Публикации в научна област/раздел Администрация и управление / Administration and Management


Андреева, Деница (2018) OPPORTUNITIES FOR USING THE COMPETENCY APPROACH IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WITHIN THE ORGANIZATTION

Аркадиев, Димитър (1996) Влияние на организацията и концентрацията на производството и върху млечната продуктивност на кравите в България Сб. Агробизнесът в условията на преход към пазарна икономика. Сливен, 1996, с.228-232.

Аркадиев, Димитър (2005) Иконометрия Стара Загора, Искра М-И, 2005, 236 с., ISBN:954-9383-03-2

Аркадиев, Димитър (1995) Някои обективни предпоставки за необходимостта от приватизация в селското стопанство на България Сб.Устойчиво земеделие в условията на прехода към пазарна икономика. Пловдив, АИ на ВСИ, Октомври 1995, том І, с.39-43.

Димитрова, Татяна (2015) Espanha- na sombra da ditadura do general Primo de Rivera em 1923- 1930 X Jornadas de Estudo sobre As Grandes Problemáticas do Espaço Europeu, Porto, 2015, р. 19-20.

Димитрова, Татяна (2011) Възникване и развитие на автономните общности на Испания -В: Сб. „България, българите и Европа – мит, история, съвремие – т. ІV”, В. Търново, 2011, с. 657-675. ISBN 978-954-524-776-7

Иванова, Мария (2012) Иванова, М. Същност и класификация на иновациите. Юбилейна международна научно-практическа конференция „ 20 години инвестиция в бъдещето” на Стопански факултет при ВТУ, ГорексПрес, София, 2012, с. 491-498, ISBN 978-954-616-221-2

Иванова, Мария (2013) Иванова, М. Същност на иновациите и инвестициите в предприятието. Научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Фабер, 2013, стр. 465-472 , ISBN 978-954-400-957-1

Йорданова, Даниела (2019) "Добри практики за прилагане на стандарти за управление на риска в предприятието" Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности”, Том 2, с. 122-127. Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопанския факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” , проведена на 18.10.2018 г. във Велико Търново, Унив. изд., 2019. ISSN 2603-4093

Йорданова, Даниела (2019) „Риск апетит – ключова концепция в управлението на риска” XVII Международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг 19”, Технически университет, Стопанско управление, София, 23 - 26 юни 2019, гр. Созопол. Том 2, с. 587-596. ISSN 1314-6327

Йорданова, Даниела (2019) „Фактори от дейността на организациите, водещи до несъстоятелност и криза” Академично списание „Управление и образование”, кн. 1, том 15, 2019, с. 121-128. Университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас, ISSN 13126121

Йорданова, Даниела (2019) Approaches for the diagnostics of organizational crisis SocioBrains, Scientific journal, брой 62, октомври 2019, с.1-11, ISSN 2367-5721, http://www.sociobrains.com [Инд./Реф. в: Scientific Indexing Services (SIS)]

Йорданова, Даниела (2019) Aspects of anti-crisis development in business organizations SocioBrains, Scientific journal, брой 61, септември 2019, с. 7-13, ISSN 2367-5721

Йорданова, Даниела (2019) For plan and preparing in crisis in organization SocioBrains, Scientific journal, брой 59, юли 2019, с. 15-25, ISSN 2367-5721

Йорданова, Даниела (2019) Main risk management functions in organizations SocioBrains, Scientific journal, брой 61, септември 2019, с. 14-18, ISSN 2367-5721, http://www.sociobrains.com [Инд./Реф. в: Scientific Indexing Services (SIS)]

Йорданова, Даниела (2020) Risk management in the view of business organizations (experience of organizations in Veliko Tarnovo region) SocioBrains, Scientific journal, брой 65, януари 2020, с.1-7, ISSN 2367-5721

Йорданова, Даниела (2018) Risk Prioritization – prerequisites for successful management in the public sector (by the example of the municipality of Veliko Tarnovo). Сборник с научни изследвания от годишната конференция "Развитие на българската и европейската икономики- предизвикателства и възможности", Стопански факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, 28-30.09.2017 г., Велико Търново,Том 1, Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий”, p.196-198. ISSN 2603-4093

Йорданова, Даниела (2018) Бюджетните разходи като предпоставка за ефективна иновационна политика в публичния сектор. Международна кръгла маса на тема: „Статукво, предизвикателства и промени в публичната администрация”, Нов български университет, 11 юни 2018 г. София. Годишник на департамент „Администрация и управление“ т. 3, 2018, с.340-359, ISSN 2603-297X (Online)

Йорданова, Даниела (2019) Възможности за ефективно управление на организационни кризи. Изд. ИВИС, В. Търново, 2019, 217 с. ISBN 978-619-205-114-3 COBISS.BG-ID - 1290278116

Йорданова, Даниела (2019) Вызовы и возможности управления рисками иновационной деятельности организаций Международный научный журнал „Научные Горизонты”, № 12 (28), Белгород, 2019, с. 37-45. ISSN 2587-618X

Йорданова, Даниела (2019) Еко иновации – разходи за възстановяване и опазване на околната среда в България Сп. „Бизнес посоки”, брой 2, 2019, с. 96-101. Бургаски свободен университет. ISSN 1312-6016 (Print), ISSN 2367-9277 (Online)

Йорданова, Даниела (2018) Ефективно управление на организационните кризи – има ли универсален модел? Сборник с доклади от Международна научна конференция „Истини и лъжи за факти, новини и събития“, посветена на 130-годишнината от създаването на Библиотеката и Европейската година на културното наследство, 24-25 април 2018 г., Изд. Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе, Т. 2, с.113-123. ISBN 978-619-7404-04-3, COBISS.BG-ID: 1287656676

Йорданова, Даниела (2020) За релацията между вътрешния контрол и риска за ефективно управление на организацията – теория и практика Украинско-полско-българска научно-практическа интерент-конференция „Стратегически перспективи за развитие на съвременния бизнес“, 10-11 март 2020, с.148-153 ISBN 978-83-61467-XX

Йорданова, Даниела (2020) За ролята и компетенциите на кризисния мениджър в бизнес организациите Списание „Икономически и социални алтернативи”,УНСС, том 26, бр.1, с.134-144, 2020. ISSN (print): 1314-6556 ISSN (online): 2534-8965

Йорданова, Даниела (2015) Застраховането като превенционна дейност за управление на риска от природни бедствия Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция, том 7, изд. при НВУ „В. Левски”, В.Търново , 16 - 17 юли 2015, с. 182-186. ISSN 1314-1937

Йорданова, Даниела (2014) Изследване динамиката на бедствията, авариите и катастрофите и щетите от тях в област Велико Търново Годишник от Юбилейна научна конференция „Политика за сигурност и отбрана в съвременната среда”, бр. 1, с. 295-301, 21-22 май 2014, Военна академия „Г. С. Раковски”, факултет "Национална сигурност и отбрана", София. ISSN 1312-2983

Йорданова, Даниела (2015) Изследване на рисковите фактори в дейностите на община Велико Търново Научно-практическа конференция „Развитие на българската икономика - предизвикателства и възможности”, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, 05-06.11.2015 г., изд. „Ай анд Би” В.Търново, ISBN 978-954-9689-99-0 (CD), COBISS.BG-ID:1279832292

Йорданова, Даниела (2019) Иновационное развитие в Северном центральном округе (Дунаб 2014-2020) – проблемы и возможности Международный научный журнал „Научные Горизонты”, № 10 (26)/2019, с. 65-71. Белгород. ISSN 2587-618X

Йорданова, Даниела (2018) Кредитен риск във фирмата – предпоставка за криза. Списание „Управление и устойчиво развитие”, бр.1/ 2018 (volume 68), с.71-75. Лесотехнически университет. XX-та Международна научна конференция, 23-25 март 2018 г., Юндола. ISSN 1311-4506

Йорданова, Даниела (2015) Мениджмънт на публичния сектор. Учебни материали за дистанционно обучение, Велико Търново.

