Публикации в научна област/раздел Политически науки / Political Sciences


Александрова, Силвия (2007) Американският неоконсерватизъм – минало, настояще, бъдеще. Сб. “Европа, България и българите: мит, история, съвремие”, В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2007, с. 344-35, ISBN 978-954-524-586-2

Александрова, Силвия (2014) Арогантността на силата: Презареждане. Сб. България, българите и Европа – мит, история, съвремие: Т. VІІ, В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2014, с. 187 – 196, ISBN 978-954-524-943-3 (e-издание)

Александрова, Силвия (1994) Доктрината Никсън и нейните азиатски измерения сп. “Епохи”, 1994, кн. 3, с. 31-48, ISSN 1310-2141

Александрова, Силвия (2008) Китай между постулатите на комунизма и предизвикателствата на капитализма Сб. “Европа, България и българите: мит, история, съвремие”, Том ІІ, В. Търново, 2008, с. 189-196, ISBN 978-954-524-660-9

Александрова, Силвия (2000) Мирните идеи на У. Уилсън - утопия или реалност Сб. 80 години от Първата световна война - В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2000, с. 111-122, ISBN 954-524-235-3

Бузов, Вихрен (2009) "20 YEARS TRANSITION IN BULGARIA: A CRISIS OF SOCIAL VALUES" Clovek-Dejiny-Hodnoty IV (Jako Filozoficky, sociologicky a politologicky problem) red. H. Petrucijowa, J. Faber [Man-History-Values IV (As Philosopical, Sociological and Politological Problem)], University of Ostrava, Ostrava, pp.120-124;

Бузов, Вихрен (2011) "Social Responsibility and Political Participation (the Case of Bulgarian and Romanians)" The Impact of European Union Integration of the Border Regions, Conference Volume, Craiova University Press and St. Cyril and St. Methodius University Press, pp.15-19.

Бузов, Вихрен (2017) "The Regional Dimensions of Contemporary Global Confrontation" //Cross-Border Cooperation and Development Policies in Bulgaria and on the Balkans, Vol.4, Cross-Border Book Series "New Challenges to Security and Development of the Balkans, Centre for Cross-Border Studies, St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo, Bulgaria, Publisher: ИВИС, Veliko Turnovo, pp.179-184, ISBN 978-619-205-051-1; ISSN 2335-0056

Бузов, Вихрен (2016) "Балканите като регион на сигурност - проблеми и перспективи" (The Balkans as a Security Region – Problems and Perspectives) "Югоизточна Европа: новите заплахи пред регионалната сигурност", Сборник с материали от Международна конференция в НБУ, съст. Т. Коларов, С., НБУ, с.70-78, ISBN 9789545359071

Бузов, Вихрен (2009) "Вземане на решения при кризи на сигурността" "Абагар", Велико Търново

Бузов, Вихрен (2011) "Влияние на европейската интеграция върху граничните региони [Impact of the European Integration on the Border Regions],Impactul integrării europene asupra regiunilor de graniță” , Caiova Romania, Alma& УИ „Св.св. Кирил и Методий” [Edition Alma, Romania and Veliko Turnovo University Press] (in Romanian and Bulgarian) ISBN 978-954-524-829-0

Бузов, Вихрен (2010) "Глобалните кризи на сигурността" Бузов, В., И. Райчев (съст.), Глобализацията: философски и социологически аспекти, Библиотека „Диоген”, УИ „Св. Св. Кирил и Методий”, В. Търново, с.38-55;

Бузов, Вихрен (2015) "Кризи на сигурността на общностите в глобалната епоха" "Доклади от годишна университетска научна конференция", 16-17.07.2015, НВУ "В. Левски", с.173-180

Бузов, Вихрен (2002) "Либерализмът – сбърканата философия на българския преход" България в началото на ХХI век – икономическа, правна и социална трансформация, Научна конференция на Стопански факултет на ВТУ, Faber, с.215-219

Бузов, Вихрен (2017) "ПРЕХОДЪТ КАТО ИСТОРИЧЕСКИ ПРОВАЛ – В ТЪРСЕНЕ НА НОВИ ПОЛИТИКИ ЗА РАЗВИТИЕ" "Политически хоризонти", Бр.4, година I, ISSN:2534 – 966X, с.6-22

Бузов, Вихрен (2015) "Решения и сигурност" УИ "Св.св. Кирил и Методий", ISBN 978-619-208-028-0

Бузов, Вихрен (2018) "Руско-украинският конфликт и регионалната сигурност в Югоизточна Европа [Russian-Ukrainian Conflict and the Regional Security in South-Eastern Europe]" Jugoistocna Evropa i postmoderni izazovi, ed.Sl. Neskovic, Edicija Bezbednost u postmodernom ambijentu kn. XXIII i XXIV, Beograd, CESNA-B, s.1-6, ISBN 978-86-85985-35-5

Бузов, Вихрен (2017) "Университетите и научните изследвания в обществото на знанието през XXI век - алтернативи за Балканските страни" [Universities and Scientific Researches in the Development of Knowledge-Based Society in the 21th Century: Alternatives for the Balkan Countries] Balkan Syntheses, Journal for Social Issues, Culture and Regional Development,Vol. III, N 2, 2016, Faculty of Philosophy, University of Nis, Serbia, pp.23-45, ISSN 2406 - 1190

