Публикации в научна област/раздел Психология / Psychology


Бораджиева, Елена (2011) BORADJIEVA, E. The motivation profile of the trainees in the National military university - conclusions about the pedagogical practice.Proceedings of the 47-th International Applied Military Psychology Symposium Office of Naval Research Global - Science&Technology, Vienne, 2011 Vienne

Будева, Соня (2012) Будева, С., Етиологични теории за адиктивното поведение, сб. "Приложната психология - възможности и перспективи`2012, УИ „Черноризец Храбър”, Варна УИ „Черноризец Храбър”, Варна

Будева, Соня (2014) Будева, С., Между рая и ада. За зависимостите и ролята на помагащите професионалисти Изд. "Фабер", В.Търново

Будева, Соня (2012) Будева, С., Между рая и ада. За зависимостите и ролята на помагащите професионалисти, изд. „Фабер”, В.Търново, 2012 Изд. „Фабер”, Велико Търново

Будева, Соня (2012) Будева, С., Поиск ощущений и импульсивности как признаков, указывающих на возможность появления и развития аддиктивного поведения, сб. "Научный поиск в современном мире", II Международной научно-практической конференции, изд. „Перо”, Москва, 2012, с. 218-227 Изд. „Перо”, Москва

Будева, Соня (2017) Будева, С., Спасова, В. Психосоциални рискови фактори в системата на социални услуги за лица с ментални увреждания Списание "Социална работа"

Бузов, Вихрен (2013) История на Философски факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" УИ "Св.св. Кирил и Методий"

Бургов, Пресиян (2017) Психичният феномен когнитивен дисонанс Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий" Велико Търново. ISBN 978-619-208-106-5

Великова, Силвия (2016) Academic Discourse Comprehension Strategies in Listening to Lectures delivered in English as a Foreign Language Veliko Turnovo: St Cyril and St Methodius University of Veliko Turnovo. - pp. 244.

Великова, Силвия (2016) Стратегии за разбиране на академичния дискурс при слухово възприемане на лекции на английски език като чужд (автореферат на дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор”) Велико Търново: Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", 2006. - 52 с.

Георгиева, Виолета (2004) Да се учим на ненасилие (образователен подход за превенция на насилието). Помагало за учителя (съавтор и редактор) Европейски информационен център, Велико Търново (съавтор: с. 4–6, 15–24, 64–79, 95–99, 114–117). ISBN 954-90-888-6-3, 130 стр.

Георгиева, Златинка (2018) ВЛИЯНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ ПЕРЕЖИВАНИЙ НА ХРОНИЧЕСКИ БОЛЬНОГО И ЕГО СЕМЬЮ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «СЕМЬЯ И ДЕТИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ» 16-18 мая 2018 г., г. Санкт-Петербург

Георгиева, Златинка (2013) ПОЗИТИВНАТА ПСИХОТЕРАПИЯ ПРИ РАБОТА С ОНКОЛОГИЧНО БОЛНИ Сборник „20 години Позитивна психотерапия в България. Наука, Образование, Практика“. издателство Славена, Варна.

Георгиева, Златинка (2015) ПСИХОЛОГИЧНИ ИЗМЕРЕНИЯ НА СМИСЪЛА НА БОЛЕСТТА Първа студентска научна конференция на тема „Психичното здраве-съвременни предизвикателства. Стигма за психичната болест” организирана от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, Философски факултет

Гърбачева, Анелия (2013) Évaluation d’un projet pilote d’éducation inclusive pour enfants d’âges préscolaire et scolaire en Bulgarie Béjune, Suisse

Гърбачева, Анелия (1996) Психология на девиантното поведение // Издателство "Абагар". с. 196. ISBN 954-427-222-4 Велико Търново

Димитрова, Яна (2015) Психологически и социалнопедагогически измерения на хомосексуалността В кн.: ПСИХОЛОГИЯ 2015. Велико Търново, библиотека "Диоген", Университетско издателство "Св. Св. Кирил и Методий". ISSN 1314-2763

Драганова-Стойкова, Тамара (2006) „Екопрозорец” - Ден на Земята. Помагало за класния ръководител // Помагало за класния ръководител. - Велико Търново : Издателство "Фабер", 2006, с. 194-199. ISBN – 13: 978-954-775-630-4.

