Публикации в научна област/раздел Социални дейности / Social Work


Аркадиев, Димитър (1993) Жизнен цикъл на домакинството (Опит за изследване). Сп. Статистика, София, НСИ и Съюз на статистиците в България, 1993, кн.4, с. 42-51. ISSN: 0204-8698.

Будева, Соня (2015) Budeva, S., Design of trainings - Bulgaria, New resources for our community, Editura-ALMA – Craiova, 2015 Editura-ALMA – Craiova

Будева, Соня (2016) Budeva, S., Professional deformations in social work: Burnout and Secondary traumatic stress. Forum of Studies of Society, International Conference on Social Sciences and Humanities, 31.03.2016, Craiova, Romania, p.35-47 Editura Pro Universitaria, Bucharest, Romania

Будева, Соня (2015) Budeva, S., Todorova, T., Research results of Bulgaria, New resources for our community, Editura-ALMA, Craiova, 2015 Editura-ALMA, Craiova

Будева, Соня (2012) Будева, С., Етиологични теории за адиктивното поведение, сб. "Приложната психология - възможности и перспективи`2012, УИ „Черноризец Храбър”, Варна УИ „Черноризец Храбър”, Варна

Будева, Соня (2015) Будева, С., Изследователски доклад за образа и нуждите на хората с увреждания в България, сб. “Предизвикателства пред социалното включване на хората с увреждания, изд. „Фабер“, ВТ, 2015 Изд. „Фабер“, Велико Търново

Будева, Соня (2014) Будева, С., Между рая и ада. За зависимостите и ролята на помагащите професионалисти Изд. "Фабер", В.Търново

Будева, Соня (2012) Будева, С., Между рая и ада. За зависимостите и ролята на помагащите професионалисти, изд. „Фабер”, В.Търново, 2012 Изд. „Фабер”, Велико Търново

Будева, Соня (2012) Будева, С., Поиск ощущений и импульсивности как признаков, указывающих на возможность появления и развития аддиктивного поведения, сб. "Научный поиск в современном мире", II Международной научно-практической конференции, изд. „Перо”, Москва, 2012, с. 218-227 Изд. „Перо”, Москва

Будева, Соня (2017) Будева, С., Спасова, В. Психосоциални рискови фактори в системата на социални услуги за лица с ментални увреждания Списание "Социална работа"

Димитрова, Яна (2016) Специфика на социалната работа с различни рискови групи Сборник доклади. Социалното служение в съвременното общество. В. Търново:ЛИБРА СКОРП, с. 188-196. ISBN 978-954-471-325-6

Драганова-Стойкова, Тамара (2008) Форум театър - Модел за формиране на възпитателни нагласи у ученици, като отговорни бъдещи родители. - В: Отговорно родителство. Велико Търново: ИК „Знак 94”, 2008, с. 118-124. ISBN 978-954-8709-90-3

Йоргова, Милена (2007) Модернизация на социалните услуги в България Сб. Юбилейна научно-практическа конференция "България в ЕС: първи стъпки",Велико Търново, 25.05-27.05.2007, Ред. Б.Байков, М.Димитров, И.Димов, Д.Златева, П.Петров, Н.Радев, Л.Георгиев, София: ГорексПрес, 2007, с. 411-419. ISВN 987-954-616-185-7

Йоргова, Милена (2015) Entrepreneurship in the Social Sector – Innovative Practice for Social Inclusion Социални изследвания 2014, Велико Търново: Университетско издателство „Св.св. Кирил и Методий”, 2015 c.187- 197, ISBN 978-619-208-004-4

Йоргова, Милена (2018) Quality of Life of Elderly People with Disabilities Development of the Bulgarian and European economies. Велико Търново: Университетско издателство „Св.св. Кирил и Методий”, 2018, с. 299-303. ISSN 2603-4093

Йоргова, Милена (2016) Social Services for Elderly People with Disabilities: Choices and Rights Forum on studies of society: conference proceedings: Craiova, 2016 Еd.: Cr. I. Goga, A. M. Niţă, Al. Porumbescu, E.Sorescu, I.V.Șerban, Bucureşti: Pro Universitaria, 2016, рр. 95-105. ISBN 978-606-26-0710-4

Йоргова, Милена (2018) Social work in the context of social services for elderly people with disabilities: a critical view on professional practice Forum on Studies of Society (FSS) International Conference on Social Sciences and Humanities, Chieti Pescara

