Публикации в научна област/раздел Икономика / Economics


Аркадиев, Димитър (1985) Необходимост от подобряване и детайлизиране на информацията за доходите на домакинствата в НРБ Сп. Икономика, София, ДКП, МФ, БНБ, КСИ, 1985, кн.12, с.44-52. ISSN: 0204-711X.

Аркадиев, Димитър (1988) Влияние на някои основни фактори върху равнището на себестойността на продукти при отделните направления в овцевъдството Сп. Икономика и управление на селското стопанство, София, Селскостопанска академия,1988, кн.5, с. 62-69. ISSN: 0205-3845.

Аркадиев, Димитър (1990) Влияние на някои фактори за формиране на себестойността на млякото при овце от млечно направление Сп. Животновъдни науки, София, Селскостопанска академия, 1990, кн.5, с.19-24. ISSN: 0514-7441.

Аркадиев, Димитър (1983) Групировките в системата на домакинските бюджети Сп. Статистика, София, КЕССИ, 1983, кн.2, с. 13-24. ISSN: 0204-8698.

Аркадиев, Димитър (2010) Доходите на домакинствата в България като индикатор на икономическата криза Сб. Икономиката и социалната политика на България в условията на съвременната глобална криза. С., Горекс Прес, 2010, с.50-57. ISBN: 978-954-616-210-6.

Аркадиев, Димитър (2012) Изменения в покупателната способност на домакинствата в България в някои хранителни стоки Сб. 20 години инвестиция в бъдещето. София, ГорексПрес, 2012, с.71-80, ISBN: 978-954-616-221-2.

Аркадиев, Димитър (2005) Иконометрия Стара Загора, Искра М-И, 2005, 236 с., ISBN:954-9383-03-2

Аркадиев, Димитър (1996) Икономическа оценка на влиянието на комбиции от производствени фактори върху добива от сортове зимна мека пшеница Сб.Проблеми на селекцията, семезнанието, семепроизводството и агротехниката. Научни трудове, Т.2. Агротехника и икономика, Русе, 1996, с.201-206

Аркадиев, Димитър (1991) Икономическа оценка на възрастта на първо заплождане на ремонтните свине Юбилейна науч. сесия "60 години РНИВМИ - Ст.Загора", Октомври 1991, Ст.Загора

Аркадиев, Димитър (1993) Икономическият растеж на България - 1970-1989 г. Сп. Статистика, София, НСИ и Съюз на статистиците в България, 1993, кн.3, с. 20-31. ISSN: 0204-8698.

Аркадиев, Димитър (2002) Краткосрочно и дългосрочно потребителско търсене на някои групи хранителни стоки в България Сп. Статистика, София, Национален статистически институт (НСИ), 2002, кн.5, с. 43-60. ISSN: 0204-8698.

Аркадиев, Димитър (1982) Някои проблеми около системата от показателите за изучаване на жизненото равнище на населението Сп. Статистика, София, КЕССИ, 1982, кн. 5, с.26-34. ISSN: 0204-8698.

Аркадиев, Димитър (2002) Потребителско търсене на някои групи хранителни стоки в България Сб. Икономика и развитието на обществото. Варна, 2002, том ІV, с. 62-70. ISBN: 954-21-0125-2(т.4).

Аркадиев, Димитър (2003) Потребителско търсене на стоки от домакинствата в България през преходния период Сб. Българският преход. С., ГорексПрес, 2003, с. 57-63. ISBN: 954-616-115-2.

Аркадиев, Димитър (1995) Проблеми на прехода към пазарни структури при производството на свинско месо Сп. Ветеринарна медицина, София, Независима фондация"Ветеринарна медицина", 1995, кн.2, с. 257-259. ISSN: 1310-5825.

Аркадиев, Димитър (1987) Статистически проблеми при изследванията на доходите на домакинствата в НРБ. Автореферат на дисертация за присъждане на научна степен „кандидат на икономическите науки”. Специализиран научен съвет по управление и планиране на народното стопанство и статистика при ВАК. София, ВИИ"К.Маркс", 1987, 24 с.

Аркадиев, Димитър (1989) Структура на влиянието на някои фактори върху себестойността на вълната при овце от тънкорунното и полутънкорунното направление Сп. Икономика и управление на селското стопанство,София, Селскостопанска академия, 1989, кн.6-7, с. 151-158. ISSN: 0205-3845.

Аркадиев, Димитър (2013) ТЕНДЕНЦИИ В ИЗМЕНЕНИЕТО НА БРУТНИЯ ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ ПО РАЙОНИТЕ В БЪЛГАРИЯ (1998-2010 Г.) Център за демографска политика, Пети патриотичен семинар,6 юли 2013, Русе.

Аркадиев, Димитър (1988) Факторният анализ в овцевъдството като предпоставка за вземане на управленски решения Науч.труд. на Ветеринарномед ф-т при ВИЗВМ, т.ХХХII, ч.II, 1988, с.191-200.

Бойчев, Бойчо (2014) BYOD security issues in business Science and Education in Australia, America and Eurasuia: Fundamental and Applied Science : Proceedings of the 1st International Academic Conference - Australia, Melbourne: Melbourne IADCES Press, 23 June 2014., p. 41-43. ISBN: 9780584271957

Бойчев, Бойчо (2015) Cloud computing - a way to increase the competitiveness of small and medium enterprises The financial and real economy: Toward sustanable growth: Proceedings of the International Scientific Conference. Niš, 17 october 2014. Ed. by Zoran Aranđelović and Srđan Markinković . Niš: Atlantis, 2015, pp. 175-184. ISBN: 978-86-6139-096-8, COBISS.SR-ID: 212440076 - http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=99999&rid=212440076&fmt=11&lani=sc

Бойчев, Бойчо (2019) Increasing Brand Popularity through Influencers "27th International Conference (LPDS) - Faculty of Commerce, Mansoura University", Ain Sokhna, Egypt, 17-18 march 2019

Бойчев, Бойчо (2018) ONLINE ADVERTISING CAMPAIGN OF THE “BOLYARKA VT” BRAND Quantitative and Qualitative Analysis in Economics: Proceedings of the 49th International Scientific Conference. Niš, 18 october 2018. Ed. by Tadija Ɖukić, Dragana Radenković Jocić. Niš:Atlantis, 2018, pp.155-161. ISBN: 978-86-6139-170-5 COBISS.SR-ID: 271529996 - http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=99999&rid=271529996&fmt=11&lani=sc

Бойчев, Бойчо (2014) The Social Intranet – a way for Knowledge management Fundamental and Applied Studies in the Pacific and Atlantic Oceans Countries: Proccedings of the 1st International Academic Congress - Japan, - Tokyo: Tokyo University Press, 25 October 2014., p. 215-219. ISBN: 978-0-824-83657-8

Бойчев, Бойчо (2015) Voice over internet protocol (VOIP) security threats in corporations Информационна сигурност 2014: Сборник с доклади от международна научна видеоконференция – Свищов: АИ Ценов, 24 ноември 2014 г., с. 22-24. ISBN: 978-954-23-1060-0, COBISS.BG-ID: 1279371492 - https://plus.bg.cobiss.net/opac7/bib/1279371492

Бойчев, Бойчо (2018) Алтернативни форми за развитие на туризма Сборник с доклади от национална кръгла маса: "Устойчиво развитие на лозаро-винарския сектор - предизвикателства и възможности за растеж", Варна, 15 ноември 2018 г. Ред. Мария Станимирова. Варна: Наука и икономика, с. 290-297. ISBN:978-954-21-0986-0, COBISS.BG-ID: 1289227748, https://www.ceeol.com/search/book-detail?id=764827; http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=99999&rid=1289227748&fmt=11&lani=bg

Бойчев, Бойчо (2016) Анализ на решенията на световните доставчици на IaaS облачни услуги. Бизнес управление, 2016, 3 (XXVI), с. 69-86. Print ISSN 0861-6604, COBISS.BG-ID: 1119711204 - http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=99999&rid=1119711204&fmt=11&lani=bg

Бойчев, Бойчо (2014) Използване на облачно базираното образование за подобряване на преподаването и изучаването на специализираните предмети от специалност “Бизнес информатика“ Висшето образование и бизнесът в контекста на стратегия Европа 2020 – Свищов: Абагар, 14 ноември 2014 г., с. 89-98. ISBN 978-619-168-103-7. COBISS.BG-ID:1270914788 - http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=99999&rid=1270914788&fmt=11&lani=bg

Бойчев, Бойчо (2018) Лоялност на българския потребител към търговска марка „Шуменско“ Сборник доклади от Международна научно-практическа конференция „Възможности за развитие на бизнеса – икономически, управленски и социални измерения”, Свищов, 30 ноември 2018 г. Ред. Дариуш Новак. Свищов: АИ Ценов, 2018, т. 1, с. 485-492. ISBN: 978-954-23-1702-9. COBISS.BG-ID:1288399332 - http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=99999&rid=1288399332&fmt=11&lani=bg

Бойчев, Бойчо (2016) Методология за избор на доставчик на IAAS облачна услуга. Социално-икономически анализи, 2016, 1(9), с. 48-57. Print ISSN 1313-6909, COBISS.BG-ID: 1281488356 - http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=99999&rid=1281488356&fmt=11&lani=bg

Бойчев, Бойчо (2015) Оптимизиране на дейността на предприятията чрез прилагане на концепцията "интернет на нещата" Сборник доклади от Международна юбилейна научно-практическа конференция:Европейски практики и национални рефлексии в планирането, Свищов, 24-25 април 2015 г. Ред. Маргарита Богданова. Свищов: АИ Ценов, т. 2, с. 342-346. ISBN: 978-954-23-1079-2. COBISS.BG-ID:1280481764 - https://plus.bg.cobiss.net/opac7/bib/1280481764

Бойчев, Бойчо (2017) Организационни и методологически проблеми на приложението на облачната инфраструктура като услуга COBISS.BG-ID: 1558232276 - https://plus.bg.cobiss.net/opac7/bib/1558232276

Бойчев, Бойчо (2014) Приложение на облачните технологии в дистанционното обучение Иновации в прилаганeто на електронни форми на дистанционно обучение : Сборник доклади от научно-практическа конференция – Бургас: : Бургаски свободен унив., 28-29 ноември 2014 г., с. 347-355. ISBN: 978-954-8468-96-1. COBISS.BG-ID:1268656868 - http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=99999&rid=1268656868&fmt=11&lani=bg

Бойчев, Бойчо (2014) Проблеми със сигурността в облачната инфраструктура Сборник доклади от Международна научна конференция, посветена на 45 годишнината от създаването на катедра "Информатика" в Икономически университет "Информационните технологии в бизнеса и образованието", Варна, 7 октомври 2014 г. Ред. Владимир Сълов. Варна: Наука и икономика ИУ, 2014, с. 500-508. ISBN: 978-954-21-0780-4. COBISS.BG-ID:1268771812 - http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=99999&rid=1268771812&fmt=11&lani=bg

Бойчев, Бойчо (2018) Промоция, лични продажби и насърчаване на продажбите – основни катализатори на съвременния бизнес Известия на Съюза на учените - Варна. Серия Икономически науки, 2018, 7 (1), с. 106-114. Print ISSN: 1314-7390. COBISS.BG-ID: 1250795748 - http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=99999&rid=1250795748&fmt=11&lani=bg

