Публикации в научна област/раздел Теория и управление на образованието / Theory and Management of Education


Аркадиев, Димитър (2000) Европейската интеграция и икономическото образование на студентите в България Сб.Взаимодействие между университетите и неправителствените организации по пътя на интеграция с Европейския съюз. Габрово, 2000, с.55-59. ISBN: 954-683-118-2.

Аркадиев, Димитър (2001) Проучване влиянието на териториалната отдалеченост и периода на приема върху количеството на студентите по специалност "Ветеринарна медицина" Bulgarian Journal of Veterinary Medicine, Stara Zagora, Trakia University - Faculty of Veterinary Medicine, vol.4, 2001, supl.1, р. 39-46. ISSN: 1311-1477.

Дерменджиева, Стела (2001) Professional Attitudies of University Students the RWCT Framework. 5 th Annual RWCT Conference: Reading and Writing for Critical Thinking: From Evocation to Reflection, Brasov, Romania, p. 11.

Дерменджиева, Стела (2001) Stategies for Use Across the Curriculum. RWCT for university faculty and administrators across all faculties. Open Society Institute, RWCT Project, Vilnius, Lithuania, 102 с.

Дерменджиева, Стела (2005) Базисната подготовка на учителя по география във ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий” – реалност и предизвикателства. Сб. от Научна конференция по повод 40 години Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий": "Приносът на Историко-юридическия факултет за развитието на българското образование и наука. Велико Търново, 20 май 2003. Ред. С. Дерменджиева. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий, 2005, с. 320-336. ISBN 954-524-453-4 COBISS.BG-ID 1043815652

Дерменджиева, Стела (2007) Българският опит във висшето образование по обучението в магистърски програми. Научни трудове на Тверския Държавен университет, Русия, 2007. Научни трудове на Тверския Държавен университет, Русия.

Дерменджиева, Стела (1999) Възможности за осъвременяване на образованието чрез програмата RWCT. Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, Т. 37, серия 7, Педагогика и обществознание, Русе, 1999, с. 202 - 206. ISSN 1311-3321 COBISS.BG-ID 1147105252

Дерменджиева, Стела (1999) Международна програма RWCT (Развитие на критическото мислене чрез четене и писане). –В: Обучението по география, 1999, № 4, с. 14 - 20. ISSN 0204-6849 COBISS.BG-ID 1144580324

Дерменджиева, Стела (2002) Моделът на критическо мислене в рамките на учебната програма. Стратегии за развитие на критическото мислене. Методи за реализиране на гражданско образование чрез обучението по история, география, химия и биология, В. Търново, УИ “Св. Св. Кирил и Методий”, 2002, с. 27 - 50. ISBN 954-524-332-5 COBISS.BG-ID 1039095524

Дерменджиева, Стела (2000) Относно подготовката на преподавателски кадри по география във висшето училище. –В: Проблеми на географията, 2000, № 1-4, с. 221 - 228. ISSN 0204-7209 COBISS.BG-ID 1158010852

Дерменджиева, Стела (1991) Подготовка на преподавателски кадри за формирането на екологични знания в средното училище. Сб. доклади от кръгла маса "Екология, опазване на околната среда и образование". София, 19 април 1991. Съст. А. Василева, Е. Головински. София: МОН, 1991, с. 58-65.

Димитрова, Боянка (2015) Учителски компетенции и образователните стандарти за учители - една европейска практика сборник Четвърта международна научна конференция "Географски науки и образование", Шумен, 30 – 31 октомври 2015 ISBN 978-619-201-105-5.

Костадинова, Даринка (1995) Отново за актуалния проблем: взаимодействие “детска градина – семейство“ Сборник. Национален семинар по предучилищно възпитание „Хуманност и хармоничност на педагогическото взаимодействие“. Министерство на образованието, науката и технологиите, София. (стр. 83 - 93).

Костадинова, Даринка (2014) Контролната дейност поредицата „Документация за детската градина“, РААБЕ – България,. София

Костадинова, Даринка (2015) Учителският професионализъм и празниците в детската градина [Teachers’ Professionalism and the Celebrations in the Kindergarten] Педагогика, година LXXXVII, книжка 7, стр. 932-942

Кузманова-Карталова, Розалия (2013) История на Педагогическия факултет (1984 – 2012) В. Търново: Фабер, 2013, 248 с. ISBN 978-619-00-0004-4 COBISS.BG-ID 1266220260

Кузманова-Карталова, Розалия (2011) Педагогическият факултет отпразнува своята 25-годишнина Педагогически алманах, 2011, (18)1, с. 155 - 159. ISSN 1310-358X

