Публикации в научна област/раздел Туризъм / Tourism


Вараджакова, Десислава (2015) (Penkova) Innovations in the travel companies as tool for overcoming the economic crisis International online scientific journal "Science and Technology", volume 5, number 7, Social studies, 2015, ISSN 1314-4111

Вараджакова, Десислава (2012) (Пенкова) Yield мениджмънт в хотелиерството Сборник доклади от юбилейна научна конференция „Традиции и приемственост“, том IV, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” - филиал „Любен Каравелов” гр. Кърджали, изд. "Фабер, стр. 83-94, ISBN 978-954-400-653-2

Вараджакова, Десислава (2014) (Пенкова) Анализ на видовете цени и динамичното ценообразуване в хотелиерството Академично списание "Управление и образование", том Х (2), изд. Университет "Проф. д-р Асен Златаров", Бургас, 2014, стр. 76-81, ISSN 13126121

Вараджакова, Десислава (2014) (Пенкова) Анализ на иновационните модели като средство за повишаване конкурентоспособността на туристическите предприятия Сборник доклади от юбилейна международна научно-практическа конференция "Бизнесът - позитивната сила на обществото", 2014, изд. НБУ, стр. 572-578, ISBN 9789545358081

Вараджакова, Десислава (2015) (Пенкова) Анализ на тенденциите в развитието на мениджмънта в туристическата индустрия Сборник доклади от научно-практическа конференция "Човешкият капитал -методология, измерения и практики", НБУ, 2015, стр. 410-418, ISBN 978-954-535-853-1

Вараджакова, Десислава (2015) (Пенкова) Анализ на тенденциите при прилагане на ревеню мениджмънта в областта на туризма и транспорта Сборник доклади на национална научна конференция „Перспективи и предизвикателства пред съвременното управление“, изд. УНСС, София, 2015

Вараджакова, Десислава (2015) (Пенкова) Възможности за приложение на Канбан и Скръм инструментите в хотелския операционен мениджмънт Сборник доклади научна конференция с международно участие "Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието", БСУ, Бургас, 2015, стр. 216-221, ISBN 978-619-7126-10-5

Вараджакова, Десислава (2009) (Пенкова) За смисъла на градския туризъм Сборник Тринадесети национален симпозиум „Качество, конкурентоспособност, устойчиво развитие”, УНСС, УИ „Стопанство“, София, 2009, стр. 228-236, ISBN 954-494-689-9

Вараджакова, Десислава (2008) (Пенкова) За същността на градския туризъм и новите възможности за развитие на икономиката на градовете Научни трудове, том 47от Научна конференция „РУ&СУ`08”, Русенски университет и Съюз на учените в България, Русе, 2008, стр. 43-47, ISSN 1311-3321

Вараджакова, Десислава (2016) (Пенкова) Концепцията за процесния подход при внедряване на системи за устойчиво управление в туризмa Списание „Известия“, кн. 1/2016, изд. на СУ- Варна

Вараджакова, Десислава (2015) (Пенкова) Моделиране управлението на риска при прилагане на ревеню мениджмънта в туризма Сборник доклади от международна научно-практическа конференция „Европейски практики и национални рефлексии в планирането“, Стопанска академия „Д. Ценов“, Свищов, 2015, стр. 205-210, ISBN 978-954-23-1079-2

Вараджакова, Десислава (2015) (Пенкова) Онлайн маркетинг и ремаркетинг в туризма Сборник доклади научна конференция с международно участие "Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието", БСУ, Бургас, 2015, стр. 138-142, ISBN 978-619-7126-10-5

Вараджакова, Десислава (2014) (Пенкова) Оценка на ефекта от прилагането на микс от дистрибуционни канали върху оптимизиране на приходите в хотелиерството Списание „Инфраструктура и комуникации”, УНСС, изд. Авангард Прима, София, 2014, стр. 316-323, ISSN 1314-093

Вараджакова, Десислава (2012) (Пенкова) Планиране на процеса по управление на приходите в хотелиерството Сборник доклади от международна научна конференция „Предизвикателствата пред туризма през ХХІ век”, УНСС, София, 2012, стр. 385-391, ISSN 1314-7226

Вараджакова, Десислава (2014) (Пенкова) Приложение на ревеню мениджмънта при електронната търговия в туризма Сборник доклади от Единадесета международна научна конференция "Интелигентна специализация на България", МВБУ, София, 2014, ISBN 978-954-9432-64-0 (CD)

Вараджакова, Десислава (2013) (Пенкова) Приложение на ревеню мениджмънта при ценообразуването в хотелиерството Научна конференция „РУ&СУ`13”, Русенски университет и Съюз на учените в България, Научни трудове, том 52, Русе, 2013, ISSN 1311-3321

Вараджакова, Десислава (2014) (Пенкова) Роля на туроператорите и туристическите агенции за развитие на устойчив туризъм Научни трудове, том V, от юбилейна научна конференция с международно участие „Науката и образованието – традиции и бъдеще“, изд. "PKR принт" ООД, Кърджали, 2014, стр. 239-243, ISSN 1314-3425

Вараджакова, Десислава (2011) (Пенкова) Управление на приходите в хотелиерството Сб. доклади от юбилейна научна конференция с международно участие „Предизвикателства пред туризма през ХХІ век“, УНСС, 2011, изд. "Авангард Прима", ISBN 978-954-323-906-1, стр. 157-164

Вараджакова, Десислава (2014) (Пенкова) Управлението на приходите - инструмент за повишаване на ефективността на въздушния транспорт Сборник доклади от международна научна конференция "Глобализъм, регионализъм и сигурност", УНСС, 2014, стр. 239-243, ISBN 978-954-644-564-3

Вараджакова, Десислава (2008) (Пенкова) Урбанизация, глобализация и градски туризъм Годишник, том ІІ от Втора Балканска научна конференция „Науката, образованието и изкуството през 21 век”, Съюз на учените в България, Благоевград, 2008, стр. 446-456, ISSN 1313-5236

Вараджакова, Десислава (2017) Digital reality in tourism industry Proceedings International Scientific and Practical Conference “Development of the Bulgarian and European Economies – challenges and opportunities”, University of Veliko Turnovo, 2017

Вараджакова, Десислава (2017) Влияние на сигурността върху туристическите потоци Сборник доклади от годишна университетска научна конференция, изд. ИК НВУ „В. Левски“, Велико Търново, 2017, ISSN 2367-7481

Вараджакова, Десислава (2015) Ревеню мениджмънт в туризма Изд. „Авангард Прима”, София, 2015, ISBN 978-619-160-572-

Вараджакова, Десислава (2017) Туризъм 4.0 - технологична трансформация и дигитализация Сборник доклади от XXV Симпозиум "Качество, конкурентоспособност, устойчиво развитие" - "Предизвикателствата на новата технологична трансформация", София, БКОНК, УНСС, 2017

Георгиева, Виолета (2012) Impactul integrarii europene asupra regoinior de granite (co-author) /ed. Vihren Bouzov, Teodora Kaleynska/ Влияние на европейската интеграция върху граничните региони (съавтор) Romania, Craiova: Alma Publishing House, 208 pp. (author pp. 73–80) ISBN 978-606-567-150-8; St. Cyril and St. Methodius Univ. Publishing House. 208 pp. (author: pp. 174–183) ISBN 978-954-524-855-9. COBISS.BG-ID – 1264903652

Дерменджиев, Атанас (2011) 100 национални туристически обекти на България. (Авторски текст - с. 6-177). С., Световна библиотека, 2011, 255 с. ISBN: 978-954-574-065-7 COBISS.BG-ID 1238513380

Дерменджиев, Атанас (2008) 100 неща, които трябва да знаем за географията на България. Население, селища, стопанство. -София: "Световна библиотека", 80 с. ISBN 954-8615-87-8

Дерменджиев, Атанас (2013) Bulgarien – 100 nationale touristische objekte -Sofia: Svetovna biblioteka. 257 р. ISBN: 978-954-574-116-6

Дерменджиев, Атанас (2016) Churcehes and Monasteries – Objects Of Religious Tourism in the Distict of Veliko Tarnovo (Bulgaria). XI Jornades Problematicas do Espaco uropeu, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 27 e 28 de maio, 2016, p, 11-13.

