Публикации в научна област/раздел Педагогика / Education


Бакоев, Валентин (1990) Някои страни от процеса на обучение, изследвани чрез математически методи и модели Обучението по математика и информатика, София, 1990, бр. 5, стр. 1-11. ISSN 0204-689X

Бонева, Галя (2014) Възможности за усъвършенстване на урока в началното училище. Педагогически алманах, УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2015, № 2, с. 21-32; ISBN-1310-358 X; COBISS. BG-ID 1278823140 ISBN 1310 – 358X

Бузов, Емил (1999) 101 стратегии за усъвършенстване на педагогическия процес София: Екип плюс ООД, 1999, 253 страници, ISBN 954-9876-02-0, COBISS.BG-ID 1289849316

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2017) ФАКТОРИ ЗА УСПЕШНО ПРИЛАГАНЕ НА СМЕСЕНО ОБУЧЕНИЕ. – Педагогика, 2017, година LXXXIX, кн. 1, с. 33-47. ISSN 0861-3982; COBISS.BG-ID 1119662308

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2015) Pedagogy of 21 Century. Education Management Information System St. Cyril and St. Methodius University Publishing Company, 2015, p. 195, ISBN 978-619-208-032-7 COBISS.BG-ID 1273609956

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2008) Дистанционно обучение в университетска среда в контекста на непрекъснатото образование. Дисертационен труд. София, Специализиран научен съвет по педагогика, 2008, COBISS.BG-ID 1249893604

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2012) Интерактивната бяла дъска в обучението АСТАРТА, Пловдив, 2012, с. 156. ISBN 978-954-350-141-0, COBISS.BG-ID 1252418276

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2017) Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2017.

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2012) Обучение в дигитална среда. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2012. – 424 с. ISBN 978-954-524-873-3; COBISS.BG-ID 1248809956

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2018) ОБЪРНАТА КЛАСНА СТАЯ (FLIPPED CLASSROOM) – СЪЩНОСТ, РАЗВИТИЕ И ДИЗАЙН – Педагогика, бр. 6/2018, ISSN 1314 – 8540 (Online) ISSN 0861 – 3982 (Print) Индексирано в Web of Science Core Collection, ERIH PLUS, CEEOL, EBSCOhost, Google Scholar, Primo, ExLibris, Sociological Abstracts, ИНИОН – РАН, Philosopher’s Index.

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2014) ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА МОБИЛНОТО ОБУЧЕНИЕ сп. Педагогика, с. 9-16. ISSN 0861-3982, COBISS.BG-ID 1263315940

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2017) Педагогика на 21-ви век УИ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2017, с. 229. ISBN 978-619-208-102-7 COBISS.BG-ID 1273609956

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2017) Подготовка на учителя за урок с използване на информационни и комуникационни технологии Педагогически алманах, УИ „Св. Св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2017, кн. 2., с. 135-146. http://journals.uni-vt.bg/almanac/bul/vol25/iss2/2

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2019) Смесени форми на обучение - иновативен подход за преподаване и обучение във висшите училища – Педагогика, бр. 1/2019, Volume 91, Number 1, 2019, с. 17-32, ISSN 0861 – 3982 (Print) ISSN 1314 – 8540 (Online) Индексирано в Web of Science Core Collection, ERIH PLUS, CEEOL, EBSCOhost, Google Scholar, Primo, ExLibris, Sociological Abstracts, ИНИОН – РАН, Philosopher’s Index.

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2016) Смесено обучение – същност, развитие, компетенстности Сб. статии «Учителят прави училището. – УИ «Св.Св. Кирил и Методий», 2016, стр. 141-153, ISSN ISBN978-619-208-081-5.

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2013) Съвременни технологични зависимости УИ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2013, с. 136. ISBN 978-954-524-924-2, COBISS.BG-ID 1287750372

Георгиева, Виолета (2011) Георгиева, Виолета. Анализ на резултатите от външно оценяване по обществени науки за учебните 2007/2008 и 2008/2009 г. Национално оценяване в българската образователна система. Научно изследване. София: МОМН, (е-вариант, CD)

Георгиева, Виолета (2011) Георгиева, Виолета. Проучване на отношението на учителите към оценяване на постиженията на учениците по обществени науки. Национално оценяване в българската образователна система. Научно изследване. МОМН, София. (е-вариант, CD)

Георгиева, Виолета (2004) Да се учим на ненасилие (образователен подход за превенция на насилието). Помагало за учителя (съавтор и редактор) Европейски информационен център, Велико Търново (съавтор: с. 4–6, 15–24, 64–79, 95–99, 114–117). ISBN 954-90-888-6-3, 130 стр.

Георгиева, Виолета (2004) Практикум по джендър образование. Методически разработки (съавтор и редактор) Европейски информационен център, Велико Търново (съавтор: с. 3, 4–14; автор: с. 25–32, 42–44), ISBN 954-90888-8-Х, 74 стр.

Грунчева, Лариса (2015) ДЕТЕТО, ИГРИТЕ С ПРЪСТИ И ОБУЧЕНИЕТО ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК В ДЕТСКАТА ГРАДИНА Европейски стандарти в спортното образоване – Враца 2015 / Стефан Стойков. – Велико Търново : Ай анд Би, 2015, (с. 102-110). ISBN 978-954-9689-94-5.

Гълъбова, Даринка (2007) Математика, диагностика и моторика. – В: Моливко. Книга за учителя. Дидактична система за подготвителна група в детската градина (6-7 г.) по всички образователни направления, диагностика и моторика. В.Търново: Слово, 2007, с. 337-387; с. 571- 605; 643-662. ISBN: 978-954-439-890-3 В.Търново: Слово

Гълъбова, Даринка (2013) Продуктивни образователни технологии за развиване на професионално-педагогическата компетентност на бъдещите учители. Конкурс "Моите първи педагогически опити" – В: Синергетични модели на образователни технологии във висшето педагогическо образование. Ред. Диляна Крусева. В.Търново: Слово, 2013, с. 7-31 и с.86-151. В.Търново: Слово NSBN 978-954-439-987-0 В.Търново: Слово

Гълъбова, Даринка (2009) METHOD OF THE PROJECT FOR INTERACTIVE TRAINING IN MATHAMATICAL DIDACTICS. Proceedings of the 6-th Mediterranean Conference on Mathematics Education, Plovdiv, Bulgaria, 22-26 April 2009. Ed by Asen Rahnev. Plovdiv: University of Plovdiv. рр 375 - 383. ISBN 978-9963-9277-9-1 Пловдив: Университетско издателство "П. Хилендарски"

Гълъбова, Даринка (2001) Диагностични методи за изследване творческото въображение.– Предучилищно възпитание, 2000, 10, с. 5 - 7. ISSN 0204-7004 (Рrint) София: сп. Предучилищно възпитание

Гълъбова, Даринка (2010) Модели на рефлективни практики в обучението на бъдещите учители по математика. Сб. доклади от юбилейна конференция "Синергетика и рефлексия в обучението", Бачиново: 10-12.09.2010. Ред. Асен Рахнев. Пловдив: Университетско издателство "Паисий Хилендарски" , 2010, с.126 - 131. ISBN 978-954-423-621-2 Пловдив: Университетско издателство "Паисий Хилендарски"

Гълъбова, Даринка (2011) Моливко. Моторика за първа възрастова група на детската градина (3-4 г.). В.Търново: Слово, 16 с. ISBN: 978954439950-4 В.Търново: Слово

Гълъбова, Даринка (2012) Педагогическа синергетика. В.Търново: Университетско издателство "Св.св.Кирил и Методий", 2012, 210 с. ISBN 978-954-524-879-5 В.Търново: Университетско издателство "Св.св.Кирил и Методий"

Гълъбова, Даринка (2012) Педагогически технологии за управление на самостоятелната работа на студентите - бъдещи детски учители. Сборник научни статии "Формиране на гражданина и професионалиста в условията на университетското образование" от Международна научна конференция на Софийски университет "Климент Охридски". Първа книга. Том 2. Китен, 02-09 септември, 2012. Ред. Емилия Рангелова, Надежда Витанова и др. Габрово: Екс-Прес, с. 285-290. ISBN 978-954-490-336-7 Габрово: Екс-Прес

Гълъбова, Даринка (2013) Система от перспективни технологии във висшето педагогическо образование в контекста на синергетичния подход. – В: Синергетичният подход във висшето образование върху примери от дидактика на математиката. Ред. Детелин Гинчев. В.Търново: Слово, 2013, с.149 - 212. ISBN 978-954-439-986-3 В.Търново: Слово

Гълъбова, Даринка (2004) Честит юбилей на моята рецензентка (проф. д-р Дина Батоева).– Педагогически Алманах.В.Търново: Университетско издателство "Св.св.Кирил и Методий", 2004, Том 12 (1 ) ISSN: 2367-9360 (Online) ISSN: 1310-358Х (Print) В.Търново: Университетско издателство "Св.св.Кирил и Методий"

Гърбачева, Анелия (2015) Екологичният подход в инклузивното образование. Велико Търново: Издателство АИО. 2015. 176 с. ISBN 978-619-90162-3-7 COBISS.BG-ID 1272803300 Велико Търново: Издателство АИО

Гърбачева, Анелия (2016) Кой е ресурсният учител? / Виртуален център за приобщаващо образование. Издателство: Център за приобщаващо образование. Електронна версия. http://priobshti.se/article/reformata-v-priobshtavashtoto-obrazovanie/koy-e-resursniyat-uchitel София

Гърбачева, Анелия (2008) Образователни модели на интегрираното/интегриращото обучение. В: Интеграцията като идея, политика и тенденция в образованието, Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”. с. 51-75. ISBN 978-954-524-598-5. COBISS.BG-ID 1226964708 Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”

Гърбачева, Анелия (2016) Ресурсният учител / Виртуален център за приобщаващо образование. Издателство: Център за приобщаващо образование. Електронна версия. http://priobshti.se/article/reformata-v-priobshtavashtoto-obrazovanie/resursniyat-uchitel София

Гърбачева, Анелия (2015) Същност и предимства на ко-обучението с оглед на теоретико-приложните изследвания / Педагогически алманах. Издателство: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”

Гърбачева, Анелия (2012) Топография на образователната интеграция. Насоки за учителя. - В: Интегрирано и включващо обучение : научно-методически сборник за учителя. Ред. А. Гърбачева. Велико Търново: Издателство "Веста", с. 9-47. ISBN 978-954-543-041-1 (ч. 1) COBISS.BG-ID 1246606308 Велико Търново: Издателство "Веста"

Гърбачева, Анелия (2015) Участие в образователния процес на 6-9 годишните деца в състояние на интелектуална недостатъчност. През погледа на изследователската практика. Велико Търново: АИО. ISBN 978-619-90162-2-0. 176 с. COBISS.BG-ID 1272716260 Велико Търново: Издателство АИО

Гърмидолова, Мариана (2016) М. ГЪРМИДОЛОВА. Съвременни стратегии за обучението на учениците от нет поколението. – Педагогически алманах, 2016, №2, с. 211-219. Print ISSN 1310-358X Online ISSN 2367-9360; COBISS.BG-ID 1284185316 СПРАВКА:Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране. ПЕДАГОГИЧЕСКИ алманах: педагогическо списание на Великотърновски унив. "Св. св. Кирил и Методий". – В. Търново, 1993- ISSN 1310-358X (print), 2367-9360 (online) Print ISSN 1310-358X Online ISSN 2367-9360; COBISS.BG-ID 1284185316

Гърмидолова, Мариана (2018) М. МОЙНОВА, В. Гунева, Св. Гостилова. Електронен учебник по изобразително изкуство за девети клас. София: Просвета плюс, 2018, 52 с. София ISBN 978-619-222-216-1

Гърмидолова, Мариана (2018) М. МОЙНОВА, В. Гунева, Св. Гостилова. Книга на учителя по изобразително изкуство за девети клас. София:Просвета плюс, 2018, 32 с., ISBN 978-619-222-245-1; COBISS.BG-ID 1286944484 София ISBN 978-619-222-245-1; COBISS.BG-ID 1286944484

Гърмидолова, Мариана (2018) М. МОЙНОВА, В. Гунева, Св. Гостилова. Учебник по изобразително изкуство за девети клас. София: Просвета плюс, 2018, 51 с.ISBN 978-619-222-215-4; COBISS.BG-ID 1287121892 София ISBN 978-619-222-215-4; COBISS.BG-ID 1287121892

Гърмидолова, Мариана (2017) М. МОЙНОВА, В. Гунева. Електронен учебник по изобразително изкуство за осми клас. София: Просвета плюс, 2017, 52 с. ISBN 978-619-222-100-3 София

Гърмидолова, Мариана (2017) М. МОЙНОВА, В. Гунева. Електронен учебник по изобразително изкуство за пети клас. София:Просвета плюс, 2016, 106 с. ISBN 978-619-222-064-8 София

Гърмидолова, Мариана (2017) М. МОЙНОВА, В. Гунева. Електронен учебник по изобразително изкуство за шести клас. София:Просвета плюс, 2017, 112 с. ISBN 978-619-222-101-0 София

Гърмидолова, Мариана (2017) М. МОЙНОВА, В. Гунева. Книга на учителя по изобразително изкуство за осми клас. София:Просвета плюс, 2017, 39 с. ISBN 978-619-222-142-3; COBISS.BG-ID 1282957028 София ISBN 978-619-222-142-3; COBISS.BG-ID 1282957028

Гърмидолова, Мариана (2016) М. МОЙНОВА, В. Гунева. Книга на учителя по изобразително изкуство за пети клас. София: Просвета плюс, 2016, 90 с. ISBN 978-619-222-048-8; COBISS.BG-ID 1278393316 София

Гърмидолова, Мариана (2017) М. МОЙНОВА, В. Гунева. Книга на учителя по изобразително изкуство за шести клас. София: Просвета плюс, 2017, 63 с. ISBN 978-619-222-141-6; COBISS.BG-ID 1282958052 София ISBN 978-619-222-141-6; COBISS.BG-ID 1282958052

Гърмидолова, Мариана (2017) М. МОЙНОВА, В. Гунева. Учебник по изобразително изкуство за осми клас. София: Просвета плюс, 2017, 51 с. ISBN 978-619-222-099-0; COBISS.BG-ID 1282954724 София ISBN 978-619-222-099-0; COBISS.BG-ID 1282954724

Гърмидолова, Мариана (2016) М. МОЙНОВА, В. Гунева. Учебник по изобразително изкуство за пети клас. София: Просвета плюс, 2017, 104 с. ISBN 978-619-222-049-5; COBISS.BG-ID 1280535780 София ISBN 978-619-222-049-5; COBISS.BG-ID 1280535780

Гърмидолова, Мариана (2018) М. МОЙНОВА, Св. Косев, В. Гунева. Електронен учебник по изобразително изкуство за 7 клас. София: Просвета плюс, 2018, 92 с. София ISBN 978-619-222-214-7

Гърмидолова, Мариана (2018) М. МОЙНОВА, Св. Косев, В. Гунева. Учебник по изобразително изкуство за седми клас. София: Просвета плюс, 2018, 92 с., ISBN 978-619-222-213-0; COBISS.BG-ID 1286007780 ISBN 978-619-222-213-0; COBISS.BG-ID 1286007780

Гърмидолова, Мариана (2016) М. МОЙНОВА. Детската рисунка като феномен на културата. В. Търново: Екслибрис студио, 2016, 239 с. ISBN 978-619-90391-4-4; COBISS.BG-ID 1285744100 ISBN 978-619-90391-4-4; COBISS.BG-ID 1285744100

Дерменджиев, Атанас (2016) Contemporary Educational Potencial of the Regional Development and Geoeconomics Degree at the „St. st. Cyril and st. Methodius“ University of Veliko Tarnovo. Fourth Romanian-Bulgarian-Nungarian-Serbian Conference. Geographical Research and Cross-Border. Cooperation within the Lower Basin of the Danube. Vidin-Bulgaria, 15-17 September 2016. Editor in chief: Nelly Hristova. Vidin-Bulgaria: Tip-top press, 2016, p.127-129. ISBN 978-954-723-179-5

Дерменджиева, Стела (2011) „Geographical reading“ of Global Ekological Problems. Sixth international conference. Global changes and regional development, Sofia, 2011, р. 122 - 127. ISBN 978-954-07-3200-8 COBISS.BG-ID 1238395364

Дерменджиева, Стела (2016) An option for creative didactical modeling in teaching geography – case-study. FOURTH ROMANIAN – BULGARIAN – HUNGARIAN – SERBIAN CONFERENCE: Geographical Research and Cross-Border Cooperation within the Lower Basin of the Danube, Vidin – Bulgaria, p. 126, ISBN 978-954-723-179-5

Дерменджиева, Стела (2016) Comparative situational analysis of the geography of south east european countries in secondary education. FOURTH ROMANIAN – BULGARIAN – HUNGARIAN – SERBIAN CONFERENCE Geographical Research and Cross-Border Cooperation within the Lower Basin of the Danube, Vidin – Bulgaria, 15 - 17 September, p.130, ISBN 978-954-723-179-5.

