Публикации в научна област/раздел Педагогика на обучението по… / Pedagogy of Teaching…


Александрова, Силвия (2008) История и цивилизация: 10 примерни теста за зрелостен изпит. София: Регалия 6, 2008, 208 с., ISBN 978-954-745-136-0

Алексиева, Милена (2015) Aнaлиз нa нивoтo нa физичeскoтo рaзвитиe нa 7-, 8- и 9-гoдишни учeници слeд прилoжeн игрoви пoдхoд при oбучeниe пo минибaскeтбoл Пeдaгoгичeски aлмaнaх/кн.2, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Алексиева, Милена (2016) Changes in the physical capability of 8 and 9 year old students after applied game approach Journal of Physical Education and Sport ® (JPES), 16(1), Art 14, pp. 84 – 87

Алексиева, Милена (2009) Анализ на преподаването на основните цели на баскетболната игра в началния етап на основната образователна степен Педагогически алманах, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2009/2

Алексиева, Милена (2011) Баскетбол – теоретически основи I&B

Алексиева, Милена (2016) Баскетбол в училище „Ай анд Би“, В. Търново, ISBN: 978-619-7281-09-5

Алексиева, Милена (2004) Варианти за популяризирането на минибаскетбола в България, заимствани от страни с традиции в развитието му Сборник трудове “Формиране на готовност за оцеляване”

Алексиева, Милена (2009) Влияние на специализирана методика за начално обучение по баскетбол върху физическото развитие и специфичната работоспособност на 9-10-годишни момчета

Алексиева, Милена (2014) Зелена светлина за игрите „Фабер“, В. Търново, ISBN: 978-619-00-0156-0

Алексиева, Милена (2013) Игрите в началното училище В. Търново, „Фабер”. ISBN 978-954-400-953-3

Алексиева, Милена (2016) Игровият подход в обучението по баскетбол „Ай анд Би“, В. Търново, ISBN: 978-619-7281-05-7

Алексиева, Милена (2010) Игровият подход в обучението по минибаскетбол Сп. Спорт и наука, 2010/6

Алексиева, Милена (2007) Изследване ефективността от прилагане нова методика при усвояването на техническия елемент „дрибъл” в началното обучение по минибаскетбол сп. Спорт и наука 2007/5

Алексиева, Милена (2012) Начално обучение по баскетбол – практико-педагогически аспекти „Фабер“, В. Търново 978-954-400-686-0

Алексиева, Милена (2013) Определяне игровото съдържание на учебния материал в ядро „Спортни игри” при ученици от начален етап на основната образователна степен Сп. Спорт и наука, С. 2013/3

Алексиева, Милена (2015) Сравнителен анализ на показатели за физическо развитие при ученици от начален етап на основната образователна степен Спорт и наука, с. 186, Изв. брой 5, ISSN: 1310-3393

Алексиева, Милена (2015) Устaнoвявaнe нивoтo нa физичeскaтa дeeспoсoбнoст нa 7-, 8- и 9-гoдишни учeници слeд прилoжeн игрoви пoдхoд Спорт и наука, с. 186, Изв. бр. 5, С. ISSN 1310-3393

Алексиева, Милена (2007) Характеристика на средното равнище и разсейването на показатели, информиращи за ефективността от нова методика по минихандбал и минибаскетбол сб. „Кинезиология – 2007”

Аркадиев, Димитър (2011) Демография. Учебни материали за дистанционно обучение (електронен вариант). Център по образователни технологии към ВТУ - Велико Търново, 2011.

Аркадиев, Димитър (2009) Икономическа статистика. Учебни материали за дистанционно обучение (електронен вариант). Център за образователни технологии към ВТУ - Велико Търново, 2009.

Аркадиев, Димитър (2015) МЕЖДУ ТРАДИЦИЯТА, МОДЕРНОСТТА И ПРАКТИКАТА: НЯКОИ ВИЖДАНИЯ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ НА СТАТИСТИКА НА ИКОНОМИСТИ Сп. Статистика, София, НСИ, 2015, кн.2, с. 70-93. ISSN: 1310-7410.

Аркадиев, Димитър (2001) Някои размисли и виждания върху преподаването на статистика за икономисти Сб. Актуални проблеми на обучението на студентите по статистика в България и взаимодействието между статистическата теория и практика, С.,УНСС, 2001, с.19-31.

Аркадиев, Димитър (2000) Преподаване на статистика за икономисти Сб. Количествени методи в икономиката - класика и новаторство. Свищов,2000, с.372-380

Аркадиев, Димитър (2003) Преподаване на статистика за икономисти - предизвикателства в съвременните условия Сб. Предизвикателствата на информационното общество пред статистиката и математиката - век XXI. Свищов,2003, с. 359-364. ISBN: 954-23-0158-8.

Аркадиев, Димитър (1990) Ръководство за упражнения по статистика София, Земиздат,1990, 159 с., Код:05-9534621223,4805-159-90

Аркадиев, Димитър (2003) Статистика.Учебни материали за дистанционно обучение (електронен вариант). ВТУ”Св.св. Кирил и Методий”. Център за образователни технологии, 2003.

Аркадиев, Димитър (2007) Финансова иконометрия. Учебни материали за дистанционно обучение (електронен вариант). Център за образователни технологии към ВТУ - Велико Търново, 2007.

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2013) BELOMAZHEVA-DIMITROVA, S., KANTCHEVA, E., DILOVA-NEYKOVA, C. STUDY OF THE ATTITUDES AND EXPECTATIONS OF CANDIDATE STUDENTS FOR SPECIALTY PEDAGOGY OF PHYSICAL EDUCATION AT THE UNIVERSITY "ST. CYRIL AND ST. METHODIUS" Сборник трудове от научна конференция на тема “Европейски стандарти в спортното образование”, 31 май – 1 юни, 2013, Враца

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2013) Kantcheva, E., S. Belomazheva-Dimitrova. A STUDY OF THE STUDENT’S OPINION ON THE QUALITY OF EDUCATION IN SUBJECT „PEDAGOGY IN PHYSICAL EDUCATION“ IN „ST CYRIL AND ST METHODIUS“ UNIVERSITY OF VELIKO TURNOVO Сп. Спорт и наука, бр. 2, 2013, София

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2011) Беломъжева-Димитрова, С., Е Костова Кънчева. Проучване на студентското мнение относно въпроса за интеграцията на деца със специални потребности в масовото училище Сборник трудове от Трета международна научна конференция „Кинезиология ‘2011”, Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий”, 27-28 октомври, 2011, Велико Търново.

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2015) Беломъжева-Димитрова, С., М. Петкова. Проучване мнението на ученици от начален етап на основна образователна степен относно провеждането на модул „Туризъм” Сп. Спорт и наука, извънреден бр. 2, 2015, София.

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2009) Кънчева, Е., С. Беломъжева-Димитрова. „Анализ на тенденциите за формиране и развитие на пазара на спортни стоки в Европа и Северна Америка в началото на XXI век” Сборник трудове от Научна конференция с международно участие „25 години Педагогически факултет”, Великотърновски университет „Св., св. Кирил и Методий”, 6-7 ноември, 2009, Велико Търново.

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2015) Кънчева, Е., С. Беломъжева-Димитрова. Работна книга по методика на физическото възпитание – професионално практическо обучение I & B, Велико Търново, ISBN 978-954-9689-96-9

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2015) Кънчева, Е., С. Беломъжева-Димитрова. Условия и възможности за ски туризъм в курорта Банско – анализ на потребителското мнение Сборник доклади от научна конференция на тема “Европейски стандарти в спортното образование”, Враца, 31 май – 1 юни, 2015

Буюклиева, Стефка (2016) Девети математически турнир на ВТУ за ученици сп. Математика, бр.3, 2016, стр. 37-41.

Бялмаркова, Петя (2015) 3D технологиите като електронен образователен ресурс Сборник доклади Юбилейна международна научна конференция „25 години факултет Математика и информатика“, ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий“, Велико Търново, България

Великова, Силвия (2014) A journey into the world around and the world within: A case study of three Bulgarian students’ learning mobility experiences. Internationalization in teacher education: Mobilities. / Pia-Maria Rabensteiner & Gerhard Rabensteiner (eds.) - Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren GmbH, 2014, pp. 17-40, ISBN: 978-3-8340-1394-1.

Великова, Силвия (2016) Academic Discourse Comprehension Strategies in Listening to Lectures delivered in English as a Foreign Language Veliko Turnovo: St Cyril and St Methodius University of Veliko Turnovo. - pp. 244.

Великова, Силвия (2009) Implementing the European Portfolio for Student Teachers of Languages in a lifelong learning context In Pia-Maria Rabensteiner, & Eero Ropo (eds), European Dimension in Education and Teaching: Indentity and Values in Education. Schneider Verlag Hohengehren, 93-106, ISBN: 978-38340-0651-6

Великова, Силвия (2011) Listening and cross-cultural understanding in conversation (with a focus on American Culture) 20th BETA-IATEFL Annual International Conference “Creativity in Language Teaching – Reaching out to the New Generation of Learners”, 29. 04-01. 05 2011, New Bulgarian University, Sofia, Bulgaria, ISSN 1311-7351 (Co-author: Daniel Perez) http://www.beta-iatefl.org/2873/blog-publications/listening-and-cross-cultural-understanding-in-conversation-with-a-focus-on-american-culture/

Великова, Силвия (2009) Listening to academic lectures in English as а foreign language In Dimitrov, N. & B. Borisova (eds), Трудове на Великотърновския университет, „Св. св. Кирил и Методий”, Филологически факултет, книга 1, том 31 Модернизация на хуманитарното образование в условията на Болонския процес в страните от Европейския съюз и в Русия, България, Велико Търново 28-29.05. 2009, 231-245, ISSN 0204-6369. //Trudove na Velikotŭrnovskii︠a︡ universitet "Sv. Sv. Kiril i Metodiĭ," Filologicheski fakultet (Travaux de l'Université "St. St. Cyrille et Methode" de V. Tirnovo, Faculté philologique) book 1, volume 31, Modernization of Humanities Education in the Context of the Bologna Process in the Countries of the European Union and Russia, Veliko Turnovo 28-29.05. 2009, 231-245, ISSN 0204-6369

Великова, Силвия (2009) Listening to second language lectures: Student learning style preferences and perceived strategy use In Madlen Danova & Milena Katsarska (Eds.) Intercultural communication, proceedings of the International Conference of the Bulgarian American Studies Association and the Bulgarian Society for British Studies - Plovdiv 2006 (pp. 485-498). Sofia: POLIS Publishers. ISBN 978-954-796-030-5

Великова, Силвия (2002) Quality in Foreign Language Teaching: Assessment Criteria for Secondary Schools British Council Bulgaria, 47pp., ISBN-10: 954-91830-2-5 (co-authors Harakchiyska, Ts., Stefanova, E., Iordanova, M., Angelova, V., Ivanova, I., Geshev, G., Dimitrova, S. & S. Tashevska)

Великова, Силвия (2002) Raising learners’ awareness of the social dynamics of listening in the context of teaching English as a foreign language In Katsarska (Ed.), Dialogues: American Studies in an international context. 10th Anniversary of American and British Studies at Plovdiv University. Jubilee Conference of Plovdiv University (pp. 373-376). Plovdiv: Zombori. ISBN 954-91615-1-X

Великова, Силвия (2015) Strategies for L2 lecture comprehension: An intervention study. Research Result. Theoretical and Applied Linguistics Series. - Belgorod: Belgorod National Research University, 2015, vol. 1, 3(5), 117-126. ISSN 2313-8912, doi: 10.18413 / 2313-8912-2015-1-3-117-126.

Великова, Силвия (2012) The Cambridge Grammar of English in the ELT classroom: Teaching selected features of spoken English. Humanising Language Teaching Magazine - HLT Magazine and Pilgrims Limited, February 2012, issue 1. ISSN 1755-9715. http://www.hltmag.co.uk/feb12/idea.html

Великова, Силвия (2006) The European dimension in initial English language teacher education in Bulgaria The Language Policy of the EU and European University Education, Veliko Turnovo 5 - 7 October 2005, Conference Proceedings, Vol. 1, 195-201, ISBN-10: 9547361422; ISBN 13: 9789547361423.

Великова, Силвия (2013) Using the European Portfolio for Student Teachers of Languages (EPOSTL) to scaffold reflective teacher learning in English language teacher education. Innovations in pre-service education and training for English language teachers. / Julian Edge & Steve Mann (eds.). - London: British Council UK, 2013, pp. 201-216. ISBN 978-0-86355-702-6. http://www.teachingenglish.org.uk/sites/teacheng/files/C442_Innovations_PRESETT_FINAL_WEB%20ONLY_v2.pdf

Великова, Силвия (2002) Базово проучване на подготовката на учители по английски език в България (2001-2002) Томас, Д., Димитрова, С., Гешев, Г. и С. Ташевска (ред.) British Council Bulgaria, авторски колектив, ISBN 954-91239-1-X (aвторски колектив)

Великова, Силвия (2009) Внедряване на Европейско портфолио за стажант-преподаватели по езици в контекста на учене през целия живот” In Pia-Maria Rabensteiner & Eero Ropo (eds), European Dimension in Education and Teaching: Indentity and Values in Education, Schneider Verlag Hohengehren, 107–119, ISBN: 978-38340-0651-6

Великова, Силвия (2006) Европейско портфолио за бъдещи учители по езици - Грац 2006 сп. "Чуждоезиково обучение", МОН, 5, стр. 75-77

Великова, Силвия (2002) Качествено преподаване на чужд език Британски съвет, България, ISBN-13: 978-954-91830-2-3 (съавтори: Харакчийска, Ц., Стефанова, Е., Йорданова, М., Ангелова, В., Иванова, И., Великова, С., Гешев, Г., Димитрова, С. и Ташевска)

Великова, Силвия (2012) Обучението по активно слушане: Kъм интегриран подход за развиване на умения за слушане на чужд език. European dimension in education and teaching: New perspective to European instruction. / Pia-Maria Rabensteiner & Eero Ropo (eds.). - Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren GmbH, 2012, pp. 80-97. ISBN 978-3-8340-1056-8.

Великова, Силвия (2006) Стандарт за качествено преподаване на чужд език в България: оценяване на професионалната компетентност на учителя чрез наблюдение на урочната практика сп. “Чуждоезиково обучение”, кн. 6, 2006, стр. 34-51 ISSN 0205 - 1834 (авторски колектив)

Великова, Силвия (2016) Стратегии за разбиране на академичния дискурс при слухово възприемане на лекции на английски език като чужд (автореферат на дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор”) Велико Търново: Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", 2006. - 52 с.

Великова, Силвия (2005) Стратегии за слушане в академичния дискурс Език и стратегии в обучението. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”. стр. 277-284, ISBN 954-524 475-5

Върбанова, Маргарита (2016) Animated drawings in the studying of trigonometric function in the school maths lessons. Reports Awarded with "Best Paper" Cristal Prize. 55-та годишна конференция на Русенския университет. Интелигентна специализация – иновативна стратегия за регионална икономическа трансформация. / Русе: Русенски университет "Ангел Кънчев", 27-28.10.2016 г. /(с. 298-303). ISSN 1311-3321. 1.

Върбанова, Маргарита (2016) Аритметичен или алгебричен подход при решаване на задачи в началната училищна математика // Математика и информатика. – София: АЗ БУКИ. Национално издателство за образование и наука, 2016, брой 1 (с. 11-29 ). ISSN 1310-2230 (Print), ISSN 1314-8532 (Online)

Върбанова, Маргарита (2005) Векторно-алгебричен метод за решаване на геометрични задачи от лица и обеми “ВЕДА-СЛОВЕНА” – ЖГ, София

Върбанова, Маргарита (2014) Дидактически възможности за пропедевтика на елементарни алгебрични знания в обучението по математика в началните класове Научни трудове, том 53, серия 6.2. Педагогика и психология. История, етнология и фолклор. Отговорен редактор проф. д-р Ангел Смрикаров. -Русе: Русенски университет "Ангел Кънчев", 24-25.10.2014 г. /(с. 113-117). ISSN 1311-3321.

Върбанова, Маргарита (2015) Дидактически модели - матрични диаграми в училищния курс по математика 5. - 9. клас Научни трудове, том 54, серия 6.4. . Образование - изследвания и иновации./ Отговорен редактор проф. д-р Ангел Смрикаров. - Русе: Русенски университет "Ангел Кънчев", 9 - 10.10.2015 г. , том 54, серия 6.4. (с.26-30). ISSN 1311-3321

Върбанова, Маргарита (2012) Една занимателна игра "130 години предучилищно образование в България”: Юбилейна международна университетска конференция. - В. Търново: ВТУ "Св. св. Кирил и Методий". - (с. 367 – 371). ISBN 978 - 954 - 524 - 842 – 9

Върбанова, Маргарита (2006) За методиката на елементарните аритметични операции в обучението по математика в началното училище. “ВЕДА СЛОВЕНА- ЖГ”, София

Върбанова, Маргарита (2013) МАТЕМАТИКА. Състав на числата от 1 до 10 Пловдив : Астарта. – 44 страници. ISBN 978-954-350-169-3

Върбанова, Маргарита (2013) Методика на обучението по математика в началните класове Пловдив: Астарта. – 463 страници. ISBN 978-954-350-171-7

Върбанова, Маргарита (2000) Методически проблеми на обучението по математика в 1-6 клас В. Търново: Faber. - (с. 112). ISBN 954-9541-80-0

Върбанова, Маргарита (2013) Мисли за човека, преподавателя и учения, професор, доктор на педагогическите науки ИВАН ГАНЧЕВ Математика и математическо образование. - Доклади на 42 пролетна конференция на Съюза на математиците в България. – София, (с. 42 – 53). ISSN 1313-3330.

