Публикации в научна област/раздел Педагогика на обучението по… / Pedagogy of Teaching…


Александрова, Силвия (2008) История и цивилизация: 10 примерни теста за зрелостен изпит. София: Регалия 6, 2008, 208 с., ISBN 978-954-745-136-0

Алексиева, Милена (2015) Aнaлиз нa нивoтo нa физичeскoтo рaзвитиe нa 7-, 8- и 9-гoдишни учeници слeд прилoжeн игрoви пoдхoд при oбучeниe пo минибaскeтбoл Пeдaгoгичeски aлмaнaх/кн.2, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Алексиева, Милена (2016) Changes in the physical capability of 8 and 9 year old students after applied game approach Journal of Physical Education and Sport ® (JPES), 16(1), Art 14, pp. 84 – 87

Алексиева, Милена (2009) Анализ на преподаването на основните цели на баскетболната игра в началния етап на основната образователна степен Педагогически алманах, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2009/2

Алексиева, Милена (2011) Баскетбол – теоретически основи I&B

Алексиева, Милена (2016) Баскетбол в училище „Ай анд Би“, В. Търново, ISBN: 978-619-7281-09-5

Алексиева, Милена (2004) Варианти за популяризирането на минибаскетбола в България, заимствани от страни с традиции в развитието му Сборник трудове “Формиране на готовност за оцеляване”

Алексиева, Милена (2009) Влияние на специализирана методика за начално обучение по баскетбол върху физическото развитие и специфичната работоспособност на 9-10-годишни момчета

Алексиева, Милена (2014) Зелена светлина за игрите „Фабер“, В. Търново, ISBN: 978-619-00-0156-0

Алексиева, Милена (2013) Игрите в началното училище В. Търново, „Фабер”. ISBN 978-954-400-953-3

Алексиева, Милена (2016) Игровият подход в обучението по баскетбол „Ай анд Би“, В. Търново, ISBN: 978-619-7281-05-7

Алексиева, Милена (2010) Игровият подход в обучението по минибаскетбол Сп. Спорт и наука, 2010/6

Алексиева, Милена (2007) Изследване ефективността от прилагане нова методика при усвояването на техническия елемент „дрибъл” в началното обучение по минибаскетбол сп. Спорт и наука 2007/5

Алексиева, Милена (2012) Начално обучение по баскетбол – практико-педагогически аспекти „Фабер“, В. Търново 978-954-400-686-0

Алексиева, Милена (2013) Определяне игровото съдържание на учебния материал в ядро „Спортни игри” при ученици от начален етап на основната образователна степен Сп. Спорт и наука, С. 2013/3

Алексиева, Милена (2015) Сравнителен анализ на показатели за физическо развитие при ученици от начален етап на основната образователна степен Спорт и наука, с. 186, Изв. брой 5, ISSN: 1310-3393

Алексиева, Милена (2015) Устaнoвявaнe нивoтo нa физичeскaтa дeeспoсoбнoст нa 7-, 8- и 9-гoдишни учeници слeд прилoжeн игрoви пoдхoд Спорт и наука, с. 186, Изв. бр. 5, С. ISSN 1310-3393

Алексиева, Милена (2007) Характеристика на средното равнище и разсейването на показатели, информиращи за ефективността от нова методика по минихандбал и минибаскетбол сб. „Кинезиология – 2007”

Аркадиев, Димитър (2011) Демография. Учебни материали за дистанционно обучение (електронен вариант). Център по образователни технологии към ВТУ - Велико Търново, 2011.

Аркадиев, Димитър (2009) Икономическа статистика. Учебни материали за дистанционно обучение (електронен вариант). Център за образователни технологии към ВТУ - Велико Търново, 2009.

Аркадиев, Димитър (2015) МЕЖДУ ТРАДИЦИЯТА, МОДЕРНОСТТА И ПРАКТИКАТА: НЯКОИ ВИЖДАНИЯ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ НА СТАТИСТИКА НА ИКОНОМИСТИ Сп. Статистика, София, НСИ, 2015, кн.2, с. 70-93. ISSN: 1310-7410.

Аркадиев, Димитър (2001) Някои размисли и виждания върху преподаването на статистика за икономисти Сб. Актуални проблеми на обучението на студентите по статистика в България и взаимодействието между статистическата теория и практика, С.,УНСС, 2001, с.19-31.

Аркадиев, Димитър (2000) Преподаване на статистика за икономисти Сб. Количествени методи в икономиката - класика и новаторство. Свищов,2000, с.372-380

Аркадиев, Димитър (2003) Преподаване на статистика за икономисти - предизвикателства в съвременните условия Сб. Предизвикателствата на информационното общество пред статистиката и математиката - век XXI. Свищов,2003, с. 359-364. ISBN: 954-23-0158-8.

Аркадиев, Димитър (1990) Ръководство за упражнения по статистика София, Земиздат,1990, 159 с., Код:05-9534621223,4805-159-90

Аркадиев, Димитър (2003) Статистика.Учебни материали за дистанционно обучение (електронен вариант). ВТУ”Св.св. Кирил и Методий”. Център за образователни технологии, 2003.

Аркадиев, Димитър (2007) Финансова иконометрия. Учебни материали за дистанционно обучение (електронен вариант). Център за образователни технологии към ВТУ - Велико Търново, 2007.

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2015) Changes in the End Feel of the Elbow Joint during Recovery Process after Conservatively Treated Stable Fractures. Proceedings of the 8th Annual International Conference: Physical Education, Sport and Health, 19th - 20th November, 2015, Pitesti, Romania. Series Publications Title: Scientific Report Physical Education and Sport, volume 19 (2/2015), pp. 485-490. ISSN: 1453-1194

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2013) Elbow Stiffness – Nature and Ethiopathogenesis. Research in Kinesiology, 2013, vol. 41, 1/2013, pp.111-116. Print ISSN: 1857-7679

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2016) Influence of Flat Foot on Body Posture at Students from Veliko Tarnovo University. Сборник трудове от Международна научна конференция „Педагогическото образование – традиции и съвременност”, 25-26 ноември, 2016, Велико Търново. Редактор/Рени Христова-Коцева. Велико Търново: I and B, 2016, с. ISSN 2534-9317.

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2014) Recovery of the Complex Elbow Function after Stable Intra-Articular Fractures. Proceedings of the 7th Annual International Conference: Physical Education, Sport and Health, 14th - 15th November, 2014, Pitesti, Romania. Series Publications Title: Scientific Report Physical Education and Sport, volume 18 1/2014, pp. 28-34. ISSN: 1453-1194

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2010) Анализ на тенденциите за формиране и развитие на пазара на спортни стоки в Европа и Северна Америка в началото на XXI век. Сб. от Научна конференция с международно участие „25 години Педагогически факултет”, Великотърновски университет „Св., св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 6-7 ноември, 2009 г. Ред. Р. Кузманова-Карталова. Велико Търново: Фабер, 2010, с. 587-591. ISBN 978-954-400-422-4

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2014) Добрата поза при малките деца. Сборник трудове от Юбилейна международна научна конференция "30 години Педагогически факултет", ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 21-ви ноември, 2014, Велико Търново. Редактор/Рени Христова-Коцева. Велико Търново: Фабер, 2015, с. 491-498. ISBN 978-619-00-0352-6

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2010) Изследване ефекта на някои мануални техники върху възстановяването на подвижността в лакътната става след оперативно лечение на вътреставни фрактури. Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев”, 2010, том 49/2010, серия 8.1, с. 64-68. Print 1311-3321

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2016) Кинезитерапия след стабилни лакътни фрактури. Велико Търново: Ай анд Би, 2016, 211 с. ISBN 978-954-9689-87-7

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2009) Опит за изграждане на методика за ежедневна оценка на болката и функционалния дефицит в областта на лакътната става след прекарани травматични увреждания. Научни трудове на Русенски университет "Ангел Кънчев", 2009, том 48/2009, серия 8.1, с. 28-33. Print ISSN 1311-3321

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2016) Относно дисциплината „Физическо възпитание и спорт” при ученици със специални образователни потребности. Сп. Спорт и наука, 2016, бр. 2/2016, с. ISSN 1310-3393

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2015) Оценката на стойката на децата в миналото и днес. Сборник доклади от научна конференция “Европейски стандарти в спортното образование”, 1-ви юни, 2015, Враца. Редактор/Стефан Стойков. Велико Търново: Ай анд Би, 2015, с. 30-36. ISBN 978-954-9689-79-2

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2013) Проучване мнението на студентите относно качеството на обучение в специалност "Педагогика на обучението по физическо възпитание" във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий". Сп. Спорт и наука, 2013, бр. 2/2013, с,109-117. Print ISSN 1310-3393

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2015) Проучване мнението на ученици от начален етап на основна образователна степен относно провеждането на модул „Туризъм”. Сп. Спорт и наука, 2015, изв. бр. 2/2015, с.49-58. Print ISSN 1310-3393

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2011) Проучване на етиологичните и патогенетичните фактори на ставната контрактура. Сборник от Трета международна научна конференция „Кинезиология ‘2011”, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”, 27-28 октомври, 2011. Редактор/Людми Петров. Велико Търново: Ай анд Би, 2011,с. 302-305. Print ISSN 1313-244X

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2013) Проучване на нагласите и очакванията на кандидатстващи за специалност Педагогика на обучението по физическо възпитание към ВТУ "Св. св. Кирил и Методий". Сборник от Международна научна конференция “Европейски стандарти в спортното образование”, 31 май – 1 юни, 2013, Враца. Редактор/Димитронка Цонкова. Велико Търново: Ай анд Би, 2013, с. 443-450. Print ISBN 978-954-9689-79-2

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2009) Проучване на средствата и методите на Кинезитерапия прилагани в областта на лакътната става с цел преодоляване на функционалния дефицит. Научни трудове на Русенски университет "Ангел Кънчев", 2009, том 48/2009, серия 8.1, с. 41-46. Print ISSN 1311-3321

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2011) Проучване на студентското мнение относно въпроса за интеграцията на деца със специални потребности в масовото училище. Сборник от Трета международна научна конференция „Кинезиология ‘2011”, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”, 27-28 октомври, 2011. Редактор/Людми Петров. Велико Търново: Ай анд Би, 2011, с. 306-309. Print ISSN 1313-244X

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2014) Профилактика на гръбначните изкривявания и физическо възпитание. Сборник трудове от Юбилейна международна научна конференция "30 години Педагогически факултет", ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 21-ви ноември, 2014, Велико Търново. Редактор/Рени Христова-Коцева. Велико Търново: Фабер, 2015, с. 453-458. ISBN 978-619-00-0352-6

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2015) Работна книга по методика на физическото възпитание – професионално практическо обучение. Велико Търново: Ай анд Би, 2015, с. 121. ISBN 978-954-9689-96-9

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2009) Системен подход за диагностика на функционалния дефицит в областта на лакътната става след прекарани травматични увреждания. Сп. Педагогически алманах, 2009, бр. 2, Print ISSN 1310-358Х

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2010) Сравнителен анализ на соматотипологична характеристика на занимаващи се със спортна и художествена гимнастика и спортуващи други спортове деца на 9-10 годишна възраст. Сп. Спорт и наука, 2010, бр. 4/2010, с. 166-170. Print ISSN 1310-3393

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2015) Травматизъм в спортното катерене. Сборник трудове от Международна научна конференция „Педагогическото бразование – традиции и съвременност”, 20 – 21 ноември 2015, Велико Търново. Редактор/Рени Христова-Коцева. Велико Търново: I and B, 2015, с. ISSN 2534-9317

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2015) Условия и възможности за ски туризъм в курорта Банско – анализ на потребителското мнение. Сборник доклади от научна конференция “Европейски стандарти в спортното образование”, 1-ви юни, 2015, Враца. Редактор/Стефан Стойков. Велико Търново: Ай анд Би, 2015, с.54-59. ISBN 978-954-9689-79-2

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2011) Функционални резултати от комплексна кинезитерапия след консервативно лечение на вътреставни фрактури в лакътната става. Научни трудове на Русенски университет "Ангел Кънчев", 2011, том 5/2011, серия 8.1, с. 20-25. Print ISSN 1311-3321

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2014) Функционално възстановяване на лакътния комплекс след консервативно лекувани фрактури на лакътната става. Дисертационен труд. Велико Търново, Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", 2014, 216 с.

Буюклиева, Стефка (2016) Девети математически турнир на ВТУ за ученици сп. Математика, бр.3, 2016, стр. 37-41.

Бялмаркова, Петя (2015) 3D технологиите като електронен образователен ресурс Сборник доклади Юбилейна международна научна конференция „25 години факултет Математика и информатика“, ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий“, Велико Търново, България

Великова, Силвия (2014) A journey into the world around and the world within: A case study of three Bulgarian students’ learning mobility experiences. Internationalization in teacher education: Mobilities. / Pia-Maria Rabensteiner & Gerhard Rabensteiner (eds.) - Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren GmbH, 2014, pp. 17-40, ISBN: 978-3-8340-1394-1.

Великова, Силвия (2016) Academic Discourse Comprehension Strategies in Listening to Lectures delivered in English as a Foreign Language Veliko Turnovo: St Cyril and St Methodius University of Veliko Turnovo. - pp. 244.

