Публикации в научна област/раздел Администрация и управление / Administration and Management


Андреева, Деница (2018) OPPORTUNITIES FOR USING THE COMPETENCY APPROACH IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WITHIN THE ORGANIZATTION

Аркадиев, Димитър (1996) Влияние на организацията и концентрацията на производството и върху млечната продуктивност на кравите в България Сб. Агробизнесът в условията на преход към пазарна икономика. Сливен, 1996, с.228-232.

Аркадиев, Димитър (1995) Някои обективни предпоставки за необходимостта от приватизация в селското стопанство на България Сб.Устойчиво земеделие в условията на прехода към пазарна икономика. Пловдив, АИ на ВСИ, Октомври 1995, том І, с.39-43.

Иванова, Мария (2012) Иванова, М. Същност и класификация на иновациите. Юбилейна международна научно-практическа конференция „ 20 години инвестиции в бъдещето” на Стопански факултет при ВТУ, ГорексПрес, София, 2012

Иванова, Мария (2013) Иванова, М. Същност на иновациите и инвестициите в предприятието. Научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Фабер, 2013

Манчева, Олга (2017) THE ROLE OF COMPUTER SYSTEMS IN THE MANAGEMENT OF HOTELS IN VELIKO TARNOVO REGION, BULGARIA International Conference KNOWLEDGE-BASED ORGANIZATION Vol. XXIII, Land Forces Academy "Nicolae Balcescu", Sibiu, Romania, 2017

Манчева, Олга (2017) Мултикултурно кариерно консултиране - проблеми и предизвикателста Сборник доклади от международна конференция "Техника. Технологии. Образование. Сигурност", Велико Търново, ISSN: 2535-0315 (print), 31.05.-03.06.2017г., с.290

Манчева, Олга (2017) Умението на студентите да управляват ефективно времето си Сборник доклади от международна конференция "Техника. Технологии. Образование. Сигурност", ISSN: 2535-0315 (print), Велико Търново, 31.05.-03.06.2017г., с.293-295

Павлов, Веселин (2014) Големите предприятия в България - проблеми и предизвикателства Университетска годишна научна конференция, НВУ „Васил Левски” - Велико Търново

Павлов, Веселин (2011) Кризата - вчера и днес Сборник доклади от семинар на тема „Глобални и регионални аспекти на икономическата криза в страните от нова Европа и стратегии по управлението й”. - Велико Търново

Павлов, Веселин (2015) Място на управленските функции в управленския процес Научно-практическа конференция на тема „Развитие на българската икономика – предизвикателства и възможности” - Велико Търново.

Павлов, Веселин (2014) Организационно-управленски структури в големите предприятия в България Научно-практическа конференция на тема „Перспективи за развитието на българската икономика” - Велико Търново

Павлов, Веселин (2015) Развитие на управленските функции - исторически преглед Списание "Индустриален мениджмънт", брой 2/2015, Технически университет, София.

Павлов, Веселин (2016) Сущность управленческой функции Факторы развития экономики Росии - Тверь.

Пенчев, Пенчо (2015) Малките и средните предприятия в хранителната промишленост на България Велико Търново. Абагар: ISBN:978-619-168-113-6.

Пенчев, Пенчо (2011) Организационно развитие В. Търново: Абагар, 2011. с. 287. ISBN 978-954-427-960-8

Пенчев, Пенчо (2016) Основи на управлението В. Търново. Абагар. ISBN: 978-619-168-147-1

Пенчев, Пенчо (2012) Още за продоволствения проблем Свищов, сп. Диалог

Пенчев, Пенчо (2015) Развитието на управленските функции - исторически преглед София. Индустриален мениджмънт, бр.2.

Пенчев, Пенчо (2017) Реализацията на концепцията "Устойчиво развитие" - мит или реалност Политики на развитие в България и на балканите. Първа международна научна конференция „Трансгранично сътрудничество и политики на развитие в България и на балканите“. Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново. с. 278-287. ISBN987-619-208-139-3.

Пенчев, Пенчо (2013) Ръководство за написване на дипломна работа В.Търново, Абагар. ISBN: 978-619-168-065-8

Пенчев, Пенчо (2015) Съвременният мениджмънт на средните и големите предприятия в България - проблеми и възможни решения Велико Търново. АЙ анд Би. ISBN: 978-954-9689-85-3

Пенчева, Ивалинка (2018) БЕНЧМАРКИНГЪТ КАТО УПРАВЛЕНСКА ПРАКТИКА Годишна университетска научна конференция 2018. НВУ "Васил Левски" 14-15 юни 2018. Велико Търново.

