Публикации в научна област/раздел Социални дейности / Social Work


Аркадиев, Димитър (1993) Жизнен цикъл на домакинството (Опит за изследване). Сп. Статистика, София, НСИ и Съюз на статистиците в България, 1993, кн.4, с. 42-51. ISSN: 0204-8698.

Будева, Соня (2018) Budeva, S. Mediation and social work Forum on Studies of Society (FSS) International Conference on Social Sciences and Humanities, Chieti Pescara, Conference volume

Будева, Соня (2018) Budeva, S. Secondary traumatization: an occupational risk for the helping professionals, публикувано в Социальная работа в современном мире: взаимодействие науки, образования и практики: материалы юбилейной X Международ. науч.-практ. конф. (27-28 ноября 2018 года, г.Белгород) / Под общ. ред. К.Ю. Королевой. – Белгород: ООО «Эпицентр», 2018. – 348 с., ISBN 978-5-6041985-3-7, стр.12-19 Королевой. – Белгород: ООО «Эпицентр»

Будева, Соня (2015) Budeva, S., Design of trainings - Bulgaria, New resources for our community, Editura-ALMA – Craiova, 2015, 78-80 p., ISBN 978-606-567-272-7 Editura-ALMA – Craiova, ISBN 978-606-567-272-7

Будева, Соня (2016) Budeva, S., Professional deformations in social work: Burnout and Secondary traumatic stress. Forum of Studies of Society, International Conference on Social Sciences and Humanities, 31.03.2016, Craiova, Romania, p.35-47, Editura Pro Universitaria, Bucharest, Romania, ISBN 978-606-26-0710-4, Indexed in Clarivate Analytics Conference Proceedings Citation Index (former Thomson Reuters - ISI Web of Science) Editura Pro Universitaria, Bucharest, Romania, ISBN 978-606-26-0710-4, Indexed in Clarivate Analytics Conference Proceedings Citation Index (former Thomson Reuters - ISI Web of Science).

Будева, Соня (2015) Budeva, S., Todorova, T., Research results of Bulgaria, New resources for our community, Editura-ALMA, Craiova, 2015, 46-61 p., ISBN 978-606-567-272-7 Editura-ALMA, Craiova, ISBN 978-606-567-272-7

Будева, Соня (2011) Будева, С., „Синдром на емоционалното изгаряне сред помагащите професионалисти /в частност социални работници/ - причини и следствия, Сб. „Социални изследвания”, УИ, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, 2011, с.117-134, ISBN 978-954-524-771-2; (COBISS.BG-ID 1237694692) УИ, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”

Будева, Соня (2005) Будева, С., Акценти във фамилната социална работа, с-к “Социална работа с деца и семейства”, изд.”Горекс прес”, София, 2005, с.99-105, ISBN 954-616-145-4, COBISS.BG-ID 1043239652 Изд.”Горекс прес”, София

Будева, Соня (2005) Будева, С., Влияние на личностовата характеристика “търсене на усещания” за развитие на адиктивно поведение, сп.”Психологични изследвания”, кн.3, 2005, с.49-54, АИ „Проф. Марин Дринов”, ISSN 1311-4700, COBISS.BG-ID 1121294820, Индексиране в международни бази данни: ERIH PLUS, CEEOL, реферирано във ВИНИТИ РАН сп.”Психологични изследвания”, кн.3, 2005, АИ „Проф. Марин Дринов”, Индексиране в международни бази данни: ERIH PLUS, CEEOL

Будева, Соня (2010) Будева, С., Да се справим с проблемното поведение при малките деца: Един пример с Терапия за взаимодействие „Родител-дете”, сп. „Психологически изследвания”, кн.2 / 2010, стр.133-140, АИ „Проф. Марин Дринов”, ISSN 1311-4700, COBISS.BG-ID 1121294820, Индексиране в международни бази данни: ERIH PLUS, CEEOL, реферирано във ВИНИТИ РАН сп. „Психологически изследвания”, кн.2 / 2010, АИ „Проф. Марин Дринов”, Индексиране в международни бази данни: ERIH PLUS, CEEOL

