Публикации в научна област/раздел Психология / Psychology


Бораджиева, Елена (2011) BORADJIEVA, E. The motivation profile of the trainees in the National military university - conclusions about the pedagogical practice.Proceedings of the 47-th International Applied Military Psychology Symposium Office of Naval Research Global - Science&Technology, Vienne, 2011 Vienne

Будева, Соня (2012) Будева, С., Етиологични теории за адиктивното поведение, сб. "Приложната психология - възможности и перспективи`2012, УИ „Черноризец Храбър”, Варна УИ „Черноризец Храбър”, Варна

Будева, Соня (2014) Будева, С., Между рая и ада. За зависимостите и ролята на помагащите професионалисти Изд. "Фабер", В.Търново

Будева, Соня (2012) Будева, С., Между рая и ада. За зависимостите и ролята на помагащите професионалисти, изд. „Фабер”, В.Търново, 2012 Изд. „Фабер”, Велико Търново

Будева, Соня (2012) Будева, С., Поиск ощущений и импульсивности как признаков, указывающих на возможность появления и развития аддиктивного поведения, сб. "Научный поиск в современном мире", II Международной научно-практической конференции, изд. „Перо”, Москва, 2012, с. 218-227 Изд. „Перо”, Москва

Будева, Соня (2017) Будева, С., Спасова, В. Психосоциални рискови фактори в системата на социални услуги за лица с ментални увреждания Списание "Социална работа"

Бузов, Вихрен (2013) История на Философски факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" УИ "Св.св. Кирил и Методий"

Бургов, Пресиян (2017) Психичният феномен когнитивен дисонанс Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий" Велико Търново. ISBN 978-619-208-106-5

Великова, Силвия (2016) Academic Discourse Comprehension Strategies in Listening to Lectures delivered in English as a Foreign Language Veliko Turnovo: St Cyril and St Methodius University of Veliko Turnovo. - pp. 244.

Великова, Силвия (2016) Стратегии за разбиране на академичния дискурс при слухово възприемане на лекции на английски език като чужд (автореферат на дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор”) Велико Търново: Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", 2006. - 52 с.

Георгиева, Виолета (2004) Да се учим на ненасилие (образователен подход за превенция на насилието). Помагало за учителя (съавтор и редактор) Европейски информационен център, Велико Търново (съавтор: с. 4–6, 15–24, 64–79, 95–99, 114–117). ISBN 954-90-888-6-3, 130 стр.

Георгиева, Златинка (2018) ВЛИЯНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ ПЕРЕЖИВАНИЙ НА ХРОНИЧЕСКИ БОЛЬНОГО И ЕГО СЕМЬЮ Международная научно-практическая конференция «Семья и дети в современном мире» г. Санкт-Петербург, Русия, 16-18 май 2018 г. [Инд./Реф. в: eLibary.ru]

Георгиева, Златинка (2013) ПОЗИТИВНАТА ПСИХОТЕРАПИЯ ПРИ РАБОТА С ОНКОЛОГИЧНО БОЛНИ Сборник от Международна конференция „20 години Позитивна психотерапия в България. Наука, Образование, Практика“, Варна. Ред. Ив. Бончева. Варна: издателство „Славена“, 2013, с. 201-216. ISBN 978-954-579-978-5

Георгиева, Златинка (2015) ПСИХОЛОГИЧНИ ИЗМЕРЕНИЯ НА СМИСЪЛА НА БОЛЕСТТА Първа студентска научна конференция на тема „Психичното здраве-съвременни предизвикателства. Стигма за психичната болест” организирана от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, Философски факултет

Гърбачева, Анелия (2013) Évaluation d’un projet pilote d’éducation inclusive pour enfants d’âges préscolaire et scolaire en Bulgarie Béjune, Suisse

Гърбачева, Анелия (1996) Психология на девиантното поведение // Издателство "Абагар". с. 196. ISBN 954-427-222-4 Велико Търново

Гърмидолова, Мариана (2004) М. МОЙНОВА. Психодиагностичен комплекс графични тестове. - В: Ръководство за изследване на детето. Под ред. на Б. Минчев – 2 част. София: Веда Словена, 2004, 312-331 с. ISBN 954-8510-84-7(ч 2) София

Димитрова, Яна (2015) Психологически и социалнопедагогически измерения на хомосексуалността В кн.: ПСИХОЛОГИЯ 2015. Велико Търново, библиотека "Диоген", Университетско издателство "Св. Св. Кирил и Методий". ISSN 1314-2763

Димитрова, Яна (2018) Хомосексуална ориентация при жени и девойки - социалнопедагогически проблеми. Издателство "Фабер", Велико Търново. ISBN 978 - 619 - 00 -0860 - 6

Драганова-Стойкова, Тамара (2006) „Екопрозорец” - Ден на Земята. Помагало за класния ръководител // Помагало за класния ръководител. - Велико Търново : Издателство "Фабер", 2006, с. 194-199. ISBN – 13: 978-954-775-630-4.

Драганова-Стойкова, Тамара (2008) Модел за формиране на граждански позиции у учениците // Съвременни образователни технологии в основното училище : Научно-практическа конференция / Пенка Тодорова, Антония Кръстева, Розалия Кузманова-Карталова. - Велико Търново : Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2008, с. 40-51. ISBN 978-954-524-628-9.

Драганова-Стойкова, Тамара (2007) Необходимост от психологическа подготовка на учениците при провеждане на трети допълнителен час по Физическо възпитание и спорт – модул туризъм // Туристически и спортни практики в училище : Сборник доклади и съобщения / Димитринка Цонкова. - Велико Търново : „Фабер”, 2007, с. 92-99. ISBN 978-954-775-700-4.

Драганова-Стойкова, Тамара (2008) Час на класа – място за себепознание. Eдин класов тренинг за търсене на пътища към самопознанието // Съвременни образователни технологии в основното училище : Научно-практическа конференция / Пенка Тодорова, Антония Кръстева, Розалия Кузманова-Карталова. - Велико Търново : Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2008, с. 52-56. ISBN 978-954-524-628-9.

Минев, Тодор (2000) ЖЕНИТЕ В ЗАТВОРА И ПАРАДОКСИТЕ НА ИЗОЛАЦИЯТА

Минев, Тодор (2000) ПРОБЛЕМИ НА РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯТА (Т.Минев, М.Хаджийски, Кр.Петрова) Велико Търново

Няголова, Марияна (2017) Гуцу Е. Г., Няголова М. Д. (2017) Проектирование учебного занятия в ВУЗе на основе компетентностного подхода. Вестник Мининского университета. 2017 №2, 12 с. Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина. http://vestnik.mininuniver.ru/reader/search/proektirovanie-uchebnogo-zanyatiya-v-vuze-na-osnov/ Нижний Новгород, Руска Федерация

Няголова, Марияна (2016) Д. Т. Кацаров и идеи функционализма в болгарской психологии первой половины XX века. История отечественной и мировой психологической мысли: судьбы ученых, динамика идей, содержание концепций. Материалы Всероссийской конференции по истории психологии «VI Московские встречи» 30 июня – 02 июля 2016. Отв. ред. А.Л. Журавлев, В. А. Кольцова, Ю. Н. Олейник. с. 337 - 349. Москва: Институт психологии РАН, Россия

