Публикации в научна област/раздел Социални, стопански и правни науки / Social sciences, economic sciences and law


Александрова, Силвия (1991) Версайско-Вашингтонска система на следвоенно устройство на света. В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 1991, 60 с.

Андреева, Десислава (2010) „Икономиката и социалната политика на България в условията на съвременната глобална криза” /Дискусионни щрихи на една конференция / сп. „Социално-икономически анализи”, кн. 3, 2010, с. 230-246

Аркадиев, Димитър (1987) Статистически проблеми при изследванията на доходите на домакинствата в НРБ. Дисертация за присъждане на научна степен „кандидат на икономическите науки”. София, ВИИ”К.Маркс”, кат. Статистика,1987, 232 с.

Аркадиев, Димитър (1985) Необходимост от подобряване и детайлизиране на информацията за доходите на домакинствата в НРБ Сп. Икономика, София, ДКП, МФ, БНБ, КСИ, 1985, кн.12, с.44-52. ISSN: 0204-711X.

Аркадиев, Димитър (1980) Проблеми при оценката на параметрите на логистичната крива Сп. Статистика, София, КЕССИ, 1980, кн. 6, с. 17-24. (20869)

Аркадиев, Димитър (2006) "Българско присъствие" в европейските страни, отразено при преброяванията на населението в началото на 21-ви век Сб. България в Европа - 2007, с. 391-396, С., ГорексПрес, 2006, ISBN: 954-616-170-5; 978-954-616-170-3.

Аркадиев, Димитър (2007) "Българско присъствие" при преброяванията на населението в света Сп. Статистика/Statistics, София, НСИ, година LIX, 2007, кн.1, с.19-44. ISSN: 1310-7410.

Аркадиев, Димитър (1997) Household consumption of some groups of foods in Bulgaria Research Expo'97. October 8, 1997, University of Missouri - Columbia, USA.

Аркадиев, Димитър (2010) MEASURING OF ETHNIC HOMOGENEITY OF THE POPULATION – ONE NEW APPROACH Scientific Annals of the "Alexandru Ioan Cuza" Univesity of Iasi~ Economic Sciences Section ~, 2010, Vol.LVII, pp.421-437. ISSN: 0379-7864.

Аркадиев, Димитър (2006) STUDYING OF EMIGRATION/IMMIGRATION IN SOUTH EASTERN EUROPE COUNTRIES USING THE CENSUSES OF POPULATION IN THE BEGIN OF 21-ST SENTURY In: Regional Economic Cooperation in South Eastern Europe, Bankya, 2006, pp. 163-172. ISBN: 954-23-0327-0; 978-954-23-0327-5.

Аркадиев, Димитър (2014) БЪЛГАРИЯ - СВЕТЛО ИЛИ ТЪМНО БЪДЕЩЕ? Център за демографска политика. Шести патриотичен семинар "България - накъде? (Опит за оптимистична теория), 14 юни 2014 г., София.

Аркадиев, Димитър (1990) Влияние на възрастта на първо заплождане и продължителността на лактацията върху млечната продуктивност при първотелки Сб. Проблеми на промишленото и полупромишлено животновъдство. Велико Търново, 1990, с.324-328.

Аркадиев, Димитър (1988) Влияние на някои фактори върху трайността на професионалния избор при студентите по ветеринарна медицина Науч.труд.на Ветеринарномед.ф-т при ВИЗВМ-Ст.Загора, т.ХХХII, ч.II, 1988, с. 159-177.

Аркадиев, Димитър (1996) Влияние на организацията и концентрацията на производството и върху млечната продуктивност на кравите в България Сб. Агробизнесът в условията на преход към пазарна икономика. Сливен, 1996, с.228-232.

Аркадиев, Димитър (1995) Влияние на поредността на опрасване и пола върху теглото на приплодите Сп. Ветеринарна медицина, София, Независима фондация"Ветеринарна медицина", 1995, кн.1, с. 96-97. ISSN: 1310-5825.

Аркадиев, Димитър (1987) Възможности на пътековия анализ при изследване на социално-икономически явления и процеси Сп. Икономика, София, ДКП, МФ, БНБ, ЦСУ, 1987, кн.10, с. 46-55. ISSN: 0204-711X.

Аркадиев, Димитър (1984) Групировка (периодизация) на статистически временни редове Сп. Статистика,София, КЕССИ, 1984, кн.6, с.17-29. ISSN: 0204-8698.

Аркадиев, Димитър (1983) Групировките в системата на домакинските бюджети Сп. Статистика, София, КЕССИ, 1983, кн.2, с. 13-24. ISSN: 0204-8698.

Аркадиев, Димитър (2011) Демография. Учебни материали за дистанционно обучение (електронен вариант). Център по образователни технологии към ВТУ - Велико Търново, 2011.

Аркадиев, Димитър (2008) Демографска политика и възпроизводство на основните етноси в България Сб. България в ЕС: първи резултати. С., Горекс Прес, 2008, с. 149-157. ISBN: 954-616-139-X.

Аркадиев, Димитър (2010) Доходите на домакинствата в България като индикатор на икономическата криза Сб. Икономиката и социалната политика на България в условията на съвременната глобална криза. С., Горекс Прес, 2010, с.50-57. ISBN: 978-954-616-210-6.

Аркадиев, Димитър (2000) Европейската интеграция и икономическото образование на студентите в България Сб.Взаимодействие между университетите и неправителствените организации по пътя на интеграция с Европейския съюз. Габрово, 2000, с.55-59. ISBN: 954-683-118-2.

Аркадиев, Димитър (2000) Европейската интеграция и икономическото образование на студентите в България HELP THE NEEDY, Public Newspaper, Пловдив, Европрес, година ІІ, бр.10, май 2000 г., с.4-5. ISSN: 1311-1507.

Аркадиев, Димитър (1992) Естествен прираст на българското население в Южна Русия около средата на ХIХ век Сп. Население, София, БАН - Институт по демография,1992, кн.4, с. 25-30. ISSN: 0205-0617.

Аркадиев, Димитър (1993) Жизнен цикъл на домакинството (Опит за изследване). Сп. Статистика, София, НСИ и Съюз на статистиците в България, 1993, кн.4, с. 42-51. ISSN: 0204-8698.

Аркадиев, Димитър (2018) ЗА ТОЧНОСТТА НА ОЦЕНКИТЕ ЗА БРОЯ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ В МИНАЛИ ИСТОРИЧЕСКИ ПЕРИОДИ Сп. Статистика, София, НСИ, 2018, кн.2, с.81-113. ISSN: 2367-5497.

Аркадиев, Димитър (2014) ИЗМЕНЕНИЕ В ПЛОДОВИТОСТТА НА ЖЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ ПО ЕТНИЧЕСКИ ГРУПИ МЕЖДУ ДВЕ ПРЕБРОЯВАНИЯ (2001-2011). Сб: "50 ГОДИНИ ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ -1963-2013", Секция"СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ", Унив. изд., ВЕЛИКО ТЪРНОВО,2014,с.265-272. ISBN: 978-954-524-970-9.

Аркадиев, Димитър (1983) Изменение на млечната продуктивност на кравите през периода 1948-1980 г. Науч. труд.на Зоотехн. ф-т при ВИЗВМ-Ст.Загора, т.31. С.,1983, с. 225-232.

Аркадиев, Димитър (1988) Изменения в броя на населението и на домакинствата (семействата) по българските земи Население, София, БАН - Координационен съвет по демография, 1988, кн.4, с. 41-57. ISSN: 0205-3845.

Аркадиев, Димитър (2014) ИЗМЕНЕНИЯ В БРОЯ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ В СЪСТАВА НА ОСМАНСКАТА ИМПЕРИЯ Сп. Статистика, София, НСИ, 2014, кн.3, с.91-121. ISSN: 2367-5497.

Аркадиев, Димитър (2012) Изменения в покупателната способност на домакинствата в България в някои хранителни стоки Сб. 20 години инвестиция в бъдещето. София, ГорексПрес, 2012, с.71-80, ISBN: 978-954-616-221-2.

Аркадиев, Димитър (1992) Изучаване на етническия състав при преброяванията на населението в България Сп. Население, София, БАН - Институт по демография, 1992, кн.6, с. 47-57. ISSN: 0205-0617.

Аркадиев, Димитър (2006) ИЗУЧАВАНЕ НА ЕТНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ ПРИ ПРЕБРОЯВАНИЯТА НА НАСЕЛЕНИЕТО В БЪЛГАРИЯ (1992 И 2001 г.) Сп. Население, София, БАН - Център за изследване на населението, 2006, кн. 3-4, с.3-18. ISSN: 0205-0617.

Аркадиев, Димитър (2000) Иконометрия Стара Загора, CON-CAR Universe, 2000, 240 с., ISBN: 954-9887-18-9

Аркадиев, Димитър (2005) Иконометрия Стара Загора, Искра М-И, 2005, 236 с., ISBN:954-9383-03-2

Аркадиев, Димитър (2008) Иконометрия.Финансова иконометрия РИК"Искра М-И", Стара Загора, 2008, 270 с., ISBN:978-954-9383-37-9.

Аркадиев, Димитър (2009) Икономическа статистика. Учебни материали за дистанционно обучение (електронен вариант). Център за образователни технологии към ВТУ - Велико Търново, 2009.

Аркадиев, Димитър (1993) Икономическият растеж на България - 1970-1989 г. Сп. Статистика, София, НСИ и Съюз на статистиците в България, 1993, кн.3, с. 20-31. ISSN: 0204-8698.

Аркадиев, Димитър (2002) Краткосрочно и дългосрочно потребителско търсене на някои групи хранителни стоки в България Сп. Статистика, София, Национален статистически институт (НСИ), 2002, кн.5, с. 43-60. ISSN: 0204-8698.

Аркадиев, Димитър (2015) МЕЖДУ ТРАДИЦИЯТА, МОДЕРНОСТТА И ПРАКТИКАТА: НЯКОИ ВИЖДАНИЯ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ НА СТАТИСТИКА НА ИКОНОМИСТИ Сп. Статистика, София, НСИ, 2015, кн.2, с. 70-93. ISSN: 1310-7410.

Аркадиев, Димитър (2012) Мултикултурализъм, национална държава и преброяване на населението. В кн. Безпътица и конфликти. Русе,ИК"Ахат", 2012, с.72-90,ISBN: 978-954-9664-50-8.

Аркадиев, Димитър (1986) Населението на България през средновековието (VII-ХIV в.) Население, София, БАН - Координационен съвет по демография, 1986, кн.2, с.3-11. ISSN: 0205-0617.

Аркадиев, Димитър (1983) Нови възможности за оценка на параметрите на логистичната крива Науч.труд.на Зоотехн. ф-т при ВИЗВМ-Ст.Загора, т.28. С.,1983, с.415-422.

Аркадиев, Димитър (2017) НЯКОИ ВЪНШНИ РЕЗЕРВИ ЗА РАСТЕЖА НА НАСЕЛЕНИЕТО В БЪЛГАРИЯ Сп. СТАТИСТИКА, София, НСИ, 2017, кн.1, с. 41-65. ISSN: 2367-5497.

Аркадиев, Димитър (1995) Някои обективни предпоставки за необходимостта от приватизация в селското стопанство на България Сб.Устойчиво земеделие в условията на прехода към пазарна икономика. Пловдив, АИ на ВСИ, Октомври 1995, том І, с.39-43.

Аркадиев, Димитър (2014) НЯКОИ ПРОБЛЕМИ ОКОЛО ДАННИТЕ ЗА ЕТНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ НА НАСЕЛЕНИЕТО В БЪЛГАРИЯ ОТ ПРЕБРОЯВАНЕ 2011 ГОДИНА Национален статистически институт. Конференция "Преброяване 2011", 17 юни 2014, София.

Аркадиев, Димитър (2012) НЯКОИ ПРОБЛЕМИ ОКОЛО ДАННИТЕ ЗА ЕТНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ НА НАСЕЛЕНИЕТО В БЪЛГАРИЯ ОТ ПРЕБРОЯВАНЕ 2011 ГОДИНА Сб.Статистика, информационни технологии и комуникации,С., Изд.к-с УНСС, 2012, с.123-131; ISBN: 978-954-644-308-3.

Аркадиев, Димитър (1982) Някои проблеми около системата от показателите за изучаване на жизненото равнище на населението Сп. Статистика, София, КЕССИ, 1982, кн. 5, с.26-34. ISSN: 0204-8698.

Аркадиев, Димитър (1992) Някои проблеми при определяне на етническия състав при преброяванията на населението в България Сп. Статистика,София, НСИ и Съюз на статистиците в България, 1992, кн.4, с.37-48. ISSN: 0204-8698.

Аркадиев, Димитър (2001) Някои размисли и виждания върху преподаването на статистика за икономисти Сб. Актуални проблеми на обучението на студентите по статистика в България и взаимодействието между статистическата теория и практика, С.,УНСС, 2001, с.19-31.

Аркадиев, Димитър (2017) НЯКОИ СТРУКТУРНИ ПРОМЕНИ В РОДИЛНИЯ (ФЕРТИЛНИЯ) КОНТИНГЕНТ В БЪЛГАРИЯ И ВЛИЯНИЕТО ИМ ВЪРХУ РАЖДАЕМОСТТА Сп. СТАТИСТИКА, София, НСИ, 2017, кн. 3, с. 47-69. ISSN: 2367-5497.

Аркадиев, Димитър (1995) Някои характеристики на прасилата на свинете-майки Сп. Ветеринарна медицина, София, Независима фондация"Ветеринарна медицина", 1995, кн.1, с. 93-95. ISSN: 1310-5825.

Аркадиев, Димитър (1995) Опит за построяване на таблици за отпадане на телета до едномесечна възраст Сп. Ветеринарна медицина, София, Независима фондация"Ветеринарна медицина", 1995, кн. 2, с. 251-252. ISSN: 1310-5825.

Аркадиев, Димитър (2003) Определяне на етническия състав при преброяванията на населението в Европа - тенденции в началото на 21-ви век Сп. Статистика, София, НСИ, 2003, кн.5-6, с. 24-49. ISSN: 0204-8698.

Аркадиев, Димитър (2004) Определяне на етническия състав при преброяванията на населението в Европа - традиция и съвременен подход Сб. Предизвикателствата пред стопанската отчетност, анализа и одита в процеса на присъединяване към Европейския съюз. Свищов,2004, с. 269-274. ISBN: 954-23-0185-5.

Аркадиев, Димитър (2006) Определяне на етническия състав при преброяванията на населението в света - традиция и съвременен подход Сп. Статистика, София, НСИ, 2006, кн.2, с.3-27. ISSN: 0204-8698.

Аркадиев, Димитър (2011) Определяне на етническия състав чрез преброяванията на населението Университетско издателство "Св.св.Кирил и Методий",Велико Търново,2011, 199 с.,ISBN 978-954-524-797-2

Аркадиев, Димитър (2010) Определяне на етническия състав чрез преброяванията на населението в България Сп. Социално-икономически анализи, Велико Търново, ВТУ"Св.св. Кирил и Методий" - Стопански факултет, 2019, кн.3, с.43-76. ISSN: 1313-6909.

Аркадиев, Димитър (2016) ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАСТЕЖА НА НАСЕЛЕНИЕТО В БЪЛГАРИЯ Сп. Статистика, София, НСИ, 2016, кн.1, с. 73-102. ISSN: 2367-5497.

Аркадиев, Димитър (1995) Последователност на заболяванията при телета Сп. Ветеринарна медицина, София, Независима фондация"Ветеринарна медицина", 1995, кн. 2, с. 253-256. ISSN: 1310-5825.

Аркадиев, Димитър (2002) Потребителско търсене на някои групи хранителни стоки в България Сб. Икономика и развитието на обществото. Варна, 2002, том ІV, с. 62-70. ISBN: 954-21-0125-2(т.4).

Аркадиев, Димитър (2003) Потребителско търсене на стоки от домакинствата в България през преходния период Сб. Българският преход. С., ГорексПрес, 2003, с. 57-63. ISBN: 954-616-115-2.

Аркадиев, Димитър (1997) Потребление на някои групи хранителни стоки от домакинствата в България Сп. Статистика, София, НСИ и Съюз на статистиците в България, 1997, кн.2, с. 39-55. , ISSN: 0204-8698.

Аркадиев, Димитър (2000) Преподаване на статистика за икономисти Сб. Количествени методи в икономиката - класика и новаторство. Свищов,2000, с.372-380

Аркадиев, Димитър (2003) Преподаване на статистика за икономисти - предизвикателства в съвременните условия Сб. Предизвикателствата на информационното общество пред статистиката и математиката - век XXI. Свищов,2003, с. 359-364. ISBN: 954-23-0158-8.

Аркадиев, Димитър (1983) Приложение на хармоничния анализ за моделиране на сезонността при производството на мляко Науч. труд.на Зоотехн. ф-т при ВИЗВМ-Ст.Загора, т.29. С.,1983, с. 407-416.

