Публикации в научна област/раздел Педагогика / Education


Бакоев, Валентин (1990) Някои страни от процеса на обучение, изследвани чрез математически методи и модели Обучението по математика и информатика, София, 1990, бр. 5, стр. 1-11. ISSN 0204-689X

Бонева, Галя (2004) Взаимните очаквания на учители и ученици от средна училищна възраст В. Търново, Изд. "Фабер" ISBN-954-775-299-5 COBISS: BG-ID 1042172644

Бонева, Галя (2014) Възможности за усъвършенстване на урока в началното училище. Педагогически алманах, УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2015, № 2, с. 21-32; ISBN-1310-358 X; COBISS. BG-ID 1278823140 ISBN 1310 – 358X

Бузов, Емил (1999) 101 стратегии за усъвършенстване на педагогическия процес София: Екип плюс ООД, 1999, 253 страници, ISBN 954-9876-02-0, COBISS.BG-ID 1289849316

Бузов, Емил (2004) Мениджмънт на занималнята и класната стая София: Екип плюс ООД, 2004, 76 страници, ISBN 954-9876-12-8, COBISS.BG-ID 1288547044

Бузов, Емил (2007) Четирите стени на училището София: Екип плюс ООД, 2007, 224 страници, 978-954-9876-13-0, COBISS.BG-ID 1288569572

Георгиев, Георги (2018) „CAPRA” –Подход за решаване на проблеми Педагогически новости, 2018, 7(1), с.25-37. Print ISSN 1314-7714 COBISS.BG-ID 1263701476

Георгиев, Георги (2017) Child labour – upbringing or exploitation? Children & Schools, Issue 4 (2), (October), Volume 39. Oxford University Press, 2017, Pages 1160 – 1166. ISSN 1532-8759.

Георгиев, Георги (2017) Principles of adapted justice towards children’s needs as vulnerable victims – requirements of Directive 2012/29/EU. London Review of Education and Science, № 2 (22), (July-December). Volume XI. Imperial College Press, 2017. 400-406 p. ISSN: 1474-846X.

Георгиев, Георги (2006) Агресията –бичът на нашето време. Обществено възпитание, 2006, 45(2), с.19-21. Print ISSN: 0204-8515 COBISS.BG-ID: 1119658980

Георгиев, Георги (2018) Актуална ситуация и социална включеност на субектите, ангажирани с трудовата заетост на младежите. - В: ПРОБЛЕМИ НА СОЦИАЛНАТА ИНТЕГРАЦИЯ НА МЛАДЕЖИ ОТ РОМСКАТА ОБЩНОСТ (НАГЛАСИ ЗА ТРУД И ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ) Ред. Г. Георгиев В.Търново: Издателство „ИВИС”, 2018, с.123-158 ISBN: 978-619-205-093-1 COBISS.BG-ID 1288473316

Георгиев, Георги (2019) Аспекти на социално-педагогическата работа с деца в конфликт със закона В.Търново: Издателство „ИВИС”, 2019, 250 с., ISBN: 978-619-205-125-9. COBISS.BG-ID - 1292519140

Георгиев, Георги (2009) Да започнем от начало... (Ранната детска агресия – в сянката на детската невинност) Сборник от Петата научна студентска научна сесия с международно участие „Качеството на образование, професионална компетентност и възможности за реализация в образователно и социална среда”, Велико Търново, (5стр.), 28.05.2009г. Ред. Ж.Карапенчев, Д.Гълъбова, М.Дамянова, Р.Кузманова.

Георгиев, Георги (2006) Деца и медии (социално-психологични аспекти на медийното насилие). Обществено възпитание, 2006, 45(6), с.17-20. Print ISSN: 0204-8515 COBISS.BG-ID 1171940068

Георгиев, Георги (2016) Децата в конфликт със закона, като съвременна рискова група. Сб. от Международна научна конференция „Педагогическото образование – традиции и съвременност“, Велико Търново, 18-19.11.2016г. Ред. В.Кутева–Цветкова. Велико Търново: Издателство Ай анд Би, 2016, с.37-42. ISSN: 2534-9317. COBISS.BG-ID 1288420836

Георгиев, Георги (2017) Дисциплината като част от нравствените отношения между педагогическите специалисти и възпитаниците. Педагогически новости, 2017, 6(1), с.22-37. Print ISSN 1314-7714 COBISS.BG-ID 1263701476

Георгиев, Георги (2014) Етични измерения в дейността на полицейския инспектор. В: Трети научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени на Великотърновски университет "Св.св.Кирил и Методий". В.Търново: Faber, 2014, с.56-60, ISBN 978-619-00-0037-2 COBISS.BG-ID 1269279972

Георгиев, Георги (2018) За етичните кодекси в сферата на образованието. Педагогика, 2018, 90(2), с.278-286. Online ISSN 1314 – 8540, Print ISSN 0861 – 3982; -ERIH PLUS; -CEEOL; - EBSCOhost Research Databases; - Google Scholar, Primo (Ex Libris), Summon (ProQuest) COBISS.BG-ID 1560053204

Георгиев, Георги (2019) За социалната интеграция на личността Сб. от Международна научна конференция „Педагогическото образование – традиции и съвременност“, Велико Търново, 15-16.11.2019г. Ред. В.Кутева–Цветкова. Велико Търново: Издателство Ай анд Би, 2019, с.187-192. ISSN: 2534-9317. COBISS.BG-ID 1288420836

Георгиев, Георги (2017) Нравствени отношения между педагогическите специалисти и възпитаниците. Сб. от Международна научна конференция „Педагогическото образование – традиции и съвременност“, Велико Търново, 17-18.11.2017г. Ред. В.Кутева–Цветкова. Велико Търново: Издателство Ай анд Би, 2017, с.179-183. ISSN: 2534-9317. COBISS.BG-ID 1288420836

Георгиев, Георги (2013) Организационно-правни проблеми в дейността на полицейския инспектор (социално-психологическо изследване). В: Втори научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени на Великотърновски университет "Св.св.Кирил и Методий". В.Търново: Faber, 2013, с.286-294, ISBN 978-954-400-985-4  COBISS.BG-ID 1261571556

Георгиев, Георги (2017) Педагогическа етика (учебно пособие) Велико Търново: Издателство Faber, 2017, 120 с. ISBN: 978-619-00-0684-8 COBISS.BG-ID 1284724452

Георгиев, Георги (2008) Полиция и общество – през призмата на новото време. Сборник от Четвърта научна студентска научна сесия с международно участие „Качеството на образование, професионална компетентност и възможности за реализация в образователно и социална среда”, Велико Търново, (5стр.), 30.05.2008г. Ред. Ж.Карапенчев, Д.Гълъбова, М.Дамянова, Р.Кузманова.

Георгиев, Георги (2011) Полицията в близост (от теория към практика) Сб от Седма научна студентска научна сесия с международно участие „Качеството на образование, професионална компетентност и възможности за реализация в образователно и социална среда”, Велико Търново, 31.05.2011г. Ред. Р.Кузманова, Г.Бонева, Р.Христова. Велико Търново: УИ „Св.св.Кирил и Методий”, 2011, с.69-71. ISSN: 978-954-524-819-1.

Георгиев, Георги (2018) Полицията в гражданското общество (правоохранителна дейност, социална мисия, професионална етика, граждански контрол) В.Търново: Университетско издателство „Св.св.Кирил и Методий”, 2018, 254 с., ISBN 978-619-208-157-7 COBISS.BG-ID 1288247524

Георгиев, Георги (2018) Помагало за провеждане на семинарни упражнения по теория и методика на ресоциализацията В.Търново: Издателство „ИВИС”, 2018, 219 с., ISBN: 978-619-205-099-3 COBISS.BG-ID 1288549092

Георгиев, Георги (2018) Потребностите на децата, като уязвими жертви в правораздавателната система на България. Сб. от Международна научна конференция „Педагогическото образование – традиции и съвременност“, Велико Търново, 16-17.11.2018г. Ред. В.Кутева–Цветкова. Велико Търново: Издателство Ай анд Би, 2018, с.268-272, ISSN: 2534-9317. COBISS.BG-ID 1288420836

Георгиев, Георги (2012) Правна регламентация на превенцията на престъпността (сравнителен анализ). Сб от Осма научна студентска научна сесия с международно участие „Качеството на образование, професионална компетентност и възможности за реализация в образователно и социална среда”, Велико Търново, 30.05.2012г. Ред. Р.Кузманова, Г.Бонева, Р.Христова. Велико Търново: УИ „Св.св.Кирил и Методий”, 2012, с.74-78. ISSN: 978-954-524-921-1.

Георгиев, Георги (2020) Проблеми на деинституционализацията и социалната интеграция на деца и младежи от СУПЦ. Велико Търново: Издателство „ИВИС”, 2020, 166 с. ISBN: 978-619-205-141-9

Георгиев, Георги (2013) Психологически аспекти в дейността на полицейския инспектор в контекста на стратегията “Полицията в близост до обществото”. В: Първи научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени на Великотърновски университет "Св.св.Кирил и Методий". В. Търново: Faber, 2013, с.601-607, ISBN 978-954-400-957-1 COBISS.BG-ID 1261571300

Георгиев, Георги (2007) Различните деца – едни от нас. Обществено възпитание, 2007, 47(2), с.13-18. Print ISSN: 0204-8515 COBISS.BG-ID 1174413028

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2017) ФАКТОРИ ЗА УСПЕШНО ПРИЛАГАНЕ НА СМЕСЕНО ОБУЧЕНИЕ. – Педагогика, 2017, година LXXXIX, кн. 1, с. 33-47. ISSN 0861-3982; COBISS.BG-ID 1119662308

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2015) Pedagogy of 21 Century. Education Management Information System St. Cyril and St. Methodius University Publishing Company, 2015, p. 195, ISBN 978-619-208-032-7 COBISS.BG-ID 1273609956

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2008) Дистанционно обучение в университетска среда в контекста на непрекъснатото образование. Дисертационен труд. София, Специализиран научен съвет по педагогика, 2008, COBISS.BG-ID 1249893604

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2012) Интерактивната бяла дъска в обучението АСТАРТА, Пловдив, 2012, с. 156. ISBN 978-954-350-141-0, COBISS.BG-ID 1252418276

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2017) Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2017.

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2012) Обучение в дигитална среда. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2012. – 424 с. ISBN 978-954-524-873-3; COBISS.BG-ID 1248809956

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2018) ОБЪРНАТА КЛАСНА СТАЯ (FLIPPED CLASSROOM) – СЪЩНОСТ, РАЗВИТИЕ И ДИЗАЙН – Педагогика, бр. 6/2018, ISSN 1314 – 8540 (Online) ISSN 0861 – 3982 (Print) Индексирано в Web of Science Core Collection, ERIH PLUS, CEEOL, EBSCOhost, Google Scholar, Primo, ExLibris, Sociological Abstracts, ИНИОН – РАН, Philosopher’s Index.

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2014) ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА МОБИЛНОТО ОБУЧЕНИЕ сп. Педагогика, с. 9-16. ISSN 0861-3982, COBISS.BG-ID 1263315940

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2017) Педагогика на 21-ви век УИ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2017, с. 229. ISBN 978-619-208-102-7 COBISS.BG-ID 1273609956

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2017) Подготовка на учителя за урок с използване на информационни и комуникационни технологии Педагогически алманах, УИ „Св. Св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2017, кн. 2., с. 135-146. http://journals.uni-vt.bg/almanac/bul/vol25/iss2/2

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2019) Смесени форми на обучение - иновативен подход за преподаване и обучение във висшите училища – Педагогика, бр. 1/2019, Volume 91, Number 1, 2019, с. 17-32, ISSN 0861 – 3982 (Print) ISSN 1314 – 8540 (Online) Индексирано в Web of Science Core Collection, ERIH PLUS, CEEOL, EBSCOhost, Google Scholar, Primo, ExLibris, Sociological Abstracts, ИНИОН – РАН, Philosopher’s Index.

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2016) Смесено обучение – същност, развитие, компетенстности Сб. статии «Учителят прави училището. – УИ «Св.Св. Кирил и Методий», 2016, стр. 141-153, ISSN ISBN978-619-208-081-5.

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2013) Съвременни технологични зависимости УИ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2013, с. 136. ISBN 978-954-524-924-2, COBISS.BG-ID 1287750372

Георгиева, Виолета (1995) Иновации в подходите на учебния процес по история. НАУЧНИ трудове на ВВОУ „В. Левски”, кн. 34, Обществени науки: част първа: Философия, Риторика, Етика и Естетика, Педагогика и Психология., /Ред. кол.: полк. доц. А. Г. Атанасов, к.т.н. и др./, с. 384–390. ISSN 0861-0312 (print). COBISS.BG-ID - 1247780580. Велико Търново

Георгиева, Виолета (2007) Урокът по история В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 292 с. ISBN 978-954-524-565-7. COBISS.BG-ID – 1243838436. Велико Търново

Георгиева, Виолета (2010) Adult Education and Interactive History Teaching in the Balkans. History and Identity. International Perspectives in Adult Education (IPE), Vol. 65. M. Klingenberg (Ed.), DVV International, Bonn, Federal Republic of Germany, pp. 9–26. ISBN 978-3-942755-00-9. Bonn, Germany

Георгиева, Виолета (2013) Educational Inequalities and Challenges to Minority Integration in Bulgaria in the Context of the EU Strategy 2020. In: Maximizing Comparative Advantages of Cross-Border Regions (The European Integratin of Romania and Bulgaria: Problems and Issues): a thematic collective book devoted to the 50th anniversary of St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo /ed. Vihren Bouzov/. V. Tarnovo: St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo, 2013, 168 pp. /Author: 89 – 96/ ISBN 978-954-490-370-1. COBISS.BG-ID – 1255436516. Veliko Tarnovo

Георгиева, Виолета (2012) Educational integration of minorities, gender equality and human rights – regional perspectives International Conference: „The Impact of European Union Integration on Border Regions“. Craiova, 29–30 June 2011. Conference volume. Maximizing comparative advantages of the border regions: Dolj – Veliko Tarnovo, January 2011 – June 2012. /ed. Dumitru Otovescu at al./ Romania, Craiova: Alma Publishing House, 266 pp. (author: pp. 103–110). ISBN 978-606-567-121-8 & Veliko Tarnovo: St. Cyril and St. Methodius Univ. Publ. House, ISBN 978-954-524-829-0. COBISS.BG-ID 1268340196

Георгиева, Виолета (2013) History Project 2006. Да преподаваме с удоволствие – Устната история в класната стая. Ръководство за учители. Първо коригирано издание на бълг. език. София: Издателство „Парадигма“, 106 с. (съавтор: с. 9–17, 104–105: автор: 22–32, 47–50, 63–68, 87–103) ISBN 978-954-326-202-1. COBISS.BG-ID – 1274269668. София

Георгиева, Виолета (2012) Impactul integrarii europene asupra regoinior de granite (co-author) /ed. Vihren Bouzov, Teodora Kaleynska/ Влияние на европейската интеграция върху граничните региони (съавтор) Romania, Craiova: Alma Publishing House, 208 pp. (author pp. 73–80) ISBN 978-606-567-150-8; St. Cyril and St. Methodius Univ. Publishing House. 208 pp. (author: pp. 174–183) ISBN 978-954-524-855-9. COBISS.BG-ID – 1264903652

Георгиева, Виолета (2015) Touching the future or about Rumyana Kusheva's school. The history that makes us smile: in memoriam of prof. Rumiana Kusheva. /ed. Violeta Stoycheva, sci. ed. Krasimira Tabakova, Violeta Stoycheva/ Sofia: Paradigma, pp. 34–45. ISBN 978-954-326-254-0. COBISS.BG-ID – 1281957092, Sofia.

Георгиева, Виолета (2015) Veliko Tarnovo – an open air museum: pedagogical guide /2 ed., transl. Vanya Ivanova/ Sofia: Paradigma, рр. 101. /author: pp. 5–6, 15–18, 34–44, 50–88, 99–100/. ISBN 978-954-326-250-2. COBISS.BG-ID – 1274239204. Sofia

Георгиева, Виолета (2011) Анализ на резултатите от външно оценяване по обществени науки за учебните 2007/2008 и 2008/2009 г. Национално оценяване в българската образователна система. Научно изследване. София: МОМН, (е-вариант, CD) София

Георгиева, Виолета (2016) Визия 2030. Историческото образование между „ние“ и „те“. Историческото образование и предизвикателствата през XXI в. Сборник. /състав. Виолета Стойчева, ред. колегия: Анка Игнатова и др./ София: Фондация „Професор Румяна Кушева“, с. 7 – 20. ISBN 978-619-90758-0-7. София

Георгиева, Виолета (1994) Върху някои аспекти на проблемността при функционирането на историческите знания в различните степени на съвременното българско училище. Сборник доклади от научната конференция, посветена на 30-годишнината на ВМЕИ – Габрово, т. III, с. 235–242.

