Публикации в научна област/раздел Право / Law


Ангелов, Христо (2015) Влиянието на Хагската конвенция от 1978 г. върху проекта за Регламент относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на решенията по въпроси, свързани с имуществения режим между съпрузи, Списание De Jure 2015, бр. 2 Велико Търново

Ангелов, Христо (2014) Европейско удостоверение за наследство, Сборник от Студентска научна сесия на ЮФ на ВТУ, Право и етика, ISBN 978-954-524-937-2 Велико Търново

Ангелов, Христо (2013) Електронното правителство текущо състояние и възможности за развитие, Сборник от Студентска научна сесия на ЮФ на ВТУ Правото перспективи и предизвикателства, ISBN 978-954-524-882-5 Велико Търново

Ангелов, Христо (2013) Конституционосъобразност на новите правила за събиране на данъци и осигурителни вноски, Годишник на БСУ от Студентско научно творчество 2013, том XXVIII, ISSN 1311-221-X Бургас

Ангелов, Христо (2016) Преглед на практиката на българските съдилища в материята на съпружеските имуществени отношения с международен елемент, Списание De Jure 2016, бр. 1 Велико Търново

Ангелов, Христо (2016) Споразумението за избор на приложимо право към имуществените отношения между съпрузи – сравнителен анализ, Списание De Jure 2016, бр. 2 Велико Търново

Антонова, Анета (2011) Актуални промени в Търговския закон -Търговско и конкурентно право. 2011, №2, с.5-9, ISSN 1312-9511, C606-180X (Print), COBISS.BG-ID1120568548

Антонова, Анета (2004) Модели на управление на СД - Пазар и право, 2004, №3, с.13-17, ISSN C633-1335 (Print) ,COBISS.BG-ID 1248516324

Антонова, Анета (2004) Особености на отговорността на съдружниците в СД - Съвременно право, 2004, №1, с.20-26, ISSN 0861-1815 (Print), COBISS.BG-ID 1119679972

Антонова, Анета (2004) Прекратяване на събирателно дружество чрез преобразуване. - Търговско право, 2004, №1 с.63-70, ISSN 0861-6892 (Print), COBISS.BG-ID 1162829540

Антонова, Анета (2010) Възобновяване на ликвидационно производство на търговски дружества. -Търговско и конкурентно право,2010, №3, с. 12-15, ISSN 1312-9511, C606-180X (Print), COBISS.BG-ID1120568548

Антонова, Анета (2009) Ликвидация на търговски дружества. -София: Сиела, 2009, 358 с., ISBN 978-954-28-0591-5, COBISS.BG-ID 1231744228

Антонова, Анета (1998) Лихвата по търговското право. - Търговско право, 1998, №4, с.16-22, ISSN 0861-6892 (Print), COBISS.BG-ID 1152798180

Антонова, Анета (2009) Нови моменти в правната уредба на назначаване на ликвидатори от Агенцията по вписванията -Търговско и конкурентно право, 2009, №2, с.5-9, ISSN 1312-9511, C606-180X (Print), COBISS.BG-ID1120568548

Антонова, Анета (2005) Особености на ликвидацията на събирателното дружество. -В: Юбилеен сборник в чест на професор Живко Сталев. София: Сиби, 2005, с.43-60, ISBN 954-730-246-9, COBISS.BG-ID1043527908

Антонова, Анета (2007) Откриване на производство по несъстоятелност на дружество в ликвидация. - Търговско и конкурентно право, 2007, №11, с.5-8, ISSN 1312-9511 C606-180X (Print), COBISS.BG-ID1120568548

Антонова, Анета (2007) Откриване на производство по несъстоятелност на дружество в ликвидация. - Търговско и конкурентно право, 2007, №10, с.5-9 ISSN 1312-9511 C606-180X (Print), COBISS.BG-ID1120568548

Антонова, Анета (2016) Принудително изпълнение върху акции. -Сборник. Съдебни практики. Принудително изпълнение. София: Камара на частните съдебни изпълнители. 2016, №1 .