Аркадиев, Димитър (2001) Проучване влиянието на териториалната отдалеченост и периода на приема върху количеството на студентите по специалност "Ветеринарна медицина" Bulgarian Journal of Veterinary Medicine, Stara Zagora, Trakia University - Faculty of Veterinary Medicine, vol.4, 2001, supl.1, р. 39-46. ISSN: 1311-1477.

Аркадиев, Димитър (1972) Раждаемостта в България. Дипломна работа. София, ВИИ"К.Маркс", кат.Статистика, 1972.

Аркадиев, Димитър (2004) Различия в плодовитостта на жените в България по етнически групи Сб. Национална идентичност и евроинтеграция. София, Горекс Прес, 2004, с. 403-409. ISBN: 954-616-139-X.

Аркадиев, Димитър (2010) Растежът на населението в България - минало, настояще, перспективи. Сп. ГЕОПОЛИТИКА, София, Българско геополитическо дружество, 2010, брой 5, с.5-12. ISSN: 1312-4579.

Аркадиев, Димитър (2016) РАСТЕЖЪТ НА НАСЕЛЕНИЕТО В БЪЛГАРИЯ: ОТ ЗОРАТА НА ИСТОРИЯТА ДОСЕГА Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий" - Велико Търново, 2016, 324 с.; ISBN: 978-619-208-056-3

Аркадиев, Димитър (2015) РАСТЕЖЪТ НА НАСЕЛЕНИЕТО В СРЕДНОВЕКОВНА БЪЛГАРИЯ Сп. СТАТИСТИКА, София, НСИ,2015, кн.4, с. 111-142. ISSN: 1310-7410.

Аркадиев, Димитър (2015) РАСТЕЖЪТ НА НАСЕЛЕНИЕТО В СРЕДНОВЕКОВНА БЪЛГАРИЯ Сп. СТАТИСТИКА, София, НСИ, 2015, кн.1, с. 107-139. ISSN: 2367-5497.

Аркадиев, Димитър (1990) Ръководство за упражнения по статистика София, Земиздат,1990, 159 с., Код:05-9534621223,4805-159-90

Аркадиев, Димитър (1991) Сезонност на ражданията и заболяванията при телета Юбилейна науч. сесия "60 години РНИВМИ - Ст.Загора", Октомври 1991, Ст.Загора

Аркадиев, Димитър (2007) Средна продължителност на предстоящия живот на лицата от основните етноси в България - опит за оценка Сп. Статистика/Statistics, София, НСИ, Година LIX, кн.4, 2007, с. 19-31. ISSN: 1310-7410.

Аркадиев, Димитър (2007) Статистика Стара Загора, РИК"Искра-М-И", 2007, 396 с., ISBN: 978-954-9383-22-5.

Аркадиев, Димитър (2003) Статистика. Стара Загора, 2003, 394 с. ISBN: 954-9887-38-3.

Аркадиев, Димитър (1999) Статистика. Стара Загора, Идея, 1999, 351 с.,ISBN: 954-8638-24-X

Аркадиев, Димитър (2003) Статистика.Учебни материали за дистанционно обучение (електронен вариант). ВТУ”Св.св. Кирил и Методий”. Център за образователни технологии, 2003.

Аркадиев, Димитър (2005) Статистически проблеми при измерване на етническата еднородност на населението Сп. Статистика, София, НСИ, 2005, кн.1, с. 23-47, ISSN: 0204-8698.

Аркадиев, Димитър (1987) Статистически проблеми при изследванията на доходите на домакинствата в НРБ. Автореферат на дисертация за присъждане на научна степен „кандидат на икономическите науки”. Специализиран научен съвет по управление и планиране на народното стопанство и статистика при ВАК. София, ВИИ"К.Маркс", 1987, 24 с.

Аркадиев, Димитър (2013) ТЕНДЕНЦИИ В ИЗМЕНЕНИЕТО НА БРУТНИЯ ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ ПО РАЙОНИТЕ В БЪЛГАРИЯ (1998-2010 Г.) Център за демографска политика, Пети патриотичен семинар,6 юли 2013, Русе.

Аркадиев, Димитър (2006) ТЕНДЕНЦИИ НА ИЗМЕНЕНИЕТО ВЪВ ВЪЗРАСТОВИЯ СЪСТАВ НА ОСНОВНИТЕ ЕТНОСИ В БЪЛГАРИЯ Сб. Стареенето на населението - реалности и последици, политики и практики, София, Център за изследване на населението при БАН, 2006, с.143-156. ISBN: 954-91728-2-1; 978-954-91728-2-9.

Аркадиев, Димитър (2004) Точност на определяне на етническия състав при преброяванията на населението (и необходимо ли е това). Сп. Статистика, София, НСИ, 2004, кн.6, с. 3-26, ISSN: 0204-8698.

Аркадиев, Димитър (2007) Финансова иконометрия. Учебни материали за дистанционно обучение (електронен вариант). Център за образователни технологии към ВТУ - Велико Търново, 2007.

Баланов, Йордан (2017) Приложение на принципа за гарантиране и защита на правото на собственост от закона при обявено отсъствие В: Сборник " Приложение на конституционните принципи в публичното и частното право". 25 години Юридически факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" и 25 години от приемане на Конституцията на Р България. Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий". Велико Търново 2017, с. 395-411, ISBN 978-619-208-118-8

Бораджиева, Елена (2018) Социалната подкрепа в процеса на обучение - основа за адаптацията на личността на курсанта в армейската среда и изграждането му като лидер, Сборник доклади от университетска научна конференция 14-15 юни, 2018, Издателски комплекс на НВУ "В. Левски", Велико Търново, ISBN978-619-7246-20-9, ISSN 1314-1937 Университетска научна конференция на НВУ "Васил Левски"

Борисов, Борислав (2018) Допустимост на исковото производство в хипотеза, при която посоченият в исковата молба ответник е починал преди предявяване на иска В: Сборник доклади от Кръгла маса на тема "Актуални проблеми на позитивното право в контекста на членството на Република България в Европейския съюз" (12.12.2017 г.), Изд. Фабер, 2018, с. 88-102, ISBN 978-619-00-0788-3.

Борисов, Борислав (2018) Електронни публични търгове в Гражданския процесуален кодекс В: Сборник доклади от Годишна Университетска научна конференция (14-15.06.2018 г.), т. 8, научно направление "Социални, стопански и правни науки", 2018, с. 175-183, ISBN 978-619-7246-20-9, ISNN 1314-1937.

Борисов, Борислав (2012) За правното значение на споразумение, сключено в процедура по медиация Сборник доклади 20 години Юридически факултет, Университетско издателство "Паисий Хилендарски" под наслов "Правото - изкуство за доброто и справедливото"

Борисов, Борислав (2017) Медиация по наказателни дела - перспективи за развитие на института Юбилейна международна научна конференция "Приложение на конституционните принципи в публичното и частното право"

Борисов, Борислав (2018) Медиацията и принципите на гражданския процес Актуални въпроси на частното право. Сборник с доклади в чест на 95-годишнината на проф. д-р Емил Георгиев. Университетско издателство "Св. Климент Охридски"

Борисов, Борислав (2016) Правният спор и методите за доброволно разрешаване на спорове в гражданския процес DE JURE, № 1, 2016 http://www.uni-vt.bg/1/?page=11231&zid=126

Будева, Соня (2012) Будева, С., Здравните системи. От традициите на миналото към перспективите на бъдещето, изд. „Фабер”, В.Търново, 2012 г. Изд. „Фабер”, Велико Търново

Будева, Соня (2012) Будева, С., Социална отговорност и предприемачество, изд. „ГорексПрес”, С., 2012, с.610-619 Изд. „ГорексПрес”, София

Будева, Соня (2017) Будева, С., Социално осигуряване Изд. "Талант", Пловдив

Будева, Соня (2012) Будева, С., Финансиране на здравната система в контекста на социалната сигурност сп. „Икономика и управление“, год. VIII, №2, 2012

Бузов, Вихрен (2017) "Кризи на корпоративната сигурност [Crises of Corporate Security]" Drustveni fenomeni i korporativna bezbednost, Tematski zbornik radova, Proceedings, Edicija Bezbednost u postmodernom ambijentu, ed. Sl. Neskovic, Beograd, s.1-4, ISBN 978-86-85985-34-8

Бузов, Вихрен (2018) "Руско-украинският конфликт и регионалната сигурност в Югоизточна Европа [Russian-Ukrainian Conflict and the Regional Security in South-Eastern Europe]" Jugoistocna Evropa i postmoderni izazovi, ed.Sl. Neskovic, Edicija Bezbednost u postmodernom ambijentu kn. XXIII i XXIV, Beograd, CESNA-B, s.1-6, ISBN 978-86-85985-35-5

Василев, Сава (2015) Втора национална среща „Образи на българската литература и култура в националните и чуждестранните специализирани издания и в медиите“ – Варна Света гора. Алманах за литература, наука и изкуство, № 13 («М»), 2014 – 2015. – В. Търново : Faber, 2015, с. 457-458.

Великова, Силвия (2015) Strategies for L2 lecture comprehension: An intervention study. Research Result. Theoretical and Applied Linguistics Series. - Belgorod: Belgorod National Research University, 2015, vol. 1, 3(5), 117-126. ISSN 2313-8912, doi: 10.18413 / 2313-8912-2015-1-3-117-126.

Велчев, Борис (2014) Към въпроса за провокацията в наказателното право сп. „De jure”, кн. 1, 2014

Велчев, Борис (2000) Наказателноправни аспекти на борбата с корупцията С., ЦИД 2000

Видолов, Иван (2018) Digitalization, Human Rights and the Concept of Equality before the Law Globalization, the State and the Individual, № 2 (18)/2018, pp. 26-34, index-copernicus. ISBN 2367-4555

Видолов, Иван (2018) Electronic Evidence and Electronic Evidence Means in Bulgarian Criminal Procedure Globalization, the State and the Individual" № 2 (18)/2018, pp.35-43, index-copernicus. ISBN 2367-4555

Видолов, Иван (2007) Образуване на наказателното производство при дела за данъчни престъпления. Криминалистически и процесуални аспекти. Бюлетин „Полиция“, бр. 23/2007, ISSN 1312-6679, с. 133 – 156.

Видолов, Иван (2010) Образци за сравнително изследване – понятие и видове. сп. „Общество и право“, бр. 7/2010, ISSN 0204-85-23, с. 85 – 95.

Видолов, Иван (2011) Освидетелстване от лекар по реда на чл. 158 НПК. сп. „Общество и право“, бр. 7/2011, ISSN 0204-85-23, с. 55-65.

Видолов, Иван (2009) Основни концептуални модели на криминалистиката по света. сп. „Правна мисъл“, ISSN 1310-7348, бр. 2/2009, с. 67 – 79.

Видолов, Иван (2013) По някой въпроси на разпознаването. Сп. „Теза”, бр. 5/2013, ISSN 1314-5312, с. 107-114.

Видолов, Иван (2014) Право на Европейския съюз в областта на доказателства по наказателни дела. Сб. „Европейски перспективи за развитие на наказателното законодателство”, 2014, ISBN 978-954-07-3722-5, с. 332-344.

Видолов, Иван (2011) Престъпления против избирателното право. Методика за разследване. София: Сиела, 2011, ISBN 978-954-28-0955-5, с. 89 – 97, 113 – 126, 149 – 255.

Видолов, Иван (2008) Разкриване и разследване на престъпления, свързани с избягване на данъчни задължения. София: Фенея, 2008, ISBN 978-954-9499-26-1, 255 с.

Видолов, Иван (2016) Ръководство за експерт криминалисти. Част първа. София, Академия на МВР, 2016 с. 235 – 257.

Видолов, Иван (2008) Тактика на назначаване на експертизи при дела свързани с данъчни престъпления. Бюлетин „Полиция“, бр. 24/2008, ISSN 1312-6679, с. 133 – 150.

Видолов, Иван (2011) Тактика на освидетелстване в досъдебното производство. София: Фенея, 2011, ISBN 978-954-9499-70-4, 179 с.

Врачовска, Мария (2015) Mетодологически особености при дефиниране и институционализиране на публично-частното партньорство Сборник студии: „Усъвършенстване процеса на обучение и разработване на образователни стандарти по счетоводство и финанси”

Врачовска, Мария (2012) Дългосрочни финансови решения Център за дистанционно обучение към ВТУ

Врачовска, Мария (2014) Насоки за изграждане на методическа платформа за оптимизация на инвестиционния избор по примера на публично частно партньорство Сборник студии на тема „Усъвършенстване процеса на обучение и разработване на образователни стандарти по счетоводство и финанси”

Врачовска, Мария (2016) Подходи за предоставяне на публични компенсаторни механизми в контекста на механизмите за осигуряване на възвръщаемост Сборник публикации по проект: „Оптимизация на връзката между обучителния процес във ВТУ и възможностите за реализация на студентите по Финанси и Счетоводство”

Галунов, Тодор (1998) "Втората национална ктастрофа. Процесът. Виновниците." Абагар, Велико Търново, 1998,с. 276.

Галунов, Тодор (2015) Politikal Morality and the Recall of Members of Parliament in the Bulgarian Parliamentary Tradition. Studia Academica Sumenensia., 2015, 2, с. 144-154.

Галунов, Тодор (2009) The 1920 parliamentary Electionsin Bulgaria and Their violation (Парламентарни избори и нарушения в България през 1920 г.) - Bulgarian Historical Reviev, кн. 3-4, 2009 г., с. 112-137.

Галунов, Тодор (2007) Wahlsysteme und Parlamehtswahlen wahrend der Regierung Stefan Stambolovs (1886-1890). - (Парламентарни избори и реформи при управлението на Стефан Стамболов 1886-1890 г.) - Bulgarian Historical Reviev, кн. 1-2, 2007 г., с. 124-154.

Галунов, Тодор (2016) Изборите за Велико Народно Събрание в България и компенсационните механизми за малките партии. Мегународен диjалог: Исток – Запад (Право и Политикологиjа), Св. Николе, Р. Македония, 2016, с. 13-18.

Галунов, Тодор (2014) Мажоритарната система и парламентарните избори в България от възстановяването на българската държавност до началото на деветдесетте години на ХIХ век., издателство "Фабер", гр. В. Търново, 250 с., 2010; 2014. Издателство "Фабер", гр. В. Търново, 250 с., 2010; 2014

Галунов, Тодор (2007) Парламентарни избори и нарушения в България през 1927 г. Исторически преглед, бр. 1-2, 2007, с. 85-113.

Галунов, Тодор (1997) Подготовката на Третия държавен съд в България (1919-1921), първа част. Военноисторически сборник, 1997, N 3, с. 16-34.

Галунов, Тодор (2012) Приложението на метода Д` ОНДТ и парламентарните избори в България през 2005 г. "България и Балканите в сферата не европейските влияния през ХIХ-ХХI век. В. Търново, 2012, с. 174-188."

Гевренова, Нина (2012) Правен режим относно лицата с психически увреждания /административноправни, трудовоправни, социалноправни и други правни аспекти./ С., Изд. Сиела, с.71-170

Георгиев, Лъчезар (2014) Древняя болгарская столица Велико Тырново – современный центр книжной и издательской деятельности. // Библиографические чтения памяти Константина Илларионовича Шафрановского (1900 – 1973) : Сб. трудов Междунар. науч. конф. (Санкт-Петербург, 17 октября 2011 г.) / Рос. акад. наук, Библиотека ; [редкол.: Н. М. Баженова и др.; науч. рук. проекта В. П. Леонов]. – Санкт-Петербург, 2014, с. 134–149. (съавт. със Стeла В. Георгиева) Публикацията е на рус. ез. Русия, Санкт Петербург, 2014

Георгиев, Лъчезар (2016) Европейското и световното книгоиздаване – между комерсиалното в търсене на читателска аудитория. // Gloria bibliospherae (Нишката на Арианда) : Юбилеен сборник по случай 65 години от основаването на УниБИТ. – София: Издателство За буквите – О писменехь, 2016, с. 270–281. София: За буквите- О писменехь, УниБИТ, 2016

Георгиев, Лъчезар (2015) Пътища на детската книга. – София : АН-ДИ, 2015. – 200 с. : Резюмета на англ., испански и португалски език : с ил. ISBN 978–619–7221–05–3 С резюме на английски, португалски и испански език и с кратки биогр. данни за двамата автори. Включени са следните статии от автора: Eвропейски процеси в издателския бизнес и детската книга;Импровизации и модерни послания при издаването на фентъзи детски книги; За илюстрацията и орнаментиката на българската детска книга. София: издателство АН-ДИ, 2015

Георгиев, Лъчезар (2016) КНИГОИЗДАВАНЕТО В БЪЛГАРИЯ 1806 - 1944 София: АН-ДИ, 2016. - 450 с. : с илюстрации ISBN 978-619-7221-06-0

Георгиев, Лъчезар (2014) = Georgiev, Lachezar. Management and Strategy in Book Publishing and Printed Communications. - Faber, 2014. - 248 p. Българска Първо издание. Faber, 2014 Monogrаph Sofia FABER

Георгиев, Лъчезар (2016) = Georgiev, Lychezar. The book and the challenges of the new age: innovations in the management of the publishing structures [= Лъчезар Георгиев. Книга и вызовы нового века: инновации в менеджменте издательских структур]. // Т р у д ы Санкт-Петербургского государственного институ¬та культуры. Т. 213. Книжное дело вчера, сегодня, завтра : материалы 18-й междунар. науч.-практ. конф. «Смирдин. чтения», посвящ. 450-летию отечеств. книгопечатания, 23–25 апр. 2013 г., Санкт-Петербург / М-во культуры Рос. Федерации, С.-Петерб. гос. ин-т культуры ; [редкол.: А. Ю. Русаков (отв. ред.) и др.]. – СПб., 2016. – с. 134–159. Русия, Санкт Петербург, 2016

Георгиев, Лъчезар (2016) = Lachezar Georgiev. The author and the book publishing process : Two studies on the book and print communications. – Saarbrücken; Düsseldorf [Germany] : Lambert Academic Publishing, 2016. – 60 p. ISBN 978–3– 330–02030–6 Книгата е изцяло на английски език. Eлектронно и печатно издание. Saarbrücken; Düsseldorf - Germany

Георгиев, Лъчезар (2016) Lachezar Georgiev. Intellectual property an author. // The works of St Ciril and St Methodius University of Veliko Turnovo. Direction Public communications and Infomation sciences. Volume 7, 2015. - V. Turnovo:St Ciril and St. Methodius University, 2016, pp.12-48. В. Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2016.

