Публикации в научна област/раздел Педагогика на обучението по… / Pedagogy of Teaching…


Александрова, Силвия (2008) История и цивилизация: 10 примерни теста за зрелостен изпит. София: Регалия 6, 2008, 208 с., ISBN 978-954-745-136-0

Аркадиев, Димитър (2011) Демография. Учебни материали за дистанционно обучение (електронен вариант). Център по образователни технологии към ВТУ - Велико Търново, 2011.

Аркадиев, Димитър (2009) Икономическа статистика. Учебни материали за дистанционно обучение (електронен вариант). Център за образователни технологии към ВТУ - Велико Търново, 2009.

Аркадиев, Димитър (2015) МЕЖДУ ТРАДИЦИЯТА, МОДЕРНОСТТА И ПРАКТИКАТА: НЯКОИ ВИЖДАНИЯ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ НА СТАТИСТИКА НА ИКОНОМИСТИ Сп. Статистика, София, НСИ, 2015, кн.2, с. 70-93. ISSN: 1310-7410.

Аркадиев, Димитър (2001) Някои размисли и виждания върху преподаването на статистика за икономисти Сб. Актуални проблеми на обучението на студентите по статистика в България и взаимодействието между статистическата теория и практика, С.,УНСС, 2001, с.19-31.

Аркадиев, Димитър (2000) Преподаване на статистика за икономисти Сб. Количествени методи в икономиката - класика и новаторство. Свищов,2000, с.372-380

Аркадиев, Димитър (2003) Преподаване на статистика за икономисти - предизвикателства в съвременните условия Сб. Предизвикателствата на информационното общество пред статистиката и математиката - век XXI. Свищов,2003, с. 359-364. ISBN: 954-23-0158-8.

Аркадиев, Димитър (1990) Ръководство за упражнения по статистика София, Земиздат,1990, 159 с., Код:05-9534621223,4805-159-90

Аркадиев, Димитър (2003) Статистика.Учебни материали за дистанционно обучение (електронен вариант). ВТУ”Св.св. Кирил и Методий”. Център за образователни технологии, 2003.

Аркадиев, Димитър (2007) Финансова иконометрия. Учебни материали за дистанционно обучение (електронен вариант). Център за образователни технологии към ВТУ - Велико Търново, 2007.

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2013) BELOMAZHEVA-DIMITROVA, S., KANTCHEVA, E., DILOVA-NEYKOVA, C. STUDY OF THE ATTITUDES AND EXPECTATIONS OF CANDIDATE STUDENTS FOR SPECIALTY PEDAGOGY OF PHYSICAL EDUCATION AT THE UNIVERSITY "ST. CYRIL AND ST. METHODIUS" Сборник трудове от научна конференция на тема “Европейски стандарти в спортното образование”, 31 май – 1 юни, 2013, Враца

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2013) Kantcheva, E., S. Belomazheva-Dimitrova. A STUDY OF THE STUDENT’S OPINION ON THE QUALITY OF EDUCATION IN SUBJECT „PEDAGOGY IN PHYSICAL EDUCATION“ IN „ST CYRIL AND ST METHODIUS“ UNIVERSITY OF VELIKO TURNOVO Сп. Спорт и наука, бр. 2, 2013, София

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2011) Беломъжева-Димитрова, С., Е Костова Кънчева. Проучване на студентското мнение относно въпроса за интеграцията на деца със специални потребности в масовото училище Сборник трудове от Трета международна научна конференция „Кинезиология ‘2011”, Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий”, 27-28 октомври, 2011, Велико Търново.

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2015) Беломъжева-Димитрова, С., М. Петкова. Проучване мнението на ученици от начален етап на основна образователна степен относно провеждането на модул „Туризъм” Сп. Спорт и наука, извънреден бр. 2, 2015, София.

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2009) Кънчева, Е., С. Беломъжева-Димитрова. „Анализ на тенденциите за формиране и развитие на пазара на спортни стоки в Европа и Северна Америка в началото на XXI век” Сборник трудове от Научна конференция с международно участие „25 години Педагогически факултет”, Великотърновски университет „Св., св. Кирил и Методий”, 6-7 ноември, 2009, Велико Търново.

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2015) Кънчева, Е., С. Беломъжева-Димитрова. Работна книга по методика на физическото възпитание – професионално практическо обучение I & B, Велико Търново, ISBN 978-954-9689-96-9

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2015) Кънчева, Е., С. Беломъжева-Димитрова. Условия и възможности за ски туризъм в курорта Банско – анализ на потребителското мнение Сборник доклади от научна конференция на тема “Европейски стандарти в спортното образование”, Враца, 31 май – 1 юни, 2015

Буюклиева, Стефка (2016) Девети математически турнир на ВТУ за ученици сп. Математика, бр.3, 2016, стр. 37-41.

Бялмаркова, Петя (2015) 3D технологиите като електронен образователен ресурс Сборник доклади Юбилейна международна научна конференция „25 години факултет Математика и информатика“, ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий“, Велико Търново, България

Великова, Силвия (2014) A journey into the world around and the world within: A case study of three Bulgarian students’ learning mobility experiences. Internationalization in teacher education: Mobilities. / Pia-Maria Rabensteiner & Gerhard Rabensteiner (eds.) - Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren GmbH, 2014, pp. 17-40, ISBN: 978-3-8340-1394-1.

Великова, Силвия (2016) Academic Discourse Comprehension Strategies in Listening to Lectures delivered in English as a Foreign Language Veliko Turnovo: St Cyril and St Methodius University of Veliko Turnovo. - pp. 244.

Великова, Силвия (2009) Implementing the European Portfolio for Student Teachers of Languages in a lifelong learning context In Pia-Maria Rabensteiner, & Eero Ropo (eds), European Dimension in Education and Teaching: Indentity and Values in Education. Schneider Verlag Hohengehren, 93-106, ISBN: 978-38340-0651-6

Великова, Силвия (2011) Listening and cross-cultural understanding in conversation (with a focus on American Culture) 20th BETA-IATEFL Annual International Conference “Creativity in Language Teaching – Reaching out to the New Generation of Learners”, 29. 04-01. 05 2011, New Bulgarian University, Sofia, Bulgaria, ISSN 1311-7351 (Co-author: Daniel Perez) http://www.beta-iatefl.org/2873/blog-publications/listening-and-cross-cultural-understanding-in-conversation-with-a-focus-on-american-culture/

Великова, Силвия (2009) Listening to academic lectures in English as а foreign language In Dimitrov, N. & B. Borisova (eds), Трудове на Великотърновския университет, „Св. св. Кирил и Методий”, Филологически факултет, книга 1, том 31 Модернизация на хуманитарното образование в условията на Болонския процес в страните от Европейския съюз и в Русия, България, Велико Търново 28-29.05. 2009, 231-245, ISSN 0204-6369. //Trudove na Velikotŭrnovskii︠a︡ universitet "Sv. Sv. Kiril i Metodiĭ," Filologicheski fakultet (Travaux de l'Université "St. St. Cyrille et Methode" de V. Tirnovo, Faculté philologique) book 1, volume 31, Modernization of Humanities Education in the Context of the Bologna Process in the Countries of the European Union and Russia, Veliko Turnovo 28-29.05. 2009, 231-245, ISSN 0204-6369

Великова, Силвия (2009) Listening to second language lectures: Student learning style preferences and perceived strategy use In Madlen Danova & Milena Katsarska (Eds.) Intercultural communication, proceedings of the International Conference of the Bulgarian American Studies Association and the Bulgarian Society for British Studies - Plovdiv 2006 (pp. 485-498). Sofia: POLIS Publishers. ISBN 978-954-796-030-5

Великова, Силвия (2002) Quality in Foreign Language Teaching: Assessment Criteria for Secondary Schools British Council Bulgaria, 47pp., ISBN-10: 954-91830-2-5 (co-authors Harakchiyska, Ts., Stefanova, E., Iordanova, M., Angelova, V., Ivanova, I., Geshev, G., Dimitrova, S. & S. Tashevska)

Великова, Силвия (2002) Raising learners’ awareness of the social dynamics of listening in the context of teaching English as a foreign language In Katsarska (Ed.), Dialogues: American Studies in an international context. 10th Anniversary of American and British Studies at Plovdiv University. Jubilee Conference of Plovdiv University (pp. 373-376). Plovdiv: Zombori. ISBN 954-91615-1-X

Великова, Силвия (2015) Strategies for L2 lecture comprehension: An intervention study. Research Result. Theoretical and Applied Linguistics Series. - Belgorod: Belgorod National Research University, 2015, vol. 1, 3(5), 117-126. ISSN 2313-8912, doi: 10.18413 / 2313-8912-2015-1-3-117-126.

Великова, Силвия (2012) The Cambridge Grammar of English in the ELT classroom: Teaching selected features of spoken English. Humanising Language Teaching Magazine - HLT Magazine and Pilgrims Limited, February 2012, issue 1. ISSN 1755-9715. http://www.hltmag.co.uk/feb12/idea.html

Великова, Силвия (2006) The European dimension in initial English language teacher education in Bulgaria The Language Policy of the EU and European University Education, Veliko Turnovo 5 - 7 October 2005, Conference Proceedings, Vol. 1, 195-201, ISBN-10: 9547361422; ISBN 13: 9789547361423.

Великова, Силвия (2013) Using the European Portfolio for Student Teachers of Languages (EPOSTL) to scaffold reflective teacher learning in English language teacher education. Innovations in pre-service education and training for English language teachers. / Julian Edge & Steve Mann (eds.). - London: British Council UK, 2013, pp. 201-216. ISBN 978-0-86355-702-6. http://www.teachingenglish.org.uk/sites/teacheng/files/C442_Innovations_PRESETT_FINAL_WEB%20ONLY_v2.pdf

Великова, Силвия (2002) Базово проучване на подготовката на учители по английски език в България (2001-2002) Томас, Д., Димитрова, С., Гешев, Г. и С. Ташевска (ред.) British Council Bulgaria, авторски колектив, ISBN 954-91239-1-X (aвторски колектив)

Великова, Силвия (2009) Внедряване на Европейско портфолио за стажант-преподаватели по езици в контекста на учене през целия живот” In Pia-Maria Rabensteiner & Eero Ropo (eds), European Dimension in Education and Teaching: Indentity and Values in Education, Schneider Verlag Hohengehren, 107–119, ISBN: 978-38340-0651-6

Великова, Силвия (2006) Европейско портфолио за бъдещи учители по езици - Грац 2006 сп. "Чуждоезиково обучение", МОН, 5, стр. 75-77

Великова, Силвия (2002) Качествено преподаване на чужд език Британски съвет, България, ISBN-13: 978-954-91830-2-3 (съавтори: Харакчийска, Ц., Стефанова, Е., Йорданова, М., Ангелова, В., Иванова, И., Великова, С., Гешев, Г., Димитрова, С. и Ташевска)

Великова, Силвия (2012) Обучението по активно слушане: Kъм интегриран подход за развиване на умения за слушане на чужд език. European dimension in education and teaching: New perspective to European instruction. / Pia-Maria Rabensteiner & Eero Ropo (eds.). - Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren GmbH, 2012, pp. 80-97. ISBN 978-3-8340-1056-8.

Великова, Силвия (2006) Стандарт за качествено преподаване на чужд език в България: оценяване на професионалната компетентност на учителя чрез наблюдение на урочната практика сп. “Чуждоезиково обучение”, кн. 6, 2006, стр. 34-51 ISSN 0205 - 1834 (авторски колектив)

Великова, Силвия (2016) Стратегии за разбиране на академичния дискурс при слухово възприемане на лекции на английски език като чужд (автореферат на дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор”) Велико Търново: Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", 2006. - 52 с.

Великова, Силвия (2005) Стратегии за слушане в академичния дискурс Език и стратегии в обучението. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”. стр. 277-284, ISBN 954-524 475-5

Върбанова, Маргарита (2016) Animated drawings in the studying of trigonometric function in the school maths lessons. Reports Awarded with "Best Paper" Cristal Prize. 55-та годишна конференция на Русенския университет. Интелигентна специализация – иновативна стратегия за регионална икономическа трансформация. / Русе: Русенски университет "Ангел Кънчев", 27-28.10.2016 г. /(с. 298-303). ISSN 1311-3321. 1.

Върбанова, Маргарита (2016) Аритметичен или алгебричен подход при решаване на задачи в началната училищна математика // Математика и информатика. – София: АЗ БУКИ. Национално издателство за образование и наука, 2016, брой 1 (с. 11-29 ). ISSN 1310-2230 (Print), ISSN 1314-8532 (Online)

Върбанова, Маргарита (2005) Векторно-алгебричен метод за решаване на геометрични задачи от лица и обеми “ВЕДА-СЛОВЕНА” – ЖГ, София

Върбанова, Маргарита (2014) Дидактически възможности за пропедевтика на елементарни алгебрични знания в обучението по математика в началните класове Научни трудове, том 53, серия 6.2. Педагогика и психология. История, етнология и фолклор. Отговорен редактор проф. д-р Ангел Смрикаров. -Русе: Русенски университет "Ангел Кънчев", 24-25.10.2014 г. /(с. 113-117). ISSN 1311-3321.

Върбанова, Маргарита (2015) Дидактически модели - матрични диаграми в училищния курс по математика 5. - 9. клас Научни трудове, том 54, серия 6.4. . Образование - изследвания и иновации./ Отговорен редактор проф. д-р Ангел Смрикаров. - Русе: Русенски университет "Ангел Кънчев", 9 - 10.10.2015 г. , том 54, серия 6.4. (с.26-30). ISSN 1311-3321

Върбанова, Маргарита (2012) Една занимателна игра "130 години предучилищно образование в България”: Юбилейна международна университетска конференция. - В. Търново: ВТУ "Св. св. Кирил и Методий". - (с. 367 – 371). ISBN 978 - 954 - 524 - 842 – 9

Върбанова, Маргарита (2006) За методиката на елементарните аритметични операции в обучението по математика в началното училище. “ВЕДА СЛОВЕНА- ЖГ”, София

Върбанова, Маргарита (2013) МАТЕМАТИКА. Състав на числата от 1 до 10 Пловдив : Астарта. – 44 страници. ISBN 978-954-350-169-3

Върбанова, Маргарита (2013) Методика на обучението по математика в началните класове Пловдив: Астарта. – 463 страници. ISBN 978-954-350-171-7

Върбанова, Маргарита (2000) Методически проблеми на обучението по математика в 1-6 клас В. Търново: Faber. - (с. 112). ISBN 954-9541-80-0

Върбанова, Маргарита (2013) Мисли за човека, преподавателя и учения, професор, доктор на педагогическите науки ИВАН ГАНЧЕВ Математика и математическо образование. - Доклади на 42 пролетна конференция на Съюза на математиците в България. – София, (с. 42 – 53). ISSN 1313-3330.

Върбанова, Маргарита (2016) Ойлер-Вен диаграми или MZ-карти в началната училищна математика // Математика и информатика. – София: АЗ БУКИ. Национално издателство за образование и наука, 2016, брой 2 (с. 143-170 ).ISSN 1310-2230 (Print), ISSN 1314-8532 (Online).

Върбанова, Маргарита (2001) Ръководство за семинарни упражнения по Методика на обучението по математика в началните класове. Университетско издателство “Св. К. Преславски”, гр. Шумен

Върбанова, Маргарита (2013) С един поглед Математика в 5. - 7. клас. Аритметика и алгебра (част 1). София: КЛЕТ България ЕООД, 2013.ISBN: 978-954-334-140-2.

Върбанова, Маргарита (0) С един поглед Математика в 8.- 12. клас. Алгебра (част 1). София: КЛЕТ България ЕООД

Върбанова, Маргарита (0) С един поглед Математика в 8.- 12. клас. Геометрия (част 2). София: КЛЕТ България ЕООД

Върбанова, Маргарита (2013) СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛНО МОДЕЛИРАНЕ В НАЧАЛНАТА УЧИЛИЩНА МАТЕМАТИКА Пловдив : Астарта. -186. ISBN: 978-954-350-175-5

Върбанова, Маргарита (2015) Съставни аритметични задачи. Структурно–технологичен модел и mz-карта на задачата. Текстови задачи // Математика и информатика. – София: АЗ БУКИ. Национално издателство за образование и наука, 2015, брой 4 (с. 343-375).ISSN 1310-2230 (Print), ISSN 1314-8532 (Online).

Върбанова, Маргарита (2009) Успех на изпита след 4. клас. Математика. София, издателство. PONS

Ганева, Ана (2013) Борисова, А. Народното пеене – автентично и… „академично” Сборник от юбилейна научна конференция, посветена на петдесет годишния юбилей на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" Велико Търново, 2015. (с. 473-479) ISBN 978-619-208-001-3

Ганева, Ана (2013) Борисова, А. Овладяването на българската народнопесенна орнаментика в часа по народно пеене като основа за развитие на певческите умения (Анализ на емпирични данни от подготвителния етап на педагогически експеримент). Сборник от първи научен семинар по проект „Развитие на академичния състав на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2013, 676–687 ISBN 978-954-400-957-1

Ганева, Ана (2015) Борисова, Ана. Северняшки славеи. Народни песни с клавирен съпровод - Iч. ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2015 (с. 5-91) IBSN 979-0-707690-07-9

Ганева, Ана (2012) Орнаментиката на българската народна песен – фолклористични и педагогически аспекти НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - том 51, серия 6.3 ISSN 1311-3321

Ганева, Ана (2013) Особености на обучението по народно пеене в извънкласните училищни форми на читалищен принцип и в музикално-педагогическите университетски специалности Доклад от научна конференция, Хисаря, 2013г.

Георгиева, Виолета (2006) Stoycheva, Violeta. History Project 2006. Enjoying Teaching – Oral History in the Classroom. Teachers’ Guide. IIZ/DVV- SEE Regional Office-Sofia, Sofia, 103 pp. On-line publication in Albanian, Bulgarian and Serbian – http://www.historyproject.dvv-international.org (последна актуализация 15.12.2016).

Георгиева, Виолета (2009) Stoycheva, Violeta. History Project 2008. Balkan Stories – Good Practices on History Teaching in South Eastern Europe. Teacher’s Guide & DVD. DVV International - SEE Regional Office, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, COBISS.BH-ID 17255174, 83 p. Author: pp. 9–12, 16–21.

Георгиева, Виолета (2003) Understanding a shared past, learning for the future. Teacher’s guide (co-author) На албански, английски, български, македонски език и CD-rom. EUROCLIO. Скопие: ИК „Напредък“, ISBN 954-91330-1-Х, 380 стр. Информация на: www.euroclio.eu/

Георгиева, Виолета (2011) Георгиева, Виолета. Анализ на резултатите от външно оценяване по обществени науки за учебните 2007/2008 и 2008/2009 г. Национално оценяване в българската образователна система. Научно изследване. София: МОМН, (е-вариант, CD)

Георгиева, Виолета (2001) История и цивилизация за 11. клас. Тестове (съавтор) Слово, Велико Търново, ISBN 954 439 710-8, 104 с.

