Публикации в научна област/раздел Педагогика / Education


Булева-Петрова, Марияна (2015) 80 години от рождението на Генчо Гайтанджиев (1935 – 2010) сп. Българско музикознание, 2015, № 1, 64-74. ISSN: 0204–823X

Булева-Петрова, Марияна (2012) Да разтворим учебника по хармония на Парашкев Хаджиев сп. "Българско музикознание" 2012, № 1, 22-29. ISSN: 0204–823X

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2017) ФАКТОРИ ЗА УСПЕШНО ПРИЛАГАНЕ НА СМЕСЕНО ОБУЧЕНИЕ Педагогика, Volume 89, Number 1, 2017. ISSN 1314 – 8540 (Online); ISSN 0861 – 3982 (Print) Индексирано в Web of Science Core Collection, ERIH PLUS, CEEOL, EBSCOhost, Google Scholar, Primo, ExLibris, Sociological Abstracts, ИНИОН – РАН, Philosopher’s Index

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2015) Pedagogy of 21 Century. Education Management Information System St. Cyril and St. Methodius University Publishing Company, 2015, p. 195.

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2008) Автореферат на дисертационен труд на тема: Дистанционно обучение в университетска среда в контекста на непрекъснатото образование Специализиран научен съвет по педагогика при ВАК, София, 2008.

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2012) Интерактивната бяла дъска в обучението АСТАРТА, Пловдив, 2012, с. 156.

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2017) Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2017.

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2012) Обучение в дигитална среда УИ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2012, с. 424. ISBN 978-954-524-873-3

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2018) ОБЪРНАТА КЛАСНА СТАЯ (FLIPPED CLASSROOM) – СЪЩНОСТ, РАЗВИТИЕ И ДИЗАЙН – Педагогика, бр. 6/2018, ISSN 1314 – 8540 (Online) ISSN 0861 – 3982 (Print) Индексирано в Web of Science Core Collection, ERIH PLUS, CEEOL, EBSCOhost, Google Scholar, Primo, ExLibris, Sociological Abstracts, ИНИОН – РАН, Philosopher’s Index.

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2014) ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА МОБИЛНОТО ОБУЧЕНИЕ сп. Педагогика http://www.azbuki.bg/editions/azbuki/archive/archive2011/doc_view/1504-lazarova-lazarov012014

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2017) Педагогика на 21-ви век УИ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2017, с. 229.

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2017) Подготовка на учителя за урок с използване на информационни и комуникационни технологии Педагогически алманах, УИ „Св. Св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2017, кн. 2., с. 135-146. http://journals.uni-vt.bg/almanac/bul/vol25/iss2/2

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2018) Смесени форми на обучение - иновативен подход за преподаване и обучение във висшите училища – Педагогика, бр. 9/2018, ISSN 1314 – 8540 (Online) ISSN 0861 – 3982 (Print) Индексирано в Web of Science Core Collection, ERIH PLUS, CEEOL, EBSCOhost, Google Scholar, Primo, ExLibris, Sociological Abstracts, ИНИОН – РАН, Philosopher’s Index. (под печат).

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2016) Смесено обучение – същност, развитие, компетенстности Сб. статии «Учителят прави училището. – УИ «Св.Св. Кирил и Методий», 2016, стр. 141-153, ISSN ISBN978-619-208-081-5.

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2013) Съвременни технологични зависимости УИ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2013, с. 136.

Георгиева, Виолета (2011) Георгиева, Виолета. Анализ на резултатите от външно оценяване по обществени науки за учебните 2007/2008 и 2008/2009 г. Национално оценяване в българската образователна система. Научно изследване. София: МОМН, (е-вариант, CD)

Георгиева, Виолета (2011) Георгиева, Виолета. Проучване на отношението на учителите към оценяване на постиженията на учениците по обществени науки. Национално оценяване в българската образователна система. Научно изследване. МОМН, София. (е-вариант, CD)

Георгиева, Виолета (2004) Да се учим на ненасилие (образователен подход за превенция на насилието). Помагало за учителя (съавтор и редактор) Европейски информационен център, Велико Търново (съавтор: с. 4–6, 15–24, 64–79, 95–99, 114–117). ISBN 954-90-888-6-3, 130 стр.

Георгиева, Виолета (2004) Практикум по джендър образование. Методически разработки (съавтор и редактор) Европейски информационен център, Велико Търново (съавтор: с. 3, 4–14; автор: с. 25–32, 42–44), ISBN 954-90888-8-Х, 74 стр.

Грунчева, Лариса (2015) ДЕТЕТО, ИГРИТЕ С ПРЪСТИ И ОБУЧЕНИЕТО ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК В ДЕТСКАТА ГРАДИНА Европейски стандарти в спортното образоване – Враца 2015 / Стефан Стойков. – Велико Търново : Ай анд Би, 2015, (с. 102-110). ISBN 978-954-9689-94-5.

Гълъбова, Даринка (2016) Гълъбова, Д., Н. Делчева. Дидактичен модел „Конструктивна математика за деца“ Педагогика, № 9 - София, (с.1159 – 1173), Алианс принт ISSN 0861-3982 (Print) ISSN 1314-8540 (Online)

Гърбачева, Анелия (2015) Екологичният подход в инклузивното образование - Издателство: Асоциация за иновации в образованието, 2015, с. 178. ISBN 978-619-90162-3-7 Велико Търново

Гърбачева, Анелия (2016) Кой е ресурсният учител? / Виртуален център за приобщаващо образование. Издателство: Център за приобщаващо образование. Електронна версия. http://priobshti.se/article/reformata-v-priobshtavashtoto-obrazovanie/koy-e-resursniyat-uchitel София

Гърбачева, Анелия (2008) Образователни модели на интегрираното/интегриращото обучение

Гърбачева, Анелия (2007) Образователни модели на интегрираното/интегриращото обучение // Анелия Гърбачева - Интеграцията като идея политики и тенденции в образованието. 2007. Издателство: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. с. 51-74. ISBN 978-954-598-5. Велико Търново

Гърбачева, Анелия (2007) Парадигмата за интегрираното обучение

Гърбачева, Анелия (2007) Посока: училищна интеграция

Гърбачева, Анелия (2016) Ресурсният учител / Виртуален център за приобщаващо образование. Издателство: Център за приобщаващо образование. Електронна версия. http://priobshti.se/article/reformata-v-priobshtavashtoto-obrazovanie/resursniyat-uchitel София

Гърбачева, Анелия (2015) Същност и предимства на ко-обучението с оглед на теоретико-приложните изследвания / Педагогически алманах. Издателство: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”

Гърбачева, Анелия (2015) Участие в образователния процес на 6-9 годишните деца в състояние на интелектуална недостатъчност. През погледа на изследователската практика. - Издателство: Асоциация за иновации в образованието. ISBN 978-619-90162-2-0. 176 с. Велико Търново

Гърмидолова, Мариана (2016) М. ГЪРМИДОЛОВА. Съвременни стратегии за обучението на учениците от нет поколението. – Педагогически алманах, 2016, №2, с. 211-219. Print ISSN 1310-358X Online ISSN 2367-9360 http://journals.uni-vt.bg/almanac/bul/vol24/iss2/4 В. Търново

Гърмидолова, Мариана (2018) М. МОЙНОВА, В. Гунева, Св. Гостилова. Електронен учебник по изобразително изкуство за девети клас. София: Просвета плюс, 2018, 52 с. ISBN 978-619-222-216-1 София

Гърмидолова, Мариана (2018) М. МОЙНОВА, В. Гунева, Св. Гостилова. Книга на учителя по изобразително изкуство за девети клас. София:Просвета плюс, 2018, 32 с., ISBN 978-619-222-245-1 София

Гърмидолова, Мариана (2018) М. МОЙНОВА, В. Гунева, Св. Гостилова. Учебник по изобразително изкуство за девети клас. София: Просвета плюс, 2018, 51 с. ISBN 978-619-222-215-4 София

Гърмидолова, Мариана (2017) М. МОЙНОВА, В. Гунева. Електронен учебник по изобразително изкуство за осми клас. София: Просвета плюс, 2017, 52 с. ISBN 978-619-222-100-3 София

Гърмидолова, Мариана (2017) М. МОЙНОВА, В. Гунева. Електронен учебник по изобразително изкуство за пети клас. София:Просвета плюс, 2016, 106 с. ISBN 978-619-222-064-8 София

Гърмидолова, Мариана (2017) М. МОЙНОВА, В. Гунева. Електронен учебник по изобразително изкуство за шести клас. София:Просвета плюс, 2017, 112 с. ISBN 978-619-222-101-0 София

Гърмидолова, Мариана (2017) М. МОЙНОВА, В. Гунева. Книга на учителя по изобразително изкуство за осми клас. София:Просвета плюс, 2017, 39 с. ISBN 978-619-222-142-3 София

Гърмидолова, Мариана (2016) М. МОЙНОВА, В. Гунева. Книга на учителя по изобразително изкуство за пети клас. София: Просвета плюс, 2016, 90 с. ISBN 978-619-222-048-8 София

Гърмидолова, Мариана (2017) М. МОЙНОВА, В. Гунева. Книга на учителя по изобразително изкуство за шести клас. София: Просвета плюс, 2017, 63 с. ISBN 978-619-222-141-6 София

Гърмидолова, Мариана (2017) М. МОЙНОВА, В. Гунева. Учебник по изобразително изкуство за осми клас. София: Просвета плюс, 2017, 51 с. ISBN 978-619-222-099-0 София

Гърмидолова, Мариана (2016) М. МОЙНОВА, В. Гунева. Учебник по изобразително изкуство за пети клас. София: Просвета плюс, 2017, 104 с. ISBN 978-619-222-049-5 София

Гърмидолова, Мариана (2018) М. МОЙНОВА, Св. Косев, В. Гунева. Електронен учебник по изобразително изкуство за 7 клас. София: Просвета плюс, 2018, 92 с. ISBN 978-619-222-214-7 София

Гърмидолова, Мариана (2018) М. МОЙНОВА, Св. Косев, В. Гунева. Учебник по изобразително изкуство за седми клас. София: Просвета плюс, 2018, 92 с., ISBN 978-619-222-213-0 София

Гърмидолова, Мариана (2016) М. МОЙНОВА. Детската рисунка като феномен на културата. В. Търново: Екслибрис студио, 2016, 239 с. ISBN 978-619-90391-4-4 В. Търново

Дерменджиева, Стела (2014) Методология на проектите. Съвременни конструкти в образователния процес. – В: Алманах на Катедра “География“, Изд: АБАГАР, Велико Търново, с. 223-252, ISBN: 978-619-168-104-4.

Димитрова, Боянка (2006) "Помагало за класния ръководител" изд. "Фабер", Велико Търново ISBN-10:954-775-630-3 ISBN-13:978-954-775-630-4

Димитрова, Дияна (2013) В чудния свят на приказките -учебно помагало за часовете по извънкласно четене (1.- 4. клас) Астарта, Пловдив, ISBN 978-954-350-171-7

Димитрова, Яна (2015) Психологически и социалнопедагогически измерения на хомосексуалността В кн.: ПСИХОЛОГИЯ 2015. Велико Търново, библиотека "Диоген", Университетско издателство "Св. Св. Кирил и Методий". ISSN 1314-2763

Димитрова, Яна (2016) Специфика на социалната работа с различни рискови групи Сборник доклади. Социалното служение в съвременното общество. В. Търново:ЛИБРА СКОРП, ISBN 978-954-471-325-6

Димитрова, Яна (2018) Хомосексуална ориентация при жени и девойки - социалнопедагогически проблеми. Издателство "Фабер", Велико Търново. ISBN 978 - 619 - 00 -0860 - 6

Димкова, Росица (2017) Секюейра, П., Р. Димкова У. Ханке, Х. Родригес. “Анализ на поведението при решения на топ треньори от висша лига преди и след спортното състезание”. Sequeira, P., Rositza Dimkova, Udo Hanke, & José Rodrigues.“Behavioral analysis of premier league top coaches in concern with their pre and post game decisions”. University "St. St. Cyril and Methodius "Pedagogical Almanac, 2017, issue 1, p 49-61,ISSN: 1310-358X, Veliko Tarnovo. ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий", Педагогически алманах, 2017, том 25, брой 1, стр. 49-61, ISSN: 1310-358X, В. Търново.

Дончев, Ивайло (2008) Donchev, I., Todorova, E., Object-Oriented Exception Handling: Implications for Education Proceedings of the 4-th Annual International Workshop on Computer Science and Education in Computer Science, Borovets June 2008, pp. 82-88,

Дончев, Ивайло (2008) Дончев, И., Подход за усвояване на концепциите на ООП чрез примери Доклади на Тридесет и седмата пролетна конференция на Съюза на математиците в България, Боровец 2-6 април 2008, стр. 335-341

Драганова-Стойкова, Тамара (2006) „Екопрозорец” - Ден на Земята. Помагало за класния ръководител // Помагало за класния ръководител. - Велико Търново : Издателство "Фабер", 2006, с. 194-199. ISBN – 13: 978-954-775-630-4.

Драганова-Стойкова, Тамара (2010) 2007 – международна година на слънцето // Юбилеен сборник / Редактор Панайот Панайотов, Иван Петров. - Велико Търново : Издателство „Абагар”, 2010, с. 157–158. ISBN 978-954-427-885-4.

Драганова-Стойкова, Тамара (2016) Comparative analysis of the Geography education in the Balkan countries. XI Jornadas Internacionais "Grande problematicas espaco Europeu", Porto, Portugal.

Драганова-Стойкова, Тамара (2016) Comparative situational analysis of the geography of south east European countries in secondary education. Fourth Romanian - Bulgarian - Hungarian - Serbian conference "Geographical Research and Cross-Border Cooperation within the Lower Basin of the Danube, Vidin, Bulgaria.