Йорданова, Даниела (2015) Организация на управленския труд. Учебни материали за дистанционно обучение, Велико Търново

Йорданова, Даниела (2018) Основи на публичната администрация Изд. Абагар, В.Търново, 2018, 270 с. ISBN 978-619-168-2012-6 COBISS.BG-ID - 1291048932

Йорданова, Даниела (2016) Основи на публичната администрация. Учебни материали за дистанционно обучение, Велико Търново

Йорданова, Даниела (2017) Основи на публичната администрация. Учебно помагало. Учебно помагало, Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий”, В.Търново, 2017, 117 с. ISBN 978-619-208-130-0, COBISS.BG-ID: 1283362276

Йорданова, Даниела (2019) Отражение на международните стопански кризи върху икономическите сектори в България през периода 2008-2017 година Годишник на департамент „Администрация и управление“ Том 4, 2019 г., с.110-139. Нов Български университет. ISSN 2603-297X (Online)

Йорданова, Даниела (2019) Планиране управлението на риска в организациите. VII Международна научна конференция "Техника. Технологии. Образование. Сигурност", Научно-технически съюз по машиностроене, НВУ „Васил Левски”, В.Търново, 29 май -1 юни, 2019, Volume 1, с. 93-95, ISSN 2535-0315(Print); ISSN 2535-0323 (Online)

Йорданова, Даниела (2017) Показатели оценки расходов на научные исследования и опытные разработки Сборник трудов IX Международной научно-практической конференции "Факторы развития экономики России", 27-28 апреля 2017 года Тверь, Россия, с. 118-124. ISBN 978-5-7609-1263-3

Йорданова, Даниела (2019) Предимства на контролинг системата за диагностика и управление на риска във фирмите . Сборник с доклади от VI Международна научна конференция „ИДЕИ, ИДЕАЛИ – ВЪЗХОД И КРУШЕНИЕ“,Том 2, 23-24 април 2019 г. Изд. Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе, с.71-77. ISBN 978-619-7404-09-8

Йорданова, Даниела (2015) Приложение на DEA метода за финансово управление от природни бедствия в област Велико Търново Сборник доклади от Юбилейна научна конференция Развитие на българската икономика – 25 години между очакванията и реалностите, Свищов, 20-21 ноември 2015 г., с. 520-524. ISBN 978-954-23-1105-8 ;COBISS.BG-ID 1281740516

Йорданова, Даниела (2016) Приложение на параметричен метод за оценка ефективността на финансовите средства в община Велико Търново Сп. Индустриален мениджмънт, 2016, бр. 2, изд. „Стопански факултет” при Технически университет, София, с.22-30. ISSN 1312-3793

Йорданова, Даниела (2017) Проучване ефективността от функциониране на Системата за финансово управление и контрол в община Велико Търново. Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция, посветена на 50 години от създаването на катедра ”Управление и администрация” – Новите реалности в управлението, Варна, 20-21 октомври 2017, с. 302-312. ISBN 978-954-21-0947-1, COBISS.BG-ID:1283871716

Йорданова, Даниела (2017) Роля на контролинга за ефективно управление на дейности при бедствия, аварии и катастрофи. Сборник статии от Първа научна конференция „Трансгранично сътрудничество и политики на развитие в България и на Балканите”, център за Трансгранични изследвания, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, с. 202-207, 17-18 ноември 2016. ISBN 987-619-208-139-3

Йорданова, Даниела (2018) Стратегии при кризи в организациите. Списание „Управление и устойчиво развитие”, бр.1/2018(volume 68), с.62-66. Лесотехнически университет. XX-та Международна научна конференция, 23-25 март 2018 г., Юндола.ISSN 1311-4506

Йорданова, Даниела (2015) Състояние на имущественото застраховане в България – насоки за развитие Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция, том 7, изд. при НВУ „В. Левски”, В.Търново, 16 - 17 юли 2015, с.187-194. ISSN 1314-1937

Йорданова, Даниела (2015) Състояние на отделните елементи на системата за финансово управление и контрол в общините от област Велико Търново Научно-практическа конференция „Развитие на българската икономика - предизвикателства и възможности", 05-06.11.2015 г., ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, изд. „Ай анд Би”, В.Търново, ISBN 978-954-9689-99-0 (CD), COBISS.BG-ID:1279832292

Йорданова, Даниела (2016) Управление на конфликти. Учебни материали за дистанционно обучение, Велико Търново.

Йорданова, Даниела (2015) Управление на кризи. Учебни материали за дистанционно обучение, Велико Търново

Йорданова, Даниела (2019) Управление на организационните конфликти - причини и техники за тяхното разрешаване . Научна Конференция „Съвременното място и рола на алтернативните способи за разрешаване на спорове – между традицията и актуалната правна уредба в България и държавите-членки на ЕС”, 9-10.11.2018 г., Велико Търново; ISBN 978-619-00-0946-7; стр. 296-310

Йорданова, Даниела (2015) Управление на риска. Учебни материали за дистанционно обучение, Велико Търново.

Йорданова, Даниела (2016) Финансово управление на фирмата.Учебни материали за дистанционно обучение, Велико Търново.

Манчева-Али, Олга (2017) THE ROLE OF COMPUTER SYSTEMS IN THE MANAGEMENT OF HOTELS IN VELIKO TARNOVO REGION, BULGARIA International Conference KNOWLEDGE-BASED ORGANIZATION, Vol. XXIII, Land Forces Academy, "Nicolae Balcescu", Sibiu, Romania, 2017, PUBL: Sciendo, Volume 23: Issue 1, ISSN: 1843-6722, doi: https://doi.org/10.1515/kbo-2017-0063, pp. 382-386

Манчева-Али, Олга (2019) КОМПЮТЪРНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ КАТО ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ В МЕНИДЖМЪНТА НА ОБЕКТИТЕ ЗА НАСТАНЯВАНЕ XVI INTERNATIONAL CONGRESS MACHINЕS, TECHNOLОGIES, MATERIALS WINTER SESSION, PROCEEDINGS YEAR III, ISSUE 2 (13), BOROVETS, BULGARIA 2019 VOLUME II, KNOWLEDGE. CREATIVITY. INNOVATIONS. INDUSTRIAL MANAGEMENT. ISSN 2535-0021 (PRINT), ISSN 2535-003X (ONLINE) pp. 214-216

Манчева-Али, Олга (2017) Мултикултурно кариерно консултиране - проблеми и предизвикателста Сборник доклади от международна конференция "Техника. Технологии. Образование. Сигурност", Велико Търново, 31.05.-03.06.2017г., Publisher: Scientific technical union of mechanical engineering “Industry-4.0”, YEAR I, ISSUE 1 (3), SOFIA, BULGARIA 2017 VOLUME 3, с.299-301

Манчева-Али, Олга (2017) Умението на студентите да управляват ефективно времето си Сборник доклади от международна конференция "Техника. Технологии. Образование. Сигурност", Велико Търново, Publisher: Scientific technical union of mechanical engineering “Industry-4.0”, YEAR I, ISSUE 1 (3), SOFIA, BULGARIA 2017 VOLUME 3, pp. 302-304

Марков, Иван (2005) Rural regions in Bulgaria: through priorities of regional development. First international conference „Human dimensions of global change in Bulgaria”, 22-24 april 2004, Sofia, Proceedings, „St.Kliment Ohridski „ University Pres,Sofia. 2005. s. 113-116. ISBN 954-07-2110-5

Павлов, Веселин (2014) Големите предприятия в България - проблеми и предизвикателства Университетска годишна научна конференция, НВУ „Васил Левски” - Велико Търново

Павлов, Веселин (2011) Кризата - вчера и днес Сборник доклади от семинар на тема „Глобални и регионални аспекти на икономическата криза в страните от нова Европа и стратегии по управлението й”. - Велико Търново

Павлов, Веселин (2015) Място на управленските функции в управленския процес Научно-практическа конференция на тема „Развитие на българската икономика – предизвикателства и възможности” - Велико Търново.

Павлов, Веселин (2014) Организационно-управленски структури в големите предприятия в България Научно-практическа конференция на тема „Перспективи за развитието на българската икономика” - Велико Търново

Павлов, Веселин (2015) Развитие на управленските функции - исторически преглед Списание "Индустриален мениджмънт", брой 2/2015, Технически университет, София.

Павлов, Веселин (2016) Сущность управленческой функции Факторы развития экономики Росии - Тверь.