Великова, Силвия (2009) Implementing the European Portfolio for Student Teachers of Languages in a lifelong learning context In Pia-Maria Rabensteiner, & Eero Ropo (eds), European Dimension in Education and Teaching: Indentity and Values in Education. Schneider Verlag Hohengehren, 93-106, ISBN: 978-38340-0651-6

Великова, Силвия (2011) Listening and cross-cultural understanding in conversation (with a focus on American Culture) 20th BETA-IATEFL Annual International Conference “Creativity in Language Teaching – Reaching out to the New Generation of Learners”, 29. 04-01. 05 2011, New Bulgarian University, Sofia, Bulgaria, ISSN 1311-7351 (Co-author: Daniel Perez) http://www.beta-iatefl.org/2873/blog-publications/listening-and-cross-cultural-understanding-in-conversation-with-a-focus-on-american-culture/

Великова, Силвия (2009) Listening to academic lectures in English as а foreign language In Dimitrov, N. & B. Borisova (eds), Трудове на Великотърновския университет, „Св. св. Кирил и Методий”, Филологически факултет, книга 1, том 31 Модернизация на хуманитарното образование в условията на Болонския процес в страните от Европейския съюз и в Русия, България, Велико Търново 28-29.05. 2009, 231-245, ISSN 0204-6369. //Trudove na Velikotŭrnovskii︠a︡ universitet "Sv. Sv. Kiril i Metodiĭ," Filologicheski fakultet (Travaux de l'Université "St. St. Cyrille et Methode" de V. Tirnovo, Faculté philologique) book 1, volume 31, Modernization of Humanities Education in the Context of the Bologna Process in the Countries of the European Union and Russia, Veliko Turnovo 28-29.05. 2009, 231-245, ISSN 0204-6369

Великова, Силвия (2009) Listening to second language lectures: Student learning style preferences and perceived strategy use In Madlen Danova & Milena Katsarska (Eds.) Intercultural communication, proceedings of the International Conference of the Bulgarian American Studies Association and the Bulgarian Society for British Studies - Plovdiv 2006 (pp. 485-498). Sofia: POLIS Publishers. ISBN 978-954-796-030-5

Великова, Силвия (2002) Quality in Foreign Language Teaching: Assessment Criteria for Secondary Schools British Council Bulgaria, 47pp., ISBN-10: 954-91830-2-5 (co-authors Harakchiyska, Ts., Stefanova, E., Iordanova, M., Angelova, V., Ivanova, I., Geshev, G., Dimitrova, S. & S. Tashevska)

Великова, Силвия (2002) Raising learners’ awareness of the social dynamics of listening in the context of teaching English as a foreign language In Katsarska (Ed.), Dialogues: American Studies in an international context. 10th Anniversary of American and British Studies at Plovdiv University. Jubilee Conference of Plovdiv University (pp. 373-376). Plovdiv: Zombori. ISBN 954-91615-1-X

Великова, Силвия (2015) Strategies for L2 lecture comprehension: An intervention study. Research Result. Theoretical and Applied Linguistics Series. - Belgorod: Belgorod National Research University, 2015, vol. 1, 3(5), 117-126. ISSN 2313-8912, doi: 10.18413 / 2313-8912-2015-1-3-117-126.

Великова, Силвия (2012) The Cambridge Grammar of English in the ELT classroom: Teaching selected features of spoken English. Humanising Language Teaching Magazine - HLT Magazine and Pilgrims Limited, February 2012, issue 1. ISSN 1755-9715. http://www.hltmag.co.uk/feb12/idea.html

Великова, Силвия (2006) The European dimension in initial English language teacher education in Bulgaria The Language Policy of the EU and European University Education, Veliko Turnovo 5 - 7 October 2005, Conference Proceedings, Vol. 1, 195-201, ISBN-10: 9547361422; ISBN 13: 9789547361423.

Великова, Силвия (2013) Using the European Portfolio for Student Teachers of Languages (EPOSTL) to scaffold reflective teacher learning in English language teacher education. Innovations in pre-service education and training for English language teachers. / Julian Edge & Steve Mann (eds.). - London: British Council UK, 2013, pp. 201-216. ISBN 978-0-86355-702-6. http://www.teachingenglish.org.uk/sites/teacheng/files/C442_Innovations_PRESETT_FINAL_WEB%20ONLY_v2.pdf

Великова, Силвия (2002) Базово проучване на подготовката на учители по английски език в България (2001-2002) Томас, Д., Димитрова, С., Гешев, Г. и С. Ташевска (ред.) British Council Bulgaria, авторски колектив, ISBN 954-91239-1-X (aвторски колектив)

Великова, Силвия (2009) Внедряване на Европейско портфолио за стажант-преподаватели по езици в контекста на учене през целия живот” In Pia-Maria Rabensteiner & Eero Ropo (eds), European Dimension in Education and Teaching: Indentity and Values in Education, Schneider Verlag Hohengehren, 107–119, ISBN: 978-38340-0651-6

Великова, Силвия (2006) Европейско портфолио за бъдещи учители по езици - Грац 2006 сп. "Чуждоезиково обучение", МОН, 5, стр. 75-77

Великова, Силвия (2002) Качествено преподаване на чужд език Британски съвет, България, ISBN-13: 978-954-91830-2-3 (съавтори: Харакчийска, Ц., Стефанова, Е., Йорданова, М., Ангелова, В., Иванова, И., Великова, С., Гешев, Г., Димитрова, С. и Ташевска)

Великова, Силвия (2012) Обучението по активно слушане: Kъм интегриран подход за развиване на умения за слушане на чужд език. European dimension in education and teaching: New perspective to European instruction. / Pia-Maria Rabensteiner & Eero Ropo (eds.). - Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren GmbH, 2012, pp. 80-97. ISBN 978-3-8340-1056-8.

Великова, Силвия (2006) Стандарт за качествено преподаване на чужд език в България: оценяване на професионалната компетентност на учителя чрез наблюдение на урочната практика сп. “Чуждоезиково обучение”, кн. 6, 2006, стр. 34-51 ISSN 0205 - 1834 (авторски колектив)

Великова, Силвия (2016) Стратегии за разбиране на академичния дискурс при слухово възприемане на лекции на английски език като чужд (автореферат на дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор”) Велико Търново: Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", 2006. - 52 с.

Великова, Силвия (2005) Стратегии за слушане в академичния дискурс Език и стратегии в обучението. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”. стр. 277-284, ISBN 954-524 475-5

Върбанова, Маргарита (2016) Animated drawings in the studying of trigonometric function in the school maths lessons. Reports Awarded with "Best Paper" Cristal Prize. 55-та годишна конференция на Русенския университет. Интелигентна специализация – иновативна стратегия за регионална икономическа трансформация. / Русе: Русенски университет "Ангел Кънчев", 27-28.10.2016 г. /(с. 298-303). ISSN 1311-3321. 1.

Върбанова, Маргарита (2016) Аритметичен или алгебричен подход при решаване на задачи в началната училищна математика // Математика и информатика. – София: АЗ БУКИ. Национално издателство за образование и наука, 2016, брой 1 (с. 11-29 ). ISSN 1310-2230 (Print), ISSN 1314-8532 (Online)

Върбанова, Маргарита (2005) Векторно-алгебричен метод за решаване на геометрични задачи от лица и обеми “ВЕДА-СЛОВЕНА – ЖГ, София, 103 с. ISBN 954-8510-90-1

Върбанова, Маргарита (2014) Дидактически възможности за пропедевтика на елементарни алгебрични знания в обучението по математика в началните класове Научни трудове, том 53, серия 6.2. Педагогика и психология. История, етнология и фолклор. Отговорен редактор проф. д-р Ангел Смрикаров. -Русе: Русенски университет "Ангел Кънчев", 24-25.10.2014 г. /(с. 113-117). ISSN 1311-3321.

Върбанова, Маргарита (2015) Дидактически модели - матрични диаграми в училищния курс по математика 5. - 9. клас Научни трудове, том 54, серия 6.4. . Образование - изследвания и иновации./ Отговорен редактор проф. д-р Ангел Смрикаров. - Русе: Русенски университет "Ангел Кънчев", 9 - 10.10.2015 г. , том 54, серия 6.4. (с.26-30). ISSN 1311-3321

Върбанова, Маргарита (2012) Една занимателна игра "130 години предучилищно образование в България”: Юбилейна международна университетска конференция. - В. Търново: ВТУ "Св. св. Кирил и Методий". - (с. 367 – 371). ISBN 978 - 954 - 524 - 842 – 9

Върбанова, Маргарита (2006) За методиката на елементарните аритметични операции в обучението по математика в началното училище. “ВЕДА СЛОВЕНА- ЖГ”, София

Върбанова, Маргарита (2013) МАТЕМАТИКА. Състав на числата от 1 до 10 Пловдив : Астарта. – 44 страници. ISBN 978-954-350-169-3

Върбанова, Маргарита (2013) Методика на обучението по математика в началните класове Пловдив: Астарта. – 463 с. ISBN 978-954-350-171-7

Върбанова, Маргарита (2000) Методически проблеми на обучението по математика в 1-6 клас В. Търново: Faber. - (с. 112). ISBN 954-9541-80-0

Върбанова, Маргарита (2013) Мисли за човека, преподавателя и учения, професор, доктор на педагогическите науки ИВАН ГАНЧЕВ Математика и математическо образование. - Доклади на 42 пролетна конференция на Съюза на математиците в България. – София, (с. 42 – 53). ISSN 1313-3330.

Върбанова, Маргарита (2016) Ойлер-Вен диаграми или MZ-карти в началната училищна математика // Математика и информатика. – София: АЗ БУКИ. Национално издателство за образование и наука, 2016, брой 2 (с. 143-170 ).ISSN 1310-2230 (Print), ISSN 1314-8532 (Online).

Върбанова, Маргарита (2001) Ръководство за семинарни упражнения по Методика на обучението по математика в началните класове. Университетско издателство “Св. Константин Преславски”, гр. Шумен, 139 с. ISBN 954-577-098-8

Върбанова, Маргарита (2013) С един поглед Математика в 5. - 7. клас. Аритметика и алгебра (част 1). София: КЛЕТ България ЕООД, 2013.ISBN: 978-954-334-140-2.

Върбанова, Маргарита (0) С един поглед Математика в 8.- 12. клас. Алгебра (част 1). София: КЛЕТ България ЕООД

Върбанова, Маргарита (0) С един поглед Математика в 8.- 12. клас. Геометрия (част 2). София: КЛЕТ България ЕООД

Върбанова, Маргарита (2013) СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛНО МОДЕЛИРАНЕ В НАЧАЛНАТА УЧИЛИЩНА МАТЕМАТИКА Пловдив : Астарта. -186. ISBN: 978-954-350-175-5

Върбанова, Маргарита (2015) Съставни аритметични задачи. Структурно–технологичен модел и mz-карта на задачата. Текстови задачи // Математика и информатика. – София: АЗ БУКИ. Национално издателство за образование и наука, 2015, брой 4 (с. 343-375).ISSN 1310-2230 (Print), ISSN 1314-8532 (Online).

Върбанова, Маргарита (2009) Успех на изпита след 4. клас. Математика. София: Издателство PONS, 2009, 120 с. ISBN 978-954-344-104-4

Ганева, Ана (2013) Борисова, А. Народното пеене – автентично и… „академично” Сборник от юбилейна научна конференция, посветена на петдесет годишния юбилей на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" Велико Търново, 2015. (с. 473-479) ISBN 978-619-208-001-3

Ганева, Ана (2013) Борисова, А. Овладяването на българската народнопесенна орнаментика в часа по народно пеене като основа за развитие на певческите умения (Анализ на емпирични данни от подготвителния етап на педагогически експеримент). Сборник от първи научен семинар по проект „Развитие на академичния състав на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2013, 676–687 ISBN 978-954-400-957-1

Ганева, Ана (2015) Борисова, Ана. Северняшки славеи. Народни песни с клавирен съпровод - Iч. ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2015 (с. 5-91) IBSN 979-0-707690-07-9

Ганева, Ана (2012) Орнаментиката на българската народна песен – фолклористични и педагогически аспекти НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - том 51, серия 6.3 ISSN 1311-3321

Ганева, Ана (2013) Особености на обучението по народно пеене в извънкласните училищни форми на читалищен принцип и в музикално-педагогическите университетски специалности Доклад от научна конференция, Хисаря, 2013г.

Георгиева, Виолета (2006) Stoycheva, Violeta. History Project 2006. Enjoying Teaching – Oral History in the Classroom. Teachers’ Guide. IIZ/DVV- SEE Regional Office-Sofia, Sofia, 103 pp. On-line publication in Albanian, Bulgarian and Serbian – http://www.historyproject.dvv-international.org (последна актуализация 15.12.2016).

Георгиева, Виолета (2009) Stoycheva, Violeta. History Project 2008. Balkan Stories – Good Practices on History Teaching in South Eastern Europe. Teacher’s Guide & DVD. DVV International - SEE Regional Office, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, COBISS.BH-ID 17255174, 83 p. Author: pp. 9–12, 16–21.

Георгиева, Виолета (2003) Understanding a shared past, learning for the future. Teacher’s guide (co-author) На албански, английски, български, македонски език и CD-rom. EUROCLIO. Скопие: ИК „Напредък“, ISBN 954-91330-1-Х, 380 стр. Информация на: www.euroclio.eu/

Георгиева, Виолета (2011) Георгиева, Виолета. Анализ на резултатите от външно оценяване по обществени науки за учебните 2007/2008 и 2008/2009 г. Национално оценяване в българската образователна система. Научно изследване. София: МОМН, (е-вариант, CD)

Георгиева, Виолета (2001) История и цивилизация за 11. клас. Тестове (съавтор) Слово, Велико Търново, ISBN 954 439 710-8, 104 с.

Георгиева, Виолета (2001) История и цивилизация. Учебник за 11. клас. (съавтор) Слово, Велико Търново, ISBN 954 439 701-9, 359 стр.

Георгиева, Виолета (2001) История и цивилизация. Учебник за 11. клас. Профилирана подготовка (съавтор) Слово, Велико Търново, ISBN 954 439 702-7, 167 стр.

Георгиева, Виолета (2002) Мъже&жени различни и равни. Ресурсна книга (автор на методическата част, съставител и редактор) Европейски информационен център. Велико Търново, ISBN 954-90888-2-0, 146 стр.

Георгиева, Виолета (2004) Практикум по джендър образование. Методически разработки (съавтор и редактор) Европейски информационен център, Велико Търново (съавтор: с. 3, 4–14; автор: с. 25–32, 42–44), ISBN 954-90888-8-Х, 74 стр.