Драганова-Стойкова, Тамара (2018) Conceptual analysis of the training on “Geography of countries” in the new realities by curricula – IX-th grade. www.SocioBrains.com, съдържание - http://sociobrains.com/bg/top/Issue+41%2C+January+2018/, SocioBrains ISSN 2367-5721, JOURNAL HOMEPAGE: WWW.SOCIOBRAINS.COM, INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED ONLINE JOURNAL WITH IMPACT FACTOR, ISSUE 41, p. 30 - 35, JANUARY 2018, http://sociobrains.com/MANUAL_DIR/SocioBrains/Issue%2041,%20January%202018/4_%20Tamara%20Draganova%20-%20CONCEPTUAL%20ANALYSIS%20OF%20THE%20TRAINING%20ON%20%E2%80%9EGEOGRAPHY%20OF%20COUNTRIES%E2%80%9D%20IN%20THE%20NEW%20REALITIES%20BY%20CURRICULA%20-%20IX-TH%20GRADE.pdf

Драганова-Стойкова, Тамара (2018) DIDACTIC SUPPORTS FOR SITUATING THE GEOGRAPHIC TRAINING OF BULGARIA. – In: KNOWLEDGE International Journal with Global Impact Factor 1.322, Vol. 26.2. Scientific Papers – EDUCATION, Institute of Knowledge Management, p. 663 – 669, September, 2018. ISSN 2545-4439 (for printed version), ISSN 1857-923X (for e-version).

Драганова-Стойкова, Тамара (2017) Geographical parallels and meridians in Regional geography of secondary school between the Republic of Macedonia and the Republic of Bulgaria. 3rd International Scientific Conference GEOBALCANICA 2017, Skopje, Republic of Macedonia, p. 113 - 120. ISSN 1857-7636.

Драганова-Стойкова, Тамара (2018) Historical review of the rules on characterization a country in school geographical education. SocioBrains ISSN 2367-5721, JOURNAL HOMEPAGE: WWW.SOCIOBRAINS.COM, INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED ONLINE JOURNAL WITH IMPACT FACTOR, ISSUE 41, JANUARY 2018, p. 36 - 46. http://sociobrains.com/MANUAL_DIR/SocioBrains/Issue%2041,%20January%202018/5_%20Tamara%20Draganova%20-%20HISTORIOGRAPHICAL%20REVIEW%20OF%20THE%20RULES%20ON%20CHARACTERIZATION%20A%20COUNTRY%20IN%20SCHOOL%20GEOGRAPHICAL%20EDUCATION.pdf

Драганова-Стойкова, Тамара (2017) How the „Geography of Europe” subject is studied in new educational realities - following the Bulgarian secondary school model. XII International conference - 2017, Porto, Portugal.

Драганова-Стойкова, Тамара (2018) Normative framework (preconditions) in the training of geography and economics in 9-th grade – logic and challenges. In: 4rd International scientific conference GEOBALCANICA 2018, Ohrid, Republic of Macedonia, 2018, p. 637 – 644. ISSN 1857 – 7636.

Драганова-Стойкова, Тамара (2017) Situational analysis of a type plan (algorithm) in the training on „Geography of countries” in the Balkan Peninsula XV Национална конференция с международно участие “ПРИРОДНИ НАУКИ '2017”, Варна, 29 септември - 1 октомври 2017 г.

Драганова-Стойкова, Тамара (2017) Situational analysis of a type plan (algorithm) in the training on „Geography of countries” in the Balkan Peninsula. Национална конференция с международно участие „Природни науки 2017”, Варна, Х. 2017 г.

Драганова-Стойкова, Тамара (2018) Situational analysis of a type plan (algorithm) in the training on „Geography of countries” in the Balkan Peninsula. – In: Acta Pedagogica Naturalis (APNat), Copyright Center, Konstantin Preslavsky University of Shumen, Vol 1, No 1, 2018. ISSN 2603-3879.

Драганова-Стойкова, Тамара (2010) SPARE – международен образователен проект и Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий” // Делото на Асеневци : Биоразнообразието / Редактор Панайот Панайотов. - Велико Търново : Издателство Фабер, 2010, с. 230-238. ISBN 978-954-400-413-2.

Драганова-Стойкова, Тамара (2017) The school geographic education in Greece and Bulgaria – comparative foreshortening – compulsory training. – Solun : GRAFOPROM - Bitola, 2017, International journal KNOWLEDGE, Institute of Knowledge Management, Scientific Papers, Vol. 19.1, Education and Social Sciences, UDK 37, p. 279 - 284. ISSN 2545 – 4439 (printed), ISSN 1857 – 923X (e-version).

Драганова-Стойкова, Тамара (2018) TRADITIONS AND INNOVATIONS IN THE TRAINING ON “GEOGRAPHY OF COUNTRIES” IN THE SECONDARY SCHOOL IN BULGARIA. XIII International Seminars „Overarching Issues of the European Area”, 2018 г., гр. Порто, Португалия

Драганова-Стойкова, Тамара (2015) Варианти на годишно тематично разпределение при изучаване на „География на страните” в Р България и Р Хърватия // Сборник доклади от годишна университетска научна конференция : Научно направление „Педагогически и хуманитарни науки” - Велико Търново : Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”, 2015, т. 3, с. 161 - 170. ISSN 1314-1937.

Драганова-Стойкова, Тамара (2014) География на страните в периода 1945 – 1989 г. в българското училище // Сборник доклади от научна конференция "Актуални проблеми на сигурността". - Велико Търново : Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2014, с. 238-252. ISSN 2367-7473.

Драганова-Стойкова, Тамара (2014) Географското гимназиално образование в Македония и мястото на География на страните за сигурността // Сборник доклади от научна конференция "Актуални проблеми на сигурността". - Велико Търново : Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2014, с. 253-272. ISSN 2367-7473.

Драганова-Стойкова, Тамара (2018) Географското образование в Аржентина. Методически аспекти. - В: ЛАТИНСКА АМЕРИКА Пространство, общество, икономика, С., УИ "Св. Климент Охридски", 2018, с. 174 - 188. ISBN 978-954-07-4452-0.

Драганова-Стойкова, Тамара (2016) Географското образование в основното училище в Република Македония и разкриване на вертикалните връзки с „География на страните” в гимназиалното образование // България, българите и Европа - мит, история, съвремие : Научна конференция 31 октомври 2014 / Съставител и гл. редактор Борис Борисов. - Велико Търново : УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2016, с. 222 - 245. ISBN 978-619-208-066-2.

Драганова-Стойкова, Тамара (2015) Географското образование в Република Словения – ситуационен анализ // Международна научна конференция "Географски науки и образование" / Редактор Димитър Владев. - Шумен : Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2015, с. 326-334. ISBN 978-619-201-105-5.

Драганова-Стойкова, Тамара (2015) Географското образование в Република Хърватия // Сборник доклади от годишна университетска научна конференция : Научно направление „Педагогически и хуманитарни науки” Велико Търново : Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”, 2015, т. 3, с. 147 - 160. ISSN 1314-1937.

Драганова-Стойкова, Тамара (2014) Географското образование в Румъния до VIII клас // Географски науки и образование : Трета международна научна конференция. – Шумен : Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2014, с. 281-292. ISBN 978-619-201-012-6.

Драганова-Стойкова, Тамара (2010) Декларация за поемане на отговорност „Да спасим планетата Земя // Делото на Асеневци : Биоразнообразието / Редактор Панайот Панайотов. - Велико Търново : Издателство Фабер, 2010, с. 244-248. ISBN 978-954-400-413-2.

Драганова-Стойкова, Тамара (2012) Диагностика на резултатите от учебния процес по география и икономика в ІХ клас - География на населението и селищата // Сборник Международна конференция „Географски науки и образование” / Редактор: Тодор Николов и др. - Шумен : Университетско издателство „Епископ Константин Преслав", 2012, с. 275 - 280. ISBN 978-954-577-653-3

Драганова-Стойкова, Тамара (2010) Един съвременен прочит на урок по география и икономика в ІХ клас – от География на енергетика към Енергия на бъдещето // Делото на Асеневци : Биоразнообразието / Редактор Панайот Панайотов. - Велико Търново : Издателство Фабер, 2010, с. 265-271. ISBN 978-954-400-413-2.

Драганова-Стойкова, Тамара (2014) Една страница от образователната мозайка в Република Македония” // Първа докторантска научна сесия : Първа докторантска научна сесия посветена на 30-годишнината от основаването на Педагогическия факултет. - Велико Търново : УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2014, с. 120-129. ISBAN 978-954-524-992-1.

Драганова-Стойкова, Тамара (2017) Експериментът в неформалното обучение - възможност и развитие на творчеството през призмата на геофизиката // Експериментът - основа на образованието по физика. София, ХЕРОН ПРЕС ООД, 2017, с. 87 – 90, ISBN 978-954-580-367-3.

Драганова-Стойкова, Тамара (2014) За мястото и взаимодействията, структурата и съдържанието по География на страните в ІХ клас на средното училище // Сборник доклади от годишна университетска научна конференция : Научно направление "Педагогически и хуманитарни науки" / НВУ "Васил Левски". - Велико Търново : Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2014, с. 178-188. ISNN: 1314-1937.

Драганова-Стойкова, Тамара (2008) Звук или ... Физиката мразя // Училището - желана територия на ученика : Общински кръг на национална конференция / Община Велико Търново, Дирекция „Образование” - Велико Търново. - Велико Търново : Издателство „Абагар”, 2008, с. 11-20. ISBN 978-954-427-824-3.

Драганова-Стойкова, Тамара (2013) Информационно-комуникационните технологии в обучението по география и икономика в ІХ клас // Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа : Трета научна конференция. - Велико Търново : Издателство „ИВИС”, 2013, с. 146-153. ISBN 978-954-2968-55-9

Драганова-Стойкова, Тамара (2015) Китай и страните от ЦИЕ в училищното географско образование // Сборник с доклади от международна научна конференция : Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа / Редакционна колегия: Пламен Легкоступ, Лун Тао, Искра Мандова. - Велико Търново : Фабер, 2015, с. 49 – 69. ISBN 9786190004066.

Драганова-Стойкова, Тамара (2014) Клуб „Приятели на Китай” – една добра педагогическа практика // 65 години дипломатически, икономически и културни отношения между България и КНР : Сборник с доклади от международна научна конференция / Бора Беливанова, Пламен Легкоступ, Ли Сяокуей, Искра Мандова-Стоянова. - Велико Търново : Издателство „Фабер”, 2014, с. 228-245. ISBN: 978-619-00-0185-0.

Драганова-Стойкова, Тамара (2018) Литературната география в обучението по география на страните – модели за паспорт на страна чрез художествени текстове - В: Сборник доклади от годишна университетска научна конференция, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2018, с. 274 - 287. ISBN 978-619-7246-20-9 (online e-book) / ISSN 2367-7481

Драганова-Стойкова, Тамара (2008) Международен проект „Форум слънчеви училища” // Съвременни образователни технологии в основното училище : Научно-практическа конференция / Пенка Тодорова, Антония Кръстева, Розалия Кузманова-Карталова. - Велико Търново : Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2008, с. 99-108. ISBN 978-954-524-628-9.

Драганова-Стойкова, Тамара (2013) Модел за правила при изготвяне на презентация за учебното съдържание по география и икономика в ІХ клас и нейното представяне // Международна конференция „Географски науки и образование” : Сборник научни трудове. - Шумен : Университетско издателство „Епископ Константин Преслав”, 2013, с. 312 - 317. ISBAN 978-954-577-856-8.

Драганова-Стойкова, Тамара (2008) Модел за формиране на граждански позиции у учениците // Съвременни образователни технологии в основното училище : Научно-практическа конференция / Пенка Тодорова, Антония Кръстева, Розалия Кузманова-Карталова. - Велико Търново : Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2008, с. 40-51. ISBN 978-954-524-628-9.

Драганова-Стойкова, Тамара (2018) Модели на правила за разумно поведение по време на кризи от невоенен характер в учебниците по география и икономика. – В: Сборник доклади от научна конференция „Актуални проблеми на сигурността”, В. Т., ИК на НВУ „Васил Левски”, с. 503 – 516, 2018. ISSN 2367 - 7473.

Драганова-Стойкова, Тамара (2014) Място и анализ на обучението по „География на страните” в Румъния // Географски науки и образование : Трета международна научна конференция. – Шумен : Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2014, с. 272-280. ISBN 978-619-201-012-6.

Драганова-Стойкова, Тамара (2014) Място и анализ на системата от уроци в раздел „География на страните и регионите” – ІХ клас в българското средно образование в различните варианти на учебници – задължителна подготовка // Първа докторантска научна сесия : Първа докторантска научна сесия посветена на 30-годишнината от основаването на Педагогическия факултет. - Велико Търново : УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2014, с. 85-94. ISBAN 978-954-524-992-1.

Драганова-Стойкова, Тамара (2007) Необходимост от психологическа подготовка на учениците при провеждане на трети допълнителен час по Физическо възпитание и спорт – модул туризъм // Туристически и спортни практики в училище : Сборник доклади и съобщения / Димитринка Цонкова. - Велико Търново : „Фабер”, 2007, с. 92-99. ISBN 978-954-775-700-4.

Драганова-Стойкова, Тамара (2017) Образователни проекции на училищното географско обучение в Сърбия // Сборник доклади от Международна научна конференция УНИТЕХ'17 Габрово : Образователни технологии Габрово : Технически университет – Габрово, 2017, том IV, с. 241 – 246. ISSN 1313-230Х.

Драганова-Стойкова, Тамара (2018) Обучението по „География на страните” – вертикални връзки и съдържателна макрорамка по новите учебни програми в българското училище - В: Сборник „България българите и Европа – мит, история и съвремие”, УНИ „Св. св. Кирил и Методий”, В. Т., том 12, с. 253 – 261, 2018. ISSN: (Online), ISSN: 978-619-208-125-6 (Print).

Драганова-Стойкова, Тамара (2015) Обучението по „География на страните” в Р България, Р Хърватия, Р Словения, Ф Босна и Херцеговина и БЮР Македония - сравнителни ракурси // Сборник доклади от годишна университетска научна конференция : Научно направление „Педагогически и хуманитарни науки” - Велико Търново : Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”, 2015, т. 3, с. 131 – 146. ISSN 1314-1937.

Драганова-Стойкова, Тамара (2001) Опит за оптимизиране на системата от уроци за практическа работа в курса по География на България 10 клас на СОУ. - София : Обучението по география, 2001, кн. 2, с. 43-47. ISSN – 0204-6849.

Драганова-Стойкова, Тамара (2014) Оценка на тема „Китай” по география и икономика в ІХ клас – задължителна подготовка в българското средно училище // 65 години дипломатически, икономически и културни отношения между България и КНР : Сборник с доклади от международна научна конференция / Бора Беливанова, Пламен Легкоступ, Ли Сяокуей, Искра Мандова-Стоянова. - Велико Търново : Издателство „Фабер”, 2014, с. 246-281. ISBN: 978-619-00-0185-0.