Бойчев, Бойчо (2016) Състояние и перспективи в използването на банкови карти като средство за разплащане (разплащателен инструмент) в България Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, АИ Ценов, том 23, 2016, с. 35-64 (30 с.). ISSN: 1312-3815, COBISS.BG-ID: 1277105636 - http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=99999&rid=1277105636&fmt=11&lani=bg

Бойчев, Бойчо (2016) Технически предизвикателства пред сигурността и безопасността на облачната инфраструктура като услуга Предизвикателства пред информационните технологии в контекста на "Хоризонт 2020": Юбилейна научна конференция. Сборник с доклади. – Свищов: АИ Ценов, 07-08 октомври 2016 г., с. 374-380. ISBN: 978-954-23-1188-1. COBISS.BG-ID: 1277525220 - http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=99999&rid=1277525220&fmt=11&lani=bg

Бойчев, Бойчо (2010) Управление на отношенията с клиентите нова бизнесстратегия Сборник доклади от Международна научна конференция „Системи за управление на бизнеса в малки и средни предприятия“, Свищов, 23 – 24 април 2010г. Ред. Румен Върбанов. Свищов: АИ „Ценов“, с. 309-316. ISBN 978-954-23-0455-5. COBISS.BG-ID:1235364580 - http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=99999&rid=1235364580&fmt=11&lani=bg

Бянов, Иван (2013) CAP implementation and its influence on land use, agrarian structure and environment in Bulgaria Втора международна конференция "Эколого-экономические проблемы международной торговли и инвестиций" на 22-23 октомври 2013 г. в Ivan Franko National University of Lviv vul. Sichovykh Striltsiv, 19 79000 Lviv, Ukraine – Visnyk of the Lviv University. Series International Relations. 2014. Issue 35. P. 218–227, ISSN 2078–4333

Бянов, Иван (2018) ORGANIC AGRICULTURE IN THE EUROPEAN UNION Экономическая безопасность социально-экономических систем: вызовы и возможности: Сборник научных трудов Международной научно-практической конференции, Белгород, 19 апреля 2018 г. отв. ред. Е.А. Стрябкова. – Белгород: ИД «Белгород» НИУ «БелГУ», 2018. с. 46-50. ISBN 978-5-9571-2558-7

Бянов, Иван (2018) THE AGRICULTURAL DEVELOPMENT IN BULGARIA, EU NEW MEMBER STATES AND THE KURSK-BELGORODVORONEZH RUSSIAN REGIONS:A COMPARISON Научный результат / Research result: Economic research. – Vol.4, №2, 2018, р. 3-17. ISSN 2409-1634, DOI: 10.18413/2409-1634-2018-4-2-0-1

Бянов, Иван (2015) Аграрната структура в страните от европейския съюз в края на 20-ти и началото на 21-ви век Списание Социално-икономически анализи, книга 2, 2015 г., Редакционна колегия: Христова, В. Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий" Велико Търново, ул. Теодосий Търновски 2, с. 134-141. Print ISSN 1313-6909

Бянов, Иван (2017) Българската икономика десет години в Европейския съюз Прилагане на ОСП и развитие на селското стопанство в България - В: Българската икономика десет години в Европейския съюз, Рецензенти: Каракашева, Л., Дянков, С., София: FastPrintBooks, 2017, с.149-163. ISBN: 978-619-7312-71-3 COBISS.BG-ID 1284530148

Бянов, Иван (2018) БЪЛГАРСКОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ В УСЛОВИЯТА НА ЧЛЕНСТВО НА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ Българското земеделие в условията на членство на България в Европейския съюз. – В: Сб. Международна научна конференция „Интеграционни процеси в глобалната икономика“, посветена на 25 години катедра „Международни икономически отношения“, 11 май 2018 г. Свищов: Академично издателство „Ценов“, 2018, с. 91-100. ISBN 978-954-23-1666-4; COBISS.BG-ID 1288428516 https://dlib.uni-svishtov.bg/handle/10610/3903

Бянов, Иван (2019) Глобални икономически промени Резензенти: проф. д-р Валентина Стоянова, доц. д-р Илиян Матеев, В. Търново: Ай анд Би, 2019, ISBN: 978-619-7281-46-0, COBISS.BG-ID 1289504740

Бянов, Иван (2014) Динамика в аграрната структура на земеделските стопанства от черноморския регион на България Научна конференция на младите изследователи: „Черноморският регион-регионални и глобални предизвикателства”, 12-13 юни 2014 г. гр. Варна. Научен комитет: Панушев, Е. Академично издателство ВСУ "Черноризец Храбър", с. 82 - 89. ISBN 978–954–715–636–4, COBISS.BG-ID - 1274299620

Бянов, Иван (2013) Динамика в структурата на земеделските стопанства в България за периода 2003 – 2010 г. Годишна университетска научна конференция на НВУ „Васил Левски”, гр. Велико Търново, 27 – 28 юни 2013 г. стр. 228-234, ISSN 1314-1937 COBISS.BG-ID 1237830884

Бянов, Иван (2012) Динамика в структурата на земеделските стопанства според СЗСИ Студентска научна конференция “Студентски идеи за преодоляване на икономическата криза” ВУАРР, ВТУ “Св.Св. Кирил и Методий” и НВУ “Васил Левски”, Велико Търново, 16-17 ноември 2012 г., Научен съвет: Вълчев. В. Пловдив: Академично издателство "Талант" на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите, с. 236-243. ISBN 978-619-7048-07-0 COBISS.BG-ID 1254866916

Бянов, Иван (2014) Измененията на аграрната структура в България по данни от преброяванията на земеделските стопанства 2003 - 2010 г. Сб. от Научно-практическа конференция „Перспективи за развитие на българската икономика“, Велико Търново, 30-31 октомври 2014 г.,Ред. М. Павлова, Велико Търново: "Ай анд Би", 2014, с.130-138, ISBN: 978-954-9689-84-6, COBISS.BG-ID - 1279835620

Бянов, Иван (2018) Изпълнение на цел 2 от Целите за устойчиво развитие и Общата селскостопанска политика на ЕС Националната конференция за млади учени на тема: „Европейската политика за развитие – предизвикателства и възможности“ 14 юни 2018 г. организирана от Българска платформа за международно развитие в сътрудничество с Институт за икономическа политика, с. 133-151. ISBN 978-619-7484-02-1, COBISS.BG-ID 1288692196

Бянов, Иван (2019) Международна икономика Макроикономическа политика в отворена икономика и международно пренасяне на смущения; Глобализационни процеси и проблеми в международната икономика - В: Международна икономика, Рецензенти: Наама, К., Устапеткова, Ж., В. Търново, 2018, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, с.99-141 и с.168-188, 2019 г., ISBN: 987-619-208-175-1

Бянов, Иван (2017) Общата селскостопанска политика и България Научно-практическа конференция „ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКАТА ИНТЕГРАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ В ЕС ЗА 10 ГОДИНИ ЧЛЕНСТВО – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПЕРСПЕКТИВИ“ 9-10 ноември 2017 г., гр. Свищов, Редакционен съвет: Върбанов, И., Академично издателство "Ценов" гр. Свищов, с. 130-141, ISBN: 978-954-23-1378-6 COBISS.BG-ID 1284945124

Бянов, Иван (2017) Прилагане на интегриран подход в икономическата политика на Европейския съюз. Общата селскостопанска политика и България - В: Прилагане на интегриран подход в икономическата политика на Европейския съюз. Ред. Панушев, Е.; Рецензент: Златева, Д., Велико Търново: Издателство Ай енд Би, 2017, с. 20-49. ISBN 978-619-7281-29-3 COBISS.BG-ID 1284427492

Бянов, Иван (2018) ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩАТА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА ПРЕЗ 21 ВЕК И ВЛИЯНИЕТО Й В БЪЛГАРИЯ Годишник „Икономика и бизнес“, Департамент "Икономика" на НБУ, с. 166-175, ISSN 2534-9651

Бянов, Иван (2016) ПРИНОСЪТ НА АГРАРНАТА СТРУКТУРА НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО ЗА ВЕЛИЧИНАТА НА ОСНОВНИ МАКРОПОКАЗАТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ Приносът на аграрната структура на селското стопанство за величината на основни макропоказатели в България. – В: Сб. Международна научна конференция „Икономически предизвикателства: миграция, глобализация, устойчивост, политики”, София, 21-22 октомври 2016 г. София: издателство УНСС, 2016, с. 415-422. ISBN 978-954-644-986-3; COBISS.BG-ID 1290773732

Бянов, Иван (2014) Промени в заетостта на трудовите ресурси в аграрния сектор на България Международна научно-практическа конференция: „Времена на несигурност и рискове: възможности и перспективи за развитие”, 7-8 ноември 2014 г.,гр. Пловдив, ФИСН Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, с. 310 – 318, ISBN 978-619-202-036-1 COBISS.BG-ID 1289351140

Бянов, Иван (2014) Развитие аграрной структуры в Болгарии по переписи хозяйств (сельскохозяйственых угодий) в период 2003-2010 годов Шестой Международной научно-практической конференции 22-23 апреля 2014 г., Редакционная коллегия: Петрищев, В.А. „Тверской государственный университет” г. Тверь, с. 51- 57. ISBN 978-5-7609-0911-4,

Бянов, Иван (2015) Развитие на аграрната структура в страните от Европейския съюз през новото хилядолетие Научно-практическа конференция „Развитие на българската икономика – предизвикателства и възможности”, 5-6 ноември 2015 г. Велико Търново, Редакционна колегия: Христова, В. Издателство Ай анд БИ Велико Търново, с. 169-177 ISBN: 978-954-9689-99-0 COBISS.BG-ID 1279832292

Бянов, Иван (2019) Развитие на селското стопанство в Европейския съюз и влиянието на Общата селскостопанска политика Резензенти: проф. д.ик.н. Никола Вълчев, доц. д-р Илиян Матеев, редактор Диана Вацова, издателство Ай анд Би, В. Търново, 2019, ISBN: 978-619-7281-56-9, COBISS.BG-ID - 1291995364

Бянов, Иван (2012) Размерът на стопанисваната земя и подпомагането от ЕС. СЕПП, СНДП, НР1 и НР2 проблеми и перспективи Конференция на Стопански факултет на ВТУ „Св.св.Кирил и Методий”: „20 години инвестиция в бъдещето”, Велико Търново, 18-19 май 2012 г. Редакционен съвет: Байков Б. София: ГорексПрес, 2012, с. 476-483. ISBN 978-954-616-221-2

Бянов, Иван (2018) Учебник по Макроикономика / Иван Бянов и др. Въведение в Макроикономиката, Брутен вътрешен продукт, Пари и банки - В: Учебник по Макроикономика, Рецензенти: Стоянова, В., Устапеткова, Ж., В. Търново, 2018, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“ с. 13-80 и 219-255. ISBN 978-619-208-148-5 COBISS.BG-ID 1285571556

Бянов, Иван (2018) Учебник по Микроикономика / Иван Бянов и др. Поведение на потребителя и потребителски избор,Организация на бизнеса, Производство, разходи и приходи на фирмата - В: Учебник по Микроикономика, Рецензенти: Стоянова, В., Устапеткова, Ж., В. Търново, 2018, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“ с.89 - 171. ISBN 978-619-208-132-4 COBISS.BG-ID 1285171428

