовност на студентите по физическо възпитание. Сб. доклади от Национална научна сесия Педагогически приноси. Ред. кол. Вера Бойчева и др. В. Търново : Бойка, 2005, с. 222-.227. ISBN 954-9689-25-5; COBISS.BG-ID 1044657124 Сб. доклади от Национална научна сесия Педагогически приноси. Ред. кол. Вера Бойчева и др. В. Търново : Бойка, 2005, с. 222-.227. ISBN 954-9689-25-5; COBISS.BG-ID 1044657124

Цонкова, Димитринка (2010) Цонкова, Д. Значение на обучението по планинарство и спортно ориентиране за формиране на адекватна професионална готовност. – Спорт & наука, 2010, №3, с. 73-78. ISSN 1310-3393; COBISS.BG-ID 1121090276 Спорт & наука, 2010, №3, с. 73-78. ISSN 1310-3393; COBISS.BG-ID 1121090276

Цонкова, Димитринка (2006) Цонкова, Д. Изследване нивото на възприетия стрес при предучилищни педагози. Съвременни аспекти на спортното образование. В. Търново : УИ. Св. св. Кирил и Методий, 2006, с. 62-. /Състав. Д. Цонкова, Й. Йотов/ ISBN 954-524-517-4; ISBN 978-954-524-517-6; COBISS.BG-ID 1046101476 Съвременни аспекти на спортното образование. В. Търново : УИ. Св. св. Кирил и Методий, 2006, с. 62-. /Състав. Д. Цонкова, Й. Йотов/ ISBN 954-524-517-4; ISBN 978-954-524-517-6; COBISS.BG-ID 1046101476

Цонкова, Димитринка (2002) Цонкова, Д. Личностна мотивация за професията Учител по физическо възпитание и спорт. Сб. Кинезиология 2002, Том 1. Науч. ред. Л. Петров. В. Търново : Бойка, 2002, с. 27-28. ISBN 954-9689-11-5; COBISS.BG-ID 1041378020 Сб. Кинезиология 2002, Том 1. Науч. ред. Л. Петров. В. Търново : Бойка, 2002, с. 27-28. ISBN 954-9689-11-5; COBISS.BG-ID 1041378020

Цонкова, Димитринка (2002) Цонкова, Д. Мотивация за професионален избор на студенти от специалност Педагогика на обучението по физическо възпитание. Личност, мотивация, спорт – спортното образование. София : Про Спорт, 2002, кн. 2, с. 36. ISSN 1312-0166; COBISS.BG-ID 1121708004 Личност, мотивация, спорт – спортното образование. София : Про Спорт, 2002, кн. 2, с. 36. ISSN 1312-0166; COBISS.BG-ID 1121708004

Цонкова, Димитринка (2003) Цонкова, Д. Мотивация за професионална реализация на студентите (осем години по-късно). Сб. Личност. Мотивация. Спорт. Том 9. София: НСА ПРЕС, 2003, с. 79-83. ISBN 954-718-123-8 Личност. Мотивация.Спорт. Том 9. София: НСА ПРЕС, 2003, с. 79-83. ISBN 954-718-123-8

Цонкова, Димитринка (2013) Цонкова, Д. Ниво на възприет стрес при спортни педагози в зависимост от възрастта и трудовия стаж. Сб. Личност, мотивация, спорт. Т. 18, НСАПРЕС, С., 2013, с. 278-286. ISBN 978-954-718-371-1 Сб. Личност, мотивация, спорт. Т. 18, НСАПРЕС, С., 2013, с. 278-286. ISBN 978-954-718-371-1

Цонкова, Димитринка (2010) Цонкова, Д. Професионализацията на спортния педагог –същност, особености и етапи. Сб. доклади от научна конференция "Настояще и бъдеще на авиационното образование в Балканско-Черноморския регион на Европа". Долна Митрополия : НВУ "Васил Левски", 2010, с. 258-264.ISBN 978-954-713-094-4; COBISS.BG-ID 1232285156 Сб. доклади от научна конференция "Настояще и бъдеще на авиационното образование в Балканско-Черноморския регион на Европа" на факултет "Авиационен", 22-23 май 2010 г., Долна Митрополия; Д. Митрополия : НВУ "Васил Левски", 2010, с. 258-264.ISBN 978-954-713-094-4; COBISS.BG-ID 1232285156

Цонкова, Димитринка (2005) Цонкова, Д. Самооценка на личностно-професионалните качества на студентите от специалност педагогика на обучението по физическо възпитание и спорт. Педагогика и методика. УИ Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2005, с. 295.

