Публикации в научна област/раздел Политически науки / Political Sciences


Александрова, Силвия (2007) Американският неоконсерватизъм – минало, настояще, бъдеще. България, българите и Европа - мит, история, съвремие: Научна конференция 1 ноември 2006. В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2007, с. 344-351, ISBN 978-954-524-586-2, COBISS.BG-ID 1228475620

Александрова, Силвия (2014) Арогантността на силата: Презареждане. The Arrogance of power: Reloaded. България, българите и Европа – мит, история, съвремие: Т. VІІ, Научна конференция 30 октомври 2012 г. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2014, с. 187 – 196, [Електронен ресурс] ISBN 978-954-524-943-3 (CD).

Александрова, Силвия (1994) Доктрината Никсън и нейните азиатски измерения сп. “Епохи”, 1994, кн. 3, с. 31-48, ISSN 1310-2141

Александрова, Силвия (2008) Китай между постулатите на комунизма и предизвикателствата на капитализма България, българите и Европа - мит, история, съвремие: Научна конференция 31 октомври 2007. В. Търново: Унив. изд. “Св. св. Кирил и Методий”, 2008, с. 189-196, ISBN 978-954-524-660-, COBISS.BG-ID 1228475620.

Александрова, Силвия (2000) Мирните идеи на У. Уилсън - утопия или реалност Сб. 80 години от Първата световна война - В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2000, с. 111-122, ISBN 954-524-235-3, COBISS-BG.ID 1036607922

Андреева, Десислава (2017) "Политиката е нашата душа". Политическата комуникация в цариградския периодичен печат на българите през 70-те години на ХIХ век. Велико Търново: "Фабер", 628 с. ISBN 978-619-00-0667-1; COBISS.BG-ID: 1284745188

Ботева, Мариета (2013) Политическата аргументация в реторическите дискурси Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 390 стр., 2013, ISBN 978-954-524-8955, COBISS.BG-ID 1253812452

Бузов, Вихрен (2009) "20 YEARS TRANSITION IN BULGARIA: A CRISIS OF SOCIAL VALUES" Clovek-Dejiny-Hodnoty IV (Jako Filozoficky, sociologicky a politologicky problem) red. H. Petrucijowa, J. Faber [Man-History-Values IV (As Philosopical, Sociological and Politological Problem)], University of Ostrava, Ostrava, pp.120-124;

Бузов, Вихрен (2011) "Social Responsibility and Political Participation (the Case of Bulgarian and Romanians)" The Impact of European Union Integration of the Border Regions, Conference Volume, Craiova University Press and St. Cyril and St. Methodius University Press, pp.15-19.

Бузов, Вихрен (2017) "The Regional Dimensions of Contemporary Global Confrontation" //Cross-Border Cooperation and Development Policies in Bulgaria and on the Balkans, Vol.4, Cross-Border Book Series "New Challenges to Security and Development of the Balkans, Centre for Cross-Border Studies, St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo, Bulgaria, Publisher: ИВИС, Veliko Turnovo, pp.179-184, ISBN 978-619-205-051-1; ISSN 2335-0056

Бузов, Вихрен (2016) "Балканите като регион на сигурност - проблеми и перспективи" (The Balkans as a Security Region – Problems and Perspectives) "Югоизточна Европа: новите заплахи пред регионалната сигурност", Сборник с материали от Международна конференция в НБУ, съст. Т. Коларов, С., НБУ, с.70-78, ISBN 9789545359071

Бузов, Вихрен (2009) "Вземане на решения при кризи на сигурността. Модели и стратегии" Велико Търново: "Абагар", 200 стр., 2009, ISBN 978-954-427-885-7

Бузов, Вихрен (2011) "Влияние на европейската интеграция върху граничните региони [Impact of the European Integration on the Border Regions],Impactul integrării europene asupra regiunilor de graniță” , Caiova Romania, Alma& УИ „Св.св. Кирил и Методий” [Edition Alma, Romania and Veliko Turnovo University Press] (in Romanian and Bulgarian) ISBN 978-954-524-829-0

Бузов, Вихрен (2010) "Глобалните кризи на сигурността" Бузов, В., И. Райчев (съст.), Глобализацията: философски и социологически аспекти, Библиотека „Диоген”, УИ „Св. Св. Кирил и Методий”, В. Търново, с.38-55;

Бузов, Вихрен (2015) "Кризи на сигурността на общностите в глобалната епоха" "Доклади от годишна университетска научна конференция", 16-17.07.2015, НВУ "В. Левски", с.173-180

Бузов, Вихрен (2002) "Либерализмът – сбърканата философия на българския преход" България в началото на ХХI век – икономическа, правна и социална трансформация, Научна конференция на Стопански факултет на ВТУ, Faber, с.215-219

Бузов, Вихрен (2017) "ПРЕХОДЪТ КАТО ИСТОРИЧЕСКИ ПРОВАЛ – В ТЪРСЕНЕ НА НОВИ ПОЛИТИКИ ЗА РАЗВИТИЕ" "Политически хоризонти", Бр.4, година I, ISSN:2534 – 966X, с.6-22

Бузов, Вихрен (2015) "Решения и сигурност" Велико Търново: УИ "Св.св. Кирил и Методий", 187 стр., ISBN 978-619-208-028-0

Бузов, Вихрен (2018) "Руско-украинският конфликт и регионалната сигурност в Югоизточна Европа [Russian-Ukrainian Conflict and the Regional Security in South-Eastern Europe]" Jugoistocna Evropa i postmoderni izazovi, ed.Sl. Neskovic, Edicija Bezbednost u postmodernom ambijentu kn. XXIII i XXIV, Beograd:CESNA-B, s.1-6, ISBN 978-86-85985-35-5

Бузов, Вихрен (2017) "Университетите и научните изследвания в обществото на знанието през XXI век - алтернативи за Балканските страни" [Universities and Scientific Researches in the Development of Knowledge-Based Society in the 21th Century: Alternatives for the Balkan Countries] Balkan Syntheses, Journal for Social Issues, Culture and Regional Development,Vol. III, N 2, 2016, Faculty of Philosophy, University of Nis, Serbia, pp.23-45, ISSN 2406 - 1190

Бузов, Вихрен (2013) “Europe 2020” Some Problems of Development in Romania and Bulgaria Maximizing Comparative Advantages of Border Regions (The European Integration of Romania and Bulgaria:Problems and Issues). A Thematic Collective Book, Gabrovo: Ex-Press, pp.15-22, ISBN 978-954-490-370-1

Бузов, Вихрен (2018) A Complementarity Principle in the International Security Relations - Some Applications in the Context of the Wider Black Sea Region Сб. "Трансгранично сътрудничество, сигурност и перспективи за развитие в Широкия Черноморски регион" [Cross-Border Cooperation, Security and Development Perspectives of the Wider Black Sea Region], Том 5 [Vol.5] съст. В. Бузов [ed. Bouzov, V.], Издателство ИВИС, Велико Търново [IVIS Publ. House, Veliko Turnovo], pp.63-68, ISBN 978-619-205-080-1, ISSN 2335-0056

Бузов, Вихрен (2011) Certain Problems in the Ongoing Reform of Bulgaria’s National Security System Tрадицjа, модернизацjа, идентитети. Место традицje и модернизацje у различитим концепциjама и стратегиjама развоjа земля у траанзиции, Университет у Нишу, сс.229-235;

Бузов, Вихрен (2019) Crises of State Security in the Globalization Era Political and Economic Unrest in the Contemporary Era, Proceedings of the 6th Academos Conference 2019, ed. A. Taranu, Bucharest 20-23.06.2019, Faculty of Political Science, National University of Political Science and Public Administration, Bologna: Filodritto Editore, pp.41-46, ISBN 978-88-85813-41-0

Бузов, Вихрен (2017) Effective Management of Forced Migration - Societal Security Aspects "Pravni i bezbednosni aspekti migracija i posledice migrantske krize", Tematski zbornik radova, Konstantin Magnus, Naisus, Nis, Serbia, (red. Ivan Kostadinovic), s. 9-17, ISBN 978-86-6113-046-5

Бузов, Вихрен (2019) Energy Security and Energy Sovereignty of Southeastern European Countries 2nd Southeast Europe: History, Culture, Politics, and Economy, Proceedings of International Conference, “St. Cyril and St. Methodius” University of Veliko Tarnovo, (Eds. Dimitar Dimitrov, Milko Palangurski, Nadezhda Hristova Veneta Hristova, Vihren Bouzov), Bologna: Filodritto International Proceedings, pp. 80-84, ISBN 978-88-85813-37-3

Бузов, Вихрен (2015) Forced Migration – The Challenges for the Balkans PRO EST, Revistă de analiză a politicii internaţionale editată de Asociaţia de Studii Internaţionale „PRO EST”, (http://proest1.wixsite.com/proest/single-post/2015/04/01/Forced-Migration-%E2%80%93-The-Challenges-for-the-Balkans)

Бузов, Вихрен (2015) Forced Migration, Global Media and Peace Culture Nauka I savremeni universitet, NISUN 4, University of Nis T.2 Drjavnost, demokratizacja I kultura na mira [Science and Modern University 4. V.2, Statehood, Democratization and Peace Culture], Tematic Collection Book, Filozofski fakultet, University of Nis, Serbia, pp.249-257.