Дерменджиев, Атанас (2011) Geografia dos recursos turisticos no distrito de Veliko Tarnovo, Republica da Bulgaria. VI Jornadas de Estudo sobre Grandes Problematicas do Espaco Europeo, Porto, p. 26-31.

Дерменджиев, Атанас (2011) National Tourist Sites of Bulgaria Through the Prism of the Geographic Point of View. International Conference Environment – Landscape – European Identity; Bucharest, 4-6 November 2011. ISBN: 9781627485371

Дерменджиев, Атанас (2012) Particularidades regionais do turismo cultural no Vale das Rosas bulgaro. VII Jornadas sobre, grandes problema Europeu, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 25 e 26 de maio, 2012, p. 25-29.

Дерменджиев, Атанас (2013) Regional tourist sites in the bulgarian “Rose Valley” THE OVERARCHING ISSUES OF THE EUROPEAN SPACE GRANDES PROBLEMÁTICAS DO ESPAÇO EUROPEU. Porto: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO PORTO –Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 2013, p. 225-236. ISBN: 978-989-8648-13-6 (CD edition) (indexing: Google scholar)

Дерменджиев, Атанас (2013) Regional tourist sites in the bulgarian “Rose Valley”. The Overarching issues of the European space - Strategies for Spatial (Re)planning based on Innovation, Sustainability and Change. -Bucarest: Milena Presst, 2013, р. 224 – 235. ISBN:119-1191306-1371. (CD edition) (indexing: Google scholar)

Дерменджиев, Атанас (2017) The Churches and Monasteries – objects of religious tourism in the district of Veliko .Tarnovo. The Overarching Issues of the European Space: Society, Economy and Heritage in a Scenario ... Porto: FLUP, - BUCAREST: MILENA PRESS, 2017, pp. 175‐183 ISBN: 978-973-7873-61-3 (CD edition) (indexing: Google scholar)

Дерменджиев, Атанас (2017) The monasteries in the Bulgarian lands – resource for development of the geography of cultural tourism. XII Jornades Problematicas do Espaco uropeu, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, maio, p. 41, 2017.

Дерменджиев, Атанас (1993) Белгия, Нидерландия, Люксембург. От холандските полдери до Ардените. -В. Търново: Слово, 1993, 128 с. ISBN 954 – 439 – 128 – 2 COBISS.BG-ID 1026454500

Дерменджиев, Атанас (1993) Британски острови. Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Република Ирландия. -В. Търново: Слово, 1993, 128 с. ISBN 954 – 439 – 134 – 7 COBISS.BG-ID 1026454756

Дерменджиев, Атанас (2007) Великотърновска област. Исторически обекти и забележителности. -В. Търново: Изд. "Бойка", 2007, 83 с. ISBN 978-954-9689-43-3 COBISS.BG-ID 1227540196

Дерменджиев, Атанас (2009) География на националните малцинства на Китай. География, 21. - София: бр. 5-6, с. 55-58. ISSN 1312-6628

Дерменджиев, Атанас (1997) География на света. В географски миниатюри, анализи, прогнози. -В. Търново: Faber, 1997, 184 с., ISBN 954 – 9541 – 19 – 3 COBISS.BG-ID 1034542308

Дерменджиев, Атанас (2018) Географски аспекти на социално-икономическото развитие на Република Босна и Херцеговина XVI-th National Conference "Natural Sciennces 2018", NCNS, 5-6.10. Shoumen, Bulgaria 2367-5144 (print), 2603-347X(online)

Дерменджиев, Атанас (2008) Географски поглед върху църквите и манастирите в Сърбия. Сб. от втора научна конференция "България, българите и Европа – мит, история, съвремие". ВеликоТърново, 31 октомври 2007 г. Ред. Д. Димитров. Велико Търново: Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, 2008, т. 2, с. 348-356. 978-954-524-660-9 COBISS.BG-ID 122847520

Дерменджиев, Атанас (2013) Географското село на България (70 години с името на Анастас Иширков). Сб. от Трета научна конференция с международно участие "Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа". Велико Търново, 16 ноември 2012. Ред. С. Дерменджиева. Велико Търново: ИВИС, 2013, с. 37-44. ISBN 978-954-2968-55-9 COBISS.BG-ID 1262839780

Дерменджиев, Атанас (1996) Германия. В центъра на Европа. -Русе: Парнас, 1996, 128 с. ISBN 954-8560-20-8 COBISS.BG-ID 1030599652

Дерменджиев, Атанас (2007) Градски екскурзовод. -В. Търново: Фабер, 132 с. ISBN 978-954-775-741-7

Дерменджиев, Атанас (2008) Европа. Икономическа география. (Авторска част - Общи теми, Западна Европа, Северна Европа, Източна Европа) -Силистра: Ковачев, 2008, 309 с. ISBN 978-954-8775-76-2 COBISS.BG-ID 1228204516

Дерменджиев, Атанас (2000) Европа. Стопанска география. (Авторска част: Европа - общи теми, Западна Европа, Северна Европа, Източна Европа) -Русе: Парнас, 2000, 320 с.ISBN 954-856-0043-7 COBISS.BG-ID 1035214820

Дерменджиев, Атанас (1996) Европа. Стопанска география. (Авторска част: Европа - общи теми, Западна Европа, Северна Европа, Източна Европа). -Русе: Парнас, 1996, 288 с., ISBN 954-856-00-70. COBISS.BG-ID 1029217764

Дерменджиев, Атанас (1991) Икономическа география на европейските страни (без Източна Европа). -В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 252 с. COBISS.BG-ID 1090317028

Дерменджиев, Атанас (1992) Икономическа география на европейските страни (без Източна Европа). -В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 267 с. COBISS.BG-ID 1026514148

Дерменджиев, Атанас (2008) Икономическа география на страните от континентите.(Авторска част - Азия: с.5-120) -Силистра: Ковачев, 2008, 236 с. ISBN 978-954-8775-88-5 COBISS.BG-ID 1233603300

Дерменджиев, Атанас (1993) Икономическа география на страните по континенти (без Европа). Авторски текст: Азия - с. 7-148. -В. Търново: Аста, 1993, 247 с. COBISS-ID 1025393380

Дерменджиев, Атанас (2014) Икономическо развитие и проблеми на стопанството на Република Кипър. Сб. от Юбилейна научна конференция "30 години катедра "География" във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий". Велико Търново. 2014, 28-29 ноември. Ред. С. Дерменджиева. ВеликоТърново: ИВИС, 2014, с. 147-154. ISBN 978-954-2968-96-2 COBISS.BG-ID 1269208036

Дерменджиев, Атанас (2016) Историческа география на Средна Азия (Към изследванията на В. В. Бартолд). Сб. от девета научна конференция "България, българите и Европа - мит, история, съвременност", Велико Търново, 2015, 31 октомври. Ред. Н. Кънев. Велико. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2016, т. 9, с. 173-176. ISBN 798-619-208-066-2 ISSN: 978-619-208-125-6 (Print) COBISS.BG-ID 1283396580

Дерменджиев, Атанас (2012) Национални и регионални социално-икономически и туристически ресурси на България. Електронна версия. В. Търново, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", ЦДО, 2012, 210 с.