Няголова, Марияна (2017) Няголова М. Д. (2017) Методологические особенности определения предмета психологии в "Основах психологии" С. Л. Рубинштейна и "Общей психологии" С. С. Казанджиева. Перспективы психологической науки и практики: сборник статей Международной научно - практической конференции. РГУ им. А. Н. Косыгина, 16 июня 2017 г. / под ред. В.С. Белгородского, О.В. Кащеева, И.В. Антоненко, И.Н. Карицкого.Москва: ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина», 2017. с. 100 - 104. Москва Руска Федерация

Няголова, Марияна (2017) Няголова М. Д. (2017) Персональный состав и направленность исследований в Московской научной школе С. Л. Рубинштейна, Институт психологии Российской академии наук, Человек и мир, Т. 1, №1 (январь - март), с. 151 - 163. Москва, Руска Федерация

Няголова, Марияна (2017) Няголова М. Д. (2017) Сопоставительный анализ проблемы общения в психологических трудах Б. Г. Ананьева и Б. Ф. Ломова. Ананьевские чтения 2017. Преемственность в психологической науке: В. М. Бехтерев, Б. Г. Ананьев, Б. Ф. Ломов. Материалы международной научной конференции 24 – 26 октября 2017 года. Ответственные редакторы: А. В. Шаболтас, Л. А. Головей. Санкт – Петербург: Айсинг. 2017. с. 410 – 412. Санкт - Петербург, Русия

Няголова, Марияна (2017) Няголова М. Д., Муртазина И. Р. (2017) Христо Т. Димитров – болгарский историк психоанализа. Ананьевские чтения 2017. Преемственность в психологической науке: В. М. Бехтерев, Б. Г. Ананьев, Б. Ф. Ломов. Материалы международной научной конференции 24 – 26 октября 2017 года. Ответственные редакторы: А. В. Шаболтас, Л. А. Головей. Санкт – Петербург: Айсинг. 2017. с. 412 – 413. Санкт - Петербург, Русия

Няголова, Марияна (2017) Няголова М., Гатев Л. (2017) Изучаването на съня в българската психология и психиатрия от първата половина на XX век. Юбилеен сборник по случай 20-годишнината на Философски факултет на Великотърновския университет, с. 135 - 154. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий"

Няголова, Марияна (2017) Няголова М., Филипова В.(2017) Сотир Бранков и началото на българската юридическа психология. Юбилеен сборник по случай 20-годишнината на Философски факултет на Великотърновския университет. с. 123 - 135. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий"

Павлов, Пламен (2018) Книга за двама тоталитарни лидери и за отговорността на Човечеството.– Веселин Борисов. Близнаци с различен образ (Хитлер и Сталин един до друг). София, 2018. София

Павлов, Пламен (1985) Към социално-психологическата характеристика на въстанието начело с Петър и Асен и действията на българската армия (1186 – 1196).- Юбилеен сборник на възпитаници на ВТУ “Кирил и Методий” (Исторически факултет), т. І. В. Търново, 1985, 203-210. В. Търново

Петрова, Красимира (2002) Analysis Of The Guidance And Advisory Models in Bulgaria Based Of The Questionnaire For Professionals, OPEN GUIDANCE AND ADVISORY SERVICES MODEL FOR AN OPEN EUROPE електронно издание http://www.openguide.hit.bg/vaprosnik/konsultirane%20prevod-eng.doc, СОФИЯ

Петрова, Красимира (2014) MODERN TRENDS IN PROVIDING SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL SUPPORT for ELDERLY PEOPLE,СУЧАСНІ ПІДХОДИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ТА КОРЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ З РІЗНИМИ ВІКОВИМИ ГРУПАМИ НАСЕЛЕННЯ, ISSN 2304-1609, с.186-195 Одеса

Петрова, Красимира (2015) Взаимовръзка между модела за екологичните системи и екологичния подход в социалната оценка на дете, Диоген,Университетско издателство „Св.св.Кирил и Методий” ISBN: 978-619-208-063-1 В.Търново

Петрова, Красимира (2007) Водещият в групата за социална и психологическа подкрепа, сб. Социални изследвания, 9-12 септември, УИ "Св.св.Кирил и Методий" ISBN 978-954-524-775-877-3 В.Търново

Петрова, Красимира (2014) Генограмата в консултирането на деца, СУБ, Университетско издателство „Св.св.Кирил и Методий” ISSN 1314-2283 В.Търново

Петрова, Красимира (2013) Груповата социална работа със стари хора, сп. "Съвременна хуманитаристика", бр. 1,издателство на БСУ, с.20-26 ISSN 1313-9924 Бургас

Петрова, Красимира (2015) Деца, отглеждани и възпитавани в семейства на близки и роднини ISBN: 978-619-00-0225-3, Фабер, с.170 В.Търново

Петрова, Красимира (2011) Диференциални характеристики на старите хора, сб. Диоген, УИ "Св.св.Кирил и Методий" ISBN 978-954-524-836-8 В.търново

Петрова, Красимира (2003) Домовете за деца, лишени от родителски грижи – европейско и българско законодателство ISSN 954-91273-3-8 София

Петрова, Красимира (2014) Ейджизм и помагащи професии, сб. „30 години Педагогически факултет”, Университетско издателство „Св.св.Кирил и Методий” ISBN 978-619-00-035-6 В.Търново

Петрова, Красимира (2009) Ейджизмът в социалната работа, сб.”25 години Педагогически факултет”, УИ "Св.св.Кирил и Методий" ISBN 978-954-400-422-4 В.Търново

Петрова, Красимира (2009) Ефекти на институциоинализацията и социалната изолация в СУПЦ, Трудове на ВТУ, ISSN 0204-6369 В.Търново

Петрова, Красимира (2013) Изработване на правила в групи за социална подкрепа, Педагогически алманах, т.2, Университетско издателство „Св.св.Кирил и Методий” с.197-201 ISSN 1310-358X В.Търново

Петрова, Красимира (2009) Индивидуалната помощ, Фабер, с.187 ISBN 978-954-400-079-0 В.Търново

Петрова, Красимира (2001) Институциите за отглеждане на деца, лишени от родителски грижи, Сп. "Обществено възпитание", бр.4 ISNN 0204-8515 София

Петрова, Красимира (2015) Карта за оценка на потребностите на младежи от ромски произход, осъдени на лишаване от свобода,/международна конференция по Философия/, ISBN 978-954-985- 3Q Университетско издателство „Св.св.Кирил и Методий” В.Търново

Петрова, Красимира (2009) Консултирането като основен метод в дейността на социалния асистент, сб. "Наръчник за социалния асистент" София

Петрова, Красимира (2000) Кризи в личностното развитие на учениците, сп. Обществено възпитание, бр. 1 ISNN 0204-8515 София

Петрова, Красимира (2007) Лидерите в социално-психологическите институции, Фабер, ISBN: 978-954-775-720-2, с.315 В.търново