Антонова, Анета (2009) Продажба на търговско предприятие на дружество в ликвидация. -Търговско и конкурентно право, 2009, №6, с.11-17, ISSN 1312-9511, C606-180X (Print), COBISS.BG-ID1120568548

Антонова, Анета (2004) Събирателно дружество. София: СИБИ, 2004, 268 с., ISBN 954-730232-9, COBISS.BG-ID 1042975204

Антонова, Анета (1993) Търговският представител по смисъла на глава VI, раздел II от Търговския закон. - Търговско право, 1993, №5, с.18-27, ISSN 0861-6892 (Print), COBISS.BG-ID 115279818

Антонова, Анета (2004) Членство в СД -В: Сборник 125 години от приемането на Търновската конституция. София:Университетско издателство Св. Климент Охридски, 2004, с.294-301, ISBN 9540720982

Видолов, Иван (2008) Разкриване и разследване на престъпления, свързани с избягване на данъчни задължения. София: Фенея, 2008, ISBN 978-954-9499-26-1, 255 с.

Григорова, Венцислава (2002) Ръководство на Unidroit за международен франчайзинг. Съвременно право, 2002, № 1, с. 67-77. ISSN 0861-18-15, COBISS.BG-ID 1157424612 София

Димитрова-Гализова, Мариела (2016) Взаимосвязи и коллизии права на торговую марку и авторского права в контексте болгарской судебной практики /RELATIONS AND COLLISIONS BETWEEN THE TRADEMARK AND COPYRIGHT LAWS, UNDER THE BULGARIAN CASE LAW CONTEXT/ Факторы развития економики России: Сборник трудов VIII Международной научно-практической конференции 20-21 апреля 2016 года, г. Тверь, Часть I, Тверь, 2016, 24-30, ISBN 978-5-7609-1112-4

Динева-Карабаджакова, Росица (2016) Правна норма и езикова норма. De jure, 2016, № 2, с. 175-186, ISSN 1314-2593, COBISS.BG-ID 1282752228.

Динева-Карабаджакова, Росица (2018) Юридическият терминологичен неологизъм "джендър" в Истанбулската конвенция De jure, 2018, № 1, с. 56-68, ISSN 1314-2593, COBISS.BG-ID 1282752228.

Златанов, Благой (2018) „За лихвата при договора за текуща сметка“, Сборник „Правото – традиции и перспективи“, Юбилейна научна конференция по повод на 25 години от създаването на ЮФ на ПУ „Паисий Хилендарски“, Пловдив, 2018, ISBN 978-954-28-2625-5, с. 222 – 229.

Иванов, Георги (2010) За търговското качество на физическите лица -Търговско и конкурентно право, 2010, №12, с.5-15, ISSN 1312-9511

Киров, Пламен (2017) Ефектите и дефектите на една конституционна процедура Конституционноправни изследвания, том:25 години демократична трасформация – проекции върху конституционната система, брой: 2014-2015, редактор: Пламен Киров, издателство:Унив. изд. „Св. Кл. Охридски“, 2017, стр.70-97; ISBN 978-954-07-4298

Костов, Станислав (2011) Актовете на Съда на Европейския съюз. Правни последици С: Сиби, 2011, 370 с., ISBN 978-954-730-716-2

Маркова, Цвета (2016) Amendment of the case-law of courts in Bulgaria on administrative cases as a consequence of a resolution on art. 6 of European Convention on Human Rights Baltijas Starptautiskās akadēmijas zinātniski teorētisks žurnāls

Маркова, Цвета (2015) INFORMATION SYSTEMS FOR AUTOMATED CASE MANAGEMENT IN THE BULGARIAN COURTS Civitas, ISSN: 2217-4958, MMXV, N 912015, Fakultet za pravne i poslovne studije, Novi Sad, 125-139

Маркова, Цвета (2014) Intelligence in Today’s Open, Connected World Daugavpils, Latvia

Маркова, Цвета (2016) Гарантиране публичността на съдебния контрол при разглеждане на уволнения в МВР Годишна унйверситетска научна конференция, Национален военен университет „Васил Левски" - В. Търново, 20¬21.10.2016 г., стр. 297-304

Маркова, Цвета (2011) Достъпът до класифицирана информация в контекста на конституционното право на гражданите да търсят, получават и разпространяват информация”, сборник „Е-правосъдие, Е-управление и информационна сигурност”, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, ФНИ РД 366-11/2009 г. (2009 - 2011 г.), стр.8-13

Маркова, Цвета (2014) Индустриалната сигурност на фирмите - анализ на регулаторната рамка, сравнително-правни аспекта - НАТО и ЕС, рестрикциите - пречка за бизнеса и предпоставка за корупционни практики Сборник научни трудове Годишна университетска научна конференция в Национален военен университет „Васил Левски" ISSN 1314-1937