Бузов, Вихрен (2013) “Europe 2020” Some Problems of Development in Romania and Bulgaria MAXIMIZING COMPARATIVE ADVANTAGES OF CROSS-BORDER REGIONS (THE EUROPEAN INTEGRATION OF ROMANIA AND BULGARIA:PROBLEMS AND ISSUES). A Thematic Collective Book, Ex-Press, pp.15-22

Бузов, Вихрен (2018) A Complementarity Principle in the International Security Relations - Some Applications in the Context of the Wider Black Sea Region Сб. "Трансгранично сътрудничество, сигурност и перспективи за развитие в Широкия Черноморски регион" [Cross-Border Cooperation, Security and Development Perspectives of the Wider Black Sea Region], Том 5 [Vol.5] съст. В. Бузов [ed. Bouzov, V.], Издателство ИВИС, Велико Търново [IVIS Publ. House, Veliko Turnovo], pp.63-68, ISBN 978-619-205-080-1, ISSN 2335-0056

Бузов, Вихрен (2011) Certain Problems in the Ongoing Reform of Bulgaria’s National Security System Tрадицjа, модернизацjа, идентитети. Место традицje и модернизацje у различитим концепциjама и стратегиjама развоjа земля у траанзиции, Университет у Нишу, сс.229-235;

Бузов, Вихрен (2017) Effective Management of Forced Migration - Societal Security Aspects "Pravni i bezbednosni aspekti migracija i posledice migrantske krize", Tematski zbornik radova, Konstantin Magnus, Naisus, red. Ivan Kostadinovic, 9-17, ISBN 978-86-6113-046-5

Бузов, Вихрен (2015) Forced Migration – The Challenges for the Balkans PRO EST, Revistă de analiză a politicii internaţionale editată de Asociaţia de Studii Internaţionale „PRO EST”, (http://proest1.wixsite.com/proest/single-post/2015/04/01/Forced-Migration-%E2%80%93-The-Challenges-for-the-Balkans)

Бузов, Вихрен (2015) Forced Migration, Global Media and Peace Culture Nauka I savremeni universitet, NISUN 4, University of Nis T.2 Drjavnost, demokratizacja I kultura na mira [Science and Modern University 4. V.2, Statehood, Democratization and Peace Culture], Tematic Collection Book, Filozofski fakultet, University of Nis, Serbia, pp.249-257.

Бузов, Вихрен (2018) Freedom, Critical Discussion and Liberal Democracy Development, Democracy and Society in the Contemporary World, Proceedings of 5th ACADEMOS Conference 2018, International Political Science Conference, (Bucharest, Romania, 14-17 June 2018), Editor Andrei Taranu, FILODIRITTO INTERNATIONAL PROCEEDINGS, pp.59-63, ISBN 978-88-85813-08-3

Бузов, Вихрен (2018) Global Conflicts and Dialogue of Civilizations from the Perspective of Southeast Europe Southeast Europe:History, Culture, Politics, and Economy, (eds.D. Dimitrov, M. Palangurski et all), Proceedings of Scientific Conference, Filodritto, Italy, pp.63-70, ISSN 978-88-85813-05-2

Бузов, Вихрен (2016) How Could We Avoid a New War on the Balkans (co-author P. Petkova) Tematski sbornik radova "Jugoiztocna Evropa i polozaj Republike Srbije", Proceedings, Ed. Sl. Neskovic, 2016, pp.11-15, ISBN978-86-85985-33-1

Бузов, Вихрен (2010) ON THE CONCEPTION OF SECURITY (A PHILOSOPHICAL APPROACH) BOUZOV, V. (2010), On the Conception of Security (A Philosophical Approach) – in: Analele Universitatii din Oradea, Fascicula Sociologie-Asistenta Sociala-Filozofie [Annals of the University of Oradea, Installment Sociology-Social Work-Philosophy] N IX, pp.9-17;

Бузов, Вихрен (2014) Political Confrontation Today and the Global Terrorism Challenges to the Balkans Tradition, Modernization and Identities 4. Dialogue of Cultures and Partnership of Civilizations on the Balkans, Nis, Faculty of Philosophy, 107-113;

Бузов, Вихрен (2016) The Balkans as a security region: regional and global challenges Governing for the Future. Interdisciplinary Perspectives for a Sustainable World, International Conference “Governing for the Future” (Bucharest, Romania, 9-12 June, 2016), pp.161-166, ISBN 978-88-7587-731-6 Publication Medimond . T609F0021

Бузов, Вихрен (2016) The Culture of Peace Concept – Content and Applications in the Context of the Present Balkan Conflicts Сб. "Прометеjска социологиjа Лубише Митровича", Зборник радова, Филозофски факултет у Нишу, с.63-69