Драганова-Стойкова, Тамара (2015) Оценяването по география в Р България и Р Хърватия // Международна научна конференция "Географски науки и образование" / Редактор Димитър Владев. - Шумен : Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2015, с. 335-340. ISBN 978-619-201-105-5.

Драганова-Стойкова, Тамара (2010) Пламена Павлова е носител на голямата награда в образователния проект ГАЛИЛЕЙ И ТЕЛЕСКОПИТЕ // Юбилеен сборник / Редактор: Панайот Панайотов, Иван Петров. - Велико Търново : Юбилеен сборник. Издателство „Абагар”, 2010, с. 161. ISBN 978-954-427-885-4.

Драганова-Стойкова, Тамара (2015) По въпроса за критериите при оценяването на учениците по география в образователната система на Р България и Р Македония // Международен научен журнал : Перспективи. - София : Пропелер, 2015, бр. 1 (5), с. 61-80. ISSN 2367-7708.

Драганова-Стойкова, Тамара (2016) По въпроса за училищното географско образование и обучението по география на страните в Република Албания // Сборник доклади от годишна университетска научна конференция : Педагогически и хуманитарни науки. – Велико Търново : Издателски комплекс НВУ „В. Левски”, 2016, том 1, с. 174 - 184. ISSN 1314-1937.

Драганова-Стойкова, Тамара (2017) Подборен обзор на въпроса за обучението по география на страните. – В: Перспективи, Международен научен журнал, бр. 2 (10), 2017. София, Издателство „Пропелер”, 2017, с. 77 - 99, ISSN 2367-7708.

Драганова-Стойкова, Тамара (2013) Прилагането на информационно-комуникационните технологии в обучението по география и икономика в IX клас и една погрешна представа за тяхното изготвяне и презентиране // Педагогически форум : Образование за бъдещето, бъдеще за образованието. - Стара Загора : ДИПКУ при Тракийски университет, 2013. ISSN-1314-7986.

Драганова-Стойкова, Тамара (2004) Проблемното обучение по география в СОУ // Сборник с доклади и съобщения от Международна научно-практическа конференция „Хуманизъм и прагматизъм в образованието на 21 век” : Възпитание и институции / Община Варна, СУ "Св. Климент Охридски", Национален институт по образование, Министерство на образованието (Лиляна Ставрева). - Варна : „Славена”, 2004, с. 45-49. ISBN 954-579-415-1.

Драганова-Стойкова, Тамара (2010) Програма Гражданско образование // Юбилеен сборник / Редактор: Панайот Панайотов, Иван Петров. - Велико Търново : Издателство „Абагар”, 2010, с. 172-173. ISBN 978-954-427-885-4.

Драганова-Стойкова, Тамара (2010) Проект „Национална младежка мрежа от театрално-дискусионни клубове „Граждани на Европа” // Юбилеен сборник / Редактор Панайот Панайотов, Иван Петров. - Велико Търново : Издателство „Абагар”, 2010, с. 162-165. ISBN 978-954-427-885-4.

Драганова-Стойкова, Тамара (2010) Профил География и екология // Юбилеен сборник / Редактор: Панайот Панайотов, Иван Петров. - Велико Търново : Издателство „Абагар”, 2010, с. 64–66. ISBN 978-954-427-885-4.

Драганова-Стойкова, Тамара (2005) Профил География. - Велико Търново : Юбилеен сборник, Издателство Фабер, 2005, с. 19-20. ISBN 954-775-517-Х.

Драганова-Стойкова, Тамара (2010) Първа регионална конференция по биоразнообразие във Великотърновска област // Делото на Асеневци : Биоразнообразието / Редактор Панайот Панайотов. - Велико Търново : Издателство "Фабер", 2010, с. 209 - 2010. ISBN 978-954-400-413-2.

Драганова-Стойкова, Тамара (2014) Ретроспективен анализ на обучението по „География на страните” в Балканските страни от 1945 до 1989 г. – втора част // Сборник доклади от годишна университетска научна конференция : Научно направление "Педагогически и хуманитарни науки" / НВУ "Васил Левски". - Велико Търново : Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2014, с. 160-177. ISNN: 1314-1937.

Драганова-Стойкова, Тамара (2014) Ретроспективен анализ на обучението по „География на страните” в балканските страни от 1945 до 1989 г. – първа част // Сборник доклади от годишна университетска научна конференция : Научно направление "Педагогически и хуманитарни науки" / НВУ "Васил Левски". - Велико Търново : Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2014, с. 148-159. ISNN: 1314-1937.

Драганова-Стойкова, Тамара (2018) Ръководството за домашна работа в основното образование на Македония и домашната работа по география като образователна политика за усъвършенстване на неурочната самостоятелна работа - В: Сборник доклади от годишна университетска научна конференция, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2018, с. 274 - 287. ISBN 978-619-7246-20-9 (online e-book) / ISSN 2367-7481.

Драганова-Стойкова, Тамара (2008) Светът на толерантността или ... // Отговорно родителство : Възпитаване на ученицте и студентите в отговорно родителство / Фонд „Научни изследвания” по научноизследователски проект / Редактор Веселина Петрова. - Велико Търново : ИК „Знак 94”, 2008, с. 90-99. ISBN 978-954-8709-90-3.

Драганова-Стойкова, Тамара (2016) Семинар – практикум „Светлината в природата” - модел на неформално образование по физика // Неформално образование по физика и астрономия : Сборник XLIV конференция по въпросите на обучението по физика. – София : ХЕРОН ПРЕС ООД, 2016, с. 266 – 269. ISBN 978-954-580-361-1.

Драганова-Стойкова, Тамара (2016) Ситуационен анализ на география на страните в рамките на училищното географско образование в Република Черна гора // Сборник доклади от годишна университетска научна конференция : Педагогически и хуманитарни науки. – Велико Търново : Издателски комплекс НВУ „В. Левски”, 2016, том 1, с. 185 - 195. ISSN 1314-1937.

Драганова-Стойкова, Тамара (2017) Ситуационен анализ на обучението по география на страните в средното училище на Сърбия // Сборник доклади от Международна научна конференция УНИТЕХ'17 Габрово : Образователни технологии Габрово, Технически университет – Габрово, том IV, 2017, с. 247 – 252. ISSN 1313-230Х.

Драганова-Стойкова, Тамара (2018) Ситуационен анализ на учебниците по география и икономика за V клас (първа част). – В: Сборник „България българите и Европа – мит, история и съвремие”, УНИ „Св. св. Кирил и Методий”, В. Т., том 12, с. 291 - 307, 2018. ISSN: (Online), ISSN: 978-619-208-125-6 (Print).

Драганова-Стойкова, Тамара (2017) Ситуационен анализ на учебното съдържание по „География на страните“ в Р Сърбия и Р Хърватия / Съставител доц. д-р Николай Кънев. Велико Търново : Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий”, 2017, с. 317 – 325. ISBN 978-619-208-104-1.

Драганова-Стойкова, Тамара (2014) Социални аспекти на сигурността в контекста на географското образование при изучаване на „Географски региони в света и страни в тях // Сборник доклади от научна конференция "Актуални проблеми на сигурността". - Велико Търново : Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2014, с. 219-238. ISSN 2367-7473.

Драганова-Стойкова, Тамара (2018) Социално-действен и функционален механизъм за сигурност и защита на населението, като стратегия и социална политика в обучението по география и икономика в българското училище. – В: Сборник доклади от научна конференция „Актуални проблеми на сигурността”, В. Т., ИК на НВУ „Васил Левски”, с. 517 - 529, 2018. ISSN 2367 - 7473.

Драганова-Стойкова, Тамара (2016) Сравнителен анализ на географското образование в Балканските страни // Четвърта международна конференция Румъния-България-Унгария-Сърбия. - Видин : Tip-top press, 2016, с. 130 - 131. ISBN 978-954-723-179-5.

Драганова-Стойкова, Тамара (2017) Сравнителен анализ на географското образование в България, Хърватия, Македония и Сърбия // Сборник от Пета международна научна конференция Велико Търново 23 - 24 октомври 2015 : „Балканите – език, история, култура” - Велико Търново : УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2017, т. V, с. 476 - 488. ISSN 1314-4065.

Драганова-Стойкова, Тамара (2017) Сравнителен анализ на обучението по география на страните в средното училище по детерминирани показатели и критерии в 11 европейски страни В. Търново : Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2017, с. 184-198. ISSN 2367-7481.

Драганова-Стойкова, Тамара (2016) Съдържателно-структурен анализ на учебник по география в Македония – III година гимназиално образование – избирателен предмет // България, българите и Европа - мит, история, съвремие : Научна конференция 31 октомври 2014 / Съставител и гл. редактор Борис Борисов. - Велико Търново : УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2016, с. 246 - 272. ISBN 978-619-208-066-2.

Драганова-Стойкова, Тамара (2014) Съдържателно-структурен анализ на учебник по география в Македония – първа година гимназиално образование // 30 години катедра География във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" : Международна конференция. – Велико Търново : Издателство „ИВИС”, 2014, с. 365-375. ISBN 978-954-2968-96-2.

Драганова-Стойкова, Тамара (2014) Съдържателно-структурен сравнителен анализ на дял „Политико-териториална подялба на света” в учебника по география в Македония и „География на страните” в учебника по география в България // 30 години катедра География във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" : Международна конференция. – Велико Търново : Издателство „ИВИС”, 2014, с. 376-388. ISBN 978-954-2968-96-2.

Драганова-Стойкова, Тамара (2005) Със знака на Слънцето. Международен проект "Форум слънчеви училища". - София : ЕКОСВЯТ, година ІV, бр. 4, 2005.

Драганова-Стойкова, Тамара (2010) Ученици от Хманитарна гимназия грабнаха втора награда от ІІІ Международен и ХІV Национален фестивал на любителските филми - ШУМЕН 2008г. // Юбилеен сборник 130 години Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий” (1880 - 2010). - Велико Търново, Издателство „Абагар”, 2010, с. 159–160. ISBN 978-954-427-885-4.

Драганова-Стойкова, Тамара (2016) Училищното географско образование във Федерация Босна и Херцеговина // Международен научен журнал "Перспективи". - София : Пропелер, 2016, бр. 2 (8), с. 72-80. ISSN 2367-7708.

Драганова-Стойкова, Тамара (2017) Училищното модулно обучение по география и обучението за страните в Република Турция. - В. Търново : Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2017, с. 199-205. ISSN 2367-7481.

Драганова-Стойкова, Тамара (2008) Форум театър - Модел за формиране на възпитателни нагласи у ученици, като отговорни бъдещи родители // Отговорно родителство : Възпитаване на ученицте и студентите в отговорно родителство / Фонд „Научни изследвания” по научноизследователски проект (Веселина Петрова). - Велико Търново : ИК „Знак 94”, 2008, с. 118-124. ISBN 978-954-8709-90-3.

Драганова-Стойкова, Тамара (2006) Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий” и международен проект „Форум слънчеви училища”. В: Годишник на Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий” 2005-2006 // Годишник. - Велико Търново, Издателство „Фабер”, 2006, с. 236-263. ISBN–10: 954-775-649-4, ISBN–13: 978-954-775-649-6.

Драганова-Стойкова, Тамара (2008) Час на класа – място за себепознание. Eдин класов тренинг за търсене на пътища към самопознанието // Съвременни образователни технологии в основното училище : Научно-практическа конференция / Пенка Тодорова, Антония Кръстева, Розалия Кузманова-Карталова. - Велико Търново : Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2008, с. 52-56. ISBN 978-954-524-628-9.

Здравкова, Боряна (2016) Възможности за социалнопедагогическа подкрепа на децата и учениците в образователна среда в контекста на Закона за предучилищното и училищното образование Педагогически алманах. Ред. В. Петрова. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, том ХХIV, кн. 2, с. 271-279. ISSN 1310-358Х - http://journals.uni-vt.bg/almanac/bul/vol24/iss2/9

Здравкова, Боряна (2014) Готовност на социалните педагози за ефективна интеркултурна комуникация в професионалната практика (резултати от емпирично изследване) Чуждоезиковото обучение в контекста на интеркултурната комуникация. Ред. Св. Станчев. В. Търново: ИВИС, 2014, с. 135-141. ISBN 978-954-2968-77-1

Здравкова, Боряна (2016) Доброволчеството като форма на социално служение в съвременното общество Сборник доклади от заключителна научна конференция по проект „Социално служение в съвременното общество”, 2-4.10.2015 г. Ред. Св. Тутеков. В. Търново: ЛИБРА СКОРП, с. 117-124. ISBN 978-954-471-325-6

Здравкова, Боряна (2014) Изследване на нагласите и отношенията към етнокултурните различия на студенти - социални педагози Психология отношени в постнеклассической парадигме (Сборник статей). Ред. Яницкий, М.С. Белово – В. Търново, с. 95-109. ISBN 978-5-89070-947-9, ISBN 978-954-524-938-9

Здравкова, Боряна (2006) Индивидуалното договаряне - нова дидактическа технология за приобщаване към четене (в съавторство) Начално образование. 2006, година XLVI, № 3, с. 44-48. ISSN 0204-4951

Здравкова, Боряна (2013) Интеркултурната компетентност като научен проблем Втори научен семинар за докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. Ред.: Пл. Легкоступ, Б. Борисова, М. Иванова, В. Кутева-Цветкова. В. Търново: Фабер, с. 267-276. ISBN 978-954-400-985-4

Здравкова, Боряна (2010) Интеркултурната компетентност като фактор за професионалната реализация на социалния педагог Сборник от научна конференция с международно участие „25 години Педагогически факултет”, В. Търново, 2009, с. 200-205

Здравкова, Боряна (2011) Интеркултурне перспективе у савременом образованом процесу (в съавторство) В: Васпитање за хуманое односе – проблеми и перспективе (Зборник радова). Ред. Р. Виденович. Издавачки центар, Универзитет у Нишу, 2011, с. 85-91. ISBN 978-86-7379-233-0

Здравкова, Боряна (2013) Междуинституционално взаимодействие при интеграция на деца мигранти (в съавторство) В.Търново: Фабер. 140 с. ISBN 978-954-400-980-9

Здравкова, Боряна (2010) Мястото на интеркултурното обучение в професионалното образование на студентите – бъдещи специалисти в социалната сфера Педагогически алманах. В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2010, кн. 1, с. 30-46. ISSN 1310-358Х