Маркова, Цвета (2014) Меры защиты классифицированной информации в сфере промышленной безопасности VII международная научная конференция "Инновации в технологиях и образовании", КузГТУ, г. Белово, 28-29.03.2014 т.4, ISBN 978-5-89070-976-9, ISBN 978-954-524-966-2, стр.204-210 (РИНЦ)

Маркова, Цвета (2017) МОДЕЛЬ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА КАК ГАРАНТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ BALTIС INTERNATIONAL ACADEMY

Маркова, Цвета (2016) Трафикът на хора-тенденции и противодействие Международна научна конференция Изложение на съвременни отбранителни продукта, Национален Военен университет „Васил Левски", факултет „Артилерия, ПВО и КИС" - гр. Шумен, Военна Техническа Академия гр. Букурещ, Румъния, Национален Университет по отбрана гр. Варшава, Полша, 0¬7.10.2016 г.

Маркова, Цвета (2014) Търгове на НАТО в контекста на проучването на физически лица, като елемент на индустриална сигурност Сборник „Научни трудове" на Фондация „Национална и международна сигурност" ISSN 1314-9105

Петрова, Мариана (2018) Proactive publication of information about judicial cases and acts of the court of justice Administrative and Criminal Justice, Riga, Latvia, 2018, Vol 1, No 82 (2018), pp.91-109, ISSN 2592-8422

Русчев, Иван (1991) Сборник казуси по облигационно право. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1991. 156 с., COBISS.BG-ID 1024201444

Русчев, Иван (1994) Действия на разпореждане на единия съпруг с вещи съпружеска общност. -Съвременно право, 1994, № 5, с. 7-18, ISSN 0861-1815, COBISS.BG-ID 1119679972

Русчев, Иван (1996) Действия на разпореждане с чужди права. Правна същност и признаци. - Годишник на Соф. университет. Юрид. фак., Т. 85, [1992],,София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 1982-1996, 1996, т. 85 (1996), с.131-180, ISSN 0081-1866, COBISS.BG-ID 1119806180

Русчев, Иван (2001) Договор за покупко-продажба. -Пазар и право, 2001, №5, (Приложение, с. І-ХХХVІ), ISSN C633-1335, COBISS.BG-ID 1248516324

Русчев, Иван (2016) Договорна ипотека върху недвижим имот съпружеска общност, сключена без участието на другия съпруг (чл. 24, ал. 4 СК) в светлината на нотариалното производство. - Нотариалното производство в светлината на новата съдебна практика 2008-2015. Т. 1. (Състав: нот. В. Ивчева), София: Сиела, 2016, с. 13-24, ISBN 978-954-28-1906-6 (т. 1), COBISS.BG-ID 1278527972

Русчев, Иван (2010) Договорът в полза на трето лице -Собственост и право, 2010, № 2. (Библиотека „Облигационно право“, 2010, № 1, с. І-ХХVІІІ). ISSN: 1312-9473

Русчев, Иван (2010) Договорът за дарение на бъдещо имущество и на чужда вещ. -Собственост и право, 2010, №4 (Библиотека „Сделки“, № 2, април 2010, с.І-ХХVІІІ), ISSN C607-9555. - 1312-9473, COBISS.BG-ID 1121101028

Русчев, Иван (2010) Допустимо ли е признаване на дълг след изтичане на давностния срок? - Търговско и конкурентно право, 2010, № 7, с. 22 - 30, ISSN 1312-9511 C606-180X, COBISS.BG-ID 1120568548

Русчев, Иван (1991) За отношенията между собственика и ползувателя по Закона за собствеността. -Съвременно право, 1991, № 3, с. 3-12, ISSN 0861-1815, COBISS.BG-ID 1119679972

Русчев, Иван (2009) За съотношението между чл. 26, ал. 2 и чл. 31 ЗЗД в светлината на съдебната практика -Търговско и конкурентно право, 2009, №7, с.17-28, ISSN 1312-9511 C606-180X, COBISS.BG-ID 1120568548

Русчев, Иван (2001) Завет на чужда вещ -Собственост и право, 2001, №4, с.5-14, Print ISSN: 1312-9473, COBISS.BG-ID 1121101028

Русчев, Иван (2003) Защита на владението и държането -Собственост и право, 2003, №02, с. с. І-ХХХVІ, Print ISSN 1312-9473

Русчев, Иван (2003) Нищожност на договорите и едностранните сделки по чл. 26, ал. 1 ЗЗД. - Пазар и право, 2003, бр.1 (Приложение, Библиотека „Юридически фишове“, с. І-ХХІV), ISSN C633-1335