Цонкова, Димитринка (2010) Цонкова, Д. Симптоматика на професионалната деформация при спортни педагози. Сб. Личност, мотивация, спорт. Т. 15, ч. 2. Под науч. ред. на М. Георгиев. София: НСА ПРЕС, 2010, с. 61-68. ISBN 978-954-718-279-9; COBISS.BG-ID 1269360100 Сб. Личност, мотивация, спорт. Т. 15, ч. 2. Под науч. ред. на М. Георгиев. София: НСА ПРЕС, 2010, с. 61-68. ISBN 978-954-718-279-9; COBISS.BG-ID 1269360100

Цонкова, Димитринка (2008) Цонкова, Д. Спортната дейност в тим билдинг програмите. Сб. Личност. Мотивация. Спорт. Т. 13, ч. 2. София : НСА ПРЕС, 2008, с. 33-38. ISBN 978-954-718-229-5 Сб. Личност. Мотивация. Спорт. Т. 13, ч. 2. София : НСА ПРЕС, 2008, с. 33-38. ISBN 978-954-718-229-5

Цонкова, Димитринка (2007) Цонкова, Д. Факторна структура на професионалната готовност при студенти-бъдещи спортни педагози. – Спорт & наука, 2007, №1, с. 162-168. ISSN 1310-3393; COBISS.BG-ID 1121090276 Спорт & наука, 2007, №1, с. 162-168. ISSN 1310-3393; COBISS.BG-ID 1121090276

Цонкова, Димитринка (2007) Цонкова, Д., В. Богданова. Програми за извънурочна туристическа дейност. Сб.Туристически и спортни практики в училище. В. Търново, Фабер, 2007, с. 57-62. ISBN 978-954-775-700-4 COBISS.BG-ID 1226795236, Състав., науч. ред. Д. Цонкова Сб. Туристически и спортни практики в училище. В. Търново : Фабер, 2007, с. 57-62. ISBN 978-954-775-700-4 COBISS.BG-ID 1226795236, Състав., науч. ред. Д. Цонкова

Цонкова, Димитринка (2012) Цонкова, Д., Е. Бораджиева. Проблеми на комуникацията обучаем – обучаващ. Сб. Личност, мотивация, спорт. Т. 17. София: НСА ПРЕС, 2012, с. 143-152. ISBN 978-954-718-344-5. Сб. Личност, мотивация, спорт. Т. 17. София: НСА ПРЕС, 2012, с. 143-152. ISBN 978-954-718-344-5.

Цонкова, Димитринка (2014) Цонкова, Д., Е. Бораджиева. Психология (обща, възрастова, педагогическа и спортна). В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2014. 208 с. ISBN 978-954-524-953-2; COBISS.BG-ID 1265741284 В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2014. 208 с. ISBN 978-954-524-953-2; COBISS.BG-ID 1265741284

Цонкова, Димитринка (2008) Цонкова, Д., Л. Петров. Агресивността на учениците през погледа на спортния педагог. Сб. Формиране на адекватна психофизическа готовност на учениците за преодоляване на екстремални ситуации. Състав., науч. ред. Д. Кайков, М. Малчев. В. Търново : Фабер, 2008, с. 40-45. ISBN 978-954-400-003-5; COBISS. BG - ID 1229828836 Сб. Формиране на адекватна психофизическа готовност на учениците за преодоляване на екстремални ситуации. Състав., науч. ред. Д. Кайков, М. Малчев. В. Търново : Фабер, 2008, с. 40-45. ISBN 978-954-400-003-5; COBISS. BG - ID 1229828836

Чавдарова, Велислава (2017) "Приложение психодраматического метода в обучении студентов", Сборник "КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ: РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА И САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ", ред.Т.Жалагина и др. Унив.изд.ТвГУ, Тверь, 2017,с.40-45, УДК 159.9:331 ББК Ю980.2

Чавдарова, Велислава (2016) "Attitudes to entrepreneurship of unemployed women in Bulgaria", The XV International Academic Congress "Fundamental and Applied Studies in the Modern World", Oxford, UK, 8-10 July 2016, Source Normalized Impact per Paper (SNIP): 3.557 SCImago Journal Rank (SJR): 3.787 Oxford, с.499-506 ISBN: 978-0-875-86396-7. Attitudes to entrepreneurship of unemployed women in Bulgaria, The XV International Academic Congress "Fundamental and Applied Studies in the Modern World", Oxford, UK, 8-10 July 2016, Source Normalized Impact per Paper (SNIP): 3.557 SCImago Journal Rank (SJR): 3.787 Oxford, с.499-506 ISBN: 978-0-875-86396-7

Чавдарова, Велислава (2017) "Social psychological training model “Say no to school aggression”, сб. Children & Schools Issue 4 (2), ISSN 1532-8759 © The University of Oxford, 2017 Press, , с.1133-1139, EISSN 1545-682X. сб. Children & Schools Issue 4 (2), ISSN 1532-8759 © The University of Oxford, 2017 Press, , с.1133-1139, EISSN 1545-682X.

