Публикации в научна област/раздел Обществени комуникации и информационни науки / Public Communications and Information Sciences


Андреева, Десислава (2005) “Setting the Agenda”, или за медийните ефекти върху общественото мнение (Maxwell McCombs ‘Setting the Agenda. The mass media and public opinion’). Издател, г.VІІ, 2005, бр.1, с. 40 – 55. Виж същото в разширен вид в Електронно списание LiterNet, 24.04.2006, № 4 (77) Available from:

Андреева, Десислава (2016) „Изключващият” дискурс, или за медийното несъзнавано (из медиарефлексията на евроинтеграцията). Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 06.01.2016. ISSN 1314-3794

Андреева, Десислава (2006) „НИЕ, МЕДИИТЕ” и началото на гражданската журналистика (Dan Gillmor ‘We The Media: Grassroots Journalism By the People, For the People’). Издател, г.VІІІ, № 3-4, 2006, с. 64 – 73.

Андреева, Десислава (2005) Al-Jazeera: медийната перла на арабския свят (Mohamed el-Nawawy и Adel Iskandar ‘Al-Jazeera’). Издател, г. VІІ, № 4, 2005, с. 34 – 42. Виж същото в разширен вид в Електронно списание LiterNet, 02.07.2006, № 7 (80) Available from:

Андреева, Десислава (2007) България в блогосферата: към подстъпите на гражданската журналистика. България в Европейския съюз: първи стъпки. Юбилейна научно-практическа конференция 25 – 27 май 2007 г. София: ГорексПрес, 2007, с.483 – 492

Андреева, Десислава (2006) България пред Европа – 130 години по-рано (Медийната рецепция на една отложена среща). България в Европа – 2007. Международна научно-практическа конференция 2-4 юни 2006 г.С., 2006, с. 475 – 483. Виж същото в Електронно списание LiterNet, 03.01.2007, № 1 (86), Available from: http://www.liternet.bg/publish11/d_andreeva/bylgariia.htm>

Андреева, Десислава (2009) Вестник „Напредък” (1874-1877 г.) и цензурата върху периодичния печат в Османската империя. Архив за поселищни проучвания, 2007, кн. 3-4, с. 12 – 46.

Андреева, Десислава (2015) Журналистика или чурналистика: Предизвикателствата на пиара пред регионалните медии (проучване върху практиката и нагласите на журналистите във Велико Търново). Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 31.10.2015. ISSN 1314-3794.

Андреева, Десислава (2004) За времето, паметта и историята във вестниците на Раковски “Бъдущност” и “Бранител”. Издател, год.VІ, 2004, бр.1, с. 36 – 44.

Андреева, Десислава (2007) За стилистиката на един възрожденски вестник („Ден”, 1876). Библиотеки, четене, комуникации. Пета Национална научна конференция 22 – 23 ноември 2006 г. Посветена на 105 години от рождението на проф. Тодор Боров. В. Търново. В. Търново, 2007, с. 254 – 266.

Андреева, Десислава (2009) Измерения на политическото в медийния дискурс на Възраждането. 130 години модерна българска държавност. Иван Стоянов. 60 години, отдадени на историята и висшето образование. В. Търново, 2009, с. 254 – 287.

Андреева, Десислава (2015) Кои сме и какви сме? (Фрагменти от политическата авторефлексия на българите в предосвобожденския вестникарски дискурс) Годишник на Софийски университет – Факултет по журналистика и масова комуникация. Т. 21 - София : УИ "Св. Климент Охридски", 2015 (с. 17-45). ISSN 1311-4883.

Андреева, Десислава (2006) Криминалната новина в един български възрожденски вестник. Библиотеки, четене, комуникации. Съвременни аспекти на историческата тема в българската книга. Четвърта Национална научна конференция 22 – 23 ноември 2005 г., В. Търново. В. Търново, 2006, с. 204 – 221.

Андреева, Десислава (2009) Медийният образ на Русия, конструиран от цариградския ни периодичен печат през 70-те години на ХІХ век. 130 години от Руско-турската война (1877 – 1878 г.) и Освобождението на България: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”. – Велико Търново, 2009, с. 187 – 209.

Андреева, Десислава (2011) Медия в първо лице: да бъдеш редактор на общински вестник. Регионалните медии като фактор на влияние върху гражданските ценности. Между традицията и модерността. Научна кръгла маса. Изследвания. В. Търново, 2011, с. 46-72.

Андреева, Десислава (2014) Между редовете: из историята на манипулативните техники в българската преса Дванадесета национална научна конференция с международно участие „Библиотеки-четене- комуникации”, 14-15 ноември 2013, Велико Търново : Народна библиотека "П.Р. Славейков", 2014 (с. 292-305). ISSN 1313-8138

Андреева, Десислава (2015) Панорама и мерило Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 22.11.2015. ISSN 1314-3794

Андреева, Десислава (2016) Подменената журналистика. Пиарът в журналитическото съдържание (авторски принос: с. 7-192; 223-245) В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 256 с., ISBN 978-619-208-075-4

Андреева, Десислава (2009) Полето на вестникарските войни – между легализма и гражданската еманципация. Библиотеки – четене – комуникации: Седма Нац. науч. конф., Велико Търново, 21 – 22 ноември 2008 г. : Посв. на 100 год. от обявяването на Независимостта на България. – В. Търново, 2009, с. 270 – 290.

Андреева, Десислава (2009) Политическата комуникация в цариградския периодичен печат през 70-те години на ХІХ век. (Методологични възможности за реконструкция на политическото мислене през Зрялото Възраждане). Трудове на ВТУ: Стопански факултет: Катедра Библиотекознание и масови комуникации: направление „Обществени комуникации и информационни науки”: Т.1, Велико Търново, 2009, с. 169 – 227.

Андреева, Десислава (2010) Политическите пространства на възрожденското любопитство. Между традицията и модерността: Национална научна конференция с международно участие по проекта "Регионалните медии като фактор на влияние върху гражданските ценности", Велико Търново, 11 юни 2009, с. 281-306. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2010.

Андреева, Десислава (2011) Политическият дискурс в цариградския периодичен печат през 70-те години на ХІХ век Българският периодичен печат през Възраждането. Нац. научн. конф., Сливен, 7-8 октомври 2009. – Годишник на Регионален исторически музей – Сливен. Т. ІІ. Сливен, 2011, с.123-138

Андреева, Десислава (2006) Портрети на книгата – в огледалото на Интернет. Книгата и „безкнижната” цивилизация. Трета национална научна конференция с международно участие. София, 1 ноември 2005 г., С. 2006, с. 144-156. Виж също в Електронно списание LiterNet, 31.07.2006, № 7 (80) Available from:

Андреева, Десислава (2015) Прессъобщения versus новини. Наблюдения върху медийната трансформация на PR-текстовете в регионалните вестници. Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието. Научна конференция с международно участие. Т.2. 12-14 юни 2015, Бургас, с. 88-94, ISBN 978-619-7126-11-2

Андреева, Десислава (2014) Редакционният апел – същност и паралели Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 20.01.2014. ISSN 1314-3794.Available from: http://www.newmedia21.eu/analizi/redaktsionniyat-apel-sashtnost-i-paraleli-3/ (21.01.2014). Виж същото в: сп. Либерален преглед. 20.08.2014. Available from: http://www.librev.com/index.php/discussion-culture-publisher/2461-2014-08-20-08-04-21

Андреева, Десислава (2015) Рицари на „малката правда” : В търсене на разследващата журналистика преди Десети ноември 1989 г. Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 04.09.2015. ISSN 1314-3794

Андреева, Десислава (2008) Рицарят от ариергарда (Вестник „Сутрина”). Библиотеки –четене – комуникации. Шеста Национална научна конференция, Велико Търново, 15 – 16 ноември 2007г. Посветена на 180 години от рождението на Петко Р. Славейков. В. Търново, 2008, с. 251 – 271.