Будева, Соня (2012) Будева, С., Етиологични теории за адиктивното поведение, сб. "Приложната психология - възможности и перспективи`2012, с.512-526, УИ „Черноризец Храбър”, Варна, ISSN 1314-8397, COBISS.BG-ID 1249054180 УИ „Черноризец Храбър”, Варна

Будева, Соня (2011) Будева, С., За „тъмната” страна на социалните мрежи, сп. „Психологически изследвания”, АИ „Проф. Марин Дринов”, Книжка 2 (2011), Статия 23 // Issue 2 (2011), Article 23, с.231-239, ISSN 1311-4700, COBISS.BG-ID 1121294820, Индексиране в международни бази данни: ERIH PLUS, CEEOL, реферирано във ВИНИТИ РАН сп. „Психологически изследвания”, АИ „Проф. Марин Дринов”

Будева, Соня (2015) Будева, С., Изследователски доклад за образа и нуждите на хората с увреждания в България, сб. “Предизвикателства пред социалното включване на хората с увреждания, 7-26 с., изд. „Фабер“, ВТ, 2015, ISBN:978-619-00-0383-0, COBISS.BG-ID 1276539876 Изд. „Фабер“, Велико Търново

Будева, Соня (2008) Будева, С., Личностовите характеристики като предиктори за адиктивно поведение, сп. “Психологически изследвания”, кн.2 / 2008, стр.27-34, АИ „Проф. Марин Дринов”, ISSN 1311-4700, COBISS.BG-ID 1121294820, Индексиране в международни бази данни: ERIH PLUS, CEEOL, реферирано във ВИНИТИ РАН сп. “Психологически изследвания”, кн.2 / 2008, АИ „Проф. Марин Дринов”, Индексиране в международни бази данни: ERIH PLUS, CEEOL

Будева, Соня (2014) Будева, С., Между рая и ада. За зависимостите и ролята на помагащите професионалисти, второ разширено и преработено издание, Изд. "Фабер", В.Търново, 392 стр., ISBN: 978-954-400-808-6, COBISS.BG-ID 1269256164 Изд. "Фабер", В.Търново

Будева, Соня (2012) Будева, С., Между рая и ада. За зависимостите и ролята на помагащите професионалисти, изд. „Фабер”, В.Търново, 2012, 316 с. ISBN: 978-619-00-0126-3, COBISS.BG-ID 1250762468 Изд. „Фабер”, Велико Търново

Будева, Соня (2006) Будева, С., Мнението на българина за новия тип европейска здравна система или по пътя от “Семашко” до “Бисмарк”, сб. “България в Европа – 2007”, изд.”Горекспрес”, София, 2006, с.397-410, ISBN-13: 978-954-616-170-3 Изд.”Горекспрес”, София

Будева, Соня (2002) Будева, С., Наркоманията, като неблагоприятна последица от реформата в България, сб. „България в началото на ХХІ век – икономическа, правна и социална трансформация”, Изд. „Фабер”, В. Търново, 2002, ISBN: 954-775-122-0 Изд. „Фабер”, В. Търново

Будева, Соня (2002) Будева, С., Обучение в социални умения на подрастващи, употребяващи психоактивни субстанции, Педагогически алманах, УИ „Св. Св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2002, с.128-133, ISBN: 1310-358Х, COBISS.BG-ID 1121205220 УИ „Св. Св. Кирил и Методий”, В. Търново

Будева, Соня (2007) Будева, С., Опит за създаване на социо-демографски профил на хероинозависимите в България, с-к “Социални изследвания”, с.204-230, изд. ”Фабер”, В. Търново, 2007, 252 с., ISВN 978-954-775-877-3 (COBISS.BG-ID 1228540644) Изд. ”Фабер”, В. Търново

Будева, Соня (2012) Будева, С., Поиск ощущений и импульсивности как признаков, указывающих на возможность появления и развития аддиктивного поведения, сб. "Научный поиск в современном мире", II Международной научно-практической конференции, изд. „Перо”, Москва, 2012, с. 218-227, ISBN 978-5-91940-501-6, индексирано в база данни РИНЦ Изд. „Перо”, Москва