Драганова-Стойкова, Тамара (2008) Модел за формиране на граждански позиции у учениците // Съвременни образователни технологии в основното училище : Научно-практическа конференция / Пенка Тодорова, Антония Кръстева, Розалия Кузманова-Карталова. - Велико Търново : Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2008, с. 40-51. ISBN 978-954-524-628-9.

Драганова-Стойкова, Тамара (2007) Необходимост от психологическа подготовка на учениците при провеждане на трети допълнителен час по Физическо възпитание и спорт – модул туризъм // Туристически и спортни практики в училище : Сборник доклади и съобщения / Димитринка Цонкова. - Велико Търново : „Фабер”, 2007, с. 92-99. ISBN 978-954-775-700-4.

Драганова-Стойкова, Тамара (2008) Час на класа – място за себепознание. Eдин класов тренинг за търсене на пътища към самопознанието // Съвременни образователни технологии в основното училище : Научно-практическа конференция / Пенка Тодорова, Антония Кръстева, Розалия Кузманова-Карталова. - Велико Търново : Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2008, с. 52-56. ISBN 978-954-524-628-9.

Иванова, Анна (2015) Защо проблемът за свободната воля устоява на научната редукция Юбилейна международна конференция „20 години специалност „Психология” – Пътуване към себе си”, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2015, с.394 - 400, ISBN 978 - 619 - 208 - 022 - 8.

Минев, Тодор (2000) ЖЕНИТЕ В ЗАТВОРА И ПАРАДОКСИТЕ НА ИЗОЛАЦИЯТА

Минев, Тодор (2000) ПРОБЛЕМИ НА РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯТА (Т.Минев, М.Хаджийски, Кр.Петрова) Велико Търново

Няголова, Марияна (2017) Гуцу Е. Г., Няголова М. Д. (2017) Проектирование учебного занятия в ВУЗе на основе компетентностного подхода. Вестник Мининского университета. 2017 №2, 12 с. Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина. http://vestnik.mininuniver.ru/reader/search/proektirovanie-uchebnogo-zanyatiya-v-vuze-na-osnov/ Нижний Новгород, Руска Федерация

Няголова, Марияна (2016) Д. Т. Кацаров и идеи функционализма в болгарской психологии первой половины XX века. История отечественной и мировой психологической мысли: судьбы ученых, динамика идей, содержание концепций. Материалы Всероссийской конференции по истории психологии «VI Московские встречи» 30 июня – 02 июля 2016. Отв. ред. А.Л. Журавлев, В. А. Кольцова, Ю. Н. Олейник. с. 337 - 349. Москва: Институт психологии РАН, Россия

Няголова, Марияна (2017) Няголова М. Д. (2017) Методологические особенности определения предмета психологии в "Основах психологии" С. Л. Рубинштейна и "Общей психологии" С. С. Казанджиева. Перспективы психологической науки и практики: сборник статей Международной научно - практической конференции. РГУ им. А. Н. Косыгина, 16 июня 2017 г. / под ред. В.С. Белгородского, О.В. Кащеева, И.В. Антоненко, И.Н. Карицкого.Москва: ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина», 2017. с. 100 - 104. Москва Руска Федерация

Няголова, Марияна (2017) Няголова М. Д. (2017) Персональный состав и направленность исследований в Московской научной школе С. Л. Рубинштейна, Институт психологии Российской академии наук, Человек и мир, Т. 1, №1 (январь - март), с. 151 - 163. Москва, Руска Федерация

Няголова, Марияна (2017) Няголова М. Д. (2017) Сопоставительный анализ проблемы общения в психологических трудах Б. Г. Ананьева и Б. Ф. Ломова. Ананьевские чтения 2017. Преемственность в психологической науке: В. М. Бехтерев, Б. Г. Ананьев, Б. Ф. Ломов. Материалы международной научной конференции 24 – 26 октября 2017 года. Ответственные редакторы: А. В. Шаболтас, Л. А. Головей. Санкт – Петербург: Айсинг. 2017. с. 410 – 412. Санкт - Петербург, Русия

Няголова, Марияна (2017) Няголова М. Д., Муртазина И. Р. (2017) Христо Т. Димитров – болгарский историк психоанализа. Ананьевские чтения 2017. Преемственность в психологической науке: В. М. Бехтерев, Б. Г. Ананьев, Б. Ф. Ломов. Материалы международной научной конференции 24 – 26 октября 2017 года. Ответственные редакторы: А. В. Шаболтас, Л. А. Головей. Санкт – Петербург: Айсинг. 2017. с. 412 – 413. Санкт - Петербург, Русия