Георгиев, Лъчезар (2016) Библиотечни и издателски дейности за иновативно съхраняване и популяризиране творчеството на Нобеловия лауреат за литература Жузе Сарамагу в Португалия и България. // Б и б л и о т е к а т а на ХХI век: Практики. Комуникации. Ефективност. – Шумен, Регион. Библиотека Ст. Чилингиров, 2016, с. 40–54. Шумен: Регионална библиотека "Стилиян Чилингиров", 2016

Георгиев, Лъчезар (2012) Българско книгоиздаване : Христоматия : Авторски текстове. / Състав. Л. Георгиев. – В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2012. – 332 с. : с ил. (съавт. със Стела В. Георгиева; в книгата: Стела Асенова) В. Търново: Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 2012

Георгиев, Лъчезар (2017) Гeоргиев, Лъчезар. Графиката на модерната детска книга: Композиционни предизвикателства, визуални ефекти, илюстративни подходи. // И з д а т е л, 2017, № 1 (кн. 1-2), с. 48-63 : резюме на англ. ез. : с ил. В. Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2017

Георгиев, Лъчезар (2017) Георгиев, Лъчезар. За мениджмънта и диверсификацията в сферата на книгоиздателските дейности. В: сп. И з д а т е л, 2017, № 2 (кн. 3-4), с 106-118

Георгиев, Лъчезар (2017) Георгиев, Лъчезар. Загадъчния нобелист : Писателят José Saramago в България [The enigmatic Nobel Prize winner: The writter Jose Saramago in Bulgaria]. – София : АН-ДИ, 2017. – 134 с. : с ил. : рез на англ. : Пространно резюме на португалски ез. Монографията на проф. Лъчезар Георгиев включва предговор, шест глави и заключение. Посветена е на творчеството и преводните книги на лауреата на Нобелова награда за литература от 1998 г. Жузе Сарамагу. София: АН-ДИ, 2017. - 134 с. : ил.

Георгиев, Лъчезар (2018) Георгиев, Лъчезар. Иновации в печатните комуникации (= Georgiev, Lachezar. Innovations in the printing communications). // И з д а т е л, 2018, № 1 (кн. 1-2), с. 15-32. Научно списание за книгата "Издател": Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий"

Георгиев, Лъчезар (2016) Георгиев, Лъчезар. Съвременната детска литература и тенденциите в европейското книгоиздаване за деца. // В: Н а ц и о н а л н и т е детски литератури в глобалния свят [= National literatures for Children in the global world]. - Сливен: Регионална библиотека Сава Доброплодни, 2016, с. 129 - 148. Sliven: Published by Sava Dobroplodni Regional Library, 2016, p. 129 - 148.

Георгиев, Лъчезар (2018) Георгиев, Лъчезар. Съвременната португалска книга и нейната издателска рефлексия в България: Двустранни комуникации, книги, преводни заглавия. В. Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий". В: Т р у д о в е на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий: Факултет "Математика и информатика": Обществени комуникации и информационни науки. Том 9, с. 5-128.

Георгиев, Лъчезар (2017) Графичната композиция на книгата и нейната рефлексия върху детското четене (=Graphic Design of book and its reflection on child reading). // К н и г и, деца и тийнейджъри: четенето между разума и емоциите (=Book,childrens and teenagers: reading between reason and emotions)./ Сб. доклади. - Сливен: XIX национален фестивал на детската книга; PБ "Сава Доброплодни", 2017, с.115 - 134. Сливен: РБ "Сава Доброплодни", 2017

Георгиев, Лъчезар (2011) КНИГОИЗДАВАНЕ И КНИЖНИНА по документални източници от Държавния военноисторически архив. BOOK PUBLISHING and Writen Works in Documentary Sourses of the State Military History Archives Велико Търново, издателство Фабер, 2011. - 544 страници. Твърда подвързия.

Георгиев, Лъчезар (2013) КНИГОИЗДАВАНЕ и ПЕЧАТНИ КОМУНИКАЦИИ: Изследвания за книгата и медиите]. - Библиотека Книгоиздаване Велико Търново Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2013

Георгиев, Лъчезар (2015) КОМПОЗИЦИЯ НА КНИГАТА. - София: Star Way, 2015 [2. тираж - София:2016]. - 140 с. : с ил. и сх. ::рез. на англ. ез. Издания на книгата от столични издателства: София: Star Way, 2014. Други тиражи: 2015 и 2016 на същото издателство: ISBN 978-954-8685-22-1 (2014 г. -3.прераб. и доп. изд.) ISBN 978-954-8685-26-9 (2015 г. и 2016 г. - 4. прераб. и доп. изд.)

Георгиев, Лъчезар (2015) Лисабонският дом на книгата в памет на Жузе Сарамагу. // И з д а т е л, 2015, № 1 (кн. 1–2), с. 7–25. научно списание "Издател", № 1, 2015

Георгиев, Лъчезар (2000) Литература и книгоиздателска традиция Велико Търново, издателство "Фабер"., 2000. - 256 с.

Георгиев, Лъчезар (2014) НА БРЕГА НА ЛИСАБОН (Книжовни връзки и културна комуникация между два близки народа) [= NA MARGEM em LISBOA]. - София: АН-ДИ, 2014. - 245 с. : с ил. : резюме на англ. и португалски език. [= Georgiev. Lachezar. ON THE SHORES OF LISBON]. - Sofia: AN-DI,2014. - 245 p. - ill. София издателство АН-ДИ, 2014. - 245 с.

Георгиев, Лъчезар (2014) Паратекстове и композиционна специфика в книгите на Еса де Кейрош на български език. // ИЗДАТЕЛ, 2014, № 1-2,с. 7 - 18 : резюме на англ. сп. Издател : В. Търново - София; Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий

Георгиев, Лъчезар (2015) Печатарското дело в България след Първата световна война : Столични и извънстолични печатници с принос за родната книжовност : [Студия]. // Тр. на ВТУ Св. св. Кирил и Методий. Фак. Математика и информатика. Т. 6 [за 2014]. Обществени комуникации и информационни науки. – В. Търново : Унив. изд. “Св. св. Кирил и Методий”, 2015, с. 159–206. С резюме на англ. ез. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2015, с. 159-206.

Георгиев, Лъчезар (2015) Проекции на емблематиката на българската ръкописна книга в предосвобожденски издания. - В: Т ъ р н о в с к а книжовна школа. Том 10. - Десети междунар. симпозиум 17-19 окт. 2013 г. - В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2015., с. 229 - 247. В. Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2015.

Георгиев, Лъчезар (2017) Проф. д-р Лъчезар Георгиев. БИБЛИОГРАФИЯ / съставители Стела Георгиева и Магдалина Миланова; библиографски редактор Даниела Върбанова. // В: Т ру д о в е на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий": Факултет Матемакита и информатика: Об. комуникации и инф. науки. В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2017. - 324 с. : с ил. : аbstract: предговор и на англ. ез. В. Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий"

Георгиев, Лъчезар (2014) Страници от историята на книгата: Книгоиздаване и печатни комуникации на Балканите и в Европа [Pages from History of the Book: Publishing and print communications in the Balkans and Europe]. - В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2014. - 420 с. : с ил. : рез. на руски и англ. език . Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2014. - 420 с.

Георгиев, Лъчезар (2012) Тенденции к профилированию деятельностей в менеджмент современном болгарском книгоиздательстве. // Инновации в технологиях и образовании : V междунар. науч.-практ. конф. 18–19 мая 2012. Сб. статей. Ч. 2. – Белово : Типография Кузбасский государственный технический университет им. Т. Ф. Горбачева, 2012, с. 232–235. Русия, гр. Белово

Георгиев, Лъчезар (2014) Фамилия велики издателски мениджъри [ GREAT EDITORIAL MANAGERS. Contributions of family Sulzberger]. // Т р у д о в е на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий". Т. 4, 2012: Обществени комуникации и информационни науки. - В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2014, с. 7-18. Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2014.

Георгиева, Стела (2017) "Иновативни издателски и библиотечни практики за популяризиране на детската книга в Колумбия и Перу"

Давидкова-Димитрова, Десислава (2010) Policy for exemption from sanctions and reduction of sanctions. Exemption from prohibition of agreements, decisions and concerted practices (в съавторство) Сборник доклади от международна конференция на тема “European Union competition law and its Enforcement: issues, practices and compliance, problematic aspects”, Vilnius, 27 – 28.05. 2010г. /ISSN 1822-3575/, изд. по проект, финансиран от Европейската комисия, p. 184 - 199

Давидкова-Димитрова, Десислава (2010) Prohibited agreements. Chalenges facing the anticartel legislation in economic crisis (в съавторство) Сборник доклади от международна конференция на тема “European Union competition law and its Enforcement: issues, practices and compliance, problematic aspects”, Vilnius, 27 – 28.05. 2010г. /ISSN 1822-3575/, изд. по проект, финансиран от Европейската комисия, p. 104 - 115

Давидкова-Димитрова, Десислава (2010) Subjects of legal relationships in competition law (в съавторство) Сборник доклади от международна конференция на тема “European Union competition law and its Enforcement: issues, practices and compliance, problematic aspects”, Vilnius, 27 – 28.05. 2010г. /ISSN 1822-3575/, изд. по проект, финансиран от Европейската комисия, p. 23 - 32

Давидкова-Димитрова, Десислава (2016) Защита на бедните обвиняеми De jure, 2016, № 1 (12), с. 64 – 72 /ISSN 1314-2593/

Давидкова-Димитрова, Десислава (2010) Модернизация на европейското и българско конкурентно право (авторски колектив) В.Търново,ISBN: 978-954-400-324-1 (158 стр.)

Димитрова-Гализова, Мариела (2014) „Зелена“ индустриална собственост Сборник ХII Международна научна конференция Мениджмънт и инженеринг`2014, т. 2, 1180-1190

Димитрова-Гализова, Мариела (2015) Strategy of the commercial signage International Journal for science, technics and innovations for the industry - Machines, Technologies, Materials, 5 Year IX

Димитрова-Гализова, Мариела (2014) The Cyrillic Domain Name Challenge KSI Transactions on KNOWLEDGE SOCIETY

Димитрова-Гализова, Мариела (2016) ЗАЛИЧАВАНЕ РЕГИСТРАЦИЯТА НА МАРКАТА – ЗАЩИТЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРАВОТО НА ФИРМА сп. Норма, бр. 3, 56-69

Димитрова-Гализова, Мариела (2014) Изчерпване правото на марка в тълкувателната практика на ВКС Сборник от Юбилейна международна научна конференция «50 години ВТУ «Св. св. Кирил и Методий». Секция Стопански факултет, 332-337

Димитрова-Гализова, Мариела (2015) Културата на интелектуална собственост в контекста на управленската култура Сборник с доклади от юбилейната научно-практическа конференция с международно участие „Времена на несигурност и рискове: възможности и перспективи за развитие“, Пловдив, Университетско издателство "Паисий Хилендарски", т. 2, с. 159-164

Димитрова-Гализова, Мариела (2013) Марка ползваща се с известност – способ за конкурентно предимство в бизнеса Сборник доклади от научна конференция „Актуални проблеми на сигурността”, проведена в НВУ "Васил Левски", т. 3, с. 35-43

Димитрова-Гализова, Мариела (2014) Проблеми на института «внос» в законодателството на Република България и тълкувателната практика на ВКС Сборник «Дни на науката 2013», издание на Съюза на учените - клон Велико Търново, 456-467

Димитрова-Гализова, Мариела (2014) Стратегии за управление на търговската марка Велико Търново

Димитрова-Гализова, Мариела (2015) Съотношението фирма-марка в българската съдебна практика Въпроси на търговското право. Сборник със статии и коментари.София: Национален институт на правосъдието, с. 22-33

Димитрова-Гализова, Мариела (2015) Търговската марка - средство за конкурентоспособност на организацията Съвременният мениджмънт на средните и големите предприятия в България - проблеми и възможни решени, Велико Търново, с. 94-100

Димитрова-Гализова, Мариела (2012) Фирмата на търговеца, съгласно българското законодателство (правно-исторически анализ) Сборник с доклади от Юбилейната международна научно-практическа конференция на Стопански факултет при ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" 20 години инвестиция в бъдещето

Димитрова, Боянка (2013) Културно-познавателни маршрути – ресурс за обучението на студенти по „Културен туризъм” - съавтор сборник Трета международна научна конференция „Балканите – език, история, култура” - ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” ISBN -1314-4065

Димитрова, Боянка (2014) По стъпките на Колю Фичето във Велико Търново (и/или опит за обучение по културен туризъм ) Шумен ISSN 0861-9581

Димитрова, Яна (2016) Специфика на социалната работа с различни рискови групи Сборник доклади. Социалното служение в съвременното общество. В. Тътново:ЛИБРА СКОРП, ISBN 978-954-471-325-6

Добрев, Добрин (2013) A Critical Review of the Bulgarian Ethnical Model. „Maximizing comparative advantages of cross-border regions (The European integration of Romania and Bulgaria: problems and issues)”, collective book, ed. prof. Vihren Bouzov, Gabrovo: EX-PRESS, 2013, p.122-132. ISBN 978-954-490-370-1.

Добрев, Добрин (2013) Аспекти на терапевтичния подход на аналитичната психология на К.Г.Юнг. Библиотека „Диоген”: “Психология 2013”, сборник, състав. доц. Велислава Чавдарова. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2013, с.24-48. ISBN 978-954-524-923-5/ ISSN 1314-2763.

Добрев, Добрин (2014) Бежанската криза и проекциите на Сянката. „Нови предизвикателства пред сигурността на Балканите”, тематичен сборник с научни изследвания, том 1, състав. проф. Вихрен Бузов. Велико Търново: Издателство Ивис, 2014, с.235-244. ISBN 978-954-2968-89-4.

Добрев, Добрин (2013) Индивидуация и символ Библиотека „Диоген”: “Психология 2012”, сборник, състав. проф. Даниела Тасевска. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2013, с.54-69. ISBN 978-954-524-893-1/ ISSN 1314-2763.

Добрев, Добрин (2011) Критичен анализ на изследването на социалните дистанции и етническите стереотипи за малцинствата в България. Библиотека „Диоген”: „Съвременни философски изследвания”, сборник, състав. проф. Вихрен Бузов. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2011, с.133-149. ISBN 978-954-524-806-1/ ISSN 1314-2763.

Добрев, Добрин (2014) Метафората за ранения лечител. Юбилейна международна научна конференция „50 години ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, сборник, състав. проф. Вихрен Бузов. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2014, с. 68-73. ISBN 978-954-524-985-3.

Добрев, Добрин (2016) Моделът за личност в теорията на К.Г.Юнг. Велико Търново: ИК „Знак 94”, 2016. 211 страници. ISBN 978-954-8305-42-6.

Добрев, Добрин (2014) Психологически аспекти на бежанската криза в България. Библиотека „Диоген”: “Тенденции в развитието на съвременната психология”, сборник, състав. доц. Милена Моцинова – Бръчкова. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2014, с. 152-177. ISBN 978-954-524-974-7/ ISSN 1314-2763.

Добрев, Добрин (2015) Тенденции в съвременните психологически изследвания. Юбилейна международна конференция „20 години специалност „Психология” – Пътуване към себе си”, сборник, състав. проф. Даниела Тасевска. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2015, с.448-454. ISBN 978-619-208-022-8.

