Публикации в научна област/раздел Туризъм / Tourism


Дерменджиева, Стела (2013) A educação em geografia enquanto fenómeno cultural global. The Overarching issues of the European space - Strategies for Spatial (Re)planning based on Innovation, Sustainability and Change. Milena Press. Bucarest, p. 205-223, ISBN:119-1191306-1371.

Дерменджиева, Стела (2011) National Tourist Sites of Bulgaria Through the Prism of the Geographic Point of View. (А. Dermendzhiev, P. Sabeva, M. Doikov). International conference environment – landscape – European identity. (Abstract, oral presentation paper), 4-6 November, Bucharest, Romania, 2011, ISBN:9781627485371.

Дерменджиева, Стела (2013) Културно-познавателни маршрути - ресурс за обучението на студенти по културен туризъм. (Б. Димитрова). – В: Балканите – език, история, култура.Т. III., В. Търново, с. 543-559, ISBN:1314-4065.

Димитров, Слави (2016) Bulgaria – cultural and historical heritage ХI Jornadas de Estudo sobre As Grandes Problemáticas do Espaço Europeu. Porto, Portugal, p. 41-42.

Драганова-Стойкова, Тамара (2014) Музей на солта – Поморие, бялото злато и безценното културно наследство на България // Известия на Историческия музей Шумен : Културно наследство и културен туризъм: музейни перспективи. - Шумен : Фабер, 2014, Кн. 16, с. 264-274. ISSN 0861-9581.

Драганова-Стойкова, Тамара (2007) Необходимост от психологическа подготовка на учениците при провеждане на трети допълнителен час по Физическо възпитание и спорт – модул туризъм // Туристически и спортни практики в училище : Сборник доклади и съобщения / Димитринка Цонкова. - Велико Търново : „Фабер”, 2007, с. 92-99. ISBN 978-954-775-700-4.

Драганова-Стойкова, Тамара (2014) Село Бръшлян – кръстопът на история, култура, традиции и памет или едно малко кътче от рая // Известия на Историческия музей Шумен : Културно наследство и културен туризъм: музейни перспективи. - Шумен : Известия на Регионален исторически музей Шумен, Кн. 16, 2014, с. 753-761. ISSN 0861-9581.

Манчева, Олга (2016) ATTRACTION RESTAURANTS AS CARRIERS OF CULTURAL HERITAGE Международна научна конференция “Културен коридор Западен трансбалкански път – културен туризъм без граници”, ЮЗУ „Неофит Рилски”, Лефкада, Гърция, 29.09 – 03.10.2016

Манчева, Олга (2011) The Role of the Local Hotel Systems in the Management of High-Class Hotels in the Veliko Tarnovo – Arbanassi Destination Сб. доклади от Дни на науката, Том 2, Съюз на учените, клон Велико Търново, 2011

Манчева, Олга (2007) Възможности за развитие на религиозен туризъм във Великотърновска дестинация Сб. доклади от юбилейна научно-практическа конференция „България в Европейския съюз: първи стъпки”, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” - Стопански факултет и Икономически институт на БАН, С. 2007

Манчева, Олга (2006) Същност, значение и роля на учебно-тренировъчната фирма за подготовка на кадри в туризма Сб. доклади от международна научно-практическа конференция „България в Европа - 2007”, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” - Стопански факултет и Икономически институт на БАН, ГорексПрес, С. 2006

Манчева, Олга (2017) Умението на студентите да управляват ефективно времето си Сборник доклади от международна конференция "Техника. Технологии. Образование. Сигурност", ISSN: 2535-0315 (print), Велико Търново, 31.05.-03.06.2017г., с.293

Манчева, Олга (2015) ФУНКЦИОНАЛНИ И ТЕХНОЛОГИЧНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ СОФТУЕРИ В РЕСТОРАНТЬОРСТВОТО Научно-практическата конференция на Стопански факултет на тема „Развитие на българската икономика – предизвикателства и възможности“, 5-6 ноември 2015 г.