Бузов, Вихрен (2016) Глобалният тероризъм и правото на сигурност (GLOBAL TERRORISM AND THE RIGHT OF SECURITY) (co-author P. Petkova) Tematski sbornik radova "Obrazovanje, pravo i bezbednost u funkciji razvoja drustva", Proceedings, Fakultet za pravo, bezbednost i menazment Konstantin Veliki, Nis, CESNA-B, s.1-7, ISBN 978-86-6113-044-1

Бузов, Вихрен (2014) Глобальные вызовы безопасности на Балканах “Безопасность Черноморского региона в контексте современных геополитических трансформаций и перспективы развития Молдовы в экономическом и энергетическом пространстве Причерноморья”, Cishinau, Moldova, s.4-7;

Бузов, Вихрен (2017) Европейският съюз и кризата на мултикултурализма (The European Union and the Crisis of Multiculturalism) Сб. "Европа през 21 век: регионалната сигурност и необходимите реформи в Европейския съюз" (Сборник с доклади и научни съобщения от международна кръгла маса, Поредица "Наука, образование, сигурност", Том 4, Нов български университет, С., с.63-68, ISBN 978-⁠954-⁠535-⁠953-⁠8

Бузов, Вихрен (2008) За образите на балканския национализъм Имиджът на Балканите: исторически подходи и комуникационни перспективи”, (съст. М. Златева), СУ „Св. Климент Охридски”, ФЖМК, с.155-161

Бузов, Вихрен (2004) Икономически либерализъм или комунитаризъм: перспективите на Балканските общества [Economic Liberalism or Communitarianism: the Prospects of Balkan Societies] : Regionalni razvoi i integracjia Balkana u structure EU – Balkanska raskrsca I alternative [Regional Development and Integration of Balkans into the EU-Strctures – Balkan Crossroads and Alternatives], Nis, Serbia, “Sven”,s.145-153;

Бузов, Вихрен (2013) История на Философски факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" УИ "Св.св. Кирил и Методий"

Бузов, Вихрен (2015) Кризи на сигурността на държавата в глобалната епоха "Социалните науки и развитието на обществото - теоретични и практически измерения", 50 години Катедра "История, Философия, Социология" в СА "Д. Ценов", съст.И. Върбанов и др., 2015, с.34-41 , ISBN 978-954-23-1093-8

Бузов, Вихрен (2008) Модели на решаването на кризи в международните отношения в условията на Новия световен ред ХХI век Геополитически и морскоправни аспекти на международните отношения. Сборник с доклади от научна конференция на ВСУ “Черноризец Храбър” (съст. Н. Дюлгерова), Варна, с.53-60;

Бузов, Вихрен (2017) Моделът на театрализираните "демократични" революции - случаите на Румъния и България Сб. "Политическата демагогия в прехода", съст. и научен редактор М. Мизов, Център за исторически и политологически изследвания, Фондация "Солидарно общество" и Катедра "Политология" на УНСС, с.170-179, ISBN: 978-954-2982-10-4

Бузов, Вихрен (2017) Перпспективи пред амбициите на Турция в широката Черноморска зона Сб. "Европа: Глобални заплахи и интегрирана сигурност. Сигурност в Черноморския регион", Изд. Научно-технически съюз по машиностроене "Индустрия 4.0", Конференция, НБУ, с.320-326, ISBN 978-619-7383-07-02

Бузов, Вихрен (2014) Перспективи пред Балканския регион на сигурност сп. "Балканске синтезе" том 1, брой 3/2014, Часопис за друштвена питана, култура и регионални развой, с.95-105

Бузов, Вихрен (2016) Теоретични подходи към обяснението на регионалните кризи на сигурността "Нови предизвикателства пред сигурността на Балканите", Том 3, Велико Търново, Издателство "ИВИС", с.101-108, ISBN 978-619-205-023-8

Бузов, Вихрен (2006) Толерантността на балканските общества [Tolerance in Balkan Societies] Геокултура развоjа и култура мира на Балкану (етничка и религиjска позадина [The Geoculture of Development and the Culture of Peace in the Balkans (Ethnic and religious Background)], Faculty of Philosophy, University of Nis, s. 173-179 (in Bulgarian)

Бузов, Вихрен (2017) Тръмп-революцията срещу нелибералния строй [Trump-revolution against the neoliberal order] "Морал и етика на справедливостта в съвременното общество", Сборник от 12 Национална конференция по етика, Фондация "Солидарно общество", Изд. "Авангард Прима", с.103-108,ISBN 978-619-160-749-5 .