Здравкова, Боряна (2016) Образователни аспекти на младежката политика в България в контекста на стратегията „Европа 2020” (в съавторство) Инновации в технологиях и образовании (Сборник статей), част 4. Ред. Л.И.Законнова. Белово – Велико Тырново, 2016, с. 371-374. ISBN 978-5-906888-04-4

Здравкова, Боряна (2014) Основни компетентности в социално-педагогическата практика Педагогика, година LXXXVI, кн. 1, с. 41-47. ISSN 0861-3982

Здравкова, Боряна (2014) Проблемът с отпадането на деца и ученици от образователната система Образованието на деца и младежи в променящия се свят. В. Търново: АИО, с. 41-47. ISBN 978-619-90162-1-3

Здравкова, Боряна (2011) Професионален профил на социалния работник в контекста на интеркултурната перспектива Научни трудове на Русенския университет. Ред. А. Смрикаров. 2011, Том 50, серия 6.2, с. 132-137. ISSN 1311-3321

Здравкова, Боряна (2012) Професионална компетентност в социално-педагогическата практика - измерения, изисквания и стандарти Диалог на педагогическите компетенции. В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", с. 125-134. ISBN 978-954-524-839-9

Здравкова, Боряна (2015) Професионална компетентност на социалния педагог – нормативи, теория и практика В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 210 с. ISBN 978-619-208-005-1

Здравкова, Боряна (2015) Професионална компетентност на социалния педагог. - В: Социална педагогика. Теоретични основи (Избрани лекции) В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 275 с. ISBN 978-954-524-997-6

Здравкова, Боряна (2016) Професионални взаимодействия в процеса на приобщаващо образование на деца и ученици от уязвими групи Сборник доклади от Международна научна конференция „Педагогическото образование – традиции и съвременност”. В. Търново: Ай анд Би, 2016, с. 30-36, ISSN 2534-9317

Здравкова, Боряна (2015) Ръководство за практическо обучение по социална педагогика. (В помощ на студентите от специалност „Социална педагогика” във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”) В. Търново: Ай анд Би, 117 с. ISBN 978-954-9689-90-7

Здравкова, Боряна (2016) Семейството и бракът в представите на младите хора в България (в съавторство) Инновации в технологиях и образовании (Сборник статей), част 4. Ред. Л.И.Законнова. Белово – Велико Тырново, 2016, с. 374-379. ISBN 978-5-906888-04-4

Здравкова, Боряна (2015) Социалнопедагогическа работа в училище – състояние и перспективи за развитие Педагогически алманах. Ред. В. Петрова. В. Търново: УИ. „Св. св. Кирил и Методий”, том XXIII, кн. 2, с. 311-33. ISSN 1310-358X - http://www.uni-vt.bg/1/?page=11232&zid=126

Здравкова, Боряна (2015) Социалнопедагогическа работа с деца, отпадащи от образователните институции Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция „30 години Педагогически факултет”, 21.11.2014 г. Ред. Р. Кузманова-Карталова. В. Търново: Фабер, с. 142-147. ISBN 978-619-00-0352-6

Здравкова, Боряна (2015) Съвременната етнопедагогика – функции и перспективи за развитие Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция „50 години ВТУ". Ред.: Р. Кузманова-Карталова, Р. Христова, Г. Бонева. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, с. 393-397. ISBN 978-619-208-001-3

Здравкова, Боряна (2013) Съвременни методи в практическото обучение на студентите – социални педагози Първи научен семинар за докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. Ред.: Пл. Легкоступ, Б. Борисова, М. Иванова, В. Кутева-Цветкова. В. Търново: Фабер, с. 536-544. ISBN 978-954-400-957-1

Здравкова, Боряна (2008) Училището и социално-педагогическите институции – партньори в грижата за подрастващите (в съавторство) Науковий вісник Бердянського державного педагогічного університету (Гуманітарні науки), Бердянськ: БДПУ, 2008, №1, с. 189-194. ISBN 978-966-7828-49-3

Здравкова, Боряна (2013) Формиране на интеркултурна компетентност у студентите - социални педагози в професионално-практическото обучение (автореферат на дисертация за присъждане на ОНС "доктор") В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий"

Здравкова, Боряна (2015) Ценности и профессиональная этика социального педагога Инновации в технологиях и образовании (Сборник статей). Ред. Блюменштейн В. Ю. Белово – Велико Тырново, с. 54-58. ISBN 978-619-208-019-8

Златкова-Дончева, Катерина (2017) Неуспяващите ученици – причини и фактори. Педагогически алманах, ВТУ, т. 25, кн. 1, с.84 – 92, ISSN: 2367-9360 (Online) , ISSN: 1310-358Х (Print)

Златкова-Дончева, Катерина (2014) Центърът за настаняване от семеен тип за деца и младежи в риск като елемент от системата за социалнопедагогическа подкрепа Педагогически алманах, ВТУ, кн. 2.с. 152-174, ISSN 1310-358X

Йорданова, Даниела (2013) Yordanova, Daniela. Contemporary tendencies in teaching literacy the primary school JOURNAL SCIENTIFIC AND APPLIED RESEARCH, Vol. 4, 2013. (с. 178-183). ISSN 1314-6289. Which is licensed in EBSCO, USA

Караиванова, Петя (2012) Конакчиева, П. ИНТЕРАКЦИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛНОТО ПРОСТРАНСТВО ЧРЕЗ СЪВРЕМЕННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПРИРОДНИЯ СВЯТ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ДЕТСТВО. - Педагогически алманах на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, кн. 1, с. 33-48. ISSN 1310-358X. INTERACTION IN EDUCATIONAL SPACE THROUGH MODERN TECHNOLOGIES FOR INTE Педагогически алманах. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2012, кн. 1. с. 33 - 48. ISSN 1310-358X.

Караиванова, Петя (2011) Проблеми на педагогическото взаимодействие при възпитаване на субективно отношение към природата ISSUES OF PEDAGOGIC INTERACTION IN THE CULTIVATION OF CHILDREN’S SUBJECTIVE ATTITUDE TO NATURE сб. Дни на науката 2011

Караиванова, Петя (2012) ПРОЕКЦИИ НА КОНЦЕПЦИЯТА ЗА „УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ” В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ЕКОЛОГИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ PROJECTIONS OF THE ‘STEADY DEVELOPMENT’ CONCEPT IN PRE-SCHOOL ECOLOGICAL EDUCATION В сб. „Дни на науката 2012”, Велико Търново: Фабер, 2013. с. 262 – 270. ISSN 1314-2283.

Караиванова, Петя (2010) Формиране и развитие на междуличностни отношения в общността от връстници В сб. „25 години Педагогически факултет” – Научна конференция с международно участие, Велико Търново: Фабер, 2010.

Киров, Данаил (2016) (2016) "АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ ПРИ УЧЕНИЦИ ОТ ЧАСТНО АМЕРИКАНСКО УЧИЛИЩЕ – ГР. ПАФОС, КИПЪР", А QUESTIONNAIRE SURVEY OF STUDENTS FROM PRIVET AMERICAN SCHOOL – PHAPHOS, CYPRUS МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ПЕДАГОГИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ – ТРАДИЦИИ И СЪВРЕМЕННОСТ“ 17 – 18 ноември 2017 г., Велико Търново // International scientific conference "Pedagogical education - tradition and modernity", University of Veliko Turnovo, 2017

Киров, Данаил (2017) (2017) "КОНСТАТИРАНЕ НА ФИЗИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА 10-11 ГОДИШНИ МОМИЧЕТА ТРЕНИРАЩИ БАСКЕТБОЛ В БАСКЕТБОЛЕН КЛУБ „АТЛАНТАС – БАСКЕТБОЛНА АКАДЕМИЯ“ - ГР. ПАФОС, КИПЪР" // REPORT OF PHYSICAL DEVELOPMENT AT 10-11 YEARS OLD GIRLS PRACTISING BASKETBALL AT “ATLANTAS - BASKETBALL ACADEMY” - PAFOS, CYPRUS МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ – ТРАДИЦИИ И СЪВРЕМЕННОСТ, 17 – 18 ноември 2017 г., Велико Търново, // International scientific conference "Pedagogical education - tradition and modernity", University of Veliko Turnovo, 2017

Костадинова, Даринка (2018) Induction into the teaching profession from the point of view of beginning teachers Publishing] International Journal KNOWLEDGE, Institute of Knowledge Management, Scientific Papers Vol.26.2, Education , Skopje, p. 527-533 , ISSN 2545-4439 [Инд./Реф. в: EBSCO

Кузманова-Карталова, Розалия (2018) Менторството като подход за неформална социалнопедагогическа подкрепа на деца в риск Педагогика, година XC, книжка 7, с. 887 - 898. ISSN 1314 – 8540 (Online) ISSN 0861 – 3982 (Print)

Кузманова-Карталова, Розалия (2009) School and Family as Partners In: The 2009 Asian-Pacific Forum on Sociology of Education: Social Change and Educational Reform. Conference Proceedings. Taiwan. pp. E-3-4.

Кузманова-Карталова, Розалия (2013) The impact of divorce in families living in poverty on children’s attitudes to school В: Иновации в технологиях и образовании. Сборник статей. Часть 4. VI международная научная конференция. Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева, Университет „Св. Кирилла и Св. Мефодия”, Велико Тырново, Болгария, Филиал КузГТУ в г. Белово, Администрация г. Белово, ОАО „Белон”. Белово. pp. 52 – 55. ISBN 978-5-89070-921-9. ISBN 978-954-524-915-0.

Кузманова-Карталова, Розалия (2011) Арттераприја као начин јачање функције породице В: Jевтиh, Б. (приредила). Васпитање за хумане односе. Проблеми и перспективе. Зборник радова. Ниш: Издавачки центар Филозовски факултет. с. 393 – 400. ISBN: 078-86-7379-233-0.

Кузманова-Карталова, Розалия (2010) Арттераприја као начин јачање функције породице В: Matejevic, M., Jevtic, B. & Petrovic, J. (urednici). Education for humane relations – problems and perspectives. Zbornik rezimea. Филозовски факултет, Nish: Centar za pedagoska istrazivanja. с. 113 – 114. ISBN 978-86-7379-197-5.

Кузманова-Карталова, Розалия (2011) Аспекти на проблема за социално-педагогическото подпомагане на семейства с деца в риск Педагогически алманах, 2, с. 7 – 18. ISSN: 1310-358X.

Кузманова-Карталова, Розалия (2009) Аспекти на социалната работа със семейства в България и в света Педагогика, 9-10, с. 71 - 85. ISSN: 0861-3982.

Кузманова-Карталова, Розалия (2002) Бедността в семейството и общуването “родители - деца” Педагогически алманах, 1-2, с. 15 - 23. ISBN: 1310-358X.

Кузманова-Карталова, Розалия (2005) Бедността и децата Обществено възпитание, 1, с. 50 - 56. ISSN: 0204-8515.

Кузманова-Карталова, Розалия (2006) Бедността и децата. Социално-педагогически анализ В. Търново: Фабер. 318 с. ISBN-10 954-775-646-X. ISBN-13 978-954-775-646-5.

Кузманова-Карталова, Розалия (1994) Бедността и жизнените ориентации при децата в средна училищна възраст В: Трудове на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”. Т. 6, 4. с. 89 - 112. ISSN: 0204 – 6369.

Кузманова-Карталова, Розалия (2006) Бежанският проблем и децата – социално-педагогически анализ Педагогически алманах, 1-2, с. 32 - 48. ISSN: 1310-358X.

Кузманова-Карталова, Розалия (2004) Безработицата в семейството и социалната адаптивност на децата В: Сборник научни трудове от военно-научен форум с международно участие. Т. 1. В. Търново: Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”. с. 139 – 144. ISBN: 954-753-033-X.

Кузманова-Карталова, Розалия (2010) Взаимодействието „родители – деца” и възможностите на арт-терапията В: Кузманова – Карталова, Р. (науч. ред.). 25-години Педагогически факултет. В. Търново: Фабер. с. 152 – 155. ISBN: 978-954-400-422-4.

Кузманова-Карталова, Розалия (2004) Влиянието на семейството върху мотивацията за учебна дейност на децата от начална училищна възраст В: Анастасия - Вукова, Ан., Игнатовски, Д. § Тоцева, Ян. (ред.). Образование и изкуство. Т. 2. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”. с. 98 – 101. ISBN: 954-577-216-6.

Кузманова-Карталова, Розалия (2013) Влиянието на семейството върху мотивацията за учебна дейност на децата от предучилищна възраст В сборник от VI-та национална конференция по предучилищно образование: Водим бъдещето за ръка. МОМН. Регионален инспекторат по образованието, гр. Варна. Варна: Славена. с. 91 – 93. ISBN 978-954-579-971-6.

Кузманова-Карталова, Розалия (2011) Възможности за интегриране на деца – мигранти чрез средствата на изобразителната дейност В: Смрикаров, Ан. § Колектив (ред.). Научни трудове. T. 50, серия 6.2. Педагогика и психология, История етнология и фолклор. Русе: Издателски център при РУ „Ангел Кънчев”. с. 161 – 165. ISSN: 1311-3321.

Кузманова-Карталова, Розалия (2005) Възможности за овладяване на проблема с детската порнография Образование, 5, с. 48 – 63. ISSN: 0861475X.

Кузманова-Карталова, Розалия (2008) Възможности за стимулиране на личностната идентичност в условията на мултикултурна среда В: Баханов, К. О. (вiдповiдальний редактор). Науковий вiсник Бердянського державного педагогiчного унiверситету (Гуманiтарнi науки). Бердянськ: БДПУ, 1. с. 40 – 44. ISBN: 978-966-7828-49-3.

Кузманова-Карталова, Розалия (2011) Възможности за стимулиране на личностната идентичност на децата в условията на училищната среда В: Танева, Кр. (науч. ред.). Обучението като път към образованието. Пловдив: Университетско издателство „П. Хилендарски”. с. 83 – 88. ISBN: 978-954-423-667-0.

Кузманова-Карталова, Розалия (2007) Възможности за стимулиране на професионалната ориентираност на учениците в условията на училищната среда В: Приемственост и перспективи в развитието на педагогическата теория и практика. 125-години предучилищно образование в България. София: Веда Словена. с. 759 – 766. ISBN: 10: 954-8510-97-9. 15: 978 – 954 – 8510-97-4.

Кузманова-Карталова, Розалия (2004) Глобализация и социално-педагогическа дейност В: Легкоступ, Пл. (науч. ред.). Образованието в глобализиращия се свят. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”. с. 250 – 253. ISBN: 978-954-524-608-1.