Няголова, Марияна (2017) Няголова М., Гатев Л. (2017) Изучаването на съня в българската психология и психиатрия от първата половина на XX век. Юбилеен сборник по случай 20-годишнината на Философски факултет на Великотърновския университет, с. 135 - 154. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий"

Няголова, Марияна (2017) Няголова М., Филипова В.(2017) Сотир Бранков и началото на българската юридическа психология. Юбилеен сборник по случай 20-годишнината на Философски факултет на Великотърновския университет. с. 123 - 135. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий"

Павлов, Пламен (1985) Към социално-психологическата характеристика на въстанието начело с Петър и Асен и действията на българската армия (1186 – 1196).- Юбилеен сборник на възпитаници на ВТУ “Кирил и Методий” (Исторически факултет), т. І. В. Търново, 1985, 203-210. В. Търново

Петрова, Красимира (2002) Analysis Of The Guidance And Advisory Models in Bulgaria Based Of The Questionnaire For Professionals, OPEN GUIDANCE AND ADVISORY SERVICES MODEL FOR AN OPEN EUROPE електронно издание http://www.openguide.hit.bg/vaprosnik/konsultirane%20prevod-eng.doc, СОФИЯ

Петрова, Красимира (2014) MODERN TRENDS IN PROVIDING SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL SUPPORT for ELDERLY PEOPLE,СУЧАСНІ ПІДХОДИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ТА КОРЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ З РІЗНИМИ ВІКОВИМИ ГРУПАМИ НАСЕЛЕННЯ, ISSN 2304-1609, с.186-195 Одеса

Петрова, Красимира (2015) Взаимовръзка между модела за екологичните системи и екологичния подход в социалната оценка на дете, Диоген,Университетско издателство „Св.св.Кирил и Методий” ISBN: 978-619-208-063-1 В.Търново

Петрова, Красимира (2007) Водещият в групата за социална и психологическа подкрепа, сб. Социални изследвания, 9-12 септември, УИ "Св.св.Кирил и Методий" ISBN 978-954-524-775-877-3 В.Търново

Петрова, Красимира (2014) Генограмата в консултирането на деца, СУБ, Университетско издателство „Св.св.Кирил и Методий” ISSN 1314-2283 В.Търново

Петрова, Красимира (2013) Груповата социална работа със стари хора, сп. "Съвременна хуманитаристика", бр. 1,издателство на БСУ, с.20-26 ISSN 1313-9924 Бургас

Петрова, Красимира (2015) Деца, отглеждани и възпитавани в семейства на близки и роднини ISBN: 978-619-00-0225-3, Фабер, с.170 В.Търново

Петрова, Красимира (2011) Диференциални характеристики на старите хора, сб. Диоген, УИ "Св.св.Кирил и Методий" ISBN 978-954-524-836-8 В.търново

Петрова, Красимира (2003) Домовете за деца, лишени от родителски грижи – европейско и българско законодателство ISSN 954-91273-3-8 София

Петрова, Красимира (2014) Ейджизм и помагащи професии, сб. „30 години Педагогически факултет”, Университетско издателство „Св.св.Кирил и Методий” ISBN 978-619-00-035-6 В.Търново

Петрова, Красимира (2009) Ейджизмът в социалната работа, сб.”25 години Педагогически факултет”, УИ "Св.св.Кирил и Методий" ISBN 978-954-400-422-4 В.Търново

Петрова, Красимира (2009) Ефекти на институциоинализацията и социалната изолация в СУПЦ, Трудове на ВТУ, ISSN 0204-6369 В.Търново

Петрова, Красимира (2013) Изработване на правила в групи за социална подкрепа, Педагогически алманах, т.2, Университетско издателство „Св.св.Кирил и Методий” с.197-201 ISSN 1310-358X В.Търново

Петрова, Красимира (2009) Индивидуалната помощ, Фабер, с.187 ISBN 978-954-400-079-0 В.Търново

Петрова, Красимира (2001) Институциите за отглеждане на деца, лишени от родителски грижи, Сп. "Обществено възпитание", бр.4 ISNN 0204-8515 София