Иванова, Ценка (2007) Status bugarskog jezika u Srbiji sa sociolingvističkog i lingvokulturološkog aspekta // THE STATUS OF THE BULGARIAN LANGUAGE IN SERBIA IN A SOCIO-LINGUISTIC AND LINGUO-CULTURAL ASPECT Zbornik SANU Položaj nacionalnih manjina u Srbiji, str. 571-579. САНУ, Београд; https://www.peacepalacelibrary.nl/plinklet/index.php?ppn=317425218

Калейнска, Теодора (2011) Balance Review of the Accession of Bulgaria to the European Union (on the experience of Veliko Tarnovo Region) The Impact of European Union Integration of the Border Regions, Conference Volume, Craiova University Press, Craiova

Калейнска, Теодора (2011) Balance Review of the Accession of Bulgaria to the European Union (on the experience of Veliko Tarnovo Region). The Impact of European Union Integration of the Border Regions, Conference Volume, Craiova University Press, Craiova

Калейнска, Теодора (1995) Bulgarian Political Elite Institutionalized: The Problem of Legitimacy Mincheva L. Comparative Balkan Parliamentarism. Sofia, 67-73

Калейнска, Теодора (2014) Children and Inclusion – European standards and community implementation International Conference volume International conference “Challenges in Building Child Friendly Communities”– University of Osijek and Еvropski dom – Slavonski Brod, Zadar, Croatia, p. 124-130

Калейнска, Теодора (2016) Democracy Assistance-Bulgaria and the Council of Europe (1989-2007) Revista de Stiinte Politice, vol.50 (2016), ed. Revista de Stiinte Politice, : 133-142.

Калейнска, Теодора (2014) Democratization and democratic consolidation in Bulgaria (1989-2007) Conference volume International conference “Comparative Institutional Change: Theory and Practice”, Sun Yet University, Guang Zhou, China

Калейнска, Теодора (2015) Democratization of Bulgaria and the Role of the Council of Europe (1998-2007) Conference volume “Study of the US Institute for American Politics and Political Thought”, 2015 Annual Conference “International Perspectives: The US and the World in the 21st Century”, Sofia

Калейнска, Теодора (2013) EU funded projects implementation in the municipalities of Veliko Turnovo oblast challenges and risks /Financial period 2007-2013/ A thematic collective book Maximizing Comparative Advantages of Cross-Border Regions, Gabrovo, p. 33-44

Калейнска, Теодора (2011) EURO-ATTITUDES OF THE BULGARIAN CITIZENS OF VELIKO TURNOVO REGION–A DECADE OF HOPE-AN ANALYSIS OF SOCIOLOGICAL SURVEYS 1997–2009 REVISTA UNIVERSITARA; DE SOCIOLOGIE, Year VIII, no. 1/2011, Asociatia Profesionala; "Sociologia Militans"

Калейнска, Теодора (1998) Euroorientation of Bulgarians –Present Situation and tendencies. Societies in Transition, V.Tarnovo, 143-155

Калейнска, Теодора (2015) The lessons learnt - Bulgaria seven years after the accession to EU Conference volume International conference „9th of May – Europe Day”, University of Craiova, Craiova, Romania

Калейнска, Теодора (2015) Where does Europe end Vth International conference volume “The Balkans: Languages, History, Culture”, Veliko Turnovo University Press

Калейнска, Теодора (2011) Антитерористичната политика на Съвета на Европа Сборник Проблеми на националната и международната сигурност, том 2, Издателство „ИВИС”, Велико Търново, стр. 227 – 237

Калейнска, Теодора (2011) Гласът на жените в Европа (политическо представителство) Сборник Доклади от годишна университетска научна конференция с международно участие, том 4, Социални, стопански и правни науки, Издателство на НВУ „Васил Левски”, Велико Търново, стр. 141 – 150

Калейнска, Теодора (2014) Гражданите има какво да кажат /сравнителни резултати от изследователски проект в 6 страни-членки на ЕС/ сборник НВУ – Велико Търново, Годишна университетска научна конференция

Калейнска, Теодора (2014) Гражданите има какво да кажат /сравнителни резултати от изследователски проект в 6 страни-членки на ЕС/ сборник НВУ – Велико Търново, Годишна университетска научна конференция

Калейнска, Теодора (1995) Гражданските обединения като институция на социалната промяна. сборник Научни трудове. Обществени науки. Икономика, политика, право и история. ВВОУ «В.Левски» кн.35,част 2, 162-171

Калейнска, Теодора (2011) Гражданският диалог и инициатива в Европа Сборник Доклади от годишна университетска научна конференция с международно участие, том 4, Социални, стопански и правни науки, Издателство на НВУ „Васил Левски”, Велико Търново, стр. 131 – 140

Калейнска, Теодора (2015) Да преподаваме европейско гражданство Велико Търново

Калейнска, Теодора (2011) Да преподаваме правата на детето Велико Търново

Калейнска, Теодора (2014) Демокрацията в Европа през 21век и проблемът с омразата сборник Първа международна конференция „Европейският съюз на кръстопът“, СУ, фондация „Хайнс Зайдел“ ; стр. 59-70

Калейнска, Теодора (2015) Динамика на процеса на пост-мониторинг диалог на ПАСЕ и България в контекста на българския преход В: Политологията пред глобалните и националните предизвикателства в началото на ХХІвек, под редакцията на Г. Янков, Издателство на УНСС, София

Калейнска, Теодора (2014) Европейският социален фонд в България /2007-2013/ - реалности и предизвикателства Сборник Дни на науката 2013, СУБ, Велико Търново; стр. 337-346

Калейнска, Теодора (1993) Категорията политическа справедливост – философско-социологически анализ. В: Сборник Научни трудове, кн. 25, Обществени науки, част Втора, Издателство на ВВОУ „Васил Левски”, Велико Търново, 122 – 127

