Публикации в научна област/раздел Обществени комуникации и информационни науки / Public Communications and Information Sciences


Андреева, Десислава (2017) "Политиката е нашата душа". Политическата комуникация в цариградския периодичен печат на българите през 70-те години на ХIХ век. Велико Търново: "Фабер", 628 с. ISBN 978-619-00-0667-1; COBISS.BG-ID: 1284745188

Андреева, Десислава (2017) (Не)свободната карикатура. Свободата вчера, свободата днес, свободата утре - на върха на копието ли е? Сборник доклади от Международна научна конференция. Ред. Теодора Евтимова, Силва Василева, Кети Илиева и др. Регионална библиотека "Любен Каравелов", Русе, 2017, с. 422-432. ISBN 978-619-7404-01-2; COBISS.BG-ID: 1283530468 .

Андреева, Десислава (2005) “Setting the Agenda”, или за медийните ефекти върху общественото мнение (Maxwell McCombs ‘Setting the Agenda. The mass media and public opinion’). Издател, г.VІІ, 2005, бр.1, с. 40 – 55. ISSN: 2367-9158 (Online), ISSN: 1310-4624 (Print); COBISS.BG-ID:1120963556 Виж същото в разширен вид в Електронно списание LiterNet, 24.04.2006, № 4 (77). ISSN 1312-2282 (online).

Андреева, Десислава (2016) „Изключващият” дискурс, или за медийното несъзнавано (из медиарефлексията на евроинтеграцията). Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 06.01.2016. ISSN 1314-3794

Андреева, Десислава (2006) „НИЕ, МЕДИИТЕ” и началото на гражданската журналистика (Dan Gillmor ‘We The Media: Grassroots Journalism By the People, For the People’). Издател, г.VІІІ, № 3-4, 2006, с. 64 – 73. ISSN: 2367-9158 (Online), ISSN: 1310-4624 (Print); COBISS.BG-ID:1120963556

Андреева, Десислава (2005) Al-Jazeera: медийната перла на арабския свят (Mohamed el-Nawawy и Adel Iskandar ‘Al-Jazeera’). Издател, г. VІІ, № 4, 2005, с. 34 – 42. ISSN: 2367-9158 (Online), ISSN: 1310-4624 (Print); COBISS.BG-ID:1120963556 Виж същото в разширен вид в Електронно списание LiterNet, 02.07.2006, № 7 (80). ISSN 1312-2282 (online).

Андреева, Десислава (2017) PR жанрове. Класически форми Велико Търново: "Фабер", 232 с. ISBN 978-619-00-0617-6; COBISS.BG-ID:1280968164.

Андреева, Десислава (2007) България в блогосферата: към подстъпите на гражданската журналистика. България в Европейския съюз: първи стъпки. Юбилейна научно-практическа конференция 25 – 27 май 2007 г. Ред. Байко Байков, Митко Димитров, Пенчо Пенчев. София: ГорексПрес, 2007, с.483 – 492. ISBN 978-954-616-185-7;COBISS.BG-ID:1227591140.

Андреева, Десислава (2006) България пред Европа – 130 години по-рано (Медийната рецепция на една отложена среща). България в Европа – 2007. Международна научно-практическа конференция 2-4 юни 2006 г. Ред. Байко Байков, Митко Димитров, Пенчо Пенчев и др. София: Горекс Прес, 2006, с. 475 – 483. ISBN 10: 954-616-170-5; ISBN 13: 978-954-616-170-3. Виж същото в Електронно списание LiterNet, 03.01.2007, № 1 (86). ISSN 1312-2282 (online).

Андреева, Десислава (2009) Вестник „Напредък” (1874-1877 г.) и цензурата върху периодичния печат в Османската империя. Архив за поселищни проучвания, 2007, кн. 3-4, с. 12 – 46. ISSN 0861-6507; COBISS.BG-ID 1120161764.

Андреева, Десислава (2015) Журналистика или чурналистика: Предизвикателствата на пиара пред регионалните медии (проучване върху практиката и нагласите на журналистите във Велико Търново). Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 31.10.2015. ISSN 1314-3794.

Андреева, Десислава (2004) За времето, паметта и историята във вестниците на Раковски “Бъдущност” и “Бранител”. Издател, год.VІ, 2004, бр.1, с. 36 – 44. ISSN: 2367-9158 (Online), ISSN: 1310-4624 (Print); COBISS.BG-ID:1120963556

Андреева, Десислава (2007) За стилистиката на един възрожденски вестник („Ден”, 1876). Библиотеки, четене, комуникации. Пета Национална научна конференция 22 – 23 ноември 2006 г., В. Търново. Посветена на 105 години от рождението на проф. Тодор Боров. Съст. Лъчезар Георгиев, Елена Георгиева, Георги Игнатов. В. Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2007, с. 254 – 266. ISВN 978-954-524-610-4; COBISS.BG-ID: 1237524452

Андреева, Десислава (2018) Изберете новото! Сп. "Медии и комуникации на 21. век". Сп. "Проглас", 1, 2018 (год. ХХVII), с.100-101. ISSN 2367-8585, COBISS.BG-ID:1119668196 . Вторична база данни CEEOL: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=679894

Андреева, Десислава (2009) Измерения на политическото в медийния дискурс на Възраждането 130 години модерна българска държавност. Иван Стоянов. 60 години, отдадени на историята и висшето образование. Ред. Милко Палангурски, Петър Тодоров, Христо Глушков. В. Търново, 2009, с. 254 – 287. ISBN 978-954-524-720-0; COBISS.BG-ID: 1234330340.

Андреева, Десислава (2016) Източната криза: възходът на новините Сборник с доклади от Национална научна конференция "140 години Априлско въстание и Априлска епопея при Дряновски манастир", 13.05.2016 г.- Велико Търново: Фабер, 2016, с.205-231.ISBN 978-619-00-0540-7.

Андреева, Десислава (2015) Кои сме и какви сме? (Фрагменти от политическата авторефлексия на българите в предосвобожденския вестникарски дискурс) Годишник на Софийски университет. Факултет по журналистика и масова комуникация. Ред. Веселина Вълканова, Здравка Константинова, Снежана Попова, Христо Кафтанджиев, Т. 21, София : УИ "Св. Климент Охридски", 2015, с. 17-45. ISSN 1311-4883.

Андреева, Десислава (2006) Криминалната новина в един български възрожденски вестник. Библиотеки, четене, комуникации. Съвременни аспекти на историческата тема в българската книга. Четвърта Национална научна конференция 22 – 23 ноември 2005 г., В. Търново. Съст. Лъчезар Георгиев, Елена Георгиева, Георги Игнатов и др. В. Търново, 2006, с. 204 – 221. ISВN -10: 954-524-553-0; ISВN -13: 978-954-524-553-4; COBISS.BG-ID: 1237524452

Андреева, Десислава (2009) Медийният образ на Русия, конструиран от цариградския ни периодичен печат през 70-те години на ХІХ век. 130 години от Руско-турската война (1877 – 1878 г.) и Освобождението на България. Ред. Иван Стоянов, Христо Глушков, Петко Ст. Петков и др., Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2009, с. 187 – 209. ISBN 978-954-524-712-5; COBISS.BG-ID: 1231341796.

Андреева, Десислава (2011) Медия в първо лице: да бъдеш редактор на общински вестник. Регионалните медии като фактор на влияние върху гражданските ценности. Между традицията и модерността. Научна кръгла маса. Изследвания. В. Търново, 2011, с. 46-72. ISBN 978-954-524-735-4, COBISS.BG-ID: 1232692452

Андреева, Десислава (2014) Между редовете: из историята на манипулативните техники в българската преса Дванадесета национална научна конференция с международно участие „Библиотеки-четене- комуникации”, 14-15 ноември 2013. Ред. и съст.: Елена Георгиева, Александър Ковачев, Иван Александров и др., Велико Търново : Народна библиотека "П.Р. Славейков", 2014, с. 292-305. ISSN 1313-8138; COBISS.BG-ID: 1237524452.

Андреева, Десислава (2018) Научната журналистика в епохата на постистината. Истини и лъжи за факти, новини и събития. Сборник с доклади от международна научна конференция. Т. 2, Русе: Регионална библиотека "Любен Каравелов", 2018, с. 268-278. ISBN 978-619-7404-04-3, COBISS.BG-ID:1287656676.

Андреева, Десислава (2015) Панорама и мерило Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 22.11.2015. ISSN 1314-3794

Андреева, Десислава (2016) Подменената журналистика. Пиарът в журналитическото съдържание (авторски принос: с. 7-192; 223-245) В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 256 с. ISBN 978-619-208-075-4; COBISS.BG-ID:1277363172

Андреева, Десислава (2009) Полето на вестникарските войни – между легализма и гражданската еманципация. Библиотеки – четене – комуникации: Седма Нац. науч. конф., Велико Търново, 21 – 22 ноември 2008 г. : Посв. на 100 год. от обявяването на Независимостта на България. – В. Търново, 2009, с. 270 – 290. ISSN 1313-8138; COBISS.BG-ID: 1237524452.

Андреева, Десислава (2014) Политическата комуникация в цариградския периодичен печат на българите през 70-те години на ХІХ век. Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен "доктор" по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика - История на българската журналистика). София: Софийски университет - Факултет по журналистика и масова комуникация, юни 2014, 38 с.

Андреева, Десислава (2009) Политическата комуникация в цариградския периодичен печат през 70-те години на ХІХ век. (Методологични възможности за реконструкция на политическото мислене през Зрялото Възраждане). Трудове на ВТУ: Стопански факултет: Катедра Библиотекознание и масови комуникации: направление „Обществени комуникации и информационни науки”. Ред. Лъчезар Георгиев, Елена Георгиева, Стефан Коларов и др., Т.1, Велико Търново, 2009, с. 169 – 227.

Андреева, Десислава (2010) Политическите пространства на възрожденското любопитство. Между традицията и модерността: Национална научна конференция с международно участие по проекта "Регионалните медии като фактор на влияние върху гражданските ценности", Велико Търново, 11 юни 2009. Съст. Лъчезар Георгиев, Елена Георгиева, Десислава Андреева и др. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2010, с. 281-306. ISBN 978-954-524-735-4; COBISS.BG-ID:1232692452.

Андреева, Десислава (2011) Политическият дискурс в цариградския периодичен печат през 70-те години на ХІХ век Българският периодичен печат през Възраждането. Нац. научн. конф., Сливен, 7-8 октомври 2009. – Годишник на Регионален исторически музей – Сливен. Ред. Здравка Константинова, Огняна Маждракова-Чавдарова, Т. ІІ. Сливен, 2011, с.123-138. ISSN 1313-4035 ;COBISS.BG-ID: 1124384228

Андреева, Десислава (2006) Портрети на книгата – в огледалото на Интернет. Книгата и „безкнижната” цивилизация. Трета национална научна конференция с международно участие. София, 1 ноември 2005 г. Съст. Петър Парижков. София: За буквите - О писменехь. 2006, с. 144-156. ISBN 954-8887-19-3, ISBN 978-954-8887-19-9; COBISS.BG-ID: 1242965476. Виж също в Електронно списание LiterNet, 31.07.2006, № 7 (80)

Андреева, Десислава (2015) Прессъобщения versus новини. Наблюдения върху медийната трансформация на PR-текстовете в регионалните вестници. Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието. Научна конференция с международно участие, Ред. Петко Чобанов, Галя Христозова, Милен Балтов и др., Т.2, 12-14 юни 2015, Бургас, с. 88-94. ISBN 978-619-7126-11-2; COBISS.BG-ID:1275033572.

Андреева, Десислава (2014) Редакционният апел – същност и паралели Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 20.01.2014. ISSN 1314-3794. (21.01.2014). Виж същото в: сп. Либерален преглед, 20.08.2014..

Андреева, Десислава (2018) Репресираният смях на карикатурата Библиотеки, четене, комуникации. Шестнадесета национална научна конференция с международно участие, Велико Търново: НБ "П. Р. Славейков", 2018, с.203-222. ISSN 1313-8138; COBISS.BG-ID: 1237524452.