Пенчев, Пенчо (2011) Организационно развитие В. Търново: Абагар, 2011, 288 с. ISBN 978-954-427-960-8 (COBISS.BG-ID 1288226788)

Пенчев, Пенчо (2005) Организация и управление на производството Велико Търново, „Абагар”, 2005, 215 с. ISBN 954-427-659-9 (COBISS.BG-ID 1288227812)

Пенчев, Пенчо (2016) Основи на управлението В. Търново. Абагар. ISBN: 978-619-168-147-1

Пенчев, Пенчо (2017) Реализацията на концепцията "Устойчиво развитие" - мит или реалност Политики на развитие в България и на балканите. Първа международна научна конференция „Трансгранично сътрудничество и политики на развитие в България и на балканите“. Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново. с. 278-287. ISBN987-619-208-139-3.

Пенчев, Пенчо (2002) Управление на системите В: Основи на управлението. Велико Търново: «Абагар», 2002, с. 7-42. Print ISBN 954-427-467-7 (COBISS.BG-ID 1039556580)

Пенчев, Пенчо (2001) Управленско иницииране В: Социална активност. Ред. Мая Ночева. Пловдив: 2001, с. 93-181. ISBN 954-9520-49-8 (COBISS.BG-ID 1037439972)

Пенчев, Пенчо (1989) Усъвършенстване на вътрешноотрасловата структура на хранително-вкусовата промишленост. Свищов, 1989 г., COBISS.BG-ID 1251060964

Пенчев, Пенчо (1996) Хората и Устойчивото развитие В: Устойчивото развитие. Ред. доц. д-р Камен Каменов. В. Търново: Абагар, 1996, с. 155-176. ISBN 954-427-258-5 (COBISS.BG-ID 1030606820)

Пенчева, Ивалинка (2009) Enhanced utilization of the human potential. VII International scientific conference "Management and engineering 09", Conference proceedings, Sozopol, 22-24 june 2009, Ed. M. Velev. Sofia: Technikal university, 2009, p. 254-260. Print ISSN 1310-3946, Online ISSN 1314-6327.

Пенчева, Ивалинка (2014) Groups, Teams, Team Groups. Conference proceedings XII International Scientific conference „Menagement and Engineering ‘14“ Sozopol, 22-25 June 2014. Rev. M. Velev. Sofia: TU, 2014. vol. I, p. 440-449, Print ISSN 1310-3946, Online ISSN 1314-6327. НРС.

Пенчева, Ивалинка (2018) IS OUR “TRANSPARENT” MANAGEMENT TRANSPARENT INDEED? Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопански факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" "Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности" т. 1., Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2018, с. 145-150 ISSN 2603-4093.НРС.

Пенчева, Ивалинка (2014) Organisational change and the role of public relations in its implementation. Internatsional scientific conference "Management of Change", conference proceedins, Rusе, Stara Zagora, 11-13 april, 2014. Rev. D. Dntonova. Digital press: Ruse Universiti press, 2015, p. 129-139. ISBN 978-954-8675-82-6. НРС.

Пенчева, Ивалинка (2017) България и инициативата „Партньорство за открито управление“. Сборник статии от Първата научна конференция „Трансгранично сътрудничество и политики на развитие в България и на Балканите“. В. Търново, 17-18 ноември 2016 г. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", с. 278-287. ISBN987-619-208-139-3. COBISS.BG-ID 1289815268.

Пенчева, Ивалинка (2003) Влияние на индивидуалните особености върху поведението на мениджъра в организацията. Сборник от Научно-практическа конференция "Българският преход", Велико Търново, 31 май-1 юни 2003 г. Ред. Б. Байков. София: ГорексПрес, 2003, с. 168-175. ISBN 954-616-115-2

Пенчева, Ивалинка (2014) Връзките с обществеността в подкрепа на процеса „Изработване на управленско решение”. Сборник доклади от международна научна конференция "Икономика и управление в турболентна бизнес среда". София 6 юни 2014 г. Ред. Д. Милчева, София: Изд. "Академик Пъбликейшънс", 2014, т. I, c. 241-248, ISBN 978-954-2940-19-7.НРС.

Пенчева, Ивалинка (2018) Връзките с обществеността като управленска функция, предоставяща информация за истини. Сборник с доклади от Международна научна конференция "Истини и лъжи за факти, новини и събития", Русе, 24-25 април 2018 г. Ред. Т. Ефтимова, Русе: Изд. Регионална библиотека „Любен Каравелов“, 2018, Т. 2, с. 132-141. ISBN 978-619-7404-04-3, COBISS.BG-ID 1287656676.

Пенчева, Ивалинка (2015) Връзките с обществеността като управленска функция. Сборник с доклади от международна научна конференция „Посткризисно управление в бизнеса“. София, 27 ноември 2015 г., София: Изд. Академик Пъбликейшънс, 2015, т. 2, с. 280-289, ISBN 978-954-2940-18-0. НРС.

Пенчева, Ивалинка (2002) Възможности за повишаване на заетостта чрез изграждане на малки и средни предприятия в България. Сборник с доклади от Международна конференция "Предприемачеството, дребният и средният бизнес в България", Пловдив, 12-13 ноември 2002 г. Ред. Ст. Буров. Пловдив: ИМН Пловдив, 2002, с. 144-148.

Пенчева, Ивалинка (1989) Възможности за усъвършенстване на организацията на труда в предприятията от месната промишленост. Сборник с доклади от Международна научна конференция " Организация и управление на промишленото предприятие (фирмата)", Свищов, 19-21 септември 1989 г., Ред. Й. Георгиев, Свищов: АИ "Д. А. Ценов", с. 160-166, COBISS.BG-ID 1096329188

Пенчева, Ивалинка (2014) Груповото трудово поведение като обект на управление. В: Усъвършенстване процеса на обуение по счетоводство и финанси, В. Търново УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2014, с.142-171, ISBN 978-954-524-949-5 COBISS.BG-ID 1288474596

Пенчева, Ивалинка (1992) За достойно място на свободния пазар. Хранителна промишленост, 1992, (3,92), с. 3 - 5. Print ISSN 0205 - 3837, COBISS.BG-ID 1119689956.

Пенчева, Ивалинка (2014) За едно по-ефективно управление. Сборник от научна конференция "Стратегическо планиране и прогнозиране: настояще и бъдеще", 13 декември 2013 г. Ред. С. Тонкова. София: Изд. комплекс - УНСС, 2014, с. 318-329, ISBN 978-954-644-694-7

Пенчева, Ивалинка (2014) За необходимостта от повишаване на производителността на труда. Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция „50 години Великотърновски университет“, Секция "Стопански факултет", В. Търново, 10 май 2013 г. , Ред. Р. Илева. В. Търново: УИ "Св.св. Кирил и Методий", 2014, с. 92-100, ISBN 978-954-524-970-9, COBISS.BG-ID 1273298916.

Пенчева, Ивалинка (2015) За необходимостта от прозрачно управление. Сборник научни доклади от научно-практическа конференция „Развитие на българската икономика – предизвикателства и възможности“. В. Търново, 5-6 ноември, 2015 г. В. Търново: Изд. Ай анд Би, 2015, с. 1-11. ISBN 978-954-9689-99-0, COBISS.BG-ID 1279832292.

Пенчева, Ивалинка (2002) За някои поведенчески предизвикателства, свързани с евроинтеграцията. Сборник от Научно-практическа конференция "България - Европейски съюз: състояние, проблеми перспективи", Велико Търново, 27-28 май 2002 г. Пловдив: ИК "Призма", 2002, с. 59-65. COBISS 1158365924

Пенчева, Ивалинка (2014) Използване на принципа на пригодността при управление на трудовото поведение. В: Международная научно-практическая конференция "Иновации в технологиях и образовании". Белово: Изд. филиала КузГТУ в г. Белово, Росия, 2014, часть 2, с. 238-243. ISBN 978-5-89070-974-5, ISBN 978-954-524-964-8. COBISS.BG-ID 1288499684.

Пенчева, Ивалинка (1992) Кой спечели и кой загуби от реформата? Икономически живот, 1992, 20(1288), с. 11-12, Print ISSN 0205-0994, COBISS.BG-ID 1119403492.

