Публикации в научна област/раздел Социални дейности / Social Work


Аркадиев, Димитър (1993) Жизнен цикъл на домакинството (Опит за изследване). Сп. Статистика, София, НСИ и Съюз на статистиците в България, 1993, кн.4, с. 42-51. ISSN: 0204-8698.

Будева, Соня (2015) Budeva, S., Design of trainings - Bulgaria, New resources for our community, Editura-ALMA – Craiova, 2015 Editura-ALMA – Craiova

Будева, Соня (2016) Budeva, S., Professional deformations in social work: Burnout and Secondary traumatic stress. Forum of Studies of Society, International Conference on Social Sciences and Humanities, 31.03.2016, Craiova, Romania, p.35-47 Editura Pro Universitaria, Bucharest, Romania

Будева, Соня (2015) Budeva, S., Todorova, T., Research results of Bulgaria, New resources for our community, Editura-ALMA, Craiova, 2015 Editura-ALMA, Craiova

Будева, Соня (2012) Будева, С., Етиологични теории за адиктивното поведение, сб. "Приложната психология - възможности и перспективи`2012, УИ „Черноризец Храбър”, Варна УИ „Черноризец Храбър”, Варна

Будева, Соня (2015) Будева, С., Изследователски доклад за образа и нуждите на хората с увреждания в България, сб. “Предизвикателства пред социалното включване на хората с увреждания, изд. „Фабер“, ВТ, 2015 Изд. „Фабер“, Велико Търново

Будева, Соня (2014) Будева, С., Между рая и ада. За зависимостите и ролята на помагащите професионалисти Изд. "Фабер", В.Търново

Будева, Соня (2012) Будева, С., Между рая и ада. За зависимостите и ролята на помагащите професионалисти, изд. „Фабер”, В.Търново, 2012 Изд. „Фабер”, Велико Търново

Будева, Соня (2012) Будева, С., Поиск ощущений и импульсивности как признаков, указывающих на возможность появления и развития аддиктивного поведения, сб. "Научный поиск в современном мире", II Международной научно-практической конференции, изд. „Перо”, Москва, 2012, с. 218-227 Изд. „Перо”, Москва

Будева, Соня (2017) Будева, С., Спасова, В. Психосоциални рискови фактори в системата на социални услуги за лица с ментални увреждания Списание "Социална работа"

Димитрова, Яна (2016) Специфика на социалната работа с различни рискови групи Сборник доклади. Социалното служение в съвременното общество. В. Търново:ЛИБРА СКОРП, ISBN 978-954-471-325-6

Йоргова, Милена (2015) Entrepreneurship in the Social Sector – Innovative Practice for Social Inclusion. В: Социални изследвания 2014, Университетско издателство на ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”, В. Търново, c.187- 197, ISBN 978-619-208-004-4

Йоргова, Милена (2017) Quality of Life of Elderly People with Disabilities. Development of the Bulgarian and European economies: Conference Proceedings, Университетско издателство на ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”, В. Търново

Йоргова, Милена (2016) Social Services for Elderly People with Disabilities: Choices and Rights. Forum on studies of society: Conference Proceedings, Craiova, Pro Universitaria,(pp. 95-105), ISBN 978-606-26-0710-4

Йоргова, Милена (2012) Включване на потребителя в предоставянето на социални услуги. В: 20 години инвестиция в бъдещето,с. 599-603, Изд."ГорексПрес", С., ISBN 978-954-616-221-2

Йоргова, Милена (2015) Влияние на мениджърализма в социалната работа. В: Развитие на българската икономика – предизвикателства и възможности, Изд. "Ай анд Би", Велико Търново, ISBN 978-954-9689-99-0

Йоргова, Милена (2014) Динамика на работните отношения в социалната работа: от клиент към потребител на услуга. В: Перспективи за развитие на българската икономика, Изд. "Ай анд Би", Велико Търново, ISBN 978-954-9689-84-6

Йоргова, Милена (2012) Качество на здравната помощ в институционална среда: предпоставка за добро здраве и активен живот в старостта. – Известие, бр.43, с. 109-112, Унив. изд. "Васил Априлов", Габрово ,ISSN 1310-6686

Йоргова, Милена (2016) Практикум по социална работа. Изд. "Фабер", В.Търново, ISBN 978-619-00-0437-0

Йоргова, Милена (2011) Социална работа с възрастни хора: параметри на добрата практика. – Панорама на труда, бр.1-2, с.59-69, ISSN:1312-305Х

Йоргова, Милена (2012) Социална работа: влияния и промени. Изд. "Ай анд Би", В.Търново, с.122, ISBN 978-954-9689-70-9

Йоргова, Милена (2010) Социални услуги за стари хора: качество на живот чрез грижа. - Социално-икономически анализи, бр. 3, с. 253-269, ISSN 1313-6909