Върбанова, Маргарита (2016) Ойлер-Вен диаграми или MZ-карти в началната училищна математика // Математика и информатика. – София: АЗ БУКИ. Национално издателство за образование и наука, 2016, брой 2 (с. 143-170 ).ISSN 1310-2230 (Print), ISSN 1314-8532 (Online).

Върбанова, Маргарита (2001) Ръководство за семинарни упражнения по Методика на обучението по математика в началните класове. Университетско издателство “Св. К. Преславски”, гр. Шумен

Върбанова, Маргарита (2013) С един поглед Математика в 5. - 7. клас. Аритметика и алгебра (част 1). София: КЛЕТ България ЕООД, 2013.ISBN: 978-954-334-140-2.

Върбанова, Маргарита (0) С един поглед Математика в 8.- 12. клас. Алгебра (част 1). София: КЛЕТ България ЕООД

Върбанова, Маргарита (0) С един поглед Математика в 8.- 12. клас. Геометрия (част 2). София: КЛЕТ България ЕООД

Върбанова, Маргарита (2013) СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛНО МОДЕЛИРАНЕ В НАЧАЛНАТА УЧИЛИЩНА МАТЕМАТИКА Пловдив : Астарта. -186. ISBN: 978-954-350-175-5

Върбанова, Маргарита (2015) Съставни аритметични задачи. Структурно–технологичен модел и mz-карта на задачата. Текстови задачи // Математика и информатика. – София: АЗ БУКИ. Национално издателство за образование и наука, 2015, брой 4 (с. 343-375).ISSN 1310-2230 (Print), ISSN 1314-8532 (Online).

Върбанова, Маргарита (2009) Успех на изпита след 4. клас. Математика. София, издателство. PONS

Ганева, Ана (2013) Борисова, А. Народното пеене – автентично и… „академично” Сборник от юбилейна научна конференция, посветена на петдесет годишния юбилей на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" Велико Търново, 2015. (с. 473-479) ISBN 978-619-208-001-3

Ганева, Ана (2013) Борисова, А. Овладяването на българската народнопесенна орнаментика в часа по народно пеене като основа за развитие на певческите умения (Анализ на емпирични данни от подготвителния етап на педагогически експеримент). Сборник от първи научен семинар по проект „Развитие на академичния състав на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2013, 676–687 ISBN 978-954-400-957-1

Ганева, Ана (2015) Борисова, Ана. Северняшки славеи. Народни песни с клавирен съпровод - Iч. ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2015 (с. 5-91) IBSN 979-0-707690-07-9

Ганева, Ана (2012) Орнаментиката на българската народна песен – фолклористични и педагогически аспекти НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - том 51, серия 6.3 ISSN 1311-3321

Ганева, Ана (2013) Особености на обучението по народно пеене в извънкласните училищни форми на читалищен принцип и в музикално-педагогическите университетски специалности Доклад от научна конференция, Хисаря, 2013г.

Георгиева, Виолета (2006) Stoycheva, Violeta. History Project 2006. Enjoying Teaching – Oral History in the Classroom. Teachers’ Guide. IIZ/DVV- SEE Regional Office-Sofia, Sofia, 103 pp. On-line publication in Albanian, Bulgarian and Serbian – http://www.historyproject.dvv-international.org (последна актуализация 15.12.2016).

Георгиева, Виолета (2009) Stoycheva, Violeta. History Project 2008. Balkan Stories – Good Practices on History Teaching in South Eastern Europe. Teacher’s Guide & DVD. DVV International - SEE Regional Office, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, COBISS.BH-ID 17255174, 83 p. Author: pp. 9–12, 16–21.

Георгиева, Виолета (2003) Understanding a shared past, learning for the future. Teacher’s guide (co-author) На албански, английски, български, македонски език и CD-rom. EUROCLIO. Скопие: ИК „Напредък“, ISBN 954-91330-1-Х, 380 стр. Информация на: www.euroclio.eu/

Георгиева, Виолета (2011) Георгиева, Виолета. Анализ на резултатите от външно оценяване по обществени науки за учебните 2007/2008 и 2008/2009 г. Национално оценяване в българската образователна система. Научно изследване. София: МОМН, (е-вариант, CD)

Георгиева, Виолета (2001) История и цивилизация за 11. клас. Тестове (съавтор) Слово, Велико Търново, ISBN 954 439 710-8, 104 с.

Георгиева, Виолета (2001) История и цивилизация. Учебник за 11. клас. (съавтор) Слово, Велико Търново, ISBN 954 439 701-9, 359 стр.

Георгиева, Виолета (2001) История и цивилизация. Учебник за 11. клас. Профилирана подготовка (съавтор) Слово, Велико Търново, ISBN 954 439 702-7, 167 стр.

Георгиева, Виолета (2002) Мъже&жени различни и равни. Ресурсна книга (автор на методическата част, съставител и редактор) Европейски информационен център. Велико Търново, ISBN 954-90888-2-0, 146 стр.

Георгиева, Виолета (2004) Практикум по джендър образование. Методически разработки (съавтор и редактор) Европейски информационен център, Велико Търново (съавтор: с. 3, 4–14; автор: с. 25–32, 42–44), ISBN 954-90888-8-Х, 74 стр.

Георгиева, Виолета (2006) Стойчева, Виолета. Да преподаваме джендър равенство. /Teaching Gender Equality. Велико Търново: ПИК, ISBN-13: 978-954-736-152-2, 152 стр. Съавтор: с. 7–25; автор: с. 26–68, 89–112, 123–132, 147–152 (бълг. език) V. Turnovo: PIC, ISBN-10 954-736-152-Х, 144 p. Сo-author: pp. 7–25, author: pp. 26–67, 88–111, 121–130 (En)

Георгиева, Виолета (2014) Стойчева, Виолета. Дванадесет нови примерни теста за зрелостен изпит по история и цивилизация. София: Регалия-6, ISBN 978-954-745-234-3, 271 стр.

Георгиева, Виолета (2008) Стойчева, Виолета. История и цивилизация: 10 примерни теста за зрелостен изпит. София: „Регалия 6”, ISBN 978-954-745-136-0, 208 стр.

Георгиева, Виолета (2010) Стойчева, Виолета. Обединени в различието. Учебни материали за учителя. Европейски информационен център, Велико Търново: „Мареа-Дизайн”, ISBN 978-954-91864-4-4, 143 стр.

Георгиева, Виолета (1998) Тестове по история на България (за зрелостници и кандидат-студенти) (съавтор) Слово, Велико Търново, ISBN 954 439 513-Х, 239 стр.

Георгиева, Иванка (2015) Some learners’ errors in teaching secondary school mathematics In: Смрикаров, А. & др. (ред.). Научни трудове на Русенския университет – 2015, том 54, серия 6.4 Oбразование – изследвания и иновации. Русе: Издателски център при Русенски университет „Ангел Кънчев”.

Георгиева, Иванка (2012) Връзките събиране – изваждане и умножение – деление в обучението по математика в началните класове Пловдив: Астарта

Георгиева, Иванка (2012) Връзките събиране – изваждане и умножение – деление и пропедевтиката на понятието уравнение в началното обучение по математика София. сп. Педагогика, 5, 852 – 867.

Георгиева, Иванка (2014) Дидактически идеи за решаване на линейни модулни уравнения от вида в обучението по фолклор. Русе: Издателски център при Русенски университет „Ангел Кънчев”. В: Смрикаров, А. & др. (ред.). (сс. 186 – 191). Научни трудове на Русенския университет – 2014, том 53, серия 6.2 Педагогика и психология.

Георгиева, Иванка (2003) Дидактически проблеми на началното обучение по математика (математическите понятия и математическите твърдения) Астарта. В.Търново

Георгиева, Иванка (2003) Задачите за намиране на неизвестен компонент на аритметична операция и приложението им за решаване на текстови задачи в обучението по математика в началните класове Астарта. В.Търново

Георгиева, Иванка (2008) Идеи за пресмятане на сбор и разлика с преминаване с числата до 20 в обучението по математика в първи клас Ангелов, Б., Лалчев, З. (ред.). 120 години Софийски университет „Св. Климент Охридски” и развитие на педагогическата наука. София: Веда Словена – ЖГ.

Георгиева, Иванка (2002) Методика на обучението по математика в началните класове - специална част Астарта. В.Търново

Георгиева, Иванка (2010) Методика на обучението по математика в началното училище Пловдив: Астарта

Георгиева, Иванка (2013) Методът на уравненията за решаване на текстови задачи в началното обучение по математика (сс. 50 – 54). В: Смрикаров, А. & др. (ред.). Научни трудове на Русенския университет – 2013, том 52, серия 6.2 Педагогика и психология. История, етнология и фолклор. Русе: Издателски център при Русенски университет „Ангел Кънчев”.

Георгиева, Иванка (2003) Ръководство за решаване на задачи по училищен курс по геометрия Астарта. В.Търново

Георгиева, Иванка (2004) Семантични аспекти на усвояването на математическите понятия в началното обучение по математика (сс. 342 – 345). В: Легкоступ, П., Георгиева, М., Гълъбова, Д. & Карапенчев, Ж. (ред.). Образованието в глобализиращия се свят. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”.

Гостилов, Стефан (1997) “Калиграфията” – интегрираща дисциплина в обучението на студентите от факултет “Педагогика” към ВТУ”Св. Св. Кирил и Методий” Програма на юбилейна научна конференция с международно участие, Велико Търново

Гостилов, Стефан (2015) Oтнocнo кoдирaщaтa функция нa изкуcтвoтo кaтo невербaлнo cредcтвo зa oбщувaне. Междунaрoднa нaучнa кoнференция „Педaгoгичеcкoтo oбрaзoвaние - трaдиции и cъвременнocт” ВТУ „Cв.св. Кирил и Метoдий”.

Гостилов, Стефан (2013) Oтнocнo някoи cемиoтични acпекти нa езикa нa изoбрaзителнoтo изкуcтвo. Юбилейнa междунaрoднa нaучнa кoнференция „50 гoдини ВТУ „Cв.св. Кирил и Метoдий”.

Гостилов, Стефан (1993) Визуалната комуникация – интегрираща система за ориентиране на 5-6 годишните деца в детската среда Международна научна конференция на тема: “ Хуманизиране на педагогическия процес”. Благоевград

Гостилов, Стефан (1997) Визуалната комуникация на градската среда и възпитателната работа при 5-6 годишни деца Програма на юбилейна научна конференция с международно участие. , Велико Търново

Гостилов, Стефан (1997) Графични знаци и пределното им адаптиране към учебно-възпитателната работа Програма на юбилейна научна конференция с международно участие, Велико Търново

Гостилов, Стефан (2007) Графичните знаци в учебно-възпитателната работа при 5-7 г.деца. Научно- практическа конференция – „125г. предучилищно възпитание”, Свищов

Гостилов, Стефан (1999) Детската градина и семейството в подготовката на децата за писане Програма на юбилейна научна конференция с международно участие. Велико Търново

Гостилов, Стефан (1999) Детската рисунка и реч във владенията на иконичността Програма на юбилейна научна конференция с международно участие. Велико Търново

Гостилов, Стефан (2012) Дисциплините осигуряващи процеса на усвояването на графичната форма на писането – цели, задачи, реализация, перспективи ВТУ. ВТУ Педагогически алманах

Гостилов, Стефан (1999) Енигматичен подход при изграждането на детската рисунка в предучилищна възраст. Програма на юбилейна научна конференция с международно участие. Велико Търново

Гостилов, Стефан (2004) Иконичност, изобразителен език и детската реч Програма на юбилейна научна конференция с международно участие. Велико Търново

Гостилов, Стефан (2004) Композиране на рисунките при 5–7 годишните деца на семиотична основа. Програма на юбилейна научна конференция с международно участие. Велико Търново

Гостилов, Стефан (2015) Методическо ръководство по футбол за деца и младежи с ментални увреждания

Гостилов, Стефан (1993) Невербалните средства за комуникация – основа за изграждане съдържанието на рисунката при 6 годишните деца Сборник от резюмета на научно-практическа конференция на тема: “ Образованието и личността”. Шумен

Гостилов, Стефан (1992) Нов подход за рисуване по даден начален образ чрез използване на семиотична връзка между музикална и изобразителна дейност Сборник материали от научна-практическа конференция на тема: “Педагогически условия за детско творчество”. Велико Търново

Гостилов, Стефан (2016) Относно знаково-символната страна на визуалната комуникация. Трета докторантска научна сесия ВТУ „Св.св. Кирил и Метoдий”, В. Търново.

Гостилов, Стефан (1993) Педагогическото взаимодействие при консултиране на базовите учители по изобразителни дейности Сборник разюмета от семинара на тема: “Актуални проблеми на емпиричното педагогическо изследване”. Смолян

Гостилов, Стефан (1994) Подготовка на децата за писане – задължение и отговорност на учители и родители Програма за провеждане на научно-теоретична конференция на тема: “Семейството като възпитателен фактор”. Велико Търново

Гостилов, Стефан (1997) Практическата работа с широки пера в упражненията по калиграфия със студентите от специалността “ Предучилищна и начална училищна педагогика” Програма на научна сесия 97. Долна Митрополия

Гостилов, Стефан (2008) Предпоставки за семиологичен анализ на рисунката като знак и някои синтагматични отношения спрямо писането. ВТУ Педагогически алманах

Гостилов, Стефан (1994) Психическа и емоционална устойчивост на децата, попаднали в екстремна ситуация на улицата Трета национална научна конференция на тема: “Безопасността в пътното движение за децата от предучилищна възраст”, Велико Търново

Гостилов, Стефан (1997) Реализиране на някои когнитивни функции на знака в детската градина Програма на научна сесия 97. Долна Митрополия

Гостилов, Стефан (2007) Семиотичен модел на визуална комуникация на градската среда. при 5-7 г. деца. Научно- практическа конференция – „125г. предучилищно възпитание”, Свищов

Гостилов, Стефан (2008) Семиотичен подход за осигуряване процесите на трансфер и опериране на кодирана информация в рисуването при 5–7г. деца. С. Предучилищно възпитание кн.8/2008

Гостилов, Стефан (2010) Символната или знаковата природа на детските рисунки. ВТУ Педагогически алманах

Гостилов, Стефан (1992) Усвояване цветността на детската рисунка от студентите – фактор за развитие на детската изобразителна дейност Сборник резюмета от научно-практическа конференция на тема: “Проблеми на образованието в демократизиращото се общество”. Смолян

Гостилов, Стефан (2010) Фотографията и рисунката в и извън владението на иконичността. ВТУ Педагогически алманах

Гълъбова, Даринка (2001) "Здравна математика” със сапуни и вода. Сборник статии на ОМЕП “Здравно възпитание”,

Гълъбова, Даринка (2003) “Интегративни подходи за въвеждане на метрични зависимости в правоъгълен триъгълник”. (на англ.език) Сборник доклади от НТПК с международно участие “Творчество в обучението на таланти”, Русе 3 –7 август, 2003.

Гълъбова, Даринка (2003) “Методика на формиране на елементарни математически представи” (Второ издание на учебник за ВУЗ) Слово, В. Търново

Гълъбова, Даринка (2003) “Професор д-р Марга Янкова Георгиева” в книгата “Професорите на Великотърновски университет”, стр.197 . УИ “Св.св. Кирил и Методий”, В.Търново

Гълъбова, Даринка (2003) “Развиващи игри с детски шахмати за пет – седемгодишни деца” Сборник доклади: ”120 години Предучилищно възпитание”, В.Търново, 2003.

Гълъбова, Даринка (2000) “С Моливко играй и мисли” - учебен комплект от четири познавателни книжки за деца: (3-4), (4-5г.), (5-6г.), (6-7г.) одобрени от МОН Слово, В. Търново

Гълъбова, Даринка (2009) METHOD OF THE PROJECT FOR INTERACTIVE TRAINING IN MATHAMATICAL DIDACTICS Proceedinds of the 6th Mediterranean Conference on Mathematics Edication, 22-26 apil, Plovdiv, Bulgaria.

Гълъбова, Даринка (2012) Гълъбова, Д. Детска математика – и в градината, и у дома забавна е като игра. Четири учебни помагала - Албуми с 32 дидактични картони (съответно за 3-4г.; 4-5г.; 5-6г.; 6-7г. деца от четирите възрастови групи в детската градина) ИК Слово, В. Търново:

Гълъбова, Даринка (2012) Гълъбова, Д. Дидактически модел „Геометрични конструктори за развиване на практическа компетентност на студентите за пробуждащо обучение на 3-7-годишните деца - синергетичен аспект. Сборник доклади от международна научна конференция на Русенски университет; Русе: Печатна база на Русенски университет „А.Кънчев”, 2012 (с.27 - 31) ISSN 1311-3321

Гълъбова, Даринка (2013) Гълъбова, Д. и др.. Синергетични модели на образователни технологии: във висшето педагогическо образование/П.Конакчиева, Д.Йорданова/. В.Търново: ИК Слово, 2013 - с.159 ISBN 978-954-439-987-0

Гълъбова, Даринка (2015) Гълъбова, Д. Формиране на математически компетенции у 5–7-годишните деца чрез моделиране с пръчиците на Кюизинер. Сборник от международна научна конференция "Педагогическото образование – традиции и съвременност". В.Търново: УИ „Св.св. Кирил и Методий“

Гълъбова, Даринка (2010) Гълъбова, Д., М.Бейков ИНТЕГРАЛНИЯТ ПОДХОД ПРИ ИЗУЧАВАНЕ НА МЕТРИЧНИ ЗАВИСИМОСТИ В ПРАВОЪГЪЛЕН ТРИЪГЪЛНИК София, Сп.Математика и информатика, бр.2

Гълъбова, Даринка (2009) Гълъбова, Д., М.Бейков. Интерактивни образователни технологии за стимулиране на критическото мислене при изучаване на “Еднаквости” (8 клас) - (Първа част. Осева симетрия и нейните свойства), София, Сп.Математика и информатика. кн. 4.