Бузов, Вихрен (2018) Freedom, Critical Discussion and Liberal Democracy Development, Democracy and Society in the Contemporary World, Proceedings of 5th ACADEMOS Conference 2018, International Political Science Conference, (Bucharest, Romania, 14-17 June 2018), Editor Andrei Taranu, FILODIRITTO INTERNATIONAL PROCEEDINGS, pp.59-63, ISBN 978-88-85813-08-3 (https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=9&SID=C1ZvsJelcXlcDI19uHD&page=1&doc=1)

Бузов, Вихрен (2018) Global Conflicts and Dialogue of Civilizations from the Perspective of Southeast Europe Southeast Europe:History, Culture, Politics, and Economy, ds.D. Dimitrov, M. Palangurski, N. Hristova, V. Bouzov), Proceedings of Scientific Conference, Italy: Filodritto, pp.63-70, ISSN 978-88-85813-05-2 [https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=C1jJEmEqXMvBkjfaysz&page=1&doc=1]

Бузов, Вихрен (2016) How Could We Avoid a New War on the Balkans (co-author P. Petkova) Tematski sbornik radova "Jugoiztocna Evropa i polozaj Republike Srbije", Proceedings, Ed. Sl. Neskovic, 2016, pp.11-15, ISBN978-86-85985-33-1

Бузов, Вихрен (2010) ON THE CONCEPTION OF SECURITY (A PHILOSOPHICAL APPROACH) BOUZOV, V. (2010), On the Conception of Security (A Philosophical Approach) – in: Analele Universitatii din Oradea, Fascicula Sociologie-Asistenta Sociala-Filozofie [Annals of the University of Oradea, Installment Sociology-Social Work-Philosophy] N IX, pp.9-17;

Бузов, Вихрен (2014) Political Confrontation Today and the Global Terrorism Challenges to the Balkans Tradition, Modernization and Identities 4. Dialogue of Cultures and Partnership of Civilizations on the Balkans, Nis, Faculty of Philosophy, 107-113;

Бузов, Вихрен (2016) The Balkans as a security region: regional and global challenges Governing for the Future. Interdisciplinary Perspectives for a Sustainable World, International Conference “Governing for the Future” (Bucharest, Romania, 9-12 June, 2016), editor Taranu, A., Italy: Publication Medimond . T609F0021, pp.161-166, ISBN 978-88-7587-731-6 [https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=C1jJEmEqXMvBkjfaysz&page=1&doc=2]

Бузов, Вихрен (2016) The Culture of Peace Concept – Content and Applications in the Context of the Present Balkan Conflicts Сб. "Прометеjска социологиjа Лубише Митровича", Зборник радова, Филозофски факултет у Нишу, с.63-69

Бузов, Вихрен (2019) The Wider Black Sea Zone - Development and Security Perspectives in a Pluralist World Geopolitics in the Black Sea Region - Tendencies and Challenges (Second International Conference). Philosophy Nowadays. Thematic Papers, eds. Sl. Neskovic, B. Todorova, Belgrade, Belpak doo New Belgrade, pp.33-39, ISBN 978-954-8765-15-2

Бузов, Вихрен (2019) Битката за Балканите [The Battle for the Balkans] "Международна сигурност и политики на развитие в България и на Балканите", Поредица за трансгранично сътрудничество "Нови предизвикателства пред сигурността и развитието на Балканите, Том 6, с.113-118, В. Търново: Издателство "Ивис", ISSN 2335-0056; ISBN 978-619-205-123-5

Бузов, Вихрен (2016) Глобалният тероризъм и правото на сигурност (GLOBAL TERRORISM AND THE RIGHT OF SECURITY) (co-author P. Petkova) Tematski sbornik radova "Obrazovanje, pravo i bezbednost u funkciji razvoja drustva", Proceedings, Fakultet za pravo, bezbednost i menazment Konstantin Veliki, Nis, CESNA-B, s.1-7, ISBN 978-86-6113-044-1

Бузов, Вихрен (2014) Глобальные вызовы безопасности на Балканах “Безопасность Черноморского региона в контексте современных геополитических трансформаций и перспективы развития Молдовы в экономическом и энергетическом пространстве Причерноморья”, Cishinau, Moldova, s.4-7;

Бузов, Вихрен (2017) Европейският съюз и кризата на мултикултурализма (The European Union and the Crisis of Multiculturalism) Сб. "Европа през 21 век: регионалната сигурност и необходимите реформи в Европейския съюз" (Сборник с доклади и научни съобщения от международна кръгла маса, Поредица "Наука, образование, сигурност", Том 4, Нов български университет, С., с.63-68, ISBN 978-⁠954-⁠535-⁠953-⁠8

Бузов, Вихрен (2018) Енергийна сигурност и енергиен суверенитет Koridori u Srbiji i regionu Jugoistocne Evrope, Proceedings Naucna konferencija sa medunarodnim ucescem, Ed. Sl. Neskovic, Beograd, CESNA-B i Internacionalni univerzitet u Travniku, BiH, s. 1-4, ISSBN 978-86-85985-37-9

Бузов, Вихрен (2008) За образите на балканския национализъм Имиджът на Балканите: исторически подходи и комуникационни перспективи”, (съст. М. Златева), СУ „Св. Климент Охридски”, ФЖМК, с.155-161

Бузов, Вихрен (2018) Игрови модели и стратегии за гарантиране на сигурност "Историята и философията на политическата икономия (200 години от издаването на труда на Дейвид Рикардо "Принципи на политическата икономия и данъчното облагане (1817 г.)", Сборник с доклади от научна конференция, Издателски комплекс - УНСС, С.,с.59-66. ISBN 978-619-232-068-3

Бузов, Вихрен (2004) Икономически либерализъм или комунитаризъм: перспективите на Балканските общества [Economic Liberalism or Communitarianism: the Prospects of Balkan Societies] : Regionalni razvoi i integracjia Balkana u structure EU – Balkanska raskrsca I alternative [Regional Development and Integration of Balkans into the EU-Strctures – Balkan Crossroads and Alternatives], Nis, Serbia, “Sven”,s.145-153;

Бузов, Вихрен (2013) История на Философски факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" УИ "Св.св. Кирил и Методий"

Бузов, Вихрен (2018) Катастрофата на неолибералния мултикултурализъм Религия, национална идентичност и държавност на Балканите през XIX-XXI век, Том II, Сборник статии, В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", ISBN 978-619-208-161-4, с 145-150

Бузов, Вихрен (2015) Кризи на сигурността на държавата в глобалната епоха "Социалните науки и развитието на обществото - теоретични и практически измерения", 50 години Катедра "История, Философия, Социология" в СА "Д. Ценов", съст.И. Върбанов и др., 2015, с.34-41 , ISBN 978-954-23-1093-8

Бузов, Вихрен (2008) Модели на решаването на кризи в международните отношения в условията на Новия световен ред ХХI век Геополитически и морскоправни аспекти на международните отношения. Сборник с доклади от научна конференция на ВСУ “Черноризец Храбър” (съст. Н. Дюлгерова), Варна, с.53-60;

Бузов, Вихрен (2017) Моделът на театрализираните "демократични" революции - случаите на Румъния и България Сб. "Политическата демагогия в прехода", съст. и научен редактор М. Мизов, Център за исторически и политологически изследвания, Фондация "Солидарно общество" и Катедра "Политология" на УНСС, с.170-179, ISBN: 978-954-2982-10-4

Бузов, Вихрен (2019) Новата доминация на Турция в Широкия Черноморски регион Transgranicna saradnja, preduzetnistvo i bezbednost sa osvrtom na Zlatar i Novu Varos, Tematski zbornik radova, Bezbednost u postmodernom ambijentu, Ed. Sl. Neskovic, CESNA-B, Belgrade: Belpak d.oo.New Belgrade, s.1-9, ISBN 978-86-85985-39-3