Йоргова, Милена (2012) Включване на потребителя в предоставянето на социални услуги 20 години инвестиция в бъдещето, София: ГорексПрес, 2012, с. 599-603. ISBN 978-954-616-221-2

Йоргова, Милена (2015) Влияние на мениджърализма в социалната работа Развитие на българската икономика – предизвикателства и възможности, Велико Търново: Ай анд Би, 2015, ISBN 978-954-9689-99-0

Йоргова, Милена (2014) Динамика на работните отношения в социалната работа: от клиент към потребител на услуга Перспективи за развитие на българската икономика, Велико Търново: Ай анд Би, 2014 ISBN 978-954-9689-84-6

Йоргова, Милена (2004) Евроинтеграция и социални дейности в България. Сб. Международна научно-практическа конференция "Национална идентичност и евроинтеграция", Велико Търново, 05.06.- 06.06.2004 г. Ред. Б.Байков, М.Димитров, П.Пенчев, Г.Стефанов, Н.Върчев. София: ГорексПрес, 2004, с. 426-433. ISBN 954-616-139-Х

Йоргова, Милена (2005) Кадрови потенциал на системата за социално подпомагане Социална работа с деца и семейства, София: ГорекосПрес, 2005, с.116-127. ISBN 954-616-145-4

Йоргова, Милена (2011) Качество на живот в институционална среда: поглед на потребителя International scientific conference proceedings UNITECH’11, Gabrovo, 18.11.-19.11.2011, с. 269-272. ISSN 1313-230X

Йоргова, Милена (2012) Качество на здравната помощ в институционална среда: предпоставка за добро здраве и активен живот в старостта. – Известия на Техническия университет Габрово, 2012, 43, с. 109-112, Print ISSN 1310-6686

Йоргова, Милена (2007) Конструиране и проверка на описателен модел на професионален профил на социалния работник в България Сб. Научно-практическа конференция "Социални изследвания", Лозенец, 09.09.-12.09.2007, Ред. Н.Радев, С.Будева, С.Стоянова, Велико Търново: Фабер, 2007, с. 64-80. ISВN 978-954-775-877-3

Йоргова, Милена (2005) Методика за определяне на потребностите от специалисти по социални дейности Научни изследвания в социалната работа: състояние и приложение, София: ГорексПрес, 2005, с. 233-245. ISBN 954-616-152-7

Йоргова, Милена (2011) Отново за социалната работа и социалния работник Социални изследвания, Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2011, с. 68-116. ISBN 978-954-524-771-2

Йоргова, Милена (2016) Практикум по социална работа Велико Търново:Фабер, 2016, ISBN 978-619-00-0437-0

Йоргова, Милена (2011) Социална работа с възрастни хора: параметри на добрата практика. – Панорама на труда, 2011, бр.1-2, с.59-69, Print ISSN:1312-305Х

Йоргова, Милена (2012) Социална работа: влияния и промени. Велико Търново: Ай анд Би, 2012, 122 с. ISBN 978-954-9689-70-9,

Йоргова, Милена (2010) Социални услуги за стари хора: качество на живот чрез грижа. - Социално-икономически анализи, 2010, бр. 3, с. 253-269, Print ISSN 1313-6909

Йоргова, Милена (2003) Социалните дейности в условията на преход Теория и практика на социалната работа: проблеми и перспективи, София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2003, с. 15-29. ISBN 954-07-1809-0

Йоргова, Милена (2015) Социалните услуги през погледа на възрастните хора с увреждания. Предизвикателства пред социалното включване на хората с увреждания, Велико Търново: Фабер, 2015, с.91-97, ISBN 978-619-00-0383-0

Йоргова, Милена (2011) Социално включване на възрастните хора: оптимизиране на възможностите за активен и достоен живот Социално включване, Велико Търново: Университетско издателство ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”, 2011, c.173 - 208, ISBN 978-954-524-812-2

Йоргова, Милена (2011) Социално включване: проект на ЕС за социално развитие. Социално включване, Велико Търново: Университетско издателство ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”, 2011, c.9 - 41, ISBN 978-954-524-812-2

Йоргова, Милена (2010) Социално изключване и социално включване: консенсус за социално развитие на ЕС. – Народностопански архив, 2000, 63 (4), с.70-81, Print ISSN 0323-9004