Гълъбова, Даринка (2009) Гълъбова, Д., М.Бейков. Интерактивни образователни технологии за стимулиране на критическото мислене при изучаване на “Еднаквости” (8 клас)-(Трета част. Транслация. Еднаквости) София, Сп.Математика и информатика. кн.6

Гълъбова, Даринка (2009) Гълъбова, Д., М.Бейков. Интерактивни образователни технологии за стимулиране на критическото мислене при изучаване на “Еднаквости” (8 клас)-Втора част. Ротация и централна симетрия) София, Сп.Математика и информатика. кн.5

Гълъбова, Даринка (2012) Гълъбова, Д., М.Бейков. Рефлексията в дейността решаване на задачи: върху примери от 9 клас. Математика и информатика - София: , 2, (с.131 – 140)

Гълъбова, Даринка (2011) Гълъбова, Д., Методическата компетентност за прилагане на активни методи в обучението като елемент на професионалната подготовка на учителя по математика Университетско издателство „Еп.Константин Преславски”,Сборник статии, Шумен, (сс.183 -191)

Гълъбова, Даринка (2016) Гълъбова, Д., Н. Делчева. Дидактичен модел „Конструктивна математика за деца“ Педагогика, № 9 - София, (с.1159 – 1173), Алианс принт ISSN 0861-3982 (Print) ISSN 1314-8540 (Online)

Гълъбова, Даринка (2017) Гълъбова, Д.,Й.Илиева. Ролята на конструктивистката образователна среда при измерването на величини от децата в подготвителните предучилищни групи. Сп. Педагогика, No: 6 , Page Range: 731-740, (10 страници)-https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=553401

Гълъбова, Даринка (2002) Диагностика на математико-познавателните постижения на децата от предучилищна възраст. Регионален комитет на ОМЕП, Сборник доклади ”Детето ХХІ век “, с. 43, В. Търново

Гълъбова, Даринка (2001) Диагностични методи за стимулиране и изследване творческото въображение на децата в предматематическия период. Сп.Предучилищно възпитание, бр. 4, София

Гълъбова, Даринка (2004) Дидактичната система Моливко – математика и логика (резултати от петгодишна апробация). Сборник доклади от НТПК “Съвременни предизвикателства на прехода детска градина-училище”,

Гълъбова, Даринка (2006) Дизайн на математико-техническото взаимодействие в предучилищна възраст Сборник "Математика, информатика, комп.науки", Слово, В.Търново

Гълъбова, Даринка (2004) Доклад “Съвременни аспекти на предматематическата подготовка в някои европейски страни” Сборник от НТПК “Съвременни предизвикателства на прехода детска градина-училище”, Слово, В.Т.

Гълъбова, Даринка (2001) Изследване устойчивостта на вниманието на децата при интегрирани математически и двигателни дейности. Сборник статии на ОМЕП “Здравно възпитание”, В. Търново, 2001.

Гълъбова, Даринка (2009) Иновативна образователна технология «Къща на текстовите задачи» в подготвителна група/клас София, Сп. Предучилищно възпитание, кн.7

Гълъбова, Даринка (2009) Иновационни интерактивни методи и техники при работа с учебни помагала по математика (върху примера на дидактична система “Моливко») София, Сп. Дом, дете, детска градина, кн. 5

Гълъбова, Даринка (2008) Интерактивният метод "Сюжетно планиране" и модернизацията на педагогическото висше образование Сп. Стратегии на образователната и научната политика, кн.4.

Гълъбова, Даринка (2002) Картинни загадки на Моливко” – Познавателни и математически тестове. Поредица от три учебни книжки за 3-4г.; 4-5г.; 5-7 г. Слово, В. Търново

Гълъбова, Даринка (2004) Книга за учителя “Моливко. Вече мога сам” за подготвителна група в детската градина одобрена от МОН Слово, В. Търново

Гълъбова, Даринка (2002) Книга за учителя ”Познавателни и математически тестове “Картинни загадки на Моливко” (3 – 7 г.) Слово, В.Търново

Гълъбова, Даринка (2005) Книга за учителя за ПУВ и подготовка на 4 -5 г. деца. одобрена от МОН Слово, В. Търново

Гълъбова, Даринка (2005) Книга за учителя за ПУВ и подготовка на 6-7 г. деца в подготвителна група/клас в детската градина/ училище. одобрена от МОН Слово, В. Търново

Гълъбова, Даринка (2000) Книга за учителя Приказна математика (3-4 г.): Първо издание. Фабер, В. Търново

Гълъбова, Даринка (2013) Князева, Е. и др. Синергетичният подход във висшето образование: върху примери от математическото образование./С.Гроздев, М.Георгиева, Д.Гълъбова. В.Търново - ИК Слово, 2013. - с.214. ISBN 978-954-439-986-3

Гълъбова, Даринка (2003) Контент – анализ на учебни помагала по математика за подготвителна група в детската градина Сборник от “Юбилейна конференция – 40 години Педагогически факултет”, В.Т.

Гълъбова, Даринка (2009) Концептуален модел “Приказна математика от 3 до 7 г.” за педагогическо взаимодействие в смесена разновъзрастова група Русенски университет и Съюз на учените-гр.Русе, Сборник с доклади от научната конференция, посветена на Деня на народните будители

Гълъбова, Даринка (2004) Логика за най-малките (5 –7 годишни деца). Алманах – годишник научни трудове на Педаг.ф-т. ВТУ

Гълъбова, Даринка (2004) Логически подход в подготовката на децата за училище. Сборник доклади от НТПК “Съвременни предизвикателства на прехода детска градина-училище”,

Гълъбова, Даринка (2003) Математика 0 в подготвителна група ( 5 – 7 г). одобрена от МОН Слово, В.Търново

Гълъбова, Даринка (2000) Математика в игри за детската градина (одобрена от МОН) Слово, В. Търново

Гълъбова, Даринка (2003) Математика за подготвителна група –0 (методически указания за учитела) Слово, В.Търново

Гълъбова, Даринка (2000) Математическа подготовка на децата за училище (одобрена от МОН) Слово, В. Търново

Гълъбова, Даринка (2007) Математически въртележки - дидактични табла Слово, В.Търново

Гълъбова, Даринка (2007) Математически въртележки-в помощ на учителя/ одобрена от МОН Слово, В.Търново

Гълъбова, Даринка (2007) Методика и модели на ТРИЗ-педагогиката в подготвителна група за училище Сборник с доклади, НПК "125г.ПУВ", Свищов

Гълъбова, Даринка (2004) Методика на изучаване на знаците за сравняване на числа в детската градина. Сб. доклади Юбилейна НТК “20г. ПФ” Глобализация в образованието” В. Т. Фабер

Гълъбова, Даринка (2002) Методика на формиране на елементарни математически представи” – І издание АСТАРТА, (обем - 280 страници, първи за ВТУ).

Гълъбова, Даринка (2001) Модел на тестов текущ контрол по Дидактика на математиката. Сп.Математика и информатика, бр.2, София

Гълъбова, Даринка (2010) Модели на рефлективни практики в обучението на бъдещите учители по математика - доклад Юбилейна национална конференция "СИНЕРГЕТИКА И РЕФЛЕКСИЯ" - SREM 2010, ЮЗУ, Благоевград, 10-12.09.2010

Гълъбова, Даринка (2009) Модулно-блоково проблемно обучение и модернизация на висшето педагогическо образование София, Сп. Педагогика, кн.1-2

Гълъбова, Даринка (2005) Моливко в страната математика (3-4 г.) одобрено от МОН Слово, В. Търново

Гълъбова, Даринка (2005) Моливко в страната математика (4 -5 г.) одобрено от МОН Слово, В. Търново

Гълъбова, Даринка (2005) Моливко в страната математика (5-6 г.) одобрено от МОН Слово, В. Търново

Гълъбова, Даринка (2005) Моливко в страната математика (6-7 г.) одобрено от МОН Слово, В. Търново

Гълъбова, Даринка (2004) Моливко. Вече мога сам. Диагностика за подготвителна група на детската градина одобрена от МОН Слово, В. Търново

Гълъбова, Даринка (2005) Моливко. Книга за учителя за трета възрастова група на детската градина (5-6 г. деца) одобрена от МОН Слово, В. Търново

Гълъбова, Даринка (2007) МОТОРИКА за подготвителна група-методически разработки Слово, В.Търново

Гълъбова, Даринка (2007) МОТОРИКА за подготвителна за училище група Слово, В.Търново

Гълъбова, Даринка (2010) МОТОРИКА за трета възрастова група на детската градина (5-6г) - учебно помагало изд. Слово, В.Търново

Гълъбова, Даринка (2003) На моя рецензент (проф. д-р Дина Батоева) Педагогически Алманах – трудове на ВТУ, 2003 / 2005

Гълъбова, Даринка (2009) Нагледно-действена аритметика по метода на Монтесори София, Сп.Начално образование, кн.6

Гълъбова, Даринка (2009) ОВЛАДЯВАНЕ ОТ СТУДЕНТИТЕ НА МАТЕМАТИЧЕСКИ ТРИКОВЕ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ ИНТЕРЕСА НА УЧЕНИЦИТЕ КЪМ МАТЕМАТИКАТА В.Търново, Сборник "25 години Педагогически факултет на ВТУ"-Юбилейна национална научно-приложна конференция

Гълъбова, Даринка (2005) Приказна математика, (3 - 4 г.). (Второ допълнено издание) одобрено от МОН Слово, В. Търново

Гълъбова, Даринка (2006) Приложна програма ДЕТМАТ за студенти от спец.ПНУП и ПУПЧЕ по дисциплината Педагогика на математическата култура Сборник с доклади "Математика, информатикаи компютърни науки", Слово, В.Търново

Гълъбова, Даринка (2003) Програма за подготвителна група /клас в детската градина/училище. МОН -общи принципи В-к Аз Буки, бр. 20.София.

Гълъбова, Даринка (2001) Пропедевтика на писането на цифри от бъдещия първокласник. Сп. Предучилищно възпитание, бр.4, София

Гълъбова, Даринка (2001) Пропедевтика на понятието текстова задача в детската градина. Сп. Предучилищно възпитание. София

Гълъбова, Даринка (2001) Пропедевтика на понятието текстова задача. УИ-Алманах (годишник трудове, ПФ, ВТУ)

Гълъбова, Даринка (2001) Професионално-практическа подготовка на учителя по математика в средното училище. Фабер, В. Търново

Гълъбова, Даринка (2008) Развиващи игри с логическите блокчета на Денеш -от теорията към практиката София, Сп.Преучилищно възпитание, кн.3

Гълъбова, Даринка (2008) Ръководство за стажант-учители по математика УИ "Св.св.Кирил и Методий", В.Търново

Гълъбова, Даринка (2007) Семиотични функции на предматематическата подготовка Педагогически Алманах, УИ "Св.св.Кирил и Методий", В.Търново

Гълъбова, Даринка (2008) Синергетична концепция за избор и функциониране на учебните помагала за предучилищно възпитание София, Сп.Предучилищно възпитание, кн.8

Гълъбова, Даринка (2007) Съвременни образователни технологии в границите на синергетичната и синектичната парадигма Сборник с доклади от НПК "125г. ПУВ",Свищов,

Гълъбова, Даринка (2003) Теоретико-практическа подготовка на студентите от Педагогически факултет на Великотърновски университет "Св.св. Кирил и Методий" Сборник-НТК “Юбилейна конференция – 40 години ВТУ”

Гълъбова, Даринка (2009) Теория и методика на формирането на математически представи у децата от детската градина (ІІ допълнено издание на учебник) В.Търново, изд.Слово

Гълъбова, Даринка (2009) Технологичен интерактивен модел “Сюжетно планиране” на задължително-регламентирана педагогическа ситуация по математика (Тема “Движение в лабиринти”за 6-7г. деца) София, Сп. Предучилищно възпитание, кн 8

Гълъбова, Даринка (2010) Технологията "Учебно портфолио" в университетското обучение по дисциплината "Методика на обучение по математика" София, - Сп. Педагогика, бр. 1,

Гълъбова, Даринка (2008) Трансдисциплинарные и синергетические стратегии в высшем образование по методике обучения по математике Международная конференция "Актуальные проблемы дошкольное образование" , Минск, Беларус

Гълъбова, Даринка (2001) Учебна книжка “ С Моливко в страната Логика” (5 – 7 г.) одобрена от МОН Слово, В.Търново

Давидова, Теодора (2013) DAVIDOVA, Т. Нemsball game – something new and interest in physical education and sport area http://hemsball.com/anasayfa.aspx?NewsModuleId=149

Давидова, Теодора (2015) DAVIDOVA, Т., D. Davidov. О turismo como meio essencial da preparacao psicolgica e fsica para poder agir em situaes pouco vulgares Revista da ESDRM of Science Culture and Sport, Santarem, Portugal, ISSN: 2182-9608

Давидова, Теодора (2008) Давидов, Д., ДАВИДОВА, Т. Туризмът - средство за повишаване на психофизическата подготовка на студенти Сборник доклади и съобщения от научна конференция „Формиране на адекватна психофизическа готовност на учениците за преодоляване на екстремални ситуации”, Разград 06.12.2008. Издателство „Фабер”, В. Търново, ISBN 978-954-400-003-5

Давидова, Теодора (2015) Давидов, Д., К. Крумова – Цончева, Т. ДАВИДОВА. Основна гимнастика Издателство „Ай анд Би”, В. Търново,ISBN 978-619-7281-11-8

Давидова, Теодора (2009) Давидов, Д., Т. ДАВИДОВА и колектив. Гимнастика Издателство „Ай анд Би”, В. Търново, ISBN 954-9689-36-0

Давидова, Теодора (2010) Давидов, Д., Т. ДАВИДОВА. Актуализиране на системата за контрол и оценка по дисциплината физическо възпитание във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция на НВУ „В. Левски”, 30 септември – 1 октомври 2010 г., том 10, Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”, В. Търново, ISSN 1314-1937

Давидова, Теодора (2011) Давидов, Д., Т. ДАВИДОВА. Нестандартни ситуации и необходимост от специализирана психофизическа подготовка с подрастващи за преодоляването им Сборник доклади от годишна университетска научна конференция с международно участие проведена в НВУ „В. Левски” на 23 – 24 юни 2011 г. Том 2. Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”, В. Търново, ISSN 1314-1937

Давидова, Теодора (2013) Давидов, Д., Т. ДАВИДОВА. Туристическата дейност в часовете по физическа подготовка със студенти Сборник доклади от Научна конференция „Актуални проблеми на сигурността” 16-18 октомври 2013 г., Том 5. Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”, В. Търново, ISBN 978-954-753-200-7

Давидова, Теодора (2013) Давидов, Д., Т. ДАВИДОВА. Установяване на физическата дееспособност на студенти от НВУ „В. Левски” Сборник доклади от Научна конференция „Актуални проблеми на сигурността” 16-18 октомври 2013 г., Том 5. Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”, ISBN 978-954-753-200-7

Давидова, Теодора (2014) Давидов. Д., Т. ДАВИДОВА. Изследване на качеството издръжливост на студенти Сборник доклади от годишната университетска научна конференция 3-4 юли 2014. Том 15. Научно направление „Педагогически и хуманитарни науки“. Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”, В. Търново, ISSN 1314-1937

Давидова, Теодора (2013) ДАВИДОВА, Т. Адаптирано физическо възпитание Издателство „Ай анд Би”, В. Търново, ISBN 978-954-9689-80-0

Давидова, Теодора (2013) ДАВИДОВА, Т. Адаптирано физическо възпитание - същност, цел, задачи Сборник доклади от годишна университетска научна конференция, том 2, Научно направление „Педагогически и хуманитарни науки. Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, В. Търново, ISSN 1314-1937

Давидова, Теодора (2016) ДАВИДОВА, Т. Въздействие върху познавателната подструктура на готовността на ученици за действие в нестандартни ситуации чрез лекоатлетически упражнения. „Спорт и сигурност“, доклади от четвърта научна конференция, НСА „В. Левски“, 18-19 май 2016 г. София.ISSN:2367-914Х

Давидова, Теодора (2015) ДАВИДОВА, Т. Възможности за управление на процеса на формиране на адекватна психофизическа готовност. Аспекти на съвременната подготовка във физическото възпитание и спорта. Сборник научни доклади, НСА, София,ISSN 978-954-718-406-0

Давидова, Теодора (2009) ДАВИДОВА, Т. Възрастови особености при възприемането и преодоляването на сложни ситуации от младежи и девойки Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция на НВУ „В. Левски”- том 1, Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”, В. Търново, ISSN 954-753-035-6

Давидова, Теодора (2015) ДАВИДОВА, Т. Двигателните навици и умения, като елементи на моментната психофизическа готовност за действие в нестандартни ситуации Сборник доклади от научна конференция, НВУ „Васил Левски”, В. Търново

Давидова, Теодора (2011) ДАВИДОВА, Т. История на физическото възпитание Издателство „Ай анд Би”, В. Търново, ISBN 978-954-9689-57-0

Давидова, Теодора (2015) ДАВИДОВА, Т. Корелационно-структурен модел на моментната психофизическа готовност на 12–14-годишни момичета НВУ „Васил Левски”, В. Търново

Давидова, Теодора (2015) ДАВИДОВА, Т. Корелационно-структурни модели на психофизическата готовност на 9-10-годишни деца в хода на специализирана психофизическа подготовка Научно-приложни изследвания във физическото възпитание и спорта. Сборник научни доклади. НСА ПРЕС, ИДК при НСА. София.ISВN 978-954-718-426-8

Давидова, Теодора (2016) ДАВИДОВА, Т. Критерии за оценяване на методическата подготовка на студенти от специалността ПОФВ по учебната дисциплина „Лека атлетика” „I&В” ltd. В. Търново, ISBN 978-619-7281-14-9