Пенчева, Ивалинка (2017) България и инициативата „Партньорство за открито управление“. Политики на развитие в България и на балканите. Първа международна научна конференция „Трансгранично сътрудничество и политики на развитие в България и на балканите“. Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново. с. 278-287. ISBN987-619-208-139-3.

Пенчева, Ивалинка (2018) ВРЪЗКИТЕ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА КАТО УПРАВЛЕНСКА ФУНКЦИЯ, ПРЕДОСТАВЯЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИСТИНИ Международната научна конференция „ИСТИНИ И ЛЪЖИ ЗА ФАКТИ, НОВИНИ И СЪБИТИЯ”. Русе, 2018

Пенчева, Ивалинка (2018) ЗА ПОТРЕБНОСТТА ОТ ПРОЗРАЧНО УПРАВЛЕНИЕ XVI МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ “МЕНИДЖМЪНТ И ИНЖЕНЕРИНГ’ 18”, Созопол, 2018.

Пенчева, Ивалинка (2018) Изследване процеса на интеграция в областните администрации от Северен централен район на Република България МЕЖДУНАРОДНА КРЪГЛА МАСА: „СТАТУКВО, ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПРОМЕНИ В ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ“, 11 юни 2018 г., Нов български униреврситет, София

Пенчева, Ивалинка (2014) Мениджмънт и връзки с обществеността Велико Търново, Абагар, ISBN: 978-619-168-072-6

Пенчева, Ивалинка (2016) Организационна култура. Учебни материали за дистанционно обучение. Велико Търново

Пенчева, Ивалинка (2016) Основи на управлението Велико Търново, Абагар ISBN: 978-619-168-147-1

Пенчева, Ивалинка (2018) Ролята на връзките с обществеността при изработването на управленски решения. Медии и комуникации на 21. век“ 1/2017. Университетско издателство Св. св. Кирил и Методий, В. Търново, 2018. ISSN 2603-3089 с.112-119 .

Пенчева, Ивалинка (2016) Управленски бенчмаркинг. Учебни материали за дистанционно обучение. Велико Търново

Пенчева, Ивалинка (2018) Устойчивото развитие - обект на фирменото управление XX-ТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ” 23–25 МАРТ 2018 Г., ЮНДОЛА

Пенчева, Пламена (2014) Екипно лидерство Научно-практическа конференция „Перспективи за развитие на българската икономика”, ВТУ

Пенчева, Пламена (2015) Производителността на труда и възнаграждение на труда (по примера на пивоварната промишленост в България) Велико Търново

Петрова, Мариана (2016) Artificial Intelligence Technologies in Human Resource Development Computer Modelling and New Technologies, ISSN 1407-5806, ISSN 1407-5814, 2016, 20(2) 26-29. Transport and Telecommunication Institute, Riga, Latvia

Петрова, Мариана (2016) ASSESSMENT-BASED MANAGEMENT OF ENTERPRISE’S INTELLECTUAL CAPITAL Innovative Technologies in Science, Dubai, UAE

Петрова, Мариана (2017) Asset and cost management for innovation activity Economic Annals-XXI , Kyiv, Ukraine, VOLUME 165, ISSUE 5-6, 2017, Pages: 13-18

Петрова, Мариана (2014) Awareness of electronic systems and e-government services as a metamotivational process Journal Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Professional Education T.F. Gorbachev Kuzbass State Technical University, ISSN:1999-4125, 2014, N: 1 (101), 170-175.

Петрова, Мариана (2013) Bestact – software for visualization of digitalized family registers and civil status acts Journal of Information Engineering and Applications, International Institute for Science, Technology and Education, ISSN (Paper) 2224-5782, Vol 3, No 10

Петрова, Мариана (2016) Building E-Governance through Reform: the Bulgarian Experience Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, «Economics of Development» 2016 р. № 2 (78), pp.20-25

Петрова, Мариана (2018) Cognitive, Intelligence Technologies and Economical Foundations of Teaching of International Economical Relations and Tourism ERDEV, Latvia

Петрова, Мариана (2010) E-administration Veliko Tarnovo on the way of providing easy access to information and services for the citizens and the business in the area USEE, Fakultet za pravne i poslovne studije, Novi Sad, Serbia

Петрова, Мариана (2012) E-invoicing in Bulgaria - opportunities in a challenging market environment V МНК "Инновации в технологиях и образовании", КузГТУ, Белово, 2012 (пленарен доклад), т.2, стр.106-112

Петрова, Мариана (2017) E-services as a key element of the е-Government priorities of State administration in Bulgaria. Proceedings of the 20th International Conference on Information Technology for Practice 2017, Ostrava: VSB - Technical University of Ostrava, 2017, p.126-134