Манчева, Олга (2010) Хотелиерство Издателство "Фабер", ISBN: 978-954-9498-55-4, Велико Търново

Марков, Иван (2013) .Регионални неравновесия в развитието на хотелската суперструктура в Северозападния статистически район Сб. Доклади от МНК, Отговорен туризъм 2020, Изд..« Наука и икономика «, ИУ – Варна.

Марков, Иван (2015) CULTURAL TOURISM:FROM THEORY TO PRACTICAL ACTIONS, Международна научна конференция“Културен коридор Виа Адриатика – културен туризъм без граници”15.10.2015 – 19.10.2015, Трогир, Хърватска, АИ, ЮЗУ „ Неофит Рилски”с.74-81,ISBN 978-954-00-0008-4.

Марков, Иван (2016) TOURISM POTENTIAL OF TRANSPORTCORRIDOR NO. 9, Международна научна конференция “Културен коридор Западен трансбалкански път – културен туризъм без граници” 29.09.2016 – 03.10.2016, Метеора – о-в Лефкада, Гърция, АИ, ЮЗУ „ Неофит Рилски”с. 144-148, ISBN 978-954-300-158-3.

Марков, Иван (2014) VITICULTURAL MICROREGIONALISATION AS A RESOURCE FOR QUALITY WINE PRODUCTION AND DEVELOPMENT OF WINE TOURISM (The example of Southwestern statistical region), Международен туристически форум „ СПА и ВИНО”, 16-20.10. 2014г.о-в Корфу, Гърция, АИ, ЮЗУ „ Неофит Рилски”

Марков, Иван (2016) Виненият туризъм - възможност за разнообразяване на туристическия продукт Юбилеен сборник проф.д-р Бояджиев, С., Парадигма, 2016,с.267-278, ISBN 978-954-326-273-1.

Марков, Иван (2016) Вино и туризъм Национална научна конференция с международно участие” Виното- история и вдъхновение”,Изд. Регионална библиотека " Любен Каравелов", Русе, ISBN 978-954-91511-9-0

Марков, Иван (2012) Вонеща вода Черноморски туристически форум, Варна, Славена,

Марков, Иван (2016) География на туризма (Tуристическо райониране) Фабер, В.Търновo,215 с. ISBN 978-619-00-0530.

Марков, Иван (2013) Защитените територии като ресурс за развитие на туризма във Великотърновска област Черноморски туристически форум, Варна, Славена

Марков, Иван (2015) Културно-историческиште обекти – основен ресурс за развитието на туризма във Великотърновска област Черноморски туристически форум,Изд.” Славена”, Варна,.с 126-135, ISBN 978-619-190-040-4.

Марков, Иван (2017) Марков,Ив.,Маринов,С. и др. Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република България 2014-2030 г. Актуализирана версия 2017.Министерство на туризма 2017. http://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/strategicheski-dokumenti

Марков, Иван (2016) СЕКС ТУРИЗМЪТ – ОТ САНТИМЕНТА ДО ДЪЛГА Аграрен университет – Пловдив, Кръгла маса Специализирани видове туризъм – предизвикателства и перспективи,Научни трудове, т. LX, кн. 1.

Марков, Иван (2012) Туризмът в плановите документи на Кърджалийска област . Сб. доклади „Традиции и приемственост: 50 години полувисше и висше образование в Източните и Западните Родопи”, том IV, ФАБЕР,с. 63-71.

Марков, Иван (2014) Туристическа регионализация на археологическите обекти в България, ЧТФ, Варна, Славена

Марков, Иван (2015) Туристически ресурси Пловдив, АСТАРТА, 2015, 390 с., ISBN 978-954-350-071-1.