Бянова, Невена (2012) Serious Games in Economics Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage: International conference: proceedings, 2012, pp. 187-192, Demetra Ltd, ISSN: 1314-4006

Бянова, Невена (2014) Some specific characteristics of EU Electricity market Visnyk of the Lviv University, Series International Relations, 2014, Issue 35, p. 181–189, ISSN 2078–4333, http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Mv_2014_35_23

Бянова, Невена (2018) Влияние на европейската енергийна политика върху цените на електроенергията на пазарите на дребно в ЕС. Международна научна конференция"Интеграционни процеси в глобалната икономика", 11-12 май, 2018 г., СА "Димитър А. Ценов" - Свищов, с.408-417, ISBN 978-954-23-1666-4, https://dlib.uni-svishtov.bg/handle/10610/3903

Бянова, Невена (2014) Европейска регулаторна рамка на пазара на електроенергия и влиянието й върху българския електроенергиен пазар Сб. статии от Първа национална конференция по политическа икономия „Политическа икономия и икономическа теория“, София, 21-22 ноември 2013 г. Ред. С. Тошкова, София: Издателски комплекс -УНСС, 2014 г., с. 219-225. ISBN: 978-954-644-583-4

Бянова, Невена (2017) Единният електроенергиен пазар - възможност и реалност В: Прилагане на интегриран подход в икономическата политика на Европейския съюз, Велико Търново, Ай анд Би, 2017, с. 72-104. ISBN 978-619-7281-29-3

Бянова, Невена (2017) Ефекти на европейската енергийна политика върху българския електроенергиен пазар В: Българската икономика десет години в Европейския съюз, София, FastPrintBooks, 2017, с. 179-193. ISBN: 978-619-7312-71-3

Бянова, Невена (2018) Изпълнение на цел 2 от Целите за устойчиво развитие и Общата селскостопанска политика на ЕС Сб. от Национална конференция за млади учени на тема: „Европейската политика за развитие – предизвикателства и възможности“, София, 14 юни 2018 г. Ред. П. Филева и др., София:,БПС ООД, 2018, с. 133-151. ISBN 978-619-7484-03-8

Бянова, Невена (2015) Колебания в цените и разходите за електроенергия на битовите потребители в ЕС сп. Социално-икономически анализи, 2015, книга 2/(8), с. 146-153, УИ. "Св. Св. Кирил и Методий", ISSN: 1313-6909

Бянова, Невена (2016) Конкуренция и конкурентна среда на електроенергийния пазар в ЕС Сб. от Международна научна конференция „Икономическо благосъстояние чрез споделяне на знания“, Свищов, 9-10 ноември, 2016 г., Ред. М. Божинова, Свищов: Академично издателство „Ценов“, с. 349-352, ISBN 978-954-23-1185-0

Бянова, Невена (2011) Либерализацията на пазара на електроенергия в ЕС и пазарната концентрация Eight International Scientific Conference "Investments in the Future - 2011" Proceedings, 2011, pp. 237-242. Varna Scientific and Tech. Unions, ISSN: 1314-3719, (COBISS.BG-ID 1237835236)

Бянова, Невена (2019) Международна икономика Велико Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2019 г.., с.11-18, с. 57-69, и с.85-98, ISBN: 987-619-208-175-1

Бянова, Невена (2010) Нарастващата необходимост от улеснение на търговията в условията на световна криза Сб. от Юбилейна научна конференция "България и българите в Европа", посветена на шестдесет и петата годишнина на Съюза на учените в България и четиридесет и петата годишнина на Великотърновския клон на СУБ, Велико Търново, май 2010 г. Ред. П. Петков, Велико Търново: Фабер, 2010, с. 265-275, ISBN: 978-954-400-301-2, (COBISS.BG-ID 1232390884)

Бянова, Невена (2013) Потреблението на електроенергия в България и икономическата криза сп. Ново знание, 2013, 2(1), с. 242-246, ВУАРР, ISSN 1314 -5703

Бянова, Невена (2014) Прочит на теорията за пазара - не нов, но различен Сб. от Научно-практическа конференция „Перспективи за развитие на българската икономика“, Велико Търново, 30-31 октомври 2014 г.,Ред. М. Павлова, Велико Търново: "Ай анд Би", 2014, ISBN: 978-954-9689-84-6

Бянова, Невена (2014) Развитие на електроенергийния пазар в ЕС – предизвикателства пред България Сб. от конференция "Дни на науката 2013", Съюз на учените в България, клон В. Търново, Велико Търново, 2013, Ред. П. Петков, В. Търново: Фабер, 2014 г., с. 509-515. ISSN: 1314-2283

Бянова, Невена (2011) Стандарт ISO 14001:2004 - развитие и приложение във висшето образование В: "Съвременни измерения на качеството във висшето образование", Ред. Б. Байков, Велико Търново:.„Ай анд Би”, 2011 г., с. 28-43, ISBN: 978-954-9689-64-8, (COBISS.BG-ID 1239706340)

Бянова, Невена (2018) Учебник по Микроикономика В. Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2018 г. с. 272. ISBN 978-619-208-132-4

Велева, Майя (2016) Историческо развитие и перспективи на управленското счетоводство в България Социално-икономически анализи, В. Търново, Том 8, Брой 2

Велева, Майя (2016) Лихвеният риск в банковата система на България Сборник с научни доклади по научно-изследователски проект на тема "Оптимизация на връзката между обучителния процес във ВТУ и възможностите за реализация на студентите по счетоводство и финанси", Велико Търново

Видолова, Мария (2016) The risk in the banking system. Measuring market risk in banking.пред 5th WORLD FORUM FOR A SUSTAINABLE SOCIETY ,19-th INTERNATIONAL JOINT FEBA CONFERENCE “ECONOMIC CHALLENGES: „MIGRATION, GLOBALIZATION, SUSTAINABILITY POLICIES” Sofia, Bulgaria University of National and World Economy, С. 2016 г.

Видолова, Мария (2015) Методология за измерване на пазарния риск в банковата сфера

Видолова, Мария (2015) Основи на централното банкиране, Център за дистанционно обучение

Видолова, Мария (2016) Преглед на качеството на активите /AQR анализ/ на банковия сектор в България, юбилейна международна научна конференция, БСУ, Бургас, 2016 г.

Видолова, Мария (2016) Приложение на VaR анализ при оценка на риска в банковите институции, годишник на СУ „Св. Кл. Охридски“, Стопански факултет, 2016 г.

Врачовска, Мария (2010) Аспекти на теоретико институционалната адаптация на публично-частното партньорство в България В: Сборник студии от научноизследователски проект "Ролята на финансовата и счетоводната информация в подкрепа на малките и средни предприятия". Ред. Г. Баташки. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2010, с. 312-359. ISBN 978-954-91572-5-3

Врачовска, Мария (2016) Местни финанси Велико Търново: ЦДО към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

Врачовска, Мария (2014) Насоки за изграждане на методическа платформа за оптимизация на инвестиционния избор по примера на публично частно партньорство В: Сборник студии и статии „Усъвършенстване процеса на обучение по финанси и счетоводство”. Ред. Д. Златева. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2014, с.193-215, ISBN 978-954-524-949-5

Врачовска, Мария (2006) Неинституционалния пазар на венчърен капитал – стимул и алтернатива на институционалния пазар Сб. от Юбилейна международна конференция „Икономически асиметрии в обединена Европа” – 70 години Висше училище 1936-2006”. Свищов, 8-10 ноември 2006 г. Ред. Н. Павлов. Свищов: АИ ”Ценов”, 2006, с. 481-487, ISBN-10: 954-23-0323-8, ISBN-13: 978-954-23-0323-7

Врачовска, Мария (2011) Организационни аспекти при структуриране на публично-частно партньорство Международна юбилейна научна конференция „Икономиката и управлението в ХХІ век – решения за стабилност и растеж”.Свищов 8-9.11.2011 г. Свищов: АИ ”Ценов”, 2011, Том 1, с. 506-513, ISBN 978-954-23-0677-1(т.1),COBBIS.BG-ID 1240263140

Врачовска, Мария (2011) Организационни аспекти при структуриране на публично-частно партньорство. Сб. от Международна юбилейна научна конференция „Икономиката и управлението в ХХІ век – решения за стабилност и растеж”. Свищов 8-9.11.2011 г. Свищов: АИ ”Ценов”, 2011, Том 1, с. 506-513, ISBN 978-954-23-0677-1(т.1) COBBIS.BG-ID 1240263140

Врачовска, Мария (2011) Понятийни и организационни аспекти на проектното финансиране В: Сборник студии „Оптимизационни стратегии по управлението на кризата в рамките на Нова Европа”. Ред. П. Стефанова. Велико Търново: Фабер, 2011 с. 73-105. ISBN 978-954-400-599-3

Врачовска, Мария (2003) Преките чуждестранни инвестиции в процеса на стабилизация на икономиката. Сб. от Научно-практическа конференция “Българският преход”, Велико Търново, 31.05 – 01.06.2003 г. Ред. Б. Байков. София: Изд. ”ГорексПрес”, 2003, с. 2017-225. ISBN 954-616-115-2

Врачовска, Мария (2010) Проектното финансиране - реална алтернатива Сб. от Юбилейна научно-практическа конференция ”Икономическата и социалната политика на България в условията на съвременна глобална криза. Велико Търново 11-12 декември 2009 г. Ред. Г. Стефанов. София: Изд. “ГорексПрес”, 2010, с. 265-271, ISBN 978-954-616-210-6

Врачовска, Мария (2015) Финансово-икономичесаки насоки за усъвършенстване на публично-частното партньорство, COBBIS.BG-ID 1276057828

Врачовска, Мария (2015) Целесъобразна изпълнимост на обществено значими инвестиционни проекти в условията на дългова рецесия проект В: Управление на дълговата рецесия. Рец. В. Стоянова. Велико Търново: Фабер, 2014, с. 39-68, ISBN 978-619-00-0172-0

Георгиева, Виолета (2012) Impactul integrarii europene asupra regoinior de granite (co-author) /ed. Vihren Bouzov, Teodora Kaleynska/ Влияние на европейската интеграция върху граничните региони (съавтор) Romania, Craiova: Alma Publishing House, 208 pp. (author pp. 73–80) ISBN 978-606-567-150-8; St. Cyril and St. Methodius Univ. Publishing House. 208 pp. (author: pp. 174–183) ISBN 978-954-524-855-9. COBISS.BG-ID – 1264903652

Дерменджиев, Атанас (2010) A Bulgaria no seio da Europa - Parcerias Efectivas para o Desenvolvimento Regional V As Grandes Problematicas do Espaco Europeu. Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 28 e 29 de Maio, 2010, p. 12-14.