Петрова, Красимира (2015) Карта за оценка на потребностите на младежи от ромски произход, осъдени на лишаване от свобода,/международна конференция по Философия/, ISBN 978-954-985- 3Q Университетско издателство „Св.св.Кирил и Методий” В.Търново

Петрова, Красимира (2009) Консултирането като основен метод в дейността на социалния асистент, сб. "Наръчник за социалния асистент" София

Петрова, Красимира (2000) Кризи в личностното развитие на учениците, сп. Обществено възпитание, бр. 1 ISNN 0204-8515 София

Петрова, Красимира (2007) Лидерите в социално-психологическите институции, Фабер, ISBN: 978-954-775-720-2, с.315 В.търново

Петрова, Красимира (2001) Личности, общности и групи в ситуация на риск, Фабер, ISBN: 954-775-055-0, с.118 В.търново

Петрова, Красимира (2001) Личностни черти на лидерите в домовете за юноши и девойки. Сп. "Педагогика", бр.3 ISSN 0861-3982 София

Петрова, Красимира (2001) Междуличностните отношения в домовете за деца, лишени от родителлски грижи /домове за юноши и девойки/, Фабер, ISBN: 954-775-017-8, с.151 В.търново

Петрова, Красимира (1994) Междуличностните отношения и лидерството в малката група, Годишник "Трудове на ВТУ", т.6, кн.4, УИ "Св.св.Кирил и Методий" ISSN 0204-6369 В.Търново

Петрова, Красимира (2005) Междуличностните отношения на лидерите в домовете за деца, лишени от родителска грижа В.Търново

Петрова, Красимира (2003) Методика за оценка на риска за личности, групи и общности, сп. Диоген, УИ "Св.св.Кирил и Методий" ISBN 954-524-314-7 В.Търново

Петрова, Красимира (2014) Методика на планирането в помагащата дейност, Диоген, Университетско издателство „Св.св.Кирил и Методий”ISBN 978-954-524-974-7, с. 65-79 В.Търново

Петрова, Красимира (2000) Невербалната комуникация /дизайн на семинар/, сп. "Начално образование", кн. 5-6 ISSN 0204-4951 София

Петрова, Красимира (2010) Оранизационен анализ на социалните институции за стари хора, сп.Педагогически алманах, УИ "Св.св.Кирил и Методий"ISSN 1310-358X В.търново

Петрова, Красимира (2014) Помагало за провеждане на социално-педагогическата практика на студентите психолози, Фабер, ISBN: 978-619-00-0180-5, с.235 В.Търново

Петрова, Красимира (2014) Помощ за отпадащите от училище деца, СУБ, Университетско издателство „Св.св.Кирил и Методий” ISSN 1310-358X В.Търново

Петрова, Красимира (2009) Помощ за самопомощ /практикум по групова работа/, Фабер, с.196 ISBN 978-954-400-080-6 В.Търново

Петрова, Красимира (2010) Помощ за старите хора, Фабер, с. 231 ISBN 978-954-400-201-3 В.Търново

Петрова, Красимира (2013) Приемане на смъртта и социална подкрепа, Педагогически алманах, т. 1, Университетско издателство „Св.св.Кирил и Методий” с.143-151 ISSN 1310-358X В.Търново

Петрова, Красимира (2003) Пробацията – необходимата алтернатива на лишаване от свобода – ІІ част, Издание на Отворено общество - Плевен Плевен

Петрова, Красимира (2001) Проблеми на ресоциализацията, Фабер В.Търново

Петрова, Красимира (2013) Проблемът за трудностите в училище, СБУ, Университетско издателство „Св.св.Кирил и Методий”, ISBN 1314-2283 с.397-403 В.Търново

Петрова, Красимира (2000) Проект "Първи стъпки навън", Фабер ISBN 978619-208-063-1 В.Търново

Петрова, Красимира (2005) Противодействие на детската престъпност. Превенция на рисковото поведение и защита на децата от престъпни посегателства, Общинска програма Габрово

Петрова, Красимира (2010) Процесуална същност на реинтегрирането на децата в семейства на близки и роднини, сб. "Педагогически алманах", УИ "Св.св.Кирил и Методий" ISSN 1310-358X В.Търново

Петрова, Красимира (2014) Психологически анализ на началната училищна възраст през социално-педагогическите теории, Педагогически алманах, Университетско издателство „Св.св.Кирил и Методий”, с.131-146 ISBN 1310-358X В.Търново