Павлов, Пламен (2013) Арбанаси и църквата „Рождество Христово”. С., „Борина”, 2013, 32 стр. (на бълг., англ., рус., фр., нем., итал., исп.ез.) (в съавторство с Хитко Вачев) София

Павлов, Пламен (2009) България и българите (Кратка история). С., “Борина”, 2009, 111 стр. (на бълг., англ., фр., нем., рус., итал., исп. ез.) София

Павлов, Пламен (2015) Високи Западни Родопи: Батак – Девин – Доспат. С., „Борина”, 2015 (на бълг. и англ. ез.)(в колектив с Д. Чешмеджиев, В. Канджева, А. Ханджийски). ISBN 978-954-500-303-5 София

Павлов, Пламен (2002) История [на България].- България (Пътеводител). София, “Тангра/ТанНакРа”, 2002, 17-31 (авторски текст на Пл. Павлов; научен консултант на текстове за историята на селищата в пътеводителя). Книгата е в съавторство с Е. Динчев, А. Илиев и др. На англ. ез.: Bulgaria. Gouide Book. Sofia, “Alexander tour” – “Tangra TanNakRa Publ. House”, 17-30. Книгата е издадена и на руски, френски и немски език. София

Павлов, Пламен (2001) Невероятният град Велико Търново – ХХІ в. / Vеliko Turnovo – the incredible Town. В. Търново, изд. “Босилков”, 2001, 80 стр., на бълг. и англ. ез. (в колектив с Л. Босилков). В. Търново

Павлов, Пламен (2012) Пловдив – хилядолетният град. С., “Борина”, 2012, 32 стр. (на бълг., англ., фр., нем., исп., итал.ез.) София

Павлов, Пламен (2013) Познатите и непознати български светини в Скопие.- Ние в науката и науката в нас (Сб.в чест на 50-год. на проф. д-р Петко Ст. Петков). В. Търново, 2013, 147-156. Също: http://frognews.bg/news_53664/Znakovi_balgarski_svetini_v_Skopie/; също: http://www.celokupnabulgaria.eu/?p=5088; http://www.celokupnabulgaria.eu/?p=5120 В. Търново

Павлов, Пламен (2008) Ставропигиалният Рилски манастир. С., “Арх&Арт”, 2008, 66 стр. (в колектив с Н. Тулешков). София

Павлов, Пламен (2017) Сто места на българската памет в "близката чужбина".– Костадин Костадинов. Пътеводител на старите български земи. Варна, 2017. Варна

Павлов, Пламен (2016) Текстове за музейната експозиция на хълма Трапезица във Велико Търново - 8 тематични табла, 2016 г. В. Търново

Павлов, Пламен (2006) Търновски светци и чудотворци. Варна, “Славена”, 2006, 47 стр. Варна

Пиперков, Паскал (2015) Поклоннически маршрути в Търновската Света гора Културно-историческо наследство: опазване, представяне, дигитализация. Сборник научни доклади. [онлайн]. Велико Търново: Народна библиотека „П. Р. Славейков”, 2015. Т. 1, с. 60-80. ISSN 2367-8038. http://www.math.bas.bg/vt/kin/book-1/07-KIN-2014-1.pdf

Пиперков, Паскал (2016) Проучвания на места, свързани със св. Иван Рилски. Хронология на Поклонническия поход „Св. Иван Рилски” 2015 Културно-историческо наследство: опазване, представяне, дигитализация. [online]. Велико Търново: РНБ "П. Р. Славейков", Т. 2, 2016, с. 117-126. ISSN 2367-8038. http://www.math.bas.bg/vt/kin/book-2/13-KIN-2016.pdf

Симеонов, Димитър (2009) Градовете на България /от София до Мелник/ (съавтор) Изд., “Ковачев”, Силистра, 2009, 302 с. ISBN 978-954-8775-93-9

Симеонов, Димитър (2008) Европейские культурные столицы – новые возможности для развития туризма (съавтор) В: Сб. Туризм и региональное развитие, Смоленск, Универсум, 2008., с. 158-164

Симеонов, Димитър (2007) Кадастърът на туристическите ресурси (по примера на област Велико Търново) – необходим инструмент за оценка, планиране и прогнозиране развитието на туризма В: Сб. “България, българите и Европа – мит, история, съвремие”, В. Търново, 2007., с. 322-330. ISBN 978-954-524-660-9

Статев, Венцислав (2015) „Лукс и селски туризъм“ Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция, посветена на 50-годишнината от създаването на специалност „Туризъм“ в Икономически университет-Варна, „Туризмът в епохата на трансформация“, Издателство „Наука и икономика“ – ИУ-Варна, Варна, 2015 г., стр. 885-891