Йоргова, Милена (2015) Социалните услуги през погледа на възрастните хора с увреждания. В: Предизвикателства пред социалното включване на хората с увреждания, Изд. „Фабер“, В. Търново, с.91-97, ISBN 978-619-00-0383-0

Йоргова, Милена (2011) Социално включване на възрастните хора: оптимизиране на възможностите за активен и достоен живот. В: Йоргова, М., П. Луканова, Ю. Пулова, Т. Демирева, З. Славова. Социално включване, Университетско издателство на ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”, В. Търново, c.173 - 208, ISBN 978-954-524-812-2

Йоргова, Милена (2011) Социално включване: проект на ЕС за социално развитие. В: Йоргова, М., П. Луканова, Ю. Пулова, Т. Демирева, З. Славова. Социално включване, Университетско издателство на ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”, В. Търново, c.9 - 41, ISBN 978-954-524-812-2

Йоргова, Милена (2010) Социално изключване и социално включване: консенсус за социално развитие на ЕС. – Народностопански архив, бр.4, с.70-81, ISSN 0323-9004

Минев, Тодор (2006) Общинска програма "Превенция на противообществените прояви и защита на децата от престъпни посегателства" гр. Габрово

Павлова, Янка (2017) Problems with the market implelentation of the final product of the occupational therapy of social services for the people with mental disabilities Издателство "Ай анд Би",2017г., Велико Търново

Павлова, Янка (2016) Овластяване на потребители на център за настаняване от семеен тип за лица с умствена изостаналост Издателсво "Ай анд Би", 2016г., Велико Търново

Пулова-Ганева, Юлия (2015) Entrepreneurship in the Social Sector – Innovative Practice for Social Inclusion. В: Социални изследвания 2014, / Milena Jorgova - Университетско издателство на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, c. 187-197, ISBN 978-619-208-004-4 Университетско издателство на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново

Пулова-Ганева, Юлия (2016) Social and demographic characteristics of persons with disabilities in the Republic of Bulgaria. Forum on studies of society: Conference Proceedings, - Craiova, Pro Universitaria, (pp. 216-233), ISBN 978-606-26-0710-4 [Инд./Реф. в: Conference Proceedings / Thomson Reuters] Forum on studies of society: Conference Proceedings, - Craiova, Pro Universitaria

Пулова-Ганева, Юлия (2016) Биомедицинското инженерство в помощ на хората с трайни хронични заболявания и увреждания. В: Социални изследвания 2016, / Димчо Пулов - Университетско издателство на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, c. 21-28, ISBN 978-619-208-071-6 Университетско издателство на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново

Пулова-Ганева, Юлия (2014) Здравната грижа при лица с увреждания – състояние и перспективи за развитие. В: Перспективи за развитие на българската икономика, - Изд. "Ай анд Би", Велико Търново, ISBN 978-954-9689-84-6 Издателство "Ай анд Би", Велико Търново

Пулова-Ганева, Юлия (2012) Качество на здравната грижа за възрастни хора: предизвикателства и реалности. - Изд. "Ай анд Би", В.Търново, с. 106, ISBN 978-954-9689-71-6 Издателство "Ай анд Би", В.Търново

Пулова-Ганева, Юлия (2012) Качество на здравната помощ в институционална среда: предпоставка за добро здраве и активен живот в старостта. – Известие, бр.43, с. 109-112, / Милена Йоргова - Университетско издателство "Васил Априлов", Габрово, ISSN 1310-6686 Университетско издателство "Васил Априлов", Габрово

Пулова-Ганева, Юлия (2016) Практикум по социална работа. / Милена Йоргова, Силвана Милева - Изд. "Фабер", В.Търново, ISBN 978-619-00-0437-0 Издателство "Фабер", В. Търново

Пулова-Ганева, Юлия (2015) Спортът като фактор за социално включване на хората с увреждания. В: Предизвикателства пред социалното включване на хората с увреждания, - Изд. „Фабер“, В. Търново, с. 98-106, ISBN 978-619-00-0383-0 Издателство „Фабер“, В. Търново

Пулова-Ганева, Юлия (2012) Удовлетвореността на пациента като критерий за качеството на медицинската помощ. В: 20 години инвестиция в бъдещето, с. 619-627, - Изд."ГорексПрес", С., ISBN 978-954-616-221-2 Издателство "ГорексПрес", София

Стоянова, Стела (2013) РИСКОВИ ГРУПИ СПИСАНИЕ "БЪЛГАРСКА НАУКА"

Тодорова, Мариела (2016) The process of deinstitutionalisation and development of residential care in Bulgaria Scottish Journal of Residential Child Care, vol.15, 2, ISSN: 1478 - 1840

Тодорова, Мариела (2005) Помагало по методи на социалната работа Изд. Фабер, Велико Търново, ISBN 954-775-

Тодорова, Мариела (2006) Приемната грижа - минало и настояще сп. Обществено възпитание, бр. 4, с. 46-49.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/