Георгиева, Виолета (2006) Стойчева, Виолета. Да преподаваме джендър равенство. /Teaching Gender Equality. Велико Търново: ПИК, ISBN-13: 978-954-736-152-2, 152 стр. Съавтор: с. 7–25; автор: с. 26–68, 89–112, 123–132, 147–152 (бълг. език) V. Turnovo: PIC, ISBN-10 954-736-152-Х, 144 p. Сo-author: pp. 7–25, author: pp. 26–67, 88–111, 121–130 (En)

Георгиева, Виолета (2014) Стойчева, Виолета. Дванадесет нови примерни теста за зрелостен изпит по история и цивилизация. София: Регалия-6, ISBN 978-954-745-234-3, 271 стр.

Георгиева, Виолета (2008) Стойчева, Виолета. История и цивилизация: 10 примерни теста за зрелостен изпит. София: „Регалия 6”, ISBN 978-954-745-136-0, 208 стр.

Георгиева, Виолета (2010) Стойчева, Виолета. Обединени в различието. Учебни материали за учителя. Европейски информационен център, Велико Търново: „Мареа-Дизайн”, ISBN 978-954-91864-4-4, 143 стр.

Георгиева, Виолета (1998) Тестове по история на България (за зрелостници и кандидат-студенти) (съавтор) Слово, Велико Търново, ISBN 954 439 513-Х, 239 стр.

Георгиева, Иванка (2015) Some learners’ errors in teaching secondary school mathematics In: Смрикаров, А. & др. (ред.). Научни трудове на Русенския университет – 2015, том 54, серия 6.4 Oбразование – изследвания и иновации. Русе: Издателски център при Русенски университет „Ангел Кънчев”.

Георгиева, Иванка (2012) Връзките събиране – изваждане и умножение – деление в обучението по математика в началните класове Пловдив: Астарта

Георгиева, Иванка (2012) Връзките събиране – изваждане и умножение – деление и пропедевтиката на понятието уравнение в началното обучение по математика София. сп. Педагогика, 5, 852 – 867.

Георгиева, Иванка (2014) Дидактически идеи за решаване на линейни модулни уравнения от вида в обучението по фолклор. Русе: Издателски център при Русенски университет „Ангел Кънчев”. В: Смрикаров, А. & др. (ред.). (сс. 186 – 191). Научни трудове на Русенския университет – 2014, том 53, серия 6.2 Педагогика и психология.

Георгиева, Иванка (2003) Дидактически проблеми на началното обучение по математика (математическите понятия и математическите твърдения) Астарта. В.Търново

Георгиева, Иванка (2003) Задачите за намиране на неизвестен компонент на аритметична операция и приложението им за решаване на текстови задачи в обучението по математика в началните класове Астарта. В.Търново

Георгиева, Иванка (2008) Идеи за пресмятане на сбор и разлика с преминаване с числата до 20 в обучението по математика в първи клас Ангелов, Б., Лалчев, З. (ред.). 120 години Софийски университет „Св. Климент Охридски” и развитие на педагогическата наука. София: Веда Словена – ЖГ.

Георгиева, Иванка (2017) Книга за учителя по математика за втори клас София: издателство Питагор

Георгиева, Иванка (2002) Методика на обучението по математика в началните класове - специална част Астарта. В.Търново

Георгиева, Иванка (2010) Методика на обучението по математика в началното училище Пловдив: Астарта

Георгиева, Иванка (2013) Методът на уравненията за решаване на текстови задачи в началното обучение по математика (сс. 50 – 54). В: Смрикаров, А. & др. (ред.). Научни трудове на Русенския университет – 2013, том 52, серия 6.2 Педагогика и психология. История, етнология и фолклор. Русе: Издателски център при Русенски университет „Ангел Кънчев”.

Георгиева, Иванка (2003) Ръководство за решаване на задачи по училищен курс по геометрия Астарта. В.Търново

Георгиева, Иванка (2004) Семантични аспекти на усвояването на математическите понятия в началното обучение по математика (сс. 342 – 345). В: Легкоступ, П., Георгиева, М., Гълъбова, Д. & Карапенчев, Ж. (ред.). Образованието в глобализиращия се свят. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”.

Гостилов, Стефан (1997) “Калиграфията” – интегрираща дисциплина в обучението на студентите от факултет “Педагогика” към ВТУ”Св. Св. Кирил и Методий” Програма на юбилейна научна конференция с международно участие, Велико Търново

Гостилов, Стефан (2015) Oтнocнo кoдирaщaтa функция нa изкуcтвoтo кaтo невербaлнo cредcтвo зa oбщувaне. Междунaрoднa нaучнa кoнференция „Педaгoгичеcкoтo oбрaзoвaние - трaдиции и cъвременнocт” ВТУ „Cв.св. Кирил и Метoдий”.

Гостилов, Стефан (2013) Oтнocнo някoи cемиoтични acпекти нa езикa нa изoбрaзителнoтo изкуcтвo. Юбилейнa междунaрoднa нaучнa кoнференция „50 гoдини ВТУ „Cв.св. Кирил и Метoдий”.

Гостилов, Стефан (1993) Визуалната комуникация – интегрираща система за ориентиране на 5-6 годишните деца в детската среда Международна научна конференция на тема: “ Хуманизиране на педагогическия процес”. Благоевград

Гостилов, Стефан (1997) Визуалната комуникация на градската среда и възпитателната работа при 5-6 годишни деца Програма на юбилейна научна конференция с международно участие. , Велико Търново

Гостилов, Стефан (1997) Графични знаци и пределното им адаптиране към учебно-възпитателната работа Програма на юбилейна научна конференция с международно участие, Велико Търново

Гостилов, Стефан (2007) Графичните знаци в учебно-възпитателната работа при 5-7 г.деца. Научно- практическа конференция – „125г. предучилищно възпитание”, Свищов

Гостилов, Стефан (1999) Детската градина и семейството в подготовката на децата за писане Програма на юбилейна научна конференция с международно участие. Велико Търново

Гостилов, Стефан (1999) Детската рисунка и реч във владенията на иконичността Програма на юбилейна научна конференция с международно участие. Велико Търново

Гостилов, Стефан (2012) Дисциплините осигуряващи процеса на усвояването на графичната форма на писането – цели, задачи, реализация, перспективи ВТУ. ВТУ Педагогически алманах

Гостилов, Стефан (1999) Енигматичен подход при изграждането на детската рисунка в предучилищна възраст. Програма на юбилейна научна конференция с международно участие. Велико Търново

Гостилов, Стефан (2004) Иконичност, изобразителен език и детската реч Програма на юбилейна научна конференция с международно участие. Велико Търново

Гостилов, Стефан (2004) Композиране на рисунките при 5–7 годишните деца на семиотична основа. Програма на юбилейна научна конференция с международно участие. Велико Търново

Гостилов, Стефан (2015) Методическо ръководство по футбол за деца и младежи с ментални увреждания

Гостилов, Стефан (1993) Невербалните средства за комуникация – основа за изграждане съдържанието на рисунката при 6 годишните деца Сборник от резюмета на научно-практическа конференция на тема: “ Образованието и личността”. Шумен

Гостилов, Стефан (1992) Нов подход за рисуване по даден начален образ чрез използване на семиотична връзка между музикална и изобразителна дейност Сборник материали от научна-практическа конференция на тема: “Педагогически условия за детско творчество”. Велико Търново

Гостилов, Стефан (2016) Относно знаково-символната страна на визуалната комуникация. Трета докторантска научна сесия ВТУ „Св.св. Кирил и Метoдий”, В. Търново.

Гостилов, Стефан (1993) Педагогическото взаимодействие при консултиране на базовите учители по изобразителни дейности Сборник разюмета от семинара на тема: “Актуални проблеми на емпиричното педагогическо изследване”. Смолян

Гостилов, Стефан (1994) Подготовка на децата за писане – задължение и отговорност на учители и родители Програма за провеждане на научно-теоретична конференция на тема: “Семейството като възпитателен фактор”. Велико Търново

Гостилов, Стефан (1997) Практическата работа с широки пера в упражненията по калиграфия със студентите от специалността “ Предучилищна и начална училищна педагогика” Програма на научна сесия 97. Долна Митрополия

Гостилов, Стефан (2008) Предпоставки за семиологичен анализ на рисунката като знак и някои синтагматични отношения спрямо писането. ВТУ Педагогически алманах

Гостилов, Стефан (1994) Психическа и емоционална устойчивост на децата, попаднали в екстремна ситуация на улицата Трета национална научна конференция на тема: “Безопасността в пътното движение за децата от предучилищна възраст”, Велико Търново

Гостилов, Стефан (1997) Реализиране на някои когнитивни функции на знака в детската градина Програма на научна сесия 97. Долна Митрополия

Гостилов, Стефан (2007) Семиотичен модел на визуална комуникация на градската среда. при 5-7 г. деца. Научно- практическа конференция – „125г. предучилищно възпитание”, Свищов

Гостилов, Стефан (2008) Семиотичен подход за осигуряване процесите на трансфер и опериране на кодирана информация в рисуването при 5–7г. деца. С. Предучилищно възпитание кн.8/2008

Гостилов, Стефан (2010) Символната или знаковата природа на детските рисунки. ВТУ Педагогически алманах

Гостилов, Стефан (1992) Усвояване цветността на детската рисунка от студентите – фактор за развитие на детската изобразителна дейност Сборник резюмета от научно-практическа конференция на тема: “Проблеми на образованието в демократизиращото се общество”. Смолян

Гостилов, Стефан (2010) Фотографията и рисунката в и извън владението на иконичността. ВТУ Педагогически алманах

Гълъбова, Даринка (2016) Даринка, Гълъбова (2016) Образователно направление „Математика”, ІІ група. Програмна система „Моливко – играя и зная” за предучилищно образование. Тематично разпределение за втора възрастова група (ЗПУО,2015; ДОИ, Наредба № 5/2016). Изд., „Слово”, 2016, (Onlines) Издателство „Слово”, В. Търново, 2016,(Onlines). изд. Слово, В.Търново

Гълъбова, Даринка (2018) Даринка, Гълъбова (2018) Познавателна книжка по ОН Математика, ІV група. Програмна система „Моливко – играя и зная", ІVгр., изд., „Слово”, 2018. (одобрена от МОН). изд. Слово, В. Търново. изд. Слово, В. Търново

Гълъбова, Даринка (2001) "Здравна математика” със сапуни и вода. Сборник статии на ОМЕП “Здравно възпитание”,

Гълъбова, Даринка (2003) “Интегративни подходи за въвеждане на метрични зависимости в правоъгълен триъгълник”. (на англ.език) Сборник доклади от НТПК с международно участие “Творчество в обучението на таланти”, Русе 3 –7 август, 2003.

Гълъбова, Даринка (2003) “Методика на формиране на елементарни математически представи” (Второ издание на учебник за ВУЗ) Слово, В. Търново

Гълъбова, Даринка (2003) “Професор д-р Марга Янкова Георгиева” в книгата “Професорите на Великотърновски университет”, стр.197 . УИ “Св.св. Кирил и Методий”, В.Търново

Гълъбова, Даринка (2003) “Развиващи игри с детски шахмати за пет – седемгодишни деца” Сборник доклади: ”120 години Предучилищно възпитание”, В.Търново, 2003.

Гълъбова, Даринка (2000) “С Моливко играй и мисли” - учебен комплект от четири познавателни книжки за деца: (3-4), (4-5г.), (5-6г.), (6-7г.) одобрени от МОН Слово, В. Търново

Гълъбова, Даринка (2009) METHOD OF THE PROJECT FOR INTERACTIVE TRAINING IN MATHAMATICAL DIDACTICS Proceedinds of the 6th Mediterranean Conference on Mathematics Edication, 22-26 apil, Plovdiv, Bulgaria.

Гълъбова, Даринка (2012) Гълъбова, Д. Детска математика – и в градината, и у дома забавна е като игра. Четири учебни помагала - Албуми с 32 дидактични картони (съответно за 3-4г.; 4-5г.; 5-6г.; 6-7г. деца от четирите възрастови групи в детската градина) ИК Слово, В. Търново:

Гълъбова, Даринка (2012) Гълъбова, Д. Дидактически модел „Геометрични конструктори за развиване на практическа компетентност на студентите за пробуждащо обучение на 3-7-годишните деца - синергетичен аспект. Сборник доклади от международна научна конференция на Русенски университет; Русе: Печатна база на Русенски университет „А.Кънчев”, 2012 (с.27 - 31) ISSN 1311-3321

Гълъбова, Даринка (2013) Гълъбова, Д. и др.. Синергетични модели на образователни технологии: във висшето педагогическо образование/П.Конакчиева, Д.Йорданова/. В.Търново: ИК Слово, 2013 - с.159 ISBN 978-954-439-987-0

Гълъбова, Даринка (2015) Гълъбова, Д. Формиране на математически компетенции у 5–7-годишните деца чрез моделиране с пръчиците на Кюизинер. Сборник от международна научна конференция "Педагогическото образование – традиции и съвременност". В.Търново: УИ „Св.св. Кирил и Методий“

Гълъбова, Даринка (2010) Гълъбова, Д., М.Бейков ИНТЕГРАЛНИЯТ ПОДХОД ПРИ ИЗУЧАВАНЕ НА МЕТРИЧНИ ЗАВИСИМОСТИ В ПРАВОЪГЪЛЕН ТРИЪГЪЛНИК София, Сп.Математика и информатика, бр.2

Гълъбова, Даринка (2009) Гълъбова, Д., М.Бейков. Интерактивни образователни технологии за стимулиране на критическото мислене при изучаване на “Еднаквости” (8 клас) - (Първа част. Осева симетрия и нейните свойства), София, Сп.Математика и информатика. кн. 4.