Петрова, Красимира (2001) Личности, общности и групи в ситуация на риск, Фабер, ISBN: 954-775-055-0, с.118 В.търново

Петрова, Красимира (2001) Личностни черти на лидерите в домовете за юноши и девойки. Сп. "Педагогика", бр.3 ISSN 0861-3982 София

Петрова, Красимира (2001) Междуличностните отношения в домовете за деца, лишени от родителлски грижи /домове за юноши и девойки/, Фабер, ISBN: 954-775-017-8, с.151 В.търново

Петрова, Красимира (1994) Междуличностните отношения и лидерството в малката група, Годишник "Трудове на ВТУ", т.6, кн.4, УИ "Св.св.Кирил и Методий" ISSN 0204-6369 В.Търново

Петрова, Красимира (2005) Междуличностните отношения на лидерите в домовете за деца, лишени от родителска грижа В.Търново

Петрова, Красимира (2003) Методика за оценка на риска за личности, групи и общности, сп. Диоген, УИ "Св.св.Кирил и Методий" ISBN 954-524-314-7 В.Търново

Петрова, Красимира (2014) Методика на планирането в помагащата дейност, Диоген, Университетско издателство „Св.св.Кирил и Методий”ISBN 978-954-524-974-7, с. 65-79 В.Търново

Петрова, Красимира (2000) Невербалната комуникация /дизайн на семинар/, сп. "Начално образование", кн. 5-6 ISSN 0204-4951 София

Петрова, Красимира (2010) Оранизационен анализ на социалните институции за стари хора, сп.Педагогически алманах, УИ "Св.св.Кирил и Методий"ISSN 1310-358X В.търново

Петрова, Красимира (2014) Помагало за провеждане на социално-педагогическата практика на студентите психолози, Фабер, ISBN: 978-619-00-0180-5, с.235 В.Търново

Петрова, Красимира (2014) Помощ за отпадащите от училище деца, СУБ, Университетско издателство „Св.св.Кирил и Методий” ISSN 1310-358X В.Търново

Петрова, Красимира (2009) Помощ за самопомощ /практикум по групова работа/, Фабер, с.196 ISBN 978-954-400-080-6 В.Търново

Петрова, Красимира (2010) Помощ за старите хора, Фабер, с. 231 ISBN 978-954-400-201-3 В.Търново

Петрова, Красимира (2013) Приемане на смъртта и социална подкрепа, Педагогически алманах, т. 1, Университетско издателство „Св.св.Кирил и Методий” с.143-151 ISSN 1310-358X В.Търново

Петрова, Красимира (2003) Пробацията – необходимата алтернатива на лишаване от свобода – ІІ част, Издание на Отворено общество - Плевен Плевен

Петрова, Красимира (2001) Проблеми на ресоциализацията, Фабер В.Търново

Петрова, Красимира (2013) Проблемът за трудностите в училище, СБУ, Университетско издателство „Св.св.Кирил и Методий”, ISBN 1314-2283 с.397-403 В.Търново

Петрова, Красимира (2000) Проект "Първи стъпки навън", Фабер ISBN 978619-208-063-1 В.Търново

Петрова, Красимира (2005) Противодействие на детската престъпност. Превенция на рисковото поведение и защита на децата от престъпни посегателства, Общинска програма Габрово

Петрова, Красимира (2010) Процесуална същност на реинтегрирането на децата в семейства на близки и роднини, сб. "Педагогически алманах", УИ "Св.св.Кирил и Методий" ISSN 1310-358X В.Търново

Петрова, Красимира (2014) Психологически анализ на началната училищна възраст през социално-педагогическите теории, Педагогически алманах, Университетско издателство „Св.св.Кирил и Методий”, с.131-146 ISBN 1310-358X В.Търново

Петрова, Красимира (2012) Психологически анализ на социалната работа с хора от третата възраст В.Търново

Петрова, Красимира (2002) Психологически проблеми на безработицата, България в началото на ХХІ век – икономическа, правна и социална трансформация, УИ "Св.св.Кирил и Методий" ISBN 954-775-122-0 В.Търново

Петрова, Красимира (2016) Психологически фактори за девиантно поведение, „Изкуството да обичаш и отговорността за собственото съществуване. Пътят ни (не)извървян....” В.Търново

Петрова, Красимира (2014) Психологически характеристики на реинтегрирани деца в семейства на близки и роднини, Университетско издателство „Св.св.Кирил и Методий”, ISBN 978-619-208-022-8 В.търново

Петрова, Красимира (2016) Психологическо консултиране на сексуални проблеми в ранна зрялост, Изкуството да обичаш и отговорността за собственото съществуване. Пътят ни (не)извървян.... В.търново

Петрова, Красимира (2009) Психологична оценка на реинтегрирани в семейството деца,сб. Диоген, УИ "Св.св.Кирил и Методий" ISBN 978-524-685-2 В.Търново

Петрова, Красимира (2013) Психологични аспекти на проблема за смъртта в третата възраст, Научни трудове на РУ, Издадетлство на РУ "Ангел Кънчев" с.85-89 ISSN 1311-3321 Русе

Петрова, Красимира (2014) Психологични детерминанти на подкрепата за старите хора, Фабер, ISBN:978-619-00-0077-8 с. 323 В.Търново

Петрова, Красимира (2009) Психологични детерминанти на работата с индивидуален случай, сб.Диоген, УИ "Св.св.Кирил и Методий" ISBN 978-524-685-2 В.Търново

Петрова, Красимира (2013) Психология на социалната работа като научна изследователска проблематика и учебна дисциплина, Знанието - традиции, иновации и преспективи, т. 1, Издателство на БСУ, с 344-247 ISBN 9780954-9370-95-9 Бургас

Петрова, Красимира (2007) Работа в група /тренингови и психотерапевтични техники/ , Фабер, ISBN:978954-775-719-6, с.168 В.Търново

Петрова, Красимира (2016) Рецензия на учебник на В.Чавдарова "Психология и психопатология на управлението" , УИ "Св.св.Кирил и Методий", ISBN 978-619-208-068-6 В.Търново

Петрова, Красимира (2015) Рисково поведение и психологическа практика ISBN: 987-619-00-0224-6, Фабер, с.402 В.Търново

Петрова, Красимира (2013) Ролята на терапевтичните фактори в груповата работа, Диоген, Университетско издателство „Св.св.Кирил и Методий”, с.59-67, ISBN: 978-954-524-974-7 В.Търново

Петрова, Красимира (2000) Роми и училище, сп. "Обществено образование", бр. 5 ISNN 0204-8515 София

Петрова, Красимира (2004) Семейната групова конференция – същност и приложение в България, сп.Диоген, УИ "Св.св.Кирил и Методий" ISBN 954-524-397-X В.Търново

Петрова, Красимира (2012) Социална и психологична помощ за деца и младежи с различен етнически произход, Педагогически алманах, т. 1, Университетско ISSN 1310-358X издателство „Св.св.Кирил и Методий” с.49-57 В.Търново

Петрова, Красимира (2010) Социална работа с общността на младежите, сб.Педагогически алманах, УИ "Св.св.Кирил и Методий" ISSN 1310-358X В.Търново