Пенчева, Ивалинка (2002) Комуникации. В: "Основи на управлението". Ред. Е. Тонкова. Велико Търново: "Абагар", 2002, с. 241 - 254. ISBN 954-427-467-7, COBISS.BG-ID 1039556580.

Пенчева, Ивалинка (2014) Мениджмънт и връзки с обществеността Велико Търново: Абагар, 2014, 263 с. ISBN: 978-619-168-072-6, COBISS.BG-ID 1267792356.

Пенчева, Ивалинка (2002) Мениджърът - централна фигура в процеса на управление. В: "Основи на управлението". Ред. Е. Тонкова. Велико Търново: "Абагар", 2002, с. 65-80. ISBN 954-427-467-7, COBISS.BG-ID 1039556580.

Пенчева, Ивалинка (2004) Месната промишленост в България - проблеми и предизвикателства Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция "Национална идентичност и евроинтеграция", Велико Търново, 5-6 юни 2004 г. Peд. Б. Байков, София: "ГорексПрес", 2004, с. 254-262, ISBN 954-616-139-X, COBISS.BG-ID 1044649956.

Пенчева, Ивалинка (1995) Мотивация, потребности и ефективност на труда. Народностопански архив, 1995, XL VIII, кн. 1, с. 22-28. Print ISSN 0323-9004, Online 2367-9174. COBISS.BG-ID 1276610276.

Пенчева, Ивалинка (2002) Организационна култура. В: "Основи на управлението". Ред. Е. Тонкова. Велико Търново: "Абагар", 2002, с. 301 - 316. ISBN 954-427-467-7, COBISS.BG-ID 1039556580.

Пенчева, Ивалинка (2016) Организационна култура. Учебни материали за дистанционно обучение. Учебно пособие за дистанционно обучение, Велико Търново, Център за дистанционно обучение, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий".

Пенчева, Ивалинка (2014) Организационната култура като инструмент за прозрачно управление. Сборник с доклади от годишна университетска научна конференция, НВУ „Васил Левски“, В. Търново, 3-4 юли 2014 г., В. Търново: ИК НВУ "Васил Левски", 2014, т. 8, с.118-125. Print ISSN 1314-1937, Online 2367-7481, COBBIS.BG-ID 1274739428.

Пенчева, Ивалинка (2007) Организационно поведение В. Търново: Абагар, 2007, 212 с. ISBN 978-954-427-723-9, COBISS.BG-ID 1243764708.

Пенчева, Ивалинка (2000) Организационно поведение.Групово трудово поведение. Велико Търново: "Абагар", 2000, 92 с. ISBN 954-427-428-6, COBISS.BG-ID 1036365028.

Пенчева, Ивалинка (2002) Организацията и нейната среда. В: "Основи на управлението". Ред. Е. Тонкова. Велико Търново: "Абагар", 2002, с. 43 - 64. ISBN 954-427-467-7, COBISS.BG-ID 1039556580.

Пенчева, Ивалинка (2016) Основи на управлението. Велико Търново: Абагар, 616 с. ISBN: 978-619-168-147-1, COBISS.BG-ID 1274817252.

Пенчева, Ивалинка (2015) Релацията: прозрачно управление – елементи на организационната култура. Сборник с доклади от Юбилейна научно-практическа конференция с международно участие „Времена на несигурност и рискове: възможности и перспективи за развитие“, Пловдив, 7-8 ноeмври 2014 г. Пловдив: УИ "Паисий Хилендарски" 2015, т. I c. 450-457. ISBN 978-619-202-036-1. НРС.

Пенчева, Ивалинка (2018) Ролята на връзките с обществеността при изработването на управленски решения. Медии и комуникации на 21. век, 2017/1, с.112-119. Рrint ISSN 2603-3089, Online 2603-3801. COBISS.BG-ID 1285464036

Пенчева, Ивалинка (2018) Ролята на стратегиите за развитието на бизнес организациите. Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция "Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения", Свищов, 30 ноември 2018 г., Свищов:АИ "Ценов", т. I, с. 27-35, ISBN 978-954-23-1702-9.НРС.

Пенчева, Ивалинка (2016) Система за оценка на управлението на груповото трудово поведение. Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция. НВУ „В. Левски“, В. Търново, 20-21 октомври 2016 г., В. Търново: ИК на НВУ "В. Левски", т. 6, с. 249-259. Print ISSN 1314-1937, Online 2367-7481. НРС.

Пенчева, Ивалинка (2014) Система за прозрачно управление на бизнес организациите и стратегия за осъществяване. Сборник научни доклади от научно-практическа конференция "Перспективи за развитието на българската икономика", В. Търново, 30-31 октомври 2014 г. Ред. М. Павлова. В. Търново: Изд. "Ай анд Би", 2014 с. 1-12, ISBN 978-954-9689-84-6, COBISS.BG-ID 1279835620

Пенчева, Ивалинка (2014) Стратегическото мислене - обективна необходимост, породена от практиката. В: Международная научно-практическая конференция "Иновации в технологиях и образовании". Белово: Изд. филиала КузГТУ в г. Белово, Росия, 2014, часть 2, с. 243-250. ISBN 978-5-89070-974-5, ISBN 978-954-524-964-8. COBISS.BG-ID 1288499684.

Пенчева, Ивалинка (2014) Трудовото поведение като резултат от турболентно факторно влияние. Сборник доклади от международна научна конференция "Икономика и управление в турболентна бизнес среда". София 6 юни 2014 г. Ред. Д. Милчева. София: Изд. "Академик Пъбликейшънс", 2014, т. I, c. 241-248, ISBN 978-954-2940-19-7 978-954-2940-19-7. НРС.

Пенчева, Ивалинка (2013) Управление индивидуальным трудовым поведением. В: Международная научно-практическая конференция "Иновации в технологиях и образовании". Белово: Изд. филиала КузГТУ в г. Белово, Росия, 2013, часть 3, с. 251-254. ISBN 978-5-89070-920-2, ISBN 978-954-524-914-3

Пенчева, Ивалинка (2012) Управление на груповото трудово поведение (по примера на предприятията от месната промишленост) Велико Търново, COBISS.BG-ID 1272370148

Пенчева, Ивалинка (2002) Управление на промяната и конфликтите В: "Основи на управлението". Ред. Е. Тонкова. Велико Търново: "Абагар", 2002, с. 349 - 371. ISBN 954-427-467-7, COBISS.BG-ID 1039556580.

Пенчева, Ивалинка (1999) Управление на промяната и конфликтите. Основи на управлението. Ред. К. Луканов, Велико Търново: ИПК "Св. Евтимий Патриарх Търновски", 1999, с. 413-443, ISBN 954-427-373-5, COBISS.BG-ID 1036694756

Пенчева, Ивалинка (1996) Управлението на персонала в условията на преход Сборник от Юбилейна научна конференция с международно участие "Управление на прехода", Свищов, 25-26 октомври 1996 г. Свищов: АИ "Ценов", 1996, т. 1, с. 126-131.

Пенчева, Ивалинка (2002) Управленско решение. В: "Основи на управлението". Ред. Е. Тонкова. Велико Търново: "Абагар", 2002, с. 105 - 127. ISBN 954-427-467-7, COBISS.BG-ID 1039556580.