Русчев, Иван (2010) Нормативните актове - източник на частното право София: Албатрос, 2010, 352 с., ISBN 978-954-751-085-2

Русчев, Иван (2002) Обществените поръчки - законови изисквания и процедури. София: ИК Труд и право, 2002, 336 с. ISBN 9546080691 - автор на самостоятелни глави: 1 (с.13-29), гл.7 (с.146-165), гл. 8 (с. 166-201), 9 (с. 201-224), гл. 10 (с. 225-230)

Русчев, Иван (2014) Понятието годност на юридическото основание по смисъла на чл. 70 от ЗС в светлината на новата съдебна практика. -Theo noster. [Сборник в памет на гл. ас. Теодор Пиперков]. София: УИ "Св. Климент Охридски", 2014, с. 227-239,ISBN 978-954-07-3801-7, COBISS.BG-ID 1268695524

Русчев, Иван (2002) Правото на ползване= -Собственост и право, 2002, № 10, (Приложение, с. І-ХХVІІІ), ISSN C607-9555. - 1312-9473, COBISS.BG-ID 1121101028

Русчев, Иван (2009) Притезателното субективно право. Претенцията, притезанието и правото на иск Сб. в памет на проф. д-р Живко Сталев, София: Сиела, 2009, с. 275-292.,ISBN 9789542805069, COBISS.BG-ID 1231887332

Русчев, Иван (2010) Проблеми при нарушаване на представителната власт при нотариалните производства . Собственост и право, 2010, № 8, с. 58-65,ISSN C607-9555. - 1312-9473, COBISS.BG-ID 1121101028

Русчев, Иван (2001) Частична недействителност на правната сделка. -Пазар и право, 2001, № 3, с.14-20, ISSN C633-1335, COBISS.BG-ID 1248516324

Трифонов, Тихомир (2002) Електронният подпис: особености и законова основа (Д.Делисъбева) Сб. доклади на Националния военен университет «Технологии, сигурност, екология», Велико Търново, стр.667-674

Трифонов, Тихомир (2001) Законови основи и реализация на електронния подпис (Д. Делисъбева) Сб. Доклади на IV международна научна конференция «Интернет- среда за нови технологии», Велико Търново, стр.73-83

Тянкова-Тодорова, Янка (2017) Правната фигура на синдика в производството по несъстоятелност на застраховател според новият Кодекс за застраховане. В Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция по случай 25 години от създаването на Юридическия факултет при ВТУ и 25 години от приемане на Конституцията на Р България 06-07октомври 2016г.;с. 367-377; ISBN 978-619-208-118-8 Велико Търново

Хънтов, Владимир (2018) За превода на няколко названия на български държавни структури на руски език Нов български университет. Годишник на департамент „Романистика и германистика“. Том 4, 2018 г. Съставител: гл. ас. д-р Мария Спасова. Редакционна колегия: проф. д.ф.н. Мария Грозева, гл. ас. д-р Милен Шипчанов, гл. ас. д-р Мария Спасова. Издателство на Нов български университет. София, 2018 г. ISBN 978-619-233-023-1. Стр. 188-196.

Хънтов, Владимир (2018) К вопросу о переводе названий болгарских областей на русский язык Русский язык за рубежом (специальный выпуск). Русистика Болгарии. Москва, 2018. ISSN 0131-615X. С. 73-75.

Хънтов, Владимир (2016) Лексема депутат в разных стилях современного русского и современного болгарского языков: проблемы перевода Материалы IV Международной научной конференции „Стилистика сегодня и завтра”. Факультет журналистики Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Москва, 2016, с. 587-591. ББК 76, С80.

Хънтов, Владимир (2014) Лексема депутат в современных русском и болгарском языках (включая пространство Интернета) Одиннадцатый международный симпозиум МАПРЯЛ 2014. Доклады и сообщения. Велико-Тырново, 3-6 апреля 2014 г., стр. 58-62. ISSN 1312-3069.

Хънтов, Владимир (2014) Лексемы правительство / правителство в современных русском и болгарском языках (включая пространство Интернета) Одиннадцатый международный симпозиум МАПРЯЛ 2014. Доклады и сообщения. Велико-Тырново, 3-6 апреля 2014 г., стр. 62-66. ISSN 1312-3069.