Будева, Соня (2001) Будева, С., Преглед на наркоманното поведение във гр. В. Търново и региона; сп. “Социална медицина” бр.2/2001, ISSN 1310-1757; COBISS.BG-ID 121102052 сп. “Социална медицина”

Будева, Соня (2003) Будева, С., Ролята на семейството като основен рисков и протективен фактор за развитие на адиктивно поведение, сб.”Теория и практика на социалната работа – проблеми и перспективи”, УИ „Св. Климент Охридски”, София, 2003, ISBN 954-07-1809-0 УИ „Св. Климент Охридски”, София

Будева, Соня (2000) Будева, С., Социална политика при наркоманно поведение, сб. „Трудовата заетост и социалната политика в условията на евроинтеграцията”, АИ „Ценов”, Свищов, 2000, с.106-109, ISBN 954-23-0031-X; COBISS.BG-ID 1037209316 АИ „Ценов”, Свищов

Будева, Соня (2002) Будева, С., Социална работа със зависими – модел на работна сесия, Университетската специалност „Социални дейности” – състояние, проблеми, перспективи”, ИК „Комливес”, София, 2002, 954-90730-9-2, COBISS.BG-ID 1038869220 ИК „Комливес”, София

Будева, Соня (2002) Будева, С., Социалната цена на прехода, сб. ”България – Европейски съюз: състояние, проблеми, перспективи”, ИК „Призма”, Пловдив, 2002, с. 329-336, COBISS 1158365924 ИК „Призма”, Пловдив

Будева, Соня (2017) Будева, С., Спасова, В. Психосоциални рискови фактори в системата на социални услуги за лица с ментални увреждания, Списание "Социална работа", 2018, брой 1, година VI, стр.64-80, ISSN 1314-9644, Индексиране в международни бази данни: Scientific Indexing Services (SIS), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Open Academic Journals Index (OAJI), CiteFactor Списание "Социална работа", 2018, брой 1, година VI, стр.64-80, Индексиране в международни бази данни: Scientific Indexing Services (SIS), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Open Academic Journals Index (OAJI), CiteFactor

Будева, Соня (2009) Девиантно поведение, УИ „В. Априлов”, Габрово, 2009, 192 с., ISBN 978-954-683-429-4. УИ „В. Априлов”, Габрово

Будева, Соня (2005) Демирева, Т., Будева, С., Девиантно поведение, второ разширено издание, изд.”Фабер”, В.Търново, 2005, 206 с., ISBN: 954-775-455-6, COBISS.BG-ID 1043787492 Изд.”Фабер”, В.Търново

Будева, Соня (2002) Демирева, Т., Будева, С., Девиантно поведение, изд.”Абагар”, В.Търново, 2002, 152 с., ISBN: 954-427-469-3, COBISS.BG-ID 1039511268 Изд.”Абагар”, В.Търново

Будева, Соня (2005) Радев, Н., Будева, С., Социални умения, изд.”Фабер”, В.Търново, 2005, 280 с., ISBN 954-775-527-7, COBISS.BG-ID 1045869284 Изд.”Фабер”, В.Търново

Будева, Соня (2011) Радев, Н., Будева, С., Социални умения, изд.”Фабер”, В.Търново, 2011, 287 с. второ разширено и преработено издание, ISBN-978-954-400-627-3, COBISS.BG-ID 1245040356 Изд.”Фабер”, В.Търново

Будева, Соня (2008) Ръководство за провеждане на практическо обучение по социална работа, авт. колектив, изд.”Фабер”, В.Търново, второ разширено издание, 2008, с.136, ISBN 978-954-775-885-8; COBISS.BG-ID: 1228540388 Изд.”Фабер”, В.Търново

Будева, Соня (2011) Ръководство за провеждане на практическо обучение по социална работа, авт. колектив, изд.”Фабер”, В.Търново, трето преработено издание, 2011, с.136, ISBN: 978-954-400-452-1 Изд.”Фабер”, В.Търново

Димитрова, Яна (2016) Специфика на социалната работа с различни рискови групи. Сб. от Научна конференция „Социалното служение в съвременното общество”, 02-04 октомври, 2015г. Троянски манастир, с участието на студенти, докторанти и преподаватели от Педагогически факултет и Православен богословски факултет Велико Търново, Ред. К. С. Тутеков: Либра – Скорп, 2016, с.188-196, ISBN 978-954-471-325-6.