Андреева, Десислава (2008) Слухът във възрожденския периодичен печат: особена комуникационна стратегия в политическия разговор на нацията. Книга и комуникация – от идеята до интерпретацията. Национална кръгла маса по случай петнадесетгодишнината на Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 24-25 април 2007 г.. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2008, с.142 -153.

Андреева, Десислава (2008) Цариградският периодичен печат на българите през 70-те години на ХІХ век: практики на оцеляването. Българите във войните за национално освобождение и обединение 1876 – 1919. Доклади и съобщения от Национална научна конференция (Плевен, 20-21 септември 2007 г.), Регионален исторически музей – Плевен, Плевен, 2008, с. 31 – 48.

Бялмаркова, Петя (2015) Антиплагиат – характеристика и приложение VIII Международная научная конференция "Инновации в технологиях и образовании" (КузГТУ), Филиал КузГТУ в г. Белово, Россия

Бялмаркова, Петя (2015) Библиотерапията: философски концепции и перспективи за прилагане в сферата на библиотекознанието VIII Международная научная конференция "Инновации в технологиях и образовании" (КузГТУ), Филиал КузГТУ в г. Белово, Россия

Игнатов, Георги (2014) Дигитални медии и идентичност. XI национална научна конференция с международно участие „Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век“ – 1-2 ноември 2013, София, УниБИТ, За буквите – О писменехь, София, 2014, с. 561–566.

Игнатов, Георги (2010) Електронните издания на регионалния печат в Северна България. Национална научна конференция с международно участие “Между традицията и модерността” 11 юни 2009, Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2010, с. 55 - 62 .

Игнатов, Георги (2009) Журналистиката в мрежата - алтернатива или допълнение на традиционните медии. Трудове на Великотърновския университет “Св. Св. Кирил и Методий”, Обществени комуникации и информационни технологии, Т. 1, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2009, с. 281 - 301.

Игнатов, Георги (2014) Защо обичаме социалните мрежи? XII национална научна конференция с международно участие „Библиотеки, четене, комуникации“ – 14-15 ноември 2013, Велико Търново, РБ “П. Р. Славейков” – Булгед ООД, Велико Търново, 2014, с. 213 – 221

Игнатов, Георги (2013) Книжна мобилност. XI национална научна конференция “Библиотеки, четене, комуникации.”, 16 - 17 ноември 2012, Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2013, с. 239 - 249

Игнатов, Георги (2012) Модели за финансиране на национални и регионалните медии. Десета национална научна конференция с международно участие “Библиотеки, четене, комуникации.”, 17 – 18 ноември 2011, Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2012, с. 164 – 175

Игнатов, Георги (2015) Пътят на радиото в дигиталния свят. Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 02. 11. 2015.

Игнатов, Георги (2012) Регионалните медии и промените в информационната инфраструктура в условия на глобална криза. Девета национална научна конференция с международно участие “Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век”, 1 - 2 ноември 2011, София, УниБИТ.

Игнатов, Георги (2009) Телевизионното съдържание в мрежата – форми на обхват. Седма национална научна конференция “Библиотеки, четене, комуникации.”, 21 - 22 ноември 2008, Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2009, с. 306 - 313.

Инджов, Иво (2016) „За "Теорията на демокрацията“ Инджов, Иво. Рецензия за „За "Теорията на демокрацията“. В: Дойков, Йордан. „Теория на демокрацията (по Джовани Сартори), CD-методическо пособие. София: "За буквите - О писменехь", 2016 (с. 8-9). ISBN 978-619-185-219-2.

Инджов, Иво (2008) Die Fernsehtransformation in Bulgarien: Die Rolle des Fernsehens im Prozess der europäischen Integration Indzhov, Ivo. Die Fernsehtransformation in Bulgarien: Die Rolle des Fernsehens im Prozess der europäischen Integration. - Saarbrücken: VDM Verlag Dr. Müller, 2008. - 296 S. ISBN: 978-3-639-01591-1 (zugl. Frankfurt (Oder), Europa-Universität Viadrina, Diss., 2005, online verfügbar unter: http://edocs.ub.euv.frankfurto.de/data/dissertations/kuwi/2005/indzhov. ivo. pdf).

Инджов, Иво (2016) Die Genossenschaftsidee in Südosteuropa in ihrer historischen Entwicklung Indzhov, Ivo. Die Genossenschaftsidee in Südosteuropa in ihrer historischen Entwicklung // Südosteuropa Mitteilungen, München: Südosteuropa Gesellschaft, 2016, 05-06/56. Jhg., Beiheft zu den 13. Frankfurter Medienrechtstagen 2016 "Mediengenossenschaften - Strategie zur Stärkung des unabhängigen Journalismus in Ost- und Südosteuropa", 27.-28. Januar, Europa-Universität Viadrina, Frankfurt (Oder), (S. 47 - 52). ISSN: 0340-174-X.

Инджов, Иво (2003) Fernsehen zwischen Macht und Markt. Die D(E)ffekte des dualen Rundfunksystems in Bulgarien Indzhov, Ivo. Fernsehen zwischen Macht und Markt. Die D(E)ffekte des dualen Rundfunksystems in Bulgarien // Разширена и преработена версия на доклад, изнесен на конференцията на Center for Advanced Central European Studies, Европейски университет "Виадрина", Франкфурт на Одер, ноември 2002, http://www.medienanalyse-online.de/Fernsehen%20in%20Bulgarien/Bulgarien_Startseite.htm (34 стр.) (посетена на 2 март 2004).

Инджов, Иво (2011) Korruption in bulgarischen Printmedien Indzhov, Ivo. Korruption in bulgarischen Printmedien // Osteuropa-Recht, Berlin: Berliner-Wissenschaftsverlag, 2011, 1, Beiheft zu den 9. Frankfurter Medienrechtstagen 2010 "Staatliche Maßnahmen zur Behinderung freier Berichterstattung in Ost- und Südosteuropa - Stand und Gegenstrategien", 24.-25. November, Europa-Universität Viadrina, Frankfurt (Oder) (S. 37-41). ISBN 978-3-8305-1932-4.

Инджов, Иво (2010) Medienmacht und Medienvielfalt in Bulgarien Indzhov, Ivo. Medienmacht und Medienvielfalt in Bulgarien // Osteuropa-Recht, Berlin: Berliner-Wissenschaftsverlag, 2010, 1, Beicheft zu den 8. Frankfurter Medienrechtstagen 2009 "Medienvielfalt in Ost-/Südosteuropa - Stand, Notwendigkeit und Perspektiven", 25.-26. November, Europa-Universität Viadrina, Frankfurt (Oder) (S. 40-45). ISBN 978-3-8305-1785-6.

Инджов, Иво (2013) Tabuthemen in bulgarischen Printmedien. Staatsmacht, Kapital und Menschenrechte – über diese drei Themenblöcke berichten bulgarische Medien zu selektiv Indzhov, Ivo. Tabuthemen in bulgarischen Printmedien. Staatsmacht, Kapital und Menschenrechte – über diese drei Themenblöcke berichten bulgarische Medien zu selektiv // Journalistik Journal, 2013, 16 Jhg./1, S. 38-39. ISSN: 1617-447x. (Също и в: European Journalism Observatory, 31.10.2012, http://de.ejo-online.eu/7327/ethik-qualitatssicherung/tabuthemen-in-bulgarischen-printmedien (посетена на 3 ноeмври 2012 г.).