Чавдарова, Велислава (2018) "Вместо заключение", в колективна монография "Проблеми на социалната интеграция на младежи от ромската общност /нагласи за труд и професионално обучение/, авторски колектив, изд."Ивис", В.Т., с.203-212, ISBN 978-619-205-093-1. Колективна монография"Проблеми на социалната интеграция на младежи от ромската общност /нагласи за труд и професионално обучение/, авторски колектив, изд."Ивис", В.Т., с.203-212, ISBN 978-619-205-093-1

Чавдарова, Велислава (2017) "Диалогът на детето с играчките и приказките в контекста на неговото духовно-нравствено развитие", сборник "Изкуството да обичаш и отговорността за собственото съществуване. Пътят ни (не)извървян...", Унив. издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2017 ,съст. Е.Бораджиева, М.Хаджийски, с.237-246; ISBN 978-619-208-105-8. сборник "Изкуството да обичаш и отговорността за собственото съществуване. Пътят ни (не)извървян...", Унив. издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2017 ,съст. Е.Бораджиева, М.Хаджийски, с.237-246; ISBN 978-619-208-105-8.

Чавдарова, Велислава (2011) "Етнонационална идентичност и ценностни нагласи", Унив.изд."Св.св.Кирил и Методий", В.Т. 2011, 308 стр., ISBN 978-954-524-778-1, COBISS.BG-ID 1238003684 Университетско изд.”Св.св.Кирил и Методий”, В. Търново, 2011г., 308стр. ISBN 978-954-524-778-1, COBISS.BG-ID 1238003684

Чавдарова, Велислава (2012) "Идеален и реален мениджърски профил – точки на пресичане", Приложна психология и социална практика", Унив.изд. на ВСУ"Черноризец Храбър", Варна, 2012г.,с.972-981, ISSN 1314-0507 Унив.изд. на ВСУ"Черноризец Храбър", Варна, 2012г.,с.972-981, ISSN 1314-0507, COBISS.BG-ID 1125179108

Чавдарова, Велислава (2016) "Корпоративный невроз. Кризисное организационное вмешательство", "Коллективная монография „«Психология, управление, бизнес: проблемы взаимодействия под редакцией А.Л. Журавлева, Т.А. Жалагиной,Л.Ж. Каравановой, Е.Д. Короткиной унив.изд.ТвГУ, 2016г., с. 98-108,ISВN 978-5-7609-1171-1. Совместное издание Министерство образования и науки Российской федерации, Институт психологии РАН, Тверский государственный университет, Московский государственный универсистет „М.В.Ломоносов“, Унив.изд. ТвГУ, Тверь, 2016г.,с. 98-108. ISВN 978-5-7609-1171-1

Чавдарова, Велислава (2017) "Коучингът в организационната практика", сборник "Изкуството да обичаш и отговорността за собственото съществуване. Пътят ни (не)извървян...", Унив. издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2017 ,съст. Е.Бораджиева, М.Хаджийски, с.83-97; ISBN 978-619-208-105-8. сборник "Изкуството да обичаш и отговорността за собственото съществуване. Пътят ни (не)извървян...", Унив. издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2017 ,съст. Е.Бораджиева, М.Хаджийски, с.83-97; ISBN 978-619-208-105-8.

Чавдарова, Велислава (2018) "Кроскултурален анализ на професионалната самооценка на български и руски студенти"; Сборник " Психология труда и управления как ресурс развития общество в условиях глобальных изменений", Унив. издателство ТвГУ, ред.колегия Т.Жалагина, Е.Гаврилова, с.369-374. ISBN 978-5-7609-1376-0 Психология труда и управления как ресурс развития общество в условиях глобальных изменений", сборник докладов, с.369-374. ISBN 978-5-7609-1376-0

Чавдарова, Велислава (2018) "Кроскултурални аспекти на кариерния избор", Унив.изд."Св.св.Кирил и Методий",В.Т. 2018, 309 стр., ISBN 978-619-208-173-7, COBISS.BG-ID 1288212964

Чавдарова, Велислава (2016) "Кросскультуральное исследование терминальных ценностей болгарских и русских студентов", сборник материалов «Психология, образование, социальная работа: актуальные и приоритетные направления исследований“, ред. Т.Жалагина, Унив. изд.ТвГУ, Тверь, 2016г.,с.27-33.ISBN 978-5-7609-0937-4. Сборник материалов - всероссийская научно-практическая конференция «Психология, образование, социальная работа: актуальные и приоритетные направления исследований“, Тверь, март 2016г.,с.27-33.ISBN 978-5-7609-0937-4.

Чавдарова, Велислава (2014) "Лидерство и корпоративный невроз", сборник с доклади "Отечественная наука в эпоху изменений: постулаты прошлого и теории нового времеви", ред. Е.Журавлев, V международная научно-практическая конференция, изд.г. Екатеринбург, улица Народной Воли, 2, оф. 44, 2014г. , с. 4-8, ISSN 3385-8879. Сборник с доклади "Отечественная наука в эпоху изменений: постулаты прошлого и теории нового времеви". V международная научно-практическая конференция, Екатерининбург, 2014г., с.4-8 ISSN 3385-8879.