Дерменджиев, Атанас (2007) Област Велико Търново. География, туристически обекти и забележителности. -В. Търново: Фабер, 135 с. ISBN 978-954-775-816-2

Дерменджиев, Атанас (2009) От Видин до Варна. 100 национални туристически обекта -София: Световна библиотека, 80 с. ISBN 978-954-574-006-0

Дерменджиев, Атанас (2009) От Видин за Варна? Спрете на Свещарската гробница. –В: “24 часа”, 24. 05. 2009, с. 24.

Дерменджиев, Атанас (2009) От Несебър до Батак. 100 национални туристически обекта. -София: Световна библиотека, 80 с. ISBN 978-954-574-007-7

Дерменджиев, Атанас (2009) От Несебър до Батак. Главоболието спира на белите камъни. –В: “24 часа”, 2. 06. 2009, с. 15.

Дерменджиев, Атанас (2000) Португалия. Дъхът на Лузитания. (Авторска част - с. 5-46). -В. Търново: Faber, 95 с.ISBN 954-9541-50-9 COBISS.BG-ID 1290572516

Дерменджиев, Атанас (2014) Религиозният туризъм във Великотърновския край. Сб. от Международна научна конференция, посветена на 110-годишнината на Регионалния исторически музей - Шумен. 25-27 юни 2014. Ред. В. Бонева. Известия на Историческия музей – Шумен: 2016, кн. 16, с. 722-730. ISSN 0861-9581

Дерменджиев, Атанас (2015) Социално-икономически и туристически региони на Балканите. (електронна версия) В. Търново, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", ЦДО, 2015, 210 с.

Дерменджиев, Атанас (1999) Стопанска география на континентите. (Авторска част - Азия, Латинска Америка) -Русе: Парнас, 1999, 254 с. ISBN 954 – 8560 – 36 – 4 COBISS.BG-ID 1033430244

Дерменджиев, Атанас (2016) Стопанството на Република Кипър. Социално-икономически бележки. Сб. от девета научна конференция "България, българите и Европа - мит, история, съвременност", Велико Търново, 2 ноември 2014. Ред. Н. Кънев. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2016, т. 9, с. 163-172. ISSN 978-619-208-125-6 ISSN: 978-619-208-125-6 (Print) COBISS.BG-ID 1283396580

Дерменджиев, Атанас (2012) Съвременни аспекти на обществената география на страни от Източна и Югоизточна Европа. (електронна версия). В. Търново, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", ЦДО, 2012, 310 с.

Дерменджиев, Атанас (1990) Състояние и проблеми на дунавския туризъм. Обучението по география. -София: № 4, 1990, с. 40-45. ISSN 0204-6849 COBISS.BG-ID 11550077156

Дерменджиев, Атанас (1989) Състояние и проблеми на крайбрежния и задграничен дунавски туризъм. Сб. от Шести конгрес на БГД. Велико Търново, 8-10 октомври 1989. Ред. Цв. Михайлов. София: Печатна база на СНРБ, 1989, с. 183-184.

Дерменджиев, Атанас (1996) Франция. Страна атлантическа и средиземноморска. -Русе: Парнас, 1996, 112 с. ISBN ISBN 954-8560-21-6 COBISS.BG-ID 1030601956

Дерменджиев, Атанас (1992) Христоматия по икономическа география на света. -В. Търново: Слово, 1992, 195 с. ISBN 954 – 439 – 061 – 8 COBISS.BG-ID 1024174308

Дерменджиева, Стела (2008) “The Danube – Our Northern Border”. Regional Process of the 5th World Water Forum, Roundtable: Water as the Historical Scene for the Alliance of Civilization November 08-09, Istanbul, Turkey .

Дерменджиева, Стела (2011) 100 национални туристически обекта. София: Изд. Световна библиотека ЕООД, 2011, 255 с., ISBN: 978-954-574-065-7. COBISS.BG-ID 1238513380

Дерменджиева, Стела (2008) 100 неща, които трябва да знаем за географията на България. Природа.Том VІІ. София: Изд. Световна библиотека ЕООД, 80 с., ISBN:954-8615-86-Х.

Дерменджиева, Стела (2013) A educação em geografia enquanto fenómeno cultural global. The Overarching issues of the European space - Strategies for Spatial (Re)planning based on Innovation, Sustainability and Change. Milena Press. Bucarest, p. 205-223, ISBN:119-1191306-1371. (CD edition) (indexing: Google scholar)

Дерменджиева, Стела (2012) Aspetos geográficos do turismo cultural no Nordeste da Bulgária, VII Jornadas sobre, Grandes problematicas do espaio europeu, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 25 e 26 de maio, 2012, 21-25.

Дерменджиева, Стела (2012) Construtos de natureza geográfico‐cultural na fronteira norte da Bulgária – o rio Danúbio. MAJOR ISSUES OF THE EUROPEAN SPACE - Planning Policies and Territorial Reestructuring in European Peripheries, MILENA PRESS, BUCAREST, 2012, 177-203, ISBN: 978-973-7873-42-2. (CD edition) (indexing: Google scholar)

Дерменджиева, Стела (2009) Cultural Tourism in Teaching Process. The Third Economic Conference for Coperation between Egipt and Bulgaria. [Abstract, oral presentation paper], Suez Canal University, Ismailia, Egip.

Дерменджиева, Стела (2011) Geographical Parallels to The Reaches of the Rivers Danube and Douro (Rivers of destiny by destiny of Rivers). Forum, vol. XIV, 2011, р.12 - 26, ISSN: 1224-4112.

Дерменджиева, Стела (2011) National Tourist Sites of Bulgaria Through the Prism of the Geographic Point of View.. International conference environment – landscape – European identity. (Abstract, oral presentation paper), 4-6 November, Bucharest, Romania, 2011, ISBN:9781627485371.

Дерменджиева, Стела (1993) Белгия, Нидерландия, Люксембург. От холандските полдери до Ардените. Велико Търново: Слово, 128 с., ISBN: 954-439-128-2.

Дерменджиева, Стела (1993) Британски острови. Обединено Кралство Великобритания и Северна Ирландия, Република Ирландия. Велико Търново: Слово, 128 с., ISBN: 954-439-134-7.

Дерменджиева, Стела (1997) География на света. В географски миниатюри, анализи, прогнози. Велико Търново: Faber, 1997, 184 с. ISBN 954-9541-19-3 COBISS.BG-ID 1034542308

Дерменджиева, Стела (1996) Германия. В центъра на Европа. Русе: Парнас, 128 с. ISBN 954-8560-20-8 COBISS.BG-ID 1030599652

Дерменджиева, Стела (2009) Колекция България - загадки от вековете. 100 национални туристически обекта. От Пазарджик до Петрич. Том ІХ. С. Изд. Световна библиотека ЕООД, 80 с., ISBN: 978-954-574-008-4.

Дерменджиева, Стела (2013) Културно-познавателни маршрути - ресурс за обучението на студенти по културен туризъм. Сб. от трета международна научна конференция "Балканите – език, история, култура". Велико. Търново, 14-15 октомври 2011. Ред. К. Мутафова. Велико Търново: Изд. ИВИС, 2013, с. 543-559. ISSN 1314-4065(Print) ISSN: 2535-1346 (Online) COBISS.BG-ID 1264802020

Дерменджиева, Стела (2017) Прочетете тази книга. Град Разград и област Лудогорие. /В. Дойков, М. Дойков/.С., Ковачев. с. 3-5. ISBN 978-619-7400-02-1 COBISS.BG-ID 1283600612

Дерменджиева, Стела (2012) Пътувания из България. Мултимедиен географски албум. Шумен, ШУ "Епископ Константин Преславски", 2012. ([ Велико Търново]: [Фабер]. (CD-ROM). ISBN 978-954-400-789-9; 978-954-400-789-1

Дерменджиева, Стела (2009) Река Дунав – „наша” историко-географска културна граница. –В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие, Т. 3, В. Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, с. 479 - 496. ISBN 978-954-524-713-2

Дерменджиева, Стела (1996) Франция. Страна атлантическа и средиземноморска. -Русе: Парнас, 112 с. ISBN ISBN 954-8560-21-6 COBISS.BG-ID 1030601956

Дерменджиева, Стела (1992) Христоматия по икономическа география на света. Велико Търново: Слово, 1992, 195 с., ISBN: 954-439-061-8. COBISS.BG-ID 1024174308

Димитров, Слави (2016) Bulgaria – cultural and historical heritage ХI Jornadas de Estudo sobre As Grandes Problemáticas do Espaço Europeu. Porto, Portugal, 2016, p. 41-42.