Давидова, Теодора (2016) ДАВИДОВА, Т. Лекоатлетическите дисциплини от „средни и дълги бягания” като основно средство за въздействие върху развитието на елементите на волевата подструктура на психофизическата готовност за действие в нестандартни ситуации. „Спорт и сигурност“, доклади от четвърта научна конференция, НСА „В. Левски“, 18-19 май 2016 г. София.ISSN:2367-914Х

Давидова, Теодора (2013) ДАВИДОВА, Т. Методи на адаптираното физическо възпитание Сборник доклади от годишна университетска научна конференция, том 2, Научно направление „Педагогически и хуманитарни науки. Издателски комплекс на НВУ, „Васил Левски”, В. Търново, ISSN 1314-1937

Давидова, Теодора (2013) ДАВИДОВА, Т. Методическата подготовка по лека атлетика на студенти от специалност „Педагогика на обучение по физическо възпитание” Сборник доклади от Международна научна конференция по повод 50 г. ВТУ – 2013, ISBN 978-619-208-001-3

Давидова, Теодора (2015) ДАВИДОВА, Т. Нестандартни ситуации в ежедневието на ученици от средна училищна възраст – анкетно проучване Аспекти на съвременната подготовка във физическото възпитание и спорта. Сборник научни доклади, НСА. София,ISSN 978-954-718-406-0

Давидова, Теодора (2014) ДАВИДОВА, Т. Проследяване на настъпилите промени в моментната психическа готовност на 9–10-годишни деца след оказано експериментално въздействие със средствата на физическото възпитание и спорта. Сборник научни доклади „По някои актуални проблеми на физическото възпитание и спорта”, НСА ПРЕС, ИДК при НСА, София. ISBN 978-954-718-398-8

Давидова, Теодора (2016) ДАВИДОВА, Т. Специализирана психо-физическа подготовка на ученици със средствата на леката атлетика Издателство „I&В” ltd. В. Търново, ISBN 978-619-7281-08-8

Давидова, Теодора (2013) ДАВИДОВА, Т. Средства на специализираната психофизическа подготовка за формиране на адекватна готовност за действие в сложни ситуации Сборник научни статии „Научно-приложни аспекти на физическото възпитание и спорта 2012 г”. Издателство „Фабер”, В. Търново, ISBN 978-954-400-872-7

Давидова, Теодора (2016) ДАВИДОВА, Т. Техника и методика на обучение на лекоатлетическите упражнения в училище „Ай анд Би”, В. Търново,ISBN 978-619-7281-12-5

Давидова, Теодора (2014) ДАВИДОВА, Т. Установяване моментното състояние на психофизическите възможности на деца със специални образователни потребности. Сборник научни статии „Научно-приложни аспекти на физическото възпитание и спорта 2014”. Издателство „Фабер”, В. Търново,ISBN 978-619-00-0091-4

Давидова, Теодора (2015) ДАВИДОВА, Т. Учебният процес по адаптирано физическо възпитание Педагогически алманах. Педагогическо списание на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Брой 2/2014г. Университетско издателство на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново, ISSN 1310358Х

Давидова, Теодора (2015) ДАВИДОВА, Т. Факторна структура на моментната психофизическа готовност на 12 – 14-годишни момичета Сборник доклади от научна конференция, НВУ „Васил Левски”, В. Търново

Давидова, Теодора (2016) ДАВИДОВА, Т. Физическо възпитание на деца със специални образователни потребности „I&В” ltd. В. Търново, ISBN 978-619-7281-10-1

Давидова, Теодора (2015) ДАВИДОВА, Т. Формиране на адекватна психофизическа готовност за действие в нестандартни ситуации. ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново

Давидова, Теодора (2011) ДАВИДОВА, Т., А. Даскалова – Янкова. Корелационно-структурен модел на психофизическата готовност на ученици след оказано въздействие върху емоционалната й подструктура Сборник трудове от III Международна научна конференция „Кинезиология – 2011“, Издателство „I&В” ltd. , В. Търново, ISSN 1313-244Х

Давидова, Теодора (2013) ДАВИДОВА, Т., Б. Илиев, Изследване на моментната физическата готовност на лица упражняващи професията „личен охранител” Сборник доклади от Международна научна конференция по повод 50 г. ВТУ – 2013, ISBN 978-619-208-001-3

Давидова, Теодора (2007) ДАВИДОВА, Т., Б. Маринов. Установяване на зависимостта между повишаване нивото на някои физически качества и придобиването на технически умения в хода на обучението по ръкопашен бой Държавна агенция за младежта и спорта, НСА „В. Левски“, Национална сигурност, физическо възпитание и спорт, сборник материали от научна конференция. Издателство „Фабер“, В. Търново, ISBN 978-954-775-812-4

Давидова, Теодора (2007) ДАВИДОВА, Т., Д. Давидов, Цв. Дилова. Възможности за спортна дейност със студенти освободени от часовете по физическо възпитание Сборник трудове от II международна научна конференция „Кинезиология – 2007“. Издателство „I&В” ltd., В. Търново, ISSN 1313-244Х

Давидова, Теодора (2012) ДАВИДОВА, Т., Д. Давидов. Значение на емоционалната подструктура за формирането на адекватна психофизическа готовност Юбилейна научна конференция по повод на 10 години от създаването на НВУ „В. Левски” – 14-15 юни 2012 г., IBSN 978-954-753-095-9

Давидова, Теодора (2012) ДАВИДОВА, Т., Д. Давидов. Основни принципи на специализираната психофизическа подготовка Юбилейна научна конференция по повод на 10 години от създаването на НВУ „В. Левски” – 14-15 юни 2012 г., IBSN 978-954-753-095-9

Давидова, Теодора (2011) ДАВИДОВА, Т., Д. Давидов. Проследяване динамиката на резултатите от теста „скок на дължина от място” на студенти от ВТУ за периода 2002 – 2011 г. Сборник трудове от III Международна научна конференция „Кинезиология – 2011“. Издателство „I&В” ltd., В. Търново, ISSN 1313-244Х

Давидова, Теодора (2015) ДАВИДОВА, Т., Д. Давидов. Ръководство за самоподготовка на кандидат-студенти за изпита по специалността ПОФВ Издателство „АСТАРТА“, Велико Търново,ISBN 978-954-350-221-0

Давидова, Теодора (2006) ДАВИДОВА, Т., М. Алексиева. Основна и допълнителна предварителна подготовка на студентите от педагогическите специалности за усвояване на учебния материал по Подвижни и спортно-подготвителни игри Съвременни аспекти на спортното образование, сборник научни статии. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, В. Търново, ISBN -10:954-524-517-4

Давидова, Теодора (2006) ДАВИДОВА, Т., М. Виденовски. Психофизическа готовност на състезатели по състезателно катерене „Спорт и наука“, научно-методическо списание, бр.5-6, 2006. Издание на НСА, Държавната агенция за младежта и спорта, БСФКС, БОК. ISSN 1310-3393

Давидова, Теодора (2010) Даскалова-Янкова, А., Т. ДАВИДОВА. Специализирана психофизическа подготовка на ученици от начален етап на обучение в условията на глобализация и развитие на технологиите Сборник доклади от Научна конференция с международно участие „25 години Педагогически факултет“. Издателство „Фабер“ В. Търново, ISВN 978-954-400-422-4

Давидова, Теодора (2014) Илиев, Б., Т. ДАВИДОВА. Д. Давидов. Анализ на ефективността на приложена експериментална методика за формиране на физическа готовност на лица упражняващи професията личен охранител Сборник доклади от годишната университетска научна конференция 3-4 юли 2014. Том 15. Научно направление „Педагогически и хуманитарни науки“. Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”, В. Търново, ISSN 1314-1937.

Давидова, Теодора (2014) Илиев, Б., Т. ДАВИДОВА. Формиране на психофизическа готовност за действия в екстремни ситуации в дейността на охранителя Сборник доклади от годишната университетска научна конференция 3-4 юли 2014. Том 15. Научно направление „Педагогически и хуманитарни науки“. Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”, В. Търново,ISSN 1314-1937

Давидова, Теодора (2010) Маринов, Б., Мадански, В., Т. ДАВИДОВА, Д. Давидов, В. Петров. Анализ на резултатите от изпита по физическа подготовка на кандидат-курсанти – прием 2008 година Сборник доклади от годишната научна конференция на НВУ “В. Левски”, Том 1. Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”, В. Търново, ISSN 1314-1937

Давидова, Теодора (2010) Маринов, Б., Мадански, В., Т. ДАВИДОВА, Д. Давидов, В. Петров. Необходимост от актуализиране на изпитните нормативи на курсанти на базата на измерената им моментна физическа дееспособност Сборник доклади от годишната научна конференция на НВУ „В.Левски”, Том 1. Издателски комплекс на НВУ “В.Левски”, В. Търново, ISSN 1314-1937

Денев, Стоян (2012) Aлексиева, М., С. Стефанов, Ст. Денев. (2012) ИП Еразъм – старт за кариерно развитие. Международна конференция на катедра ТМФВ Кинезиология 2012 сб. Кинезиология’12

Денев, Стоян (2017) Milena Aleksieva, Stoyan Denev (2017) Physical capability evaluation of children with mental disabilities. Journal Research in Physical Education, Sport and Health, Skopje, R. Macedonia, 2017, Vol. 6, No. 2, pp.85-88 ISSN(Print):1857-8152; ISSN(Online):1857-8160, The journal is indexed in the Directory of Open Access Journals (DOAJ) and indexed and presented in EBSCO databases. IndexCopernicus International (ICV: 5,76 2012)

Денев, Стоян (2016) St. Denev. (2016). Анализ на физическото развитие при деца с интелектуални затруднения. Белово, ISBN 978-5-906888-02-0

Денев, Стоян (2014) Алексиева, М., Денев, Ст. (2014) Констатиране нивото на специфичната подготвеност на 15-18-годишни момчета с интелектуални затруднения. СУ, 2014 –В: сб. „Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта”, СУ „Св. Кл. Охридски" ISSN 1314-2275

Денев, Стоян (2014) Алексиева, М., Денев, Ст. (2014) Включващо обучение за деца със СОП чрез средствата на баскетболната игра. ВТУ, 2014–В: сб. „30 години педагогически факултет“ ISBN: 978-619-00-0352-6

Денев, Стоян (2011) Алексиева, М., Св. Стефанов, Ст. Денев, М. Видиновски. (2011) Рекламните продукти в спортните събития на sportuvam.info. Кинезиология, 2011, сб. „Кинезиология”, В. Търново, 2011

Денев, Стоян (2008) Алексиева, М., Ст. Денев. (2008) ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ, АСПЕКТИ И СПЕЦИФИКА НА ЖЕНСКАТА АГРЕСИЯ В СПОРТА Спорт и наука, 2008, брой 5

Денев, Стоян (2010) Алексиева, М., Ст. Денев. (2010) ВАРИАНТИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ СПОСОБНОСТИ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ТУРНИРИТЕ ПО БАСКЕТБОЛ ПРИ ХОРА С ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ Научна конференция с международно участие - 25 г. Педагогически факултет, В. Търново 6-7 ноември 2009, „Фабер” 2010

Денев, Стоян (2015) Алексиева, М., Ст. Денев. (2015) Анализ на специфични баскетболни способности при момичета с интелектуални затруднения сб. „Педагогическото образование - традиции и съвременност“, ВТУ ISSN 2534-9317

Денев, Стоян (2015) Алексиева, М., Ст. Денев. (2015). Анализ на техническата подготвеност на 15-18-годишни момичета с интелектуални затруднения сб. „Педагогическото образование - традиции и съвременност“, ВТУ ISSN 2534-9317

Денев, Стоян (2016) Алексиева, М., Ст. Денев. (2016). Подкрепящата среда – фактор при избор на спорт в свободното време. сб. „Педагогическото образование - традиции и съвременност“, ВТУ ISBN 2534-9317

Денев, Стоян (2016) Беломъжева, Ст., М. Aлексиева, Ст. Денев.. (2016). Адаптирана физическа активност „Ай анд Би“, В. Търново, ISBN: 978-619-7281-06-4

Денев, Стоян (2014) Видиновски, М., Алексиева, М., Денев, Ст., Стефанов, Св. (2014) Проектно финансиране от национални и европейски фондове – възможност за развитие на неправителствените организации. ВТУ, 2014 –В: сб. „30 години педагогически факултет“

Денев, Стоян (2006) Денев, Ст. “Дивизиониране на отборите по футбол в състезания на Спешъл Олимпикс” Сб. Съвременни аспекти на спортното образование. В. Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, Враца’06

Денев, Стоян (2006) Денев, Ст. "Възможности за оценяване на индивидуалните способности на участниците в турнирите по футбол при хора с интелектуални затруднения" Сб. Съвременни аспекти на спортното образование. В. Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, Враца’06

Денев, Стоян (2014) Денев, Ст. (2014) ФИЗИЧECКO PAЗВИТИE И CПEЦИФИЧНA ПOДГOТВEНOCТ ПPИ ДEЦA C ИНТEЛEКТУAЛНИ ЗAТPУДНEНИЯ ПPИ ПPИЛOЖEНA CПEЦИAЛИЗИPAНA МEТOДИКA ПO ФУТБOЛ ВТУ “CВ. CВ. КИPИЛ И МEТOДИЙ”

Денев, Стоян (2014) Денев, Ст. (2014) Физическата дееспособност на 11-13-годишни деца с интелектуални затруднения. Спорт и наука, С. стр. 122-128 , 2014 ISSN 1310-3393

Денев, Стоян (2014) Денев, Ст. (2014) Физическото развитие на 11-13-годишни деца с интелектуални затруднения. Спорт и наука, С. стр. 102-108, 2014 ISSN 1310-3393

Денев, Стоян (2017) Денев, Ст. (2017) ВАРИАТИВНОСТ ПРИ ФИЗИЧЕСКАТА ДЕЕСПОСОБНОСТ НА 8-9-ГОДИШНИ УЧЕНИЦИ Международна научна конференция на тема „Педагогическото образование – традиции и съвременност“ - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" стр. 19-23 ISSN:2534-9317

Денев, Стоян (2007) Денев, Ст., Б. Туманова, Н. Панайотов. (2007) Историческо развитие на програмата на Спешъл Олимпикс в България Научна конференция „Кинезиология – 2007”, 18 - 19.10.2007, В. Търново

Денев, Стоян (2015) Денев, Ст., М. Алексиева (2015). Ръководство по футбол за деца и младежи с ментални увреждания „Ай анд Би“, В. Търново, ISBN: 978-854-9689-98-3

Денев, Стоян (2010) Денев, Ст., М. Алексиева. (2010) Предварителни тестове за оценяване индивидуалните способности на участници в турнирите по баскетбол при хора със специфични възможности. Педагогически алманах, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2010/1

Денев, Стоян (2007) Денев, Ст., М. Алексиева. (2017) ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА ОТ ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ПОДВИЖНИ ИГРИ В ЧАСОВЕТЕ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ В УЧИЛИЩЕ Научна конференция „Кинезиология – 2007”, 18 - 19.10.2007, В. Търново

Денев, Стоян (2007) Денев, Ст., Хр. Христозов, Е. Иванов. (2007) РАЗВИТИЕ НА ЛЕКАТА АТЛЕТИКА СРЕД ХОРАТА С ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ. МОДЕЛЪТ „ОТБОРНА ЛЕКА АТЛЕТИКА” Научна конференция „Кинезиология – 2007”, 18 - 19.10.2007, В. Търново

Денев, Стоян (2007) Петров, Л., Ст. Денев. (2007) Изследване на издръжливостта на млади футболисти "Спорт и наука", София, бр. 6, с. 62 ISSN 1310-3393

Дерменджиева, Стела (2016) An option for creative didactical modeling in teaching geography – case-study. (P. Sabeva, L. Yordanov). FOURTH ROMANIAN – BULGARIAN – HUNGARIAN – SERBIAN CONFERENCE: Geographical Research and Cross-Border Cooperation within the Lower Basin of the Danube, Vidin – Bulgaria, p. 126, ISBN 978-954-723-179-5

Дерменджиева, Стела (2013) Bulgarien – 100 nationale touristische objekte. (A. Dermendzhiev). Изд. Световна библиотека ЕООД, 255 с., ISBN: 978-954-574-116-6.

Дерменджиева, Стела (2016) Climate change, risks and natural resources didactic issues of educational content geography of bulgaria and the world in 9th and 10th grade. (S. Nejdet). National Conference "Natural Sciences 2016", NCNS2016.

Дерменджиева, Стела (2016) Climate changes, risks and natural resources - geographical aspects of formation of skills through the application of it technology. (I. Radeva). Section Climate Changes, Risks and Natural Resources, National Conference "Natural Sciences 2016", NCNS2016.

Дерменджиева, Стела (2016) Comparative situational analysis of the geography of south east european countries in secondary education. (T. Draganova). FOURTH ROMANIAN – BULGARIAN – HUNGARIAN – SERBIAN CONFERENCE Geographical Research and Cross-Border Cooperation within the Lower Basin of the Danube, Vidin – Bulgaria, 15 - 17 September, p.130, ISBN 978-954-723-179-5.

Дерменджиева, Стела (2015) Geographic education in Bulgaria – methodological problems of the educational content. (P. Sabeva, L. Yordanov). 4th SERBIAN CONGRESS OF GEOGRAPHERS with international participation “ACHIEVEMENTS, CURRENT TOPICS AND CHALLENGES OF GEOGRAPHICAL SCIENCE AND PRACTICE” on the occasion of 150 years from birth of Jovan Cvijić Kopaonik mountain, с.174, ISBN: 978-86-6283-029-6.

Дерменджиева, Стела (2017) Geographical parallels and meridians in Regional geography of secondary school between Former Yugoslav Republic of Macedonia and the Republic of Bulgaria. (S. Dermendzhieva, T. Draganova). 3rd International Scientific Conference GEOBALCANICA 2017, Skopje, Republic of Macedonia.