Георгиева, Виолета (2001) История и цивилизация. Учебник за 11. клас. (съавтор) Слово, Велико Търново, ISBN 954 439 701-9, 359 стр.

Георгиева, Виолета (2001) История и цивилизация. Учебник за 11. клас. Профилирана подготовка (съавтор) Слово, Велико Търново, ISBN 954 439 702-7, 167 стр.

Георгиева, Виолета (2002) Мъже&жени различни и равни. Ресурсна книга (автор на методическата част, съставител и редактор) Европейски информационен център. Велико Търново, ISBN 954-90888-2-0, 146 стр.

Георгиева, Виолета (2004) Практикум по джендър образование. Методически разработки (съавтор и редактор) Европейски информационен център, Велико Търново (съавтор: с. 3, 4–14; автор: с. 25–32, 42–44), ISBN 954-90888-8-Х, 74 стр.

Георгиева, Виолета (2006) Стойчева, Виолета. Да преподаваме джендър равенство. /Teaching Gender Equality. Велико Търново: ПИК, ISBN-13: 978-954-736-152-2, 152 стр. Съавтор: с. 7–25; автор: с. 26–68, 89–112, 123–132, 147–152 (бълг. език) V. Turnovo: PIC, ISBN-10 954-736-152-Х, 144 p. Сo-author: pp. 7–25, author: pp. 26–67, 88–111, 121–130 (En)

Георгиева, Виолета (2014) Стойчева, Виолета. Дванадесет нови примерни теста за зрелостен изпит по история и цивилизация. София: Регалия-6, ISBN 978-954-745-234-3, 271 стр.

Георгиева, Виолета (2008) Стойчева, Виолета. История и цивилизация: 10 примерни теста за зрелостен изпит. София: „Регалия 6”, ISBN 978-954-745-136-0, 208 стр.

Георгиева, Виолета (2010) Стойчева, Виолета. Обединени в различието. Учебни материали за учителя. Европейски информационен център, Велико Търново: „Мареа-Дизайн”, ISBN 978-954-91864-4-4, 143 стр.

Георгиева, Виолета (1998) Тестове по история на България (за зрелостници и кандидат-студенти) (съавтор) Слово, Велико Търново, ISBN 954 439 513-Х, 239 стр.

Георгиева, Иванка (2015) Some learners’ errors in teaching secondary school mathematics In: Смрикаров, А. & др. (ред.). Научни трудове на Русенския университет – 2015, том 54, серия 6.4 Oбразование – изследвания и иновации. Русе: Издателски център при Русенски университет „Ангел Кънчев”.

Георгиева, Иванка (2012) Връзките събиране – изваждане и умножение – деление в обучението по математика в началните класове Пловдив: Астарта

Георгиева, Иванка (2012) Връзките събиране – изваждане и умножение – деление и пропедевтиката на понятието уравнение в началното обучение по математика София. сп. Педагогика, 5, 852 – 867.

Георгиева, Иванка (2014) Дидактически идеи за решаване на линейни модулни уравнения от вида в обучението по фолклор. Русе: Издателски център при Русенски университет „Ангел Кънчев”. В: Смрикаров, А. & др. (ред.). (сс. 186 – 191). Научни трудове на Русенския университет – 2014, том 53, серия 6.2 Педагогика и психология.

Георгиева, Иванка (2003) Дидактически проблеми на началното обучение по математика (математическите понятия и математическите твърдения) Астарта. В.Търново

Георгиева, Иванка (2003) Задачите за намиране на неизвестен компонент на аритметична операция и приложението им за решаване на текстови задачи в обучението по математика в началните класове Астарта. В.Търново

Георгиева, Иванка (2008) Идеи за пресмятане на сбор и разлика с преминаване с числата до 20 в обучението по математика в първи клас Ангелов, Б., Лалчев, З. (ред.). 120 години Софийски университет „Св. Климент Охридски” и развитие на педагогическата наука. София: Веда Словена – ЖГ.

Георгиева, Иванка (2002) Методика на обучението по математика в началните класове - специална част Астарта. В.Търново

Георгиева, Иванка (2010) Методика на обучението по математика в началното училище Пловдив: Астарта

Георгиева, Иванка (2013) Методът на уравненията за решаване на текстови задачи в началното обучение по математика (сс. 50 – 54). В: Смрикаров, А. & др. (ред.). Научни трудове на Русенския университет – 2013, том 52, серия 6.2 Педагогика и психология. История, етнология и фолклор. Русе: Издателски център при Русенски университет „Ангел Кънчев”.

Георгиева, Иванка (2003) Ръководство за решаване на задачи по училищен курс по геометрия Астарта. В.Търново

Георгиева, Иванка (2004) Семантични аспекти на усвояването на математическите понятия в началното обучение по математика (сс. 342 – 345). В: Легкоступ, П., Георгиева, М., Гълъбова, Д. & Карапенчев, Ж. (ред.). Образованието в глобализиращия се свят. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”.

Гостилов, Стефан (2015) Oтнocнo кoдирaщaтa функция нa изкуcтвoтo кaтo невербaлнo cредcтвo зa oбщувaне. Междунaрoднa нaучнa кoнференция „Педaгoгичеcкoтo oбрaзoвaние - трaдиции и cъвременнocт” ВТУ „Cв.св. Кирил и Метoдий”.

Гостилов, Стефан (2013) Oтнocнo някoи cемиoтични acпекти нa езикa нa изoбрaзителнoтo изкуcтвo. Юбилейнa междунaрoднa нaучнa кoнференция „50 гoдини ВТУ „Cв.св. Кирил и Метoдий”.

Гостилов, Стефан (2012) Дисциплините осигуряващи процеса на усвояването на графичната форма на писането – цели, задачи, реализация, перспективи ВТУ. ВТУ Педагогически алманах

Гостилов, Стефан (2015) Методическо ръководство по футбол за деца и младежи с ментални увреждания

Гостилов, Стефан (2016) Относно знаково-символната страна на визуалната комуникация. Трета докторантска научна сесия ВТУ „Св.св. Кирил и Метoдий”, В. Търново.

Гълъбова, Даринка (2001) "Здравна математика” със сапуни и вода. Сборник статии на ОМЕП “Здравно възпитание”,

Гълъбова, Даринка (2003) “Интегративни подходи за въвеждане на метрични зависимости в правоъгълен триъгълник”. (на англ.език) Сборник доклади от НТПК с международно участие “Творчество в обучението на таланти”, Русе 3 –7 август, 2003.

Гълъбова, Даринка (2003) “Методика на формиране на елементарни математически представи” (Второ издание на учебник за ВУЗ) Слово, В. Търново

Гълъбова, Даринка (2003) “Професор д-р Марга Янкова Георгиева” в книгата “Професорите на Великотърновски университет”, стр.197 . УИ “Св.св. Кирил и Методий”, В.Търново

Гълъбова, Даринка (2003) “Развиващи игри с детски шахмати за пет – седемгодишни деца” Сборник доклади: ”120 години Предучилищно възпитание”, В.Търново, 2003.

Гълъбова, Даринка (2000) “С Моливко играй и мисли” - учебен комплект от четири познавателни книжки за деца: (3-4), (4-5г.), (5-6г.), (6-7г.) одобрени от МОН Слово, В. Търново

Гълъбова, Даринка (2009) METHOD OF THE PROJECT FOR INTERACTIVE TRAINING IN MATHAMATICAL DIDACTICS Proceedinds of the 6th Mediterranean Conference on Mathematics Edication, 22-26 apil, Plovdiv, Bulgaria.

Гълъбова, Даринка (2012) Гълъбова, Д. Детска математика – и в градината, и у дома забавна е като игра. Четири учебни помагала - Албуми с 32 дидактични картони (съответно за 3-4г.; 4-5г.; 5-6г.; 6-7г. деца от четирите възрастови групи в детската градина) ИК Слово, В. Търново:

Гълъбова, Даринка (2012) Гълъбова, Д. Дидактически модел „Геометрични конструктори за развиване на практическа компетентност на студентите за пробуждащо обучение на 3-7-годишните деца - синергетичен аспект. Сборник доклади от международна научна конференция на Русенски университет; Русе: Печатна база на Русенски университет „А.Кънчев”, 2012 (с.27 - 31) ISSN 1311-3321

Гълъбова, Даринка (2013) Гълъбова, Д. и др.. Синергетични модели на образователни технологии: във висшето педагогическо образование/П.Конакчиева, Д.Йорданова/. В.Търново: ИК Слово, 2013 - с.159 ISBN 978-954-439-987-0

Гълъбова, Даринка (2015) Гълъбова, Д. Формиране на математически компетенции у 5–7-годишните деца чрез моделиране с пръчиците на Кюизинер. Сборник от международна научна конференция "Педагогическото образование – традиции и съвременност". В.Търново: УИ „Св.св. Кирил и Методий“

Гълъбова, Даринка (2010) Гълъбова, Д., М.Бейков ИНТЕГРАЛНИЯТ ПОДХОД ПРИ ИЗУЧАВАНЕ НА МЕТРИЧНИ ЗАВИСИМОСТИ В ПРАВОЪГЪЛЕН ТРИЪГЪЛНИК София, Сп.Математика и информатика, бр.2

Гълъбова, Даринка (2009) Гълъбова, Д., М.Бейков. Интерактивни образователни технологии за стимулиране на критическото мислене при изучаване на “Еднаквости” (8 клас) - (Първа част. Осева симетрия и нейните свойства), София, Сп.Математика и информатика. кн. 4.

Гълъбова, Даринка (2009) Гълъбова, Д., М.Бейков. Интерактивни образователни технологии за стимулиране на критическото мислене при изучаване на “Еднаквости” (8 клас)-(Трета част. Транслация. Еднаквости) София, Сп.Математика и информатика. кн.6

Гълъбова, Даринка (2009) Гълъбова, Д., М.Бейков. Интерактивни образователни технологии за стимулиране на критическото мислене при изучаване на “Еднаквости” (8 клас)-Втора част. Ротация и централна симетрия) София, Сп.Математика и информатика. кн.5

Гълъбова, Даринка (2012) Гълъбова, Д., М.Бейков. Рефлексията в дейността решаване на задачи: върху примери от 9 клас. Математика и информатика - София: , 2, (с.131 – 140)

Гълъбова, Даринка (2011) Гълъбова, Д., Методическата компетентност за прилагане на активни методи в обучението като елемент на професионалната подготовка на учителя по математика Университетско издателство „Еп.Константин Преславски”,Сборник статии, Шумен, (сс.183 -191)

Гълъбова, Даринка (2016) Гълъбова, Д., Н. Делчева. Дидактичен модел „Конструктивна математика за деца“ Педагогика, № 9 - София, (с.1159 – 1173), Алианс принт ISSN 0861-3982 (Print) ISSN 1314-8540 (Online)

Гълъбова, Даринка (2017) Гълъбова, Д.,Й.Илиева. Ролята на конструктивистката образователна среда при измерването на величини от децата в подготвителните предучилищни групи. Сп. Педагогика, No: 6 , Page Range: 731-740, (10 страници)-https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=553401

Гълъбова, Даринка (2002) Диагностика на математико-познавателните постижения на децата от предучилищна възраст. Регионален комитет на ОМЕП, Сборник доклади ”Детето ХХІ век “, с. 43, В. Търново

Гълъбова, Даринка (2001) Диагностични методи за стимулиране и изследване творческото въображение на децата в предматематическия период. Сп.Предучилищно възпитание, бр. 4, София

Гълъбова, Даринка (2004) Дидактичната система Моливко – математика и логика (резултати от петгодишна апробация). Сборник доклади от НТПК “Съвременни предизвикателства на прехода детска градина-училище”,

Гълъбова, Даринка (2006) Дизайн на математико-техническото взаимодействие в предучилищна възраст Сборник "Математика, информатика, комп.науки", Слово, В.Търново

Гълъбова, Даринка (2004) Доклад “Съвременни аспекти на предматематическата подготовка в някои европейски страни” Сборник от НТПК “Съвременни предизвикателства на прехода детска градина-училище”, Слово, В.Т.

Гълъбова, Даринка (2001) Изследване устойчивостта на вниманието на децата при интегрирани математически и двигателни дейности. Сборник статии на ОМЕП “Здравно възпитание”, В. Търново, 2001.

Гълъбова, Даринка (2009) Иновативна образователна технология «Къща на текстовите задачи» в подготвителна група/клас София, Сп. Предучилищно възпитание, кн.7

Гълъбова, Даринка (2009) Иновационни интерактивни методи и техники при работа с учебни помагала по математика (върху примера на дидактична система “Моливко») София, Сп. Дом, дете, детска градина, кн. 5

Гълъбова, Даринка (2008) Интерактивният метод "Сюжетно планиране" и модернизацията на педагогическото висше образование Сп. Стратегии на образователната и научната политика, кн.4.

Гълъбова, Даринка (2002) Картинни загадки на Моливко” – Познавателни и математически тестове. Поредица от три учебни книжки за 3-4г.; 4-5г.; 5-7 г. Слово, В. Търново

Гълъбова, Даринка (2004) Книга за учителя “Моливко. Вече мога сам” за подготвителна група в детската градина одобрена от МОН Слово, В. Търново

Гълъбова, Даринка (2002) Книга за учителя ”Познавателни и математически тестове “Картинни загадки на Моливко” (3 – 7 г.) Слово, В.Търново

Гълъбова, Даринка (2005) Книга за учителя за ПУВ и подготовка на 4 -5 г. деца. одобрена от МОН Слово, В. Търново

Гълъбова, Даринка (2005) Книга за учителя за ПУВ и подготовка на 6-7 г. деца в подготвителна група/клас в детската градина/ училище. одобрена от МОН Слово, В. Търново

Гълъбова, Даринка (2000) Книга за учителя Приказна математика (3-4 г.): Първо издание. Фабер, В. Търново

Гълъбова, Даринка (2013) Князева, Е. и др. Синергетичният подход във висшето образование: върху примери от математическото образование./С.Гроздев, М.Георгиева, Д.Гълъбова. В.Търново - ИК Слово, 2013. - с.214. ISBN 978-954-439-986-3

Гълъбова, Даринка (2003) Контент – анализ на учебни помагала по математика за подготвителна група в детската градина Сборник от “Юбилейна конференция – 40 години Педагогически факултет”, В.Т.

Гълъбова, Даринка (2009) Концептуален модел “Приказна математика от 3 до 7 г.” за педагогическо взаимодействие в смесена разновъзрастова група Русенски университет и Съюз на учените-гр.Русе, Сборник с доклади от научната конференция, посветена на Деня на народните будители

Гълъбова, Даринка (2004) Логика за най-малките (5 –7 годишни деца). Алманах – годишник научни трудове на Педаг.ф-т. ВТУ

Гълъбова, Даринка (2004) Логически подход в подготовката на децата за училище. Сборник доклади от НТПК “Съвременни предизвикателства на прехода детска градина-училище”,

Гълъбова, Даринка (2003) Математика 0 в подготвителна група ( 5 – 7 г). одобрена от МОН Слово, В.Търново

Гълъбова, Даринка (2000) Математика в игри за детската градина (одобрена от МОН) Слово, В. Търново

Гълъбова, Даринка (2003) Математика за подготвителна група –0 (методически указания за учитела) Слово, В.Търново

Гълъбова, Даринка (2000) Математическа подготовка на децата за училище (одобрена от МОН) Слово, В. Търново

Гълъбова, Даринка (2007) Математически въртележки - дидактични табла Слово, В.Търново

Гълъбова, Даринка (2007) Математически въртележки-в помощ на учителя/ одобрена от МОН Слово, В.Търново

Гълъбова, Даринка (2007) Методика и модели на ТРИЗ-педагогиката в подготвителна група за училище Сборник с доклади, НПК "125г.ПУВ", Свищов

Гълъбова, Даринка (2004) Методика на изучаване на знаците за сравняване на числа в детската градина. Сб. доклади Юбилейна НТК “20г. ПФ” Глобализация в образованието” В. Т. Фабер

Гълъбова, Даринка (2002) Методика на формиране на елементарни математически представи” – І издание АСТАРТА, (обем - 280 страници, първи за ВТУ).

Гълъбова, Даринка (2001) Модел на тестов текущ контрол по Дидактика на математиката. Сп.Математика и информатика, бр.2, София

Гълъбова, Даринка (2010) Модели на рефлективни практики в обучението на бъдещите учители по математика - доклад Юбилейна национална конференция "СИНЕРГЕТИКА И РЕФЛЕКСИЯ" - SREM 2010, ЮЗУ, Благоевград, 10-12.09.2010

Гълъбова, Даринка (2009) Модулно-блоково проблемно обучение и модернизация на висшето педагогическо образование София, Сп. Педагогика, кн.1-2

Гълъбова, Даринка (2005) Моливко в страната математика (3-4 г.) одобрено от МОН Слово, В. Търново

Гълъбова, Даринка (2005) Моливко в страната математика (4 -5 г.) одобрено от МОН Слово, В. Търново

Гълъбова, Даринка (2005) Моливко в страната математика (5-6 г.) одобрено от МОН Слово, В. Търново

Гълъбова, Даринка (2005) Моливко в страната математика (6-7 г.) одобрено от МОН Слово, В. Търново

Гълъбова, Даринка (2004) Моливко. Вече мога сам. Диагностика за подготвителна група на детската градина одобрена от МОН Слово, В. Търново

Гълъбова, Даринка (2005) Моливко. Книга за учителя за трета възрастова група на детската градина (5-6 г. деца) одобрена от МОН Слово, В. Търново

Гълъбова, Даринка (2007) МОТОРИКА за подготвителна група-методически разработки Слово, В.Търново

Гълъбова, Даринка (2007) МОТОРИКА за подготвителна за училище група Слово, В.Търново

Гълъбова, Даринка (2010) МОТОРИКА за трета възрастова група на детската градина (5-6г) - учебно помагало изд. Слово, В.Търново

Гълъбова, Даринка (2003) На моя рецензент (проф. д-р Дина Батоева) Педагогически Алманах – трудове на ВТУ, 2003 / 2005

Гълъбова, Даринка (2009) Нагледно-действена аритметика по метода на Монтесори София, Сп.Начално образование, кн.6

Гълъбова, Даринка (2009) ОВЛАДЯВАНЕ ОТ СТУДЕНТИТЕ НА МАТЕМАТИЧЕСКИ ТРИКОВЕ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ ИНТЕРЕСА НА УЧЕНИЦИТЕ КЪМ МАТЕМАТИКАТА В.Търново, Сборник "25 години Педагогически факултет на ВТУ"-Юбилейна национална научно-приложна конференция

Гълъбова, Даринка (2005) Приказна математика, (3 - 4 г.). (Второ допълнено издание) одобрено от МОН Слово, В. Търново

Гълъбова, Даринка (2006) Приложна програма ДЕТМАТ за студенти от спец.ПНУП и ПУПЧЕ по дисциплината Педагогика на математическата култура Сборник с доклади "Математика, информатикаи компютърни науки", Слово, В.Търново

Гълъбова, Даринка (2003) Програма за подготвителна група /клас в детската градина/училище. МОН -общи принципи В-к Аз Буки, бр. 20.София.