Пенчева, Пламена (2018) Communication management - or how to manage communicatioin in organization. Collective Scientific book of Faculty of Economic, "St. Cyril and St. Methodius" University of velico Tarnovo Annual Conference, dedicated to the 25th anniversary of the Faculty establishmant, held on 28-29. 09. 2017 in Arbanassi, Veliko Tarnovo. Development of the bulgarian and europian economies - challenges and opportunites Vol. 1, University publishing house "St. Cyril and St. Methodius" Editiorial Bord, V. Hristova, Veliko Tarnovo 2018, с. 203-206. ISBN 2603-4093

Пенчева, Пламена (2020) EMOTIONAL INTELLIGENCE – A PREREQUISITE FOR SUCCESSFUL LEADERSHIP Sociobrains, INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED ONLINE JOURNAL WITH IMPACT FACTOR, ISSUE 67, MARCH 2020, p. 65-69, ISSN 2367-5721, (Online)

Пенчева, Пламена (2019) IT'S DIFFICULT TO BE WOMAN ON THE TOP Sociobrains, INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED ONLINE JOURNAL WITH IMPACT FACTOR, ISSUE 64, DECEMBER 2019, p. 41-48, ISSN 2367-5721, (Online)

Пенчева, Пламена (2016) Виждане за условията и факторите, влияещи върху производителността на труда. списание Индустриален мениджмънт, 2016, 13 (2), с. 7-14. Print ISSN 1312-3793

Пенчева, Пламена (2018) Високата производителност на труда – средство за реализиране на цел 8 от Целите за устойчиво развитие сп. „Управление и устойчиво развитие“, том 68,издание на Факултет "Стопанско управление" при Лесотехнически университет, София, Ред. колегия И. Палигоров, 2018, с. 51-56, ISSN 1311-4506, COBISS.BG-ID - 1121374436

Пенчева, Пламена (2017) Дисбалансите между демографската ситуация и обучението в България. Сб. статии от Първа научна конференция "Трансгранично сътрудничество и политики на развитие в България и на Балканите", 17-18 ноември 2016 г., В. Търново, Ред. колегия - Вихрен Бузов, Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново, 2017, с. 268-277, ISBN - 987-619-208-139-3

Пенчева, Пламена (2014) Европа за ефективно използване на човешкия ресурс – ракурс „Европа 2020”. Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция „50 години Великотърновски университет”, Секция „Стопански факултет”, в. Търново, 10 май 2013 г., Ред. Р. Илева. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2014, с. 178-183, ISBN 978-954-524-970-9, COBISS.BG-ID 1273298916.

Пенчева, Пламена (2013) Европа-България и производителността на труда. Сборник докладии от научна конференция „Актуални проблеми на сигурността”, том 6, с. 31-34. Изд. Комплекс на НВУ „В. Левски”, 16-18 октомври 2013, В. Търново. ISBN 978-954-753-200-7, COBISS.BG-ID 1265199332.

Пенчева, Пламена (2014) Екипно лидерство. Сб. с научни доклади от научно-практическа конференция "Перспективи за развитие на българската икономика", В. Търново, 30-31 октомври 2014 г., Ред. к. М. Павлова, Изд. "Ай анд Би", Велико Търново, 2014, с.1-7 ISBN 978-954-9689-84-6 COBISS.BG-ID 1279835620

Пенчева, Пламена (2019) За ефективността на лидерството Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция. НВУ „В. Левски“, В. Търново, 14-15 юни, 2018 г., В. Търново: ИК на НВУ "В. Левски", 2019, с. .... . ISSN 2367-7481. НРС.

Пенчева, Пламена (2013) Знания, умения и качества на мениджъра в сферата на висшето образование. Първи научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ ”Св. св. Кирил и Mетодий”, Велико Търново, 17 януари 2013 г. Ред. к. Пл. Легкоступ. Велико Търново: изд. "Фабер", 2013, с. 496-503. ISBN 978-954-400-957-1 COBISS.BG-ID 126157300.

Пенчева, Пламена (2017) Значението на комуникацията като част от управленския процес. Втора национална научна конференция "Медиите на 21 век"., 10-11 ноември 2016 г., ВТУ "Св. св. Кирил и Mетодий” сп. Медии и комуникации на 21. век , 2017, 1, с. 123-126. ISSN 2603-3089

Пенчева, Пламена (2018) Изследване процеса на интеграция в областните администерации в Северен централен район на Република българия ГОДИШНИК НА ДЕПАРТАМЕНТ „АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ“ Т. 3, 2018, ISSN 2603-297X (ONLINE); стр. 322-338.

Пенчева, Пламена (2019) Лидерството като метод за мотивиране Сборник с научни изследвания от годишна конференция"Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности", том 2, Университетско издателство"Св. св. Кирил и Методий", стр. 147-156, В. Търново, 2019, Ред. колегия В. Христова; ISSN 2603-4093

Пенчева, Пламена (2020) Лидерът и умението да мотивираме чрез себе си В. Търново, изд. Ай анд Би ISBN: 978-619-7281-60-6

Пенчева, Пламена (2014) Нуждата от взаимовръзка между производителността на труда и работната заплата. Сб. от Юбилейна научно-практическа конференция с международно участие "Времена на несигурност и рискове: възможности и перспективи за развитие", Пловдив, 7-8 ноември 2014 г. Ред. к. Т. Димитрова. Пловдив, Университетско издателство "Паисий Хилендарски", 2014, т. 1. с. 445-449. ISBN 978-619-202-036-1

Пенчева, Пламена (2014) Порочният кръг и производителността на труда. Сб. от 12 Международна научна конференция "Мениджмънт и инжинеринг` 14", Созопол, 22-25 юни 2014 г. Ред. к. Мл. Велев. т. 2, 2014, с. 1093-1097. ISSN 1310-3946 ISSN 1314-6327

Пенчева, Пламена (2015) Предизвикателството да повишим производителността на труда при административният персонал. Сб. от Кръгла маса "Правни и икономически проблеми на бизнес средата в Република България", Свищов, 23 октомври 2015 г. Ред. к. Л. Варамезов. Свищов: Академично издателство "Ценов", 2015, с. 146-151. ISBN 978-954-23-1086-0 COBISS.BG-ID 1281047012

Пенчева, Пламена (2015) Проблемна зона: Производителност на труда. Съвременният мениджмънт на средните и големите предприятия в България - проблеми и възможни решения. Велико Търново: Ай анд Би , 2015, 23 с 62-81., ISBN: 978-954-9689-85-3 COBISS.BG-ID 1276987876

Пенчева, Пламена (2015) Производителността на труда и възнаграждение на труда (по примера на пивоварната промишленост в България) Велико Търново, COBBISS.BG-ID 1275337444

Пенчева, Пламена (2019) Управление на организационните конфликти - причини и техники за тяхното разрешаване Научна Конференция „съвременното място и рола на алтернативните способи за разрешаване на спорове – между традицията и актуалната правна уредба в България и държавите-членки на ЕС”, 9-10.11.2018 г., Велико Търново; ISBN 978-619-00-0946-7; стр. 296-310

Петрова, Мариана (2016) Implementing ERP systems in higher education institutions International Journal of Innovative Technologies in Social Science (IJITSS) 2016, (1), pp.6-11, ISSN print - 2413-1032, ISSN online - 2414-6404

Петрова, Мариана (2019) A model for selection of a management team to ensure the sustainability and development of the business organizations Entrepreneurship and Sustainability Issues 7(1): 690-703. http://doi.org/10.9770/jesi.2019.7.1(49) ISSN 2345-0282 (online) Q1 (Scopus), SJR (2018) 1.24

Петрова, Мариана (2019) Application of the AHP method to select an optimal source of financing innovation in the mining sector E3S Web of Conferences Volume 105 (2019). IVth IIMS, Kemerovo, Russian Federation

Петрова, Мариана (2016) Artificial Intelligence Technologies in Human Resource Development Computer Modelling and New Technologies, ISSN 1407-5806, ISSN 1407-5814, 2016, 20(2) 26-29. Transport and Telecommunication Institute, Riga, Latvia

Петрова, Мариана (2016) ASSESSMENT-BASED MANAGEMENT OF ENTERPRISE’S INTELLECTUAL CAPITAL Proceedings of the II-nd International Scientific and Practical Conference "Innovative Technologies in Science" (February 25 – 26, 2016, Dubai, UAE)", p.68-74, ISSN 2413-1032

Петрова, Мариана (2017) Asset and cost management for innovation activity Economic Annals-XXI , Kyiv, Ukraine, VOLUME 165, ISSUE 5-6, 2017, Pages: 13-18. ISSN 1728-6220 (Print), ISSN 1728-6239 (Online), https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85037686752&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=74c0bcf8e95c4c8834bc6ae03e2310a5&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2857199228072%29&relpos=5&citeCnt=1&searchTerm=

Петрова, Мариана (2017) Asset and cost management for innovation activity Economic Annals-XXI , Kyiv, Ukraine, VOLUME 165, ISSUE 5-6, 2017, Pages: 13-18. ISSN 1728-6220 (Print), ISSN 1728-6239 (Online), http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=AdvancedSearch&qid=1&SID=C6RcSBhhOVu8PmFr2df&page=1&doc=3

Петрова, Мариана (2014) Awareness of electronic systems and e-government services as a metamotivational process Journal Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Professional Education T.F. Gorbachev Kuzbass State Technical University, ISSN:1999-4125, 2014, N: 1 (101), 170-175.