Дерменджиев, Атанас (2011) About the Transport Problems of Bulgaria and Some Regional Challenges. International Conference Environment – Landscape – European Identity; Bucharest, 4-6 November 2011. ISBN: 9781627485371

Дерменджиев, Атанас (2010) Geographic Analysis of the Integration processes in Transport and Energy in the Lower Region of the Danube. Geographical Research and Cross-Border Cooperation within the Lower Basin of the Danube, Craiova, Romania, 2010, p. 44-46. ISBN 978-973-7773-44-9

Дерменджиев, Атанас (2011) Geographic Aspects of Bulgarian-Romanian Energy Relations International Conference Environment – Landscape – European Identity; Bucharest, 4-6 November 2011. ISBN: 9781627485371

Дерменджиев, Атанас (2016) Regionalization of the geographical space of Bulgaria through the prism of its socioeconomic and geodemographic condition 37 – 45 THE OVERARCHING ISSUES OF THE EUROPEAN SPACE GRANDES PROBLEMÁTICAS DO ESPAÇO EUROPEU , - BUCAREST: MILENA PRESS, 2016, p. 37-45. ISBN: 978-973-7873-57-6 (CD edition) (indexing: Google scholar)

Дерменджиев, Атанас (2014) The European transport (in) accessibility of Bulgaria. The Third Romanian-Bulgarian-Hungarian-Serbian conference. Geographical Research and Cross-Border Cooperation within the Lower Basin of the Danube. Srebrno jezero (Veliko Gradiste), Serbia, 18-21 September 2014, p. 85-86. ISBN: 978-86-7031-344-6.

Дерменджиев, Атанас (2012) Theoretical and methodoldgical aspekts of the Regional social-economical Geography. Annual of K. Preslavski University of Shumen. Vol. XXI B4, Faculty of Natural Scirnces. Eerth Sciences,"Bishop Konstantin Preslavsky" University Press, Shumen, 2012, p. 4-13. ISSN 1311-834X

Дерменджиев, Атанас (2004) България в транспортните схеми на Балканите. Български транспортен вестник. -София: Год. Х, бр. 22 (400), 3 юни 2004, с. 2-6. ISSN 1310-3814 COBISS.BG-ID 1212688356

Дерменджиев, Атанас (2007) България и Балканите – възможните вектори на икономическо сътрудничество. Сб. от научна конференция "България, българите и Европа – мит, история, съвремие". Велико Търново, 1 ноември 2006 г. Ред. Д. Димитров. Велико Търново: Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, 2007, с. 191-198. ISBN 978-954-523-586-2 COBISS.BG-ID 1228475620

Дерменджиев, Атанас (1989) Българското дунавско корабоплаване и ролята на безмитните зони в Русе и Видин. Сб. от Шести конгрес на БГД. Велико Търново, 8-10 октомври 1989. Ред. Цв. Михайлов. София: Печатна база на СНРБ, 1989, с. 110.

Дерменджиев, Атанас (1996) География на енергетиката в Румъния. -В. Търново, Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”, 1996, 270 с. ISBN 954 – 799 – 689 – 4 COBISS.BG-ID 1290573284

Дерменджиев, Атанас (2018) Географски аспекти на социално-икономическото развитие на Република Босна и Херцеговина XVI-th National Conference "Natural Sciennces 2018", NCNS, 5-6.10. Shoumen, Bulgaria 2367-5144 (print), 2603-347X(online)

Дерменджиев, Атанас (1994) Географски аспекти на териториалната организация на топливно-енергийния комплекс в Румъния. -София: 40 с.COBISS.BG-ID 1254961892

Дерменджиев, Атанас (2013) Географски аспекти на транспортната интеграция на България. Сб. от трета международна научна конференция "Балканите – език, история, култура". Велико. Търново, 14-15 октомври 2011. Ред. К. Мутафова. Велико Търново: Изд. ИВИС, 2013, с. 484-493. ISSN 1314-4065(Print) ISSN: 2535-1346 (Online) COBISS.BG-ID 1264709604

Дерменджиев, Атанас (2009) Европейският интеграционен процес и социо-културната регионализация на Балканите. Сб. от международна научна конференция "Балканите – език, история, култура". Велико Търново, 23-24 октомври, 2007 г. Ред. К. Мутафова. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2009, с. 316-321. ISBN 978-954-524-636-4 ISSN: 2535-1346 (Online) ISSN: 1314-4065 (Print)

Дерменджиев, Атанас (1996) Енергийните отношения на Балканите (на примера на България и Румъния). Икономогеографски аспекти. Научни трудове на ВВОУ, т. 44, Обществени науки. -В. Търново: ВВОУ с. 205-212. ISSN 0861-0312

Дерменджиев, Атанас (2014) Икономическо развитие и проблеми на стопанството на Република Кипър. Сб. от Юбилейна научна конференция "30 години катедра "География" във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий". Велико Търново. 2014, 28-29 ноември. Ред. С. Дерменджиева. ВеликоТърново: ИВИС, 2014, с. 147-154. ISBN 978-954-2968-96-2 COBISS.BG-ID 1269208036

Дерменджиев, Атанас (1996) Икономогеографски аспекти на икономиките на страните от Балканския полуостров след Втората световна война. Научни трудове на ВВОУ, т. 44, Обществени науки. -В. Търново: ВВОУ с. 226-230. ISSN 0861-0312

Дерменджиев, Атанас (2013) Историко-географски щрихи от българо-румънските енергийни отношения. Сб. от трета международна научна конференция "Балканите – език, история, култура". Велико. Търново, 14-15 октомври 2011. Ред. К. Мутафова. Велико Търново: Изд. ИВИС, 2013, с. 512-519. ISSN 1314-4065(Print) ISSN: 2535-1346 (Online) COBISS.BG-ID 1264764388

Дерменджиев, Атанас (2014) Новата география: икономическа, социална или обществена? Алманах "30 години катедра "География" във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново, Изд. "Абагар", Дизайн и запис: рекламна къща "ДизАрт", 2014, с. 202-223. ISBN 978-619-168-104-4 COBISS.BG-ID 1272335844

Дерменджиев, Атанас (1991) Опит за промишлено райониране на Румъния. Изв. На БГД, т. ХХХ. -София: УИ "Св. Кл. Охридски", с. 89-99. ISSN 03-755-92-4

Дерменджиев, Атанас (1989) Промишленото развитие на СР Румъния. География. -София: №3, 1989, с. 5-9. ISSN 0324-1564

Дерменджиев, Атанас (1992) Развитие и териториално разположение на въгледобивната промишленост на Румъния. Трудове на ВТУ, кн. География. -В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 1992, с. 85-112. ISSN 0204-6369 COBISS.BG-ID 1145663972

Дерменджиев, Атанас (1996) Регионална промишлена структура на Румъния. Научни трудове на ВВОУ, т. 44, Обществени науки.- В. Търново: ВВОУ, с. 213-225. ISSN 0861-0312

Дерменджиев, Атанас (2007) Регионална структура на търговския обмен на България със страните от Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество. . Сб. от научна конференция "България, българите и Европа – мит, история, съвремие". Велико Търново, 1 ноември 2006 г. Ред. Д. Димитров. Велико Търново: Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, 2007, с. 199-202. ISBN 978-954-523-586-2 COBISS.BG-ID 1228475620

Дерменджиев, Атанас (2009) Регионални различия в Република Башкортостан. Икономогеографски анализ. Сб. от трета научна конференция "България, българите и Европа - мит, история, съвременност", Велико Търново, 31 октомври 2008 г. Ред. Д. Димитров. Велико Търново:УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2009, с. 522-536. ISBN 978-954-524-713-2 COBISS.BG-ID 126715076

Дерменджиев, Атанас (2015) Социално-икономически отношения между Република България и Република Кипър на съвременния етап. Сб. от четвърта международна научна конференция "Балканите – език, история, култура". Велико. Търново, 18-20 октомври 2013. Ред. К. Мутафова. Велико Търново: Изд. ИВИС, 2015, т.IV, с. 337-345. ISSN 1314-4065(Print) ISSN: 2535-1346 (Online) COBISS.BG-ID 127664324

Дерменджиев, Атанас (2004) Старопланинско пресичане на коридор N 9 - социално-икономически и геополитически аспекти. Старопланинско пресичане на коридор N 9 - социално-икономически и геополитически аспекти. [ред., съст.]. Велико Търново: Изд. на Бълг. геополит. д-во, Великотърновски университет Св. св. Кирил и Методий, Община Елена, 2004, 72 с. ISBN 954-524-419-4 COBISS.BG-ID 1042450916

Дерменджиев, Атанас (2016) Стопанството на Република Кипър. Социално-икономически бележки. Сб. от девета научна конференция "България, българите и Европа - мит, история, съвременност", Велико Търново, 2 ноември 2014. Ред. Н. Кънев. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2016, т. 9, с. 163-172. ISSN 978-619-208-125-6 ISSN: 978-619-208-125-6 (Print) COBISS.BG-ID 1283396580

Дерменджиев, Атанас (1989) Състояние и проблеми в развитието на електроенергетиката на СР Румъния. Изв. на БГД, XXVII. -София: УИ "Св. Климент Охридски", с. 173-187. ISSN 03-755-92-4

Дерменджиев, Атанас (1994) Териториална организация на топливно-енергийния комплекс на Румъния. Икономогеографски анализ. -В. Търново: 1994, 320 с.COBISS.BG-ID 1254961892

Дерменджиева, Стела (2011) About the Transport Problems of Bulgaria and Some Regional Challenges. . International conference environment – landscape – European identity. 4-6 November, Bucharest, Romania, 2011. ISBN:9781627485371

Дерменджиева, Стела (2011) Geographic and Geopolitical Aspects of Bulgarian-Romanian Energy Relations. International conference environment – landscape – European identity. 4-6 November, Bucharest, Romania. ISBN:9781627485371

Димитрова-Гализова, Мариела (2018) Търговски операции с интелектуална собственост (Учебно пособие за дистанционно обучение) издател: Академично издателство "Ценов" при Стопанска академия "Димитър А. Ценов" ISBN 978-954-23-1546-9

Драганова-Стойкова, Тамара (2020) Didactic aspects of geography and economy training in modul „Modern economic development”. – In: Acta Pedagogica Naturalis (APNat), Copyright Center. Shumen: Shumen University Publiching House, 2020, Vol 3, No 1, pp. 26 - 35. ISSN 2603-3879.

Драганова-Стойкова, Тамара (2014) Географското гимназиално образование в Македония и мястото на География на страните за сигурността. Сб. доклади от научна конференция „Актуални проблеми на сигурността”, Велико Търново, 13–14 ноември 2014 г. Ред. И. Георгиева. Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2014, с. 253-272. ISSN 2367-7473

Драганова-Стойкова, Тамара (2014) Социални аспекти на сигурността в контекста на географското образование при изучаване на „Географски региони в света и страни в тях". Сб. доклади от научна конференция „Актуални проблеми на сигурността”, Велико Търново, 13–14 ноември 2014 г. Ред. И. Георгиева. Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2014, с. 219-238. ISSN 2367-7473

Драганова-Стойкова, Тамара (2019) Съдържание на реклама и елементи на търговска реклама в учебниците по география и икономика за задължителна подготовка V – IX клас. Сборник доклади от Годишна Университетска научна конференция 27 – 28 юни 2019 г., НВУ „В. Левски”, Научно направление „Педагогически и хуманитарни науки”, електронно издание, В. Търново, ИК на НВУ „Васил Левски”, с. 325 - 339, 2019. ISSN 2367-7481.

Драганова-Стойкова, Тамара (2020) Учебниците по география и икономика за задължителна подготовка - Х клас и съдържанието на елементи на търговска реклама. – В: Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция 2020 г., Велико Търново, ИК на НВУ „Васил Левски”, с. 473 - 483, 2020. ISSN 2367-7481.