Димитров, Слави (2019) CULTURAL TOURISM FOR „ERASMUS” STUDENTS Издателска къща "Ивис", Велико Търново, 2019, 100 с. ISBN 978-619-205-113-6 COBISS.BG-ID 1288465892

Димитров, Слави (2012) Estudos sobre localidades do concelho de Omurtag VІІ Jornadas de Estudo sobre As Grandes Problemáticas do Espaço Europeu. Porto, Portugal, 2012.

Димитров, Слави (2018) INTERNATIONAL TOURISM EXHIBITION “CULTURAL TOURISM” - A NEW OPPORTUNITY FOR DEVELOPMENT OF TOURISM XIII Jornadas Internacionais “Grandes Problemáticas do Espaço Europeu”, 2018, Porto, pp. 30-31.

Димитров, Слави (2018) MODERN TYPES OF TOURISM IN THE EUROREGION GALICIA-NORTHERN PORTUGAL Сб. от Годишната конференция „Развитието на българската и европейска икономика – предизвикателства и възможности", Велико Търново, 28-29 септември 2017 г. Ред. В. Христова. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2018, с. 252-258, ISSN 2603-4093

Димитров, Слави (2018) Monasteries in Bulgaria as a resource and destination for religious tourism The overarching issues of the european space - preparing the new decade for key socio-economic and environmental challenges, Porto, Fac. Letras Univ. Porto. pp. 166 -181. ISBN 978-989-54179-2-6

Димитров, Слави (2018) NATURAL AND CULTURAL HERITAGE OF UNESCO IN ALBANIA, MACEDONIA AND BULGARIA AS ON OPPORTUNITY FOR TOURISM DEVELOPMENT SocioBrains, JOURNAL HOMEPAGE: WWW.SOCIOBRAINS.COM. 2018 (2), ISSUE 42, рр. 29-44. Online ISSN 2367-5721

Димитров, Слави (2017) Oportunidades de desenvolvimento de turismo cultural no município Nedelino. ХII Jornadas de Estudo sobre As Grandes Problemáticas do Espaço Europeu. Porto, 2017, p. 43-44.

Димитров, Слави (2014) Oportunidades e perspetivas de desenvolvimento do turismo no concelho de Zlatograd THE OVERARCHING ISSUES OF THE EUROPEAN SPACE – The territorial diversity of opportunities in a scenario of crisis, BUCAREST: MILENA PRESS, 2014, pp. 37-50. ISBN: 978-973-7873-53-8

Димитров, Слави (2015) Plovdiv – “A Capital Europeia da cultura” em 2019 Х Jornadas de Estudo sobre As Grandes Problemáticas do Espaço Europeu. Porto, Portugal

Димитров, Слави (2018) PROGRAM “ERASMUS+” AND THE OPPORTUNITIES FOR THE DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL TOURISM International Scientific Conference „THE CULTURAL CORRIDORS OF SOUTHEASTERN EUROPE: CULTURAL TOURISM WITHOUT BOUNDARIES”, Santorini, 02.10-07.10.2018. Blagoevgrad: Publisher: Neofit Rilski Publishing House, SWU “Neofit Rilski”, 2018, рр. 190-196. ISBN 978-954-00-0176-0 – CD.

Димитров, Слави (2010) Аржентина: „Страна на шест континента” Сп. „Икономика“, №2, 2010, година LXIV, 70-74. ISSN 1312 - 2428.

Димитров, Слави (2016) Възникване, развитие и особености на лузо-испанската граница - Епохи, 2016, година XXIV, ММXVI, Бр. №1, с. 61-69. Print ISSN 1310-2141

Димитров, Слави (2009) Градовете на България Силистра: Ковачев, 2009, 302 с. ISBN 978-954-8775-93-9

Димитров, Слави (2007) Гърция Силистра: Ковачев, 2007, 90 с. ISBN 978-954-8775-66-3

Димитров, Слави (2008) Европейские культурные столицы – новые возможности для развития туризма Сб. “Туризм и региональное развитие”. Смоленск: Универсум, 2008, Выпуск 5, с. 158-164. ISBN 978-5-91412-218-1

Димитров, Слави (2019) Культурно-историческое наследие Болгарии как туристический ресурс. Научные горизонты 1(17) 2019. Белгород. с. 67-71. ISSN 2587-618X

Димитров, Слави (2017) Лозарство, винопроизводство и туризъм в региона на р. Дору - В: Местната идентичност и глобалният туризъм. Черноморски туристически форум, Варна, 27-29 септември 2017 г. Ред. М. Нешков. Варна: Славена, 2017. с. 113-123. ISBN 987-619-190-090-9

Димитров, Слави (2008) Македония Силистра: Ковачев, 2008, 99 с. ISBN 978-954-8775-66-3

Димитров, Слави (2018) Плановите документи като инструмент за управление на туризма на регионално ниво. Сб. от Международна научна конференция „Туризмът и иновациите”, Варна, Ред. Св. Ракаджийска, Варна: Наука и икономика, 2018, с. 128-139. ISBN 978-954-21-0973-0

Димитров, Слави (2015) Проектът „Европейска столица на културата” и българската кандидатура през 2019 г. Сб. от Четвъртата международна научна конференция „Балканите – език, история, култура”, Велико Търново, 18-20 октомври 2013 г. Ред. К. Мутафова. Велико Търново: Ивис, 2015, т. IV, с. 370-377. ISSN 1314-4065

Димитров, Слави (2018) Пътят на Сантяго – религиозен туризъм и духовно извисяване - Годишник на Историческия факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 2017, Година I (XXXIII), Велико Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2018, c. 837-847. Print ISSN 2603-3534

Димитров, Слави (2005) Развитие на дунавския туризъм Сб. "Приносът на Историко-юридическия факултет за развитието на българското образование и наука", В. Търново, 2003 г. Ред. С. Дерменджиева. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2005, с. 389-394, ISBN 954-524-453-4

Димитров, Слави (2018) Религиозен туризъм. Туристически маршрути по Пътя на Сантяго Велико Търново: Фабер, 2018, 224 с. ISBN 978-619-00-0717-3

Димитров, Слави (2008) Совремменые тенденции в розвитии болгарского туризма Сб. “Туризм и региональное развитие”. Смоленск: Универсум, 2008, Выпуск 5, с. 271-276. ISBN 978-5-91412-218-1

Драганова-Стойкова, Тамара (2019) Варианти на интелектуални карти в обучението по география на страните по учебниците за V клас (по примера на страни в Африка). Сборник от Научна конференция „България, българите и Европа – мит, история, съвремие” – 31 октомври 2018 г., Велико Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, т. XIII, с. 323 – 334, 2019. ISSN 2603-3895 (Print), ISSN 2603-3860 (Onlain).