Петрова, Красимира (2012) Психологически анализ на социалната работа с хора от третата възраст В.Търново

Петрова, Красимира (2002) Психологически проблеми на безработицата, България в началото на ХХІ век – икономическа, правна и социална трансформация, УИ "Св.св.Кирил и Методий" ISBN 954-775-122-0 В.Търново

Петрова, Красимира (2016) Психологически фактори за девиантно поведение, „Изкуството да обичаш и отговорността за собственото съществуване. Пътят ни (не)извървян....” В.Търново

Петрова, Красимира (2014) Психологически характеристики на реинтегрирани деца в семейства на близки и роднини, Университетско издателство „Св.св.Кирил и Методий”, ISBN 978-619-208-022-8 В.търново

Петрова, Красимира (2016) Психологическо консултиране на сексуални проблеми в ранна зрялост, Изкуството да обичаш и отговорността за собственото съществуване. Пътят ни (не)извървян.... В.търново

Петрова, Красимира (2009) Психологична оценка на реинтегрирани в семейството деца,сб. Диоген, УИ "Св.св.Кирил и Методий" ISBN 978-524-685-2 В.Търново

Петрова, Красимира (2013) Психологични аспекти на проблема за смъртта в третата възраст, Научни трудове на РУ, Издадетлство на РУ "Ангел Кънчев" с.85-89 ISSN 1311-3321 Русе

Петрова, Красимира (2014) Психологични детерминанти на подкрепата за старите хора, Фабер, ISBN:978-619-00-0077-8 с. 323 В.Търново

Петрова, Красимира (2009) Психологични детерминанти на работата с индивидуален случай, сб.Диоген, УИ "Св.св.Кирил и Методий" ISBN 978-524-685-2 В.Търново

Петрова, Красимира (2013) Психология на социалната работа като научна изследователска проблематика и учебна дисциплина, Знанието - традиции, иновации и преспективи, т. 1, Издателство на БСУ, с 344-247 ISBN 9780954-9370-95-9 Бургас

Петрова, Красимира (2007) Работа в група /тренингови и психотерапевтични техники/ , Фабер, ISBN:978954-775-719-6, с.168 В.Търново

Петрова, Красимира (2016) Рецензия на учебник на В.Чавдарова "Психология и психопатология на управлението" , УИ "Св.св.Кирил и Методий", ISBN 978-619-208-068-6 В.Търново

Петрова, Красимира (2015) Рисково поведение и психологическа практика ISBN: 987-619-00-0224-6, Фабер, с.402 В.Търново

Петрова, Красимира (2013) Ролята на терапевтичните фактори в груповата работа, Диоген, Университетско издателство „Св.св.Кирил и Методий”, с.59-67, ISBN: 978-954-524-974-7 В.Търново

Петрова, Красимира (2000) Роми и училище, сп. "Обществено образование", бр. 5 ISNN 0204-8515 София

Петрова, Красимира (2004) Семейната групова конференция – същност и приложение в България, сп.Диоген, УИ "Св.св.Кирил и Методий" ISBN 954-524-397-X В.Търново

Петрова, Красимира (2012) Социална и психологична помощ за деца и младежи с различен етнически произход, Педагогически алманах, т. 1, Университетско ISSN 1310-358X издателство „Св.св.Кирил и Методий” с.49-57 В.Търново

Петрова, Красимира (2010) Социална работа с общността на младежите, сб.Педагогически алманах, УИ "Св.св.Кирил и Методий" ISSN 1310-358X В.Търново

Петрова, Красимира (2005) Социалната власт на лидерите, сб. Диоген, УИ "Св.св.Кирил и Методий" ISBN 954-524-473-9 В.Търново

Петрова, Красимира (2014) Социално-психологичен тренинг: теория, методика, практика, Фабер, ISBN: 987-00-0078-5, с.328 В.Търново

Петрова, Красимира (2006) Социално-психологически аспекти на груповата супервизия като теория и практика, Сб. „Политика, европейска интеграция и социална промяна – философско-психологически проблеми”, УИ "Св.св. Кирил и Методий" ISBN 978-954-775-574-1 В.Търново

Петрова, Красимира (2006) Стратегии за разрешаване на проблеми и конфликти, сб. „Bridges – Building Bridges to Language Learning, Culture and Society”, електронно издание В.Търново