Петрова, Красимира (2005) Социалната власт на лидерите, сб. Диоген, УИ "Св.св.Кирил и Методий" ISBN 954-524-473-9 В.Търново

Петрова, Красимира (2014) Социално-психологичен тренинг: теория, методика, практика, Фабер, ISBN: 987-00-0078-5, с.328 В.Търново

Петрова, Красимира (2006) Социално-психологически аспекти на груповата супервизия като теория и практика, Сб. „Политика, европейска интеграция и социална промяна – философско-психологически проблеми”, УИ "Св.св. Кирил и Методий" ISBN 978-954-775-574-1 В.Търново

Петрова, Красимира (2006) Стратегии за разрешаване на проблеми и конфликти, сб. „Bridges – Building Bridges to Language Learning, Culture and Society”, електронно издание В.Търново

Петрова, Красимира (2016) Структуриране на модел за грижи в социални услуги, оказващи подкрепа в процеса на социална интеграция на децата в риск. Научна конференция „Изкуството да обичаш и отговорността за собственото съществуване. Пътят ни (не)извървян....” В.търново

Петрова, Красимира (1999) Теории за произхода и същността на лидерството, Сп. "Педагогическии алманах", кн.1-2, УИ "Св.св.Кирил и Методий", 1310 - 358X В.Търново

Петрова, Красимира (1999) Теории за произхода и същността на лидерството, сп. "Философски форум", бр. 4 ISSN 954-775-122-0 София

Петрова, Красимира (2004) Теория за резилианса в социално-педагогическата практика, "Педагогически алманах", кн.1,2, УИ "Св.св.Кирил и Методий" ISSN 1310-358X В.Търново

Петрова, Красимира (2013) Тренинг за професионално ориентиране на деца от SOS - селище В.Търново /дизайн на тренинг/, СБУ, Университетско издателство „Св.св.Кирил и Методий”, с.403-409, ISBN 1314-2283 В.Търново

Петрова, Красимира (2013) Трудности при социалната подкрепа за хора от третата възраст, Знанието - традиции, иновации, перспективи, т.1, Издателство на БСУ, с.237-244 ISBN 9780954-9370-95-9 Бургас

Петрова, Красимира (2013) Формиране на резилианс в начална училищна възраст, Годишнина на ФФ, електронно издание,Университетско издателство „Св.св.Кирил и Методий” В.Търново

Петрова, Красимира (2015) Четири случая на приемна грижа, "Педагогически алманах", Университетско издателство „Св.св.Кирил и Методий” ISSN 1310-358X В.Търново

Русева, Мая (2005) Манталитет и менталност на българина в периода на преход. – В: Народопсихология и глобализация. Ред. М. Драганов, Велико Търново:Унив. издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2005, с. 156-176. ISBN 954-524-462-3

Русева, Мая (2006) Отношението към себе си и към Другия като част от съвременната културна идентичност на българите. – In: Кulturni i etnički odnosi na Balkanu – mogućnosti regionalne i evropske integracije. / Cultural and Ethnic Relations at the Balkans - Possibilities of Regional and European Integration. Niš: Institut za sociologiju Filozofskog fakulteta u Nišu i Sven, 2006, pp. 199-216. ISBN 86-7379-107-3

Русева, Мая (2014) Политическо поведение в периода на преход през призмата на понятието „манталитет”. Сб. Управленски модели на българския преход - студентски изследвания на Работилница по феноменология на политиката ARS., Част I. Ред. М. Русева, Велико Търново: Унив. издателство. „Св. св. Кирил и Методий”, 2014. с. 193-216. ISBN 978-954-524-941-9

Стефанов, Бойко (1990) Великов, Б. Влияние на дисфункционалния конфликт върху процеса на обучението. Сборник, Научна организация на обучението във ВУЗ, с.164-166. Пловдив.

Стефанов, Бойко (1991) Великов, Б. Конфликтното "АЗ" - идентификация и промяна в поведението в юношеска възраст. Сборник, Социална ситуация и автономия на личността, с.13-14. Благоевград.

Стефанов, Бойко (1991) Великов, Б. Конфликтното "АЗ" и моралните стандарти на личността. Сборник, Хуманизация и обновителни тенденции на учебно-научния процес във ВУЗ, с.96-101. Шумен.

Стефанов, Бойко (2013) Великов, Б. Не ни е нужен нов месия, а правителство на националната отговорност. Вестник "Янтра днес". 20.02.2013. Велико Търново.

Стефанов, Бойко (1992) Великов, Б. Особености на възприемането и въздействието на художествената мултипликация в предучилищна възраст. Сборник, Развиващи функции на учебния процес в детската градина, с.90-91. Велико Търново.

Стефанов, Бойко (2013) Великов, Б. Политик не се става за един ден или един мандат. www.argumenti-bg.com. 15.03.2013. София.

Стефанов, Бойко (2011) Великов, Б. Политика и психология. Психологически аспекти в политическите идеи на античността. том 1. част 1. Велико Търново. Издателство Ровита.

Стефанов, Бойко (1996) Великов, Б. Психичният конфликт в ранната юношеска възраст. Велико Търново. ИК "Витал".

Стефанов, Бойко (1991) Великов, Б. Развитие на дисфункционален конфликт в горна училищна възраст. Сборник, Психология и преустройство, с.17-18. София.

Стефанов, Бойко (1992) Великов, Б. Художественият конфликт - жизнени проекции и рефлексия. Сборник, Проблеми на обучението по говорна култура, словесно-изпълнителско и театрално изкуство на студентите от педагогическите институти, с.41-43. Благоевград.

Стоянов, Иван (2017) Социални умения и близки до тях понятия Помагало по мотивационно обучение на неактивни младежи по проект ,,Повярвай в себе си". Издателство ,,Фабер", гр. Велико Търново, с.55-68, ISBN:978-619-00-0685-5

Стоянов, Иван (2017) Теории за мотивацията Помагало по мотивационно обучение на неактивни младежи по проект ,,Повярвай в себе си", издателство ,,Фабер'', Велико Търново, с. 17-23, ISBN: 978-619-00-0685-5

Тасевска, Даниела (2016) A model of educational policy to stimulate the process of multi-integration by Promoting policultural identity. В: International journal KNOWLEDGE "THE TEACHER OF THE FUTURE" 2016: 59-63. Vol. 13.1, Skopje 2016: 59-63. ISSN: 1857-92. GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR 1.02.