Драганова-Стойкова, Тамара (2014) Географското гимназиално образование в Македония и мястото на География на страните за сигурността. Сб. доклади от научна конференция „Актуални проблеми на сигурността”, Велико Търново, 13–14 ноември 2014 г. Ред. И. Георгиева. Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2014, с. 253-272. ISSN 2367-7473

Драганова-Стойкова, Тамара (2014) Музей на солта – Поморие, бялото злато и безценното културно наследство на България. Известия на Регионален исторически музей Шумен от Международна научна конференция „Културно наследство и културен туризъм: музейни персепктиви”, Шумен, 25-27 юни 2014 г. Ред. В. Бонева. Велико Търново: „Фабер”, кн. 16, 2014, с. 264-274. ISSN 0861-9581

Драганова-Стойкова, Тамара (2007) Необходимост от психологическа подготовка на учениците при провеждане на модул туризъм. - В: Туристически и спортни практики в училище. Велико Търново: „Фабер”, 2007, с. 92-99. ISBN 978-954-775-700-4

Драганова-Стойкова, Тамара (2014) Село Бръшлян – кръстопът на история, култура, традиции и памет или едно малко кътче от рая. Известия на Регионален исторически музей Шумен от Международна научна конференция „Културно наследство и културен туризъм: музейни персепктиви”, Шумен, 25–27 юни 2014 г. Ред. В. Бонева. Велико Търново: „Фабер”, кн. 16, 2014, с. 753-761. ISSN 0861-9581

Костадинова, Надежда (2017) EFFECTIVE IMPLEMENTING OF ONLINE TOUR AGENTS IN HOTEL DISTRIBUTION MIX DEVELOPMENT OF THE BULGARIAN AND EUROPEAN ECONOMIES ­ CHALLENGES AND OPPORTUNITIES Vol. 1 Collective Scientific Book of Faculty of Economics, ”St. Cyril and St. Methodius” University of Veliko Tarnovo Annual Conference; Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2018, сс 269-274, ISSN 2603-4093

Костадинова, Надежда (2018) THE CUSTOMIZED CONFERENCE PRODUCT IN HOSPITALITY BUSINESS Tourism and innovations, Collection of Proceedings from an international scientific conference devoted to the 55th anniversary of College of tourism - Varna; Издателство "Наука и икономика", Икономически университет Варна, 2018, сс 302-313, ISBN 978-954-21-0973-0

Манчева-Али, Олга (2016) ATTRACTION RESTAURANTS AS CARRIERS OF CULTURAL HERITAGE Международна научна конференция “Културен коридор Западен трансбалкански път – културен туризъм без граници”, ЮЗУ „Неофит Рилски”, Лефкада, Гърция, 29.09 – 03.10.2016, ISBN: 978-954-300-158-3

Манчева-Али, Олга (2018) OPPORTUNITIES FOR ACHIEVING EFFECTIVE MANAGEMENT IN SEASON TOURIST SITES International Conference KNOWLEDGE-BASED ORGANIZATION 2018, ISBN 978-973-153-325-4

Манчева-Али, Олга (2018) Opportunities to Achieve a Sustainable Restaurant Business Proceedings of the ENTRENOVA - ENTerprise REsearch InNOVAtion Conference (2018), Split, Croatia, Vol. 4, No 1, ISSN:1849-7969

Манчева-Али, Олга (2018) The Future of Hospitality Management: Where Specialized Software and Hotel Operations Meet The 16th INTERNATIONAL CONFERENCE INFORMATION TECHNOLOGIES AND MANAGEMENT 2018, ISMA University, Riga, Latvia, ISSN: 1691-2489

Манчева-Али, Олга (2017) THE ROLE OF COMPUTER SYSTEMS IN THE MANAGEMENT OF HOTELS IN VELIKO TARNOVO REGION, BULGARIA International Conference KNOWLEDGE-BASED ORGANIZATION, Vol. XXIII, Land Forces Academy, "Nicolae Balcescu", Sibiu, Romania, 2017, PUBL: Sciendo, Volume 23: Issue 1, ISSN: 1843-6722, doi: https://doi.org/10.1515/kbo-2017-0063, pp. 382-386

Манчева-Али, Олга (2011) The Role of the Local Hotel Systems in the Management of High-Class Hotels in the Veliko Tarnovo – Arbanassi Destination Сб. доклади от Дни на науката, Том 2, Съюз на учените, клон Велико Търново, 2011, ISSN: 1314-2283

Манчева-Али, Олга (2007) Възможности за развитие на религиозен туризъм във Великотърновска дестинация Сб. доклади от юбилейна научно-практическа конференция „България в Европейския съюз: първи стъпки”, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” - Стопански факултет и Икономически институт на БАН, С. 2007

Манчева-Али, Олга (2019) КОМПЮТЪРНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ КАТО ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ В МЕНИДЖМЪНТА НА ОБЕКТИТЕ ЗА НАСТАНЯВАНЕ XVI INTERNATIONAL CONGRESS MACHINЕS, TECHNOLОGIES, MATERIALS WINTER SESSION, PROCEEDINGS YEAR III, ISSUE 2 (13), BOROVETS, BULGARIA 2019 VOLUME II, KNOWLEDGE. CREATIVITY. INNOVATIONS. INDUSTRIAL MANAGEMENT. ISSN 2535-0021 (PRINT), ISSN 2535-003X (ONLINE) pp. 214-216

Манчева-Али, Олга (2018) НЯКОИ АСПЕКТИ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИГУРНОСТ НА ТУРИСТИТЕ Втора международна научна конференция по сигурност „CONFSEC 2018", НАУЧЕН ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗ НА МАШИНОСТРОИТЕЛНА ИНДУСТРИЯ-4.0; 10-13 декември 2018, КК Боровец, България; сс 131 - 133; ISSN (PRINT) 2603-2945; ISSN (ONLINE) 2603-2953; Година 2, брой 1 (3)

Манчева-Али, Олга (2017) СИГУРНОСТТА КАТО ФАКТОР ПРИ ИЗБОРА НА ХОТЕЛСКА КОМПЮТЪРНА ПРОГРАМА /SECURITY AS A FACTOR TO SELECT A HOTEL COMPUTER PROGRAM First International Scientific Conference on Security „CONFSEC 2017", 11 to 14 December, 2017, Borovets, Bulgaria, PUBLISHER: SCIENTIFIC TECHNICAL UNION OF MECHANICAL ENGINEERING INDUSTRY-4.0, VOLUME 2 ISSN PRINT , 2603-2945 ISSN ОNLINE , 2603-2953 YEAR 1, ISSUE 2(2), pp. 139-141

Манчева-Али, Олга (2017) СИГУРНОСТТА НА ДАННИТЕ В ХОТЕЛСКИТЕ СОФТУЕРИ/ DATA SECURITY IN HOTEL SOFTWARE First International Scientific Conference on Security „CONFSEC 2017", 11 to 14 December, 2017, Borovets, Bulgaria, PUBLISHER: SCIENTIFIC TECHNICAL UNION OF MECHANICAL ENGINEERING INDUSTRY-4.0, VOLUME 2 ISSN PRINT , 2603-2945 ISSN ОNLINE , 2603-2953 YEAR 1, ISSUE 2(2), pp. 136-138

Манчева-Али, Олга (2018) СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯТ ХОТЕЛСКИ СОФТУЕР – ИНСТРУМЕНТ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЕФЕКТИВЕН МЕНИДЖМЪНТ Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция 2018 на Национален военен университет "Васил Левски" - гр. Велико Търново, 14-15 юни 2018 г., ISBN 978-619-7246-20-9 (online e-book)

Манчева-Али, Олга (2006) Същност, значение и роля на учебно-тренировъчната фирма за подготовка на кадри в туризма Сб. доклади от международна научно-практическа конференция „България в Европа - 2007”, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” - Стопански факултет и Икономически институт на БАН, ГорексПрес, С. 2006

Манчева-Али, Олга (2018) ТРАНСПОРТЪТ В СИСТЕМАТА НА ТУРИЗМА The XXVI International Scientific Conference "trans&MOTAUTO'18", ISSN 1313-5031 (Print), ISSN 2535-0307(Online), Burgas, Bulgaria (с. 190-192)