Дерменджиева, Стела (2014) Geography, Culture, Education. Acta Scientifica Naturalis, volime 1, p. 257-271, ISSN: 13 11-834X.

Дерменджиева, Стела (2017) How the „Geography of Europe” subject is studied in new educational realities - following the Bulgarian secondary school model. (S. Dermendzhieva, T. Draganova). XI Jornadas Internacionais "Grandes Problemáticas do Espaço Europeu", Faculdade de Letras da Universidade do Porto, maio, 2017.

Дерменджиева, Стела (2014) Project-Based Learning in Geographical Education. Project-Based Learning in Geographical Education. Acta Scientifica Naturalis, volime 1/2015, p. 244-260, ISSN: 2367-5144, SJIF – 2.723

Дерменджиева, Стела (2015) Project-Based Learning in Geographical Education. Acta Scientifica Naturalis, volime 1, p. 244-260, ISSN: 2367-5144, SJIF – 2.723.

Дерменджиева, Стела (2015) Scientific methodological basis of the geographical studies of local lore in Bulgaria. (P. Sabeva, M. Doikov). 4th SERBIAN CONGRESS OF GEOGRAPHERS with international participation “ACHIEVEMENTS, CURRENT TOPICS AND CHALLENGES OF GEOGRAPHICAL SCIENCE AND PRACTICE” on the occasion of 150 years from birth of Jovan Cvijić Kopaonik mountain, с. 184 – 185, ISBN:978-86-6283-029-6.

Дерменджиева, Стела (2014) The Regional Approach аnd the Regional Studies Method in The Process of Geography Teaching Bulgaria. (M. Doikov). A b s t r a c t b o o k. The Third Romanian-Bulgarian-Hungarian-Serbian Conference. Geographical Research and Cross-Border Cooperation within the Lower Basin of the Danube, Srebrno jezero (Veliko Gradište) – Serbia, р.81-82, ISBN: 978-86-7031-344-6.

Дерменджиева, Стела (2012) Адаптиране на международната програма Reading and Writing for Critical Thinking (RWCT) в географското образование. - В: Сб. Международна конференция „Географски науки и образование“, УИ „Епископ Константин Преславски“, с. 237 - 246, ISBN: 978-954-577-653-3.

Дерменджиева, Стела (2013) Балканите – география, култура, ценности. (съавтор - П. Събева) – В: Балканите – език, история, култура. Т. III., В. Търново, с. 475 - 484, ISBN -1314-4065.

Дерменджиева, Стела (2016) География и икономика за 7 клас. Работни материали. (съавтори - П. Стоянов, Н. Николова, П. Събева, Ц. Пейкова). С., Просвета, 31 с., Код 7047.

Дерменджиева, Стела (2016) География и икономика. 5 клас. С., Просвета, 116 с. ISBN 978-954-01-3235-8.

Дерменджиева, Стела (2016) География и икономика. 5 клас. Работни материали. (съавтори). С., Просвета, 23 с., Код 7043.

Дерменджиева, Стела (2015) География и интерактивна образователна среда. (съавтори - П. Събева, Б. Димитрова). – В: Юбилейна международна научна конференция: 50 години ВТУ “Св. св. Кирил и Методий, Секция „География“, Сб. Доклади, с. 239 – 251, ISBN: 978- 619-208-002-0.

Дерменджиева, Стела (2010) География и образование. Методика на обучението по география І част. (съавтори - П. Събева, Б. Димитрова) В. Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 400 с. ISBN: 978-954-524-744-6.

Дерменджиева, Стела (2013) География на България. Тренировъчни тестови вариант за кандидат-студенти. ( М. Пенерлиев, Р. Владева, Св. Станкова, Д. Владев, Н. Ченкова). Издателство “ИВИС“, Второ преработено и допълнено издание, 136 с., ISBN: 978-954-2968-57-3.

Дерменджиева, Стела (2004) География на България. Тренировъчни тестови варианти за кандидат-студенти. (съавтори - А. Дерменджиев, Р. Янков, Б. Димитрова) В. Търново, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, второ допълнено издание, 180 с., ISBN: 965-524-395-3.

Дерменджиева, Стела (2003) География на България. Тренировъчни тестови варианти за кандидат-студенти. (съавтори - А. Дерменджиев, Р. Янков, Б. Димитрова). В. Търново, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 148 с., ISBN: 954-524-351-1.

Дерменджиева, Стела (2012) География на България. Тренировъчни тестови варианти за кандидат-студенти. (съавтори - М. Пенерлиев, Р. Владева, С. Станкова, Н. Ченкова, Д. Владев). Издателство “ИВИС“, 132 с., ISBN: 978-954-2968-15-3.

Дерменджиева, Стела (2005) География на Европа, Балкански полуостров, България. Тестови варианти. (съавтори - Б. Димитрова, П. Събева). С., Сиела, 239 с., ISBN: 954-649-825-4.

Дерменджиева, Стела (2011) География. Учебно помагало за държавен зрелостен изпит по география и икономика. (съавтори - А. Дерменджиев, Б. Димитрова, Д. Симеонов, П. Събева). С., Сиела, с. 266, ISBN: 978-954-28-782-7.

Дерменджиева, Стела (2012) Географията като система от науки и обект на изучаване. – В: Сборник научни трудове от национална конференция с международно участие“ 40 години Шуменски университет 1971-2011“, УИ „Епископ Константин Преславски“, Шумен, с. 191-197, ISBN: 978-954-577-643-4.

Дерменджиева, Стела (2011) Географската култура като основна цел на обучението по география и икономика в средното училище. (съавтор - П. Събева). – В: Сб. „България, българите и Европа – мит, история, съвремие“, В. Търново, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Т. ІV, с. 741-753, ISBN: 978-954-524-776-7.

Дерменджиева, Стела (2013) Географската наука като общокултурен феномен и фактор за развитие на образованието. – В: Сб. Трета научна конференция: Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа“, Издателство “Ивис“, В. Търново, с.11-37., ISBN 978-954-2968-55-9.

Дерменджиева, Стела (2012) Географските образи в училищното образование. (съавтор - П. Събева) – В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие, В. Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий, с. 462 – 475, ISBN: 978-954-524-3.

Дерменджиева, Стела (2011) Геоекологичното образование – обществена потребност? (съавтори - А. Дерменджиев, П. Събева). – В: Сб. Международна научно-техническа конференция под патронажа на Нона Караджова - министър на околната среда и водите, „Ecology problems in mineral raw-material branch“, Варна, с. 569 – 576, ISBN: 978-954-92738-3-0.

Дерменджиева, Стела (2015) Дидактико-географска интерпретация на балканското пространство. (съавтор - П. Събева). – В: Четвърта международна конференция: Балканите - език, история, култура, Изд. „ИВИС“, Велико Търново, с. 416 - 425, ISSN: 1314-4065.

Дерменджиева, Стела (2014) Дидактически аспекти на обучението по география и икономика. - В: Трета международна научна конференция „Географски науки и образование“, Шумен, с. 204-2116, ISBN 978-619-201-012-6.

Дерменджиева, Стела (2006) Единен приемен изпит за кандидатстуденти, 2007. Ръководство за самоподготовка с примерни тестове. Модул 3, География на България. (съавтори - Хр. Каракашев, Д. Дончев, Р. Янков, Н. Апостолов, Т. Личев). С., Университетско издателство “Стопанство”, 211 с., ISBN: 978 -954-494-777-4.

Дерменджиева, Стела (2009) Единен приемен изпит-за кандидат студенти бакалаври - модул 3 География на България. (съавтори - Хр. Каракашев, Д. Дончев, М. Пенерлиев, Р. Янков, Н. Апостолов, Т. Личев). УИ Стопанство, с. 211, ISBN: 978-954-494-777-4.

Дерменджиева, Стела (2008) Единен приемен изпит-за кандидат студенти бакалаври - модул 3 География на България. (съавтори - Хр. Каракашев, Д. Дончев, Н. Апостолов, Р. Янков, Т. Личев, М. Пенерлиев). УИ Стопанство, с. 211, ISBN: 978-954-494-777-4.

Дерменджиева, Стела (2014) ИКТ в модела на подготовка на учителя по география и географското образование в средното училище. (съавтор - Б. Димитрова). – В: Трета международна научна конференция „Географски науки и образование“, Шумен, 217-224, ISBN 978-619-201-012-6.

Дерменджиева, Стела (2013) Картографската култура като конструкт на географското образование в българското училище. (съавтор - П. Събева). – В: Втора Международна конференция „Географски науки и образование“, с. 223-231, ISBN: 978-954-577-856-8.

Дерменджиева, Стела (2013) Картографските представи и Балканите в учебното съдържание. (съавтор - П. Събева) - В: Балканите – език, история, култура. Т. III., В. Търново, с. 578-587, ISBN -1314-4065.

Дерменджиева, Стела (2016) Книга за учителя по география и икономика за 5 клас. (съавтори - П. Събева, П. Стоянов, Н. Николова, Ц. Пейкова). С., Просвета, с. 131, ISBN 978-954-01-3258-7.

Дерменджиева, Стела (2013) Компетентностният подход в обучението. (съавтор - Б. Димитрова). – В: Втора Международна конференция „Географски науки и образование“, с. 215-223, ISBN: 978-954-577-856-8.

Дерменджиева, Стела (2015) Компетентностно-ориентиран подход към системата на методическата подготовка на учителя по география. (съавтор - Б. Димитрова). – В: Юбилейна международна научна конференция: “50 години ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, секция „География“, Сб. Доклади, с. 251 -259, ISBN: 978- 619-208-002-0.

Дерменджиева, Стела (2011) Компютърните образователни технологии в обучението по география. (съавтор - Б. Димитрова) – В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие, В. Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, Т. ІV, с. 754 – 766, ISBN: 978-954-524-776-7.

Дерменджиева, Стела (2014) Краеведското изследване - вариант за съхранение и популяризиране на материално и нематериално културно наследство. (съавтор - П. Събева). – В: Културно наследство и културен туризъм: музейни перспективи, Сборник с доклади от Международна научна конференция, посветена на 110-годишнината на Регионалния исторически музей, Шумен, с. 84 - 95, ISSN: 0861-9581.

Дерменджиева, Стела (2011) Междукултурния диалог на Балканите в географското образование (интерпретация). (съавтор - П. Събева) - В: Втора научна конференция с международно участие: Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа“, В. Търново, с. 61 - 75., ISBN 978-954-2968-13-9.

Дерменджиева, Стела (2001) Методика на изследователската дейност по регионална география. В. Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 328 с. ISBN: 954-524-296-5.

Дерменджиева, Стела (2012) Методиката на обучениeто по география - като университетски учебен курс. – В: Сборник научни трудове от национална конференция с международно участие “40 години Шуменски университет 1971 – 2011“, УИ „Епископ Константин Преславски“, Шумен, с. 185-191, ISBN: 978-954-577-643-4.

Дерменджиева, Стела (2014) Нормативни детерминанти, професионален профил и стандарти за подготовка. (съавтор - Б. Димитрова). – В: Сб. Юбилейна научна конференция „30 години катедра „География“ във Великотърновски Университет“, Доклади, Изд. ИВИС, Велико Търново, с. 305-314, ISBN:978-954-2968-96-2.

Дерменджиева, Стела (2015) Образователен потенциал на интерактивно обучение по география и икономика. Четвърта международна конференция „Географски науки и образование“, Шумен, с. 280-290, ISBN 978-619-201-105-5.

Дерменджиева, Стела (2013) Образователния процес по география и методическата компетентност на учителя. (съавтор - Б. Димитрова). – В: Сб. Трета научна конференция: Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа, Изд. Ивис“, В. Търново, с. 66-80, ISBN 978-954-2968-55-9.

Дерменджиева, Стела (2014) По стъпките на Кольо Фичето във Велико Търново (и/или опит за обучение по културен туризъм). (съавтор - Б. Димитрова). – В: Културно наследство и културен туризъм: музейни перспективи, Сборник с доклади от Международна научна конференция посветена на 110-годишнината на Регионалния исторически музей, Шумен, с. 595 - 606, ISSN: 0861-9581.

Дерменджиева, Стела (2007) Помагало за самоподготовка с примерни тестове за единния приемен изпит. Модул 3, География на България - специална част. (съавтори - Х. Каракашев, Д. Дончев, Р. Янков, М. Пенерлиев). С., УИ “Стопанство”, 135с., ISBN: 978-954-494-844-32008.

Дерменджиева, Стела (2015) Приложение на метода на проектите при изучаване на население и селища. (съавтор - Р. Владева). – В: Сб. Четвърта международна конференция: Балканите - език, история, култура, Изд. „ИВИС“, Велико Търново, с. 448 - 457, ISSN: 1314-4065.

Дерменджиева, Стела (2016) Проектната дейност като средство за формиране на ключови компетенции. – В: Научна конференция: „България, българите и Европа – мит, история и съвремие“, с. 209-221, ISBN 978-619-208-066-2.

Дерменджиева, Стела (2014) Проектно-изследователска дейност при обучението на студентите от специалност „Културен туризъм“. – В: Сб. Юбилейна научна конференция „30 години катедра „География“ във Великотърновски Университет“, Доклади, Изд. ИВИС, Велико Търново, с. 391-402, ISBN:978-954-2968-96-2.

Дерменджиева, Стела (2015) Пространства и граници в обучението по география и икономика. (съавтор - Б. Димитрова). – В: Четвърта международна конференция: Балканите - език, история, култура, Изд. „ИВИС“, Велико Търново, с. 408 - 416, ISSN: 1314-4065

Дерменджиева, Стела (2011) Социокултурни роли на образователната география. (съавтор - П. Събева) – В: Сб. Втора научна конференция с международно участие: „Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа”, В. Търново, с. 131 – 150, ISBN: 978-954-2968-13-9.

Дерменджиева, Стела (2012) Съвременни проблеми пред географското образование. (съавтор - Р. Владева) - В: Международна конференция „Географски науки и образование“, 19 - 20 октомври, Шумен, с. 43-51, ISBN: 978-954-577-653-3.

Дерменджиева, Стела (2009) Тестове по география на България. (съавтори - А. Дерменджиев, Р. Янков, Б. Димитрова) С., Сиела, четвърто преработено и допълнено издание, 300 с., ISBN: 978-954-28-0218-1.

Дерменджиева, Стела (2006) Тестове по география на България. (съавтори - А. Дерменджиев, Р. Янков, Б. Димитрова) С., Сиела, 267 с., ISBN: 978-954- 649-897-7.

Дерменджиева, Стела (2010) Тестове по география на България. (съавтори - А. Дерменджиев, Р. Янков, Б. Димитрова). С., Сиела, пето допълнено издание, 360 с., ISBN: 978-954-28-0218-1.

Дерменджиева, Стела (2005) Тестове по география на България. (съавтори - А. Дерменджиев, Р. Янков, Б. Димитрова). С., Сиела, 267 с., ISBN: 978-954-649-897-7.

Дерменджиева, Стела (2016) Тетрадка по география и икономика. 5 клас С., Просвета, 72 с., ISBN 978-954-01-3197-9.

Дерменджиева, Стела (2014) Тренировъчни тестови варианти по география за кандидат-студенти. (съавтори - М. Пенерлиев, С. Станкова, Д. Владев, Р. Владева, Н. Ченкова, Л. Шефкъ, И. Георгиева). Шумен, с.87, ISBN: 978-954-452-028-1.

Дерменджиева, Стела (2013) Урокът по география като стратегически конструкт. (съавтор - П. Събева). – В: Сб. България, българите и Европа – мит, история и съвремие, т.VІ, В. Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий“, с. 391- 407, ISBN: 978-954-524-930-3.

Дерменджиева, Стела (2012) Урокът по география. (съавтори - П. Събева, Б. Димитрова) В. Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 280 с., ISBN: 978-954-524-870-2.

Дерменджиева, Стела (1992) Христоматия по икономическа география на света. (съавтори - В. Дойков, А. Дерменджиев, Р. Янков) В. Търново, Слово, 195 с., ISBN: 954-439-061-8.

Димитрова, Боянка (2011) Учебно помагало за ДЗИ по география и икономика – съавтор изд. "Сиела", София ISBN 978-954-28-782-7

Димитрова, Боянка (2010) География и образование. Методика на обучението по география - съавтор УИ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново ISBN 978-954-524-744-6

Димитрова, Боянка (2005) География на Европа, Балканския полуостров, България - съавтор изд. "Сиела", София ISBN 954-649-825-4

Димитрова, Боянка (2010) Екологичното образование и образованието за биоразнообразие в учебната документация Сборник «Делото на Асеневци. Биоразнообразието» - изд. Фабер, 2010 ISBN 978-954-400-413-2

Димитрова, Боянка (2015) Компетентностно-ориентиран подход към системата на методическата подготовка на учителя по география - съавтор сборник Юбилейна международна научна конференция на тема “50 ГОДИНИ ВТУ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”, СЕКЦИЯ „ПРИРОДНА ГЕОГРАФИЯ И ГЕОГРАФСКО ОБРАЗОВАНИЕ“, 10 май 2013 с. 251 -259, ISBN: 978- 619-208-002-0.