Дерменджиева, Стела (2018) Conceptual-didactic models of the new syllabuses of Geography and economics and academical geography in the Bulgarian school. International Conference Practical Geography and XXI Century Challenges”, Москва, Руска Федерация, 2018.

Дерменджиева, Стела (2018) Didactic supports for situating the Geografic training of Bulgaria – In: KNOWLEDGE International Journal with Global Impact Factor 1.322 (2016), Vol. 26.2. Scientific Papers – EDUCATION, Institute of Knowledge Management, p. 663 – 669, September, 2018. ISSN 2545-4439 (for printed version), ISSN 1857-923X (for e-version). With Impact Factor

Дерменджиева, Стела (2010) RWCT (Развитие на критическото мислене чрез четене и писане) – стратегии за активно обучение и мислене във висшето образование. Трудове на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Филологически факултет книга 1, том 31, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, с.187 - 202. ISSN 0204-6369

Дерменджиева, Стела (2018) Situational Models of School Geographical Education in the training on „Geography of countries” in Selected Southeast European Countries International Conference Practical Geography and XXI Century Challenges”, Москва, Руска Федерация, 2018.

Дерменджиева, Стела (2000) Warm – Up Activties. Why? What? When? – Transforming teaching and learning, 4 Juli, Balaton, Hungary, p. 4.

Дерменджиева, Стела (2012) Адаптиране на международната програма Reading and Writing for Critical Thinking (RWCT) в географското образование. Сб. от международна конференция "Географски науки и образование". Шумен, 19-20 октомври 2012. Ред. Т. Николов, С. Дерменджиева, Н. Димов. -Шумен: УИ "Епископ К. Преслевски", 2012, с. 237-246. ISBN 978-954-577-653-3

Дерменджиева, Стела (2007) Българският опит във висшето образование по обучението в магистърски програми. Научни трудове на Тверския Държавен университет, Русия, 2007. Научни трудове на Тверския Държавен университет, Русия.

Дерменджиева, Стела (2010) География и образование. Методика на обучението по география І част. ) Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2010, 400 с. ISBN: 978-954-524-744-6. COBISS.BG-ID 1235298276

Дерменджиева, Стела (2018) Географското образование в Аржентина. Методически аспекти Латинска Америка. Пространство, общество, икономика. С., УИ „Св. Климент охридски”, 2018, с. 174 – 188. ISBN 978-954-07-4452-0.

Дерменджиева, Стела (2008) Графическите организатори като средство за развитие на критическото мислене. Сб. от научно-практическа конференция "Съвременни образователни технологии в основното училище", В. Търново, 2008, съст. П. Костова, А. Кръстева, Р. Кузманова-Карталова. Велико Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2008, с. 344 - 357. ISBN 978-954-628-9

Дерменджиева, Стела (2011) За ползата от единните стандарти за текущо оценяване в българското училище. България, българите и Европа – мит, история, съвремие. Велико Търново. Ред. Н. Кънев. В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2011, с. 449-461. ISBN 978-954-524-776-7 ISSN: 978-619-208-125-6 (Print)

Дерменджиева, Стела (2003) Изследователската дейност на учителя и учебното сътрудничество. Сборник научни трудове. природни науки. география. Шумен: УИ “Еп. К. Преславски”, с. 181-190. ISBN 954-577-139-9

Дерменджиева, Стела (2000) Международният проект RWCT във ВУЗ – очаквания и реалност. –В: Техника, технологии и образование. Стара Загора – Ямбол, 2000, с. 71 - 74.

Дерменджиева, Стела (2014) Методология на проектите. Съвременни конструкти в образователния процес. Алманах "30 години катедра "География" във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново, Изд. "Абагар", Дизайн и запис: рекламна къща "ДизАрт", 2014, с. 223-252. ISBN 978-619-168-104-4

Дерменджиева, Стела (2016) Модел на стандарти за подготовка на учители по география и икономика. Сб. от Пета международна научна конференция "Географски науки и образование". Шумен, 4-5 ноември 2016. Ред. Д. Владев. Шумен: УИ "Епископ Константин Преславски", 2016, с. 326-336. ISBN 978-619-201-172-7

Дерменджиева, Стела (2014) Нормативни детерминанти, професионален профил и стандарти за подготовка. Сб. от Юбилейна научна конференция "30 години катедра "География" във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий". Велико Търново. 2014, 28-29 ноември. Ред. С. Дерменджиева. ВеликоТърново: ИВИС, 2014, с. 305-314. ISBN 978-954-2968-96-2

Дерменджиева, Стела (2000) Представяне на модел във връзка с планиране на учебната дейност за адаптиране на стратегии от RWCT. –В: Техника, технологии и образование, Стара Загора – Ямбол, с. 75 - 78.

Дерменджиева, Стела (2016) Проектната дейност като средство за формиране на ключови компетенции. Сб. от Научна конференция: „България, българите и Европа – мит, история и съвремие“. Велико Търново, 2016. Ред. Н. Кънев. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2016, с. 209-221, ISBN 978-619-208-066-2.

Дерменджиева, Стела (2002) Стимулиране на активно учене и критическо мислене при обучението на студентите. Педагогически алманах. Велико Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2002, с. 153 - 161. ISBN 1310-358X

Дерменджиева, Стела (2012) Съвременни проблеми пред географското образование. Сб. от международна конференция "Географски науки и образование". Шумен, 19-20 октомври 2012. Ред. Т. Николов, С. Дерменджиева, Н. Димов. -Шумен: УИ "Епископ К. Преслевски", 2012, с. 43-51. ISBN 978-954-577-653-3

Дерменджиева, Стела (2001) Технология на развитието на критическото мислене във висшето училище – перспективи за училищното географско образование на XXI век. В: Ролята на учителя в съвременния образователен процес., В. Търново.

Дерменджиева, Стела (2012) Урокът по география. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2012, 280 с., ISBN: 978-954-524-870-2. COBISS.BG-ID 1248827108

Дерменджиева, Стела (2017) Функционалната грамотност в контекста на географското образование и новата образователна парадигма. Сб. от девета научна конференция "България, българите и Европа - мит, история, съвременност", Велико Търново, 2 ноември 2014. Ред. Н. Кънев. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2016, т. 9, с. 332-338. ISSN 978-619-208-125-6 ISSN: 978-619-208-125-6 (Print)

Дерменджиева, Стела (2000) Централноевропейска конференция за обучението чрез четене. –В: Обучението по география, № 5 - 6, с. 61 - 63. ISSN 0204-6849

Димитрова, Боянка (2006) "Помагало за класния ръководител" изд. "Фабер", Велико Търново ISBN-10:954-775-630-3 ISBN-13:978-954-775-630-4

Димитрова, Дияна (2013) В чудния свят на приказките -учебно помагало за часовете по извънкласно четене (1.- 4. клас) Астарта, Пловдив, ISBN 978-954-350-171-7

Димитрова, Яна (2018) Social work in the system of public professions In: Knowledge-International Journal, Vol. 28. 6, Skopje, 2018, p. 2063-2065, Print ISSN 2545-4439

Димитрова, Яна (2015) Психологически и социалнопедагогически измерения на хомосексуалността В: Библиотека "Диоген", 23(1), УИ "Св. Св. Кирил и Методий". с.131-138. ISBN 978-619-208-063-1 http://journals.uni-vt.bg/diogen/bul/vol23/iss1/

Димитрова, Яна (2016) Специфика на социалната работа с различни рискови групи. Сб. от Научна конференция „Социалното служение в съвременното общество”, 02-04 октомври, 2015г. Троянски манастир, с участието на студенти, докторанти и преподаватели от Педагогически факултет и Православен богословски факултет Велико Търново, Ред. К. С. Тутеков: Либра – Скорп, 2016, с.188-196, ISBN 978-954-471-325-6.

Димитрова, Яна (2018) Хомосексуална ориентация при жени и девойки - социалнопедагогически проблеми. Велико Търново: "Фабер", 2018 152 с. ISBN 978-619-00-0860-6

Димкова, Росица (2017) Behavioral analysis of premier league top coaches in concern with their pre and post game decisions. Анализ на поведението при решения на топ треньори от висша лига преди и след спортното състезание. В.Търново: Pedagogical Almanac, University "St. St. Cyril and Methodius ", 2017, issue 1, pp. 49-61, ISSN: 1310-358X, Педагогически алманах, ВТУ “Св. св. Кирил и Методий", , 2017, том 25, брой 1, стр. 49-61, ISSN: 2367-9360 (Online), ISSN: 1310-358Х (Print), COBISS.BG-ID 1287317476.

Дончев, Ивайло (2008) Donchev, I., Todorova, E., Object-Oriented Exception Handling: Implications for Education Proceedings of the 4-th Annual International Workshop on Computer Science and Education in Computer Science, Borovets, June 2008, pp. 82-88, ISBN-10: 954-535-430-5; ISBN-13: 987-954-535-430-4 [CEEOL: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=455189]

Драганова-Стойкова, Тамара (2006) „Екопрозорец” - Ден на Земята. - В: Помагало за класния ръководител. Велико Търново: Издателство "Фабер", 2006, с. 194-199. ISBN–10: 954-775-630-3, ISBN–13: 978-954-775-630-4

Драганова-Стойкова, Тамара (2010) 2007 – международна година на слънцето. - В: Юбилеен сборник 130 години Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий”. Велико Търново: Издателство „Абагар”, 2010, с. 157-158. ISBN 978-954-427-885-4

Драганова-Стойкова, Тамара (2017) Comparative analysis of the geography education in the Balkan countries. XI Science Conference - The overarching ISSUES of the European space, Society, Economy and Heritage in a Scenario Towards Greater Territorial Cohesion, Porto, 27-28 May 2016. Eds. H. Pina, F. Martins. Porto: 2017, pp. 20–41. ISBN: 978‐989‐54030‐6‐6. Online

Драганова-Стойкова, Тамара (2016) Comperative analysis of the geography education in the Balkan countries. Fourth Romanian – Bulgarian – Hungarian – Serbian conference, Abstracts of the oral and poster presentations, Vidin, 15-17 september 2016. Red. N. Hristova. Sofia: Tip-Top press, 2016, pp. 130 – 131. ISBN 978-954-723-179-5

Драганова-Стойкова, Тамара (2018) Conceptual analysis of the training on “Geography of countries” in the new realities by curricula – IX-th grade. International Scientific Refereed Online Journal with Impact Factor SocioBrains, 2018, ISSUE 41, pp. 30-35. Online ISSN 2367-5721

Драганова-Стойкова, Тамара (2018) Didactic supports for situating the Geografic training of Bulgaria. International Journal with Global Impact Factor – KNOWLEDGE Scientific Papers – EDUCATION, Institute of Knowledge Management, 2018, Vol. 26.2., pp. 663–669. For printed version ISSN 2545-4439. For e-version ISSN 1857-923X

Драганова-Стойкова, Тамара (2017) Geographical parallels and meridians in Regional geography of secondary school between the Republic of Macedonia and the Republic of Bulgaria. 3rd International Scientific Conference GEOBALCANICA - 2017, Skopje, Republic of Macedonia, 20-21 May 2017.Proceedings, 2017, рp. 113-120. ISSN 1857-7636. Online

Драганова-Стойкова, Тамара (2018) How the „Geography of Europe” subject is studied in new educational realities – following the Bulgarian secondary school model - In: The overarching issues of the European space, Porto, University of Porto, pp. 54 – 71, 2018. ISBN 978-989-54179-2-6. http://ler.letras.up.pt/site/default.aspx?qry=id022id1614&sum=sim

Драганова-Стойкова, Тамара (2019) Methodical projections and intra - subject integration synthesis in the training Geography of Bulgaria under the new conditions. – In: Acta Pedagogica Naturalis (APNat), Copyright Center, UI „Konstantin Preslavsky University of Shumen”, Vol 2, No 1, pp. 20 - 29, 2019. ISSN 2603 - 4468.

Драганова-Стойкова, Тамара (2018) Normative framework (preconditions) in the training of geography and economics in 9-th grade – logic and challenges. 4rd International scientific conference GEOBALCANICA 2018, Ohrid, Republic of Macedonia, 15-16 May 2018. Skopje: Geobalcancia Society – Skopje Republic of Macedonia, 2018, рp. 637–644. ISSN 1857 – 7636

Драганова-Стойкова, Тамара (2019) Rules for characterization of a country in the new geographic and economic textbooks – V grade. – В: International Scientific Refereed Online Journal with Impact Factor SocioBrains, February 2019, ISSUE 54, pp. 518 - 530. ISSN 2367-5721. http://sociobrains.com/bg/top/issues/Issue+54%2C+February+2019/

Драганова-Стойкова, Тамара (2018) Situational analysis of a type plan (algorithm) in the training on „Geography of countries” in the Balkan Peninsula. – In: Acta Pedagogica Naturalis (APNat), Copyright Center. Shumen: Konstantin Preslavsky University of Shumen, 2018, Vol 1, No 1, pp. 18–26. ISSN 2603-3879

Драганова-Стойкова, Тамара (2010) SPARE – международен образователен проект в Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий” В. Търново 2010 г. Сб. Делото на Асеневци. Биоразнообразие от първа регионална конференция по биоразнообразие, Велико Търново. Ред. Панайот Панайотов. Велико Търново: Издателство „Фабер”, 2010, с. 230-238. ISBN 978-954-400-413-2

Драганова-Стойкова, Тамара (2019) Traditions and Innovations in the training on „Geography of countries” in the Secondary Bulgarian School. – In: The overarching issues of the European space, Porto, University of Porto, 2019, pp. 36 – 47. ISBN 978-989-8969-14-9.