Тасевска, Даниела (2017) GLOBAL EDUCATION AND IDENTITY DINAMICS AT SCHOOL AGE - Anglo American publications, USA LLC 1 st ANGLO-AMERICAN CONFERENCE on Multidisciplinary Studies (AACMS 2017)

Тасевска, Даниела (2016) Iсторична свiдомисть студентсськоi молодi в умовах мiнливостi соцiокультурного простору Украйна, Мелiтополь, Мiнiiстерство на осветi i науки Украiни, Мелiтопольский державний педагогiчний унiверситет iменi Богдана Хмельницького; В: Международно науково-практично конференц "Людина в умовах мiнливостi соцiокультурного простору духовно-рактичний вимiр"

Тасевска, Даниела (2108) Migration process and reflektive approach to social integration and non diskrimination of children-refugees in bulgarria Jugoistocna Evropa i postmoderni izazovi, ed.Sl. Neskovic, Edicija Bezbednost u postmodernom ambijentu kn. XXIII i XXIV, Beograd, CESNA-B, s.1-6, ISBN 978-86-85985-35-5

Тасевска, Даниела (2014) Образование за равни права В: Университетско издателство "Св. Св. Кирил и Методий", 2014

Тасевска, Даниела (2018) Професиональные роли психолога в социальной работе с людьми третьего возроста / XIII Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Современные проблемы социальной психологии и социальной работы»-сборник докладов [Инд./Реф. в: eLibrary.ru] XIII Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Современные проблемы социальной психологии и социальной работы»-сборник докладов [Инд./Реф. в: eLibrary.ru]

Тасевска, Даниела (2011) Театрална лаборатория за психосоциално развитие в училищна възраст В: УИ „Св. Св. Кирил и Методий”, 2011.

Трифонова-Димитрова, Петя (2016) Добрият учител гради мотивация Диоген: Психологията в условията на социални промени, В.Т., Университетско издателство „Св.св.Кирил и Методий“, с.9-17, ISSN 1314-2763

Трифонова-Димитрова, Петя (2014) Тревожността като категория на психологията Диоген, Тенденции в развитието на съвременната психология, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", с. 205-226, ISBN 978-954-524-974-7- В. Търново

Трифонова-Димитрова, Петя (2016) Ценностни ориентации и мотивационни потребности за учене в условията на висшето образование Сб. "Изкуството да обичаш и отговорността към собственото съществуване. Пътят ни (не)извървян", Съставител: Елена Бораджиева. Велико Търново, УИ "Св. Св. Кирил и Методий", 2017

Узунов, Филип (2006) Харизматичното лидерство. Политология, психология и психофармакология. Велико Търново: Фабер, 2006, 148 стр. ISBN: 9547756311 Фабер, Велико Търново

Цонкова, Димитринка (2008) Агресивността на учениците през погледа на спортния педагог. Сб. Формиране на адекватна психофизическа готовност на учениците за преодоляване на екстремални ситуации. В. Търново, Фабер, 2008, с. 40.

Цонкова, Димитринка (2013) Factors of the Professional Motivation of the Sport Pedagogues in Bulgaria. 6th Baltic Scientific conference “Sport Science for Sustainable Society”: Latvian Academy of Sport Education, Riga, 2013, p. 33. http://www.lspa.lv/files/2013/Abstracts.pdf, p. 80. ISBN 978-9984-9204-6-7

Цонкова, Димитринка (2013) Seventh grade pupils’ motivation to participate in the tourism education module. Studia Universitatts Babe-Bolyai-Romania. Educatio artis gymnasticae, 2013, Vol. 58 (LVІІІ), 3, p 25-30. ISSN 1453-4223. http://www.studia.ubbcluj.ro/download/pdf/811.pdf.

Цонкова, Димитринка (2006) Динамика на мотивацията за постижение на студентите от специалност Педагогика на обучението по физическо възпитание. Спорт и наука, 2006, № 5-6, с. 112.

Цонкова, Димитринка (2005) Зависимост между личностната насоченост и общата успеваемост като подструктури на професионалната готовност на студентите по физическо възпитание. Педагогически приноси. В. Търново, Бойка, 2005, с. 222.

Цонкова, Димитринка (2010) Значение на обучението по планинарство и спортно ориентиране за формиране на адекватна професионална готовност. Спорт и наука, 2010, №3, с. 73-78. ISSN 1310-3393.

Цонкова, Димитринка (2006) Изследване нивото на възприетия стрес при предучилищни педагози. Съвременни аспекти на спортното образование. В. Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2006, с. 62.

Цонкова, Димитринка (2002) Личностна мотивация за професията Учител по физическо възпитание и спорт. Кинезиология 2002. Т. 1. В. Търново, Бойка, 2002, с. 27.

Цонкова, Димитринка (2018) Място и значение на двигателната компетентност в структурата на готовността на военнослужещия за професионална дейност ГОДИШНА международна научна конференция на факултет "Авиационен" 2018 [Електронен ресурс]: сборник доклади, 19‐20 апр. 2018 г., Д. Митрополия. ‐ Текстови данни. – Д. Митрополия: Нац. воен. унив. "Васил Левски", 2018. с.444-450 ISBN 978-954-713-114-9

Цонкова, Димитринка (2008) Необходимост от целенасочено формиране на физическата готовност като компонент на професионалната готовност на човека. Сб. Юбилейна научна сесия „100 години от обявяване независимостта на България”, Д. Митрополия, ИК НВУ„В. Левски”, 2008, с. 161-168. ISBN 978-954-713-092-0

Цонкова, Димитринка (2013) Ниво на възприет стрес при спортни педагози в зависимост от възрастта и трудовия стаж. Личност, мотивация, спорт. Т. 18, НСАПРЕС, С., 2013, с. 278. ISBN 978-954-718-371-1.

Цонкова, Димитринка (2010) Професионализацията на спортния педагог –същност, особености и етапи. Сб. Настояще и бъдеще на авиационното образование в Балканско-Черноморския регион на Европа. ИК на НВУ „В. Левски”, 2010, с. 258-264. ISBN 978-954-713-094-4.

Цонкова, Димитринка (2011) Психологически механизми на интереса към спортнопедагогическата дейност. Кинезиология’2011. В. Търново: I&B, 2011, с. 128. ISSN 1313-244X.

Цонкова, Димитринка (2014) Психология (обща, възрастова, педагогическа и спортна) В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2014.208 с. ISBN 978-954-524-953-2.

Цонкова, Димитринка (2005) Самооценка на личностно-професионалните качества на студентите от специалност педагогика на обучението по физическо възпитание и спорт. Педагогика и методика. УИ Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2005, с. 295.

Цонкова, Димитринка (2010) Симптоматика на професионалната деформация при спортни педагози. Личност, мотивация, спорт. Т. 15, ч. 2. София: НСА ПРЕС, 2010, с. 61-68. ISBN 978-954-718-279-0.

Цонкова, Димитринка (2014) Спортна психология – лекционен курс. София: Star Way, 2014.100 с. ISBN 978-954-8685-20-7

Цонкова, Димитринка (2007) Факторна структура на професионалната готовност при студенти-бъдещи спортни педагози. Спорт и наука, 2007, №1, с. 162.

Цонкова, Димитринка (2005) Формиране на готовност у студенти за професионална дейност по физическо възпитание и спорт. НСА "В. Левски", С., 2005.