Андреева, Десислава (2015) Рицари на „малката правда” : В търсене на разследващата журналистика преди Десети ноември 1989 г. Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 04.09.2015. ISSN 1314-3794

Андреева, Десислава (2008) Рицарят от ариергарда (Вестник „Сутрина”). Библиотеки –четене – комуникации. Шеста Национална научна конференция, Велико Търново, 15 – 16 ноември 2007г. Посветена на 180 години от рождението на Петко Р. Славейков. Съст. Лъчезар Георгиев, Калина Иванова, Теодор Иванов и др., В. Търново, 2008, с. 251 – 271. ISSN 1313-8138; COBISS.BG-ID: 1237524452.

Андреева, Десислава (2018) Симбиозата между пиар и журналистика – гледната точка на ПР практиците (резултати от локално проучване). Studia Philologica Universitatis Velikotarnovensis // Филологически проучвания на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, 2017, том 36 (2), с. 51-62. ISSN: 2534-9236, COBISS.BG-ID:1277647332.

Андреева, Десислава (2008) Слухът във възрожденския периодичен печат: особена комуникационна стратегия в политическия разговор на нацията. Книга и комуникация – от идеята до интерпретацията. Национална кръгла маса по случай петнадесетгодишнината на Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 24-25 април 2007 г.. Съст. Елена Георгиева, Десислава Андреева, Малина Димитрова. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2008, с.142 -153. ISBN 978-954-524-642-5; COBISS.BG-ID: 1228182756.

Андреева, Десислава (2008) Цариградският периодичен печат на българите през 70-те години на ХІХ век: практики на оцеляването. Българите във войните за национално освобождение и обединение 1876 – 1919. Доклади и съобщения от Национална научна конференция (Плевен, 20-21 септември 2007 г.). Съст. и ред. Михаил Грънчаров. Плевен: Регионален исторически музей – Плевен, 2008, с. 31 – 48. ISBN 978-954-91579-6-3; COBISS.BG-ID: 1228476644.

Бялмаркова, Петя (2015) Антиплагиат – характеристика и приложение VIII Международная научная конференция "Инновации в технологиях и образовании" (КузГТУ), Филиал КузГТУ в г. Белово, Россия

Бялмаркова, Петя (2015) Библиотерапията: философски концепции и перспективи за прилагане в сферата на библиотекознанието VIII Международная научная конференция "Инновации в технологиях и образовании" (КузГТУ), Филиал КузГТУ в г. Белово, Россия

Георгиев, Лъчезар (2018) ИЗДАТЕЛСТВА С ПРИНОС ЗА РАЗВИТИЕ НА КНИЖНАТА ИНДУСТРИЯ И БЪЛГАРСКАТА КНИГА МЕЖДУ ДВЕТЕ СВЕТОВНИ ВОЙНИ. Мениджмънт, структури, издателска политика. // Т р у д о в е на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий. Т. 10, 2018. - В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2018, с. 5-160 [= Lachezar Georgiev. PUBLICATIONS CONTRIBUTING TO THE DEVELOPMENT OF THE PUBLIC INDUSTRY AND THE BULGARIAN BOOK BETWEEN THE TWO WORLD WAR]. - Т р у д о в е на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий": Общ. комуникации и инф. науки: резюме на англ. ез. ISSN 2367-8135 В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2018 ISSN 2367-8135

Георгиев, Лъчезар (2017) Георгиев, Лъчезар. Аналитично и критично за българското книгоиздаване. // За буквите – О писменехь: Кирило-методиевски вестник. – София: УниБИТ, юб. бр. 50, год. ХХХVIII, май 2017, с. 11: с портр. сн. на автора. ISSN1312-3785 София:За буквите - О писменехь, 2017 ISSN 1312-3785

Георгиев, Лъчезар (2016) Георгиев, Лъчезар. Библиотечни и издателски дейности за иновативно съхраняване и популяризиране творчеството на Нобеловия лауреат за литература Жузе Сарамагу в Португалия и България [Студия]. - В: Б и б л и о т е к а т а на ХХI век: Практики. Комуникации. Ефективност. – Шумен, Регион. Библиотека Ст. Чилингиров, 2016, с. 40–54. ISBN 978-619-2936-28-2 Шумен: Регионална библиотека "Стилиян Чилингиров", 2016 ISBN 978-954-2936-28-2

Георгиев, Лъчезар (2011) Георгиев, Лъчезар. Болгарское книгоиздательство – современные процессы и тенденции. // Чтения памяти Константина Иларионовича Шафрановского (1900 – 1973) : Сб. трудов Междунар. науч. конф. – Санкт Петербург : Библиотека Российской академии наук, 2011, с. 240–249. ISBN 978-5-336-00127-3 Санкт Петербург : Библиотека Российской академии наук, 2011, с. 240–249. ISBN 978-5-336-00127-3

Георгиев, Лъчезар (2006) Георгиев, Лъчезар. Българско книгоиздаване : Ретроспекции. Тенденции. Структури. Модели. – В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2006. – 343 с.: с ил.: с библ. списък на авторски книги. ISBN – 10: 954–524–552–2 ISBN – 13: 978–954–524–552–7 В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2006. – 343 с. ISBN – 10: 954–524–552–2 ISBN – 13: 978–954–524–552–7

Георгиев, Лъчезар (2013) Георгиев, Лъчезар. Два извора за творци и радетели на българската книга. Из кореспонденцията на митрополит Климент Браницки и Иван Шишманов с книжовника и издателя Илия Р. Блъсков // Книгата – нашето по-смислено настояще : Сб. с докл. от форума Дни на книгата и авторското право в УниБИТ 3/2013 / Състав. Л. Парижкова. – София : За буквите – О писменехь, 2013, с. 33–43. ISSN 13147323 София: За буквите-О писменехь, 2013 Периодичен научен сборник със статии. ISSN1314-7323

Георгиев, Лъчезар (2008) Георгиев, Лъчезар. Книга и книгоиздателски процес : Монография. – В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2008. – 384 с.: с ил. ISBN 978-954-524-670-8 В.Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2008 ISBN 978-954-524-670-8

Георгиев, Лъчезар (2009) Георгиев, Лъчезар. Книга и печатни комуникации (=Book and publishing communications) : Монография. – В. Търново : Фабер, 2009. – 240 с. : с ил. и сх. – Библиотека Книга и полиграфия ISBN 978-954-400-175-9 В.Търново: изд. Фабер, 2009. - 240 с. ISBN 978-954-400-175-9

Георгиев, Лъчезар (2018) Георгиев, Лъчезар. КОМПОЗИЦИЯ НА КНИГАТА. - София: изд. АН-ДИ, 2018 [6. прераб. и доп. изд.]. - 140 с. : с ил. и сх. ::рез. на англ. ез. - Библиотека Книга и печатни комуникации ISBN 978-619-7221-09-1 - Издания на книгата от столични издателства: София: Star Way, 2014. Други тиражи: 2015, 2016, 2017 г. на същото издателство: ISBN 978-954-8685-22-1 (2014 г. -3.прераб. и доп. изд.); ISBN 978-954-8685-26-9 (2015 г. и 2016 г. - 4. прераб. и доп. изд.) ISBN 978-954-8685-27-6 (5.прераб. и доп. изд. - 2017) София: АН-ДИ, 2018 ISBN 978-619-7221-09-1

Георгиев, Лъчезар (2009) Георгиев, Лъчезар. Полиграфически аспекти на книгата и печатните комуникации : Студия // Т р у д о в е на Великотърн. унив. “Св. св. Кирил и Методий”. Стопански фак. Т. 1. Обществени комуникации и информационни науки – В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2009, с. 9–52. ISSN 0204-6369 В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2009 ISSN 0204-6369

Георгиев, Лъчезар (2002) Георгиев, Лъчезар. Управление и маркетинг на книгоиздателската дейност: Монография [=Lachezar Georgiev.Management and marketing of publishing activities]. - В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2002, 2002. - 212 с: рез. на англ. ез.: с ил.- Библиотека Книгоиздаване № 2 ISBN 954-524-333-3 2. изд. на същото издателство: 2004 г. ISBN 954-524-385--6 В. Търново: Университетско изд. Св. св. Кирил и Методий, 2002 2. изд.-2004 г.

Георгиев, Лъчезар (2000) Георгиев, Лъчезар.ЛИТЕРАТУРА И КНИГОИЗДАТЕЛСКА ТРАДИЦИЯ. -В. Търново: Фабер, - 2000. - 256 с.: рез. и съдърж. на англ. ез. ISBN 954-9541-68-1 Велико Търново, издателство "Фабер"., 2000. - 256 с.: с ил.: резюме и съдърж. на англ. ез. ISBN 954-9541-61-1

Георгиев, Лъчезар (2014) Георгиев, Лъчезар.Паратекстове и композиционна специфика в книгите на Еса де Кейрош на български език / Лъчезар Г. Георгиев. // ИЗДАТЕЛ, 2014, № 1-2,с. 7 - 18 : резюме на англ. ISSN 1310-4624 сп. Издател : В. Търново - София; Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2014

Георгиев, Лъчезар (1997) Свищов - издателски и печатарски център XIX – началото на ХХ век : Монография. – Свищов : Междунар. фонд. Ал. Константинов; Star Way, 1997. – 374 с. : с ил. Библиогр. с. 361–372. ISBN 954-8685-04-3 [Публикация на дисертационния труд на Лъчезар Георгиев]. Свищов: Международна фондация "Ал. Константинов", 1997

Георгиева, Стела (2018) Модерни тенденции при маркетинга на френската книга. // И з д а т е л, 2018, №2(кн. 3-4),с. 75-83: с инфографики: резюме на англ. ез. ISSN 1310-4624 сп. Издател, ISSN 1310-4624

Георгиева, Стела (2018) Георгиева, Стела. Две монографии с научни приноси и практическа приложност 8 Стела В. Георгиева. // И з д а т е л, 2018, №1( кн.1-2), с. 47. ISSN1310-4624 Научно списание за книгата "Издател", 2018, 1( кн.1-2), 2018, с. 47. ISSN1310-4624

Георгиева, Стела (2015) Проф. д-р Лъчезар Георгиев. Биобиблиография / Състав. Стела Георгиева; Магдалина Миланова. - София: 2015. - 320 с.: с ил.: резюме на англ. ез. ISBN 978-954-8685-25-2 С., Star Way, 2015. - 320 с.

Георгиева, Стела (2018) Световни лидери, въздействащи върху съвременния книжен маркетинг (Студия). // Трудове на ВТУ Св. св. Кирил и Методий, ФМИ. Т. 9, 2017. - В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2018, с. 129-153: резюме на англ. ез. ISSN 2367-8135 В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2018.

Игнатов, Георги (2014) Дигитални медии и идентичност. XI национална научна конференция с международно участие „Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век“ – 1-2 ноември 2013, София, УниБИТ, За буквите – О писменехь, София, 2014, с. 561–566.

Игнатов, Георги (2010) Електронните издания на регионалния печат в Северна България. Национална научна конференция с международно участие “Между традицията и модерността” 11 юни 2009, Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2010, с. 55 - 62 .

Игнатов, Георги (2009) Журналистиката в мрежата - алтернатива или допълнение на традиционните медии. Трудове на Великотърновския университет “Св. Св. Кирил и Методий”, Обществени комуникации и информационни технологии, Т. 1, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2009, с. 281 - 301.

Игнатов, Георги (2014) Защо обичаме социалните мрежи? XII национална научна конференция с международно участие „Библиотеки, четене, комуникации“ – 14-15 ноември 2013, Велико Търново, РБ “П. Р. Славейков” – Булгед ООД, Велико Търново, 2014, с. 213 – 221

Игнатов, Георги (2013) Книжна мобилност. XI национална научна конференция “Библиотеки, четене, комуникации.”, 16 - 17 ноември 2012, Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2013, с. 239 - 249

Игнатов, Георги (2012) Модели за финансиране на национални и регионалните медии. Десета национална научна конференция с международно участие “Библиотеки, четене, комуникации.”, 17 – 18 ноември 2011, Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2012, с. 164 – 175

Игнатов, Георги (2015) Пътят на радиото в дигиталния свят. Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 02. 11. 2015.

Игнатов, Георги (2012) Регионалните медии и промените в информационната инфраструктура в условия на глобална криза. Девета национална научна конференция с международно участие “Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век”, 1 - 2 ноември 2011, София, УниБИТ.

Игнатов, Георги (2009) Телевизионното съдържание в мрежата – форми на обхват. Седма национална научна конференция “Библиотеки, четене, комуникации.”, 21 - 22 ноември 2008, Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2009, с. 306 - 313.