Драганова-Стойкова, Тамара (2008) Форум театър - Модел за формиране на възпитателни нагласи у ученици, като отговорни бъдещи родители. - В: Отговорно родителство. Велико Търново: ИК „Знак 94”, 2008, с. 118-124. ISBN 978-954-8709-90-3

Йоргова, Милена (2007) Модернизация на социалните услуги в България Сб. Юбилейна научно-практическа конференция "България в ЕС: първи стъпки",Велико Търново, 25.05-27.05.2007, Ред. Б.Байков, М.Димитров, И.Димов, Д.Златева, П.Петров, Н.Радев, Л.Георгиев, София: ГорексПрес, 2007, с. 411-419. ISВN 987-954-616-185-7 (COBISS.BG-ID 1227591140)

Йоргова, Милена (2015) Entrepreneurship in the Social Sector – Innovative Practice for Social Inclusion Социални изследвания 2014, Велико Търново: Университетско издателство „Св.св. Кирил и Методий”, 2015 c.187- 197, ISBN 978-619-208-004-4 (COBISS.BG-ID 1274242276)

Йоргова, Милена (2018) Quality of Life of Elderly People with Disabilities Development of the Bulgarian and European economies. Велико Търново: Университетско издателство „Св.св. Кирил и Методий”, 2018, с. 299-303. ISSN 2603-4093

Йоргова, Милена (2016) Social Services for Elderly People with Disabilities: Choices and Rights Forum on studies of society: conference proceedings: Craiova, 2016 Еd.: Cr. I. Goga, A. M. Niţă, Al. Porumbescu, E.Sorescu, I.V.Șerban, Bucureşti: Pro Universitaria, 2016, рр. 95-105. ISBN 978-606-26-0710-4

Йоргова, Милена (2018) Social work in the context of social services for elderly people with disabilities: a critical view on professional practice Forum on Studies of Society (FSS) International Conference on Social Sciences and Humanities, Chieti Pescara

Йоргова, Милена (2012) Включване на потребителя в предоставянето на социални услуги Сб. Юбилейна международна научно-практическа конференция "20 години инвестиция в бъдещето", В. Търново, 18.05.-19.05.2012, Ред. Б. Байков, Н. Радев, Н. Вълчев и др., София: ГорексПрес, 2012, с. 599-603. ISBN 978-954-616-221-2 (в национален референтен списък)

Йоргова, Милена (2015) Влияние на мениджърализма в социалната работа Развитие на българската икономика - предизвикателства и възможности [Електронен ресурс]: сборник научни доклади от научно-практическа конференция, Велико Търново, 05.11.-06.11.2015, Велико Търново: Ай анд Би, 2015, ISBN 978-954-9689-99-0 (COBISS.BG-ID 1279832292)

Йоргова, Милена (2014) Динамика на работните отношения в социалната работа: от клиент към потребител на услуга Перспективи за развитие на българската икономика [Електронен ресурс]: сборник научни доклади от научно-практическа конференция, Велико Търново на 30.11.-31.10.2014, Велико Търново: Ай анд Би, 2014, ISBN 978-954-9689-84-6 (COBISS.BG-ID 1279835620)

Йоргова, Милена (2004) Евроинтеграция и социални дейности в България. Сб. Международна научно-практическа конференция "Национална идентичност и евроинтеграция", Велико Търново, 05.06.- 06.06.2004 г. Ред. Б.Байков, М.Димитров, П.Пенчев, Г.Стефанов, Н.Върчев. София: ГорексПрес, 2004, с. 426-433. ISBN 954-616-139-Х (COBISS.BG-ID 1044649956)