Кузманова-Карталова, Розалия (2013) Дейности и роли на социалния педагог в социалнопедагогическата работа В: Сборник от научна конференция „Актуални проблеми на сигурността” на Националния военен университет „Васил Левски”. В. Търново: Издателски комплекс на НВУ „В. Левски"

Кузманова-Карталова, Розалия (2005) Детският труд. Проблеми, интервенции, иновации. Социално-педагогически анализ В. Търново: Фабер. 310 с. ISBN: 954-775-526-9.

Кузманова-Карталова, Розалия (2014) Деца в риск – причини, диагностика, повлияване В: Денић, С. (главни и одговорни уредник). Тематски зборник „Научни скуп са међународним учешћем на тему: Савремене тенденциjе у наставним и ваннаставним активностима на учитељским (педагошким) факултетима“. Врање: Учитељски факултет. с. 426 – 433. ISBN: 978-86-6301-011-6.

Кузманова-Карталова, Розалия (2013) Децата в риск в епохата на глобализация В: Психология отношений в постнеклассической парадигме. Белово, Русия. УДК 159.99. http://conference.kemsu.ru/conf/relationship_2013/sect/index.htm?sec_id=2115.

Кузманова-Карталова, Розалия (2003) Децата на улицата Педагогически алманах, 1-2, с. 31 - 43. ISSN: 1310-358X.

Кузманова-Карталова, Розалия (2011) Електронна публикация на лекционен курс „Работа с деца в риск” за магистърска програма „Образование в извънучилищна среда” сайт ВТУ

Кузманова-Карталова, Розалия (2013) Елементи и равнища на социалнопедагогическата работа В: Сборник от научна конференция „Актуални проблеми на сигурността” на Националния военен университет „Васил Левски”. В. Търново: Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”.

Кузманова-Карталова, Розалия (2018) За автора и труда В: Менторството и децата в риск. Златкова - Дончева, К., Либра Скорп. с. 7 - 9. ISBN 978-954-471-438-3.

Кузманова-Карталова, Розалия (2012) Институционална и нормативна рамка на социалната работа с деца в риск Педагогически алманах, 1, с. 17 - 32. ISSN: 1310-358X.

Кузманова-Карталова, Розалия (2013) История на Педагогическия факултет (1984 – 2012) В. Търново: Фабер. 248 с. ISBN: 978-619-00-0004-4.

Кузманова-Карталова, Розалия (2005) Как да върнем децата в училище Обществено възпитание, 3, с. 28 - 35. ISSN: 0204-8515.

Кузманова-Карталова, Розалия (2004) Към проблема за ролята на семейството за адаптацията на 5-7 годишните деца от подготвителната предучилищна група към учебна дейност В: Съвременни предизвикателства на прага детска градина – училище. В. Търново: Слово. с. 86 – 92. ISBN: 954-439-803-1.

Кузманова-Карталова, Розалия (2013) Междуинституционално взаимодействие за интегриране на деца-мигранти Учебно помагало. В. Търново: Фабер. 140 с. ISBN: 978-954-400-980-9.

Кузманова-Карталова, Розалия (2018) Менторството като подход за неформална социалнопедагогическа подкрепа на деца в риск Антология Неформално образование. Съставител: С. Николаева. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски". с. 646 - 656. ISBN 978-954-07-4375-2.

Кузманова-Карталова, Розалия (2008) Методически насоки за организиране на модулни обучения при работата на педагогическия съветник В: Кузманова – Карталова, Р., Костова, П. § Кръстева, А. (съст.). Съвременни образователни технологии в основното училище. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”. с. 140 – 145. ISBN: 978-954-524-628-9.

Кузманова-Карталова, Розалия (2005) Миграцията и каналджийството като социално-педагогически проблеми Педагогически алманах, 1-2, с. 97 – 107. ISSN: 1310-358X.

Кузманова-Карталова, Розалия (2013) Наръчник за студентите – социални педагози за работа по проект: Междуинституционално взаимодействие при интеграция на деца – имигранти София: Е Принт. 99 с. ISBN: 978-619-90102-6-6.

Кузманова-Карталова, Розалия (2003) Непълната семейна структура като фактор за неравностойно социално положение при децата В: Смрикаров, Ан. § Колектив (ред.). Научни трудове на Русенски университет. Т. 40, Серия 10.1, Педагогика, психология и история. Русе: Издателски център при РУ „Ангел Кънчев”. с. 159 - 164. ISSN: 1311-3321.

Кузманова-Карталова, Розалия (2004) Неравностойното социално положение и образователните компетенции на децата Педагогика, 10, с. 11 – 32. ISSN: 0861 – 3982.

Кузманова-Карталова, Розалия (2012) Някои социално-педагогически характеристики на децата в риск В: Тенева, Ог., Михова, М. § Дерменджиева, С. (съст.). Диалог на педагогическите компетенции. 130 години от създаването на Педагогическото училище във Враца. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”. с. 83 – 109. ISBN: 978-954-524-839-9.

Кузманова-Карталова, Розалия (2005) Някои характеристики на професията “социален педагог” Посоки, 2, с. 19 – 29. ISSN: 1310 – 8751.

Кузманова-Карталова, Розалия (2004) Особености на деца, склонни към насилие Обществено възпитание, 2, с. 4 - 13. ISSN: 0204-8515.

Кузманова-Карталова, Розалия (2018) Отзив В: Детето и педагогиката. Юбилеен сборник в чест на 70-годишнината на проф. д-р Емилия Василева. с. 467. ISBN 978-954-01-3806-0.

Кузманова-Карталова, Розалия (2013) Относно научния статут на социалнопедагогическата работа В: Сборник от научна конференция „Актуални проблеми на сигурността” на Националния военен университет „Васил Левски”. В. Търново: Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”

Кузманова-Карталова, Розалия (2012) Относно някои аспекти на социално-педагогическата работа със семейства на зависими от наркотични вещества В: Сборник научни трудове от юбилейната научна конференция по повод 10 години от създаването на НВУ „Васил Левски”. T. 10. В. Търново: Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”. с. 99 – 105. ISBN: 978-954-753-095-9.

Кузманова-Карталова, Розалия (2010) Относно някои методически подходи в социалнопедагогическата работа В: Сборник доклади от годишната университетска научна конференция на НВУ „Васил Левски”, т. 10, В. Търново: Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”. с. 69 – 79. ISSN: 1314-1937.

Кузманова-Карталова, Розалия (2013) Относно целите на социалната работа В: Сборник от Годишната университетска научна конференция на Националния военен университет „Васил Левски”. В. Търново: Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”. с. 212 – 219. ISSN: 1314-1937.

Кузманова-Карталова, Розалия (2018) Отсутствие друзей у детей как социально-педагогическая проблема Нaучные вести. Международый научнаый журнал. №4, с.147 - 156. ISSN 2619 - 1245.

Кузманова-Карталова, Розалия (2013) Педагогическият факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” празнува своята тридесетгодишнина Педагогика, година LXXXV, 9, с. 1302 – 1313. ISSN: 0861 – 3982.

Кузманова-Карталова, Розалия (2010) Педагогическият факултет отпразнува своята 25-годишнина Педагогически алманах, 1, с. 155 - 159. ISSN: 1310-358X.

Кузманова-Карталова, Розалия (2004) Подготвителната предучилищна група като предизвикателство към мотивацията на 5-7 годишните деца В: Съвременни предизвикателства на прага детска градина – училище. В. Търново: Слово. с. 52 – 57. ISBN: 954-439-803-1.

Кузманова-Карталова, Розалия (2006) Превенция на рисковото поведение на юношите в социално-педагогическа среда В. Търново: Фабер. 300 с. ISBN-10 954-775-563-3. ISBN-13 978-954-775-563-5.

Кузманова-Карталова, Розалия (2012) Превенция на употребата на наркотични вещества от децата – институционални и нормативни механизми В: Актуални проблеми на защитата на населението и инфраструктурата. Т. 1. В. Търново: Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”. с. 211 – 223. ISBN: 978-954-753-104-8.

Кузманова-Карталова, Розалия (2002) Предизвикателствата на прехода: от образование за всички към образование за всекиго Педагогически алманах, 3-4, с. 179 - 182. ISSN: 1310-358X.

Кузманова-Карталова, Розалия (2005) Проблемът за детския труд в условията на развитото общество В: Харалампиев, Ив. (отг. ред.). СУБ и развитието на науката и висшето образование. Т. 1. В. Търново: Фабер. с. 304 – 315. ISBN: 954-775-514-5.

Кузманова-Карталова, Розалия (2004) Проблемът за личностната тревожност при деца в неравностойно социално положение В: Сборник научни трудове от военно-научен форум с международно участие. Т. 1. В. Търново: Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”. с. 153 – 161. ISBN: 954-753-033-X.

Кузманова-Карталова, Розалия (2004) Проекции на безработицата във взаимоотношенията “родители - деца” В: Анастасия - Вукова, Ан., Игнатовски, Д. § Тоцева, Ян. (ред.). Образование и изкуство. Т. 2. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”. с. 102 - 109. ISBN: 954-577-216-6.

Кузманова-Карталова, Розалия (2004) Проекции на фактори от социалната среда върху семейството за формиране на асоциално поведение при децата В: Колева, Ан. § Колектив. (ред.). Педагогически науки. Т. 7. Стара Загора: Съюз на учените – Ст. Загора. с. 109 – 115. ISBN: 954-9329-15-1 (т.7)

Кузманова-Карталова, Розалия (2000) Проекцията на бедността върху ценностните ориентации на децата в средна училищна възраст В: Калейнска, Т. (съст.). Общества в преход – теория и практика. В. Търново: Информационно-документационен център на Съвета на Европа - В. Търново. с. 309 – 318. ISBN: 954-90635-6-9.

Кузманова-Карталова, Розалия (2009) Произведенията на религиозното изкуство и учениците в неравностойно социално положение В: Milosavljevic, L., Jovanovic, N. § Stjepanovic – Zaharijevski, Dr. (preredili) Protivurecnosti socijalizasile mladih I uloga obrazovanja u afirmaciji vrednosti culture mira. Nis: Centar za socioloska istrazivanja. с. 429 – 438. ISBN: 978-86-7379-179-1.

Кузманова-Карталова, Розалия (2005) Просията при децата като социално-педагогически проблем В: Харалампиев, Ив. (отг. ред.). Дни на науката’2005. В. Търново: Фабер. ISBN 10: 954-775-560-9. с. 226 – 233. ISBN: 13: 978-954-775-560-4.

Кузманова-Карталова, Розалия (2008) Проучване потребностите на учениците - предпоставка за ефективна социално-педагогическа интервенция В: Кузманова – Карталова, Р., Костова, П. § Кръстева, А. (съст.). Съвременни образователни технологии в основното училище. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”. с. 140 – 145. ISBN 978-954-524-628-9.

Кузманова-Карталова, Розалия (2005) Професията “социален педагог” като необходимост и предизвикателство В: Харалампиев, Ив. (отг. ред.). СУБ и развитието на науката и висшето образование. Т. 1. В. Търново: Фабер. с. 292 – 303. ISBN: 954-775-514-5.

Кузманова-Карталова, Розалия (2006) Разрешаването на проблема с бедността - ключов фактор за европейско членство В: Харалампиев, Ив. (отг. ред.). Дни на науката’2006. В. Търново: Фабер. с. 14 – 26. ISBN: 978-954-775-727-1.

Кузманова-Карталова, Розалия (2010) Рисковото общество или обществото в риск и ролята на семейната система В: Сборник доклади от годишната университетска научна конференция на НВУ „Васил Левски”, т. 10, В. Търново: Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”. с. 63 – 68. ISSN: 1314-1937.

Кузманова-Карталова, Розалия (2000) Родители и деца в “социално-токсична” среда Обществено възпитание, 4, с. 38 - 42. ISSN: 0204-8515.

Кузманова-Карталова, Розалия (2003) Ролята на семейството за формиране на образователните ценности при децата В: Харалампиев, Ив. (отг. ред.). България и Европа - традиции и съвременност. Съюз на учените в България, клон В. Търново. В. Търново: Фабер. с. 183 - 195. ISBN: 954-775-331-2.

Кузманова-Карталова, Розалия (2014) Ролята на социалния педагог за развиване на личностната устойчивост на децата в условията на интеркултурна среда В: Сборник от национална научно-практическа конференция „Интеркултурното образование като средство за намаляване отпадането на ромските деца от училище“. София: АРС МАГНА. с. 18 – 22. ISBN: 978-954-92632-7-5.

Кузманова-Карталова, Розалия (2005) Сексуалната експлоатация на деца като социално-педагогически проблем Педагогика, 7, с. 70 – 93. ISSN: 0861 – 3982.

Кузманова-Карталова, Розалия (2005) Сексуалният туризъм Обществено възпитание, 4, с. 13 - 17. ISSN: 0204-8515.

Кузманова-Карталова, Розалия (2013) Семейната среда и асоциалното поведение при децата В: Сборник от Годишната университетска научна конференция на Националния военен университет „Васил Левски”. В. Търново: Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”. с. 227 - 234. ISSN 1314-1937.

Кузманова-Карталова, Розалия (2012) Семейството и детето в диалог и ролята на социалния педагог за утвърждаване на семейната идентичност В: Актуални проблеми на защитата на населението и инфраструктурата. Т. 1. В. Търново: Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”. с. 199 – 205. ISBN: 978-954-753-104-8.

Кузманова-Карталова, Розалия (2012) Социалнo-педагогическа работа с деца, зависими от наркотични вещества В: Петков, П. (отг. ред.). Дни на науката '2012, посветени на 250-годишнината на Паисиевата история. В. Търново: Фабер. с. 95 – 104. ISSN: 1314-2283.

Кузманова-Карталова, Розалия (2012) Социална работа с деца, въвлечени във въоръжени конфликти В: Сборник научни трудове от юбилейната научна конференция по повод 10 години от създаването на НВУ „Васил Левски”. T. 10. В. Търново: Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”.с. 91 – 98. ISBN: 978-954-753-095-9.

Кузманова-Карталова, Розалия (2002) Социалната педагогика - минало, настояще и бъдеще В: Първа университетска конференция по социална педагогика и социални дейности. Китен, София: СУ „Св. Кл. Охридски” (5 с. CD - R).

Кузманова-Карталова, Розалия (2013) Социалната работа със семейства – актуалност и измерения В: Сборник от Годишната университетска научна конференция на Националния военен университет „Васил Левски”. В. Търново: Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”. с. 220 – 226. ISSN: 1314-1937.