Бузов, Вихрен (2017) Перпспективи пред амбициите на Турция в широката Черноморска зона Сб. "Европа: Глобални заплахи и интегрирана сигурност. Сигурност в Черноморския регион", Изд. Научно-технически съюз по машиностроене "Индустрия 4.0", Конференция, НБУ, с.320-326, ISBN 978-619-7383-07-02

Бузов, Вихрен (2014) Перспективи пред Балканския регион на сигурност сп. "Балканске синтезе" том 1, брой 3/2014, Часопис за друштвена питана, култура и регионални развой, с.95-105

Бузов, Вихрен (2016) Теоретични подходи към обяснението на регионалните кризи на сигурността "Нови предизвикателства пред сигурността на Балканите", Том 3, Велико Търново, Издателство "ИВИС", с.101-108, ISBN 978-619-205-023-8

Бузов, Вихрен (2006) Толерантността на балканските общества [Tolerance in Balkan Societies] Геокултура развоjа и култура мира на Балкану (етничка и религиjска позадина [The Geoculture of Development and the Culture of Peace in the Balkans (Ethnic and religious Background)], Faculty of Philosophy, University of Nis, s. 173-179 (in Bulgarian)

Бузов, Вихрен (2017) Тръмп-революцията срещу нелибералния строй [Trump-revolution against the neoliberal order] "Морал и етика на справедливостта в съвременното общество", Сборник от 12 Национална конференция по етика, Фондация "Солидарно общество", Изд. "Авангард Прима", с.103-108,ISBN 978-619-160-749-5 .

Георгиева, Виолета (2004) Education for European Citizenship. Teacher’s Guide / Young, European, United. Pomocné učhebné texty pre žiakov, učhitel’ov základných a stredných škôl na občiansku náuku o Európskej únii. Veliko Tarnovo: European Information Center (Author: subject 8, 9, 12) ISBN 954-90888-7-1. & Štàtny archive v Levoči, pobočka Poprad: Slovenskà republika

Георгиева, Виолета (2007) Образованието за гражданство през погледа на младите хора (анализ на анкетни данни). Сб. Политика, европейска интеграция и социална промяна. В. Търново: Европейски информационен център, с. 156-174, ISBN 978-954-775-753-0. Велико Търново

Дерменджиев, Атанас (2012) A Bulgaria no sejo da Europa – parcerias efectivas para o desenvoivimento regional. Grandes Problematicas do Espaco Europeo..., Porto, FLUP, -BUCAREST: MILENA PRESS, 2012, p. 46-62, ISBN: 978-973-7873-42-2. (CD edition) (indexing: Google scholar)

Дерменджиев, Атанас (2004) Geopolitica na formacao universitaria de geografia na Bulgaria. Actas V Congresso da Geografia Portuguesa Portugal Territуrios e Protagonistas, Guimarгes, Universidade do Minho.

Дерменджиев, Атанас (2013) O espao europeu pelo prisma da geografia. VIII Jornadas sobre, grandes problemticas do espao Europeu, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 29 e 30 de maio, p. 39-43.

Дерменджиев, Атанас (2015) The European transport (in) accessibility of Bulgaria. -Sh.: Eerth Sciences, 2015, ISSN 1311-834X

Дерменджиев, Атанас (2015) The Transport Structure of Bulgaria from the Perspective of Political Geography. 4. Српски конгрес географа. Копаоnik, октобар 2015, Уредник Стеван Станкович. Београд: [Географски факултет], Планета принт, 2015, с. 85-86. ISBN:978-86-6283-029-6. COBISS.SR-ID 217883404

Дерменджиев, Атанас (2012) Балканите и Източна Европа в търсене на идентичност. Сб. от втора научна конференция с международно участие "Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа" Велико Търново, 25 ноември 2011. Ред. С. Дерменджиева. Велико. Търново: ИВИС, 2012, с. 76-82. ISBN 978-954-2968-13-9 COBISS.BG-ID 1249106660

Дерменджиев, Атанас (2005) България в транспортната политика на Балканите. Железопътен транспорт. -София: 2005, №5, с. 5-9. ISSN 1310-683X COBISS.BG-ID 1168415460 s. 26-27

Дерменджиев, Атанас (2004) България и транспортните схеми на Балканите. Сб. от Научно-практическа конференция "Старопланинско пресичане на коридор N 9 - социално-икономически и геополитически аспекти". Елена, 20 май 2004 г. Ред. Атанас Дерменджиев. Велико Търново: Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", 2004, с. 14-19. ISBN 954-524-419-4 COBISS.BG-ID 1042450916

Дерменджиев, Атанас (2008) България се превръща в анклав. –В: “24 часа”, 9. 11. 2008, с. 13.

Дерменджиев, Атанас (2009) Войни, граници, територии – политико-географски аспекти. Сб. от конференция с международно участие "130 години от Руско-турската война (1877-1878) и Освобождението на България". Велико Търново, май 2008. Ред. И. Стоянов. Велико Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2009, с. 273-280. ISBN 978-954-524-712-5 COBISS.BG-ID 1231341796

Дерменджиев, Атанас (1993) Г като география и П като политика. Или още за големия принос. -В. Търново: в. Добро утро, № 27, с. 4

Дерменджиев, Атанас (1992) География и политическа геометрия. Сб. от научна конференция "Подходи към европейската интеграция". София, април 1992. София: СУ "Св. Климент Охридски", 1992, с. 65-75.

Дерменджиев, Атанас (2011) Географията в балканската политика на Румъния. Сб. от втора международна научна конференция "Балканите – език, история, култура". Велико Търново, 23-24 октомври 2009. Ред. К. Мутафова. Велико Търново: ИВИС, 2011,с. 260-276. ISSN: 1314-4065(Print) COBISS.BG-ID 1245000420

Дерменджиев, Атанас (2004) Географски анализи. -В. Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2004, 120 с. ISBN 954-524-426-7 COBISS.BG-ID 1042626532

Дерменджиев, Атанас (2012) Географски аспекти на европейските обществени процеси. Сб. от научна конференция "България, българите и Европа – мит, история, съвремие" Велико Търново, октомври 2011 г.. Ред. Н. Кънев. -В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2012, т. 5, бр. 1, с. 485-497. ISBN 978-954-524-844-3 ISSN: 978-619-208-125-6 (Print) COBISS.BG-ID 1267158500

Дерменджиев, Атанас (2008) Геополитически аспекти във възгледите на Марин Дринов. Дриновский збIрник. Дриновски сборник. ХаркIв- СофIa. Харков-София. Ред. М. Г. Станчев. Харков-София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов", 2008, с. 262-265. ISBN 978-954-322-224-7

Дерменджиев, Атанас (2006) Геополитически измерения на балканските транспортни коридори. Сб. от научна конференция "Геополитиката и устойчивото развитие на България". Велико Търново, 18 май 2006. Ред. М. Деведжиев. Велико Търново: ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 2006, с. 17-28.

Дерменджиев, Атанас (2015) Геополитически измерения на Гръцко-турския конфликт в Кипър. Сб. от Юбилейна международна научна конференция "50 години Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ 1963-2013. Секция Исторически факултет. Велико Търново, 18-20 май 2013. Ред. Б. Борисов. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2015, с.165-171. , ISBN: 978- 619-208-002-0. COBISS.BG-ID 1274198756

Дерменджиев, Атанас (2006) Геополитическите възгледи на Марин Дринов Геополитика, геостратегия. -София: 2006, №2, с. 35-39. ISSN 1312-4579 COBISS.BG-ID 1174073828

Дерменджиев, Атанас (2012) Европейският регионализъм (географският поглед). Сб. от международна конференция "Географски науки и образование". Шумен, 19-20 октомври 2012. Ред. Т. Николов, С. Дерменджиева, Н. Димов. -Шумен: УИ "Епископ К. Преслевски", 2012, с. 148-151. ISBN 978-954-577-653-3 COBISS.BG-ID 1254408932

Дерменджиев, Атанас (2006) За България и българите (геополитически "размисли и страсти") Сб. от международна научна конференция "Българите в Северното Причерноморие. Изследвания и материали". Том девети. Одеса, 10 септември 2005. Ред. А. Дерменджиев, Пл. Павлов, В. Станко, Н. Червенков и др. Одеса: "Друк", 2006, с. 137-145. ISBN 966-2907-13-0