Инджов, Иво (2011) Zum Phänomen bezahlter Nachrichten in Bulgarien Indzhov, Ivo. Zum Phänomen bezahlter Nachrichten in Bulgarien // Osteuropa-Recht, Berlin: Berliner-Wissenschaftsverlag, 2011/4 (S. 411-416). ISSN 0030-6444.

Инджов, Иво (2016) Амбивалентният характер на политическата коректност и медиите Инджов, Иво. Амбивалентният характер на политическата коректност и медиите // "Проглас": Филологическо списание. - Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2016, кн. 1/XXV, file:///C:/Users/Ivo/Downloads/%D0%97%D0%B5%D1%8F%D1%85%D1%81/5%20(3).pdf (с. 74-91). ISSN: 2367-8585.

Инджов, Иво (2018) Борба с фалшивите новини с инструментариума на закона и на саморегулацията - българският случай Инджов, Иво. Борба с фалшивите новини с инструментариума на закона и на саморегулацията - българският случай // "Медии и комуникации на 21. век". - Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2018, кн. 2 (с.48-60). ISSN: 2603-3089.

Инджов, Иво (2012) Въведение в журналистиката Рус-Мол, Щефан / Инджов, Иво. Въведение в журналистиката. София: Изток-Запад, 2012, 416 стр. (авторски принос на И.И. - 81 стр.). ISBN: 978-954-321-991-9.

Инджов, Иво (2012) Еврейският въпрос в огледалото на българската преса: 1940-1944 г. Инджов, Иво. Еврейският въпрос в огледалото на българската преса: 1940-1944 г. В: "Еврейската тема“ в българския печат (1940 – 1944 г.) и в киното, сб. София: Институт за модерна политика / Център за еврейски изследвания, СУ „Св. Климент Охридски“, 2012. (с. 5-92). ISBN: 978-954-92740-4-2. Публикувано на: http://www.modernpolitics.org/wp-content/uploads/kniga2_R_Corrections.pdf (посетена на 18.04.2015).

Инджов, Иво (2017) Журналистиката - учебник и наръчник Рус-Мол, Щефан; Инджов, Иво. Журналистиката - учебник и наръчник. второ актуализирано и преработено издание, София: Издателство "Изток - Запад", 2017. 488 с. (авторски принос на И.И. - 100 с.). ISBN: 978-619-01-0005-8.

Инджов, Иво (2015) Журналистът като homo oeconomicus maturus – медиите между пазара и обществената мисия Инджов, Иво. Журналистът като homo oeconomicus maturus – медиите между пазара и обществената мисия // Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 26 октомври 2015, http://www.newmedia21.eu/analizi/zhurnalistat-kato-homo-oeconomicus-maturus-mediite- mezhdu-pazara-i-obshtestvenata-misiya/#more-3213 (посетена на 15 април 2016) (9 стр.). ISSN: 1314-3794.

Инджов, Иво (2014) Комуникационната активност на българските евродепутати в социалните медии Инджов, Иво / Димитрова, Михайлина. Комуникационната активност на българските евродепутати в социалните медии // Международни отношения, 2014, 2, стр. 63-84 (авторски принос на И.И. - 16 стр.). ISSN 0324-1092.

Инджов, Иво (2018) Контролираният печат и антиеврейската пропаганда: "Еврейският въпрос" в огледалото на българските вестници (1940-1944) Инджов, Иво. Контролираният печат и антиеврейската пропаганда: "Еврейският въпрос" в огледалото на българските вестници (1940-1944), Publisher: GlobeEdit, 2018. 133 с. ISBN: 978-613-8-24330-4.

Инджов, Иво (2011) Медиите – между свободата, политиката и бизнеса Инджов, Иво. Медиите – между свободата, политиката и бизнеса. София: Институт за модерна политика, 2011, 226 стр. (авторски принос на И.И. - 204 стр.). ISBN 978-954-92740-1-1.

Инджов, Иво (2007) Политическото посредничество в епохата на "Биг Брадър" Инджов, Иво. Политическото посредничество в епохата на "Биг Брадър"// "Политически изследвания", изд.: Българска асоциация за политически науки / Институт за политически и правни изследвания, 2/2007, 83-94. ISSN: 0861-4830.

Инджов, Иво (2016) Рецензия за монографията "Подменената журналистика" Инджов, Иво. Рецензия за монографията "Подменената журналистика". В: Андреева, Десислава; Маздрашка-Михова, Фани. Подменената журналистика: Пиарът в журналистическото съдържание. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий" (2 стр.; на четвърта корица - откъс от рецензията). ISBN: 978-619-208-075-4.

Инджов, Иво (2015) Рецепти за отговорност и прозрачност на българските медии Инджов, Иво. Рецепти за отговорност и прозрачност на българските медии // Преработена и разширена версия на доклада „MediaAcT (Media Accountability and Transparency) - отговорност и прозрачност в медиите. Проблеми, модели и перспективи за България“, изнесен на 20.09.2015 г. на Международната журналистическа среща във Варна на тема „Икономическата криза свършва, но кризата в медиите – Не! Защо?“. В: "Хаштаг-BG", 22.09.2015, http://hashtag-bg.com/articles/23825/рецепти-за-отговорност-и-прозрачност-на-българските-медии (посетена на 22.09.2015 г.) (12 стр.).

Инджов, Иво (2013) Телекрацията на Борисов? Телекрацията на Борисов. София: Институт за модерна политика, 17.02.2013, http://www.modernpolitics.org/?p=4249 (посетена на 18 февруари 2013 г.) (9 стр.).

Инджов, Иво (2013) Темите табу в българските печатни медии, 2012: Представяне на резултатите от едноименния пилотен проект за изследване на феномена „agenda cutting“ Инджов, Иво. Темите табу в българските печатни медии, 2012: Представяне на резултатите от едноименния пилотен проект за изследване на феномена „agenda cutting“. В: Темите табу в медиите, съст. - същия. София: Институт за модерна политика, 2013 (с. 7-33). ISBN: 978-954-92740-2-8.

Инджов, Иво (2013) Темите табу в медиите Инджов, Иво, съст. Темите табу в медиите. София: Институт за модерна политика, 2013 (111 стр.). ISBN: 978-954-92740-2-8.

Инджов, Иво (2014) Темите табу в онлайн медиите – 2014 Инджов, Иво. Темите табу в онлайн медиите – 2014 // Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи и критика, 11.12.2014, http://www.newmedia21.eu/content/2014/12/BGonline-medii-temi-tabu2014.pdf (посетена на 15 декември 2014 г.) (34 стр.). ISSN: 1314-3794 (Публикацията е налична и на сайта на Института за модерна политика: Проект „Темите табу в българските онлайн медии – 2014“. Резултати и анализ, http://www.modernpolitics.org/wp-content/uploads/IMP-report-taboo-topics-260614.pdf (посетен на 15 декември 2014 г.)).

Инджов, Иво (2013) Топ-10 на темите табу в българските онлайн медии, 2013: Бели петна в осведомяването са финансирането на медиите и проблеми от сферите на властта, капитала и правата на потребителите Инджов, Иво. Топ-10 на темите табу в българските онлайн медии, 2013: Бели петна в осведомяването са финансирането на медиите и проблеми от сферите на властта, капитала и правата на потребителите. В: Темите табу в медиите, съст. - същия. София: Институт за модерна политика, 2013 (с. 34-60). ISBN: 978-954-92740-2-8.