Инджов, Иво (2016) „За "Теорията на демокрацията“ (рецензия) Дойков, Йордан. Теория на демокрацията (по Джовани Сартори), CD-методическо пособие. София: "За буквите - О писменехь", 2016 (с. 8-9). ISBN 978-619-185-219-2.

Инджов, Иво (2020) Bulgarian public service media under threat Еuropean Journalism Obesrvatory, 7.01.2020 (5 pp.), https://en.ejo.ch/media-politics/press-freedom/bulgarian-public-service-media-under-threat. Статията е актуализиран вариант на текст, публикуван в немскоезичната версия на портала: Bulgarien: Öffentlich-rechtliche Medien in Gefahr, https://de.ejo-online.eu/medienpolitik/bulgarien-oeffentlich-rechtliche-medien-in-gefahr, 27.11.2019.

Инджов, Иво (2008) Die Fernsehtransformation in Bulgarien: Die Rolle des Fernsehens im Prozess der europäischen Integration Saarbrücken: VDM Verlag Dr. Müller, 2008 (296 S.) ISBN: 978-3-639-01591-1 (zugl. Frankfurt (Oder), Europa-Universität Viadrina, Diss., 2005.

Инджов, Иво (2016) Die Genossenschaftsidee in Südosteuropa in ihrer historischen Entwicklung Indzhov, Ivo. Die Genossenschaftsidee in Südosteuropa in ihrer historischen Entwicklung // Südosteuropa Mitteilungen, München: Südosteuropa Gesellschaft, 2016, 05-06/56. Jhg., Beiheft zu den 13. Frankfurter Medienrechtstagen 2016 "Mediengenossenschaften - Strategie zur Stärkung des unabhängigen Journalismus in Ost- und Südosteuropa", 27.-28. Januar, Europa-Universität Viadrina, Frankfurt (Oder), (S. 47 - 52). ISSN: 0340-174-X.

Инджов, Иво (2003) Fernsehen zwischen Macht und Markt. Die D(E)ffekte des dualen Rundfunksystems in Bulgarien Vorträge der internationalen Konferenz "Transformationsprozesse der Bildschirm-Medien in West- und (Süd-)Osteuropa. Informationsvermittlung und öffentliche Meinungsbildung" des Center for Advanced Central European Studies, Europa-Universität Viadrina, Frankfurt (Oder), 7.-10. November 2002 (34 стр.), online verfügbar unter: http://www.medienanalyse-online.de/Fernsehen%20in%20Bulgarien/Bulgarien_Startseite.htm (посетена на 2 март 2004).

Инджов, Иво (2007) Frei und vielfältig? - Der ambivalente Beitrag ausländischer Medieninvestitionen zur Entwicklung der postkommunistischen Medienlandschaft in Bulgarien Vorträge der internationalen Konferenz "Medienpolitik und Mediengesetzgebung in Südosteuropa“, Konrad-Adenauer-Stiftung / Moldova-Institut Leipzig, Bucarest, 11.-12. Oktober 2007 (10 S.), http://www.uni-leipzig.de/~mil/pdf/de/IvoIndzhov.pdf (посетена на 5 януари 2008 г.).

Инджов, Иво (2019) Journalismus in Bulgarien: Korrupt, doch unschuldig? Еuropean Journalism Obesrvatory, 1.04.2019 (5 S.), https://de.ejo-online.eu/qualitaet-ethik/journalismus-in-bulgarien-korrupt-doch-unschuldig.

Инджов, Иво (2011) Korruption in bulgarischen Printmedien Osteuropa-Recht, Berlin: Berliner-Wissenschaftsverlag, 2011, 1, Beiheft zu den 9. Frankfurter Medienrechtstagen 2010 "Staatliche Maßnahmen zur Behinderung freier Berichterstattung in Ost- und Südosteuropa - Stand und Gegenstrategien", 24.-25. November, Europa-Universität Viadrina, Frankfurt (Oder) (S. 37-41). ISBN 978-3-8305-1932-4.

Инджов, Иво (2010) Medienmacht und Medienvielfalt in Bulgarien Osteuropa-Recht, Berlin: Berliner-Wissenschaftsverlag, 2010, 1, Beicheft zu den 8. Frankfurter Medienrechtstagen 2009 "Medienvielfalt in Ost-/Südosteuropa - Stand, Notwendigkeit und Perspektiven", 25.-26. November, Europa-Universität Viadrina, Frankfurt (Oder) (S. 40-45). ISBN 978-3-8305-1785-6.

Инджов, Иво (2013) Tabuthemen in bulgarischen Printmedien. Staatsmacht, Kapital und Menschenrechte – über diese drei Themenblöcke berichten bulgarische Medien zu selektiv "Journalistik Journal". - Dortmund: TU Dortmund, 2013, 16 Jhg./1 (S. 38-39). ISSN: 1617-447x. (Също и в: "European Journalism Observatory", 31.10.2012, http://de.ejo-online.eu/7327/ethik-qualitatssicherung/tabuthemen-in-bulgarischen-printmedien (посетена на 3 ноeмври 2012 г.).

Инджов, Иво (2011) Zum Phänomen bezahlter Nachrichten in Bulgarien Osteuropa-Recht, Berlin: Berliner-Wissenschaftsverlag, 2011/4 (S. 411-416). ISSN 0030-6444.

Инджов, Иво (2016) Амбивалентният характер на политическата коректност и медиите "Проглас": Филологическо списание. - Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2016, кн. 1/XXV (с. 74-91), file:///C:/Users/Ivo/Downloads/%D0%97%D0%B5%D1%8F%D1%85%D1%81/5%20(3).pdf. ISSN: 2367-8585, COBISS.BG-ID:1119668196.

Инджов, Иво (2018) Борба с фалшивите новини с инструментариума на закона и на саморегулацията - българският случай "Медии и комуникации на 21. век". - Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2018, кн. 2 (с. 48-60). ISSN: 2603-3089.

Инджов, Иво (2012) Въведение в журналистиката София: Изток-Запад, 2012 (416 стр.; авторски принос на И.И. - 81 стр.). ISBN: 978-954-321-991-9.

Инджов, Иво (2017) Журналистиката - учебник и наръчник. Второ актуализирано и преработено издание София: Издателство "Изток - Запад", 2017 (488 с.; авторски принос на И.И. - 100 с.). ISBN: 978-619-01-0005-8.

Инджов, Иво (2015) Журналистът като homo oeconomicus maturus – медиите между пазара и обществената мисия "Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика", 26 октомври 2015 (9 стр.), http://www.newmedia21.eu/analizi/zhurnalistat-kato-homo-oeconomicus-maturus-mediite- mezhdu-pazara-i-obshtestvenata-misiya/#more-3213 (посетена на 15 април 2016). ISSN: 1314-3794.

Инджов, Иво (2014) Комуникационната активност на българските евродепутати в социалните медии "Международни отношения", 2014 / 2 (стр. 63-84; авторски принос на И.И. - 16 стр.). ISSN 0324-1092, COBISS.BG-ID: 1265089252.

Инджов, Иво (2018) Контролираният печат и антиеврейската пропаганда: "Еврейският въпрос" в огледалото на българските вестници (1940-1944) Beau Bassin: GlobeEdit, 2018 (133 с.). ISBN: 978-613-8-24330-4, COBISS.BG-ID:1287267812.

Инджов, Иво (2017) Левият популизъм като шанс за демокрацията: "Подемос" и авангардната политическа комуникация "Медии и комуникации на 21. век". - Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2017, кн. 1 (с.19-26). ISSN: 2603-3089.

Инджов, Иво (2011) Медиите – между свободата, политиката и бизнеса София: Институт за модерна политика, със съдействието на Фондация за свободата "Фридрих Науман", 2011 (226 стр., авторски принос на И.И. - 204 стр.). ISBN 978-954-92740-1-1. COBISS.BG-ID: 1236546788.

Инджов, Иво (2015) Мониторингов доклад "Обществени медии и плурализъм": "Панорама" и "Референдум" в БНТ – псевдоплурализъм в действие Институт за модерна политика. "Панорама" и "Референдум" в БНТ – псевдоплурализъм в действие, 28.12.2015 (8 стр.), https://www.modernpolitics.org/wp-content/uploads/BNT_Analysis.pdf (посетена на 8.08.2017).

Инджов, Иво (2015) Образът на ромите в българския печат – 2012 "Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика", 14 април 2015, http://www.newmedia21.eu/izsledvaniq/obrazat-na-romite-v-balgarskiya-pechat-2012/#more- 2941 (28 стр.) (посетена на 15 април 2015 г.). ISSN: 1314-3794. Първа публикация: // уебсайт на Институт за модерна политика, 27 май 2012, https://www.modernpolitics.org/wp-content/uploads, /Roma_Bild_Final_May2012.pdf (посетена на 15 април 2015).

Инджов, Иво (2019) Отношенията ПР - журналистика: между хегемонията на пиара и взаимната колонизация "Медии и комуникации на 21. век". - Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2019, кн. 3 (с. 7-16). ISSN: 2603-3089.

Инджов, Иво (2007) Политическото посредничество в епохата на "Биг Брадър" "Политически изследвания", изд.: Българска асоциация за политически науки / Институт за политически и правни изследвания, 2/2007, 83-94. ISSN: 0861-4830, COBISS.BG-ID: 1175120100.

Инджов, Иво (2016) Рецензия за монографията "Подменената журналистика" Андреева, Десислава; Маздрашка-Михова, Фани. Подменената журналистика: Пиарът в журналистическото съдържание. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий" (2 стр.; на четвърта корица - откъс от рецензията). ISBN: 978-619-208-075-4.

Инджов, Иво (2013) Телекрацията на Борисов? Институт за модерна политика, 17.02.2013 (9 стр.), http://www.modernpolitics.org/?p=4249 (посетена на 18 февруари 2013 г.).

Инджов, Иво (2013) Темите табу в българските печатни медии, 2012: Представяне на резултатите от едноименния пилотен проект за изследване на феномена „agenda cutting“ Темите табу в медиите, сб., съст. - Иво Инджов. София: Институт за модерна политика, със съдействието на Фондация за свободата "Фридрих Науман", 2013 (с. 7-33). ISBN: 978-954-92740-2-8, COBISS.BG-ID: 1261384164.

Инджов, Иво (2013) Темите табу в медиите Сборник, съставител. София: Институт за модерна политика, със съдействието на Фондация за свободата Фридрих Науман", 2013 (111 стр.). ISBN: 978-954-92740-2-8, COBISS.BG-ID: 1261384164.

Инджов, Иво (2014) Темите табу в онлайн медиите – 2014 "Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи и критика", 11.12.2014 (34 стр.), http://www.newmedia21.eu/content/2014/12/BGonline-medii-temi-tabu2014.pdf (посетена на 15 декември 2014 г.). ISSN: 1314-3794 (Публикацията е налична и на сайта на Института за модерна политика: Проект „Темите табу в българските онлайн медии – 2014“. Резултати и анализ, http://www.modernpolitics.org/wp-content/uploads/IMP-report-taboo-topics-260614.pdf (посетен на 15 декември 2014 г.).

Инджов, Иво (2013) Топ-10 на темите табу в българските онлайн медии, 2013: Бели петна в осведомяването са финансирането на медиите и проблеми от сферите на властта, капитала и правата на потребителите Темите табу в медиите, сб., съст. - същия. София: Институт за модерна политика, със съдействието на Фондация за свободата "Фридрих Науман", 2013 (с. 34-60). ISBN: 978-954-92740-2-8, COBISS.BG-ID: 1261384164.

Коцев, Русин (2017) Още веднъж за асиметрията в асихнронната интернет комуникация Годишник на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски". Факултет по хуманитарни науки

Маздрашка-Михова, Фани (2015) Журналистика или чурналистика: Предизвикателствата на пиара пред регионалните медии (проучване върху практиката и нагласите на журналистите във Велико Търново. Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 31.10.2015. (09.11.2015).

Маздрашка-Михова, Фани (2013) Проблемът „Свръхпредлагане на еднообразна информация в регионалните медии в България – опит за дефиниране на причините Библиотеки – четене – комуникации(16-17 ноември 2012),сборник с доклади от научна конференция. В.Търново 2013, с. 202 – 206.