Манчева-Али, Олга (2018) УЕБ БАЗИРАНИЯТ МОДЕЛ – НАЧИН ЗА РАЦИОНАЛИЗИРАНЕ ИЗБОРА НА ХОТЕЛСКИ СОФТУЕР И ГАРАНТ ЗА СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА КЛИЕНТИТЕ Научна конференция „Актуални проблеми на сигурността” 2018, Национален военен университет "Васил Левски", с.164-170, ISSN 2367-7465

Манчева-Али, Олга (2017) Умението на студентите да управляват ефективно времето си Сборник доклади от международна конференция "Техника. Технологии. Образование. Сигурност", Велико Търново, Publisher: Scientific technical union of mechanical engineering “Industry-4.0”, YEAR I, ISSUE 1 (3), SOFIA, BULGARIA 2017 VOLUME 3, pp. 302-304

Манчева-Али, Олга (2017) Фактори влияещи върху хотелската индустрия /FACTORS INFLUENCING HOTEL INDUSTRY XIV-th International Scientific Conference THE POWER OF KNOWLEDGE, Agia Triada, Thessaloniki, Greece, pp. 833-839, ISSN: 2545-4439 (PRINTED)

Манчева-Али, Олга (2015) ФУНКЦИОНАЛНИ И ТЕХНОЛОГИЧНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ СОФТУЕРИ В РЕСТОРАНТЬОРСТВОТО Научно-практическата конференция на Стопански факултет на тема „Развитие на българската икономика – предизвикателства и възможности“, 5-6 ноември 2015 г., ISBN: 978-954-9689-99-0

Манчева-Али, Олга (2010) Хотелиерство Издателство "Фабер", ISBN: 978-954-9498-55-4, Велико Търново

Марков, Иван (1992) ,География на селското стопанство, , В: География на световното стопанство УИ „ Св. Св. Кирил и Методий“ Велико Търново, с.234, 1992, ISBN 954-524-014-8

Марков, Иван (2005) . Балансираното развитие на районите в България: същност и главни инструменти. Научна конференция – СУБ и развитието на науката и висшето образование Велико Търново В: Сб. „Съюза на учените в България и развитието на науката и висшето образование”, том 2, В. Търново, 2005, с. 53-58,ред.проф.дн Харалампиев, изд. Фабер 2005. ISBN 954-775-515-3

Марков, Иван (2013) .Регионални неравновесия в развитието на хотелската суперструктура в Северозападния статистически район В Сб. Доклади от МНК,“ Отговорен туризъм 2020“, Варна 2013 г. Изд.« Наука и икономика «, ИУ – Варна, 2013 с. 244 – 252, ISBN 978-954-21-0665-4

Марков, Иван (2015) CULTURAL TOURISM:FROM THEORY TO PRACTICAL ACTIONS, Международна научна конференция“Културен коридор Виа Адриатика – културен туризъм без граници”15.10.2015 – 19.10.2015, Трогир, Хърватска, АИ, ЮЗУ „ Неофит Рилски”с.74-81,ISBN 978-954-00-0008-4.

Марков, Иван (2002) Resources for development of rural tourism in Bulgaria. – In: Gałczynska, B., M. Ilieva (Eds.) Transformations of rural areas in Poland and Bulgaria. Case studies. - Dokumentacja Geograficzna, No 27. Instytut Geografiii przestrzennego zagospodarowania PAN, Warszawa, 2002, р.133-139. PL- ISSN 0012-5032 ; ISBN 83-87954-36-5

Марков, Иван (2016) TOURISM POTENTIAL OF TRANSPORTCORRIDOR NO. 9, Международна научна конференция “Културен коридор Западен трансбалкански път – културен туризъм без граници” 29.09.2016 – 03.10.2016, Метеора – о-в Лефкада, Гърция, АИ, ЮЗУ „ Неофит Рилски”с. 144-148, ISBN 978-954-300-158-3.

Марков, Иван (2014) VITICULTURAL MICROREGIONALISATION AS A RESOURCE FOR QUALITY WINE PRODUCTION AND DEVELOPMENT OF WINE TOURISM (The example of Southwestern statistical region), Международен туристически форум „ СПА и ВИНО”, 16-20.10. 2014г..о-в Корфу, Гърция, АИ, ЮЗУ „ Неофит Рилски”с.11-13, 978-954--680-954-4.

Марков, Иван (2014) Алтернативни видове туризъм . ВУ „Земеделски колеж”, Център за дистанционно обучение, Изд. Център за евроинтеграция и култура при ВУ „Земеделски колеж” - Пловдив, В.Търново, 2010, 128 с. ISBN 978-954-9498-53-0. COBISS.BG-ID 1233977828

Марков, Иван (2011) Анализа и оценката на туристическите ресурси – основен елемент на регионалния туристически продукт. Научно-практическа конференция на Исторически факултет „България, българите и Европа – мит, история, съвремие”, 2009, том IV, В. Търново, ред. доц. д-р Ив. Лазаров, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2011, с. 730-735, ISSN: 978-619-208-125-6

Марков, Иван (2010) Великата лавра „Свети Четиридесет мъченици”. В: Сб. „КУЛТУРНИЯТ туризъм ‐ бъдещето на България“:Черноморски туристически форум, Варна 2010. ‐ Варна: Славена, 2010. с . 99-107 , 978‐954‐579‐852‐8

Марков, Иван (2016) Виненият туризъм - възможност за разнообразяване на туристическия продукт Юбилеен сборник проф.д-р Бояджиев, С., Парадигма, 2016,с.267-278, ISBN 978-954-326-273-1.

Марков, Иван (2009) Виненият туризъм – същност и форми на проявление. В: Сб. „Винен туризъм- традиция и съвременност.“ Черноморски туристически форум. Варна 2009.- Варна, Славена, 2009,с 60-71, 978‐954‐579‐805‐4 COBISS.BG-ID 123187862

Марков, Иван (2009) Виненият туризъм, същност и основни форми на проявление. Научна конференция, 31 октомври 2008.В.Търново, „България, българите и Европа – мит, история, съвремие”, том III, ред. доц. д-р Димитров В. Търново, УИ „Св.св. Кирил и Методий”, 2009, с. 465-471.ISBN 978-954524-713-2.

Марков, Иван (2016) Вино и туризъм Национална научна конференция с международно участие” Виното- история и вдъхновение” Русе 2016.,Изд. Регионална библиотека " Любен Каравелов", Русе, с. 29-39, ISBN 978-954-91511-9-0. …

Марков, Иван (2012) Вонеща вода .-В:Сб. „Здравният туризъм.: стратегическия потенциал на България “ Черноморски туристически форум, Варна 2012. ‐ Варна: Славена, 2012, с.51-59, ISBN. 978‐954‐579‐945‐7

Марков, Иван (2017) Възможности за развитие на алтернативен туризъм в Трявна В:Сб.“МЕСТНАТА идентичност и глобалният туризъм“: Черноморски туристически форум, Варна 2017. ‐ Варна: Славена, 2017.с. 55-64,ISBN 978‐619‐190‐090‐9

Марков, Иван (2011) Възможности за удължаване на туристическия сезон чрез спортен туризъм, според опита на ваканционен клуб „Русалка” СПОРТНИЯТ туризъм: възможност за удължаване на туристическия сезон: Черноморски туристически форум, Варна, 29.09 ‐ 01.10. 2011. ‐ Варна: Славена, 2011. с. 129-134. 978‐954‐579‐906‐8 . COBISS.BG-ID 1239917028

Марков, Иван (2016) География на туризма (Tуристическо райониране) Фабер, В.Търновo,215 с. ISBN 978-619-00-0530. . COBISS.BG-ID 1276669668

Марков, Иван (2004) ГИС – нов подход в достъпът до географска информация за нуждите на регионалното планиране и управление на туризма, Черноморски туристически форум, В Сб.”Технологичните иновации и туризмът на България “.- Варна, Славена, 2004, с. 12-20. 954‐579‐412‐7.