Калейнска, Теодора (2015) Новият социален диалог в Европа в контекста на Европа 2020 Втора международна конференция “Европейският съюз – нов старт?”, СУ „Климент Охридски“, фондация „ Хайнс Зайдел“

Калейнска, Теодора (2015) Полiтики та iнструменти Ради Европи для мiжкультурноi освiти i дiалогу В: Людиновимiрнiсть гармонiзацii культурно-освiтнього простору майбутнiх педагогiв: науковi досягнення i перспективи, стр. 100-105

Калейнска, Теодора (2008) Политиката на Съвета на Европа за междукултурно обучение и ценности в Европа. Човешките права в мултикултурното общество, Информационен офис на Съвета на Европа, София, 13 – 17

Калейнска, Теодора (2013) Политики на Съвета на Европа за образование за европейско гражданство Сборник Дни на науката 2013, СУБ, Велико Търново; стр. 548-559

Калейнска, Теодора (2011) Политиките на Съвета на Европа за насърчаване и защита на демокрацията в контекста на българския демократичен преход. Сборник Доклади от годишна университетска научна конференция с международно участие, том 4, Социални, стопански и правни науки, Издателство на НВУ „Васил Левски”, Велико Търново, стр. 120 – 130

Калейнска, Теодора (2012) Сравнителен преглед на влиянието на международните организации върху процеса на демократизация Сборник Доклади от юбилейната годишна университетска научна конференция по повод 10 създаванието на НВУ „Васил Левски“, том 6, Социални, стопански и правни науки, Издателство на НВУ „Васил Левски”, Велико Търново, стр.147 – 157

Калейнска, Теодора (2015) Съветът на Европа и гражданското общество в Европа В: Предизвикателствата пред представителната демокрация в България Сборник Национална конференция на БАПН, Издателство ЕИЦ, Велико Търново

Калейнска, Теодора (2011) Участие на гражданското общество в процеса на консултации в Европа. Политологията като наука и академична дисциплина в България: състояние, проблеми, перспективи, под редакцията на Г. Янков, Издателство на УНСС, София

Калейнска, Теодора (2002) Характеристики и социални аспекти на една европейска практива в България: Красиво Велико Търново Сборник България – Европейски съюз: състояние, проблеми, перспективи, Издателство Призма, Пловдив, 303 – 308

Марковска, Ангелина (2015) German influence in the Balkans. The “civilian power” as a factor for the disintegration of Yugoslavia. Conference volume, Study of the US Institute for American Politics and Political Thought”, 2015 Annual Conference “International Perspectives: The US and the World in the 21st Century”. Sofia

Марковска, Ангелина (2012) Impactul integrǎrii europene asupra regoinior de granite./ Влияние на европейската интеграция върху граничните региони. Romania, Craiova: Alma Publishing House, ISBN 978-606-567-150-8; St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo Publishing House ISBN 978-954-524-855-9, 208 p. /с. 73–80 на рум. език; 174–183 на бълг. език/.

Марковска, Ангелина (2013) Methodology of citizen's participation in local governance and cross-border activities, In: Maximizing comparative advantages of cross-border regions (The European Integration of Romania and Bulgaria: Problems and Issuses) Габрово, с.60-72.

Марковска, Ангелина (2011) NGO participation in the public policy-making process (comparative analysis). In: The Impact of European Union Integration of the Border Regions, Conference Volume Craiova University Press, Craiova, p. 212-217.

Марковска, Ангелина (2013) Външнополитическото решение. Американска външна политика в края на XX и началото на XXI век. Изд.”ИВИС”, Велико Търново.

Марковска, Ангелина (2011) Германската политика по югославската криза (1990-1995) Университетско издателство "Св.св.Кирил и Методий", Велико Търново

Марковска, Ангелина (2011) Джендър перспективи в Теорията на Международните отношения и националната сигурност. В: сб.Проблеми на националната и международна сигурност, том 2 Изд.ИВИС,Велико търново, стр. 184-196.

Марковска, Ангелина (2016) Застъпнически кампании. Теория и практика. В: Учебно помагало, курс 3, Програмата за активно гражданство и лидерство, Сдружение Платформа АГОРА – Активни граждански общности за развитие и алтернатива и Българското училище за политика “Димитър Паница”. София, БУП "димитър Паница"

Марковска, Ангелина (2015) Местни и национални политики в България. В: Учебно помагало, курс 3, Програма за активно гражданско включване и развитие на лидерски умения за млади роми, БУП "Димитър Паница" и сдружение "Нов път''-Хайредин. София, БУП "Димитър Паница"

Марковска, Ангелина (2015) Местното самоуправление или как се правят политики на местно равнище?,В: Учебно помагало, курс 2, Национална програма 2015/2016, Регионално развитие и местно самоуправление, БУП "Димитър Паница". София БУП "Димитър Паница"

Марковска, Ангелина (2012) Модернизация на публичните институции. Инициатива и партньорство в контекста на трансграничното сътрудничестов Румъния-България, 2007-2013. Editura Alma, Romania

Марковска, Ангелина (2006) Психологическата война - средство за манипулация в разпадаща се Югославия. В: сп. Международни отношения.бр. XXXV, N 2.