Дошкова-Тодорова, Юлиана (2007) Българските портали и електронната търговия Юбилейна научно-практическа конференция „България в Европейския съюз: Първи стъпки”, 25-27.05.2007 г., 477-483

Дошкова-Тодорова, Юлиана (2006) Планиране на е-търговия и критерии за готовност Научно-приложна конференция “Математика, информатика и компютърни науки”, 12-13.05.2006 г., Велико Търново, 152-154

Дошкова-Тодорова, Юлиана (2004) Трудности пред електронния бизнес в Европа Международна научно-практическа конференция “Национална идентичност и евроинтеграция”, 7 юни 2004, 300-306

Драганова-Стойкова, Тамара (2014) Социални аспекти на сигурността в контекста на географското образование при изучаване на „Географски региони в света и страни в тях // Сборник доклади от научна конференция "Актуални проблеми на сигурността". - Велико Търново : Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2014, с. 219-238. ISSN 2367-7473.

Захариева, Юлия (1977) Проблеми на международната персоналност на Европейската икономическа общност Списание "Инст. международни отношения и социалистическа интеграция", 1977. 66 с.

Захариева, Юлия (1972) Форма на договорните правоотношения, възникващи при доставката на стоки от внос Списание Правна мисъл, 1972, № 5, 40-46.

Иванова, Анна (2016) Oбучението на експерти по трансгранично сътрудничество - условие за устойчиво развитие на регионите Управление и устойчиво развитие 3/2016

Иванова, Ценка (2017) Езици, реалии, бизнес комуникации // Tsenka Ivanova: Languages, Realia, Business Communication Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от централна и източна Европа (колективен том)

Колев, Николай (2015) Местна подсъдност на исканията за разкриване на банкова тайна за нуждите на проверката по ЗОПДНПИ сп. „De Jure”, № 1

Кузманова-Карталова, Розалия (2018) Менторството като подход за неформална социалнопедагогическа подкрепа на деца в риск Педагогика, година XC, книжка 7, с. 887 - 898. ISSN 1314 – 8540 (Online) ISSN 0861 – 3982 (Print)

Кузманова-Карталова, Розалия (2013) The impact of divorce in families living in poverty on children’s attitudes to school В: Иновации в технологиях и образовании. Сборник статей. Часть 4. VI международная научная конференция. Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева, Университет „Св. Кирилла и Св. Мефодия”, Велико Тырново, Болгария, Филиал КузГТУ в г. Белово, Администрация г. Белово, ОАО „Белон”. Белово. pp. 52 – 55. ISBN 978-5-89070-921-9. ISBN 978-954-524-915-0.

Кузманова-Карталова, Розалия (2011) Арттераприја као начин јачање функције породице В: Jевтиh, Б. (приредила). Васпитање за хумане односе. Проблеми и перспективе. Зборник радова. Ниш: Издавачки центар Филозовски факултет. с. 393 – 400. ISBN: 078-86-7379-233-0.

Кузманова-Карталова, Розалия (2011) Аспекти на проблема за социално-педагогическото подпомагане на семейства с деца в риск Педагогически алманах, 2, с. 7 – 18. ISSN: 1310-358X.

Кузманова-Карталова, Розалия (2009) Аспекти на социалната работа със семейства в България и в света Педагогика, 9-10, с. 71 - 85. ISSN: 0861-3982.

Кузманова-Карталова, Розалия (2002) Бедността в семейството и общуването “родители - деца” Педагогически алманах, 1-2, с. 15 - 23. ISBN: 1310-358X.

Кузманова-Карталова, Розалия (2005) Бедността и децата Обществено възпитание, 1, с. 50 - 56. ISSN: 0204-8515.

Кузманова-Карталова, Розалия (2006) Бедността и децата. Социално-педагогически анализ В. Търново: Фабер. 318 с. ISBN-10 954-775-646-X. ISBN-13 978-954-775-646-5.

Кузманова-Карталова, Розалия (1994) Бедността и жизнените ориентации при децата в средна училищна възраст В: Трудове на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”. Т. 6, 4. с. 89 - 112. ISSN: 0204 – 6369.

Кузманова-Карталова, Розалия (2006) Бежанският проблем и децата – социално-педагогически анализ Педагогически алманах, 1-2, с. 32 - 48. ISSN: 1310-358X.

Кузманова-Карталова, Розалия (2004) Безработицата в семейството и социалната адаптивност на децата В: Сборник научни трудове от военно-научен форум с международно участие. Т. 1. В. Търново: Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”. с. 139 – 144. ISBN: 954-753-033-X.

Кузманова-Карталова, Розалия (2010) Взаимодействието „родители – деца” и възможностите на арт-терапията В: Кузманова – Карталова, Р. (науч. ред.). 25-години Педагогически факултет. В. Търново: Фабер. с. 152 – 155. ISBN: 978-954-400-422-4.

Кузманова-Карталова, Розалия (2013) Влиянието на семейството върху мотивацията за учебна дейност на децата от предучилищна възраст В сборник от VI-та национална конференция по предучилищно образование: Водим бъдещето за ръка. МОМН. Регионален инспекторат по образованието, гр. Варна. Варна: Славена. с. 91 – 93. ISBN 978-954-579-971-6.

Кузманова-Карталова, Розалия (2011) Възможности за интегриране на деца – мигранти чрез средствата на изобразителната дейност В: Смрикаров, Ан. § Колектив (ред.). Научни трудове. T. 50, серия 6.2. Педагогика и психология, История етнология и фолклор. Русе: Издателски център при РУ „Ангел Кънчев”. с. 161 – 165. ISSN: 1311-3321.

Кузманова-Карталова, Розалия (2005) Възможности за овладяване на проблема с детската порнография Образование, 5, с. 48 – 63. ISSN: 0861475X.

Кузманова-Карталова, Розалия (2008) Възможности за стимулиране на личностната идентичност в условията на мултикултурна среда В: Баханов, К. О. (вiдповiдальний редактор). Науковий вiсник Бердянського державного педагогiчного унiверситету (Гуманiтарнi науки). Бердянськ: БДПУ, 1. с. 40 – 44. ISBN: 978-966-7828-49-3.

Кузманова-Карталова, Розалия (2004) Глобализация и социално-педагогическа дейност В: Легкоступ, Пл. (науч. ред.). Образованието в глобализиращия се свят. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”. с. 250 – 253. ISBN: 978-954-524-608-1.

Кузманова-Карталова, Розалия (2013) Дейности и роли на социалния педагог в социалнопедагогическата работа В: Сборник от научна конференция „Актуални проблеми на сигурността” на Националния военен университет „Васил Левски”. В. Търново: Издателски комплекс на НВУ „В. Левски"

Кузманова-Карталова, Розалия (2005) Детският труд. Проблеми, интервенции, иновации. Социално-педагогически анализ В. Търново: Фабер. 310 с. ISBN: 954-775-526-9.

Кузманова-Карталова, Розалия (2014) Деца в риск – причини, диагностика, повлияване В: Денић, С. (главни и одговорни уредник). Тематски зборник „Научни скуп са међународним учешћем на тему: Савремене тенденциjе у наставним и ваннаставним активностима на учитељским (педагошким) факултетима“. Врање: Учитељски факултет. с. 426 – 433. ISBN: 978-86-6301-011-6.

Кузманова-Карталова, Розалия (2013) Децата в риск в епохата на глобализация В: Психология отношений в постнеклассической парадигме. Белово, Русия. УДК 159.99. http://conference.kemsu.ru/conf/relationship_2013/sect/index.htm?sec_id=2115.

Кузманова-Карталова, Розалия (2003) Децата на улицата Педагогически алманах, 1-2, с. 31 - 43. ISSN: 1310-358X.

Кузманова-Карталова, Розалия (2013) Елементи и равнища на социалнопедагогическата работа В: Сборник от научна конференция „Актуални проблеми на сигурността” на Националния военен университет „Васил Левски”. В. Търново: Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”.

Кузманова-Карталова, Розалия (2012) Институционална и нормативна рамка на социалната работа с деца в риск Педагогически алманах, 1, с. 17 - 32. ISSN: 1310-358X.

Кузманова-Карталова, Розалия (2013) Междуинституционално взаимодействие за интегриране на деца-мигранти Учебно помагало. В. Търново: Фабер. 140 с. ISBN: 978-954-400-980-9.

Кузманова-Карталова, Розалия (2005) Миграцията и каналджийството като социално-педагогически проблеми Педагогически алманах, 1-2, с. 97 – 107. ISSN: 1310-358X.

Кузманова-Карталова, Розалия (2013) Наръчник за студентите – социални педагози за работа по проект: Междуинституционално взаимодействие при интеграция на деца – имигранти София: Е Принт. 99 с. ISBN: 978-619-90102-6-6.

Кузманова-Карталова, Розалия (2003) Непълната семейна структура като фактор за неравностойно социално положение при децата В: Смрикаров, Ан. § Колектив (ред.). Научни трудове на Русенски университет. Т. 40, Серия 10.1, Педагогика, психология и история. Русе: Издателски център при РУ „Ангел Кънчев”. с. 159 - 164. ISSN: 1311-3321.

Кузманова-Карталова, Розалия (2004) Неравностойното социално положение и образователните компетенции на децата Педагогика, 10, с. 11 – 32. ISSN: 0861 – 3982.

Кузманова-Карталова, Розалия (2012) Някои социално-педагогически характеристики на децата в риск В: Тенева, Ог., Михова, М. § Дерменджиева, С. (съст.). Диалог на педагогическите компетенции. 130 години от създаването на Педагогическото училище във Враца. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”. с. 83 – 109. ISBN: 978-954-524-839-9.

Кузманова-Карталова, Розалия (2004) Особености на деца, склонни към насилие Обществено възпитание, 2, с. 4 - 13. ISSN: 0204-8515.

Кузманова-Карталова, Розалия (2013) Относно научния статут на социалнопедагогическата работа В: Сборник от научна конференция „Актуални проблеми на сигурността” на Националния военен университет „Васил Левски”. В. Търново: Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”

Кузманова-Карталова, Розалия (2012) Относно някои аспекти на социално-педагогическата работа със семейства на зависими от наркотични вещества В: Сборник научни трудове от юбилейната научна конференция по повод 10 години от създаването на НВУ „Васил Левски”. T. 10. В. Търново: Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”. с. 99 – 105. ISBN: 978-954-753-095-9.

Кузманова-Карталова, Розалия (2010) Относно някои методически подходи в социалнопедагогическата работа В: Сборник доклади от годишната университетска научна конференция на НВУ „Васил Левски”, т. 10, В. Търново: Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”. с. 69 – 79. ISSN: 1314-1937.

Кузманова-Карталова, Розалия (2013) Относно целите на социалната работа В: Сборник от Годишната университетска научна конференция на Националния военен университет „Васил Левски”. В. Търново: Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”. с. 212 – 219. ISSN: 1314-1937.

Кузманова-Карталова, Розалия (2013) Педагогическият факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” празнува своята тридесетгодишнина Педагогика, година LXXXV, 9, с. 1302 – 1313. ISSN: 0861 – 3982.

Кузманова-Карталова, Розалия (2006) Превенция на рисковото поведение на юношите в социално-педагогическа среда В. Търново: Фабер. 300 с. ISBN-10 954-775-563-3. ISBN-13 978-954-775-563-5.

Кузманова-Карталова, Розалия (2012) Превенция на употребата на наркотични вещества от децата – институционални и нормативни механизми В: Актуални проблеми на защитата на населението и инфраструктурата. Т. 1. В. Търново: Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”. с. 211 – 223. ISBN: 978-954-753-104-8.

Кузманова-Карталова, Розалия (2002) Предизвикателствата на прехода: от образование за всички към образование за всекиго Педагогически алманах, 3-4, с. 179 - 182. ISSN: 1310-358X.

Кузманова-Карталова, Розалия (2005) Проблемът за детския труд в условията на развитото общество В: Харалампиев, Ив. (отг. ред.). СУБ и развитието на науката и висшето образование. Т. 1. В. Търново: Фабер. с. 304 – 315. ISBN: 954-775-514-5.

Кузманова-Карталова, Розалия (2004) Проблемът за личностната тревожност при деца в неравностойно социално положение В: Сборник научни трудове от военно-научен форум с международно участие. Т. 1. В. Търново: Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”. с. 153 – 161. ISBN: 954-753-033-X.

Кузманова-Карталова, Розалия (2004) Проекции на безработицата във взаимоотношенията “родители - деца” В: Анастасия - Вукова, Ан., Игнатовски, Д. § Тоцева, Ян. (ред.). Образование и изкуство. Т. 2. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”. с. 102 - 109. ISBN: 954-577-216-6.

Кузманова-Карталова, Розалия (2004) Проекции на фактори от социалната среда върху семейството за формиране на асоциално поведение при децата В: Колева, Ан. § Колектив. (ред.). Педагогически науки. Т. 7. Стара Загора: Съюз на учените – Ст. Загора. с. 109 – 115. ISBN: 954-9329-15-1 (т.7)

Кузманова-Карталова, Розалия (2009) Произведенията на религиозното изкуство и учениците в неравностойно социално положение В: Milosavljevic, L., Jovanovic, N. § Stjepanovic – Zaharijevski, Dr. (preredili) Protivurecnosti socijalizasile mladih I uloga obrazovanja u afirmaciji vrednosti culture mira. Nis: Centar za socioloska istrazivanja. с. 429 – 438. ISBN: 978-86-7379-179-1.

Кузманова-Карталова, Розалия (2005) Просията при децата като социално-педагогически проблем В: Харалампиев, Ив. (отг. ред.). Дни на науката’2005. В. Търново: Фабер. ISBN 10: 954-775-560-9. с. 226 – 233. ISBN: 13: 978-954-775-560-4.

Кузманова-Карталова, Розалия (2006) Разрешаването на проблема с бедността - ключов фактор за европейско членство В: Харалампиев, Ив. (отг. ред.). Дни на науката’2006. В. Търново: Фабер. с. 14 – 26. ISBN: 978-954-775-727-1.

Кузманова-Карталова, Розалия (2010) Рисковото общество или обществото в риск и ролята на семейната система В: Сборник доклади от годишната университетска научна конференция на НВУ „Васил Левски”, т. 10, В. Търново: Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”. с. 63 – 68. ISSN: 1314-1937.

Кузманова-Карталова, Розалия (2000) Родители и деца в “социално-токсична” среда Обществено възпитание, 4, с. 38 - 42. ISSN: 0204-8515.

Кузманова-Карталова, Розалия (2014) Ролята на социалния педагог за развиване на личностната устойчивост на децата в условията на интеркултурна среда В: Сборник от национална научно-практическа конференция „Интеркултурното образование като средство за намаляване отпадането на ромските деца от училище“. София: АРС МАГНА. с. 18 – 22. ISBN: 978-954-92632-7-5.

Кузманова-Карталова, Розалия (2005) Сексуалната експлоатация на деца като социално-педагогически проблем Педагогика, 7, с. 70 – 93. ISSN: 0861 – 3982.

Кузманова-Карталова, Розалия (2005) Сексуалният туризъм Обществено възпитание, 4, с. 13 - 17. ISSN: 0204-8515.

Кузманова-Карталова, Розалия (2013) Семейната среда и асоциалното поведение при децата В: Сборник от Годишната университетска научна конференция на Националния военен университет „Васил Левски”. В. Търново: Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”. с. 227 - 234. ISSN 1314-1937.

Кузманова-Карталова, Розалия (2012) Семейството и детето в диалог и ролята на социалния педагог за утвърждаване на семейната идентичност В: Актуални проблеми на защитата на населението и инфраструктурата. Т. 1. В. Търново: Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”. с. 199 – 205. ISBN: 978-954-753-104-8.

Кузманова-Карталова, Розалия (2012) Социалнo-педагогическа работа с деца, зависими от наркотични вещества В: Петков, П. (отг. ред.). Дни на науката '2012, посветени на 250-годишнината на Паисиевата история. В. Търново: Фабер. с. 95 – 104. ISSN: 1314-2283.

Кузманова-Карталова, Розалия (2012) Социална работа с деца, въвлечени във въоръжени конфликти В: Сборник научни трудове от юбилейната научна конференция по повод 10 години от създаването на НВУ „Васил Левски”. T. 10. В. Търново: Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”.с. 91 – 98. ISBN: 978-954-753-095-9.

Кузманова-Карталова, Розалия (2013) Социалната работа със семейства – актуалност и измерения В: Сборник от Годишната университетска научна конференция на Националния военен университет „Васил Левски”. В. Търново: Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”. с. 220 – 226. ISSN: 1314-1937.

Кузманова-Карталова, Розалия (2004) Социалният педагог в полето на междуинституционално взаимодействие В: Легкоступ, Пл. (науч. ред.). Образованието в глобализиращия се свят. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”.с. 246 -250. ISBN: 978-954-524-608-1.