Чавдарова, Велислава (2013) "Лидерството и харизмата", "Библиотека Диоген. 2013", том 21., бр.1, Унив. изд."Св.св.Кирил и Методий", В.Т. 2013, с.77-120, ISBN 978-954-524-923-5 "Библиотека Диоген. 2013", том 21., бр.1, Унив. изд."Св.св.Кирил и Методий", В.Т. 2013, с.77-120, ISBN 978-954-524-923-5, COBISS.BG-ID 1260455396

Чавдарова, Велислава (2017) "Ментализация и привързаност в процеса на терапевтична грижа за децата, отглеждани извън семействата си", сборник "Изкуството да обичаш и отговорността за собственото съществуване. Пътят ни (не)извървян...", Унив. издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2017 ,съст. Е.Бораджиева, М.Хаджийски, с.231-243; ISBN 978-619-208-105-8. сборник "Изкуството да обичаш и отговорността за собственото съществуване. Пътят ни (не)извървян...", Унив. издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2017 ,съст. Е.Бораджиева, М.Хаджийски, с.231-243; ISBN 978-619-208-105-8.

Чавдарова, Велислава (2012) "Модели на организационна промяна", "Библиотека Диоген",2012 том 20, бр. 1, Унив.изд."Св.св.Кирил и Методий", В.Т.2012, с.95-122, ISSN 1314-2763. "Библиотека Диоген",2012 том 20, бр. 1, Унив.изд."Св.св.Кирил и Методий", В.Т.2012, с.95-122, ISSN 1314-2763, COBISS.BG-ID 1246030052

Чавдарова, Велислава (2013) "Модели на организационна промяна", "Библиотека Диоген. Психология, 2012"., Унив.изд."Св.св.Кирил и Методий", В.Т.2013., с. 95 - 123, ISBN 978-954-524-893-1. "Библиотека Диоген. Психология, 2012"., Унив.изд."Св.св.Кирил и Методий", В.Т.2013., с. 95 - 123, ISBN 978-954-524-893-1

Чавдарова, Велислава (2015) "Модели организационного консультирования лиц, групп и организаций", сборник статей LAP Lambert Academic Publishing Berlin, 2015 Г., 98 стр., ISBN 978-3-659-78523-8. LAP Lambert Academic Publishing Berlin,, ISBN 978-3-659-78523-8.

Чавдарова, Велислава (2018) "Модели социально-психологического и организационного консультирования"/сборник статей/ изд.Lambert Academic Publishing - Berlin, 137 стр., ISBN 978-613-9-82487-8. LAP Lambert Academic Publishing Berlin

Чавдарова, Велислава (2011) "Мотивацията за труд в контекста на динамичната организационна среда", "Библиотека Диоген.", том 19, бр.1, "Унив.изд."Св.св.Кирил и Методий",В.Т. 2011, с. 92-112, ISSN 1114-2763. "Библиотека Диоген.", том 19, бр.1, "Унив.изд."Св.св.Кирил и Методий",В.Т. 2011, с. 92-112, ISSN 1114-2763,COBISS.BG-ID 1246030052

Чавдарова, Велислава (2017) "Общият път на две души", сборник "Изкуството да обичаш и отговорността за собственото съществуване. Пътят ни (не)извървян...", Унив. издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2017 ,съст. Е.Бораджиева, М.Хаджийски, с.122-128; ISBN 978-619-208-105-8. Сборник "Изкуството да обичаш и отговорността за собственото съществуване. Пътят ни (не)извървян...", Унив. издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2017 ,съст. Е.Бораджиева, М.Хаджийски, с.122-128; ISBN 978-619-208-105-8.

Чавдарова, Велислава (2014) "Организационное консультирование. Кризисное организационное вмешательство", сборник с доклади "СУЧАСНІ ПІДХОДИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ТА КОРЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ З РІЗНИМИ ВІКОВИМИ ГРУПАМИ НАСЕЛЕННЯ", ред. Л.Смокова ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВМІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО - ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 20-22 червня 2014 р.м.Одеса, Україна,с.152-159.ISSN 2304-1609 СУЧАСНІ ПІДХОДИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ТА КОРЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ З РІЗНИМИ ВІКОВИМИ ГРУПАМИ НАСЕЛЕННЯ, ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВМІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО - ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 20-22 червня 2014 р.м.Одеса, Україна,с.152-159.ISSN 2304-1609

Чавдарова, Велислава (2015) "Основные показатели системы организационной диагностики", сб. "Психология, образование, социальная работа: актуальные и приоритетные направления исследований (Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, посвященоной 70-летию со Дня Победы в Великой Отечественной Войне), ред. Т.Жалагина,, Унив.изд.ТвГУ, Тверь 2015.с.88-92.ISBN 978-5-7609-0918-3. сборник докладов "Психология, образование, социальная работа: актуальные и приоритетные направления исследований (Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, посвященоной 70-летию со Дня Победы в Великой Отечественной Войне), ред. Т.Жалагина,, Унив.изд.ТвГУ, Тверь 2015.с.88-92.ISBN 978-5-7609-0918-3.

