Публикации в научна област/раздел Теория и управление на образованието / Theory and Management of Education


Аркадиев, Димитър (2000) Европейската интеграция и икономическото образование на студентите в България Сб.Взаимодействие между университетите и неправителствените организации по пътя на интеграция с Европейския съюз. Габрово, 2000, с.55-59. ISBN: 954-683-118-2.

Аркадиев, Димитър (2001) Проучване влиянието на териториалната отдалеченост и периода на приема върху количеството на студентите по специалност "Ветеринарна медицина" Bulgarian Journal of Veterinary Medicine, Stara Zagora, Trakia University - Faculty of Veterinary Medicine, vol.4, 2001, supl.1, р. 39-46. ISSN: 1311-1477.

Димитрова, Боянка (2015) Учителски компетенции и образователните стандарти за учители - една европейска практика сборник Четвърта международна научна конференция "Географски науки и образование", Шумен, 30 – 31 октомври 2015 ISBN 978-619-201-105-5.

Костадинова, Даринка (2016) Документална осигуреност и информационна среда в детската градина Практически наръчник "Организация на предучилищното образование", изд. РААБЕ България

Костадинова, Даринка (2017) Преддипломната педагогическа практика - среда за саморазвитие и професионална подкрепа 135 години предучилищно образование. Десета научно-практическа конференция по предучилищно образование. Велико Търново

Кузманова-Карталова, Розалия (2013) История на Педагогическия факултет (1984 – 2012) В. Търново: Фабер. 248 с. ISBN: 978-619-00-0004-4.

Кузманова-Карталова, Розалия (2010) Педагогическият факултет отпразнува своята 25-годишнина Педагогически алманах, 1, с. 155 - 159. ISSN: 1310-358X.

Лазаров, Лъчезар (2015) Pedagogy of 21 Century. Education Management Information System St. Cyril and St. Methodius University Publishing Company, 2015, p. 195

Лазаров, Лъчезар (2014) Анализ на съществуващите информационни системи в съвременната университетска среда. сп. Педагогика

Лазаров, Лъчезар (2016) Информационни системи в образованието Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий“

Лазаров, Лъчезар (2016) Новите възможности на подсистемата "Е-преподавател" от интегрираната информационна система за управление на ВТУ Педагогически алманах

Лазаров, Лъчезар (2015) Новите възможности на подсистемата „Е-студент“ от интегрираната информационна система за управление на ВТУ Педагогически алманах

Лазаров, Лъчезар (2016) Развитие на информационната система на ВТУ Педагогически алманах

Маринова, Виолета (2005) Надеждност на дидактичните тестове Педагогически алманах, ВТУ

Петрова, Мариана (2005) Технология за разработване на учебно-методичен комплекс за дистанционно обучение НПК“Инвестиции в бъдещето",НТС, ТУ Варна

Русева, Мая (1991) За стимулиране на изследователската дейност на студентите. – В: Хуманизация и обновителни тенденции на учебно-научния процес във висшите училища, Шумен, Хелиос, 1991, Част І, с. 58-64.

Русева, Мая (1995) Неизползвани възможности на наблюдението и анализа на урок като методи за професионално-практическа подготовка на студентите. – Педагогически алманах, Кн. 1,2, 1995. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, с.168-176.

Славова, Цветелина (2013) Обучението на учителя по музика за диригент на училищни музикални състави В:Сб."Детето във фокуса на педагогическото взаимодействие и социалната работа". Университетско издателство "Св.Климент Охридски",София,с.с.565-570, ISBN 978-954-07-3522-1

Славова, Цветелина (2012) Русские хоровые шедевры ХХ века в обучении хоровому дирижерству в Болгарии. В:"Г.В. Свиридов и русская хоровая музыка". Курский государственный университет, 2012, с. 225-230, ISBN 978-5-88313-786-9

Славова, Цветелина (2015) Студенческое хоровое пение и православная певческая традиция CD Русская цивилизация в свете исторического выбора святого княза Владимира. Курск 2015

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/