Публикации в научна област/раздел Право / Law


Ангелов, Христо (2015) Влиянието на Хагската конвенция от 1978 г. върху проекта за Регламент относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на решенията по въпроси, свързани с имуществения режим между съпрузи, Списание De Jure 2015, бр. 2 Велико Търново

Ангелов, Христо (2014) Европейско удостоверение за наследство, Сборник от Студентска научна сесия на ЮФ на ВТУ, Право и етика, ISBN 978-954-524-937-2 Велико Търново

Ангелов, Христо (2013) Електронното правителство текущо състояние и възможности за развитие, Сборник от Студентска научна сесия на ЮФ на ВТУ Правото перспективи и предизвикателства, ISBN 978-954-524-882-5 Велико Търново

Ангелов, Христо (2013) Конституционосъобразност на новите правила за събиране на данъци и осигурителни вноски, Годишник на БСУ от Студентско научно творчество 2013, том XXVIII, ISSN 1311-221-X Бургас

Ангелов, Христо (2016) Преглед на практиката на българските съдилища в материята на съпружеските имуществени отношения с международен елемент, Списание De Jure 2016, бр. 1 Велико Търново

Ангелов, Христо (2016) Споразумението за избор на приложимо право към имуществените отношения между съпрузи – сравнителен анализ, Списание De Jure 2016, бр. 2 Велико Търново

Видолов, Иван (2008) Разкриване и разследване на престъпления, свързани с избягване на данъчни задължения. София: Фенея, 2008, ISBN 978-954-9499-26-1, 255 с.

Григорова, Венцислава (2002) Ръководство на Unidroit за международен франчайзинг. - Съвременно право, 2002, 13(1), с. 67-77. Print ISSN 0861-18-15 София

Димитрова-Гализова, Мариела (2016) Взаимосвязи и коллизии права на торговую марку и авторского права в контексте болгарской судебной практики Факторы развития економики России. Часть I, Тверь, 2016, 24-30

Златанов, Благой (2018) „За лихвата при договора за текуща сметка“, Сборник „Правото – традиции и перспективи“, Юбилейна научна конференция по повод на 25 години от създаването на ЮФ на ПУ „Паисий Хилендарски“, Пловдив, 2018, ISBN 978-954-28-2625-5, с. 222 – 229.

Маркова, Цвета (2016) Amendment of the case-law of courts in Bulgaria on administrative cases as a consequence of a resolution on art. 6 of European Convention on Human Rights Baltijas Starptautiskās akadēmijas zinātniski teorētisks žurnāls

Маркова, Цвета (2015) INFORMATION SYSTEMS FOR AUTOMATED CASE MANAGEMENT IN THE BULGARIAN COURTS Civitas, ISSN: 2217-4958, MMXV, N 912015, Fakultet za pravne i poslovne studije, Novi Sad, 125-139

Маркова, Цвета (2014) Intelligence in Today’s Open, Connected World Daugavpils, Latvia

Маркова, Цвета (2016) Гарантиране публичността на съдебния контрол при разглеждане на уволнения в МВР Годишна унйверситетска научна конференция, Национален военен университет „Васил Левски" - В. Търново, 20¬21.10.2016 г., стр. 297-304

Маркова, Цвета (2011) Достъпът до класифицирана информация в контекста на конституционното право на гражданите да търсят, получават и разпространяват информация”, сборник „Е-правосъдие, Е-управление и информационна сигурност”, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, ФНИ РД 366-11/2009 г. (2009 - 2011 г.), стр.8-13

Маркова, Цвета (2014) Индустриалната сигурност на фирмите - анализ на регулаторната рамка, сравнително-правни аспекта - НАТО и ЕС, рестрикциите - пречка за бизнеса и предпоставка за корупционни практики Сборник научни трудове Годишна университетска научна конференция в Национален военен университет „Васил Левски" ISSN 1314-1937

Маркова, Цвета (2014) Меры защиты классифицированной информации в сфере промышленной безопасности VII международная научная конференция "Инновации в технологиях и образовании", КузГТУ, г. Белово, 28-29.03.2014 т.4, ISBN 978-5-89070-976-9, ISBN 978-954-524-966-2, стр.204-210 (РИНЦ)

Маркова, Цвета (2017) МОДЕЛЬ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА КАК ГАРАНТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ BALTIС INTERNATIONAL ACADEMY

Маркова, Цвета (2016) Трафикът на хора-тенденции и противодействие Международна научна конференция Изложение на съвременни отбранителни продукта, Национален Военен университет „Васил Левски", факултет „Артилерия, ПВО и КИС" - гр. Шумен, Военна Техническа Академия гр. Букурещ, Румъния, Национален Университет по отбрана гр. Варшава, Полша, 0¬7.10.2016 г.

Маркова, Цвета (2014) Търгове на НАТО в контекста на проучването на физически лица, като елемент на индустриална сигурност Сборник „Научни трудове" на Фондация „Национална и международна сигурност" ISSN 1314-9105

Петрова, Мариана (2018) Proactive publication of information about judicial cases and acts of the court of justice Administrative and Criminal Justice 1 (82), 91-109

Трифонов, Тихомир (2002) Електронният подпис: особености и законова основа (Д.Делисъбева) Сб. доклади на Националния военен университет «Технологии, сигурност, екология», Велико Търново, стр.667-674

Трифонов, Тихомир (2001) Законови основи и реализация на електронния подпис (Д. Делисъбева) Сб. Доклади на IV международна научна конференция «Интернет- среда за нови технологии», Велико Търново, стр.73-83

Хънтов, Владимир (2018) За превода на няколко названия на български държавни структури на руски език Нов български университет. Годишник на департамент „Романистика и германистика“. Том 4, 2018 г. Съставител: гл. ас. д-р Мария Спасова. Редакционна колегия: проф. д.ф.н. Мария Грозева, гл. ас. д-р Милен Шипчанов, гл. ас. д-р Мария Спасова. Издателство на Нов български университет. София, 2018 г. ISBN 978-619-233-023-1. Стр. 188-196.