Чавдарова, Велислава (2015) "Особености личностных диспозиций болгарских и украинских студентов в условиях общественной трансформации", сборник с доклади от International scientific congress of pedagogues, psychologists and medics «Charitable WEB-Congress», the 18th of August, 2015, Prague (Czech Republic), с.64-70, ISBN 978-5-437-9033 «Charitable WEB-Congress», the 18th of August, 2015, Prague (Czech Republic), с.64-70, ISBN 978-5-437-9033

Чавдарова, Велислава (2012) "Практикум по организационна психология", Изд."Фабер", В.Т. 2012. 246 стр., ISBN 978-954-400-675-4. Изд. "Фабер", В.Търново, 2012 г., 246 стр. ISBN 978-954-400-675-4, COBISS.BG-ID 1247512548

Чавдарова, Велислава (2017) "Приложение на методи от психодрама при практическото обучение на студенти", сборник с научни доклади "Взаимодействие на преподавателя и студента в условията на университетско образование:проблеми и перспективи", изд."Екс прес", Габрово, 2017, с.557-560, ISBN 978-954-490-555-2. Сборник с научни доклади "Взаимодействие на преподавателя и студента в условията на университетско образование:проблеми и перспективи", изд."Екс прес", Габрово, 2017, с.557-560, ISBN 978-954-490-555-2.

Чавдарова, Велислава (2014) "Приложение на фокусираната към решения кратка терапия в практиката на организационното консултиране", Сборник с доклади от международна конференция”20 години специалност „Психология”- пътуване към себе си”, ред. колегия, Унив. изд."Св.св.Кирил и Методий" В.Т.,2014г .,с.286-295. ISBN 978-954-524 Сборник с доклади от международна конференция”20 години специалност „Психология”- пътуване към себе си”,В.Т.,2014г .,с.286-295. ISBN 978-954-524 Сборник с доклади от международна конференция”20 години специалност „Психология”- пътуване към себе си”, ред. колегия, Унив. изд."Св.св.Кирил и Методий" В.Т.,2014г .,с.286-295. ISBN 978-954-524

Чавдарова, Велислава (2018) "Професионалният избор на българските и руските студенти в условията на пазарно функциониране"; Сборник " Психология труда и управления как ресурс развития общество в условиях глобальных изменений", Унив. издателство ТвГУ, ред.колегия Т.Жалагина, Е.Гаврилова, с.381-388. ISBN 978-5-7609-1376-0 Сборник докладов" Психология труда и управления как ресурс развития общество в условиях глобальных изменений", Унив. издателство ТвГУ, ред.колегия Т.Жалагина, Е.Гаврилова, с.381-388. ISBN 978-5-7609-1376-0

Чавдарова, Велислава (2018) "Професиональные роли психолога в социальной работе с людьми третьего возроста"; сборник "Современные проблемы социальной психологии и социальной работы" - XIII Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием, 23 марта 2018 г. / науч. ред.В. В. Горшкова. — СПб. : изд. СПбГУП, 2018. с.28-32, ISBN 978-5-7621-0952-9 Современные проблемы социальной психологии и социаль- ной работы : XIII Всероссийская научно-практическая конфе- ренция с международным участием, 23 марта 2018 г. / науч. ред. В. В. Горшкова. — СПб. : изд. СПбГУП, 2018. с.28-32, ISBN 978-5-7621-0952-9

Чавдарова, Велислава (2003) "Психолингвистични особености на идеолекта в предучилищна възраст", "Библиогека Диоген. Психология", Унив.изд."Св.св.Кирил и Методий", В.Т. 2003., с. 153-172, ISBN 954-524-314-7. "Библиогека Диоген. Психология", Унив.изд."Св.св.Кирил и Методий", В.Т. 2003., с. 153-172, ISBN 954-524-314-7, COBISS.BG-ID 1040475876

Чавдарова, Велислава (2016) "Психологическа същност и възрастови граници на старостта:критичен анализ", "Библиотека Диоген. Психологията в условията на социални промени", Унив.изд."Св.св.Кирил и Методий".В.Търново, 2016,с. 108-127, ISBN 978-619-208-084-6. " Библиотека Диоген. Психологията в условията на социални промени", Унив.изд."Св.св.Кирил и Методий".В.Търново, 2016,с. 108-127, ISBN 978-619-208-084-6.