Кузманова-Карталова, Розалия (2004) Социалният педагог в полето на междуинституционално взаимодействие В: Легкоступ, Пл. (науч. ред.). Образованието в глобализиращия се свят. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”.с. 246 -250. ISBN: 978-954-524-608-1.

Кузманова-Карталова, Розалия (2004) Социалният педагог и учителят - партньори при личностното изграждане на ученика Педагогически алманах, 1-2, с. 7 - 16. ISSN: 1310-358X.

Кузманова-Карталова, Розалия (2011) Социално-педагогическа компетентност за работа с деца – мигранти В: Смрикаров, Ан. § Колектив (ред.). Научни трудове. T. 50, серия 6.2. Педагогика и психология, История етнология и фолклор. Русе: Издателски център при РУ „Ангел Кънчев”. с. 156 – 160. ISSN: 1311-3321.

Кузманова-Карталова, Розалия (2006) Социално-педагогическа подкрепа за бедни деца. Теоретични аспекти и методически насоки В. Търново: Фабер. 248 с. ISBN-10 954-775-642-7. ISBN-13 978-954-775-642-7.

Кузманова-Карталова, Розалия (2012) Социалнопедагогическа работа при алкохолни зависимости В: Актуални проблеми на защитата на населението и инфраструктурата. Т. 1. В. Търново: Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”. с. 205 – 211. ISBN: 978-954-753-104-8.

Кузманова-Карталова, Розалия (2013) Социалнопедагогическа работа с деца в риск В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”. 247 с. ISBN: 978-954-524-838-2.

Кузманова-Карталова, Розалия (2015) Социалнопедагогическа работа с деца в риск чрез социално съпровождане В: Сборник от юбилейна международна научна конференция „30 години Педагогически факултет, В. Търново: Фабер. с. 24 – 32. ISBN: 978-619-00-0352-6

Кузманова-Карталова, Розалия (2011) Социално-педагогическа работа с деца с изявени дарби В: Петков, П. (отг. редактор). Дни на науката '2011, посветени на 100-годишнината от рождението на проф. Ал. Бурмов. T. 1, В. Търново: Фабер. с. 263 – 271. ISSN: 1314-2283.

Кузманова-Карталова, Розалия (2018) Социалнопедагогическа работа с деца с разведени родители Педагогическото образование - традиции и съвременност. Сборник от международна научна конференция. Педагогически факултет. Велико Търново

Кузманова-Карталова, Розалия (2017) Социалнопедагогическа работа с родители на деца в риск Сборник от международна научна конференция "Педагогическото образование - традиции и съвременност". ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", Педагогически факултет. Издателство "Ай анд Би", Велико Търново. ISSN: 2534-9317.

Кузманова-Карталова, Розалия (2013) Социалнопедагогическа работа със семейства София: Е Принт. 204 с. ISBN: 978-619-90102-8-0.

Кузманова-Карталова, Розалия (2016) Социалнопедагогическа работа със семейства при психо-социални травми В: Сборник от международна научна конференция „Педагогическото образование – традиции и съвременност“. В. Търново. ISBN: 978-619-7281-01-9.

Кузманова-Карталова, Розалия (2006) Социално-педагогическата работа в училище - мисия или необходимост В: Подготовка на учители и социални педагози в навечерието на Европейската интеграция. СУ “Св. Кл. Охридски”. София: Веда Словена.

Кузманова-Карталова, Розалия (2012) Социалнопедагогическата работа и изкуството В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”. 216 с. ISBN: 978-954-524-835-1.

Кузманова-Карталова, Розалия (2000) Социално-педагогически аспекти на проблема “бедност” Педагогически алманах, 1-2, с. 17 - 34. ISBN: 1310-358X.

Кузманова-Карталова, Розалия (2005) Социално-педагогически аспекти на проблема за детската проституция В: Харалампиев, Ив. (отг. ред.). Дни на науката’2005. В. Търново: Фабер. ISBN: 10: 954-775-560-9. с. 234 – 243. ISBN: 13: 978-954-775-560-4.

Кузманова-Карталова, Розалия (2012) Социално-педагогически аспекти на работата с деца в неравностойно социално положение чрез интеграция между изобразителното изкуство и развитието на речта В: Денић, С. (гл. и отг. уред.). Књижевност за децу и њена улога у васпитању и образовању деце предшколског узраста. Университет у Нишу. Врање: Учитељски факултет. с. 163 - 173. ISBN: 978-86-82695-92-9.

Кузманова-Карталова, Розалия (2002) Социално-педагогически измерения на помощта за бедни деца В: Първа университетска конференция по социална педагогика и социални дейности. Китен, София: СУ „Св. Кл. Охридски” (5 с. CD - R).

Кузманова-Карталова, Розалия (2005) Социално-педагогически измерения на проблема “деца в неравностойно социално положение” В: Трудове на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”. Т. 9, 4. с. 201 – 236. ISSN: 0204 – 6369.

Кузманова-Карталова, Розалия (2001) Социално-педагогически проекции на бедността върху ученика в средна училищна възраст София

Кузманова-Карталова, Розалия (2015) Социално-педагогически характеристики на семейства с деца в риск В: 50 години Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”. с. 281 – 286. ISBN: 978-619-208-001-3.

Кузманова-Карталова, Розалия (2011) Социално-педагогическо подпомагане за деца със специфични потребности В: Кузманова – Карталова, Р. § Колектив (авт.). Подадена ръка. В. Търново: Фабер. с. 57 – 86. ISBN: 978-954-400-555-9.

Кузманова-Карталова, Розалия (2013) Специфики на работата с двама клиенти при социалната работа със семейства Педагогика, година LXXXV, 9, с. 1350 – 1356. ISSN: 0861 – 3982.

Кузманова-Карталова, Розалия (2013) Специфики на триангулацията при социалната работа със семейства В: Петков, П. (отг. ред.). Дни на науката '2013, посветени на 50-годишнината на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново: Фабер. с. 222 – 233. ISSN: 1314-2283.

Кузманова-Карталова, Розалия (2013) Статус и роля на семейните граници при работата със семейства В: Петков, П. (отг. ред.). Дни на науката '2013, посветени на 50-годишнината на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново: Фабер. с. 234 – 242. ISSN: 1314-2283.

Кузманова-Карталова, Розалия (2009) Стремежът за изява, насилието в училище и арт-терапията В: Milosavljevic, L., Jovanovic, N. § Stjepanovic – Zaharijevski, Dr. (preredili) Protivurecnosti socijalizasile mladih I uloga obrazovanja u afirmaciji vrednosti culture mira. Nis: Centar za socioloska istrazivanja. с. 259 – 271. ISBN: 978-86-7379-179-1.

Кузманова-Карталова, Розалия (2005) Структурната характеристика на семейството като детерминанта при формиране личността на детето В: Легкоступ, Пл., Георгиева, М. § Карапенчев, Ж. (ред.). Педагогика и методика. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”. с. 69 – 80. ISBN: 954-524-454-2.

Кузманова-Карталова, Розалия (2013) Същностни характеристики на социалнопедагогическата работа Педагогически алманах, 1, с. 101 – 122. ISSN: 1310-358X.

Кузманова-Карталова, Розалия (2013) Теоретични и методически аспекти на социалнопедагогическата работа с деца в риск София: Е Принт. 539 с. ISBN 978-954-90102-7-3.

Кузманова-Карталова, Розалия (2013) Теоретични основи и методически подходи в социалнопедагогическата работа София: Е Принт. 265 с. ISBN: 978-619-90102-5-9.

Кузманова-Карталова, Розалия (2002) Теоретично-концептуален модел на система за социално-педагогическа помощ за ученици от нискодоходни семейства В: Гърдев, Ст. (ред.). България в началото на ХХI век - икономическа, правна и социална трансформация. В. Търново: Фабер. с. 233 - 237. ISBN: 954-775-122-0.

Кузманова-Карталова, Розалия (2013) Теориjске основе и методе социjалнопедагошке праксе Врање: Учитељски факултет у Врању. 119 с. ISBN: 978-86-6301-010-9.

Кузманова-Карталова, Розалия (2006) Трафикът на деца - социалнопедагогически анализ Педагогика, 2, с. 35 - 50. ISSN: 0861 – 3982.

Кузманова-Карталова, Розалия (2018) Училищната среда в подкрепа на децата в риск Детето и педагогиката. Юбилеен сборник в чест на 70-годишнината на проф. д-р Емилия Василева. София: "Просвета - София" АД. с. 322 - 330. ISBN 978-954-01-3806-0.

Кутева-Цветкова, Венка (2013) Учебното дело в Търново в първите години след Освобождението Национален военен университет "В. Левски" - В. Търново

Кутева-Цветкова, Венка (2013) Учебното дело в Търново в първите години след Освобождението Национален военен университет "В. Левски"

Лазаров, Лъчезар (2018) Education in the 21st Century - pedagogical approaches in digital environment. "E-teacher" information system. Eastern Academic Journal ISSN: 2367-7384, http://www.e-acadjournal.org

Лазаров, Лъчезар (2015) Pedagogy of 21 Century. Education Management Information System St. Cyril and St. Methodius University Publishing Company, 2015, p. 195

Лазаров, Лъчезар (2014) Основни характеристики на мобилното обучение сп. Педагогика

Лазаров, Лъчезар (2017) Педагогика на 21-ви век УИ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2017, с. 229.

Лазаров, Лъчезар (2017) Подготовка на учителя за урок с използване на информационни и комуникационни технологии Педагогически алманах, УИ „Св. Св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2017, кн. 2

Лазаров, Лъчезар (2017) ФАКТОРИ ЗА УСПЕШНО ПРИЛАГАНЕ НА СМЕСЕНО ОБУЧЕНИЕ Педагогика Pedagogy Volume 89, Number 1, 2017

Легкоступ, Магдалена (2012) Дизайн на тренинг за формиране на умения и нагласи за общуване в инклузивна образователна среда „Обичай и прави добро” Авторски колектив. Интегрирано и включващо обучение. Научно-методически сборник за учителя. Т. 2, В. Търново, 2012, с. 29–70

Легкоступ, Магдалена (2012) Духовно-нравственото възпитание в детската градина сп. „Педагогически алманах“, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2012,

Легкоступ, Магдалена (2012) Мултикултурен контекст на европейското религиозно образование – тенденции и предизвикателства ПЕДАГОГИКА, Т. 84, 2012, № 9, с. 1542–1553.

Легкоступ, Магдалена (2012) Педагогически умения за формиране на позитивна дисциплина в първоначалната подготовка на учителите Годишно научно-методическо списание „Образование и технологии”, Година ІІІ, Бургас, 3/2012

Легкоступ, Магдалена (2014) Религиозното образование днес – типове и подходи в съвременната педагогическата практика сп. „Педагогически алманах“, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2014, ISSN: 2367-9360 (Online); ISSN: 1310-358Х (Print)

Легкоступ, Магдалена (2015) Формиране на диалогични компетенции в подготовка на учителите по религия Годишно научно-методическо списание „Образование и технологии“, бр. 6, година VI, 2015, с. 167–172.

Легкоступ, Пламен (1995) "Динамизиране на отношението дете - детска рисунка чрез целенасочени контакти с графични творби", сп. "Педагогически алманах",Том 3 / Брой 1, 63-79 стр, ISSN: 1310-358Х (Print) Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, В. Търново

Легкоступ, Пламен (2000) "Изкуството и естетическото възпитание" Педагогически алманах, том 8, кн. 1, 97-104 стр., ISSN: 1310-358Х (Print) Издателство на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново

Легкоступ, Пламен (1996) "Развитие на детското творческо въображение и способности чрез изобразяването по асоциация", сп. "Педагогически алманах", Том 4 / Брой 1, 136-149 стр., ISSN: 1310-358Х (Print) Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, В. Търново

Легкоступ, Пламен (2018) Детето и изкуството (връзка между познавателното и творческото развитие), 296-306 стр, ДЕТЕТО И ПЕДАГОГИКАТА - Юбилеен сборник в чест на 70-годишнината на проф. д-р Емилия Василева, София, 29 ноември 2018 г., съставители: Яна Рашева-Мерджанова, Илиана Петкова, Марияна Косева; изданието е отпечатано с подкрепата на изд. Просвета, 504 стр., ISBN 978-954-01-3806-0. СУ "Климент Охридски", изданието е отпечатано с подкрепата на изд. Просвета

Легкоступ, Пламен (2016) Детето и изобразителното изкуство като интегративна творческа цялост, Сборник с доклади на тема „Предизвикателства пред съвременното образовани. Кръгла маса в чест на 80-годишнината на чл.-кор. проф. Любен Димитров, дпн“, София, 23 ноември 2016 г., Ред.колегия: проф. Емилия Рангелова, проф. Георги Петров, доц. Вержиния Боянова, доц. Владислав Господинов; УИ „Св. Климент Охридски“, 2016, 97-104/ 512 стр., ISBN 978-954-07-4201-4. УИ „Св. Климент Охридски“, София

Легкоступ, Пламен (2017) ИНТЕЛЛЕКТ, ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ И ТВОРЧЕСКЫЕ СПОСОБНОСТИ ДЕТЕЙ 5-7 ЛЕТ - СВЯЗИ И ЗАВИСИМОСТИ // Вестник Восточно-Сибирской открытой академии. – 2017. – № 24; URL: vsoa.esrae.ru/190-1021 (дата обращения: 19.05.2017). Вестник Восточно-Сибирской открытой академии. – 2017. – № 24; URL: vsoa.esrae.ru/190-1021 http://www.vsoa.esrae.ru/

Легкоступ, Пламен (2013) Училищна педагогика, (съавтор), 354 стр., ISBN 978-954-400-976-2 изд. Фабер, Велико Търново

Манчева, Олга (2006) Същност, значение и роля на учебно-тренировъчната фирма за подготовка на кадри в туризма Сб. доклади от международна научно-практическа конференция „България в Европа - 2007”, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” - Стопански факултет и Икономически институт на БАН, ГорексПрес, С. 2006

Маринова, Виолета (2016) Маринова, В., П. Костова, С. Марков, СТРУКТУРНОЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ. Международна научна конференция - БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СТЕРЛИТАМАКСКИЙ ФИЛИАЛ, III международная научно-практическая конференция «Современные технологии в образовательных системах: теория и передовой опыт», Стерлитамак, Русия, 2016. УДК 372851.51985 Русия

Маринова, Виолета (2016) Маринова, В., П. Костова, С. Марков, СУТЬ, СТРУКТУРА И СМыСЛ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПРОФЕССИОНАЛОВ. Международна научна конференция - БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СТЕРЛИТАМАКСКИЙ ФИЛИАЛ, ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, V Всероссийская научно-практическая конференция «МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ И СИСТЕМ», Стерлитамак, Русия, 2016. УДК 519.245:678.7 Русия

Марчева-Йошовска, Петя (2016) Current aspects of the legal-normative base for integration of Children and Students with Special Educational Needs (SEN) in the Republic of Bulgaria 5nd International Conference on Science Culture Culture and Sport, Ahmad Yasawi International Turkish – Kazak University, 13 – 15.04.2016. – International Journal of Science Culture and Sport. September 2016: 4, Special Issue 2, (pp. 566 – 589). / Editor: Dr. Mutlu TURKMEN. Doi: 10.14486/IntJSCS581. ISSN: 2148-1148.

