Публикации в научна област/раздел Теория и управление на образованието / Theory and Management of Education


Аркадиев, Димитър (2000) Европейската интеграция и икономическото образование на студентите в България Сб.Взаимодействие между университетите и неправителствените организации по пътя на интеграция с Европейския съюз. Габрово, 2000, с.55-59. ISBN: 954-683-118-2.

Аркадиев, Димитър (2001) Проучване влиянието на териториалната отдалеченост и периода на приема върху количеството на студентите по специалност "Ветеринарна медицина" Bulgarian Journal of Veterinary Medicine, Stara Zagora, Trakia University - Faculty of Veterinary Medicine, vol.4, 2001, supl.1, р. 39-46. ISSN: 1311-1477.

Димитрова, Боянка (2015) Учителски компетенции и образователните стандарти за учители - една европейска практика сборник Четвърта международна научна конференция "Географски науки и образование", Шумен, 30 – 31 октомври 2015 ISBN 978-619-201-105-5.

Костадинова, Даринка (2016) Документална осигуреност и информационна среда в детската градина Практически наръчник "Организация на предучилищното образование", изд. РААБЕ България

Костадинова, Даринка (2017) Преддипломната педагогическа практика - среда за саморазвитие и професионална подкрепа 135 години предучилищно образование. Десета научно-практическа конференция по предучилищно образование. Велико Търново

Кузманова-Карталова, Розалия (2013) История на Педагогическия факултет (1984 – 2012) В. Търново: Фабер. 248 с. ISBN: 978-619-00-0004-4.

Кузманова-Карталова, Розалия (2010) Педагогическият факултет отпразнува своята 25-годишнина Педагогически алманах, 1, с. 155 - 159. ISSN: 1310-358X.

Лазаров, Лъчезар (2015) Pedagogy of 21 Century. Education Management Information System St. Cyril and St. Methodius University Publishing Company, 2015, p. 195

Лазаров, Лъчезар (2014) Анализ на съществуващите информационни системи в съвременната университетска среда. сп. Педагогика

Лазаров, Лъчезар (2016) Информационни системи в образованието Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий“

Лазаров, Лъчезар (2016) Новите възможности на подсистемата "Е-преподавател" от интегрираната информационна система за управление на ВТУ Педагогически алманах

Лазаров, Лъчезар (2015) Новите възможности на подсистемата „Е-студент“ от интегрираната информационна система за управление на ВТУ Педагогически алманах

Лазаров, Лъчезар (2016) Развитие на информационната система на ВТУ Педагогически алманах

Маринова, Виолета (2005) Надеждност на дидактичните тестове Педагогически алманах, ВТУ

Петрова, Мариана (2018) THE CHALLENGES OF FORMALIZATION AND MODELING OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN THE 21ST CENTURY CBU INTERNATIONAL CONFERENCE PROCEEDINGS 2018: INNOVATIONS IN SCIENCE AND EDUCATION Book Series: CBU International Conference Proceedings Pages, 21.-23.03.2018, pp.303-308

Петрова, Мариана (2018) Training of qualified specialists in the process of their education at the university: the role of the public-private partnership CBU INTERNATIONAL CONFERENCE PROCEEDINGS 2018 MARCH 21-23, IN PRAGUE, CZECH REPUBLIC.

Петрова, Мариана (2016) АСПЕКТЫ АВТОНОМИИ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ НА РЫНОК ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ International Journal of Innovative Technologies in Economy. 2 (4) 2016 pp: 23-27

Петрова, Мариана (2016) НЕОБХОДИМОСТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РЫНОЧНОГО И ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕХАНИЗМОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО РЫНКА Сборник научных статей/Под редакцией профессора Ю.Г. Голуба. — Саратов: Изд-во Саратовского университета, с. 270-279

Петрова, Мариана (2016) ПОДХОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ International Journal of Innovative Technologies in Economy. 2 (4) 2016 pp: 28-32

Петрова, Мариана (2005) Технология за разработване на учебно-методичен комплекс за дистанционно обучение НПК“Инвестиции в бъдещето",НТС, ТУ Варна

Русева, Мая (1991) За стимулиране на изследователската дейност на студентите. Сб. от научна конференция „Хуманизация и обновителни тенденции на учебно-научния процес във висшите училища”, Шумен, 18-19 май 1991 г. Ред. В. Куков, Й. Манчев, И. Недев, Сл. Иванов. Шумен: Хелиос, 1991, Част І, с. 58-64.

Славова, Цветелина (2013) Обучението на учителя по музика за диригент на училищни музикални състави В:Сб."Детето във фокуса на педагогическото взаимодействие и социалната работа". Университетско издателство "Св.Климент Охридски",София,с.с.565-570, ISBN 978-954-07-3522-1

Славова, Цветелина (2012) Русские хоровые шедевры ХХ века в обучении хоровому дирижерству в Болгарии. В:"Г.В. Свиридов и русская хоровая музыка". Курский государственный университет, 2012, с. 225-230, ISBN 978-5-88313-786-9

Славова, Цветелина (2015) Студенческое хоровое пение и православная певческая традиция CD Русская цивилизация в свете исторического выбора святого княза Владимира. Курск 2015

Цонкова, Димитринка (2011) Анализ на уменията за презентиране в контекста на комуникативната компетентност на студентите. Сб. 50 години от полета на първия човек в космоса. Т. 2. Д. Митрополия: ИК на НВУ „В. Левски”, 2011, с. 185-190. ISBN 978-954-713-102-6.

Цонкова, Димитринка (2006) Поглед върху кадровото обезпечаване на обучението по физическо възпитание и спорт в гр. В. Търново. Физическо възпитание, спорт и туризъм-спортологични изследвания. С., НСА, 2006,с.47

Цонкова, Димитринка (2017) Съвременни измерения на професионализма в спортното образование. Сб. Педагогическото образование - традиции и съвременност. В. Търново, 2017, с. 24-29; ISSN 2534-9317

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/