Йоргова, Милена (2005) Кадрови потенциал на системата за социално подпомагане Социална работа с деца и семейства, София: ГорексПрес, 2005, с.116-127. ISBN 954-616-145-4 (COBISS.BG-ID 1043239652)

Йоргова, Милена (2011) Качество на живот в институционална среда: поглед на потребителя International scientific conference proceedings UNITECH’11, Gabrovo, 18.11.-19.11.2011, с. 269-272. ISSN 1313-230X (print); 2603‐378X (online) (COBISS.BG-ID 1260951524 и национален референтен списък)

Йоргова, Милена (2012) Качество на здравната помощ в институционална среда: предпоставка за добро здраве и активен живот в старостта. – Известия на Техническия университет Габрово, 2012, 43, с. 109-112, ISSN 1310-6686 (print) (COBISS.BG-ID 1120962532 и национален референтен списък)

Йоргова, Милена (2007) Конструиране и проверка на описателен модел на професионален профил на социалния работник в България Сб. Научно-практическа конференция "Социални изследвания", Лозенец, 09.09.-12.09.2007, Ред. Н.Радев, С.Будева, С.Стоянова, Велико Търново: Фабер, 2007, с. 64-80. ISВN 978-954-775-877-3 (COBISS.BG-ID 1228540644)

Йоргова, Милена (2005) Методика за определяне на потребностите от специалисти по социални дейности Научни изследвания в социалната работа: състояние и приложение, София: ГорексПрес, 2005, с. 233-245. ISBN 954-616-152-7 (COBISS.BG-ID 1044369380)

Йоргова, Милена (2011) Отново за социалната работа и социалния работник Социални изследвания, Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2011, с. 68-116. ISBN 978-954-524-771-2 (COBISS.BG-ID 1237694692)

Йоргова, Милена (2016) Практикум по социална работа Велико Търново:Фабер, 2016, ISBN 978-619-00-0437-0 (COBISS.BG-ID 1277962980)

Йоргова, Милена (2011) Социална работа с възрастни хора: параметри на добрата практика. – Панорама на труда, 2011, бр.1-2, с.59-69, ISSN:1312-305Х (print) (COBISS.BG-ID 1121756132 и национален референтен списък)

Йоргова, Милена (2012) Социална работа: влияния и промени. Велико Търново: Ай анд Би, 2012, 122 с. ISBN 978-954-9689-70-9 (COBISS.BG-ID 1266774244)

Йоргова, Милена (2010) Социални услуги за стари хора: качество на живот чрез грижа. - Социално-икономически анализи, 2010, бр. 3, с. 253-269, ISSN 1313-6909 (print);2367‐9379 (online) (COBISS.BG-ID 1234139620 и национален референтен списък)

Йоргова, Милена (2003) Социалните дейности в условията на преход Теория и практика на социалната работа: проблеми и перспективи, София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2003, с. 15-29. ISBN 954-07-1809-0 (COBISS.BG-ID 1040274148)

Йоргова, Милена (2015) Социалните услуги през погледа на възрастните хора с увреждания. Предизвикателства пред социалното включване на хората с увреждания, Велико Търново: Фабер, 2015, с.91-97, ISBN 978-619-00-0383-0 (COBISS.BG-ID 1276539876)

Йоргова, Милена (2011) Социално включване на възрастните хора: оптимизиране на възможностите за активен и достоен живот Социално включване, Велико Търново: Университетско издателство ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”, 2011, c.173 - 208, ISBN 978-954-524-812-2 (COBISS.BG-ID 1240264676)

Йоргова, Милена (2011) Социално включване: проект на ЕС за социално развитие. Социално включване, Велико Търново: Университетско издателство ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”, 2011, c.9 - 41, ISBN 978-954-524-812-2 (COBISS.BG-ID 1240264676)

Йоргова, Милена (2010) Социално изключване и социално включване: консенсус за социално развитие на ЕС. – Народностопански архив, 2010, 63 (4), с.70-81, ISSN 0323-9004 (print); 2367‐9301 (online) (COBISS.BG-ID 1234336740 и национален референтен списък)

Йоргова, Милена (2009) Социално подпомагане Велико Търново: Фабер, 2009, 155 с. ISBN 978-954-400-072-1 (COBISS.BG-ID 1230375140)