Петрова, Мариана (2016) Iintelligence technologies in management and administration of justice 3rd International Multidisciplinary Scientific Conferences SOCIAL SCIENCES & ARTS SGEM2016, POLITICAL SCIENCES, LAW, FINANCE, ECONOMICS & TOURISM, Conference proceedings, Volume V

Петрова, Мариана (2017) IMPROVЕMENT OF THE EFFICIENCY AND COMPETITIVENESS THROUGH THE IMPLEMENTATION OF BENCHMARKING IN THE ORGANIZATIONS KazUMO, Almaty, Kazahstan, ЖУРНАЛ «ХАБАРШЫ / ВЕСТНИК» /Bulletin of Ablai Khan KazUIRandWL series ÏNTERNATIONAL RELATIONS and REGIONAL STUDIES”, ISSN 2411-8753, 1 (27) 2017, 5-6, pp. 79-85

Петрова, Мариана (2017) Information system for calculating the workload of judges in Bulgaria - one year later: goals and results Proceedings of the 20th International Conference on Information Technology for Practice 2017, Ostrava: VSB - Technical University of Ostrava, 2017, p.297-305

Петрова, Мариана (2013) INFORMATIZATION OF PUBLIC ADMINISTARTION IN BULGARIA Ed. FABER, Veliko Tarnovo

Петрова, Мариана (2017) Integration of the information processes. Automation and unification of the judicial system Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, «Economics of Development» 2017 р. № 2 (82), pp.50-59

Петрова, Мариана (2017) Intelligent and Cognitive Technologies in Education of International Economic Relations Students and Human Resource Development in Enterprises: Methodology in Language European Journal of Sustainable Development", Publisher: European Center of Sustainable Development, Rome, Italy, Vol 6, No.4

Петрова, Мариана (2016) MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES AS AN OPPORTUNITY FOR DEVELOPMENT AND INTEGRATION OF INNOVATIVE SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN CLUSTERS Balkan and Near Eastern Studies in Social Sciences, 2016:2 (02), p.69-75

Петрова, Мариана (2018) Possibilities for human capital development in the mining and quarrying sector in Bulgaria E3S Web of Conferences

Петрова, Мариана (2018) Promotion of Innovative Entrepreneurship Under Sustainable Development E3S Web of Conferences

Петрова, Мариана (2018) Regional tourism infrastructure development in the state strategies. Problems and Perspectives in Management, 16(4), 259-274. doi:10.21511/ppm.16(4).2018.

Петрова, Мариана (2017) Software system for document management at the Faculty to University, 4th International Multidisciplinary Scientific Conference, SGEM 2017. CONFERENCE PROCEEDINGS, VOL V Science and Society. Book 3, EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH, Pages: 457-464, DOI:10.5593/SGEMSOCIAL2017/35/S13.060

Петрова, Мариана (2008) Software Tools for Project Management Bulgaria in EU: first results. ERI. Bulgarian Academia of sciences. Faculty of Economic UVT, GorexPress, pp. 355-363

Петрова, Мариана (2011) The Bulgarian electronic government in 2011 – challenges and prospects REVISTA NAŢIONALĂ DE DREPT (Publicaţie periodică ştiinţifico-practică), Universitatea de Stat din Moldova, Chisinau, Moldova, nr.9 (132), 2011, pp 13-18

Петрова, Мариана (2011) The Bulgarian Electronic Government in 2011 – Challenges and Prospects, Revista Naţională De Drept, Universitatea de Stat din Moldova Revista Naţională De Drept, Universitatea de Stat din Moldova, Chisinau, Moldova, r.9 (132), 2011, ISSN 1811-0770, pp. 13-18

Петрова, Мариана (2018) THE CHALLENGES OF FORMALIZATION AND MODELING OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN THE 21ST CENTURY CBU INTERNATIONAL CONFERENCE PROCEEDINGS 2018: INNOVATIONS IN SCIENCE AND EDUCATION Book Series: CBU International Conference Proceedings Pages, 21.-23.03.2018, pp.303-308

Петрова, Мариана (2017) THE DEVELOPMENT OF HUMAN POTENTIAL IN KAZAKHSTAN’S INNOVATION ECONOMY Business Management, issue 4, Tsenov Academic Publishing House, Svishtov, pp.75-89

Петрова, Мариана (2012) The research of e-Government of the Bulgarian Public Sector Organizations Business Competences: Monograph. Edited by I. Spica. [vol.4]. Riga: Scientific institution Business competence centre, ISBN 978-9934-8143-6-5, Volume 4, 2012. pp.108-121

Петрова, Мариана (2018) Training of qualified specialists in the process of their education at the university: the role of the public-private partnership CBU INTERNATIONAL CONFERENCE PROCEEDINGS 2018 MARCH 21-23, IN PRAGUE, CZECH REPUBLIC.