Маздрашка-Михова, Фани (2010) ВО и местна власт – един (не)възможен модел Библиотеки, четене, комуникации 2009, (сборник с доклади от научна конференция). В.Търново 2010. с. 309-330

Маздрашка-Михова, Фани (2006) Връзки с обществеността и медии в публичната комуникация на местната власт България в Европа – 2007, С., 2006;с. 505-510

Маздрашка-Михова, Фани (2006) За новия вестник “Янтра Днес” Янтра – седмичник за култура и просвета 1935 – 1937, Библиография, В. Търново 2006. с. 96-103

Маздрашка-Михова, Фани (2015) Историческите възстановки като специално събитие. Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 13.03.2015 (18.03.2015)

Маздрашка-Михова, Фани (2016) Локални проекции//Андреева, Десислава и др. Подменената журналистика. Пиарът в журналитическото съдържание/Десислава Андрева, Фани Маздрашка-Михова, В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 256 с., ISBN 978-619-208-075-4 В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий"

Маздрашка-Михова, Фани (2013) Медийни реакции на кризисни събития(Наблюдение над оформителските решения на първите страници на българските ежедневници при кризисни събития ) Етнопсихолингвистични и социолингвистични аспекти на езика на медиите в България, Бургас 2013, с. 143 -153.

Маздрашка-Михова, Фани (2015) Прессъобщения versus новини. Наблюдения на медийната трансформация на PR текстовете в регионалните вестници Научна конференция с международно участие „Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието”, Т. ІІ, БСУ, 12-13 юни 2015, Бургас, 88-94

Маздрашка-Михова, Фани (2007) Проблеми на публичната комуникация на Общинския съвет Библиотеки, четене, комуникации ¬ 2006, сборник с доклади от научна конференция, Велико Търново 2007. с. 229-234

Маздрашка-Михова, Фани (2010) Публичната комуникация на местната власт в условия на икономическа криза – проблеми и възможности Икономиката и социалната политика на България в условията на съвременната глобална криза”(11-12 декември 2009), сборник с доклади от Юбилейна научно-практическа конференция, С., 2010., с. 308-318.

Маздрашка-Михова, Фани (2010) Регионални медии и предизборни кампании – между манипулацията и обективността “Между традицията и модерността”, (Сб. с доклади на Националната научна конференция за книгата, печатните комуникации и регионалните медии 11 юни 2009 г. В. Търново) В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий” 2010. с.106-121

Маздрашка-Михова, Фани (2007) Спортът в предизборните кампании на местната власт Спорт и комуникации, НБУ, сборник, С., 2007, електронно издание

Маринова, Марина (2007) Media text like a part of discourse cognitive models in mass communications Сб. от Научна конференция "Съвременно образование и чужд език", Велико Търново, май 2006 г. Ред. А. Иванова, М. Аврамова, С. Грудкова, М. Христова. Велико Търново: "Астарта", 2007, с. 247-259. ISBN 978-954-350-36-9

Маринова, Марина (2010) България в рамката на европейската медийна политика Сб. от Осма национална научна конференция "Библиотеки, четене, комуникации", Велико Търново, 17-18 ноември 2009 г. Ред. Л. Георгиев. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2010, с. 343-369. ISSN 1313-8138

Маринова, Марина (2009) Другата страна на свободното писане - испанският роман в проекта на модерността Сб. от Седма национална научна конференция "Библиотеки, четене, комуникации", Велико Търново, 21-22 ноември 2008 г. Ред. Л. Георгиев. Велико Търново: УИ: "Св. св. Кирил и Методий", 2009, с. 314-324. ISSN 1313-8138

Маринова, Марина (2015) Икономическият коментар в телевизията - посоки към квазижурналистика Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 27 октомври 2015 г. Online ISSN 1314-3794. https://www.newmedia21.eu/analizi/ikonomicheskiyat-komentar-v-televiziyata-posoki-kam-kvazizhurnalistika/

Маринова, Марина (2005) Как едно телевизионно предаване говори с езика на един световен роман (типологически паралел и психолингвистични отправки) Сб. от Научна конференция в чест на проф. Марин Ковачев, Велико Търново, 14-15 октомври 2004 г. Ред. Е. Георгиева, Ж. Радева, Т. Иванов. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2005, с. 208-219. ISBN 954-524-471-2

Маринова, Марина (2011) Коментарът в журналистиката Сб. от Девета национална научна конференция с международно участие "Библиотеки, четене, комуникации", Велико Търново, 17-18 ноември 2010 г. Ред. Л. Георгиев. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2011, с. 254-262. ISSN 1313-8138

Маринова, Марина (2008) Комуникация в предизборен контекст: демагогия и имиджов шаблон при политическите фигури в публичната игра Сб. от Шеста национална научна конференция "Библиотеки, четене, комуникации", Велико Търново, 15-16 ноември 2007 г. Ред. Л. Георгиев. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2008, с. 291-305. ISBN 978-954-524-669-2

Маринова, Марина (2006) Контекстуално обусловеното включване на социалното време в медийния разказ: раждането на медийните митове Сб. от Международна научно-практическа конференция "България в Европа - 2007", Велико Търново, 2-4 юни 2006 г. Ред. Б. Байков, М. Димитров, П. Пенчев, Г. Стефанов, Д. Донева, Л. Георгиев. София: "ГорексПрес", 2006, с. 495-505. ISBN - 10: 954 - 616 - 170 -5. ISBN - 13: 978 - 954 - 616 - 170 -3

Маринова, Марина (2014) Копирайтинг - журналистика или реклама? Сб. от Трети научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 15 ноември 2013 г. Ред. П. Легкоступ, Б. Борисова, М. Иванова, В. Кутева- Цветкова. Велико Търново: "Фабер", 2014, с. 157-166. ISBN 978-619-00-0037-2

Маринова, Марина (2010) Медийната регулация и факторите на влияние в гражданското общество Сб. от Национална научна конференция с международно участие "Регионалните медии като фактор на влияние върху гражданските ценности", Велико Търново, 11 юни 2009 г. Ред. Л. Георгиев. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2010, с. 71-106. ISBN 978-954-524-735-4

Маринова, Марина (2014) Протестът като форма на комуникация Сб. от Дванадесета национална научна конференция с международно участие "Библиотеки, четене, комуникации", Велико Търново, 14-15 ноември 2013 г. Ред. Е. Георгиева. София: "Булгед" ООД, 2014, т. II, с. 203-213. ISSN 1313-8138

Маринова, Марина (2005) Прочити на телевизионния текст: гласове на тълкувателя и буквалиста. Прагматична перспектива Сб. от Втора научна конференция "Книгата и националната идентичност", София, 1 ноември 2004 г. Ред. П. Парижков. София: "За буквите - О писменехь", 2005, с. 368-381. ISBN 954-8887-10-Х

Маринова, Марина (2006) Публицистичният език - средство за реконструкция на историческото време Сб. от Четвърта национална научна конференция "Библиотеки, четене, комуникации", Велико Търново, 22-23 ноември 2005 г. Ред. Л. Георгиев. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2006, с. 121-131. ISBN - 10: 954-524-553-0. ISBN - 13: 978-954-524-553-4

Маринова, Марина (2014) Регионалната телевизия: модел, система, функционалност В: Трудове на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий", направление Обществени комуникации и информационни науки. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2014, т. IV, с. 161-186. ISSN 0204-6369

Маринова, Марина (2018) Ролята на телевизионното интервю в предизборната комуникация Медии и комуникации на 21. век: Медии и избори, 2018 (1/2017), с. 105-112. Print ISSN 2603-3089

Маринова, Марина (2008) Текстът - идея и интерпретация Сб. от Национална кръгла маса "Книга и комуникация - от идеята до интерпретацията", Велико Търново, 24-25 април 2007 г. Ред. Е. Георгиева, Д. Андреева, М. Димитрова. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2008, с. 127-142. ISBN 978-954-524-642-5

Маринова, Марина (2007) Текстът като "огледало" - невербалният "образ" на автора Сб. от Пета национална научна конференция "Библиотеки, четене, комуникации", Велико Търново, 22-23 ноември 2006 г. Ред. Л. Георгиев. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2007, с. 235-249. ISBN 978-954-524-610-4

Маринова, Марина (2016) Телевизионните новини - подготовка, стилистични особености, редактиране В: Трудове на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий", направление Обществени комуникации и информационни науки. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2016, т. VII, с. 165-208. ISSN 2367-8135

Маринова, Марина (2006) Телевизионният дискурс. Археология на знанието, несъперничещо на писания текст Сб. от Трета национална научна конференция с международно участие "Книгата и безкнижната цивилизация", София, 1 ноември 2005 г. Ред. П. Парижков. София: "За буквите - О писменехь", 2006, с. 412-424. ISBN - 10: 954-8887-19-3. ISBN - 13: 978-954-8887-19-9

Маринова, Марина (2005) Телевизията - нова реалност и социална парадигма, или за омаловажаването на Гутенберг. Диспозиционни аспекти Сб. от Трета национална научна конференция "Библиотеки, четене, комуникации", Велико Търново, 25-26 ноември, 2004 г. Ред. Л. Георгиев. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2005, с. 187-196 г. ISBN 954-524-478-Х

Маринова, Марина (2012) Цензурата Сб. от Десета национална научна конференция "Библиотеки, четене, комуникации", Велико Търново, 17-18 ноември 2011 г. Ред. Л. Георгиев. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2012, т. II, с. 175-184. ISSN 1313-8138

Павлова, Илиана (2016) Apps комуникацията (комуникацията чрез приложения за мобилни устройства) В: Реторика и комуникации, София: Институт по реторика и комуникации, април 2016, №22. ISSN 1314-4464 (online), https://rhetoric.bg/ - Национален референтен списък на съвременните български научни издания с научно рецензиране

Павлова, Илиана (2015) Social Semantic Journalism: социална журналистика – семантичен уеб В: Newmedia21. Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика. София: СУ „Св. Климент Охридски“, ФЖМК, Публ. 03.11.2015 г. ISSN 1314‐3794 (online) http://www.newmedia21.eu. Обем 25 стр.- Национален референтен списък на съвременните български научни издания с научно рецензиране

Павлова, Илиана (2016) Бранд журналистика В: Проглас: филологическо списание, Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2016 (год. XXV), бр. 1, с. 9 – 27. ISSN: 2367-8585 (Online), ISSN: 0861-7902 (Print) - Национален референтен списък на съвременните български научни издания с научно рецензиране, ЕRIH PLUS, CEEOL и др.

Павлова, Илиана (2004) Възрожденски очертания. Фигури и карти, път и памет. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2004, 191. с. ISBN 954-524-393-7, COBISS.BG-ID 1042353892

Павлова, Илиана (2012) Да споделяш в облаците. Новите медии и журналистиката Велико Търново: Фабер, 192 с. ISBN: 978-954-400-716-4, COBISS.BG-ID 1250850020

Павлова, Илиана (2018) Епохата на постистина: алгоритми, емоции, власт В: Медии и комуникации на 21. век. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2018, №2, с. 7-16. ISSN: 2603-3801 (Online), ISSN: 2603-3089 (Print) - Национален референтен списък на съвременните български научни издания с научно рецензиране

Павлова, Илиана (2009) Журналистиката – литература de facto? В: Проглас: филологическо списание, Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2009 (год. XVIII), бр. 1, с. 68–79. ISSN: 2367-8585 (Online), ISSN: 0861-7902 (Print) - Национален референтен списък на съвременните български научни издания с научно рецензиране, ЕRIH PLUS, CEEOL и др.

Павлова, Илиана (2020) Комуникационен мениджмънт в социалните мрежи. Велико Търново: Фабер, 140 с., 2020. ISBN 978-619-00-1125-5

Павлова, Илиана (2016) Марка за различие (Рец. за: Стефан Серезлиев. Интегрирани маркетингови комуникации, бранд и графичен дизайн: между дефинициите и перспективите. София: Ваньо Недков, 2014) В: Проглас: филологическо списание, Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2016 (год. XXV), бр. 1, с. 210 – 212. ISSN: 2367-8585 (Online), ISSN: 0861-7902 (Print) - Национален референтен списък на съвременните български научни издания с научно рецензиране, ЕRIH PLUS, CEEOL и др.