Чавдарова, Велислава (2017) Приложение психодраматического метода в обучении студентов, сб. "КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ: РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА И САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ", ред.Т.Жалагина и др. Унив.изд.ТвГУ, Тверь, 2017,с.40-45, УДК 159.9:331 ББК Ю980.2 Сборник "КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ: РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА И САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ", ред.Т.Жалагина и др. Унив.изд.ТвГУ, Тверь, 2017,с.40-45, УДК 159.9:331 ББК Ю980.2

Чавдарова, Велислава (2016) "Attitudes to entrepreneurship of unemployed women in Bulgaria", The XV International Academic Congress "Fundamental and Applied Studies in the Modern World", Oxford, UK, 8-10 July 2016, Source Normalized Impact per Paper (SNIP): 3.557 SCImago Journal Rank (SJR): 3.787 Oxford, с.499-506 ISBN: 978-0-875-86396-7. Attitudes to entrepreneurship of unemployed women in Bulgaria, The XV International Academic Congress "Fundamental and Applied Studies in the Modern World", Oxford, UK, 8-10 July 2016, Source Normalized Impact per Paper (SNIP): 3.557 SCImago Journal Rank (SJR): 3.787 Oxford, с.499-506 ISBN: 978-0-875-86396-7

Чавдарова, Велислава (2018) "Вместо заключение", в колективна монография "Проблеми на социалната интеграция на младежи от ромската общност /нагласи за труд и професионално обучение/, авторски колектив, изд."Ивис", В.Т., с.203-212, ISBN 978-619-205-093-1. Колективна монография"Проблеми на социалната интеграция на младежи от ромската общност /нагласи за труд и професионално обучение/, авторски колектив, изд."Ивис", В.Т., с.203-212, ISBN 978-619-205-093-1

Чавдарова, Велислава (2017) "Диалогът на детето с играчките и приказките в контекста на неговото духовно-нравствено развитие", сборник "Изкуството да обичаш и отговорността за собственото съществуване. Пътят ни (не)извървян...", Унив. издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2017 ,съст. Е.Бораджиева, М.Хаджийски, с.237-246; ISBN 978-619-208-105-8. сборник "Изкуството да обичаш и отговорността за собственото съществуване. Пътят ни (не)извървян...", Унив. издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2017 ,съст. Е.Бораджиева, М.Хаджийски, с.237-246; ISBN 978-619-208-105-8.

Чавдарова, Велислава (2012) "Идеален и реален мениджърски профил – точки на пресичане", Приложна психология и социална практика", Унив.изд. на ВСУ"Черноризец Храбър", Варна, 2012г.,с.972-981, ISSN 1314-0507 Унив.изд. на ВСУ"Черноризец Храбър", Варна, 2012г.,с.972-981, ISSN 1314-0507

Чавдарова, Велислава (2016) "Корпоративный невроз. Кризисное организационное вмешательство", "Коллективная монография „«Психология, управление, бизнес: проблемы взаимодействия под редакцией А.Л. Журавлева, Т.А. Жалагиной,Л.Ж. Каравановой, Е.Д. Короткиной унив.изд.ТвГУ, 2016г., с. 98-108,ISВN 978-5-7609-1171-1. Совместное издание Министерство образования и науки Российской федерации, Институт психологии РАН, Тверский государственный университет, Московский государственный универсистет „М.В.Ломоносов“, Унив.изд. ТвГУ, Тверь, 2016г.,с. 98-108. ISВN 978-5-7609-1171-1

Чавдарова, Велислава (2017) "Коучингът в организационната практика", сборник "Изкуството да обичаш и отговорността за собственото съществуване. Пътят ни (не)извървян...", Унив. издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2017 ,съст. Е.Бораджиева, М.Хаджийски, с.83-97; ISBN 978-619-208-105-8. сборник "Изкуството да обичаш и отговорността за собственото съществуване. Пътят ни (не)извървян...", Унив. издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2017 ,съст. Е.Бораджиева, М.Хаджийски, с.83-97; ISBN 978-619-208-105-8.

Чавдарова, Велислава (2018) "КРОСКУЛТУРАЛЕН АНАЛИЗ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА САМООЦЕНКА НА БЪЛГАРСКИ И РУСКИ СТУДЕНТИ"; сборник докладов" Психология труда и управления как ресурс развития общество в условиях глобальных изменений", Унив. издателство ТвГУ, ред.колегия Т.Жалагина, Е.Гаврилова, с.369-374. ISBN 978-5-7609-1376-0 Психология труда и управления как ресурс развития общество в условиях глобальных изменений", сборник докладов, с.369-374. ISBN 978-5-7609-1376-0

Чавдарова, Велислава (2016) "Кросскультуральное исследование терминальных ценностей болгарских и русских студентов", сборник материалов «Психология, образование, социальная работа: актуальные и приоритетные направления исследований“, ред. Т.Жалагина, Унив. изд.ТвГУ, Тверь, 2016г.,с.27-33.ISBN 978-5-7609-0937-4. Сборник материалов - всероссийская научно-практическая конференция «Психология, образование, социальная работа: актуальные и приоритетные направления исследований“, Тверь, март 2016г.,с.27-33.ISBN 978-5-7609-0937-4.

Чавдарова, Велислава (2014) "Лидерство и корпоративный невроз", сборник с доклади "Отечественная наука в эпоху изменений: постулаты прошлого и теории нового времеви", ред. Е.Журавлев, V международная научно-практическая конференция, изд.г. Екатеринбург, улица Народной Воли, 2, оф. 44, 2014г. , с. 4-8, ISSN 3385-8879. Сборник с доклади "Отечественная наука в эпоху изменений: постулаты прошлого и теории нового времеви". V международная научно-практическая конференция, Екатерининбург, 2014г., с.4-8 ISSN 3385-8879.

Чавдарова, Велислава (2013) "Лидерството и харизмата", "Библиотека Диоген. 2013", том 21., бр.1, Унив. изд."Св.св.Кирил и Методий", В.Т. 2013, с.77-120, ISBN 978-954-524-923-5 "Библиотека Диоген. 2013", том 21., бр.1, Унив. изд."Св.св.Кирил и Методий", В.Т. 2013, с.77-120, ISBN 978-954-524-923-5

Чавдарова, Велислава (2017) "Ментализация и привързаност в процеса на терапевтична грижа за децата, отглеждани извън семействата си", сборник "Изкуството да обичаш и отговорността за собственото съществуване. Пътят ни (не)извървян...", Унив. издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2017 ,съст. Е.Бораджиева, М.Хаджийски, с.231-243; ISBN 978-619-208-105-8. сборник "Изкуството да обичаш и отговорността за собственото съществуване. Пътят ни (не)извървян...", Унив. издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2017 ,съст. Е.Бораджиева, М.Хаджийски, с.231-243; ISBN 978-619-208-105-8.

Чавдарова, Велислава (2013) "Модели на организационна промяна", "Библиотека Диоген. Психология, 2012"., Унив.изд."Св.св.Кирил и Методий", В.Т.2013., с. 95 - 123, ISBN 978-954-524-893-1. "Библиотека Диоген. Психология, 2012"., Унив.изд."Св.св.Кирил и Методий", В.Т.2013., с. 95 - 123, ISBN 978-954-524-893-1

Чавдарова, Велислава (2015) "Модели организационного консультирования лиц, групп и организаций", сборник статей LAP Lambert Academic Publishing Berlin, 98 стр., ISBN 978-3-659-78523-8. LAP Lambert Academic Publishing Berlin,, ISBN 978-3-659-78523-8.