Коцев, Русин (2017) Още веднъж за асиметрията в асихнронната интернет комуникация Годишник на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски". Факултет по хуманитарни науки

Маздрашка-Михова, Фани (2015) Журналистика или чурналистика: Предизвикателствата на пиара пред регионалните медии (проучване върху практиката и нагласите на журналистите във Велико Търново. Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 31.10.2015. (09.11.2015).

Маздрашка-Михова, Фани (2013) Проблемът „Свръхпредлагане на еднообразна информация в регионалните медии в България – опит за дефиниране на причините Библиотеки – четене – комуникации(16-17 ноември 2012),сборник с доклади от научна конференция. В.Търново 2013, с. 202 – 206.

Маздрашка-Михова, Фани (2010) ВО и местна власт – един (не)възможен модел Библиотеки, четене, комуникации 2009, (сборник с доклади от научна конференция). В.Търново 2010. с. 309-330

Маздрашка-Михова, Фани (2006) Връзки с обществеността и медии в публичната комуникация на местната власт България в Европа – 2007, С., 2006;с. 505-510

Маздрашка-Михова, Фани (2006) За новия вестник “Янтра Днес” Янтра – седмичник за култура и просвета 1935 – 1937, Библиография, В. Търново 2006. с. 96-103

Маздрашка-Михова, Фани (2015) Историческите възстановки като специално събитие. Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 13.03.2015 (18.03.2015)

Маздрашка-Михова, Фани (2016) Локални проекции//Андреева, Десислава и др. Подменената журналистика. Пиарът в журналитическото съдържание/Десислава Андрева, Фани Маздрашка-Михова, В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 256 с., ISBN 978-619-208-075-4 В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий"

Маздрашка-Михова, Фани (2013) Медийни реакции на кризисни събития(Наблюдение над оформителските решения на първите страници на българските ежедневници при кризисни събития ) Етнопсихолингвистични и социолингвистични аспекти на езика на медиите в България, Бургас 2013, с. 143 -153.

Маздрашка-Михова, Фани (2015) Прессъобщения versus новини. Наблюдения на медийната трансформация на PR текстовете в регионалните вестници Научна конференция с международно участие „Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието”, Т. ІІ, БСУ, 12-13 юни 2015, Бургас, 88-94

Маздрашка-Михова, Фани (2007) Проблеми на публичната комуникация на Общинския съвет Библиотеки, четене, комуникации ¬ 2006, сборник с доклади от научна конференция, Велико Търново 2007. с. 229-234

Маздрашка-Михова, Фани (2010) Публичната комуникация на местната власт в условия на икономическа криза – проблеми и възможности Икономиката и социалната политика на България в условията на съвременната глобална криза”(11-12 декември 2009), сборник с доклади от Юбилейна научно-практическа конференция, С., 2010., с. 308-318.

Маздрашка-Михова, Фани (2010) Регионални медии и предизборни кампании – между манипулацията и обективността “Между традицията и модерността”, (Сб. с доклади на Националната научна конференция за книгата, печатните комуникации и регионалните медии 11 юни 2009 г. В. Търново) В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий” 2010. с.106-121

Маздрашка-Михова, Фани (2007) Спортът в предизборните кампании на местната власт Спорт и комуникации, НБУ, сборник, С., 2007, електронно издание

Павлова, Илиана (2016) Apps комуникацията (комуникацията чрез приложения за мобилни устройства) сп. Реторика и комуникации, №22, април 2016. ISSN 1314-4464

Павлова, Илиана (2015) Social Semantic Journalism: социална журналистика – семантичен уеб Медиите на 21. век: онлайн издание за изследвания, анализи, критика на медиите, връзките с обществеността и рекламата, http://www.newmedia21.eu. ISSN 1314-3794 Публикувано на 03.11.2015 г. Обем - 25 стандартни страници.

Павлова, Илиана (2016) Бранд журналистика сп. Проглас, бр. 1, 2016, с. 9 – 27. ISSN 2367-8585

Павлова, Илиана (2004) Възрожденски очертания. Фигури и карти, път и памет. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 191. с. ISBN 954-524-393-7

Павлова, Илиана (2012) Да споделяш в облаците. Новите медии и журналистиката. Велико Търново: Фабер, 192 с. ISBN: 978-954-400-716-4

Павлова, Илиана (2018) Епохата на постистина: алгоритми, емоции, власт. Медии и комуникации на 21. век. УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2018/2, с. 7-16. ISSN: 2603-3801 (Online), ISSN: 2603-3089 (Print)

Павлова, Илиана (2009) Журналистиката – литература de facto? сп. Проглас, кн. 1, 2009, 68–79.

Павлова, Илиана (2016) Марка за различие (Рецензия за: Серезлиев, Стефан. Интегрирани маркетингови комуникации, бранд и графичен дизайн: между дефинициите и перспективите. София: Ваньо Недков, 2014.) сп. Проглас, кн. 1, 2016, с. 210 – 212. ISSN 2367-8585

Павлова, Илиана (2017) Мениджмънт на отношенията в онлайн политическите комуникации. Медии и комуникации на 21. век. УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2017/1, с. 7 - 11. ISSN: 2603-3801 (Online), ISSN: 2603-3089 (Print)

Павлова, Илиана (2013) Модераторът, свободата на словото и новите медии. Лична свобода и медии. Серия Обществени комуникации 3. Катедра по журналистика и масови комуникации на ШУ „Еп. Константин Преславски”, Изд. "Фабер", с. 160 – 169. ISBN: 978-619-00-0073-0

Павлова, Илиана (2008) Новият „нов журнализъм” или за журналистиката без журналисти. сп. Литературата, София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2008, № 4, 182 – 191.

Павлова, Илиана (2010) Образование онлайн – възможности и перспективи. Сб. Теория и практика на съвременото чуждоезиково обучение. В. Търново: ИВИС, 2010, 159 – 165.

Павлова, Илиана (2018) Персонален имидж и трансмедийни разкази. Свят и смисъл. Сборник в чест на проф. дфн Валери Стефанов. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2018, с. 527–536.

Павлова, Илиана (2016) Предговор. Криминалното – факти и фикции. Серия „Обществени комуникации“, № 6, Катедра по журналистика и масови комуникации, ШУ „Еп. Константин Преславски“, Фабер: 2016, с. 9 – 11. ISBN 978-619-00-0512-4

Павлова, Илиана (2016) Професия журналист: 21. век. Теоретични измерения, комуникационни модели, медийни практики Велико Търново: Фабер, 2016, 232 с. ISBN 978-619-00-0464-6

Павлова, Илиана (2015) Роботът журналист Нови медии, аудитории, бизнесмодели. Серия Обществени комуникации 5. Катедра по журналистика и масови комуникации на ШУ "Еп. К. Преславски", Изд. Фабер, с. 92 – 102. ISBN: 978-619-00-0354-0

Петров, Милко (2015) „Минута е много”. Образование чрез развлечение. Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика на медиите, връзките с обществеността и рекламата, http://www.newmedia21.eu. ISSN 1314-3794 Публикувано на 16.02.2015.