Гълъбова, Даринка (2009) Гълъбова, Д., М.Бейков. Интерактивни образователни технологии за стимулиране на критическото мислене при изучаване на “Еднаквости” (8 клас)-(Трета част. Транслация. Еднаквости) София, Сп.Математика и информатика. кн.6

Гълъбова, Даринка (2009) Гълъбова, Д., М.Бейков. Интерактивни образователни технологии за стимулиране на критическото мислене при изучаване на “Еднаквости” (8 клас)-Втора част. Ротация и централна симетрия) София, Сп.Математика и информатика. кн.5

Гълъбова, Даринка (2012) Гълъбова, Д., М.Бейков. Рефлексията в дейността решаване на задачи: върху примери от 9 клас. Математика и информатика - София: , 2, (с.131 – 140)

Гълъбова, Даринка (2011) Гълъбова, Д., Методическата компетентност за прилагане на активни методи в обучението като елемент на професионалната подготовка на учителя по математика Университетско издателство „Еп.Константин Преславски”,Сборник статии, Шумен, (сс.183 -191)

Гълъбова, Даринка (2016) Гълъбова, Д., Н. Делчева. Дидактичен модел „Конструктивна математика за деца“ Педагогика, № 9 - София, (с.1159 – 1173), Алианс принт ISSN 0861-3982 (Print) ISSN 1314-8540 (Online)

Гълъбова, Даринка (2017) Гълъбова, Д.,Й.Илиева. Ролята на конструктивистката образователна среда при измерването на величини от децата в подготвителните предучилищни групи. Сп. Педагогика, No: 6 , Page Range: 731-740, (10 страници)-https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=553401

Гълъбова, Даринка (2016) Даринка, Гълъбова (2016) Образователно направление „Математика”, ІV група. // Програмна система „Моливко – играя и зная” за предучилищно образование. Тематично разпределение за четвърта възрастова група (ЗПУО,2015; ДОИ, Наредба № 5/2016). Изд., „Слово”, 2016. (Onlines) Издателство „Слово”, В. Търново, 2016, (Onlines) изд. Слово, В.Търново

Гълъбова, Даринка (2016) Даринка, Гълъбова (2016) Методически насоки за планиране по Програмна система „Моливко – зная и играя” за предучилищно образование (ЗПУО,2015; ДОИ, Наредба № 5/2016). Изд., „Слово”, 2016. (Onlines) Издателство „Слово”, В. Търново, 2016, (Onlines) изд. Слово, В.Търново

Гълъбова, Даринка (2016) Даринка, Гълъбова (2016) Образователно направление „Математика”, ІІІ група. Програмна система „Моливко – играя и зная" за предучилищно образование. Тематично разпределение за трета възрастова група (ЗПУО,2015; ДОИ, Наредба № 5/2016). Изд., „Слово”, 2016. (Onlines) Издателство „Слово”, В. Търново, 2016,(Onlines) . изд. Слово, В.Търново

Гълъбова, Даринка (2018) Даринка, Гълъбова (2018) Познавателна книжка по ОН Математика (5-6 г.) Програмна система „Моливко – играя и зная”, Трета възрастова група. изд., „Слово”, 2018. (одобрена от МОН). изд. Слово, В. Търново. изд. Слово, В.Търново

Гълъбова, Даринка (2002) Диагностика на математико-познавателните постижения на децата от предучилищна възраст. Регионален комитет на ОМЕП, Сборник доклади ”Детето ХХІ век “, с. 43, В. Търново

Гълъбова, Даринка (2001) Диагностични методи за стимулиране и изследване творческото въображение на децата в предматематическия период. Сп.Предучилищно възпитание, бр. 4, София

Гълъбова, Даринка (2004) Дидактичната система Моливко – математика и логика (резултати от петгодишна апробация). Сборник доклади от НТПК “Съвременни предизвикателства на прехода детска градина-училище”,

Гълъбова, Даринка (2006) Дизайн на математико-техническото взаимодействие в предучилищна възраст Сборник "Математика, информатика, комп.науки", Слово, В.Търново

Гълъбова, Даринка (2004) Доклад “Съвременни аспекти на предматематическата подготовка в някои европейски страни” Сборник от НТПК “Съвременни предизвикателства на прехода детска градина-училище”, Слово, В.Т.

Гълъбова, Даринка (2001) Изследване устойчивостта на вниманието на децата при интегрирани математически и двигателни дейности. Сборник статии на ОМЕП “Здравно възпитание”, В. Търново, 2001.

Гълъбова, Даринка (2009) Иновативна образователна технология «Къща на текстовите задачи» в подготвителна група/клас София, Сп. Предучилищно възпитание, кн.7

Гълъбова, Даринка (2009) Иновационни интерактивни методи и техники при работа с учебни помагала по математика (върху примера на дидактична система “Моливко») София, Сп. Дом, дете, детска градина, кн. 5

Гълъбова, Даринка (2008) Интерактивният метод "Сюжетно планиране" и модернизацията на педагогическото висше образование Сп. Стратегии на образователната и научната политика, кн.4.

Гълъбова, Даринка (2002) Картинни загадки на Моливко” – Познавателни и математически тестове. Поредица от три учебни книжки за 3-4г.; 4-5г.; 5-7 г. Слово, В. Търново

Гълъбова, Даринка (2004) Книга за учителя “Моливко. Вече мога сам” за подготвителна група в детската градина одобрена от МОН Слово, В. Търново

Гълъбова, Даринка (2002) Книга за учителя ”Познавателни и математически тестове “Картинни загадки на Моливко” (3 – 7 г.) Слово, В.Търново

Гълъбова, Даринка (2005) Книга за учителя за ПУВ и подготовка на 4 -5 г. деца. одобрена от МОН Слово, В. Търново

Гълъбова, Даринка (2005) Книга за учителя за ПУВ и подготовка на 6-7 г. деца в подготвителна група/клас в детската градина/ училище. одобрена от МОН Слово, В. Търново

Гълъбова, Даринка (2000) Книга за учителя Приказна математика (3-4 г.): Първо издание. Фабер, В. Търново

Гълъбова, Даринка (2013) Князева, Е. и др. Синергетичният подход във висшето образование: върху примери от математическото образование./С.Гроздев, М.Георгиева, Д.Гълъбова. В.Търново - ИК Слово, 2013. - с.214. ISBN 978-954-439-986-3

Гълъбова, Даринка (2003) Контент – анализ на учебни помагала по математика за подготвителна група в детската градина Сборник от “Юбилейна конференция – 40 години Педагогически факултет”, В.Т.

Гълъбова, Даринка (2009) Концептуален модел “Приказна математика от 3 до 7 г.” за педагогическо взаимодействие в смесена разновъзрастова група Русенски университет и Съюз на учените-гр.Русе, Сборник с доклади от научната конференция, посветена на Деня на народните будители

Гълъбова, Даринка (2004) Логика за най-малките (5 –7 годишни деца). Алманах – годишник научни трудове на Педаг.ф-т. ВТУ

Гълъбова, Даринка (2004) Логически подход в подготовката на децата за училище. Сборник доклади от НТПК “Съвременни предизвикателства на прехода детска градина-училище”,

Гълъбова, Даринка (2003) Математика 0 в подготвителна група ( 5 – 7 г). одобрена от МОН Слово, В.Търново

Гълъбова, Даринка (2000) Математика в игри за детската градина (одобрена от МОН) Слово, В. Търново

Гълъбова, Даринка (2003) Математика за подготвителна група –0 (методически указания за учитела) Слово, В.Търново

Гълъбова, Даринка (2000) Математическа подготовка на децата за училище (одобрена от МОН) Слово, В. Търново

Гълъбова, Даринка (2007) Математически въртележки - дидактични табла Слово, В.Търново

Гълъбова, Даринка (2007) Математически въртележки-в помощ на учителя/ одобрена от МОН Слово, В.Търново

Гълъбова, Даринка (2007) Методика и модели на ТРИЗ-педагогиката в подготвителна група за училище Сборник с доклади, НПК "125г.ПУВ", Свищов

Гълъбова, Даринка (2004) Методика на изучаване на знаците за сравняване на числа в детската градина. Сб. доклади Юбилейна НТК “20г. ПФ” Глобализация в образованието” В. Т. Фабер

Гълъбова, Даринка (2002) Методика на формиране на елементарни математически представи” – І издание АСТАРТА, (обем - 280 страници, първи за ВТУ).

Гълъбова, Даринка (2001) Модел на тестов текущ контрол по Дидактика на математиката. Сп.Математика и информатика, бр.2, София

Гълъбова, Даринка (2010) Модели на рефлективни практики в обучението на бъдещите учители по математика - доклад Юбилейна национална конференция "СИНЕРГЕТИКА И РЕФЛЕКСИЯ" - SREM 2010, ЮЗУ, Благоевград, 10-12.09.2010

Гълъбова, Даринка (2009) Модулно-блоково проблемно обучение и модернизация на висшето педагогическо образование София, Сп. Педагогика, кн.1-2

Гълъбова, Даринка (2005) Моливко в страната математика (3-4 г.) одобрено от МОН Слово, В. Търново

Гълъбова, Даринка (2005) Моливко в страната математика (4 -5 г.) одобрено от МОН Слово, В. Търново

Гълъбова, Даринка (2005) Моливко в страната математика (5-6 г.) одобрено от МОН Слово, В. Търново

Гълъбова, Даринка (2005) Моливко в страната математика (6-7 г.) одобрено от МОН Слово, В. Търново

Гълъбова, Даринка (2004) Моливко. Вече мога сам. Диагностика за подготвителна група на детската градина одобрена от МОН Слово, В. Търново

Гълъбова, Даринка (2005) Моливко. Книга за учителя за трета възрастова група на детската градина (5-6 г. деца) одобрена от МОН Слово, В. Търново

Гълъбова, Даринка (2007) МОТОРИКА за подготвителна група-методически разработки Слово, В.Търново

Гълъбова, Даринка (2007) МОТОРИКА за подготвителна за училище група Слово, В.Търново

Гълъбова, Даринка (2010) МОТОРИКА за трета възрастова група на детската градина (5-6г) - учебно помагало изд. Слово, В.Търново

Гълъбова, Даринка (2003) На моя рецензент (проф. д-р Дина Батоева) Педагогически Алманах – трудове на ВТУ, 2003 / 2005

Гълъбова, Даринка (2009) Нагледно-действена аритметика по метода на Монтесори София, Сп.Начално образование, кн.6

Гълъбова, Даринка (2009) ОВЛАДЯВАНЕ ОТ СТУДЕНТИТЕ НА МАТЕМАТИЧЕСКИ ТРИКОВЕ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ ИНТЕРЕСА НА УЧЕНИЦИТЕ КЪМ МАТЕМАТИКАТА В.Търново, Сборник "25 години Педагогически факултет на ВТУ"-Юбилейна национална научно-приложна конференция

Гълъбова, Даринка (2005) Приказна математика, (3 - 4 г.). (Второ допълнено издание) одобрено от МОН Слово, В. Търново

Гълъбова, Даринка (2006) Приложна програма ДЕТМАТ за студенти от спец.ПНУП и ПУПЧЕ по дисциплината Педагогика на математическата култура Сборник с доклади "Математика, информатикаи компютърни науки", Слово, В.Търново

Гълъбова, Даринка (2003) Програма за подготвителна група /клас в детската градина/училище. МОН -общи принципи В-к Аз Буки, бр. 20.София.

Гълъбова, Даринка (2001) Пропедевтика на писането на цифри от бъдещия първокласник. Сп. Предучилищно възпитание, бр.4, София

Гълъбова, Даринка (2001) Пропедевтика на понятието текстова задача в детската градина. Сп. Предучилищно възпитание. София

Гълъбова, Даринка (2001) Пропедевтика на понятието текстова задача. УИ-Алманах (годишник трудове, ПФ, ВТУ)

Гълъбова, Даринка (2001) Професионално-практическа подготовка на учителя по математика в средното училище. Фабер, В. Търново

Гълъбова, Даринка (2008) Развиващи игри с логическите блокчета на Денеш -от теорията към практиката София, Сп.Преучилищно възпитание, кн.3

Гълъбова, Даринка (2008) Ръководство за стажант-учители по математика УИ "Св.св.Кирил и Методий", В.Търново

Гълъбова, Даринка (2007) Семиотични функции на предматематическата подготовка Педагогически Алманах, УИ "Св.св.Кирил и Методий", В.Търново

Гълъбова, Даринка (2008) Синергетична концепция за избор и функциониране на учебните помагала за предучилищно възпитание София, Сп.Предучилищно възпитание, кн.8

Гълъбова, Даринка (2007) Съвременни образователни технологии в границите на синергетичната и синектичната парадигма Сборник с доклади от НПК "125г. ПУВ",Свищов,

Гълъбова, Даринка (2003) Теоретико-практическа подготовка на студентите от Педагогически факултет на Великотърновски университет "Св.св. Кирил и Методий" Сборник-НТК “Юбилейна конференция – 40 години ВТУ”

Гълъбова, Даринка (2009) Теория и методика на формирането на математически представи у децата от детската градина (ІІ допълнено издание на учебник) В.Търново, изд.Слово

Гълъбова, Даринка (2009) Технологичен интерактивен модел “Сюжетно планиране” на задължително-регламентирана педагогическа ситуация по математика (Тема “Движение в лабиринти”за 6-7г. деца) София, Сп. Предучилищно възпитание, кн 8

Гълъбова, Даринка (2010) Технологията "Учебно портфолио" в университетското обучение по дисциплината "Методика на обучение по математика" София, - Сп. Педагогика, бр. 1,

Гълъбова, Даринка (2008) Трансдисциплинарные и синергетические стратегии в высшем образование по методике обучения по математике Международная конференция "Актуальные проблемы дошкольное образование" , Минск, Беларус

Гълъбова, Даринка (2001) Учебна книжка “ С Моливко в страната Логика” (5 – 7 г.) одобрена от МОН Слово, В.Търново

Гърмидолова, Мариана (2012) М. ГЪРМИДОЛОВА. Културата на училищната организация. - Педагогически алманах, 2012, №2, с. 91-110. Print ISSN 1310-358X Online 2367-9360 http://journals.uni-vt.bg/almanac/bul/vol20/iss2/7 В. Търново

Гърмидолова, Мариана (2008) М. ГЪРМИДОЛОВА. Ролята на изобразителната дейност за развитието на речта при децата роми. - Предучилищно възпитание, 2008, №10, с. 21-24. Print ISSN 0204-7004 Сп. Предучилищно възпитание, София, Алианс Принт

Гърмидолова, Мариана (2018) М. МОЙНОВА, Св. Косев, В. Гунева. Книга на учителя по изобразително изкуство за седми клас. София:Просвета плюс, 2018 г., 43 с., ISBN 978-619-222-244-4 София

Давидов, Димитър (2016) Petković, Е., D. Stanković, Br. Dragić, N. Tankuševa, D. Davidov, Nikolina Tankuševa. Relations between motoric abilities on the results of the practical exam in artistic gymnastics. SESSION: PHYSICAL EDUCATION, (стр. 234-239) ISBN: 978-86-87249-80-6

Давидов, Димитър (2007) Актуални проблеми на гимнастиката в училищното физическо възпитание. V-та Научно-практическа конференция „Физическо възпитание и спорт” . Издателство „I&В” ltd. В. Търново 2008.( стр.44-47) ISBN 978-954-9689-47-1

Давидов, Димитър (2002) Анализ на физическата подготовка на кадрови войници Съвременни тенденции на развитие на физическото възпитание и спорта в Българското училище. Издателство „Сердолик” С, 2002. (стр. 71-78) ISBN 954-90530-9-1

Давидов, Димитър (2007) Възможности за спортна дейност със студенти освободени от часовете по физическо възпитание. Издателство „I&В” ltd. В. Търново. . ISSN 1313-244Х

Давидов, Димитър (2005) Гимнастическа терминология Издателство "Бойка" В. Търново, 2005

Давидов, Димитър (2005) Гимнастическите упражнения - допълнително средство в часовете по физическо възпитание във ВУ Научна конференция - Враца, 2005.