Чавдарова, Велислава (2018) "Модели социально-психологического и организационного консультирования"/сборник статей/ изд.Lambert Academic Publishing - Berlin, 137 стр., ISBN 978-613-9-82487-8. LAP Lambert Academic Publishing Berlin

Чавдарова, Велислава (2017) "Общият път на две души", сборник "Изкуството да обичаш и отговорността за собственото съществуване. Пътят ни (не)извървян...", Унив. издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2017 ,съст. Е.Бораджиева, М.Хаджийски, с.122-128; ISBN 978-619-208-105-8. Сборник "Изкуството да обичаш и отговорността за собственото съществуване. Пътят ни (не)извървян...", Унив. издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2017 ,съст. Е.Бораджиева, М.Хаджийски, с.122-128; ISBN 978-619-208-105-8.

Чавдарова, Велислава (2014) "Организационное консультирование. Кризисное организационное вмешательство", сборник с доклади "СУЧАСНІ ПІДХОДИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ТА КОРЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ З РІЗНИМИ ВІКОВИМИ ГРУПАМИ НАСЕЛЕННЯ", ред. Л.Смокова ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВМІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО - ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 20-22 червня 2014 р.м.Одеса, Україна,с.152-159.ISSN 2304-1609 СУЧАСНІ ПІДХОДИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ТА КОРЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ З РІЗНИМИ ВІКОВИМИ ГРУПАМИ НАСЕЛЕННЯ, ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВМІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО - ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 20-22 червня 2014 р.м.Одеса, Україна,с.152-159.ISSN 2304-1609

Чавдарова, Велислава (2015) "Основные показатели системы организационной диагностики", сб. "Психология, образование, социальная работа: актуальные и приоритетные направления исследований (Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, посвященоной 70-летию со Дня Победы в Великой Отечественной Войне), ред. Т.Жалагина,, Унив.изд.ТвГУ, Тверь 2015.с.88-92.ISBN 978-5-7609-0918-3. сборник докладов "Психология, образование, социальная работа: актуальные и приоритетные направления исследований (Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, посвященоной 70-летию со Дня Победы в Великой Отечественной Войне), ред. Т.Жалагина,, Унив.изд.ТвГУ, Тверь 2015.с.88-92.ISBN 978-5-7609-0918-3.

Чавдарова, Велислава (2012) "Практикум по организационна психология", Изд."Фабер", В.Т. 2012. 246 стр., ISBN 978-954-400-675-4. Изд. "Фабер", В.Търново, 2012 г., 246 стр. ISBN 978-954-400-675-4

Чавдарова, Велислава (2017) "Приложение на методи от психодрама при практическото обучение на студенти", сборник с научни доклади "Взаимодействие на преподавателя и студента в условията на университетско образование:проблеми и перспективи", изд."Екс прес", Габрово, 2017, с.557-560, ISBN 978-954-490-555-2. Сборник с научни доклади "Взаимодействие на преподавателя и студента в условията на университетско образование:проблеми и перспективи", изд."Екс прес", Габрово, 2017, с.557-560, ISBN 978-954-490-555-2.

Чавдарова, Велислава (2014) "Приложение на фокусираната към решения кратка терапия в практиката на организационното консултиране", Сборник с доклади от международна конференция”20 години специалност „Психология”- пътуване към себе си”, ред. колегия, Унив. изд."Св.св.Кирил и Методий" В.Т.,2014г .,с.286-295. ISBN 978-954-524 Сборник с доклади от международна конференция”20 години специалност „Психология”- пътуване към себе си”,В.Т.,2014г .,с.286-295. ISBN 978-954-524 Сборник с доклади от международна конференция”20 години специалност „Психология”- пътуване към себе си”, ред. колегия, Унив. изд."Св.св.Кирил и Методий" В.Т.,2014г .,с.286-295. ISBN 978-954-524

Чавдарова, Велислава (2016) "Психологическа същност и възрастови граници на старостта:критичен анализ", сп. "Библиотека Диоген. Психологията в условията на социални промени", Унив.изд."Св.св.Кирил и Методий".В.Търново, 2016,с. 108-127, ISBN 978-619-208-084-6. " Библиотека Диоген. Психологията в условията на социални промени", Унив.изд."Св.св.Кирил и Методий".В.Търново, 2016,с. 108-127, ISBN 978-619-208-084-6.

Чавдарова, Велислава (2014) "Психологически анализ на управленската дейност и процеса на взимане на решение" Сборник с доклади от международна конференция ”20 години специалност „Психология”- пътуване към себе си”, ред. колегия, Унив. изд."Св.св.Кирил и Методий" В.Т.,2014г .,с.295 - 304, ISBN 978-954-524. Сборник с доклади от международна конференция”20 години специалност „Психология”- пътуване към себе си”,В.Т.,2014г ,с.295-304. ISBN 978-954-524.

Чавдарова, Велислава (2013) "Психологически аспекти на организационната диагноза", Сборник статии "Дни на науката, 2012", изд. "Фабер". В.Търново, 2013.,с.401-412. ISSN 1314-2283. борник статии "Дни на науката, 2012", изд. "Фабер". В.Търново, 2013.,с.401-412. ISSN 1314-2283.

Чавдарова, Велислава (2014) "Психологически фактори за оптимизиране и управление на човешките ресурси в администрацията", "Библиотека Диоген.Тенденции в развитието на съвременната психология”.,Унив.изд. "Св.св.Кирил и Методий", В.Т,2014.,с.114-139. ISBN 978-954-524-974-7. "Библиотека Диоген.Тенденции в развитието на съвременната психология”.,Унив.изд. "Св.св.Кирил и Методий", В.Т,2014.,с.114-139. ISBN 978-954-524-974-7.

Чавдарова, Велислава (2016) "Психология и психопатология на управлението", Унив.изд."Св.св.Кирил и Методий", В.Т. 2016г., стр. 231, ISBN 978-619-208-068-6. В.Търново, 2016г.,231стр. ISBN 978-619-208-068-6

Чавдарова, Велислава (2012) "Психология на организационната промяна", Изд."Фабер", В.Т. 2012 г., 322 стр., ,ISBN 978-954-400-683-9. изд.”Фабер”, В.Търново, 2012г., 322 стр.,ISBN 978-954-400-683-9

Чавдарова, Велислава (2014) "Современные подходы к анализу национальной идентичности", Сборник докладов "Теоретические проблемы этнической и кроскультуральной психологии», ред. В.Гриценко, изд. Смоленский гуманитарный университет, Смоленск,т.1,с.133-137. М.2014. ISBN 978-5-91812-088-0. Четвертая международная научная конференция 30-31 май, 2014 г., Сборник докладов"Теоретические проблемы этнической и кроскультуральной психологии»,т.1,с.133-137. М.2014. ISBN 978-5-91812-088-0

Чавдарова, Велислава (2017) "Социалнопсихологически детерминанти на бърнаут и психично благополучие в организационната практика", "Библиотека Диоген - Тенденции в съвременната психология 2017", Унив. изд."Св.св.Кирил и Методий", В.Търново, с.66-78, ISBN 978-619-208-112-6. "Библиотека Диоген - Тенденции в съвременната психология 2017",Университетско издателство"Св.св.Кирил и Методий", В.Търново, с.66-78, ISBN 978-619-208-112-6.