Йоргова, Милена (2009) Социално подпомагане Велико Търново: Фабер, 2009, 155 с. ISBN 978-954-400-072-1

Йоргова, Милена (2018) Социальные услуги для пожилых людей-инвалидов: взгляд потребителя Х Международная научно-практическая конференция «Социальная работа в современном мире: взаимодействие науки, образования и практики»

Минев, Тодор (2006) Общинска програма "Превенция на противообществените прояви и защита на децата от престъпни посегателства" гр. Габрово

Павлова, Янка (2017) Problems with the market implelentation of the final product of the occupational therapy of social services for the people with mental disabilities Издателство "Ай анд Би",2017г., Велико Търново

Павлова, Янка (2016) Овластяване на потребители на център за настаняване от семеен тип за лица с умствена изостаналост Издателсво "Ай анд Би", 2016г., Велико Търново

Пулова-Ганева, Юлия (2015) Entrepreneurship in the Social Sector – Innovative Practice for Social Inclusion. В: Социални изследвания 2014, / Milena Jorgova - Университетско издателство на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, c. 187-197, ISBN 978-619-208-004-4 Университетско издателство на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново

Пулова-Ганева, Юлия (2016) Social and demographic characteristics of persons with disabilities in the Republic of Bulgaria. Forum on studies of society: Conference Proceedings, - Craiova, Pro Universitaria, (pp. 216-233), ISBN 978-606-26-0710-4 [Инд./Реф. в: Conference Proceedings / Thomson Reuters] Forum on studies of society: Conference Proceedings, - Craiova, Pro Universitaria

Пулова-Ганева, Юлия (2016) Биомедицинското инженерство в помощ на хората с трайни хронични заболявания и увреждания. В: Социални изследвания 2016, / Димчо Пулов - Университетско издателство на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, c. 21-28, ISBN 978-619-208-071-6 Университетско издателство на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново

Пулова-Ганева, Юлия (2014) Здравната грижа при лица с увреждания – състояние и перспективи за развитие. В: Перспективи за развитие на българската икономика, - Изд. "Ай анд Би", Велико Търново, ISBN 978-954-9689-84-6 Издателство "Ай анд Би", Велико Търново

Пулова-Ганева, Юлия (2012) Качество на здравната грижа за възрастни хора: предизвикателства и реалности. - Изд. "Ай анд Би", В.Търново, с. 106, ISBN 978-954-9689-71-6 Издателство "Ай анд Би", В.Търново

Пулова-Ганева, Юлия (2012) Качество на здравната помощ в институционална среда: предпоставка за добро здраве и активен живот в старостта. – Известие, бр.43, с. 109-112, / Милена Йоргова - Университетско издателство "Васил Априлов", Габрово, ISSN 1310-6686 Университетско издателство "Васил Априлов", Габрово

Пулова-Ганева, Юлия (2016) Практикум по социална работа. / Милена Йоргова, Силвана Милева - Изд. "Фабер", В.Търново, ISBN 978-619-00-0437-0 Издателство "Фабер", В. Търново

Пулова-Ганева, Юлия (2015) Спортът като фактор за социално включване на хората с увреждания. В: Предизвикателства пред социалното включване на хората с увреждания, - Изд. „Фабер“, В. Търново, с. 98-106, ISBN 978-619-00-0383-0 Издателство „Фабер“, В. Търново

Пулова-Ганева, Юлия (2012) Удовлетвореността на пациента като критерий за качеството на медицинската помощ. В: 20 години инвестиция в бъдещето, с. 619-627, - Изд."ГорексПрес", С., ISBN 978-954-616-221-2 Издателство "ГорексПрес", София

Стоянова, Стела (2013) РИСКОВИ ГРУПИ СПИСАНИЕ "БЪЛГАРСКА НАУКА"

Тодорова, Мариела (2016) The process of deinstitutionalisation and development of residential care in Bulgaria Scottish Journal of Residential Child Care, vol.15, 2, ISSN: 1478 - 1840

Тодорова, Мариела (2005) Помагало по методи на социалната работа Изд. Фабер, Велико Търново, ISBN 954-775-

Тодорова, Мариела (2006) Приемната грижа - минало и настояще сп. Обществено възпитание, бр. 4, с. 46-49.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/