Марков, Иван (2013) Защитените територии като ресурс за развитие на туризма във Великотърновска област Сб. „EКО туризмът ‐ нашето зелено бъдеще“: Черноморски туристически форум, Варна, 2013. ‐ Варна: Славена, 2013. с.133-140, 978‐954‐579‐985‐3

Марков, Иван (1993) Зоналност в териториалното разпространение на селското стопанство в Янтренския район, Проблеми на географията, кн.4, С., БАН, 1993,с.22-29, ISSN 0204-7209 COBISS.BG-ID 1123256036

Марков, Иван (2015) Културно-историческиште обекти – основен ресурс за развитието на туризма във Великотърновска област В: Сб. „Регионалните културно исторически продукти на България- единни в многообразието“, Черноморски туристически форум,Изд.” Славена”, Варна,.с 126-135, ISBN 978-619-190-040-4.

Марков, Иван (2008) Манастирите и съвременният българин. В сб.”РЕЛИГИОЗНИЯТ туризъм: манастирите ‐ носители на българската духовност“: Черноморски туристически форум, Варна 2008. ‐ Варна: Славена, 2008.с.56-66. 978954‐579‐COBISS.BG-ID 1228893924748‐4

Марков, Иван (2017) Марков,Ив.,Маринов,С. и др. Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република България 2014-2030 г. Актуализирана версия 2017.Министерство на туризма 2017. http://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/strategicheski-dokumenti

Марков, Иван (2018) ПЛАНОВИТЕ ДОКУМЕНТИ КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ТУРИЗМА НА РЕГИОНАЛНО И МЕСТНО НИВО Туризъм и иновации, Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 55 години от създаването на Колеж по туризъм – Варна, с. 575, Изд.“ Наука и икономика“ ИУ – Варна 2018, с.128-139,ISBN 978-954-21-0973-0. ,

Марков, Иван (2007) Районите на туризма в България: хоризонтална мрежа за регионално развитие и политика. Сб. „Българският туризъм – приоритети за развитие до 2013 г.” Варна, Славена, 2007, с. 89-99. ISBN 978‐954‐579‐683‐8 .COBISS.BG-ID 1227090660

Марков, Иван (2006) Регионалната конкурентноспособност на туристическа дестинация Велико Търново. В:Сб.“КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ на туристическите дестинации в Югоизточна Европа“ - The competitiveness of the tourist destinstions in Southeastern Europe. ‐ Варна: Славена, 2006. с. 43-59. ISBN 954‐579‐601‐4 .COBISS.BG-ID 1242361060

Марков, Иван (2016) СЕКС ТУРИЗМЪТ – ОТ САНТИМЕНТА ДО ДЪЛГА НАУЧНИ ТРУДОВЕ Том LХ, кн. 1, 2016 г. КРЪГЛА МАСА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ВИДОВЕ ТУРИЗЪМ – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПЕРСПЕКТИВИ 3–4 юни 2016, Пловдив Главен редактор Проф. д-р Щелияна Калинова Отговорен редактор Таня Цветковска Редактиране на английските резюмета Ваня Симеонова Формат 32/70х100 Печатни коли 23,75 Академично издателство на Аграрния университет Пловдив, 2016 http://nauchnitrudove.au-plovdiv.bg/ ISSN 1312-6318 (Print) ISSN 2367-5845 (Online)

Марков, Иван (2005) Стратегическото планиране – основен фактор в повишаване на ефективността в развитието на туризма. В: Сб. „Българският туризъм, управление и ефективност ”, - Варна , Славена, 2005, с. 57-66.COBISS.BG-ID 1242361060 954‐579‐503‐4

Марков, Иван (2012) Туризмът в плановите документи на Кърджалийска област . Научна конференция„Традиции и приемственост: 50 години полувисше и висше образование в Източните и Западните Родопи”, Кърджали, 2010, Сб. Доклади, том IV,Туризъм, Администрация и управление, ред. Щерева, Д., ФАБЕР, 2012, с. 63-71. ISBN 978-954-400-653-2

Марков, Иван (2014) Туристическа регионализация на археологическите обекти в България, В:Сб. “Историкоархеологически туризъм ‐ наследство с перспектива“: Черноморски туристически форум, Варна 2014. ‐ Варна: Славена, 2014.с.75-83, ISBN 978‐619‐190‐006‐0

Марков, Иван (2015) Туристически ресурси Пловдив, АСТАРТА, 2015, 390 с., ISBN 978-954-350-071-1, .COBISS.BG-ID 1272309220

Марков, Иван (2008) Туристически ресурси В.Търново, АСТАРТА, 2008, 476 с., ISBN 978-954-350-071-1.COBISS.BG-ID 1272309220

Марков, Иван (2009) Туристически ресурси В.Търново, ВУ „Земеделски колеж”, Център за дстанционно обучение, Изд. Център за евроинтеграция и култура при ВУ „Земеделски колеж” - Пловдив, 2009, 224 с. ISBN 978-954-9498-33-2.

Некова, Мариела (2017) A new stage in the development of the tourist localization Tryavna-Dryanovo. Contemporary tourism – traditions and innovations, International Scientific Conference 19-21 October, Sofia: St. Kliment Ohridski University

Некова, Мариела (2017) Туристическо търсене в Централна Северна България – динамика и съвременно състояние Туризъм, иновации, стратегии. Сборник с доклади от Юбилейна научна сесия по случай 50 - годишнината от създаването на Колеж по туризъм – Бургас

Павлов, Пламен (2013) Арбанаси и църквата „Рождество Христово”. С., „Борина”, 2013, 32 стр. (на бълг., англ., рус., фр., нем., итал., исп.ез.) (в съавторство с Хитко Вачев) София

Павлов, Пламен (2009) България и българите (Кратка история). С., “Борина”, 2009, 111 стр. (на бълг., англ., фр., нем., рус., итал., исп. ез.) ISBN 978-954-500-214-4 COBISS.BG-ID 1236308708 София

Павлов, Пламен (2015) Високи Западни Родопи: Батак – Девин – Доспат. С., „Борина”, 2015, 159 стр. (на бълг. и англ. ез.). ISBN 978-954-500-303-5 София

Павлов, Пламен (2002) История [на България].- България (Пътеводител). София, “Тангра/ТанНакРа”, 2002, 17-31 (авторски текст на Пл. Павлов; научен консултант на текстове за историята на селищата в пътеводителя). Книгата е в съавторство с Е. Динчев, А. Илиев и др. На англ. ез.: Bulgaria. Gouide Book. Sofia, “Alexander tour” – “Tangra TanNakRa Publ. House”, 17-30. Книгата е издадена и на руски, френски и немски език. София

Павлов, Пламен (2001) Невероятният град Велико Търново – ХХІ в. / Vеliko Turnovo – the incredible Town. В. Търново, изд. “Босилков”, 2001, 80 стр., на бълг. и англ. ез. (в колектив с Л. Босилков). ISBN 954-90922-1-0 В. Търново

Павлов, Пламен (2012) Пловдив – хилядолетният град. С., “Борина”, 2012, 32 стр. (на бълг., англ., фр., нем., исп., итал.ез.) София

Павлов, Пламен (2013) Познатите и непознати български светини в Скопие.- Ние в науката и науката в нас (Сб.в чест на 50-год. на проф. д-р Петко Ст. Петков). В. Търново, 2013, 147-156. Също: http://frognews.bg/news_53664/Znakovi_balgarski_svetini_v_Skopie/; Също: http://www.zona-news.com/displaynews/57788 също (в две части): http://www.celokupnabulgaria.eu/?p=5088; http://www.celokupnabulgaria.eu/?p=5120 В. Търново

Павлов, Пламен (2008) Ставропигиалният Рилски манастир. С., “Арх&Арт”, 2008, 66 стр. (в колектив с Н. Тулешков) ISBN 978-954-8931-42-7 София