Георгиева, Виолета (2004) Да се учим на ненасилие: Образователен подход за превенция на насилието. Помагало за учителя. Състав. Даниела Дерменджиева, Виолета Стойчева. Ред. Виолета Стойчева. В. Търново: Европейски информационен център, 130 с. /съавтор: с. 4–6, 15–24, 64–79, 95–99, 114–117). ISBN 954-90-888-6-3. COBISS.BG-ID – 1043395556. Велико Търново

Георгиева, Виолета (2013) Държава и църква в „големия разказ“ на учебниците по българска история (1879–1945) Ние в науката и науката в нас. Сборник в чест на 50-годишнината на проф. д-р Петко Ст. Петков, В. Търново: Издателство „Фабер“, с. 301–312. ISBN 978-954-400-982-3. COBISS.BG-ID – 1262622436. Велико Търново

Георгиева, Виолета (2011) За връзката университет-училище през призмата на практико-приложното обучение на студентите по история. Модерният историк 2: юбилеен сборник в чест на проф. д.и.н. Андрей Пантев: изследвания по случай 70 години от рождението му. /ред., състав. Радослав Мишев и др./ В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, с. 378–383. ISBN 978-954-524-774-3. COBISS.BG-ID – 1237958884. Велико Търново

Георгиева, Виолета (1997) За ситуационните методи и проблемността в обучението по история. НАУЧНИ трудове на ВВОУ „В. Левски”, кн. 55, Юбилейна научна сесия ‘97 с международно участие. Психология, Педагогика и Риторика, Философия и Етика. /Ред. кол.: полк. доц. д-р А. Г. Атанасов и др./, с. 170–176. ISSN 0861-0312 (print). COBISS.BG-ID - 1247780580. Велико Търново

Георгиева, Виолета (2019) Как да развиваме ключови компетентности чрез интердисциплинарен подход Сборник Добри образователни практики. Формиране на ключови компетентности. Велико Търново: Издателство „Слово“, с. 14–24. ISBN 978-619-212-069-6. Велико Търново

Георгиева, Виолета (2014) Модел на интеркултурна практика за подготовка на бъдещи учители Интеркултурното образование като средство за намаляване отпадането на ромските деца от училище. СБОРНИК с доклади от Националната научно-практическа конференция, проведена на 25–26 юни 2013 г. в гр. Велико Търново. Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“, София: АРС Магна, с. 23–33. ISBN 978-954-92632-7-5. София

Георгиева, Виолета (2007) Непрерывная квалификация учителей в форме проектной деятельности. Преподавание истории и обществознания в школе: научно-теоретический и методический журнал. № 5, Москва: Школьная Пресса, Россия, с. 68–70. ISSN (print) 2074 4935, eISSN (online) 2409-8949. Mосква

Георгиева, Виолета (1996) Нравствените ценности и отговорностите на българското семейство. НАУЧНИ трудове на ВВОУ „В. Левски”, кн. 43, Обществени науки: част първа /Ред. кол.: полк. доц. д-р А. Г. Атанасов и др./, с. 204–211. ISSN 0861-0312 (print). COBISS.BG-ID - 1247780580. Велико Търново

Георгиева, Виолета (1995) Относно някои актуални възгледи на проф. д-р Кацаров за професионалното ориентиране и образование. НАУЧНИ трудове на ВВОУ „В. Левски”, кн. 34, Обществени науки: част първа: Философия, Риторика, Етика и Естетика, Педагогика и Психология. /Ред. кол.: полк. доц. А. Г. Атанасов, к.т.н. и др./, с. 376–383. ISSN 0861-0312 (print). COBISS.BG-ID - 1247780580. Велико Търново

Георгиева, Виолета (2019) Педагогика на наследството – проекции на връзката музей - училище - университет Диалогът в историята - София: Парадигма, № 40, с. 52 - 65. ISSN 1311 - 7904 (print), COBISS.BG-ID - 1119753956. София

Георгиева, Виолета (2004) Практикум по джендър образование. Методически разработки. Ч. I. /Обща ред. Виолета Стойчева/ В. Търново: Европейски информационен център, 74 с. (съавтор: с. 3, 4–14; автор: с. 25–32, 42–44) ISBN 954-90888-8-Х, COBISS.BG-ID - 1043394788. Велико Търново

Георгиева, Виолета (2011) Проучване на отношението на учителите към оценяване на постиженията на учениците по обществени науки. Национално оценяване в българската образователна система. Научно изследване. София: МОМН. (е-вариант, CD) София

Георгиева, Виолета (2002) Ресурси на Съвета на Европа и на Европейския съюз в областта на гражданското образование. Наръчник по гражданско образование за учители. София: Фондация „Европартньори 2000”, с. 47–51 (55 с.) ISBN 954-9081-4-6-Х. София

Георгиева, Виолета (1997) Списание „Свободно възпитание” и идеите на реформаторската педагогика. В: НАУЧНИ трудове на ВВОУ „В. Левски”, кн. 55, Юбилейна научна сесия ‘97 с международно участие. Психология, Педагогика и Риторика, Философия и Етика. /Ред. кол.: полк. доц. д-р А. Г. Атанасов и др./, с. 177–182. ISSN 0861-0312 (print). COBISS.BG-ID - 1247780580. Велико Търново

Георгиева, Виолета (1997) Темата за Освобождението в учебниците по история (1878–1944). НАУЧНИ трудове на ВВОУ „В. Левски”, кн. 55, Юбилейна научна сесия ‘97 с международно участие. Психология, Педагогика и Риторика, Философия и Етика. /Ред. кол.: полк. доц. д-р А. Г. Атанасов и др./, с. 204–211. ISSN 0861-0312 (print). COBISS.BG-ID - 1247780580. Велико Търново

Георгиева, Виолета (1997) Толерантността – възможност за съвременен поглед към миналото. НАУЧНИ трудове на ВВОУ „В. Левски”, кн. 55, Юбилейна научна сесия ‘97 с международно участие. Психология, Педагогика и Риторика, Философия и Етика. /Ред. кол.: полк. доц. д-р А. Г. Атанасов и др./, с. 197–203. ISSN 0861-0312 (print). COBISS.BG-ID - 1247780580. Велико Търново

Грунчева, Лариса (2015) ДЕТЕТО, ИГРИТЕ С ПРЪСТИ И ОБУЧЕНИЕТО ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК В ДЕТСКАТА ГРАДИНА Европейски стандарти в спортното образоване – Враца 2015 / Стефан Стойков. – Велико Търново : Ай анд Би, 2015, (с. 102-110). ISBN 978-954-9689-94-5.

Гълъбова-Маринова, Мила (2019) Дефицити в педагогическото общуване, начален етап Международна научно-образователна конференция „Междукултурни, научни и образователни диалози България - Балканите - Русия”, 11.06.2019 г., Стара Загора, Тракийски университет - Стара Загора, Педагогически факултет, КОТА - Стара Загора, 2019, ISBN: 978-954-305-534-0

Гълъбова, Даринка (2007) Математика, диагностика и моторика. – В: Моливко. Книга за учителя. Дидактична система за подготвителна група в детската градина (6-7 г.) по всички образователни направления, диагностика и моторика. В.Търново: Слово, 2007, с. 337-387; с. 571- 605; 643-662. ISBN: 978-954-439-890-3 В.Търново: Слово

Гълъбова, Даринка (2013) Продуктивни образователни технологии за развиване на професионално-педагогическата компетентност на бъдещите учители. Конкурс "Моите първи педагогически опити" – В: Синергетични модели на образователни технологии във висшето педагогическо образование. Ред. Диляна Крусева. В.Търново: Слово, 2013, с. 7-31 и с.86-151. В.Търново: Слово NSBN 978-954-439-987-0 В.Търново: Слово

Гълъбова, Даринка (2009) METHOD OF THE PROJECT FOR INTERACTIVE TRAINING IN MATHAMATICAL DIDACTICS. Proceedings of the 6-th Mediterranean Conference on Mathematics Education, Plovdiv, Bulgaria, 22-26 April 2009. Ed by Asen Rahnev. Plovdiv: University of Plovdiv. рр 375 - 383. ISBN 978-9963-9277-9-1 Пловдив: Университетско издателство "П. Хилендарски"

Гълъбова, Даринка (2001) Диагностични методи за изследване творческото въображение.– Предучилищно възпитание, 2000, 10, с. 5 - 7. ISSN 0204-7004 (Рrint) София: сп. Предучилищно възпитание

Гълъбова, Даринка (2010) Модели на рефлективни практики в обучението на бъдещите учители по математика. Сб. доклади от юбилейна конференция "Синергетика и рефлексия в обучението", Бачиново: 10-12.09.2010. Ред. Асен Рахнев. Пловдив: Университетско издателство "Паисий Хилендарски" , 2010, с.126 - 131. ISBN 978-954-423-621-2 Пловдив: Университетско издателство "Паисий Хилендарски"

Гълъбова, Даринка (2011) Моливко. Моторика за първа възрастова група на детската градина (3-4 г.). В.Търново: Слово, 16 с. ISBN: 978954439950-4 В.Търново: Слово

Гълъбова, Даринка (2012) Педагогическа синергетика. В.Търново: Университетско издателство "Св.св.Кирил и Методий", 2012, 210 с. ISBN 978-954-524-879-5 / COBISS.BG-ID - 1250362340 В.Търново: Университетско издателство "Св.св.Кирил и Методий"

Гълъбова, Даринка (2012) Педагогически технологии за управление на самостоятелната работа на студентите - бъдещи детски учители. Сборник научни статии "Формиране на гражданина и професионалиста в условията на университетското образование" от Международна научна конференция на Софийски университет "Климент Охридски". Първа книга. Том 2. Китен, 02-09 септември, 2012. Ред. Емилия Рангелова, Надежда Витанова и др. Габрово: Екс-Прес, с. 285-290. ISBN 978-954-490-336-7 Габрово: Екс-Прес

Гълъбова, Даринка (2013) Система от перспективни технологии във висшето педагогическо образование в контекста на синергетичния подход. – В: Синергетичният подход във висшето образование върху примери от дидактика на математиката. Ред. Детелин Гинчев. В.Търново: Слово, 2013, с.149 - 212. ISBN 978-954-439-986-3 В.Търново: Слово

Гълъбова, Даринка (2004) Честит юбилей на моята рецензентка (проф. д-р Дина Батоева).– Педагогически Алманах.В.Търново: Университетско издателство "Св.св.Кирил и Методий", 2004, Том 12 (1 ) ISSN: 2367-9360 (Online) ISSN: 1310-358Х (Print) В.Търново: Университетско издателство "Св.св.Кирил и Методий"

Гърбачева, Анелия (2015) Екологичният подход в инклузивното образование. Велико Търново: Издателство АИО. 2015. 176 с. ISBN 978-619-90162-3-7 COBISS.BG-ID 1272803300 Велико Търново: Издателство АИО

Гърбачева, Анелия (2016) Кой е ресурсният учител? / Виртуален център за приобщаващо образование. Издателство: Център за приобщаващо образование. Електронна версия. http://priobshti.se/article/reformata-v-priobshtavashtoto-obrazovanie/koy-e-resursniyat-uchitel София

Гърбачева, Анелия (2008) Образователни модели на интегрираното/интегриращото обучение. В: Интеграцията като идея, политика и тенденция в образованието, Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”. с. 51-75. ISBN 978-954-524-598-5. COBISS.BG-ID 1226964708 Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”

Гърбачева, Анелия (2016) Ресурсният учител / Виртуален център за приобщаващо образование. Издателство: Център за приобщаващо образование. Електронна версия. http://priobshti.se/article/reformata-v-priobshtavashtoto-obrazovanie/resursniyat-uchitel София

Гърбачева, Анелия (2015) Същност и предимства на ко-обучението с оглед на теоретико-приложните изследвания / Педагогически алманах. Издателство: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”

Гърбачева, Анелия (2012) Топография на образователната интеграция. Насоки за учителя. - В: Интегрирано и включващо обучение : научно-методически сборник за учителя. Ред. А. Гърбачева. Велико Търново: Издателство "Веста", с. 9-47. ISBN 978-954-543-041-1 (ч. 1) COBISS.BG-ID 1246606308 Велико Търново: Издателство "Веста"

Гърбачева, Анелия (2015) Участие в образователния процес на 6-9 годишните деца в състояние на интелектуална недостатъчност. През погледа на изследователската практика. Велико Търново: АИО. ISBN 978-619-90162-2-0. 176 с. COBISS.BG-ID 1272716260 Велико Търново: Издателство АИО

Гърмидолова, Мариана (2016) М. ГЪРМИДОЛОВА. Съвременни стратегии за обучението на учениците от нет поколението. – Педагогически алманах, 2016, №2, с. 211-219. Print ISSN 1310-358X Online ISSN 2367-9360; COBISS.BG-ID 1284185316 СПРАВКА:Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране. ПЕДАГОГИЧЕСКИ алманах: педагогическо списание на Великотърновски унив. "Св. св. Кирил и Методий". – В. Търново, 1993- ISSN 1310-358X (print), 2367-9360 (online) Print ISSN 1310-358X Online ISSN 2367-9360; COBISS.BG-ID 1284185316

Гърмидолова, Мариана (2018) М. МОЙНОВА, В. Гунева, Св. Гостилова. Електронен учебник по изобразително изкуство за девети клас. София: Просвета плюс, 2018, 52 с. София ISBN 978-619-222-216-1

Гърмидолова, Мариана (2018) М. МОЙНОВА, В. Гунева, Св. Гостилова. Книга на учителя по изобразително изкуство за девети клас. София:Просвета плюс, 2018, 32 с., ISBN 978-619-222-245-1; COBISS.BG-ID 1286944484 София ISBN 978-619-222-245-1; COBISS.BG-ID 1286944484

Гърмидолова, Мариана (2018) М. МОЙНОВА, В. Гунева, Св. Гостилова. Учебник по изобразително изкуство за девети клас. София: Просвета плюс, 2018, 51 с.ISBN 978-619-222-215-4; COBISS.BG-ID 1287121892 София ISBN 978-619-222-215-4; COBISS.BG-ID 1287121892

Гърмидолова, Мариана (2017) М. МОЙНОВА, В. Гунева. Електронен учебник по изобразително изкуство за осми клас. София: Просвета плюс, 2017, 52 с. ISBN 978-619-222-100-3 София

Гърмидолова, Мариана (2017) М. МОЙНОВА, В. Гунева. Електронен учебник по изобразително изкуство за пети клас. София:Просвета плюс, 2016, 106 с. ISBN 978-619-222-064-8 София

Гърмидолова, Мариана (2017) М. МОЙНОВА, В. Гунева. Електронен учебник по изобразително изкуство за шести клас. София:Просвета плюс, 2017, 112 с. ISBN 978-619-222-101-0 София

Гърмидолова, Мариана (2017) М. МОЙНОВА, В. Гунева. Книга на учителя по изобразително изкуство за осми клас. София:Просвета плюс, 2017, 39 с. ISBN 978-619-222-142-3; COBISS.BG-ID 1282957028 София ISBN 978-619-222-142-3; COBISS.BG-ID 1282957028

Гърмидолова, Мариана (2016) М. МОЙНОВА, В. Гунева. Книга на учителя по изобразително изкуство за пети клас. София: Просвета плюс, 2016, 90 с. ISBN 978-619-222-048-8; COBISS.BG-ID 1278393316 София

Гърмидолова, Мариана (2017) М. МОЙНОВА, В. Гунева. Книга на учителя по изобразително изкуство за шести клас. София: Просвета плюс, 2017, 63 с. ISBN 978-619-222-141-6; COBISS.BG-ID 1282958052 София ISBN 978-619-222-141-6; COBISS.BG-ID 1282958052

Гърмидолова, Мариана (2017) М. МОЙНОВА, В. Гунева. Учебник по изобразително изкуство за осми клас. София: Просвета плюс, 2017, 51 с. ISBN 978-619-222-099-0; COBISS.BG-ID 1282954724 София ISBN 978-619-222-099-0; COBISS.BG-ID 1282954724

Гърмидолова, Мариана (2016) М. МОЙНОВА, В. Гунева. Учебник по изобразително изкуство за пети клас. София: Просвета плюс, 2017, 104 с. ISBN 978-619-222-049-5; COBISS.BG-ID 1280535780 София ISBN 978-619-222-049-5; COBISS.BG-ID 1280535780

Гърмидолова, Мариана (2018) М. МОЙНОВА, Св. Косев, В. Гунева. Електронен учебник по изобразително изкуство за 7 клас. София: Просвета плюс, 2018, 92 с. София ISBN 978-619-222-214-7

Гърмидолова, Мариана (2018) М. МОЙНОВА, Св. Косев, В. Гунева. Учебник по изобразително изкуство за седми клас. София: Просвета плюс, 2018, 92 с., ISBN 978-619-222-213-0; COBISS.BG-ID 1286007780 ISBN 978-619-222-213-0; COBISS.BG-ID 1286007780

Гърмидолова, Мариана (2016) М. МОЙНОВА. Детската рисунка като феномен на културата. В. Търново: Екслибрис студио, 2016, 239 с. ISBN 978-619-90391-4-4; COBISS.BG-ID 1285744100 ISBN 978-619-90391-4-4; COBISS.BG-ID 1285744100

Дерменджиев, Атанас (2016) Contemporary Educational Potencial of the Regional Development and Geoeconomics Degree at the „St. st. Cyril and st. Methodius“ University of Veliko Tarnovo. Fourth Romanian-Bulgarian-Nungarian-Serbian Conference. Geographical Research and Cross-Border. Cooperation within the Lower Basin of the Danube. Vidin-Bulgaria, 15-17 September 2016. Editor in chief: Nelly Hristova. Vidin-Bulgaria: Tip-top press, 2016, p.127-129. ISBN 978-954-723-179-5

Дерменджиева, Стела (2011) „Geographical reading“ of Global Ekological Problems. Sixth international conference. Global changes and regional development, Sofia, 2011, р. 122 - 127. ISBN 978-954-07-3200-8 COBISS.BG-ID 1238395364

Дерменджиева, Стела (2016) An option for creative didactical modeling in teaching geography – case-study. FOURTH ROMANIAN – BULGARIAN – HUNGARIAN – SERBIAN CONFERENCE: Geographical Research and Cross-Border Cooperation within the Lower Basin of the Danube, Vidin – Bulgaria, p. 126, ISBN 978-954-723-179-5

Дерменджиева, Стела (2016) Comparative situational analysis of the geography of south east european countries in secondary education. FOURTH ROMANIAN – BULGARIAN – HUNGARIAN – SERBIAN CONFERENCE Geographical Research and Cross-Border Cooperation within the Lower Basin of the Danube, Vidin – Bulgaria, 15 - 17 September, p.130, ISBN 978-954-723-179-5.

Дерменджиева, Стела (2018) Conceptual-didactic models of the new syllabuses of Geography and economics and academical geography in the Bulgarian school. International Conference Practical Geography and XXI Century Challenges”, Москва, Руска Федерация, 2018.

Дерменджиева, Стела (2018) Didactic supports for situating the Geografic training of Bulgaria – In: KNOWLEDGE International Journal with Global Impact Factor 1.322 (2016), Vol. 26.2. Scientific Papers – EDUCATION, Institute of Knowledge Management, p. 663 – 669, September, 2018. ISSN 2545-4439 (for printed version), ISSN 1857-923X (for e-version). With Impact Factor

Дерменджиева, Стела (2010) RWCT (Развитие на критическото мислене чрез четене и писане) – стратегии за активно обучение и мислене във висшето образование. Трудове на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Филологически факултет книга 1, том 31, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, с.187 - 202. ISSN 0204-6369

Дерменджиева, Стела (2018) Situational Models of School Geographical Education in the training on „Geography of countries” in Selected Southeast European Countries International Conference Practical Geography and XXI Century Challenges”, Москва, Руска Федерация, 2018.

Дерменджиева, Стела (2000) Warm – Up Activties. Why? What? When? – Transforming teaching and learning, 4 Juli, Balaton, Hungary, p. 4.

Дерменджиева, Стела (2012) Адаптиране на международната програма Reading and Writing for Critical Thinking (RWCT) в географското образование. Сб. от международна конференция "Географски науки и образование". Шумен, 19-20 октомври 2012. Ред. Т. Николов, С. Дерменджиева, Н. Димов. -Шумен: УИ "Епископ К. Преслевски", 2012, с. 237-246. ISBN 978-954-577-653-3

Дерменджиева, Стела (2007) Българският опит във висшето образование по обучението в магистърски програми. Научни трудове на Тверския Държавен университет, Русия, 2007. Научни трудове на Тверския Държавен университет, Русия.

Дерменджиева, Стела (2010) География и образование. Методика на обучението по география І част. ) Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2010, 400 с. ISBN: 978-954-524-744-6. COBISS.BG-ID 1235298276

Дерменджиева, Стела (2018) Географското образование в Аржентина. Методически аспекти Латинска Америка. Пространство, общество, икономика. С., УИ „Св. Климент охридски”, 2018, с. 174 – 188. ISBN 978-954-07-4452-0.

Дерменджиева, Стела (2008) Графическите организатори като средство за развитие на критическото мислене. Сб. от научно-практическа конференция "Съвременни образователни технологии в основното училище", В. Търново, 2008, съст. П. Костова, А. Кръстева, Р. Кузманова-Карталова. Велико Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2008, с. 344 - 357. ISBN 978-954-628-9

Дерменджиева, Стела (2011) За ползата от единните стандарти за текущо оценяване в българското училище. България, българите и Европа – мит, история, съвремие. Велико Търново. Ред. Н. Кънев. В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2011, с. 449-461. ISBN 978-954-524-776-7 ISSN: 978-619-208-125-6 (Print)

Дерменджиева, Стела (2003) Изследователската дейност на учителя и учебното сътрудничество. Сборник научни трудове. природни науки. география. Шумен: УИ “Еп. К. Преславски”, с. 181-190. ISBN 954-577-139-9

Дерменджиева, Стела (2000) Международният проект RWCT във ВУЗ – очаквания и реалност. –В: Техника, технологии и образование. Стара Загора – Ямбол, 2000, с. 71 - 74.