Марковска, Ангелина (2015) Структура на гражданския сектор и основни инструменти за пряко гражданско участие. В: Учебно помагало, курс 2, Програма за активно гражданско включване и развитие на лидерски умения за млади роми, БУП "Димитър Паница" и сдружение "Нов път''-Хайредин. София

Матеев, Илиян (2016) 50 години от основаването на АСЕАН Международна научна конференция "Икономическо благосъстояние чрез споделяне на знания", Стопанска академия "Д.А.Ценов" - Свищов, 9-10 ноември 2016 г., стр. 256-260, ISBN: 978-954-23-1185-0 (том 1)

Матеев, Илиян (2009) 60 години от укрепването на националистите в Тайван сборник трудове „Дни на науката '2008”, Съюз на учените в България, клон Велико Търново, 28 май 2008 г., изд.„Фабер”, Велико Търново, стр. 140-151, ISBN: 978-954-400-078-2

Матеев, Илиян (2016) АСЕАН Издателство "Фабер", 214 стр., ISBN: 978-619-00-0414-1

Матеев, Илиян (2009) Източна Азия: икономика и политика издателство "Фабер", В.Т., 355 стр., ISBN: 978-954-400-016-5

Матеев, Илиян (2016) Икономическата интеграция в „Арабския свят”: условия, развитие и резултати Международна научна конференция: „Човешки ресурси, лидерство и организационен мениджмънт”, Европейски център за бизнес, образование и наука, Международен конферентен център за наука и изкуства „Замъка”, Созопол, 24-26 юни 2016 г., стр. 401-415, ISSN: 2367-9468 (Online); ISSN: 2367-945X (Print)

Матеев, Илиян (2014) Икономическо и политическо развитие на Тайван от края на Втората световна война до наши дни списание "Международни отношения", стр.115-128, ISSN: 0324-1092

Матеев, Илиян (2009) Регионални интеграционни обединения издателство "Фабер", В.Т., 231 стр., ISBN: 978-954-400-195-7

Матеев, Илиян (2005) Ролята на Япония в Югоизточна Азия „Световно стопанство и глобализация”, Икономически университет, Варна, 2 8-29 октомври 2005 г., Изд.къща „Стено”, Варна, 2005 г., стр. 44-51, ISBN: 954-449-252-6 (Част II)

Матеев, Илиян (2017) Страни-членки на АСЕАН Издателство "Фабер", 303 стр., ISBN: 978-619-00-0587-1

Павлов, Пламен (1992) Власть и авторитет в средневековой Болгарии ХІІ-ХІV вв. (В контексте влияния Византии).- Byzantinoslavica (Praha), 1992, LIII, fasc. 2, 228-232 (в съавторство с Ив. Лазаров). Praha

Русева, Мая (2017) Академията като традиция на приемствеността в полза на развитието.- В: Политологични ракурси. Сборник от академични четения в памет на проф. Кирил Шопов. (Мая Русева състав). Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2017, с. 7-18. ISBN 978-619-208-108-9

Русева, Мая (2004) Вulgaria between Вalkan Мentality and Еurpoean Values (Cultural Reading of The Social Transition). – In: Regional Development аnd Integration of the Balkans into the EU Structures – Balkan Crossroads and Alternatives. / Regionalni razvoj I integracija Balkana u structure EU – balkanska raskršća I alternative. Niš, 2004, ISBN 86-7746-014-4, с. 129-144.

Русева, Мая (2017) Влияния между политика и наука за политиката. - В: Реторика и комуникации. Електронно научно списание. Бр. 29 (юли 2017): Комуникации, общество, реторика, ISSN 1314-4464, 15 стр.

Русева, Мая (2015) Гаранциите за сигурността на света и гаранциите за сигурност на познанието за него. – В: Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция с международно участие на НВУ „Васил Левски”, Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ, 2015, ISSN 1314-1937, 10 стр.

Русева, Мая (2015) Динамиката на научното развитие и политологията като научен факт. – В: Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция с международно участие на НВУ „Васил Левски”, Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ, 2015, ISSN 1314-1937, 10 стр.

Русева, Мая (2015) Истината и политиката (Особености на социалната комуникация) - В: Реторика и комуникации. Електронно научно списание. Бр. 18 (юли 2015): Реторика, медии, ПР, политическа комуникация, ISSN 1314-4464, 15 стр.

Русева, Мая (2004) Културната политика в ситуация на социална промяна – израз на политическата култура на управляващите (културно-критически анализ). – В: Мodeli kulturne politike u uslovima multikulturnih društava na Вalkanu i evrointegracionih procesa. /Models of Cultural Policy under the Conditions of the Multicultural Societies at the Balkans and the Euro Integration Processes. Niš, 2004, с. 19-26.

Русева, Мая (2017) Към методологическата дискусия на политологията. – В: Сб. 20 години Философски факултет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2017, с. 230-262. ISBN 978-619-208.097-6.