Драганова-Стойкова, Тамара (2019) Vertical didactical section of Bulgarian geographic training in the new realities. – В: International Scientific Refereed Online Journal with Impact Factor SocioBrains, February 2019, ISSUE 54, pp. 531 - 543. ISSN 2367-5721. http://sociobrains.com/bg/top/issues/Issue+54%2C+February+2019/

Драганова-Стойкова, Тамара (2014) Анализ и оценка на тема „Китай” по география и икономика в ІХ клас – задължителна подготовка в българското средно училище. Сб. доклади от Международна научна конференция „65 години дипломатически, икономически и културни отношения между България и КНР”, Велико Търново, 26–27 септември 2014 г. Ред. Б. Беливанова, П. Легкоступ, Ли Сяокуей, И. Мандова-Стоянова. Велико Търново: Издателство „Фабер”, 2014, с. 246-281. ISBN: 978-619-00-0185-0

Драганова-Стойкова, Тамара (2015) Варианти на годишно тематично разпределение при изучаване на „География на страните” в Р България и Р Хърватия. Сб. от Годишна университетска научна конференция, Научно направление „Педагогически и хуманитарни науки”, Велико Търново, 16-17 юли 2015 г. Ред. И. Георгиева. Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2015, т. 3, с. 161-170. ISSN 1314-1937

Драганова-Стойкова, Тамара (2014) География на страните в периода 1945 – 1989 г. в българското училище - първа част. Сб. доклади от научна конференция „Актуални проблеми на сигурността”, Велико Търново, 13–14 ноември 2014 г. Ред. И. Георгиева. Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2014, с. 238-252. ISSN 2367-7473

Драганова-Стойкова, Тамара (2014) Географското гимназиално образование в Македония и мястото на География на страните за сигурността. Сб. доклади от научна конференция „Актуални проблеми на сигурността”, Велико Търново, 13–14 ноември 2014 г. Ред. И. Георгиева. Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2014, с. 253-272. ISSN 2367-7473

Драганова-Стойкова, Тамара (2018) Географското образование в Аржентина. Методически аспекти. – В: Латинска Америка. Пространство, общество, икономика. София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2018, с. 174–188. ISBN 978-954-07-4452-0

Драганова-Стойкова, Тамара (2016) Географското образование в основното училище в Република Македония и разкриване на вертикалните връзки с „География на страните” в гимназиалното образование. Сб. от научна конференция „България, българите и Европа – мит, история и съвремие”, Велико Търново, 31.10.2014 г. Ред. Б. Борисов. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2016, т. IX, с. 222-245. ISBN 978-619-208-066-2

Драганова-Стойкова, Тамара (2015) Географското образование в Република Словения – ситуационен анализ. Сб. от IV-та Международна конференция „Географски науки и образование”, Шумен, 30-31 октомври 2015 г. Ред. Д. Владев, С. Дерменджиева, М. Пенерлиев, С. Станкова. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски”, 2015, с. 326-334. ISBN 978-619-201-105-5

Драганова-Стойкова, Тамара (2015) Географското образование в Република Хърватия. Сб. от Годишна университетска научна конференция, Научно направление „Педагогически и хуманитарни науки”, Велико Търново, 16-17 юли 2015 г. Ред. И. Георгиева. Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2015, т. 3, с. 147-160. ISSN 1314-1937

Драганова-Стойкова, Тамара (2014) Географското образование в Румъния до VIII клас. Сб. От Трета международна научна конференция „Географски науки и образование”, Шумен, 12 септември 2014 г. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски”, 2014, с. 281-292. ISBN 978-619-201-012-6

Драганова-Стойкова, Тамара (2010) Декларация за поемане на отговорност „Да спасим планетата Земя". Сб. Делото на Асеневци. Биоразнообразие от първа регионална конференция по биоразнообразие, Велико Търново. Ред. Панайот Панайотов. Велико Търново: Издателство „Фабер”, 2010, с. 244-248. ISBN 978-954-400-413-2

Драганова-Стойкова, Тамара (2012) Диагностика на резултатите от учебния процес по география и икономика в ІХ клас, "География на населението и селищата". Сб. Международна конференция „Географски науки и образование”, ШУ „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 19–20 октомври 2012 г. Ред. Т. Николов, С. Дерменджиева, Н. Димов, Г. Железов, М. Николова, Б. Кулов, Д. Владев, М. Пенерлиев, С. Станкова, F. Martins, H. Pina. Шумен: УИ „Епископ Константин Преслав”, 2012, с. 275 - 280. ISBN 978-954-577-653-3

Драганова-Стойкова, Тамара (2010) Един съвременен прочит на урок по география и икономика в ІХ клас – от География на енергетика към Енергия на бъдещето. Сб. Делото на Асеневци. Биоразнообразие от първа регионална конференция по биоразнообразие, Велико Търново. Ред. Панайот Панайотов. Велико Търново: Издателство „Фабер”, 2010, с. 265-271. ISBN 978-954-400-413-2

Драганова-Стойкова, Тамара (2014) Една страница от образователната мозайка в Република Македония. - В: Сб. доклади от Първа докторантска научна сесия посветена на 30-годишнината от основаването на Педагогическия факултет, Велико Търново, 29.04.2014 г. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2014, с. 120-129. ISBN 978-954-524-992-1

Драганова-Стойкова, Тамара (2017) Експериментът в неформалното обучение - възможност и развитие на творчеството през призмата на геофизиката. Сб. от XLV Национална конференция по въпросите на обучението по физика „Експериментът – основа на образованието по физика”, София, 6-9 април 2017 г. Ред. М. Гайдарова. София: ХЕРОН ПРЕС ООД, 2017, с. 87–90. ISBN 978-954-580-367-3

Драганова-Стойкова, Тамара (2014) За мястото и взаимодействията, структурата и съдържанието по География на страните в ІХ клас на средното училище. Сб. доклади от Годишна университетска научна конференция на НВУ „Васил Левски”, Научно направление „Педагогически и хуманитарни науки”, Велико Търново, 3-4 юли 2014 г. Ред. И. Георгиева. Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2014, т. 13, с. 178-188. ISSN 1314-1937

Драганова-Стойкова, Тамара (2008) Звук или ... Физиката мразя. Училището желана територия на ученика - общински кръг на национална конференция, 19-20 февруари 2008 г. Ред. Иван Петров. Велико Търново: Издателство „Абагар”, 2008, с. 11-20. ISBN 978-954-427-824-3

Драганова-Стойкова, Тамара (2019) Интегралният подход в обучението по физика и география - задължителна подготовка. – В: Сборник от XLVII Национална конференция по въпросите на обучението по физика – „Интегрален подход в обучението по физика”, С., Клет България, с. 156 – 163, 2019. ISBN 978-954-91841.

Драганова-Стойкова, Тамара (2019) Интелектуалната карта като съвременен метод на обучение и оценяване по физика - една интегрална интерпретация между физиката и географията. – В: Сборник от XLVII Национална конференция по въпросите на обучението по физика - „Интегрален подход в обучението по физика”, С., Клет България, с. 244 – 251, 2019. ISBN 978-954-91841.

Драганова-Стойкова, Тамара (2013) Информационно-комуникационните технологии в обучението по география и икономика в ІХ клас. Сб. от Трета научна конференция Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа, Велико Търново, 16.11.2012 г. Велико Търново: Издателство „ИВИС”, 2013, с. 146 – 153. ISBN 978-954-2968-55-9

Драганова-Стойкова, Тамара (2018) Историографски преглед на правила за характеризиране на страна в училищното географско образование. International Scientific Refereed Online Journal with Impact Factor SocioBrains, 2018, ISSUE 41, pp. 36–46. Online ISSN 2367-5721

Драганова-Стойкова, Тамара (2015) Китай и страните от ЦИЕ в училищното географско образование. Сб. от Международна научна конференция „Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа”, Велико Търново, 25-26 септември 2015 г. Ред. П. Легкоступ, Л. Тао, И. Мандова. Велико Търново: Издателство Фабер, 2015, с. 49–69. ISBN 9786190004066

Драганова-Стойкова, Тамара (2014) Клуб „Приятели на Китай” – една добра педагогическа практика. Сб. доклади от Международна научна конференция „65 години дипломатически, икономически и културни отношения между България и КНР”, Велико Търново, 26–27 септември 2014 г. Ред. Б. Беливанова, П. Легкоступ, Ли Сяокуей, И. Мандова-Стоянова. Велико Търново: Издателство „Фабер”, 2014, с. 228-245. ISBN: 978-619-00-0185-0

Драганова-Стойкова, Тамара (2018) Литературната география в обучението по география на страните – модели за паспорт на страна чрез художествени текстове. Сб. от Годишна университетска научна конференция, Велико Търново, 14–15 юни 2018 г. Ред. И. Георгиева. Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2018, с. 288-292. ISSN 2367-7481. Online e-book ISBN 978-619-7246-20-9

Драганова-Стойкова, Тамара (2008) Международен проект „Форум слънчеви училища”. Съвременни образователни технологии в основното училище, Научно-практическа конференция, Велико Търново. Ред. Цветанка Рашкова, Катина Илева. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2008, с. 99-108. ISBN 978-954-524-628-9

Драганова-Стойкова, Тамара (2013) Модел за правила при изготвяне на презентация за учебното съдържание по география и икономика в ІХ клас и нейното представяне. Сб. Научни трудове от Втора научна международна конференция „Географски науки и образование”, Шумен, 1–2 ноември 2013 г. Ред. С. Дерменджиева, М. Пенерлиев, Д. Владев, С. Станкова, Н. Ченкова, H. Pina. Шумен: УИ „Епископ Константин Преслав”, 2013, с. 312 – 317. ISBAN 978-954-577-856-8

Драганова-Стойкова, Тамара (2008) Модел за формиране на граждански позиции у учениците. Съвременни образователни технологии в основното училище, Научно-практическа конференция, Велико Търново. Ред. Цветанка Рашкова, Катина Илева. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2008, с. 40-51. ISBN 978-954-524-628-9

Драганова-Стойкова, Тамара (2018) Модели на правила за разумно поведение по време на кризи от невоенен характер в учебниците по география и икономика. Сб. от Научна конференция „Актуални проблеми на сигурността”, Велико Търново, 25-26 октомври 2018 г. Ред. И. Георгиева. Велико Търново: ИК на НВУ „Васил Левски”, 2018, с. 503–516. ISSN 2367 - 7473

Драганова-Стойкова, Тамара (2014) Място и анализ на обучението по „География на страните” в Румъния. Сб. От Трета международна научна конференция „Географски науки и образование”, Шумен, 12 септември 2014 г. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски”, 2014, с. 272-280. ISBN 978-619-201-012-6

Драганова-Стойкова, Тамара (2014) Място и анализ на системата от уроци в раздел „География на страните и регионите” – ІХ клас в българското средно образование в различните варианти на учебници – задължителна подготовка. - В: Сб. доклади от Първа докторантска научна сесия посветена на 30-годишнината от основаването на Педагогическия факултет, Велико Търново, 29.04.2014 г. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2014, с. 85-94. ISBN 978-954-524-992-1

Драганова-Стойкова, Тамара (2007) Необходимост от психологическа подготовка на учениците при провеждане на модул туризъм. - В: Туристически и спортни практики в училище. Велико Търново: „Фабер”, 2007, с. 92-99. ISBN 978-954-775-700-4

Драганова-Стойкова, Тамара (2019) Нормативен вертикален разрез и структурно - съдържателен модел на „География на континентите и страните” (V - X клас). Сборник доклади от Годишна Университетска научна конференция 27 – 28 юни 2019 г., НВУ „В. Левски”, Научно направление „Педагогически и хуманитарни науки”, електронно издание, В. Търново, ИК на НВУ „Васил Левски”, с. 318 – 324, 2019. ISSN 2367-7481.

Драганова-Стойкова, Тамара (2017) Образователни проекции на училищното географско обучение в Сърбия. Сб. от Международна научна конференция УНИТЕХ'17 Габрово, Технически университет – Габрово, тематично направление „Образователни технологии”, 17-18 ноември 2017 г. Ред. И. Железаров. Габрово: Технически университет – Габрово, 2017, т. IV, с. 241–246. ISSN 1313-230Х

Драганова-Стойкова, Тамара (2018) Обучението по „География на страните” – вертикални връзки и съдържателна макрорамка по новите учебни програми в българското училище. Сб. От Научна конференция „България българите и Европа – мит, история и съвремие”, Велико Търново, 31.10.2017 г. Ред. И. Тютюнджиев. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2018, том 12, с. 253–261. ISSN: 978-619-208-125-6

Драганова-Стойкова, Тамара (2015) Обучението по „География на страните” в Р България, Р Хърватия, Р Словения, Ф Босна и Херцеговина и БЮР Македония - сравнителни ракурси. Сб. от Годишна университетска научна конференция, Научно направление „Педагогически и хуманитарни науки”, Велико Търново, 16-17 юли 2015 г. Ред. И. Георгиева. Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2015, т. 3, с. 131–146. ISSN 1314-1937

Драганова-Стойкова, Тамара (2001) Опит за оптимизиране на системата от уроци за практическа работа в курса по География на България 10 клас на СОУ. - Обучението по география, 2001, кн. 2/XLIV, с. 43-47. Print ISSN 0204-6849

Драганова-Стойкова, Тамара (2015) Оценяването по география в Р България и Р Хърватия. Сб. от IV-та Международна конференция „Географски науки и образование”, Шумен, 30-31 октомври 2015 г. Ред. Д. Владев, С. Дерменджиева, М. Пенерлиев, С. Станкова. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски”, 2015, с. 335-340. ISBN 978-619-201-105-5

Драганова-Стойкова, Тамара (2010) Пламена Павлова е носител на голямата награда в образователния проект ГАЛИЛЕЙ И ТЕЛЕСКОПИТЕ. - В: Юбилеен сборник 130 години Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий”. Велико Търново: Издателство „Абагар”, 2010, с. 161. ISBN 978-954-427-885-4

Драганова-Стойкова, Тамара (2015) По въпроса за критериите при оценяването на учениците по география в образователната система на Р България и Р Македония. Перспективи - Международен научен журнал, 2015, бр. 1 (5), с. 61-80. Print ISSN 2367-7708. Online

Драганова-Стойкова, Тамара (2016) По въпроса за училищното географско образование и обучението по география на страните в Република Албания. Сб. от Годишна Университетска научна конференция НВУ „Васил Левски”, Научно направление „Педагогически и хуманитарни науки”, Велико Търново, 20-21 октомври 2016 г. Ред. И. Георгиева. Велико Търново: Издателски комплекс НВУ „В. Левски”, 2016, том 1, с. 174–184. ISSN 1314-1937

Драганова-Стойкова, Тамара (2017) Подборен обзор на въпроса за обучението по география на страните. Перспективи - Международен научен журнал, 2017, бр. 2 (10), с. 77 – 99. Print ISSN 2367-7708

Драганова-Стойкова, Тамара (2013) Прилагането на информационно-комуникационните технологии в обучението по география и икономика в IX клас и една погрешна представа за тяхното изготвяне и презентиране. Педагогически форум, 2013, извънреден брой. Online ISSN-1314-7986

Драганова-Стойкова, Тамара (2004) Проблемното обучение по география в СОУ. Сб. от Международна научно-практическа конференция „Хуманизъм и прагматизъм в образованието на 21 век”, Варна. Ред. Росица Бърдарска. Варна: Изд. "Славена", 2004, с. 45 - 49. ISBN 954-579-415-1

Драганова-Стойкова, Тамара (2010) Програма Гражданско образование. - В: Юбилеен сборник 130 години Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий”. Велико Търново: Издателство „Абагар”, 2010, с. 172-173. ISBN 978-954-427-885-4

Драганова-Стойкова, Тамара (2010) Проект „Национална младежка мрежа от театрално-дискусионни клубове „Граждани на Европа”. - В: Юбилеен сборник 130 години Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий”. Велико Търново: Издателство „Абагар”, 2010, с. 162-165. ISBN 978-954-427-885-4

Драганова-Стойкова, Тамара (2010) Профил География и екология. - В: Юбилеен сборник 130 години Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий”. Велико Търново: Издателство „Абагар”, 2010, с. 64-66. ISBN 978-954-427-885-4