Дерменджиева, Стела (2014) Методология на проектите. Съвременни конструкти в образователния процес. Алманах "30 години катедра "География" във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново, Изд. "Абагар", Дизайн и запис: рекламна къща "ДизАрт", 2014, с. 223-252. ISBN 978-619-168-104-4

Дерменджиева, Стела (2016) Модел на стандарти за подготовка на учители по география и икономика. Сб. от Пета международна научна конференция "Географски науки и образование". Шумен, 4-5 ноември 2016. Ред. Д. Владев. Шумен: УИ "Епископ Константин Преславски", 2016, с. 326-336. ISBN 978-619-201-172-7

Дерменджиева, Стела (2014) Нормативни детерминанти, професионален профил и стандарти за подготовка. Сб. от Юбилейна научна конференция "30 години катедра "География" във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий". Велико Търново. 2014, 28-29 ноември. Ред. С. Дерменджиева. ВеликоТърново: ИВИС, 2014, с. 305-314. ISBN 978-954-2968-96-2

Дерменджиева, Стела (2000) Представяне на модел във връзка с планиране на учебната дейност за адаптиране на стратегии от RWCT. –В: Техника, технологии и образование, Стара Загора – Ямбол, с. 75 - 78.

Дерменджиева, Стела (2016) Проектната дейност като средство за формиране на ключови компетенции. Сб. от Научна конференция: „България, българите и Европа – мит, история и съвремие“. Велико Търново, 2016. Ред. Н. Кънев. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2016, с. 209-221, ISBN 978-619-208-066-2.

Дерменджиева, Стела (2002) Стимулиране на активно учене и критическо мислене при обучението на студентите. Педагогически алманах. Велико Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2002, с. 153 - 161. ISBN 1310-358X

Дерменджиева, Стела (2012) Съвременни проблеми пред географското образование. Сб. от международна конференция "Географски науки и образование". Шумен, 19-20 октомври 2012. Ред. Т. Николов, С. Дерменджиева, Н. Димов. -Шумен: УИ "Епископ К. Преслевски", 2012, с. 43-51. ISBN 978-954-577-653-3

Дерменджиева, Стела (2001) Технология на развитието на критическото мислене във висшето училище – перспективи за училищното географско образование на XXI век. В: Ролята на учителя в съвременния образователен процес., В. Търново.

Дерменджиева, Стела (2012) Урокът по география. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2012, 280 с., ISBN: 978-954-524-870-2. COBISS.BG-ID 1248827108

Дерменджиева, Стела (2017) Функционалната грамотност в контекста на географското образование и новата образователна парадигма. Сб. от девета научна конференция "България, българите и Европа - мит, история, съвременност", Велико Търново, 2 ноември 2014. Ред. Н. Кънев. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2016, т. 9, с. 332-338. ISSN 978-619-208-125-6 ISSN: 978-619-208-125-6 (Print)

Дерменджиева, Стела (2000) Централноевропейска конференция за обучението чрез четене. –В: Обучението по география, № 5 - 6, с. 61 - 63. ISSN 0204-6849

Димитрова, Боянка (2006) "Помагало за класния ръководител" изд. "Фабер", Велико Търново ISBN-10:954-775-630-3 ISBN-13:978-954-775-630-4

Димитрова, Дияна (2013) В чудния свят на приказките -учебно помагало за часовете по извънкласно четене (1.- 4. клас) Астарта, Пловдив, ISBN 978-954-350-171-7

Димитрова, Дияна (2019) Приложение на игрови и презентационни методи за оптимизиране на часовете за самоподготовка в началното училище Научна конференция Techco Lovech 2019, сборник доклади, Том II, Университетско издателство "Васил Априлов" Габрово, стр.155 -162, ISSN 2535-079X -

Димитрова, Яна (2018) Social work in the system of public professions In: Knowledge-International Journal, Vol. 28. 6, Skopje, 2018, p. 2063-2065, Print ISSN 2545-4439

Димитрова, Яна (2015) Психологически и социалнопедагогически измерения на хомосексуалността В: Библиотека "Диоген", 23(1), УИ "Св. Св. Кирил и Методий". с.131-138. ISBN 978-619-208-063-1; COBISS.BG-ID - 1287490276 http://journals.uni-vt.bg/diogen/bul/vol23/iss1/

Димитрова, Яна (2016) Специфика на социалната работа с различни рискови групи. Сб. от Научна конференция „Социалното служение в съвременното общество”, 02-04 октомври, 2015г. Троянски манастир, с участието на студенти, докторанти и преподаватели от Педагогически факултет и Православен богословски факултет Велико Търново, Ред. К. С. Тутеков: Либра – Скорп, 2016, с.188-196. ISBN 978-954-471-325-6; COBISS.BG-ID - 1286918372

Димитрова, Яна (2018) Хомосексуална ориентация при жени и девойки - социалнопедагогически проблеми. Велико Търново: "Фабер", 2018. - 152 с. ISBN 978-619-00-0860-6; COBISS.BG-ID - 1289628900

Димкова, Росица (2017) Behavioral analysis of premier league top coaches in concern with their pre and post game decisions. Анализ на поведението при решения на топ треньори от висша лига преди и след спортното състезание. В.Търново: Pedagogical Almanac, University "St. St. Cyril and Methodius ", 2017, issue 1, pp. 49-61, ISSN: 1310-358X, Педагогически алманах, ВТУ “Св. св. Кирил и Методий", , 2017, том 25, брой 1, стр. 49-61, ISSN: 2367-9360 (Online), ISSN: 1310-358Х (Print), COBISS.BG-ID 1287317476.

Дончев, Ивайло (2008) Donchev, I., Todorova, E., Object-Oriented Exception Handling: Implications for Education Proceedings of the 4-th Annual International Workshop on Computer Science and Education in Computer Science, Borovets, June 2008, pp. 82-88, ISBN-10: 954-535-430-5; ISBN-13: 987-954-535-430-4 [CEEOL: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=455189]

Дончев, Ивайло (2019) Преподаване на C++ като първи език за програмиране сп. „Математика, компютърни науки и образование“ Том 2, брой 2, 2019, стр. 61-67, ISSN 2603-4735 (Online), ISSN 2603-4670 (Print)

Дончев, Ивайло (2019) Реализация на objects-early подход в училищния курс по информатика Математика, компютърни науки и образование“ Том 2, брой 2, 2019, стр. 93-99, ISSN 2603-4735 (Online), ISSN 2603-4670 (Print)

Драганова-Стойкова, Тамара (2019) „Глобализация и регионализация” – процесът като университетски курс. – В: Годишник на Историческия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, Година II (XXXIV), с. 765 – 775, 2018. ISSN 2603-3534.

Драганова-Стойкова, Тамара (2006) „Екопрозорец” - Ден на Земята. - В: Помагало за класния ръководител. Велико Търново: Издателство "Фабер", 2006, с. 194-199. ISBN–10: 954-775-630-3, ISBN–13: 978-954-775-630-4

Драганова-Стойкова, Тамара (2010) 2007 – международна година на слънцето. - В: Юбилеен сборник 130 години Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий”. Велико Търново: Издателство „Абагар”, 2010, с. 157-158. ISBN 978-954-427-885-4

Драганова-Стойкова, Тамара (2017) Comparative analysis of the geography education in the Balkan countries. XI Science Conference - The overarching ISSUES of the European space, Society, Economy and Heritage in a Scenario Towards Greater Territorial Cohesion, Porto, 27-28 May 2016. Eds. H. Pina, F. Martins. Porto: 2017, pp. 20–41. ISBN: 978‐989‐54030‐6‐6. Online

Драганова-Стойкова, Тамара (2016) Comperative analysis of the geography education in the Balkan countries. Fourth Romanian – Bulgarian – Hungarian – Serbian conference, Abstracts of the oral and poster presentations, Vidin, 15-17 september 2016. Red. N. Hristova. Sofia: Tip-Top press, 2016, pp. 130 – 131. ISBN 978-954-723-179-5

Драганова-Стойкова, Тамара (2019) Conceptual analysis of the geography training of the countries in the Bulgarian school. – In: KNOWLEDGE International Journal with Global Impact Factor, Vol. 34.2. Scientific Papers – EDUCATION, Institute of Knowledge Management, pp. 555 – 561, September, 2019. ISSN 2545-4439 (for printed version), ISSN 1857-923X (for e-version).

Драганова-Стойкова, Тамара (2018) Conceptual analysis of the training on “Geography of countries” in the new realities by curricula – IX-th grade. International Scientific Refereed Online Journal with Impact Factor SocioBrains, 2018, ISSUE 41, pp. 30-35. Online ISSN 2367-5721

Драганова-Стойкова, Тамара (2020) Contents - analysis of geography and economics textbooks for v grade by criteria - clearly identification the new concepts. – In: International Scientific Refereed Online Journal with Impact Factor SocioBrains, may 2020, ISSUE 69, pp. 60 - 89. ISSN 2367-5721.

Драганова-Стойкова, Тамара (2020) Didactic aspects of geography and economy training in modul „Modern economic development”. – In: Acta Pedagogica Naturalis (APNat), Copyright Center. Shumen: Shumen University Publiching House, 2020, Vol 3, No 1, pp. 26 - 35. ISSN 2603-3879.

Драганова-Стойкова, Тамара (2018) Didactic supports for situating the Geografic training of Bulgaria. International Journal with Global Impact Factor – KNOWLEDGE Scientific Papers – EDUCATION, Institute of Knowledge Management, 2018, Vol. 26.2., pp. 663–669. For printed version ISSN 2545-4439. For e-version ISSN 1857-923X

Драганова-Стойкова, Тамара (2020) Education and traditions in the study of geography of Bulgaria. – In: International Scientific Refereed Online Journal with Impact Factor SocioBrains, February 2020, ISSUE 66, pp. 98-104. ISSN 2367-5721.

Драганова-Стойкова, Тамара (2017) Geographical parallels and meridians in Regional geography of secondary school between the Republic of Macedonia and the Republic of Bulgaria. 3rd International Scientific Conference GEOBALCANICA - 2017, Skopje, Republic of Macedonia, 20-21 May 2017.Proceedings, 2017, рp. 113-120. ISSN 1857-7636. Online

Драганова-Стойкова, Тамара (2018) How the „Geography of Europe” subject is studied in new educational realities – following the Bulgarian secondary school model - In: The overarching issues of the European space, Porto, University of Porto, pp. 54 – 71, 2018. ISBN 978-989-54179-2-6. http://ler.letras.up.pt/site/default.aspx?qry=id022id1614&sum=sim

Драганова-Стойкова, Тамара (2019) Methodical projections and intra - subject integration synthesis in the training Geography of Bulgaria under the new conditions. – In: Acta Pedagogica Naturalis (APNat), Copyright Center, UI „Konstantin Preslavsky University of Shumen”, Vol 2, No 1, pp. 20 - 29, 2019. ISSN 2603 - 4468.

Драганова-Стойкова, Тамара (2018) Normative framework (preconditions) in the training of geography and economics in 9-th grade – logic and challenges. 4rd International scientific conference GEOBALCANICA 2018, Ohrid, Republic of Macedonia, 15-16 May 2018. Skopje: Geobalcancia Society – Skopje Republic of Macedonia, 2018, рp. 637–644. ISSN 1857 – 7636

Драганова-Стойкова, Тамара (2020) Normative resources for the implementation of the modern educational process in Geography of Bulgaria. – In: International Scientific Refereed Online Journal with Impact Factor SocioBrains, February 2020, ISSUE 66, pp. 105-114. ISSN 2367-5721.

Драганова-Стойкова, Тамара (2019) Regulatory Framework of Teaching Geography and Economy in the Bulgarian School in the New Curricula. – In: 1st Istanbul International Geography Congress Proceedings Book, Istanbul University Publication № 5255, p. 1102 - 1109, June 20-22, 2019. e-ISBN: 978-605-07-0714-4. DOI 10.26650/PB/PS12.2019.002.

Драганова-Стойкова, Тамара (2019) Rules for characterization of a country in the new geographic and economic textbooks – V grade. – В: International Scientific Refereed Online Journal with Impact Factor SocioBrains, February 2019, ISSUE 54, pp. 518 - 530. ISSN 2367-5721. http://sociobrains.com/bg/top/issues/Issue+54%2C+February+2019/

Драганова-Стойкова, Тамара (2019) Situational analysis and problems of Geography and economy training in the secondary school in Bulgaria. – In: II International Congress of Geographical education (ICGE-2019), Turkey, pp. 41 - 50, October 2019. ISBN: 978-605-031-406-9.

Драганова-Стойкова, Тамара (2018) Situational analysis of a type plan (algorithm) in the training on „Geography of countries” in the Balkan Peninsula. – In: Acta Pedagogica Naturalis (APNat), Copyright Center. Shumen: Konstantin Preslavsky University of Shumen, 2018, Vol 1, No 1, pp. 18–26. ISSN 2603-3879

Драганова-Стойкова, Тамара (2010) SPARE – международен образователен проект в Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий” В. Търново 2010 г. Сб. Делото на Асеневци. Биоразнообразие от първа регионална конференция по биоразнообразие, Велико Търново. Ред. Панайот Панайотов. Велико Търново: Издателство „Фабер”, 2010, с. 230-238. ISBN 978-954-400-413-2

Драганова-Стойкова, Тамара (2019) The concept of Sustainable Development in teaching of Geography and economy in the new educational realities. – In: 1st Istanbul International Geography Congress Proceedings Book, Istanbul University Publication № 5255, p. 1110 - 1118, June 20-22, 2019. e-ISBN: 978-605-07-0714-4. DOI 10.26650/PB/PS12.2019.002.

Драганова-Стойкова, Тамара (2019) Traditions and Innovations in the training on „Geography of countries” in the Secondary Bulgarian School. – In: The overarching issues of the European space, Porto, University of Porto, 2019, pp. 36 – 47. ISBN 978-989-8969-14-9.

Драганова-Стойкова, Тамара (2019) Vertical didactical section of Bulgarian geographic training in the new realities. – В: International Scientific Refereed Online Journal with Impact Factor SocioBrains, February 2019, ISSUE 54, pp. 531 - 543. ISSN 2367-5721. http://sociobrains.com/bg/top/issues/Issue+54%2C+February+2019/

Драганова-Стойкова, Тамара (2014) Анализ и оценка на тема „Китай” по география и икономика в ІХ клас – задължителна подготовка в българското средно училище. Сб. доклади от Международна научна конференция „65 години дипломатически, икономически и културни отношения между България и КНР”, Велико Търново, 26–27 септември 2014 г. Ред. Б. Беливанова, П. Легкоступ, Ли Сяокуей, И. Мандова-Стоянова. Велико Търново: Издателство „Фабер”, 2014, с. 246-281. ISBN: 978-619-00-0185-0

Драганова-Стойкова, Тамара (2015) Варианти на годишно тематично разпределение при изучаване на „География на страните” в Р България и Р Хърватия. Сб. от Годишна университетска научна конференция, Научно направление „Педагогически и хуманитарни науки”, Велико Търново, 16-17 юли 2015 г. Ред. И. Георгиева. Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2015, т. 3, с. 161-170. ISSN 1314-1937

Драганова-Стойкова, Тамара (2019) Варианти на интелектуални карти в обучението по география на страните по учебниците за V клас (по примера на страни в Африка). Сборник от Научна конференция „България, българите и Европа – мит, история, съвремие” – 31 октомври 2018 г., Велико Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, т. XIII, с. 323 – 334, 2019. ISSN 2603-3895 (Print), ISSN 2603-3860 (Onlain).

Драганова-Стойкова, Тамара (2014) География на страните в периода 1945 – 1989 г. в българското училище - първа част. Сб. доклади от научна конференция „Актуални проблеми на сигурността”, Велико Търново, 13–14 ноември 2014 г. Ред. И. Георгиева. Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2014, с. 238-252. ISSN 2367-7473

Драганова-Стойкова, Тамара (2014) Географското гимназиално образование в Македония и мястото на География на страните за сигурността. Сб. доклади от научна конференция „Актуални проблеми на сигурността”, Велико Търново, 13–14 ноември 2014 г. Ред. И. Георгиева. Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2014, с. 253-272. ISSN 2367-7473

Драганова-Стойкова, Тамара (2018) Географското образование в Аржентина. Методически аспекти. – В: Латинска Америка. Пространство, общество, икономика. София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2018, с. 174–188. ISBN 978-954-07-4452-0

Драганова-Стойкова, Тамара (2016) Географското образование в основното училище в Република Македония и разкриване на вертикалните връзки с „География на страните” в гимназиалното образование. Сб. от научна конференция „България, българите и Европа – мит, история и съвремие”, Велико Търново, 31.10.2014 г. Ред. Б. Борисов. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2016, т. IX, с. 222-245. ISBN 978-619-208-066-2

Драганова-Стойкова, Тамара (2015) Географското образование в Република Словения – ситуационен анализ. Сб. от IV-та Международна конференция „Географски науки и образование”, Шумен, 30-31 октомври 2015 г. Ред. Д. Владев, С. Дерменджиева, М. Пенерлиев, С. Станкова. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски”, 2015, с. 326-334. ISBN 978-619-201-105-5

Драганова-Стойкова, Тамара (2015) Географското образование в Република Хърватия. Сб. от Годишна университетска научна конференция, Научно направление „Педагогически и хуманитарни науки”, Велико Търново, 16-17 юли 2015 г. Ред. И. Георгиева. Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2015, т. 3, с. 147-160. ISSN 1314-1937

Драганова-Стойкова, Тамара (2014) Географското образование в Румъния до VIII клас. Сб. От Трета международна научна конференция „Географски науки и образование”, Шумен, 12 септември 2014 г. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски”, 2014, с. 281-292. ISBN 978-619-201-012-6

Драганова-Стойкова, Тамара (2019) Географското образование и образователната реформа – ключ към превантивност и защита на населението при неблагоприятни природни явления – нормативна проекция. Сборник доклади от Научна конференция „Актуални проблеми на сигурността” – 17-18 октомври 2019 г., Велико Търново, ИК на НВУ „Васил Левски”, с. 561 - 576, 2019. ISSN 2367-7473.