Петров, Милко (1998) Америка - врява и разум. Журналистиката на САЩ в контекста на социалния живот (1883 - 1987) Университетско издателство на СУ "Св. Климент Охридски", 1998. 448 с. 954-07-1272-6

Петров, Милко (2010) Америка - социалният тропик. Социум и медии на САЩ от Пулицър до Мърдок. София: Сиела, 2010. 532 с., ISBN 978-954-28-0806-0

Петров, Милко (2016) Бежанците. Медиен образ и културни проекции. Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика на медиите, връзките с обществеността и рекламата, http://www.newmedia21.eu. ISSN 1314-3794 Публикувано на 01.04.2016.

Петров, Милко (2012) Дигиталните медии. Речник на основните понятия. В съавт. с М. Пешева, М. Попова и др. Велико Търново, Фабер, 2012. ISBN 978-954-400-813-0 Достъпно на адрес: http//www.newmedia21.eu/content/2011/11/MediaWords.pdf

Петров, Милко (2010) Думите на медийния преход. В съавт. с М. Пешева, М. Попова, Хр. Кафтанджиев и др. Велико Търново, Фабер, 2010. ISBN 978-954-400-325-8

Петров, Милко (2012) Медиите в Европа. В съавторство с Мария Попова, Мария Вазински Велико Търново, Фабер, 2012. 374 с. ISBN 978-954-400-704-1

Петров, Милко (2014) Медийни войни, изпълнени с нови идеи Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика на медиите, връзките с обществеността и рекламата. Публикувано 07.12.2014. http://www.newmedia21.eu. ISSN 1314-3794

Петров, Милко (2015) Нов глас на медийния площад. Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика на медиите, връзките с обществеността и рекламата, 17.09.2015. http://www.newmedia21.eu. ISSN 1314-3794

Петров, Милко (2010) Новите предизвикателства пред журналистиката на САЩ (1998 – 2008) Медии и обществени комуникации. Научно електронно списание за медии, PR, журналистика, бизнес комуникация и реклама. Бр. 4, 2010. ISSN 1313-9908

Петров, Милко (2014) Новият образ на вестника - огледало или прозорец? От век на век, от слово към слово. Сборник в чест на проф. дин Филип Панайотов. С.,Университетско издателство на СУ"Кл.Охридски", 2014 г. 249-257с. ISBN 978-954-07-3775-1

Петров, Милко (2005) Персоналният имидж. Изграждане, контрол, рецепция С., ФЖМК и Атлантис – медиа. 2005. 302 с. ISBN 9548194694

Петров, Милко (1998) Публицистиката - история, теория, жанрове София, 1998.

Петров, Милко (2011) Радиосредата: 2001 – 2010: Програми, аудитория, реклама, цифровизация. (В съавт. с М. Пешева, Л. Райчева и др.). Велико Търново: Фабер, 2011, 410 с. ISBN 978-954-400-507-8

Петров, Милко (2012) С възрожденски патос Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 31.01.2012. http://www.newmedia21.eu. ISSN 1314-3794

Петров, Милко (2015) Страхът като медийно оръжие. Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика на медиите, връзките с обществеността и рекламата, 17.05.2015. http://www.newmedia21.eu. ISSN 1314-3794

Петров, Милко (2011) Телевизионната среда: 2001 – 2010: Програми, аудитория, реклама, регулация, цифровизация. В съавт. с М. Пешева, Л. Райчева и др. Велико Търново: Фабер, 2011, 420 с. ISBN 978-954-400-584-9

Петров, Милко (2015) Топосът и неговата роля в медийната рецепция Медиите на 21. век: онлайн издание за изследвания, анализи, критика на медиите, връзките с обществеността и рекламата, 20 декември 2015. http://www.newmedia21.eu. ISSN 1314-3794

Петрова, Мариана (2017) Организация и управление на автоматизираното профилиране в контекста на защитата на личните данни 3.5. Обществени комуникации и информационни науки, докторска програма „Организация и управление на информационни процеси“

Пешева, Маргарита (2012) Дигиталните медии. Речник на основните понятия. В съавторство: Милко Петров, Мария Попова и др. Велико Търново, Фабер, 2012. 314 с. ISBN 978-954-400-813-0

Пешева, Маргарита (2015) Враждебна реч и език на омразата.Телевизионни практики. Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 27.12.2015.

Пешева, Маргарита (2015) Да приемеш професионалното предизвикателство Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 22.09.2015.

Пешева, Маргарита (2013) Дигитални новини на деня. Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 06.02.2013.

Пешева, Маргарита (2012) Медийният свят става все по-цялостен и трудно обозрим. Newmedia21.eu. Медиите на 21 век - онлайн издание за анализи, изследвания и критика на медиите, връзките с обществеността и рекламата. Раздел „Критика” ISSN 1314-3794

Пешева, Маргарита (2012) Науката се нуждае от публичност и държавно финансиране, в: сп. Научни изследвания, онлайн списание на ФНИ, 2012 г., бр.1. сп. Научни изследвания, онлайн списание на ФНИ, 2012 г., бр.1.

Пешева, Маргарита (2012) Новата журналистика – във времето на „облачните” технологии Newmedia21.eu. Медиите на 21 век. Онлайн издание за анализи, изследвания и критика на медиите, връзките с обществеността и рекламата. ISSN 1314-3794. Публикувано на 2 октомври 2012 г.

Пешева, Маргарита (2011) Радио и телевизионната среда: 2001 - 2010 г. Демография, програми, аудитория, поведение Велико Търново, Фабер, 2011.

Пешева, Маргарита (2013) СЕМ: 2001 – 2010 г. Регулаторни практики. Велико Търново, Фабер, 2013. 553 с. ISBN 978-954-400-908-3

Пешева, Маргарита (2012) Ценно изследване за интернет и дигиталната политика Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 20.02.2012.

Радева, Живка (2018) Книгознание във време на преход. // Историография на преходите : Национална научна конференция. - В. Търново, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, 15-16 окт. 2015. Велико Търново

Радева, Живка (2013) Radeva, Zhivka. Biblioteka jako galleria – od wewnątrz. Zdziejòw Biblioteki Narodowej im. Petko Sławejkowa w Wielkim Tyrnowie. // Bibliotekarz Podlaski : Ogòlnopolskie naukowe pismo bibliotekoznawcze I bibliologiczne, [2013], № 1 (ХХVІ), с. 69-78. ISSN 1640-7806 Бялисток, Полша

Радева, Живка (2016) Библиотечните издания и достъпът до книжовното наследство. Традиции и промени. // Достъп до книжовното културно-историческо наследство чрез библиотеките : Национална кръгла маса, посветена на 155-годишнината от създаването на Габровската библиотека : Габрово, РБ „Априлов-Палаузов“, 26-27 октомври 2016 г. : РБ „Априлов-Палаузов“. Габрово

Радева, Живка (2014) Издателски приоритети в последните години на Възраждането. // По следите на българската книга : Описи. Находки. Библиология. – Пловдив, 2014. – с. 68-78. ISBN 9789549546170 Пловдив

Радева, Живка (2016) Книга с голям информационен заряд. // Владева, Павлина. Велико Търново в калейдоскопа на времето. – В. Търново, 2016, с. 5-8. Велико Търново

Радева, Живка (2018) Книгите и градският живот през погледа на Петко Славейков и Любен Каравелов. – Библиотеки, четене, комуникации : Шестнадесета национална научна конференция с международно участие. - В. Търново, 2018, с.57-64. Велико Търново

Радева, Живка (2015) Книговедски публикации в периодичния печат през Възраждането – начален период на българското книгознание. // [Двадесет и пет] 25 години факултет „Математика и информатика” : Юбилейна научна конференция. – В. Търново, 2015, с. 158-163. (DVD) Велико Търново