Драганова-Стойкова, Тамара (2005) Профил География. - В: Юбилеен сборник 125 години Хуманитарна гимназия "Св. св. Кирил и Методий" Велико Търново. Велико Търново: Издателство Фабер, 2005, с. 19-20. ISBN 954-775-517-Х

Драганова-Стойкова, Тамара (2010) Първа регионална конференция по биоразнообразие във Великотърновска област в Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий” април 2010 г. Сб. Делото на Асеневци. Биоразнообразие от първа регионална конференция по биоразнообразие, Велико Търново. Ред. Панайот Панайотов. Велико Търново: Издателство „Фабер”, 2010, с. 209 - 2010. ISBN 978-954-400-413-2

Драганова-Стойкова, Тамара (2014) Ретроспективен анализ на обучението по „География на страните” в Балканските страни от 1945 до 1989 г. – втора част. Сб. доклади от Годишна университетска научна конференция на НВУ „Васил Левски”, Научно направление „Педагогически и хуманитарни науки”, Велико Търново, 3-4 юли 2014 г. Ред. И. Георгиева. Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2014, т. 13, с. 160-177. ISSN 1314-1937

Драганова-Стойкова, Тамара (2014) Ретроспективен анализ на обучението по „География на страните” в балканските страни от 1945 до 1989 г. – първа част. Сб. доклади от Годишна университетска научна конференция на НВУ „Васил Левски”, Научно направление „Педагогически и хуманитарни науки”, Велико Търново, 3-4 юли 2014 г. Ред. И. Георгиева. Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2014, т. 13, с. 148-159. ISSN 1314-1937

Драганова-Стойкова, Тамара (2018) Ръководството за домашна работа в основното образование на Македония и домашната работа по география като образователна политика за усъвършенстване на неурочната самостоятелна работа. Сб. от Годишна университетска научна конференция, Велико Търново, 14–15 юни 2018 г. Ред. И. Георгиева. Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2018, с. 274–287. ISSN 2367-7481. Online e-book ISBN 978-619-7246-20-9

Драганова-Стойкова, Тамара (2008) Светът на толерантността или ... - В: Отговорно родителство. Велико Търново: ИК „Знак 94”, 2008, с. 90-99. ISBN 978-954-8709-90-3

Драганова-Стойкова, Тамара (2016) Семинар – практикум „Светлината в природата” - модел на неформално образование по физика. Сб. XLIV конференция по въпросите на обучението по физика „Неформално образование по физика и астрономия”, Ямбол, 7-10 април 2016 г. Ред. К. Тютюлков. София: ХЕРОН ПРЕС ООД, 2016, с. 266–269. ISBN 978-954-580-361-1

Драганова-Стойкова, Тамара (2016) Ситуационен анализ на география на страните в рамките на училищното географско образование в Република Черна гора. Сб. от Годишна Университетска научна конференция НВУ „Васил Левски”, Научно направление „Педагогически и хуманитарни науки”, Велико Търново, 20-21 октомври 2016 г. Ред. И. Георгиева. Велико Търново: Издателски комплекс НВУ „В. Левски”, 2016, том 1, с. 185–195. ISSN 1314-1937

Драганова-Стойкова, Тамара (2017) Ситуационен анализ на обучението по география на страните в средното училище на Сърбия. Сб. от Международна научна конференция УНИТЕХ'17 Габрово, Технически университет – Габрово, тематично направление „Образователни технологии”, 17-18 ноември 2017 г. Ред. И. Железаров. Габрово: Технически университет – Габрово, 2017, т. IV, с. 247–252. ISSN 1313-230Х

Драганова-Стойкова, Тамара (2018) Ситуационен анализ на учебниците по география и икономика за V клас (първа част). Сб. От Научна конференция „България българите и Европа – мит, история и съвремие”, Велико Търново, 31.10.2017 г. Ред. И. Тютюнджиев. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2018, том 12, с. 291-307. ISSN: 978-619-208-125-6

Драганова-Стойкова, Тамара (2017) Ситуационен анализ на учебното съдържание по „География на страните“ в Р Сърбия и Р Хърватия. Сб. от Х научна конференция „България, българите и Европа – мит, история и съвремие“. Исторически факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново, 6.11.2015 г. Ред. Н. Кънев. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2017, т. Х, с. 317 – 325. ISBN 978-619-208-104-1

Драганова-Стойкова, Тамара (2014) Социални аспекти на сигурността в контекста на географското образование при изучаване на „Географски региони в света и страни в тях". Сб. доклади от научна конференция „Актуални проблеми на сигурността”, Велико Търново, 13–14 ноември 2014 г. Ред. И. Георгиева. Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2014, с. 219-238. ISSN 2367-7473

Драганова-Стойкова, Тамара (2018) Социално-действен и функционален механизъм за сигурност и защита на населението, като стратегия и социална политика в обучението по география и икономика в българското училище. Сб. от Научна конференция „Актуални проблеми на сигурността”, Велико Търново, 25-26 октомври 2018 г. Ред. И. Георгиева. Велико Търново: ИК на НВУ „Васил Левски”, 2018, с. 517-529. ISSN 2367 - 7473

Драганова-Стойкова, Тамара (2017) Сравнителен анализ на географското образование в България, Хърватия, Македония и Сърбия. Сб. от Пета международна научна конференция „Балканите – език, история, култура”, Велико Търново, 23-24 октомври 2015 г. Ред. Кр. Мутафова. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2017, т. V, с. 476–488. ISSN 1314-4065

Драганова-Стойкова, Тамара (2017) Сравнителен анализ на обучението по география на страните в средното училище по детерминирани показатели и критерии в 11 европейски страни. Сб. от Годишна университетска научна конференция, Велико Търново, 1-2 юни 2017 г. Ред. И. Георгиева. Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2017, с. 184-198. ISSN 2367-7481

Драганова-Стойкова, Тамара (2019) Съдържание на реклама и елементи на търговска реклама в учебниците по география и икономика за задължителна подготовка V – IX клас. Сборник доклади от Годишна Университетска научна конференция 27 – 28 юни 2019 г., НВУ „В. Левски”, Научно направление „Педагогически и хуманитарни науки”, електронно издание, В. Търново, ИК на НВУ „Васил Левски”, с. 325 - 339, 2019. ISSN 2367-7481.

Драганова-Стойкова, Тамара (2016) Съдържателно-структурен анализ на учебник по география в Македония – III година гимназиално образование – избирателен предмет. Сб. от научна конференция „България, българите и Европа – мит, история и съвремие”, Велико Търново, 31.10.2014 г. Ред. Б. Борисов. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2016, т. IX, с. 246-272. ISBN 978-619-208-066-2

Драганова-Стойкова, Тамара (2014) Съдържателно-структурен анализ на учебник по география в Македония – първа година гимназиално образование. Сб. от юбилейна научна конференция 30 години Катедра „География” във Великотърновския Университет, Велико Търново, 28-29 ноември 2014 г. Ред. С. Дерменджиева, А. Дерменджиев, Р. Янков, П. Събева, Д. Симеонов, Г. Петров, П. Парашкевов, М. Дойков. Велико Търново: Издателство „ИВИС”, 2014, с. 365-375. ISBN 978-954-2968-96-2

Драганова-Стойкова, Тамара (2014) Съдържателно-структурен сравнителен анализ на дял „Политико-териториална подялба на света” в учебника по география в Македония и „География на страните” в учебника по география в България. Сб. от юбилейна научна конференция 30 години Катедра „География” във Великотърновския Университет, Велико Търново, 28-29 ноември 2014 г. Ред. С. Дерменджиева, А. Дерменджиев, Р. Янков, П. Събева, Д. Симеонов, Г. Петров, П. Парашкевов, М. Дойков. Велико Търново: Издателство „ИВИС”, 2014, с. 376-388. ISBN 978-954-2968-96-2

Драганова-Стойкова, Тамара (2005) Със знака на Слънцето. - ЕКОСВЯТ, 2005, бр. 4/година ІV, с. 28. Print ISSN 1312-0298

Драганова-Стойкова, Тамара (2010) Три поредни години ученици от Хуманитарна гимназия участват в конкурс на Фондация „ЕВРИКА” – „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството. - В: Юбилеен сборник 130 години Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий”. Велико Търново: Издателство „Абагар”, 2010, с. 166-167. ISBN 978-954-427-885-4

Драганова-Стойкова, Тамара (2010) Ученици от Хуманитарна гимназия грабнаха втора награда от ІІІ Международен и ХІV Национален фестивал на любителските филми - Шумен 2008 г. - В: Юбилеен сборник 130 години Хуманитарна гимназия "Св. св. Кирил и Методий". Велико Търново: Издателство „Абагар”, 2010, с. 159–160. ISBN 978-954-427-885-4

Драганова-Стойкова, Тамара (2017) Училищното географско образование в Гърция и България – сравнителни ракурси - задължителна подготовка. – In: International journal KNOWLEDGE from XIV-th International scientific conference „The power of knowledge”, Institute of Knowledge Management, Scientific Papers, Education and Social Sciences, Agia Triada, 29.09.-01.10.2017 г. 2017, UDK 37, Vol. 19.1, pp. 279 – 284. ISSN 2545 – 4439 (printed). ISSN 1857 – 923X (e-version). Online ISSN < https://www.researchgate.net/profile/Venelin_Terziev/publication/320024950_INFLUENCE_ON_THE_PROCESS_OF_DELEGATION_OF_POWERS/links/59c98cfe45851556e97a708b/INFLUENCE-ON-THE-PROCESS-OF-DELEGATION-OF-POWERS.pdf>

Драганова-Стойкова, Тамара (2016) Училищното географско образование във Федерация Босна и Херцеговина. Перспективи - Международен научен журнал, 2016, бр. 2 (8), с. 72-80. Print ISSN 2367-7708

Драганова-Стойкова, Тамара (2017) Училищното модулно обучение по география и обучението за страните в Република Турция. Сб. от Годишна университетска научна конференция, Велико Търново, 1-2 юни 2017 г. Ред. И. Георгиева. Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2017, с. 199-205. ISSN 2367-7481

Драганова-Стойкова, Тамара (2008) Форум театър - Модел за формиране на възпитателни нагласи у ученици, като отговорни бъдещи родители. - В: Отговорно родителство. Велико Търново: ИК „Знак 94”, 2008, с. 118-124. ISBN 978-954-8709-90-3

Драганова-Стойкова, Тамара (2006) Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий” и международен проект „Форум слънчеви училища”. - В: Годишник на Хуманитарна гимназия "Св. св. Кирил и Методий" гр. Велико Търново. Велико Търново: Издателство „Фабер”, 2006, с. 236-263. ISBN–10: 954-775-649-4, ISBN–13: 978-954-775-649-6

Драганова-Стойкова, Тамара (2008) Час на класа – място за себепознание. Eдин класов тренинг за търсене на пътища към самопознанието. Съвременни образователни технологии в основното училище, Научно-практическа конференция, Велико Търново. Ред. Цветанка Рашкова, Катина Илева. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2008, с. 52-56. ISBN 978-954-524-628-9

Здравкова, Боряна (2016) Възможности за социалнопедагогическа подкрепа на децата и учениците в образователна среда в контекста на Закона за предучилищното и училищното образование Педагогически алманах. Ред. В. Петрова. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, том ХХIV, кн. 2, с. 271-279. ISSN: 2367-9360 (Online) ISSN: 1310-358Х (Print)

Здравкова, Боряна (2007) Възможности за стимулиране професионалната ориентираност на учениците в условията на училищната среда (в съавторство) Приемственост и перспективи в развитието на педагогическата теория и практика.125 години предучилищно образование в България. Съст. Б. Ангелов, Здр. Лалчев. Ред.: М. Атанасова, Т. Дяков. София: Веда Словена-ЖГ, 2006, с.759-766, ISBN 954-8510-97-9, COBISS.BG-ID 1228087524

Здравкова, Боряна (2014) Готовност на социалните педагози за ефективна интеркултурна комуникация в професионалната практика (резултати от емпирично изследване) Чуждоезиковото обучение в контекста на интеркултурната комуникация. Ред. Св. Станчев. В. Търново: ИВИС, 2014, с. 135-141. ISBN 978-954-2968-77-1, COBISS.BG-ID 1267736292

Здравкова, Боряна (2016) Доброволчеството като форма на социално служение в съвременното общество Сборник доклади от заключителна научна конференция по проект „Социално служение в съвременното общество”, 2-4.10.2015 г. Ред. Св. Тутеков. В. Търново: ЛИБРА СКОРП, с. 117-124. ISBN 978-954-471-325-6, COBISS.BG-ID 1276797924

Здравкова, Боряна (2015) За необходимостта от длъжност „социален педагог” в училище Сборник доклади от Международна научна конференция „Педагогическото образование – традиции и съвременност”. Съст.: Р. Христова-Коцева. В. Търново: Ай анд Би, 2015, ISBN 978-619-7281-01-9, COBISS.BG-ID 1281978852

Здравкова, Боряна (2014) Изследване на нагласите и отношенията към етнокултурните различия на студенти - социални педагози Психология отношени в постнеклассической парадигме (Сборник статей). Ред. Яницкий, М.С. Белово – В. Търново, с. 95-109. ISBN 978-5-89070-947-9, ISBN 978-954-524-938-9

Здравкова, Боряна (2006) Индивидуалното договаряне - нова дидактическа технология за приобщаване към четене (в съавторство) Начално образование. 2006, година XLVI, № 3, с. 44-48. ISSN 0204-4951

Здравкова, Боряна (2013) Интеркултурната компетентност като научен проблем Втори научен семинар за докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. Ред.: Пл. Легкоступ, Б. Борисова, М. Иванова, В. Кутева-Цветкова. В. Търново: Фабер, с. 267-276. ISBN 978-954-400-985-4, COBISS.BG-ID 1261571556

Здравкова, Боряна (2010) Интеркултурната компетентност като фактор за професионалната реализация на социалния педагог Сборник от научна конференция с международно участие „25 години Педагогически факултет”. Ред. Р. Кузманова-Карталова. В. Търново, 2009, с. 200-205, ISBN 978-954-400-422-4, COBISS.BG-ID 1236540644

Здравкова, Боряна (2011) Интеркултурне перспективе у савременом образованом процесу (в съавторство) В: Васпитање за хуманое односе – проблеми и перспективе (Зборник радова). Ред. Р. Виденович. Издавачки центар, Универзитет у Нишу, 2011, с. 85-91. ISBN 978-86-7379-233-0

Здравкова, Боряна (2013) Междуинституционално взаимодействие при интеграция на деца мигранти (в съавторство) В.Търново: Фабер. 140 с. ISBN 978-954-400-980-9, COBISS.BG-ID 1261589988

Здравкова, Боряна (2010) Мястото на интеркултурното обучение в професионалното образование на студентите – бъдещи специалисти в социалната сфера Педагогически алманах. В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2010, кн. 1, с. 30-46. ISSN: 2367-9360 (Online) ISSN: 1310-358Х (Print)

Здравкова, Боряна (2016) Образователни аспекти на младежката политика в България в контекста на стратегията „Европа 2020” (в съавторство) Инновации в технологиях и образовании (Сборник статей), част 4. Ред. Л.И.Законнова. Белово – Велико Тырново, 2016, с. 371-374. ISBN 978-5-906888-04-4

Здравкова, Боряна (2014) Основни компетентности в социално-педагогическата практика Педагогика, година LXXXVI, кн. 1, с. 41-47. ISSN 0861-3982, COBISS.BG-ID 1119662308

Здравкова, Боряна (2014) Проблемът с отпадането на деца и ученици от образователната система Образованието на деца и младежи в променящия се свят. Съст. Св. Зашев, В. Търново: АИО, с. 41-47. ISBN 978-619-90162-1-3, COBISS.BG-ID 1266089956