Йоргова, Милена (2018) Социальные услуги для пожилых людей-инвалидов: взгляд потребителя Х Международная научно-практическая конференция «Социальная работа в современном мире: взаимодействие науки, образования и практики»

Минев, Тодор (2006) Общинска програма "Превенция на противообществените прояви и защита на децата от престъпни посегателства" Габрово: 2006 с.49 гр. Габрово

Павлова, Янка (2017) Problems with the market implelentation of the final product of the occupational therapy of social services for the people with mental disabilities Издателство "Ай анд Би",2017г., Велико Търново

Павлова, Янка (2016) Овластяване на потребители на център за настаняване от семеен тип за лица с умствена изостаналост Издателсво "Ай анд Би", 2016г., Велико Търново

Пулова-Ганева, Юлия (2015) Entrepreneurship in the Social Sector – Innovative Practice for Social Inclusion. - В: Социални изследвания 2014 [Електронен ресурс], Велико Търново: Университетско издателство на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, 2015, c. 187-197, ISBN 978-619-208-004-4 (COBISS.BG-ID 1274242276) Online < http://www.uni-vt.bg/bul/pages/?page=2858&zid=11> Университетско издателство на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново

Пулова-Ганева, Юлия (2014) Entrepreneurship in the Social Sector – Innovative Practice for Social Inclusion.International scientific conference proceedings UNITECH’14, Gabrovo, 21-22.11.2014, Rrogram committee R. Ilarionov, Ch. Rumenin, L. Otto et. al. Gabrovo: University publishing house "V. Aprilov", 2014, Vol. IV, с. 257-262. ISSN 1313-230X (print); 2603‐378X (online) (COBISS.BG-ID 1260951524 и национален референтен списък) University publishing house "V. Aprilov",Gabrovo

Пулова-Ганева, Юлия (2018) Health in the context of better quality of life of people with disabilities, Forum on Studies of Society (FSS) International Conference on Social Sciences and Humanities, Chieti Pescara

Пулова-Ганева, Юлия (2016) Social and demographic characteristics of persons with disabilities in the Republic of Bulgaria. Forum on studies of society: conference proceedings: Craiova, 2016 Еd.: Cr. I. Goga, A. M. Niţă, Al. Porumbescu, E.Sorescu, I.V.Șerban, Bucureşti: Pro Universitaria, 2016, p. 216-233, ISBN 978-606-26-0710-4 [Инд./Реф. в: Conference Proceedings / Thomson Reuters] Bucureşti, Pro Universitaria

Пулова-Ганева, Юлия (2010) Антидискриминационни политики и практики. Учебно пособие за дистанционно обучение, ВТУ, 2010, 147 с.

Пулова-Ганева, Юлия (2010) Антропометричен статус и биологично развитие при български и ромски ученици. Сб. от Научна конференция с международно участие "25 години Педагогически факултет", Велико Търново, 6-7 ноември 2009 г. Ред.Пл. Легкоступ, Ж. Карапенчев и др. Велико Търново: Фабер, 2010, с. 574-580. ISBN 978-954-400-422-4 (COBISS.BG-ID 1236540644) Издателство "Фабер", В.Търново

Пулова-Ганева, Юлия (2016) Биомедицинското инженерство в помощ на хората с трайни хронични заболявания и увреждания. - В: Социални изследвания 2016 [Електронен ресурс], Велико Търново: Университетско издателство на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, 2016, c. 21-28, ISBN 978-619-208-071-6 (COBISS.BG-ID 1277726692) Online < http://www.uni-vt.bg/bul/pages/?page=2858&zid=11> Университетско издателство на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново

Пулова-Ганева, Юлия (2007) Дискриминация и неравенство във висшето образование. Сб. от Научно-практическа конференция "Социални изследвания", Лозенец, 9-12 септември 2007 г. Ред. Н. Радев, С. Будева, С. Стоянова. Велико Търново: Фабер, 2007, с. 160-168. ISВN 978-954-775-877-3 (COBISS.BG-ID 1228540644) Издателство "Фабер", В. Търново