Кузманова-Карталова, Розалия (2011) Социално-педагогическа компетентност за работа с деца – мигранти В: Смрикаров, Ан. § Колектив (ред.). Научни трудове. T. 50, серия 6.2. Педагогика и психология, История етнология и фолклор. Русе: Издателски център при РУ „Ангел Кънчев”. с. 156 – 160. ISSN: 1311-3321.

Кузманова-Карталова, Розалия (2006) Социално-педагогическа подкрепа за бедни деца. Теоретични аспекти и методически насоки В. Търново: Фабер. 248 с. ISBN-10 954-775-642-7. ISBN-13 978-954-775-642-7.

Кузманова-Карталова, Розалия (2012) Социалнопедагогическа работа при алкохолни зависимости В: Актуални проблеми на защитата на населението и инфраструктурата. Т. 1. В. Търново: Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”. с. 205 – 211. ISBN: 978-954-753-104-8.

Кузманова-Карталова, Розалия (2013) Социалнопедагогическа работа с деца в риск В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”. 247 с. ISBN: 978-954-524-838-2.

Кузманова-Карталова, Розалия (2015) Социалнопедагогическа работа с деца в риск чрез социално съпровождане В: Сборник от юбилейна международна научна конференция „30 години Педагогически факултет, В. Търново: Фабер. с. 24 – 32. ISBN: 978-619-00-0352-6

Кузманова-Карталова, Розалия (2011) Социално-педагогическа работа с деца с изявени дарби В: Петков, П. (отг. редактор). Дни на науката '2011, посветени на 100-годишнината от рождението на проф. Ал. Бурмов. T. 1, В. Търново: Фабер. с. 263 – 271. ISSN: 1314-2283.

Кузманова-Карталова, Розалия (2017) Социалнопедагогическа работа с родители на деца в риск Сборник от международна научна конференция "Педагогическото образование - традиции и съвременност". ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", Педагогически факултет.

Кузманова-Карталова, Розалия (2013) Социалнопедагогическа работа със семейства София: Е Принт. 204 с. ISBN: 978-619-90102-8-0.

Кузманова-Карталова, Розалия (2016) Социалнопедагогическа работа със семейства при психо-социални травми В: Сборник от международна научна конференция „Педагогическото образование – традиции и съвременност“. В. Търново. ISBN: 978-619-7281-01-9.

Кузманова-Карталова, Розалия (2012) Социалнопедагогическата работа и изкуството В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”. 216 с. ISBN: 978-954-524-835-1.

Кузманова-Карталова, Розалия (2000) Социално-педагогически аспекти на проблема “бедност” Педагогически алманах, 1-2, с. 17 - 34. ISBN: 1310-358X.

Кузманова-Карталова, Розалия (2005) Социално-педагогически аспекти на проблема за детската проституция В: Харалампиев, Ив. (отг. ред.). Дни на науката’2005. В. Търново: Фабер. ISBN: 10: 954-775-560-9. с. 234 – 243. ISBN: 13: 978-954-775-560-4.

Кузманова-Карталова, Розалия (2012) Социално-педагогически аспекти на работата с деца в неравностойно социално положение чрез интеграция между изобразителното изкуство и развитието на речта В: Денић, С. (гл. и отг. уред.). Књижевност за децу и њена улога у васпитању и образовању деце предшколског узраста. Университет у Нишу. Врање: Учитељски факултет. с. 163 - 173. ISBN: 978-86-82695-92-9.

Кузманова-Карталова, Розалия (2002) Социално-педагогически измерения на помощта за бедни деца В: Първа университетска конференция по социална педагогика и социални дейности. Китен, София: СУ „Св. Кл. Охридски” (5 с. CD - R).

Кузманова-Карталова, Розалия (2005) Социално-педагогически измерения на проблема “деца в неравностойно социално положение” В: Трудове на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”. Т. 9, 4. с. 201 – 236. ISSN: 0204 – 6369.

Кузманова-Карталова, Розалия (2001) Социално-педагогически проекции на бедността върху ученика в средна училищна възраст София

Кузманова-Карталова, Розалия (2015) Социално-педагогически характеристики на семейства с деца в риск В: 50 години Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”. с. 281 – 286. ISBN: 978-619-208-001-3.

Кузманова-Карталова, Розалия (2011) Социално-педагогическо подпомагане за деца със специфични потребности В: Кузманова – Карталова, Р. § Колектив (авт.). Подадена ръка. В. Търново: Фабер. с. 57 – 86. ISBN: 978-954-400-555-9.

Кузманова-Карталова, Розалия (2013) Специфики на работата с двама клиенти при социалната работа със семейства Педагогика, година LXXXV, 9, с. 1350 – 1356. ISSN: 0861 – 3982.

Кузманова-Карталова, Розалия (2013) Специфики на триангулацията при социалната работа със семейства В: Петков, П. (отг. ред.). Дни на науката '2013, посветени на 50-годишнината на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново: Фабер. с. 222 – 233. ISSN: 1314-2283.

Кузманова-Карталова, Розалия (2013) Статус и роля на семейните граници при работата със семейства В: Петков, П. (отг. ред.). Дни на науката '2013, посветени на 50-годишнината на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново: Фабер. с. 234 – 242. ISSN: 1314-2283.

Кузманова-Карталова, Розалия (2009) Стремежът за изява, насилието в училище и арт-терапията В: Milosavljevic, L., Jovanovic, N. § Stjepanovic – Zaharijevski, Dr. (preredili) Protivurecnosti socijalizasile mladih I uloga obrazovanja u afirmaciji vrednosti culture mira. Nis: Centar za socioloska istrazivanja. с. 259 – 271. ISBN: 978-86-7379-179-1.

Кузманова-Карталова, Розалия (2005) Структурната характеристика на семейството като детерминанта при формиране личността на детето В: Легкоступ, Пл., Георгиева, М. § Карапенчев, Ж. (ред.). Педагогика и методика. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”. с. 69 – 80. ISBN: 954-524-454-2.

Кузманова-Карталова, Розалия (2013) Същностни характеристики на социалнопедагогическата работа Педагогически алманах, 1, с. 101 – 122. ISSN: 1310-358X.

Кузманова-Карталова, Розалия (2013) Теоретични и методически аспекти на социалнопедагогическата работа с деца в риск София: Е Принт. 539 с. ISBN 978-954-90102-7-3.

Кузманова-Карталова, Розалия (2013) Теоретични основи и методически подходи в социалнопедагогическата работа София: Е Принт. 265 с. ISBN: 978-619-90102-5-9.

Кузманова-Карталова, Розалия (2002) Теоретично-концептуален модел на система за социално-педагогическа помощ за ученици от нискодоходни семейства В: Гърдев, Ст. (ред.). България в началото на ХХI век - икономическа, правна и социална трансформация. В. Търново: Фабер. с. 233 - 237. ISBN: 954-775-122-0.

Кузманова-Карталова, Розалия (2013) Теориjске основе и методе социjалнопедагошке праксе Врање: Учитељски факултет у Врању. 119 с. ISBN: 978-86-6301-010-9.

Кузманова-Карталова, Розалия (2006) Трафикът на деца - социалнопедагогически анализ Педагогика, 2, с. 35 - 50. ISSN: 0861 – 3982.

Кучев, Юрий (2010) Държавен финансов контрол – Организация, обект, субекти и реализация на имуществената отчетническа отговорност София: ЛиСтра

Кучев, Юрий (2012) Реализация на имуществената отчетническа отговорност по реда на ГПК София; международна конференция „Римско и съвременно публично право”,

Кънев, Николай (0) Reflections of the Imperial Ideology in the Seals of the Latin Emperor Baldwin II of Courtenay. Сборник от Международна научна конференция „The Fairest Meadows in the World: Crusades and Crusaders in the Balkans / Най-тучните ливади на света: кръстоносни походи и кръстоносци на Балканите“, Велико Търново, 7-9 ноември 2013 г.

Кънчева, Елена (2012) Стратегия за успешна кариера в областта на спорта. В. Търново, I&B, 2012, SBN 978-954-9689-69-3

Кънчева, Елена (2015) Условия и възможности за ски туризъм в курорта банско – анализ на потребителското мнение МНК “Европейски Стандарти В Спортното Образование – Враца 2015", ВТУ, Враца,

Мандова, Искра (2014) Културата на китайската епоха Тан (618-907) - непознатата екзотика – I част изд. Фабер, гр. Велико Търново, 172 с. ISBN: 978-619-00-0182-9;

Мандова, Искра (2015) Икономически и правни реформи в Китай през династия Тан (VII-X в.) „Societas Classica“, Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока VII, (302-311 с.), УИ “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Велико Търново, 2014. ISBN: 978-954-524-996-9;

Маринов, Едуард (2014) Marinov, E. 2014. Economic Integration in Africa – Overview, Progress and Challenges. Journal of Global Economics 1/2014, Bucharest, pp. 42-55. ISSN 2343 – 9521.

Матеев, Илиян (2017) Икономически връзки на Европейския съюз със страните/териториите от Източна Азия Прилагане на интегриран подход в икономическата политика на Европейския съюз, Издателство "Ай анд Би", В.Т., 182 стр. (Т.6/стр.145-181), ISBN: 978-619-7281-29-3

Матеев, Илиян (2016) 50 години от основаването на АСЕАН Международна научна конференция "Икономическо благосъстояние чрез споделяне на знания", Стопанска академия "Д.А.Ценов" - Свищов, 9-10 ноември 2016 г., стр. 256-260, ISBN: 978-954-23-1185-0 (том 1)

Матеев, Илиян (2009) 60 години от укрепването на националистите в Тайван сборник трудове „Дни на науката '2008”, Съюз на учените в България, клон Велико Търново, 28 май 2008 г., изд.„Фабер”, Велико Търново, стр. 140-151, ISBN: 978-954-400-078-2

Матеев, Илиян (2017) Business Ethics in Bulgaria XXV Congreso EBEN (European Business Ethics Network) - España, Ética y Responsabilidad Social en el Corazón de la Empresa: Competitividad Sostenible, Universidad de Castilla-La Mancha Cuenca, 25 – 26 de mayo de 2017 http://www.clm24.es/articulo/cuenca/expertos-analizan-cuenca-papel-etica-competitividad/20170525110740159869.html http://www.uclmtv.uclm.es/investigadores-y-expertos-analizan-en-la-uclm-el-papel-de-la-etica-en-la-competitividad-sostenible-de-las-empresas/

Матеев, Илиян (2018) Economic Relations of the European Union with the Republic of Korea Международна научно-практическа конференция на тема: "Развитие на българската и европейската икономики - предизвикателства и възможности", Стопански факултет на ВТУ "Св.св. Кирил и Методий", 28-29 септември 2017 г., стр.103-107, ISSN: 2603-4093

Матеев, Илиян (2017) Growing table grapes in Bulgaria: conditions, development, problems & results. 8th International Table Grape Symposium, Apulia & Sicily (University of Foggia, University of Palermo & University of Torino), 1-7 October 2017, Italy. Editors: Vittorino Novello and Laura de Palma, pp.88-89, ISBN: 979-12200-2305-4

Матеев, Илиян (2013) The Costs of Rapid Economic Growth in East and Southeast Asia конференция "Ecological and Economic Problems of International Trade and Investments”, Лвовски национален университет "Иван Франко", Украйна, 22 -23 октомври, 2013 г., стр.58-59, ISBN: 978-617-10-0068-1

Матеев, Илиян (2016) АСЕАН Издателство "Фабер", 214 стр., ISBN: 978-619-00-0414-1

Матеев, Илиян (2017) АСЕАН в началото на ХХI век Национална научна конференция с международно участие "Азия и светът - взаимоотношения и взаимодействия", СУ "Св. Климент Охридски", ФКНФ, ЦИЕК, 15 декември 2016 г., стр.115-122, ISBN: 978-954-392-446-2

Матеев, Илиян (2008) България в Европейския съюз: успехи, но и проблеми „България в ЕС – първи резултати”, ВТУ „Св.св.Кирил и Методий”, Велико Търново, 30-31 май 2008 г., изд.„ГорексПрес”, София, 2008 г., стр. 223-228, ISBN: 954-616-139-X

Матеев, Илиян (2002) България в началото на ХХІ век и Азиатската икономическа криза (1997-1998 г.) - основни поуки за страната ни „България в началото на ХХІ век - икономическа, правна и социална трансформация”, ВТУ „Св.св.Кирил и Методий”, Велико Търново, 4 април 2002 г., изд.„Фабер”, Велико Търново, стр. 98-107, ISBN: 954-775-122-0

Матеев, Илиян (2006) България и Източна Азия „България в Европа - 2007”, ВТУ „Св.св.Кирил и Методий”, Велико Търново, 2-4 юни 2006 г. , изд.„ГорексПрес”, София, 2006 г., стр. 40-47, ISBN-10: 954-616-170-5; ISBN-13: 978-954-616-170-3

Матеев, Илиян (2010) Виетнам: Новият „дракон” на Изтока списание "Икономика", бр.3, София, стр. 80-83, ISSN: 1312-2428

Матеев, Илиян (2011) Внешнеэкономические связи Болгарии со странами Центральной Азии конференция „Фактори за развитието на икономиката на Русия”, Тверски държавен университет, Русия, 20 -21 април 2011 г., стр.63-66, ISBN: 978-5-7609-0656-4

Матеев, Илиян (2015) Външна търговия на България със страните от АСЕАН Научна конференция „Развитие на българската икономика - предизвикателства и възможности”, ВТУ „Св.св.Кирил и Методий”, Велико Търново, 5-6 ноември 2015 г., Ай анд Би - електронно издание, ISBN: 978-954-9689-99-0

Матеев, Илиян (2010) Външноикономически връзки на България със страните от Централна Азия сборник трудове „Дни на науката '2009”, Съюз на учените в България, клон Велико Търново, 29 май 2009 г., изд.„Фабер”, Велико Търново, 2010 г., стр. 74-84, ISBN: 978-954-400-276-2

Матеев, Илиян (2008) Договорът от Лисабон и България „България в Европейския съюз – 2008”, ВСУ „Черноризец Храбър”, Варна, 13 юни 2008 г., Университетско издателство, 2008 г., стр. 168-175, ISBN: 978-954-715-392-9

Матеев, Илиян (2004) Европейският съюз и АСЕАН „Национална идентичност и евроинтеграция”, ВТУ „Св.св.Кирил и Методий”, Велико Търново, 5-6 юни 2004 г. , изд.„ГорексПрес”, София, 2004 г., стр. 175-180, ISBN: 954-616-139-X

Матеев, Илиян (2001) ЕС и американският икономически модел на растеж „Критериите за членство в Европейския съюз и постигнатия от Република България напредък при тяхното изпълнение”, ВТУ „Св.св.Кирил и Методий”, Велико Търново, 26 май 2001 г., изд.„Абагар”, В.Т., стр. 100-103, ISBN: 954-427-450-2

Матеев, Илиян (2016) ЕС и АСЕАН Международна научна конференция "Икономически предизвикателства: миграция, глобализация, устойчивост, политики", организирана от УНСС, катедра "Икономикс", СУ "Св. Климент Охридски", Стопански факултет и БАН, Институт за икономически изследвания; 21-22 октомври 2016 г.