Дерменджиев, Атанас (2015) От Екзархия към българска държавност. Географски бележки. Сб. от Четвърта международна конференция "Географски науки и образование". Шумен, 30-31 октомври 2015. Ред. Д. Владев. Шумен: УИ „Еп. Константин Преславски“, 2015, с. 187-192. ISBN 978-619-201-105-5. COBISS.BG-ID 1277322724

Дерменджиев, Атанас (2002) Политико-географски аспекти на транспортен коридор № 8. Сб. от Международна конференция "Същност, геополитически перспективи и проблеми на общоевропейски транспортен коридор № 8". София, 23 октомври 2002. София: Бълг. Геополит. Д-во, с. 12-17. ISSN 1311-0446

Дерменджиев, Атанас (2003) Политикогеографски аспекти на транспортната интеграция на България. Сборник научни трудове. Природни науки. География. - Шумен: УИ "Еп. К. Преславски", с. 170-176. ISBN 954-577-139-9 COBISS.BG-ID 1041003236

Дерменджиев, Атанас (2002) Политико-географски аспекти на транспортната интеграция на България. Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, т. 39, серия 9, 2002 с. 20-26. ISSN 1311-3321 COBISS.BG-ID 117887204

Дерменджиев, Атанас (2012) Политико-географски и геополитически аспекти в балканската политика на Румъния. Сб. от Национална конференция с международно участие "40 години Шуменски Университет 1971-2011". Шумен, 2011. Ред. Д. Марчев. Шумен: Научни трудове на ШУ „Епископ К. Преславски”, серия География, УИ "Еп. К. Преславски", 2012, с. 123-130. ISBN 978-954-577-643-4 COBISS.BG-ID 1247783396

Дерменджиев, Атанас (2002) Политикогеографски проблеми на енергетиката в България. НИЕ, 2002, бр. 3, с. 21-23. ISSN 1311-0446 COBISS.BG-ID 1159373028

Дерменджиев, Атанас (2002) Политикогеографски проблеми на енергетиката в България. Сб. от научна конференция "Геополитически аспекти на българската енергийна стратегия".-София, 27 февруари 2002. София:: Българско геополитическо дружество, с. 8-14. ISSN 1311-0446

Дерменджиев, Атанас (2004) Политикогеографски проблеми на енергетиката в България. Геополитика, геостратегия. -София: №1, 2004, с. 8-14. ISSN 1312-4579 COBISS.BG-ID 1166676452

Дерменджиев, Атанас (2000) Политико-географски проблеми на транспорта в България. Сб. от научна конференция "Техника, технологии и образование. Юбилейна научна сесия, секция 5. Икономика и управление". -Ямбол: Тракийски университет - Стара Загора, Технически колеж - Ямбол, 10-11 ноември, 2000, с. 68-75.

Дерменджиев, Атанас (1995) Реваншизмът в северната ни съседка се завръща облечен в политически одежди -В. Търново: Времена, № 230, с. 8

Дерменджиев, Атанас (1998) Румъния на Балканите. Геополитически бележки. Трудове на ВТУ, кн. География. В. Търново, УИ "СВ. св. Кирил и Методий", 1998, с. 119-130. ISSN 0204-6369 COBISS.BG-ID 1146529252

Дерменджиев, Атанас (2004) Старопланинско пресичане на коридор N 9 - социално-икономически и геополитически аспекти. Старопланинско пресичане на коридор N 9 - социално-икономически и геополитически аспекти. [ред., съст.]. Велико Търново: Изд. на Бълг. геополит. д-во, Великотърновски университет Св. св. Кирил и Методий, Община Елена, 2004, 72 с. ISBN 954-524-419-4 COBISS.BG-ID 1042450916

Дерменджиев, Атанас (2011) Черноморският регион като еманация на географската (без) конфликтност. Сб. от научна конференция "България, българите и Европа - мит, история, съвремие, Велико Търново, 29–31 октомври 2009 г. Ред. Н. Кънев. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2011, с. 650-657. ISBN 978-954-524-776-7 ISSN: 978-619-208-125-6 (Print)

Драганова-Стойкова, Тамара (2019) „Глобализация и регионализация” – процесът като университетски курс. – В: Годишник на Историческия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, Година II (XXXIV), с. 765 – 775, 2018. ISSN 2603-3534.

Иванова, Ценка (2007) Status bugarskog jezika u Srbiji sa sociolingvističkog i lingvokulturološkog aspekta // THE STATUS OF THE BULGARIAN LANGUAGE IN SERBIA IN A SOCIO-LINGUISTIC AND LINGUO-CULTURAL ASPECT Zbornik SANU Položaj nacionalnih manjina u Srbiji, str. 571-579. САНУ, Београд; https://www.peacepalacelibrary.nl/plinklet/index.php?ppn=317425218

Калейнска, Теодора (1995) Bulgarian Political Elite Institutionalized: The Problem of Legitimacy В: Grigorova-Mincheva, L.(ed.) Comparative Balkan Parliamentarism. Sofia, International Center for Minority Studies and Intercultural relations, 1995, pp. 67-73, ISBN 954-8872-04-8; COBISS.BG-ID: 1028057316

Калейнска, Теодора (1998) Euroorientation of Bulgarians –Present Situation and tendencies /a sociological survey analysis/ Euroorientation of Bulgarians –Present Situation and tendencies /a sociological survey analysis/ В: Общества в преход. Сборник доклади от ІІ международна конференция, Велико Търново, Съст. Теодора Калейнска, Велико Търново: Издателство ПАН-ВТ, 1998, стр. 143-155, ISBN 954-9507-29-7

Калейнска, Теодора (1995) Гражданските обединения като институция на социалната промяна. В: Сборник Научни трудове, кн. 35,Обществени науки, Част 2 Икономика, политика, право и история.Велико Търново: Издателство на ВВОУ «В.Левски» , 1995, стр. 162-171, ISSN 0861-0312; COBISS.BG-ID: 1247779812

Калейнска, Теодора (1993) Категорията политическа справедливост – философско-социологически анализ. В: Сборник Научни трудове, кн. 25, Обществени науки, част Втора на Юбилейна научна конференция "80години от Балканската война",Ред. Атанасов,А.Г., Велико Търново: Издателство на ВВОУ „Васил Левски”, 1993, стр.122 – 127, ISSN 0861-0312; COBISS.BG-ID: 1247779812

Калейнска, Теодора (2002) Характеристики и социални аспекти на една европейска практика в България: Красиво Велико Търново В: Сборник България – Европейски съюз: състояние, проблеми, перспективи,Материали от научно-практическа конференция, проведена на 27-28май 2002,Велико Търново: Издателство на ВТУ, 2002, стр. 303 – 309, COBISS.BG-ID 1158365924

Киров, Димитър (1992) Orthodoxie und Demokratie. Glaube in der 2 Welt. 20 Jahrgang № 2. 1992. Швейцария

Марковска, Ангелина (2019) "The Hague Tribunal-Justice Ad Hoc or Instrument of the Situational Policy in the Balkans (The Case of Ratko Mladic)." Proceedings of an International Conference 2-nd Southeast Europe: History, Culture, Politics, and Economy, Еds. D. Dimitrov, M. Palangurski et all. Bologna: Filodiritto Publisher, 2019, pp.62-72, ISBN 978-88-85813-37-3.