Марчева-Йошовска, Петя (2014) Hemsball – Sport without borders Савремене тенденције у наставним и ваннаставним активностима на Учитељским (педагошким) факултетима: тематски зборник. / Главни и одговорни уредник: Сунчица Денић. – Врање: Учитељски факултет (Врање: Плутос), 2014, (с. 442 – 463). ISBN 978-86-6301-011-6.

Марчева-Йошовска, Петя (2017) Mentoring in the context of team work for efficient inclusion Mentoring in the context of team work for efficient inclusion Образование и наука: современные тренды: коллективная монография / гл. ред. О. Н. Широков. Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2017. (Серия: Научно-методическая библиотека). ISSN: ISBN 978-5-6040559-6-0. DOI 10.21661/a-377.

Марчева-Йошовска, Петя (2014) The Importance of Sport for All for the Development of Sports and health in universities Шеста международна научна конференция: „Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта“ 8 – 9 ноември 2013 г., София. / Съставител: проф. д-р Анжелина Янева. – София: СУ „Св. Климент Охридски“, УИ „Св. Климент Охридски“, Департамент по спорт, (с. 85 – 89). ISSN: 1314-2275.

Марчева-Йошовска, Петя (2016) Интерактивните методи на обучение – предизвикателство и реалност Марчева, Петя, Зорница Борисова. Интерактивните методи на обучение – предизвикателство и реалност. // Юбилейна научна конференция 2016 „100 години от рождението на капитан Димитър Списаревски“, 14 – 15 април 2016 г., Долна Митрополия. Национален военен университет „Васил Левски“, Факултет „Авиационен“. // Сборник от доклади на Юбилейна научна конференция. – Долна Митрополия, 2016 г., (с.189 – 196). ISBN 978-954-713-109-5.

Марчева-Йошовска, Петя (2016) Концепцията на приобщаващото образование Сп. Педагогически алманах. – Велико Търново: Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий“, Том 24, бр.1., (с. 41 – 49). ISSN 1310-358X.

Марчева-Йошовска, Петя (2013) Практически умения и компетенции на бъдещите учители за реализиране на пазара на труда – реалност и възможности.

Марчева-Йошовска, Петя (2018) Прилагане на смесено обучение при ученици със специални образователни потребности Сборник с доклади от научно-практическа конференция "Смесеното обучение – модернизиране на образованието чрез технологиите", Джуниър Ачийвмънт България, София, 20.10.2017 г., ISBN: 978-954-8421-38-6 (print), ISBN: 978-954-8421-39-3 (pdf), (с. 138 - 147).

Марчева-Йошовска, Петя (2015) ПРОУЧВАНЕ МЕТОДИЧЕСКАТА ПОДГОТОВКА НА СТУДЕНТИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ БАКАЛАВРИ ПО ДИСЦИПЛИНАТА „ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО“, „ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА“ Европейски стандарти в спортното образование: Сборник доклади от научна конференция, проведена на 01.06.2015 г., Враца / Съставител/редактор: проф. дпн Стефан Стойков. – Велико Търново: Ай анд Би, 2015, (с. 167 – 181). ISBN: 978-954-9689-94-5.

Марчева-Йошовска, Петя (2018) Професионални отговорности пред ресурсния учител в контекста на приобщаващите политики и практики в България Европейски стандарти в спортното образование. // Сборник доклади от научна конференция, проведена на 03 - 04.06.2018 г., Враца. Издателство "Ай анд Би", ISBN: 978-619-7281-38-5, с. 98 - 107.

Минев, Тодор (1993) ГРАЖДАНСКО УЧЕНИЕ /Т.Минев и съавтори/ Бургас

Минев, Тодор (2000) ЖЕНИТЕ В ЗАТВОРА И ПАРАДОКСИТЕ НА ИЗОЛАЦИЯТА

Минев, Тодор (2009) ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА РОМСКАТА ОБЩНОСТ, ГРАЖДАНСКАТА ТОЛЕРАНТНОСТ И ПОВЕДЕНЧЕСКАТА ЕТИКА ВТУ "Св.Св.Кирил и Методий"

Минев, Тодор (2016) Наръчник за професионалистите работещи с лишени от свобода София

Минев, Тодор (2003) ОСНОВИ НА ПЕНИТЕНЦИАРНАТА СОЦИАЛНА РАБОТА И ПРОБАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ Велико Търново

Минев, Тодор (1991) Пенитенциарна педагогика /М.Хаджийски,Н.Петрова,Т.Минев/ Велико търново

Минев, Тодор (2014) ПЕНИТЕНЦИАРНА ПЕДАГОГИКА И СОЦИАЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАТА ПРАКТИКА В МЕСТАТА ЗА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий" Велико Търново

Минев, Тодор (2000) ПРОБЛЕМИ НА РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯТА (Т.Минев, М.Хаджийски, Кр.Петрова) Велико Търново

Минев, Тодор (2013) ПРОБЛЕМИ НА РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯТА: ТЕОРИЯ, МЕТОДИКА, ПРАКТИКА /лекционни записки/ Велико Търново

Минев, Тодор (1992) Фактори обуславящи спецификата на социално-педагогическата работа в затвора софия

Михова, Маринела (2017) Curricula for Preschool Teacher Training at the College For Preschool Teachers in Aleksinac and “St. Cyril and St. Methodius” University of Veliko Turnovo - Branch Vratsa. In: Knowledge- International Journal, Vol.20.1, Skopje, 2017, p. 87-93, ISSN 2545-4439

Михова, Маринела (2016) А 1. Стратегия за развитие на детската градина А1.1 Стратегии и политики на предучилищнотот образование А1.2 Функции и предназначение на Стратегията за развитие на детската градина. Подходи за изграждане на работеща стратегия за развитие на тетската градина. Практически наръчник: Организация на предучилищното образование. РААБЕ. с.1-30; ISSN: 2534-8647

Михова, Маринела (2001) Българският възрожденски буквар. Педагого-методически аспекти. В. Търново, Фабер, 2001, с. 240, ISBN 954-775-071-2

Михова, Маринела (2013) Глобализационни измерения и съвременно образование Педагогика, 9, с. 1323- 1331. ISSB 0861-3982

Михова, Маринела (2003) Дизайн на обучението. Теоретико-приложни аспекти В. Търново, АСТАРТА,

Михова, Маринела (2015) Кен Робинсън и Ричард Гървър за образованието на 21 век Сб. Юбилейна международна конференция "50 години Великотърновски университет „ Св. Св. Кирил и Методий“, май, 2013. с. 327-335. ISBN 978-619-208-001-3.

Михова, Маринела (2014) Образователна политика на Европейския съюз. Проблеми и приоритети. Пловдив, АСТАРТА. с. 207. ISBN 978-954-350-125-0.

Михова, Маринела (2013) Образователната политика на Европейския съюз след 2010 г. Сб. Дни на науката, 2013. В. Търново: Фабер, 209 - 222.ISSN 1314-2283

Михова, Маринела (2014) Образователната система на Русия в контекста на най-новите нормативни документи. сп. Педагогически алманах 1-2 , Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", с. ISSN 1310-358X.

Михова, Маринела (2015) Образователните системи на страните от Г7+Русия. Пловдив, АСТАРТА. с. 235. ISBN 978-954-350-200-9.

Михова, Маринела (2015) Педагогика Втора част:Теория на обучението-дидактика Габрово, ЕКС-ПРЕС, 2015, с.493, ISBN 978-954-490-464-7

Михова, Маринела (2012) Предучилищното и началното образование във Франция – приоритети и реформи В: Диалог на педагогическите компетенции. 130 години от създаването на педагогическото училище във Враца. Велико Търново, Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий“, 59 – 67. ISBN 978-954-524-839-9

Михова, Маринела (2015) Проблемът за преждевременното напускане на училище - приоритет на европейската образователна политика. Сборник с доклади от Конференция с международно участие,Съвременни предизвикателства пред педагогическа наука. Сборник с доклади от Конференция с международно участие,проведена на 6-8 юни 2014. Университетско издателство "Св. Климент Охридски". с. 248-258. ISBN 978-954-07-3937-3

Михова, Маринела (2017) Реформиране на задължителното общо образование в Руската Федерация. В кн. Реформата на мрежата от училища в съвременното общество. София, Авангард Прима, с. 143, ISBN 978-619-160-876-8.

Михова, Маринела (2015) Стратегически документи на Европейския съюз за измерване на резултатите в образованието - Европейска референтна рамка за ключови компетенции и Европейска квалификационна рамка Педагогически алманах, 2015, 1, с. 205-229. ISSN 1310-358X.

Михова, Маринела (2011) Управление на училищното образование. Тенденции и системи. Пловдив, АСТАРТА, с. 235, ISBN 978-954-350-125-0

Николова, Марияна (2015) 3D technologies as electronic educational resource Международна юбилейна конференция 25 години ФМИ, ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий”, В.Търново, 2015.

Николова, Марияна (2015) Active learning and developing skills and competencies for use of electronic services Кузбасский государственньи технический университет г.Белово, Россия, 2015.

Николова, Марияна (2001) Computer in all stages of education International conference on Computer System and Technologies, CompSysTech’2001, София, 2001, (IV.15 1-5).

Николова, Марияна (2014) Concept for active learning with electronic educational resources Technical of university of Varna, Computer science and technologies, Year XII, Number 2/2014.

Николова, Марияна (2001) Educational and humanitarian aspects of training in computer and information technologies in school International conference on Computer System and Technologies, CompSysTech’01, София, 2001, (IV. 8 1-4).

Николова, Марияна (2009) Knowledge And Skills Of The Teachers, Necessary For Ensuring The Effectiveness Of E-Learning International conference „E-learning and knowledge society`09”, Berlin, 2009, (266-271).

Николова, Марияна (2006) Professionals Profiles as Users of Information and Communication Technologies International conference “New Schooling Through Citizenship Practice: Contents and Process”, Granada, 2006 , (227-234).

Николова, Марияна (2008) Teacher`s role in preparing students for team work during information technology classes International conference “Computing methods in science and education”, Varna, 2008 г., (151-160).

Николова, Марияна (2006) Teacher’s knowledge skills for teaching through ICT International conference “Edu-world 2006”, Pitesti, Rumania, 2006, (IV 116-122).

Николова, Марияна (2012) The computer in education - innovative technology, training of teaching staff and didactical practice in the school Педагогически алманах, ПФ – ВТУ “Св.Св.Кирил и Методий”, В.Търново, 2012 г.

Николова, Марияна (2005) The integration of the multimedia technologies in the teaching process International conference „E-Learning and the Knowledge society”, Berlin, Germany, 2005, (219-234).

Николова, Марияна (2013) Three models of electronic applications for computer-assisted learning in school Technical of university of Varna, Computer science and technologies, Year XI, Number 2/2013, (83-90).

Николова, Марияна (2006) Training of pedagogical staff on purpose to integrate the information and communication technologies in the teaching process International conference - Towards Inclusion of Citizenship Culture in Teacher Education Programmers, Granada, 2006, (151-159).

Николова, Марияна (2003) Аспекти при използване на мултимедийна компютърна презентация в училище Международна научно-практическа конференция, Стопанска академия, Академично издателство „Д.А.Ценов”, Свищов, 2003, (433-439).

Николова, Марияна (2000) Виртуална класна стая Трета научна конференция с международно участие “Интернет - среда за нови технологии в информационното общество”, Университетско издателство „Св.Св.Кирил и Методий”, В.Търново, 2000, (кн.5, 164 -170).

Николова, Марияна (2004) Дидактически аспекти при използване на съвременните информационни и комуникационни технологии в обучението Юбилейна научна конференция – Образованието в глобализиращия се свят, ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий”, Университетско издателство „Св.Св. Кирил и Методий”, В.Търново, 2004, (258-261).

Николова, Марияна (2009) Необходими знания и компетенции на преподавателите за ефективно използване на съвременните информационни и комуникационни технологии за модерно образование Международна конференция “Информационните технологии за новото образование”, ICT DAYS 2009, София, 2009.

Николова, Марияна (2004) Създаване на мултимедийна презентация в клас от ученици за ученици Юбилейна конференция „Компютърни системи и информационни технологии”, посветена на 100 г. от рождението на Джон Атанасов, ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий”, Издателство Фабер, В.Търново, 2004, (233-240).

Николова, Марияна (2011) Създаване на умения за работа в екип и развитие на творческото мислене при създаване на проекти в училище IV национална конференция “Образованието в информационното общество”, Пловдив, 2011, (239-248).

Павлов, Пламен (2018) Човекът и обществото (за трети клас). София, изд. "Просвета", 2018, 112 стр. София

Петрова, Красимира (2016) Компетентности на предучилищния педагог Международна научна конференция „Педагогическото образование – традиции и съвременност“: Велико Търново: Педагогически факултет

Петрова, Красимира (2017) Behavioural competence of preschool-aged children – challenge before contemporary education London Review of Education and Science ISSN: 1474-846Х

Петрова, Красимира (2017) The physical education in the kindergarten-a means of raising the culture of behaviour. KNOWLEDGE – International journal scientific papers, Vol. 20.3 ISSN 1857-923X for e-version ISSN 2545-4439 for printed version

Петрова, Красимира (2012) Активизиране на поведенческата култура на 3 – 7-годишните деца чрез участие в международен проект – В: Осма студентска научна сесия с международно участие. Велико Търново ISВN 978-954-524-921-1

Петрова, Красимира (2017) Връзка между подвижните игри и родния език в процеса на педагогическо взаимодействие Велико Търново: Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий" ISSN 1310-358X

Петрова, Красимира (2013) Интерактивни технологии за приобщаване на 5 – 7-годишните деца към националните традиции В: Международна университетска научна конференция „50 години Великотърновски университет“, Велико Търново ISSN 978-619-208-001-3.