Гълъбова, Даринка (2001) Пропедевтика на писането на цифри от бъдещия първокласник. Сп. Предучилищно възпитание, бр.4, София

Гълъбова, Даринка (2001) Пропедевтика на понятието текстова задача в детската градина. Сп. Предучилищно възпитание. София

Гълъбова, Даринка (2001) Пропедевтика на понятието текстова задача. УИ-Алманах (годишник трудове, ПФ, ВТУ)

Гълъбова, Даринка (2001) Професионално-практическа подготовка на учителя по математика в средното училище. Фабер, В. Търново

Гълъбова, Даринка (2008) Развиващи игри с логическите блокчета на Денеш -от теорията към практиката София, Сп.Преучилищно възпитание, кн.3

Гълъбова, Даринка (2008) Ръководство за стажант-учители по математика УИ "Св.св.Кирил и Методий", В.Търново

Гълъбова, Даринка (2007) Семиотични функции на предматематическата подготовка Педагогически Алманах, УИ "Св.св.Кирил и Методий", В.Търново

Гълъбова, Даринка (2008) Синергетична концепция за избор и функциониране на учебните помагала за предучилищно възпитание София, Сп.Предучилищно възпитание, кн.8

Гълъбова, Даринка (2007) Съвременни образователни технологии в границите на синергетичната и синектичната парадигма Сборник с доклади от НПК "125г. ПУВ",Свищов,

Гълъбова, Даринка (2003) Теоретико-практическа подготовка на студентите от Педагогически факултет на Великотърновски университет "Св.св. Кирил и Методий" Сборник-НТК “Юбилейна конференция – 40 години ВТУ”

Гълъбова, Даринка (2009) Теория и методика на формирането на математически представи у децата от детската градина (ІІ допълнено издание на учебник) В.Търново, изд.Слово

Гълъбова, Даринка (2009) Технологичен интерактивен модел “Сюжетно планиране” на задължително-регламентирана педагогическа ситуация по математика (Тема “Движение в лабиринти”за 6-7г. деца) София, Сп. Предучилищно възпитание, кн 8

Гълъбова, Даринка (2010) Технологията "Учебно портфолио" в университетското обучение по дисциплината "Методика на обучение по математика" София, - Сп. Педагогика, бр. 1,

Гълъбова, Даринка (2008) Трансдисциплинарные и синергетические стратегии в высшем образование по методике обучения по математике Международная конференция "Актуальные проблемы дошкольное образование" , Минск, Беларус

Гълъбова, Даринка (2001) Учебна книжка “ С Моливко в страната Логика” (5 – 7 г.) одобрена от МОН Слово, В.Търново

Давидова, Теодора (2013) DAVIDOVA, Т. Нemsball game – something new and interest in physical education and sport area http://hemsball.com/anasayfa.aspx?NewsModuleId=149

Давидова, Теодора (2015) DAVIDOVA, Т., D. Davidov. О turismo como meio essencial da preparacao psicolgica e fsica para poder agir em situaes pouco vulgares Revista da ESDRM of Science Culture and Sport, Santarem, Portugal, ISSN: 2182-9608

Давидова, Теодора (2008) Давидов, Д., ДАВИДОВА, Т. Туризмът - средство за повишаване на психофизическата подготовка на студенти Сборник доклади и съобщения от научна конференция „Формиране на адекватна психофизическа готовност на учениците за преодоляване на екстремални ситуации”, Разград 06.12.2008. Издателство „Фабер”, В. Търново, ISBN 978-954-400-003-5

Давидова, Теодора (2015) Давидов, Д., К. Крумова – Цончева, Т. ДАВИДОВА. Основна гимнастика Издателство „Ай анд Би”, В. Търново,ISBN 978-619-7281-11-8

Давидова, Теодора (2009) Давидов, Д., Т. ДАВИДОВА и колектив. Гимнастика Издателство „Ай анд Би”, В. Търново, ISBN 954-9689-36-0

Давидова, Теодора (2010) Давидов, Д., Т. ДАВИДОВА. Актуализиране на системата за контрол и оценка по дисциплината физическо възпитание във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция на НВУ „В. Левски”, 30 септември – 1 октомври 2010 г., том 10, Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”, В. Търново, ISSN 1314-1937

Давидова, Теодора (2011) Давидов, Д., Т. ДАВИДОВА. Нестандартни ситуации и необходимост от специализирана психофизическа подготовка с подрастващи за преодоляването им Сборник доклади от годишна университетска научна конференция с международно участие проведена в НВУ „В. Левски” на 23 – 24 юни 2011 г. Том 2. Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”, В. Търново, ISSN 1314-1937

Давидова, Теодора (2013) Давидов, Д., Т. ДАВИДОВА. Туристическата дейност в часовете по физическа подготовка със студенти Сборник доклади от Научна конференция „Актуални проблеми на сигурността” 16-18 октомври 2013 г., Том 5. Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”, В. Търново, ISBN 978-954-753-200-7

Давидова, Теодора (2013) Давидов, Д., Т. ДАВИДОВА. Установяване на физическата дееспособност на студенти от НВУ „В. Левски” Сборник доклади от Научна конференция „Актуални проблеми на сигурността” 16-18 октомври 2013 г., Том 5. Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”, ISBN 978-954-753-200-7

Давидова, Теодора (2014) Давидов. Д., Т. ДАВИДОВА. Изследване на качеството издръжливост на студенти Сборник доклади от годишната университетска научна конференция 3-4 юли 2014. Том 15. Научно направление „Педагогически и хуманитарни науки“. Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”, В. Търново, ISSN 1314-1937

Давидова, Теодора (2013) ДАВИДОВА, Т. Адаптирано физическо възпитание Издателство „Ай анд Би”, В. Търново, ISBN 978-954-9689-80-0

Давидова, Теодора (2013) ДАВИДОВА, Т. Адаптирано физическо възпитание - същност, цел, задачи Сборник доклади от годишна университетска научна конференция, том 2, Научно направление „Педагогически и хуманитарни науки. Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, В. Търново, ISSN 1314-1937

Давидова, Теодора (2016) ДАВИДОВА, Т. Въздействие върху познавателната подструктура на готовността на ученици за действие в нестандартни ситуации чрез лекоатлетически упражнения. „Спорт и сигурност“, доклади от четвърта научна конференция, НСА „В. Левски“, 18-19 май 2016 г. София.ISSN:2367-914Х

Давидова, Теодора (2015) ДАВИДОВА, Т. Възможности за управление на процеса на формиране на адекватна психофизическа готовност. Аспекти на съвременната подготовка във физическото възпитание и спорта. Сборник научни доклади, НСА, София,ISSN 978-954-718-406-0

Давидова, Теодора (2009) ДАВИДОВА, Т. Възрастови особености при възприемането и преодоляването на сложни ситуации от младежи и девойки Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция на НВУ „В. Левски”- том 1, Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”, В. Търново, ISSN 954-753-035-6

Давидова, Теодора (2015) ДАВИДОВА, Т. Двигателните навици и умения, като елементи на моментната психофизическа готовност за действие в нестандартни ситуации Сборник доклади от научна конференция, НВУ „Васил Левски”, В. Търново

Давидова, Теодора (2011) ДАВИДОВА, Т. История на физическото възпитание Издателство „Ай анд Би”, В. Търново, ISBN 978-954-9689-57-0

Давидова, Теодора (2015) ДАВИДОВА, Т. Корелационно-структурен модел на моментната психофизическа готовност на 12–14-годишни момичета НВУ „Васил Левски”, В. Търново

Давидова, Теодора (2015) ДАВИДОВА, Т. Корелационно-структурни модели на психофизическата готовност на 9-10-годишни деца в хода на специализирана психофизическа подготовка Научно-приложни изследвания във физическото възпитание и спорта. Сборник научни доклади. НСА ПРЕС, ИДК при НСА. София.ISВN 978-954-718-426-8

Давидова, Теодора (2016) ДАВИДОВА, Т. Критерии за оценяване на методическата подготовка на студенти от специалността ПОФВ по учебната дисциплина „Лека атлетика” „I&В” ltd. В. Търново, ISBN 978-619-7281-14-9

Давидова, Теодора (2016) ДАВИДОВА, Т. Лекоатлетическите дисциплини от „средни и дълги бягания” като основно средство за въздействие върху развитието на елементите на волевата подструктура на психофизическата готовност за действие в нестандартни ситуации. „Спорт и сигурност“, доклади от четвърта научна конференция, НСА „В. Левски“, 18-19 май 2016 г. София.ISSN:2367-914Х

Давидова, Теодора (2013) ДАВИДОВА, Т. Методи на адаптираното физическо възпитание Сборник доклади от годишна университетска научна конференция, том 2, Научно направление „Педагогически и хуманитарни науки. Издателски комплекс на НВУ, „Васил Левски”, В. Търново, ISSN 1314-1937

Давидова, Теодора (2013) ДАВИДОВА, Т. Методическата подготовка по лека атлетика на студенти от специалност „Педагогика на обучение по физическо възпитание” Сборник доклади от Международна научна конференция по повод 50 г. ВТУ – 2013, ISBN 978-619-208-001-3

Давидова, Теодора (2015) ДАВИДОВА, Т. Нестандартни ситуации в ежедневието на ученици от средна училищна възраст – анкетно проучване Аспекти на съвременната подготовка във физическото възпитание и спорта. Сборник научни доклади, НСА. София,ISSN 978-954-718-406-0

Давидова, Теодора (2014) ДАВИДОВА, Т. Проследяване на настъпилите промени в моментната психическа готовност на 9–10-годишни деца след оказано експериментално въздействие със средствата на физическото възпитание и спорта. Сборник научни доклади „По някои актуални проблеми на физическото възпитание и спорта”, НСА ПРЕС, ИДК при НСА, София. ISBN 978-954-718-398-8

Давидова, Теодора (2016) ДАВИДОВА, Т. Специализирана психо-физическа подготовка на ученици със средствата на леката атлетика Издателство „I&В” ltd. В. Търново, ISBN 978-619-7281-08-8

Давидова, Теодора (2013) ДАВИДОВА, Т. Средства на специализираната психофизическа подготовка за формиране на адекватна готовност за действие в сложни ситуации Сборник научни статии „Научно-приложни аспекти на физическото възпитание и спорта 2012 г”. Издателство „Фабер”, В. Търново, ISBN 978-954-400-872-7

Давидова, Теодора (2016) ДАВИДОВА, Т. Техника и методика на обучение на лекоатлетическите упражнения в училище „Ай анд Би”, В. Търново,ISBN 978-619-7281-12-5

Давидова, Теодора (2014) ДАВИДОВА, Т. Установяване моментното състояние на психофизическите възможности на деца със специални образователни потребности. Сборник научни статии „Научно-приложни аспекти на физическото възпитание и спорта 2014”. Издателство „Фабер”, В. Търново,ISBN 978-619-00-0091-4

Давидова, Теодора (2015) ДАВИДОВА, Т. Учебният процес по адаптирано физическо възпитание Педагогически алманах. Педагогическо списание на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Брой 2/2014г. Университетско издателство на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново, ISSN 1310358Х

Давидова, Теодора (2015) ДАВИДОВА, Т. Факторна структура на моментната психофизическа готовност на 12 – 14-годишни момичета Сборник доклади от научна конференция, НВУ „Васил Левски”, В. Търново

Давидова, Теодора (2016) ДАВИДОВА, Т. Физическо възпитание на деца със специални образователни потребности „I&В” ltd. В. Търново, ISBN 978-619-7281-10-1

Давидова, Теодора (2015) ДАВИДОВА, Т. Формиране на адекватна психофизическа готовност за действие в нестандартни ситуации. ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново

Давидова, Теодора (2011) ДАВИДОВА, Т., А. Даскалова – Янкова. Корелационно-структурен модел на психофизическата готовност на ученици след оказано въздействие върху емоционалната й подструктура Сборник трудове от III Международна научна конференция „Кинезиология – 2011“, Издателство „I&В” ltd. , В. Търново, ISSN 1313-244Х

Давидова, Теодора (2013) ДАВИДОВА, Т., Б. Илиев, Изследване на моментната физическата готовност на лица упражняващи професията „личен охранител” Сборник доклади от Международна научна конференция по повод 50 г. ВТУ – 2013, ISBN 978-619-208-001-3

Давидова, Теодора (2007) ДАВИДОВА, Т., Б. Маринов. Установяване на зависимостта между повишаване нивото на някои физически качества и придобиването на технически умения в хода на обучението по ръкопашен бой Държавна агенция за младежта и спорта, НСА „В. Левски“, Национална сигурност, физическо възпитание и спорт, сборник материали от научна конференция. Издателство „Фабер“, В. Търново, ISBN 978-954-775-812-4

Давидова, Теодора (2007) ДАВИДОВА, Т., Д. Давидов, Цв. Дилова. Възможности за спортна дейност със студенти освободени от часовете по физическо възпитание Сборник трудове от II международна научна конференция „Кинезиология – 2007“. Издателство „I&В” ltd., В. Търново, ISSN 1313-244Х

Давидова, Теодора (2012) ДАВИДОВА, Т., Д. Давидов. Значение на емоционалната подструктура за формирането на адекватна психофизическа готовност Юбилейна научна конференция по повод на 10 години от създаването на НВУ „В. Левски” – 14-15 юни 2012 г., IBSN 978-954-753-095-9

Давидова, Теодора (2012) ДАВИДОВА, Т., Д. Давидов. Основни принципи на специализираната психофизическа подготовка Юбилейна научна конференция по повод на 10 години от създаването на НВУ „В. Левски” – 14-15 юни 2012 г., IBSN 978-954-753-095-9

Давидова, Теодора (2011) ДАВИДОВА, Т., Д. Давидов. Проследяване динамиката на резултатите от теста „скок на дължина от място” на студенти от ВТУ за периода 2002 – 2011 г. Сборник трудове от III Международна научна конференция „Кинезиология – 2011“. Издателство „I&В” ltd., В. Търново, ISSN 1313-244Х

Давидова, Теодора (2015) ДАВИДОВА, Т., Д. Давидов. Ръководство за самоподготовка на кандидат-студенти за изпита по специалността ПОФВ Издателство „АСТАРТА“, Велико Търново,ISBN 978-954-350-221-0

Давидова, Теодора (2006) ДАВИДОВА, Т., М. Алексиева. Основна и допълнителна предварителна подготовка на студентите от педагогическите специалности за усвояване на учебния материал по Подвижни и спортно-подготвителни игри Съвременни аспекти на спортното образование, сборник научни статии. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, В. Търново, ISBN -10:954-524-517-4

Давидова, Теодора (2006) ДАВИДОВА, Т., М. Виденовски. Психофизическа готовност на състезатели по състезателно катерене „Спорт и наука“, научно-методическо списание, бр.5-6, 2006. Издание на НСА, Държавната агенция за младежта и спорта, БСФКС, БОК. ISSN 1310-3393

Давидова, Теодора (2010) Даскалова-Янкова, А., Т. ДАВИДОВА. Специализирана психофизическа подготовка на ученици от начален етап на обучение в условията на глобализация и развитие на технологиите Сборник доклади от Научна конференция с международно участие „25 години Педагогически факултет“. Издателство „Фабер“ В. Търново, ISВN 978-954-400-422-4

Давидова, Теодора (2014) Илиев, Б., Т. ДАВИДОВА. Д. Давидов. Анализ на ефективността на приложена експериментална методика за формиране на физическа готовност на лица упражняващи професията личен охранител Сборник доклади от годишната университетска научна конференция 3-4 юли 2014. Том 15. Научно направление „Педагогически и хуманитарни науки“. Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”, В. Търново, ISSN 1314-1937.

Давидова, Теодора (2014) Илиев, Б., Т. ДАВИДОВА. Формиране на психофизическа готовност за действия в екстремни ситуации в дейността на охранителя Сборник доклади от годишната университетска научна конференция 3-4 юли 2014. Том 15. Научно направление „Педагогически и хуманитарни науки“. Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”, В. Търново,ISSN 1314-1937

Давидова, Теодора (2010) Маринов, Б., Мадански, В., Т. ДАВИДОВА, Д. Давидов, В. Петров. Анализ на резултатите от изпита по физическа подготовка на кандидат-курсанти – прием 2008 година Сборник доклади от годишната научна конференция на НВУ “В. Левски”, Том 1. Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”, В. Търново, ISSN 1314-1937

Давидова, Теодора (2010) Маринов, Б., Мадански, В., Т. ДАВИДОВА, Д. Давидов, В. Петров. Необходимост от актуализиране на изпитните нормативи на курсанти на базата на измерената им моментна физическа дееспособност Сборник доклади от годишната научна конференция на НВУ „В.Левски”, Том 1. Издателски комплекс на НВУ “В.Левски”, В. Търново, ISSN 1314-1937

Денев, Стоян (2006) “Дивизиониране на отборите по футбол в състезания на Спешъл Олимпикс” Враца

Денев, Стоян (2015) Анализ на техническата подготвеност на 15-18-годишни момичета с интелектуални затруднения сб. „Педагогическото образование - традиции и съвременност“, ВТУ ISSN 2534-9317

Денев, Стоян (2009) ВАРИАНТИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ СПОСОБНОСТИ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ТУРНИРИТЕ ПО БАСКЕТБОЛ ПРИ ХОРА С ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ "25 години от основаването на Педагогически факултет " Велико Търново

Денев, Стоян (2007) ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА ОТ ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ПОДВИЖНИ ИГРИ В ЧАСОВЕТЕ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ В УЧИЛИЩЕ " Кинезиология - 2007" Велико Търново

Денев, Стоян (2007) Историческо развитие на програмата на Спешъл Олимпикс в България "Кинезиология 2007" - Велико Търново

Денев, Стоян (2008) ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ, АСПЕКТИ И СПЕЦИФИКА НА ЖЕНСКАТА АГРЕСИЯ В СПОРТА Спорт и наука, 2008, брой 5

Денев, Стоян (2007) РАЗВИТИЕ НА ЛЕКАТА АТЛЕТИКА СРЕД ХОРАТА С ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ. МОДЕЛЪТ „ОТБОРНА ЛЕКА АТЛЕТИКА” "Кинезиология 2007"- Велико Търново

Денев, Стоян (2014) ФИЗИЧECКO PAЗВИТИE И CПEЦИФИЧНA ПOДГOТВEНOCТ ПPИ ДEЦA C ИНТEЛEКТУAЛНИ ЗAТPУДНEНИЯ ПPИ ПPИЛOЖEНA CПEЦИAЛИЗИPAНA МEТOДИКA ПO ФУТБOЛ ВТУ “CВ. CВ. КИPИЛ И МEТOДИЙ”

Денев, Стоян (2014) ФИЗИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА 11-13-ГОДИШНИ ДЕЦА С ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ Спорт & наука, кн. 5, 2014 г.