Статев, Венцислав (2016) TOURISM POTENTIAL OF TRANSPORTCORRIDOR NO. 9 Международна научна конференция “Културен коридор Западен трансбалкански път – културен туризъм без граници” 29.09.2016 – 03.10.2016, Метеора – о-в Лефкада, Гърция, АИ, ЮЗУ „ Неофит Рилски”с. 144-148, ISBN 978-954-300-158-3

Статев, Венцислав (2016) Вино и туризъм Национална научна конференция с международно участие, ” Виното- история и вдъхновение”, Русе

Статев, Венцислав (2016) Възможности за развитие на балнеолечебен туризъм в Туристически район Стара планина Черноморски туристически форум, гр. Варна.

Статев, Венцислав (2012) Лекционен курс по регионална икономика Печатница "Фабер" - гр. Велико Търново

Статев, Венцислав (2016) СЕКС туризмът – от сантимента до дълга Научни трудове, Кръгла маса „Специализирани видове туризъм - предизвикателства и перспективи“, том LX, кн. 1,Академично издателство на Аграрния университет гр. Пловдив, 2016, стр. 49-55

Стефанов, Тихомир (2012) Mobile Access to Cultural and Historical Heritage Web Pages “Digital preservation and presentation of cultural and scientific heritage”, International Conference, Veliko Tarnovo, 18-21 September 2012

Стефанов, Тихомир (2013) Mobile Applications for Cultural and Historical Places "Digital preservation and presentation of cultural and scientific heritage", International Conference, Veliko Tarnovo, 18-21 September 2013

Стефанов, Тихомир (2014) Мобилни приложения в културния туризъм. Мобилни новинарски приложения – полезни или вредни? Научна конференция на Регионалния академичен център – Велико Търново „Културно-историческо наследство – опазване, представяне, дигитализация”, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, 26 ноември 2014

Стефанов, Тихомир (2013) Приложения за операционна система Андроид в помощ на туристите в България Дванадесета национална научна конференция „Библиотеки, четене, комуникации“, Велико Търново, 14 – 15.11.2013

Стефанова, Милена (2013) Mobile Applications for Cultural and Historical Places “Digital preservation and presentation of cultural and scientific heritage”, International Conference, Veliko Tarnovo, 18-21 September 2013.

Хрисимов, Николай (2012) Данни за мъжкото облекло от периода на Първото българско царство. (съвместно с Милен Петров) Дриновски сборник. Т. 5, Харкiв – София, 2012 , с. 111-143

Хрисимов, Николай (2011) Мадара. Большая российская энциклопедия. т. 18, Москва, 2011, с. 422-423

Хрисимов, Николай (2013) Несебыр. Большая российская энциклопедия, т. 22, Москва, 2013, 507-508.

Цонкова, Димитринка (2010) Мотивация на туристическата клиентела за участие в спортноанимационните програми. Личност, мотивация, спорт. Т. 15, ч. 2. С., НСАПРЕС, 2010, с. 285.

Янков, Румен (2017) Възможности пред развитието на селския туризъм в община Елена “България, българите и Европа – мит, история, съвремие” - 2016 г.

Янков, Румен (2004) ГИС - нов подход в достъпът до географска информация за нуждите на регионалното планиране и управление на туризма "Технологичните иновации и туризмът на България", Варна, 2004. (в съавторство)

Янков, Румен (2012) Диверсификация на туризма – възможности и перспективи на примера на община Созопол България, българите и Европа – мит, история, съвремие, т. V, Унив. изд. “Св. св. Кирил и Методий”, В.Т., 2012., с. 580 - 588, ISBN 978-954-524-844-3

Янков, Румен (2005) Застрояването на Черноморското крайбрежие – тенденции и заплахи В: Научни съобщения на СУБ – клон Добрич (електронна версия), 2005.

Янков, Румен (2014) Туристическа регионализация на археологическите обекти в България В: Историко-археологически туризъм. Наследство с перспектива, Изд. „Славена“, Варна, 2014, с. 75-82, ISBN 978-619-190-006-0

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/