Матеев, Илиян (2005) Зоната за свободна търговия в Югоизточна Азия списание "Икономика", бр.2, София, стр. 69-72, ISSN: 1312-2428

Матеев, Илиян (2009) Зоната за свободна търговия на АСЕАН: резултат от развитието на икономическия регионализъм в Източна Азия „Глобализация и регионализъм. Предизвикателства за икономическата теория”, Университет за национално и световно стопанство, София, 20-21 ноември 2008 г., стр. 294-299, ISBN: 978-954-644-028-0

Матеев, Илиян (2002) Източна Азия и глобализацията „Глобализация и устойчиво развитие”, Варненски свободен университет, Варна, 1-3 юли 2002 г., Университетско изд.„Черноризец Храбър”, Варна, стр. 187-191, ISSN: 1311-9222 (Книжка 4)

Матеев, Илиян (2009) Източна Азия: икономика и политика издателство "Фабер", В.Т., 355 стр., ISBN: 978-954-400-016-5

Матеев, Илиян (2005) Източна Азия: икономическа интеграция издателство "Фабер", В.Т., 240 стр., ISBN: 954-775-439-4

Матеев, Илиян (2003) Източна Азия: кратка икономическа характеристика на страните от региона издателство "Парадигма", София, 189 стр., ISBN: 954-9536-87-4

Матеев, Илиян (2018) Икономика и външноикономически връзки на Тайван в началото на ХХI век Международна научна конференция "Интеграционни процеси в глобалната икономика", посветена на 25-годишнината на катедра "Международни икономически отношения", Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов, 11-12 май 2018 г., стр.294-300, ISBN (Online) 978-954-23-1667-1; ISBN (Print) 978-954-23-1666-4

Матеев, Илиян (2010) Икономиката на Унгария от разпадането на Австро-Унгарската империя до наши дни: развитие и резултати сборник трудове „България и българите в Европа”, Съюз на учените в България, клон Велико Търново, 17 октомври 2009 г., изд.„Фабер”, Велико Търново, стр. 245-257, ISBN: 978-954-400-301-2

Матеев, Илиян (2011) Икономиката на Чешката република от разпадането на Австро-Унгарската империя до наши дни - развитие и резултати сборник трудове „Дни на науката '2010”, Съюз на учените в България, клон Велико Търново, 21 май 2010 г. , изд.„Фабер”, Велико Търново, том 2, стр.191-197, ISSN: 1314-2283

Матеев, Илиян (2016) Икономическата интеграция в „Арабския свят”: условия, развитие и резултати Международна научна конференция: „Човешки ресурси, лидерство и организационен мениджмънт”, Европейски център за бизнес, образование и наука, Международен конферентен център за наука и изкуства „Замъка”, Созопол, 24-26 юни 2016 г., стр. 401-415, ISSN: 2367-9468 (Online); ISSN: 2367-945X (Print)

Матеев, Илиян (2014) Икономическата интеграция в Западна Африка сборник трудове „Дни на науката '2013”, Съюз на учените в България, клон Велико Търново, май 2013 г., изд.„Фабер”, Велико Търново, стр. 492-499, ISSN: 1314-2283

Матеев, Илиян (2017) Икономическата интеграция в Източна Африка Сборник трудове „Дни на науката '2016”, Съюз на учените в България, клон Велико Търново, май 2016 г., изд.„Фабер”, Велико Търново, стр.128-135, ISSN 1314-2283

Матеев, Илиян (2018) Икономическата интеграция в Централна Африка сборник трудове „Дни на науката '2017”, Съюз на учените в България, клон Велико Търново, 31 май 2017 г., стр.236-242, ISSN 1314-2283

Матеев, Илиян (2008) Икономическата реформа в Китай списание "Международни отношения", бр. 5-6, София, стр. 192-206, ISSN: 0324-1092

Матеев, Илиян (2017) Икономически връзки на АСЕАН с Китай Международна научна конференция: „Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа”, Институт „Конфуций”, клон Велико Търново, 11-12 ноември 2016 г., стр.140-149, ISBN: 978-619-00-0592-6

Матеев, Илиян (2018) Икономически връзки на Европейския съюз с Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН) Списание за наука "Ново знание" - ВУАРР, Пловдив, стр.43-51, ISSN: 2367-4598 (Online); ISSN: 1314-5703 (Print)

Матеев, Илиян (2018) Икономически връзки на Европейския съюз с Китайската народна република Международна научна конференция: "Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Източна и Централна Европа", Институт „Конфуций”, клон Велико Търново, 13-14 октомври 2017 г., стр.166-180, ISBN: 978-619-00-0745-6

Матеев, Илиян (2005) Икономически организации в Азиатско-тихоокеанския регион списание "Международни отношения", бр. 5, София, стр. 67-82, ISSN: 0324-1029

Матеев, Илиян (2005) Икономически отношения на Европейския съюз с източноазиатските държави списание "Икономическа мисъл", бр.5, София, стр. 80-94, ISSN: 0013-2993

Матеев, Илиян (2014) Икономическо и политическо развитие на Тайван от края на Втората световна война до наши дни списание "Международни отношения", стр.115-128, ISSN: 0324-1092

Матеев, Илиян (2008) Икономическо развитие на Източна Азия през втората половина на ХХ век списание "Социално-икономически анализи", книга 2, В.Т., стр. 78-88, ISSN: 1313-6909

Матеев, Илиян (2015) Икономическото проникване на Китай в Западните Балкани: условия, развитие и резултати BULLETIN International Information Center for Balkan Studies - CIBAL, VOLUME XVI, Number 1, стр.15-19, ISSN: 1314-8869

Матеев, Илиян (2009) Икономическото чудо на Република Корея: генезис, развитие и резултати списание "Международни отношения", бр. 2, София, стр. 119-128, ISSN: 0324-1092

Матеев, Илиян (2009) Индонезия - икономическият гигант на АСЕАН списание "Икономика", бр. 3, София, стр. 84-87, ISSN: 1312-2428

Матеев, Илиян (2007) Интеграцията в Югоизточна Азия – 40 години от основаването на АСЕАН списание "Международни отношения", бр. 3, стр. 35-52, ISSN: 0324-1092

Матеев, Илиян (2007) Китай и Източна Азия „България в Европейския съюз – първи стъпки”, ВТУ „Св.св.Кирил и Методий”, Велико Търново, 25-27 май 2007 г., изд.„ГорексПрес”, София, 2007 г., стр. 201-205, ISBN: 978-954-616-185-X

Матеев, Илиян (2017) Международна икономика Издателство "Талант"; ЦДО при ВУАРР; Предпечат и печат: "Фабер", 183 стр., ISBN: 978-619-203-183-1

Матеев, Илиян (2010) Периоди на възход и модернизация на Япония списание "Международни отношения", бр. 1-2, София, стр. 171-204, ISSN: 0324-1092

Матеев, Илиян (2002) Преходът към пазарна икономика в Китай „Икономическа и институционална промяна при прехода към реално функционираща пазарна икономика”, УНСС, София, 30 ноември 2001 г., Университетско изд.„Стопанство”, София, 2002 г., стр. 212-215, ISBN: 954-494-481-8

Матеев, Илиян (2011) Пример за качествена промяна в икономиката на страна от „Третия свят" през втората половина на ХХ и началото на ХХI век Съвременни измерения на качеството във висшето образование, изд.„Ай анд Би”, В.Т., 2011 г., 131 стр. (Т.3/стр.44-65), ISBN: 978-954-9689-64-8

Матеев, Илиян (2010) Развитие на икономиката и международната търговия в новите страни-членки на ЕС Макроикономически аспекти на стабилността в новите страни-членки на Европейския съюз, издателство "Фабер", В.Т., 193 стр. (Трета глава/стр.60-140), ISBN: 978-954-400-288-6

Матеев, Илиян (2009) Регионални интеграционни обединения издателство "Фабер", В.Т., 231 стр., ISBN: 978-954-400-195-7

Матеев, Илиян (2012) Регионални пазари и международни търговски операции Център за евроинтеграция и култура при ВУАРР; Издателство "Фабер", 166 стр., ISBN: 978-619-7048-08-7

Матеев, Илиян (2005) Ролята на Япония в Югоизточна Азия „Световно стопанство и глобализация”, Икономически университет, Варна, 2 8-29 октомври 2005 г., Изд.къща „Стено”, Варна, 2005 г., стр. 44-51, ISBN: 954-449-252-6 (Част II)

Матеев, Илиян (2010) Сингапур - финансовият център на АСЕАН списание "Икономика", бр. 1, София, стр. 76-81, ISSN: 1312-2428

Матеев, Илиян (2017) Страни-членки на АСЕАН Издателство "Фабер", 303 стр., ISBN: 978-619-00-0587-1

Матеев, Илиян (2007) Създаването на Азиатски валутен фонд - утопия или бъдеща реалност списание "Икономика", бр. 1, София, стр. 75-77, ISSN: 1312-2428

Матеев, Илиян (2003) Тенденции в развитието на петролния бизнес „Маркетингът през ХХІ век: тенденции, проблеми, перспективи”, Варна, Икономически университет, „Университетско издателство”, стр. 195-199, ISBN: 954-21-0174-0

Матеев, Илиян (2012) Третият център на световната икономика: Китай-Япония-Корея Издателство "Фабер" , 200 стр., ISBN: 978-954-400-812-3

Матеев, Илиян (2011) Южноазиатската асоциация за регионално сътрудничество: създаване, развитие, противоречия и резултати сборник трудове „Дни на науката '2011”, том 2, Съюз на учените в България, клон Велико Търново, 27 май 2011 г., изд.„Фабер”, Велико Търново, стр. 74-81, ISSN: 1314-2283

Мингова, Анелия (2011) Българско гражданско процесуално право. 9. преработено и допълнено издание. С., Сиела, 2011.

Мингова, Анелия (1993) Участието на съищци по искове за отмяна на решения на органи на търговски дружества и кооперации списание "Търговско право", № 6

Митов, Георги (2012) Създава ли достатъчна гаранция за правото на справедлив процес възможността за възобновяване на наказателното дело, когато касационният съд е приложил закон за еднакво или по-леко наказание De jure, 2012, № 1, 39-43

Мутафова, Красимира (2001) Българите в османската правна система (втората половина на ХV –ХVI в.) // България, българите и техните съседи през вековете. Изследвания и материали от международната научна конференция в памет на доц. Христо Коларов. ’30-31 октомври 1998 г. Ред. Й. Андреев, Кр. Мутафова, М. Младенов. Велико Търново : УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2001, с. 261–281. Велико Търново

Наама, Карим (2016) Арабската Пролет и ролята на социалните мрежи в АР Египет. Сп. Социално-икономически анализи, Стопански Факултет, ВТУ"Св.св. Кирил и Методий", книга 1/2016 (9)

Павлов, Пламен (2010) Българите в чужбина – дезинтеграция, асимилация или консолидация? – Демографската катастрофа. Русе, “Ахат”, 2010, 219-230. В интернет: http://bgdemography.eu/index.php/publikatzii/92-balgarite-v-chuzhbina-dezintegratziya-asimilatziya-ili-konsolidatziya Русе

Павлова, Илиана (2015) Social Semantic Journalism: социална журналистика – семантичен уеб Медиите на 21. век: онлайн издание за изследвания, анализи, критика на медиите, връзките с обществеността и рекламата, http://www.newmedia21.eu. ISSN 1314-3794 Публикувано на 03.11.2015 г. Обем - 25 стандартни страници.

Павлова, Илиана (2015) Роботът журналист Нови медии, аудитории, бизнесмодели. Серия Обществени комуникации 5. Катедра по журналистика и масови комуникации на ШУ "Еп. К. Преславски", Изд. Фабер, с. 92 – 102. ISBN: 978-619-00-0354-0

Павлова, Янка (2016) Овластяване на потребители на център за настаняване от семеен тип за лица с умствена изостаналост Издателсво "Ай анд Би", 2016г., Велико Търново

Панушев, Емил (2017) Външноикономическата ориентация на България в условията на членство в Европейския съюз и участие в глобалните стойностни вериги. – сп. Списание на БАН, кн. 3, 2017, с. 59-65. София

Панушев, Емил (2017) Външнотърговски отношения на България с Македония. – В: „ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ДЪЛГОВА КРИЗА ВЪРХУ ПРОЦЕСИТЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ИНТЕГРАЦИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ“, ИМПЛИКАЦИИТЕ ОД ЕВРОПСКАТА ДОЛЖНИЧКА КРИЗА ВРЗ ПРОЦЕСИТЕ НА ЕКОНОМСКАТА ИНТЕГРАЦИJА ВО ЕВРОПСКАТА УНИJА, БАН, МАНУ, София, ГорексПрес, 2017, с. 204-212 [212 стр.] София, Съвместна публикация на БАН и МАНУ.

Пенов, Сашо (2014) Встъпително поздравление публикувано в сборник „135 години български парламентаризъм /Научната конференция „135 години български парламентаризъм”, организирана от Народното събрание, Историческия факултет при Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” и юридическите факултети на Великотърновския университет и Софийския университет сборник „135 години български парламентаризъм“ , София, Сиби

Пенов, Сашо (2012) Доклад по повод честване на 120г. от създаването на Юридическия факултет при СУ „Св. Кл. Охридски“ и началото на юридическото образование в България. Алманах на Юридически факултет на СУ “Св. Кл. Охридски

Пенов, Сашо (2013) Научна конференция „100г. от създаването на Върховния административен съд“ проведена на 17.10.2013г., встъпително поздравление Сборник “100г. върховен административен съд“

Пенов, Сашо (2014) Принципът на законоустановеност на данъциите и таксите в практиката на Върховния административен съд Сборник доклади от научна конференция в СУ “Св. Кл. Охридски“ Юридически факултет 17.10.2013г.: „100г. Върховен административен съд“ София Университетско издателство

Пенов, Сашо (2013) Принципът на законоустановеност на данъчните задължения в Република България в практиката на Конституционния съд Сборник: Римско и съвременно публично право, София, Университетско издателство

Пенчева, Ивалинка (2007) Организационно поведение В. Търново: Абагар, 2007, с. 212. ISBN978-954-427-723-9.

Пенчева, Пламена (2013) Знания, умения и качества на мениджъра в сферата на висшето образование. Първи научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ”Св. св. Кирил и Mетодий”

Петков, Емилиян (2009) Development and Implementation of NURBS Models of Quadratic Curves and Surfaces Serdica Jurnal of Computing

Петров, Петър (2016) Petrov, Petar Stefanov. Economic Theories. ВУАРР, Център за дистанционно обучение, 2016, http://e-uard.bg/mmm/, ISBN 978-619-203-039-1,

Петров, Петър (2014) Петров, П., П. Петков. Икономически теории, ВУАРР, Център за дистанционно обучение, 2015, http://e-uard.bg/mmm/, ISBN 978-619-203-143-5

Петров, Петър (2015) Петров, П., П. Петков. Икономически теории. ВУАРР, Център за дистанционно обучение,2015, ISBN 978-954-9498-26-4

Петров, Петър (2013) Петров, П., П. Петков. Съвременни икономически теории. ВУАРР Център за дистанционно обучение, Велико Търново, 2013, ISBN 978-619-7048-21-6.

Петров, Петър (2012) Петров, П., П. Петков. История на икономическите учения. ВУАРР, Център за дистанционно обучение, Велико Търново, 2012, ISBN 978-954-9498-84-4

Петрова, Мариана (2011) “E-justice - the guarantee of an effective judicial system. Initiatives in Bulgaria” REVISTA NAŢIONALĂ DE DREPT (Publicaţie periodică ştiinţifico-practică), Universitatea de Stat din Moldova, Chisinau, Moldova, nr.10-11 (133-134), pp. 169-173, 2011

Петрова, Мариана (2013) Implementation of information system of enforcement in Bulgaria, according to the Law on Private Enforcement Information Technologies, Management and Society, ISSN 1691-2489, 2013, Volume 6, No. 1, 39 – 45, ISMA university, Riga, Latvia

Петрова, Мариана (2017) Information system for calculating the workload of judges in Bulgaria - one year later: goals and results Proceedings of the 20th International Conference on Information Technology for Practice 2017, Ostrava: VSB - Technical University of Ostrava, 2017, p.297-305

Петрова, Мариана (2013) Internet-presence and internet-exposure of the courts in Bulgaria VI International Scientific Conference "Innovations in technology and education", May, 2013, v. 2, KuzGTU, Belovo, Russia

Петрова, Мариана (2017) Security challenges in education, І Міжнародній науково-практичній конференції «Перспективи розвитку наукових досліджень у контексті глобалізаційних змін: освіта, політика, економіка, міжкультурна комунікація». Міжнародної науково-практичної конференції науковців, викладачів та аспірантів; м. Сєвєродонецьк, 26-27 травня 2017 р. / За заг. ред. Крсек О. Є. — Сєвєродонецьк: вид-во СНУ iм. В. Даля. 2017, – 260 с., с. 63-68

Петрова, Мариана (2011) The Bulgarian Electronic Government in 2011 – Challenges and Prospects, Revista Naţională De Drept, Universitatea de Stat din Moldova Revista Naţională De Drept, Universitatea de Stat din Moldova, Chisinau, Moldova, r.9 (132), 2011, ISSN 1811-0770, pp. 13-18

Петрова, Мариана (2015) ВИДЕОКОНФЕРЕНТНИ ВРЪЗКИ – ИНСТРУМЕНТИ ЗА Е-ПРАВОСЪДИЕ В ЕС И БЪЛГАРИЯ НВУ „В. Левски”, Университетска научна конференция 16-17.07.2015, ISSN 2367-7481, Велико Търново, с. 432-441

Петрова, Мариана (2015) Инструменти и автоматизирани функционалности в европейското електронно правосъдие НВУ „В. Левски”, Университетска научна конференция 16-17.07.2015, ISSN 2367-7481, Велико Търново, с. 442-447

Петрова, Мариана (2012) Методи за управление и анализ на информационния риск Издател, ВТУ, УниБИТ, бр.1-2, 2012, стр.39-45

Проданов, Николай (2007) Правни проблеми на организацията и управлението на националната сигурност Шумен

Рабохчийска, Мариета (2015) „Размислите” на Европейската комисия и Европейския парламент върху консулската закрила за граждани на Съюза в чужбина. В: 15 години Катедра „Европеистика”. Юбилеен сборник. С., Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, с. 113-124, ISBN: 978-954-07-3960-1.

Рабохчийска, Мариета (2002) 50 най-важни решения на Съда на Европейските общности (с коментари)(Състав. и науч. ред.: Ат. Семов). С., Институт по международно право, 268 с., ISBN: 954-91265-1-X.