Дерменджиева, Стела (2016) An option for creative didactical modeling in teaching geography – case-study. (P. Sabeva, L. Yordanov). FOURTH ROMANIAN – BULGARIAN – HUNGARIAN – SERBIAN CONFERENCE: Geographical Research and Cross-Border Cooperation within the Lower Basin of the Danube, Vidin – Bulgaria, p. 126, ISBN 978-954-723-179-5

Дерменджиева, Стела (2013) Bulgarien – 100 nationale touristische objekte. (A. Dermendzhiev). Изд. Световна библиотека ЕООД, 255 с., ISBN: 978-954-574-116-6.

Дерменджиева, Стела (2016) Climate change, risks and natural resources didactic issues of educational content geography of bulgaria and the world in 9th and 10th grade. (S. Nejdet). National Conference "Natural Sciences 2016", NCNS2016.

Дерменджиева, Стела (2016) Climate changes, risks and natural resources - geographical aspects of formation of skills through the application of it technology. (I. Radeva). Section Climate Changes, Risks and Natural Resources, National Conference "Natural Sciences 2016", NCNS2016.

Дерменджиева, Стела (2016) Comparative situational analysis of the geography of south east european countries in secondary education. (T. Draganova). FOURTH ROMANIAN – BULGARIAN – HUNGARIAN – SERBIAN CONFERENCE Geographical Research and Cross-Border Cooperation within the Lower Basin of the Danube, Vidin – Bulgaria, 15 - 17 September, p.130, ISBN 978-954-723-179-5.

Дерменджиева, Стела (2015) Geographic education in Bulgaria – methodological problems of the educational content. (P. Sabeva, L. Yordanov). 4th SERBIAN CONGRESS OF GEOGRAPHERS with international participation “ACHIEVEMENTS, CURRENT TOPICS AND CHALLENGES OF GEOGRAPHICAL SCIENCE AND PRACTICE” on the occasion of 150 years from birth of Jovan Cvijić Kopaonik mountain, с.174, ISBN: 978-86-6283-029-6.

Дерменджиева, Стела (2017) Geographical parallels and meridians in Regional geography of secondary school between Former Yugoslav Republic of Macedonia and the Republic of Bulgaria. (S. Dermendzhieva, T. Draganova). 3rd International Scientific Conference GEOBALCANICA 2017, Skopje, Republic of Macedonia.

Дерменджиева, Стела (2014) Geography, Culture, Education. Acta Scientifica Naturalis, volime 1, p. 257-271, ISSN: 13 11-834X.

Дерменджиева, Стела (2017) How the „Geography of Europe” subject is studied in new educational realities - following the Bulgarian secondary school model. (S. Dermendzhieva, T. Draganova). XI Jornadas Internacionais "Grandes Problemáticas do Espaço Europeu", Faculdade de Letras da Universidade do Porto, maio, 2017.

Дерменджиева, Стела (2015) Project-Based Learning in Geographical Education. Acta Scientifica Naturalis, volime 1, p. 244-260, ISSN: 2367-5144, SJIF – 2.723.

Дерменджиева, Стела (2014) Project-Based Learning in Geographical Education. Project-Based Learning in Geographical Education. Acta Scientifica Naturalis, volime 1/2015, p. 244-260, ISSN: 2367-5144, SJIF – 2.723

Дерменджиева, Стела (2015) Scientific methodological basis of the geographical studies of local lore in Bulgaria. (P. Sabeva, M. Doikov). 4th SERBIAN CONGRESS OF GEOGRAPHERS with international participation “ACHIEVEMENTS, CURRENT TOPICS AND CHALLENGES OF GEOGRAPHICAL SCIENCE AND PRACTICE” on the occasion of 150 years from birth of Jovan Cvijić Kopaonik mountain, с. 184 – 185, ISBN:978-86-6283-029-6.

Дерменджиева, Стела (2014) The Regional Approach аnd the Regional Studies Method in The Process of Geography Teaching Bulgaria. (M. Doikov). A b s t r a c t b o o k. The Third Romanian-Bulgarian-Hungarian-Serbian Conference. Geographical Research and Cross-Border Cooperation within the Lower Basin of the Danube, Srebrno jezero (Veliko Gradište) – Serbia, р.81-82, ISBN: 978-86-7031-344-6.

Дерменджиева, Стела (2012) Адаптиране на международната програма Reading and Writing for Critical Thinking (RWCT) в географското образование. - В: Сб. Международна конференция „Географски науки и образование“, УИ „Епископ Константин Преславски“, с. 237 - 246, ISBN: 978-954-577-653-3.

Дерменджиева, Стела (2013) Балканите – география, култура, ценности. (съавтор - П. Събева) – В: Балканите – език, история, култура. Т. III., В. Търново, с. 475 - 484, ISBN -1314-4065.

Дерменджиева, Стела (2016) География и икономика за 7 клас. Работни материали. (съавтори - П. Стоянов, Н. Николова, П. Събева, Ц. Пейкова). С., Просвета, 31 с., Код 7047.

Дерменджиева, Стела (2016) География и икономика. 5 клас. С., Просвета, 116 с. ISBN 978-954-01-3235-8.

Дерменджиева, Стела (2016) География и икономика. 5 клас. Работни материали. (съавтори). С., Просвета, 23 с., Код 7043.

Дерменджиева, Стела (2015) География и интерактивна образователна среда. (съавтори - П. Събева, Б. Димитрова). – В: Юбилейна международна научна конференция: 50 години ВТУ “Св. св. Кирил и Методий, Секция „География“, Сб. Доклади, с. 239 – 251, ISBN: 978- 619-208-002-0.

Дерменджиева, Стела (2010) География и образование. Методика на обучението по география І част. (съавтори - П. Събева, Б. Димитрова) В. Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 400 с. ISBN: 978-954-524-744-6.

Дерменджиева, Стела (2013) География на България. Тренировъчни тестови вариант за кандидат-студенти. ( М. Пенерлиев, Р. Владева, Св. Станкова, Д. Владев, Н. Ченкова). Издателство “ИВИС“, Второ преработено и допълнено издание, 136 с., ISBN: 978-954-2968-57-3.

Дерменджиева, Стела (2004) География на България. Тренировъчни тестови варианти за кандидат-студенти. (съавтори - А. Дерменджиев, Р. Янков, Б. Димитрова) В. Търново, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, второ допълнено издание, 180 с., ISBN: 965-524-395-3.

Дерменджиева, Стела (2003) География на България. Тренировъчни тестови варианти за кандидат-студенти. (съавтори - А. Дерменджиев, Р. Янков, Б. Димитрова). В. Търново, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 148 с., ISBN: 954-524-351-1.

Дерменджиева, Стела (2012) География на България. Тренировъчни тестови варианти за кандидат-студенти. (съавтори - М. Пенерлиев, Р. Владева, С. Станкова, Н. Ченкова, Д. Владев). Издателство “ИВИС“, 132 с., ISBN: 978-954-2968-15-3.

Дерменджиева, Стела (2005) География на Европа, Балкански полуостров, България. Тестови варианти. (съавтори - Б. Димитрова, П. Събева). С., Сиела, 239 с., ISBN: 954-649-825-4.

Дерменджиева, Стела (2011) География. Учебно помагало за държавен зрелостен изпит по география и икономика. (съавтори - А. Дерменджиев, Б. Димитрова, Д. Симеонов, П. Събева). С., Сиела, с. 266, ISBN: 978-954-28-782-7.

Дерменджиева, Стела (2012) Географията като система от науки и обект на изучаване. – В: Сборник научни трудове от национална конференция с международно участие“ 40 години Шуменски университет 1971-2011“, УИ „Епископ Константин Преславски“, Шумен, с. 191-197, ISBN: 978-954-577-643-4.

Дерменджиева, Стела (2011) Географската култура като основна цел на обучението по география и икономика в средното училище. (съавтор - П. Събева). – В: Сб. „България, българите и Европа – мит, история, съвремие“, В. Търново, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Т. ІV, с. 741-753, ISBN: 978-954-524-776-7.

Дерменджиева, Стела (2013) Географската наука като общокултурен феномен и фактор за развитие на образованието. – В: Сб. Трета научна конференция: Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа“, Издателство “Ивис“, В. Търново, с.11-37., ISBN 978-954-2968-55-9.

Дерменджиева, Стела (2012) Географските образи в училищното образование. (съавтор - П. Събева) – В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие, В. Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий, с. 462 – 475, ISBN: 978-954-524-3.

Дерменджиева, Стела (2011) Геоекологичното образование – обществена потребност? (съавтори - А. Дерменджиев, П. Събева). – В: Сб. Международна научно-техническа конференция под патронажа на Нона Караджова - министър на околната среда и водите, „Ecology problems in mineral raw-material branch“, Варна, с. 569 – 576, ISBN: 978-954-92738-3-0.

Дерменджиева, Стела (2015) Дидактико-географска интерпретация на балканското пространство. (съавтор - П. Събева). – В: Четвърта международна конференция: Балканите - език, история, култура, Изд. „ИВИС“, Велико Търново, с. 416 - 425, ISSN: 1314-4065.

Дерменджиева, Стела (2014) Дидактически аспекти на обучението по география и икономика. - В: Трета международна научна конференция „Географски науки и образование“, Шумен, с. 204-2116, ISBN 978-619-201-012-6.

Дерменджиева, Стела (2006) Единен приемен изпит за кандидатстуденти, 2007. Ръководство за самоподготовка с примерни тестове. Модул 3, География на България. (съавтори - Хр. Каракашев, Д. Дончев, Р. Янков, Н. Апостолов, Т. Личев). С., Университетско издателство “Стопанство”, 211 с., ISBN: 978 -954-494-777-4.

Дерменджиева, Стела (2009) Единен приемен изпит-за кандидат студенти бакалаври - модул 3 География на България. (съавтори - Хр. Каракашев, Д. Дончев, М. Пенерлиев, Р. Янков, Н. Апостолов, Т. Личев). УИ Стопанство, с. 211, ISBN: 978-954-494-777-4.

Дерменджиева, Стела (2008) Единен приемен изпит-за кандидат студенти бакалаври - модул 3 География на България. (съавтори - Хр. Каракашев, Д. Дончев, Н. Апостолов, Р. Янков, Т. Личев, М. Пенерлиев). УИ Стопанство, с. 211, ISBN: 978-954-494-777-4.

Дерменджиева, Стела (2014) ИКТ в модела на подготовка на учителя по география и географското образование в средното училище. (съавтор - Б. Димитрова). – В: Трета международна научна конференция „Географски науки и образование“, Шумен, 217-224, ISBN 978-619-201-012-6.

Дерменджиева, Стела (2013) Картографската култура като конструкт на географското образование в българското училище. (съавтор - П. Събева). – В: Втора Международна конференция „Географски науки и образование“, с. 223-231, ISBN: 978-954-577-856-8.

Дерменджиева, Стела (2013) Картографските представи и Балканите в учебното съдържание. (съавтор - П. Събева) - В: Балканите – език, история, култура. Т. III., В. Търново, с. 578-587, ISBN -1314-4065.

Дерменджиева, Стела (2016) Книга за учителя по география и икономика за 5 клас. (съавтори - П. Събева, П. Стоянов, Н. Николова, Ц. Пейкова). С., Просвета, с. 131, ISBN 978-954-01-3258-7.

Дерменджиева, Стела (2013) Компетентностният подход в обучението. (съавтор - Б. Димитрова). – В: Втора Международна конференция „Географски науки и образование“, с. 215-223, ISBN: 978-954-577-856-8.

Дерменджиева, Стела (2015) Компетентностно-ориентиран подход към системата на методическата подготовка на учителя по география. (съавтор - Б. Димитрова). – В: Юбилейна международна научна конференция: “50 години ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, секция „География“, Сб. Доклади, с. 251 -259, ISBN: 978- 619-208-002-0.

Дерменджиева, Стела (2011) Компютърните образователни технологии в обучението по география. (съавтор - Б. Димитрова) – В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие, В. Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, Т. ІV, с. 754 – 766, ISBN: 978-954-524-776-7.

Дерменджиева, Стела (2014) Краеведското изследване - вариант за съхранение и популяризиране на материално и нематериално културно наследство. (съавтор - П. Събева). – В: Културно наследство и културен туризъм: музейни перспективи, Сборник с доклади от Международна научна конференция, посветена на 110-годишнината на Регионалния исторически музей, Шумен, с. 84 - 95, ISSN: 0861-9581.

Дерменджиева, Стела (2011) Междукултурния диалог на Балканите в географското образование (интерпретация). (съавтор - П. Събева) - В: Втора научна конференция с международно участие: Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа“, В. Търново, с. 61 - 75., ISBN 978-954-2968-13-9.

Дерменджиева, Стела (2001) Методика на изследователската дейност по регионална география. В. Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 328 с. ISBN: 954-524-296-5.

Дерменджиева, Стела (2012) Методиката на обучениeто по география - като университетски учебен курс. – В: Сборник научни трудове от национална конференция с международно участие “40 години Шуменски университет 1971 – 2011“, УИ „Епископ Константин Преславски“, Шумен, с. 185-191, ISBN: 978-954-577-643-4.

Дерменджиева, Стела (2014) Нормативни детерминанти, професионален профил и стандарти за подготовка. (съавтор - Б. Димитрова). – В: Сб. Юбилейна научна конференция „30 години катедра „География“ във Великотърновски Университет“, Доклади, Изд. ИВИС, Велико Търново, с. 305-314, ISBN:978-954-2968-96-2.

Дерменджиева, Стела (2015) Образователен потенциал на интерактивно обучение по география и икономика. Четвърта международна конференция „Географски науки и образование“, Шумен, с. 280-290, ISBN 978-619-201-105-5.

Дерменджиева, Стела (2013) Образователния процес по география и методическата компетентност на учителя. (съавтор - Б. Димитрова). – В: Сб. Трета научна конференция: Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа, Изд. Ивис“, В. Търново, с. 66-80, ISBN 978-954-2968-55-9.

Дерменджиева, Стела (2014) По стъпките на Кольо Фичето във Велико Търново (и/или опит за обучение по културен туризъм). (съавтор - Б. Димитрова). – В: Културно наследство и културен туризъм: музейни перспективи, Сборник с доклади от Международна научна конференция посветена на 110-годишнината на Регионалния исторически музей, Шумен, с. 595 - 606, ISSN: 0861-9581.

Дерменджиева, Стела (2007) Помагало за самоподготовка с примерни тестове за единния приемен изпит. Модул 3, География на България - специална част. (съавтори - Х. Каракашев, Д. Дончев, Р. Янков, М. Пенерлиев). С., УИ “Стопанство”, 135с., ISBN: 978-954-494-844-32008.

Дерменджиева, Стела (2015) Приложение на метода на проектите при изучаване на население и селища. (съавтор - Р. Владева). – В: Сб. Четвърта международна конференция: Балканите - език, история, култура, Изд. „ИВИС“, Велико Търново, с. 448 - 457, ISSN: 1314-4065.

Дерменджиева, Стела (2016) Проектната дейност като средство за формиране на ключови компетенции. – В: Научна конференция: „България, българите и Европа – мит, история и съвремие“, с. 209-221, ISBN 978-619-208-066-2.

Дерменджиева, Стела (2014) Проектно-изследователска дейност при обучението на студентите от специалност „Културен туризъм“. – В: Сб. Юбилейна научна конференция „30 години катедра „География“ във Великотърновски Университет“, Доклади, Изд. ИВИС, Велико Търново, с. 391-402, ISBN:978-954-2968-96-2.

Дерменджиева, Стела (2015) Пространства и граници в обучението по география и икономика. (съавтор - Б. Димитрова). – В: Четвърта международна конференция: Балканите - език, история, култура, Изд. „ИВИС“, Велико Търново, с. 408 - 416, ISSN: 1314-4065

Дерменджиева, Стела (2011) Социокултурни роли на образователната география. (съавтор - П. Събева) – В: Сб. Втора научна конференция с международно участие: „Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа”, В. Търново, с. 131 – 150, ISBN: 978-954-2968-13-9.

Дерменджиева, Стела (2012) Съвременни проблеми пред географското образование. (съавтор - Р. Владева) - В: Международна конференция „Географски науки и образование“, 19 - 20 октомври, Шумен, с. 43-51, ISBN: 978-954-577-653-3.

Дерменджиева, Стела (2006) Тестове по география на България. (съавтори - А. Дерменджиев, Р. Янков, Б. Димитрова) С., Сиела, 267 с., ISBN: 978-954- 649-897-7.

Дерменджиева, Стела (2009) Тестове по география на България. (съавтори - А. Дерменджиев, Р. Янков, Б. Димитрова) С., Сиела, четвърто преработено и допълнено издание, 300 с., ISBN: 978-954-28-0218-1.

Дерменджиева, Стела (2010) Тестове по география на България. (съавтори - А. Дерменджиев, Р. Янков, Б. Димитрова). С., Сиела, пето допълнено издание, 360 с., ISBN: 978-954-28-0218-1.

Дерменджиева, Стела (2005) Тестове по география на България. (съавтори - А. Дерменджиев, Р. Янков, Б. Димитрова). С., Сиела, 267 с., ISBN: 978-954-649-897-7.

Дерменджиева, Стела (2016) Тетрадка по география и икономика. 5 клас С., Просвета, 72 с., ISBN 978-954-01-3197-9.

Дерменджиева, Стела (2014) Тренировъчни тестови варианти по география за кандидат-студенти. (съавтори - М. Пенерлиев, С. Станкова, Д. Владев, Р. Владева, Н. Ченкова, Л. Шефкъ, И. Георгиева). Шумен, с.87, ISBN: 978-954-452-028-1.

Дерменджиева, Стела (2013) Урокът по география като стратегически конструкт. (съавтор - П. Събева). – В: Сб. България, българите и Европа – мит, история и съвремие, т.VІ, В. Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий“, с. 391- 407, ISBN: 978-954-524-930-3.

Дерменджиева, Стела (2012) Урокът по география. (съавтори - П. Събева, Б. Димитрова) В. Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 280 с., ISBN: 978-954-524-870-2.

Дерменджиева, Стела (1992) Христоматия по икономическа география на света. (съавтори - В. Дойков, А. Дерменджиев, Р. Янков) В. Търново, Слово, 195 с., ISBN: 954-439-061-8.