Драганова-Стойкова, Тамара (2010) Декларация за поемане на отговорност „Да спасим планетата Земя". Сб. Делото на Асеневци. Биоразнообразие от първа регионална конференция по биоразнообразие, Велико Търново. Ред. Панайот Панайотов. Велико Търново: Издателство „Фабер”, 2010, с. 244-248. ISBN 978-954-400-413-2

Драганова-Стойкова, Тамара (2012) Диагностика на резултатите от учебния процес по география и икономика в ІХ клас, "География на населението и селищата". Сб. Международна конференция „Географски науки и образование”, ШУ „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 19–20 октомври 2012 г. Ред. Т. Николов, С. Дерменджиева, Н. Димов, Г. Железов, М. Николова, Б. Кулов, Д. Владев, М. Пенерлиев, С. Станкова, F. Martins, H. Pina. Шумен: УИ „Епископ Константин Преслав”, 2012, с. 275 - 280. ISBN 978-954-577-653-3

Драганова-Стойкова, Тамара (2010) Един съвременен прочит на урок по география и икономика в ІХ клас – от География на енергетика към Енергия на бъдещето. Сб. Делото на Асеневци. Биоразнообразие от първа регионална конференция по биоразнообразие, Велико Търново. Ред. Панайот Панайотов. Велико Търново: Издателство „Фабер”, 2010, с. 265-271. ISBN 978-954-400-413-2

Драганова-Стойкова, Тамара (2014) Една страница от образователната мозайка в Република Македония. - В: Сб. доклади от Първа докторантска научна сесия посветена на 30-годишнината от основаването на Педагогическия факултет, Велико Търново, 29.04.2014 г. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2014, с. 120-129. ISBN 978-954-524-992-1

Драганова-Стойкова, Тамара (2017) Експериментът в неформалното обучение - възможност и развитие на творчеството през призмата на геофизиката. Сб. от XLV Национална конференция по въпросите на обучението по физика „Експериментът – основа на образованието по физика”, София, 6-9 април 2017 г. Ред. М. Гайдарова. София: ХЕРОН ПРЕС ООД, 2017, с. 87–90. ISBN 978-954-580-367-3

Драганова-Стойкова, Тамара (2014) За мястото и взаимодействията, структурата и съдържанието по География на страните в ІХ клас на средното училище. Сб. доклади от Годишна университетска научна конференция на НВУ „Васил Левски”, Научно направление „Педагогически и хуманитарни науки”, Велико Търново, 3-4 юли 2014 г. Ред. И. Георгиева. Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2014, т. 13, с. 178-188. ISSN 1314-1937

Драганова-Стойкова, Тамара (2019) За правилата и алгоритмите в обучението по география и икономика като психолого – педагогическа технология и дидактическа интерпретация. Сборник доклади от Научна конференция „Актуални проблеми на сигурността” – 17-18 октомври 2019 г., Велико Търново, ИК на НВУ „Васил Левски”, с. 536 - 547, 2019. ISSN 2367-7473.

Драганова-Стойкова, Тамара (2019) За същността и значимостта на учебника по география в ретроспекция и ситуационна рамка на вариантите на учебници по география и икономика за V клас. – В: International Scientific Refereed Online Journal with Impact Factor SocioBrains, September 2019, ISSUE 61, pp. 27 - 50. ISSN 2367-5721.

Драганова-Стойкова, Тамара (2008) Звук или ... Физиката мразя. Училището желана територия на ученика - общински кръг на национална конференция, 19-20 февруари 2008 г. Ред. Иван Петров. Велико Търново: Издателство „Абагар”, 2008, с. 11-20. ISBN 978-954-427-824-3

Драганова-Стойкова, Тамара (2019) Интегралният подход в обучението по физика и география - задължителна подготовка. – В: Сборник от XLVII Национална конференция по въпросите на обучението по физика – „Интегрален подход в обучението по физика”, С., Клет България, с. 156 – 163, 2019. ISBN 978-954-91841.

Драганова-Стойкова, Тамара (2019) Интелектуалната карта като съвременен метод на обучение и оценяване по физика - една интегрална интерпретация между физиката и географията. – В: Сборник от XLVII Национална конференция по въпросите на обучението по физика - „Интегрален подход в обучението по физика”, С., Клет България, с. 244 – 251, 2019. ISBN 978-954-91841.

Драганова-Стойкова, Тамара (2020) Интелектуалната карта като съвременен метод на обучение и оценяване по физика. – В: Светът на физиката, бр. 1, т. XLIII, с. 80 – 89, 2020. ISSN 0861-4210.

Драганова-Стойкова, Тамара (2019) Интелектуалните карти в обучението по география на страните – същност, значение, приложение. Сборник от Научна конференция „България, българите и Европа – мит, история, съвремие” – 31 октомври 2018 г., Велико Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, т. XIII, с. 306 - 317, 2019. ISSN 2603-3895 (Print), ISSN 2603-3860 (Onlain).

Драганова-Стойкова, Тамара (2013) Информационно-комуникационните технологии в обучението по география и икономика в ІХ клас. Сб. от Трета научна конференция Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа, Велико Търново, 16.11.2012 г. Велико Търново: Издателство „ИВИС”, 2013, с. 146 – 153. ISBN 978-954-2968-55-9

Драганова-Стойкова, Тамара (2018) Историографски преглед на правила за характеризиране на страна в училищното географско образование. International Scientific Refereed Online Journal with Impact Factor SocioBrains, 2018, ISSUE 41, pp. 36–46. Online ISSN 2367-5721

Драганова-Стойкова, Тамара (2015) Китай и страните от ЦИЕ в училищното географско образование. Сб. от Международна научна конференция „Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа”, Велико Търново, 25-26 септември 2015 г. Ред. П. Легкоступ, Л. Тао, И. Мандова. Велико Търново: Издателство Фабер, 2015, с. 49–69. ISBN 9786190004066

Драганова-Стойкова, Тамара (2014) Клуб „Приятели на Китай” – една добра педагогическа практика. Сб. доклади от Международна научна конференция „65 години дипломатически, икономически и културни отношения между България и КНР”, Велико Търново, 26–27 септември 2014 г. Ред. Б. Беливанова, П. Легкоступ, Ли Сяокуей, И. Мандова-Стоянова. Велико Търново: Издателство „Фабер”, 2014, с. 228-245. ISBN: 978-619-00-0185-0

Драганова-Стойкова, Тамара (2020) Конструктивный анализ меняющейся образовательной среды посредством новых учебных программ по географии и экономике в Болгарии. Сб. от IV Всероссийская научно-практическая конференция „Современное географическое образование: проблемы и перспективы развития”, 2 ноября 2019 г. Москва, Издательство „Перо”, с. 19-23, 2020. УДК 371.3+372.857+ 372.891+373+377+378+502+504.05/75/06, ББК 74.262.6, С 56.

Драганова-Стойкова, Тамара (2018) Литературната география в обучението по география на страните – модели за паспорт на страна чрез художествени текстове. Сб. от Годишна университетска научна конференция, Велико Търново, 14–15 юни 2018 г. Ред. И. Георгиева. Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2018, с. 288-292. ISSN 2367-7481. Online e-book ISBN 978-619-7246-20-9

Драганова-Стойкова, Тамара (2008) Международен проект „Форум слънчеви училища”. Съвременни образователни технологии в основното училище, Научно-практическа конференция, Велико Търново. Ред. Цветанка Рашкова, Катина Илева. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2008, с. 99-108. ISBN 978-954-524-628-9

Драганова-Стойкова, Тамара (2013) Модел за правила при изготвяне на презентация за учебното съдържание по география и икономика в ІХ клас и нейното представяне. Сб. Научни трудове от Втора научна международна конференция „Географски науки и образование”, Шумен, 1–2 ноември 2013 г. Ред. С. Дерменджиева, М. Пенерлиев, Д. Владев, С. Станкова, Н. Ченкова, H. Pina. Шумен: УИ „Епископ Константин Преслав”, 2013, с. 312 – 317. ISBAN 978-954-577-856-8

Драганова-Стойкова, Тамара (2008) Модел за формиране на граждански позиции у учениците. Съвременни образователни технологии в основното училище, Научно-практическа конференция, Велико Търново. Ред. Цветанка Рашкова, Катина Илева. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2008, с. 40-51. ISBN 978-954-524-628-9

Драганова-Стойкова, Тамара (2018) Модели на правила за разумно поведение по време на кризи от невоенен характер в учебниците по география и икономика. Сб. от Научна конференция „Актуални проблеми на сигурността”, Велико Търново, 25-26 октомври 2018 г. Ред. И. Георгиева. Велико Търново: ИК на НВУ „Васил Левски”, 2018, с. 503–516. ISSN 2367 - 7473

Драганова-Стойкова, Тамара (2014) Място и анализ на обучението по „География на страните” в Румъния. Сб. От Трета международна научна конференция „Географски науки и образование”, Шумен, 12 септември 2014 г. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски”, 2014, с. 272-280. ISBN 978-619-201-012-6

Драганова-Стойкова, Тамара (2014) Място и анализ на системата от уроци в раздел „География на страните и регионите” – ІХ клас в българското средно образование в различните варианти на учебници – задължителна подготовка. - В: Сб. доклади от Първа докторантска научна сесия посветена на 30-годишнината от основаването на Педагогическия факултет, Велико Търново, 29.04.2014 г. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2014, с. 85-94. ISBN 978-954-524-992-1

Драганова-Стойкова, Тамара (2007) Необходимост от психологическа подготовка на учениците при провеждане на модул туризъм. - В: Туристически и спортни практики в училище. Велико Търново: „Фабер”, 2007, с. 92-99. ISBN 978-954-775-700-4

Драганова-Стойкова, Тамара (2019) Нормативен вертикален разрез и структурно - съдържателен модел на „География на континентите и страните” (V - X клас). Сборник доклади от Годишна Университетска научна конференция 27 – 28 юни 2019 г., НВУ „В. Левски”, Научно направление „Педагогически и хуманитарни науки”, електронно издание, В. Търново, ИК на НВУ „Васил Левски”, с. 318 – 324, 2019. ISSN 2367-7481.

Драганова-Стойкова, Тамара (2017) Образователни проекции на училищното географско обучение в Сърбия. Сб. от Международна научна конференция УНИТЕХ'17 Габрово, Технически университет – Габрово, тематично направление „Образователни технологии”, 17-18 ноември 2017 г. Ред. И. Железаров. Габрово: Технически университет – Габрово, 2017, т. IV, с. 241–246. ISSN 1313-230Х

Драганова-Стойкова, Тамара (2018) Обучението по „География на страните” – вертикални връзки и съдържателна макрорамка по новите учебни програми в българското училище. Сб. От Научна конференция „България българите и Европа – мит, история и съвремие”, Велико Търново, 31.10.2017 г. Ред. И. Тютюнджиев. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2018, том 12, с. 253–261. ISSN: 978-619-208-125-6

Драганова-Стойкова, Тамара (2015) Обучението по „География на страните” в Р България, Р Хърватия, Р Словения, Ф Босна и Херцеговина и БЮР Македония - сравнителни ракурси. Сб. от Годишна университетска научна конференция, Научно направление „Педагогически и хуманитарни науки”, Велико Търново, 16-17 юли 2015 г. Ред. И. Георгиева. Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2015, т. 3, с. 131–146. ISSN 1314-1937

Драганова-Стойкова, Тамара (2001) Опит за оптимизиране на системата от уроци за практическа работа в курса по География на България 10 клас на СОУ. - Обучението по география, 2001, кн. 2/XLIV, с. 43-47. Print ISSN 0204-6849

Драганова-Стойкова, Тамара (2015) Оценяването по география в Р България и Р Хърватия. Сб. от IV-та Международна конференция „Географски науки и образование”, Шумен, 30-31 октомври 2015 г. Ред. Д. Владев, С. Дерменджиева, М. Пенерлиев, С. Станкова. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски”, 2015, с. 335-340. ISBN 978-619-201-105-5

Драганова-Стойкова, Тамара (2010) Пламена Павлова е носител на голямата награда в образователния проект ГАЛИЛЕЙ И ТЕЛЕСКОПИТЕ. - В: Юбилеен сборник 130 години Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий”. Велико Търново: Издателство „Абагар”, 2010, с. 161. ISBN 978-954-427-885-4

Драганова-Стойкова, Тамара (2015) По въпроса за критериите при оценяването на учениците по география в образователната система на Р България и Р Македония. Перспективи - Международен научен журнал, 2015, бр. 1 (5), с. 61-80. Print ISSN 2367-7708. Online

Драганова-Стойкова, Тамара (2016) По въпроса за училищното географско образование и обучението по география на страните в Република Албания. Сб. от Годишна Университетска научна конференция НВУ „Васил Левски”, Научно направление „Педагогически и хуманитарни науки”, Велико Търново, 20-21 октомври 2016 г. Ред. И. Георгиева. Велико Търново: Издателски комплекс НВУ „В. Левски”, 2016, том 1, с. 174–184. ISSN 1314-1937

Драганова-Стойкова, Тамара (2019) Поведенчески модели за защита на населението при неблагоприятни природни явления в учебниците по география и икономика за VIII клас – дидактически ресурс, правила и интерпретации (първа част). Сборник доклади от Научна конференция „Актуални проблеми на сигурността” – 17-18 октомври 2019 г., Велико Търново, ИК на НВУ „Васил Левски”, с. 548 - 560, 2019. ISSN 2367-7473.

Драганова-Стойкова, Тамара (2017) Подборен обзор на въпроса за обучението по география на страните. Перспективи - Международен научен журнал, 2017, бр. 2 (10), с. 77 – 99. Print ISSN 2367-7708

Драганова-Стойкова, Тамара (2013) Прилагането на информационно-комуникационните технологии в обучението по география и икономика в IX клас и една погрешна представа за тяхното изготвяне и презентиране. Педагогически форум, 2013, извънреден брой. Online ISSN-1314-7986

Драганова-Стойкова, Тамара (2004) Проблемното обучение по география в СОУ. Сб. от Международна научно-практическа конференция „Хуманизъм и прагматизъм в образованието на 21 век”, Варна. Ред. Росица Бърдарска. Варна: Изд. "Славена", 2004, с. 45 - 49. ISBN 954-579-415-1

Драганова-Стойкова, Тамара (2010) Програма Гражданско образование. - В: Юбилеен сборник 130 години Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий”. Велико Търново: Издателство „Абагар”, 2010, с. 172-173. ISBN 978-954-427-885-4

Драганова-Стойкова, Тамара (2010) Проект „Национална младежка мрежа от театрално-дискусионни клубове „Граждани на Европа”. - В: Юбилеен сборник 130 години Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий”. Велико Търново: Издателство „Абагар”, 2010, с. 162-165. ISBN 978-954-427-885-4

Драганова-Стойкова, Тамара (2010) Профил География и екология. - В: Юбилеен сборник 130 години Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий”. Велико Търново: Издателство „Абагар”, 2010, с. 64-66. ISBN 978-954-427-885-4

Драганова-Стойкова, Тамара (2005) Профил География. - В: Юбилеен сборник 125 години Хуманитарна гимназия "Св. св. Кирил и Методий" Велико Търново. Велико Търново: Издателство Фабер, 2005, с. 19-20. ISBN 954-775-517-Х

Драганова-Стойкова, Тамара (2010) Първа регионална конференция по биоразнообразие във Великотърновска област в Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий” април 2010 г. Сб. Делото на Асеневци. Биоразнообразие от първа регионална конференция по биоразнообразие, Велико Търново. Ред. Панайот Панайотов. Велико Търново: Издателство „Фабер”, 2010, с. 209 - 2010. ISBN 978-954-400-413-2

Драганова-Стойкова, Тамара (2014) Ретроспективен анализ на обучението по „География на страните” в Балканските страни от 1945 до 1989 г. – втора част. Сб. доклади от Годишна университетска научна конференция на НВУ „Васил Левски”, Научно направление „Педагогически и хуманитарни науки”, Велико Търново, 3-4 юли 2014 г. Ред. И. Георгиева. Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2014, т. 13, с. 160-177. ISSN 1314-1937

Драганова-Стойкова, Тамара (2014) Ретроспективен анализ на обучението по „География на страните” в балканските страни от 1945 до 1989 г. – първа част. Сб. доклади от Годишна университетска научна конференция на НВУ „Васил Левски”, Научно направление „Педагогически и хуманитарни науки”, Велико Търново, 3-4 юли 2014 г. Ред. И. Георгиева. Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2014, т. 13, с. 148-159. ISSN 1314-1937

Драганова-Стойкова, Тамара (2018) Ръководството за домашна работа в основното образование на Македония и домашната работа по география като образователна политика за усъвършенстване на неурочната самостоятелна работа. Сб. от Годишна университетска научна конференция, Велико Търново, 14–15 юни 2018 г. Ред. И. Георгиева. Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2018, с. 274–287. ISSN 2367-7481. Online e-book ISBN 978-619-7246-20-9

Драганова-Стойкова, Тамара (2008) Светът на толерантността или ... - В: Отговорно родителство. Велико Търново: ИК „Знак 94”, 2008, с. 90-99. ISBN 978-954-8709-90-3

Драганова-Стойкова, Тамара (2016) Семинар – практикум „Светлината в природата” - модел на неформално образование по физика. Сб. XLIV конференция по въпросите на обучението по физика „Неформално образование по физика и астрономия”, Ямбол, 7-10 април 2016 г. Ред. К. Тютюлков. София: ХЕРОН ПРЕС ООД, 2016, с. 266–269. ISBN 978-954-580-361-1

Драганова-Стойкова, Тамара (2016) Ситуационен анализ на география на страните в рамките на училищното географско образование в Република Черна гора. Сб. от Годишна Университетска научна конференция НВУ „Васил Левски”, Научно направление „Педагогически и хуманитарни науки”, Велико Търново, 20-21 октомври 2016 г. Ред. И. Георгиева. Велико Търново: Издателски комплекс НВУ „В. Левски”, 2016, том 1, с. 185–195. ISSN 1314-1937

Драганова-Стойкова, Тамара (2017) Ситуационен анализ на обучението по география на страните в средното училище на Сърбия. Сб. от Международна научна конференция УНИТЕХ'17 Габрово, Технически университет – Габрово, тематично направление „Образователни технологии”, 17-18 ноември 2017 г. Ред. И. Железаров. Габрово: Технически университет – Габрово, 2017, т. IV, с. 247–252. ISSN 1313-230Х

Драганова-Стойкова, Тамара (2019) Ситуационен анализ на обучението по география на страните на Балканите по критерий структурно – съдържателна рамка. – В: Балканите – език, история, култура, В. Търново, УНИ „Св. св. Кирил и Методий”, т. VI, 2019, с. 592 – 605. ISSN 1314-4065.

Драганова-Стойкова, Тамара (2018) Ситуационен анализ на учебниците по география и икономика за V клас (първа част). Сб. От Научна конференция „България българите и Европа – мит, история и съвремие”, Велико Търново, 31.10.2017 г. Ред. И. Тютюнджиев. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2018, том 12, с. 291-307. ISSN: 978-619-208-125-6

Драганова-Стойкова, Тамара (2017) Ситуационен анализ на учебното съдържание по „География на страните“ в Р Сърбия и Р Хърватия. Сб. от Х научна конференция „България, българите и Европа – мит, история и съвремие“. Исторически факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново, 6.11.2015 г. Ред. Н. Кънев. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2017, т. Х, с. 317 – 325. ISBN 978-619-208-104-1

Драганова-Стойкова, Тамара (2014) Социални аспекти на сигурността в контекста на географското образование при изучаване на „Географски региони в света и страни в тях". Сб. доклади от научна конференция „Актуални проблеми на сигурността”, Велико Търново, 13–14 ноември 2014 г. Ред. И. Георгиева. Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2014, с. 219-238. ISSN 2367-7473

Драганова-Стойкова, Тамара (2018) Социално-действен и функционален механизъм за сигурност и защита на населението, като стратегия и социална политика в обучението по география и икономика в българското училище. Сб. от Научна конференция „Актуални проблеми на сигурността”, Велико Търново, 25-26 октомври 2018 г. Ред. И. Георгиева. Велико Търново: ИК на НВУ „Васил Левски”, 2018, с. 517-529. ISSN 2367 - 7473

Драганова-Стойкова, Тамара (2017) Сравнителен анализ на географското образование в България, Хърватия, Македония и Сърбия. Сб. от Пета международна научна конференция „Балканите – език, история, култура”, Велико Търново, 23-24 октомври 2015 г. Ред. Кр. Мутафова. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2017, т. V, с. 476–488. ISSN 1314-4065

Драганова-Стойкова, Тамара (2017) Сравнителен анализ на обучението по география на страните в средното училище по детерминирани показатели и критерии в 11 европейски страни. Сб. от Годишна университетска научна конференция, Велико Търново, 1-2 юни 2017 г. Ред. И. Георгиева. Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2017, с. 184-198. ISSN 2367-7481

Драганова-Стойкова, Тамара (2019) Съдържание на реклама и елементи на търговска реклама в учебниците по география и икономика за задължителна подготовка V – IX клас. Сборник доклади от Годишна Университетска научна конференция 27 – 28 юни 2019 г., НВУ „В. Левски”, Научно направление „Педагогически и хуманитарни науки”, електронно издание, В. Търново, ИК на НВУ „Васил Левски”, с. 325 - 339, 2019. ISSN 2367-7481.