Давидов, Димитър (2016) Давидов, Д. Изисквания и критерии за оценяване на организационно-методическата подготовка на студенти по гимнастика. Издателство „Ай анд Би“ - ISВN 978-619-7281-27-9

Давидов, Димитър (2017) Давидов, Д. Изисквания и критерии за оценяване на спортно-техническата подготовка на студенти по гимнастика. Издателство „Ай анд Би“ - В. Търново, 2017 ISВN 978-619-7281-32-3

Давидов, Димитър (2016) Давидов, Д. (2016) Установяване на моментната физическата дееспособност на студенти от ВТУ. Сборник доклади от годишната университетска научната конференция 20-21 октомври 2016 г. Издателски комплекс на НВУ «Васил Левски», 2016 г. ISSN 2367-7481 Davidov, D. (2016). Ascertainment of the instantaneous physical capability of students from Veliko Tarnovo University. ISSN 2367-7481 Издателски комплекс на НВУ «Васил Левски», 2016 г. (стр. 198-203) ISSN 2367-7481

Давидов, Димитър (2016) Давидов, Д. (2016). Повишаване на физическата подготовка на студенти от НВУ «В. Левски» чрез нетрадиционни средства. Сборник доклади от годишната университетска научната конференция 20-21 октомври 2016 г. Издателски комплекс на НВУ «Васил Левски», 2016 г. ISSN 2367-7481 Davidov, D. (2016) Increment of physical preparation of students from National military university "V. Levski" by unconventional means. ISSN 2367-7481 Издателски комплекс на НВУ «Васил Левски», 2016 г. (с. 204-212) ISSN 2367-7481

Давидов, Димитър (2017) Давидов, Д. К. Крумова – Цончева, Е. Петкович. Приложението на уреда Rockin gym в техническата подготовка на подрастващи гимнастици. Издателски комплекс на НВУ «Васил Левски», Велико Търново, 2017 г. (стр. 175-180) ISSN 1314-1937

Давидов, Димитър (2016) Давидов, Д., В. Мадански, Бp. Маринов (2016). Оптимизиране методиката за оценка по физическа подготовка на държавния изпит на курсанти от НВУ„В. Левски“. Сборник доклади от годишната университетска научната конференция 20-21 октомври 2016 г. Издателски комплекс на НВУ «Васил Левски», 2016 г. ISSN 2367-7481. Davidov, D. V., Madanski, Br., Marinov (2016). Optimization of the methodology for assessment in physical preparation on state examination for cadets in National military university “V. Levski”. . ISSN 2367-7481. . Издателски комплекс на НВУ «Васил Левски», 2016 г. (214-216), ISSN 2367-7481

Давидов, Димитър (2017) Давидова, Т. Д. Димитрова, Д. Давидов. Целенасочена двигателна активност по време на бременност. Издателство „Ай анд Би“ Велико Търново, 2017 г. (стр. 322-329) ISВN 978-619-7281-24-8

Давидов, Димитър (2002) За необходимостта от физическа подготовка с военна насоченост в горната степен на обучение в училище. Научни трудове том №70 ВВОВУ,,В.Левски” В.Търново –2001 (стр. 486-491) ISSN 0861-0312

Давидов, Димитър (2002) Изследване на физическата подготовка на ученици в предказармена възраст по тестове от Наставлението по физическа подготовка на Българската армия. Научни трудове том №70 ВВОВУ,,В.Левски” В.Търново – 2001 (стр. 491-499) ISSN 0861-0312

Давидов, Димитър (2000) Изследване физическата дееспособност на курсанти от ВВОВУ "В.Левски" активно занимавали се със спорт преди постъпването им във военното училище Физическото възпитание и спортът между два века. Издателство „Фабер”. В.Търново, 2000. (стр.49-55) ISBN 954-775-004-6

Давидов, Димитър (2006) Комбинация от упражнения на гимнастическа стена. Физическото възпитание и спортът в нашето съвремие. Издателство «Бойка», В. Търново, 2006. (стр. 55-59) ISBN-10:954-9689-35-2, ISBN-13:978-954-9689-35-8

Давидов, Димитър (2010) Мадански В., Т. Давидова, Д. Давидов, Б. Маринов, В. Василев. Анализ на резултатите от изпита по физическа подготовка на кандидат-курсанти – прием 2008 година. Сборник доклади от годишната университетска научна конференция на НВУ „Васил Левски”. Том 1. Издателски комплекс на НВУ “В.Левски” . Велико Търново. 2010. ISSN 1314-1937

Давидов, Димитър (2010) Мадански В., Т. Давидова, Д. Давидов, Б. Маринов, В. Василев. Необходимост от актуализиране на изпитните нормативи на курсанти на базата на измерената им моментна физическа дееспособност. Сборник доклади от годишната университетска научна конференция на НВУ „Васил Левски”. Том 1. Издателски комплекс на НВУ “В.Левски” . Велико Търново. 2010 г. ISSN 1314-1937

Давидов, Димитър (2002) Методическата подготовка на курсантите от ВВОВУ "В.Левски" за ръководители на занятия по физическа подготовка Проблеми на училищното физическо възпитание и спорт. Издателство „Сердолик” С, 2002. (стр.38-43) ISBN 954-90530-7-5

Давидов, Димитър (2002) Необходимост от специализирана подготовка на учители по физическо възпитание и спорт за работа с ученици – донаборници Проблеми на училищното физическо възпитание и спорт. Издателство „Сердолик” С, 2002. (стр.19-24) ISBN 954-90530-7-5

Давидов, Димитър (2001) Някои проблеми свързани с раздела гимнастиката от Наставлението по физическа подготовка на Българската армия – 1991 год. Физическата подготовка и спорт в Българската армия. ВИ, С, 2001. (стр. 131-136)

Давидов, Димитър (2003) Относно физическата дееспособност на донаборниците и нормативите от Наставленията по физическа подготовка от 67г., 79 г., 91 г.” Спорт, общество, образование, том 8. НСА ПРЕС, С, 2003. ISBN 954-718-954-718-10-79-6

Давидов, Димитър (2007) Преодоляване на препятствия – фактор за повишаване на психофизическата подготовка на военнослужещите. Национална сигурност, физическа подготовка, спорт. Сборник материали от научна конференция. Издателство „Фабер”, В. Търново, 2007.

Давидов, Димитър (2006) Приложна физическа подготовка на младежи за професионална реализация Издателство „Бойка”, В. Търново, 2006. Монография ISBN-10:954-9689-34-4, ISBN-13:978-954-9689-34-1

Давидов, Димитър (2006) Семейни занимания с физически упражнения и спорт (анкетно проучване). Физическото възпитание и спортът в нашето съвремие. Издателство «Бойка», В. Търново, 2006. (стр. 24-29) ISBN-10:954-9689-35-2, ISBN-13:978-954-9689-35-8

Давидов, Димитър (2006) Семейно спортуване. Физическо възпитание, спорт и туризъм. Издателство „Фабер”. С., 2006..

Давидов, Димитър (2000) Сравнителен анализ на скоростно-силовите възможности на италиански и български 18 годишни младежи. Издателство „Фабер”. В.Търново, 2000. . (стр.121-126) ISBN 954-775-004-6

Давидов, Димитър (2002) Сравнителен анализ на физическата подготовка на курсанти от Военната академия ,,Уест Поинт”-САЩ и ВВОВУ,,В.Левски” – В.Търново. Научни трудове том №70 ВВОВУ,,В.Левски” . В. Търново, 2001. (стр. 419-428) ISSN 0861-0312

Давидов, Димитър (2017) Танкушева, Н., Н. Танкушева, Д. Давидов. Количествено-качествен анализ на държавното първенство по спортна гимнастика - жени за 2016 г. Издателски комплекс на НВУ «Васил Левски», Велико Търново, 2017 г. (стр. 164-174), ISSN 1314-1937

Давидов, Димитър (2002) Усвояване на техники и удари от ръкопашния бой в часовете по физическо възпитание. Съвременни тенденции на развитие на физическото възпитание и спорта в Българското училище. Издателство „Сердолик” С, 2002. (стр. 38-44) ISBN 954-90530-9-1

Давидова, Теодора (2013) DAVIDOVA, Т. Нemsball game – something new and interest in physical education and sport area http://hemsball.com/anasayfa.aspx?NewsModuleId=149

Давидова, Теодора (2015) DAVIDOVA, Т., D. Davidov. О turismo como meio essencial da preparacao psicolgica e fsica para poder agir em situaes pouco vulgares Revista da ESDRM of Science Culture and Sport, Santarem, Portugal, ISSN: 2182-9608

Давидова, Теодора (2008) Давидов, Д., ДАВИДОВА, Т. Туризмът - средство за повишаване на психофизическата подготовка на студенти Сборник доклади и съобщения от научна конференция „Формиране на адекватна психофизическа готовност на учениците за преодоляване на екстремални ситуации”, Разград 06.12.2008. Издателство „Фабер”, В. Търново, ISBN 978-954-400-003-5

Давидова, Теодора (2015) Давидов, Д., К. Крумова – Цончева, Т. ДАВИДОВА. Основна гимнастика Издателство „Ай анд Би”, В. Търново,ISBN 978-619-7281-11-8

Давидова, Теодора (2009) Давидов, Д., Т. ДАВИДОВА и колектив. Гимнастика Издателство „Ай анд Би”, В. Търново, ISBN 954-9689-36-0

Давидова, Теодора (2010) Давидов, Д., Т. ДАВИДОВА. Актуализиране на системата за контрол и оценка по дисциплината физическо възпитание във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция на НВУ „В. Левски”, 30 септември – 1 октомври 2010 г., том 10, Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”, В. Търново, ISSN 1314-1937

Давидова, Теодора (2011) Давидов, Д., Т. ДАВИДОВА. Нестандартни ситуации и необходимост от специализирана психофизическа подготовка с подрастващи за преодоляването им Сборник доклади от годишна университетска научна конференция с международно участие проведена в НВУ „В. Левски” на 23 – 24 юни 2011 г. Том 2. Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”, В. Търново, ISSN 1314-1937

Давидова, Теодора (2013) Давидов, Д., Т. ДАВИДОВА. Туристическата дейност в часовете по физическа подготовка със студенти Сборник доклади от Научна конференция „Актуални проблеми на сигурността” 16-18 октомври 2013 г., Том 5. Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”, В. Търново, ISBN 978-954-753-200-7

Давидова, Теодора (2013) Давидов, Д., Т. ДАВИДОВА. Установяване на физическата дееспособност на студенти от НВУ „В. Левски” Сборник доклади от Научна конференция „Актуални проблеми на сигурността” 16-18 октомври 2013 г., Том 5. Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”, ISBN 978-954-753-200-7

Давидова, Теодора (2014) Давидов. Д., Т. ДАВИДОВА. Изследване на качеството издръжливост на студенти Сборник доклади от годишната университетска научна конференция 3-4 юли 2014. Том 15. Научно направление „Педагогически и хуманитарни науки“. Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”, В. Търново, ISSN 1314-1937

Давидова, Теодора (2013) ДАВИДОВА, Т. Адаптирано физическо възпитание Издателство „Ай анд Би”, В. Търново, ISBN 978-954-9689-80-0

Давидова, Теодора (2013) ДАВИДОВА, Т. Адаптирано физическо възпитание - същност, цел, задачи Сборник доклади от годишна университетска научна конференция, том 2, Научно направление „Педагогически и хуманитарни науки. Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, В. Търново, ISSN 1314-1937

Давидова, Теодора (2016) ДАВИДОВА, Т. Въздействие върху познавателната подструктура на готовността на ученици за действие в нестандартни ситуации чрез лекоатлетически упражнения. „Спорт и сигурност“, доклади от четвърта научна конференция, НСА „В. Левски“, 18-19 май 2016 г. София.ISSN:2367-914Х

Давидова, Теодора (2015) ДАВИДОВА, Т. Възможности за управление на процеса на формиране на адекватна психофизическа готовност. Аспекти на съвременната подготовка във физическото възпитание и спорта. Сборник научни доклади, НСА, София,ISSN 978-954-718-406-0

Давидова, Теодора (2009) ДАВИДОВА, Т. Възрастови особености при възприемането и преодоляването на сложни ситуации от младежи и девойки Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция на НВУ „В. Левски”- том 1, Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”, В. Търново, ISSN 954-753-035-6

Давидова, Теодора (2015) ДАВИДОВА, Т. Двигателните навици и умения, като елементи на моментната психофизическа готовност за действие в нестандартни ситуации Сборник доклади от научна конференция, НВУ „Васил Левски”, В. Търново