Чавдарова, Велислава (2014) "Психологически анализ на управленската дейност и процеса на взимане на решение" Сборник с доклади от международна конференция ”20 години специалност „Психология”- пътуване към себе си”, ред. колегия, Унив. изд."Св.св.Кирил и Методий" В.Т.,2014г .,с.295 - 304, ISBN 978-954-524. Сборник с доклади от международна конференция”20 години специалност „Психология”- пътуване към себе си”,В.Т.,2014г ,с.295-304. ISBN 978-954-524.

Чавдарова, Велислава (2012) "Психологически аспекти на организационната диагноза", сборник "Дни на науката /Съюз на учените в България. Клон Велико Търново" . Изд. "Фабер", В.Т. 2012, С.401-412, ISSN 1314-2283 сборник "Дни на науката /Съюз на учените в България. Клон Велико Търново" . Изд. "Фабер", В.Т. 2012, ISSN 1314-2283, COBISS.BG-ID 1232486884

Чавдарова, Велислава (2013) "Психологически аспекти на организационната диагноза", Сборник статии "Дни на науката, 2012", изд. "Фабер". В.Търново, 2013.,с.401-412. ISSN 1314-2283. борник статии "Дни на науката, 2012", изд. "Фабер". В.Търново, 2013.,с.401-412. ISSN 1314-2283.

Чавдарова, Велислава (2005) "Психологически особености на националната идентичност на български и украински студенти", сп. "Психологически изследвания" 2005г., кн.3,, Академично издателство „Проф.Марин Дринов“, С.2005, с.217-235, ISSN 1311-4700 Списание. "Психологически изследвания" 2005г., кн.3, Академично издателство „Проф.Марин Дринов“, С.2005, с.217-235, ISSN 1311-4700, COBISS.BG-ID 1169651684

Чавдарова, Велислава (2018) "Психологически предпоставки за адаптация на младите учители. Роля на наставничеството"; сп. "Психологическое обозрение", ноември - 2018 ISSN: 0033-295X © American Psychological Association, 2018, с.1069-1078, ISSN: 1939 - 1471. Психологическое Обозрение ISSN: 0033-295X © American Psychological Association, 2018, с.1069-1078, ISSN: 1939-1471.

Чавдарова, Велислава (2014) "Психологически фактори за оптимизиране и управление на човешките ресурси в администрацията", "Библиотека Диоген.Тенденции в развитието на съвременната психология”.,Унив.изд. "Св.св.Кирил и Методий", В.Т,2014.,с.114-139. ISBN 978-954-524-974-7. "Библиотека Диоген.Тенденции в развитието на съвременната психология”.,Унив.изд. "Св.св.Кирил и Методий", В.Т,2014.,с.114-139. ISBN 978-954-524-974-7.

Чавдарова, Велислава (2016) "Психология и психопатология на управлението", Унив.изд."Св.св.Кирил и Методий", В.Т. 2016г., стр. 231, ISBN 978-619-208-068-6, COBISS.BG-ID 1277431780 В.Търново, 2016г.,231стр. ISBN 978-619-208-068-6, COBISS.BG-ID 1277431780

Чавдарова, Велислава (2012) "Психология на организационната промяна", Изд."Фабер", В.Т. 2012 г., 322 стр., ,ISBN 978-954-400-683-9. изд.”Фабер”, В.Търново, 2012г., 322 стр.,ISBN 978-954-400-683-9,COBISS.BG-ID 1247511268

Чавдарова, Велислава (2014) "Современные подходы к анализу национальной идентичности", Сборник докладов "Теоретические проблемы этнической и кроскультуральной психологии», ред. В.Гриценко, изд. Смоленский гуманитарный университет, Смоленск,т.1,с.133-137. М.2014. ISBN 978-5-91812-088-0. Четвертая международная научная конференция 30-31 май, 2014 г., Сборник докладов"Теоретические проблемы этнической и кроскультуральной психологии»,т.1,с.133-137. М.2014. ISBN 978-5-91812-088-0

Чавдарова, Велислава (2017) "Социалнопсихологически детерминанти на бърнаут и психично благополучие в организационната практика", "Библиотека Диоген - Тенденции в съвременната психология 2017", Унив. изд."Св.св.Кирил и Методий", В.Търново, с.66-78, ISBN 978-619-208-112-6. "Библиотека Диоген - Тенденции в съвременната психология 2017",Университетско издателство"Св.св.Кирил и Методий", В.Търново, с.66-78, ISBN 978-619-208-112-6.