Петрова, Мариана (2013) Bestact – software for visualization of digitalized family registers and civil status acts Journal of Information Engineering and Applications, International Institute for Science, Technology and Education, ISSN (Paper) 2224-5782, Vol 3, No 10

Петрова, Мариана (2016) Building E-Governance through Reform: the Bulgarian Experience Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, «Economics of Development» 2016, № 2 (78), pp.20-25, ISSN 1683-1942

Петрова, Мариана (2018) Cognitive, Intelligence Technologies and Economical Foundations of Teaching of International Economical Relations and Tourism Engineering for Rural Development Volume 17, 2018, Pages 1102-1106, ISSN 1691-5976 17th International Scientific Conference Engineering for Rural Development, ERD 2018; Jelgava; Latvia; 23 May 2018 through 25 May 2018; Code 137032, https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85048991763&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=73f7c2725787a10488f58417a6bc0cf3&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2857199228072%29&relpos=4&citeCnt=0&searchTerm=

Петрова, Мариана (2019) CURRENT STATE OF INNOVATIVE PROCESSES DEVELOPMENT IN KAZAKHSTAN Proceeding of the scientific and practical conference on the theme: "Innovation in the era of modernization of the economy of Kazakhstan», – Nur-Sultan, L.N.Gumilyov Eurasian National University, 2019.

Петрова, Мариана (2019) Development of a scientific and innovative sphere in earth resources mining sector of KAZAKHSTAN E3S Web of Conferences Volume 105 (2019). IVth IIMS, Kemerovo, Russian Federation

Петрова, Мариана (2019) DIRECTIVE 2014/92/EU and providing of affordable financial services in Latvia. Proceedings of the Vth (Anniversary) International Scientific Conference Dedicated to the International Day of the Seafarers “Modern Maritime Technologies, Problems of Social-Economic Development and Ways for Solving Them” Georgia, Batumi, 24 June, 2019. pp. 226-235

Петрова, Мариана (2010) E-administration Veliko Tarnovo on the way of providing easy access to information and services for the citizens and the business in the area USEE, Fakultet za pravne i poslovne studije, Fakultet za pravne i poslovne studije”, Novi Sad, 2010, 439-456 p. ISBN 978—86-515-0556-3 (Prometej), Novi Sad, Serbia

Петрова, Мариана (2019) Educating citizens for implementing the Strategy of Corporate Social Responsibility for Sustainable Regional Development: the case study Proceedings of EDULEARN19 Conference 1st-3rd July 2019, Palma, Mallorca, Spain, ISBN 978-84-09-12031-4, pp. 10449-10454

Петрова, Мариана (2012) E-invoicing in Bulgaria - opportunities in a challenging market environment сб. ст. участников V Международной научно-практической конференции «Инновации в технологиях и образовании» (18–19 мая 2012 г.): в 4 частях. / Филиал КузГТУ в г. Белово. – Белово: Изд-во филиала КузГТУ в г. Белово, Россия, 2012. (пленарен доклад), т.2, стр.106-112, ISBN 978-5-89070-850-2

Петрова, Мариана (2015) E-Justice system in Bulgaria: Electronic tools for E-Justice in development Administrative and Criminal Justice, Riga, Latvia, 2015 (4), pp. 48-53, ISSN 1407-2971

Петрова, Мариана (2018) Elements of control of competitiveness of telecommunication companies Economics. Ecology. Socium. Issue 2 (4) 2018, pp. 22-30. ISSN-L: 2616-7107. Institute of Market Problems and Economic-and-Ecological Research of the National Academy of Sciences of Ukraine, Odessa, Ukraine. Indexing: Index Copernicus International; POL-index; Directory of Open Access Journals (DOAJ); Vernadsky National Library of Ukraine; Polska Bibliografia Naukowa; BASE / Bielefeld Academic Search Engine; Google Academy (Google Scholar); ROAD /Directory of Open Access scholarly Resources; Directory of Research Journals Indexing; WorldCat (OCLC).

Петрова, Мариана (2017) E-services as a key element of the е-Government priorities of State administration in Bulgaria. Proceedings of the 20th International Conference on Information Technology for Practice 2017, Ostrava: VSB - Technical University of Ostrava, 2017, p.126-134, ISBN 978-80-248-4089-5 (printed)

Петрова, Мариана (2013) Identifying project ideas related to the development of information technology in the structures of the Ministry of Justice in Bulgaria in the programming period 2014-2020 REVISTA NAŢIONALĂ DE DREPT (Publicaţie periodică ştiinţifico-practică), Universitatea de Stat din Moldova, Chisinau, Moldova, nr.7 (135), 2013, pp 23-26, ISSN 1811-0770

Петрова, Мариана (2016) Iintelligence technologies in management and administration of justice 3rd International Multidisciplinary Scientific Conferences SOCIAL SCIENCES & ARTS SGEM2016, POLITICAL SCIENCES, LAW, FINANCE, ECONOMICS & TOURISM, Conference proceedings, Volume V, ISBN: 978-1-5108-3593-1, http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=AdvancedSearch&qid=1&SID=D3WUE9oBQ23WWLRLAEy&page=1&doc=6

Петрова, Мариана (2017) IMPROVЕMENT OF THE EFFICIENCY AND COMPETITIVENESS THROUGH THE IMPLEMENTATION OF BENCHMARKING IN THE ORGANIZATIONS KazUMO, Almaty, Kazahstan, ЖУРНАЛ «ХАБАРШЫ / ВЕСТНИК» /Bulletin of Ablai Khan KazUIRandWL series ÏNTERNATIONAL RELATIONS and REGIONAL STUDIES”, ISSN 2411-8753, 1 (27) 2017, 5-6, pp. 79-85

Петрова, Мариана (2017) Information system for calculating the workload of judges in Bulgaria - one year later: goals and results Proceedings of the 20th International Conference on Information Technology for Practice 2017, Ostrava: VSB - Technical University of Ostrava, 2017, p.297-305, 978-80-248-4089-5 (printed)

Петрова, Мариана (2014) Informatization of Public Administartion in Bulgaria New knowledge Journal of science, Plovdiv, Vol 3, No 2 (2014), p.101-106, ISSN 2367-4598 (Online) ISSN 1314-5703 (Print)

Петрова, Мариана (2017) Integration of the information processes. Automation and unification of the judicial system Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, «Economics of Development» 2017 р. № 2 (82), pp.50-59. ISSN 1683-1942

Петрова, Мариана (2017) Intelligent and Cognitive Technologies in Education of International Economic Relations Students and Human Resource Development in Enterprises: Methodology in Language European Journal of Sustainable Development", Publisher: European Center of Sustainable Development, Rome, Italy, Vol 6, No.4. ISSN 2239-5938 (print), ISSN 2239-6101(online), http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=AdvancedSearch&qid=1&SID=D3WUE9oBQ23WWLRLAEy&page=1&doc=5

Петрова, Мариана (2011) Lifelong Learning Programme/Leonardo da Vinci. Transfer of Innovation. Ability not disability in Workspace (AnDiW). No. LLP-LdV-TOI-2009-LV-000 Information systems management institute

Петрова, Мариана (2016) MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES AS AN OPPORTUNITY FOR DEVELOPMENT AND INTEGRATION OF INNOVATIVE SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN CLUSTERS Balkan and Near Eastern Studies in Social Sciences, 2016:2 (02), p.69-75, ISSN: 2149-9314

Петрова, Мариана (2019) ON THE SUPRANATIONAL AND NATIONAL LEVEL OF GLOBAL VALUE CHAIN MANAGEMENT. ENTREPRENEURSHIP AND SUSTAINABILITY ISSUES, Volume 6 Number 4 (June), pp. 1922-1937. http://doi.org/10.9770/jesi.2019.6.4(27)