Рабохчийска, Мариета (2009) Restrictive Measures Imposed by the European Union – a Legal Instrument for Foreign Policy. Bulgarian Journal of International Law, vol. 1, No. 1, pp. 68-91.

Рабохчийска, Мариета (2012) Right to Diplomatic and Consular Protection of European Union Citizens Abroad. В: Трудове по международно право. Т. VII. [Юбилейно издание по случай 50-годишнината на БАМП и 75-я конгрес на Световната асоциация по международно право (ILA), София, 2012]. С., с. 113-127, ISSN: 0861-0541.

Рабохчийска, Мариета (2008) The Eastern Dimension of the ENP: Interaction Between Legal and Political Instruments. In: The European Neighbourhood Policy: Time to Deliver, ed. by Krassimir Y. Nikolov. Sofia, BECSA, pp. 109-130, ISBN: 978-954-9543-14-8.

Рабохчийска, Мариета (2009) Дипломатическо представителство на Европейския съюз. Международни отношения, № 3, с. 15-37, ISSN: 0324-1092.

Рабохчийска, Мариета (2004) Докладът „Тиндеманс” и Договорът за конституция на Европа – преосмислени европейски идеи. Международни отношения, № 5-6, с. 69-87, ISSN: 0324-1092.

Рабохчийска, Мариета (2004) Институционалният баланс в Европейския съюз. В: Конвент за бъдещето на Европейския съюз. С., Институт „Отворено общество“, с. 200-236, ISBN: 954-9828-25-5.

Рабохчийска, Мариета (2007) Конституцията за Европа – радикален скок или осъзната еволюция? В: Конституцията за Европа и националните конституции. С., с. 331-351, ISBN: 978-954-07-2627-4.

Рабохчийска, Мариета (2008) Лисабонският договор – умело предоговорена Конституция за Европа? Международни отношения, № 4, с. 99-123, ISSN: 0324-1092.

Рабохчийска, Мариета (2012) Механизми за контрол по многостранните международни договори в областта на ядреното разоръжаване. В: Право, управление и медии през XXI век. Т.1. [Юбил. сб. от Междунар. науч. конфер. по случай 20-год. на Правно-ист. фак. на ЮЗУ, Благоевград, 16-17 май, 2012 г.]. Благоевград, с. 369-378, ISBN: 978-954-680-838-7.

Рабохчийска, Мариета (2007) Моите нови права след 1 януари 2007 г. България в Европейския съюз. С., Министерство на държавната администрация и административната реформа, с. 8-15

Рабохчийска, Мариета (2012) Моите права като европейски гражданин в чужбина. В: Аз съм гражданин на Европейския съюз. Учебно помагало. С., Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, с. 124-137, ISBN: 978-954-07-3392-0.

Рабохчийска, Мариета (2017) Неуспешните проекти за създаване на Европейски съюз. Международни отношения, № 3, с. 37-49, ISSN: 0324-1092.

Рабохчийска, Мариета (2011) Отношения на Европейския съюз с международните организации. Международни отношения, № 5-6, с. 31-45, ISSN: 0324-1092.

Рабохчийска, Мариета (2012) Поглед върху два нови тома с научни изследвания в областта на международното и европейското право. Съвременно право, № 2, с. 68-72, ISSN: 0861-1815.

Рабохчийска, Мариета (2016) Политиката за съседство като инструмент на външните отношения на Европейския съюз. С., Сиела, 256 с., ISBN: 978-954-28-2064-2

Рабохчийска, Мариета (2009) Правното положение на Европейската общност и Европейския съюз в системата на международните отношения. СУ "Св. Климент Охридски", Юридически факултет.

Рабохчийска, Мариета (2004) Правосубектността на Европейския съюз. Опростяване на инструментите и процедурите на ЕС. В: Конвент за бъдещето на Европейския съюз. С., Институт „Отворено общество“, с. 14-44, ISBN: 954-9828-25-5.

Рабохчийска, Мариета (2011) Привилегии и имунитети на Европейския съюз. Международна политика, № 2, с. 142-147, ISSN: 1312-5435.

Рабохчийска, Мариета (2017) Развитие на правната уредба на общата външна политика и политика на сигурност на Европейския съюз от Маастрихт до Лисабон. Норма, № 5, 39-73, ISSN: 1314-5126

Рабохчийска, Мариета (2017) Способността на Европейския съюз за разрешаване на конфликти в региона на Южен Кавказ: много шум за нищо? Списание „Дипломация“, Дипломатически институт, МВнР, № 19, с. 47-59, ISSN: 1313-6437. Публикувано в същото списание и на английски език, с. 217-228.

Рабохчийска, Мариета (2013) Универсални международноправни механизми за закрила на правата на човека. В: Римско и съвременно публично право. Сборник статии и доклади. С., Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, с. 477-492, ISBN: 978-954-07-3477-4.

Рабохчийска, Мариета (2012) Членството на Европейския съюз в международните организации ФАО и СМО. Международни отношения, № 3, с. 13-25, ISSN: 0324-1092.

Рабохчийска, Мариета (2014) Южнокавказкото направление в политиката на добросъседство на ЕС – проблеми и предизвикателства. В: Европейският съюз на кръстопът. С., СУ „Св. Климент Охридски” и Фондация „Ханс Зайдел”, с. 234-243, ISBN: 978-954-8702-30-0. (Публикувано и в списание „Дипломация“, Дипломатически институт, МВнР, № 11, с. 71-77, ISSN: 1313-6437. Публикувано в същото списание и на английски език, с. 189-195).

Русева, Мая (1999) Социалната педагогика пред екзистенциален проблем (За хуманизма като съвместимост на социалността със свободата). Велико Търново: Faber,1999, ISBN 9549541290

Сарафов, Павел (2017) СЪОТНОШЕНИЕ МЕЖДУ СПОСОБИТЕ ЗА ЗАЩИТА НА ВЕЩНИТЕ ПРАВА Сборник от Юбилейна международна научна конференция "Приложение на конституционните принципи в публичното и частното право", 06-06.10.2016 г., гр. Велико Търново, УИ "Св. Св. Кирил и Методий"

Сивков, Цветан (2012) Pacta sunt servanda и административният договор международна конференция „Римско и съвременно публично право”, София, 21.05.2012 г.

Сивков, Цветан (2013) Административно право и административен процес Плевен, 2013, 240 с., ISBN 978-954-756-141-0

Сивков, Цветан (2015) Административно право. Специална част. Курс лекции. София, Сиби, 2015, 288 с., ISBN 978-954-730-956-2

Сивков, Цветан (2015) Ефективност на държавното управление De jure, 2015, № 1, ISSN 1314-2593, online-ISSN 2367-8410

Сивков, Цветан (2018) За административните и икономическите методи на държавно управление В: Актуални проблеми на позитивното право в контекста на членството на Република България в Европейския съюз. Велико Търново, Фабер, 2018, с. 31-36, ISBN 978-619-00-0788-3

Сивков, Цветан (2011) Измененията на ЗУТ от края на 2010 г. De jure, 2011, № 1

Сивков, Цветан (2010) Контролна дейност, контрол и надзор Сб. “Право и език”, УИ “Св. Климент Охридски”, София, 2010

Сивков, Цветан (2015) Концентрация в държавното управление Национална конференция «Законът на правото или правото на закона», НБУ, ноември 2015 г.

Сивков, Цветан (2013) Координацията – метод при осъществяването на централизацията и децентрализацията в държавното управление София, УИ, „Св. Климент Охридски”, 2013, 72 с., ISBN 978-954-07-3437-8

Сивков, Цветан (2012) Координацията в държавното управление – юридическа характеристика De jure, 2012, № 2, ISSN 1314-2593, online-ISSN 2367-8410

Сивков, Цветан (2014) Правото на град De jure, 2014, № 2, ISSN 1314-2593, online-ISSN 2367-8410

Сивков, Цветан (2016) Промени в гл. 19 на ЗУТ според измененията в закона от края на 2015 г. De jure, 2016, № 2, ISSN 1314-2593, online-ISSN 2367-8410

Сивков, Цветан (2015) Публично-частните партньорства – предизвикателство пред административноправната наука и практика Предизвикателства пред развитието на публично-частните партньорства в Югоизточна Европа, София, 21.04.2015 г.

Сивков, Цветан (2012) Споразумението и принципите в АПК De jure, 2012, № 1, ISSN 1314-2593, online-ISSN 2367-8410

Сивков, Цветан (2012) Споразумението по АПК София, Сиела, 2012, 188 с., ISBN 978-954-28-1155-8

Сивков, Цветан (2010) Споразумението пред съд според Адмнистративнопроцесуалния кодекс De jure, 2010, № 1

Сивков, Цветан (2016) Уредбата на административния договор в Административнопроцесуалния кодекс международна научно-приложна конференция "Предизвикателства пред финансово управление и контрол на средствата от Европейския съюз", СУ, 11 ноември 2016 г.

Сивков, Цветан (2015) Централизация и децентрализация в държавното управление София, 2015, 224 с., ISBN 978-954-91117-4-3 (печатно издание), ISBN 978-954-91117-5-0 (електронно издание)

Сивков, Цветан (2015) Централизацията, концентрацията и деконцентрацията в държавното управление De jure, 2015, № 2, ISSN 1314-2593, online-ISSN 2367-8410

Стамболиев, Огнян (1986) Атакуване на нищожните съдебни решения по граждански дела Правна мисъл, № 6

Стамболиев, Огнян (2008) Принципи на гражданския процес Правна мисъл, № 1, 2008.

Стефанов, Цанко (2014) „Алтернативни източници за финансиране и повишаване конкурентоспособността на предприятията от област Велико Търново” Сборник доклади от Трети научен семинар по проект „Развитие на академичния състав на Св. св. Кирил и Методий чрез повишаване мотивацията на младите хора за научна работа”, Издателство „Фабер”, Велико Търново, 2014, 147 – 156 стр., ISBN 978-619-00-0037-2

Стефанов, Цанко (2012) „Възможности за повишаване на конкурентоспособността в сферата на туризма за област Велико Търново, залегнати в областната стратегическа рамка” „Здравният туризъм – стратегическият потенциал на България”, Черноморски туристически форум Варна 2012, Издателство Славена, Варна, 2012, 183 – 189 стр., ISBN 978-954-579-945-7

Стефанов, Цанко (2012) „Икономическо развитие и възможности за повишаване на фирмената конкурентоспособност, заложени в приоритетните цели на основните стратегически документи на област Велико Търново” Академично списание „Управление и образование”, кн. 1, том 8, Бургаски университет „Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас, 2012, 58 – 62 стр., ISSN 13126121

Стефанов, Цанко (2015) „Нашите градинарски дружества“ В: Гешов (1899) „Думи и дела“ - Методология на научните изследвания: Учебни разработки, 2015/2, 12 – 13 стр., ISSN 1312-5079 DP 01/2015

Стефанов, Цанко (2017) „Областната стратегия за развитие – ключ за успех на териториалната единица“ сп. "Индустриален мениджмънт", бр. 1, 2017, Изд. на ТУ-София, стр. 88 - 96, ISSN 1312-3793

Стефанов, Цанко (2013) „Оперативната програма за развитие на сектор Рибарство и нейната роля за повишаване на фирмената конкурентоспособност в област Велико Търново” Девета международна научна конференция на младите учени „Икономиката на България в променяща се политическа, социална и икономическа среда”, УНСС, София, 04.11.2013 г., стр. 721 - 728, ISBN 978-954-8590-43-3

Стефанов, Цанко (2015) „Организиране на растежа и иновациите“ В: „Модерната фирма“ - Методология на научните изследвания: Учебни разработки, 2015/2, 37 – 38 стр., ISSN 1312-5079 DP 01/2015

Стефанов, Цанко (2006) „Отчитане на бизнескомбинациите” Международна научно-практическа конференция 2 – 4 юни 2006 г. „България в Европа – 2007”, ГорексПрес, София, 2006, стр. 340 - 352, ISBN-10: 954-616-170-5, ISBN-13: 978-954-616-170-3

Стефанов, Цанко (2003) „Отчитане на търговската репутация” сп. „Счетоводство плюс ...”, бр. 3/2003 г., ОРКП „Мисъл”, София, 2003, стр. 19 - 21, ISSN 1311-0497

Стефанов, Цанко (2012) „Повишаване конкурентоспособността на фирмите от област Велико Търново и област Габрово чрез ефективно усвояване на средствата от Оперативна програма Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 - 2013” Сборник доклади от Международна научна конференция по случай 15 години от основаването на катедра „Маркетинг” – „Маркетингът – реалност и проекции в бъдещето” 28 – 29 юни 2012 г., Икономически университет Варна, Издателство „Наука и икономика”, Варна, 2012, 328 – 336 стр., ISBN 978-954-21-0615-9

Стефанов, Цанко (2004) „Преминаването към международните счетоводни стандарти – необходимост или преждевременна стъпка” Международна научно-практическа конференция „Национална идентичност и евроинтеграция” 5 – 6 юни 2004 г., ГорексПрес, София, 2004, ISBN 954-616-139-X

Стефанов, Цанко (2007) „Приемането на България в Европейския съюз – предизвикателствата пред счетоводната професия” Юбилейна научно-практическа конференция 25 – 27 май 2007 г. „България в Европейския съюз: първи стъпки”, ГорексПрес, София, 2007, ISBN 978-954-616-185-7

Стефанов, Цанко (2013) „Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 и нейната роля за повишаване на фирмената конкурентоспособност в област Велико Търново” Сборник доклади от Втори научен семинар по проект „Развитие на академичния състав на Св. св. Кирил и Методий чрез повишаване мотивацията на младите хора за научна работа”, Издателство „Фабер”, Велико Търново, 2013, 230 – 237 стр., ISBN 978-954-400-985-4

Стефанов, Цанко (2017) „Развитието на социалните услуги в област Велико Търново – от проучването на потребностите до стратегическото планиране“ Сборник с доклади „Дни на науката 2016“, Съюза на учените в България - клон Велико Търново, стр. 166 - 175Издателство "Фабер", 2017, ISSN 1314-2283

Стефанов, Цанко (2008) „Ролята на консултантските организации в процеса на усвояване на безвъзмездната финансова помощ от фондовете на Европейския съюз” Юбилейна научно-практическа конференция, посветена на 45 годишнина от създаването на Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий” 30 – 31 май 2008 г. „България в Европейския съюз: първи резултати”, ГорексПрес, София, 2008, стр. 301 - 305, ISBN 954-616-139-X

Стефанов, Цанко (2010) „Специфичният микс на мрежовия маркетинг” Дни на науката 2009, Фабер, Велико Търново, 2010, стр. 85 - 94, ISBN 978-954-400-276-2

Стефанов, Цанко (2011) „Състояние и възможности за развитие на туризма в област Велико Търново” Юбилейна научно-практическа конференция с международно участие „Съвременни измерения на търговския бизнес – комуникация между наука и практика”, Свищов, 12 – 13 май 2011 г., Академично издателство „Ценов” – Свищов, 2011, стр. 324 - 330, ISBN 978-954-23-0593-4

Стефанов, Цанко (2015) „Туристическият сектор в област Велико Търново – състояние и перспективи за развитие” сп. „Социално-икономически анализи”, Книга 6, 2013 - 2014, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2015, 49 – 54 стр., ISSN 1313-6909

Стефанов, Цанко (2014) „Фактори и елементи на конкурентоспособността на фирмите” Издателство „Фабер”, Велико Търново, 2014, 125 – 244 стр., ISBN 978-619-00-0002-0

Стефанов, Цанко (2014) „Фирмена конкурентоспособност чрез ефективно усвояване на средства от оперативните програми в област Велико Търново” Сборник доклади от Юбилейна международна научна конференция „50 години ВТУ Св. св. Кирил и Методий”, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2014, 192 – 200 стр., ISBN 978-954-524-970-9

Стефанов, Цанко (2017) Modern aspects of the Bulgarian economy in the EU context Сборник материалов V Международной научно-практической конференции "АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ, ФИНАНСОВЫХ И КРЕДИТНЫХ СИСТЕМ", 8 сентября 2017 года, г. Белгород, Россия, стр. 262 - 265, ISBN 978-5-9571-2379-8

Стефанов, Цанко (2017) Мрежовият маркетинг и неговите последователи Сборник с доклади от Международна научна конференция, посветена на 20 години от създаването на катедра Маркетинг при Икономически университет – Варна "Маркетингът – опит и перспективи", Варна, 29-30 юни 2017 г., стр. 354 - 362, ISBN 978-954-21-0931-0

Стефанов, Цанко (2013) Програмата за трансгранично сътрудничество България - Румъния 2007 - 2013 г. - фактор за повишаване на фирмената конкурентоспособност в област Велико Търново” Десета юбилейна международна конференция „Членството на България в Европейския съюз: шест години по-късно”, УНСС, София, 11.10.2013 г., Издателски комплекс - УНСС, стр. 289 - 295, ISBN 978-954-644-665-7

Стефанов, Цанко (2017) Синергия и конкурентоспособност на българските предприятия Списание на БАН, 3/2017, стр. 5 - 15

Стоянов, Иван (0) Анализ на изследване на отделен случай на дете настанено в приемна грижа

Таков, Кристиан (2015) Обзор на деликтното право в Република България за 2015 г. В Yearbook Tort and Insurance Law, European Tort Law 2012 (заглавие на английски език: “Bulgaria”), pp. NNN, ISBN NNN

Тасевска, Даниела (2011) Как да работим с агресивни деца в предучилищна възраст В: Издателство РААБЕ – България, ЕООД, 2011.