Чавдарова, Велислава (2010) "Социалнопсихологически детерминанти на удовлетвореността от труда", Сборник доклади "Приложна психология и социална практика 2010 ", Унив.изд. ВСУ"Черноризец Храбър", Варна 2010., с.373-384, ISSN 1314-0507. Сборник доклади "Приложна психология и социална практика 2010 ", Унив.изд. ВСУ"Черноризец Храбър", Варна 2010., с.373-384, ISSN 1314-0507, COBISS.BG-ID 1125179108

Чавдарова, Велислава (2007) "Социалнопсихологически статус и тенденции на развитие на националната идентичност в условията на обществен преход", "Библиотека Диоген. Психологични перспективи", Унив.изд."Св.св.Кирил и Методий" В.Т.2007, с.109-124.ISBN 978-954-775-693-9 "Библиотека Диоген. Психологични перспективи", Унив.изд."Св.св.Кирил и Методий" В.Т.2007, с.109-124.ISBN 978-954-775-693-9, COBISS.BG-ID 1230187236

Чавдарова, Велислава (2016) "Сравнителен анализ на конструкта „индивидуализъм – колективизъм“ при български и руски студенти", "Библиотека Диоген. Психологията в условията на социални промени 2016г.", Унив.изд."Св.св.Кирил и Методий", В.Търново, 2016.,с.75-96, ISBN 978-619-208-084-6. Библиотека Диоген. Психологията в условията на социални промени 2016 г. Унив.изд."Св.св.Кирил и Методий", В.Търново,2016.,с.75-96. ISBN 978-619-208-084-6.

Чавдарова, Велислава (2005) "Сравнителен междукултурен анализ на равнището на агресия и депресия при албански и български първокласници", "Библиотека Диоген.Психология и образование"., Унив. изд."Св.св.Кирил и Методий", В.Т.2005 г., с.141-153, ISBN 954-524-473-9 "Библиотека Диоген.Психология и образование"., Унив. изд."Св.св.Кирил и Методий", В.Т.2005 г., с.141-153, ISBN 954-524-473-9, COBISS.BG-ID 1044791780

Чавдарова, Велислава (2016) "Сравнительный анализ терминальных ценностей болгарских и русских студентов", The VI International Academic Congress " Fundamental and Applied Studies in EU and CIS Countries", Cambridge, England, UK, 24-26 May 2016 Source Normalized Impact per Paper (SNIP): 5.192 SCImago Journal Rank (SJR): 5.186, с.49-56 ISBN: 9760-875-86394-7 The VI International Academic Congress " Fundamental and Applied Studies in EU and CIS Countries", Cambridge, England, UK, 24-26 May 2016 Source Normalized Impact per Paper (SNIP): 5.192 SCImago Journal Rank (SJR): 5.186 ISBN: 9760-875-86394-7

Чавдарова, Велислава (2019) "СТРУКТУРИРОВАНИЕ МОДЕЛИ УХОДА В СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГАХ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ПОМОЩЬ В ПРОЦЕССЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ ДЕТЕЙ В ОБЩЕСТВЕ В БОЛГАРИИ" Коллективная монография «СЕМЬЯ И ДЕТИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ», том 5, Санкт Петербург 2019, ISBN 978-5-8064-,с. 686-690.

Чавдарова, Велислава (2010) "Теоретични проблеми в социалнопсихологическия анализ на удовлетвореността от труда", "Библиотека Диоген. Психология 2010: Актуални въпроси", Унив.изд."Св.св.Кирил и Методий",В.Т.2010, с.100-121, ISBN 978-954-524-766-8. "Библиотека Диоген. Психология 2010: Актуални въпроси", Унив.изд."Св.св.Кирил и Методий",В.Т.2010, с.100-121, ISBN 978-954-524-766-8, COBISS.BG-ID 1235535588

Чавдарова, Велислава (2009) "Ценностите и ценностните ориентации във фокуса на съвременните теоретични и приложни социално-психологически изследвания" ,"Библиотека Диоген. Психология 2008", Унив.изд."Св.св.Кирил и Методий" В.Търново, 2009 г., с.112-146, ISBN 978-954-685-2. "Библиотека Диоген. Психология 2008", Унив.изд."Св.св.Кирил и Методий" В.Търново, 2009 г., с.112-146, ISBN 978-954-685-2, COBISS.BG-ID 1230187236

Чавдарова, Велислава (2008) "Ценностни нагласи при социални промени", списание "Психологически изследвания",2008г., кн.2, Академично изд."Проф. Марин Дринов"С.2008, с.87-99, ISSN 1311- 4700. списание "Психологически изследвания",2008г., кн.2, Академично изд."Проф. Марин Дринов"С.2008, с.87-99, ISSN 1311- 4700, COBISS.BG-ID 1182655460

Чавдарова, Велислава (2018) "Чек - лист за диагностика на социалните компетентности на личността при напускане на училищната институция"; The British Journal for the Philosophy of Science, Issue 4 (2), December 2018, © Oxford University Press, 2018, ISSN 0007-0882, EISSN 1464-3537, рубрика Психология, с.1395-1405. © The University of Oxford, 2018 The British Journal for the Philosophy of Science, © Oxford University Press, 2018, ISSN 0007-0882, EISSN 1464-3537, рубрика Психология,стр.1395-1405. © The University of Oxford, 2018

Чавдарова, Велислава (2017) "Эффективность управления ВУЗ-а в Болгарии", Сболник." РОЛЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ КРАЇНИ: СВІТОВИЙ ТА НАЦІОНАЛЬНИЙ ДОСВІДЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО - ПРАКТИЧНОЇ ОНФЕРЕНЦІЇ" 3-4 листопада 2017 року, изд. Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017, с.109-112, ISBN 978-617-689-242-7. сб." РОЛЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ КРАЇНИ: СВІТОВИЙ ТА НАЦІОНАЛЬНИЙ ДОСВІДЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО - ПРАКТИЧНОЇ ОНФЕРЕНЦІЇ" 3-4 листопада 2017 року, изд. Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017, с.109-112, ISBN 978-617-689-242-7.