Павлова, Илиана (2017) Мениджмънт на отношенията в онлайн политическите комуникации В: Медии и комуникации на 21. век. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2017, №1, с. 7 - 11. ISSN: 2603-3801 (Online), ISSN: 2603-3089 (Print) - Национален референтен списък на съвременните български научни издания с научно рецензиране

Павлова, Илиана (2020) Механизми на влияние в социалните мрежи. В: Реторика и комуникации, София: Институт по реторика и комуникации, януари 2020, №42. ISSN 1314-4464 (online)

Павлова, Илиана (2013) Модераторът, свободата на словото и новите медии В: Лична свобода и медии. Серия „Обществени комуникации“ № 3. Катедра по журналистика и масови комуникации, ШУ „Еп. Константин Преславски”, Шумен, В. Търново: Фабер", с. 160 – 169. ISBN 978-619-00-0073-0 - Национален референтен списък на съвременните български научни издания с научно рецензиране

Павлова, Илиана (2008) Новият „нов журнализъм” или за журналистиката без журналисти. Литературата, София: УИ „Св. Климент Охридски”, Фак. по славянски филологии, 2008, № 4, с. 182–191. ISSN 1313-1451 (print) - Национален референтен списък на съвременните български научни издания с научно рецензиране, CEEOL.

Павлова, Илиана (2010) Образование онлайн – възможности и перспективи Сб. Теория и практика на съвременото чуждоезиково обучение. Велико Търново: ИВИС, 2010, с. 159 – 165. ISBN 978-954-8387-87-3

Павлова, Илиана (2018) Персонален имидж и трансмедийни разкази В: Свят и смисъл. Сборник в чест на проф. Валери Стефанов. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2018, с. 527–536. ISBN 9789540744377, COBISS.BG-ID 1287221476

Павлова, Илиана (2016) Предговор В: Криминалното – факти и фикции. Серия „Обществени комуникации“, № 6, ШУ „Еп. Константин Преславски“, В. Търново: Фабер: 2016, с. 9 – 11. ISBN 978-619-00-0512-4, COBISS.BG-ID 1279752676 - Национален референтен списък на съвременните български научни издания с научно рецензиране

Павлова, Илиана (2016) Професия журналист: 21. век. Теоретични измерения, комуникационни модели, медийни практики Велико Търново: Фабер, 2016, 232 с. ISBN 978-619-00-0464-6, COBISS.BG-ID 1276703716

Павлова, Илиана (2015) Роботът журналист В: Нови медии, аудитории, бизнесмодели. Серия „Обществени комуникации №5. Катедра по журналистика и масови комуникации на ШУ „Еп. Константин Преславски”, Шумен, В. Търново: Фабер, 2015, с. 92 – 102. ISBN 978-619-00-0354-0 - Национален референтен списък на съвременните български научни издания с научно рецензиране

Павлова, Илиана (2019) Управление на мрежи и бранд общности – теоретични аспекти. В: Медии и журналистика – професионалните стандарти между властта и парите. Ефективен мениджмънт на независима медия. Сборник в чест на проф. дсн Петранка Филева. СУ "Св. Кл. Охридски", ФЖМК, С., 2019, с. 167-175. ISBN 978-619-7567-00-7

Петров, Милко (2015) „Минута е много”. Образование чрез развлечение. Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика на медиите, връзките с обществеността и рекламата, http://www.newmedia21.eu. ISSN 1314-3794 Публикувано на 16.02.2015.

Петров, Милко (1998) Америка - врява и разум. Журналистиката на САЩ в контекста на социалния живот (1883 - 1987) Университетско издателство на СУ "Св. Климент Охридски", 1998. 448 с. 954-07-1272-6

Петров, Милко (2010) Америка - социалният тропик. Социум и медии на САЩ от Пулицър до Мърдок. София: Сиела, 2010. 532 с., ISBN 978-954-28-0806-0

Петров, Милко (2016) Бежанците. Медиен образ и културни проекции. Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика на медиите, връзките с обществеността и рекламата, http://www.newmedia21.eu. ISSN 1314-3794 Публикувано на 01.04.2016.

Петров, Милко (2012) Дигиталните медии. Речник на основните понятия. В съавт. с М. Пешева, М. Попова и др. Велико Търново, Фабер, 2012. ISBN 978-954-400-813-0 Достъпно на адрес: http//www.newmedia21.eu/content/2011/11/MediaWords.pdf

Петров, Милко (2010) Думите на медийния преход. В съавт. с М. Пешева, М. Попова, Хр. Кафтанджиев и др. Велико Търново, Фабер, 2010. ISBN 978-954-400-325-8

Петров, Милко (2012) Медиите в Европа. В съавторство с Мария Попова, Мария Вазински Велико Търново, Фабер, 2012. 374 с. ISBN 978-954-400-704-1

Петров, Милко (2014) Медийни войни, изпълнени с нови идеи Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика на медиите, връзките с обществеността и рекламата. Публикувано 07.12.2014. http://www.newmedia21.eu. ISSN 1314-3794

Петров, Милко (2015) Нов глас на медийния площад. Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика на медиите, връзките с обществеността и рекламата, 17.09.2015. http://www.newmedia21.eu. ISSN 1314-3794

Петров, Милко (2010) Новите предизвикателства пред журналистиката на САЩ (1998 – 2008) Медии и обществени комуникации. Научно електронно списание за медии, PR, журналистика, бизнес комуникация и реклама. Бр. 4, 2010. ISSN 1313-9908

Петров, Милко (2014) Новият образ на вестника - огледало или прозорец? От век на век, от слово към слово. Сборник в чест на проф. дин Филип Панайотов. С.,Университетско издателство на СУ"Кл.Охридски", 2014 г. 249-257с. ISBN 978-954-07-3775-1

Петров, Милко (2005) Персоналният имидж. Изграждане, контрол, рецепция С., ФЖМК и Атлантис – медиа. 2005. 302 с. ISBN 9548194694

Петров, Милко (1998) Публицистиката - история, теория, жанрове София, 1998.

Петров, Милко (2011) Радиосредата: 2001 – 2010: Програми, аудитория, реклама, цифровизация. (В съавт. с М. Пешева, Л. Райчева и др.). Велико Търново: Фабер, 2011, 410 с. ISBN 978-954-400-507-8

Петров, Милко (2012) С възрожденски патос Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 31.01.2012. http://www.newmedia21.eu. ISSN 1314-3794

Петров, Милко (2015) Страхът като медийно оръжие. Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика на медиите, връзките с обществеността и рекламата, 17.05.2015. http://www.newmedia21.eu. ISSN 1314-3794

Петров, Милко (2011) Телевизионната среда: 2001 – 2010: Програми, аудитория, реклама, регулация, цифровизация. В съавт. с М. Пешева, Л. Райчева и др. Велико Търново: Фабер, 2011, 420 с. ISBN 978-954-400-584-9

Петров, Милко (2015) Топосът и неговата роля в медийната рецепция Медиите на 21. век: онлайн издание за изследвания, анализи, критика на медиите, връзките с обществеността и рекламата, 20 декември 2015. http://www.newmedia21.eu. ISSN 1314-3794

Петрова, Мариана (2017) Организация и управление на автоматизираното профилиране в контекста на защитата на личните данни 3.5. Обществени комуникации и информационни науки, докторска програма „Организация и управление на информационни процеси“

Пешева, Маргарита (2012) Дигиталните медии. Речник на основните понятия. В съавторство: Милко Петров, Мария Попова и др. Велико Търново, Фабер, 2012. 314 с. ISBN 978-954-400-813-0

Пешева, Маргарита (2015) Враждебна реч и език на омразата.Телевизионни практики. Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 27.12.2015.

Пешева, Маргарита (2015) Да приемеш професионалното предизвикателство Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 22.09.2015.

Пешева, Маргарита (2013) Дигитални новини на деня. Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 06.02.2013.

Пешева, Маргарита (2012) Медийният свят става все по-цялостен и трудно обозрим. Newmedia21.eu. Медиите на 21 век - онлайн издание за анализи, изследвания и критика на медиите, връзките с обществеността и рекламата. Раздел „Критика” ISSN 1314-3794

Пешева, Маргарита (2012) Науката се нуждае от публичност и държавно финансиране, в: сп. Научни изследвания, онлайн списание на ФНИ, 2012 г., бр.1. сп. Научни изследвания, онлайн списание на ФНИ, 2012 г., бр.1.

Пешева, Маргарита (2012) Новата журналистика – във времето на „облачните” технологии Newmedia21.eu. Медиите на 21 век. Онлайн издание за анализи, изследвания и критика на медиите, връзките с обществеността и рекламата. ISSN 1314-3794. Публикувано на 2 октомври 2012 г.

Пешева, Маргарита (2011) Радио и телевизионната среда: 2001 - 2010 г. Демография, програми, аудитория, поведение Велико Търново, Фабер, 2011.

Пешева, Маргарита (2013) СЕМ: 2001 – 2010 г. Регулаторни практики. Велико Търново, Фабер, 2013. 553 с. ISBN 978-954-400-908-3

Пешева, Маргарита (2012) Ценно изследване за интернет и дигиталната политика Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 20.02.2012.

Радева, Живка (2018) Книгознание във време на преход. // Историография на преходите : Национална научна конференция. - В. Търново, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, 15-16 окт. 2015. Велико Търново

Радева, Живка (2013) Biblioteka jako galleria – od wewnątrz. Zdziejòw Biblioteki Narodowej im. Petko Sławejkowa w Wielkim Tyrnowie. // Bibliotekarz Podlaski : Ogòlnopolskie naukowe pismo bibliotekoznawcze I bibliologiczne, [2013], № 1 (ХХVІ), с. 69-78. ISSN 1640-7806 Бялисток, Полша

Радева, Живка (1996) Априлското въстание в Първи революционен окръг, отразени в художествената литература : Библиография. – В. Търново : Нар. библ. П. Р. Славейков, 1996. – 28 с. Велико Търново

Радева, Живка (2010) Белите полета и белезите на времето : Наблюдения върху приписките в старопечатната колекция на Народна библиотека „Петко Славейков”, Велико Търново. // Библиотека, 2010, № 5, с. 122-126. ISSN 0861-847X София

Радева, Живка (2007) Библиография на с. Павел. // Село Павел, Великотърновско : Изследвания. Документи. Спомени. – В. Търново, 2007, с. 436-456. Велико Търново

Радева, Живка (2010) Библиотеката като галерия – поглед отвътре. // Култура и памет : 120 години от създаването на Народна библиотека „П. Р. Славейков” – В. Търново. – В. Търново, 2010, с. 7-24. Велико Търново

Радева, Живка (2009) Библиотеката като галерия - поглед отвътре. // Пътят към книгите и информацията : Юбилеен сборник, посветен на 65-годишнината на Татяна Янакиева. - София, 2009, с. 336-342. ISBN 978-954-523-112-4 София

Радева, Живка (2016) Библиотечните издания и достъпът до книжовното наследство. Традиции и промени. // Достъп до книжовното културно-историческо наследство чрез библиотеките : Национална кръгла маса, посветена на 155-годишнината от създаването на Габровската библиотека : Габрово, РБ „Априлов-Палаузов“, 26-27 октомври 2016 г. : РБ „Априлов-Палаузов“. Габрово

Радева, Живка (2010) Велико Търново в българските мемоарни книги. // Между традицията и модерността : Национална научна конференция с международно участие по проекта "Регионалните медии като фактор на влияние върху гражданските ценности", Велико Търново, 11 юни 2009 г. - В. Търново, 2010, с. 307-315. ISBN 978-954-524-735-4 В. Търново

Радева, Живка (2000) Велико Търново през Възраждането : Библиография. // Радев, Иван. История на Велико Търново XVIII-XIX в. - В. Търново, 2000, с. 723-832. Велико Търново

Радева, Живка (2012) Възгледите на Петко Славейков за сборните издания през Възраждането. // Библиотеки, четене, комуникации : Десета национална научна конференция научна конференция с международно участие. – В. Търново, 2012, с. 292-301. ISSN 1313-8138. Велико Търново

Радева, Живка (2008) Генезис на краеведската мемоаристика (1878-1944 г.). // Професия. Поприще. Призвание : Юбилеен сборник, посветен на 65-годишнината на Радка Колева. - София, 2008, с. 253-259. ISBN 978-954-523-101-8 София

Радева, Живка (2001) Димитър Талев : Библиография (1978-1998 г.). // Станков, Иван. На пътя на историята : Творчеството на Димитър Талев. – В.Търново, 2001, с. 127-143. Велико Търново

Радева, Живка (2007) Емилиян Станев 1907 – 2007 : Биобиблиография / Ред. Р. Пенчева. – В. Търново : Нар. библиотека „П. Р. Славейков”, Къща – музей „Емилиян Станев”, 2007. – 388 с. Велико Търново