Радева, Живка (2016) Книгоиздаване и книгознание през Възраждането : Към въпроса за книжовните приоритети на българите. // Трудове на ВТУ : Обществени комуникации и информационни науки. – Т. 7. – В. Търново, 2016, с. 89-116. ISSN 2367-8135 Велико Търново

Радева, Живка (2015) Книжните поредици : Към проблема за издателските практики при социализма. // Библиотеки, четене, комуникации : Тринадесета национална научна конференция с международно участие. – В. Търново, 2015, с. 145-152. ISSN 1313-8138 Велико Търново

Радева, Живка (2014) Любен Каравелов – приноси във възрожденското книгознание. // Българско възраждане : Идеи. Личности. Събития : Год. Общобълг. комитет Васил Левски : Т. 15. – Русе, 2014, с. 120-126. ISSN 1311 1337. Русе

Радева, Живка (2016) Прояви на библиофилството през Възраждането. // Библиотеки, четене, комуникации : Четиринадесета национална научна конференция с международно участие. – В. Търново, 2016, с. 37-43. ISSN 1313-8138. Велико Търново

Радева, Живка (2007) Радева, Живка и др. Библиография на с. Павел. // Село Павел, Великотърновско : Изследвания. Документи. Спомени. – В. Търново, 2007, с. 436-456. Велико Търново

Радева, Живка (1996) Радева, Живка. Априлското въстание в Първи революционен окръг, отразени в художествената литература : Библиография. – В. Търново : Нар. библ. П. Р. Славейков, 1996. – 28 с. Велико Търново

Радева, Живка (2010) Радева, Живка. Библиотеката като галерия – поглед отвътре. // Култура и памет : 120 години от създаването на Народна библиотека „П. Р. Славейков” – В. Търново. – В. Търново, 2010, с. 7-24. Велико Търново

Радева, Живка (2000) Радева, Живка. Велико Търново през Възраждането : Библиография. // Радев, Иван. История на Велико Търново XVIII-XIX в. - В. Търново, 2000, с. 723-832. Велико Търново

Радева, Живка (2012) Радева, Живка. Възгледите на Петко Славейков за сборните издания през Възраждането. // Библиотеки, четене, комуникации : Десета национална научна конференция научна конференция с международно участие. – В. Търново, 2012, с. 292-301. ISSN 1313-8138. Велико Търново

Радева, Живка (2001) Радева, Живка. Димитър Талев : Библиография (1978-1998 г.). // Станков, Иван. На пътя на историята : Творчеството на Димитър Талев. – В.Търново, 2001, с. 127-143. Велико Търново

Радева, Живка (2007) Радева, Живка. Емилиян Станев 1907 – 2007 : Биобиблиография / Ред. Р. Пенчева. – В. Търново : Нар. библиотека „П. Р. Славейков”, Къща – музей „Емилиян Станев”, 2007. – 388 с. Велико Търново

Радева, Живка (2001) Радева, Живка. Иван Радославов. Иван Мешеков : Библиография. – В. Търново : Фабер, 2001. – 84 с. Велико Търново

Радева, Живка (1991) Радева, Живка. Изграждането на библиотека „П. Р. Славейков” във Велико Търново. // Библиотекар, 1991, № 7-8, с. 74-77. София

Радева, Живка (2010) Радева, Живка. Издателската политика на Народна библиотека „Петко Р. Славейков” в годините на прехода: По повод 120 год. от нейното създаване. // Библиотеки, четене, комуникации: Посветена на 120 год. от основаването на библиотеката : Осма нац. науч. конф., Велико Търново, 17-18 ноем. 2009. - В. Търново, 2010, с. 101-107. Велико Търново

Радева, Живка (1995) Радева, Живка. Издателски аспекти на библиотечното краезнание във Велико Търново. (Библиотеките). // Издател, 1995, № 1, с. 19-20. Велико Търново

Радева, Живка (2012) Радева, Живка. Информационните текстове в сборника през Възраждането – отговор на новото мислене и задачите на времето. // Издател, 2012, № 1-2, с. 2-8. ISSN 1310-4624. Велико Търново

Радева, Живка (2006) Радева, Живка. Историческата тема и книгите за Великотърновския край (1985-2005 г.) // Библиотеки, четене, комуникации: Съвременни аспекти на историческата тема в българската книга: Четвърта нац. науч. конф., 22-23 ноем. 2005 г., Велико Търново. – В. Търново, 2006, с. 114-120. Велико Търново

Радева, Живка (2003) Радева, Живка. История на Великотърновската народна библиотека (1889-1945). // История на библиотеките в България от Средновековието до средата на 40-те години на ХХ век : Сб. статии. – С., 2003, с. 250-253. София

Радева, Живка (1991) Радева, Живка. Колю Фичето : Библиогр. указател. - В. Търново : Нар. библ. П. Р. Славейков, 1991. – 92 с. Велико Търново

Радева, Живка (1991) Радева, Живка. Константин Кисимов : Библиография. // Константин Кисимов : Спомени : [Сб.] – В. Търново, 1991 с. 187-206. Велико Търново

Радева, Живка (1998) Радева, Живка. Краеведските справки в Народна библиотека „П.Р. Славейков” – Велико Търново : Наблюдение и анализ. // Год. Нар. библ. „Иван Вазов”. – Пловдив, 1998, с. 25-30. Пловдив

Радева, Живка (2013) Радева, Живка. Към идеята за организиране на фонд „Редки и ценни колекции” в малките библиотеки. // Библиотеката – духовността на града : Доклади от нац. науч. конференция, посветена на 120-годишнината от основаването на библиотека "Наука", гр. Троян. – Троян, 2013, с. 48-52. ISBN 978-619-90179-1-3. Троян

Радева, Живка (2004) Радева, Живка. Научни трудове и археологически проучвания на сътрудниците и специалистите от археологическия институт с музей при БАН, филиал – Велико Търново. / / Средновековно Търново : Археол. проучвания : Юбил. сборник. – В. Търново, 2004, с. 261-294. Велико Търново

Радева, Живка (2013) Радева, Живка. Нов актуален пътеводител в библиотечното обслужване. (Отзиви и рецензии). // Електронно списание на ББИА, 2013, № 6, с. 67-69. ISSN 1314-7285 София

Радева, Живка (1999) Радева, Живка. П. К. Яворов : Библиография [1991 - 1998 г.]. // Славата на поета : 120 години от рождението на Яворов : Нови изследвания. София, 1999, с. 229-276. София

Радева, Живка (1991) Радева, Живка. П. К. Яворов. : Библиография. [1978-1991 г.] // Яворов сборник : Изследвания и материали. – В. Търново, 1991, с. 336-357. Велико Търново

Радева, Живка (2005) Радева, Живка. Проф. Марин Ковачев, библиографията и краеведската дейност в Народна библиотека „П. Р. Славейков” – В. Търново. // Сборник в чест на проф. Марин Ковачев във връзка със 70-годишнината му. – В. Търново, 2005, с. 28-31. Велико Търново

Радева, Живка (2012) Радева, Живка. Сборникът през Възраждането – традиции, влияния, утвърждаване. // [Двадесет] 20 години инвестиция в бъдещето : Юбилейна международна научно-практическа конференция : 18-19 май 2012 г. – В. Търново, с. 559-567. ISВN 978-954-616-221-2. Велико Търново

Радева, Живка (2012) Радева, Живка. Сборникът през Възраждането : Към проблема за видовата характеристика на възрожденските книги. – В. Търново : Народна библиотека «П. Р. Славейков», 2012. – 311 с. ISBN 978-954-92946-2-0. Велико Търново

Радева, Живка (1993) Радева, Живка. Стилиян Чилингиров и Търновската народна библиотека. // Стилиян Чилингиров : Сборник. – Шумен, 1993, с. 104-107. Шумен

Серезлиев, Стефан (2014) Бранд и пропаганда: комуникационни предизвикателства (Академичен панел на тема: „Бернайс и съвременните измерения на връзките с обществеността“, съвместно с Българската академична асоциация по комуникации (БААК), списание „Медиите на 21 век” и списание „Рeторика и комуникации”) newmedia21. Денят на Бернайс 2014. // Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 17.11.2014.