Драганова-Стойкова, Тамара (2016) Съдържателно-структурен анализ на учебник по география в Македония – III година гимназиално образование – избирателен предмет. Сб. от научна конференция „България, българите и Европа – мит, история и съвремие”, Велико Търново, 31.10.2014 г. Ред. Б. Борисов. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2016, т. IX, с. 246-272. ISBN 978-619-208-066-2

Драганова-Стойкова, Тамара (2014) Съдържателно-структурен анализ на учебник по география в Македония – първа година гимназиално образование. Сб. от юбилейна научна конференция 30 години Катедра „География” във Великотърновския Университет, Велико Търново, 28-29 ноември 2014 г. Ред. С. Дерменджиева, А. Дерменджиев, Р. Янков, П. Събева, Д. Симеонов, Г. Петров, П. Парашкевов, М. Дойков. Велико Търново: Издателство „ИВИС”, 2014, с. 365-375. ISBN 978-954-2968-96-2

Драганова-Стойкова, Тамара (2014) Съдържателно-структурен сравнителен анализ на дял „Политико-териториална подялба на света” в учебника по география в Македония и „География на страните” в учебника по география в България. Сб. от юбилейна научна конференция 30 години Катедра „География” във Великотърновския Университет, Велико Търново, 28-29 ноември 2014 г. Ред. С. Дерменджиева, А. Дерменджиев, Р. Янков, П. Събева, Д. Симеонов, Г. Петров, П. Парашкевов, М. Дойков. Велико Търново: Издателство „ИВИС”, 2014, с. 376-388. ISBN 978-954-2968-96-2

Драганова-Стойкова, Тамара (2005) Със знака на Слънцето. - ЕКОСВЯТ, 2005, бр. 4/година ІV, с. 28. Print ISSN 1312-0298

Драганова-Стойкова, Тамара (2010) Три поредни години ученици от Хуманитарна гимназия участват в конкурс на Фондация „ЕВРИКА” – „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството. - В: Юбилеен сборник 130 години Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий”. Велико Търново: Издателство „Абагар”, 2010, с. 166-167. ISBN 978-954-427-885-4

Драганова-Стойкова, Тамара (2010) Ученици от Хуманитарна гимназия грабнаха втора награда от ІІІ Международен и ХІV Национален фестивал на любителските филми - Шумен 2008 г. - В: Юбилеен сборник 130 години Хуманитарна гимназия "Св. св. Кирил и Методий". Велико Търново: Издателство „Абагар”, 2010, с. 159–160. ISBN 978-954-427-885-4

Драганова-Стойкова, Тамара (2017) Училищното географско образование в Гърция и България – сравнителни ракурси - задължителна подготовка. – In: International journal KNOWLEDGE from XIV-th International scientific conference „The power of knowledge”, Institute of Knowledge Management, Scientific Papers, Education and Social Sciences, Agia Triada, 29.09.-01.10.2017 г. 2017, UDK 37, Vol. 19.1, pp. 279 – 284. ISSN 2545 – 4439 (printed). ISSN 1857 – 923X (e-version). Online ISSN < https://www.researchgate.net/profile/Venelin_Terziev/publication/320024950_INFLUENCE_ON_THE_PROCESS_OF_DELEGATION_OF_POWERS/links/59c98cfe45851556e97a708b/INFLUENCE-ON-THE-PROCESS-OF-DELEGATION-OF-POWERS.pdf>

Драганова-Стойкова, Тамара (2016) Училищното географско образование във Федерация Босна и Херцеговина. Перспективи - Международен научен журнал, 2016, бр. 2 (8), с. 72-80. Print ISSN 2367-7708

Драганова-Стойкова, Тамара (2017) Училищното модулно обучение по география и обучението за страните в Република Турция. Сб. от Годишна университетска научна конференция, Велико Търново, 1-2 юни 2017 г. Ред. И. Георгиева. Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2017, с. 199-205. ISSN 2367-7481

Драганова-Стойкова, Тамара (2008) Форум театър - Модел за формиране на възпитателни нагласи у ученици, като отговорни бъдещи родители. - В: Отговорно родителство. Велико Търново: ИК „Знак 94”, 2008, с. 118-124. ISBN 978-954-8709-90-3

Драганова-Стойкова, Тамара (2006) Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий” и международен проект „Форум слънчеви училища”. - В: Годишник на Хуманитарна гимназия "Св. св. Кирил и Методий" гр. Велико Търново. Велико Търново: Издателство „Фабер”, 2006, с. 236-263. ISBN–10: 954-775-649-4, ISBN–13: 978-954-775-649-6

Драганова-Стойкова, Тамара (2008) Час на класа – място за себепознание. Eдин класов тренинг за търсене на пътища към самопознанието. Съвременни образователни технологии в основното училище, Научно-практическа конференция, Велико Търново. Ред. Цветанка Рашкова, Катина Илева. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2008, с. 52-56. ISBN 978-954-524-628-9

Здравкова, Боряна (2016) Възможности за социалнопедагогическа подкрепа на децата и учениците в образователна среда в контекста на Закона за предучилищното и училищното образование Педагогически алманах. Ред. В. Петрова. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, том ХХIV, кн. 2, с. 271-279. ISSN: 2367-9360 (Online) ISSN: 1310-358Х (Print)

Здравкова, Боряна (2007) Възможности за стимулиране професионалната ориентираност на учениците в условията на училищната среда (в съавторство) Приемственост и перспективи в развитието на педагогическата теория и практика.125 години предучилищно образование в България. Съст. Б. Ангелов, Здр. Лалчев. Ред.: М. Атанасова, Т. Дяков. София: Веда Словена-ЖГ, 2006, с.759-766, ISBN 954-8510-97-9, COBISS.BG-ID 1228087524

Здравкова, Боряна (2014) Готовност на социалните педагози за ефективна интеркултурна комуникация в професионалната практика (резултати от емпирично изследване) Чуждоезиковото обучение в контекста на интеркултурната комуникация. Ред. Св. Станчев. В. Търново: ИВИС, 2014, с. 135-141. ISBN 978-954-2968-77-1, COBISS.BG-ID 1267736292

Здравкова, Боряна (2018) Динамика на интеркултурната тематика в учебното съдържание при подготовката на детски и начални учители (сравнителен анализ на учебни планове за специалност ПНУП във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“) Чуждоезиковото обучение между минало и настояще. Ред.: В. Белчева и др. В. Търново: ИВИС, 2018, с. 36-44, ISBN: 978-619-205-107-5, COBISS.BG-ID 1288528100

Здравкова, Боряна (2016) Доброволчеството като форма на социално служение в съвременното общество Сборник доклади от заключителна научна конференция по проект „Социално служение в съвременното общество”, 2-4.10.2015 г. Ред. Св. Тутеков. В. Търново: ЛИБРА СКОРП, с. 117-124. ISBN 978-954-471-325-6, COBISS.BG-ID 1276797924

Здравкова, Боряна (2019) За длъжността на педагогическия съветник и изискванията към неговата професионална квалификация Сборник с доклади от международна научна конференция „Педагогическото образование – традиции и съвременност”. Съст. М. Михова, В. Търново: Ай анд Би, 2019, с. 160-165, ISSN 2534-9317, COBISS.BG-ID 1288420836

Здравкова, Боряна (2015) За необходимостта от длъжност „социален педагог” в училище Сборник доклади от Международна научна конференция „Педагогическото образование – традиции и съвременност”. Съст.: Р. Христова-Коцева. В. Търново: Ай анд Би, 2015, ISBN 978-619-7281-01-9, COBISS.BG-ID 1281978852

Здравкова, Боряна (2014) Изследване на нагласите и отношенията към етнокултурните различия на студенти - социални педагози Психология отношени в постнеклассической парадигме (Сборник статей). Ред. Яницкий, М.С. Белово – В. Търново, с. 95-109. ISBN 978-5-89070-947-9, ISBN 978-954-524-938-9

Здравкова, Боряна (2006) Индивидуалното договаряне - нова дидактическа технология за приобщаване към четене (в съавторство) Начално образование. 2006, година XLVI, № 3, с. 44-48. ISSN 0204-4951

Здравкова, Боряна (2013) Интеркултурната компетентност като научен проблем Втори научен семинар за докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. Ред.: Пл. Легкоступ, Б. Борисова, М. Иванова, В. Кутева-Цветкова. В. Търново: Фабер, с. 267-276. ISBN 978-954-400-985-4, COBISS.BG-ID 1261571556

Здравкова, Боряна (2010) Интеркултурната компетентност като фактор за професионалната реализация на социалния педагог Сборник от научна конференция с международно участие „25 години Педагогически факултет”. Ред. Р. Кузманова-Карталова. В. Търново, 2009, с. 200-205, ISBN 978-954-400-422-4, COBISS.BG-ID 1236540644

Здравкова, Боряна (2011) Интеркултурне перспективе у савременом образованом процесу (в съавторство) В: Васпитање за хуманое односе – проблеми и перспективе (Зборник радова). Ред. Р. Виденович. Издавачки центар, Универзитет у Нишу, 2011, с. 85-91. ISBN 978-86-7379-233-0

Здравкова, Боряна (2013) Междуинституционално взаимодействие при интеграция на деца мигранти (в съавторство) В.Търново: Фабер. 140 с. ISBN 978-954-400-980-9, COBISS.BG-ID 1261589988

Здравкова, Боряна (2010) Мястото на интеркултурното обучение в професионалното образование на студентите – бъдещи специалисти в социалната сфера Педагогически алманах. В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2010, кн. 1, с. 30-46. ISSN: 2367-9360 (Online) ISSN: 1310-358Х (Print)

Здравкова, Боряна (2016) Образователни аспекти на младежката политика в България в контекста на стратегията „Европа 2020” (в съавторство) Инновации в технологиях и образовании (Сборник статей), част 4. Ред. Л.И.Законнова. Белово – Велико Тырново, 2016, с. 371-374. ISBN 978-5-906888-04-4

Здравкова, Боряна (2014) Основни компетентности в социално-педагогическата практика Педагогика, година LXXXVI, кн. 1, с. 41-47. ISSN 0861-3982, COBISS.BG-ID 1119662308

Здравкова, Боряна (2017) От образователна към учеща (се) среда Сборник с доклади от международна научна конференция „Педагогическото образование – традиции и съвременност”. Ред. В. Кутева-Цветкова и др., В. Търново: Ай анд Би, 2017, с. 148-154, ISSN 2534-9317, COBISS.BG-ID 1288420836

Здравкова, Боряна (2014) Проблемът с отпадането на деца и ученици от образователната система Образованието на деца и младежи в променящия се свят. Съст. Св. Зашев, В. Търново: АИО, с. 41-47. ISBN 978-619-90162-1-3, COBISS.BG-ID 1266089956

Здравкова, Боряна (2011) Професионален профил на социалния работник в контекста на интеркултурната перспектива Научни трудове на Русенския университет. Ред. А. Смрикаров. 2011, Том 50, серия 6.2, с. 132-137. ISSN 1311-3321, COBISS.BG-ID 1121172452

Здравкова, Боряна (2012) Професионална компетентност в социално-педагогическата практика - измерения, изисквания и стандарти Диалог на педагогическите компетенции. Съст. О. Георгиева-Тенева и др., В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", с. 125-134. ISBN 978-954-524-839-9, COBISS.BG-ID: 1246143972

Здравкова, Боряна (2015) Професионална компетентност на социалния педагог – нормативи, теория и практика В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 210 с. ISBN 978-619-208-005-1, COBISS.BG-ID 1273400804

Здравкова, Боряна (2015) Професионална компетентност на социалния педагог. - В: Социална педагогика. Теоретични основи (Избрани лекции) В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, с. 227-275, ISBN 978-954-524-997-6, COBISS.BG-ID 1273705956

Здравкова, Боряна (2016) Професионални взаимодействия в процеса на приобщаващо образование на деца и ученици от уязвими групи Сборник доклади от Международна научна конференция „Педагогическото образование – традиции и съвременност”. Ред.: Р. Христова-Коцева. В. Търново: Ай анд Би, 2016, с. 30-36, ISSN 2534-9317, COBISS.BG-ID 1288420836

Здравкова, Боряна (2015) Ръководство за практическо обучение по социална педагогика. (В помощ на студентите от специалност „Социална педагогика” във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”) В. Търново: Ай анд Би, 117 с. ISBN 978-954-9689-90-7, COBISS.BG-ID 1276904420

Здравкова, Боряна (2016) Семейството и бракът в представите на младите хора в България (в съавторство) Инновации в технологиях и образовании (Сборник статей), част 4. Ред. Л.И.Законнова. Белово – Велико Тырново, 2016, с. 374-379. ISBN 978-5-906888-04-4

Здравкова, Боряна (2015) Социалнопедагогическа работа в училище – състояние и перспективи за развитие Педагогически алманах. Ред. В. Петрова. В. Търново: УИ. „Св. св. Кирил и Методий”, том XXIII, кн. 2, с. 311-33. ISSN: 2367-9360 (Online) ISSN: 1310-358Х (Print)

Здравкова, Боряна (2015) Социалнопедагогическа работа с деца, отпадащи от образователните институции Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция „30 години Педагогически факултет”. Ред. Р. Кузманова-Карталова. В. Търново: Фабер, с. 142-147. ISBN 978-619-00-0352-6, COBISS.BG-ID 1274247140

Здравкова, Боряна (2015) Съвременната етнопедагогика – функции и перспективи за развитие Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция „50 години ВТУ". Ред.: Р. Кузманова-Карталова, Р. Христова, Г. Бонева. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, с. 393-397. ISBN 978-619-208-001-3, COBISS.BG-ID 1274917860

Здравкова, Боряна (2013) Съвременни методи в практическото обучение на студентите – социални педагози Първи научен семинар за докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. Ред.: Пл. Легкоступ, Б. Борисова, М. Иванова, В. Кутева-Цветкова. В. Търново: Фабер, с. 536-544. ISBN 978-954-400-957-1, COBISS.BG-ID1261571300

Здравкова, Боряна (2008) Училището и социално-педагогическите институции – партньори в грижата за подрастващите (в съавторство) Науковий вісник Бердянського державного педагогічного університету (Гуманітарні науки). Ред.: В.В.Крижко, К.О.Баханов, В.И.Гусин и др. Бердянськ: БДПУ, 2008, №1, с. 189-194. ISBN 978-966-7828-49-3

Здравкова, Боряна (2013) Формиране на интеркултурна компетентност у студентите - социални педагози в професионално-практическото обучение (автореферат на дисертация за присъждане на ОНС "доктор") В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий"

Здравкова, Боряна (2015) Ценности и профессиональная этика социального педагога Инновации в технологиях и образовании (Сборник статей). Ред. Блюменштейн В. Ю. Белово – Велико Тырново, с. 54-58. ISBN 978-619-208-019-8

Златкова-Дончева, Катерина (2019) Language Strategies to Reduce Anxiety of At-risk Children Deprived of Parental Care World Journal of Education, Vol 9, No 5, p. 100-112 DOI: https://doi.org/10.5430/wje.v9n5p100,

Златкова-Дончева, Катерина (2017) Mentoring at-risk youth - effects on aggression – London Review of Education and Science, Imperial College Press, 2017, 2 (22), p.424-433, ISSN: 1474-846X

Златкова-Дончева, Катерина (2017) Mentoring at-risk youth - impact upon anxiety of children at risk raised outside their family – Children & Schools, Oxford University Press, 2017, 4(2), p. 1187 – 1195. ISSN: 1532-8759

Златкова-Дончева, Катерина (2014) Взаимодействието „училище-семейство” при социалнопедагогическата подкрепа на деца в риск Сб. от Юбилейна международна научна конференция 30 години Педагогически Факултет, Велико Търново, 20 – 21 ноември, 2014, Ред. К. Рени Христова-Коцева. Велико Търново: Фабер, 2014, с.159-169, ISBN:978-619-00-0352-6.

Златкова-Дончева, Катерина (2018) Менторството и децата в риск Бургас: ЛИБРА СКОРП, 2018, 288 с., ISBN:978-954-471-438-3

Златкова-Дончева, Катерина (2018) Менторството като подход за неформална социалнопедагогическа подкрепа на деца в риск Антология Неформално образование. Съставител: С. Николаева. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2018, с. 646 - 656. ISBN 978-954-07-4375-2.

Златкова-Дончева, Катерина (2016) Механизми за социалнопедагогическа подкрепа на рискови групи деца Сб. от Научна конференция „Социалното служение в съвременното общество”, 02-04 октомври, 2015г. Троянски манастир, с участието на студенти, докторанти и преподаватели от Педагогически факултет и Православен богословски факултет Велико Търново, Ред. К. С. Тутеков: Либра – Скорп, 2016, с.156-178, ISBN 978-954-471-325-6.

Златкова-Дончева, Катерина (2014) Неправителствените организации като елемент от системата за социално-педагогическа подкрепа на деца в риск Сб. от Първа докторантска научна сесия, Велико Търново, 29.04.2014, Ред. К. Р. Христова-Коцева, електронен сборник, ВТУ, 2014, с. 4 – 13, ISBN 978-954-524-992-1. http://www.uni-vt.bg/res/1290/първа_доктор.pdf

Златкова-Дончева, Катерина (2017) Неуспяващите ученици – причини и фактори. Педагогически алманах, 2017, ВТУ, т. 25, кн. 1, с.84 – 92, ISSN: 2367-9360 (Online), ISSN: 1310-358Х (Print) инд. и реферирано в CEEOL, DRJI, ResearchBib, WorldCat, GIF, ROAD Directory, Electronic Journals Library, ESJI, SIS, Rootindexing, International Citation Index.