Русева, Мая (2005) Манталитет и менталност на българина в периода на преход. – В: Народопсихология и глобализация. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2005, ISBN 954-524-462-3, с. 156-176.

Русева, Мая (2017) Методологическа роля на позитивизма за специализирания научен интерес към сферата на политическото. - В: Политологични ракурси. Сборник от академични четения в памет на проф. Кирил Шопов. (Мая Русева състав.). Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2017, с. 19-30. ISBN 978-619-208-108-9

Русева, Мая (2018) Модернизацията в познавателната култура. В: Балканские синтезе. Часопис за друштвена питања, културу и регионални развој./ Година IV (2018), број 3, с. 77-88. ISSN 2406 - 1190 Ниш, Р. Сърбия

Русева, Мая (2017) Модерност и модернизация. Единство и противоречия между културна динамика и политическа промяна. – В: Арнаудов сборник. Т. 9. Русе: Лени Ан, 2017, с. 108-119. ISBN 978-619-7058-49-9

Русева, Мая (2015) Новите обрати. Политически характер на съвременните нелинейни модели за развитието на познанието. – В: Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция с международно участие на НВУ „Васил Левски”, Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ, 2015, ISSN 1314-1934, 10 стр.

Русева, Мая (2006) Отношението към себе си и към Другия като част от съвременната културна идентичност на българите. – В: Кulturni i etnički odnosi na Balkanu – mogućnosti regionalne i evropske integracije. / Cultural and Ethnic Relations at the Balkans - Possibilities of Regional and European Integration. Niš, 2006, ISBN 86-7379-107-3, с. 199-216.

Русева, Мая (2003) Отношението цели – ценности между класика и модерност в социалнофилософската теоретична мисъл и методологическото му полагане в социологията. – В: Ценности и ценностни ориентации. Библиотека “Диоген”. ( Сашо Марков състав.). Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2003, ISBN 95452437832, с. 93-118.

Русева, Мая (2016) Охрана със сигнално-охранителна техника. Проблеми пред сигурността и възможни решения. // Нови предизвикателства пред сигурността на Балканите. Том 3: Тематичен сборник с научни изследвания – Велико Търново, 2016, с. 326-335. ISBN 978-619-205-023-8.

Русева, Мая (2014) Охраната на училищата – актуален проблем след трагедията в Лясковец. (приложен експертен анализ) В: Security.bg, портал за сигурност и охрана на България, 24.03.2014 г.

Русева, Мая (2014) Оценка на риска. (експертен анализ)– В: Security.bg, портал за сигурност и охрана на България, 12.03.2014 г.

Русева, Мая (2016) Политическата модернизация - демократични модели и механизми. // Предизвикателства пред представителната демокрация в България: Доклади от Годишната национална конференция на Българската асоциация по политически науки. - Велико Търново: Европейски информационен център, 2016, с. 69-81. ISBN 978-954-9469-13-4.

Русева, Мая (2014) Политическо поведение в периода на преход през призмата на понятието „манталитет”. – В: Управленски модели на българския преход. Сборник студентски изследвания. Част I. (Мая Русева състав.). Университетско издателство. „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2014, ISBN 978-954-524-941-9, с. 193-216.

Русева, Мая (2015) Политологичните изследвания. Методология и теория. Велико Търново: Faber, 2015, ISBN 978-619-00-0365-6, 472 стр.

Русева, Мая (2014) Проект студентски проучвания на особеностите на българския преход. – В: Управленски модели на българския преход. Сборник студентски изследвания. Част I. (Мая Русева състав.). Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2014, ISBN 978-954-524-941-9, с. 7-10.

Русева, Мая (2016) Специфика на личната охрана в частната охранителна практика. // Нови предизвикателства пред сигурността на Балканите. Том 3: Тематичен сборник с научни изследвания. – Велико Търново, 2016, с. 317-325. ISBN 978-619-205-023-8.

Русева, Мая (2009) Спорът за позитивизма и отношението между социална теория и социална практика. – В: Философия, история, политика. Библиотека „Диоген”. (Здравко Иванов състав.). Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2009, ISBN: 9789545246791, с. 53-93.

Русева, Мая (2017) Теория и методология на политологичните изследвания. – Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2017. – 472 стр. ISBN 978-619-208-090-7

Стефанов, Бойко (2014) Великов, Б. Главната цел е постигането на конкретни резултати в борбата с корупцията. Вестник "Строител". 31.01.2014. София.

Стефанов, Бойко (2014) Великов, Б. Един милиард загуби в концесии. NEWS7. 19.06.2014. София.

Стефанов, Бойко (2006) Великов, Б. Единство на ценности, идеи и политика. Сборник, Развитие на модерната социалдемокрация, част VIII, с.82-84. София.

Стефанов, Бойко (2014) Великов, Б. Жалват ни се от съдии, не и от министри. Вестник "Стандарт". 06.02.2014. София.

Стефанов, Бойко (2005) Великов, Б. За лявата политика и новите реалности. Сборник, Социалдемокрация и реална политика. Развитие на модерната социалдемокрация, част VII, с.36-43. София.