Димитрова, Боянка (2011) Учебно помагало за ДЗИ по география и икономика – съавтор изд. "Сиела", София ISBN 978-954-28-782-7

Димитрова, Боянка (2010) География и образование. Методика на обучението по география - съавтор УИ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново ISBN 978-954-524-744-6

Димитрова, Боянка (2005) География на Европа, Балканския полуостров, България - съавтор изд. "Сиела", София ISBN 954-649-825-4

Димитрова, Боянка (2010) Екологичното образование и образованието за биоразнообразие в учебната документация Сборник «Делото на Асеневци. Биоразнообразието» - изд. Фабер, 2010 ISBN 978-954-400-413-2

Димитрова, Боянка (2015) Компетентностно-ориентиран подход към системата на методическата подготовка на учителя по география - съавтор сборник Юбилейна международна научна конференция на тема “50 ГОДИНИ ВТУ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”, СЕКЦИЯ „ПРИРОДНА ГЕОГРАФИЯ И ГЕОГРАФСКО ОБРАЗОВАНИЕ“, 10 май 2013 с. 251 -259, ISBN: 978- 619-208-002-0.

Димитрова, Боянка (2013) Междукултурният диалог и възможности за осъществяването му чрез формиране на умения и компетентности сборник Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа, изд. ИВИС, Велико Търново, 2013 ISBN 978-954-2968-55-9

Димитрова, Боянка (2014) Нормативни детерминанти, професионален профил и стандарти за подготовка за учител по география - съавтор сборник Юбилейна научна конференция "30 години катедра "География" във Великотърновски Университет", 28-29 ноември 2014 г. ISBN978-954-2968-96-2

Димитрова, Боянка (2012) Проблемът за междукултурния диалог и сътрудничество на Балканите, отразен в учебниците по география и икономика в средното училище сборник «Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа» ISBN 978-954-2968-13-9

Димитрова, Боянка (2009) Проектно базирано обучение по география и икономика - съавтор Сборник „България, българите и Европа – мит, история, съвремие” – т. ІІІ - УИ “Св. св. Кирил и Методий” ISBN 978-954-524-713-2

Димитрова, Боянка (2012) Урокът по география - съавтор УИ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново ISBN 978-954-524-870-2

Димитрова, Димка (2004) Разговорната реч и обучението по български език Трудове на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Филологически факултет, т.34, кн.2 – Езикознание, с. 109-116. ISSN 0204-6369

Дончев, Ивайло (2014) A System Supporting Qualitative Research (IJACSA) International Journal of Advanced Computer Science and Applications, Vol. 5, No. 11, 2014

Дончев, Ивайло (2015) Binary Search Trees and Modern C++ Conference of Informatics and Information Technologies – CIIT-2015, Bitola, Macedonia, April 24-26, 2015, pp. 5-8

Дончев, Ивайло (2014) Developing a Project for Building a System Supporting Qualitative Data Analysis Proceedings of the 10-th Annual International Conference on Computer Science and Education in Computer Science 2014, 04 – 07 July 2014, Albena, Bulgaria, pp. 351-361

Дончев, Ивайло (2008) Donchev, I., Todorova, E., Object-Oriented Programming in Bulgarian Universities' Informatics and Computer Science Curricula Informatics in Education International Journal, Volume 7, Issue 2, pp. 159-172

Дончев, Ивайло (2013) Experience in Teaching C++11 within the Undergraduate Informatics Curriculum Informatics in Education, 2013, Vol. 12, No. 1, 59–79

Дончев, Ивайло (2011) Move семантиката в учебния курс по Обектно ориентирано програмиране на C++ МАТТЕХ 2010, 19–20 ноември 2010 г. – Сборник научни трудове, Шумен, 2011, стр. 380–387

Дончев, Ивайло (2012) Teaching C++11 at Introductory Level In Proceedings of the 8-th Annual International Workshop on Computer Science and Education in Computer Science, July 2012, Boston, USA, pp. 7-18

Дончев, Ивайло (2013) Training in Object-Oriented Programming and C++11 Computer and Information Science; Vol. 6, No. 2, 2013, pp. 84-92, doi:10.5539/cis.v6n2p84 Published by Canadian Center of Science and Education

Дончев, Ивайло (2014) Възможно ли е компютризирането на качествения анализ на данни Шумен, МАТТЕХ - 2014, Том 1, стр. 123-128

Дончев, Ивайло (2009) Дончев І. П., Тодорова Е. С., Операції з об’єктами й комунікація між об’єктами у навчанні об’єктно-орієнтованому програмуванню. Вістник ВПІ, №1. с.98-101.

Дончев, Ивайло (2009) Дончев, И., Систематизиране на специфичните за C++ трудности в обучението по обектно-ориентирано програмиране, сп. „Математика и информатика”, бр. 5/2009 г., стр. 28-39 София

Дончев, Ивайло (2008) Дончев, И., Тодорова Е., Операции с объектами и коммуникация между объектами в обучении объектно ориентированному программированию Proceedings of the Sixth International Conference Internet-Education-Science IES-2008, Vinnytsia, Ukraine, Volume 1(9), pp. 106-109

Дончев, Ивайло (2008) Дончев, И., Тодорова Е., Полиморфизм в курсе объектно-ориентированного программирования - дидактические аспекты Proceedings of the Sixth International Conference Internet-Education-Science IES-2008, Vinnytsia, Ukraine, Volume 1(9), pp. 110-113

Дончев, Ивайло (2012) Опыт обучения объектно-ориентированному программированию и С++11 Восьмая международная научно-практическая конференция ИОН-2012, Винница, Украина, 2012, стр. 74-75

Дончев, Ивайло (2012) Проблеми от методиката на обучение по програмиране В. Търново, ИВИС, 2012

Дончев, Ивайло (2012) Програмиране и програмни парадигми - дидактически аспекти Педагогически алманах, бр. 1/2012, В. Търново, 2012, стр. 148-159

Дончев, Ивайло (2012) Съвременни алтернативни подходи за преподаване на увод в програмирането Педагогически алманах, бр. 2/2012, В. Търново, 2012, стр. 111-126

Дошкова-Тодорова, Юлиана (2009) Educational Mathematical Internet Games for Pupils of Preschool and Primary School Age MASSEE International Congress on Mathematics MICOM 2009, Ohrid, 16 – 20 September, 2009, pp. 71-77, ISBN 978-9989-646-40-9

Дошкова-Тодорова, Юлиана (2009) Semantic descriptions of games in mathematical educational sites for children of preschool and primary school age Научна конференция „25 години Педагогически факултет”, 6-7 ноември 2009, 435-439.

Дошкова-Тодорова, Юлиана (2012) Някои идеи за приложение на информационните технологии при усвояване на математическите понятия от деца на 6-7. годишна възраст Юбилейна международна университетска конференция, ВТУ и СУ, 18-19 май 2012 г.

Драганова-Стойкова, Тамара (2006) „Екопрозорец” - Ден на Земята. Помагало за класния ръководител // Помагало за класния ръководител. - Велико Търново : Издателство "Фабер", 2006, с. 194-199. ISBN – 13: 978-954-775-630-4.

Драганова-Стойкова, Тамара (2010) 2007 – международна година на слънцето // Юбилеен сборник / Редактор Панайот Панайотов, Иван Петров. - Велико Търново : Издателство „Абагар”, 2010, с. 157–158. ISBN 978-954-427-885-4.

Драганова-Стойкова, Тамара (2016) Comparative analysis of the Geography education in the Balkan countries. XI Jornadas Internacionais "Grande problematicas espaco Europeu", Porto, Portugal.

Драганова-Стойкова, Тамара (2016) Comparative situational analysis of the geography of south east European countries in secondary education. Fourth Romanian - Bulgarian - Hungarian - Serbian conference "Geographical Research and Cross-Border Cooperation within the Lower Basin of the Danube, Vidin, Bulgaria.

Драганова-Стойкова, Тамара (2017) Geographical parallels and meridians in Regional geography of secondary school between the Republic of Macedonia and the Republic of Bulgaria. 3rd International Scientific Conference GEOBALCANICA 2017, Skopje, Republic of Macedonia, p. 113 - 120. ISSN 1857-7636.

Драганова-Стойкова, Тамара (2017) How the „Geography of Europe” subject is studied in new educational realities - following the Bulgarian secondary school model. XII International conference - 2017, Porto, Portugal.

Драганова-Стойкова, Тамара (2017) The school geographic education in Greece and Bulgaria – comparative foreshortening – compulsory training. – Solun : GRAFOPROM - Bitola, 2017, International journal KNOWLEDGE, Institute of Knowledge Management, Scientific Papers, Vol. 19.1, Education and Social Sciences, UDK 37, p. 279 - 284. ISSN 2545 – 4439 (printed), ISSN 1857 – 923X (e-version).

Драганова-Стойкова, Тамара (2015) Варианти на годишно тематично разпределение при изучаване на „География на страните” в Р България и Р Хърватия // Сборник доклади от годишна университетска научна конференция : Научно направление „Педагогически и хуманитарни науки” - Велико Търново : Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”, 2015, т. 3, с. 161 - 170. ISSN 1314-1937.

Драганова-Стойкова, Тамара (2014) География на страните в периода 1945 – 1989 г. в българското училище // Сборник доклади от научна конференция "Актуални проблеми на сигурността". - Велико Търново : Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2014, с. 238-252. ISSN 2367-7473.

Драганова-Стойкова, Тамара (2014) Географското гимназиално образование в Македония и мястото на География на страните за сигурността // Сборник доклади от научна конференция "Актуални проблеми на сигурността". - Велико Търново : Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2014, с. 253-272. ISSN 2367-7473.

Драганова-Стойкова, Тамара (2016) Географското образование в основното училище в Република Македония и разкриване на вертикалните връзки с „География на страните” в гимназиалното образование // България, българите и Европа - мит, история, съвремие : Научна конференция 31 октомври 2014 / Съставител и гл. редактор Борис Борисов. - Велико Търново : УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2016, с. 222 - 245. ISBN 978-619-208-066-2.

Драганова-Стойкова, Тамара (2015) Географското образование в Република Словения – ситуационен анализ // Международна научна конференция "Географски науки и образование" / Редактор Димитър Владев. - Шумен : Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2015, с. 326-334. ISBN 978-619-201-105-5.

Драганова-Стойкова, Тамара (2015) Географското образование в Република Хърватия // Сборник доклади от годишна университетска научна конференция : Научно направление „Педагогически и хуманитарни науки” Велико Търново : Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”, 2015, т. 3, с. 147 - 160. ISSN 1314-1937.

Драганова-Стойкова, Тамара (2014) Географското образование в Румъния до VIII клас // Географски науки и образование : Трета международна научна конференция. – Шумен : Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2014, с. 281-292. ISBN 978-619-201-012-6.

Драганова-Стойкова, Тамара (2010) Декларация за поемане на отговорност „Да спасим планетата Земя // Делото на Асеневци : Биоразнообразието / Редактор Панайот Панайотов. - Велико Търново : Издателство Фабер, 2010, с. 244-248. ISBN 978-954-400-413-2.

Драганова-Стойкова, Тамара (2012) Диагностика на резултатите от учебния процес по география и икономика в ІХ клас - География на населението и селищата // Сборник Международна конференция „Географски науки и образование” / Редактор: Тодор Николов и др. - Шумен : Университетско издателство „Епископ Константин Преслав", 2012, с. 275 - 280. ISBN 978-954-577-653-3

Драганова-Стойкова, Тамара (2010) Един съвременен прочит на урок по география и икономика в ІХ клас – от География на енергетика към Енергия на бъдещето // Делото на Асеневци : Биоразнообразието / Редактор Панайот Панайотов. - Велико Търново : Издателство Фабер, 2010, с. 265-271. ISBN 978-954-400-413-2.

Драганова-Стойкова, Тамара (2014) Една страница от образователната мозайка в Република Македония” // Първа докторантска научна сесия : Първа докторантска научна сесия посветена на 30-годишнината от основаването на Педагогическия факултет. - Велико Търново : УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2014, с. 120-129. ISBAN 978-954-524-992-1.

Драганова-Стойкова, Тамара (2017) Експериментът в неформалното обучение - възможност и развитие на творчеството през призмата на геофизиката // Експериментът - основа на образованието по физика. – София, ХЕРОН ПРЕС ООД, 2017, с. 87 – 90, ISBN 978-954-580-367-3.

Драганова-Стойкова, Тамара (2014) За мястото и взаимодействията, структурата и съдържанието по География на страните в ІХ клас на средното училище // Сборник доклади от годишна университетска научна конференция : Научно направление "Педагогически и хуманитарни науки" / НВУ "Васил Левски". - Велико Търново : Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2014, с. 178-188. ISNN: 1314-1937.

Драганова-Стойкова, Тамара (2008) Звук или ... Физиката мразя // Училището - желана територия на ученика : Общински кръг на национална конференция / Община Велико Търново, Дирекция „Образование” - Велико Търново. - Велико Търново : Издателство „Абагар”, 2008, с. 11-20. ISBN 978-954-427-824-3.

Драганова-Стойкова, Тамара (2013) Информационно-комуникационните технологии в обучението по география и икономика в ІХ клас // Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа : Трета научна конференция. - Велико Търново : Издателство „ИВИС”, 2013, с. 146-153. ISBN 978-954-2968-55-9

Драганова-Стойкова, Тамара (2015) Китай и страните от ЦИЕ в училищното географско образование // Сборник с доклади от международна научна конференция : Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа / Редакционна колегия: Пламен Легкоступ, Лун Тао, Искра Мандова. - Велико Търново : Фабер, 2015, с. 49 – 69. ISBN 9786190004066.

Драганова-Стойкова, Тамара (2014) Клуб „Приятели на Китай” – една добра педагогическа практика // 65 години дипломатически, икономически и културни отношения между България и КНР : Сборник с доклади от международна научна конференция / Бора Беливанова, Пламен Легкоступ, Ли Сяокуей, Искра Мандова-Стоянова. - Велико Търново : Издателство „Фабер”, 2014, с. 228-245. ISBN: 978-619-00-0185-0.

Драганова-Стойкова, Тамара (2008) Международен проект „Форум слънчеви училища” // Съвременни образователни технологии в основното училище : Научно-практическа конференция / Пенка Тодорова, Антония Кръстева, Розалия Кузманова-Карталова. - Велико Търново : Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2008, с. 99-108. ISBN 978-954-524-628-9.

Драганова-Стойкова, Тамара (2013) Модел за правила при изготвяне на презентация за учебното съдържание по география и икономика в ІХ клас и нейното представяне // Международна конференция „Географски науки и образование” : Сборник научни трудове. - Шумен : Университетско издателство „Епископ Константин Преслав”, 2013, с. 312 - 317. ISBAN 978-954-577-856-8.

Драганова-Стойкова, Тамара (2008) Модел за формиране на граждански позиции у учениците // Съвременни образователни технологии в основното училище : Научно-практическа конференция / Пенка Тодорова, Антония Кръстева, Розалия Кузманова-Карталова. - Велико Търново : Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2008, с. 40-51. ISBN 978-954-524-628-9.

Драганова-Стойкова, Тамара (2014) Място и анализ на обучението по „География на страните” в Румъния // Географски науки и образование : Трета международна научна конференция. – Шумен : Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2014, с. 272-280. ISBN 978-619-201-012-6.

Драганова-Стойкова, Тамара (2014) Място и анализ на системата от уроци в раздел „География на страните и регионите” – ІХ клас в българското средно образование в различните варианти на учебници – задължителна подготовка // Първа докторантска научна сесия : Първа докторантска научна сесия посветена на 30-годишнината от основаването на Педагогическия факултет. - Велико Търново : УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2014, с. 85-94. ISBAN 978-954-524-992-1.

Драганова-Стойкова, Тамара (2007) Необходимост от психологическа подготовка на учениците при провеждане на трети допълнителен час по Физическо възпитание и спорт – модул туризъм // Туристически и спортни практики в училище : Сборник доклади и съобщения / Димитринка Цонкова. - Велико Търново : „Фабер”, 2007, с. 92-99. ISBN 978-954-775-700-4.

Драганова-Стойкова, Тамара (2015) Обучението по „География на страните” в Р България, Р Хърватия, Р Словения, Ф Босна и Херцеговина и БЮР Македония - сравнителни ракурси // Сборник доклади от годишна университетска научна конференция : Научно направление „Педагогически и хуманитарни науки” - Велико Търново : Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”, 2015, т. 3, с. 131 – 146. ISSN 1314-1937.

Драганова-Стойкова, Тамара (2001) Опит за оптимизиране на системата от уроци за практическа работа в курса по География на България 10 клас на СОУ. - София : Обучението по география, 2001, кн. 2, с. 43-47. ISSN – 0204-6849.

Драганова-Стойкова, Тамара (2014) Оценка на тема „Китай” по география и икономика в ІХ клас – задължителна подготовка в българското средно училище // 65 години дипломатически, икономически и културни отношения между България и КНР : Сборник с доклади от международна научна конференция / Бора Беливанова, Пламен Легкоступ, Ли Сяокуей, Искра Мандова-Стоянова. - Велико Търново : Издателство „Фабер”, 2014, с. 246-281. ISBN: 978-619-00-0185-0.

Драганова-Стойкова, Тамара (2015) Оценяването по география в Р България и Р Хърватия // Международна научна конференция "Географски науки и образование" / Редактор Димитър Владев. - Шумен : Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2015, с. 335-340. ISBN 978-619-201-105-5.

Драганова-Стойкова, Тамара (2010) Пламена Павлова е носител на голямата награда в образователния проект ГАЛИЛЕЙ И ТЕЛЕСКОПИТЕ // Юбилеен сборник / Редактор: Панайот Панайотов, Иван Петров. - Велико Търново : Юбилеен сборник. Издателство „Абагар”, 2010, с. 161. ISBN 978-954-427-885-4.

Драганова-Стойкова, Тамара (2015) По въпроса за критериите при оценяването на учениците по география в образователната система на Р България и Р Македония // Международен научен журнал : Перспективи. - София : Пропелер, 2015, бр. 1 (5), с. 61-80. ISSN 2367-7708.

Драганова-Стойкова, Тамара (2016) По въпроса за училищното географско образование и обучението по география на страните в Република Албания // Сборник доклади от годишна университетска научна конференция : Педагогически и хуманитарни науки. – Велико Търново : Издателски комплекс НВУ „В. Левски”, 2016, том 1, с. 174 - 184. ISSN 1314-1937.

Драганова-Стойкова, Тамара (2013) Прилагането на информационно-комуникационните технологии в обучението по география и икономика в IX клас и една погрешна представа за тяхното изготвяне и презентиране // Педагогически форум : Образование за бъдещето, бъдеще за образованието. - Стара Загора : ДИПКУ при Тракийски университет, 2013. ISSN-1314-7986.

Драганова-Стойкова, Тамара (2004) Проблемното обучение по география в СОУ // Сборник с доклади и съобщения от Международна научно-практическа конференция „Хуманизъм и прагматизъм в образованието на 21 век” : Възпитание и институции / Община Варна, СУ "Св. Климент Охридски", Национален институт по образование, Министерство на образованието (Лиляна Ставрева). - Варна : „Славена”, 2004, с. 45-49. ISBN 954-579-415-1.