Златева, Добринка (2013) International Economics. – Electronic Multimedia handout, University of Agribusiness and Rural Development, 2013. с.185. ISBN 978-619-7048-77-3. Електронно мултимедийно помагало, ВУАРР

Златева, Добринка (2013) Бизнес икономика Дистанционно обучение, ВТУ, В. Търново

Златева, Добринка (2013) Глобализация на световната икономика Дистанционно обучение, ВТУ, В. Търново

Златева, Добринка (2014) Европа продължава ездата си Сборник Управление на икономическата криза в Европа, В. Търново, Фабер

Златева, Добринка (2015) Икономика, в която моралът има значение. В: Усъвършенстване процеса на обучение по счетоводство и финанси. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2015, с. 45 – 101. ISBN 978-619-208-030-3. COBISS.BG-ID 1279522276

Златева, Добринка (2014) Икономическата наука в перспектива: наука, в която човекът заема централно място. В: Усъвършенстване процеса на обучение по счетоводство и финанси. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2014, с. 52 – 86. ISBN 978-954-524-949-5. COBISS.BG-ID 1279522276

Златева, Добринка (2015) Икономическият егоизъм: опит за „не-икономическо“ обяснение. Сб. Дни на науката 2014. Отг. ред. П. Петков. В. Търново: Фабер, 2015, с.323-329. ISSN 1314-2283

Златева, Добринка (2012) Маржинальная теория распределения: в поисках смысла IV Международной научно-практической конференции, 24 – 25 апреля 2012 г. сб. Факторы развития экономики Росии. отв. ред. В. Петрищев. Тверь: Тверской государственный университет, 2012, с. 11- 17. ISBN 978-5-7609-0738-7.

Златева, Добринка (2013) Международна икономика Дистанционно обучение, ВТУ, 2013,

Златева, Добринка (2013) Международна икономика. Електронно мултимедийно помагало, ВУАРР

Златева, Добринка (1994) Микроикономика, акценти, тестове, решения Абагар, В. Търново

Златева, Добринка (2014) Понимание экономики: генезис экономического мышления VI Международной научно-практической конференции, 22 – 3 апреля 2014 г. сб. Факторы развития экономики России. Отв. ред В. Петрищев. Тверь: Тверской государственный университет, 2014, с. 3 - 8. ISBN 978-5-7609-0911-4.

Златева, Добринка (2014) Управление на дълговата рецесия Велико Търново: Фабер, 2014, 100. ISBN 978-619-00-0172-0 COBISS.BG-ID 1278969316

Златева, Добринка (2016) Човекът в икономиката: етико – социо – антропо – епистемологическа концепция. Велико Търново: Фабер, 2016. с. 378 ISBN 978-619-00-0441-7 COBISS.BG-ID 1276573156

Златева, Добринка (2014) Экономическая наука как эпистемология: Истинность и реалистичность в экономической науке Вестник Тверского государственого университета. Серия Экономика и управление, 2014, № 2, с. 34 – 45. Print ISSN 2219-1459

Златева, Добринка (2016) Этический экономический эгоизм Вестник ТвГУ. Серия Экономика и управление, 2016, № 2, с. 14 – 22. Print ISSN 2219-1459

Иванова, Стефка (2018) OPTIMIZATION OF MATERIAL COSTS IN CONSTRUCTION ENTERPRISES Сборник с научни изследвания от годишната конференция „Развитие на българската и европейската икономика – предизвикателства и възможности“ на Стопански факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, проведена на 28-29.09. 2017 г. в Арбанаси, том 1. Велико Търново: УИ „Св.св. Кирил и Методий“, с. 134-138. ISSN 2603-4093

Иванова, Стефка (2013) Автоматизация на счетоводството в предприятията Сборник студии и статии по проект „Усъвършенстване процеса на обучение по счетоводство и финанси”, Велико Търново, 2013 г.

Иванова, Стефка (2012) Анализът на финансовия резултат – елемент на финансовата диагностика на стопанските субекти Сборник от научна конференция на тема: „Качество и полезност на счетоводната информация”, Варна, 28-29 септември 2012 г.

Иванова, Стефка (2013) Аутсорсингът. Приложение Сборник "Дни на науката 2012”

Иванова, Стефка (2019) Възможности за оптимизиране на разходите в процеса на проектиране на строителните обекти Сборник с научни изследвания от годишната конференция „Развитие на българската и европейската икономика – предизвикателства и възможности“ на Стопански факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, проведена на проведена на 18-19.10.2018 г. в гр. В. Търново, том. 2. Велико Търново: УИ „Св.св. Кирил и Методий“, с. 91-96.

Иванова, Стефка (2016) Договарянето в строителството Сборник доклади от международна научна конференция „УНИТЕХ’16“ – Габрово, 18 – 19 ноември 2016 г.,УИ „Васил Априлов”, том IV, с. 67-71.

Иванова, Стефка (2015) Одитът на финансовите отчети – гаранция за тяхната достоверност Сборник доклади от международна научна конференция „УНИТЕХ’15“ – Габрово, 20 – 21 ноември 2015 г., том IV.

Иванова, Стефка (2014) Особености при счетоводното отчитане на разходите, извършвани от строителните предприятия Сборник от международна научна конференция ,,УНИТЕХ`2014” – Габрово, 21-22 ноември 2014 г.

Иванова, Стефка (2012) Политики по набиране на финансови средства от нестопанските организации Сборник от юбилейна международна научно-практическа конференция „20 години инвестиция в бъдещето”, Велико Търново, 18-19 май 2012 г.

Иванова, Стефка (2014) Проблеми при счетоводното отчитане на дейността на строителните предприятия Сборник студии и статии по проект „Усъвършенстване процеса на обучение по счетоводство и финанси”, Велико Търново.

Иванова, Стефка (2013) Проблеми при счетоводното отчитане на предприятията в ликвидация Сборник от международна научна конференция ,,УНИТЕХ`2013” – Габрово, 22-23 ноември 2013 г.

Иванова, Стефка (2020) Проучване, проектиране, строителство – основни стъпки (фази) на строително-инвестиционния процес Сборник студии „Икономически хоризонти ‘21 – финансово-счетоводни перспективи“, том I, Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий"

Иванова, Стефка (2015) Пътища за оптимизиране на някои разходи, формиращи себестойността на строителната продукция Сборник доклади от научно-практическа конференция „Развитие на българската икономика – предизвикателства и възможности“, Велико Търново 05 – 06.11.2015 г.

Иванова, Стефка (2018) Себестойност на строителната продукция Списание "Социално-икономически анализи", книга 1/2018, с. 74-81. Print ISSN:1313-6909

Иванова, Стефка (2015) Специфични черти на строителната дейност и влиянието им върху организацията на счетоводното й отчитане Сборник доклади от международна научна конференция „УНИТЕХ’15“ – Габрово, 20 – 21 ноември 2015 г., том IV.

Колева, Здравка (2012) Възможности на колективното пазаруване спис. Социално-икономически анализи, бр. 4, 2011 г.

Колева, Здравка (2013) Инструментът „QR код” и неговите маркетингови приложения ПЪРВИ НАУЧЕН СЕМИНАР на докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, 17.01.2013 г., изд. „Фабер“, В. Търново, 2013 г.

Колева, Здравка (2014) Маркетингов анализ на платформата за онлайн търговия EBAY НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА: „ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА”, 30-31 окт. 2014 г., В. Търново

Лакова, Светлана (2016) Координиране на фискалната и монетарната политика по време на криза : дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор", област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност "Политическа икономия", В.Търново, 2016, COBISS.BG-ID - 1280000484

Марков, Иван (2000) Някои възможности за развитието на селските райони във Великотърновска област. „Проблеми на географията”, кн.1-4, С., БАН, 2000, с. 142-145. ISSN 0204-7209. COBISS.BG-ID 1123256036

Марков, Иван (2012) Териториално развитие на лозарството в България. Пловдив, АСТАРТА, 254 с. ISBN 978-954-350-133-5

Марков, Иван (2006) Regional restructioning of agricultural production on the example of North-Central region for planning. Second international conference „Global changes and new challenges of 21st century”,22-23 april 2005, Sofia, Proceedings, „St.Kliment Ohridski „ University Pres,Sofia. 2006. s.67-76. ISBN -10: 954-07-2346-9 ; ISBN -13: 978-954-07-23-46-4

Марков, Иван (2014) Аграрните клъстери Международна научна конференция по повод 30 години катедра “ География“ във Великотърновски университет „ Св.св. Кирил и Методий“,28-29 ноември 2014г. В. Търново, 2014.Изд ИВИС, с.164-170. ISBN 978-954-2968-96-2.

Марков, Иван (2002) Някои възможности за развитие на селския туризъм във Великотърновска област. Сборник доклади от международна юбилейна научна конференция „Икономиката и развитието на обществото”, Варна юни 2000 г. том 4, ред. Доц. д-р Светла Ракаджийска, УИ, Икономически университет - Варна, 2002, с. 262-266. ISBN 954-21-0125

Марков, Иван (2013) Регионална икономика (електронно мултимедийно помагало (учебник) по проект ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.04-0056 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение във ВУАРР ISBN 978-619-7048-84-1,ВУАРР,Пловдив.

Матеев, Илиян (2016) АСЕАН Велико Търново: изд. "Фабер", 2016 г., 214 стр., ISBN: 978-619-00-0414-1, (COBISS.BG-ID 1276593636)

Матеев, Илиян (2009) Източна Азия: икономика и политика Велико Търново: изд. "Фабер", 2009 г., 356 стр., ISBN: 978-954-400-016-5, (COBISS.BG-ID 1229790948)

Матеев, Илиян (2009) Регионални интеграционни обединения Велико Търново: издателство "Фабер", 232 стр., ISBN: 978-954-400-195-7, (COBISS.BG-ID 1234127332)

Матеев, Илиян (2006) Ролята на Япония в Югоизточна Азия Сборник: „Световно стопанство и глобализация”, Част II, Икономически университет, Варна, 28-29 октомври 2005 г., Рец.: проф.д.и.н. П.Михайлов, доц.д-р Д.Иванова. Варна: Издателска къща „Стено”, 2005 г., стр. 44-51, ISBN: 954-449-252-6, (COBISS.BG-ID 1242679012)

Матеев, Илиян (2017) Страни-членки на АСЕАН Велико Търново: изд. "Фабер", 2017 г., 303 стр., ISBN: 978-619-00-0587-1, (COBISS.BG-ID 1281006564)

Павлов, Веселин (2014) Големите предприятия в България - проблеми и предизвикателства Университетска годишна научна конференция, НВУ „Васил Левски” - Велико Търново

Павлов, Веселин (2011) Кризата - вчера и днес Сборник доклади от семинар на тема „Глобални и регионални аспекти на икономическата криза в страните от нова Европа и стратегии по управлението й”. - Велико Търново

Павлова, Мария (2016) Еволюцията в управленското счетоводство и инструментариума му за управление на общините. Годишник на Софийски университет «Св. Климент Охридски», том 13, с. 201-217. ISSN 1311-8420. ID № 1328 в НРС

Павлова, Мария (2019) Стратегическото управленско счетоводство – състояние, проблеми и перспективи. - Социално икономически анализи, 2019, 1(15), с. 95-107, Print ISSN 1313-6909 [Инд./Реф. в: ERIH PLUS]