Здравкова, Боряна (2011) Професионален профил на социалния работник в контекста на интеркултурната перспектива Научни трудове на Русенския университет. Ред. А. Смрикаров. 2011, Том 50, серия 6.2, с. 132-137. ISSN 1311-3321, COBISS.BG-ID 1121172452

Здравкова, Боряна (2012) Професионална компетентност в социално-педагогическата практика - измерения, изисквания и стандарти Диалог на педагогическите компетенции. Съст. О. Георгиева-Тенева и др., В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", с. 125-134. ISBN 978-954-524-839-9, COBISS.BG-ID: 1246143972

Здравкова, Боряна (2015) Професионална компетентност на социалния педагог – нормативи, теория и практика В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 210 с. ISBN 978-619-208-005-1, COBISS.BG-ID 1273400804

Здравкова, Боряна (2015) Професионална компетентност на социалния педагог. - В: Социална педагогика. Теоретични основи (Избрани лекции) В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, с. 227-275, ISBN 978-954-524-997-6, COBISS.BG-ID 1273705956

Здравкова, Боряна (2016) Професионални взаимодействия в процеса на приобщаващо образование на деца и ученици от уязвими групи Сборник доклади от Международна научна конференция „Педагогическото образование – традиции и съвременност”. Ред.: Р. Христова-Коцева. В. Търново: Ай анд Би, 2016, с. 30-36, ISSN 2534-9317, COBISS.BG-ID 1288420836

Здравкова, Боряна (2015) Ръководство за практическо обучение по социална педагогика. (В помощ на студентите от специалност „Социална педагогика” във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”) В. Търново: Ай анд Би, 117 с. ISBN 978-954-9689-90-7, COBISS.BG-ID 1276904420

Здравкова, Боряна (2016) Семейството и бракът в представите на младите хора в България (в съавторство) Инновации в технологиях и образовании (Сборник статей), част 4. Ред. Л.И.Законнова. Белово – Велико Тырново, 2016, с. 374-379. ISBN 978-5-906888-04-4

Здравкова, Боряна (2015) Социалнопедагогическа работа в училище – състояние и перспективи за развитие Педагогически алманах. Ред. В. Петрова. В. Търново: УИ. „Св. св. Кирил и Методий”, том XXIII, кн. 2, с. 311-33. ISSN: 2367-9360 (Online) ISSN: 1310-358Х (Print)

Здравкова, Боряна (2015) Социалнопедагогическа работа с деца, отпадащи от образователните институции Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция „30 години Педагогически факултет”. Ред. Р. Кузманова-Карталова. В. Търново: Фабер, с. 142-147. ISBN 978-619-00-0352-6, COBISS.BG-ID 1274247140

Здравкова, Боряна (2015) Съвременната етнопедагогика – функции и перспективи за развитие Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция „50 години ВТУ". Ред.: Р. Кузманова-Карталова, Р. Христова, Г. Бонева. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, с. 393-397. ISBN 978-619-208-001-3, COBISS.BG-ID 1274917860

Здравкова, Боряна (2013) Съвременни методи в практическото обучение на студентите – социални педагози Първи научен семинар за докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. Ред.: Пл. Легкоступ, Б. Борисова, М. Иванова, В. Кутева-Цветкова. В. Търново: Фабер, с. 536-544. ISBN 978-954-400-957-1, COBISS.BG-ID1261571300

Здравкова, Боряна (2008) Училището и социално-педагогическите институции – партньори в грижата за подрастващите (в съавторство) Науковий вісник Бердянського державного педагогічного університету (Гуманітарні науки). Ред.: В.В.Крижко, К.О.Баханов, В.И.Гусин и др. Бердянськ: БДПУ, 2008, №1, с. 189-194. ISBN 978-966-7828-49-3

Здравкова, Боряна (2013) Формиране на интеркултурна компетентност у студентите - социални педагози в професионално-практическото обучение (автореферат на дисертация за присъждане на ОНС "доктор") В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий"

Здравкова, Боряна (2015) Ценности и профессиональная этика социального педагога Инновации в технологиях и образовании (Сборник статей). Ред. Блюменштейн В. Ю. Белово – Велико Тырново, с. 54-58. ISBN 978-619-208-019-8

Златкова-Дончева, Катерина (2017) Mentoring at-risk youth - effects on aggression – London Review of Education and Science, Imperial College Press, 2017, 2 (22), p.424-433, ISSN: 1474-846X

Златкова-Дончева, Катерина (2017) Mentoring at-risk youth - impact upon anxiety of children at risk raised outside their family – Children & Schools, Oxford University Press, 2017, 4(2), p. 1187 – 1195. ISSN: 1532-8759

Златкова-Дончева, Катерина (2014) Взаимодействието „училище-семейство” при социалнопедагогическата подкрепа на деца в риск Сб. от Юбилейна международна научна конференция 30 години Педагогически Факултет, Велико Търново, 20 – 21 ноември, 2014, Ред. К. Рени Христова-Коцева. Велико Търново: Фабер, 2014, с.159-169, ISBN:978-619-00-0352-6.

Златкова-Дончева, Катерина (2018) Менторството и децата в риск Бургас: ЛИБРА СКОРП, 2018, 288 с., ISBN:978-954-471-438-3

Златкова-Дончева, Катерина (2018) Менторството като подход за неформална социалнопедагогическа подкрепа на деца в риск Антология Неформално образование. Съставител: С. Николаева. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2018, с. 646 - 656. ISBN 978-954-07-4375-2.

Златкова-Дончева, Катерина (2016) Механизми за социалнопедагогическа подкрепа на рискови групи деца Сб. от Научна конференция „Социалното служение в съвременното общество”, 02-04 октомври, 2015г. Троянски манастир, с участието на студенти, докторанти и преподаватели от Педагогически факултет и Православен богословски факултет Велико Търново, Ред. К. С. Тутеков: Либра – Скорп, 2016, с.156-178, ISBN 978-954-471-325-6.

Златкова-Дончева, Катерина (2014) Неправителствените организации като елемент от системата за социално-педагогическа подкрепа на деца в риск Сб. от Първа докторантска научна сесия, Велико Търново, 29.04.2014, Ред. К. Р. Христова-Коцева, електронен сборник, ВТУ, 2014, с. 4 – 13, ISBN 978-954-524-992-1. http://www.uni-vt.bg/res/1290/първа_доктор.pdf

Златкова-Дончева, Катерина (2017) Неуспяващите ученици – причини и фактори. Педагогически алманах, 2017, ВТУ, т. 25, кн. 1, с.84 – 92, ISSN: 2367-9360 (Online), ISSN: 1310-358Х (Print) инд. и реферирано в CEEOL, DRJI, ResearchBib, WorldCat, GIF, ROAD Directory, Electronic Journals Library, ESJI, SIS, Rootindexing, International Citation Index.

Златкова-Дончева, Катерина (2015) Социалните услуги и институции в България – утвърждаване, развитие и перспективи Сб. от Втора докторантска научна сесия, Велико Търново, 29.04.2015, Ред. К. Р. Христова-Коцева, електронен сборник, ВТУ, 2015, с. 4 – 17, ISBN 978-619-208-040-2. http://www.uni-vt.bg/res/1127/2ds.pdf

Златкова-Дончева, Катерина (2016) Социалнопедагогическа характеристика на деца в риск, отглеждани извън семейна среда Сб. от Трета докторантска научна сесия, Велико Търново, 21.04.2016, Ред. К. Р. Христова-Коцева, електронен сборник, ВТУ, 2016, с.55-70, ISBN 978-619-208-088-4 http://www.uni-vt.bg/res/1291/трета_ДС.pdf

Златкова-Дончева, Катерина (2014) Центърът за настаняване от семеен тип за деца и младежи в риск като елемент от системата за социалнопедагогическа подкрепа Педагогически алманах, ВТУ, кн. 2.с. 152-174, ISSN 1310-358X

Йорданова, Даниела (2013) Contemporary tendencies in teaching literacy the primary school-JOURNAL SCIENTIFIC AND APPLIED RESEARCH, 2013, Vol. 4, с. 178-183. ISSN 1314-6289. JOURNAL SCIENTIFIC AND APPLIED RESEARCH, Vol. 4, 2013. (с. 178-183). ISSN 1314-6289. Which is licensed in EBSCO, USA

Калейнска, Маргарита (2019) Potential of the gamified assessment in civic education Сб от Годишна университетска научна конференция 2019, Велико Търново, 27-28 юни 2019г. Ред. кол. Веселин Мадански и др. Велико Търново : Издателски комплекс на НВУ"Васил Левски". 2019, с. 203-209. ISSN 1314-1937. COBISS.BG-ID 1237830884

Калейнска, Маргарита (2019) Факторна обусловеност на въвеждането на нови методи на преподаване в българските училища Сб от Годишна университетска научна конференция 2019, Велико Търново, 27-28 юни 2019г., Ред. кол. Веселин Мадански и др. Велико Търново : Издателски комплекс на НВУ"Васил Левски". 2019, с. 210-216. ISSN 1314-1937. COBISS.BG-ID 1237830884

Караиванова, Петя (2012) Конакчиева, П. ИНТЕРАКЦИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛНОТО ПРОСТРАНСТВО ЧРЕЗ СЪВРЕМЕННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПРИРОДНИЯ СВЯТ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ДЕТСТВО. - Педагогически алманах на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, 2012, кн. 1, с. 33-48. ISSN 1310-358X. COBISS.BG-ID 1254943716 УДК 372.32 Педагогически алманах. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2012, кн. 1. с. 33 - 48. ISSN 1310-358X. COBISS.BG-ID 1254943716 УДК 372.32

Караиванова, Петя (2012) Конакчиева, П. Проблеми на педагогическото взаимодействие при възпитаване на субективно отношение към природата (сс. 354 – 365). В сб. „Дни на науката 2011”, Велико Търново: Фабер, 2012. ISSN 1314-2283. В сб. „Дни на науката 2011”, Велико Търново: Фабер, 2012. ISSN 1314-2283.

Караиванова, Петя (2013) Конакчиева, П. Проекции на концепцията за „устойчиво развитие” в предучилищното екологично образование. Сб. от научна конференция „Дни на науката 2012”, Велико Търново, 31 май 2012 г. Ред. проф. д-р Петко Ст. Петков, Велико Търново: Фабер, 2013, с. 262 – 270. ISSN 1314–2283. COBISS.BG-ID 1255989732 УДК 372.36.033 В сб. „Дни на науката 2012”, Велико Търново: Фабер, 2013. с. 262 – 270. ISSN 1314-2283. COBISS.BG-ID 1255989732 УДК 372.36.033

Караиванова, Петя (2010) Конакчиева, П. Формиране и развитие на междуличностни отношения в общността от връстници. Сб. от Научна конференция с международно участие „25 години Педагогически факултет”, Велико Търново, 6-7 ноември 2009 г. Ред. доц. д-р Розалия Кузманова-Карталова, Велико Търново: Фабер, 2010, с. 318–323. ISBN 978-954-400-422-4. COBISS.BG-ID 1236540644 УДК 37(497.2)(063) 378.4.096:37(497.216)(063) Сб. от Научна конференция с международно участие „25 години Педагогически факултет”, Велико Търново, 6-7 ноември 2009 г. Ред. доц. д-р Розалия Кузманова-Карталова, Велико Търново: Фабер, 2010, с. 318–323. ISBN 978-954-400-422-4.COBISS.BG-ID 1236540644 УДК 37(497.2)(063) 378.4.096:37(497.216)(063)

Киров, Данаил (2016) (2016) "АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ ПРИ УЧЕНИЦИ ОТ ЧАСТНО АМЕРИКАНСКО УЧИЛИЩЕ – ГР. ПАФОС, КИПЪР", А QUESTIONNAIRE SURVEY OF STUDENTS FROM PRIVET AMERICAN SCHOOL – PHAPHOS, CYPRUS МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ПЕДАГОГИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ – ТРАДИЦИИ И СЪВРЕМЕННОСТ“ 17 – 18 ноември 2017 г., Велико Търново // International scientific conference "Pedagogical education - tradition and modernity", University of Veliko Turnovo, 2017

Киров, Данаил (2017) (2017) "КОНСТАТИРАНЕ НА ФИЗИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА 10-11 ГОДИШНИ МОМИЧЕТА ТРЕНИРАЩИ БАСКЕТБОЛ В БАСКЕТБОЛЕН КЛУБ „АТЛАНТАС – БАСКЕТБОЛНА АКАДЕМИЯ“ - ГР. ПАФОС, КИПЪР" // REPORT OF PHYSICAL DEVELOPMENT AT 10-11 YEARS OLD GIRLS PRACTISING BASKETBALL AT “ATLANTAS - BASKETBALL ACADEMY” - PAFOS, CYPRUS МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ – ТРАДИЦИИ И СЪВРЕМЕННОСТ, 17 – 18 ноември 2017 г., Велико Търново, // International scientific conference "Pedagogical education - tradition and modernity", University of Veliko Turnovo, 2017

Кузманова-Карталова, Розалия (2018) Менторството като подход за неформална социалнопедагогическа подкрепа на деца в риск Педагогика, 2018, XC(7), с. 887 - 898. ISSN 1314 – 8540 (Online) ISSN 0861 – 3982 (Print). Web of Science: Emerging Sources Citation Index, European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS), Central and Eastern European Online Library (CEEOL), EBSCOhost Research Databases, Google Scholar, Primo (Ex Libris), Summon (ProQuest).

Кузманова-Карталова, Розалия (2009) School and Family as Partners In: The 2009 Asian-Pacific Forum on Sociology of Education: Social Change and Educational Reform. Conference Proceedings. Taiwan, 2009. pp. E-3-4.