Давидова, Теодора (2011) ДАВИДОВА, Т. История на физическото възпитание Издателство „Ай анд Би”, В. Търново, ISBN 978-954-9689-57-0

Давидова, Теодора (2015) ДАВИДОВА, Т. Корелационно-структурен модел на моментната психофизическа готовност на 12–14-годишни момичета НВУ „Васил Левски”, В. Търново

Давидова, Теодора (2015) ДАВИДОВА, Т. Корелационно-структурни модели на психофизическата готовност на 9-10-годишни деца в хода на специализирана психофизическа подготовка Научно-приложни изследвания във физическото възпитание и спорта. Сборник научни доклади. НСА ПРЕС, ИДК при НСА. София.ISВN 978-954-718-426-8

Давидова, Теодора (2016) ДАВИДОВА, Т. Критерии за оценяване на методическата подготовка на студенти от специалността ПОФВ по учебната дисциплина „Лека атлетика” „I&В” ltd. В. Търново, ISBN 978-619-7281-14-9

Давидова, Теодора (2016) ДАВИДОВА, Т. Лекоатлетическите дисциплини от „средни и дълги бягания” като основно средство за въздействие върху развитието на елементите на волевата подструктура на психофизическата готовност за действие в нестандартни ситуации. „Спорт и сигурност“, доклади от четвърта научна конференция, НСА „В. Левски“, 18-19 май 2016 г. София.ISSN:2367-914Х

Давидова, Теодора (2013) ДАВИДОВА, Т. Методи на адаптираното физическо възпитание Сборник доклади от годишна университетска научна конференция, том 2, Научно направление „Педагогически и хуманитарни науки. Издателски комплекс на НВУ, „Васил Левски”, В. Търново, ISSN 1314-1937

Давидова, Теодора (2013) ДАВИДОВА, Т. Методическата подготовка по лека атлетика на студенти от специалност „Педагогика на обучение по физическо възпитание” Сборник доклади от Международна научна конференция по повод 50 г. ВТУ – 2013, ISBN 978-619-208-001-3

Давидова, Теодора (2015) ДАВИДОВА, Т. Нестандартни ситуации в ежедневието на ученици от средна училищна възраст – анкетно проучване Аспекти на съвременната подготовка във физическото възпитание и спорта. Сборник научни доклади, НСА. София,ISSN 978-954-718-406-0

Давидова, Теодора (2014) ДАВИДОВА, Т. Проследяване на настъпилите промени в моментната психическа готовност на 9–10-годишни деца след оказано експериментално въздействие със средствата на физическото възпитание и спорта. Сборник научни доклади „По някои актуални проблеми на физическото възпитание и спорта”, НСА ПРЕС, ИДК при НСА, София. ISBN 978-954-718-398-8

Давидова, Теодора (2016) ДАВИДОВА, Т. Специализирана психо-физическа подготовка на ученици със средствата на леката атлетика Издателство „I&В” ltd. В. Търново, ISBN 978-619-7281-08-8

Давидова, Теодора (2013) ДАВИДОВА, Т. Средства на специализираната психофизическа подготовка за формиране на адекватна готовност за действие в сложни ситуации Сборник научни статии „Научно-приложни аспекти на физическото възпитание и спорта 2012 г”. Издателство „Фабер”, В. Търново, ISBN 978-954-400-872-7

Давидова, Теодора (2016) ДАВИДОВА, Т. Техника и методика на обучение на лекоатлетическите упражнения в училище „Ай анд Би”, В. Търново,ISBN 978-619-7281-12-5

Давидова, Теодора (2014) ДАВИДОВА, Т. Установяване моментното състояние на психофизическите възможности на деца със специални образователни потребности. Сборник научни статии „Научно-приложни аспекти на физическото възпитание и спорта 2014”. Издателство „Фабер”, В. Търново,ISBN 978-619-00-0091-4

Давидова, Теодора (2015) ДАВИДОВА, Т. Учебният процес по адаптирано физическо възпитание Педагогически алманах. Педагогическо списание на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Брой 2/2014г. Университетско издателство на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново, ISSN 1310358Х

Давидова, Теодора (2015) ДАВИДОВА, Т. Факторна структура на моментната психофизическа готовност на 12 – 14-годишни момичета Сборник доклади от научна конференция, НВУ „Васил Левски”, В. Търново

Давидова, Теодора (2016) ДАВИДОВА, Т. Физическо възпитание на деца със специални образователни потребности „I&В” ltd. В. Търново, ISBN 978-619-7281-10-1

Давидова, Теодора (2015) ДАВИДОВА, Т. Формиране на адекватна психофизическа готовност за действие в нестандартни ситуации. ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново

Давидова, Теодора (2011) ДАВИДОВА, Т., А. Даскалова – Янкова. Корелационно-структурен модел на психофизическата готовност на ученици след оказано въздействие върху емоционалната й подструктура Сборник трудове от III Международна научна конференция „Кинезиология – 2011“, Издателство „I&В” ltd. , В. Търново, ISSN 1313-244Х

Давидова, Теодора (2013) ДАВИДОВА, Т., Б. Илиев, Изследване на моментната физическата готовност на лица упражняващи професията „личен охранител” Сборник доклади от Международна научна конференция по повод 50 г. ВТУ – 2013, ISBN 978-619-208-001-3

Давидова, Теодора (2007) ДАВИДОВА, Т., Б. Маринов. Установяване на зависимостта между повишаване нивото на някои физически качества и придобиването на технически умения в хода на обучението по ръкопашен бой Държавна агенция за младежта и спорта, НСА „В. Левски“, Национална сигурност, физическо възпитание и спорт, сборник материали от научна конференция. Издателство „Фабер“, В. Търново, ISBN 978-954-775-812-4

Давидова, Теодора (2007) ДАВИДОВА, Т., Д. Давидов, Цв. Дилова. Възможности за спортна дейност със студенти освободени от часовете по физическо възпитание Сборник трудове от II международна научна конференция „Кинезиология – 2007“. Издателство „I&В” ltd., В. Търново, ISSN 1313-244Х

Давидова, Теодора (2012) ДАВИДОВА, Т., Д. Давидов. Значение на емоционалната подструктура за формирането на адекватна психофизическа готовност Юбилейна научна конференция по повод на 10 години от създаването на НВУ „В. Левски” – 14-15 юни 2012 г., IBSN 978-954-753-095-9

Давидова, Теодора (2012) ДАВИДОВА, Т., Д. Давидов. Основни принципи на специализираната психофизическа подготовка Юбилейна научна конференция по повод на 10 години от създаването на НВУ „В. Левски” – 14-15 юни 2012 г., IBSN 978-954-753-095-9

Давидова, Теодора (2011) ДАВИДОВА, Т., Д. Давидов. Проследяване динамиката на резултатите от теста „скок на дължина от място” на студенти от ВТУ за периода 2002 – 2011 г. Сборник трудове от III Международна научна конференция „Кинезиология – 2011“. Издателство „I&В” ltd., В. Търново, ISSN 1313-244Х

Давидова, Теодора (2017) Давидова, Т., Д. Давидов. Психофизическа подготовка за действие в нестандартни ситуации. Ръководство за подготовка чрез игрова и туристическа дейност Издателство „Ай анд Би“. В. Търново; ISВN 978-619-7281-26-2

Давидова, Теодора (2015) ДАВИДОВА, Т., Д. Давидов. Ръководство за самоподготовка на кандидат-студенти за изпита по специалността ПОФВ Издателство „АСТАРТА“, Велико Търново,ISBN 978-954-350-221-0

Давидова, Теодора (2006) ДАВИДОВА, Т., М. Алексиева. Основна и допълнителна предварителна подготовка на студентите от педагогическите специалности за усвояване на учебния материал по Подвижни и спортно-подготвителни игри Съвременни аспекти на спортното образование, сборник научни статии. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, В. Търново, ISBN -10:954-524-517-4

Давидова, Теодора (2006) ДАВИДОВА, Т., М. Виденовски. Психофизическа готовност на състезатели по състезателно катерене „Спорт и наука“, научно-методическо списание, бр.5-6, 2006. Издание на НСА, Държавната агенция за младежта и спорта, БСФКС, БОК. ISSN 1310-3393

Давидова, Теодора (2010) Даскалова-Янкова, А., Т. ДАВИДОВА. Специализирана психофизическа подготовка на ученици от начален етап на обучение в условията на глобализация и развитие на технологиите Сборник доклади от Научна конференция с международно участие „25 години Педагогически факултет“. Издателство „Фабер“ В. Търново, ISВN 978-954-400-422-4

Давидова, Теодора (2014) Илиев, Б., Т. ДАВИДОВА. Д. Давидов. Анализ на ефективността на приложена експериментална методика за формиране на физическа готовност на лица упражняващи професията личен охранител Сборник доклади от годишната университетска научна конференция 3-4 юли 2014. Том 15. Научно направление „Педагогически и хуманитарни науки“. Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”, В. Търново, ISSN 1314-1937.

Давидова, Теодора (2014) Илиев, Б., Т. ДАВИДОВА. Формиране на психофизическа готовност за действия в екстремни ситуации в дейността на охранителя Сборник доклади от годишната университетска научна конференция 3-4 юли 2014. Том 15. Научно направление „Педагогически и хуманитарни науки“. Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”, В. Търново,ISSN 1314-1937

Давидова, Теодора (2010) Маринов, Б., Мадански, В., Т. ДАВИДОВА, Д. Давидов, В. Петров. Анализ на резултатите от изпита по физическа подготовка на кандидат-курсанти – прием 2008 година Сборник доклади от годишната научна конференция на НВУ “В. Левски”, Том 1. Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”, В. Търново, ISSN 1314-1937

Давидова, Теодора (2010) Маринов, Б., Мадански, В., Т. ДАВИДОВА, Д. Давидов, В. Петров. Необходимост от актуализиране на изпитните нормативи на курсанти на базата на измерената им моментна физическа дееспособност Сборник доклади от годишната научна конференция на НВУ „В.Левски”, Том 1. Издателски комплекс на НВУ “В.Левски”, В. Търново, ISSN 1314-1937

Денев, Стоян (2012) Aлексиева, М., С. Стефанов, Ст. Денев. (2012) ИП Еразъм – старт за кариерно развитие. Международна конференция на катедра ТМФВ Кинезиология 2012 сб. Кинезиология’12

Денев, Стоян (2017) Milena Aleksieva, Stoyan Denev (2017) Physical capability evaluation of children with mental disabilities. Journal Research in Physical Education, Sport and Health, Skopje, R. Macedonia, 2017, Vol. 6, No. 2, pp.85-88 ISSN(Print):1857-8152; ISSN(Online):1857-8160, The journal is indexed in the Directory of Open Access Journals (DOAJ) and indexed and presented in EBSCO databases. IndexCopernicus International (ICV: 5,76 2012)

Денев, Стоян (2016) St. Denev. (2016). Анализ на физическото развитие при деца с интелектуални затруднения. Белово, ISBN 978-5-906888-02-0

Денев, Стоян (2014) Алексиева, М., Денев, Ст. (2014) Констатиране нивото на специфичната подготвеност на 15-18-годишни момчета с интелектуални затруднения. СУ, 2014 –В: сб. „Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта”, СУ „Св. Кл. Охридски" ISSN 1314-2275

Денев, Стоян (2014) Алексиева, М., Денев, Ст. (2014) Включващо обучение за деца със СОП чрез средствата на баскетболната игра. ВТУ, 2014–В: сб. „30 години педагогически факултет“ ISBN: 978-619-00-0352-6

Денев, Стоян (2011) Алексиева, М., Св. Стефанов, Ст. Денев, М. Видиновски. (2011) Рекламните продукти в спортните събития на sportuvam.info. Кинезиология, 2011, сб. „Кинезиология”, В. Търново, 2011

Денев, Стоян (2008) Алексиева, М., Ст. Денев. (2008) ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ, АСПЕКТИ И СПЕЦИФИКА НА ЖЕНСКАТА АГРЕСИЯ В СПОРТА Спорт и наука, 2008, брой 5

Денев, Стоян (2010) Алексиева, М., Ст. Денев. (2010) ВАРИАНТИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ СПОСОБНОСТИ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ТУРНИРИТЕ ПО БАСКЕТБОЛ ПРИ ХОРА С ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ Научна конференция с международно участие - 25 г. Педагогически факултет, В. Търново 6-7 ноември 2009, „Фабер” 2010

Денев, Стоян (2015) Алексиева, М., Ст. Денев. (2015) Анализ на специфични баскетболни способности при момичета с интелектуални затруднения сб. „Педагогическото образование - традиции и съвременност“, ВТУ ISSN 2534-9317

Денев, Стоян (2015) Алексиева, М., Ст. Денев. (2015). Анализ на техническата подготвеност на 15-18-годишни момичета с интелектуални затруднения сб. „Педагогическото образование - традиции и съвременност“, ВТУ ISSN 2534-9317

Денев, Стоян (2016) Алексиева, М., Ст. Денев. (2016). Подкрепящата среда – фактор при избор на спорт в свободното време. сб. „Педагогическото образование - традиции и съвременност“, ВТУ ISBN 2534-9317

Денев, Стоян (2016) Беломъжева, Ст., М. Aлексиева, Ст. Денев.. (2016). Адаптирана физическа активност „Ай анд Би“, В. Търново, ISBN: 978-619-7281-06-4

Денев, Стоян (2014) Видиновски, М., Алексиева, М., Денев, Ст., Стефанов, Св. (2014) Проектно финансиране от национални и европейски фондове – възможност за развитие на неправителствените организации. ВТУ, 2014 –В: сб. „30 години педагогически факултет“

Денев, Стоян (2006) Денев, Ст. “Дивизиониране на отборите по футбол в състезания на Спешъл Олимпикс” Сб. Съвременни аспекти на спортното образование. В. Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, Враца’06

Денев, Стоян (2006) Денев, Ст. "Възможности за оценяване на индивидуалните способности на участниците в турнирите по футбол при хора с интелектуални затруднения" Сб. Съвременни аспекти на спортното образование. В. Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, Враца’06