Петрова, Красимира (2013) Методи на педагогическа интерактивност в условията на детската градина В: Първи научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ. Велико Търново ISВN 978-954-400-957-1

Петрова, Красимира (2014) Образователната среда – стимул за развитие на поведенческата компетентност при 5-7 – годишните деца В: Трети научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ. Велико Търново. ISВN 978-619-00-0037-2

Петрова, Красимира (2014) Подвижните игри като средство за формиране на поведенческа компетентност при 6 – 7-годишните деца В: Първа докторантска научна сесия към Педагогически факултет. Велико Търново ISBN 978-954-524-992-1.

Петрова, Красимира (2016) Тематично разпределение на образователното съдържание по направление „Физическа култура” (3-4 г.) Програмна система "Моливко-играя и зная" за предучилищно образование, (в съответствие с ДОСПО на Наредба № 5/03.06.2016). Издателство "Слово", Велико Търново.

Петрова, Красимира (2016) Тематично разпределение на образователното съдържание по направление „Физическа култура” (4–5 г.) Програмна система „Моливко – играя и зная” за предучилищно образование (в съответствие с ДОСПО на Наредба № 5/03.06.2016). Издателство "Слово". Велико Търново.

Петрова, Красимира (2016) Тематично разпределение на образователното съдържание по направление „Физическа култура” (5-6 г.) Програмна система "Моливко-играя и зная" за предучилищно образование (в съответствие с ДОСПО на Наредба № 5/03.06.2016). Издателство „Слово”. Велико Търново.

Петрова, Красимира (2016) Тематично разпределение на образователното съдържание по направление „Физическа култура” (6-7 г.) Програмна система "Моливко-играя и зная" за предучилищно образование, (в съответствие с ДОСПО на Наредба № 5/03.06.2016). Издателство „Слово”. Велико Търново.

Петрова, Красимира (2017) Тематично разпределение на образователното съдържание по направление „Физическа култура” (6-7 г.) Програмна система „Моливко – играя и зная” за предучилищно образование (6–7 г.), (в съответствие с ДОСПО на Наредба № 5/03.06.2016). Издателство „Слово”, Велико Търново.

Проданов, Георги (2004) Най-голямото богатство гр. В.Търново

Симеонова, Юлия (2013) Българското училищно законодателство в периода от Освобождението до първото десетилетие на ХХ в. (1878-1909 г.) – основни аспекти. В: сб. Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа. В. Търново, 2013, с. 106-126. ISBN 978-954-2968-55-9. В. Търново

Симеонова, Юлия (2016) Дискурсът на новите учебници по История и цивилизации за 5 клас. В: сб. „Историческото образование и предизвикателствата през XXI век“. Фондация „Професор Румяна Кушева“, С., 2016, ISBN 978-619-90758-0-7. София

Симеонова, Юлия (2007) Историята и младите хора – отношения и нагласи (анкетно проучване) – сборник Съюз на учените в България, клон В. Търново. Дни на науката, 2007, В. Търново, 2007, с. 211-219. В. Търново

Симеонова, Юлия (2014) Модернизацията на историческото образование чрез училищния учебник. В: сб. Историята, която усмихва, С., Парадигма, 2014, с. 51-57. ISBN 978-954-326-212-0. София

Симеонова, Юлия (2007) Мултикултурни аспекти в учебниците по история и цивилизация за 5 клас – Диалогът в историята, №18, 2007, с. 41-53. София

Симеонова, Юлия (2008) Мултикултурността в обучението по история и география – сборник “България, българите и Европа – мит, история, съвремие”. УИ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2008, с. 430-439. В. Търново

Симеонова, Юлия (2007) Новите учебници за пети клас по история и цивилизация – сравнителен преглед – сборник “България, българите и Европа – мит, история, съвремие”. УИ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2007, с. 55-60. В. Търново

Симеонова, Юлия (2017) Основни аспекти на комуникацията в обучението по история.В: сб. България, българите и Европа – мит, история, съвремие. УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2017, с. 214-223, ISBN 978-619-208-104-1. В: сб. България, българите и Европа – мит, история, съвремие. В. Търново

Симеонова, Юлия (2013) Поставяне основите на българската образователна система в периода след Освобождението (1878 – 1879 г.). В: сп. Епохи. Година ХХ 2012. Историческо списание. УИ “Св. Св. Кирил и Методий”, 2013, с. 40-54. ISSN 1310-2141. В. Търново

Славова, Цветелина (2013) Обучението на учителя по музика за диригент на училищни музикални състави В:Сб."Детето във фокуса на педагогическото взаимодействие и социалната работа". Университетско издателство "Св.Климент Охридски",София,с.с.565-570, ISBN 978-954-07-3522-1

Славова, Цветелина (2012) Русские хоровые шедевры ХХ века в обучении хоровому дирижерству в Болгарии. В:"Г.В. Свиридов и русская хоровая музыка". Курский государственный университет, 2012, с. 225-230, ISBN 978-5-88313-786-9

Славова, Цветелина (1998) Хорово-диригентското изкуство в обучението на бъдещите музикални педагози "Педагогически алманах" Кн. 1,2

Стефанов, Бойко (1990) Великов, Б. Влияние на дисфункционалния конфликт върху процеса на обучението. Сборник, Научна организация на обучението във ВУЗ, с.164-166. Пловдив.

Стефанов, Бойко (1996) Великов, Б. Психичният конфликт в ранната юношеска възраст. Велико Търново. ИК "Витал".

Стефанов, Бойко (1991) Великов, Б. Развитие на дисфункционален конфликт в горна училищна възраст. Сборник, Психология и преустройство, с.17-18. София.

Тодоров, Тодор (2012) Web-based information system for research and development of educational portfolio (Edu portfolio) In proceedings of the eighth international scientific-practical conference Internet-education-science, IES, Vinnytsia, Ukraine, 1-5 oct. 2012, pp. 76-77, ISBN: 978-966-641-491-8

Тодоров, Тодор (2014) Системи за електронно портфолио Конференция на НВУ Васил Левски”, - Издателство НВУ, Велико Търново, 3-4 юли 2014, с. 118-126, ISSN: 1314-1937

Тодорова, Мариела (2005) За същността на реформената педагогика сб. Курсантско-студентска научна конференция, с. 389-401.ISBN 954-753-035-6

Тодорова, Мариела (2005) Идеята за груповото обучение в педагогиката на Селестен Френе и Петер Петерсен (в съавторство) сб. СУБ и развитието на науката и висшето образование, т. 1

Тодорова, Мариела (2004) Кооперативното учене - теории и тенденции (в съавторство) сб. Военно-научен форум с международно участие, т.2, с. 205-210.

Тодорова, Мариела (2003) Отражение на реформаторските идеи от края на XIX и началото на XX българския периодичен печат сб. Съвременни предизвикателства към началната училищна педагогика, с. 311-316.

Тодорова, Мариела (2007) Психоаналитична педагогика сп. Педагогика, кн. 5

Тодорова, Мариела (2006) Списание "Учител" и идеите на реформаторската педагогика сп. Педагогика, кн. 12

Тодорова, Пенка (2014) Професионални компетентности на съвременния учител за работа в инклузивна среда.- сб. Образованието на деца и младежи в променящия се свят

Тодорова, Пенка (2015) Роля на неформалното образование за формиране на ключови компетентности на учениците Роля на неформалното образование за формиране на ключови компетентности на учениците, В:сб. 30 години Педагогически факултет, В.Т.,2015 сб. 30 години Педагогически факултет

Тодорова, Силвия (2012) Web-based information system for research and development of educational portfolio (Edu portfolio In proceedings of IES’2012 - Vinnytsya, Ukraine, 1-5 oct. 2012, pp. 76-77, ISBN 978-966-641-491-8

Тодорова, Силвия (2011) Към цели и функции на портфолиото Научни трудове на Съюз на учените в България. Дни на науката, 2011, ISSN 1314 - 2283

Тодорова, Силвия (2012) Мястото на портфолиото в системата на оценяване в началното училище Педагогически алманах, УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2012, № 2, с.36-46, ISBN 1310 – 358X

Тодорова, Силвия (2014) Някои аспекти в изграждане на позитивна комуникация между учителя и родителя сп. "Образование", 2014, бр.6, с. 89-97, ISSN 0861-475X

Тодорова, Силвия (2012) Оценяване на знанията на учениците. Традиционни и иновационни методи и форми Педагогически алманах, УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2012, № 2, ISBN 1310 – 358X

Тодорова, Силвия (2014) Портфолио на ученика - новото предизвикателство в процеса на оценяване сп. "Педагогика", 2014, бр. 9, с. 1414-1421, ISSN 0861-3982

Тодорова, Силвия (2013) Портфолиото – една възможност за подобряване на комуникацията учител – родител Първи научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени, Конференция по проект” Развитие на академичния състав на ВТУ’’ - ВТУ“Св.Св. Кирил и Методий“, Издателство ''Фабер'', В.Търново, 2013, с. 516-527, ISBN 978-954-400-957-1

Тодорова, Силвия (2014) Портфолиото на ученика - някои аспекти в процеса на планиране и изграждане Международна научна конференция - 30 години Педагогически факултет – Издателство ''Фабер'', В.Търново, 2014, с.153-158, ISSN 978-619-00-0352-6

Тодорова, Силвия (2010) Портфолиото на ученика – един алтернативен начин за оценка на постиженията Педагогически алманах, УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2010, № 2, ISBN 1310 – 358X

Тодорова, Силвия (2014) Реализиране на ефективно сътрудничество между училището и семейството посредством портфолиото на ученика сп. „Организация и управление на училището и детската градина”, 2014, бр.5, с. 95-104, ISSN 1312-3181

Тодорова, Силвия (2014) Системи за електронно портфолио Издателство НВУ, Велико Търново, 3-4 юли 2014, с. 118-126, ISSN: 1314-1937

Тодорова, Силвия (2011) Структура и съдържание на портфолиото Научни трудове на Съюз на учените в България. Дни на науката, 2011, ISSN 1314 - 2283

Тонкова-Шрьотле, Анастасия (2014) Използването на креативно-игрови метод „Контури на тялото” като нетрадиционна форма в обучението по изобразително изкуство Международна научна конференция „Изкуство и образование- традиции и съвременност” Том II, Пловдив 23-24.10. 2014, Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство, 2015, ISBN 978-954-2963-13-4

Тополска, Евгения (2017) Developing the Pedagogical Skills of Prospective Teachers for Teaching Languages in an Intercultural Kindergarten Environment Acta Paedagogica Vilnensia 2017, № 38, p. 101-111, Vilnius, Lithuania, ISSN 1392-5016

Тополска, Евгения (2008) Превенция на трудностите в ограмотяването /теоретични и практически аспекти/ София: Амадеус`с Къмпани, 2008, 142 с. ISBN: 978-954-9897-17-3

Тополска, Евгения (2009) Речево развитие в условия на интегрирано обучение София: Авангард Прима, 2009, 170 с. ISBN: 978-954-323-542-1

Трифонов, Тихомир (2005) Дистанционното обучение във висшето образование- практика и потенциални възможности (П.Петров, Ст.Бъкличаров) Сб. доклади на Международна научна конференция «Бизнесът и образователните технологии днес и утре», , Добрич, стр.33-37

Трифонов, Тихомир (2008) Математика online, училището - желана територия за ученика (с Д. Печеняшки) Национална конференция, Пловдив, стр.86-93

Трифонов, Тихомир (2008) Математика. Ръководство за дистанционно обучение Велико Търново, Фабер

Трифонов, Тихомир (2005) Реализиране на гъвкави образователни услуги и осъществяване на виртуална комуникация между преподаватели, ученици и родители чрез уеб-сайт (Х.Печеняшка) Научна конференция «Майски четения», Велико Търново

Цонкова, Димитринка (2010) Възгледите на проф. д-р Михаил Герасков за обучението по гимнастика в основното училище. Сб. Настояще и бъдеще на авиационното образование в Балканско-Черноморския регион на Европа. Д. Митрополия: ИК на НВУ „В. Левски”, 2010, с. 278-284. ISBN 978-954-713-094-4.

Цонкова, Димитринка (2017) Ефективност на програми от изправителни упражнения за корекция на кифотично лоша поза при деца в начална училищна възраст: преглед Педагогически алманах, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" 2017/бр.2 ISSN: 2367-9360 (Online) ISSN: 1310-358Х (Print)

Цонкова, Димитринка (2006) Изследване нивото на възприетия стрес при предучилищни педагози. Съвременни аспекти на спортното образование. В. Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2006, с. 62.

Цонкова, Димитринка (2014) Иновативни подходи в модулното обучение по туризъм. София: Star Way, 2014. 167 с. ISBN 978-954-8685-24-5.

Цонкова, Димитринка (2014) Образователни технологии и практики в училище. София: Star Way, 2014. 99 с. ISBN 978-954-8685-21-4.

Цонкова, Димитринка (2006) Съвременни аспекти на професионалната подготовка на спортния педагог В. Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2006. ISBN-10: 954-524-537-9 ISBN-13: 978-954-524-537-4

Чавдарова, Велислава (2015) Рецензия на портфолио "Професионално ориентиране за седми клас", Издателство "Бит и техника", гр.Варна ISBN 978-954-9412-50-5. Издателство "Бит и техника", гр.Варна ISBN 978-954-9412-50-5

Чавдарова, Велислава (2014) Рецензия на портфолио "Професионално ориентиране за шести клас", Издателство "Бит и техника", гр. Варна ISBN 978-954-9412-49-9 . Издателство "Бит и техника", гр. Варна ISBN 978-954-9412-49-9.

Чуховска, Деляна (2014) Активизиране на комуникативните процеси при 6 – 7-годишните чрез въвеждане на кооперативна форма на учене, основана на гещалттеорията Първа докторантска научна сесия. ВТУ „Св. св. Кирил и Методий, Велико Търново, 2014.

Чуховска, Деляна (2013) КОМУНИКАЦИЯТА В СУТРЕШНИЯ КРЪГ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ НА 5-6 – ГОДИШНИТЕ Педагогически алманах. - Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2/2013, (с. 82-89). ISSN 1310-358X.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/