Петрова, Красимира (2016) Структуриране на модел за грижи в социални услуги, оказващи подкрепа в процеса на социална интеграция на децата в риск. Научна конференция „Изкуството да обичаш и отговорността за собственото съществуване. Пътят ни (не)извървян....” В.търново

Петрова, Красимира (1999) Теории за произхода и същността на лидерството, Сп. "Педагогическии алманах", кн.1-2, УИ "Св.св.Кирил и Методий", 1310 - 358X В.Търново

Петрова, Красимира (1999) Теории за произхода и същността на лидерството, сп. "Философски форум", бр. 4 ISSN 954-775-122-0 София

Петрова, Красимира (2004) Теория за резилианса в социално-педагогическата практика, "Педагогически алманах", кн.1,2, УИ "Св.св.Кирил и Методий" ISSN 1310-358X В.Търново

Петрова, Красимира (2013) Тренинг за професионално ориентиране на деца от SOS - селище В.Търново /дизайн на тренинг/, СБУ, Университетско издателство „Св.св.Кирил и Методий”, с.403-409, ISBN 1314-2283 В.Търново

Петрова, Красимира (2013) Трудности при социалната подкрепа за хора от третата възраст, Знанието - традиции, иновации, перспективи, т.1, Издателство на БСУ, с.237-244 ISBN 9780954-9370-95-9 Бургас

Петрова, Красимира (2013) Формиране на резилианс в начална училищна възраст, Годишнина на ФФ, електронно издание,Университетско издателство „Св.св.Кирил и Методий” В.Търново

Петрова, Красимира (2015) Четири случая на приемна грижа, "Педагогически алманах", Университетско издателство „Св.св.Кирил и Методий” ISSN 1310-358X В.Търново

Русева, Мая (2005) Манталитет и менталност на българина в периода на преход. – В: Народопсихология и глобализация. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2005, ISBN 954-524-462-3, с. 156-176.

Русева, Мая (2006) Отношението към себе си и към Другия като част от съвременната културна идентичност на българите. – В: Кulturni i etnički odnosi na Balkanu – mogućnosti regionalne i evropske integracije. / Cultural and Ethnic Relations at the Balkans - Possibilities of Regional and European Integration. Niš, 2006, ISBN 86-7379-107-3, с. 199-216.

Русева, Мая (2014) Политическо поведение в периода на преход през призмата на понятието „манталитет”. – В: Управленски модели на българския преход. Сборник студентски изследвания. Част I. (Мая Русева състав.). Университетско издателство. „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2014, ISBN 978-954-524-941-9, с. 193-216.

Стефанов, Бойко (1990) Великов, Б. Влияние на дисфункционалния конфликт върху процеса на обучението. Сборник, Научна организация на обучението във ВУЗ, с.164-166. Пловдив.

Стефанов, Бойко (1991) Великов, Б. Конфликтното "АЗ" - идентификация и промяна в поведението в юношеска възраст. Сборник, Социална ситуация и автономия на личността, с.13-14. Благоевград.

Стефанов, Бойко (1991) Великов, Б. Конфликтното "АЗ" и моралните стандарти на личността. Сборник, Хуманизация и обновителни тенденции на учебно-научния процес във ВУЗ, с.96-101. Шумен.

Стефанов, Бойко (2013) Великов, Б. Не ни е нужен нов месия, а правителство на националната отговорност. Вестник "Янтра днес". 20.02.2013. Велико Търново.

Стефанов, Бойко (1992) Великов, Б. Особености на възприемането и въздействието на художествената мултипликация в предучилищна възраст. Сборник, Развиващи функции на учебния процес в детската градина, с.90-91. Велико Търново.

Стефанов, Бойко (2013) Великов, Б. Политик не се става за един ден или един мандат. www.argumenti-bg.com. 15.03.2013. София.

Стефанов, Бойко (2011) Великов, Б. Политика и психология. Психологически аспекти в политическите идеи на античността. том 1. част 1. Велико Търново. Издателство Ровита.

Стефанов, Бойко (1996) Великов, Б. Психичният конфликт в ранната юношеска възраст. Велико Търново. ИК "Витал".

Стефанов, Бойко (1991) Великов, Б. Развитие на дисфункционален конфликт в горна училищна възраст. Сборник, Психология и преустройство, с.17-18. София.