Серезлиев, Стефан (2014) Бранд vs/via Тероризъм: Да говорим в бъдеще време. – Електронно научно списание „Реторика и комуникации“, 2014(13), Online ISSN 1314-4464, „Реторика и комуникации”,[ http://rhetoric.bg/] електронно научно списание, брой 13, януари 2014

Серезлиев, Стефан (2016) Брандинг на нова нова университетска специалност (Академичен уъркшоп) - в рамките на Международната бизнес конференция "Наука и бизнес за интелигентно бъдеще” - Варненски свободен университет Варненски свободен университет

Серезлиев, Стефан (2013) Творческите хоризонти пред съвременната реклама: Творческият процес (от поредицата Творческият процес в съвременната реклама) – Електронно научно списание „Реторика и комуникации“, 2013(7), Online ISSN 1314-4464 „Реторика и комуникации”, [ http://rhetoric.bg/ ] електронно научно списание, брой 7, април 2013

Стефанов, Тихомир (2015) Applying linked data technologies for online newspapers International Journal of Advanced Computer Science and Applications, Vol. 6, No. 5, 2015, pp. 29-33, Digital Object Identifier (DOI): 10.14569/IJACSA.2015.060505, The Science and Information (SAI) Organization, ISSN 2156-5570

Стефанов, Тихомир (2012) Comparative analysis of the websites of leading regional newspapers in Bulgaria / Сопоставительный анализ сайтов ведущих региональных газет в Болгарии V Mеждународная научная конференция “Инновации в технологиях и образовании”, филиал КузГТУ в г. Белово, Кемеровская обл., 18-19 май 2012

Стефанов, Тихомир (2012) Methods for Assessing Information Sites XLVII International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies ICEST'12, 28-30 June 2012

Стефанов, Тихомир (2015) Mobile sites as a part of the digital model of modern daily newspapers The 13th International Conference Information Technologies and Management 2015, Information Systems Management Institute, Riga, Latvia, 16-17 April 2015, ISSN 1691-2489

Стефанов, Тихомир (2015) Mobile sites as a part of the digital model of modern daily newspapers Journal "Computer Modelling and New Technologies", 19(4C) ISSN 1407-5806, ISSN 1407-5814 (on-line), 2015

Стефанов, Тихомир (2013) Possibilities of mobile versions websites of national daily newspapers / Возможности мобильных версий web-сайтов национальных ежедневных газет VI Международная научная конференция “Инновации в технологиях и образовании”, филиал КузГТУ в г. Белово, Кемеровская обл., 17-18 май 2013

Стефанов, Тихомир (2015) System for Information Extraction from News sites Mathematical and Software Engineering, Vol. 1, No. 1 (2015), p. 25-30, ISSN: 2367-7449

Стефанов, Тихомир (2011) The New Books - Electronic and Portable XLVI International Scientific Conference ICEST 2011, Serbia, Nish, v3, p.877-880.

Стефанов, Тихомир (2009) Виртуализация дейността на централизирана информационна система за нуждите на регионален всекидневник. Национална научна конференция за книгата, печатните комуникации и регионалните медии „Между традицията и модерността”, Велико Търново

Стефанов, Тихомир (2014) Дигитален модел на съвременен всекидневник Тринадесета национална научна конференция с международно участие „Библиотеки, четене, комуникации“, Велико Търново, 13-14 ноември 2014, ISSN 1313-8138

Стефанов, Тихомир (2011) Достъп на потребителите до On-line изданията на регионалните ежедневници Десета национална научна конференция „Библиотеки, четене, комуникации”, Велико Търново, 2011

Стефанов, Тихомир (2014) Един модел за оценка на регионални електронни медии по критерии за ефективност и потребителска удовлетвореност Сборник трудове „Дни на науката 2014“, Велико Търново, май 2014

Стефанов, Тихомир (2006) Използване на шрифтове с кирилица в Windows и в приложения за предпечат В НАУЧНО-ПРИЛОЖНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ

Стефанов, Тихомир (2010) Мобилни комуникации – състояние и перспективи. Преглед на ОС и процесори за мобилни платформи. Иновации в програмните технологии, алгоритми и обучението във висшите училища, свързано с тях, Велико Търново

Стефанов, Тихомир (2014) Прилагане на технологиите за семантичен уеб при поддържане на дигитален архив на вестник Университетска научна конференция – 2014, НВУ „В. Левски“, Велико Търново, 3-4 юли 2014

Стефанов, Тихомир (2006) Приложения за предпечат и проблеми при използване на кирилица Пета национална научна конференция „Библиотеки, четене, комуникации”, Велико Търново

Стефанов, Тихомир (2008) Стандарти за обмен на информация в предпечатната подготовка на съвременния вестник. Седма Национална научна конференция „Библиотеки, четене, комуникации”, Велико Търново

Стефанов, Тихомир (2007) Съвременната визия на регионалния всекидневник (Наблюдения върху вестник „Янтра ДНЕС“) Шеста национална научна конференция „Библиотеки, четене, комуникации”, Велико Търново

Стефанов, Тихомир (2007) Универсални файлови формати при подготовка на печатни материали за българска фолклорна съкровищница I st Balkan Scientific Conference "The Science, The Education and The Art in 21st Century", Bulgaria, Blagoevgrad

Стефанов, Тихомир (2010) Устройства за електронни книги Девета национална научна конференция „Библиотеки, четене, комуникации”, Велико Търново

Христова, Христина (2012) "Разказът" в списание "Signcafe" за тенденциите в медийния свят и ролите на рекламата в началото на второто десетилетие от новия век. Трудове на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий". Велико Търново. УИ "Св. св. Кирил и Методий". 2012, том 3. ISSN 0204-6369, с. 45-78

Христова, Христина (2013) Телевизия "Евроком Царевец" - в търсене на регионална идентичност. Медиите на 21 век. Онлайн издание за изследвания, анализи и критика на медиите, връзките с обществеността и рекламата. ISSN 1314-3794, 26 август 2013 г., 30 стр.

Христова, Христина (2010) Литературните вестници в българската хуманитарна периодика през годините на прехода. Сборник с доклади от Осмата национална конференция "Библиотеки, четене, комуникации". Велико Търново. Унив. издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2010, ISSN 1310-4624,c.369-378

Христова, Христина (2011) Медийни процеси в България през първото десетилетие на ХХI век в контекста на националните специализирани списания за медийни практики и реклама. (2011) Велико Търново. Издателство Фабер. Велико Търново, Изд. Фабер, ISBN 978-954-400-470-5, 319 стр.

Христова, Христина (2010) Алманах "Мизия" в контекста на печатните комуникации у нас. Между традицията и модерността. Сборник с доклади от Национална научна конференция с международно участие по проекта "Регионалните медии като фактор на влияние върху гражданските ценности". Велико Търново, 2010. ISBN 978-954-524-735-4, с.247-264.