Златкова-Дончева, Катерина (2015) Социалните услуги и институции в България – утвърждаване, развитие и перспективи Сб. от Втора докторантска научна сесия, Велико Търново, 29.04.2015, Ред. К. Р. Христова-Коцева, електронен сборник, ВТУ, 2015, с. 4 – 17, ISBN 978-619-208-040-2. http://www.uni-vt.bg/res/1127/2ds.pdf

Златкова-Дончева, Катерина (2016) Социалнопедагогическа характеристика на деца в риск, отглеждани извън семейна среда Сб. от Трета докторантска научна сесия, Велико Търново, 21.04.2016, Ред. К. Р. Христова-Коцева, електронен сборник, ВТУ, 2016, с.55-70, ISBN 978-619-208-088-4 http://www.uni-vt.bg/res/1291/трета_ДС.pdf

Златкова-Дончева, Катерина (2014) Центърът за настаняване от семеен тип за деца и младежи в риск като елемент от системата за социалнопедагогическа подкрепа Педагогически алманах, ВТУ, кн. 2.с. 152-174, ISSN 1310-358X

Йорданова, Даниела (2013) Contemporary tendencies in teaching literacy the primary school-JOURNAL SCIENTIFIC AND APPLIED RESEARCH, 2013, Vol. 4, с. 178-183. ISSN 1314-6289. JOURNAL SCIENTIFIC AND APPLIED RESEARCH, Vol. 4, 2013. (с. 178-183). ISSN 1314-6289. Which is licensed in EBSCO, USA

Калейнска, Маргарита (2019) Potential of the gamified assessment in civic education Сб от Годишна университетска научна конференция 2019, Велико Търново, 27-28 юни 2019г. Ред. кол. Веселин Мадански и др. Велико Търново : Издателски комплекс на НВУ"Васил Левски". 2019, с. 203-209. ISSN 1314-1937. COBISS.BG-ID 1237830884

Калейнска, Маргарита (2019) Факторна обусловеност на въвеждането на нови методи на преподаване в българските училища Сб от Годишна университетска научна конференция 2019, Велико Търново, 27-28 юни 2019г., Ред. кол. Веселин Мадански и др. Велико Търново : Издателски комплекс на НВУ"Васил Левски". 2019, с. 210-216. ISSN 1314-1937. COBISS.BG-ID 1237830884

Караиванова, Петя (2017) HEALTH EDUCATION OF BULGARIAN CHILDREN AS A FOCUS IN THE TRAINING ON THE ‘SURROUNDING WORLD’ SUBJECT THROUGH THE PEDAGOGICAL SYSTEM ‘MOLIVKO – I PLAY AND I KNOW’ London Review of Education and Science

Караиванова, Петя (2018) Konakchieva, P. The ecological education of the 5- to 6- year-old children in the context of the competence paradigm. Knowledge – International Journal. pp. 1085–1091, Vol. 28.3, December, Skopje, 2018. ISSN 1857-923X (for e-version). ISSN 2545-4439 (for printed version). Knowledge – International Journal. pp. 1085–1091, Vol. 28.3, December, Skopje, 2018. ISSN 1857-923X (for e-version). ISSN 2545-4439 (for printed version).

Караиванова, Петя (2018) Konakchieva, P. The economic education of the 6- to 7- year-old children in the focus of the pedagogical system Molivko – I play and i know. Knowledge – International Journal. pp. 1079–1084, Vol. 28.3, December, Skopje, 2018. ISSN 1857-923X (for e-version). ISSN 2545-4439 (for printed version). Knowledge – International Journal. pp. 1079–1084, Vol. 28.3, December, Skopje, 2018.

Караиванова, Петя (2017) Блоков модел за развитие на креативността в професионалната подготовка на студентите педагози. В монографията Проектиране и реализиране на развиващи комплекси от творчески задачи за повишаване креативността на учащите. с.91-97, PRIMAX, Русе. ISBN 978-619-7242-31-7. издателство PRIMAX, Русе

Караиванова, Петя (2015) Възпитаване на толерантност в предучилищното детство NURTURING TOLERANCE IN PRESCHOOL CHILDHOOD В сб. Юбилейна международна научна конференция 30 години Педагогически факултет, Велико Търново: Фабер, 2015, с. 273 – 280. ISBN 978-619-00-0352-6.

Караиванова, Петя (2015) Детерминанти за ефективност на ранното образование по въпросите на риска, безопасността и здравето DETERMINANTS OF EFFICIENCY OF EARLY EDUCATION ON ISSUES OF RISK, SAFETY, AND HEALTH Педагогически алманах, Велико Търново: УИ Св. св. Кирил и Методий, кн. 1, с. 9 – 21, 2015. ISSN 1310-358X.

Караиванова, Петя (2014) Еколого-педагогическият тренинг – интерактивна образователна технология за мотивиране на екоцентрично отношение към природния свят ECOLOGO-PEDAGOGICAL TRAINING - INTERACTIVE TECHNOLOGY FOR MOTIVATING ECOCENTRIC ATTITUDE TO NATURAL WORLD В сб. „Дни на науката 2014”, Велико Търново: Фабер, 2015, с. 285 – 298. ISSN 1314-2283.

Караиванова, Петя (2014) Задължителната подготовка на децата за училище – състояние, проблеми, перспективи COMPULSORY PREPARATION OF CHILDREN FOR SCHOOL - STATE, PROBLEMS, AND PROSPECTS Педагогически алманах, Велико Търново: УИ Св. св. Кирил и Методий, 2014 , кн. 1, с. 20 – 29. ISSN 1310-358Х.

Караиванова, Петя (2016) Кейс-методът в екологичното образование на детето CASE METHODS IN CHILDREN’S ENVIRONMENTAL EDUCATION Педагогически алманах, Велико Търново: УИ Св. св. Кирил и Методий, кн. 1, 2016, с- 51 – 59. ISSN 1310-358X.

Караиванова, Петя (2017) Компетенции за адаптиране към социалната среда в образователните институции сб. „Дни на науката, 2016“, с. 64 - 74, Велико Търново: Фабер. ISSN 1314-2283.

Караиванова, Петя (2015) Конакчиева, П. Проблеми на интерактивното обучение в практиката на висшето педагогическо образование. – Педагогически алманах, кн. 1, с. 157 – 166, Велико Търново, 2015. ISSN 1310-358X. Педагогически алманах, Велико Търново: УИ Св. св. Кирил и Методий, кн. 1, Велико Търново, 2015, с. 157 – 166. ISSN 1310-358X.

Караиванова, Петя (2013) Конакчиева, П. Детето и природата. Технологична организация на екологичното образование в детската градина. Велико Търново: УИ Св. св. Кирил и Методий, 2013,192 с. ISBN 978-954-524-911-2. COBISS.BG-ID 1260104164 Велико Търново: УИ Св. св. Кирил и Методий, 2013,192 с. ISBN 978-954-524-911-2.COBISS.BG-ID 1260104164

Караиванова, Петя (2014) Конакчиева, П. Екология и устойчиво развитие в предучилищното образование. – Педагогика, с. 55–62, 2014, кн.1. ISSN 0861 – 3982. Педагогика: НИОН „Аз Буки“, 2014, кн.1, с. 55 – 62. ISSN 0861 – 3982.

Караиванова, Петя (2019) Конакчиева, П. и др. Книга за учителя за първа възрастова група. Моливко - играя и зная. Образователно направление Околен свят. Велико Търново: Слово, с. 127-210, 2019. ISBN 978-619-212-050-4. Велико Търново: Слово. ISBN 978-619-212-050-4.

Караиванова, Петя (2018) Конакчиева, П. и др. Моливко – играя и зная. Книга за учителя. Образователно направление Околен свят. Част 1. и Част 2. за трета подготвителна възрастова група (5–6-годишни деца). Велико Търново: Слово, 2018. ISBN 978-619-212-039-9. Велико Търново: Слово

Караиванова, Петя (2018) Конакчиева, П. и др. Моливко – играя и зная. Книга за учителя. Образователно направление Околен свят. Част 1. и Част 2. за трета подготвителна възрастова група (6–7-годишни деца). Велико Търново: Слово, 2018. Велико Търново: Слово

Караиванова, Петя (2017) Конакчиева, П. Изобразителните игри в педагогическото взаимодействие по Околен свят. – В сб. Водим бъдещето за ръка 2017, CD, с. 74 – 81, Велико Търново, Ай анд Би, 2017. ISBN 978-619-7281-28-6. В сб. Водим бъдещето за ръка 2017, CD, с. 74 – 81, Велико Търново, Ай анд Би, 2017. ISBN 978-619-7281-28-6.

Караиванова, Петя (2017) Конакчиева, П. Изследователска култура и европейски компетенции във висшето педагогическо образование. – В сб. „Дни на науката 2016”, Велико Търново, с. 56 – 63, Фабер, 2017. ISSN 1314-2283. В сб. Дни на науката 2016, с. 56 - 63, Велико Търново: Фабер. ISSN 1314-2283.

Караиванова, Петя (2015) Конакчиева, П. Интерактивни моделни технологии във висшето педагогическо образование. Велико Търново: Слово, 2015, с. 180. ISBN 978-612-212-000-9. COBISS.BG-ID 1272910820 УДК 372.3(075.8) Велико Търново: Слово, 2015, с. 180. ISBN 978-612-212-000-9. COBISS.BG-ID 1272910820 УДК 372.3(075.8)

Караиванова, Петя (2012) Конакчиева, П. ИНТЕРАКЦИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛНОТО ПРОСТРАНСТВО ЧРЕЗ СЪВРЕМЕННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПРИРОДНИЯ СВЯТ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ДЕТСТВО. - Педагогически алманах на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, 2012, кн. 1, с. 33-48. ISSN 1310-358X. COBISS.BG-ID 1254943716 УДК 372.32 Педагогически алманах. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2012, кн. 1. с. 33 - 48. ISSN 1310-358X. COBISS.BG-ID 1254943716 УДК 372.32

Караиванова, Петя (2019) Конакчиева, П. Книга за учителя за втора възрастова група. Моливко - играя и зная. Околен свят. Велико Търново: Слово, с. 139-309, 2019. ISBN 978-619-212-057-3. Велико Търново: Слово, 2019. ISBN 978-619-212-057-3.

Караиванова, Петя (2019) Конакчиева, П. Моливко – играя и зная. Околен свят. Познавателна книжка за втора възрастова група (4–5-годишни деца). Велико Търново: Слово, 2019. ISBN 978-619-212-058-0. Велико Търново: Слово, 2019. ISBN 978-619-212-058-0.

Караиванова, Петя (2019) Конакчиева, П. Моливко – играя и зная. Околен свят. Познавателна книжка за първа възрастова група (3–4-годишни деца). Велико Търново: Слово, 2019. ISBN 978-619-212-051-1. Велико Търново: Слово, 2019. ISBN 978-619-212-051-1.

Караиванова, Петя (2018) Конакчиева, П. Моливко – играя и зная. Околен свят. Част 1. Познавателна книжка за трета подготвителна възрастова група (5–6-годишни деца). Велико Търново: Слово, 2018.ISBN 978-619-212-031-3. Велико Търново: Слово

Караиванова, Петя (2018) Конакчиева, П. Моливко – играя и зная. Околен свят. Част 1. Познавателна книжка за четвърта подготвителна възрастова група (6–7-годишни деца). Велико Търново: Слово, 2018. ISBN 978-619-212-036-8. Велико Търново: Слово

Караиванова, Петя (2018) Конакчиева, П. Моливко – играя и зная. Околен свят. Част 2. Познавателна книжка за трета подготвителна възрастова група (5–6-годишни деца). Велико Търново: Слово, 2018. ISBN 978-619-212-032-0. Велико Търново: Слово

Караиванова, Петя (2018) Конакчиева, П. Моливко – играя и зная. Околен свят. Част 2. Познавателна книжка за четвърта подготвителна възрастова група (6–7-годишни деца). Велико Търново: Слово, 2018. Велико търново: Слово

Караиванова, Петя (2014) Конакчиева, П. Образователната среда – фактор за стимулиране на екологосоциалното развитие в детството. В сб. „Дни на науката 2014”, Велико Търново, Фабер, с. 248 – 257, 2015. ISSN 1314-2283. В сб. „Дни на науката 2014”, Велико Търново: Фабер, 2015, с. 248 – 257. ISSN 1314-2283.

Караиванова, Петя (2018) Конакчиева, П. Педагогически функции на екоприказката в предучилищното екологично образование. – В сб. Дни на науката 2017 Велико Търново, с. 181 – 191, Фабер, 2018. ISSN 1314-2283. В сб. Дни на науката 2017 Велико Търново, с. 181 – 191, Фабер, 2018. ISSN 1314-2283.

Караиванова, Петя (2019) Конакчиева, П. Приоритети на отговорното родителство за възпитаване на социално уверено дете. – Педагогически алманах, Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, кн.1, с. 21–40, 2019. ISSN 2367-9360 (Online), ISSN 1310-358X (Print). Педагогически алманах, Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, кн.1, с. 21–40, 2019. ISSN 2367-9360 (Online), ISSN 1310-358X (Print).

Караиванова, Петя (2018) Конакчиева, П. Приоритети на предучилищните педагози за развитие на емоционална интелигентност в детството. – В сб. Дни на науката 2017 Велико Търново, с. 192 – 204, Фабер, 2018. ISSN 1314-2283. В сб. Дни на науката 2017 Велико Търново, с. 192 – 204, Фабер, 2018. ISSN 1314-2283.

Караиванова, Петя (2012) Конакчиева, П. Проблеми на педагогическото взаимодействие при възпитаване на субективно отношение към природата (сс. 354 – 365). В сб. „Дни на науката 2011”, Велико Търново: Фабер, 2012. ISSN 1314-2283. В сб. „Дни на науката 2011”, Велико Търново: Фабер, 2012. ISSN 1314-2283.

Караиванова, Петя (2013) Конакчиева, П. Проекции на концепцията за „устойчиво развитие” в предучилищното екологично образование. Сб. от научна конференция „Дни на науката 2012”, Велико Търново, 31 май 2012 г. Ред. проф. д-р Петко Ст. Петков, Велико Търново: Фабер, 2013, с. 262 – 270. ISSN 1314–2283. COBISS.BG-ID 1255989732 УДК 372.36.033 В сб. „Дни на науката 2012”, Велико Търново: Фабер, 2013. с. 262 – 270. ISSN 1314-2283. COBISS.BG-ID 1255989732 УДК 372.36.033

Караиванова, Петя (2009) Конакчиева, П. Психолого-педагогически проблеми при възпитаване на готовност за социалната позиция „ученик” у пет-седемгодишните деца. - Педагогически алманах, Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2009, кн. 1, с. 143–154. ISSN 1310-358X. COBISS.BG-ID 1235160548 УДК 372.3.015.3 Педагогически алманах, Велико Търново, 2009, № 1 ISSN 1310-358X. COBISS.BG-ID 1235160548 УДК 372.3.015.3

Караиванова, Петя (2019) Конакчиева, П. Развиване на природонаучни компетенции в детството чрез творческите игри като средства на занимателната екология. – В сб. Дни на науката 2018, Велико Търново, Фабер, с. 180-189, 2019. ISSN 1314-2283. В сб. Дни на науката 2018, Велико Търново, Фабер, с. 180-189, 2019. ISSN 1314-2283.

Караиванова, Петя (2010) Конакчиева, П. Формиране и развитие на междуличностни отношения в общността от връстници. Сб. от Научна конференция с международно участие „25 години Педагогически факултет”, Велико Търново, 6-7 ноември 2009 г. Ред. доц. д-р Розалия Кузманова-Карталова, Велико Търново: Фабер, 2010, с. 318–323. ISBN 978-954-400-422-4. COBISS.BG-ID 1236540644 УДК 37(497.2)(063) 378.4.096:37(497.216)(063) Сб. от Научна конференция с международно участие „25 години Педагогически факултет”, Велико Търново, 6-7 ноември 2009 г. Ред. доц. д-р Розалия Кузманова-Карталова, Велико Търново: Фабер, 2010, с. 318–323. ISBN 978-954-400-422-4.COBISS.BG-ID 1236540644 УДК 37(497.2)(063) 378.4.096:37(497.216)(063)

Караиванова, Петя (2016) Мобилност и интерактивност при възпитаване на социална компетентност в предучилищното детство MOBILITY AND INTERACTIVITY IN FOSTERING SOCIAL COMPETENCE IN PRESCHOOL CHILDHOOD Педагогически алманах, Велико Търново: УИ Св. св. Кирил и Методий, кн. 1, 2016, с. 21 – 30. ISSN 1310-358X.

Караиванова, Петя (2016) Образователно направление „Околен свят“. Програмна система „Моливко – играя и зная“. Годишно тематично разпределение за втора възрастова група. Ел. вариант. Сайт на издателство „Слово“, Велико Търново: Слово, 2016.

Караиванова, Петя (2016) Образователно направление „Околен свят“. Програмна система „Моливко – играя и зная“. Годишно тематично разпределение за първа възрастова група. Ел. вариант. Сайт на издателство „Слово“, Велико Търново: Слово, 2016.

Караиванова, Петя (2016) Образователно направление „Околен свят“. Програмна система „Моливко – играя и зная“. Годишно тематично разпределение за трета възрастова група. Ел. вариант. Сайт на издателство „Слово“, Велико Търново: Слово, 2016.

Караиванова, Петя (2016) Образователно направление „Околен свят“. Програмна система „Моливко – играя и зная“. Годишно тематично разпределение за четвърта възрастова група. Ел. вариант. Сайт на издателство „Слово“, Велико Търново: Слово, 2016.

Караиванова, Петя (2014) Педагогически измерения на проблема за възпитаване на социална увереност в предучилищното детство PEDAGOGICAL DIMENSIONS OF THE PROBLEM OF PROMOTING SOCIAL CONFIDENCE IN PRE-SCHOOL CHILDHOOD В сб. „Дни на науката 2014”, Велико Търново: Фабер, 2015, с. 258 – 265. ISSN 1314-2283.

Караиванова, Петя (2001) Познавателните способности като психолого-педагогически проблем Предучилищно възпитание, №9.

Караиванова, Петя (2014) Принципът за природосъобразност като общофилософска основа на педагогическото взаимодействие „дете – среда“ PRINCIPLE OF ENVIRONMENTAL FRIENDLINESS AS GENERAL PHILOSOPHICAL BASIS OF CHILD-ENVIRONMENT PEDAGOGICAL INTERACTION Педагогически алманах, Велико Търново: УИ Св. св. Кирил и Методий, 2014, кн. 2, с. 33 – 42. ISSN 1310-358Х.

Караиванова, Петя (2015) Приоритети за екологично образование на децата в чуждестранния педагогически опит (или за добрите практики в Европа, Америка и Азия) PRIORITIES FOR ENVIRONMENTAL EDUCATION OF CHILDREN IN FOREIGN TEACHING EXPERIENCE (OR BEST PRACTICES IN EUROPE, AMERICA AND ASIA) Педагогически алманах, Велико Търново: УИ Св. св. Кирил и Методий, кн. 1, 2015, с. 167 – 176. ISSN 1310-358X.

Караиванова, Петя (2016) Пътуване към другите: възпитаване на социална компетентност в детството чрез интерактивни моделни технологии. JOURNEY TO OTHERS: CULTIVATING SOCIAL COMPETENCY IN CHILDHOOD THROUGH INTERACTIVE MODEL TECHNOLOGIES Педагогически алманах, Велико Търново: УИ Св. св. Кирил и Методий, кн. 2, 2016, с. 192 – 200. ISSN 2367-9360.

Караиванова, Петя (2016) Пътуване с другите: вариант на интерактивна мобилност за подготвяне и изявяване на социални компетенции в детството TRAVELLING WITH OTHERS: VARIANT OF INTERACTIVE MOBILITY FOR THE PREPARATION AND EXPRESSION OF SOCIAL COMPETENCE IN CHILDHOOD Педагогически алманах, Велико Търново: УИ Св. св. Кирил и Методий, кн. 2, 2016, с. 201 – 210. ISSN 2367-9360.

Караиванова, Петя (2016) Социалната компетентност като образователен приоритет на педагогическото взаимодействие „дете – среда“ SOCIAL COMPETENCE AS EDUCATIONAL PRIORITY IN CHILD-ENVIRONMENT PEDAGOGICAL INTERACTION В сб. „Дни на науката 2015”, Велико Търново: Фабер, 2016, с. 141 – 151. ISSN 1314-2283.

Караиванова, Петя (2015) СОЦИОКУЛТУРНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ДЕТСТВО КАТО ФЕНОМЕН И ПЕДАГОГИЧЕСКА РЕАЛНОСТ SOCIO-CULTURAL COMPETENCE IN PRESCHOOL CHILDHOOD AS A PHENOMENON AND PEDAGOGIC REALITY В сб. Юбилейна конференция 50 години ВТУ, Велико Търново: УИ Св. св. Кирил и Методий, 2015. с. 95 – 101. ISSN 978-619-208-001-3.