Хънтов, Владимир (2017) О переводе названий высших коллегиальных органов законодательной власти в Болгарии и в России с русского на болгарский и с болгарского на русский язык Софийский университет им. св. Климента Охридского. Русистика сегодня: традиции и перспективы. Юбилейная международная научная конференция. София, 23-25 ноября 2016 г. Доклады. – София, 2017; издателство „Тип-топ прес”; с. 308-316. ISBN 978-954-723-197-9.

Хънтов, Владимир (2016) О проблемах при переводе некоторых актуальных терминов и лексем общеюридического характера с русского на болгарский язык Актуальные проблемы стилистики. Ежегодный международный научный журнал, №2. Москва, 2016, с. 190-196. ISSN 2312-9751.

Хънтов, Владимир (2006) О слове нация в названии Организации Объединенных Наций Девятый международный симпозиум МАПРЯЛ 2006. Доклады и сообщения. Велико-Тырново. 5-8 апреля 2006 г. Велико-Тырново, 2006, стр. 57-59. ISBN 978-954-350-026-1.

Хънтов, Владимир (2006) О словообразовательной мотивации этнонимов, связанных с названиями государств Девятый международный симпозиум МАПРЯЛ 2006. Доклады и сообщения. Велико-Тырново. 5-8 апреля 2006 г. Велико-Тырново, 2006, стр. 142-145. ISBN 978-954-350-026-1.

Хънтов, Владимир (2017) О терминах «федеральный закон» и «федеральный конституционный закон» в современной российской конституции Текст. Структура и семантика. Доклады Международной научной конференции «Русский язык в исследованиях отечественных ученых: история и современность», посвященной памяти доктора филологических наук, профессора Елены Иннокентьевны Дибровой. Москва, Российский новый университет, 2-3 декабря 2016 г. Составление и общая редакция: Н.А.Ковалева. – Редакционно-издательский дом Российского нового университета. Москва, 2017. С. 324-330. ISBN 978-5-897-115-3.

Хънтов, Владимир (2011) Отставка Юрия Лужкова с поста мэра Москвы: языковые аспекты указа президента Медведева и заголовков в некоторых российских СМИ Русский язык в коммуникативном пространстве современного мира: Сборник материалов Международной конференции 24-26 ноября 2010. Под научной ред. Н.Д.Котовчихиной, Р.Б.Сабаткоева. Москва, Экон-информ, 2011, стр. 466-472. ISBN 978-5-9506-0704-2.

Хънтов, Владимир (2016) Проблеми при превода на наименованията на руските субекти на федерацията на български език Дни на науката 2015. Сборник с доклади от научните форуми на СУБ – Велико Търново. Велико Търново, 2016, стр. 62-72. ISSN 1314-2283.

Хънтов, Владимир (2018) Проблемы перевода нарицательных названий населенных пунктов в России и в Болгарии с русского на болгарский и с болгарского на русский язык Язык. Право. Общество. Сборник статей V Международной научно-практической конференции. Под общей редакцией О.В. Барабаш.Редакторы: Барабаш О.В., Ворошилова М.Б., Дубровская Т.В., Дятлова А.К., Павлова Н.А. ISBN: 978-5-907018-83-9. Год издания: 2018 Число страниц: 484. Издательство: Пензенский государственный университет (Пенза). С. 303-309.

Хънтов, Владимир (2017) Проблемы перевода специализированной юридической лексики (на материале болгарских и русских юридических текстов). Диссертация на соискание ученой степени “доктор филологических наук”. Велико Търново, 2017. 485 стр.

Хънтов, Владимир (2006) Съвременната словообразувателна връзка между названията на държавите в света, етнонимите и термините, обозначаващи гражданство Дни на науката 2006. Съюз на учените в България. Клон Велико Търново. Велико Търново, 2006, стр. 78-84. ISBN 978-954-775-727-1.

Хънтов, Владимир (2008) Этнонимы, связанные с названиями квазигосударственных административно-территориальных единиц в современном русском и в современном болгарском языках Ежегодные лингвистические чтения. 20 декабря 2006 года. Велико-Тырново. Сборник докладов. Велико-Тырново, 2008, стр. 45-49. ISSN 1313-3659.

Хънтов, Владимир (2019) Юридический термин глава в официально-деловом и публицистическом стилях русского и болгарского языков Настоящее и будущее стилистики. Сборник научных статей Международной научной конференции 13-14 мая 2019 года. Москва, издательство «ФЛИНТА», 2019, ISBN 978-5-9765-4189-4. Стр. 786-791.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/