Драганова-Стойкова, Тамара (2010) Програма Гражданско образование // Юбилеен сборник / Редактор: Панайот Панайотов, Иван Петров. - Велико Търново : Издателство „Абагар”, 2010, с. 172-173. ISBN 978-954-427-885-4.

Драганова-Стойкова, Тамара (2010) Проект „Национална младежка мрежа от театрално-дискусионни клубове „Граждани на Европа” // Юбилеен сборник / Редактор Панайот Панайотов, Иван Петров. - Велико Търново : Издателство „Абагар”, 2010, с. 162-165. ISBN 978-954-427-885-4.

Драганова-Стойкова, Тамара (2010) Профил География и екология // Юбилеен сборник / Редактор: Панайот Панайотов, Иван Петров. - Велико Търново : Издателство „Абагар”, 2010, с. 64–66. ISBN 978-954-427-885-4.

Драганова-Стойкова, Тамара (2005) Профил География. - Велико Търново : Юбилеен сборник, Издателство Фабер, 2005, с. 19-20. ISBN 954-775-517-Х.

Драганова-Стойкова, Тамара (2014) Ретроспективен анализ на обучението по „География на страните” в Балканските страни от 1945 до 1989 г. – втора част // Сборник доклади от годишна университетска научна конференция : Научно направление "Педагогически и хуманитарни науки" / НВУ "Васил Левски". - Велико Търново : Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2014, с. 160-177. ISNN: 1314-1937.

Драганова-Стойкова, Тамара (2014) Ретроспективен анализ на обучението по „География на страните” в балканските страни от 1945 до 1989 г. – първа част // Сборник доклади от годишна университетска научна конференция : Научно направление "Педагогически и хуманитарни науки" / НВУ "Васил Левски". - Велико Търново : Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2014, с. 148-159. ISNN: 1314-1937.

Драганова-Стойкова, Тамара (2008) Светът на толерантността или ... // Отговорно родителство : Възпитаване на ученицте и студентите в отговорно родителство / Фонд „Научни изследвания” по научноизследователски проект / Редактор Веселина Петрова. - Велико Търново : ИК „Знак 94”, 2008, с. 90-99. ISBN 978-954-8709-90-3.

Драганова-Стойкова, Тамара (2016) Семинар – практикум „Светлината в природата” - модел на неформално образование по физика // Неформално образование по физика и астрономия : Сборник XLIV конференция по въпросите на обучението по физика. – София : ХЕРОН ПРЕС ООД, 2016, с. 266 – 269. ISBN 978-954-580-361-1.

Драганова-Стойкова, Тамара (2016) Ситуационен анализ на география на страните в рамките на училищното географско образование в Република Черна гора // Сборник доклади от годишна университетска научна конференция : Педагогически и хуманитарни науки. – Велико Търново : Издателски комплекс НВУ „В. Левски”, 2016, том 1, с. 185 - 195. ISSN 1314-1937.

Драганова-Стойкова, Тамара (2017) Ситуационен анализ на учебното съдържание по „География на страните“ в Р Сърбия и Р Хърватия / Съставител доц. д-р Николай Кънев. - Велико Търново : Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий”, 2017, с. 317 – 325. ISBN 978-619-208-104-1.

Драганова-Стойкова, Тамара (2014) Социални аспекти на сигурността в контекста на географското образование при изучаване на „Географски региони в света и страни в тях // Сборник доклади от научна конференция "Актуални проблеми на сигурността". - Велико Търново : Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2014, с. 219-238. ISSN 2367-7473.

Драганова-Стойкова, Тамара (2016) Сравнителен анализ на географското образование в Балканските страни // Четвърта международна конференция Румъния-България-Унгария-Сърбия. - Видин : Tip-top press, 2016, с. 130 - 131. ISBN 978-954-723-179-5.

Драганова-Стойкова, Тамара (2017) Сравнителен анализ на обучението по география на страните в средното училище по детерминирани показатели и критерии в 11 европейски страни - В. Търново : Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2017, с. 184-198. ISSN 2367-7481.

Драганова-Стойкова, Тамара (2016) Съдържателно-структурен анализ на учебник по география в Македония – III година гимназиално образование – избирателен предмет // България, българите и Европа - мит, история, съвремие : Научна конференция 31 октомври 2014 / Съставител и гл. редактор Борис Борисов. - Велико Търново : УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2016, с. 246 - 272. ISBN 978-619-208-066-2.

Драганова-Стойкова, Тамара (2014) Съдържателно-структурен анализ на учебник по география в Македония – първа година гимназиално образование // 30 години катедра География във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" : Международна конференция. – Велико Търново : Издателство „ИВИС”, 2014, с. 365-375. ISBN 978-954-2968-96-2.

Драганова-Стойкова, Тамара (2014) Съдържателно-структурен сравнителен анализ на дял „Политико-териториална подялба на света” в учебника по география в Македония и „География на страните” в учебника по география в България // 30 години катедра География във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" : Международна конференция. – Велико Търново : Издателство „ИВИС”, 2014, с. 376-388. ISBN 978-954-2968-96-2.

Драганова-Стойкова, Тамара (2005) Със знака на Слънцето. Международен проект "Форум слънчеви училища". - София : ЕКОСВЯТ, година ІV, бр. 4, 2005.

Драганова-Стойкова, Тамара (2010) Ученици грабнаха втора награда от ІІІ Международен и ХІV Национален фестивал на любителските филми - ШУМЕН // Юбилеен сборник / Редактор: Панайот Панайотов, Иван Петров. - Велико Търново : Издателство „Абагар”, 2010, с. 159–160. ISBN 978-954-427-885-4.

Драганова-Стойкова, Тамара (2016) Училищното географско образование във Федерация Босна и Херцеговина // Международен научен журнал "Перспективи". - София : Пропелер, 2016, бр. 2 (8), с. 72-80. ISSN 2367-7708.

Драганова-Стойкова, Тамара (2017) Училищното модулно обучение по география и обучението за страните в Република Турция. - В. Търново : Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2017, с. 199-205. ISSN 2367-7481.

Драганова-Стойкова, Тамара (2008) Форум театър - Модел за формиране на възпитателни нагласи у ученици, като отговорни бъдещи родители // Отговорно родителство : Възпитаване на ученицте и студентите в отговорно родителство / Фонд „Научни изследвания” по научноизследователски проект (Веселина Петрова). - Велико Търново : ИК „Знак 94”, 2008, с. 118-124. ISBN 978-954-8709-90-3.

Драганова-Стойкова, Тамара (2008) Час на класа – място за себепознание. Eдин класов тренинг за търсене на пътища към самопознанието // Съвременни образователни технологии в основното училище : Научно-практическа конференция / Пенка Тодорова, Антония Кръстева, Розалия Кузманова-Карталова. - Велико Търново : Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2008, с. 52-56. ISBN 978-954-524-628-9.

Иванов, Людмил (2001) D. Jovanovic-Milevic, L. PETROV (2001) "Relacije izmedu telesne visine, godina starosti I igrackih pozicija ucesnika na Eurobasketu za seniorke u Francuskoj 2001" Zbornik radova "Fis Komunikacije, Nis, Srbija, 2001", 104-109

Иванов, Людмил (2002) Tomova, S., L. PETROV (2002) "Ispitivanje osnovnih karakteristika potrosaca sportskog animatorskog proizvoda" Zbornik radova fakulteta fizicke kulture "Fis Komunikacije'2002", Univerzitet u Nisu, 442-445.

Иванов, Людмил (2006) ПЕТРОВ, Л., С. Томова, С. Стефанов, Н. Първанов (2006) "Организация за мултиспортове в спортната анимация на ВС „Русалка”, България" сб. Научни статии Физическото възпитание и спортът в нашето съвремие, Бойка, В. Търново, с.68-69.

Иванов, Людмил (2003) Стефанов, С., Л. ПЕТРОВ (2003) "Заниманията с мини волейбол при 9-10 годишни момчета – начален етап на развитие на координационните способности на ръцете" Zbornik radova fakultet Fizicke culture, "FIS'Komunikacije'2003", Univerzitet u Nis, Yugoslavija, 146-152

Иванов, Людмил (2007) Томова, С., Л. ПЕТРОВ (2007) Технология на разработване на концепция за спортен анимационен продукт Сборник научни трудове "Кинезиология’2007", Велико Търново, с. 244-245, ISSN 1313-244X

Иванов, Людмил (2003) "Водни спортове" - В. Маргаритов, Л. Петров Н. Йорданова и колектив Университетско издателство, "Паисий Хилендарски", Пловдив, 2003, ISBN 954-423-286-9

Иванов, Людмил (2010) Ancheva, D., L. PETROV (2010) Paneurhythmy in an Intensive Programme: Elements and Competenies, Paneurhythmy: Creativeand Social, Bulgarian Recreation, ISBN 978-954-524-740-8, p. 41-53. // Анчева, Д., Л. ПЕТРОВ (2010) "Паневритмията в интензивна програма за обучение: елементи и компетенции" University of Veliko Turnovo, сборник "Паневритмията: здраве, творчество и социалност. Българска рекреация", Университетско издателство "Св.св. Кирил и Методий", Велико Търново, с. 202

Иванов, Людмил (2015) Bichoku, E., L. Petrov (2015) "Methods for the preparation of young basketball players from the Republic of Albania" - monograph" // Бичоку, E., Л. Петров (2015) "Методика за подготовка на млади баскетболисти от Република Албания" - монография Publishers: I & B, Veliko Turnovo ISBN: 978-954-9689-97-6

Иванов, Людмил (2015) Bicoku, E., L. Petrov (2015) "Relation between physical development of specific capacity and technical skills in the training of young basketball players aged 16-18" www.sportconference.ro, (indexing: Copernicus, Ulrich’s Periodicals Directory, Scipio, Cross ref), SERIES PUBLICATION ISSN: 1453-1194), p. 192-195

Иванов, Людмил (2013) Boshkov,G., L. Petrov (2013) "PSYCHOMOTOR CAPACITIES AND SPORTS INTELLIGENCE OF ELITEST WOMEN BASKETBALL PLAYERS" www.sportconference.ro, (indexing: Copernicus, Ulrich’s Periodicals Directory, Scipio, Cross ref), SERIES PUBLICATION ISSN: 1453-1194, p. 398-400

Иванов, Людмил (2008) Georgiev, G., M. Aleksandrovic, L. PETROV (2008) "Definisanje i uporedenje motorickih struktura izmedu 12-godisnjih ucenika i ucenica" GLASNIK ANTROPOLOSKOG DRUSTVA SRBIJE

Иванов, Людмил (2002) Jovanovic-Golubovic, D., L. PETROV (2002) "Mogucnost eksplikacije plasmana reprezentacija na prvenstvu sveta u kosarci za zene u Kini’2002" Zbornik radova fakulteta fizicke culture "Fis Komunikacije'2002", Nis,s. 24-30, ISBN 86-906969-0-3

Иванов, Людмил (2007) Kрстева, А., Л. ПЕТРОВ, М. Малчев "Обучуваньето на студентите со педагошка насока во контекстот на новите образовни стратегии" списание "Физичка култура", Скопje, Р. Македониjа, бр. 2, 246-250

Иванов, Людмил (2008) PETROV, L. (2008) "Interdependence between indexes for plays potential in basketball players - 18-19 years" Pedagogicka evaluace’08, Universitas, Ostraviensitas, p.21-24

Иванов, Людмил (1993) Petrov, L. (1993) Vezbe brzine I snage u takmicarskom periodu kosarkasa juniora. Zbornik radova, Univerzitet u Nisu, Yugoslavia, s. 61-67

Иванов, Людмил (2005) PETROV, L. (2005) "Phisical Education and Sport", St. Ciril and St. MEthodius" University of Veliko Turnovo University of Veliko Turnovo, ISBN 954-524-494-1

Иванов, Людмил (2011) PETROV, L. (2011) "Specification of the motor potential structure of young basketball players in Bulgaria" Scientific Journal in Sport and Medical-Rehabilitation Science, R. Srpska, BiH, vol.1, p.58-63, ISSN 2232-8211, Indexed in: - DOAJ - erihplus.nsd.no - ebscohost.com - indexcopernicus.com - citefactor.org - scholar.google.com - doisrpska.nub.rs - crossref.org - road.issn.org - cosmosimpactfactor.com

Иванов, Людмил (1996) Petrov, L., (1996) Problem nuznosti analize sportske kulture Zbornik radova, FIS Comunikacije, Universitet u Nisu, Yugoslavia, s. 98-101, SRS 413-428

Иванов, Людмил (1994) PETROV, L., D. Jovanovic (1994) "Povezanost izmeђu brzine, izdrjlivosti, agilnosti I eksplozivne snage mladih kosarkasa raznih uzrasta" Zbornik radova Fis Komunikagije'94, Univerzitet u Nisu, c. 110-112, SRS 413-428/73

Иванов, Людмил (2011) Petrov, L., M. Alexieva, N. Parvanov (2011) Basketball - Theoretical foundations // ПЕТРОВ, Л. (2011) (под редакция) М. Алексиева, Н. Първанов "БАСКЕТБОЛ - теоретически основи", учебник за студенти Велико Търново, изд. "I&B", ISBN 978-954-9689-62-4

Иванов, Людмил (1996) Petrov, L., V. Tsvetkov (1996) "Doprinos sistemu za kontrolu I optimizaciju sportskih priprema kosrarkasa juniora u bugarskoj starih 18-19 godina" Zbornik radova, Fis Komunikacije, 96, Univerzitet u Nisu, s. 102-107, SRS 413-428/73

Иванов, Людмил (2016) Petrov, Lyudmil (2016) "Models and modeling in sportology" Physical education, sport and health, volume 20 (1/2016, 188-191), www.sportconference.ro, (indexing: Copernicus, EBSCO,Ulrich’s Periodicals Directory, Scipio, Cross ref), SERIES PUBLICATION ISSN: 1453-1194

Иванов, Людмил (2005) Ацевски, А., М. Наумовски, Л. ПЕТРОВ "Утвърждаване на оптимален модел за обучаване на техническите елементи от спортната игра баскетбол" Списание: “Спорт и Наука”, София, изв.брой 4, с. 109-114. ISSN 1310-3393

Иванов, Людмил (2010) Бичоку, Ед., Л. ПЕТРОВ, А. Хука, Р. Черепи, Х. Доми (2010) "Физическата подготовка и спортът в Университета "Ал. Джувани", Елбасан, Албания, актуално състояние и проблеми за бъдещето" Сборник от Международна научна конференция на УНСС, София, с. 284.

Иванов, Людмил (2010) Величковска, Л., Г. Никовски, Л. ПЕТРОВ (2010) "Детска психология и тенис" списание. "Личност. Мотивация. Спорт", Том 15, НСА-ПРЕС, София, с. 272-278

Иванов, Людмил (2007) Величковска, Л., Л. ПЕТРОВ, М. Наумовски (2007) "Разлики при променливите за оценка на психологическата структура на личността между спортисти и неспортуващи във възрастовия период зрелост в Република Македония" сборник научни трудове "Кинезиология'07", Велико Търново, с. 180-183, ISSN 1313-244X

Иванов, Людмил (2007) Величковска, Л., Л. ПЕТРОВ, М. Наумовски (2007) Мултивариантни и унивариантни разлики при променливите за оценка на психологическата структура на личността между спортисти-баскетболисти и неспортуващи Сборник научни трудове "Кинезиология’2007", В. Търново, с. 176-179, ISSN 1313-244X

Иванов, Людмил (2010) Вуксанович, В., Л. Величковска, Л. ПЕТРОВ (2010) Взаимовръзка между тестовете за оценка на координацията и на интелекта при 12 годишни ученички Сборник научни статии: "Съвременни проблеми на физическото възпитание и спорта", Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", 2010, с. 91-97, ISBN 978-954-423-604-5

Иванов, Людмил (2005) Гешев, А., С. Томова, Л. ПЕТРОВ (2005) "Спортната анимация в морските курорти" Сб.“Спортна анимация в туризма”, МНС, НСА "Васил Левски", Българска туристическа камара, с. 35-42, София, НСА ПРЕС, ISBN 954-718-158-0 .

Иванов, Людмил (2002) Джамбазовски, А., Д. Циев, Л. ПЕТРОВ, К. Джамбазовски (2002) "Кинезиолошки маркет. Маркетинг во туризмот" VІІ Mеждународен симпозиум за спорт и физическо образование на младите, Струга, Р. Македониja.

Иванов, Людмил (2002) Джамбазовски, А., Е. Павлова, Л. ПЕТРОВ "Кинезиоложка теория" Амбасадор, София

Иванов, Людмил (2002) Джамбазовски, А., Л. ПЕТРОВ, К. Джамбазовски (2002) "Кинезиология, кинезиоложка теория и кинезиоложки маркетинг" Сборник трудове на ВТУ, "Кинезиология’2002", Велико Търново, с. 9-13, ISBN 954-9689-08-5

Иванов, Людмил (2010) Кънчева, Е., Л. ПЕТРОВ, С. Стефанов (2010) "Първи стъпки в ските" I&B Велико Търново ISBN 978-954-9689-56-3

Иванов, Людмил (2002) М. Старделова, Л. ПЕТРОВ, А. Джамбазовски, Д. Цонкова, Й. Йотов (2002) "Практически пример за трансформация на старата терминология в нова кинезиоложка теория" Сборник трудове на Великотърновския университет "Св.св. Кирил и Методий", "Кинезиология’2002" Велико Търново, том 1, с. 107-108, ISBN 954-9689-08-5

Иванов, Людмил (2005) Малчев, М., Н. Йорданова, С. Томова, Л. ПЕТРОВ, С. Йорданов (2005) "Теоретични основи на спортно-анимационната дейност" Сб.“Спортна анимация в туризма”, МНС, НСА "Васил Левски", Българска туристическа камара, с. 14-25, НСА ПРЕС, ISBN 954-718-158-0

Иванов, Людмил (2003) Маргаритов, В., Л. Петров и др. (2003) "Теория и методика на физическото възпитание" Издателство "Бойка", Велико Търново, 2003, ISBN 954-9689-12-3

Иванов, Людмил (2010) Маргаритова, В., Л. ПЕТРОВ (2010) "Спортна статистика" // Margaritova, V., L. Petrov (2010) "Sports statistics" издателство "I&B", Велико Търново, ISBN 978-954-9689-55-6

Иванов, Людмил (2005) Минева, М., Л. ПЕТРОВ, К. Крумова-Цончева (2005) "Експериментална методика за начално обучение по спортна аеробна гимнастика на деца от 7-8 годишна възраст" Сб. трудове “Педагогически приноси”, В. Търново, с. 264-268.