Стефанов, Бойко (1992) Великов, Б. Художественият конфликт - жизнени проекции и рефлексия. Сборник, Проблеми на обучението по говорна култура, словесно-изпълнителско и театрално изкуство на студентите от педагогическите институти, с.41-43. Благоевград.

Стоянов, Иван (2017) Социални умения и близки до тях понятия Помагало по мотивационно обучение на неактивни младежи по проект ,,Повярвай в себе си". Издателство ,,Фабер", гр. Велико Търново, с.55-68, ISBN:978-619-00-0685-5

Стоянов, Иван (2017) Теории за мотивацията Помагало по мотивационно обучение на неактивни младежи по проект ,,Повярвай в себе си", издателство ,,Фабер'', Велико Търново, с. 17-23, ISBN: 978-619-00-0685-5

Тасевска, Даниела (2016) A model of educational policy to stimulate the process of multi-integration by Promoting policultural identity. В: International journal KNOWLEDGE "THE TEACHER OF THE FUTURE" 2016: 59-63. Vol. 13.1, Skopje 2016: 59-63. ISSN: 1857-92. GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR 1.02.

Тасевска, Даниела (2017) GLOBAL EDUCATION AND IDENTITY DINAMICS AT SCHOOL AGE - Anglo American publications, USA LLC 1 st ANGLO-AMERICAN CONFERENCE on Multidisciplinary Studies (AACMS 2017)

Тасевска, Даниела (2016) Iсторична свiдомисть студентсськоi молодi в умовах мiнливостi соцiокультурного простору Украйна, Мелiтополь, Мiнiiстерство на осветi i науки Украiни, Мелiтопольский державний педагогiчний унiверситет iменi Богдана Хмельницького; В: Международно науково-практично конференц "Людина в умовах мiнливостi соцiокультурного простору духовно-рактичний вимiр"

Тасевска, Даниела (2108) Migration process and reflektive approach to social integration and non diskrimination of children-refugees in bulgarria Jugoistocna Evropa i postmoderni izazovi, ed.Sl. Neskovic, Edicija Bezbednost u postmodernom ambijentu kn. XXIII i XXIV, Beograd, CESNA-B, s.1-6, ISBN 978-86-85985-35-5

Тасевска, Даниела (2014) Образование за равни права В: Университетско издателство "Св. Св. Кирил и Методий", 2014

Тасевска, Даниела (2018) Професиональные роли психолога в социальной работе с людьми третьего возроста / XIII Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Современные проблемы социальной психологии и социальной работы»-сборник докладов [Инд./Реф. в: eLibrary.ru] XIII Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Современные проблемы социальной психологии и социальной работы»-сборник докладов [Инд./Реф. в: eLibrary.ru]

Тасевска, Даниела (2011) Театрална лаборатория за психосоциално развитие в училищна възраст В: УИ „Св. Св. Кирил и Методий”, 2011.

Трифонова-Димитрова, Петя (2016) Добрият учител гради мотивация Диоген: Психологията в условията на социални промени, В.Т., Университетско издателство „Св.св.Кирил и Методий“, с.9-17, ISSN 1314-2763

Трифонова-Димитрова, Петя (2014) Тревожността като категория на психологията Диоген, Тенденции в развитието на съвременната психология, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", с. 205-226, ISBN 978-954-524-974-7- В. Търново

Трифонова-Димитрова, Петя (2016) Ценностни ориентации и мотивационни потребности за учене в условията на висшето образование Сб. "Изкуството да обичаш и отговорността към собственото съществуване. Пътят ни (не)извървян", Съставител: Елена Бораджиева. Велико Търново, УИ "Св. Св. Кирил и Методий", 2017

Цонкова, Димитринка (2018) Място и значение на двигателната компетентност в структурата на готовността на военнослужещия за професионална дейност Сб. Международна научна конференция на факултетет "Авиационен", НВУ "В. Левски" ISBN 978-954-713-114-9

Цонкова, Димитринка (2008) Необходимост от целенасочено формиране на физическата готовност като компонент на професионалната готовност на човека. Сб. Юбилейна научна сесия „100 години от обявяване независимостта на България”, Д. Митрополия, ИК НВУ„В. Левски”, 2008, с. 161.