Марковска, Ангелина (2012) "Влияние на европейската интеграция върху граничните региони [Impact of the European Integration on the Border Regions],Impactul integrării europene asupra regiunilor de graniță” / T. Kaleynska, A. Markovska et all.” Craiova Romania, Alma& УИ „Св.св. Кирил и Методий” [Edition Alma, Romania and Veliko Turnovo University Press] (in Romanian and Bulgarian), 2012, pp.266. ISBN 978-954-524-829-0, COBISS.BG-ID1264903652 Craiova Romania, Alma& УИ „Св.св. Кирил и Методий” [Edition Alma, Romania and Veliko Turnovo University Press] (in Romanian and Bulgarian), 2012, pp.266. ISBN 978-954-524-829-0, COBISS.BG-ID1264903652

Марковска, Ангелина (2019) "Влиянието на етническата имиграция във външнополитическия курс на САЩ." В: Доклади от Годишна международна научна конференция на 2019", НВУ "В.Левски", В.Търново, Изд.комплекс НВУ, В.Търново, т.9, стр. 168-179, ISSN: 1314-1937;

Марковска, Ангелина (2019) "За Тръмп и победоносния хаос в една президентска кампания." В: Сб. Доклади от Годишна международна научна конференция на Факултет Авиационен 2019", НВУ "В.Левски", Д.Митрополия.Ред.Ж.Петров.,Митов, Л. и др. стр. 407-415, ISBN 978 -954-713-123-1;

Марковска, Ангелина (2019) "Постмодерната война: "Центровете на тежестта" във въздушната война срещу Югославия през 1999 г." В: Сб. Доклади от Годишна международна научна конференция на Факултет Авиационен 2019", НВУ "В.Левски", Д.Митрополия.Ред.Ж.Петров.,Митов, Л. и др. стр. 415-423, ISBN 978 -954-713-123-1;

Марковска, Ангелина (2019) Correlation «Socialism Culture» in the Context of Comparative Anthropology(Psychological Attitudes and Political Behavior// «Социализм культуры» в контексте сравнительной антропологии (психологические установки и политическое поведение). АНАНЬЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ — 2019 "ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕСТВУ, ГОСУДАРСТВУ, ПОЛИТИКЕ" МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 22 – 25 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА, ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ РОССИЙСКИЙ ФОНД ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО, Изд. "Скифия Принт", С. Петербург, стр.21-22; ISBN 978-5-98620-405-5

Марковска, Ангелина (2018) German Influence in the Balkans. The “Civilian Power” as a Factor for the Disintegration of Yugoslavia. Proceedings of an International Conference Southeast Europe: History, Culture, Politics, and Economy, Еds. D. Dimitrov, M. Palangurski et all. Bologna: Filodiritto Publisher, 2018, pp.50-61. ISBN 978-88-85813-05-2

Марковска, Ангелина (2013) Methodology of citizen's participation in local governance and cross-border activities, In: Maximizing comparative advantages of cross-border regions (The European Integration of Romania and Bulgaria: Problems and Issuses). A Thematic Collective Book, Gabrovo: Ex-Press Ltd, 2013, pp. 60-72. ISBN 978-954-490-370-1, COBISS.BG-ID1255436516

Марковска, Ангелина (2012) NGO's involvement in the process of public policies making (Comparative analysis). Paper presented at The Impact of EU Integration on border Regions Internatioanl Conference, Craiova, June 2011, Ed. by D.Otovescu and etc. Craiova: Alma Publishing House and Veliko Tarnovo: St. Cyril and St. Methodius University Press, 2012, pp. 212-217. ISBN 978-606-567-121-8; ISBN 978-954-524-829-0, COBISS.BG-ID 1268340196

Марковска, Ангелина (2018) Американските мозъчни тръстове в политическия дневен ред на Доналд Тръмп (Дилемата "затворени" срещу "въртящи се врати"). В: "Накъде сме тръгнали?" Юбилеен сборник в чест на проф. д.п.н.Тодор Танев.Ред. Е.Калфова, С.Петров. София УИ "Св.Климент Охридски", с.415, ISBN: 978-954-07-4533-6, COBISS.BG-ID 1287215844 В: "Накъде сме тръгнали?" Юбилеен сборник в чест на проф. д.п.н.Тодор Танев.Ред. Е.Калфова, С.Петров. София УИ "Св.Климент Охридски", с.415, ISBN: 978-954-07-4533-6, COBISS.BG-ID 1287215844

Марковска, Ангелина (2009) Военното лидерство в постмодерния свят. Шансове за участие на жени в решаването на военни конфликти. Проблеми на националната и международна сигурност. Том 1. Сб. от международна научна конференция "Академичен форум по проблемите на сигурността", Велико Търново, ноември 2009. Ред.В.Бузов. Велико Търново: ИВИС, 2009, с. 154-167. ISBN 978-954-8387-62-0, COBISS.BG-ID1234607076

Марковска, Ангелина (2018) Войните в бивша Югославия 1992-1995 г. и Хагският трибунал. ВТУ "Св.св. Кирил и Методий", 286 с. ISBN 978-619-208-154-6

Марковска, Ангелина (2013) Външнополитическото решение. Американска външна политика в края на XX и началото на XXI век. Велико Търново: ИВИС, 2013, 243 с. ISBN 978-954-2968-58-0, COBISS.BG-ID1262878948

Марковска, Ангелина (2005) Германо-хърватският фронт от началото на 90-те години. В: сп. Ново време”, бр.12, с. 125-136. Print ISSN 0323-9055,COBISS.BG-ID1 сп. Ново време”, бр.12, с. 125-136. Print ISSN 0323-9055,COBISS.BG-ID1167683812

Марковска, Ангелина (2011) Германската политика по югославската криза (1990-1995). Университетско издателство "Св.св.Кирил и Методий", Велико Търново, 308 с. ISBN 978-954-524-805-4, COBISS.BG-ID1244240356

Марковска, Ангелина (2011) Джендър перспективи в теорията на Международните отношения и националната сигурност. Проблеми на националната и международна сигурност. Том 2, Сб. международна научна конференция "Академичен форум по проблемите на сигурността", Велико Търново, ноември 2011г. Ред. Б Бузов. Велико Търново: ИВИС, 2011, с. 184-196. ISBN 978-8387-90-3, COBISS.BG-ID1234607076

Марковска, Ангелина (2019) Дискурси към образа на българската жена в периода от Освобождението до края на Втората световна война ( социални нагласи и политически практики)" В: Сборник от Научна конференция "30 години Технически колеж Ловеч - Tech Co-Lovech-2019, том 2, УИ “Васил Априлов” – Габрово, стр.76-82, ISSN: 2535-079X;

Марковска, Ангелина (2019) Измерения на българската идентичност в навечерието на Втората световна война ( културно-психологически дискурси) В: Сб."История на психологията по време на Втората световна война: методология и практика"ИВИС, Велико Търново

Марковска, Ангелина (2010) Исторически условности на югославския национализъм. (Поглед към проблема посредством "схемата" на ЪрнестГелнер). – В: Идеи в хуманитарните науки. Том 3. Велико Търново: УИ "Св.св.Кирил и Методий", 2010, с. 190-202. ISBN 978-954-524-756-9, COBISS.BG-ID1235226596

Марковска, Ангелина (2016) Кой управлява? Жените в политиката или джендър аспекти на съвременния политически дебат. Сб. от Национална конференция на БАПН "Предизвикателствата пред представителната демокрация в България", Велико Търново, 13-14 ноември 2015. Ред. Т.Калейнска, Велико Търново: ЕИЦ, 2016, с. 15-25. ISBN 978-954-9469-13-4,COBISS.BG-ID1277716964 Велико Търново: ЕИЦ, 2016, с. 15-25. ISBN 978-954-9469-13-4,COBISS.BG-ID1277716964

Марковска, Ангелина (2012) Методология на гражданско участие в местното самоуправление. – В: Модернизация на публичните институции [ Мodernizarea institutiilor publice] Ed. by I.Serban,Cristina Ilie. Craiova: Editura Alma, 2012 and St. Cyril and St. Methodius University Press, 2011, pp. 6-25. ISBN 978-954-524-863-4, COBISS.BG-ID 1268336100

Марковска, Ангелина (2019) Механизми за разрешаване на конфликти в мултикултурна среда. В: Сб. от Международна научна конференция "Съвременното място и роля на алтернативните способи за разрешаване на спорове – между традицията и актуалната правна уредба в България и държавите-членки на Европейския съюз, 9-10 ноември 2018 г., ВТУ "Св.св.ирил и Методий", Съст. Я.Тянкова и др.Изд. Фабер, Велико Търново, 2019, ISBN 978-619-00- ,стр.288-296;

Марковска, Ангелина (2006) Психологическата война - средство за манипулация в разпадаща се Югославия. сп. Международни отношения.бр. XXXV, N 2, с. 117-127. Print ISSN 0324-1029, COBISS.BG-ID 1169946596

Марковска, Ангелина (2005) Психологическата война в разпадаща се Югославия. В:сп. Ново време, LXXX, 4 (2005), стр. 119-132, ISSN: 0323-9055, COBISS.BG-ID 1167683812 В: сп. Ново време, LXXX, 4 (2005), стр. 119-132, ISSN: 0323-9055, COBISS.BG-ID 1167683812