Караиванова, Петя (2015) Съвременни изследователски позиции, идеи и концепции за екологично образование на децата в Русия MODERN RESEARCH ATTITUDES, IDEAS, AND CONCEPTS FOR ENVIRONMENTAL EDUCATION OF CHILDREN IN RUSSIA В сб. „Дни на науката 2015”, Велико Търново: Фабер, 2016, с. 130 – 140. ISSN 1314-2283.

Караиванова, Петя (2015) Толерантността – компонент на професионалната компетентност на предучилищния педагог TOLERANCE - COMPONENT OF THE PROFESSIONAL COMPETENCE OF PRESCHOOL PEDAGOGUES В сб. Юбилейна международна научна конференция 30 години Педагогически факултет, Велико Търново: Фабер, 2015, с. 295 – 304. ISBN 978-619-00-0352-6.

Караиванова, Петя (2014) Философстването с деца – средство за формиране на природонаучни компетенции в предучилищното детство PHILOSOPHIZING WITH CHILDREN - TOOL FOR FORMING NATURAL-SCIENCE COMPETENCE IN PRESCHOOL CHILDHOOD В сб. "Дни на науката 2014"

Киров, Данаил (2016) (2016) "АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ ПРИ УЧЕНИЦИ ОТ ЧАСТНО АМЕРИКАНСКО УЧИЛИЩЕ – ГР. ПАФОС, КИПЪР", А QUESTIONNAIRE SURVEY OF STUDENTS FROM PRIVET AMERICAN SCHOOL – PHAPHOS, CYPRUS МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ПЕДАГОГИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ – ТРАДИЦИИ И СЪВРЕМЕННОСТ“ 17 – 18 ноември 2017 г., Велико Търново // International scientific conference "Pedagogical education - tradition and modernity", University of Veliko Turnovo, 2017

Киров, Данаил (2017) (2017) "КОНСТАТИРАНЕ НА ФИЗИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА 10-11 ГОДИШНИ МОМИЧЕТА ТРЕНИРАЩИ БАСКЕТБОЛ В БАСКЕТБОЛЕН КЛУБ „АТЛАНТАС – БАСКЕТБОЛНА АКАДЕМИЯ“ - ГР. ПАФОС, КИПЪР" // REPORT OF PHYSICAL DEVELOPMENT AT 10-11 YEARS OLD GIRLS PRACTISING BASKETBALL AT “ATLANTAS - BASKETBALL ACADEMY” - PAFOS, CYPRUS МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ – ТРАДИЦИИ И СЪВРЕМЕННОСТ, 17 – 18 ноември 2017 г., Велико Търново, // International scientific conference "Pedagogical education - tradition and modernity", University of Veliko Turnovo, 2017

Кузманова-Карталова, Розалия (2018) Менторството като подход за неформална социалнопедагогическа подкрепа на деца в риск Педагогика, 2018, XC(7), с. 887 - 898. ISSN 1314 – 8540 (Online) ISSN 0861 – 3982 (Print). Web of Science: Emerging Sources Citation Index, European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS), Central and Eastern European Online Library (CEEOL), EBSCOhost Research Databases, Google Scholar, Primo (Ex Libris), Summon (ProQuest).

Кузманова-Карталова, Розалия (2009) School and Family as Partners In: The 2009 Asian-Pacific Forum on Sociology of Education: Social Change and Educational Reform. Conference Proceedings. Taiwan, 2009. pp. E-3-4.

Кузманова-Карталова, Розалия (2013) The impact of divorce in families living in poverty on children’s attitudes to school Сб. от VI международная научная конференция "Иновации в технологиях и образовании", Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева, Белово, Русия, Университет „Св. Кирилла и Св. Мефодия”, Велико Тырново, Болгария, Филиал КузГТУ в г. Белово, Администрация г. Белово, ОАО „Белон”, Белово, 17 - 18 мая 2013 г. Ред. В. Ю. Блюменштейн и др. Белово: Изд-во филиала КузГТУ в г. Белово, Россия; Изд-во ун-та "Св. Кирилла и Св. Мефодия", Велико Тырново, Болгария, 2013, часть 4, с. 52 – 55. ISBN 978-5-89070-921-9 ISBN 978-954-524-915-0

Кузманова-Карталова, Розалия (2011) Арттераприја као начин јачање функције породице Сб. от Научни скуп са мећународним учешћем "Васпитање за хумане односе. Проблеми и перспективе". Зборник радова, Университет у Нишу, Филозофски факултет, Србиjе, 17 - 18 септембра 2010 г. Гл. и отг. уредник Р. Виденовић. Ниш: Издавачки центар Филозофски факултет, 2011, с. 393 – 400. ISBN 078-86-7379-233-0

Кузманова-Карталова, Розалия (2010) Арттераприја као начин јачање функције породице Зборник реzimea Naucni skup za medunarodnim ucascem "Vaspitanje za humane odnose - problemi i perspektive", Univerzitet u Nisu, Filozofski fakultet, Србиje, 17 - 18 septembar 2010, Urednici M. Matejic, B. Jevtic, J. Petrovic. Nish: Centar za pedagoska istrazivanja, Departmant za pedagogiju, 2010, с. 113 – 114. ISBN 978-86-7379-197-5

Кузманова-Карталова, Розалия (2012) Аспекти на проблема за социално-педагогическото подпомагане на семейства с деца в риск Педагогически алманах, 2011, (19)2, с. 7 – 18. ISSN 1310-358X COBISS.BG-ID 1287123940

Кузманова-Карталова, Розалия (2009) Аспекти на социалната работа със семейства в България и в света Педагогика, 2009, XIX(9-10), с. 71 - 85. ISSN 0861-3982 COBISS.BG-ID 1183740388

Кузманова-Карталова, Розалия (2004) Бедността в семейството и общуването “родители - деца” Педагогически алманах, 10(1-2), с. 15 - 23. ISBN 1310-358X

Кузманова-Карталова, Розалия (2005) Бедността и децата Обществено възпитание, 2005, XXXXIV(1), с. 50 - 56. ISSN 0204-8515

Кузманова-Карталова, Розалия (2006) Бедността и децата. Социално-педагогически анализ В. Търново: Фабер, 2006, 318 с. ISBN-10 954-775-646-X ISBN-13 978-954-775-646-5

Кузманова-Карталова, Розалия (2001) Бедността и жизнените ориентации при децата в средна училищна възраст В: Трудове на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”. Ред. Ил. Стойков и др. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 1994, т. 6(4). с. 89 - 112. ISSN 0204 – 6369 COBISS.BG-ID 1177172964

Кузманова-Карталова, Розалия (2008) Бежанският проблем и децата – социално-педагогически анализ Педагогически алманах, 2006, 14(1-2), с. 32 - 48. ISSN 1310-358X

Кузманова-Карталова, Розалия (2004) Безработицата в семейството и социалната адаптивност на децата Сб. от Международен военно-научен форум, Факултет "Общовойскови", НВУ "Васил Левски", Велико Търново, 24 - 25 ноември 2004 г. В. Търново: Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”, 2004, т. 1, с. 139 – 144. ISBN 954-753-033-X

Кузманова-Карталова, Розалия (2010) Взаимодействието „родители – деца” и възможностите на арт-терапията Сб. от Международна научна конференция "25-години Педагогически факултет", Велико Търново, 6 - 7 ноември 2009 г. Науч. ред. Р. Кузманова – Карталова. В. Търново: Фабер. 2010, с. 152 – 155. ISBN 978-954-400-422-4 COBISS.BG-ID 1236540644

Кузманова-Карталова, Розалия (2004) Влиянието на семейството върху мотивацията за учебна дейност на децата от начална училищна възраст Сб. от Юбилейна научна конференция с международно участие "Образование и изкуство", посветена на 20-годишнината от създаването на Педагогическия факултет на Шуменския университет и115-годишнината от предучилищното възпитание в град Шумен, Шумен, 14 - 15 май 2004 г. Ред. Ан. Анастасия - Вукова, Д. Игнатовски, Ян. Тоцева. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2004, т. 2, с. 98 – 101. ISBN 954-577-216-6

Кузманова-Карталова, Розалия (2013) Влиянието на семейството върху мотивацията за учебна дейност на децата от предучилищна възраст Сб. от Шеста национална конференция по предучилищно образование "Водим бъдещето за ръка", МОМН. Регионален инспекторат по образованието, Варна, 21 - 23 април 2013 г. Варна: Славена, 2013, с. 91 – 93. ISBN 978-954-579-971-6

Кузманова-Карталова, Розалия (2011) Възможности за интегриране на деца – мигранти чрез средствата на изобразителната дейност Сб. от Научна конференция РУ&СУ'11 "Научни трудове", Педагогика и психология, История етнология и фолклор, Русе, 28 - 29 октомври 2011 г. Ред. А. Смрикаров и др. Русе: Издателски център при РУ „Ангел Кънчев”, 2011, т. 50, серия 6.2. Педагогика и психология, История етнология и фолклор, с. 161 – 165. ISSN 1311-3321

Кузманова-Карталова, Розалия (2005) Възможности за овладяване на проблема с детската порнография Образование, 2005, (5), с. 48 – 63. ISSN 0861475X

Кузманова-Карталова, Розалия (2008) Възможности за стимулиране на личностната идентичност в условията на мултикултурна среда В: Науковий вісник Бердянського державного педагогічного університету (Гуманітарні науки). Ред. В.В.Крижко, К.О.Баханов, В.И.Гусин и др. Бердянськ: БДПУ, 2008, (1), с. 40 – 44. ISBN 978-966-7828-49-3

Кузманова-Карталова, Розалия (2011) Възможности за стимулиране на личностната идентичност на децата в условията на училищната среда В: Обучението като път към образованието. Сборник с материали по случай 60-годишнината на проф. дпн Пламен Радев. Науч. ред. Кр. Танева. Пловдив: Университетско издателство „П. Хилендарски”, 2011, с. 83 – 88. ISBN 978-954-423-667-0

Кузманова-Карталова, Розалия (2008) Възможности за стимулиране на професионалната ориентираност на учениците в условията на училищната среда Сб. от Петата есенна научна конференция на Факултета по начална и предучилищна педагогика "Приемственост и перспективи в развитието на педагогическата теория и практика.125 години предучилищно образование в България", Китен, 05-08 септември 2007. Съст. Б. Ангелов, Здр. Лалчев. Ред.: М. Атанасова, Т. Дяков. София: Веда Словена-ЖГ, 2008, с.759-766, ISBN 978-954-8846-02-8 COBISS.BG-ID 1228088036

Кузманова-Карталова, Розалия (2007) Глобализация и социално-педагогическа дейност Сб. от Юбилейна научна конференция "Образованието в глобализиращия се свят", посветена на 20 години Педагогически факултет, Велико Търново, 15 - 16 октомври 2004. Науч. ред. Пл. Легкоступ и др. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”. 2007, ч.1, с. 250 – 253. ISBN 978-954-524-608-1

Кузманова-Карталова, Розалия (2013) Дейности и роли на социалния педагог в социалнопедагогическата работа Сб. от Научна конференция „Актуални проблеми на сигурността”, Велико Търново, 16 - 18 октомври 2013 г. Техн. ред. Ив. Георгиева. В. Търново: Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”, 2013, т. 5, с.157 - 163. ISBN 978-954-753-200-7

Кузманова-Карталова, Розалия (2005) Детският труд. Проблеми, интервенции, иновации. Социално-педагогически анализ В. Търново: Фабер, 2005, 310 с. ISBN 954-775-526-9

Кузманова-Карталова, Розалия (2014) Деца в риск – причини, диагностика, повлияване В: Савремене тенденциjе у наставним и ваннаставним активностима на учитељским (педагошким) факултетима“, Главни и одговорни уредник С. Денић. Ред. Ст. Смиљковић, Р. Кузманова - Карталова и др. Врање: Учитељски факултет, 2014, с. 426 – 433. ISBN 978-86-6301-011-6

Кузманова-Карталова, Розалия (2014) Децата в риск в епохата на глобализация Сб. от I Международная научно-практическая конференция "Психология отношений в постнеклассической парадигме", Белово, Русия,1 - 15 декабря 2013 г. Ред. М. С. Яницкий, Р. Й. Кузманова - Карталова и др. Белово: Изд-во филиала КузГТУ, Россия, Велико Тырново: Изд-во у-та "Св. Кирилла и Св. Мефодия", Болгария, 2014, с.109 - 115. ISBN 978-5-89070-947-9 ISBN 978-954-524-938-9

Кузманова-Карталова, Розалия (2005) Децата на улицата Педагогически алманах, 2003, 11(1-2), с. 31 - 43. ISSN 1310-358X

Кузманова-Карталова, Розалия (2011) Електронна публикация на лекционен курс „Работа с деца в риск” за магистърска програма „Образование в извънучилищна среда” сайт ВТУ

Кузманова-Карталова, Розалия (2013) Елементи и равнища на социалнопедагогическата работа Сб. от Научна конференция „Актуални проблеми на сигурността”, Велико Търново, 16 - 18 октомври 2013 г. Техн. ред. Ив. Георгиева. В. Търново: Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”, 2013, т. 5, с.164 - 171. ISBN 978-954-753-200-7

Кузманова-Карталова, Розалия (2018) За автора и труда В: Менторството и децата в риск. Златкова - Дончева, К., Либра Скорп, 2018, с. 7 - 9. ISBN 978-954-471-438-3

Кузманова-Карталова, Розалия (2013) Институционална и нормативна рамка на социалната работа с деца в риск Педагогически алманах, 2012, 20(1), с. 17 - 32. ISSN 1310-358X COBISS.BG-ID 1254943204

Кузманова-Карталова, Розалия (2013) История на Педагогическия факултет (1984 – 2012) В. Търново: Фабер, 2013, 248 с. ISBN 978-619-00-0004-4 COBISS.BG-ID 1266220260

Кузманова-Карталова, Розалия (2005) Как да върнем децата в училище Обществено възпитание, 2005, XXXXIV(3), с. 28 - 35. ISSN 0204-8515

Кузманова-Карталова, Розалия (2004) Към проблема за ролята на семейството за адаптацията на 5-7 годишните деца от подготвителната предучилищна група към учебна дейност Сб. от Теоретико-практическа конференция "Съвременни предизвикателства на прага детска градина – училище", Велико Търново, 25 - 26 март 2004. В. Търново: Слово, 2004, с. 86 – 92. ISBN 954-439-803-1

Кузманова-Карталова, Розалия (2013) Междуинституционално взаимодействие за интегриране на деца-мигранти В. Търново: Фабер. 2013, 140 с. ISBN 978-954-400-980-9

Кузманова-Карталова, Розалия (2018) Менторството като подход за неформална социалнопедагогическа подкрепа на деца в риск В: Антология Неформално образование. Науч. ред. С. Николаева, В. Гюрова и др. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2018, с. 646 - 656. ISBN 987-954-07-4375-2 ISBN 978-954-07-4375-2. COBISS.BG-ID 1287135716

Кузманова-Карталова, Розалия (2008) Методически насоки за организиране на модулни обучения при работата на педагогическия съветник Сб. от Научно-практическа конференция "Съвременни образователни технологии в основното училище", Велико Търново, 11 май 2006 г. Съст. Р. Кузманова – Карталова, П. Костова, А. Кръстева. Ред. Цв. Рашкова. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2008, с. 140 – 145. ISBN 978-954-524-628-9

Кузманова-Карталова, Розалия (2007) Миграцията и каналджийството като социално-педагогически проблеми Педагогически алманах, 2005, 13(1-2), с. 97 – 107. ISSN 1310-358X

Кузманова-Карталова, Розалия (2013) Наръчник за студентите – социални педагози за работа по проект: Междуинституционално взаимодействие при интеграция на деца – имигранти София: Е Принт. 2013, 99 с. ISBN 978-619-90102-6-6

Кузманова-Карталова, Розалия (2003) Непълната семейна структура като фактор за неравностойно социално положение при децата Сб. от Научна конференция РУ-СУ’03 "Научни трудове на Русенски университет", Русе, 31 октомври 01 ноември 2003 г. Ред. Ан. Смрикаров и др. Русе: Издателски център при РУ „Ангел Кънчев”, 2003, т. 40, серия 10.1, Педагогика, психология и история, с. 159 - 164. ISSN 1311-3321

Кузманова-Карталова, Розалия (2004) Неравностойното социално положение и образователните компетенции на децата Педагогика, 2004, XIV(10), с. 11 – 32. ISSN 0861 – 3982

Кузманова-Карталова, Розалия (2012) Някои социално-педагогически характеристики на децата в риск В: Диалог на педагогическите компетенции. 130 години от създаването на Педагогическото училище във Враца. Съст. Ог. Тенева, М. Михова, С. Дерменджиева. Ред. Цв. Рашкова. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2012, с. 83 – 109. ISBN 978-954-524-839-9 COBISS.BG-ID 1246143972

Кузманова-Карталова, Розалия (2005) Някои характеристики на професията “социален педагог” Посоки, 2005, VII(XLXII)(2), с. 19 – 29. ISSN 1310 – 8751

Кузманова-Карталова, Розалия (2004) Особености на деца, склонни към насилие Обществено възпитание, 2004, XXXXIII(2), с. 4 - 13. ISSN 0204-8515

Кузманова-Карталова, Розалия (2018) Отзив В: Юбилеен сборник в чест на 70-годишнината на проф. д-р Емилия Василева "Детето и педагогиката". Съст. Я. Рашева - Мерджанова, Ил. Петкова, М. Косева. София: Просвета - София АД, 2018, с. 467. ISBN 978-954-01-3806-0

Кузманова-Карталова, Розалия (2013) Относно научния статут на социалнопедагогическата работа Сб. от Научна конференция „Актуални проблеми на сигурността”, Велико Търново, 16 - 18 октомври 2013 г. Техн. ред. Ив. Георгиева. В. Търново: Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”, 2013, т. 5, с.146 - 156. ISBN 978-954-753-200-7

Кузманова-Карталова, Розалия (2012) Относно някои аспекти на социално-педагогическата работа със семейства на зависими от наркотични вещества Сб. от Юбилейната научна конференция по повод 10 години от създаването на НВУ „Васил Левски”, Велико Търново, 14 - 15 юни 2012 г. Техн. ред. Ив. Георгиева. В. Търново: Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”, 2012, т. 10, с. 99 – 105. ISBN 978-954-753-095-9

Кузманова-Карталова, Розалия (2010) Относно някои методически подходи в социалнопедагогическата работа Сб. от Годишната университетска научна конференция на НВУ „Васил Левски”, Велико Търново, 30 септември - 1 октомври 2010 г. Техн. ред. Ив. Георгиева. В. Търново: Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”, 2010, т. 10, с. 69 – 79. ISSN 1314-1937

Кузманова-Карталова, Розалия (2013) Относно целите на социалната работа Сб. от Годишна университетска научна конференция на Националния военен университет „Васил Левски”. Научно направление "Педагогически и хуманитарни науки", Велико Търново, 27 - 28 юни 2013 г. Техн. ред. Ив. Георгиева. В. Търново: Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”, 2013, т. 2, с. 212 - 219. ISSN 1314-1937

Кузманова-Карталова, Розалия (2018) Отсутствие друзей у детей как социально-педагогическая проблема Нaучные вести. Международый научный журнал, 2018, (4), с.147 - 156. ISSN 2619 - 1245

Кузманова-Карталова, Розалия (2013) Педагогическият факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” празнува своята тридесетгодишнина Педагогика, 2013, LXXXV(9), с. 1302 – 1313. ISSN 0861 – 3982 COBISS.BG-ID 1261096164