Лазаров, Лъчезар (2015) Pedagogy of 21 Century. Education Management Information System St. Cyril and St. Methodius University Publishing Company, 2015, p. 195 ISBN 978-619-208-032-7, COBISS.BG-ID 1273609956

Лазаров, Лъчезар (2014) Анализ на съществуващите информационни системи в съвременната университетска среда. сп. Педагогика, с. 48-54. ISSN 0861-3982

Лазаров, Лъчезар (2016) ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА “Е-ПРЕПОДАВАТЕЛ” Педагогически алманах, 2016, с. 115-142. ISSN 1310-358X

Лазаров, Лъчезар (2016) Информационни системи в образованието Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий“, 364 с., ISBN 978-619-208-082-2, COBISS.BG-ID 1279842276

Лазаров, Лъчезар (2015) Новите възможности на подсистемата „Е-студент“ от интегрираната информационна система за управление на ВТУ Педагогически алманах, 2015, с. 249-266 ISSN 1310-358X

Лазаров, Лъчезар (2016) Развитие на информационната система на ВТУ Педагогически алманах, 2016, с. 9-20. ISSN 1310-358X

Петрова, Мариана (2018) THE CHALLENGES OF FORMALIZATION AND MODELING OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN THE 21ST CENTURY CBU INTERNATIONAL CONFERENCE PROCEEDINGS 2018: INNOVATIONS IN SCIENCE AND EDUCATION Book Series: CBU International Conference Proceedings Pages, 21.-23.03.2018, pp.303-308. E-ISSN 1805-9961 (Online).

Петрова, Мариана (2018) Training of qualified specialists in the process of their education at the university: the role of the public-private partnership International Conference on Innovations in Science and Education 2018: edited by Petr Hájek, Ondřej Vít CBU International Conference Proceedings, Vol. 6, pp.491-495. E-ISSN 1805-9961 (Online).

Петрова, Мариана (2016) АСПЕКТЫ АВТОНОМИИ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ НА РЫНОК ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ International Journal of Innovative Technologies in Economy. Издательство: ROST (Dubai), Номер: 2 (4) Год: 2016 Страницы: 23-27, ISSN 2412-8368(p) ISSN 2414-1305 (Online)

Петрова, Мариана (2016) НЕОБХОДИМОСТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РЫНОЧНОГО И ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕХАНИЗМОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО РЫНКА Сборник научных статей/Под редакцией профессора Ю.Г. Голуба. — Саратов: Изд-во Саратовского университета, с. 270-279, ISSN 1996-451Х

Петрова, Мариана (2016) ПОДХОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ International Journal of Innovative Technologies in Economy. 2 (4) 2016 pp: 28-32, ISSN print — 2412-8368, ISSN online — 2414-1305

Петрова, Мариана (2005) Технология за разработване на учебно-методичен комплекс за дистанционно обучение Инвестиции в бъдещето – 2005: Сборник доклади от Пета международна научна конференция, Варна, 2005, с. 293-297. ISBN 954-90919-5-3

Попова, Любомира (2015) Instruments for regulation of the education market (съавтор). - Сб. от Международна научна конференция „Педагогическото образование – традиции и съвременност“, В. Търново, 20 - 21 ноември 2015 г. Съст. Р. Христова - Коцева. Велико Търново: Ай анд Би, 2015. ISBN 978-619-7281-01-9 COBISS.BG-ID 1281978852 Сб. от Международна научна конференция „Педагогическото образование – традиции и съвременност“, В. Търново, 20 - 21 ноември 2015 г. Съст. Р. Христова - Коцева. Велико Търново: Ай анд Би, 2015. ISBN 978-619-7281-01-9 COBISS.BG-ID 1281978852

Попова, Любомира (2016) Европейска младежка политика. История и приоритети. Велико Търново: Ай анд Би,126 с. ISBN 978-619-7281-15-6. COBISS.BG-ID 1279878884 Велико Търново: Ай анд Би,126 с. ISBN 978-619-7281-15-6. COBISS.BG-ID 1279878884

Попова, Любомира (2016) Младежката политика в България. Социалнопедагогически аспекти. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2016, 200 с. ISBN 978-619-208-064-8. COBISS.BG-ID 1275766756 Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2016, 200 с. ISBN 978-619-208-064-8. COBISS.BG-ID 1275766756

Попова, Любомира (2016) Образователна структура на българските младежи – реалност и тенденции. - Сб. от Майски четения "Дни на науката'2016", посветен на 140-годишнината от Априлското въстание, Отг. ред. П. Петков. В. Търново: Фабер, 2017, с.50 – 55. ISSN 1314-2283 Сб. от Майски четения "Дни на науката'2016", посветен на 140-годишнината от Априлското въстание, Отг. ред. П. Петков. В. Търново: Фабер, 2017, с.50 – 55. ISSN 1314-2283

Русева, Мая (1991) За стимулиране на изследователската дейност на студентите. Сб. от научна конференция „Хуманизация и обновителни тенденции на учебно-научния процес във висшите училища”, Шумен, 18-19 май 1991 г. Ред. В. Куков, Й. Манчев, И. Недев, Сл. Иванов. Шумен: Хелиос, 1991, Част І, с. 58-64.