Пулова-Ганева, Юлия (2014) Здравната грижа при лица с увреждания – състояние и перспективи за развитие. Сб. от Научно-практическа конференция "Перспективи за развитие на българската икономика", Велико Търново, 30-31 октомври 2014 г. [Електронен ресурс] Ред. М. Павлова, Р. Илева и др., Велико Търново: Ай анд Би, 2014, ISBN 978-954-9689-84-6 (COBISS.BG-ID 1279835620) Online Издателство "Ай анд Би", Велико Търново

Пулова-Ганева, Юлия (2011) Качество на здравната грижа за възрастни хора. International scientific conference proceedings UNITECH’11, Gabrovo, 18-19.11.2011, Rrogram committee D. Markova, Ch. Rumenin, L. Otto et. al. Gabrovo: University publishing house "V. Aprilov", 2011, Vol. III, с. 264-268. ISSN 1313-230X (print); 2603‐378X (online) (COBISS.BG-ID 1260951524 и национален референтен списък) University publishing house "V. Aprilov",Gabrovo

Пулова-Ганева, Юлия (2012) Качество на здравната грижа за възрастни хора: предизвикателства и реалности. В.Търново: Ай анд Би, 2012,106 с., ISBN 978-954-9689-71-6 (COBISS.BG-ID 1266764260) Издателство "Ай анд Би", В.Търново

Пулова-Ганева, Юлия (2012) Качеството на здравната помощ в институционална среда: предпоставка за добро здраве и активен живот в старостта. – Известия на Технически университет Габрово, 2012, 43, с. 109-112, Print ISSN 1310-6686 (COBISS.BG-ID 1120962532 и национален референтен списък) Университетско издателство "Васил Априлов", Габрово

Пулова-Ганева, Юлия (2005) Медико-социални проблеми на ромските деца. - В: Социална работа с деца и семейства. София: ГорексПрес, 2005, с.110-115. ISBN 954-616-145-4 (COBISS.BG-ID 1043239652) Издателство "ГорексПрес", София

Пулова-Ганева, Юлия (2001) Обективна и анкетна оценка на двигателната активност и физическото развитие при група подрастващи. – В: Дни на науката'2001. В. Търново: Фабер, 2001, с. 71-75. ISBN 954-775-031-3 (COBISS.BG-ID 1037197796) Издателство "Фабер", В. Търново

Пулова-Ганева, Юлия (2016) Практикум по социална работа. / Милена Йоргова, Силвана Милева - Изд. "Фабер", В.Търново, 2. прераб. и доп. изд., 236 с. ISBN 978-619-00-0437-0 (COBISS.BG-ID 1277962980) Издателство "Фабер", В. Търново

Пулова-Ганева, Юлия (2011) Практикум по социална работа. / Милена Йоргова, Силвана Милева - Изд. "Фабер", В.Търново, 232 с. ISBN 978-954-400-459-0 (COBISS.BG-ID 1236493028) Издателство "Фабер", В.Търново

Пулова-Ганева, Юлия (2018) Проблемы социальной работы с лицами, требующими международной защиты в Республике Болгарии. Материалы юбилейной X международной научно-практической конференции "Социальная работа в современном мире: взаимодействие науки, образования и практики,Белгород (Россия), 27-28 ноября 2018 года. Рецензенты: В.П. Римский, Н.С. Данакин. Белгород: Эпицентр, 2018, с. 242-252. ISBN 978-5-6041985-3-7

Пулова-Ганева, Юлия (2008) Социална работа с рискови групи: социални аспекти и социална работа с рискови групи. Габрово: Унив. изд. "В. Априлов", 2008, 188 с. ISBN 978-954-683-398-3 (COBISS.BG-ID 1245518052) Унив. изд. "В. Априлов", Габрово

Пулова-Ганева, Юлия (2005) Социални детерминанти, физическо развитие и дееспособност - връзки и зависимости. - В: Научните изследвания в социалната работа: състояние и приложение. София: ГорексПрес, 2005, с. 91-103. ISBN 954-616-152-7 (COBISS.BG-ID 1044369380) Издателство "ГорексПрес", София