Стефанов, Бойко (2015) Великов, Б. Има ляво и дясно в местната политика. Вестник "24 часа". 23.10.2015. София.

Стефанов, Бойко (2014) Великов, Б. Концесионерите - в регистър. Вестник "Труд". 23.04.2014. София.

Стефанов, Бойко (2008) Великов, Б. Корупцията и развитието на кризисни процеси в политическата демокрация. Сборник, Европейски ценности и гражданско общество, с.45-50. София.

Стефанов, Бойко (2008) Великов, Б. Модернизация на европейска България. Сборник, Развитие на модерната социалдемокрация, част Х, с.51-59. София.

Стефанов, Бойко (2009) Великов, Б. Моята истина. Велико Търново. Издателство "ИВИС".

Стефанов, Бойко (2013) Великов, Б. Не ни е нужен нов месия, а правителство на националната отговорност. Вестник "Янтра днес". 20.02.2013. Велико Търново.

Стефанов, Бойко (2014) Великов, Б. Няма да спестим нито една куриозна обществена поръчка в "Регистъра на срама". www.fakti.bg. 14.04.2014. София.

Стефанов, Бойко (2014) Великов, Б. Няма координация в борбата с корупцията. Вестник "Преса". 26.02.2014. София.

Стефанов, Бойко (2014) Великов, Б. Определихме пет зони за корупция със сериозен финансов риск. Вестник "24 часа". 28.01.2014. София.

Стефанов, Бойко (2014) Великов, Б. Оценката на Брюксел за корупцията е справедлива. Вестник "Сега". 04.02.2014. София.

Стефанов, Бойко (2014) Великов, Б. Ползата от Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност тепърва ще се види. Вестник "Банкер". Приложение "Параграф 22". 03.2014. София.

Стефанов, Бойко (2013) Великов, Б. Политик не се става за един ден или един мандат. www.argumenti-bg.com. 15.03.2013. София.

Стефанов, Бойко (2011) Великов, Б. Политика и психология. Психологически аспекти в политическите идеи на античността. том 1. част 1. Велико Търново. Издателство Ровита.

Стефанов, Бойко (2014) Великов, Б. Спираме нарушенията в концесионните договори. www.komentator.bg. 24.03.2014. София.

Стефанов, Бойко (2012) Великов, Б. Трябва да се знае кой за какво отговаря в противодействието на корупцията. www.news.bg. 07.11.2012. София

Стефанов, Бойко (2014) Великов, Б. Търсим слабите места в новите еврофондове. Списание "Тема". брой 11. София.

Узунов, Филип (2006) От Корея до Босна. Американски стратегии в съвременните локални войни и конфликти. Фабер, Велико Търново

Узунов, Филип (2014) Политическа история на съвременния свят. (ново и допълнено издание). Изд. Абагар, Велико Търново

Узунов, Филип (2016) Политическото масонство. Опитът на Френската революция Изд. ВТУ "Св.св.Кирил и Методий"

Узунов, Филип (2016) Психология и писихопатология на властта. /Допълнена/. ИВИС, Велико Търново, 220 стр

Узунов, Филип (2010) Психология и психопатология на властта. ИВИС, Велико Търново

Узунов, Филип (2006) Харизматичното лидерство. Политология, психология и психофармакология. Фабер, Велико Търново

Хънтов, Владимир (2016) Некоторые аспекты языковой войны в печатных текстах русскоязычных СМИ Tekst jako kultura. Kultura jako tekst. Текст как культура. Культура как текст. Tom 3. Nowożenowa Z., Kananowicz T. (red.). Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2016, s. 41-52. ISBN 978-83-7865-488-9.

Хънтов, Владимир (2006) О слове нация в названии Организации Объединенных Наций Девятый международный симпозиум МАПРЯЛ 2006. Доклады и сообщения. Велико-Тырново. 5-8 апреля 2006 г. Велико-Тырново, 2006, стр. 57-59. ISBN 978-954-350-026-1.

Хънтов, Владимир (2011) Суффикс -ск- как средство языкового отграничения двух противоборствующих идеологий в ХХ веке. МАПРЯЛ 2010. Десятый международный симпозиум. Доклады и сообщения. Велико-Тырново, 8-11 апреля 2010 г., Издательство „ИВИС”, Велико-Тырново, 2011, стр. 178-182. ISSN 1312-3069.

Хънтов, Владимир (2007) Трите революции на княз Борис Първи и европейската интеграция на България сп. “Наука”, бр. 5, 2007, стр. 30-33. София, ISSN 0861 3362.

Хънтов, Владимир (2009) Цхинвал, Сухум, Kosovo – езикови “оръжия” на руската и американската дипломация сп. “Наука”, бр. 2, 2009, стр. 57-59. София, 2009. ISSN 0861 3362

Хънтов, Владимир (2006) Этнонимы и европейская интеграция The language policy of the EU and European university education. Veliko Turnovo, 5-7 October 2005. // Езиковата политика на Европейския съюз и европейското университетско пространство. Велико Търново, 5-7 октомври 2005 г. Велико Търново, 2006. Първи том, стр. 246-254. ISBN 954-736-142-2.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/