Христова, Христина (2011) Антиподи на петата власт. Медиите на 21.век. Онлайн издание за анализи, изследвания и критика на медиите, връзките с обществеността и рекламата. ISSN 1314-3794, 9 юни 2011 г.

Христова, Христина (2014) Аспекти на културния маркетинг в старата столица. Юбилейна научна конференция „50 години Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий“ 1963-2013. Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2014, ISBN 978-954-524-970-9, с.299-307

Христова, Христина (2016) Градът като арт територия XVI PR Summer School - Комуникация и култура.Сборник с доклади от XVI Лятна школа по PR - 2014. Съст. Христова, Евелина. ISBN 978 - 954 - 535-899 -9. ebox.nbu.bg/ssc15/viev_lesson.php?id=5,10 стр.

Христова, Христина (2017) Градът на хиперконсуматорите. Медиите на 21 век. Онлайн издание за изследвания, анализи, критика на медиите, връзките с обществеността и рекламата. ISSN 1314-3794, 6 февруари 2017 г, 13 стр.

Христова, Христина (2009) Дебатът за културната ситуация в България през новото столетие пo страниците на списание "Пламък". Издател. Научно списание за книгата. Велико Търново. УИ Св. св. Кирил и Методий, 2009, бр. 1-2. ISSN 1310-4624, c.35-38

Христова, Христина (2012) Диалогът между различията в програмната схема на TV7. Юбилейна международна научно - практическа конференция, Велико Търново 18-19 май 2012 г. С., Издателство ГорексПрес, ISBN 978-954-616-221-2, 550-559 стр.

Христова, Христина (2012) Знаковата роля на политическото риалити "ТV7 в България: Мисия: твоят избор. " Сборник с доклади от Десетата национална научна конференция с международно участие "Библиотеки, четене, комуникации". Велико Търново. УИ Св. св. Кирил и Методий, 2012, Част първа. Съст. Георгиев,Л., Ел. Георгиева, К. Иванова, Ж. Радева.ISSN 1313 - 8138, с. 184 - 191

Христова, Христина (2015) Интегриране на пърформанса в измеренията на PR кампаниите. Медиите на 21 век. Онлайн издание за изследвания, анализи и критика на медиите, връзките с обществеността и рекламата. ISSN 1314-3794, 23 февруари 2015 г., 14 стр.

Христова, Христина (2015) Празникът – проекция и алтернатива на общественото мнение. Медиите на 21 век. Онлайн издание за изследвания, анализи, критика на медиите, връзките с обществеността и рекламата. ISSN 1314-3794, 17 юли 2015 г., 9 стр.

Христова, Христина (2015) Празникът в ролята на повелител. Реторика и комуникации. Електронно научно издание. ISSN 1314-4464, Бр. 18, 14 стр.

Христова, Христина (2017) Роли и трансформации на празниците в брандинга на градовете Годишник на Бургаския свободен университет. 2017. том XXXVI. ISSN: 1311-221X,c.83-94

Христова, Христина (2014) Роля на специалните събития в развитието на градския брендинг. Медиите на 21 век. Онлайн издание за изследвания, анализи и критика на медиите, връзките с обществеността и рекламата. ISSN 1314-3794, 12 март 2014 г., 13 стр.

Христова, Христина (2016) Територии на съучастието сп. Проглас. Издание на Филологическия факултет при ВТУ "Св.св. Кирил и Методий", ISSN 0861-7902, бр.1, 2016 г., 28 - 42 с.

Христова, Христина (2012) Фестивалът "Сцена на вековете" - метонимия на мащабен брандинг процес. Медиите на 21 век. Онлайн издание за изследвания, анализи и критика на медиите, връзките с обществеността и рекламата. ISSN 1314-3794, 9 август 2012 г., 13 стр.

Хънтов, Владимир (2011) Арестът и оставката на Доминик Строс-Кан, изпълнителен директор на МВФ, в заглавията на българските и руските медии (езикови аспекти). Дни на науката 2011. Великотърновски клон на Съюза на учените в България. Велико Търново, 2011, том 1, стр. 134-139. ISSN 1314-2283.

Хънтов, Владимир (2011) Выбор страны-организатора Чемпионата мира по футболу 2018 года в заголовках (первые реакции некоторых российских СМИ). Текст. Структура и семантика. Доклады XIII Международной конференции. Том 1, том 2. Отв. редактор Е.И. Диброва. Москва, ТВТ Дивизион, 2011, т. 1, стр. 221-229. ISBN 978-5-98724-093-9.

Хънтов, Владимир (2011) За необходимостта от специализирана чуждоезикова компетентост в Националната служба за растителна защита (НСРЗ) Дни на науката 2010. Съюз на учените в България. Клон Велико Търново. Редакционна колегия: проф. дтн Михаил Харалампиев, проф. д-р Валентина Стоянова, проф. д-р Димитър Цветков, доц. д-р Лиляна Бояджиева, н.с. Невяна Бъчварова. Велико Търново, 2011, стр. 24-29. ISSN 1314-2283.

Хънтов, Владимир (2016) Некоторые аспекты языковой войны в печатных текстах русскоязычных СМИ Tekst jako kultura. Kultura jako tekst. Текст как культура. Культура как текст. Tom 3. Nowożenowa Z., Kananowicz T. (red.). Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2016, s. 41-52. ISBN 978-83-7865-488-9.

Хънтов, Владимир (2011) Отставка Юрия Лужкова с поста мэра Москвы: языковые аспекты указа президента Медведева и заголовков в некоторых российских СМИ Русский язык в коммуникативном пространстве современного мира: Сборник материалов Международной конференции 24-26 ноября 2010. Под научной ред. Н.Д.Котовчихиной, Р.Б.Сабаткоева. Москва, Экон-информ, 2011, стр. 466-472. ISBN 978-5-9506-0704-2.

Цонева, Лиляна (2012) Цонева Лиляна. Българската политическа метафора. Велико Търново, изд. “ИВИС”, 2012, 258 с., ISBN 978-954-2968-21-4 (рецензент – проф. д-р Върбан Вътов) Велико Търново, изд. “ИВИС”,

Цонева, Лиляна (2012) Цонева Лиляна. Думата криза в медийния дискурс. Велико Търново, изд. “ИВИС”, 2012, 215 с., ISBN 978-954-2968-31-3 (рецензент – проф. д-р Валентина Стоянова) Велико Търново, изд. “ИВИС”

Цонева, Лиляна (2013) Цонева Лиляна. Имена политиков в современном медиадискурсе (на материале русского и болгарского языков)// Ономастикон с позиций саморегуляции текста. Монография. – Славянск-на-Кубани, 2013, с. 260-283. ISBN 978-5-91980-054-5. РИНЦ Славянск на Кубан, Русия

Цонева, Лиляна (2011) Цонева Лиляна. Имена российских политиков в болгарском политическом дискурсе // ж. “Политическая лингвистика”, №35, Екатеринбург, 2011, с. 58-66. ISSN 1999-2629 ERIH PLUS Екатеринбург, Русия

Цонева, Лиляна (2011) Цонева Лиляна. Метафоры пути в болгарском политическом дискурсе // Политическая лингвистика, 4(38), 2011, Екатеринбург, с. 162-169. ISSN 1999-2629 ERIH PLUS Екатеринбург, Русия

Цонева, Лиляна (2013) Цонева Лиляна. Отражение темы эмиграции в современном медиадискурсе // Русское зарубежье и славянский мир. Сб. трудов, Белград, 2013, с. 395-408. ISBN 978-86-7391-031-4. Белград, Сърбия

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/