Денев, Стоян (2014) Денев, Ст. (2014) ФИЗИЧECКO PAЗВИТИE И CПEЦИФИЧНA ПOДГOТВEНOCТ ПPИ ДEЦA C ИНТEЛEКТУAЛНИ ЗAТPУДНEНИЯ ПPИ ПPИЛOЖEНA CПEЦИAЛИЗИPAНA МEТOДИКA ПO ФУТБOЛ ВТУ “CВ. CВ. КИPИЛ И МEТOДИЙ”

Денев, Стоян (2014) Денев, Ст. (2014) Физическата дееспособност на 11-13-годишни деца с интелектуални затруднения. Спорт и наука, С. стр. 122-128 , 2014 ISSN 1310-3393

Денев, Стоян (2014) Денев, Ст. (2014) Физическото развитие на 11-13-годишни деца с интелектуални затруднения. Спорт и наука, С. стр. 102-108, 2014 ISSN 1310-3393

Денев, Стоян (2017) Денев, Ст. (2017) ВАРИАТИВНОСТ ПРИ ФИЗИЧЕСКАТА ДЕЕСПОСОБНОСТ НА 8-9-ГОДИШНИ УЧЕНИЦИ Международна научна конференция на тема „Педагогическото образование – традиции и съвременност“ - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" стр. 19-23 ISSN:2534-9317

Денев, Стоян (2007) Денев, Ст., Б. Туманова, Н. Панайотов. (2007) Историческо развитие на програмата на Спешъл Олимпикс в България Научна конференция „Кинезиология – 2007”, 18 - 19.10.2007, В. Търново

Денев, Стоян (2015) Денев, Ст., М. Алексиева (2015). Ръководство по футбол за деца и младежи с ментални увреждания „Ай анд Би“, В. Търново, ISBN: 978-854-9689-98-3

Денев, Стоян (2010) Денев, Ст., М. Алексиева. (2010) Предварителни тестове за оценяване индивидуалните способности на участници в турнирите по баскетбол при хора със специфични възможности. Педагогически алманах, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2010/1

Денев, Стоян (2007) Денев, Ст., М. Алексиева. (2017) ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА ОТ ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ПОДВИЖНИ ИГРИ В ЧАСОВЕТЕ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ В УЧИЛИЩЕ Научна конференция „Кинезиология – 2007”, 18 - 19.10.2007, В. Търново

Денев, Стоян (2007) Денев, Ст., Хр. Христозов, Е. Иванов. (2007) РАЗВИТИЕ НА ЛЕКАТА АТЛЕТИКА СРЕД ХОРАТА С ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ. МОДЕЛЪТ „ОТБОРНА ЛЕКА АТЛЕТИКА” Научна конференция „Кинезиология – 2007”, 18 - 19.10.2007, В. Търново

Денев, Стоян (2007) Петров, Л., Ст. Денев. (2007) Изследване на издръжливостта на млади футболисти "Спорт и наука", София, бр. 6, с. 62 ISSN 1310-3393

Дерменджиева, Стела (2016) An option for creative didactical modeling in teaching geography – case-study. (P. Sabeva, L. Yordanov). FOURTH ROMANIAN – BULGARIAN – HUNGARIAN – SERBIAN CONFERENCE: Geographical Research and Cross-Border Cooperation within the Lower Basin of the Danube, Vidin – Bulgaria, p. 126, ISBN 978-954-723-179-5

Дерменджиева, Стела (2013) Bulgarien – 100 nationale touristische objekte. (A. Dermendzhiev). Изд. Световна библиотека ЕООД, 255 с., ISBN: 978-954-574-116-6.

Дерменджиева, Стела (2016) Climate change, risks and natural resources didactic issues of educational content geography of bulgaria and the world in 9th and 10th grade. (S. Nejdet). National Conference "Natural Sciences 2016", NCNS2016.

Дерменджиева, Стела (2016) Climate changes, risks and natural resources - geographical aspects of formation of skills through the application of it technology. (I. Radeva). Section Climate Changes, Risks and Natural Resources, National Conference "Natural Sciences 2016", NCNS2016.

Дерменджиева, Стела (2016) Comparative situational analysis of the geography of south east european countries in secondary education. (T. Draganova). FOURTH ROMANIAN – BULGARIAN – HUNGARIAN – SERBIAN CONFERENCE Geographical Research and Cross-Border Cooperation within the Lower Basin of the Danube, Vidin – Bulgaria, 15 - 17 September, p.130, ISBN 978-954-723-179-5.

Дерменджиева, Стела (2015) Geographic education in Bulgaria – methodological problems of the educational content. (P. Sabeva, L. Yordanov). 4th SERBIAN CONGRESS OF GEOGRAPHERS with international participation “ACHIEVEMENTS, CURRENT TOPICS AND CHALLENGES OF GEOGRAPHICAL SCIENCE AND PRACTICE” on the occasion of 150 years from birth of Jovan Cvijić Kopaonik mountain, с.174, ISBN: 978-86-6283-029-6.

Дерменджиева, Стела (2017) Geographical parallels and meridians in Regional geography of secondary school between Former Yugoslav Republic of Macedonia and the Republic of Bulgaria. (S. Dermendzhieva, T. Draganova). 3rd International Scientific Conference GEOBALCANICA 2017, Skopje, Republic of Macedonia.

Дерменджиева, Стела (2014) Geography, Culture, Education. Acta Scientifica Naturalis, volime 1, p. 257-271, ISSN: 13 11-834X.

Дерменджиева, Стела (2017) How the „Geography of Europe” subject is studied in new educational realities - following the Bulgarian secondary school model. (S. Dermendzhieva, T. Draganova). XI Jornadas Internacionais "Grandes Problemáticas do Espaço Europeu", Faculdade de Letras da Universidade do Porto, maio, 2017.

Дерменджиева, Стела (2015) Project-Based Learning in Geographical Education. Acta Scientifica Naturalis, volime 1, p. 244-260, ISSN: 2367-5144, SJIF – 2.723.

Дерменджиева, Стела (2014) Project-Based Learning in Geographical Education. Project-Based Learning in Geographical Education. Acta Scientifica Naturalis, volime 1/2015, p. 244-260, ISSN: 2367-5144, SJIF – 2.723

Дерменджиева, Стела (2015) Scientific methodological basis of the geographical studies of local lore in Bulgaria. (P. Sabeva, M. Doikov). 4th SERBIAN CONGRESS OF GEOGRAPHERS with international participation “ACHIEVEMENTS, CURRENT TOPICS AND CHALLENGES OF GEOGRAPHICAL SCIENCE AND PRACTICE” on the occasion of 150 years from birth of Jovan Cvijić Kopaonik mountain, с. 184 – 185, ISBN:978-86-6283-029-6.

Дерменджиева, Стела (2014) The Regional Approach аnd the Regional Studies Method in The Process of Geography Teaching Bulgaria. (M. Doikov). A b s t r a c t b o o k. The Third Romanian-Bulgarian-Hungarian-Serbian Conference. Geographical Research and Cross-Border Cooperation within the Lower Basin of the Danube, Srebrno jezero (Veliko Gradište) – Serbia, р.81-82, ISBN: 978-86-7031-344-6.

Дерменджиева, Стела (2012) Адаптиране на международната програма Reading and Writing for Critical Thinking (RWCT) в географското образование. - В: Сб. Международна конференция „Географски науки и образование“, УИ „Епископ Константин Преславски“, с. 237 - 246, ISBN: 978-954-577-653-3.

Дерменджиева, Стела (2013) Балканите – география, култура, ценности. (съавтор - П. Събева) – В: Балканите – език, история, култура. Т. III., В. Търново, с. 475 - 484, ISBN -1314-4065.

Дерменджиева, Стела (2016) География и икономика за 7 клас. Работни материали. (съавтори - П. Стоянов, Н. Николова, П. Събева, Ц. Пейкова). С., Просвета, 31 с., Код 7047.

Дерменджиева, Стела (2016) География и икономика. 5 клас. С., Просвета, 116 с. ISBN 978-954-01-3235-8.

Дерменджиева, Стела (2016) География и икономика. 5 клас. Работни материали. (съавтори). С., Просвета, 23 с., Код 7043.

Дерменджиева, Стела (2015) География и интерактивна образователна среда. (съавтори - П. Събева, Б. Димитрова). – В: Юбилейна международна научна конференция: 50 години ВТУ “Св. св. Кирил и Методий, Секция „География“, Сб. Доклади, с. 239 – 251, ISBN: 978- 619-208-002-0.

Дерменджиева, Стела (2010) География и образование. Методика на обучението по география І част. (съавтори - П. Събева, Б. Димитрова) В. Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 400 с. ISBN: 978-954-524-744-6.

Дерменджиева, Стела (2013) География на България. Тренировъчни тестови вариант за кандидат-студенти. ( М. Пенерлиев, Р. Владева, Св. Станкова, Д. Владев, Н. Ченкова). Издателство “ИВИС“, Второ преработено и допълнено издание, 136 с., ISBN: 978-954-2968-57-3.

Дерменджиева, Стела (2004) География на България. Тренировъчни тестови варианти за кандидат-студенти. (съавтори - А. Дерменджиев, Р. Янков, Б. Димитрова) В. Търново, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, второ допълнено издание, 180 с., ISBN: 965-524-395-3.

Дерменджиева, Стела (2003) География на България. Тренировъчни тестови варианти за кандидат-студенти. (съавтори - А. Дерменджиев, Р. Янков, Б. Димитрова). В. Търново, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 148 с., ISBN: 954-524-351-1.

Дерменджиева, Стела (2012) География на България. Тренировъчни тестови варианти за кандидат-студенти. (съавтори - М. Пенерлиев, Р. Владева, С. Станкова, Н. Ченкова, Д. Владев). Издателство “ИВИС“, 132 с., ISBN: 978-954-2968-15-3.

Дерменджиева, Стела (2005) География на Европа, Балкански полуостров, България. Тестови варианти. (съавтори - Б. Димитрова, П. Събева). С., Сиела, 239 с., ISBN: 954-649-825-4.

Дерменджиева, Стела (2011) География. Учебно помагало за държавен зрелостен изпит по география и икономика. (съавтори - А. Дерменджиев, Б. Димитрова, Д. Симеонов, П. Събева). С., Сиела, с. 266, ISBN: 978-954-28-782-7.

Дерменджиева, Стела (2012) Географията като система от науки и обект на изучаване. – В: Сборник научни трудове от национална конференция с международно участие“ 40 години Шуменски университет 1971-2011“, УИ „Епископ Константин Преславски“, Шумен, с. 191-197, ISBN: 978-954-577-643-4.

Дерменджиева, Стела (2011) Географската култура като основна цел на обучението по география и икономика в средното училище. (съавтор - П. Събева). – В: Сб. „България, българите и Европа – мит, история, съвремие“, В. Търново, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Т. ІV, с. 741-753, ISBN: 978-954-524-776-7.

Дерменджиева, Стела (2013) Географската наука като общокултурен феномен и фактор за развитие на образованието. – В: Сб. Трета научна конференция: Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа“, Издателство “Ивис“, В. Търново, с.11-37., ISBN 978-954-2968-55-9.

Дерменджиева, Стела (2012) Географските образи в училищното образование. (съавтор - П. Събева) – В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие, В. Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий, с. 462 – 475, ISBN: 978-954-524-3.

Дерменджиева, Стела (2011) Геоекологичното образование – обществена потребност? (съавтори - А. Дерменджиев, П. Събева). – В: Сб. Международна научно-техническа конференция под патронажа на Нона Караджова - министър на околната среда и водите, „Ecology problems in mineral raw-material branch“, Варна, с. 569 – 576, ISBN: 978-954-92738-3-0.

Дерменджиева, Стела (2015) Дидактико-географска интерпретация на балканското пространство. (съавтор - П. Събева). – В: Четвърта международна конференция: Балканите - език, история, култура, Изд. „ИВИС“, Велико Търново, с. 416 - 425, ISSN: 1314-4065.

Дерменджиева, Стела (2014) Дидактически аспекти на обучението по география и икономика. - В: Трета международна научна конференция „Географски науки и образование“, Шумен, с. 204-2116, ISBN 978-619-201-012-6.

Дерменджиева, Стела (2006) Единен приемен изпит за кандидатстуденти, 2007. Ръководство за самоподготовка с примерни тестове. Модул 3, География на България. (съавтори - Хр. Каракашев, Д. Дончев, Р. Янков, Н. Апостолов, Т. Личев). С., Университетско издателство “Стопанство”, 211 с., ISBN: 978 -954-494-777-4.

Дерменджиева, Стела (2009) Единен приемен изпит-за кандидат студенти бакалаври - модул 3 География на България. (съавтори - Хр. Каракашев, Д. Дончев, М. Пенерлиев, Р. Янков, Н. Апостолов, Т. Личев). УИ Стопанство, с. 211, ISBN: 978-954-494-777-4.

Дерменджиева, Стела (2008) Единен приемен изпит-за кандидат студенти бакалаври - модул 3 География на България. (съавтори - Хр. Каракашев, Д. Дончев, Н. Апостолов, Р. Янков, Т. Личев, М. Пенерлиев). УИ Стопанство, с. 211, ISBN: 978-954-494-777-4.

Дерменджиева, Стела (2014) ИКТ в модела на подготовка на учителя по география и географското образование в средното училище. (съавтор - Б. Димитрова). – В: Трета международна научна конференция „Географски науки и образование“, Шумен, 217-224, ISBN 978-619-201-012-6.

Дерменджиева, Стела (2013) Картографската култура като конструкт на географското образование в българското училище. (съавтор - П. Събева). – В: Втора Международна конференция „Географски науки и образование“, с. 223-231, ISBN: 978-954-577-856-8.

Дерменджиева, Стела (2013) Картографските представи и Балканите в учебното съдържание. (съавтор - П. Събева) - В: Балканите – език, история, култура. Т. III., В. Търново, с. 578-587, ISBN -1314-4065.