Хънтов, Владимир (2018) К вопросу о переводе названий болгарских областей на русский язык Русский язык за рубежом (специальный выпуск). Русистика Болгарии. Москва, 2018. ISSN 0131-615X. С. 73-75.

Хънтов, Владимир (2016) Лексема депутат в разных стилях современного русского и современного болгарского языков: проблемы перевода Материалы IV Международной научной конференции „Стилистика сегодня и завтра”. Факультет журналистики Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Москва, 2016, с. 587-591. ББК 76, С80.

Хънтов, Владимир (2014) Лексема депутат в современных русском и болгарском языках (включая пространство Интернета) Одиннадцатый международный симпозиум МАПРЯЛ 2014. Доклады и сообщения. Велико-Тырново, 3-6 апреля 2014 г., стр. 58-62. ISSN 1312-3069.

Хънтов, Владимир (2014) Лексемы правительство / правителство в современных русском и болгарском языках (включая пространство Интернета) Одиннадцатый международный симпозиум МАПРЯЛ 2014. Доклады и сообщения. Велико-Тырново, 3-6 апреля 2014 г., стр. 62-66. ISSN 1312-3069.

Хънтов, Владимир (2017) О переводе названий высших коллегиальных органов законодательной власти в Болгарии и в России с русского на болгарский и с болгарского на русский язык Софийский университет им. св. Климента Охридского. Русистика сегодня: традиции и перспективы. Юбилейная международная научная конференция. София, 23-25 ноября 2016 г. Доклады. – София, 2017; издателство „Тип-топ прес”; с. 308-316. ISBN 978-954-723-197-9.

Хънтов, Владимир (2016) О проблемах при переводе некоторых актуальных терминов и лексем общеюридического характера с русского на болгарский язык Актуальные проблемы стилистики. Ежегодный международный научный журнал, №2. Москва, 2016, с. 190-196. ISSN 2312-9751.

Хънтов, Владимир (2006) О слове нация в названии Организации Объединенных Наций Девятый международный симпозиум МАПРЯЛ 2006. Доклады и сообщения. Велико-Тырново. 5-8 апреля 2006 г. Велико-Тырново, 2006, стр. 57-59. ISBN 978-954-350-026-1.

Хънтов, Владимир (2006) О словообразовательной мотивации этнонимов, связанных с названиями государств Девятый международный симпозиум МАПРЯЛ 2006. Доклады и сообщения. Велико-Тырново. 5-8 апреля 2006 г. Велико-Тырново, 2006, стр. 142-145. ISBN 978-954-350-026-1.

Хънтов, Владимир (2017) О терминах «федеральный закон» и «федеральный конституционный закон» в современной российской конституции Текст. Структура и семантика. Доклады Международной научной конференции «Русский язык в исследованиях отечественных ученых: история и современность», посвященной памяти доктора филологических наук, профессора Елены Иннокентьевны Дибровой. Москва, Российский новый университет, 2-3 декабря 2016 г. Составление и общая редакция: Н.А.Ковалева. – Редакционно-издательский дом Российского нового университета. Москва, 2017. С. 324-330. ISBN 978-5-897-115-3.

Хънтов, Владимир (2011) Отставка Юрия Лужкова с поста мэра Москвы: языковые аспекты указа президента Медведева и заголовков в некоторых российских СМИ Русский язык в коммуникативном пространстве современного мира: Сборник материалов Международной конференции 24-26 ноября 2010. Под научной ред. Н.Д.Котовчихиной, Р.Б.Сабаткоева. Москва, Экон-информ, 2011, стр. 466-472. ISBN 978-5-9506-0704-2.

Хънтов, Владимир (2016) Проблеми при превода на наименованията на руските субекти на федерацията на български език Дни на науката 2015. Сборник с доклади от научните форуми на СУБ – Велико Търново. Велико Търново, 2016, стр. 62-72. ISSN 1314-2283.

Хънтов, Владимир (2018) Проблемы перевода нарицательных названий населенных пунктов в России и в Болгарии с русского на болгарский и с болгарского на русский язык Язык. Право. Общество. Сборник статей V Международной научно-практической конференции. Под общей редакцией О.В. Барабаш.Редакторы: Барабаш О.В., Ворошилова М.Б., Дубровская Т.В., Дятлова А.К., Павлова Н.А. ISBN: 978-5-907018-83-9. Год издания: 2018 Число страниц: 484. Издательство: Пензенский государственный университет (Пенза). С. 303-309.

Хънтов, Владимир (2017) Проблемы перевода специализированной юридической лексики (на материале болгарских и русских юридических текстов). Диссертация на соискание ученой степени “доктор филологических наук”. Велико Търново, 2017. 485 стр.

Хънтов, Владимир (2006) Съвременната словообразувателна връзка между названията на държавите в света, етнонимите и термините, обозначаващи гражданство Дни на науката 2006. Съюз на учените в България. Клон Велико Търново. Велико Търново, 2006, стр. 78-84. ISBN 978-954-775-727-1.

Хънтов, Владимир (2008) Этнонимы, связанные с названиями квазигосударственных административно-территориальных единиц в современном русском и в современном болгарском языках Ежегодные лингвистические чтения. 20 декабря 2006 года. Велико-Тырново. Сборник докладов. Велико-Тырново, 2008, стр. 45-49. ISSN 1313-3659.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/