Тасевска, Даниела (2010) Модел за групова психокорекционна работа с малолетни и непълнолетни извършители на противообществени прояви и престъпления (програмен подход „Имам избор”) В: Йонкова, К. /съст./ Психология 2010: актуални въпроси. Колективна монография, УИ, Велико Търново, 2010, ISBN: 978-954-524-766-8

Тасевска, Даниела (2013) Модел за експериментално проучване на блинд шаха върху когнитивните функции и социалната интеграция на зрящи и незрящи децав средна училищна възраст. В: Диоген "Психология 2012" /съст. Даниела Тасевска/, В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2013, с. 7-40, ISBN 978 - 954 - 524 - 893 - 1

Тасевска, Даниела (2013) Проектно ориентирано обучение: смисъл, технология, ефекти. В: Диоген "Психология 2013" /съст. Велислава Чавдарова/, В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2013, с. 7-23, ISBN 978 - 954 - 524 - 923 - 5

Тасевска, Даниела (2009) Психологически аспекти на уменията за създаване на лична социална мрежа при младежи, напускащи социална институция. В: Маджаров, Г. /съст./ Психология 2009, Колективна монография, УИ, Велико Търново, 2009, ISBN: 978-954-524-723-1

Тютюнджиев, Иван (2011) Стопанска история на България / Ред. Владимир Владов, науч ред. Иван Тютюнджиев. – В. Търново : Ровита, 2011. – 204 с. (в съавт. с А. Костов, Пл. Павлов, М. Палангурски, Ив. Лазаров, Ив. Русев) Авторска част : Стопанско развитие на българските земи през ХV – ХVІІ в., с. 49-87. В. Търново

Христова, Христина (2017) "Старбъкс": наративи на корпоративното гражданство сп. "Съвременна хуманитаристика" - научно списание на Бургаския свободен университет. ISSN 1313-9924, бр.1/2017, с. 6 - 17

Христова, Христина (2017) Фестивалът в развитието на културните индустрии STUDIA PHILOLOGICA UNIVERSITATIS VELIKOTARNOVENSIS, 2017,Том 36, бр. 2, ISSN 2534-9236, c. 25-38

Хънтов, Владимир (2006) О современном содержании одного из лексических значений слова гражданин в русском и в болгарском языках Девятый международный симпозиум МАПРЯЛ 2006. Доклады и сообщения. Велико-Тырново. 5-8 апреля 2006 г. Велико-Тырново, 2006, стр. 54-57. ISBN 978-954-350-026-1.

Хънтов, Владимир (2006) Съвременната словообразувателна връзка етноним-държава в българския език и в руския език. Научни консултанти: проф. д.ф.н. Пенка Димитрова Филкова, доц. д-р Вера Иванова Ченева, доц. д-р Гочо Недев Гочев Университетско издателство “Св.св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2006. ISBN 954-524-534-4. 148 стр.

Хънтов, Владимир (2006) Этнонимы и европейская интеграция The language policy of the EU and European university education. Veliko Turnovo, 5-7 October 2005. // Езиковата политика на Европейския съюз и европейското университетско пространство. Велико Търново, 5-7 октомври 2005 г. Велико Търново, 2006. Първи том, стр. 246-254. ISBN 954-736-142-2.

Цветков, Димитър (2002) A Brief Description of 3P Birnbaum's Model and the Partial Credit Model Internaional Conference on Computer Systems and Technlologies – CompSysTech'2002.

Цветков, Димитър (2004) A Computer Implementation of the Generalized Partial Credit Model Internaional Conference on Computer Systems and Technlologies – CompSysTech'2004

Цветков, Димитър (1999) A Criterion for Permanence and Global Stability in the Periodic n-Competing Species System. Technical Reports of the University of Ioannina, 1999.

Цветков, Димитър (2007) Approximate Parameter Estimation for Mixtures of Vector Autoregressive Stationary Time Series Models Proceedings of the Intrnational Conference on Computer Systems and Technologies, CompSys Tech’07,14-15 June, 2007, Rousse Bulgaria

Цветков, Димитър (2003) Computer Implementation of MMLE/EM Algorithm for Two-Parametric Logistic Model Internaional Conference on Computer Systems and Technlologies – CompSysTech'2003.

Цветков, Димитър (2005) Genetic Algorithm Based Optimization in the Two-Parametric Logistic Model Internaional Conference on Computer Systems and Technlologies – CompSysTech'2005.

Цветков, Димитър (2005) IRT Model with Personal Guesing Levels Internaional Conference on Computer Systems and Technlologies – CompSysTech'2005

Цветков, Димитър (2006) Note on the Clustering Via Gaussian Mixtures Internaional Conference on Computer Systems and Technlologies – CompSysTech'2006

Цветков, Димитър (1999) Note on the Goodwin’s Model. Rousse, 1999.

Цветков, Димитър (2017) Notes on the Parameter estimation of some IRT Models by Means of the EM-Algorithm Proceedings of the Forty Sixth Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, April 9–13, 2017.

Цветков, Димитър (2004) On the Quasi-Newton Training Method for Feed-Forward Neural Networks Internaional Conference on Computer Systems and Technlologies – CompSysTech'2004.

Цветков, Димитър (2016) One Method to Check the Population Homogeneity of a Test Proceedings of the Forty Fifth Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, April 6–10, 2016.

Цветков, Димитър (2008) Parameter Estimation for Finite Mixtures of Generalized Partial Credit Models Internaional Conference on Computer Systems and Technlologies – CompSysTech'2008, Gabrovo, June 2008.

Цветков, Димитър (2007) Parameter Estimation for Finite Mixtures of Partial Credit Models In Proceedings of the Intrnational Conference on Computer Systems and Technologies, CompSysTech’07,14-15 June, 2007, Rousse Bulgaria

Цветков, Димитър (2015) Parameter estimation for the discrete Kolmogorov population dynamics system Proceedings of the Forty Fourth Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, April 2–6, 2015.

Цветков, Димитър (2005) Using Support Vector Machines as a Binary Classifier Internaional Conference on Computer Systems and Technlologies – CompSysTech'2005

Цветков, Димитър (2014) Анализ на някои социални мрежи чрез платформата Gephi НВУ, 2014.

Цветков, Димитър (2006) Един модел за основното уравнение в класическата теория на тестовете Научно-приложна конференция по математика, информатика и компютърни науки, Велико Търново, 2006.

Цветков, Димитър (2014) Един модел за оценка на регионални електронни медии по критерии за ефективност и потребителска удовлетвореност Майски четения на СУБ клон Велико Търново, 2014.

Цветков, Димитър (2004) Един модел за установяване на социална желателност НВУ "Васил Левски", 2004.

Цветков, Димитър (2001) Етнопсихологическо изследване на отношението към справедливостта, истината и лъжата. Психологически форум, 5, София, 2001.

Цветков, Димитър (2005) За измеренията на глобализацията и силата на народния дух в едно етнопсихологическо изследване на село Стакевци, Белорадчишко. Народопсихология и глобализация, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2005.

Цветков, Димитър (2010) Изследване на поасонови временни редове с една точка на промяна чрез смес от разпределения Mathtech2010, Шумен, 2010.

Цветков, Димитър (2001) Исследование личностных особеностей некоторих груп болгарского етноса Ethnos and Cultures on the Balkans, DIOS, 281-296, 2001.

Цветков, Димитър (2006) Класически анализ за надеждност на двоични тестове въз основа на две-параметричния логистичен модел Научно-приложна конференция по математика, информатика и компютърни науки, Велико Търново, 2006

Цветков, Димитър (2003) Компютърна реализация на MMLE/EM алгоритъма три-параметричния логистичен модел Научно-приложна конференция с международно участие "Компютърни науки", в чест на 100 години от рождението на Джон Атанасов, Велико Търново, 2003

Цветков, Димитър (2001) Критерии за надеждност и локална стохастическа независимост Пета Научна Конференция – Интернет Среда за Нови Технологии, Велико Търново, 2001.

Цветков, Димитър (2012) Критерии за подбор на тестови единици при компютъризирано адаптивно тестване Майски четения на СУБ клон Велико Търново, 2012.

Цветков, Димитър (2004) Методи за повишаване производителността при обучение на многослойна права невронна мрежа с използване на метода на спускане по градиента НВУ "Васил Левски", 2004.

Цветков, Димитър (2010) Монте Карло марковски вериги с приложения за статистическа оценка на параметри Майски четения на СУБ клон Велико Търново, 2010.

Цветков, Димитър (2010) Монте Карло марковски вериги с приложения за статистическа оценка на параметри Майски четения на СУБ клон Велико Търново, 2010.

Цветков, Димитър (2001) Описание на алгоритмите "PROX" и "UCON" за модела на Раш Научна конференция, Стара Загора, Юни 2001.

Цветков, Димитър (2001) Описание на алгоритмите PROX и UCON за модела на Раш 40 години Съюз на учените в България – Стара Загора, 2001.

Цветков, Димитър (2009) Основен вероятностен модел в съвременната теория на тестовете Майски четения на СУБ клон Велико Търново, 2009

Цветков, Димитър (2001) Основни принципи и формули в Класическата теория на тестовете Четвърта Научна Конференция – Интернет Среда за Нови Технологии, Велико Търново, 2001

Цветков, Димитър (2001) Основни принципи и формули при някои модели от Съвременната теория на тестовете Четвърта Научна Конференция – Интернет Среда за Нови Технологии, Велико Търново, 2001

Цветков, Димитър (2014) Оценка на IRT модели с индивидуални нива на отгатване чрез платформата BUGS Майски четения на СУБ клон Велико Търново, 2014.

Цветков, Димитър (2014) Оценка на временни редове с точка на промяна чрез платформата BUGS НВУ, 2014.

Цветков, Димитър (2010) Оценка на параметрите в две–параметричния логистичен модел от теория на тестовете Майски четения на СУБ клон Велико Търново, 2010.

Цветков, Димитър (2009) Оценка на параметрите в едно–параметричния логистичен модел от съвременната теория на тестовете Майски четения на СУБ клон Велико Търново, 2009.

Цветков, Димитър (2010) Оценка на параметрите за IRT модел с персонални нива на отгатване чрез Монте Карло методи за марковски вериги Mathtech2010, Шумен, 2010.

Цветков, Димитър (2010) Оценка на параметрите по метода Монте Карло за бинарни модели от теория на тестовете Годишна университетска научна конференция на НВУ "Васил Левски" за 2010 година, Велико Търново, 2010

Цветков, Димитър (2012) Оценки на максимално правдоподобие в някои вероятностни модели от теория на тестовете Майски четения на СУБ клон Велико Търново, 2012.

Цветков, Димитър (2002) Проверка надеждността на скалите на личностния въпросник на Х. Айзенк (EPQ) в армейски условия Сборник трудове от международна конференция "Кинезология 2002".

Цветков, Димитър (2006) Прогностична сила на бал образуващите фактори за приемната кампания в НВУ "Васил Левски" Военно-научен форум'2006, Велико Търново, 2006.

Цветков, Димитър (2001) Психологические аспекты применения современных информационных технологий в системе высшего образования. Инновации в психологии: материалы Инновации в психологии: материалы 1 международных психологических чтений. Бийск, 2001. ISBN 5-85127-262-7

Цветков, Димитър (2008) Статистически методи в психологията Майски четения на СУБ клон Велико Търново, 2008.

Цолова, Камелия (2007) Възражението за лошо воден процес по чл. 223, ал. 2 ГПК Съвр. право, № 3, 16-28.

Цолова, Камелия (2013) Частичният иск Издателство Сиби

Цонкова, Ваня (2016) Нов подход за обучение по "Финансов мениджмънт" Сборник научни трудове от конференция "Финансовата наука - между догмите и реалността", ИУ - Варна

Чакърова-Димитрова, Изабела (2016) „Non bis in idem” в административнонаказателното право на Република България III Международные „Мальцевские чтения”. Право и государство в современном мире: состояние, проблемы, тенденции развития, Белгород, 2016, с. 113-117, ISBN 978-5-906520-56-2

Чакърова-Димитрова, Изабела (2014) Възникване на „non bis in idem”. „Non bis in idem” – принцип, право и задължение. De jure, 2014, № 1, ISSN 1314-2593, online-ISSN 2367-8410

Чакърова-Димитрова, Изабела (2016) Един дискусионен въпрос в производството по оспорване на административни актове „Развитие правового регулирования XXI веке: тенденций и переспективы" Материалы Международной научно-практической конференции, посвящённой 140-летию НИУ«БелГУ» сборник 1, 20-21 октомври 2016 г., Белгородски държавен научно изследователски институт, с. 267-270, ISBN 978-5-906520-70-8

Чакърова-Димитрова, Изабела (2016) Електронното управление като средство на държавното управление De jure, 2016, № 2, ISSN 1314-2593, online-ISSN 2367-8410

Чакърова-Димитрова, Изабела (2018) Критични бележки върху нормативната уредба на административно-наказателната отговорност по чл. 36 от Закона за социалното подпомагане В: "Социално подпомагане - проблеми и перспективи", научно-практическа конференция в чест на 65 годишнина на проф. д-р Красимира Средкова и проф. д-р Емил Мингов, СУ "Св. Климент Охридски", 2017.

Чакърова-Димитрова, Изабела (2018) Критични бележки относно решението на Съда на Европейския съюз от 23.11.2017 г. по съединени дела C-427/16 и C-428/16 В: Актуални проблеми на позитивното право в контекста на членството на Република България в Европейския съюз. Велико Търново, Фабер, 2018, с. 74-79, ISBN 978-619-00-0788-3

Чакърова-Димитрова, Изабела (2017) Налице ли е пряка и непосредствена връзка съобразно чл. 4 от ЗОДОВ между незаконосъобразното наказателно постановление и заплатеното адвокатско възнаграждение в производството по обжалването и отмяната му? Сборник с доклади от Юбилейната международна научна конференция по случай 25 години от създаването на Юридическия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” и 25 години от приемането на Конституцията на Република България, проведена на 6-7.10.2016 г., Велико Търново, УИ, 2017, с. 156-164, ISBN 978-619-208-118-8

Чакърова-Димитрова, Изабела (2015) Основанието за възобновяване на административнонаказателните производства по чл. 70, б. „г” от ЗАНН и принципа „non bis in idem“ De jure, 2015, № 1, ISSN 1314-2593, online-ISSN 2367-8410

Чакърова-Димитрова, Изабела (2017) Относно едноинстанционния съдебен контрол по чл. 215, ал. 7 от ЗУТ De jure, 2017, № 1, ISSN 1314-2593, online-ISSN 2367-8410

Чакърова-Димитрова, Изабела (2014) Относно елемента ’non bis’ от принципа „non bis in idem” De jure, 2014, № 2, ISSN 1314-2593, online-ISSN 2367-8410

Чакърова-Димитрова, Изабела (2012) Относно законосъобразността на някои актове за установяване на публично държавно вземане, издадени от изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие” De jure, 2012, № 1, ISSN 1314-2593, online-ISSN 2367-8410

Чакърова-Димитрова, Изабела (2015) Попада ли чл. 70, б. „г“ от ЗАНН сред основанията за възобновяване по чл. 380 от НПК De jure, 2015, № 2, ISSN 1314-2593, online-ISSN 2367-8410

Чакърова-Димитрова, Изабела (2017) Правният характер на срока за произнасяне по чл. 216, ал. 7 от ЗУТ и правните последици при непроизнасяне в този срок De jure, 2017, № 2, ISSN 1314-2593, online-ISSN 2367-8410

Чакърова-Димитрова, Изабела (2015) Принципът „non bis in idem” в административнонаказателното право на Република България. Защитена дисертация във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”, 23.04.2015 г.

Чакърова-Димитрова, Изабела (2017) Разумният срок в административния процес Велико Търново, Фабер, 2017, 248 с., ISBN 978-619-00-0691-6

Чакърова-Димитрова, Изабела (2016) Споразумението в административното наказване Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция – том 6, НВУ „Васил Левски“, Велико Търново, с. 116-123, ISSN 1314-1937

Чакърова-Димитрова, Изабела (2014) Търновската конституция и значението ѝ за административното наказване В: 135 години от приемането на Търновската конституция. София, Сиби, 2014, с. 404-410, ISBN 978-954-730-891-6

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/