Петрова, Мариана (2016) АСПЕКТЫ АВТОНОМИИ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ НА РЫНОК ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ International Journal of Innovative Technologies in Economy. 2 (4) 2016 pp: 23-27

Петрова, Мариана (2001) Европейски индустриални и екологични стандарти в ИНТЕРНЕТ (ISO 9000 и 14000), TEMPUS IB_JEP 13054-98 ТУ Габрово

Петрова, Мариана (2015) Инструменти и автоматизирани функционалности в европейското електронно правосъдие НВУ „В. Левски”, Университетска научна конференция 16-17.07.2015, ISSN 2367-7481, Велико Търново, с. 442-447

Петрова, Мариана (2016) ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА СТРУКТУРНЫХ ФОНДОВ ЕС В БОЛГАРИИ И ЛАТВИИ IX международная научная конференция "Инновации в технологиях и образовании", КузГТУ, г. Белово, 18-19.03.2016, т.2, 134-138

Петрова, Мариана (2012) Методи за управление и анализ на информационния риск Издател, ВТУ, УниБИТ, бр.1-2, 2012, стр.39-45

Петрова, Мариана (2001) Моделиране учебното съдържание в процеса на обучение “Педагогически алманах”, ВТУ, бр.1-2, 2001, с. 5-15

Петрова, Мариана (2016) НЕОБХОДИМОСТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РЫНОЧНОГО И ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕХАНИЗМОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО РЫНКА Сборник научных статей/Под редакцией профессора Ю.Г. Голуба. — Саратов: Изд-во Саратовского университета, с. 270-279

Петрова, Мариана (2014) ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ О СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОННЫХ УСЛУГ И ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА КАК МЕТАМОТИВАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС ВЕСТНИК КУЗБАССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА Издательство: Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева (Кемерово), ISSN: 1999-4125

Петрова, Мариана (2016) ПОДХОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ International Journal of Innovative Technologies in Economy. 2 (4) 2016 pp: 28-32

Петрова, Мариана (2016) СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ КАПИТАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ International Journal of Innovative Technologies in Economy. 1 (3) 2016 pp: 16-21

Петрова, Мариана (2016) ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ НА РЫНОК ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ International Journal of Innovative Technologies in Economy. 1 (3) 2016

Русева, Мая (2001) Методически насоки за преодоляване на типичните затруднения във възпитанието. – В: Типични затруднения в учебно-възпитателната работа. Причини и фактори. Методика за преодоляването им. Свитък 1 на Център за образователни технологии. Ред. Ж. Карапенчев, Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2001, 99-134 с. ISBN 954-254-295-7.

Русева, Мая (2001) Проект на Центъра за образователни технологии. – В: Типични затруднения в учебно-възпитателната работа. Причини и фактори. Методика за преодоляването им. Свитък 1 на Център за образователни технологии. Ред. Ж. Карапенчев, Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2001, 13-19 с.. ISBN 954-254-295-7.

Русева, Мая (1997) Психолого-педагогически аспекти на учебната практика. - В: Проблеми на обучението. Ред. П. Дражев, Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 1997, с. 149-163. ISBN 954-524-156-Х

Стоянов, Иван (2015) Предприемачество - теоретични основи и практически измерения Ай анд Би, Велико Търново

Христова, Венета (2018) Entrepreneurship Development in Bulgaria – Some Problems and Challenges Filodiritto Editore, Italy

Христова, Венета (2015) Как кариерата „изяде“ професията (в съавторство с Белчева, В.) Социално-икономически анализи, В. Търново, кн. 6

Христова, Венета (2015) КОМПЕТЕНЦИИТЕ НА ИКОНОМИСТИ И МЕНИДЖЪРИ В БЪЛГАРИЯ – МЕЖДУ ЖЕЛАНИЕТО И ДЕЙСТВИТЕЛНОСТТА УИ „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново

Хънтов, Владимир (2012) О судьбе аббревиатурного названия одной из структур российского МВД. – Русский язык в коммуникативном пространстве современного мира: Сборник материалов Международного форума 6-8 декабря 2011 года. Под научной редакцией Н.Д. Котовчихиной и Р.Б. Сабаткоева; отв. ред. Г.Д. Кузнецова. Москва, Экон-информ, 2012, стр. 234-237. ISBN 978-5-9506-0915-2. Русский язык в коммуникативном пространстве современного мира: Сборник материалов Международного форума 6-8 декабря 2011 года. Под научной редакцией Н.Д. Котовчихиной и Р.Б. Сабаткоева; отв. ред. Г.Д. Кузнецова. Москва, Экон-информ, 2012, стр. 234-237. ISBN 978-5-9506-0915-2.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/