Кузманова-Карталова, Розалия (2013) The impact of divorce in families living in poverty on children’s attitudes to school Сб. от VI международная научная конференция "Иновации в технологиях и образовании", Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева, Белово, Русия, Университет „Св. Кирилла и Св. Мефодия”, Велико Тырново, Болгария, Филиал КузГТУ в г. Белово, Администрация г. Белово, ОАО „Белон”, Белово, 17 - 18 мая 2013 г. Ред. В. Ю. Блюменштейн и др. Белово: Изд-во филиала КузГТУ в г. Белово, Россия; Изд-во ун-та "Св. Кирилла и Св. Мефодия", Велико Тырново, Болгария, 2013, часть 4, с. 52 – 55. ISBN 978-5-89070-921-9 ISBN 978-954-524-915-0

Кузманова-Карталова, Розалия (2011) Арттераприја као начин јачање функције породице Сб. от Научни скуп са мећународним учешћем "Васпитање за хумане односе. Проблеми и перспективе". Зборник радова, Университет у Нишу, Филозофски факултет, Србиjе, 17 - 18 септембра 2010 г. Гл. и отг. уредник Р. Виденовић. Ниш: Издавачки центар Филозофски факултет, 2011, с. 393 – 400. ISBN 078-86-7379-233-0

Кузманова-Карталова, Розалия (2010) Арттераприја као начин јачање функције породице Зборник реzimea Naucni skup za medunarodnim ucascem "Vaspitanje za humane odnose - problemi i perspektive", Univerzitet u Nisu, Filozofski fakultet, Србиje, 17 - 18 septembar 2010, Urednici M. Matejic, B. Jevtic, J. Petrovic. Nish: Centar za pedagoska istrazivanja, Departmant za pedagogiju, 2010, с. 113 – 114. ISBN 978-86-7379-197-5

Кузманова-Карталова, Розалия (2012) Аспекти на проблема за социално-педагогическото подпомагане на семейства с деца в риск Педагогически алманах, 2011, (19)2, с. 7 – 18. ISSN 1310-358X COBISS.BG-ID 1287123940

Кузманова-Карталова, Розалия (2009) Аспекти на социалната работа със семейства в България и в света Педагогика, 2009, XIX(9-10), с. 71 - 85. ISSN 0861-3982 COBISS.BG-ID 1183740388

Кузманова-Карталова, Розалия (2004) Бедността в семейството и общуването “родители - деца” Педагогически алманах, 10(1-2), с. 15 - 23. ISBN 1310-358X

Кузманова-Карталова, Розалия (2005) Бедността и децата Обществено възпитание, 2005, XXXXIV(1), с. 50 - 56. ISSN 0204-8515

Кузманова-Карталова, Розалия (2006) Бедността и децата. Социално-педагогически анализ В. Търново: Фабер, 2006, 318 с. ISBN-10 954-775-646-X ISBN-13 978-954-775-646-5

Кузманова-Карталова, Розалия (2001) Бедността и жизнените ориентации при децата в средна училищна възраст В: Трудове на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”. Ред. Ил. Стойков и др. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 1994, т. 6(4). с. 89 - 112. ISSN 0204 – 6369 COBISS.BG-ID 1177172964

Кузманова-Карталова, Розалия (2008) Бежанският проблем и децата – социално-педагогически анализ Педагогически алманах, 2006, 14(1-2), с. 32 - 48. ISSN 1310-358X

Кузманова-Карталова, Розалия (2004) Безработицата в семейството и социалната адаптивност на децата Сб. от Международен военно-научен форум, Факултет "Общовойскови", НВУ "Васил Левски", Велико Търново, 24 - 25 ноември 2004 г. В. Търново: Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”, 2004, т. 1, с. 139 – 144. ISBN 954-753-033-X

Кузманова-Карталова, Розалия (2010) Взаимодействието „родители – деца” и възможностите на арт-терапията Сб. от Международна научна конференция "25-години Педагогически факултет", Велико Търново, 6 - 7 ноември 2009 г. Науч. ред. Р. Кузманова – Карталова. В. Търново: Фабер. 2010, с. 152 – 155. ISBN 978-954-400-422-4 COBISS.BG-ID 1236540644

Кузманова-Карталова, Розалия (2004) Влиянието на семейството върху мотивацията за учебна дейност на децата от начална училищна възраст Сб. от Юбилейна научна конференция с международно участие "Образование и изкуство", посветена на 20-годишнината от създаването на Педагогическия факултет на Шуменския университет и115-годишнината от предучилищното възпитание в град Шумен, Шумен, 14 - 15 май 2004 г. Ред. Ан. Анастасия - Вукова, Д. Игнатовски, Ян. Тоцева. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2004, т. 2, с. 98 – 101. ISBN 954-577-216-6

Кузманова-Карталова, Розалия (2013) Влиянието на семейството върху мотивацията за учебна дейност на децата от предучилищна възраст Сб. от Шеста национална конференция по предучилищно образование "Водим бъдещето за ръка", МОМН. Регионален инспекторат по образованието, Варна, 21 - 23 април 2013 г. Варна: Славена, 2013, с. 91 – 93. ISBN 978-954-579-971-6

Кузманова-Карталова, Розалия (2011) Възможности за интегриране на деца – мигранти чрез средствата на изобразителната дейност Сб. от Научна конференция РУ&СУ'11 "Научни трудове", Педагогика и психология, История етнология и фолклор, Русе, 28 - 29 октомври 2011 г. Ред. А. Смрикаров и др. Русе: Издателски център при РУ „Ангел Кънчев”, 2011, т. 50, серия 6.2. Педагогика и психология, История етнология и фолклор, с. 161 – 165. ISSN 1311-3321

Кузманова-Карталова, Розалия (2005) Възможности за овладяване на проблема с детската порнография Образование, 2005, (5), с. 48 – 63. ISSN 0861475X

Кузманова-Карталова, Розалия (2008) Възможности за стимулиране на личностната идентичност в условията на мултикултурна среда В: Науковий вісник Бердянського державного педагогічного університету (Гуманітарні науки). Ред. В.В.Крижко, К.О.Баханов, В.И.Гусин и др. Бердянськ: БДПУ, 2008, (1), с. 40 – 44. ISBN 978-966-7828-49-3

Кузманова-Карталова, Розалия (2011) Възможности за стимулиране на личностната идентичност на децата в условията на училищната среда В: Обучението като път към образованието. Сборник с материали по случай 60-годишнината на проф. дпн Пламен Радев. Науч. ред. Кр. Танева. Пловдив: Университетско издателство „П. Хилендарски”, 2011, с. 83 – 88. ISBN 978-954-423-667-0

Кузманова-Карталова, Розалия (2008) Възможности за стимулиране на професионалната ориентираност на учениците в условията на училищната среда Сб. от Петата есенна научна конференция на Факултета по начална и предучилищна педагогика "Приемственост и перспективи в развитието на педагогическата теория и практика.125 години предучилищно образование в България", Китен, 05-08 септември 2007. Съст. Б. Ангелов, Здр. Лалчев. Ред.: М. Атанасова, Т. Дяков. София: Веда Словена-ЖГ, 2008, с.759-766, ISBN 978-954-8846-02-8 COBISS.BG-ID 1228088036

Кузманова-Карталова, Розалия (2007) Глобализация и социално-педагогическа дейност Сб. от Юбилейна научна конференция "Образованието в глобализиращия се свят", посветена на 20 години Педагогически факултет, Велико Търново, 15 - 16 октомври 2004. Науч. ред. Пл. Легкоступ и др. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”. 2007, ч.1, с. 250 – 253. ISBN 978-954-524-608-1

Кузманова-Карталова, Розалия (2013) Дейности и роли на социалния педагог в социалнопедагогическата работа Сб. от Научна конференция „Актуални проблеми на сигурността”, Велико Търново, 16 - 18 октомври 2013 г. Техн. ред. Ив. Георгиева. В. Търново: Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”, 2013, т. 5, с.157 - 163. ISBN 978-954-753-200-7

Кузманова-Карталова, Розалия (2005) Детският труд. Проблеми, интервенции, иновации. Социално-педагогически анализ В. Търново: Фабер, 2005, 310 с. ISBN 954-775-526-9

Кузманова-Карталова, Розалия (2014) Деца в риск – причини, диагностика, повлияване В: Савремене тенденциjе у наставним и ваннаставним активностима на учитељским (педагошким) факултетима“, Главни и одговорни уредник С. Денић. Ред. Ст. Смиљковић, Р. Кузманова - Карталова и др. Врање: Учитељски факултет, 2014, с. 426 – 433. ISBN 978-86-6301-011-6

Кузманова-Карталова, Розалия (2014) Децата в риск в епохата на глобализация Сб. от I Международная научно-практическая конференция "Психология отношений в постнеклассической парадигме", Белово, Русия,1 - 15 декабря 2013 г. Ред. М. С. Яницкий, Р. Й. Кузманова - Карталова и др. Белово: Изд-во филиала КузГТУ, Россия, Велико Тырново: Изд-во у-та "Св. Кирилла и Св. Мефодия", Болгария, 2014, с.109 - 115. ISBN 978-5-89070-947-9 ISBN 978-954-524-938-9

Кузманова-Карталова, Розалия (2005) Децата на улицата Педагогически алманах, 2003, 11(1-2), с. 31 - 43. ISSN 1310-358X

Кузманова-Карталова, Розалия (2011) Електронна публикация на лекционен курс „Работа с деца в риск” за магистърска програма „Образование в извънучилищна среда” сайт ВТУ

Кузманова-Карталова, Розалия (2013) Елементи и равнища на социалнопедагогическата работа Сб. от Научна конференция „Актуални проблеми на сигурността”, Велико Търново, 16 - 18 октомври 2013 г. Техн. ред. Ив. Георгиева. В. Търново: Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”, 2013, т. 5, с.164 - 171. ISBN 978-954-753-200-7

Кузманова-Карталова, Розалия (2018) За автора и труда В: Менторството и децата в риск. Златкова - Дончева, К., Либра Скорп, 2018, с. 7 - 9. ISBN 978-954-471-438-3

Кузманова-Карталова, Розалия (2013) Институционална и нормативна рамка на социалната работа с деца в риск Педагогически алманах, 2012, 20(1), с. 17 - 32. ISSN 1310-358X COBISS.BG-ID 1254943204

Кузманова-Карталова, Розалия (2013) История на Педагогическия факултет (1984 – 2012) В. Търново: Фабер, 2013, 248 с. ISBN 978-619-00-0004-4 COBISS.BG-ID 1266220260

Кузманова-Карталова, Розалия (2005) Как да върнем децата в училище Обществено възпитание, 2005, XXXXIV(3), с. 28 - 35. ISSN 0204-8515

Кузманова-Карталова, Розалия (2004) Към проблема за ролята на семейството за адаптацията на 5-7 годишните деца от подготвителната предучилищна група към учебна дейност Сб. от Теоретико-практическа конференция "Съвременни предизвикателства на прага детска градина – училище", Велико Търново, 25 - 26 март 2004. В. Търново: Слово, 2004, с. 86 – 92. ISBN 954-439-803-1

Кузманова-Карталова, Розалия (2013) Междуинституционално взаимодействие за интегриране на деца-мигранти В. Търново: Фабер. 2013, 140 с. ISBN 978-954-400-980-9

Кузманова-Карталова, Розалия (2018) Менторството като подход за неформална социалнопедагогическа подкрепа на деца в риск В: Антология Неформално образование. Науч. ред. С. Николаева, В. Гюрова и др. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2018, с. 646 - 656. ISBN 987-954-07-4375-2 ISBN 978-954-07-4375-2. COBISS.BG-ID 1287135716

Кузманова-Карталова, Розалия (2008) Методически насоки за организиране на модулни обучения при работата на педагогическия съветник Сб. от Научно-практическа конференция "Съвременни образователни технологии в основното училище", Велико Търново, 11 май 2006 г. Съст. Р. Кузманова – Карталова, П. Костова, А. Кръстева. Ред. Цв. Рашкова. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2008, с. 140 – 145. ISBN 978-954-524-628-9

Кузманова-Карталова, Розалия (2007) Миграцията и каналджийството като социално-педагогически проблеми Педагогически алманах, 2005, 13(1-2), с. 97 – 107. ISSN 1310-358X

Кузманова-Карталова, Розалия (2013) Наръчник за студентите – социални педагози за работа по проект: Междуинституционално взаимодействие при интеграция на деца – имигранти София: Е Принт. 2013, 99 с. ISBN 978-619-90102-6-6

Кузманова-Карталова, Розалия (2003) Непълната семейна структура като фактор за неравностойно социално положение при децата Сб. от Научна конференция РУ-СУ’03 "Научни трудове на Русенски университет", Русе, 31 октомври 01 ноември 2003 г. Ред. Ан. Смрикаров и др. Русе: Издателски център при РУ „Ангел Кънчев”, 2003, т. 40, серия 10.1, Педагогика, психология и история, с. 159 - 164. ISSN 1311-3321

Кузманова-Карталова, Розалия (2004) Неравностойното социално положение и образователните компетенции на децата Педагогика, 2004, XIV(10), с. 11 – 32. ISSN 0861 – 3982

Кузманова-Карталова, Розалия (2012) Някои социално-педагогически характеристики на децата в риск В: Диалог на педагогическите компетенции. 130 години от създаването на Педагогическото училище във Враца. Съст. Ог. Тенева, М. Михова, С. Дерменджиева. Ред. Цв. Рашкова. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2012, с. 83 – 109. ISBN 978-954-524-839-9 COBISS.BG-ID 1246143972

Кузманова-Карталова, Розалия (2005) Някои характеристики на професията “социален педагог” Посоки, 2005, VII(XLXII)(2), с. 19 – 29. ISSN 1310 – 8751

Кузманова-Карталова, Розалия (2004) Особености на деца, склонни към насилие Обществено възпитание, 2004, XXXXIII(2), с. 4 - 13. ISSN 0204-8515

Кузманова-Карталова, Розалия (2018) Отзив В: Юбилеен сборник в чест на 70-годишнината на проф. д-р Емилия Василева "Детето и педагогиката". Съст. Я. Рашева - Мерджанова, Ил. Петкова, М. Косева. София: Просвета - София АД, 2018, с. 467. ISBN 978-954-01-3806-0

Кузманова-Карталова, Розалия (2013) Относно научния статут на социалнопедагогическата работа Сб. от Научна конференция „Актуални проблеми на сигурността”, Велико Търново, 16 - 18 октомври 2013 г. Техн. ред. Ив. Георгиева. В. Търново: Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”, 2013, т. 5, с.146 - 156. ISBN 978-954-753-200-7

Кузманова-Карталова, Розалия (2012) Относно някои аспекти на социално-педагогическата работа със семейства на зависими от наркотични вещества Сб. от Юбилейната научна конференция по повод 10 години от създаването на НВУ „Васил Левски”, Велико Търново, 14 - 15 юни 2012 г. Техн. ред. Ив. Георгиева. В. Търново: Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”, 2012, т. 10, с. 99 – 105. ISBN 978-954-753-095-9

Кузманова-Карталова, Розалия (2010) Относно някои методически подходи в социалнопедагогическата работа Сб. от Годишната университетска научна конференция на НВУ „Васил Левски”, Велико Търново, 30 септември - 1 октомври 2010 г. Техн. ред. Ив. Георгиева. В. Търново: Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”, 2010, т. 10, с. 69 – 79. ISSN 1314-1937

Кузманова-Карталова, Розалия (2013) Относно целите на социалната работа Сб. от Годишна университетска научна конференция на Националния военен университет „Васил Левски”. Научно направление "Педагогически и хуманитарни науки", Велико Търново, 27 - 28 юни 2013 г. Техн. ред. Ив. Георгиева. В. Търново: Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”, 2013, т. 2, с. 212 - 219. ISSN 1314-1937

Кузманова-Карталова, Розалия (2018) Отсутствие друзей у детей как социально-педагогическая проблема Нaучные вести. Международый научный журнал, 2018, (4), с.147 - 156. ISSN 2619 - 1245

Кузманова-Карталова, Розалия (2013) Педагогическият факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” празнува своята тридесетгодишнина Педагогика, 2013, LXXXV(9), с. 1302 – 1313. ISSN 0861 – 3982 COBISS.BG-ID 1261096164

Кузманова-Карталова, Розалия (2011) Педагогическият факултет отпразнува своята 25-годишнина Педагогически алманах, 2011, (18)1, с. 155 - 159. ISSN 1310-358X

Кузманова-Карталова, Розалия (2004) Подготвителната предучилищна група като предизвикателство към мотивацията на 5-7 годишните деца Сб. от Теоретико-практическа конференция "Съвременни предизвикателства на прага детска градина – училище", Велико Търново, 25 - 26 март 2004. В. Търново: Слово, 2004, с. 52 – 57. ISBN 954-439-803-1

Кузманова-Карталова, Розалия (2006) Превенция на рисковото поведение на юношите в социално-педагогическа среда В. Търново: Фабер, 2006, 300 с. ISBN-10 954-775-563-3 ISBN-13 978-954-775-563-5

Кузманова-Карталова, Розалия (2012) Превенция на употребата на наркотични вещества от децата – институционални и нормативни механизми Сб. от Научна конференция "Актуални проблеми на защитата на населението и инфраструктурата", Велико Търново, 25 - 26 октомври 2012 г. Техн. ред. Ив. Георгиева. В. Търново: Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”, 2012, т. 1, с. 212 – 223. ISBN 978-954-753-104-8

Кузманова-Карталова, Розалия (2004) Предизвикателствата на прехода: от образование за всички към образование за всекиго Педагогически алманах, 2002, 10(3-4), с. 179 - 182. ISSN 1310-358X