Иванов, Людмил (2007) Минева, М., Л. ПЕТРОВ, К. Крумова-Цончева (2007) "Въздействие на заниманията със спортна аеробика върху физическата дееспособностна деца 7-8 годишна възраст" списание "Спорт и Наука", София, бр.3, с. 230-234

Иванов, Людмил (2009) Момчилова, А., Л. ПЕТРОВ (2009) „Съвременни подходи за ранна спортна специализация на подрастващи”, Сборник трудове „Изследване ефективността на иновационни подходи за оптимизиране на физическото възпитание, спорта и кинезитерапията”, Русенски университет "Ангел Кънчев", Русе, с. 6-9

Иванов, Людмил (2007) Наумовски, М., Г. Князев, Л. ПЕТРОВ (2007) "Влияние на някои морфологически характеристики върху способността за водене на топката между стойки при подрастващи баскетболисти" сборник трудове "Европейски стандарти в спортното образование", Враца, с. 79-84, ISBN 978-954-775-799-8.

Иванов, Людмил (2007) Наумовски, М., Л. Величковска, Л. ПЕТРОВ, С. Тодоровски (2007) "Влиjание на двомесечен програмиран тренажен процес врз подобруванье на прецизноста при изведуванье шутеви на кош од различни позиции" Списание "Физичка култура", Скопje, Р. Македония, брой 2, с. 48.

Иванов, Людмил (2006) Наумовски, М., Л. Величковска, Л. ПЕТРОВ, С.Тодоровски "Влиjание на двомесечен програмиран тренажен процес врз подобруванье на прецизността при изведуванjе шутеви на кош од различни позиции" Списание "Физичка култура", Скопjе, Р. Македониjа, бр.2, с. 48-52

Иванов, Людмил (2008) Наумовски, М., Л. Величковска, Л.ПЕТРОВ, Б.Даскаловски (2008) Влияние на програмираната тренировка за точност върху подобряването на стрелбата в коша в баскетбола списание "Спорт и наука", София, 2008, изв. бр.4, с. 188-191, ISSN 1310-3393.

Иванов, Людмил (2001) Наумовски, М., С. Дуковски, Р. Христовски, Л. ПЕТРОВ (2001) "Факторна структура на баскетболната игра на отборите участници в Европейските турнири" сборник трудове на Технически университет, Варна, с. 159-162

Иванов, Людмил (2008) Николова, Е., М. Малчев, К. Костов, Н. Йорданова, Л. ПЕТРОВ, В. Маргаритова (2008) "Хармонизиране на обучението на студентите от професионално направление „Педагогика на обучението по физическо възпитание” сборник трудове от Националната научно-практическа конференция „Физическо възпитание и спорт”, с. 22

Иванов, Людмил (2010) Пашов, А., Л. ПЕТРОВ, С. Стефанов, Г. Георгиев (2010) Развитие на физическата работоспособност на 15-16 годишни волейболисти сборник "Съвременни проблеми на физическото възпитание и спорта", Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", 2010, с. 97-102, ISBN 978-954-423-604-5

Иванов, Людмил (1994) Петров, Л. (1994) Изследване върху двигателната подготовка на подрастващи баскетболисти, Дисертация, ВАК, София ВАК, София, 1994

Иванов, Людмил (1997) Петров, Л. (1997) "Брз продор во кошарката - историски развоj и методика на обучуванье" Списание "Физичка култура", Скопjе, година 24, бр,1-2, с. 112-113, УДК: 796.323.2.012.5, ISSN: 0350-3836

Иванов, Людмил (1998) Петров, Л. (1998) "Агресивността в баскетбола" Списание "Спорт и Наука", София, бр. 2, с. 152-154

Иванов, Людмил (2000) ПЕТРОВ, Л. (2000) "Спортната анимация във ваканционен клуб “Русалка” Сборник трудове на ВТУ“Св. св. Кирил и Методий”, "Физическото възпитание и спорт между два века", В. Търново

Иванов, Людмил (2002) ПЕТРОВ, Л. (2002) "Създаване и развитие на специалността “Педагогика на обучението по физическо възпитание” Сборник трудове на ВТУ, "Кинезиология’2002", том 1, с. 7-8. ISBN 954-9689-08--5

Иванов, Людмил (2007) ПЕТРОВ, Л. (2007) "Относно спортологичния анализ на баскетбола" Списание "Спорт и наука", София, изв.бр. 1, с. 279-282, ISSN 1310-3393

Иванов, Людмил (2011) ПЕТРОВ, Л. (2011) (под редакция) "СПОРТОВЕ ЗА РЕКРЕАЦИЯ" I&B, Велико Търново, ISBN 978-954-9689-59-4

Иванов, Людмил (2012) ПЕТРОВ, Л. (2012) "Дидактически аспекти на обучението и усъвършенстването на млади баскетболисти" Списание с научни трудове "Кинезиология’2012", с. 120-125, ISSN 1313-244X

Иванов, Людмил (2012) ПЕТРОВ, Л. (2012) „Специалност ПОФВ в Педагогическия факултет на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий" - история, успехи и перспективи”. Списание с научни трудове „Кинезиология’2012”, В. Търново, с.5-7, ISSN 1313-244X

Иванов, Людмил (2003) Петров, Л. и др. (2003) "Баскетбол, Волейбол, Хандбал - 100 упражнения" /под редакция на Л. Петров/ Издателство "Бойка", Велико Търново, ISBN 954-9689-09-3

Иванов, Людмил (2004) Петров, Л. и кол. (2004) "Спортове за рекреация" (под редакция на Л.Петров) Велико Търново, Бойка, 2004, ISBN 954-9689-18-2

Иванов, Людмил (2008) ПЕТРОВ, Л., А. Нейкова, М. Наумовски, Г. Георгиев (2008) Развитие на скоростната издръжливост при 15-16 годишни момичета и момчета, трениращи баскетбол списание "Спорт и Наука", София, изв.бр. 4, с.184-187, ISSN 1310-3393

Иванов, Людмил (2006) ПЕТРОВ, Л., Б. Мехмед (2006) Влияние на извънкласната дейност по футбол върху 16-17 годишни юноши, сб. Епископ-Константинови четения-том 11, Шуменски университет, Шумен, с. 79-82.

Иванов, Людмил (2007) ПЕТРОВ, Л., В. Вичев, В. Маргаритова (2007) "Изследване на физическата дееспособност на ученици от първи клас, обучавани по различни учебни програми" списание "Спорт и Наука", София, изв.брой 3, с. 164-166

Иванов, Людмил (2007) ПЕТРОВ, Л., В. Маргаритова, М. Мицева (2007) Рекреационните спортове в спортната анимация Сборник научни трудове "Кинезиология’07", Велико Търново, с. 184-186, ISSN 1313-244X

Иванов, Людмил (2008) ПЕТРОВ, Л., И. Нейков (2008) "Развитие и зависимост между техническите умения и двигателни качества на 16-19 годишни баскетболисти" Трудове на Русенския университет’2008, с. 75-77

Иванов, Людмил (2002) Петров, Л., К. Калчев (2002) "История на физическата култура" Университетско издателство"Св.св. Кирил и Методий", Велико Търново, ISBN 954-524-232-9

Иванов, Людмил (2000) ПЕТРОВ, Л., М. Вукич (2000) "Спортната терминология по баскетбол в българския и сръбския език" Сборник трудове на ВТУ“Св. св. Кирил и Методий”, "Физическото възпитание и спорт между два века", В. Търново

Иванов, Людмил (2007) ПЕТРОВ, Л., М. Наумовски (2007) "Структура на подготовката на играта во кошарката" списание "Физичка култура", Скопje, Македониja, бр. 1, 56-58

Иванов, Людмил (2007) ПЕТРОВ, Л., Н. Борисов, М. Наумовски (2007) Физичкиот развой и специфичната рабоспособност на кошаркари от 12 до 14 години списание "Физичка култура", Скопjе, Р. Македониjа, 2007, бр. 2, с. 158-162

Иванов, Людмил (2002) ПЕТРОВ, Л., Н. Първанов (2002) "Соколското движение в България" Zbornik radova fakulteta fizicke culture “Fis Komunikacije’2002”, Univerzitet u Nisu, с. 368-370.

Иванов, Людмил (2005) ПЕТРОВ, Л., Н. Първанов, М. Гърдева, С. Стефанов (2005) "Изследване на бързината в баскетбола при 12-13 годишни момчета" Сборник научни статии „Педагогика и методика”, Университетско издателство на Великотърновския университет, В. Търново, с. 310-313.

Иванов, Людмил (2006) ПЕТРОВ, Л., П. Бориславова (2006) "Физическо развитие и работоспособност на подрастващи баскетболистки на 12-18 годишна възраст" сб. Физическо възпитание, спорт и туризъм, НСА, София, с. 66-68.

Иванов, Людмил (2007) ПЕТРОВ, Л., С. Томова, Н. Йорданова (2007) "Относно спортния анимационен продукт" Списание "Спорт и Наука", София, изв.брой 3, с. 297-299

Иванов, Людмил (2005) Тодоровски, С., М. Наумовски, Л. ПЕТРОВ (2005) "Разлики в точността при стрелба в коша с отскок под ъгъл 45 градуса от средно разстояние от лява и дясна страна с табло при десноръки баскетболисти" Списание "Спорт и наука", София, изв. брой 1, с. 633-636, ISSN 1310-3393

Иванов, Людмил (2008) Цонкова, Д., Л. ПЕТРОВ (2008) "Агресивността на учениците през погледа на спортния педагог" сборник трудове "Формиране на адекватна психофизическа готовност на учениците за преодоляване на екстремни ситуации", Разград, с. 40-46, ISBN: 978-954-400-003-5.

Иванова, Людмила (2014) Немски език. Самоучител в диалози. том 1 Плевен:Грамма (с. 394) ISBN 978-954-2943-03-7

Иванова, Людмила (2014) Немски език. Самоучител в диалози. том 2 Плевен:Грамма 2014 (351 стр.) ISBN978-954-2943-04-4

Игнатова, Анка (2015) Актуални проблеми на археографията в България Българската университетска архивистика – теоретично равнище, учебно съдържание и професионални профили. Университетски четения по архивистика. Том ІІІ, част ІІ. София: Инвестпрес АД, 2015, с. 38–51. – ISBN: 978-954-400-124-7.

Игнатова, Анка (2015) Архивните фондове на преподаватели от Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”, съхранявани в Държавен архив – Велико Търново Образованието в социалистическа България – между традицията и комунистическата идеология. В. Търново: Фабер, 2015, с. 236–251. ISBN: 978-619-00-0253-6

Игнатова, Анка (2016) Интернет ресурси в помощ на обучението по архивистика Университетски четения по архивистика. Т. IV. Университетското професионално архивно образование и архивно-информационният сектор — реалности и предизвикателства. С., 2016., с. 58–70. - http://www.electronic-library.org/books/Book%200068a.pdf

Йорданова, Даниела (2016) Йорданова, Даниела и др. За грамотността и разбирането на художествен текст от ученици в първи клас Научен сборник "Синтез на изкуствата при работа с художествен текст за развитие на внимание към четенето (подготвителни за училище групи и 1.-4. клас)" В. Търново, Eklibris, 2016 (с. 26-39). ISBN 978-619-90391-2-0

Йорданова, Даниела (2016) Йорданова, Даниела. Въпроси на обучението по български език в 1.-4. клас Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", (с. 194). ISBN 978-619-208-086-0

Йорданова, Даниела (2016) Йорданова, Даниела. За някои особености на художествения текст с оглед изграждане на модел за възпитаване на внимание към четенето на деца от подготвителни за училище групи и ученици от началните класове Научен сборник "Синтез на изкуствата при работа с художествен текст за развитие на внимание към четенето (подготвителни за училище групи и 1.-4. клас)" В. Търново, Eklibris, 2016 (с. 15-25). ISBN 978-619-90391-2-0

Калчев, Стефан (2008) Educational Process Model CompSysTech’2008, Gabrovo, Bulgaria, 12-13 June 2008.

Калчев, Стефан (2005) Пирамидален модел на система за електронно обучение НВУ “Васил Левски”, Д. Митрополия

Караиванова, Петя (2012) Възпитаване на ценностно отношение към природата в предучилищното детство CULTIVATING AN ATTITUDE OF VALUE TOWARDS NATURE IN PRE-SCHOOL CHILDHOOD Педагогически алманах, Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2012, кн. 2. с. 176 – 216. ISSN 1310-358X.

Ковачева, Райна (2001) Les simulations globales en tant que support méthodologique dans l’enseignement du FLE Сборник от конференция “Съвременни постижения на филологическите науки и университетското обучение по чужд език”

Коева, Янка (2017) Koeva, J. (2017): Digitale Medien im DaF-Unterricht. Eine Unterrichtsbeobachtung. In: BDV Magazin, H. 1 (S. 12 – 20), ISSN 1310-6228. BDV Magazin

Коева, Янка (2015) Koeva, Janka. Sind die Studenten zum Lernen motiviert?// BDV Magazin, H. 1 Sofia. 2015, S. 8 – 13. ISSN 1310-6228 Sofia, BDV Magazin, H 1, ISSN 1310-6228.

Коева, Янка (2015) Sprechfertigkeit im Fremdsprachenunterricht BDV Magazin H. 1, ISSN 1310-6228.

Коева, Янка (2011) Езиковите дейности в обучението по немски език като чужд през погледа на обучаваните. сп. "Чуждоезиково обучение", кн. 5/2011 г., (с. 35 - 41), ISSN 0205-1834.

Коева, Янка (2010) Инструкциите за четене и слушане с разбиране – основа за развитие на продуктивните умения говорене и писане в обучението по немски език като чужд. В: Станчев, Свилен и др.: Теория и практика на съвременното чуждоезиково обучение. В. Търново: ИВИС (с. 77 – 92), ISBN 978-954-8387-87-3.

Коева, Янка (2016) Коева, Янка. За „трудната” немска граматика// Годишник на департамент романистика и германистика” на НБУ, т. 2. Даниела Меса и др. (ред.). НБУ: http://ebox.nbu.bg/drg16/lessons.php, 2016. ISSN 1313-7875. София: Нов български университет

Коева, Янка (2014) Коева, Янка. Многоезичие в практиката// Чуждоезиковото обучение в контекста на интеркултурната комуникация. Свилен Станчев и др. (ред.). В. Търново: ИВИС, 2014, с. 98 – 104. ISBN978-954-2968-77-1 В. Търново, В: Станчев, Свилен и др. (ред.): Чуждоезиковото обучение в контекста на интеркултурната комуникация. В. Търново: ИВИС (с. 98 – 104), ISBN978-954-2968-77-1

Коева, Янка (2014) Коева, Янка. Многоезичие и изучаване на немски език след руски// Филологически сборник VI *Велико Търново – Твер*. Христо Бонджолов и др. (ред.). В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2014, с.145 – 153. ISBN 978-954-524-968-6 (CD). В: Бонджолов, Христо и др. (ред.): Филологически сборник VI *Велико Търново – Твер*. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий” (с.145 – 153), ISBN 978-954-524-968-6 (CD).

Коева, Янка (2014) Коева, Янка. Многоезичният подход в обучението по немски език през погледа на обучаващите// Езикът – наука и практика. Юбилеен сборник по повод 65-годишнината на проф. д.ф.н. Мария Грозева-Минкова. Павлина Стефанова и др. (ред.): София: Нов български университет, 2014, с. 564 – 573. ISBN 978-954-535-810-4. сб. "Езикът - наука и практика", София: Нов български университет. . В: Стефанова, Павлина и др. (ред.): Езикът – наука и практика. Юбилеен сборник по повод 65-годишнината на проф. д.ф.н. Мария Грозева-Минкова. София: Нов български университет (с. 564 – 573), ISBN 978-954-535-810-4.

Коева, Янка (2015) Коева, Янка. Невродидактика и типове учещи// Годишник на департамент Романистика и Германистика. Юбилейно издание в чест на 70-ата годишнина на доц. д-р Ани Леви. Павлина Стефанова и др. (ред.). София: НБУ. 2015, с. 345-355. ISBN 978-954-535-758-892-0. София,В: Стефанова, Павлина и др. (ред.): Годишник на департамент Романистика и Германистика. Юбилейно издание в чест на 70-ата годишнина на доц. д-р Ани Леви. София: НБУ (с. 345-355), ISBN 978-954-535-758-892-0.

Коева, Янка (2015) Коева, Янка. Невродидактика, учене и чуждоезиково обучение// Филологически ракурси, т. 1/ Антоанета Димитрова и др. (съст.): Шумен. УИ „Епископ Константин Преславски”.2015, с. 323-373, ISSN 2367-8348. В: Димитрова, Антоанета и др. (съст.): Филологически ракурси, т. 1. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски”, с. 323-373, ISSN 2367-8348.

Коева, Янка (2014) Коева, Янка. Немски като чужд език в български контекст// 50 години Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”. Христо Бонджолов и др. (ред.). В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”. 2014, с.323 – 330. ISBN 978-954-524-975-4 (CD). В: Бонджолов, Христо и др. (ред.): 50 години Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий” (с.323 – 330), ISBN 978-954-524-975-4 (CD).

Коева, Янка (2015) Коева, Янка. Резюмето – една от целите в езиковото обучение// Чуждоезиково обучение, кн. 4. София: НИОН „Аз Буки”. 2015, с. 378-386. ISSN 0205-1834. Чуждоезиково обучение, кн. 4/2015 г. Втора редакция: Избрано от текстовете, публикувани в изданията на Национално издателство „Аз Буки”. Аз Буки, бр. 45/2015, ISSN 0205-1834.

Коева, Янка (2014) Многоезичие и обучението по немски език като чужд. В. Търново: ИВИС, ISBN 978-954-2968-76-4.

Коева, Янка (2012) Рецептивни дейности в обучението по немски език като чужд. Формулировки на задачи и упражнения. В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 271 c., ISBN 978-954-524-867-2.

Коева, Янка (2015) Трансфер и трансфериране. От немски към български език Научни трудове на ПУ „Паисий Хилендарски”. Паисиеви четения. Езикознание, т. 53, кн. 1, сб. А, Филология, ISSN 0861-0029.

Колев, Николай (2011) Към обосноваване на понятието обем на тяло в училищния курс по математика Съвременният поглед на докторанта към науката, Сборник научни студии и статии, УИ „Неофит Рилски”,Благоевград, 2011

Колев, Николай (2004) Един опит за систематизиране на основните дейности на учащите се при овладяване на математическите понятия сборник"Образованието в глобализиращия се свят" В.Търново

Колев, Николай (1988) Една диалогообучаваща програма по математика върху раздела "Уравнение на права в равнината"

Колев, Николай (2001) Една система от задачи,притежаваща свойството структурна пълнота Юбилейна конференция"40 години СУБ-Стара Загора"

Колев, Николай (2003) За необходимостта от систематизиране на основните дейности на учащите се при овладяване на математическите понятия сборник"Педагогика и методика"В.Търново

Колев, Николай (2006) За трудностите на математическите задачи Научно-приложна конференция по математика, инфор¬ма¬ти¬ка и компютърни науки 20 години Математика и информатика във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 12-13 май 2006.