Марковска, Ангелина (2014) Структура на международната система след разпада на СССР. Проекции на нови мирови порядки. Дилемата еднополюсен – двуполюсен – многополюсен свят. - В: Нови предизвикателства пред сигурността на Балканите. Тематичен сборник с научни изследвания. Ред. В.Бузов, Велико Търново: ИВИС, 2014 с.86-93. ISBN 978-954-2968-89-4, COBISS.BG-ID1267735268 Велико Търново: ИВИС, 2014 с.86-93. ISBN 978-954-2968-89-4, COBISS.BG-ID1267735268

Марковска, Ангелина (2012) Цикъл на публични политики. – В: Модернизация на публичните институции [Мodernizarea institutiilor publice]. Ed. by I.Serban,Cristina Ilie. Craiova: Editura Alma, 2012 and St. Cyril and St. Methodius University Press, 2011, pp. 42-64. ISBN 978-954-524-863-4, COBISS.BG-ID 1268336100 Craiova: Editura Alma, 2012 and St. Cyril and St. Methodius University Press, 2011, pp. 42-64. ISBN 978-954-524-863-4, COBISS.BG-ID 1268336100

Матеев, Илиян (2016) 50 години от основаването на АСЕАН Сборник от Международна научна конференция "Икономическо благосъстояние чрез споделяне на знания", Том 1, Стопанска академия "Д.А.Ценов" - Свищов, 9-10 ноември 2016 г. Ред. съвет: проф. д-р М. Божинова, проф. д-р Л. Варамезов, проф. д-р В. Краева, доц. д-р И. Марчевски, доц. д-р Т. Кръстевич, доц. д-р Х. Сирашки. 2016 г., Свищов: Академично издателство "Ценов", стр. 256-260, ISBN: 978-954-23-1185-0

Матеев, Илиян (2009) 60 години от укрепването на националистите в Тайван Сборник трудове: „Дни на науката 2008”, Съюз на учените в България, клон Велико Търново, 28 май 2008 г., Отг.ред. проф.д.ф.н. И.Харалампиев. Велико Търново: изд. „Фабер”, 2009 г., стр. 140-151, ISBN: 978-954-400-078-2

Матеев, Илиян (2016) АСЕАН Велико Търново: изд. "Фабер", 2016 г., 214 стр., ISBN: 978-619-00-0414-1, (COBISS.BG-ID 1276593636)

Матеев, Илиян (2009) Източна Азия: икономика и политика Велико Търново: изд. "Фабер", 2009 г., 356 стр., ISBN: 978-954-400-016-5, (COBISS.BG-ID 1229790948)

Матеев, Илиян (2016) Икономическата интеграция в „Арабския свят”: условия, развитие и резултати Международна научна конференция: „Човешки ресурси, лидерство и организационен мениджмънт”, Европейски център за бизнес, образование и наука, Международен конферентен център за наука и изкуства „Замъка”, Созопол, 24-26 юни 2016 г., Ред. проф.д.ф.н. Крум Крумов. София: изд. Европейски център за бизнес, образование и наука - ECBES. стр. 401-415, ISSN: 2367-9468 (Online); ISSN: 2367-945X (Print)

Матеев, Илиян (2014) Икономическо и политическо развитие на Тайван от края на Втората световна война до наши дни списание "Международни отношения", 2014 г., бр.3, стр.115-128, ISSN: 0324-1092, (COBISS.BG-ID 1265701860)

Матеев, Илиян (2009) Регионални интеграционни обединения Велико Търново: издателство "Фабер", 232 стр., ISBN: 978-954-400-195-7, (COBISS.BG-ID 1234127332)

Матеев, Илиян (2006) Ролята на Япония в Югоизточна Азия Сборник: „Световно стопанство и глобализация”, Част II, Икономически университет, Варна, 28-29 октомври 2005 г., Рец.: проф.д.и.н. П.Михайлов, доц.д-р Д.Иванова. Варна: Издателска къща „Стено”, 2005 г., стр. 44-51, ISBN: 954-449-252-6, (COBISS.BG-ID 1242679012)

Матеев, Илиян (2017) Страни-членки на АСЕАН Велико Търново: изд. "Фабер", 2017 г., 303 стр., ISBN: 978-619-00-0587-1, (COBISS.BG-ID 1281006564)

Момов, Митко (1993) Животът като ценност и жизнените ценности В: Трансцендентална философия, наука, морал, Българска Академия на науките, И-т по философски науки, София, Септември 1993, с.280-290, ISSN 1310-1404

Павлов, Пламен (1992) Власть и авторитет в средневековой Болгарии ХІІ-ХІV вв. (В контексте влияния Византии).- Byzantinoslavica (Praha), 1992, LIII, fasc. 2, 228-232 (в съавторство с Ив. Лазаров). Praha

Рабохчийска, Мариета (2019) Евразийският икономически съюз – конкуренция на Европейския съюз в региона на Източното партньорство. В: Европейският съюз след 2020 г. – нова Европа в нов свят. [Доклади от Шестата международна научна конференция на катедра „Европеистика“, Философски факултет, СУ „Св. Климент Охридски“, 30 – 31 май 2019 г.]. София: Унив. изд. „Св. Кл. Охридски“, 2019, с. 175-188, ISBN 978-954-07-4751-4.

Рабохчийска, Мариета (2012) Моите права като европейски гражданин в чужбина. В: Аз съм гражданин на Европейския съюз. Учебно помагало. София: Унив. изд. „Св. Климент Охридски”, 2012, с. 124-137, ISBN: 978-954-07-3392-0 COBISS.BG-ID - 1248256228

Рабохчийска, Мариета (2017) Неуспешните проекти за създаване на Европейски съюз. Международни отношения: списание за дипломация, политика и икономика, 2017, № 3, с. 37-48, Print ISSN: 0324-1092 COBISS.BG-ID – 1288238308

Рабохчийска, Мариета (2017) Способността на Европейския съюз за разрешаване на конфликти в региона на Южен Кавказ: много шум за нищо? Сп. Дипломация: издание на Дипломатическия институт, 2017, № 19, с. 47-58. Print ISSN: 1313-6437 COBISS.BG-ID - 1124802532 Публикувано в същото списание и на английски език, с. 217-228.

Рабохчийска, Мариета (2014) Южнокавказкото направление в политиката на добросъседство на ЕС – проблеми и предизвикателства. Сп. Дипломация: издание на Дипломатическия институт, 2014, № 11, с. 71-76. Print ISSN: 1313-6437 COBISS.BG-ID – 1270535652 (Публикувано в същото списание и на английски език, с. 189-195) Публикувано и в: Сб. Европейският съюз на кръстопът: доклади от международната научна конференция на катедра „Европеистика“, Философски факултет, СУ „Св. Климент Охридски“, май 2014 г. Ред. И. Шикова, Т. Калейнска, М. Велева-Ефтимова, К. Симеонов. София: Minerva, 2014, с. 234-242. ISBN: 978-954-8702-30-0 COBISS.BG-ID – 1266475748

Русева, Мая (2017) Академията като традиция на приемствеността в полза на развитието. Сб. от академични четения на Работилница по феноменология на политиката ARS в памет на проф. Кирил Шопов. Политологични ракурси. Съст. М. Русева, Велико Търново: Унив. издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2017, с. 7-18. ISBN 978-619-208-108-9, COBISS.BG-ID 1280981220.

Русева, Мая (2004) България между балканския манталитет и европейските ценности – културологичен прочит на социалния преход. / Вulgaria between Вalkan Мentality and Еurpoean Values (Cultural Reading of The Social Transition). – In: Regionalni razvoj I integracija Balkana u structure EU – balkanska raskršća I alternative. / Regional Development аnd Integration of the Balkans into the EU Structures – Balkan Crossroads and Alternatives. Niš: Institut za sociologiju Filozofskog fakulteta u Nišu i Sven , 2004, рp. 129-144. ISBN 86-7746-014-4

Русева, Мая (2017) Влияния между политика и наука за политиката. - Реторика и комуникации. Електронно научно списание. 2017, Бр.29. Online ISSN 1314-4464

Русева, Мая (2015) Гаранциите за сигурността на света и гаранциите за сигурност на познанието за него. Сб. доклади от Годишна университетска научна конференция с международно участие на НВУ „Васил Левски”, 16-19 юли 2015, Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ, с. 323-332. ISSN 2367-7481

Русева, Мая (2015) Динамиката на научното развитие и политологията като научен факт. Сб. доклади от Годишна университетска научна конференция с международно участие на НВУ „Васил Левски”, 16-19 юли 2015, Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ, с. 334-343. ISSN 2367-7481

Русева, Мая (2015) Истината и политиката (Особености на социалната комуникация). - Реторика и комуникации.Електронно научно списание. 2015, Бр. 18. Online ISSN 1314-4464

Русева, Мая (2004) Културната политика в ситуация на социална промяна – израз на политическата култура на управляващите (културно-критически анализ). - In: Мodeli kulturne politike u uslovima multikulturnih društava na Вalkanu i evrointegracionih procesa. / Models of Cultural Policy under the Conditions of the Multicultural Societies at the Balkans and the Euro Integration Processes. Niš: Institut za sociologiju Filozofskog fakulteta u Nišu i Sven , 2004, pp.. 19-26.