Петрова, Мариана (2019) A model for selection of a management team to ensure the sustainability and development of the business organizations Entrepreneurship and Sustainability Issues 7(1): 690-703. http://doi.org/10.9770/jesi.2019.7.1(49) ISSN 2345-0282 (online) Q1 (Scopus), SJR (2018) 1.24

Петрова, Мариана (2019) Application of the AHP method to select an optimal source of financing innovation in the mining sector E3S Web of Conferences Volume 105 (2019). IVth IIMS, Kemerovo, Russian Federation

Петрова, Мариана (2014) Applied software products UARD, Plovdiv, Talant, ISBN 978-619-203-030-8, 2014 (EN)

Петрова, Мариана (2018) Approaches to cognitive architecture of autonomous intelligent agent Biologically Inspired Cognitive Architectures, Publisher:Elsevier, Volume 26, October 2018, Pages 130-135, ISSN:2212-683X, https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85055580115&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=3b3cc5f8fcb6059157a84805f4677250&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2857199228072%29&relpos=1&citeCnt=0&searchTerm=

Петрова, Мариана (2017) Asset and cost management for innovation activity Economic Annals-XXI , Kyiv, Ukraine, VOLUME 165, ISSUE 5-6, 2017, Pages: 13-18. ISSN 1728-6220 (Print), ISSN 1728-6239 (Online), https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85037686752&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=74c0bcf8e95c4c8834bc6ae03e2310a5&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2857199228072%29&relpos=5&citeCnt=1&searchTerm=

Петрова, Мариана (2017) Asset and cost management for innovation activity Economic Annals-XXI , Kyiv, Ukraine, VOLUME 165, ISSUE 5-6, 2017, Pages: 13-18. ISSN 1728-6220 (Print), ISSN 1728-6239 (Online), http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=AdvancedSearch&qid=1&SID=C6RcSBhhOVu8PmFr2df&page=1&doc=3

Петрова, Мариана (2018) Cognitive, Intelligence Technologies and Economical Foundations of Teaching of International Economical Relations and Tourism Engineering for Rural Development Volume 17, 2018, Pages 1102-1106, ISSN 1691-5976 17th International Scientific Conference Engineering for Rural Development, ERD 2018; Jelgava; Latvia; 23 May 2018 through 25 May 2018; Code 137032, https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85048991763&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=73f7c2725787a10488f58417a6bc0cf3&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2857199228072%29&relpos=4&citeCnt=0&searchTerm=

Петрова, Мариана (2019) CURRENT STATE OF INNOVATIVE PROCESSES DEVELOPMENT IN KAZAKHSTAN Proceeding of the scientific and practical conference on the theme: "Innovation in the era of modernization of the economy of Kazakhstan», – Nur-Sultan, L.N.Gumilyov Eurasian National University, 2019.

Петрова, Мариана (2019) Development of a scientific and innovative sphere in earth resources mining sector of KAZAKHSTAN E3S Web of Conferences Volume 105 (2019). IVth IIMS, Kemerovo, Russian Federation

Петрова, Мариана (2019) Educating citizens for implementing the Strategy of Corporate Social Responsibility for Sustainable Regional Development: the case study Proceedings of EDULEARN19 Conference 1st-3rd July 2019, Palma, Mallorca, Spain, ISBN 978-84-09-12031-4, pp. 10449-10454

Петрова, Мариана (2014) ELECTRONIC COMMERCE UARD, Plovdiv, Talant, ISBN 978-619-203-038-4 (EN), 2014

Петрова, Мариана (2018) Elements of control of competitiveness of telecommunication companies Economics. Ecology. Socium. Issue 2 (4) 2018, pp. 22-30. ISSN-L: 2616-7107. Institute of Market Problems and Economic-and-Ecological Research of the National Academy of Sciences of Ukraine, Odessa, Ukraine. Indexing: Index Copernicus International; POL-index; Directory of Open Access Journals (DOAJ); Vernadsky National Library of Ukraine; Polska Bibliografia Naukowa; BASE / Bielefeld Academic Search Engine; Google Academy (Google Scholar); ROAD /Directory of Open Access scholarly Resources; Directory of Research Journals Indexing; WorldCat (OCLC).

Петрова, Мариана (2019) ENTERPRISES DEVELOPMENT ON THE BASIS OF INVESTMENT RISKS MANAGEMENT. Sofia, Prof. Marin Drinov Academic Publishing House of Bulgarian Academy of Sciences. Monograph, ISBN 978-954-322-998-7, Editor

Петрова, Мариана (2017) IMPROVЕMENT OF THE EFFICIENCY AND COMPETITIVENESS THROUGH THE IMPLEMENTATION OF BENCHMARKING IN THE ORGANIZATIONS KazUMO, Almaty, Kazahstan, ЖУРНАЛ «ХАБАРШЫ / ВЕСТНИК» /Bulletin of Ablai Khan KazUIRandWL series ÏNTERNATIONAL RELATIONS and REGIONAL STUDIES”, ISSN 2411-8753, 1 (27) 2017, 5-6, pp. 79-85

Петрова, Мариана (2017) Intelligent and Cognitive Technologies in Education of International Economic Relations Students and Human Resource Development in Enterprises: Methodology in Language European Journal of Sustainable Development", Publisher: European Center of Sustainable Development, Rome, Italy, Vol 6, No.4. ISSN 2239-5938 (print), ISSN 2239-6101(online), http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=AdvancedSearch&qid=1&SID=D3WUE9oBQ23WWLRLAEy&page=1&doc=5

Петрова, Мариана (2017) Internet Marketing as a Tool of Tourism Enterprise Strategic Management Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика: матеріали Міжнар. наук. – практ. конф., 30-31 берез. 2017 р. — Харків, 2017. — С. 302-305, Украйна

Петрова, Мариана (2019) ON THE SUPRANATIONAL AND NATIONAL LEVEL OF GLOBAL VALUE CHAIN MANAGEMENT. ENTREPRENEURSHIP AND SUSTAINABILITY ISSUES, Volume 6 Number 4 (June), pp. 1922-1937. http://doi.org/10.9770/jesi.2019.6.4(27)

Петрова, Мариана (2018) Possibilities for human capital development in the mining and quarrying sector in Bulgaria E3S Web of Conferences Volume 41, 26 June 2018, Article number 04017, https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85049750138&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=74c0bcf8e95c4c8834bc6ae03e2310a5&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2857199228072%29&relpos=2&citeCnt=0&searchTerm= 3rd International Innovative Mining Symposium, IIMS 2018; T.F. Gorbachev Kuzbass State Technical University650000 Vesennya st.Kemerovo; Russian Federation; 3 October 2018 through 5 October 2018; Code 137557, eISSN: 2267-1242

Петрова, Мариана (2018) Promotion of Innovative Entrepreneurship Under Sustainable Development E3S Web Conferences, Volume 41, 26 June 2018, Article number 04015 3rd International Innovative Mining Symposium, IIMS 2018; T.F. Gorbachev Kuzbass State Technical University650000 Vesennya st.Kemerovo; https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85049758109&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=74c0bcf8e95c4c8834bc6ae03e2310a5&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2857199228072%29&relpos=3&citeCnt=0&searchTerm=Russian Federation; 3 October 2018 through 5 October 2018; Code 137557, eISSN: 2267-1242

Петрова, Мариана (2018) Regional tourism infrastructure development in the state strategies. Problems and Perspectives in Management, 16(4), 259-274. doi:10.21511/ppm.16(4).2018. ISSN 1727-7051 (print), 1810-5467 (online)

Петрова, Мариана (2018) Анализ эффективности инновационной деятельности в странах Евразийского Экономического Союза JOURNAL of Economic Research & Business Administration, AL-FARABI KAZAKH NATIONAL UNIVERSITY, №4 (126), ISSN 1563-0358; еISSN 2617-7161, pp. 35-52, Google Academy (Google Scholar); Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Петрова, Мариана (2014) Електронна търговия ВУАРР, Талант, Пловдив, ISBN 978-619-7048-59-9 Електронно мултимедийно помагало (учебник) по Проект BG051PO001-4.3.04-0056 „Развитие на електронни форми на ДО във ВУАРР”, 2014, 185 стр.

Петрова, Мариана (2000) Маркетинг и услуги на много нива в глобалните мрежови среди Сборник от Научна Конференция “ИНТЕРНЕТ - среда за нови технологии”. – В. Търново, ред. Ради Кабаиванов, Великотърновски унив. "Св. св. Кирил и Методий". – В. Търново, 2000, т.6, с. 35-49, ISBN 954-524-244-2, COBISS.BG-ID 1037014244

Петрова, Мариана (2017) МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕДИАПЛАНИРОВАНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ Международная научная конференция «Культура и искусство: исследование и управление», Батумский государственный университет искусств, г.Батуми, Грузия, 2017, pp.550-552, ISBN 978-9941-9404-9-1

Петрова, Мариана (2014) Приложни програмни продукти ВУАРР, Талант, ISBN: 978-619-7048-60-5, Електронно мултимедийно помагало (учебник) по Проект BG051PO001-4.3.04-0056 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение във ВУАРР”, 2014

Петрова, Петя (2018) Contemporary Economic and Accounting Evolution В: Development of the Bulgarian and European Economies – Challenges and Opportunities/ Развитие на българската и европейската икономика – предизвикателства и възможности, vol.1/ том 1. Велико Търново: УИ „Св.св. Кирил и Методий“, 2018, с. 108-114. ISSN 2603-4093 COBISS.BG-ID - 1288419812

Петрова, Петя (2017) Main labor Indicators of the Bulgarian Labor Market after EU Accession. Romanian Journal of Labour and Social Studies, vol. 1, N1, 2017, pp 1-10. ISSN 2601 - 257X ISSN-L 2601 - 257X p 1-10

Петрова, Петя (2016) Society changes Accounting Forum on studies of society: Conference proceedings: Craiova, 2016 Еd.: Cr. I. Goga, A. M. Niţă, Al. Porumbescu, E.Sorescu, I.V.Șerban, Bucureşti: Pro Universitaria, 2016, рр. 188-199. ISBN 978-606-26-0710-4

Петрова, Петя (2011) Аутсорсинг бухгалтерского учета – это необходимость? Сб. от международной научно-практической конференции „Факторы развития экономики России“, Тверь, 21 – 21 априля, 2011 г. Ред. В.А. Петрищев.Тверь 2011, с. 139 – 145. ISBN 978-5-7609-0656-4.