Димитрова, Боянка (2013) Междукултурният диалог и възможности за осъществяването му чрез формиране на умения и компетентности сборник Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа, изд. ИВИС, Велико Търново, 2013 ISBN 978-954-2968-55-9

Димитрова, Боянка (2014) Нормативни детерминанти, професионален профил и стандарти за подготовка за учител по география - съавтор сборник Юбилейна научна конференция "30 години катедра "География" във Великотърновски Университет", 28-29 ноември 2014 г. ISBN978-954-2968-96-2

Димитрова, Боянка (2012) Проблемът за междукултурния диалог и сътрудничество на Балканите, отразен в учебниците по география и икономика в средното училище сборник «Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа» ISBN 978-954-2968-13-9

Димитрова, Боянка (2009) Проектно базирано обучение по география и икономика - съавтор Сборник „България, българите и Европа – мит, история, съвремие” – т. ІІІ - УИ “Св. св. Кирил и Методий” ISBN 978-954-524-713-2

Димитрова, Боянка (2012) Урокът по география - съавтор УИ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново ISBN 978-954-524-870-2

Димитрова, Димка (2004) Разговорната реч и обучението по български език Трудове на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Филологически факултет, т.34, кн.2 – Езикознание, с. 109-116. ISSN 0204-6369

Дончев, Ивайло (2014) A System Supporting Qualitative Research (IJACSA) International Journal of Advanced Computer Science and Applications, Vol. 5, No. 11, 2014

Дончев, Ивайло (2015) Binary Search Trees and Modern C++ Conference of Informatics and Information Technologies – CIIT-2015, Bitola, Macedonia, April 24-26, 2015, pp. 5-8

Дончев, Ивайло (2014) Developing a Project for Building a System Supporting Qualitative Data Analysis Proceedings of the 10-th Annual International Conference on Computer Science and Education in Computer Science 2014, 04 – 07 July 2014, Albena, Bulgaria, pp. 351-361

Дончев, Ивайло (2008) Donchev, I., Todorova, E., Object-Oriented Programming in Bulgarian Universities' Informatics and Computer Science Curricula Informatics in Education International Journal, Volume 7, Issue 2, pp. 159-172

Дончев, Ивайло (2013) Experience in Teaching C++11 within the Undergraduate Informatics Curriculum Informatics in Education, 2013, Vol. 12, No. 1, 59–79

Дончев, Ивайло (2011) Move семантиката в учебния курс по Обектно ориентирано програмиране на C++ МАТТЕХ 2010, 19–20 ноември 2010 г. – Сборник научни трудове, Шумен, 2011, стр. 380–387

Дончев, Ивайло (2012) Teaching C++11 at Introductory Level In Proceedings of the 8-th Annual International Workshop on Computer Science and Education in Computer Science, July 2012, Boston, USA, pp. 7-18

Дончев, Ивайло (2017) Teaching Programming to Students in other Fields International Journal of Advanced Computer Science and Applications(IJACSA), 8(12), 2017. http://dx.doi.org/10.14569/IJACSA.2017.081223

Дончев, Ивайло (2013) Training in Object-Oriented Programming and C++11 Computer and Information Science; Vol. 6, No. 2, 2013, pp. 84-92, doi:10.5539/cis.v6n2p84 Published by Canadian Center of Science and Education

Дончев, Ивайло (2014) Възможно ли е компютризирането на качествения анализ на данни Шумен, МАТТЕХ - 2014, Том 1, стр. 123-128

Дончев, Ивайло (2009) Дончев І. П., Тодорова Е. С., Операції з об’єктами й комунікація між об’єктами у навчанні об’єктно-орієнтованому програмуванню. Вістник ВПІ, №1. с.98-101.

Дончев, Ивайло (2009) Дончев, И., Систематизиране на специфичните за C++ трудности в обучението по обектно-ориентирано програмиране, сп. „Математика и информатика”, бр. 5/2009 г., стр. 28-39 София

Дончев, Ивайло (2008) Дончев, И., Тодорова Е., Операции с объектами и коммуникация между объектами в обучении объектно ориентированному программированию Proceedings of the Sixth International Conference Internet-Education-Science IES-2008, Vinnytsia, Ukraine, Volume 1(9), pp. 106-109

Дончев, Ивайло (2008) Дончев, И., Тодорова Е., Полиморфизм в курсе объектно-ориентированного программирования - дидактические аспекты Proceedings of the Sixth International Conference Internet-Education-Science IES-2008, Vinnytsia, Ukraine, Volume 1(9), pp. 110-113

Дончев, Ивайло (2012) Опыт обучения объектно-ориентированному программированию и С++11 Восьмая международная научно-практическая конференция ИОН-2012, Винница, Украина, 2012, стр. 74-75

Дончев, Ивайло (2012) Проблеми от методиката на обучение по програмиране В. Търново, ИВИС, 2012

Дончев, Ивайло (2012) Програмиране и програмни парадигми - дидактически аспекти Педагогически алманах, бр. 1/2012, В. Търново, 2012, стр. 148-159

Дончев, Ивайло (2012) Съвременни алтернативни подходи за преподаване на увод в програмирането Педагогически алманах, бр. 2/2012, В. Търново, 2012, стр. 111-126

Дошкова-Тодорова, Юлиана (2009) Educational Mathematical Internet Games for Pupils of Preschool and Primary School Age MASSEE International Congress on Mathematics MICOM 2009, Ohrid, 16 – 20 September, 2009, pp. 71-77, ISBN 978-9989-646-40-9

Дошкова-Тодорова, Юлиана (2009) Semantic descriptions of games in mathematical educational sites for children of preschool and primary school age Научна конференция „25 години Педагогически факултет”, 6-7 ноември 2009, 435-439.

Дошкова-Тодорова, Юлиана (2012) Някои идеи за приложение на информационните технологии при усвояване на математическите понятия от деца на 6-7. годишна възраст Юбилейна международна университетска конференция, ВТУ и СУ, 18-19 май 2012 г.

Драганова-Стойкова, Тамара (2006) „Екопрозорец” - Ден на Земята. Помагало за класния ръководител // Помагало за класния ръководител. - Велико Търново : Издателство "Фабер", 2006, с. 194-199. ISBN – 13: 978-954-775-630-4.

Драганова-Стойкова, Тамара (2010) 2007 – международна година на слънцето // Юбилеен сборник / Редактор Панайот Панайотов, Иван Петров. - Велико Търново : Издателство „Абагар”, 2010, с. 157–158. ISBN 978-954-427-885-4.

Драганова-Стойкова, Тамара (2016) Comparative analysis of the Geography education in the Balkan countries. XI Jornadas Internacionais "Grande problematicas espaco Europeu", Porto, Portugal.

Драганова-Стойкова, Тамара (2016) Comparative situational analysis of the geography of south east European countries in secondary education. Fourth Romanian - Bulgarian - Hungarian - Serbian conference "Geographical Research and Cross-Border Cooperation within the Lower Basin of the Danube, Vidin, Bulgaria.

Драганова-Стойкова, Тамара (2018) Conceptual analysis of the training on “Geography of countries” in the new realities by curricula – IX-th grade. www.SocioBrains.com, съдържание - http://sociobrains.com/bg/top/Issue+41%2C+January+2018/, SocioBrains ISSN 2367-5721, JOURNAL HOMEPAGE: WWW.SOCIOBRAINS.COM, INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED ONLINE JOURNAL WITH IMPACT FACTOR, ISSUE 41, p. 30 - 35, JANUARY 2018, http://sociobrains.com/MANUAL_DIR/SocioBrains/Issue%2041,%20January%202018/4_%20Tamara%20Draganova%20-%20CONCEPTUAL%20ANALYSIS%20OF%20THE%20TRAINING%20ON%20%E2%80%9EGEOGRAPHY%20OF%20COUNTRIES%E2%80%9D%20IN%20THE%20NEW%20REALITIES%20BY%20CURRICULA%20-%20IX-TH%20GRADE.pdf

Драганова-Стойкова, Тамара (2017) Geographical parallels and meridians in Regional geography of secondary school between the Republic of Macedonia and the Republic of Bulgaria. 3rd International Scientific Conference GEOBALCANICA 2017, Skopje, Republic of Macedonia, p. 113 - 120. ISSN 1857-7636.

Драганова-Стойкова, Тамара (2018) Historical review of the rules on characterization a country in school geographical education. SocioBrains ISSN 2367-5721, JOURNAL HOMEPAGE: WWW.SOCIOBRAINS.COM, INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED ONLINE JOURNAL WITH IMPACT FACTOR, ISSUE 41, JANUARY 2018, p. 36 - 46. http://sociobrains.com/MANUAL_DIR/SocioBrains/Issue%2041,%20January%202018/5_%20Tamara%20Draganova%20-%20HISTORIOGRAPHICAL%20REVIEW%20OF%20THE%20RULES%20ON%20CHARACTERIZATION%20A%20COUNTRY%20IN%20SCHOOL%20GEOGRAPHICAL%20EDUCATION.pdf

Драганова-Стойкова, Тамара (2017) How the „Geography of Europe” subject is studied in new educational realities - following the Bulgarian secondary school model. XII International conference - 2017, Porto, Portugal.

Драганова-Стойкова, Тамара (2017) Situational analysis of a type plan (algorithm) in the training on „Geography of countries” in the Balkan Peninsula XV Национална конференция с международно участие “ПРИРОДНИ НАУКИ '2017”, Варна, 29 септември - 1 октомври 2017 г.

Драганова-Стойкова, Тамара (2017) Situational analysis of a type plan (algorithm) in the training on „Geography of countries” in the Balkan Peninsula. Национална конференция с международно участие „Природни науки 2017”, Варна, Х. 2017 г.

Драганова-Стойкова, Тамара (2017) The school geographic education in Greece and Bulgaria – comparative foreshortening – compulsory training. – Solun : GRAFOPROM - Bitola, 2017, International journal KNOWLEDGE, Institute of Knowledge Management, Scientific Papers, Vol. 19.1, Education and Social Sciences, UDK 37, p. 279 - 284. ISSN 2545 – 4439 (printed), ISSN 1857 – 923X (e-version).

Драганова-Стойкова, Тамара (2015) Варианти на годишно тематично разпределение при изучаване на „География на страните” в Р България и Р Хърватия // Сборник доклади от годишна университетска научна конференция : Научно направление „Педагогически и хуманитарни науки” - Велико Търново : Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”, 2015, т. 3, с. 161 - 170. ISSN 1314-1937.

Драганова-Стойкова, Тамара (2014) География на страните в периода 1945 – 1989 г. в българското училище // Сборник доклади от научна конференция "Актуални проблеми на сигурността". - Велико Търново : Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2014, с. 238-252. ISSN 2367-7473.

Драганова-Стойкова, Тамара (2014) Географското гимназиално образование в Македония и мястото на География на страните за сигурността // Сборник доклади от научна конференция "Актуални проблеми на сигурността". - Велико Търново : Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2014, с. 253-272. ISSN 2367-7473.

Драганова-Стойкова, Тамара (2016) Географското образование в основното училище в Република Македония и разкриване на вертикалните връзки с „География на страните” в гимназиалното образование // България, българите и Европа - мит, история, съвремие : Научна конференция 31 октомври 2014 / Съставител и гл. редактор Борис Борисов. - Велико Търново : УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2016, с. 222 - 245. ISBN 978-619-208-066-2.

Драганова-Стойкова, Тамара (2015) Географското образование в Република Словения – ситуационен анализ // Международна научна конференция "Географски науки и образование" / Редактор Димитър Владев. - Шумен : Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2015, с. 326-334. ISBN 978-619-201-105-5.

Драганова-Стойкова, Тамара (2015) Географското образование в Република Хърватия // Сборник доклади от годишна университетска научна конференция : Научно направление „Педагогически и хуманитарни науки” Велико Търново : Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”, 2015, т. 3, с. 147 - 160. ISSN 1314-1937.

Драганова-Стойкова, Тамара (2014) Географското образование в Румъния до VIII клас // Географски науки и образование : Трета международна научна конференция. – Шумен : Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2014, с. 281-292. ISBN 978-619-201-012-6.

Драганова-Стойкова, Тамара (2010) Декларация за поемане на отговорност „Да спасим планетата Земя // Делото на Асеневци : Биоразнообразието / Редактор Панайот Панайотов. - Велико Търново : Издателство Фабер, 2010, с. 244-248. ISBN 978-954-400-413-2.

Драганова-Стойкова, Тамара (2012) Диагностика на резултатите от учебния процес по география и икономика в ІХ клас - География на населението и селищата // Сборник Международна конференция „Географски науки и образование” / Редактор: Тодор Николов и др. - Шумен : Университетско издателство „Епископ Константин Преслав", 2012, с. 275 - 280. ISBN 978-954-577-653-3

Драганова-Стойкова, Тамара (2010) Един съвременен прочит на урок по география и икономика в ІХ клас – от География на енергетика към Енергия на бъдещето // Делото на Асеневци : Биоразнообразието / Редактор Панайот Панайотов. - Велико Търново : Издателство Фабер, 2010, с. 265-271. ISBN 978-954-400-413-2.

Драганова-Стойкова, Тамара (2014) Една страница от образователната мозайка в Република Македония” // Първа докторантска научна сесия : Първа докторантска научна сесия посветена на 30-годишнината от основаването на Педагогическия факултет. - Велико Търново : УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2014, с. 120-129. ISBAN 978-954-524-992-1.

Драганова-Стойкова, Тамара (2017) Експериментът в неформалното обучение - възможност и развитие на творчеството през призмата на геофизиката // Експериментът - основа на образованието по физика. София, ХЕРОН ПРЕС ООД, 2017, с. 87 – 90, ISBN 978-954-580-367-3.

Драганова-Стойкова, Тамара (2014) За мястото и взаимодействията, структурата и съдържанието по География на страните в ІХ клас на средното училище // Сборник доклади от годишна университетска научна конференция : Научно направление "Педагогически и хуманитарни науки" / НВУ "Васил Левски". - Велико Търново : Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2014, с. 178-188. ISNN: 1314-1937.

Драганова-Стойкова, Тамара (2008) Звук или ... Физиката мразя // Училището - желана територия на ученика : Общински кръг на национална конференция / Община Велико Търново, Дирекция „Образование” - Велико Търново. - Велико Търново : Издателство „Абагар”, 2008, с. 11-20. ISBN 978-954-427-824-3.

Драганова-Стойкова, Тамара (2013) Информационно-комуникационните технологии в обучението по география и икономика в ІХ клас // Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа : Трета научна конференция. - Велико Търново : Издателство „ИВИС”, 2013, с. 146-153. ISBN 978-954-2968-55-9

Драганова-Стойкова, Тамара (2015) Китай и страните от ЦИЕ в училищното географско образование // Сборник с доклади от международна научна конференция : Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа / Редакционна колегия: Пламен Легкоступ, Лун Тао, Искра Мандова. - Велико Търново : Фабер, 2015, с. 49 – 69. ISBN 9786190004066.

Драганова-Стойкова, Тамара (2014) Клуб „Приятели на Китай” – една добра педагогическа практика // 65 години дипломатически, икономически и културни отношения между България и КНР : Сборник с доклади от международна научна конференция / Бора Беливанова, Пламен Легкоступ, Ли Сяокуей, Искра Мандова-Стоянова. - Велико Търново : Издателство „Фабер”, 2014, с. 228-245. ISBN: 978-619-00-0185-0.

Драганова-Стойкова, Тамара (2008) Международен проект „Форум слънчеви училища” // Съвременни образователни технологии в основното училище : Научно-практическа конференция / Пенка Тодорова, Антония Кръстева, Розалия Кузманова-Карталова. - Велико Търново : Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2008, с. 99-108. ISBN 978-954-524-628-9.

Драганова-Стойкова, Тамара (2013) Модел за правила при изготвяне на презентация за учебното съдържание по география и икономика в ІХ клас и нейното представяне // Международна конференция „Географски науки и образование” : Сборник научни трудове. - Шумен : Университетско издателство „Епископ Константин Преслав”, 2013, с. 312 - 317. ISBAN 978-954-577-856-8.

Драганова-Стойкова, Тамара (2008) Модел за формиране на граждански позиции у учениците // Съвременни образователни технологии в основното училище : Научно-практическа конференция / Пенка Тодорова, Антония Кръстева, Розалия Кузманова-Карталова. - Велико Търново : Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2008, с. 40-51. ISBN 978-954-524-628-9.

Драганова-Стойкова, Тамара (2014) Място и анализ на обучението по „География на страните” в Румъния // Географски науки и образование : Трета международна научна конференция. – Шумен : Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2014, с. 272-280. ISBN 978-619-201-012-6.

Драганова-Стойкова, Тамара (2014) Място и анализ на системата от уроци в раздел „География на страните и регионите” – ІХ клас в българското средно образование в различните варианти на учебници – задължителна подготовка // Първа докторантска научна сесия : Първа докторантска научна сесия посветена на 30-годишнината от основаването на Педагогическия факултет. - Велико Търново : УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2014, с. 85-94. ISBAN 978-954-524-992-1.

Драганова-Стойкова, Тамара (2007) Необходимост от психологическа подготовка на учениците при провеждане на трети допълнителен час по Физическо възпитание и спорт – модул туризъм // Туристически и спортни практики в училище : Сборник доклади и съобщения / Димитринка Цонкова. - Велико Търново : „Фабер”, 2007, с. 92-99. ISBN 978-954-775-700-4.

Драганова-Стойкова, Тамара (2017) Образователни проекции на училищното географско обучение в Сърбия // Сборник доклади от Международна научна конференция УНИТЕХ'17 Габрово : Образователни технологии Габрово : Технически университет – Габрово, 2017, том IV, с. 241 – 246. ISSN 1313-230Х.

Драганова-Стойкова, Тамара (2015) Обучението по „География на страните” в Р България, Р Хърватия, Р Словения, Ф Босна и Херцеговина и БЮР Македония - сравнителни ракурси // Сборник доклади от годишна университетска научна конференция : Научно направление „Педагогически и хуманитарни науки” - Велико Търново : Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”, 2015, т. 3, с. 131 – 146. ISSN 1314-1937.

Драганова-Стойкова, Тамара (2001) Опит за оптимизиране на системата от уроци за практическа работа в курса по География на България 10 клас на СОУ. - София : Обучението по география, 2001, кн. 2, с. 43-47. ISSN – 0204-6849.