Петрова, Мариана (2018) Possibilities for human capital development in the mining and quarrying sector in Bulgaria E3S Web of Conferences Volume 41, 26 June 2018, Article number 04017, https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85049750138&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=74c0bcf8e95c4c8834bc6ae03e2310a5&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2857199228072%29&relpos=2&citeCnt=0&searchTerm= 3rd International Innovative Mining Symposium, IIMS 2018; T.F. Gorbachev Kuzbass State Technical University650000 Vesennya st.Kemerovo; Russian Federation; 3 October 2018 through 5 October 2018; Code 137557, eISSN: 2267-1242

Петрова, Мариана (2018) Promotion of Innovative Entrepreneurship Under Sustainable Development E3S Web Conferences, Volume 41, 26 June 2018, Article number 04015 3rd International Innovative Mining Symposium, IIMS 2018; T.F. Gorbachev Kuzbass State Technical University650000 Vesennya st.Kemerovo; https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85049758109&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=74c0bcf8e95c4c8834bc6ae03e2310a5&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2857199228072%29&relpos=3&citeCnt=0&searchTerm=Russian Federation; 3 October 2018 through 5 October 2018; Code 137557, eISSN: 2267-1242

Петрова, Мариана (2018) Regional tourism infrastructure development in the state strategies. Problems and Perspectives in Management, 16(4), 259-274. doi:10.21511/ppm.16(4).2018. ISSN 1727-7051 (print), 1810-5467 (online)

Петрова, Мариана (2013) Research of web-sites in the district courts of Bulgaria regulatory compliance сб. ст. участников V Международной научно-практической конференции «Инновации в технологиях и образовании» (18–19 мая 2012 г.): в 4 частях. / Филиал КузГТУ в г. Белово. – Белово: Изд-во филиала КузГТУ в г. Белово, Россия, 2012. т.2, стр.102-106, ISBN 978-5-89070-850-2

Петрова, Мариана (2019) SMART GOVERNANCE OF INTEGRATING THE STRATEGY OF CORPORATE SOCIETAL RESPONSIBILITY FOR A SUSTAINABLE REGIONAL DEVELOPMENT: THE CASE STUDY 19th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2019, Volume 5, Book number: 5.3. pp. 645-652, https://www.sgem.org/index.php/call-for-papers/jresearch?view=publication&task=show&id=6236, ISBN: 978-619-7408-86-7, ISSN: 1314-2704. DOI: 10.5593/sgem2019/5.3/S21.081

Петрова, Мариана (2017) Software system for document management at the Faculty to University, 4th International Multidisciplinary Scientific Conference, SGEM 2017. CONFERENCE PROCEEDINGS, VOL V Science and Society. Book 3, EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH, Pages: 457-464, DOI:10.5593/SGEMSOCIAL2017/35/S13.060, ISBN 978-619-7408-22-5, ISSN 2367-5659

Петрова, Мариана (2011) The Bulgarian electronic government in 2011 – challenges and prospects REVISTA NAŢIONALĂ DE DREPT (Publicaţie periodică ştiinţifico-practică), Universitatea de Stat din Moldova, Chisinau, Moldova, nr.9 (132), 2011, pp 13-18

Петрова, Мариана (2011) The Bulgarian Electronic Government in 2011 – Challenges and Prospects, Revista Naţională De Drept, Universitatea de Stat din Moldova Revista Naţională De Drept, Universitatea de Stat din Moldova, Chisinau, Moldova, r.9 (132), 2011, ISSN 1811-0770, pp. 13-18

Петрова, Мариана (2018) THE CHALLENGES OF FORMALIZATION AND MODELING OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN THE 21ST CENTURY CBU INTERNATIONAL CONFERENCE PROCEEDINGS 2018: INNOVATIONS IN SCIENCE AND EDUCATION Book Series: CBU International Conference Proceedings Pages, 21.-23.03.2018, pp.303-308. E-ISSN 1805-9961 (Online).

Петрова, Мариана (2017) THE DEVELOPMENT OF HUMAN POTENTIAL IN KAZAKHSTAN’S INNOVATION ECONOMY Business Management, issue 4, Tsenov Academic Publishing House, Svishtov, pp.75-89. ISSN: 0861 6604-Print Edition, ISSN: 2534-8396-Electronic Edition

Петрова, Мариана (2012) The research of e-Government of the Bulgarian Public Sector Organizations Business Competences: Monograph. Edited by I. Spica. [vol.4]. Riga: Scientific institution Business competence centre, ISBN 978-9934-8143-6-5, Volume 4, 2012. pp.108-121

Петрова, Мариана (2018) Training of qualified specialists in the process of their education at the university: the role of the public-private partnership International Conference on Innovations in Science and Education 2018: edited by Petr Hájek, Ondřej Vít CBU International Conference Proceedings, Vol. 6, pp.491-495. E-ISSN 1805-9961 (Online).

Петрова, Мариана (2018) Анализ эффективности инновационной деятельности в странах Евразийского Экономического Союза JOURNAL of Economic Research & Business Administration, AL-FARABI KAZAKH NATIONAL UNIVERSITY, №4 (126), ISSN 1563-0358; еISSN 2617-7161, pp. 35-52, Google Academy (Google Scholar); Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Петрова, Мариана (2016) АСПЕКТЫ АВТОНОМИИ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ НА РЫНОК ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ International Journal of Innovative Technologies in Economy. Издательство: ROST (Dubai), Номер: 2 (4) Год: 2016 Страницы: 23-27, ISSN 2412-8368(p) ISSN 2414-1305 (Online)

Петрова, Мариана (2016) Взаимосвязь коммуникативной компетенции и лояльности клиентов в условиях новых медиа International Journal of Innovative Technologies in Economy. 4 (6) 2016 pp: 7-10, ROST (Dubai), ISSN 2412-8368(p) ISSN 2414-1305 (Online)

Петрова, Мариана (2001) Европейски индустриални и екологични стандарти в ИНТЕРНЕТ (ISO 9000 и 14000) В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2001, 126 с. ISBN 954-524-291-4

Петрова, Мариана (2012) Електронни административни услуги в публичната администрация Център за евроинтеграция и култура, Пловдив, Фабер, ISBN 978-954-9498-91-2, 172 с.

Петрова, Мариана (2015) Инструменти и автоматизирани функционалности в европейското електронно правосъдие НВУ „В. Левски”, Университетска научна конференция 16-17.07.2015, ISSN 2367-7481, Велико Търново, с. 442-447

Петрова, Мариана (2011) Интегрирана информационна система за управление на община „ИМЕОН”, модул „Местни данъци и такси” сб. Е-правосъдие, е-управление и информационна сигурност, ПСИТ-Гарант ООД, ИК „Знак ‘94”, В. Търново 2011, стр.66-76, ISBN 978-954-8305-23-5

Петрова, Мариана (2013) ИНФОРМАТИЗАЦИЯ НА ПУБЛИЧНОТО УПРАВЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ ФАБЕР, Велико Търново, ISBN 978-954-400-996-0, COBISS.BG-ID 1239939812

Петрова, Мариана (2016) ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА СТРУКТУРНЫХ ФОНДОВ ЕС В БОЛГАРИИ И ЛАТВИИ сб. ст. участников IX Между-народной научно-практической конференции «Инновации в технологиях и образовании», 18-19 марта 2016 г.: / Филиал КузГТУ в г. Белово. – Белово: Изд-во филиала КузГТУ в г. Белово, Россия, 2016. – Ч. 2. 347 с., 134-138, ISBN 978-5-906888-02-0

Петрова, Мариана (2012) Методи за управление и анализ на информационния риск Издател, ВТУ, УниБИТ, бр.1-2, 2012, стр.39-45 2367-9158 (Online) ISSN1310-4624 (Print), COBISS.BG-ID 1120963556

Петрова, Мариана (2017) МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕДИАПЛАНИРОВАНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ Международная научная конференция «Культура и искусство: исследование и управление», Батумский государственный университет искусств, г.Батуми, Грузия, 2017, pp.550-552, ISBN 978-9941-9404-9-1

Петрова, Мариана (2001) Моделиране учебното съдържание в процеса на обучение ПЕДАГОГИЧЕСКИ алманах: педагогическо списание на Великотърновски унив. "Св. св. Кирил и Методий". – В. Търново, 1310-358X (print) 2367-9360 (online), бр.1-2, 2001, с. 5-15