Петрова, Петя (2012) Възможности за оптимизиране на информацията за риска в счетоводството. Сб. от научна конференция „Качеството и полезност на счетоводната информация“, Варна, 28-29 септември 2012, Варна: Наука и икономика, 2012, с. 582-590. ISBN 978-954-21-0616-6 COBISS.BG-ID - 1260978660

Петрова, Петя (2004) За инвестициите, националната идентичност и евроинтеграцията. Сб. от международна научно-практическа конференция „Национална идентичност и евроинтеграция“, Велико Търново, 5-6 юни 2004 г. Ред.съвет Б.Байков и др. София: ГорексПрес, 2004, с. 294-299. ISBN 954-616-139-X COBISS.BG-ID 1044649956

Петрова, Петя (2011) За същността на активите като понятие и категория. Сб. от научно-практическа конференция „Глобалните предизвикателствата пред счетоводството и финансовия контрол“, Варна, 1-2 октомври 2010 г. Варна: Наука и икономика, 2011, с. 163-171. ISBN 978-954-21-0521-3 COBISS.BG-ID - 1249049316

Петрова, Петя (2018) За същността на счетоводния анализ Социално-икономически анализи, кн.2/2018 с.156-161, ISSN 2367-9379 (Online) ISSN: 1313-6909 (Print) COBISS.BG-ID - 1124917732

Петрова, Петя (2010) Източници за финансиране дейностите на малките и средни предприятия. Счетоводни аспекти в третирането и представянето им във финансовите отчети. В: Сборник от студии:Ролята на финансовата и счетоводната информация в подкрепа на малките и средни предприятия. Велико Търново: УИ „Св.св. Кирил и Методий, 2010, с. 204 – 248. ISBN 978-954-91572-5-3 COBISS.BG-ID - 1240216804

Петрова, Петя (2005) Икономически и финансови аспекти в подхода към инвестициите във финансови активи. Сб. от научно-практическа конференция „Финансовата и счетоводна теория и практика в процеса към присъединяване към Европейския съюз“, Варна, 17-18 септември 2004 г. Варна: Наука и икономика, 2005, с.133-140. ISBN 954-21-0221-6 COBISS.BG-ID - 1043960292

Петрова, Петя (2004) Инвестициите във финансови инструменти и активи – обект на счетоводното отчитане. Сб. от международна научно-практическа конференция „Предизвикателствата пред стопанската отчетност, анализа и одита в процеса на присъединяване към Европейския съюз“, Свищов, 27 – 29 май 2004 г. Свищов: АИ „Д.А.Ценов”, 2004, с. 208 – 213. ISBN 954-23-0185-5 COBISS.BG-ID 10422331364

Петрова, Петя (2018) Индустрия 4.0 и счетоводството: предизвикателства и възможности. Сб. от международна конференция „Икономически и управленски политики и предизвикателства: към Индустрия 4.0 – технология или идеология“, София, 29-30 септември 2017 г. Ред. колегия Г.Чобанов и др. София: СУ „Св.Климент Охридски“, 2018, с. 242-247. ISBN 978-954-9399-50-9 COBISS.BG-ID - 1290235108

Петрова, Петя (2018) Индустрия 4.0. и счетоводството: предизвикателства и възможности. Научни трудове, том 3, 2018, с. 135-144. Print ISSN 0861-9344 ISSN (online): 2534-8957 COBISS.BG-ID - 1119812068

Петрова, Петя (2015) Интегралните показатели за оценка на финансовото състояние като инструмент на счетоводния анализ. Сб. от научно-практическа конференция „Развитие на българската икономика – предизвикателства и възможности”, В.Търново, 05-06 ноември 2015 г. Ред.колегия В.Христова и др. Велико Търново: Ай анд Би, 2015, с. 95-104 ISBN 978-954-9689-99-0 COBISS.BG-ID - 1279832292

Петрова, Петя (2012) Корпоративно счетоводство В.Търново:Абагар, 2012, 184 стр., ISBN 978-6-19168-011-5

Петрова, Петя (2012) Корпоративното счетоводство – същност и необходимост. Социално-икономически анализи, кн. 5, 2012, с. 61-70. ISSN: 2367-9379 (Online) 1313-6909 (Print) COBISS.BG-ID - 1124917732

Петрова, Петя (2019) О сущности социальной бухгалтерии Научно-практический и аналитический журнал «ИнноЦентр», выпуск № 4(25) декабрь 2019. ISSN 2311-4223 с. 138 – 144

Петрова, Петя (2011) Облигационният заем като източник за финансиране дейността на предприятието, Признаване, оценяване и оповестяване във финансовите отчети. Социално-икономически анализи, кн. 4, 2011, с.98-103. ISSN: 2367-9379 (Online) 1313-6909 (Print) COBISS.BG-ID - 1124917732

Петрова, Петя (2016) Обучението по счетоводство – минало, настояще и бъдеще. В: Сборник от студии:Оптимизация на връзката между обучителния процес във ВТУ и възможностите за реализация на студентите по счетоводство и финанси. Велико Търново,: Ай анд Би, 22016, с. 1-26. ISBN 978-619-7281-23-1 [електронен ресурс CD] COBISS.BG-ID - 1284569060

Петрова, Петя (2014) Обучението по финансово счетоводство във висшите училища – проблеми. Сб. от научна конференция „ Проблеми при обучението по счетоводство, контрол и анализ“, Варна, 12-12 септември 2014 г. Варна: Наука и икономика, 2014, с. 164-173. ISBN 978-954-21-0799-6 COBISS.BG-ID - 1273162468

Петрова, Петя (2019) Оповестяване на риска в консолидираните финансови отчети на публличините дружества - очаквания и реалност В: Development of the Bulgarian and European Economies – Challenges and Opportunities/ Развитие на българската и европейската икономика – предизвикателства и възможности, vol.2/ том 2. Велико Търново: УИ „Св.св. Кирил и Методий“, 2019, с. 62-75. ISSN 2603-4093 COBISS.BG-ID - 1288419812

Петрова, Петя (2013) Оповестяване на риска във финансовите отчети. Сб. от международна научна конференция „Икономиката на България – съвременни предизвикателства пред макроикономическата политика, финансовия сектор и реалния бизнес“, София, 26 октомври 2012 г. София: Издателски комплекс УНСС, 2013, с. 206 – 211. ISBN 978-954-644-432-5 COBISS.BG-ID - 1259293924

Петрова, Петя (2009) Организация и технология на счетоводството в страните от Европейския съюз Велико Търново: Център за дистанционно обучение ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“, 2009.

Петрова, Петя (2008) Относно същността на инвестициите в икономически, финансов и счетоводен аспект. Български счетоводител, 2008, бр. 12, с. 25-30. Ред. Ив.Душанов. ISSN 1310-7186 COBISS.BG-ID - 1119622372

Петрова, Петя (2007) Подходи в оценяването на инвестициите във финансови активи като обекти на счетоводно отчитане. Сб. от научна конференция „Счетоводство, анализ и контрол – теория и практика“, Варна, 11-12 май 2007 г. Варна: Наука и изкуство, 2007, с. 156-163. ISBN 954-21-0294-6 COBISS.BG-ID - 1229656292

Петрова, Петя (2019) Предизвикателствата пред счетоводната професия в променящия се свят В: СЧЕТОВОДСТВО, одит и финанси в променящия се свят Сборник с доклади от научно-практическа конференция по повод 95 години от създаването на катедра "Счетоводна отчетност" при Икономически университет - Варна, 19 апр. 2019 г., Варна. – Варна: Наука и икономика/ Conference proceedings book from Scientific and Practical Conference, dedicated to the 95th anniversary of the establishment of the Accounting Departmentat University of Economics – Varna, Bulgaria, Varna, ISBN-13: 978-954-21-1001-9, pp. 144 – 155 COBISS.BG-ID - 1291201252

Петрова, Петя (2009) Рискът – понятие и категория в счетоводството. Сб. от международна научно-практическа конференция „Счетоводството и одита в информационната глобализация“, Свищов, 4-5 ноември 2009 г. Свищов: АИ „Д.А.Ценов“, 2009, с.189-195 ISBN 978-954-23-0436-4 COBISS.BG-ID - 1231791332

Петрова, Петя (2014) Сливания – рискове и предизвикателства пред счетоводството. Сб. от научно-практическа конференция „Времена на несигурност и рискове: възможности и перспективи за развитие“, Пловдив, 7-8 ноември 2014 г. Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски“, том. II, 2014, с. 41-46. ISBN 978-619-202-037-8 COBISS.BG-ID - 1288711140

Петрова, Петя (2015) Сливанията и придобиванията като обект на счетоводството В: Сборник от студии: Усъвършенстване процеса на обучение и разработване на образователни стандарти по счетоводство и финанси. Велико Търново: УИ „Св.св. Кирил и Методий“, 2015, с. 124 – 156. ISBN 978-619-208-030-3 [електронен ресурс CD] COBISS.BG-ID - 1279522276

Петрова, Петя (2002) Смесеният модел на счетоводно отчитане в процеса на евроинтеграция – развитие и перспективи. Сб. от междууниверситетска научно – практическа конференция „ Регионално икономическо сътрудничество и интеграция на страните от Югоизточна Европа“, Свищов, 7-9 ноември 2002 г. Свищов: АИ „Д.А.Ценов“, 2002, том 2, с. 268-272. ISBN 954-23-0114-6 COBISS.BG-ID – 1039641060

Петрова, Петя (2013) Справедливата стойност в счетоводството – за и против. В: Сборник студии и статии: Усъвършенстване процеса на обучение и разработване на образователни стандарти по счетоводство и финанси. Велико Търново: УИ „Св.св. Кирил и Методий“, 2014, с. 105 – 120, ISBN 978-954-524-949-5 [електронен ресурс] COBISS.BG-ID - 1288474596

Петрова, Петя (2015) Счетоводен анализ Велико Търново: Център за дистанционно обучение ВТУ "Св.св. Кирил и Методий", 2015

Петрова, Петя (2012) Счетоводен мениджмънт на риска Велико Търново: Ивис, 2012, 127 с. ISBN 978-954-524-949-5 COBISS.BG-ID 1249205732

Петрова, Петя (2010) Счетоводен мениджмънт на риска. Велико Търново: Център за дистанционно обучение ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“, 2010.

Петрова, Петя (2009) Счетоводни аспекти в същността на факторинга като инструмент за управление движението на оборотни средства в предприятията. В: Сборник от студии: Използване на европейските модели за създаване на счетоводна информация и синхронизиране на счетоводните практики в страните от Централна и Източна Европа. Велико Търново: УИ „Св.св. Кирил и Методий“, 2009, с.147-174. ISBN 978-954-91572-3-9 COBISS.BG-ID - 1240241124

Петрова, Петя (2011) Счетоводството и счетоводната информация – средство за стабилност и растеж в предприятието. Сб. от международна юбилейна конференция „Икономиката и управлението в ХХІ век – решения за стабилност и растеж“, Свищов 8 – 9 ноември 2011. Свищов: АИ „Д.А.Ценов“, том. 2, 2011, с. 186 – 192. ISBN978-954-23-0678-8 COBISS.BG-ID - 1240263140

Петрова, Петя (2006) Технологични изисквания към счетоводното отчитане на инвестициите във финансови активи. Сб. от международна научно-практическа конференция „Евроинтеграционните процеси и предизвикателства пред стопанската отчетност, анализа и одита“, Свищов, 27-28 октомври 2006 г. Свищов: АИ „Д.А.Ценов“, 2006, с. 146 – 150. ISBN 978-954-23-0319-0 COBISS.BG-ID - 1243767780

Петрова, Петя (2010) Финансови отчети – изготвяне и анализ. Велико Търново: Център за дистанционно обучение ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“, 2010.

Петрова, Петя (2008) Финансово счетоводство Велико Търново: Център за дистанционно обучение ВТУ „Св.св. Кирил и Методий, 2008.

Петрова, Петя (2010) Финансово счетоводство за напреднали Велико Търново: Център за дистанционно обучение ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“, 2010.

Петрова, Петя (2015) Финансово счетоводство, част 1 Велико Търново: Център за дистанционно обучение, ВТУ "Св.св. Кирил и Методий", 2015.