Пулова-Ганева, Юлия (2011) Социално включване на уязвими етнически малцинства. - В: Социално включване. В. Търново: Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2011, с. 129-172. ISBN 978-954-524-812-2 (COBISS.BG-ID 1240264676) Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново

Пулова-Ганева, Юлия (2011) Социално включване, толерантност и междукултурен диалог. - Дни на науката' 2011, 2011, 2, с. 36-40. Print ISSN 1314-2283 (COBISS.BG-ID 1232486884 и национален референтен списък ) Издателство "Фабер", В.Търново

Пулова-Ганева, Юлия (2015) Спортът като фактор за социално включване на хората с увреждания. - В: Предизвикателства пред социалното включване на хората с увреждания. В. Търново: Фабер, 2015, с. 98-106, ISBN 978-619-00-0383-0 (COBISS.BG-ID 1276539876) Издателство „Фабер“, В. Търново

Пулова-Ганева, Юлия (2005) Сравнителен анализ на физическoто развитие при български и ромски ученици от Великотърновска област. Сб. от Юбилейна научна конференция "СУБ и развитието на науката и висшето образование", Съюз на учените в България, Велико Търново, 2004 г. Ред. Г. Димитров, Б. Ангелов, Г. Тодоров и др. В. Търново: Фабер, том 1, с. 361-369. ISBN 954-775-514-5 (COBISS.BG-ID 1045835236) Издателство "Фабер", В. Търново

Пулова-Ганева, Юлия (2000) Сравнителен анализ на физическия работен капацитет и степента на биологично развитие на подрастващи от Велико Търново. – В: Дни на науката'2000. В. Търново: Фабер, 2000, с. 98-101. ISBN 954-9541-79-9 (COBISS.BG-ID 1036449508) Издателство "Фабер", В. Търново

Пулова-Ганева, Юлия (2007) Сравнителен анализ на физическото развитие и дееспособност на ученици от български и ромски произход. Сб. от Национална конференция "Децата, семейството, училището и обществото в началото на XXI век: Реалности, перспективи, решения", Пловдив, 30-31 март 2007 г. Ред. Сл. Савов и др. София: Камея Дизайн ООД, 2007, с. 74-81. ISBN 978-954-629-008-3 (COBISS.BG-ID 1229507300) Издателство "Камея Дизайн ООД", София

Пулова-Ганева, Юлия (2012) Удовлетвореността на пациента като критерий за качеството на медицинската помощ. Сб. от Юбилейна международна научно-практическа конференция "20 години инвестиция в бъдещето", В. Търново, 18-19 май 2012 г. Ред. Б. Байков, Н. Радев, Н. Вълчев и др. София: ГорексПрес, 2012, с. 619-627. ISBN 978-954-616-221-2 (в национален референтен списък) Издателство "ГорексПрес", София

Пулова-Ганева, Юлия (2002) Физическа дееспособност при подрастващи от гр. В. Търново. – В: Наука, околна среда и устойчиво развитие. В. Търново: Фабер, 2002, с. 380-385. ISBN 954-775-154-9 (COBISS.BG-ID 1039866596) Издателство "Фабер", В. Търново

Стоянова, Стела (2013) Изследване на рисковите групи в България в ситуация на криза COBISS.BG-ID 1266850532 СПИСАНИЕ "БЪЛГАРСКА НАУКА", Сф. ISSN 2367-6590 COBISS.BG-ID 1266850532

Тодорова, Мариела (2016) The process of deinstitutionalisation and development of residential care in Bulgaria Scottish Journal of Residential Child Care, vol.15, 2, ISSN: 1478 - 1840

Тодорова, Мариела (2005) Помагало по методи на социалната работа Ред. Розалия Кузманова-Карталова, Велико Търново: Издателство Фабер, 255 с. ISBN 954-775-

Тодорова, Мариела (2006) Приемната грижа - минало и настояще Обществено възпитание, Гл. ред. Ангелина Дичева, бр. 4, с. 46-49. Print ISSN 0204-8515

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/