Кузманова-Карталова, Розалия (2011) Педагогическият факултет отпразнува своята 25-годишнина Педагогически алманах, 2011, (18)1, с. 155 - 159. ISSN 1310-358X

Кузманова-Карталова, Розалия (2004) Подготвителната предучилищна група като предизвикателство към мотивацията на 5-7 годишните деца Сб. от Теоретико-практическа конференция "Съвременни предизвикателства на прага детска градина – училище", Велико Търново, 25 - 26 март 2004. В. Търново: Слово, 2004, с. 52 – 57. ISBN 954-439-803-1

Кузманова-Карталова, Розалия (2006) Превенция на рисковото поведение на юношите в социално-педагогическа среда В. Търново: Фабер, 2006, 300 с. ISBN-10 954-775-563-3 ISBN-13 978-954-775-563-5

Кузманова-Карталова, Розалия (2012) Превенция на употребата на наркотични вещества от децата – институционални и нормативни механизми Сб. от Научна конференция "Актуални проблеми на защитата на населението и инфраструктурата", Велико Търново, 25 - 26 октомври 2012 г. Техн. ред. Ив. Георгиева. В. Търново: Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”, 2012, т. 1, с. 212 – 223. ISBN 978-954-753-104-8

Кузманова-Карталова, Розалия (2004) Предизвикателствата на прехода: от образование за всички към образование за всекиго Педагогически алманах, 2002, 10(3-4), с. 179 - 182. ISSN 1310-358X

Кузманова-Карталова, Розалия (2005) Проблемът за детския труд в условията на развитото общество Сб. от Научна конференция "СУБ и развитието на науката и висшето образование", Велико Търново, 13 ноември 2004 г. Отг. ред. Ив. Харалампиев. В. Търново: Фабер, 2005, т. 1, с. 304 – 315. ISBN 954-775-514-5

Кузманова-Карталова, Розалия (2004) Проблемът за личностната тревожност при деца в неравностойно социално положение Сб. от Международен военно-научен форум, Факултет "Общовойскови", НВУ "Васил Левски", Велико Търново, 24 - 25 ноември 2004 г. В. Търново: Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”, 2004, т. 1, с. 153 – 161. ISBN 954-753-033-X

Кузманова-Карталова, Розалия (2004) Проекции на безработицата във взаимоотношенията “родители - деца” Сб. от Юбилейна научна конференция с международно участие "Образование и изкуство", посветена на 20-годишнината от създаването на Педагогическия факултет на Шуменския университет и115-годишнината от предучилищното възпитание в град Шумен, Шумен, 14 - 15 май 2004 г. Ред. Ан. Анастасия - Вукова, Д. Игнатовски, Ян. Тоцева. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2004, т. 2, с. 102 – 109. ISBN 954-577-216-6

Кузманова-Карталова, Розалия (2004) Проекции на фактори от социалната среда върху семейството за формиране на асоциално поведение при децата Сб. от Научна конференция с международно участие "Стара Загора 2004", Стара Загора, 3 - 4 юни 2004 г. Ред. Ан. Колева и др. Стара Загора: Съюз на учените – Ст. Загора, 2004, т. 7 Педагогически науки, с. 109 – 115. ISBN 954-9329-15-1 (т.7)

Кузманова-Карталова, Розалия (2001) Проекцията на бедността върху ценностните ориентации на децата в средна училищна възраст Сб. от V-та международна научна конференция "Общества в преход – теория и практика", Велико Търново, 11 - 13 май 2000 г. Съст. Т. Калейнска. Информационно-документационен център на Съвета на Европа - В. Търново, В. Търново: Церебрум, 2001, с. 309 – 318. ISBN 954-90635-6-9

Кузманова-Карталова, Розалия (2009) Произведенията на религиозното изкуство и учениците в неравностойно социално положение В: Protivurecnosti socijalizasile mladih I uloga obrazovanja u afirmaciji vrednosti culture mira. Prer. L. Milosavljevic, N. Jovanovic, Dr. Stjepanovic – Zaharijevski. Nis: Filozofski fakultet, Centar za socioloska istrazivanja, 2009, с. 429 – 438. ISBN 978-86-7379-179-1

Кузманова-Карталова, Розалия (2005) Просията при децата като социално-педагогически проблем Сб. от Майски четения "Дни на науката’2005", Велико Търново, 21 май 2005 г. Отг. ред. Ив. Харалампиев. В. Търново: Фабер, 2005, с. 226 – 233. ISBN 10: 954-775-560-9 ISBN 13: 978-954-775-560-4

Кузманова-Карталова, Розалия (2008) Проучване потребностите на учениците - предпоставка за ефективна социално-педагогическа интервенция Сб. от Научно-практическа конференция "Съвременни образователни технологии в основното училище", Велико Търново, 11 май 2006 г. Съст. Р. Кузманова – Карталова, П. Костова, А. Кръстева. Ред. Цв. Рашкова. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2008, с. 130 – 139. ISBN 978-954-524-628-9

Кузманова-Карталова, Розалия (2005) Професията “социален педагог” като необходимост и предизвикателство Сб. от Научна конференция "СУБ и развитието на науката и висшето образование", Велико Търново, 13 ноември 2004 г. Отг. ред. Ив. Харалампиев. В. Търново: Фабер, 2005, т.1, с. 292 – 303. ISBN 954-775-514-5

Кузманова-Карталова, Розалия (2007) Разрешаването на проблема с бедността - ключов фактор за европейско членство Сб. от Майски четения "Дни на науката’2006", Велико Търново, май 2006. Отг. ред. Ив. Харалампиев. В. Търново: Фабер, 2007, с. 14 – 26. ISBN 978-954-775-727-1

Кузманова-Карталова, Розалия (2010) Рисковото общество или обществото в риск и ролята на семейната система Сб. от Годишната университетска научна конференция на НВУ „Васил Левски”, Велико Търново, 30 септември - 1 октомври 2010 г. Техн. ред. Ив. Георгиева. В. Търново: Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”, 2010, т. 10, с. 63 – 68. ISSN 1314-1937

Кузманова-Карталова, Розалия (2000) Родители и деца в “социално-токсична” среда Обществено възпитание,2000, XXXIX(4), с. 38 - 42. ISSN 0204-8515

Кузманова-Карталова, Розалия (2004) Ролята на семейството за формиране на образователните ценности при децата Сб. от Научна конференция "България и Европа - традиции и съвременност", Велико Търново, 7 ноември 2003 г. Ред. Ив. Харалампиев. В. Търново: Фабер, 2004, с. 183 - 195. ISBN 954-775-331-2

Кузманова-Карталова, Розалия (2014) Ролята на социалния педагог за развиване на личностната устойчивост на децата в условията на интеркултурна среда Сб. от Национална научно-практическа конференция „Интеркултурното образование като средство за намаляване отпадането на ромските деца от училище“, Велико Търново, 25 - 26 юни 2013 г. Ред. М. Делинешева. Съст. Т. Крумова и др. София: АРС МАГНА, 2014, с. 18 – 22. ISBN 978-954-92632-7-5

Кузманова-Карталова, Розалия (2005) Сексуалната експлоатация на деца като социално-педагогически проблем Педагогика, 2005, XV(7), с. 70 – 93. ISSN 0861 – 3982

Кузманова-Карталова, Розалия (2005) Сексуалният туризъм Обществено възпитание, 2005, XXXXIV(4), с. 13 - 17. ISSN 0204-8515

Кузманова-Карталова, Розалия (2013) Семейната среда и асоциалното поведение при децата Сб. от Годишна университетска научна конференция на Националния военен университет „Васил Левски”. Научно направление "Педагогически и хуманитарни науки", Велико Търново, 27 - 28 юни 2013 г. Техн. ред. Ив. Георгиева. В. Търново: Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”, 2013, т. 2, с. 227 - 234. ISSN 1314-1937

Кузманова-Карталова, Розалия (2012) Семейството и детето в диалог и ролята на социалния педагог за утвърждаване на семейната идентичност Сб. от Научна конференция "Актуални проблеми на защитата на населението и инфраструктурата", Велико Търново, 25 - 26 октомври 2012 г. Техн. ред. Ив. Георгиева. В. Търново: Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”, 2012, т. 1, с. 199 – 205. ISBN 978-954-753-104-8

Кузманова-Карталова, Розалия (2013) Социалнo-педагогическа работа с деца, зависими от наркотични вещества Сб. от Майски четения "Дни на науката '2012", посветен на 250-годишнината на Паисиевата история, Велико Търново, 31 май 2012 г. Отг. ред. П. Петков. В. Търново: Фабер, 2013, с. 95 – 104. ISSN 1314-2283 COBISS.BG-ID 1255943652

Кузманова-Карталова, Розалия (2012) Социална работа с деца, въвлечени във въоръжени конфликти Сб. от Юбилейната научна конференция по повод 10 години от създаването на НВУ „Васил Левски”, Велико Търново, 14 - 15 юни 2012 г. Техн. ред. Ив. Георгиева. В. Търново: Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”, 2012, т. 10, с. 91 – 98. ISBN 978-954-753-095-9

Кузманова-Карталова, Розалия (2002) Социалната педагогика - минало, настояще и бъдеще Сб. от Първа университетска конференция по социална педагогика и социални дейности, Китен, 17 - 21 юни 2002. София: СУ „Св. Кл. Охридски” (5 с. CD - R).

Кузманова-Карталова, Розалия (2013) Социалната работа със семейства – актуалност и измерения Сб. от Годишна университетска научна конференция на Националния военен университет „Васил Левски”. Научно направление "Педагогически и хуманитарни науки", Велико Търново, 27 - 28 юни 2013 г. Техн. ред. Ив. Георгиева. В. Търново: Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”, 2013, т. 2, с. 220 - 226. ISSN 1314-1937

Кузманова-Карталова, Розалия (2004) Социалният педагог в полето на междуинституционално взаимодействие Сб. от Юбилейна научна конференция "Образованието в глобализиращия се свят", посветена на 20 години Педагогически факултет, Велико Търново, 15 - 16 октомври 2004. Науч. ред. Пл. Легкоступ и др. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2007, ч.1, с. 246 – 250. ISBN 978-954-524-608-1

Кузманова-Карталова, Розалия (2006) Социалният педагог и учителят - партньори при личностното изграждане на ученика Педагогически алманах, 2004, 12(1-2), с. 7 - 16. ISSN 1310-358X

Кузманова-Карталова, Розалия (2011) Социално-педагогическа компетентност за работа с деца – мигранти Сб. от Научна конференция РУ&СУ'11, "Научни трудове" Педагогика и психология, История етнология и фолклор, Русе, 28 - 29 октомври 2011 г. Ред. А. Смрикаров и др. Русе: Издателски център при РУ „Ангел Кънчев”, 2011, т. 50, серия 6.2. Педагогика и психология, История етнология и фолклор, с. 156 – 160. ISSN 1311-3321

Кузманова-Карталова, Розалия (2006) Социално-педагогическа подкрепа за бедни деца. Теоретични аспекти и методически насоки В. Търново: Фабер, 2006, 248 с. ISBN-10 954-775-642-7 ISBN-13 978-954-775-642-7

Кузманова-Карталова, Розалия (2012) Социалнопедагогическа работа при алкохолни зависимости Сб. от Научна конференция "Актуални проблеми на защитата на населението и инфраструктурата", Велико Търново, 25 - 26 октомври 2012 г. Техн. ред. Ив. Георгиева. В. Търново: Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”, 2012, т. 1, с. 206 – 211. ISBN 978-954-753-104-8

Кузманова-Карталова, Розалия (2019) Социалнопедагогическа работа при семейства и деца в риск София: Е Принт, 2019. 311 с. ISBN 978-619-90383-4-5

Кузманова-Карталова, Розалия (2013) Социалнопедагогическа работа с деца в риск В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2013, 247 с. ISBN 978-954-524-838-2 COBISS.BG-ID 1263494628

Кузманова-Карталова, Розалия (2015) Социалнопедагогическа работа с деца в риск чрез социално съпровождане Сб. от Юбилейна международна научна конференция „30 години Педагогически факултет", Велико Търново, 21 ноември 2014 г. Ред. Р. Кузманова - Карталова и др. Велико Търново: Фабер, 2015, с. 24 – 32. ISBN 978-619-00-0352-6 COBISS.BG-ID 1274247140

Кузманова-Карталова, Розалия (2011) Социалнопедагогическа работа с деца с изявени дарби Сб. от Майски четения "Дни на науката'2011", посветен на 100-годишнината от рождението на проф. Ал. Бурмов, Велико Търново, 27 май 2011 г. Отг. ред. П. Петков. В. Търново: Фабер, 2011, т. 1, с. 263 – 271. ISSN 1314-2283 COBISS.BG-ID 1248779748

Кузманова-Карталова, Розалия (2019) Социалнопедагогическа работа с деца с разведени родители Сб. от Международна научна конференция "Педагогическото образование - традиции и съвременност", Велико Търново, 16 -17 ноември 2018 г. ISSN 2534-9317

Кузманова-Карталова, Розалия (2017) Социалнопедагогическа работа с родители на деца в риск Сб. от Международна научна конференция "Педагогическото образование - традиции и съвременност", Велико Търново, 18 - 19 ноември 2016 г. Съст. Р. Христова - Коцева. Велико Търново: Ай анд Би, 2017, с. 6 - 14. ISSN 2534-9317

Кузманова-Карталова, Розалия (2013) Социалнопедагогическа работа със семейства София: Е Принт, 2013, 204 с. ISBN 978-619-90102-8-0 COBISS.BG-ID 1266752228

Кузманова-Карталова, Розалия (2015) Социалнопедагогическа работа със семейства при психо-социални травми Сб. от Международна научна конференция „Педагогическото образование – традиции и съвременност“, В. Търново, 20 - 21 ноември 2015 г. Съст. Р. Христова - Коцева. Велико Търново: Ай анд Би, 2015. ISBN 978-619-7281-01-9 COBISS.BG-ID 1281978852

Кузманова-Карталова, Розалия (2006) Социално-педагогическата работа в училище - мисия или необходимост В: Подготовка на учители и социални педагози в навечерието на Европейската интеграция. СУ “Св. Кл. Охридски”. София: Веда Словена, 2006.

Кузманова-Карталова, Розалия (2012) Социално-педагогическата работа и изкуството В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2012, 216 с. ISBN 978-954-524-835-1 COBISS.BG-ID 1245980644

Кузманова-Карталова, Розалия (2002) Социално-педагогически аспекти на проблема “бедност” Педагогически алманах,2000, 8(1-2), с. 17 - 34. ISBN 1310-358X COBISS.BG-ID 1158964196

Кузманова-Карталова, Розалия (2005) Социално-педагогически аспекти на проблема за детската проституция Сб. от Майски четения "Дни на науката’2005", Велико Търново, 21 май 2005 г. Отг. ред. Ив. Харалампиев. В. Търново: Фабер, 2005, с. 234 – 243. ISBN 10: 954-775-560-9 ISBN 13: 978-954-775-560-4

Кузманова-Карталова, Розалия (2012) Социално-педагогически аспекти на работата с деца в неравностойно социално положение чрез интеграция между изобразителното изкуство и развитието на речта Сб. от Научног скупа "Књижевност за децу и њена улога у васпитању и образовању деце предшколског узраста", Университет у Нишу, Учитељски факултет у Врању, Србиjе, 18 ноември 2011 г. Гл. и отг. уредник С. Денић. Врање: Учитељски факултет (Врање: Аурора), 2012, с. 163 - 173. ISBN 978-86-82695-92-9

Кузманова-Карталова, Розалия (2002) Социално-педагогически измерения на помощта за бедни деца Сб. от Първа университетска конференция по социална педагогика и социални дейности, Китен, 17 - 21 юни 2002. София: СУ „Св. Кл. Охридски” (5 с. CD - R).

Кузманова-Карталова, Розалия (2006) Социално-педагогически измерения на проблема “деца в неравностойно социално положение” В: Трудове на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”. Ред. М. Георгиева, В. Петрова и др. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2005, 9(4), с. 201 – 236. ISSN 0204 – 6369

Кузманова-Карталова, Розалия (2001) Социално-педагогически проекции на бедността върху ученика в средна училищна възраст София

Кузманова-Карталова, Розалия (2015) Социално-педагогически характеристики на семейства с деца в риск Сб. от Юбилейна международна научна конференция "50 години Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий” 1963 - 2013", Секция Педагогически факултет, Велико Търново, 10 май 2013 г. Ред. Р. Кузманова - Карталова и др. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2015, с. 281 – 286. ISBN 978-619-208-001-3 COBISS.BG-ID 1274917860

Кузманова-Карталова, Розалия (2011) Социално-педагогическо подпомагане за деца със специфични потребности В: Подадена ръка. В. Търново: Фабер, 2011, с. 57 – 86. ISBN 978-954-400-555-9

Кузманова-Карталова, Розалия (2013) Специфики на работата с двама клиенти при социалната работа със семейства Педагогика, 2013, LXXXV(9), с. 1350 – 1356. ISSN 0861 – 3982 COBISS.BG-ID 1261098468

Кузманова-Карталова, Розалия (2014) Специфики на триангулацията при социалната работа със семейства Сб. от Майски четения "Дни на науката '2013", посветен на 50-годишнината на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 23 май 2013 г. Отг. ред. П. Петков. В. Търново: Фабер, 2014, с. 222 – 233. ISSN 1314-2283 COBISS.BG-ID 1265901796

Кузманова-Карталова, Розалия (2014) Статус и роля на семейните граници при работата със семейства Сб. от Майски четения "Дни на науката '2013", посветен на 50-годишнината на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 23 май 2013 г. Отг. ред. П. Петков. В. Търново: Фабер, 2014, с. 234 – 242. ISSN 1314-2283 COBISS.BG-ID 1265918692

Кузманова-Карталова, Розалия (2009) Стремежът за изява, насилието в училище и арт-терапията В: Protivurecnosti socijalizasile mladih I uloga obrazovanja u afirmaciji vrednosti culture mira. Prer. L. Milosavljevic, N. Jovanovic, Dr. Stjepanovic – Zaharijevski. Nis: Filozofski fakultet, Centar za socioloska istrazivanja, 2009, с. 259 – 271. ISBN 978-86-7379-179-1

Кузманова-Карталова, Розалия (2005) Структурната характеристика на семейството като детерминанта при формиране личността на детето Сб. от Научна конференция по повод 40 години Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" "Педагогика и методика". Ред. Пл. Легкоступ, М. Георгиева, Ж. Карапенчев. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2005, с. 69 – 80. ISBN 954-524-454-2

Кузманова-Карталова, Розалия (2014) Същностни характеристики на социалнопедагогическата работа Педагогически алманах, 2013, 21(1), с. 101 – 122. Print ISSN 1310-358X. Online ISSN: 2367-9360 http://journals.uni-vt.bg/almanac/bul/vol21/iss1/8 COBISS.BG-ID 1261144292

Кузманова-Карталова, Розалия (2013) Теоретични и методически аспекти на социалнопедагогическата работа с деца в риск София: Е Принт, 2013, 539 с. ISBN 978-954-90102-7-3 COBISS.BG-ID 1266749668

Кузманова-Карталова, Розалия (2013) Теоретични основи и методически подходи в социалнопедагогическата работа София: Е Принт, 2013, 265 с. ISBN 978-619-90102-5-9 COBISS.BG-ID 1266750436

Кузманова-Карталова, Розалия (2002) Теоретично-концептуален модел на система за социално-педагогическа помощ за ученици от нискодоходни семейства Сб. от