Петрова, Петя (2002) Ценните книжа през призмата на счетоводството в началото на ХХІ век. Сб. от научно-практическа конференция „България в началото на ХХІ век – икономическа, правна и социална трансформация“, Велико Търново, 4 април 2002 г. Велико Търново: Фабер, 2002, с. 69-74. ISBN 954-775-122-0 COBISS.BG-ID 1039885540

Петрова, Райна (2013) Помагало по банково счетоводство за дистанционно обучение Център за образователни технологии към ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”

Петрова, Райна (2015) Счетоводство на застрахователните и осигурителните организации за дистанционно обучение Център за образователни технологии към ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”

Петрова, Райна (2013) Теоретични и практически аспекти на подходите за калкулиране и ефективното управление на разходите в лечебните заведения за болнична помощ Велико Търново

Петрова, Райна (2013) Търговска кореспонденция за дистанционно обучение Център за образователни технологии към ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”

Симеонов, Димитър (2016) Contemporary Educational Potencial of the Regional Development and Geoeconomics Degree at the „St. st. Cyril and st. Methodius“ University of Veliko Tarnovo (съавтор) – В: Fourth Romanian-Bulgarian-Nungarian-Serbian Conference. Geographical Research and Cross-Border. Cooperation within the Lower Basin of the Danube. Vidin-Bulgaria, 15-17 September 2016. Editor in chief: Nelly Hristova. Vidin-Bulgaria: Tip-top press, 2016, p.127-129. ISBN 978-954-723-179-5. COBISS.BG-ID 1279657700

Стефанов, Цанко (2014) „Алтернативни източници за финансиране и повишаване конкурентоспособността на предприятията от област Велико Търново” Трети научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ ”Св. св. Кирил и Mетодий”, Велико Търново, 15 ноември 2013 г. Ред. к. Пл. Легкоступ. Велико Търново: изд. "Фабер", 2014, стр. 147 – 156, ISBN 978-619-00-0037-2; COBISS.BG-ID 1269279972

Стефанов, Цанко (2012) „Икономическо развитие и възможности за повишаване на фирмената конкурентоспособност, заложени в приоритетните цели на основните стратегически документи на област Велико Търново” Академично списание „Управление и образование”, кн. 1, том 8, Гл. ред Иван Димитров. Бургас: Бургаски университет „Проф. д-р Асен Златаров”, 2012, стр. 58 – 62, ISSN 13126121; COBISS.BG-ID – 1122054372

Стефанов, Цанко (2013) „Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 и нейната роля за повишаване на фирмената конкурентоспособност в област Велико Търново” Втори научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ ”Св. св. Кирил и Mетодий”, Велико Търново, 6 юни 2013 г. Ред. к. Пл. Легкоступ. Велико Търново: изд. "Фабер", 2013, стр. 230 – 237, ISBN 978-954-400-985-4; COBISS.BG-ID 1261571556

Стефанов, Цанко (2014) „Фирмена конкурентоспособност чрез ефективно усвояване на средства от оперативните програми в област Велико Търново” Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция „50 години Великотърновски университет”, Секция „Стопански факултет”, В. Търново, 10 май 2013 г., Ред. Р. Илева. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2014, стр. 192 – 200, ISBN 978-954-524-970-9; COBISS.BG-ID - 1273298916

Топалова, Таня (2017) ИТАЛИАНСКИ ЗАЕМКИ В ОБЛАСТТА НА ИКОНОМИКАТА И ФИНАНСИТЕ STUDIA PHILOLOGICA UNIVERSITATIS VELIKOTARNOVENSIS, vol. 36/1

Трифонов, Тихомир (2006) Application of MS Excel in Statistical Education (with V. Tsonkova) The Knowledge Based Organization, Sibiu, Romania, pp.16-26

Трифонов, Тихомир (2005) Дистанционното обучение във висшето образование- практика и потенциални възможности (П.Петров, Ст.Бъкличаров) Сб. доклади на Международна научна конференция «Бизнесът и образователните технологии днес и утре», , Добрич, стр.33-37

Трифонов, Тихомир (2012) Приложни програмни продукти. Ръководство за дистанционно обучение Велико Търново, Фабер

Трифонов, Тихомир (2009) Статистика в икономиката и управлението Велико Търново, Астарта, второ издание, 2009

Трифонов, Тихомир (2009) Статистика. Ръководство за дистанционно обучение Велико Търново,Фабер

Трифонов, Тихомир (2005) Статистически анализ и моделиране чрез уейвлети (И.Иванов) Национален статистически институт, Сп.Статистика, бр.2/2005, стр.91-101, ISSN-0204-8698

Христова, Венета (2017) Trends and perspectives of Bulgarian NEETs Romanian Journal of Labour and Social Studies

Христова, Венета (2015) КОМПЕТЕНЦИИТЕ НА ИКОНОМИСТИ И МЕНИДЖЪРИ В БЪЛГАРИЯ – МЕЖДУ ЖЕЛАНИЕТО И ДЕЙСТВИТЕЛНОСТТА УИ „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново

Христова, Венета (2001) Предприемаческият процес в промишлеността Бизнес управление, бр. 4, с. 11-21. Print ISSN 0861-6604

Христова, Венета (2013) Предприемачеството - теоретични основи и практически измерения В. Търново: Абагар

Христова, Венета (2009) Съвременни параметри на индустриалните клъстери в България Велико Търново: Фабер, 2009, с. 251, ISBN 978-954-400-118-6.

Цаневска, Венелина (2014) Business angels as a source of innovation funding VII Международная научно-практическая конференция „Инновации в технологиях и образовании”, Белово – Велико Търново, 28–29 марта 2014 г., Росии, Ред. В. Блюменштейн, , с. 146- 148, ISBN 978-954-524-964-8, ISBN 978-5-89070-974-5

Цаневска, Венелина (2018) Monitoring of credit migration of the commercial banks in the context of the requirements of IFRS 9 // Мониторинг на кредитна миграция на търговските банки в контекста на изискванията на МСФО 9 Колективна монография "Устойчиво развитие и конкурентоспособност на регионите", Висше училище по агробизнес и развитие на регионите Пловдив, Академично издателство „Талант“ , Том 1, 2018, с. 137-144, ISBN 978-619-203-230-2 http://science.uard.bg/index.php/sustdev/issue/view/28/showToc

Цаневска, Венелина (2018) Stress tests – a tool for analysis and management of bank risk International Scientific and Practical Conference "Development of Bulgarian and European economies - challenges and opportunities”, "St. Cyril and St. Methodius University" of Veliko Tarnovo, Red. V. Hristova, 2018, p.138-141, Online ISSN 2603-4093

Цаневска, Венелина (2020) Банковата рискова култура като важен елемент от процеса на управление на кредитния риск Украинско-полско-българска научно-практическа интерент-конференция „Стратегически перспективи за развитие на съвременния бизнес"

Цаневска, Венелина (2014) Данъчна система на България – проблеми и предизвикателства Сборник научни доклади от научно практическа конференция "Перспективи за развитие на българската икономика”, Велико Търново, 30–31 октомври 2014 г., Велико Търново: Ай анд Би, 2014, ISBN: 978-954-9689-84-6

Цаневска, Венелина (2017) Динамика на кредитите и еволюция в анализа на кредитния риск в българската банковата система за периода 2011-2015 г. Сп. „Социално-икономически анализи”, 2017, № 1, с. 29-40, Print ISSN: 1313-6909, [Инд./Реф. в: ERIH PLUS, Citefactor, WCOSJ, ICI, Journal Factor]

Цаневска, Венелина (2015) Еволюция в Базелските стандарти. Основни акценти в управлението на риска Сборник студии и статии по проект „Усъвършенстване процеса на обучение и разработване на образователни стандарти по счетоводство и финанси”, с. 411-443, ISBN 978-619-208-030-3

Цаневска, Венелина (2020) Електронното банкиране като важна функция в днешния свят / E-banking as an important function in today`s world Сборник студии Икономически хоризонти ‘21 – финансово-счетоводни перспективи, том I, Ред. М. Павлова, Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий"

Цаневска, Венелина (2011) Икономическата криза и туризма Сборник доклади по проект „Глобални и регионална аспекти на икономическата криза в страните от Нова Европа и стратегии по управлението ѝ”, Велико Търново, 2011, с.47-50, ISBN 978-954-400-598-6.

Цаневска, Венелина (2016) Концепция VaR – основная мера банковского риска Концепция VaR – основная мера банковского риска. Сб. VIII Международной научно-практической конференции „Факторы развития экономики России“, Тверь, 20-21 апрель 2016 г., Ред В.А. Петрищев, Тверь (Росии): Изд. Редакционно-издательское управление Тверского государственного университета, 2016, часть 2, с. 66-70, ISBN 978-5-7609-1113-1

Цаневска, Венелина (2016) Ликвидността на банковата система за периода 2011-2016 г. и новите ликвидни стандарти на Базел III Сборник с научни доклади по научно-изследователски проект на тема „Оптимизация на връзката между обучителния процес във ВТУ и възможностите за реализация на студентите по счетоводство и финанси“, Ред. М. Видолова, Велико Търново, Ай анд Би, 2016, с. 52-61, ISBN: 978-619-7281-23-1

Цаневска, Венелина (2016) Лихвеният риск в банковата система на България Сборник с научни доклади по научно-изследователски проект на тема „Оптимизация на връзката между обучителния процес във ВТУ и възможностите за реализация на студентите по счетоводство и финанси“, Ред. М. Видолова, Велико Търново, Ай анд Би, 2016, с. 170-181,ISBN: 978-619-7281-23-1

Цаневска, Венелина (2015) Пощенските спестовни каси. В: „Гешов (1899) „Думи и дела“ Методология на научните изследвания: Учебни разработки 2015/2, ISSN 1312-5079 DP 01/2015

Цаневска, Венелина (2017) Риск мениджмънт – етапи и концепции за управление на банковия риск Списание "Социално-икономически анализи", 2017, № 2, с. 135-142, Print ISNN: 1313-6909, [Инд./Реф. в: ERIH PLUS, Citefactor, WCOSJ, ICI, Journal Factor]

Цаневска, Венелина (2014) Социално осигуряване – необходимост от познаването и изучаването му. Временна неработоспособност. Сб. „Усъвършенстване процеса на обучение по счетоводство и финанси”, Ред. Д. Златева. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий" Велико Търново, 2014 г., с. 263-270, ISBN 978-954-524-949-5.

Цаневска, Венелина (2019) Състояние и потребителски нагласи на студентите от ВТУ при използване на дебитни карти и разплащания с тях Списание "Социално-икономически" анализи, 2019, № 2, с. 14-26, Print ISNN: 1313-6909 [Инд./Реф. в: CEEOL, Citefactor, WCOSJ, ICI, Journal Factor]

Цаневска, Венелина (2015) Трите линии на защита в ефективната система за управление на риска и контрол. В: „Институт на вътрешните одитори“ Методология на научните изследвания: Учебни разработки 2015/2, ISSN 1312-5079 DP 01/2015

Цаневска, Венелина (2015) Финанси. Основи на публичните финанси Астарта, Пловдив, 2015, с.148-172, ISBN:978-954-350-205-8

Цонкова, Ваня (2020) Добри практики и иновации на суверенни зелени облигации в Европа и останалия свят Сборник студии“Икономически хоризонти ‘21 – финансово-счетоводни перспективи”, том I. Ред. М. Павлова. - Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий"

Цонкова, Ваня (2020) Международни финанси Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий"

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/