Русева, Мая (2017) Към методологическата дискусия на политологията. Сб. "20 години Философски факултет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”. Съст. В. Бузов, Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2017, с. 230-262. ISBN 978-619-208.097-6

Русева, Мая (2005) Манталитет и менталност на българина в периода на преход. – В: Народопсихология и глобализация. Ред. М. Драганов, Велико Търново:Унив. издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2005, с. 156-176. ISBN 954-524-462-3

Русева, Мая (2017) Методологическа роля на позитивизма за специализирания научен интерес към сферата на политическото. Сб. от академични четения на Работилница по феноменология на политиката ARS в памет на проф. Кирил Шопов. Политологични ракурси. Съст. М. Русева, Велико Търново: Унив. издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2017, с. 19-30. ISBN 978-619-208-108-9, COBISS.BG-ID 1280981220.

Русева, Мая (2018) Модернизацията в познавателната култура. - Балканские синтезе. Часопис за друштвена питања, културу и регионални развој. Година IV (2018), број 3, с. 77-88. ISSN 2406 - 119 Ниш, Р. Сърбия

Русева, Мая (2017) Модерност и модернизация. Единство и противоречия между културна динамика и политическа промяна. Сб. от Девети Арнаудови четения, 23-24 октомври 2015 г., Русенски университет. Арнаудов сборник. Ред. Р. Русев. Русе: Лени Ан, т. 9, 2017, с. 108-119. ISBN 978-619-7058-49-9

Русева, Мая (2015) Новите обрати. Политически характер на съвременните нелинейни модели за развитието на познанието. Сб. доклади от Годишна университетска научна конференция с международно участие на НВУ „Васил Левски”, 16-19 юли 2015, Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ, с. 312-322. ISSN 2367-7481

Русева, Мая (2006) Отношението към себе си и към Другия като част от съвременната културна идентичност на българите. – In: Кulturni i etnički odnosi na Balkanu – mogućnosti regionalne i evropske integracije. / Cultural and Ethnic Relations at the Balkans - Possibilities of Regional and European Integration. Niš: Institut za sociologiju Filozofskog fakulteta u Nišu i Sven, 2006, pp. 199-216. ISBN 86-7379-107-3

Русева, Мая (2003) Отношението цели – ценности между класика и модерност в социалнофилософската теоретична мисъл и методологическото му полагане в социологията. - В: Ценности и ценностни ориентации. Библиотека “Диоген”. Съст. С. Марков,. Велико Търново: Унив. издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2003, с. 93-118. ISBN 95452437832, COBISS.BG-ID 1042279908.

Русева, Мая (2016) Охрана със сигнално-охранителна техника. Проблеми пред сигурността и възможни решения. Сб. Нови предизвикателства пред сигурността на Балканите.Т. 3. Съст. В. Бузов, Велико Търново: Ивис, 2016, с. 317-325, COBISS.BG-ID 1286176484. ISBN 978-619-205-023-8

Русева, Мая (2014) Охраната на училищата – актуален проблем след трагедията в Лясковец. (приложен експертен анализ) - Security.bg, портал за сигурност и охрана на България, 24.03.2014 г.

Русева, Мая (2014) Оценка на риска. (експертен анализ) – Security.bg, портал за сигурност и охрана на България, 12.03.2014 г.

Русева, Мая (2016) Политическата модернизация - демократични модели и механизми. Сб. доклади от Годишната национална конференция на Българската асоциация по политически науки. Предизвикателства пред представителната демокрация в България. Велико Търново: Европейски информационен център, 2016, с. 69-81. ISBN 978-954-9469-13-4, COBISS.BG-ID 1287539684. < http://bpsa-bg.org/wp-content/uploads/2017/02/2016-Representative-Democracy.pdf >

Русева, Мая (2014) Политическо поведение в периода на преход през призмата на понятието „манталитет”. Сб. Управленски модели на българския преход - студентски изследвания на Работилница по феноменология на политиката ARS., Част I. Ред. М. Русева, Велико Търново: Унив. издателство. „Св. св. Кирил и Методий”, 2014. с. 193-216. ISBN 978-954-524-941-9

Русева, Мая (2015) Политологичните изследвания. Методология и теория. Велико Търново: Faber, 2015, 472 с. ISBN 978-619-00-0365-6, COBISS.BG-ID 1274711012.

Русева, Мая (2014) Проект студентски проучвания на особеностите на българския преход. Сб. Управленски модели на българския преход - студентски изследвания на Работилница по феноменология на политиката ARS., Част I. Ред. М. Русева, Велико Търново: Унив. издателство. „Св. св. Кирил и Методий”, 2014. с. 7-10. ISBN 978-954-524-941-9

Русева, Мая (2016) Специфика на личната охрана в частната охранителна практика. Сб. Нови предизвикателства пред сигурността на Балканите.Т. 3. Съст. В. Бузов, Велико Търново: Ивис, 2016, с. 326-335. ISBN 978-619-205-023-8, COBISS.BG-ID 1286182628.

Русева, Мая (2009) Спорът за позитивизма и отношението между социална теория и социална практика. – В: Философия, история, политика. Библиотека „Диоген”. Съст. З. Иванов, Велико Търново: Унив. издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2009, с. 53-93. ISBN 978954524679-1, COBISS.BG-ID 1230181604.

Русева, Мая (2017) Теория и методология на политологичните изследвания. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2017, 472 с. ISBN 978-619-208-090-7, COBISS.BG-ID 1278817252.

Стефанов, Бойко (2014) Великов, Б. Главната цел е постигането на конкретни резултати в борбата с корупцията. Вестник "Строител". 31.01.2014. София.

Стефанов, Бойко (2014) Великов, Б. Един милиард загуби в концесии. NEWS7. 19.06.2014. София.

Стефанов, Бойко (2006) Великов, Б. Единство на ценности, идеи и политика. Сборник, Развитие на модерната социалдемокрация, част VIII, с.82-84. София.

Стефанов, Бойко (2014) Великов, Б. Жалват ни се от съдии, не и от министри. Вестник "Стандарт". 06.02.2014. София.

Стефанов, Бойко (2005) Великов, Б. За лявата политика и новите реалности. Сборник, Социалдемокрация и реална политика. Развитие на модерната социалдемокрация, част VII, с.36-43. София.

Стефанов, Бойко (2015) Великов, Б. Има ляво и дясно в местната политика. Вестник "24 часа". 23.10.2015. София.

Стефанов, Бойко (2014) Великов, Б. Концесионерите - в регистър. Вестник "Труд". 23.04.2014. София.

Стефанов, Бойко (2008) Великов, Б. Корупцията и развитието на кризисни процеси в политическата демокрация. Сборник, Европейски ценности и гражданско общество, с.45-50. София.

Стефанов, Бойко (2008) Великов, Б. Модернизация на европейска България. Сборник, Развитие на модерната социалдемокрация, част Х, с.51-59. София.

Стефанов, Бойко (2009) Великов, Б. Моята истина. Велико Търново. Издателство "ИВИС".

Стефанов, Бойко (2013) Великов, Б. Не ни е нужен нов месия, а правителство на националната отговорност. Вестник "Янтра днес". 20.02.2013. Велико Търново.

Стефанов, Бойко (2014) Великов, Б. Няма да спестим нито една куриозна обществена поръчка в "Регистъра на срама". www.fakti.bg. 14.04.2014. София.

Стефанов, Бойко (2014) Великов, Б. Няма координация в борбата с корупцията. Вестник "Преса". 26.02.2014. София.

Стефанов, Бойко (2014) Великов, Б. Определихме пет зони за корупция със сериозен финансов риск. Вестник "24 часа". 28.01.2014. София.

Стефанов, Бойко (2014) Великов, Б. Оценката на Брюксел за корупцията е справедлива. Вестник "Сега". 04.02.2014. София.

Стефанов, Бойко (2014) Великов, Б. Ползата от Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност тепърва ще се види. Вестник "Банкер". Приложение "Параграф 22". 03.2014. София.