Радева, Живка (2001) Иван Радославов. Иван Мешеков : Библиография. – В. Търново : Фабер, 2001. – 84 с. Велико Търново

Радева, Живка (2004) Из биографията на един екземпляр от ценното изследване на д-р Васил Берон. // Берон, Васил. Археологически и исторически изследвания : [Ново издание]. – В. Търново, 2004, с. 367-371. ISBN 954-427-594-0 В. Търново

Радева, Живка (2005) Из историята на Кьорчевия род. // Димо Кьорчев между литературата и политиката : Изследвания. Архив. Оценки. – В. Търново, 2005, с. 11-15. ISBN 954-524-450-X В. Търново

Радева, Живка (1991) Изграждането на библиотека „П. Р. Славейков” във Велико Търново. // Библиотекар, 1991, № 7-8, с. 74-77. София

Радева, Живка (2010) Издателската политика на Народна библиотека „Петко Р. Славейков” в годините на прехода: По повод 120 год. от нейното създаване. // Библиотеки, четене, комуникации: Посветена на 120 год. от основаването на библиотеката : Осма нац. науч. конф., Велико Търново, 17-18 ноем. 2009. - В. Търново, 2010, с. 101-107. ISSN 1313-8138 Велико Търново

Радева, Живка (1995) Издателски аспекти на библиотечното краезнание във Велико Търново. (Библиотеките). // Издател, 1995, № 1, с. 19-20. ISSN 1310-4624 Велико Търново

Радева, Живка (2011) Издателски практики и знаковост на авторските имена в българските възрожденски сборници. // Име у култури срба и бугара : Името в културата на сърби и българи. – Ниш, 2011, с. 155-161. ISBN 978-86-7379-242-2 Ниш, Сърбия

Радева, Живка (2014) Издателски приоритети в последните години на Възраждането. // По следите на българската книга : Описи. Находки. Библиология. – Пловдив, 2014. – с. 68-78. ISBN 9789549546170 Пловдив

Радева, Живка (2006) Икономическият просперитет, въстанията и социалният живот на българите според мемоарните книги. // България в Европа – 2007 : Международна научно-практическа конференция, 2-4 юни 2006 г. – С., 2006, с. 426-432. ISBN 978-954-616-170-3 София

Радева, Живка (2012) Илюстрациите във възрожденските сборници – от случайност и формализъм до равнопоставеност с текста. // Труд. на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” : Стоп. фак. Общ. комуникации и информац. науки : Т. 4. - В. Търново, 2012. ISSN 2367-8135 В. Търново

Радева, Живка (2012) Информационните текстове в сборника през Възраждането – отговор на новото мислене и задачите на времето. // Издател, 2012, № 1-2, с. 2-8. ISSN 1310-4624. Велико Търново

Радева, Живка (2006) Историческата тема и книгите за Великотърновския край (1985-2005 г.) // Библиотеки, четене, комуникации: Съвременни аспекти на историческата тема в българската книга: Четвърта нац. науч. конф., 22-23 ноем. 2005 г., Велико Търново. – В. Търново, 2006, с. 114-120. ISSN 1313-8138 Велико Търново

Радева, Живка (2003) История на Великотърновската народна библиотека (1889-1945). // История на библиотеките в България от Средновековието до средата на 40-те години на ХХ век : Сб. статии. – С., 2003, с. 250-253. София

Радева, Живка (2016) Книга с голям информационен заряд. // Владева, Павлина. Велико Търново в калейдоскопа на времето. – В. Търново, 2016, с. 5-8. Велико Търново

Радева, Живка (2004) Книгата в най-новата история на Велико Търново. // Библиотеки – четене – комуникации : Нац. науч. конф., посветена на 60-годишнината на доц. д-р Ст. Коларов. – В. Търново, 2004, с. 220-226. ISSN 1313-8138 В. Търново

Радева, Живка (1994) Книгата на Петко Р. Славейков "Габровското училище и неговите първи попечители" – модел за тематично краеведско проучване през Възраждането. // Интегралният подход в краеведската дейност у нас. – В. Търново, 1994, с. 89-92. ISBN 954-524-101-2 Велико Търново

Радева, Живка (2018) Книгите и градският живот през погледа на Петко Славейков и Любен Каравелов. // Библиотеки, четене, комуникации : Шестнадесета национална научна конференция с международно участие. - В. Търново, 2018, с.57-64. ISSN 1313-8138 Велико Търново

Радева, Живка (2015) Книговедски публикации в периодичния печат през Възраждането – начален период на българското книгознание. // [Двадесет и пет] 25 години факултет „Математика и информатика” : Юбилейна научна конференция. – В. Търново, 2015, с. 158-163. (DVD) Велико Търново

Радева, Живка (2016) Книгоиздаване и книгознание през Възраждането : Към въпроса за книжовните приоритети на българите. // Трудове на ВТУ : Обществени комуникации и информационни науки. – Т. 7 [за 2015 г.]. – В. Търново, 2016, с. 89-116. ISSN 2367-8135 Велико Търново

Радева, Живка (2015) Книжните поредици : Към проблема за издателските практики при социализма. // Библиотеки, четене, комуникации : Тринадесета национална научна конференция с международно участие. – В. Търново, 2015, с. 145-152. ISSN 1313-8138 Велико Търново

Радева, Живка (1991) Колю Фичето : Библиогр. указател. - В. Търново : Нар. библ. П. Р. Славейков, 1991. – 92 с. Велико Търново

Радева, Живка (1991) Константин Кисимов : Библиография. // Константин Кисимов : Спомени : [Сб.] – В. Търново, 1991 с. 187-206. Велико Търново

Радева, Живка (1994) Краеведска дейност в българските училища през Възраждането. // Архив за поселищни проучвания, 1994, № 3-4, с. 3-10. ISSN 0861-6507 В. Търново

Радева, Живка (2007) Краеведските информационни масиви и партньорството между библиотеките в условията на глобализация. // Globalization, Digitization, Access and Preservation of Cultural Heritage, Sofia 2006 is under the patronage of his Excellency Mr. Georgi Pirinski, the Chairman of the National Assembly of the Republic of Bulgaria. - S., 2007, p. 283-288. ISBN 0-934068-16-X София

Радева, Живка (1998) Краеведските справки в Народна библиотека „П.Р. Славейков” – Велико Търново : Наблюдение и анализ. // Год. Нар. библ. „Иван Вазов”. – Пловдив, 1998, с. 25-30. Пловдив

Радева, Живка (2013) Към идеята за организиране на фонд „Редки и ценни колекции” в малките библиотеки. // Библиотеката – духовността на града : Доклади от нац. науч. конференция, посветена на 120-годишнината от основаването на библиотека "Наука", гр. Троян. – Троян, 2013, с. 48-52. ISBN 978-619-90179-1-3. Троян

Радева, Живка (2003) Легендите на Моско Москов. // Моско Москов : Юбилеен сборник : 140 години от рождението му. : Научна конференция, Велико Търново, 2003. – В. Търново, 2005, с. 119-122. ISBN 954-736-125-2 В. Търново

Радева, Живка (1993) Литературният периодичен печат във Велико Търново в годините 1878-1944. // Библиотекознание. Библиография. Книгознание : Сборник. - Т. 3. - София, 1993, с. 93-97. ISSN 0861-4881 София

Радева, Живка (2011) Личностен подход в творчеството на проф. Мария Младенова. // Библиотеки, четене, комуникации : Девета нац. научна конференция, ноем. 2010 г. – В. Търново, 2011, с. 159-166. ISSN 1313-8138 В. Търново

Радева, Живка (2014) Любен Каравелов – приноси във възрожденското книгознание. // Българско възраждане : Идеи. Личности. Събития : Год. Общобълг. комитет Васил Левски : Т. 15. – Русе, 2014, с. 120-126. ISSN 1311 1337. Русе

Радева, Живка (2006) Манастирите в интимния свят на българина : Наблюдения върху мемоарните книги (1878-1944 г.). // Православие и краезнание : Материали от Втората национална конференция „Православие и краезнание“, Стара Загора, 2006. – В. Търново, 2006, с. 275-278. ISBN 978-954-350-14-7 В. Търново

Радева, Живка (2010) Миниатюрните издания като библиотечни колекции и информационен ресурс. // Съвременната библиотека – център за информация и знание : Доклади [от] ХX Национална научна конференция на ББИА, София, 9-10 юни 2010 г. – С., 2010, с. 84-93. ISBN 978-954-9837-18-6 София

Радева, Живка (2004) Научни трудове и археологически проучвания на сътрудниците и специалистите от археологическия институт с музей при БАН, филиал – Велико Търново. / / Средновековно Търново : Археол. проучвания : Юбил. сборник. – В. Търново, 2004, с. 261-294. Велико Търново

Радева, Живка (2013) Нов актуален пътеводител в библиотечното обслужване. (Отзиви и рецензии). // Електронно списание на ББИА, 2013, № 6, с. 67-69. ISSN 1314-7285 София

Радева, Живка (2006) Опит за класификация на българските мемоари с оглед на краеведските материали в тях. // Библиотечни дискурси : Юбилеен сборник, посветен на 60-годишнината на Александра Дипчикова. - София, 2006, с. 206-213. ISBN 978-954-523-088-2 София

Радева, Живка (1999) П. К. Яворов : Библиография [1991 - 1998 г.]. // Славата на поета : 120 години от рождението на Яворов : Нови изследвания. София, 1999, с. 229-276. София

Радева, Живка (1991) П. К. Яворов. : Библиография. [1978-1991 г.] // Яворов сборник : Изследвания и материали. – В. Търново, 1991, с. 336-357. Велико Търново

Радева, Живка (2014) Петко Славейков и хлябът на българската духовна трапеза. // Славейковото общество : Изследвания и материали : Материали от конференции, организирани от община Трявна в рамките на Славейковите празници : [Сборник]. – С., 2014, с. 28-34. ISBN София

Радева, Живка (2005) Проф. Марин Ковачев, библиографията и краеведската дейност в Народна библиотека „П. Р. Славейков” – В. Търново. // Сборник в чест на проф. Марин Ковачев във връзка със 70-годишнината му. – В. Търново, 2005, с. 28-31. ISBN 954-524-471-2 Велико Търново

Радева, Живка (2016) Прояви на библиофилството през Възраждането. // Библиотеки, четене, комуникации : Четиринадесета национална научна конференция с международно участие. – В. Търново, 2016, с. 37-43. ISSN 1313-8138. Велико Търново

Радева, Живка (1996) Първи революционен окръг, отразен в художествената литература : Лит.-библиограф. обзор. // Титани на една епоха : Страници от историята на Горна Оряховица. – Г. Оряховица, 1996, с. 243-247. ISBN 954-825-904-4 Горна Оряховица

Радева, Живка (2004) Религиозната книга в Търново през Възраждането. // По следите на българската книга : Описи. Находки. Библиология : Национален колоквиум, посветен на 100-годишнината от рождението на д- Маньо Стоянов. - Пловдив, 2004, с. 117-121. ISBN 954-9546-17-9 Пловдив

Радева, Живка (2002) Ретроспективната библиография на периодичния печат в България. // Българска библиография 1852-2002 : Юбилеен сборник. - В. Търново, 2002, с. 249-251. ISBN 954-91193-2-7 В. Търново

Радева, Живка (1996) Ролята на библиотеките за развитие на краеведската дейност в България. (Центрове и материали за краеведски проучвания). // Архив за поселищни проучвания [Краеведски методически сборник], 1996, № 1-2, с. 119-124. ISSN 0861-6507 В. Търново

Радева, Живка (2005) Сава Доброплодни и българската краеведска мемоаристика. // [Сто осемдесет и пет] 185 години от рождението на Сава Доброплодни : Сборник доклади от Юбилейна научна сесия, 1-2 декември 2005 г. – Сливен, 2005, с. 106-113. ISBN 954-795-121-1 Сливен

Радева, Живка (2012) Сборникът през Възраждането – традиции, влияния, утвърждаване. // [Двадесет] 20 години инвестиция в бъдещето : Юбилейна международна научно-практическа конференция : 18-19 май 2012 г. – В. Търново, с. 559-567. ISВN 978-954-616-221-2. Велико Търново

Радева, Живка (2012) Сборникът през Възраждането : Към проблема за видовата характеристика на възрожденските книги. – В. Търново : Народна библиотека «П. Р. Славейков», 2012. – 311 с. ISBN 978-954-92946-2-0. Велико Търново