Кузманова-Карталова, Розалия (2005) Проблемът за детския труд в условията на развитото общество Сб. от Научна конференция "СУБ и развитието на науката и висшето образование", Велико Търново, 13 ноември 2004 г. Отг. ред. Ив. Харалампиев. В. Търново: Фабер, 2005, т. 1, с. 304 – 315. ISBN 954-775-514-5

Кузманова-Карталова, Розалия (2004) Проблемът за личностната тревожност при деца в неравностойно социално положение Сб. от Международен военно-научен форум, Факултет "Общовойскови", НВУ "Васил Левски", Велико Търново, 24 - 25 ноември 2004 г. В. Търново: Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”, 2004, т. 1, с. 153 – 161. ISBN 954-753-033-X

Кузманова-Карталова, Розалия (2004) Проекции на безработицата във взаимоотношенията “родители - деца” Сб. от Юбилейна научна конференция с международно участие "Образование и изкуство", посветена на 20-годишнината от създаването на Педагогическия факултет на Шуменския университет и115-годишнината от предучилищното възпитание в град Шумен, Шумен, 14 - 15 май 2004 г. Ред. Ан. Анастасия - Вукова, Д. Игнатовски, Ян. Тоцева. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2004, т. 2, с. 102 – 109. ISBN 954-577-216-6

Кузманова-Карталова, Розалия (2004) Проекции на фактори от социалната среда върху семейството за формиране на асоциално поведение при децата Сб. от Научна конференция с международно участие "Стара Загора 2004", Стара Загора, 3 - 4 юни 2004 г. Ред. Ан. Колева и др. Стара Загора: Съюз на учените – Ст. Загора, 2004, т. 7 Педагогически науки, с. 109 – 115. ISBN 954-9329-15-1 (т.7)

Кузманова-Карталова, Розалия (2001) Проекцията на бедността върху ценностните ориентации на децата в средна училищна възраст Сб. от V-та международна научна конференция "Общества в преход – теория и практика", Велико Търново, 11 - 13 май 2000 г. Съст. Т. Калейнска. Информационно-документационен център на Съвета на Европа - В. Търново, В. Търново: Церебрум, 2001, с. 309 – 318. ISBN 954-90635-6-9

Кузманова-Карталова, Розалия (2009) Произведенията на религиозното изкуство и учениците в неравностойно социално положение В: Protivurecnosti socijalizasile mladih I uloga obrazovanja u afirmaciji vrednosti culture mira. Prer. L. Milosavljevic, N. Jovanovic, Dr. Stjepanovic – Zaharijevski. Nis: Filozofski fakultet, Centar za socioloska istrazivanja, 2009, с. 429 – 438. ISBN 978-86-7379-179-1

Кузманова-Карталова, Розалия (2005) Просията при децата като социално-педагогически проблем Сб. от Майски четения "Дни на науката’2005", Велико Търново, 21 май 2005 г. Отг. ред. Ив. Харалампиев. В. Търново: Фабер, 2005, с. 226 – 233. ISBN 10: 954-775-560-9 ISBN 13: 978-954-775-560-4

Кузманова-Карталова, Розалия (2008) Проучване потребностите на учениците - предпоставка за ефективна социално-педагогическа интервенция Сб. от Научно-практическа конференция "Съвременни образователни технологии в основното училище", Велико Търново, 11 май 2006 г. Съст. Р. Кузманова – Карталова, П. Костова, А. Кръстева. Ред. Цв. Рашкова. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2008, с. 130 – 139. ISBN 978-954-524-628-9

Кузманова-Карталова, Розалия (2005) Професията “социален педагог” като необходимост и предизвикателство Сб. от Научна конференция "СУБ и развитието на науката и висшето образование", Велико Търново, 13 ноември 2004 г. Отг. ред. Ив. Харалампиев. В. Търново: Фабер, 2005, т.1, с. 292 – 303. ISBN 954-775-514-5

Кузманова-Карталова, Розалия (2007) Разрешаването на проблема с бедността - ключов фактор за европейско членство Сб. от Майски четения "Дни на науката’2006", Велико Търново, май 2006. Отг. ред. Ив. Харалампиев. В. Търново: Фабер, 2007, с. 14 – 26. ISBN 978-954-775-727-1

Кузманова-Карталова, Розалия (2010) Рисковото общество или обществото в риск и ролята на семейната система Сб. от Годишната университетска научна конференция на НВУ „Васил Левски”, Велико Търново, 30 септември - 1 октомври 2010 г. Техн. ред. Ив. Георгиева. В. Търново: Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”, 2010, т. 10, с. 63 – 68. ISSN 1314-1937

Кузманова-Карталова, Розалия (2000) Родители и деца в “социално-токсична” среда Обществено възпитание,2000, XXXIX(4), с. 38 - 42. ISSN 0204-8515

Кузманова-Карталова, Розалия (2004) Ролята на семейството за формиране на образователните ценности при децата Сб. от Научна конференция "България и Европа - традиции и съвременност", Велико Търново, 7 ноември 2003 г. Ред. Ив. Харалампиев. В. Търново: Фабер, 2004, с. 183 - 195. ISBN 954-775-331-2

Кузманова-Карталова, Розалия (2014) Ролята на социалния педагог за развиване на личностната устойчивост на децата в условията на интеркултурна среда Сб. от Национална научно-практическа конференция „Интеркултурното образование като средство за намаляване отпадането на ромските деца от училище“, Велико Търново, 25 - 26 юни 2013 г. Ред. М. Делинешева. Съст. Т. Крумова и др. София: АРС МАГНА, 2014, с. 18 – 22. ISBN 978-954-92632-7-5

Кузманова-Карталова, Розалия (2005) Сексуалната експлоатация на деца като социално-педагогически проблем Педагогика, 2005, XV(7), с. 70 – 93. ISSN 0861 – 3982

Кузманова-Карталова, Розалия (2005) Сексуалният туризъм Обществено възпитание, 2005, XXXXIV(4), с. 13 - 17. ISSN 0204-8515

Кузманова-Карталова, Розалия (2013) Семейната среда и асоциалното поведение при децата Сб. от Годишна университетска научна конференция на Националния военен университет „Васил Левски”. Научно направление "Педагогически и хуманитарни науки", Велико Търново, 27 - 28 юни 2013 г. Техн. ред. Ив. Георгиева. В. Търново: Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”, 2013, т. 2, с. 227 - 234. ISSN 1314-1937

Кузманова-Карталова, Розалия (2012) Семейството и детето в диалог и ролята на социалния педагог за утвърждаване на семейната идентичност Сб. от Научна конференция "Актуални проблеми на защитата на населението и инфраструктурата", Велико Търново, 25 - 26 октомври 2012 г. Техн. ред. Ив. Георгиева. В. Търново: Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”, 2012, т. 1, с. 199 – 205. ISBN 978-954-753-104-8

Кузманова-Карталова, Розалия (2013) Социалнo-педагогическа работа с деца, зависими от наркотични вещества Сб. от Майски четения "Дни на науката '2012", посветен на 250-годишнината на Паисиевата история, Велико Търново, 31 май 2012 г. Отг. ред. П. Петков. В. Търново: Фабер, 2013, с. 95 – 104. ISSN 1314-2283 COBISS.BG-ID 1255943652

Кузманова-Карталова, Розалия (2012) Социална работа с деца, въвлечени във въоръжени конфликти Сб. от Юбилейната научна конференция по повод 10 години от създаването на НВУ „Васил Левски”, Велико Търново, 14 - 15 юни 2012 г. Техн. ред. Ив. Георгиева. В. Търново: Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”, 2012, т. 10, с. 91 – 98. ISBN 978-954-753-095-9

Кузманова-Карталова, Розалия (2002) Социалната педагогика - минало, настояще и бъдеще Сб. от Първа университетска конференция по социална педагогика и социални дейности, Китен, 17 - 21 юни 2002. София: СУ „Св. Кл. Охридски” (5 с. CD - R).

Кузманова-Карталова, Розалия (2013) Социалната работа със семейства – актуалност и измерения Сб. от Годишна университетска научна конференция на Националния военен университет „Васил Левски”. Научно направление "Педагогически и хуманитарни науки", Велико Търново, 27 - 28 юни 2013 г. Техн. ред. Ив. Георгиева. В. Търново: Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”, 2013, т. 2, с. 220 - 226. ISSN 1314-1937

Кузманова-Карталова, Розалия (2004) Социалният педагог в полето на междуинституционално взаимодействие Сб. от Юбилейна научна конференция "Образованието в глобализиращия се свят", посветена на 20 години Педагогически факултет, Велико Търново, 15 - 16 октомври 2004. Науч. ред. Пл. Легкоступ и др. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2007, ч.1, с. 246 – 250. ISBN 978-954-524-608-1

Кузманова-Карталова, Розалия (2006) Социалният педагог и учителят - партньори при личностното изграждане на ученика Педагогически алманах, 2004, 12(1-2), с. 7 - 16. ISSN 1310-358X

Кузманова-Карталова, Розалия (2011) Социално-педагогическа компетентност за работа с деца – мигранти Сб. от Научна конференция РУ&СУ'11, "Научни трудове" Педагогика и психология, История етнология и фолклор, Русе, 28 - 29 октомври 2011 г. Ред. А. Смрикаров и др. Русе: Издателски център при РУ „Ангел Кънчев”, 2011, т. 50, серия 6.2. Педагогика и психология, История етнология и фолклор, с. 156 – 160. ISSN 1311-3321

Кузманова-Карталова, Розалия (2006) Социално-педагогическа подкрепа за бедни деца. Теоретични аспекти и методически насоки В. Търново: Фабер, 2006, 248 с. ISBN-10 954-775-642-7 ISBN-13 978-954-775-642-7

Кузманова-Карталова, Розалия (2012) Социалнопедагогическа работа при алкохолни зависимости Сб. от Научна конференция "Актуални проблеми на защитата на населението и инфраструктурата", Велико Търново, 25 - 26 октомври 2012 г. Техн. ред. Ив. Георгиева. В. Търново: Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”, 2012, т. 1, с. 206 – 211. ISBN 978-954-753-104-8

Кузманова-Карталова, Розалия (2019) Социалнопедагогическа работа при семейства и деца в риск София: Е Принт, 2019. 311 с. ISBN 978-619-90383-4-5

Кузманова-Карталова, Розалия (2013) Социалнопедагогическа работа с деца в риск В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2013, 247 с. ISBN 978-954-524-838-2 COBISS.BG-ID 1263494628

Кузманова-Карталова, Розалия (2015) Социалнопедагогическа работа с деца в риск чрез социално съпровождане Сб. от Юбилейна международна научна конференция „30 години Педагогически факултет", Велико Търново, 21 ноември 2014 г. Ред. Р. Кузманова - Карталова и др. Велико Търново: Фабер, 2015, с. 24 – 32. ISBN 978-619-00-0352-6 COBISS.BG-ID 1274247140

Кузманова-Карталова, Розалия (2011) Социалнопедагогическа работа с деца с изявени дарби Сб. от Майски четения "Дни на науката'2011", посветен на 100-годишнината от рождението на проф. Ал. Бурмов, Велико Търново, 27 май 2011 г. Отг. ред. П. Петков. В. Търново: Фабер, 2011, т. 1, с. 263 – 271. ISSN 1314-2283 COBISS.BG-ID 1248779748

Кузманова-Карталова, Розалия (2018) Социалнопедагогическа работа с деца с разведени родители Сб. от Международна научна конференция "Педагогическото образование - традиции и съвременност", Велико Търново, 16 -17 ноември 2018 г.

Кузманова-Карталова, Розалия (2017) Социалнопедагогическа работа с родители на деца в риск Сб. от Международна научна конференция "Педагогическото образование - традиции и съвременност", Велико Търново, 18 - 19 ноември 2016 г. Съст. Р. Христова - Коцева. Велико Търново: Ай анд Би, 2017, с. 6 - 14. ISSN 2534-9317

Кузманова-Карталова, Розалия (2013) Социалнопедагогическа работа със семейства София: Е Принт, 2013, 204 с. ISBN 978-619-90102-8-0 COBISS.BG-ID 1266752228

Кузманова-Карталова, Розалия (2015) Социалнопедагогическа работа със семейства при психо-социални травми Сб. от Международна научна конференция „Педагогическото образование – традиции и съвременност“, В. Търново, 20 - 21 ноември 2015 г. Съст. Р. Христова - Коцева. Велико Търново: Ай анд Би, 2015. ISBN 978-619-7281-01-9 COBISS.BG-ID 1281978852

Кузманова-Карталова, Розалия (2006) Социално-педагогическата работа в училище - мисия или необходимост В: Подготовка на учители и социални педагози в навечерието на Европейската интеграция. СУ “Св. Кл. Охридски”. София: Веда Словена, 2006.

Кузманова-Карталова, Розалия (2012) Социално-педагогическата работа и изкуството В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2012, 216 с. ISBN 978-954-524-835-1 COBISS.BG-ID 1245980644

Кузманова-Карталова, Розалия (2002) Социално-педагогически аспекти на проблема “бедност” Педагогически алманах,2000, 8(1-2), с. 17 - 34. ISBN 1310-358X COBISS.BG-ID 1158964196

Кузманова-Карталова, Розалия (2005) Социално-педагогически аспекти на проблема за детската проституция Сб. от Майски четения "Дни на науката’2005", Велико Търново, 21 май 2005 г. Отг. ред. Ив. Харалампиев. В. Търново: Фабер, 2005, с. 234 – 243. ISBN 10: 954-775-560-9 ISBN 13: 978-954-775-560-4

Кузманова-Карталова, Розалия (2012) Социално-педагогически аспекти на работата с деца в неравностойно социално положение чрез интеграция между изобразителното изкуство и развитието на речта Сб. от Научног скупа "Књижевност за децу и њена улога у васпитању и образовању деце предшколског узраста", Университет у Нишу, Учитељски факултет у Врању, Србиjе, 18 ноември 2011 г. Гл. и отг. уредник С. Денић. Врање: Учитељски факултет (Врање: Аурора), 2012, с. 163 - 173. ISBN 978-86-82695-92-9

Кузманова-Карталова, Розалия (2002) Социално-педагогически измерения на помощта за бедни деца Сб. от Първа университетска конференция по социална педагогика и социални дейности, Китен, 17 - 21 юни 2002. София: СУ „Св. Кл. Охридски” (5 с. CD - R).