Цонкова, Димитринка (2010) Професионализацията на спортния педагог –същност, особености и етапи. Сб. Настояще и бъдеще на авиационното образование в Балканско-Черноморския регион на Европа. ИК на НВУ „В. Левски”, 2010, с. 265. ISBN 978-954-713-094-4.

Цонкова, Димитринка (2011) Психологически механизми на интереса към спортнопедагогическата дейност. Кинезиология’2011. В. Търново: I&B, 2011, с. 128. ISSN 1313-244X.

Цонкова, Димитринка (2010) Симптоматика на професионалната деформация при спортни педагози. Личност, мотивация, спорт. Т. 15, ч. 2. С.: НСА ПРЕС, 2010, с. 61. ISBN 978-954-718-279-0.

Чавдарова, Велислава (2018) "КРОСКУЛТУРАЛЕН АНАЛИЗ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА САМООЦЕНКА НА БЪЛГАРСКИ И РУСКИ СТУДЕНТИ"" Психология труда и управления как ресурс развития общество в условиях глобальных изменений", сборник докладов, с.369-374. ISBN 978-5-7609-1376-0

Чавдарова, Велислава (2018) "Модели социально-психологического и организационного консультирования"/сборник статей/ ISBN 978-613-9-82487-8, изд.Lambert Academic Publishing - Berlin LAP Lambert Academic Publishing Berlin

Чавдарова, Велислава (2018) „КОГАТО ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТНИ МОДЕЛИ БЛОКИРАТ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЧУЖДИЯТ УМ ДА ИЗЛЕКУВА ЧУЖДИЯ АЗ (Ментализация и привързаност в процеса на терапевтична грижа за деца, отглеждани извън семействата си) сборник "Science and Education Studies", издавано от Стандфордски университет

Чавдарова, Велислава (2011) Етнонационална идентичност и ценностни нагласи Университетско изд.”Св.св.Кирил и Методий”// В. Търново, 2011г., 308стр.ISBN 978-954-524-778-1

Чавдарова, Велислава (2015) Модели организационного консультирования лиц, групп и организаций LAP Lambert Academic Publishing Berlin,, ISBN 978-3-659-78523-8.,

Чавдарова, Велислава (2012) Практикум по организационна психология В.Търново, 2012 г., 246 стр. ISBN 978-954-400-675-4

Чавдарова, Велислава (2018) ПРОФЕСИОНАЛНИЯТ ИЗБОР НА БЪЛГАРСКИТЕ И РУСКИТЕ СТУДЕНТИ В УСЛОВИЯТА НА ПАЗАРНО ФУНКЦИОНИРАНЕ Международная научно-практическая конференция «ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА И УПРАВЛЕНИЯ КАК РЕСУРС РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ»-сборник докладов, ISBN 978-5-7609-1376-0

Чавдарова, Велислава (2016) Психологическа същност и възрастови граници на старостта:критичен анализ Диоген. Психологита в условията на социални промени 2016г.В.Търново,2016.,108-127. ISSN1314, ISBN 978-619-208-084-6

Чавдарова, Велислава (2018) Психологически предпоставки за адаптация на младите учители. Роля на наставничеството ISSN: 0033-295X © American Psychological Association, 2018 eISSN: 1939-1471,с.1069-1078. Психологическое Обозрение

Чавдарова, Велислава (2012) Психология на организационната промяна изд.”Фабер”, В.Търново, 2012г., 322 стр.,ISBN 978-954-400-683-9

Чавдарова, Велислава (2016) Сравнителен анализ на конструкта „индивидуализъм – колективизъм“ при български и руски студенти. Диоген. Психологията в условията на социални промени 2016г В.Търново,2016.,с.75-96. ISSN1314, ISBN 978-619-208-084-6

Чавдарова, Велислава (2005) Сравнителен междукултурен анализ на равнището на агресия и депресия при албански и български първокласници Диоген. Психология и образование, В.Търново, 2005г.ISBN 954-524-473-9

Чавдарова, Велислава (2018) ЧЕК-ЛИСТ ЗА ДИАГНОСТИКА НА СОЦИАЛНИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ НА ЛИЧНОСТТА ПРИ НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩНАТА ИНСТИТУЦИЯ The British Journal for the Philosophy of Science, ISSN 0007-0882, EISSN 1464-3537 © Oxford University Press, 2018 © The University of Oxford, 2018 рубрика Психология,стр.1395-1405.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/