Радева, Живка (2018) Стилиян Чилингиров и Народната библиотека - спомени за литературни приятелства и срещи. // Библиотека, ХХV, 2018, № 6, с. 60-66. ISSN 0861-847X София

Радева, Живка (1993) Стилиян Чилингиров и Търновската народна библиотека. // Стилиян Чилингиров : Сборник. – Шумен, 1993, с. 104-107. ISBN 8109 Шумен

Радева, Живка (2003) Търново в писмата на Петко Славейков. // Петко Славейков : Нови изследвания : Сборник по повод 175 години от рождението му. – В. Търново, 2003, с. 160-164. ISBN 954-775-197-2 В. Търново

Радева, Живка (2003) Търново във възрожденската периодика. // Юбилеен сборник в чест на проф. Йордан Йорданов : Доклади и научни съобщения от седмите музейни четения "Човекът в миналото" на Регионален исторически музей - Велико Търново, 20-21 май 2003 г. – В. Търново, 2003, с. 93-96. ISBN 954-427-536-3 В. Търново

Радева, Живка (2009) Търново през първото десетилетие на ХХ век. // Библиотеки, четене, комуникации : Седма национална научна конференция. 21-22 ноем. 2008 г. – В. Търново, 2009, с. 27-36. ISSN 1313-8138 В. Търново

Серезлиев, Стефан (2013) Bulgarian Package Design: Call to action. В: Package & Design, Package & Design Publishing House, China, 2013(4), July, pp. 4-25. Print ISSN 1007-4759

Серезлиев, Стефан (2006) Design Reflections on the Cross-Cultural Mirror. Some Bulgarian Design perspectives between marketing and art at the beginning of the 21st century. International Council of Design, Canada. Icograda eNews, 2006,

Серезлиев, Стефан (2014) Бранд vs/via Тероризъм: Да говорим в бъдеще време. В: Реторика и комуникации, София: Институт по реторика и комуникации, януари 2014, №13. ISSN 1314-4464 (online), https://rhetoric.bg/ - Национален референтен списък на съвременните български научни издания с научно рецензиране

Серезлиев, Стефан (2012) Бранд-точките на контакт с бранда – новите перспективи пред бранд комуникациите. Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС / "Алма комуникация". 2012, № 12. Available from: [www.media-journal.info]. ISSN 1313-9908

Серезлиев, Стефан (2001) Голямата конвенция II. Стратегическо планиране на рекламата. Медиа & реклама : Месечно списание; 1311-302X.- apr./maî (2001), s. 49-50. Print ISSN: C608-4397.

Серезлиев, Стефан (2018) Емоционалният брандинг в лабиринта на постистината. В: Медии и комуникации на 21. век. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2018, №2, с. 17-23. ISSN: 2603-3801 (Online), ISSN: 2603-3089 (Print) - Национален референтен списък на съвременните български научни издания с научно рецензиране.

Серезлиев, Стефан (2016) Името на бранда. Творчески процес и аргументация – втора част. В: Реторика и комуникации, София: Институт по реторика и комуникации, април 2016, 22. ISSN 1314-4464 (online), https://rhetoric.bg/ - Национален референтен списък на съвременните български научни издания с научно рецензиране.

Серезлиев, Стефан (2019) Интегрирани маркетингови комуникации, бранд и графичен дизайн: между дефинициите и перспективите [Електронен ресурс] Национална библиотека 'Св. св. Кирил и Методий', София - електронна книга / ISBN 978-619-194-044-8; COBISS.BG-ID - 1289943012 // Институт по реторика и комуникации - София: https://www.iorc.info/

Серезлиев, Стефан (2014) Интегрирани маркетингови комуникации, бранд и графичен дизайн: между дефинициите и перспективите. София: Ваньо Недков, 2014, 358 с. PRINT ISBN 978-619-194-044-8 // COBISS.BG-ID - 1289928164

Серезлиев, Стефан (2012) Интегрираните Маркетингови Комуникации – новият стар трамплин на бранда – част І. In: Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика [online], 16 февруари 2012. ISSN 1314-3794. Национален референтен списък на съвременните български научни издания с научно рецензиране.

Серезлиев, Стефан (2019) Медийните брандове: реторични перспективи отвъд дизайна и визуалната идентичност В: Реторика и комуникации, София: Институт по реторика и комуникации, юли 2019, 40. ISSN 1314-4464 (online), https://rhetoric.bg/ - Национален референтен списък на съвременните български научни издания с научно рецензиране. http://rhetoric.bg/%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%b9%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b5-%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%bf%d0%b5

Серезлиев, Стефан (2002) Мениджмънт на дизайна [- ахилесова пета на рекламния бизнес в България]. Медиа свят : Събития, анализи, личности. 2002, с. 32-33. Print ISSN: 1311-7483.

Серезлиев, Стефан (2019) Мениджмънт на щастието: между емоционалния брандинг и постистината. Серезлиев, Стефан (2019) Мениджмънт на щастието: между емоционалния брандинг и постистината. Сборник с доклади и статии от VI Международна научна конференция „ИДЕИ, ИДЕАЛИ – ВЪЗХОД И КРУШЕНИЕ“, Том 2, 23-24 април 2019 г., Изд. Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе, Ред. Т. Евтимова и др. с. 38-46. ISBN 978-619-7404-09-8

Серезлиев, Стефан (2013) Образованието по реклама в реторичната светлина на прожекторите. Ab initio nullum, semper nullum. „Реторика и комуникации”,[ http://rhetoric.bg/] електронно научно списание, брой 8, януари 2013. Online ISSN 1314-4464 . Национален референтен списък на съвременните български научни издания с научно рецензиране.

Серезлиев, Стефан (2017) Политическият бранд: криза на бранд наративността. В: Медии и комуникации на 21. век. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2017, №1, с. 12 - 19. ISSN: 2603-3801 (Online), ISSN: 2603-3089 (Print) - Национален референтен списък на съвременните български научни издания с научно рецензиране.

Серезлиев, Стефан (2010) Политическият брандинг с рекламен акцент? Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС / "Алма комуникация". 2010, № 5. Available from: [www.media-journal.info]. ISSN 1314-4464.

Серезлиев, Стефан (2009) Политическият брендинг с рекламен акцент? Асоциация ИМАГИНЕС, Класик Дизайн ООД, 2009, 31 с. ISBN 978–954–92504–1–1

Серезлиев, Стефан (2013) Пресечни точки в полето на медийния дизайн. (Рец. за Веселина Вълканова. Медиен дизайн. София, УИ "Св. Климент Охридски", 2013) В: Newmedia21. Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика. София: СУ „Св. Климент Охридски“, ФЖМК, Публ. 04.09.2013 г. ISSN 1314‐3794 (online) http://www.newmedia21.eu. - Национален референтен списък на съвременните български научни издания с научно рецензиране.

Серезлиев, Стефан (1999) Пътят пред/зад свободната рекламна инициатива [в България]. Медиа & реклама : Месечно списание; 1311-302X.- sept. (1999), Септември, с. 2-3, Print ISSN: C608-4397.

Серезлиев, Стефан (2016) Реклама и публичен брандинг: нови пресечни точки в публичното управление. В: Годишник на департамент „Администрация и управление“, 2016 (НБУ), Том 1, . (Рец. за: Павлова, Албена и Станчев, Здравко. Реклама, публичен брандинг и нормативна уредба. С.: изд. „Нова звезда“, 2015, 204 с.). Online ISSN 2603-297X.

Серезлиев, Стефан (2008) Рекламните комуникации: между агенцията и съвременния свят: Modus Operandi I. Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС / "Алма комуникация". 2008, № 3. Available from: [www.media-journal.info] ISSN 1313-9908

Серезлиев, Стефан (2011) Рекламните комуникации: между агенцията и съвременния свят: Modus Operandi II. Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС "Алма комуникация". 2011, (11), < https://media-journal.info/?p=item&aid=172> Online ISSN 1313-9908.

Серезлиев, Стефан (2015) Супербранд и супердизайн. В: Superbrands. AN INSIGHT INTO SOME OF BULGARIA’S STRONGEST CONSUMER & BUSINESS BRANDS 2015-2016, с. 134-138, София, 2015, „ВИП Медиа”ООД, по лиценза на Superbrands Limited UK. ISBN 978-954-91965-4-2

Серезлиев, Стефан (2019) Съвременният ПР: комуникационни перспективи и предизвикателства в контекста на ИМК, брандинга и новите консуматори В: Медии и комуникации на 21. век. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2019, №3, с. 22-27. ISSN: 2603-3801 (Online), ISSN: 2603-3089 (Print) - Национален референтен списък на съвременните български научни издания с научно рецензиране.

Серезлиев, Стефан (2013) Творческите хоризонти пред съвременната реклама: Творческият процес (от поредицата Творческият процес в съвременната реклама). „Реторика и комуникации”, [ http://rhetoric.bg/ ] електронно научно списание, брой 7, април 2013. ISSN 1314-4464. Национален референтен списък на съвременните български научни издания с научно рецензиране.

Стефанов, Тихомир (2015) Applying linked data technologies for online newspapers International Journal of Advanced Computer Science and Applications, Vol. 6, No. 5, 2015, pp. 29-33, Digital Object Identifier (DOI): 10.14569/IJACSA.2015.060505, The Science and Information (SAI) Organization, ISSN 2156-5570

Стефанов, Тихомир (2012) Comparative analysis of the websites of leading regional newspapers in Bulgaria / Сопоставительный анализ сайтов ведущих региональных газет в Болгарии V Mеждународная научная конференция “Инновации в технологиях и образовании”, филиал КузГТУ в г. Белово, Кемеровская обл., 18-19 май 2012

Стефанов, Тихомир (2012) Methods for Assessing Information Sites XLVII International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies ICEST'12, 28-30 June 2012

Стефанов, Тихомир (2015) Mobile sites as a part of the digital model of modern daily newspapers The 13th International Conference Information Technologies and Management 2015, Information Systems Management Institute, Riga, Latvia, 16-17 April 2015, ISSN 1691-2489

Стефанов, Тихомир (2015) Mobile sites as a part of the digital model of modern daily newspapers Journal "Computer Modelling and New Technologies", 19(4C) ISSN 1407-5806, ISSN 1407-5814 (on-line), 2015

Стефанов, Тихомир (2013) Possibilities of mobile versions websites of national daily newspapers / Возможности мобильных версий web-сайтов национальных ежедневных газет VI Международная научная конференция “Инновации в технологиях и образовании”, филиал КузГТУ в г. Белово, Кемеровская обл., 17-18 май 2013

Стефанов, Тихомир (2015) System for Information Extraction from News sites Mathematical and Software Engineering, Vol. 1, No. 1 (2015), p. 25-30, ISSN: 2367-7449

Стефанов, Тихомир (2011) The New Books - Electronic and Portable XLVI International Scientific Conference ICEST 2011, Serbia, Nish, v3, p.877-880.