Чавдарова, Велислава (2017) “Аз – образ и професионална ориентация V–VII клас”, сборник "Изкуството да обичаш и отговорността за собственото съществуване. Пътят ни (не)извървян...", Унив. издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2017 ,съст. Е.Бораджиева, М.Хаджийски, с.215-225; ISBN 978-619-208-105-8. сборник "Изкуството да обичаш и отговорността за собственото съществуване. Пътят ни (не)извървян...", Унив. издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2017 ,съст. Е.Бораджиева, М.Хаджийски, с.215-225; ISBN 978-619-208-105-8.

Чавдарова, Велислава (2018) „КОГАТО ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТНИ МОДЕЛИ БЛОКИРАТ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЧУЖДИЯТ УМ ДА ИЗЛЕКУВА ЧУЖДИЯ АЗ (Ментализация и привързаност в процеса на терапевтична грижа за деца, отглеждани извън семействата си) сборник "Science and Education Studies", издавано от Стандфордски университет

Чавдарова, Велислава (2019) «Burnout синдром и стратегии за справяне в медицинската практика" Сборник «ПСИХОЛОГИЯ, ОБРАЗОВАНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ», Унив. изд. Тверь 2019, УДК 159.9(082)+37(082), с.29-33.

Чавдарова, Велислава (2019) «Сущность, профилактика и предупреждение синдрома эмоционального выгорания" "Субъект труда и организационная среда: проблемы взаимодействия в условиях глобализации": монография / под ред. Журавлева А.Л., Жалагиной Т.А., Журавлевой Е.А., Короткиной Е.Д. – Тверь: Твер. гос. ун-т, 2019. – 340 с., ISВN 978-5-7609-1454-5

Чавдарова, Велислава (2011) Модел за социалнопсихологически тренинг „Не на агресията в училище”, "Дни на науката 2011", Изд. "Фабер" В.Търново, 2011г.,с.415-420, ISSN 1314-2283. Великотърновски клон на съюза на учените в България "Дни на науката 2011", Изд. "Фабер" В.Търново, 2011г.,с.415-420, ISSN 1314-2283, COBISS.BG-ID 1232486884

Чавдарова, Велислава (2019) Попытка психологических рассуждений о Маленьком принце, Антуана де Сант Экзюпери Международная философская конференция: «ФИЛОСОФИЯ И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА В ХРОНОТОПЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА» ФСП , Киев - Украйна НТУУ КПИ имени Игоря Сикорского, с.105-107 2019 ISBN 978-617-7844-24-1

Чавдарова, Велислава (2019) Психологические предпосылки адаптации молодых учителей. Роль наставничасства. Международная философская конференция: «ФИЛОСОФИЯ И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА В ХРОНОТОПЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА» ФСП (факультета социологии и права) НТУУ КПИ имени Игоря Сикорского, Киев - Украйна, с.107-109 , 2019 ІSBN 978-617-7844-24-1

Чавдарова, Велислава (2019) Рецензия на монография "Автодискримацията", автор Манол Манолов Изд."ИВИС", В.Т.2019, ISBN 978-619-205-112-9

Чавдарова, Велислава (2016) Рецензия на монография "Превенция и лечение на хазартна зависимост сред лишените от свобода, изтърпяващи ефективни наказания в затвора в град Варна", РЕАЛИЗИРАНА ПО ПРОЕКТ „ОВЛАДЕЙ СТРАСТТА, ИЗЛЕКУВАЙ ДУШАТА СИ РЕАЛИЗИРАНА ПО ПРОЕКТ „ОВЛАДЕЙ СТРАСТТА, ИЗЛЕКУВАЙ ДУШАТА СИ“

Чавдарова, Велислава (2014) Рецензия на монография "Социално-психологичен тренинг:теория, методика, практика",Издателство "Фабер", Велико Търново ISBN 978-619-00-0078-5 Издателство "Фабер", Велико Търново ISBN 978-619-00-0078-5

Чавдарова, Велислава (2014) Рецензия на портфолио "Професионално ориентиране за шести клас", Издателство "Бит и техника", гр. Варна ISBN 978-954-9412-49-9 . Издателство "Бит и техника", гр. Варна ISBN 978-954-9412-49-9.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/