Драганова-Стойкова, Тамара (2014) Оценка на тема „Китай” по география и икономика в ІХ клас – задължителна подготовка в българското средно училище // 65 години дипломатически, икономически и културни отношения между България и КНР : Сборник с доклади от международна научна конференция / Бора Беливанова, Пламен Легкоступ, Ли Сяокуей, Искра Мандова-Стоянова. - Велико Търново : Издателство „Фабер”, 2014, с. 246-281. ISBN: 978-619-00-0185-0.

Драганова-Стойкова, Тамара (2015) Оценяването по география в Р България и Р Хърватия // Международна научна конференция "Географски науки и образование" / Редактор Димитър Владев. - Шумен : Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2015, с. 335-340. ISBN 978-619-201-105-5.

Драганова-Стойкова, Тамара (2010) Пламена Павлова е носител на голямата награда в образователния проект ГАЛИЛЕЙ И ТЕЛЕСКОПИТЕ // Юбилеен сборник / Редактор: Панайот Панайотов, Иван Петров. - Велико Търново : Юбилеен сборник. Издателство „Абагар”, 2010, с. 161. ISBN 978-954-427-885-4.

Драганова-Стойкова, Тамара (2015) По въпроса за критериите при оценяването на учениците по география в образователната система на Р България и Р Македония // Международен научен журнал : Перспективи. - София : Пропелер, 2015, бр. 1 (5), с. 61-80. ISSN 2367-7708.

Драганова-Стойкова, Тамара (2016) По въпроса за училищното географско образование и обучението по география на страните в Република Албания // Сборник доклади от годишна университетска научна конференция : Педагогически и хуманитарни науки. – Велико Търново : Издателски комплекс НВУ „В. Левски”, 2016, том 1, с. 174 - 184. ISSN 1314-1937.

Драганова-Стойкова, Тамара (2017) Подборен обзор на въпроса за обучението по география на страните. – В: Перспективи, Международен научен журнал, бр. 2 (10), 2017. София, Издателство „Пропелер”, 2017, с. 77 - 99, ISSN 2367-7708.

Драганова-Стойкова, Тамара (2013) Прилагането на информационно-комуникационните технологии в обучението по география и икономика в IX клас и една погрешна представа за тяхното изготвяне и презентиране // Педагогически форум : Образование за бъдещето, бъдеще за образованието. - Стара Загора : ДИПКУ при Тракийски университет, 2013. ISSN-1314-7986.

Драганова-Стойкова, Тамара (2004) Проблемното обучение по география в СОУ // Сборник с доклади и съобщения от Международна научно-практическа конференция „Хуманизъм и прагматизъм в образованието на 21 век” : Възпитание и институции / Община Варна, СУ "Св. Климент Охридски", Национален институт по образование, Министерство на образованието (Лиляна Ставрева). - Варна : „Славена”, 2004, с. 45-49. ISBN 954-579-415-1.

Драганова-Стойкова, Тамара (2010) Програма Гражданско образование Велико Търново, Издателство „Абагар”, 2010, с. 172-173. ISBN 978-954-427-885-4.

Драганова-Стойкова, Тамара (2010) Програма Гражданско образование // Юбилеен сборник / Редактор: Панайот Панайотов, Иван Петров. - Велико Търново : Издателство „Абагар”, 2010, с. 172-173. ISBN 978-954-427-885-4.

Драганова-Стойкова, Тамара (2010) Проект „Национална младежка мрежа от театрално-дискусионни клубове „Граждани на Европа” // Юбилеен сборник / Редактор Панайот Панайотов, Иван Петров. - Велико Търново : Издателство „Абагар”, 2010, с. 162-165. ISBN 978-954-427-885-4.

Драганова-Стойкова, Тамара (2010) Профил География и екология // Юбилеен сборник / Редактор: Панайот Панайотов, Иван Петров. - Велико Търново : Издателство „Абагар”, 2010, с. 64–66. ISBN 978-954-427-885-4.

Драганова-Стойкова, Тамара (2005) Профил География. - Велико Търново : Юбилеен сборник, Издателство Фабер, 2005, с. 19-20. ISBN 954-775-517-Х.

Драганова-Стойкова, Тамара (2014) Ретроспективен анализ на обучението по „География на страните” в Балканските страни от 1945 до 1989 г. – втора част // Сборник доклади от годишна университетска научна конференция : Научно направление "Педагогически и хуманитарни науки" / НВУ "Васил Левски". - Велико Търново : Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2014, с. 160-177. ISNN: 1314-1937.

Драганова-Стойкова, Тамара (2014) Ретроспективен анализ на обучението по „География на страните” в балканските страни от 1945 до 1989 г. – първа част // Сборник доклади от годишна университетска научна конференция : Научно направление "Педагогически и хуманитарни науки" / НВУ "Васил Левски". - Велико Търново : Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2014, с. 148-159. ISNN: 1314-1937.

Драганова-Стойкова, Тамара (2008) Светът на толерантността или ... // Отговорно родителство : Възпитаване на ученицте и студентите в отговорно родителство / Фонд „Научни изследвания” по научноизследователски проект / Редактор Веселина Петрова. - Велико Търново : ИК „Знак 94”, 2008, с. 90-99. ISBN 978-954-8709-90-3.

Драганова-Стойкова, Тамара (2016) Семинар – практикум „Светлината в природата” - модел на неформално образование по физика // Неформално образование по физика и астрономия : Сборник XLIV конференция по въпросите на обучението по физика. – София : ХЕРОН ПРЕС ООД, 2016, с. 266 – 269. ISBN 978-954-580-361-1.

Драганова-Стойкова, Тамара (2016) Ситуационен анализ на география на страните в рамките на училищното географско образование в Република Черна гора // Сборник доклади от годишна университетска научна конференция : Педагогически и хуманитарни науки. – Велико Търново : Издателски комплекс НВУ „В. Левски”, 2016, том 1, с. 185 - 195. ISSN 1314-1937.

Драганова-Стойкова, Тамара (2017) Ситуационен анализ на обучението по география на страните в средното училище на Сърбия // Сборник доклади от Международна научна конференция УНИТЕХ'17 Габрово : Образователни технологии Габрово, Технически университет – Габрово, том IV, 2017, с. 247 – 252. ISSN 1313-230Х.

Драганова-Стойкова, Тамара (2017) Ситуационен анализ на учебното съдържание по „География на страните“ в Р Сърбия и Р Хърватия / Съставител доц. д-р Николай Кънев. Велико Търново : Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий”, 2017, с. 317 – 325. ISBN 978-619-208-104-1.

Драганова-Стойкова, Тамара (2014) Социални аспекти на сигурността в контекста на географското образование при изучаване на „Географски региони в света и страни в тях // Сборник доклади от научна конференция "Актуални проблеми на сигурността". - Велико Търново : Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2014, с. 219-238. ISSN 2367-7473.

Драганова-Стойкова, Тамара (2016) Сравнителен анализ на географското образование в Балканските страни // Четвърта международна конференция Румъния-България-Унгария-Сърбия. - Видин : Tip-top press, 2016, с. 130 - 131. ISBN 978-954-723-179-5.

Драганова-Стойкова, Тамара (2017) Сравнителен анализ на географското образование в България, Хърватия, Македония и Сърбия // Сборник от Пета международна научна конференция Велико Търново 23 - 24 октомври 2015 : „Балканите – език, история, култура” - Велико Търново : УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2017, т. V, с. 476 - 488. ISSN 1314-4065.

Драганова-Стойкова, Тамара (2017) Сравнителен анализ на обучението по география на страните в средното училище по детерминирани показатели и критерии в 11 европейски страни В. Търново : Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2017, с. 184-198. ISSN 2367-7481.

Драганова-Стойкова, Тамара (2016) Съдържателно-структурен анализ на учебник по география в Македония – III година гимназиално образование – избирателен предмет // България, българите и Европа - мит, история, съвремие : Научна конференция 31 октомври 2014 / Съставител и гл. редактор Борис Борисов. - Велико Търново : УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2016, с. 246 - 272. ISBN 978-619-208-066-2.

Драганова-Стойкова, Тамара (2014) Съдържателно-структурен анализ на учебник по география в Македония – първа година гимназиално образование // 30 години катедра География във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" : Международна конференция. – Велико Търново : Издателство „ИВИС”, 2014, с. 365-375. ISBN 978-954-2968-96-2.

Драганова-Стойкова, Тамара (2014) Съдържателно-структурен сравнителен анализ на дял „Политико-териториална подялба на света” в учебника по география в Македония и „География на страните” в учебника по география в България // 30 години катедра География във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" : Международна конференция. – Велико Търново : Издателство „ИВИС”, 2014, с. 376-388. ISBN 978-954-2968-96-2.

Драганова-Стойкова, Тамара (2005) Със знака на Слънцето. Международен проект "Форум слънчеви училища". - София : ЕКОСВЯТ, година ІV, бр. 4, 2005.

Драганова-Стойкова, Тамара (2010) Ученици грабнаха втора награда от ІІІ Международен и ХІV Национален фестивал на любителските филми - ШУМЕН // Юбилеен сборник / Редактор: Панайот Панайотов, Иван Петров. - Велико Търново : Издателство „Абагар”, 2010, с. 159–160. ISBN 978-954-427-885-4.

Драганова-Стойкова, Тамара (2016) Училищното географско образование във Федерация Босна и Херцеговина // Международен научен журнал "Перспективи". - София : Пропелер, 2016, бр. 2 (8), с. 72-80. ISSN 2367-7708.

Драганова-Стойкова, Тамара (2017) Училищното модулно обучение по география и обучението за страните в Република Турция. - В. Търново : Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2017, с. 199-205. ISSN 2367-7481.

Драганова-Стойкова, Тамара (2008) Форум театър - Модел за формиране на възпитателни нагласи у ученици, като отговорни бъдещи родители // Отговорно родителство : Възпитаване на ученицте и студентите в отговорно родителство / Фонд „Научни изследвания” по научноизследователски проект (Веселина Петрова). - Велико Търново : ИК „Знак 94”, 2008, с. 118-124. ISBN 978-954-8709-90-3.

Драганова-Стойкова, Тамара (2008) Час на класа – място за себепознание. Eдин класов тренинг за търсене на пътища към самопознанието // Съвременни образователни технологии в основното училище : Научно-практическа конференция / Пенка Тодорова, Антония Кръстева, Розалия Кузманова-Карталова. - Велико Търново : Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2008, с. 52-56. ISBN 978-954-524-628-9.

Иванов, Людмил (2001) D. Jovanovic-Milevic, L. PETROV (2001) "Relacije izmedu telesne visine, godina starosti I igrackih pozicija ucesnika na Eurobasketu za seniorke u Francuskoj 2001" Zbornik radova "Fis Komunikacije, Nis, Srbija, 2001", 104-109

Иванов, Людмил (2002) Tomova, S., L. PETROV (2002) "Ispitivanje osnovnih karakteristika potrosaca sportskog animatorskog proizvoda" Zbornik radova fakulteta fizicke kulture "Fis Komunikacije'2002", Univerzitet u Nisu, 442-445.

Иванов, Людмил (2006) ПЕТРОВ, Л., С. Томова, С. Стефанов, Н. Първанов (2006) "Организация за мултиспортове в спортната анимация на ВС „Русалка”, България" сб. Научни статии Физическото възпитание и спортът в нашето съвремие, Бойка, В. Търново, с.68-69.

Иванов, Людмил (2003) Стефанов, С., Л. ПЕТРОВ (2003) "Заниманията с мини волейбол при 9-10 годишни момчета – начален етап на развитие на координационните способности на ръцете" Zbornik radova fakultet Fizicke culture, "FIS'Komunikacije'2003", Univerzitet u Nis, Yugoslavija, 146-152

Иванов, Людмил (2007) Томова, С., Л. ПЕТРОВ (2007) Технология на разработване на концепция за спортен анимационен продукт Сборник научни трудове "Кинезиология’2007", Велико Търново, с. 244-245, ISSN 1313-244X

Иванов, Людмил (2003) "Водни спортове" - В. Маргаритов, Л. Петров Н. Йорданова и колектив Университетско издателство, "Паисий Хилендарски", Пловдив, 2003, ISBN 954-423-286-9

Иванов, Людмил (2010) Ancheva, D., L. PETROV (2010) Paneurhythmy in an Intensive Programme: Elements and Competenies, Paneurhythmy: Creativeand Social, Bulgarian Recreation, ISBN 978-954-524-740-8, p. 41-53. // Анчева, Д., Л. ПЕТРОВ (2010) "Паневритмията в интензивна програма за обучение: елементи и компетенции" University of Veliko Turnovo, сборник "Паневритмията: здраве, творчество и социалност. Българска рекреация", Университетско издателство "Св.св. Кирил и Методий", Велико Търново, с. 202

Иванов, Людмил (2015) Bichoku, E., L. Petrov (2015) "Methods for the preparation of young basketball players from the Republic of Albania" - monograph" // Бичоку, E., Л. Петров (2015) "Методика за подготовка на млади баскетболисти от Република Албания" - монография Publishers: I & B, Veliko Turnovo ISBN: 978-954-9689-97-6

Иванов, Людмил (2015) Bicoku, E., L. Petrov (2015) "Relation between physical development of specific capacity and technical skills in the training of young basketball players aged 16-18" www.sportconference.ro, (indexing: Copernicus, Ulrich’s Periodicals Directory, Scipio, Cross ref), SERIES PUBLICATION ISSN: 1453-1194), p. 192-195

Иванов, Людмил (2017) Bicoku, E., L. Petrov, R. Cela (2017) The role of sports in body development in children of the age group 9-11 years old in our country International Conference in Sport Science (Albania) "ICSS" 2017, p. 20, Sport University of Tirana. www.ust.edu.al. ISBN: 978-9928-192-53-0

Иванов, Людмил (2013) Boshkov,G., L. Petrov (2013) "PSYCHOMOTOR CAPACITIES AND SPORTS INTELLIGENCE OF ELITEST WOMEN BASKETBALL PLAYERS" www.sportconference.ro, (indexing: Copernicus, Ulrich’s Periodicals Directory, Scipio, Cross ref), SERIES PUBLICATION ISSN: 1453-1194, p. 398-400

Иванов, Людмил (2008) Georgiev, G., M. Aleksandrovic, L. PETROV (2008) "Definisanje i uporedenje motorickih struktura izmedu 12-godisnjih ucenika i ucenica" GLASNIK ANTROPOLOSKOG DRUSTVA SRBIJE

Иванов, Людмил (2002) Jovanovic-Golubovic, D., L. PETROV (2002) "Mogucnost eksplikacije plasmana reprezentacija na prvenstvu sveta u kosarci za zene u Kini’2002" Zbornik radova fakulteta fizicke culture "Fis Komunikacije'2002", Nis,s. 24-30, ISBN 86-906969-0-3

Иванов, Людмил (2007) Kрстева, А., Л. ПЕТРОВ, М. Малчев "Обучуваньето на студентите со педагошка насока во контекстот на новите образовни стратегии" списание "Физичка култура", Скопje, Р. Македониjа, бр. 2, 246-250

Иванов, Людмил (2008) PETROV, L. (2008) "Interdependence between indexes for plays potential in basketball players - 18-19 years" Pedagogicka evaluace’08, Universitas, Ostraviensitas, p.21-24

Иванов, Людмил (1993) Petrov, L. (1993) Vezbe brzine I snage u takmicarskom periodu kosarkasa juniora. Zbornik radova, Univerzitet u Nisu, Yugoslavia, s. 61-67

Иванов, Людмил (2005) PETROV, L. (2005) "Phisical Education and Sport", St. Ciril and St. MEthodius" University of Veliko Turnovo University of Veliko Turnovo, ISBN 954-524-494-1

Иванов, Людмил (2011) PETROV, L. (2011) "Specification of the motor potential structure of young basketball players in Bulgaria" Scientific Journal in Sport and Medical-Rehabilitation Science, R. Srpska, BiH, vol.1, p.58-63, ISSN 2232-8211, Indexed in: - DOAJ - erihplus.nsd.no - ebscohost.com - indexcopernicus.com - citefactor.org - scholar.google.com - doisrpska.nub.rs - crossref.org - road.issn.org - cosmosimpactfactor.com

Иванов, Людмил (1996) Petrov, L., (1996) Problem nuznosti analize sportske kulture Zbornik radova, FIS Comunikacije, Universitet u Nisu, Yugoslavia, s. 98-101, SRS 413-428

Иванов, Людмил (2014) Petrov, L., B. Misja, E. Bicoku (2014) "Challenges of Physical education in democratic societies in transition" Universiteti "Aleksander Xhuvani", Elbasan, Albania, Konference "Edukimi per qytetari demokratike ne shekullin e ri", ISBN: 978-9928-4252-3-2, p. 61

Иванов, Людмил (1994) PETROV, L., D. Jovanovic (1994) "Povezanost izmeђu brzine, izdrjlivosti, agilnosti I eksplozivne snage mladih kosarkasa raznih uzrasta" Zbornik radova Fis Komunikagije'94, Univerzitet u Nisu, c. 110-112, SRS 413-428/73

Иванов, Людмил (2011) Petrov, L., M. Alexieva, N. Parvanov (2011) Basketball - Theoretical foundations // ПЕТРОВ, Л. (2011) (под редакция) М. Алексиева, Н. Първанов "БАСКЕТБОЛ - теоретически основи", учебник за студенти Велико Търново, изд. "I&B", ISBN 978-954-9689-62-4

Иванов, Людмил (2017) Petrov, L., S. Stefanov, E. Bicoku (2017) "Bulgarian sport and successes in international competitions in basketball, volleyball and football" “BALKAN SPORTS-DEVELOPMENTS & PERSPECTIVES”, University “Marin Barleti”, Tirana, Albania, 2017

Иванов, Людмил (1996) Petrov, L., V. Tsvetkov (1996) "Doprinos sistemu za kontrolu I optimizaciju sportskih priprema kosrarkasa juniora u bugarskoj starih 18-19 godina" Zbornik radova, Fis Komunikacije, 96, Univerzitet u Nisu, s. 102-107, SRS 413-428/73

Иванов, Людмил (2016) Petrov, Lyudmil (2016) "Models and modeling in sportology" Physical education, sport and health, volume 20 (1/2016, 188-191), www.sportconference.ro, (indexing: Copernicus, EBSCO,Ulrich’s Periodicals Directory, Scipio, Cross ref), SERIES PUBLICATION ISSN: 1453-1194

Иванов, Людмил (2005) Ацевски, А., М. Наумовски, Л. ПЕТРОВ "Утвърждаване на оптимален модел за обучаване на техническите елементи от спортната игра баскетбол" Списание: “Спорт и Наука”, София, изв.брой 4, с. 109-114. ISSN 1310-3393

Иванов, Людмил (2017) Бичоку, Е., Л. Петров (2017) Възможности за моделиране в баскетбола // Bicoku, E., L. Petrov (2017) Possibilities for modeling in the basketball Списание "Педагогически алманах" (2017), бр. 2, 210-214 // Journal Pedagogical Almanac, St. Ciril and st. Methodius University of Veliko Turnovo, Faculty of Education, p. 210-214/ ISSN: 2367-9360 (Online) ISSN: 1310-358Х (Print)

Иванов, Людмил (2010) Бичоку, Ед., Л. ПЕТРОВ, А. Хука, Р. Черепи, Х. Доми (2010) "Физическата подготовка и спортът в Университета "Ал. Джувани", Елбасан, Албания, актуално състояние и проблеми за бъдещето" Сборник от Международна научна конференция на УНСС, София, с. 284.