Дерменджиева, Стела (2016) Книга за учителя по география и икономика за 5 клас. (съавтори - П. Събева, П. Стоянов, Н. Николова, Ц. Пейкова). С., Просвета, с. 131, ISBN 978-954-01-3258-7.

Дерменджиева, Стела (2013) Компетентностният подход в обучението. (съавтор - Б. Димитрова). – В: Втора Международна конференция „Географски науки и образование“, с. 215-223, ISBN: 978-954-577-856-8.

Дерменджиева, Стела (2015) Компетентностно-ориентиран подход към системата на методическата подготовка на учителя по география. (съавтор - Б. Димитрова). – В: Юбилейна международна научна конференция: “50 години ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, секция „География“, Сб. Доклади, с. 251 -259, ISBN: 978- 619-208-002-0.

Дерменджиева, Стела (2011) Компютърните образователни технологии в обучението по география. (съавтор - Б. Димитрова) – В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие, В. Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, Т. ІV, с. 754 – 766, ISBN: 978-954-524-776-7.

Дерменджиева, Стела (2014) Краеведското изследване - вариант за съхранение и популяризиране на материално и нематериално културно наследство. (съавтор - П. Събева). – В: Културно наследство и културен туризъм: музейни перспективи, Сборник с доклади от Международна научна конференция, посветена на 110-годишнината на Регионалния исторически музей, Шумен, с. 84 - 95, ISSN: 0861-9581.

Дерменджиева, Стела (2011) Междукултурния диалог на Балканите в географското образование (интерпретация). (съавтор - П. Събева) - В: Втора научна конференция с международно участие: Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа“, В. Търново, с. 61 - 75., ISBN 978-954-2968-13-9.

Дерменджиева, Стела (2001) Методика на изследователската дейност по регионална география. В. Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 328 с. ISBN: 954-524-296-5.

Дерменджиева, Стела (2012) Методиката на обучениeто по география - като университетски учебен курс. – В: Сборник научни трудове от национална конференция с международно участие “40 години Шуменски университет 1971 – 2011“, УИ „Епископ Константин Преславски“, Шумен, с. 185-191, ISBN: 978-954-577-643-4.

Дерменджиева, Стела (2014) Нормативни детерминанти, професионален профил и стандарти за подготовка. (съавтор - Б. Димитрова). – В: Сб. Юбилейна научна конференция „30 години катедра „География“ във Великотърновски Университет“, Доклади, Изд. ИВИС, Велико Търново, с. 305-314, ISBN:978-954-2968-96-2.

Дерменджиева, Стела (2015) Образователен потенциал на интерактивно обучение по география и икономика. Четвърта международна конференция „Географски науки и образование“, Шумен, с. 280-290, ISBN 978-619-201-105-5.

Дерменджиева, Стела (2013) Образователния процес по география и методическата компетентност на учителя. (съавтор - Б. Димитрова). – В: Сб. Трета научна конференция: Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа, Изд. Ивис“, В. Търново, с. 66-80, ISBN 978-954-2968-55-9.

Дерменджиева, Стела (2014) По стъпките на Кольо Фичето във Велико Търново (и/или опит за обучение по културен туризъм). (съавтор - Б. Димитрова). – В: Културно наследство и културен туризъм: музейни перспективи, Сборник с доклади от Международна научна конференция посветена на 110-годишнината на Регионалния исторически музей, Шумен, с. 595 - 606, ISSN: 0861-9581.

Дерменджиева, Стела (2007) Помагало за самоподготовка с примерни тестове за единния приемен изпит. Модул 3, География на България - специална част. (съавтори - Х. Каракашев, Д. Дончев, Р. Янков, М. Пенерлиев). С., УИ “Стопанство”, 135с., ISBN: 978-954-494-844-32008.

Дерменджиева, Стела (2015) Приложение на метода на проектите при изучаване на население и селища. (съавтор - Р. Владева). – В: Сб. Четвърта международна конференция: Балканите - език, история, култура, Изд. „ИВИС“, Велико Търново, с. 448 - 457, ISSN: 1314-4065.

Дерменджиева, Стела (2016) Проектната дейност като средство за формиране на ключови компетенции. – В: Научна конференция: „България, българите и Европа – мит, история и съвремие“, с. 209-221, ISBN 978-619-208-066-2.

Дерменджиева, Стела (2014) Проектно-изследователска дейност при обучението на студентите от специалност „Културен туризъм“. – В: Сб. Юбилейна научна конференция „30 години катедра „География“ във Великотърновски Университет“, Доклади, Изд. ИВИС, Велико Търново, с. 391-402, ISBN:978-954-2968-96-2.

Дерменджиева, Стела (2015) Пространства и граници в обучението по география и икономика. (съавтор - Б. Димитрова). – В: Четвърта международна конференция: Балканите - език, история, култура, Изд. „ИВИС“, Велико Търново, с. 408 - 416, ISSN: 1314-4065

Дерменджиева, Стела (2011) Социокултурни роли на образователната география. (съавтор - П. Събева) – В: Сб. Втора научна конференция с международно участие: „Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа”, В. Търново, с. 131 – 150, ISBN: 978-954-2968-13-9.

Дерменджиева, Стела (2012) Съвременни проблеми пред географското образование. (съавтор - Р. Владева) - В: Международна конференция „Географски науки и образование“, 19 - 20 октомври, Шумен, с. 43-51, ISBN: 978-954-577-653-3.

Дерменджиева, Стела (2006) Тестове по география на България. (съавтори - А. Дерменджиев, Р. Янков, Б. Димитрова) С., Сиела, 267 с., ISBN: 978-954- 649-897-7.

Дерменджиева, Стела (2009) Тестове по география на България. (съавтори - А. Дерменджиев, Р. Янков, Б. Димитрова) С., Сиела, четвърто преработено и допълнено издание, 300 с., ISBN: 978-954-28-0218-1.

Дерменджиева, Стела (2010) Тестове по география на България. (съавтори - А. Дерменджиев, Р. Янков, Б. Димитрова). С., Сиела, пето допълнено издание, 360 с., ISBN: 978-954-28-0218-1.

Дерменджиева, Стела (2005) Тестове по география на България. (съавтори - А. Дерменджиев, Р. Янков, Б. Димитрова). С., Сиела, 267 с., ISBN: 978-954-649-897-7.

Дерменджиева, Стела (2016) Тетрадка по география и икономика. 5 клас С., Просвета, 72 с., ISBN 978-954-01-3197-9.

Дерменджиева, Стела (2014) Тренировъчни тестови варианти по география за кандидат-студенти. (съавтори - М. Пенерлиев, С. Станкова, Д. Владев, Р. Владева, Н. Ченкова, Л. Шефкъ, И. Георгиева). Шумен, с.87, ISBN: 978-954-452-028-1.

Дерменджиева, Стела (2013) Урокът по география като стратегически конструкт. (съавтор - П. Събева). – В: Сб. България, българите и Европа – мит, история и съвремие, т.VІ, В. Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий“, с. 391- 407, ISBN: 978-954-524-930-3.

Дерменджиева, Стела (2012) Урокът по география. (съавтори - П. Събева, Б. Димитрова) В. Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 280 с., ISBN: 978-954-524-870-2.

Дерменджиева, Стела (1992) Христоматия по икономическа география на света. (съавтори - В. Дойков, А. Дерменджиев, Р. Янков) В. Търново, Слово, 195 с., ISBN: 954-439-061-8.

Димитрова, Боянка (2011) Учебно помагало за ДЗИ по география и икономика – съавтор изд. "Сиела", София ISBN 978-954-28-782-7

Димитрова, Боянка (2010) География и образование. Методика на обучението по география - съавтор УИ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново ISBN 978-954-524-744-6

Димитрова, Боянка (2005) География на Европа, Балканския полуостров, България - съавтор изд. "Сиела", София ISBN 954-649-825-4

Димитрова, Боянка (2010) Екологичното образование и образованието за биоразнообразие в учебната документация Сборник «Делото на Асеневци. Биоразнообразието» - изд. Фабер, 2010 ISBN 978-954-400-413-2

Димитрова, Боянка (2015) Компетентностно-ориентиран подход към системата на методическата подготовка на учителя по география - съавтор сборник Юбилейна международна научна конференция на тема “50 ГОДИНИ ВТУ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”, СЕКЦИЯ „ПРИРОДНА ГЕОГРАФИЯ И ГЕОГРАФСКО ОБРАЗОВАНИЕ“, 10 май 2013 с. 251 -259, ISBN: 978- 619-208-002-0.

Димитрова, Боянка (2013) Междукултурният диалог и възможности за осъществяването му чрез формиране на умения и компетентности сборник Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа, изд. ИВИС, Велико Търново, 2013 ISBN 978-954-2968-55-9

Димитрова, Боянка (2014) Нормативни детерминанти, професионален профил и стандарти за подготовка за учител по география - съавтор сборник Юбилейна научна конференция "30 години катедра "География" във Великотърновски Университет", 28-29 ноември 2014 г. ISBN978-954-2968-96-2

Димитрова, Боянка (2012) Проблемът за междукултурния диалог и сътрудничество на Балканите, отразен в учебниците по география и икономика в средното училище сборник «Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа» ISBN 978-954-2968-13-9

Димитрова, Боянка (2009) Проектно базирано обучение по география и икономика - съавтор Сборник „България, българите и Европа – мит, история, съвремие” – т. ІІІ - УИ “Св. св. Кирил и Методий” ISBN 978-954-524-713-2

Димитрова, Боянка (2012) Урокът по география - съавтор УИ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново ISBN 978-954-524-870-2

Димитрова, Димка (2004) Разговорната реч и обучението по български език Трудове на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Филологически факултет, т.34, кн.2 – Езикознание, с. 109-116. ISSN 0204-6369

Дончев, Ивайло (2014) A System Supporting Qualitative Research (IJACSA) International Journal of Advanced Computer Science and Applications, Vol. 5, No. 11, 2014

Дончев, Ивайло (2015) Binary Search Trees and Modern C++ Conference of Informatics and Information Technologies – CIIT-2015, Bitola, Macedonia, April 24-26, 2015, pp. 5-8

Дончев, Ивайло (2014) Developing a Project for Building a System Supporting Qualitative Data Analysis Proceedings of the 10-th Annual International Conference on Computer Science and Education in Computer Science 2014, 04 – 07 July 2014, Albena, Bulgaria, pp. 351-361

Дончев, Ивайло (2008) Donchev, I., Todorova, E., Object-Oriented Exception Handling: Implications for Education Proceedings of the 4-th Annual International Workshop on Computer Science and Education in Computer Science, Borovets June 2008, pp. 82-88,

Дончев, Ивайло (2008) Donchev, I., Todorova, E., Object-Oriented Programming in Bulgarian Universities' Informatics and Computer Science Curricula Informatics in Education International Journal, Volume 7, Issue 2, pp. 159-172

Дончев, Ивайло (2013) Experience in Teaching C++11 within the Undergraduate Informatics Curriculum Informatics in Education, 2013, Vol. 12, No. 1, 59–79, ISSN: 1648-5831 (printed), 2335-8971 (online)

Дончев, Ивайло (2015) Implementation of ADS Linked List Via Smart Pointers (IJACSA) International Journal of Advanced Computer Science and Applications, Vol. 6, No. 2, 2015

Дончев, Ивайло (2015) Implementation of Binary Search Trees Via Smart Pointers INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED COMPUTER SCIENCE AND APPLICATIONS, Volume: 6, Issue: 3, Pages: 59-64

Дончев, Ивайло (2011) Move семантиката в учебния курс по Обектно ориентирано програмиране на C++ МАТТЕХ 2010, 19–20 ноември 2010 г. – Сборник научни трудове, Шумен, 2011, стр. 380–387

Дончев, Ивайло (2012) Teaching C++11 at Introductory Level In Proceedings of the 8-th Annual International Workshop on Computer Science and Education in Computer Science, July 2012, Boston, USA, pp. 7-18, Print ISSN: 1313-8624, Online-ISSN: 2603-4794

Дончев, Ивайло (2017) Teaching Programming to Students in other Fields International Journal of Advanced Computer Science and Applications(IJACSA), 8(12), 2017. http://dx.doi.org/10.14569/IJACSA.2017.081223

Дончев, Ивайло (2013) Training in Object-Oriented Programming and C++11 Computer and Information Science; Vol. 6, No. 2, 2013, pp. 84-92, doi:10.5539/cis.v6n2p84 Published by Canadian Center of Science and Education

Дончев, Ивайло (2014) Възможно ли е компютризирането на качествения анализ на данни Шумен, МАТТЕХ - 2014, Том 1, стр. 123-128

Дончев, Ивайло (2009) Дончев І. П., Тодорова Е. С., Операції з об’єктами й комунікація між об’єктами у навчанні об’єктно-орієнтованому програмуванню. Вістник ВПІ, №1. с.98-101. ISSN 1997-9266 (printed), ISSN 1997-9274 (electronic).

Дончев, Ивайло (2011) Дончев, И., Н. Николов, Процедурни основи на програмирането. C++. Практическо ръководство, Университетско издателство „Св.Св. Кирил и Методий”, 2011 г. В. Търново

Дончев, Ивайло (2008) Дончев, И., Подход за усвояване на концепциите на ООП чрез примери Доклади на Тридесет и седмата пролетна конференция на Съюза на математиците в България, Боровец 2-6 април 2008, стр. 335-341

Дончев, Ивайло (2009) Дончев, И., Систематизиране на специфичните за C++ трудности в обучението по обектно-ориентирано програмиране, сп. „Математика и информатика”, бр. 5/2009 г., стр. 28-39 сп. „Математика и информатика”, бр. 5/2009 г., стр. 28-39 ISSN 1314–8532 (Online) ISSN 1310–2230 (Print)

Дончев, Ивайло (2008) Дончев, И., Тодорова Е., Операции с объектами и коммуникация между объектами в обучении объектно ориентированному программированию Proceedings of the Sixth International Conference Internet-Education-Science IES-2008, Vinnytsia, Ukraine, Volume 1(9), pp. 106-109

Дончев, Ивайло (2008</