Чавдарова, Велислава (2016) "Сравнителен анализ на конструкта „индивидуализъм – колективизъм“ при български и руски студенти", "Библиотека Диоген. Психологията в условията на социални промени 2016г.", Унив.изд."Св.св.Кирил и Методий", В.Търново, 2016.,с.75-96, ISBN 978-619-208-084-6. Библиотека Диоген. Психологията в условията на социални промени 2016 г. Унив.изд."Св.св.Кирил и Методий", В.Търново,2016.,с.75-96. ISBN 978-619-208-084-6.

Чавдарова, Велислава (2016) "Сравнительный анализ терминальных ценностей болгарских и русских студентов", The VI International Academic Congress " Fundamental and Applied Studies in EU and CIS Countries", Cambridge, England, UK, 24-26 May 2016 Source Normalized Impact per Paper (SNIP): 5.192 SCImago Journal Rank (SJR): 5.186, с.49-56 ISBN: 9760-875-86394-7 The VI International Academic Congress " Fundamental and Applied Studies in EU and CIS Countries", Cambridge, England, UK, 24-26 May 2016 Source Normalized Impact per Paper (SNIP): 5.192 SCImago Journal Rank (SJR): 5.186 ISBN: 9760-875-86394-7

Чавдарова, Велислава (2017) "ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ВУЗА В БОЛГАРИИ", сб." РОЛЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ КРАЇНИ: СВІТОВИЙ ТА НАЦІОНАЛЬНИЙ ДОСВІДЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО - ПРАКТИЧНОЇ ОНФЕРЕНЦІЇ" 3-4 листопада 2017 року, изд. Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017, с.109-112, ISBN 978-617-689-242-7. сб." РОЛЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ КРАЇНИ: СВІТОВИЙ ТА НАЦІОНАЛЬНИЙ ДОСВІДЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО - ПРАКТИЧНОЇ ОНФЕРЕНЦІЇ" 3-4 листопада 2017 року, изд. Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017, с.109-112, ISBN 978-617-689-242-7.

Чавдарова, Велислава (2018) „КОГАТО ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТНИ МОДЕЛИ БЛОКИРАТ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЧУЖДИЯТ УМ ДА ИЗЛЕКУВА ЧУЖДИЯ АЗ (Ментализация и привързаност в процеса на терапевтична грижа за деца, отглеждани извън семействата си) сборник "Science and Education Studies", издавано от Стандфордски университет

Чавдарова, Велислава (2017) Social psychological training model “Say no to school aggression”, сб. Children & Schools Issue 4 (2), ISSN 1532-8759 © The University of Oxford, 2017 Press, , с.1133-1139, EISSN 1545-682X. сб. Children & Schools Issue 4 (2), ISSN 1532-8759 © The University of Oxford, 2017 Press, , с.1133-1139, EISSN 1545-682X.

Чавдарова, Велислава (2011) Модел за социалнопсихологически тренинг „Не на агресията в училище”, "Дни на науката 2011", Изд. "Фабер" В.Търново, 2011г.,с.415-420, ISSN 1314-2283. Великотърновски клон на съюза на учените в България "Дни на науката 2011", Изд. "Фабер" В.Търново, 2011г.,с.415-420, ISSN 1314-2283.

Чавдарова, Велислава (2018) ПРОФЕСИОНАЛНИЯТ ИЗБОР НА БЪЛГАРСКИТЕ И РУСКИТЕ СТУДЕНТИ В УСЛОВИЯТА НА ПАЗАРНО ФУНКЦИОНИРАНЕ , сборник докладов" Психология труда и управления как ресурс развития общество в условиях глобальных изменений", Унив. издателство ТвГУ, ред.колегия Т.Жалагина, Е.Гаврилова, с.381-388. ISBN 978-5-7609-1376-0 Сборник докладов" Психология труда и управления как ресурс развития общество в условиях глобальных изменений", Унив. издателство ТвГУ, ред.колегия Т.Жалагина, Е.Гаврилова, с.381-388. ISBN 978-5-7609-1376-0

Чавдарова, Велислава (2018) Професиональные роли психолога в социальной работе с людьми третьего возроста; сборник "Современные проблемы социальной психологии и социальной работы" - XIII Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием, 23 марта 2018 г. / науч. ред.В. В. Горшкова. — СПб. : изд. СПбГУП, 2018. с.28-32, ISBN 978-5-7621-0952-9 Современные проблемы социальной психологии и социаль- ной работы : XIII Всероссийская научно-практическая конфе- ренция с международным участием, 23 марта 2018 г. / науч. ред. В. В. Горшкова. — СПб. : изд. СПбГУП, 2018. с.28-32, ISBN 978-5-7621-0952-9

Чавдарова, Велислава (2018) Психологически предпоставки за адаптация на младите учители. Роля на наставничеството. сп. "Психологическое обозрение", ноември -2018 ISSN: 0033-295X © American Psychological Association, 2018, с.1069-1078,еISSN: 1939-1471. Психологическое Обозрение ISSN: 0033-295X © American Psychological Association, 2018, с.1069-1078, ISSN: 1939-1471.

Чавдарова, Велислава (2016) Рецензия на монография "Превенция и лечение на хазартна зависимост сред лишените от свобода, изтърпяващи ефективни наказания в затвора в град Варна", РЕАЛИЗИРАНА ПО ПРОЕКТ „ОВЛАДЕЙ СТРАСТТА, ИЗЛЕКУВАЙ ДУШАТА СИ РЕАЛИЗИРАНА ПО ПРОЕКТ „ОВЛАДЕЙ СТРАСТТА, ИЗЛЕКУВАЙ ДУШАТА СИ“

Чавдарова, Велислава (2014) Рецензия на монография "Социално-психологичен тренинг:теория, методика, практика",Издателство "Фабер", Велико Търново ISBN 978-619-00-0078-5 Издателство "Фабер", Велико Търново ISBN 978-619-00-0078-5

Чавдарова, Велислава (2014) Рецензия на портфолио "Професионално ориентиране за шести клас", Издателство "Бит и техника", гр. Варна ISBN 978-954-9412-49-9 . Издателство "Бит и техника", гр. Варна ISBN 978-954-9412-49-9.

Чавдарова, Велислава (2018) ЧЕК-ЛИСТ ЗА ДИАГНОСТИКА НА СОЦИАЛНИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ НА ЛИЧНОСТТАПРИ НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩНАТА ИНСТИТУЦИЯ ; The British Journal for the Philosophy of Science, Issue 4 (2), December 2018, © Oxford University Press, 2018, ISSN 0007-0882, EISSN 1464-3537, рубрика Психология,стр.1395-1405. © The University of Oxford, 2018 The British Journal for the Philosophy of Science, © Oxford University Press, 2018, ISSN 0007-0882, EISSN 1464-3537, рубрика Психология,стр.1395-1405. © The University of Oxford, 2018

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/