Иванов, Людмил (2010) Величковска, Л., Г. Никовски, Л. ПЕТРОВ (2010) "Детска психология и тенис" списание. "Личност. Мотивация. Спорт", Том 15, НСА-ПРЕС, София, с. 272-278

Иванов, Людмил (2007) Величковска, Л., Л. ПЕТРОВ, М. Наумовски (2007) "Разлики при променливите за оценка на психологическата структура на личността между спортисти и неспортуващи във възрастовия период зрелост в Република Македония" сборник научни трудове "Кинезиология'07", Велико Търново, с. 180-183, ISSN 1313-244X

Иванов, Людмил (2007) Величковска, Л., Л. ПЕТРОВ, М. Наумовски (2007) Мултивариантни и унивариантни разлики при променливите за оценка на психологическата структура на личността между спортисти-баскетболисти и неспортуващи Сборник научни трудове "Кинезиология’2007", В. Търново, с. 176-179, ISSN 1313-244X

Иванов, Людмил (2010) Вуксанович, В., Л. Величковска, Л. ПЕТРОВ (2010) Взаимовръзка между тестовете за оценка на координацията и на интелекта при 12 годишни ученички Сборник научни статии: "Съвременни проблеми на физическото възпитание и спорта", Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", 2010, с. 91-97, ISBN 978-954-423-604-5

Иванов, Людмил (2005) Гешев, А., С. Томова, Л. ПЕТРОВ (2005) "Спортната анимация в морските курорти" Сб.“Спортна анимация в туризма”, МНС, НСА "Васил Левски", Българска туристическа камара, с. 35-42, София, НСА ПРЕС, ISBN 954-718-158-0 .

Иванов, Людмил (2002) Джамбазовски, А., Д. Циев, Л. ПЕТРОВ, К. Джамбазовски (2002) "Кинезиолошки маркет. Маркетинг во туризмот" VІІ Mеждународен симпозиум за спорт и физическо образование на младите, Струга, Р. Македониja.

Иванов, Людмил (2002) Джамбазовски, А., Е. Павлова, Л. ПЕТРОВ "Кинезиоложка теория" Амбасадор, София

Иванов, Людмил (2002) Джамбазовски, А., Л. ПЕТРОВ, К. Джамбазовски (2002) "Кинезиология, кинезиоложка теория и кинезиоложки маркетинг" Сборник трудове на ВТУ, "Кинезиология’2002", Велико Търново, с. 9-13, ISBN 954-9689-08-5

Иванов, Людмил (2010) Кънчева, Е., Л. ПЕТРОВ, С. Стефанов (2010) "Първи стъпки в ските" I&B Велико Търново ISBN 978-954-9689-56-3

Иванов, Людмил (2002) М. Старделова, Л. ПЕТРОВ, А. Джамбазовски, Д. Цонкова, Й. Йотов (2002) "Практически пример за трансформация на старата терминология в нова кинезиоложка теория" Сборник трудове на Великотърновския университет "Св.св. Кирил и Методий", "Кинезиология’2002" Велико Търново, том 1, с. 107-108, ISBN 954-9689-08-5

Иванов, Людмил (2005) Малчев, М., Н. Йорданова, С. Томова, Л. ПЕТРОВ, С. Йорданов (2005) "Теоретични основи на спортно-анимационната дейност" Сб.“Спортна анимация в туризма”, МНС, НСА "Васил Левски", Българска туристическа камара, с. 14-25, НСА ПРЕС, ISBN 954-718-158-0

Иванов, Людмил (2003) Маргаритов, В., Л. Петров и др. (2003) "Теория и методика на физическото възпитание" Издателство "Бойка", Велико Търново, 2003, ISBN 954-9689-12-3

Иванов, Людмил (2010) Маргаритова, В., Л. ПЕТРОВ (2010) "Спортна статистика" // Margaritova, V., L. Petrov (2010) "Sports statistics" издателство "I&B", Велико Търново, ISBN 978-954-9689-55-6

Иванов, Людмил (2005) Минева, М., Л. ПЕТРОВ, К. Крумова-Цончева (2005) "Експериментална методика за начално обучение по спортна аеробна гимнастика на деца от 7-8 годишна възраст" Сб. трудове “Педагогически приноси”, В. Търново, с. 264-268.

Иванов, Людмил (2007) Минева, М., Л. ПЕТРОВ, К. Крумова-Цончева (2007) "Въздействие на заниманията със спортна аеробика върху физическата дееспособностна деца 7-8 годишна възраст" списание "Спорт и Наука", София, бр.3, с. 230-234

Иванов, Людмил (2009) Момчилова, А., Л. ПЕТРОВ (2009) „Съвременни подходи за ранна спортна специализация на подрастващи”, Сборник трудове „Изследване ефективността на иновационни подходи за оптимизиране на физическото възпитание, спорта и кинезитерапията”, Русенски университет "Ангел Кънчев", Русе, с. 6-9

Иванов, Людмил (2007) Наумовски, М., Г. Князев, Л. ПЕТРОВ (2007) "Влияние на някои морфологически характеристики върху способността за водене на топката между стойки при подрастващи баскетболисти" сборник трудове "Европейски стандарти в спортното образование", Враца, с. 79-84, ISBN 978-954-775-799-8.

Иванов, Людмил (2007) Наумовски, М., Л. Величковска, Л. ПЕТРОВ, С. Тодоровски (2007) "Влиjание на двомесечен програмиран тренажен процес врз подобруванье на прецизноста при изведуванье шутеви на кош од различни позиции" Списание "Физичка култура", Скопje, Р. Македония, брой 2, с. 48.

Иванов, Людмил (2006) Наумовски, М., Л. Величковска, Л. ПЕТРОВ, С.Тодоровски "Влиjание на двомесечен програмиран тренажен процес врз подобруванье на прецизността при изведуванjе шутеви на кош од различни позиции" Списание "Физичка култура", Скопjе, Р. Македониjа, бр.2, с. 48-52

Иванов, Людмил (2008) Наумовски, М., Л. Величковска, Л.ПЕТРОВ, Б.Даскаловски (2008) Влияние на програмираната тренировка за точност върху подобряването на стрелбата в коша в баскетбола списание "Спорт и наука", София, 2008, изв. бр.4, с. 188-191, ISSN 1310-3393.

Иванов, Людмил (2001) Наумовски, М., С. Дуковски, Р. Христовски, Л. ПЕТРОВ (2001) "Факторна структура на баскетболната игра на отборите участници в Европейските турнири" сборник трудове на Технически университет, Варна, с. 159-162

Иванов, Людмил (2008) Николова, Е., М. Малчев, К. Костов, Н. Йорданова, Л. ПЕТРОВ, В. Маргаритова (2008) "Хармонизиране на обучението на студентите от професионално направление „Педагогика на обучението по физическо възпитание” сборник трудове от Националната научно-практическа конференция „Физическо възпитание и спорт”, с. 22

Иванов, Людмил (2010) Пашов, А., Л. ПЕТРОВ, С. Стефанов, Г. Георгиев (2010) Развитие на физическата работоспособност на 15-16 годишни волейболисти сборник "Съвременни проблеми на физическото възпитание и спорта", Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", 2010, с. 97-102, ISBN 978-954-423-604-5

Иванов, Людмил (1994) Петров, Л. (1994) Изследване върху двигателната подготовка на подрастващи баскетболисти, Дисертация, ВАК, София ВАК, София, 1994

Иванов, Людмил (1997) Петров, Л. (1997) "Брз продор во кошарката - историски развоj и методика на обучуванье" Списание "Физичка култура", Скопjе, година 24, бр,1-2, с. 112-113, УДК: 796.323.2.012.5, ISSN: 0350-3836

Иванов, Людмил (1998) Петров, Л. (1998) "Агресивността в баскетбола" Списание "Спорт и Наука", София, бр. 2, с. 152-154

Иванов, Людмил (2000) ПЕТРОВ, Л. (2000) "Спортната анимация във ваканционен клуб “Русалка” Сборник трудове на ВТУ“Св. св. Кирил и Методий”, "Физическото възпитание и спорт между два века", В. Търново

Иванов, Людмил (2002) ПЕТРОВ, Л. (2002) "Създаване и развитие на специалността “Педагогика на обучението по физическо възпитание” Сборник трудове на ВТУ, "Кинезиология’2002", том 1, с. 7-8. ISBN 954-9689-08--5

Иванов, Людмил (2007) ПЕТРОВ, Л. (2007) "Относно спортологичния анализ на баскетбола" Списание "Спорт и наука", София, изв.бр. 1, с. 279-282, ISSN 1310-3393

Иванов, Людмил (2011) ПЕТРОВ, Л. (2011) (под редакция) "СПОРТОВЕ ЗА РЕКРЕАЦИЯ" I&B, Велико Търново, ISBN 978-954-9689-59-4

Иванов, Людмил (2012) ПЕТРОВ, Л. (2012) "Дидактически аспекти на обучението и усъвършенстването на млади баскетболисти" Списание с научни трудове "Кинезиология’2012", с. 120-125, ISSN 1313-244X

Иванов, Людмил (2012) ПЕТРОВ, Л. (2012) „Специалност ПОФВ в Педагогическия факултет на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий" - история, успехи и перспективи”. Списание с научни трудове „Кинезиология’2012”, В. Търново, с.5-7, ISSN 1313-244X

Иванов, Людмил (2003) Петров, Л. и др. (2003) "Баскетбол, Волейбол, Хандбал - 100 упражнения" /под редакция на Л. Петров/ Издателство "Бойка", Велико Търново, ISBN 954-9689-09-3

Иванов, Людмил (2004) Петров, Л. и кол. (2004) "Спортове за рекреация" (под редакция на Л.Петров) Велико Търново, Бойка, 2004, ISBN 954-9689-18-2

Иванов, Людмил (2008) ПЕТРОВ, Л., А. Нейкова, М. Наумовски, Г. Георгиев (2008) Развитие на скоростната издръжливост при 15-16 годишни момичета и момчета, трениращи баскетбол списание "Спорт и Наука", София, изв.бр. 4, с.184-187, ISSN 1310-3393

Иванов, Людмил (2006) ПЕТРОВ, Л., Б. Мехмед (2006) Влияние на извънкласната дейност по футбол върху 16-17 годишни юноши, сб. Епископ-Константинови четения-том 11, Шуменски университет, Шумен, с. 79-82.

Иванов, Людмил (2007) ПЕТРОВ, Л., В. Вичев, В. Маргаритова (2007) "Изследване на физическата дееспособност на ученици от първи клас, обучавани по различни учебни програми" списание "Спорт и Наука", София, изв.брой 3, с. 164-166

Иванов, Людмил (2007) ПЕТРОВ, Л., В. Маргаритова, М. Мицева (2007) Рекреационните спортове в спортната анимация Сборник научни трудове "Кинезиология’07", Велико Търново, с. 184-186, ISSN 1313-244X

Иванов, Людмил (2008) ПЕТРОВ, Л., И. Нейков (2008) "Развитие и зависимост между техническите умения и двигателни качества на 16-19 годишни баскетболисти" Трудове на Русенския университет’2008, с. 75-77

Иванов, Людмил (2002) Петров, Л., К. Калчев (2002) "История на физическата култура" Университетско издателство"Св.св. Кирил и Методий", Велико Търново, ISBN 954-524-232-9

Иванов, Людмил (2017) Петров, Л., М. Алексиева, Д. Киров (2017) Развитие и управление на спорта баскетбол "3 х 3" // Petrov, L., M. Alexieva, D. Kirov (2017) DEVELOPMENT AND SPORTS MANAGEMENT "BASKETBALL 3 X 3" МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ПЕДАГОГИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ – ТРАДИЦИИ И СЪВРЕМЕННОСТ“ 17 – 18 ноември 2017 г., Велико Търново, с. 19-23 // International scientific conference "Pedagogical education - tradition and modernity", University of Veliko Turnovo, 2017, p. 19-23

Иванов, Людмил (2000) ПЕТРОВ, Л., М. Вукич (2000) "Спортната терминология по баскетбол в българския и сръбския език" Сборник трудове на ВТУ“Св. св. Кирил и Методий”, "Физическото възпитание и спорт между два века", В. Търново

Иванов, Людмил (2007) ПЕТРОВ, Л., М. Наумовски (2007) "Структура на подготовката на играта во кошарката" списание "Физичка култура", Скопje, Македониja, бр. 1, 56-58

Иванов, Людмил (2007) ПЕТРОВ, Л., Н. Борисов, М. Наумовски (2007) Физичкиот развой и специфичната рабоспособност на кошаркари от 12 до 14 години списание "Физичка култура", Скопjе, Р. Македониjа, 2007, бр. 2, с. 158-162

Иванов, Людмил (2002) ПЕТРОВ, Л., Н. Първанов (2002) "Соколското движение в България" Zbornik radova fakulteta fizicke culture “Fis Komunikacije’2002”, Univerzitet u Nisu, с. 368-370.

Иванов, Людмил (2005) ПЕТРОВ, Л., Н. Първанов, М. Гърдева, С. Стефанов (2005) "Изследване на бързината в баскетбола при 12-13 годишни момчета" Сборник научни статии „Педагогика и методика”, Университетско издателство на Великотърновския университет, В. Търново, с. 310-313.

Иванов, Людмил (2006) ПЕТРОВ, Л., П. Бориславова (2006) "Физическо развитие и работоспособност на подрастващи баскетболистки на 12-18 годишна възраст" сб. Физическо възпитание, спорт и туризъм, НСА, София, с. 66-68.

Иванов, Людмил (2007) ПЕТРОВ, Л., С. Томова, Н. Йорданова (2007) "Относно спортния анимационен продукт" Списание "Спорт и Наука", София, изв.брой 3, с. 297-299

Иванов, Людмил (2005) Тодоровски, С., М. Наумовски, Л. ПЕТРОВ (2005) "Разлики в точността при стрелба в коша с отскок под ъгъл 45 градуса от средно разстояние от лява и дясна страна с табло при десноръки баскетболисти" Списание "Спорт и наука", София, изв. брой 1, с. 633-636, ISSN 1310-3393

Иванов, Людмил (2008) Цонкова, Д., Л. ПЕТРОВ (2008) "Агресивността на учениците през погледа на спортния педагог" сборник трудове "Формиране на адекватна психофизическа готовност на учениците за преодоляване на екстремни ситуации", Разград, с. 40-46, ISBN: 978-954-400-003-5.

Иванова, Людмила (2014) Немски език. Самоучител в диалози. том 1 Плевен:Грамма (с. 394) ISBN 978-954-2943-03-7

Иванова, Людмила (2014) Немски език. Самоучител в диалози. том 2 Плевен:Грамма 2014 (351 стр.) ISBN978-954-2943-04-4

Игнатова, Анка (2015) Актуални проблеми на археографията в България Българската университетска архивистика – теоретично равнище, учебно съдържание и професионални профили. Университетски четения по архивистика. Том ІІІ, част ІІ. София: Инвестпрес АД, 2015, с. 38–51. – ISBN: 978-954-400-124-7.

Игнатова, Анка (2015) Архивните фондове на преподаватели от Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”, съхранявани в Държавен архив – Велико Търново Образованието в социалистическа България – между традицията и комунистическата идеология. В. Търново: Фабер, 2015, с. 236–251. ISBN: 978-619-00-0253-6

Игнатова, Анка (2016) Интернет ресурси в помощ на обучението по архивистика Университетски четения по архивистика. Т. IV. Университетското професионално архивно образование и архивно-информационният сектор — реалности и предизвикателства. С., 2016., с. 58–70. - http://www.electronic-library.org/books/Book%200068a.pdf

Йорданова, Даниела (2016) Йорданова, Даниела и др. За грамотността и разбирането на художествен текст от ученици в първи клас Научен сборник "Синтез на изкуствата при работа с художествен текст за развитие на внимание към четенето (подготвителни за училище групи и 1.-4. клас)" В. Търново, Eklibris, 2016 (с. 26-39). ISBN 978-619-90391-2-0

Йорданова, Даниела (2016) Йорданова, Даниела. Въпроси на обучението по български език в 1.-4. клас Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", (с. 194). ISBN 978-619-208-086-0

Йорданова,