Стефанов, Тихомир (2009) Виртуализация дейността на централизирана информационна система за нуждите на регионален всекидневник. Национална научна конференция за книгата, печатните комуникации и регионалните медии „Между традицията и модерността”, Велико Търново

Стефанов, Тихомир (2014) Дигитален модел на съвременен всекидневник Тринадесета национална научна конференция с международно участие „Библиотеки, четене, комуникации“, Велико Търново, 13-14 ноември 2014, ISSN 1313-8138

Стефанов, Тихомир (2011) Достъп на потребителите до On-line изданията на регионалните ежедневници Десета национална научна конференция „Библиотеки, четене, комуникации”, Велико Търново, 2011

Стефанов, Тихомир (2014) Един модел за оценка на регионални електронни медии по критерии за ефективност и потребителска удовлетвореност Сборник трудове „Дни на науката 2014“, Велико Търново, май 2014

Стефанов, Тихомир (2006) Използване на шрифтове с кирилица в Windows и в приложения за предпечат В НАУЧНО-ПРИЛОЖНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ

Стефанов, Тихомир (2010) Мобилни комуникации – състояние и перспективи. Преглед на ОС и процесори за мобилни платформи. Иновации в програмните технологии, алгоритми и обучението във висшите училища, свързано с тях, Велико Търново

Стефанов, Тихомир (2014) Прилагане на технологиите за семантичен уеб при поддържане на дигитален архив на вестник Университетска научна конференция – 2014, НВУ „В. Левски“, Велико Търново, 3-4 юли 2014

Стефанов, Тихомир (2006) Приложения за предпечат и проблеми при използване на кирилица Пета национална научна конференция „Библиотеки, четене, комуникации”, Велико Търново

Стефанов, Тихомир (2008) Стандарти за обмен на информация в предпечатната подготовка на съвременния вестник. Седма Национална научна конференция „Библиотеки, четене, комуникации”, Велико Търново

Стефанов, Тихомир (2007) Съвременната визия на регионалния всекидневник (Наблюдения върху вестник „Янтра ДНЕС“) Шеста национална научна конференция „Библиотеки, четене, комуникации”, Велико Търново

Стефанов, Тихомир (2007) Универсални файлови формати при подготовка на печатни материали за българска фолклорна съкровищница I st Balkan Scientific Conference "The Science, The Education and The Art in 21st Century", Bulgaria, Blagoevgrad

Стефанов, Тихомир (2010) Устройства за електронни книги Девета национална научна конференция „Библиотеки, четене, комуникации”, Велико Търново

Христова, Христина (2012) "Разказът" в списание "Signcafe" за тенденциите в медийния свят и ролите на рекламата в началото на второто десетилетие от новия век В: Трудове на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий". Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий". 2012, том 3, с. 45-68, ISSN 0204-6369

Христова, Христина (2014) Великотърновските печатни медии за ролята на корпоративния театър в Нощта на музеите В: Трудове на Великотърновския университет „Св.св. Кирил и Методий“, Професионално направление: Обществени комуникации и информационни науки, том 4, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2014 г., с. 135-159, ISSN 0204-6369

Христова, Христина (2010) Литературните вестници в българската хуманитарна периодика през годините на прехода В: Сборник с доклади от Осмата национална конференция "Библиотеки, четене, комуникации". Велико Търново: Унив. издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2010, с. 369-378,ISSN 1310-4624

Христова, Христина (2011) Медийни процеси в България през първото десетилетие на ХХI век в контекста на националните специализирани списания за медийни практики и реклама Велико Търново: Фабер, 2011, с. 319, ISBN 978 - 954-400-470-5, COBISS.BG-ID 1237514468

Христова, Христина (2017) "Старбъкс": наративи на корпоративното гражданство В: Съвременна хуманитаристика - научно списание на Бургаския свободен университет, 2017, бр. 1, с. 6 - 17, ISSN 1313-9924

Христова, Христина (2019) Special events as a tool of marketing PR В: SocioBrains, scientific journal, 2019, бр. 53,c. 30-39, ISSN 2367-5721,http://www.sociobrains.com

Христова, Христина (2010) Алманах "Мизия" в контекста на печатните комуникации у нас В: Между традицията и модерността. Сборник с доклади от Национална научна конференция с международно участие по проекта "Регионалните медии като фактор на влияние върху гражданските ценности". Велико Търново, 2010,с.247-264, ISBN 978-954-524-735-4

Христова, Христина (2014) Аспекти на културния маркетинг в старата столица В: Юбилейна научна конференция „50 години Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий“ 1963-2013. Секция Стопански факулте. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2014, гл. редактор: Р. Илева.с.299-307, ISBN 978-954-524-970-9. COBISS.BG-ID 1273298916

Христова, Христина (2019) Влияния и трансформации на празниците в градския брандинг. София: Авангард Прима,с. 228, ISBN 978-619-239-289-5, COBISS.BG-ID - 1292489188.

Христова, Христина (2016) Градът като арт територия. В: Сборник с доклади от XVI Лятна школа по PR, 2014 г. Съст. Христова, Евелина. ebox.nbu.bg/ssc15/viev_lesson.php?id=5,10, ISBN 978 - 954 - 535-899 -9. https://www.newmedia21.eu/izsledvaniq/gradat-na-hiperkonsumatorite/

Христова, Христина (2017) Градът на хиперконсуматорите В: Медиите на 21 век - онлайн издание за изследвания, анализи, критика на медиите, връзките с обществеността и рекламата, 6 февруари 2017 г., 13 стр., ISSN 1314-3794. https://www.newmedia21.eu/izsledvaniq/gradat-na-hiperkonsumatorite/

Христова, Христина (2009) Дебатът за културната ситуация в България през новото столетие пo страниците на списание "Пламък". Издател. Научно списание за книгата. Велико Търново. УИ Св. св. Кирил и Методий, 2009, гл. редактор: Л. Георгиев, бр. 1-2., с.35-38, ISSN 1310-4624,COBISS.BG-ID - 1183837668

Христова, Христина (2012) Диалогът между различията в програмната схема на TV7 Юбилейна международна научно - практическа конференция, Велико Търново 18-19 май 2012 г. София: ГорексПрес, с.550-559,ISBN 978-954-616-221-2

Христова, Христина (2012) Знаковата роля на политическото риалити "ТV7 в България: Мисия: твоят избор" Сборник с доклади от Десетата национална научна конференция с международно участие "Библиотеки, четене, комуникации". Велико Търново: УИ Св. св. Кирил и Методий, 2012, Част първа. Съст. Георгиев,Л., Ел. Георгиева, К. Иванова, Ж. Радева., с.184-191,ISSN 1313 - 8138

Христова, Христина (2015) Интегриране на пърформанса в измеренията на PR кампаниите В: Медиите на 21 век. Онлайн издание за изследвания, анализи и критика на медиите, връзките с обществеността и рекламата. 23 февруари 2015, 14 стр., ISSN 1314-3794. https://www.newmedia21.eu/izsledvaniq/integrirane-na-parformansa-v-izmereniyata-na-pr-kampaniite/

Христова, Христина (2015) Корпоративна социална отговорност и бранд позициониране В: Медиите на 21 век - онлайн издание за изследвания, анализи, критика на медиите, връзките с обществеността и рекламата, 29 октомври 2015 г., 10 стр.,ISSN 1314-3794. ] https://www.newmedia21.eu/analizi/korporativna-sotsialna-otgovornost-i-brand-pozitsionirane/

Христова, Христина (2020) Корпоративное гражданство как конкурентное преимущество Научные вести - междунардный научный журнал, 2020, №3(20), (online), с.177-187, ISSN 2619- 1245.

Христова, Христина (2019) Пиар на дестинация в икономиката на преживяванията В:Управление и образование - академично списание, Университет "Проф. д-р Асен Златаров", 2019, гл. редактор: И.Димитров. Том 15 (2), с. 144-151,ISSN 13126121, COBISS.BG-ID - 1122054372

Христова, Христина (2017) Роли и трансформации на празниците в брандинга на градовете В: Годишник на Бургаския свободен университет, 2017, том XXXVI,c.83-94, ISSN: 1311-221X

Христова, Христина (2014) Роля на специалните събития в развитието на градския брендинг В: Медиите на 21 век - онлайн издание за изследвания, анализи и критика на медиите, връзките с обществеността и рекламата. 12 март 2014, 13 стр., ISSN 1314-3794.https://www.newmedia21.eu/analizi/rolya-na-spetsialnite-sabitiya-v-razvitieto-na-gradskiya-brending

Христова, Христина (2016) Територии на съучастието В: Проглас - издание на Филологическия факултет при ВТУ "Св.св. Кирил и Методий", 2016, бр.1, с. 28 - 42, ISSN 0861-7902, COBISS.BG-1279931108

Христова, Христина (2018) Фалшиви новини в корпоративните комуникации В: Медии и комуникации на 21.век. Велико Търново: Св. св. Кирил и Методий, 2018, бр. 2, с. 31 - 40, ISSN: 2603-3801 (Online), ISSN: 2603-3089 (Print) - Национален референтен списък на съвременните български научни издания с научно рецензиране. COBISS.BG-ID – 1285464036

Христова, Христина (2012) Фестивалът "Сцена на вековете" - метонимия на мащабен брандинг процес В: Медиите на 21 век - онлайн издание за изследвания, анализи и критика на медиите, връзките с обществеността и рекламата. 9 август 2012 г., 13 стр., ISSN 1314-3794

Христова, Христина (2017) Фестивалът в развитието на културните индустрии. В: STUDIA PHILOLOGICA UNIVERSITATIS VELIKOTARNOVENSIS, 2017,Том 36, бр. 2, c. 25-38, ISSN 2534-9236, COBISS.BG-ID 1277647332

Хънтов, Владимир (2011) Арестът и оставката на Доминик Строс-Кан, изпълнителен директор на МВФ, в заглавията на българските и руските медии (езикови аспекти). Дни на науката 2011. Великотърновски клон на Съюза на учените в България. Велико Търново, 2011, том 1, стр. 134-139. ISSN 1314-2283.

Хънтов, Владимир (2011) Выбор страны-организатора Чемпионата мира по футболу 2018 года в заголовках (первые реакции некоторых российских СМИ). Текст. Структура и семантика. Доклады XIII Международной конференции. Том 1, том 2. Отв. редактор Е.И. Диброва. Москва, ТВТ Дивизион, 2011, т. 1, стр. 221-229. ISBN 978-5-98724-093-9.

Хънтов, Владимир (2011) За необходимостта от специализирана чуждоезикова компетентост в Националната служба за растителна защита (НСРЗ) Дни на науката 2010. Съюз на учените в България. Клон Велико Търново. Редакционна колегия: проф. дтн Михаил Харалампиев, проф. д-р Валентина Стоянова, проф. д-р Димитър Цветков, доц. д-р Лиляна Бояджиева, н.с. Невяна Бъчварова. Велико Търново, 2011, стр. 24-29. ISSN 1314-2283.

Хънтов, Владимир (2016) Некоторые аспекты языковой войны в печатных текстах русскоязычных СМИ Tekst jako kultura. Kultura jako tekst. Текст как культура. Культура как текст. Tom 3. Nowożenowa Z., Kananowicz T. (red.). Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2016, s. 41-52. ISBN 978-83-7865-488-9.

Хънтов, Владимир (2011) Отставка Юрия Лужкова с поста мэра Москвы: языковые аспекты указа президента Медведева и заголовков в некоторых российских СМИ Русский язык в коммуникативном пространстве современного мира: Сборник материалов Международной конференции 24-26 ноября 2010. Под научной ред. Н.Д.Котовчихиной, Р.Б.Сабаткоева. Москва, Экон-информ, 2011, стр. 466-472. ISBN 978-5-9506-0704-2.

Цонева, Лиляна (2011) Цонева Л. М. Имена российских политиков в болгарском политическом дискурсе . - В: Политическая лингвистика, №35, Екатеринбург, 2011, С. 58-66. ISSN 1999-2629 ERIH PLUS Национальная российская библиотека: NLR01 002697200 Екатеринбург, Русия

Цонева, Лиляна (2012) Цонева Лиляна. Българската политическа метафора. Велико Търново, изд. “ИВИС”, 2012, 258 с., ISBN 978-954-2968-21-4 (рецензент – проф. д-р Върбан Вътов) Велико Търново

Цонева, Лиляна (2012) Цонева Лиляна. Думата криза в медийния дискурс. Велико Търново, изд. “ИВИС”, 2012, 215 с., ISBN 978-954-2968-31-3 (рецензент – проф. д-р Валентина Стоянова) COBISS.BG-ID-1249083108 Велико Търново

Цонева, Лиляна (2013) Цонева Лиляна. Имена политиков в современном медиадискурсе (на материале русского и болгарского языков)// Ономастикон с позиций саморегуляции текста. Монография. – Славянск-на-Кубани, 2013, С. 260-283. ISBN 978-5-91980-054-5. 284 стр. Славянск на Кубан, Русия

Цонева, Лиляна (2011) Цонева Лиляна. Метафоры пути в болгарском политическом дискурсе. - В: Политическая лингвистика, 4(38), 2011, Екатеринбург, С. 162-169. ISSN 1999-2629 ERIH PLUS Екатеринбург, Русия

Цонева, Лиляна (2013) Цонева Лиляна. Отражение темы эмиграции в современном медиадискурсе. - В: Русское зарубежье и славянский мир. Сб. трудов, Белград, 2013, С. 395-408. ISBN 978-86-7391-031-4. Белград, Сърбия

Чернева, Стефка (2017) Книгата и четенето в живота на студентите от Велико Търново / / Трудове на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий". Обществени комуникации и инф. науки : Фак. Математика и информатика. -В. Търново : ВТУ Св. св. Кирил и Методий, с. 155-197

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/