Колев, Николай (1989) Креативното мислене в занятията по математика и използване на компютърна техника Юбилейна научна сесия по случай 25 години ВТУ

Колев, Николай (2010) Към обосноваване на понятието лице на равнинна фигура в училищния курс по математика Доклади на юбилейната международна конференция Бачиново,10-12 септември,2010

Колев, Николай (2008) Математика и музика-един поглед върху междупредметните връзки сборник"Междупредметни връэки в обучението по математика и информатика-дидактически модели и технологии"

Колев, Николай (2010) Няколко подхода за въвеждане на понятието дължина на окръжност Доклади на юбилейната международна конференция ,Бачиново,10-12 септември,2010

Колев, Николай (2008) Относно сложността на задачите за намиране на граница на функция и изграждане на умения за решаването им сп.Педагогически алманах,Университетско издателство,Велико Търново

Колев, Николай (2009) Относно сложността на задачите за намиране на граница на функция чрез прилагане на теоремите на Лопитал Научна конференция с международно участие-25 години Педагогически факултет,6-7 ноември,2009

Колев, Николай (2006) Проверка на знанията и уменията по логика на студентите първокурсници, изучаващи математически дисциплини „Математика, информатика и компютърни науки”, Научно-приложна конференция по математика, инфор¬ма¬ти¬ка и компютърни науки 20 години Математика и информатика във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 12-13 май 2006.

Колев, Николай (2001) Система от задачи по компонентите сложност и степен на проблемност на базата на основната структура "Технологии,сигурност иекология"

Колев, Николай (2005) Системи от задачи,свързани с дидактически системи от признаци и дидактически системи от свойства Майски четения"Дни на науката 2005"Велико Търново

Крумова, Калояна (2010) НАЧАЛНО ОБУЧЕНИЕ В СПОРТНАТА АЕРОБИКА "Ай анд Би" ООД

Крумова, Калояна (2012) Специална физическа подготовка в спортната гимнастика сб.Кинезиология 2011, стр.183-186, изд. „Ай анд Би” ООД, Велико Търново, 2011

Кънев, Николай (2010) Note sur certains aspects de la politique extérieure de la Bulgarie à la deuxième moitié de IX-ème siècle. Сборник материалы XIII Международных научных Сюзюмовских чтениях “Проблема континуитета в византийской и поствизантийской истории”, Екатеринбург, 18-20 ноября 2010 г., Екатеринбург, 2010.

Кънев, Николай (2013) Византийската титла магистър през IX – нач. на XII в. Приносът на сфрагистиката за съставяне на листа на носителите на титлата магистър. “България, българите и Европа – мит, история, съвремие”, т. 6, В. Търново, 2013, 53-107, ISBN 978-954-524-930-3.

Кънев, Николай (2014) Византийски оловен печат от хълма Трапезица. (В съавторство с Д. Рабовянов). Известия на РИМ – Велико Търново, т. XXVIII-XXIX, Велико Търново, 2014, с. 145-155.

Кънев, Николай (2009) Византийският йерархичен модел от IX-XI в. Античная древность и средние века, вып. 39, Екатеринбург, 2009, 142-163.

Кънев, Николай (2013) Византинобългарски студии. Велико Търново, Университетско издателство на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, 2013.

Кънев, Николай (2014) Григорий, магистър на българите или магистър Григорий Българин. “България, българите и Европа – мит, история, съвремие”, т. 7, В. Търново, 2014, 55-64, ISBN 978-954-524-943-3.

Кънев, Николай (2011) Еволюция на византийската титулна йерархия през IX-XI в. “България, българите и Европа – мит, история, съвремие”, т. IV. Доклади от Международна конференция “България, земя на блажени...”. In memoriam professoris Iordani Andreevi, II, В. Търново, 2011, с. 182-193, ISBN 978-954-524-776-7.

Кънев, Николай (2005) За “латинското присъствие” във византийската аристокрация през XI-XII в. Сб. 800 години от битката при Одрин през 1205 г. Материали от Националната научна конференция по случай 800 години от битката при Одрин, Шумен, 2005.

Кънев, Николай (2007) За значението на кесарската титла на българския владетел Тервел. Историкии, т. 2, Шумен, 2007, 65-75.

Кънев, Николай (2009) За някои от причините и предпоставките, направили възможен избора на Рудолф I Хабсбург за крал на Германия през 1273 г. Юбилеен сборник с материали, посветен на шестдесет години от рождението на проф. д.и.н. Радослав Мишев, В. Търново, 2009, 21-28.

Кънев, Николай (2003) Императорското семейство във Византия (IX – XII в.) Епископ Константинови четения, т. 8, Шумен, 2003, 342-355.

Кънев, Николай (2005) Куропалати извън Византийската империя през IX – XI век. Епохи, XI, кн. 1-2, В. Търново, 2003 (2005), 79-93.

Кънев, Николай (2011) Към въпроса за българското и за византийското политико-териториално присъствие в Северна Тракия през IX в. (с оглед данните на сфрагистиката). Оттука започва България. Сборник с материали от Втората национална конференция по история, археология и културен туризъм „Пътуване към България”, Шумен, 14-16 май 2010 г., Шумен, 2011, 252-261.

Кънев, Николай (2017) Кънев, Н. Император Василий II и удостояването на българи с византийски почетни титли в хода на завладяването на България (976-1018). - В: Изследвания в памет на проф. д-р Георги Бакалов (1943-2012). София, 2017 (2013), с. 258-278. В: Изследвания в памет на проф. д-р Георги Бакалов (1943-2012). София, ИК "Гутенберг", 2017 (2013), с. 258-278, ISBN 978-619-176-091-6.

Кънев, Николай (2016) Кънев, Н. Наши юбиляри: Доц. д-р Стефан Йорданов. Библиографска справка в чест на 60-годишнината му. сп. „Епохи“, год. XXIV, кн. 2, 2016, с. 326-345, ISSN 1310-2141.

Кънев, Николай (2017) Кънев, Н. Нови сфрагистични находки от Поморие. Епохи. Издание на Историческия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Том ΧΧΙΙΙ (2015), кн. 1, В. Търново, 2017, ISSN 1310-2141, с. 34-45.

Кънев, Николай (2015) Кънев, Н. Удостояването на българи с византийски почетни титли от император Василий II в хода на завладяването на България (976-1018). Култура и геополитика. Исторически и философски интерпретации. Трудове на катедра „История и философия“ на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас. Т. 1. Бургас, 2015, с. 114-137. ISSN 2367-8062.

Кънев, Николай (2008) Мястото и ролята на ромейския василевс спрямо цялостния византийски йерархичен модел от IX-XI в. Историкии, т. 3, Шумен, 2008, 309-315.

Кънев, Николай (0) Мястото на стратега на Тракия във византийската рангова йерархия през IX-X в. според тактиконите от това време. “Тракия и Хемимонт ІV – ХІV век ”, т. 2, Карнобат/Бургас (под печат)

Кънев, Николай (2013) Наследственост или изборност – две основни тенденции в развитието на кралската власт в католическа Европа през XIV-XVI век. Журнал за исторически и археологически изследвания, бр. 3, Шумен, 2013 г., 36-86.

Кънев, Николай (2016) Някои бележки върху коректното именуване и титулуване на Владислав Варненчик. Журнал за исторически и археологически изследвания (ЖИАИ), бр. 1-2/2016, ISSN 1314 – 748X, с. 59-65.

Кънев, Николай (2014) Отражението на българо-византийските отношения по време на Първото българско царство върху случаите на удостояване на владетели от Западните Балкани с византийски почетни титли. България в световното културно наследство. Сборник с материали от Третата национална конференция по история, археология и културен туризъм „Пътуване към България”, Шумен, 17-19 май 2012 г., Шумен, 2014, 293-302.

Кънев, Николай (2004) Промени във византийската рангова йерархия през епохата на Комнините (кр. на XI – XII в.) Епископ Константинови четения, т. 9, Шумен, 2004, 335-347.

Кънев, Николай (2011) Степен на съотносимост на понятията Кралство Германия и Свещена Римска империя като държавнополитически единици (и произтичащите от това следствия по отношение на възникването на модерните Пруско и Сардинско кралства). Модерният историк II. Сборник в чест на 70-годишнината на проф. Андрей Пантев и 25-годишнината на катедра “Нова и най-нова обща история” на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2011, с. 17-40, ISBN 978-954-524-774-3.

Кънев, Николай (2008) Стремял ли се е българският владетел Симеон I Велики (893-927 г.) към ранга на византийски василеопатор? Сборник с материали от Международна научна конференция “България, българите и Европа – мит, история, съвремие”, 31 октомври 2007 г., т. II, Велико Търново, 2008, 61-67.

Кънев, Николай (2006) Фландърски ли е латинският император Анри? Историкии. Юбилеен сборник по случай десет години от създаването на катедра “История” в Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”, т. 1, Шумен, 2006 г., 53-59.

Кънев, Николай (2012) Хабсбургско-ягелонският династичен договор от 1515 година и неговото значение за геополитическите реалности в Централна Европа през XVI век. Култура и геополитика. Исторически и философски изследвания, Бургас, 2012, 45-71.

Легкоступ, Магдалена (2016) Изграждането, осъзнаването и запазването на християнските ценности сред децата и учениците в. „100 Вести“, гр. Габрово, 14 април 2016, с. 4.

Легкоступ, Магдалена (2017) Иновативен модел за подкрепа на обучението по религия на територията на Община Кюстендил Годишно научно-методическо списание „Образование и технологии“, vol. 8/2017, ISSUE 1, ISSN 1314–1791, Бургас, 2017, с. 75–80; http://www.itlearning-bg.com

Легкоступ, Магдалена (2008) КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНЦИИ ПРИ РЕЛИГИОЗНО-НРАВСТВЕНОТО ОБУЧЕНИЕ Сп. “Предучилищно възпитание”, бр. 8, 2008, с. 54-59

Легкоступ, Магдалена (2013) Методически аспекти на обучението по религия Издателство „Фабер”, В. Търново, 2013, 292 с.

Легкоступ, Магдалена (2004) Научно съобщение за съвременната практика в България – тема “Рождество Христово” Сб. Международен религиозно-педагогически симпозиум в България, СУ “Св. Климент Охридски”, Богословски факултет, С., 2004, с. 28–38

Легкоступ, Магдалена (2004) Обучението по религия в българското общообразователно училище The teaching of religion in Bulgarian general education school Църковен вестник бр.16, 1-15 септември, 2004 г. Ecclesiastic Gazette issue16, 1-15 September, 2004, Sofia

Легкоступ, Магдалена (2013) От благовестие към катехизация – забравеното тайнство на просветлението Официален сайт на Православния богословски факултет при Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий” http://pbfvt.pravoslavie.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=160:2013-03-20-08-53-47&catid=43:2012-01-26-12-21-11

Легкоступ, Магдалена (2012) Професионална компетентност за осъществяване на социално-културна инклузия в обучението по религия Сб. материали от Научно-практически форум „Педагогическото образование – кариерно развитие и конкурентоспособност”, Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас, Издателство „Център за психосоциална подкрепа”, 2012, с. 187–193.

Легкоступ, Магдалена (2013) Социалната инклузия в съвременното обучение по религия сп. Педагогика, Година LXXXV, книжка 9, 2013, с. 1340–1349.

Легкоступ, Магдалена (2008) Съвременни методи за повишаване на интереса на учениците в обучението по религия Сб. доклади “Съвременни образователни технологии в основното училище”, ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2008

Легкоступ, Магдалена (2011) СЪВРЕМЕННОТО ОБУЧЕНИЕ ПО РЕЛИГИЯ – АКТУАЛНИ ПОДХОДИ И ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ Съвременното обучение по религия – актуални подходи и основни принципи // Сб. по случай 60. г. от рождението на проф. дпн Пламен Радев, ISBN 978-954-423-667-0, Пловдив, 2011, с. 216–222.

Маринова, Виолета (2005) Актуални проблеми на подготовката и преподготовката на учителите за работа в нови информационни и комуникационни среди Педагогически алманах, ВТУ

Маринова, Виолета (2006) Возможности и реализация осуществления принципа преемственности в математическом образовании будущих учителей начальных классов Международна научна конференция, Кемеровски университет, Новосибирск, Русия

Маринова, Виолета (2012) Използване на мултимедийни и иновационни технологии за развитие на мисленето в предматематическата подготовка - Математика, статистика и информационные технологии в экономике, управлении и образовании, Твер, Русия, 2012, стр. 124-129. ISBN 978-5-7609-0740-0

Маринова, Виолета (2004) Качеството на обучение в контекста на внедряване на информационни технологии Научна конференция на българо-холандски проект по образователен мениджмънт, София

Маринова, Виолета (2016) Маринова, В., П. Костова, С. Марков, СТРУКТУРНОЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ. Международна научна конференция - БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СТЕРЛИТАМАКСКИЙ ФИЛИАЛ, III международная научно-практическая конференция «Современные технологии в образовательных системах: теория и передовой опыт», Стерлитамак, Русия, 2016. УДК 372851.51985 Русия

Маринова, Виолета (2016) Маринова, В., П. Костова, С. Марков, СУТЬ, СТРУКТУРА И СМыСЛ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПРОФЕССИОНАЛОВ. Международна научна конференция - БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СТЕРЛИТАМАКСКИЙ ФИЛИАЛ, ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, V Всероссийская научно-практическая конференция «МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ И СИСТЕМ», Стерлитамак, Русия, 2016. УДК 519.245:678.7 Русия

Маринова, Виолета (2004) Развитие на мисленето и творческите способности чрез самостоятелно сьставяне и решаване на обратни задачи в обучението по математика Юбилейна научна конференция – 20 години ПФ, Велико Търново

Маринова, Виолета (2016) Старирадева, Й., В. Маринова, С. Марков, ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВЪВ ВУЗ В КОНТЕКСТА НА КОМПЕТЕНТНОСТНИЯ ПОДХОД. Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2016, 11 – 13 ноември 2016 г., гр. Шумен, организирана от ШУ „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2016. ISSN: 1314-3921

Маринова, Виолета (2016) Старирадева, Й., В. Маринова, С. Марков, УСЛОВИЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА КОМПЕТЕНТНОСТНИЯ ПОДХОД В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВЪВ ВУЗ. Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2016, 11 – 13 ноември 2016 г., гр. Шумен, организирана от ШУ „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2016. ISSN: 1314-3921

Минев, Тодор (1993) ГРАЖДАНСКО УЧЕНИЕ /Т.Минев и съавтори/ Бургас

Млячкова, Маринета (2013) "NEED TO DEVELOP ASSOCIATIVE AND FIGURATIVE THINKING OF STUDENTS OF ART /PAINTING/" Сборник на International scientific practical conference „ART, DESIGN AND ART EDUCATION: METHODS AND EXPERIENCES OF CREATIVITY DEVELOPMENT”, KAUNo Kolegija/ UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES JUSTINAS VIENOŽINSKIS FACULTY of arts University of Liepaja, Kaunas /Lithuania/

Млячкова, Маринета (2014) "ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ И СРЕДСТВА ЗА ОБУЧЕНИЕ В ЗАНЯТИЯТА ПО ЖИВОПИС. СЪВРЕМЕННИ СТРАТЕГИИ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ НА ЖИВОПИСНА КОМПОЗИЦИЯ" Международна научна конференция „От сетивното към визуалното – изследователски аспекти” (28-29.11.2014г., В. Търново, Факултет по изобразително изкуство, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”)

Млячкова, Маринета (2014) „Необходимост от развиване на асоциативно-образното мислене на студентите, които изучават изобразително изкуство – живопис” „Богословски висник”, научно издание-сборник от научни статии на Черновитски национален университет „Юрий Федкович”, гр. Черновци, Украйна

Млячкова, Маринета (2014) „Обогатяване на систематичния подход за преподаване на живописна композиция във Факултета по изобразително изкуство, чрез развиване на асоциативно-образното мислене на студентите” Списание „Педагогически алманах” (кн. 2/2014 г.), на Педагогически факултет при ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”

Млячкова, Маринета (2013) „Приносът на художника Георги Стойков при създаването на систематичен подход за преподаване на живописна композиция във Факултета по изобразително изкуство” Юбилейната международна научна конференция „50 години Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий” (май 2013 г., В. Търново, Факултет по изобразително изкуство, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”)

Некова, Мариела (2010) Анализ на туристическите ресурси по маршрута град Велико Търново – град Шипка Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа, Първа научна конференция

Некова, Мариела (2013) Климатът на Северна Централна България като природен рекреационен ресурс Юбилейна международна научна конференция „50 години ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

Некова, Мариела (2014) Настанителната база на туризма в Северна Централна България: динамика и териториално разпределение Сборник „30 години Катедра „География” във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

Некова, Мариела (2011) Област Велико Търново като модел за туристическа дестинация Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа, Втора научна конференция

Некова, Мариела (2015) Опит за определяне и лимитиране на туристически локализации в Централна Северна България Балканите – език, история, култура, Пета международна научна конференция

Некова, Мариела (2013) Релефът като природен рекреационно-туристически ресурс (по примера на Северна Централна България) Сборник Първи научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

Некова, Мариела (2012) Ролята на демографския фактор за развитието на туризма в Северна Централна България Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа, Трета научна конференция

Некова, Мариела (2010) Туристически ресурси – анализ и оценка България, българите и Европа – мит, история, съвремие

Николова, Марияна (2012) Problem-based learning approach in Information Technology Proceedings, Volume 51, book 6.1, Mathematics, Informatics and Physics, Ruse, 2012.

Николова, Марияна (2003) Аспекти при използване на мултимедийна компютърна презентация в училище Международна научно-практическа конференция, Стопанска академия, Академично издателство „Д.А.Ценов”, Свищов, 2003, (433-439).

Николова, Марияна (2006) Информационни технологии V-VIII клас, учебно пособие за учители Университетско издателство „Св.Св.Кирил и Методий”, В.Търново 2006 г., ISBN 978-954-524-536-7.

Николова, Марияна (2005) Информационните и комуникационните технологии като обект на изучаване в българското училище – учебни дисциплини, учебно съдържание, стратегии и проблеми Педагогически алманах, Педагогическо списание на ВТУ „Св.Св.Кирил и Методий”, В.Търново, 2005, бр.1-2, (108-125).

Николова, Марияна (2001) Обучението по компютърни и информационни технологии за възрастни Научна конференция „Математика и методика на обучението по математика и информатика”, Сборник научни трудове, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шуменски Университет, Шумен, 2001, (136-140).

Николова, Марияна (2012) Проблемно-базираният и проектният подход в обучението по информационни технологии – необходимост и възможности Издателство Абагар, В.Търново, 2012 г., ISBN 978-619-168-003-0.

Николова, Марияна (2013) Проектите като образователна технология в обучението по информационни технологии Юбилейна научно-приложна конференция „Математика, информатика и компютърни науки”, 50 г. ВТУ”Св.Св.Кирил и Методий”, 2013.

Николова, Марияна (2011