Павлов, Пламен (2017) Сто места на българската памет в "близката чужбина".– Костадин Костадинов. Пътеводител на старите български земи. Варна, 2017, с. 9. Варна

Павлов, Пламен (2016) Текстове за музейната експозиция на хълма Трапезица във Велико Търново - 8 тематични табла, 2016 г. В. Търново

Павлов, Пламен (2006) Търновски светци и чудотворци. Варна, “Славена”, 2006, 47 стр. ISBN 978-954-579-54-59 Варна

Петров, Галин (2006) Развитие религиозного туризма в Испании (на примере Пути Сантьяго). Сб. “Туризм и региональное развитие”. Смоленск, СГУ, Универсум, 2006, с. 207-212. ГРНТИ 71.37 УДК 338.48(082) ББК Ч518.14(2)я43

Петров, Галин (2019) Туристическа картография. Велико Търново, ИВИС, 2019, 183 с. ISBN 978-619-205-137-2

Петрова, Мариана (2017) Internet Marketing as a Tool of Tourism Enterprise Strategic Management Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика: матеріали Міжнар. наук. – практ. конф., 30-31 берез. 2017 р. — Харків, 2017. — С. 302-305, Украйна

Петрова, Мариана (2018) Regional tourism infrastructure development in the state strategies. Problems and Perspectives in Management, 16(4), 259-274. doi:10.21511/ppm.16(4).2018. ISSN 1727-7051 (print), 1810-5467 (online)

Пиперков, Паскал (2015) Поклоннически маршрути в Търновската Света гора Културно-историческо наследство: опазване, представяне, дигитализация. Сборник научни доклади. [онлайн]. Велико Търново: Народна библиотека „П. Р. Славейков”, 2015. Т. 1, с. 60-80. ISSN 2367-8038. http://www.math.bas.bg/vt/kin/book-1/07-KIN-2014-1.pdf

Пиперков, Паскал (2016) Проучвания на места, свързани със св. Иван Рилски. Хронология на Поклонническия поход „Св. Иван Рилски” 2015 Културно-историческо наследство: опазване, представяне, дигитализация. [online]. Велико Търново: РНБ "П. Р. Славейков", Т. 2, 2016, с. 117-126. ISSN 2367-8038. http://www.math.bas.bg/vt/kin/book-2/13-KIN-2016.pdf

Симеонов, Димитър (2009) Градовете на България (от София до Мелник): най-важното за 253 града, физикогеографски и стопански характеристики, демографски показатели и тенденции/ (съавтор) Изд. „Ковачев“, 2009, 302 с. ISBN 978-954-8775-93-9. COBISS.BG-ID 1233460452

Симеонов, Димитър (2008) Европейские культурные столицы – новые возможности для развития туризма (съавтор) В: Сб. Туризм и региональное развитие, Смоленск, Универсум, 2008., с. 158-164

Симеонов, Димитър (2008) Кадастърът на туристическите ресурси (по примера на област Велико Търново) – необходим инструмент за оценка, планиране и прогнозиране развитието на туризма – В: Сб. “България, българите и Европа – мит, история, съвремие”, В. Търново, 2007, Ред. Димитър Димитров и др. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2008, том. 2, с. 322-330. ISBN 978-954-524-660-9. COBISS.BG-ID 1228475620

Стефанов, Тихомир (2012) Mobile Access to Cultural and Historical Heritage Web Pages “Digital preservation and presentation of cultural and scientific heritage”, International Conference, Veliko Tarnovo, 18-21 September 2012

Стефанов, Тихомир (2013) Mobile Applications for Cultural and Historical Places "Digital preservation and presentation of cultural and scientific heritage", International Conference, Veliko Tarnovo, 18-21 September 2013

Стефанов, Тихомир (2014) Мобилни приложения в културния туризъм. Мобилни новинарски приложения – полезни или вредни? Научна конференция на Регионалния академичен център – Велико Търново „Културно-историческо наследство – опазване, представяне, дигитализация”, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, 26 ноември 2014

Стефанов, Тихомир (2013) Приложения за операционна система Андроид в помощ на туристите в България Дванадесета национална научна конференция „Библиотеки, четене, комуникации“, Велико Търново, 14 – 15.11.2013

Стефанова, Милена (2013) Mobile Applications for Cultural and Historical Places “Digital preservation and presentation of cultural and scientific heritage”, International Conference, Veliko Tarnovo, 18-21 September 2013.

Хрисимов, Николай (2012) Данни за мъжкото облекло от периода на Първото българско царство. Дриновський збiрник, т. V, 2017, Софiя – Харкiв, с. 111-143. ISSN 2218-0567; УДК 929:27-36]:394(497.2)

Хрисимов, Николай (2011) Мадара. Большая российская энциклопедия. т. 18, Москва, 2011, с. 422-423

Хрисимов, Николай (2013) Несебыр. Большая российская энциклопедия, т. 22, Москва, 2013, 507-508.

Цонкова, Димитринка (2014) Tsonkova, D., M. Stardelova, K. Dzambazovski. Interactive tourism lessons with the utilization of short ecotrails.International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education (IJCRSEE), 2014, Vol 2, No 2, p.35-38. ISSN 2334-847X (Printed) ISSN 2334-8496 (Online); Scopus coverage years: from 2013 to 2018; https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57193062688; Author ID: 57193062688 International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education (IJCRSEE), 2014, Vol 2, No 2, p.35-38. ISSN 2334-847X (Printed) ISSN 2334-8496 (Online); Scopus coverage years: from 2013 to 2018; https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57193062688; Author ID: 57193062688

Цонкова, Димитринка (2011) Павлов, Д., Д. Цонкова. Дидактически анализ на учебните програми и обучението на студентите по учебната дисциплина „Туризъм, алпинизъм и ориентиране” във висшите училища. – Спорт & наука, 2011, №6, с. 199-204. ISSN 1310-3393. COBISS.BG-ID 1121090276 Спорт & наука, 2011, №6, с. 199-204. ISSN 1310-3393. COBISS.BG-ID 1121090276

Цонкова, Димитринка (2011) Цонкова, Д. С. Томова. Актуални тенденции на Wellness линията в спортната анимация. Сб. "50 години от полета на първия човек в Космоса" : доклади от научна конференция 14-15 април 2011 година, Долна Митрополия. Т. 2. Д. Митрополия : НВУ. "Васил Левски". Фак. Авиационен, 2011, с. 191-195. ISBN 978-954-713-102-6; COBISS.BG-ID 1286026468 Сб. "50 години от полета на първия човек в Космоса" : доклади от научна конференция 14-15 април 2011 година, Долна Митрополия. Т. 2. Д. Митрополия : НВУ. "Васил Левски". Фак. Авиационен, 2011, с. 191-195. ISBN 978-954-713-102-6; COBISS.BG-ID 1286026468

Цонкова, Димитринка (2008) Цонкова, Д. Спортната дейност в тим билдинг програмите. Сб. Личност. Мотивация. Спорт. Т. 13, ч. 2. София : НСА ПРЕС, 2008, с. 33-38. ISBN 978-954-718-229-5 Сб. Личност. Мотивация. Спорт. Т. 13, ч. 2. София : НСА ПРЕС, 2008, с. 33-38. ISBN 978-954-718-229-5

Цонкова, Димитринка (2010) Цонкова, Д., С. Томова. Мотивация на туристическата клиентела за участие в спортноанимационните програми. Сб. Личност, мотивация, спорт. Т. 15, ч. 2. Под науч. ред. на М. Георгиев. София: НСА ПРЕС, 2010, с. 285-290. ISBN 978-954-718-279-9; COBISS.BG-ID 1269360100 Сб. Личност, мотивация, спорт. Т. 15, ч. 2. Под науч. ред. на М. Георгиев. София: НСА ПРЕС, 2010, с. 285-290. ISBN 978-954-718-279-9; COBISS.BG-ID 1269360100

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/