Славова, Цветелина (2013) Обучението на учителя по музика за диригент на училищни музикални състави. - Сб. от конференция с международно участие "Детето във фокуса на педагогическото взаимодействие и социалната работа", 23-24 ноември 2012 г. организирана от ФП на СУ "Св. Климент Охридски". Ред. колегия: С. Чавдарова - Костова, В. Делибалтова, Т. Манасиева, Б. Господинов. София:Университетско издателство "Св.Климент Охридски", 2013, с.с.565-570, ISBN 978-954-07-3522-1 В:Сб."Детето във фокуса на педагогическото взаимодействие и социалната работа". Университетско издателство "Св.Климент Охридски",София,с.с.565-570, ISBN 978-954-07-3522-1

Славова, Цветелина (2015) Студенческое хоровое пение и православная певческая традиция. - В: CD Русская цивилизация в свете исторического выбора святого княза Владимира (материалы XI Международных научно-образовательных Знаменских чтений), 17 марта 2015 г. Ред. совет: Митрополит Герман, Архимандрит Симеон, В. В. Гвоздев, С. Г. Емельянов и др. Курск: Изд-во Курского гос. университета, 2015, ББК 86, УДК 2, И 75. CD Русская цивилизация в свете исторического выбора святого княза Владимира. Курск 2015

Цонкова, Димитринка (2015) Съвременни измерения на професионализма в спортното образование. Сб. доклади от Международна научна конференция Педагогическото образование - традиции и съвременност, Велико Търново, 20-21 ноември 2015 г. [Електронен ресурс] / състав. Рени Христова-Коцева, В. Търново : Ай анд Би, 2015, с. 24-29, ISBN 978-619-7281-01-9; COBISS.BG-ID 1281978852

Цонкова, Димитринка (2006) Цонкова, Д. Поглед върху кадровото обезпечаване на обучението по физическо възпитание и спорт в гр. В. Търново. Сб.Физическо възпитание, спорт и туризъм-спортологични изследвания. Ч.1. София : НСА-Център за следдипломна квалификация, 2006, с.47-54. ISBN 954-775-626-5; ISBN 978-954-775-626-7; COBISS.BG-ID 1243654884, Състав. Д. Кайков, М. Малчев Сб.Физическо възпитание, спорт и туризъм-спортологични изследвания. Ч.1. София : НСА-Център за следдипломна квалификация, 2006, с.47-54. ISBN 954-775-626-5; ISBN 978-954-775-626-7; COBISS.BG-ID 1243654884, Състав. Д. Кайков, М. Малчев

Цонкова, Димитринка (2011) Цонкова, Д., Д. Лалов. Анализ на уменията за презентиране в контекста на комуникативната компетентност на студентите. Сб. Доклади от научна конференция "50 години от полета на първия човек в Космоса", Т. 2. Д. Митрополия : НВУ. "Васил Левски". Фак. Авиационен, 2011, с. 185-190. ISBN 978-954-713-102-6; COBISS.BG-ID 1286026468 Сб. "50 години от полета на първия човек в Космоса" : доклади от научна конференция 14-15 април 2011 година, Долна Митрополия. Т. 2. Д. Митрополия : НВУ. "Васил Левски". Фак. Авиационен, 2011, с. 185-190. ISBN 978-954-713-102-6; COBISS.BG-ID 1286026468

Цонкова, Димитринка (2013) Цонкова, Д., М. Петкова. Професионална реализация и компетентност на спортни педагози, обучавани във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Сб. Европейски стандарти в спортното образование : доклади от международна научна конференция. Науч. ред. Д. Цонкова. Враца, 2013/ В. Търново : Ай анд Би, 2013, с. 170-176. ISBN 978-954-9689-78-5; COBISS.BG-ID 1274513892 Сб. Европейски стандарти в спортното образование : доклади от международна научна конференция. Науч. ред. Д. Цонкова. Враца, 2013/ В. Търново : Ай анд Би, 2013, с. 170-176. ISBN 978-954-9689-78-5; COBISS.BG-ID 1274513892

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/