Петрова, Мариана (2016) НЕОБХОДИМОСТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РЫНОЧНОГО И ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕХАНИЗМОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО РЫНКА Сборник научных статей/Под редакцией профессора Ю.Г. Голуба. — Саратов: Изд-во Саратовского университета, с. 270-279, ISSN 1996-451Х

Петрова, Мариана (2014) ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ О СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОННЫХ УСЛУГ И ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА КАК МЕТАМОТИВАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС ВЕСТНИК КУЗБАССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА Издательство: Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева (Кемерово), ISSN: 1999-4125

Петрова, Мариана (2016) ПОДХОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ International Journal of Innovative Technologies in Economy. 2 (4) 2016 pp: 28-32, ISSN print — 2412-8368, ISSN online — 2414-1305

Петрова, Мариана (2011) Приложение на математико-статистически методи при анализа и прогнозирането на социално-икономическите процеси. ISBN 978-954-350-127-4, Сира, Велико Търново

Петрова, Мариана (2014) Проектиране и разработване на web базирано приложение за органите на съдебната власт сб. ст. участников VII Международной научно-практической конференции «Инновации в технологиях и образовании», 28–29 марта 2014 г.: в 4 ч. / Филиал КузГТУ в г. Белово. – Белово: Изд-во филиала КузГТУ в г. Белово, Россия, 2014. – Ч. 2. – 349 с., стр.81-89, ISBN 978-5-89070-974-5

Петрова, Мариана (2016) СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ КАПИТАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ International Journal of Innovative Technologies in Economy. 1 (3) 2016 pp: 16-21, ISSN print — 2412-8368, ISSN online — 2414-1305

Петрова, Мариана (2008) Софтуерни инструменти за управление на проекти. България в ЕС: първи резултати ИИ на БАН, ВТУ „Св.св.Кирил и Методий”, Велико Търново, 30-31 май 2008 г., изд.„ГорексПрес”, София, 2008 г., стр. 355-363, ISBN: 954-616-139-X

Петрова, Мариана (2011) УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЯМБОЛ сб. Е-правосъдие, е-управление и информационна сигурност, ПСИТ-Гарант ООД, ИК „Знак ‘94”, В. Търново 2011, стр.49-65, ISBN 978-954-8305-23-5

Петрова, Мариана (2016) ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ НА РЫНОК ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ International Journal of Innovative Technologies in Economy. Издательство: ROST (Dubai), Номер: 1 (3) Год: 2016 Страницы: 10-15, ISSN 2412-8368(p) ISSN 2414-1305 (Online)

Петрова, Мариана (2019) Электронный менеджмент в публичном секторе Болгарии (на примере областных администраций) Faber, 330 p. ISBN: 9786190008965 (RU)

Русева, Мая (2001) Методически насоки за преодоляване на типичните затруднения във възпитанието. – В: Типични затруднения в учебно-възпитателната работа. Причини и фактори. Методика за преодоляването им. Свитък 1 на Център за образователни технологии. Ред. Ж. Карапенчев, Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2001, 99-134 с. ISBN 954-254-295-7.

Русева, Мая (2001) Проект на Центъра за образователни технологии. – В: Типични затруднения в учебно-възпитателната работа. Причини и фактори. Методика за преодоляването им. Свитък 1 на Център за образователни технологии. Ред. Ж. Карапенчев, Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2001, 13-19 с.. ISBN 954-254-295-7.

Русева, Мая (1997) Психолого-педагогически аспекти на учебната практика. - В: Проблеми на обучението. Ред. П. Дражев, Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 1997, с. 149-163. ISBN 954-524-156-Х

Серезлиев, Стефан (2016) Реклама и публичен брандинг: нови пресечни точки в публичното управление. В: Годишник на департамент „Администрация и управление“, 2016 (НБУ), Том 1, . (Рец. за: Павлова, Албена и Станчев, Здравко. Реклама, публичен брандинг и нормативна уредба. С.: изд. „Нова звезда“, 2015, 204 с.). Online ISSN 2603-297X.

Серезлиев, Стефан (2015) Супербранд и супердизайн. В: Superbrands. AN INSIGHT INTO SOME OF BULGARIA’S STRONGEST CONSUMER & BUSINESS BRANDS 2015-2016, с. 134-138, София, 2015, „ВИП Медиа”ООД, по лиценза на Superbrands Limited UK. ISBN 978-954-91965-4-2

Серезлиев, Стефан (2013) Творческите хоризонти пред съвременната реклама: Творческият процес (от поредицата Творческият процес в съвременната реклама). „Реторика и комуникации”, [ http://rhetoric.bg/ ] електронно научно списание, брой 7, април 2013. ISSN 1314-4464. Национален референтен списък на съвременните български научни издания с научно рецензиране.

Стоянов, Иван (2018) LEADERSHIP ROLES AND INTERPERSONAL RELATIONSHIPS - RELATIONSHIP AND IMPORTANCE FOR THE ORGANIZATION Сборник с научни изследвания от годишната конференция "Развитие на българската и европейската икономики- предизвикателства и възможности", Стопански факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, 28-30.09.2017 г., Велико Търново,Том 1, Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий”, p. 211-216. ISSN 2603-4093

Стоянов, Иван (2013) Медоди за усъвършенстване на междуличностните отношения в дребния бизнес в България Списане Индустриален мениджмът, 2013, изд. Технически университет - София, бр. 1/2013, стр. 85-95. ISNN 1312-3793

Стоянов, Иван (2012) Неформалното образование в директната търговия - възможност за развитие на персонала и повишаване ефективността при процеса на продажбите Сб. от Юбилейна международна науко-практическа конференция "20 години инвестиция в бъдещето", ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" Стопански факултет и Икономически институт на БАН, 18-19 май 2012, Ред. к. Б. Байков, Изд. ГорексПрес, 2012, София, стр. 483-491. ISBN 978-954-616-221-2

Стоянов, Иван (2015) Предприемачество - теоретични основи и практически измерения Ай анд Би, Велико Търново

Стоянов, Иван (2015) Ситуациите на различност в междуличностните отношения - "ситуация-проблем" или "ситуация-възможност" Списание Социално-икономически анализи, 2015,кн 7, Велико Търново, изд. Стопански факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методии", стр. 40-48. ISSN: 1313-6909 (Print), ISSN: 2367-9379 (Online)

Стоянов, Иван (2013) Същност на бизнес организацията в България Първи научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ”Св. св. Кирил и Mетодий”, Фабер, ISBN 978-954-400-957-1, p. 480-489

Христова, Венета (2018) Small Entrepreneurship Development in Bulgaria – Some Problems and Challenges Filodiritto Editore, Italy

Христова, Венета (2018) ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ (ПО ПРИМЕРА НА ДИРЕКЦИЯ „ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - ВЕЛИКО ТЪРНОВО) Из-во на НБУ, online: https://administracija-i-upravlenie.nbu.bg/bg/godishnici/arhiv-na-godishnik-na-departament-administraciq-i-upravlenie/godishnik-na-departament-administraciq-i-upravlenie-t-3-2018-issn-2603-297-x-online

Христова, Венета (2015) Как кариерата „изяде“ професията (в съавторство с Белчева, В.) Социално-икономически анализи, В. Търново, кн. 6

Христова, Венета (2015) КОМПЕТЕНЦИИТЕ НА ИКОНОМИСТИ И МЕНИДЖЪРИ В БЪЛГАРИЯ – МЕЖДУ ЖЕЛАНИЕТО И ДЕЙСТВИТЕЛНОСТТА УИ „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново

Хънтов, Владимир (2012) О судьбе аббревиатурного названия одной из структур российского МВД. – Русский язык в коммуникативном пространстве современного мира: Сборник материалов Международного форума 6-8 декабря 2011 года. Под научной редакцией Н.Д. Котовчихиной и Р.Б. Сабаткоева; отв. ред. Г.Д. Кузнецова. Москва, Экон-информ, 2012, стр. 234-237. ISBN 978-5-9506-0915-2. Русский язык в коммуникативном пространстве современного мира: Сборник материалов Международного форума 6-8 декабря 2011 года. Под научной редакцией Н.Д. Котовчихиной и Р.Б. Сабаткоева; отв. ред. Г.Д. Кузнецова. Москва, Экон-информ, 2012, стр. 234-237. ISBN 978-5-9506-0915-2.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/