Стефанов, Бойко (2013) Великов, Б. Политик не се става за един ден или един мандат. www.argumenti-bg.com. 15.03.2013. София.

Стефанов, Бойко (2011) Великов, Б. Политика и психология. Психологически аспекти в политическите идеи на античността. том 1. част 1. Велико Търново. Издателство Ровита.

Стефанов, Бойко (2014) Великов, Б. Спираме нарушенията в концесионните договори. www.komentator.bg. 24.03.2014. София.

Стефанов, Бойко (2012) Великов, Б. Трябва да се знае кой за какво отговаря в противодействието на корупцията. www.news.bg. 07.11.2012. София

Стефанов, Бойко (2014) Великов, Б. Търсим слабите места в новите еврофондове. Списание "Тема". брой 11. София.

Узунов, Филип (2019) "Лидерство по време на война." Сб."История на психологията по време на Втората световна война: методология и практика", Изд. ИВИС, 2019.

Узунов, Филип (2019) Американският опит в гражданско-военните отношения и началото на Студената война. В: Доклади от Годишна международна научна конференция на 2019", НВУ "В.Левски", В.Търново, Изд.комплекс НВУ, В.Търново, т.9, стр. 236-244, , ISSN: 1314-1937.

Узунов, Филип (1993) Англо-американската коалиционна стратегия през Втората световна война - геополитически проекции. В: сп. "Международни отношения", бр.1/1993, стр.59-63, ISSN: 0324-1092, COBISS.BG-ID 1150968804

Узунов, Филип (2018) Войните в бивша Югославия (1992-1999 г.) и Хагският трибунал. В.Търново: УИ "Св.св.Кирил и Методий", 2018, 286 с. ISBN 978-619-208-154-6

Узунов, Филип (2003) Въздушната война срещу Югославия през 1999 г. - маньовър срещу кибернетика. В: сп."Международни отношения". бр.2/2003, стр. 73-86, ISSN: 0324-1092, COBISS.BG-ID 1160305892

Узунов, Филип (1995) Германската окупационна политика в Русия и Власовата армия В: "сп."Епохи". В.Търново: УИ "Св.св.Кирил и Методий, бр. 2/1995, стр.92-97, ISSN: 1310-2141, COBISS.BG-ID 1132802020

Узунов, Филип (1999) Източният поход на Вермахта 1941.Стратегичесо планиране и военни операции. В.Търново: Фабер, 1999 , 295 стр. ISBN 954-9541-30-4

Узунов, Филип (1998) Кризи и провали на германската военна икономика през 1941 година В: " "Военноисторически сборник." бр.6/1998, стр.31-45, ISSN: 0204-4080, COBISS.BG-ID 1140273124

Узунов, Филип (2001) Международни отношения и военни конфликти 1919-1991. Велико Търново: Фабер, 2001, 232 стр. ISBN 954-775-076-3, COBISS.BG-ID 1038580964

Узунов, Филип (2008) От Иисус до Хитлер. Политология и психопатология на харизматичните водачи. Велико Търново: Фабер, 2008, 204 стр. ISBN: 978-954-775-905-3, COBISS.BG-ID 1228521700

Узунов, Филип (2005) От Корея до Босна. Американски стратегии в съвременните локални войни и конфликти. Велико Търново: Фабер, 2005, 300 стр. ISBN: 9547754939

Узунов, Филип (2005) Политическа история на съвременния свят. Велико Търново: Абагар, 2005, 456 стр. ISBN: 9544276297, COBISS.BG-ID 1044617188

Узунов, Филип (2006) Политическата харизма. В: "Философски форум : Тримесечно академично списание за хуманитаристика". София : Балкам АД, бр.2 /2006, стр. 72-86, ISSN: 1311-1213, COBISS.BG-ID 1172690660

Узунов, Филип (2007) Политическото лидерство. Шумен: Университетско издателство "Еп. Константин Преславски", 2007, 172 стр. ISBN: 978-954-577-406-5, COBISS.BG-ID 1226777060

Узунов, Филип (2016) Политическото масонство. Опитът на Френската революция. Велико Търново: УИ "Св.св.Кирил и Методий", 2016, 176 стр. ISBN : 9786192080556, COBISS.BG-ID 1274845156

Узунов, Филип (2009) Политология и писихопатология на властта. В.Търново: ИВИС, 2009, 220 стр. ISBN: 9789548387446, COBISS.BG-ID 1230354660

Узунов, Филип (2019) Социалната ситуация на развитие и методологическата насоченост на българската психология по време на Втората Световна война. В: Доклади от Годишна международна научна конференция на 2019", НВУ "В.Левски", Издателски комплекс НВУ, В.Търново, том 2, стр.107-118; ISSN: 1314-1937.

Узунов, Филип (2019) Социопатията на Уинстън Чърчил–депресия, регресия, война. В: Сборник от Научна конференция "30 години Технически колеж Ловеч - Tech Co-Lovech-2019", том 2, УИ “Васил Априлов” – Габрово, стр.82-86, ISSN: 2535-079X;

Узунов, Филип (2019) Спиридон Казанджиев и българският принос към военната психология. В: Сборник от Научна конференция "30 години Технически колеж Ловеч - Tech Co-Lovech-2019" , том 2, УИ “Васил Априлов” – Габрово, стр.94-99, ISSN: 2535-079X;

Узунов, Филип (2000) Сталинград, Ел Аламейн, Курск. Провалът на германската офанзивна стратегия. Велико Търново: Фабер, 2000, 211 стр, ISBN 954-9541-70-3

Узунов, Филип (2001) Съветският фактор в германската геостратегия през 1940 г. В: "Трудове на Великотърновския университет Св. Св. Кирил и Методий. Философски факултет. бр.3/2001, стр.81-102. ISSN: C619-303X, COBISS.BG-ID 1177227748

Узунов, Филип (1996) Съвременна история на модерния свят. 1 част. Велико Търново: Абагар, 1996, 304 стр. ISBN 954-427-149-Х , COBISS.BG-ID 1035048932

Узунов, Филип (1999) Съвременна история на модерния свят. 2 част. Велико Търново: Абагар, 1999, 160 стр. ISBN 954-427-382-4, COBISS.BG-ID 1035048932

Узунов, Филип (2001) Третият Райх в обкръжение 1944-1945. Стратегия, планиране, операции. Велико Търново: Фабер, 2001, 239 стр.ISBN 954-775-020-8, COBISS.BG-ID 1041300964

Узунов, Филип (2006) Харизматичното лидерство. Политология, психология и психофармакология. Велико Търново: Фабер, 2006, 148 стр. ISBN: 9547756311, COBISS.BG-ID 1243149284

Хънтов, Владимир (2016) Некоторые аспекты языковой войны в печатных текстах русскоязычных СМИ Tekst jako kultura. Kultura jako tekst. Текст как культура. Культура как текст. Tom 3. Nowożenowa Z., Kananowicz T. (red.). Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2016, s. 41-52. ISBN 978-83-7865-488-9.

Хънтов, Владимир (2006) О слове нация в названии Организации Объединенных Наций Девятый международный симпозиум МАПРЯЛ 2006. Доклады и сообщения. Велико-Тырново. 5-8 апреля 2006 г. Велико-Тырново, 2006, стр. 57-59. ISBN 978-954-350-026-1.

Хънтов, Владимир (2011) Суффикс -ск- как средство языкового отграничения двух противоборствующих идеологий в ХХ веке. МАПРЯЛ 2010. Десятый международный симпозиум. Доклады и сообщения. Велико-Тырново, 8-11 апреля 2010 г., Издательство „ИВИС”, Велико-Тырново, 2011, стр. 178-182. ISSN 1312-3069.

Хънтов, Владимир (2007) Трите революции на княз Борис Първи и европейската интеграция на България сп. “Наука”, бр. 5, 2007, стр. 30-33. София, ISSN 0861 3362.

Хънтов, Владимир (2009) Цхинвал, Сухум, Kosovo – езикови “оръжия” на руската и американската дипломация сп. “Наука”, бр. 2, 2009, стр. 57-59. София, 2009. ISSN 0861 3362

Хънтов, Владимир (2006) Этнонимы и европейская интеграция The language policy of the EU and European university education. Veliko Turnovo, 5-7 October 2005. // Езиковата политика на Европейския съюз и европейското университетско пространство. Велико Търново, 5-7 октомври 2005 г. Велико Търново, 2006. Първи том, стр. 246-254. ISBN 954-736-142-2.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/