Кузманова-Карталова, Розалия (2006) Социално-педагогически измерения на проблема “деца в неравностойно социално положение” В: Трудове на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”. Ред. М. Георгиева, В. Петрова и др. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2005, 9(4), с. 201 – 236. ISSN 0204 – 6369

Кузманова-Карталова, Розалия (2001) Социално-педагогически проекции на бедността върху ученика в средна училищна възраст София

Кузманова-Карталова, Розалия (2015) Социално-педагогически характеристики на семейства с деца в риск Сб. от Юбилейна международна научна конференция "50 години Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий” 1963 - 2013", Секция Педагогически факултет, Велико Търново, 10 май 2013 г. Ред. Р. Кузманова - Карталова и др. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2015, с. 281 – 286. ISBN 978-619-208-001-3 COBISS.BG-ID 1274917860

Кузманова-Карталова, Розалия (2011) Социално-педагогическо подпомагане за деца със специфични потребности В: Подадена ръка. В. Търново: Фабер, 2011, с. 57 – 86. ISBN 978-954-400-555-9

Кузманова-Карталова, Розалия (2013) Специфики на работата с двама клиенти при социалната работа със семейства Педагогика, 2013, LXXXV(9), с. 1350 – 1356. ISSN 0861 – 3982 COBISS.BG-ID 1261098468

Кузманова-Карталова, Розалия (2014) Специфики на триангулацията при социалната работа със семейства Сб. от Майски четения "Дни на науката '2013", посветен на 50-годишнината на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 23 май 2013 г. Отг. ред. П. Петков. В. Търново: Фабер, 2014, с. 222 – 233. ISSN 1314-2283 COBISS.BG-ID 1265901796

Кузманова-Карталова, Розалия (2014) Статус и роля на семейните граници при работата със семейства Сб. от Майски четения "Дни на науката '2013", посветен на 50-годишнината на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 23 май 2013 г. Отг. ред. П. Петков. В. Търново: Фабер, 2014, с. 234 – 242. ISSN 1314-2283 COBISS.BG-ID 1265918692

Кузманова-Карталова, Розалия (2009) Стремежът за изява, насилието в училище и арт-терапията В: Protivurecnosti socijalizasile mladih I uloga obrazovanja u afirmaciji vrednosti culture mira. Prer. L. Milosavljevic, N. Jovanovic, Dr. Stjepanovic – Zaharijevski. Nis: Filozofski fakultet, Centar za socioloska istrazivanja, 2009, с. 259 – 271. ISBN 978-86-7379-179-1

Кузманова-Карталова, Розалия (2005) Структурната характеристика на семейството като детерминанта при формиране личността на детето Сб. от Научна конференция по повод 40 години Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" "Педагогика и методика". Ред. Пл. Легкоступ, М. Георгиева, Ж. Карапенчев. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2005, с. 69 – 80. ISBN 954-524-454-2

Кузманова-Карталова, Розалия (2014) Същностни характеристики на социалнопедагогическата работа Педагогически алманах, 2013, 21(1), с. 101 – 122. Print ISSN 1310-358X. Online ISSN: 2367-9360 http://journals.uni-vt.bg/almanac/bul/vol21/iss1/8 COBISS.BG-ID 1261144292

Кузманова-Карталова, Розалия (2013) Теоретични и методически аспекти на социалнопедагогическата работа с деца в риск София: Е Принт, 2013, 539 с. ISBN 978-954-90102-7-3 COBISS.BG-ID 1266749668

Кузманова-Карталова, Розалия (2013) Теоретични основи и методически подходи в социалнопедагогическата работа София: Е Принт, 2013, 265 с. ISBN 978-619-90102-5-9 COBISS.BG-ID 1266750436

Кузманова-Карталова, Розалия (2002) Теоретично-концептуален модел на система за социално-педагогическа помощ за ученици от нискодоходни семейства Сб. от Юбилейна научно-практическа конференция "България в началото на ХХI век - икономическа, правна и социална трансформация", Велико Търново, 4 април 2002 г. Ред. Ст. Гърдев. В. Търново: Фабер, 2002, с. 233 - 237. ISBN 954-775-122-0

Кузманова-Карталова, Розалия (2013) Теориjске основе и методе социjалнопедагошке праксе Врање: Учитељски факултет у Врању, 2013, 119 с. ISBN 978-86-6301-010-9

Кузманова-Карталова, Розалия (2006) Трафикът на деца - социалнопедагогически анализ Педагогика, 2006, XVI(2), с. 35 - 50. ISSN 0861 – 3982

Кузманова-Карталова, Розалия (2018) Училищната среда в подкрепа на децата в риск В: Юбилеен сборник в чест на 70-годишнината на проф. д-р Емилия Василева "Детето и педагогиката". Съст. Я. Рашева - Мерджанова, Ил. Петкова, М. Косева. София: Просвета - София АД, 2018, с. 322 - 330. ISBN 978-954-01-3806-0

Кутева-Цветкова, Венка (2008) 55 години образование и педагогика в България (1950-2005). В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2008, 388 с. ISBN 978-954-524-639-5

Кутева-Цветкова, Венка (2000) Димитър Кацаров - първостроител на педагогическата наука в България В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий" ISBN 954-524-243-4

Кутева-Цветкова, Венка (2004) Учебна програма по педагогика:Теория на възпитанието и дидактика В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2004, 88 с. ISBN 954-524-413-5

Кутева-Цветкова, Венка (2013) Учебното дело в Търново в първите години след Освобождението Национален военен университет "В. Левски"- 2013, с. 217-222. ISSN 1314-1937

Лазаров, Лъчезар (2018) Education in the 21st Century - pedagogical approaches in digital environment. "E-teacher" information system. Eastern Academic Journal ISSN: 2367-7384, http://www.e-acadjournal.org

Лазаров, Лъчезар (2015) Pedagogy of 21 Century. Education Management Information System St. Cyril and St. Methodius University Publishing Company, 2015, p. 195 ISBN 978-619-208-032-7, COBISS.BG-ID 1273609956

Лазаров, Лъчезар (2014) Основни характеристики на мобилното обучение сп. Педагогика, с. 9-16. ISSN 0861-3982

Лазаров, Лъчезар (2017) Педагогика на 21-ви век УИ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2017, с. 229., ISBN 978-619-208-102-7, COBISS.BG-ID 1273609956

Лазаров, Лъчезар (2017) Подготовка на учителя за урок с използване на информационни и комуникационни технологии Педагогически алманах, УИ „Св. Св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2017, кн. 2

Лазаров, Лъчезар (2017) ФАКТОРИ ЗА УСПЕШНО ПРИЛАГАНЕ НА СМЕСЕНО ОБУЧЕНИЕ Педагогика Pedagogy Volume 89, Number 1, 2017 ISSN 0861-3982

Легкоступ, Магдалена (2012) Дизайн на тренинг за формиране на умения и нагласи за общуване в инклузивна образователна среда „Обичай и прави добро” Интегрирано и включващо обучение : научно-методически сборник за учителя. Част 2. / науч. ред. Анелия Гърбачева. Велико Търново: Издателство "Веста", 2012, с. 29–70. ISBN - 978-954-543-041-1; 978-954-543-042-8. COBISS.BG-ID - 1246606308

Легкоступ, Магдалена (2012) Духовно-нравственото възпитание в детската градина Педагогически алманах : педагогическо списание на Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, Год. 20, бр. 2 (2012), с. 61-75. Online ISSN 2367-9360, Print ISSN 1310-358Х. COBISS.BG-ID - 1254998500

Легкоступ, Магдалена (2011) Интегрирано обучение чрез образователното съдържание на християнските празници Интегрирано обучение : диалог и разнообразие / под науч. ред. на Анелия Гърбачева. В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2011, с. 167–203. ISBN - 978-954-524-794-1. COBISS.BG-ID - 1237953252

Легкоступ, Магдалена (2013) Катехизацията като историческа функция на църквата и съвременна образователна среда Теология и социум. Съвременни перспективи : сборник от доклади от научна конференция с международно участие по случай двадесетата годишнина от основаването на Православния богословски факултет към ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" 17-18 октомври 2011 г., Велико Търново / [ред. кол. Димитър Попмаринов - отг. ред. ... и др.]. София : Изд. Омофор, 2013, с. 331–347. ISBN - 978-954-2972-16-7. COBISS.BG-ID - 1258134244

Легкоступ, Магдалена (2012) Мултикултурен контекст на европейското религиозно образование – тенденции и предизвикателства Педагогика : месечно научнотеоретично списание. Год. 84, бр. 9 (2012), с. 1542-1553. ISSN 0861-3982. COBISS.BG-ID - 1248890852

Легкоступ, Магдалена (2014) Религиозното образование днес – типове и подходи в съвременната педагогическата практика Педагогически алманах : педагогическо списание на Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий". - Год. 22, бр. 2 (2014), с. 7-20. ISSN 1310-358X. COBISS.BG-ID - 1274051812

Легкоступ, Магдалена (2013) Социалната инклузия в съвременното обучение по религия Педагогика : месечно научнотеоретично списание. Год. 85, бр. 9 (2013), с. 1340-1349. ISSN 0861-3982. COBISS.BG-ID - 1261097956

Легкоступ, Пламен (2007) Legkostup, Pl., "L`education artistique au sein de l`education integratrice", Destination: Integration scolaire – approaches educatives belgo-bulgares, 115 стр, авторски колектив; Mons, Belgique, Universite de Mons-Hainaut, UMH, 2007, pp 83-93, D/2007/9708/1 Université de Mons-Hainaut, UMH, Belgique

Легкоступ, Пламен (2007) Изобразителното изкуство и интегрираното обучение, Интеграцията като идея, политика и тенденция в образованието, авторски колектив - Пенка Костова, Анелия Гърбачева, Иван Карагьозов, Мари-Клер Алевик, Гилен Мажерот, Моник Дьопре, Пол Дюпон, монография, 172 стр, Велико Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2007, 111-134 стр, ISBN 978-954-598-5; COBISS.BG-ID 1226964708; рецензенти: проф. Гинка Димитрова, доц. Живко Карапенчев, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново

Легкоступ, Пламен (2001) Предучилищна педагогика (учебник за висшите учебни заведения), под редакцията на проф. д-р Елка Петрова, девета глава, В. Търново, Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, 2001, 162-190 стр, ISBN 954-524-272-8; COBISS.BG-ID 1037764324 Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, В. Търново

Мандикова-Иванова, Вася (2013) Жанров подход в обучението по акордеон на бъдещите педагози. Сб.от Конференция с международно участие "Детето във фокуса на педагогическото взаимодействие и социалната работа", София, 23-24 ноември 2012 г. София: УИ "Св. Климент Охридски" 2013, с.571-576.ISSN 978-954-07-3522-1 COBISS.BG-ID 1262691812

Мандикова-Иванова, Вася (2010) Жанровата музика за акордеон-методически аспекти /върху примери от художествената литература/ Сб. от Национална научна конференция, посветена на 50-годишния юбилей на училище "Панайот Пипков" Съвременното образование в училищата по изкуствата - състояние и перспективи в европейския контекст, Плевен, ноември 2010 г. Пловдив : АСТАРТА, 2011, с.24-32. ISSN 978-954-350-114-9 COBISS.BG-ID 1238839268

Мандикова-Иванова, Вася (2013) Преди да се поеме по пътя на инструменталното музициране (резултати от констатиращ етап на педагогически експеримент за прилагането на жанров подход в началното обучение по акордеон). Сб. от Втори научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ „Св.св.Кирил и Методий“, Велико Търново,6 юни 2013 г. Ред кол.Пламен Легкоступ… и др .Велико Търново: Фабер, 2013 с.378-386. ISSN 978-954-400-985-4 COBISS.BG-ID 1261571556

Мандикова-Иванова, Вася (2013) Специализирана методика за жанров подход в обучението на студенти от педагогическите специалности (За ролята на първичните моторни жанрове). Сб. от Първи научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ „Св.св.Кирил и Методий“, Велико Търново, 17 януари 2013 г.Ред.кол. Пламен Легкоступ ...и др. Велико Търново: Фабер , 2013, т. I,с.653-663. ISSN 978-954-400-957-1 COBISS.BG-ID 1261571300

Мандикова-Иванова, Вася (2013) Стъпки на методическия модел за жанров подход в началното обучение по акордеон на студенти от педагогическите специалности. Сб. от Трети научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ „Св.св.Кирил и Методий“,Велико Търново, 15 ноември 2013 г. Ред. кол.Пламен Легкоступ ...и др. Велико Търново:Фабер, 2014, с.38-45. ISSN 978-619-00-0037-2 COBISS.BG-ID 1269279972

Манчева, Олга (2006) Същност, значение и роля на учебно-тренировъчната фирма за подготовка на кадри в туризма Сб. доклади от международна научно-практическа конференция „България в Европа - 2007”, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” - Стопански факултет и Икономически институт на БАН, ГорексПрес, С. 2006

Марчева-Йошовска, Петя (2016) Current aspects of the legal-normative base for integration of Children and Students with Special Educational Needs (SEN) in the Republic of Bulgaria – International Journal of Science Culture and Sport, September 2016, : 4, Special Issue 2, pp. 566 – 589. Online ISSN 2148-1148. Doi: 10.14486/IntJSCS581 < http://www.iscsjournal.com/Makaleler/1995765170_si2_55_marcheva.pdf>

Марчева-Йошовска, Петя (2014) Hemsball – Sport without borders – Сб. „Савремене тенденције у наставним и ваннаставним активностима на Учитељским (педагошким) факултетима“, 6 декември 2014, Врање, Србије. Ред. Р. Николић, Р. Кулић, Д. Станојевић. Врање: Учитељски факултет (Врање: Плутос), 2014, с. 442 – 463. Online ISBN 978-86-6301-011-6 http://eprints.ugd.edu.mk/10292/1/Zbornik%20Savremene%20tendencije%20-%20za%20autore-240s..pdf

Марчева-Йошовска, Петя (2014) Hemsball game and its influence on handicapped children’s psychopsysical condition and the family’s opinion – International Journal of Science Culture and Sport, July 2014, Special Issue 1, Vol. 2., №5, pp. 665 – 693. Online ISSN 2148-1148. Doi: 10.14486/IJSCS138 http://www.iscsjournal.com/Makaleler/2059933179_si_1_38todorova.pdf CrossRef, Index Copernicus (ICV 6,4), DOAJ, Google Scholar, J-Gate, CiteFactor, Research Bible, Center for Islamic Studies, Mendeley, Open Access Journals, cademicKeys, Scientific Indexing Services, Arastirmax, Directory of Research Journals Indexing, Journal Index, SOBİAD, Asos Index.

Марчева-Йошовска, Петя (2017) Mentoring in the context of team work for efficient inclusion – В: Образование и наука: современные тренды: коллективная монография. Чебоксары: ЦНС „Интерактив плюс“, 2017, с. 59 – 69. ISBN 978-5-6040559-6-0. DOI 10.21661/a-377.

Марчева-Йошовска, Петя (2018) Rehabilitation, treatment and administration of people with Rett Syndrome – Cб. „Развитие на българската и европейската икономика – предизвикателства и възможности“, 2018 г., Том 1., с. 309 – 311. Online ISSN 2603-4093 http://www.uni-vt.bg/res/7643/Развитие_на_българската_и_европейската_икономика_-_предизвикателства_и_възможности_(Том_1)_–_2017.pdf

Марчева-Йошовска, Петя (2017) Teachers’ Labour Satisfaction – London Review of Education and Science, 2017, № 2 (22), (July-December). Volume XI, pp. 472 – 482. ISSN 1474-846X.

Марчева-Йошовска, Петя (2014) The Importance of Sport for All for the Development of Sports and health in universities Сб. от Пета международна научна конференция „Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта“, София, 8 – 9 ноември 2013 г. Ред. А. Янева-Прокопова, А. Хиджов, Г. Игнатов, Б. Туманова, И. Пелтекова, Е. Михайлова, Е. Йорданов, Ф. Благоева. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2013, с. 85 – 89. ISSN 1314-2275.

Марчева-Йошовска, Петя (2017) Бронхиална астма при децата – причини за възникване Сб. от Петнадесета национална научна сесия за студенти и преподаватели, Плевен, 5 – 6 октомври 2017 г. [CD-ROM]. Ред. И. Петкова, В. Спасова, Н. Михайлова, Г. Цветанова-Краева, К. Лисаева. Плевен: Издателски център при МУ – Плевен, 2017, с. 280 – 291. ISBN 978-954-756-208-0.

Марчева-Йошовска, Петя (2015) Влияние на играта Hemsball върху развитието на социалния опит на децата от предучилищна възраст Сб. от Осма научно-практическа конференция по предучилищно образование „Водим бъдещето за ръка“: „Към света на мечтите“, Плевен, 22 – 24 април. Ред. РИО – Плевен. Плевен: „Медиатех“, 2015, с. 82 – 84. ISBN 978-619-207-016-8.

Марчева-Йошовска, Петя (2016) Дезинтегративно разстройство в детството - Хелер-синдром Сб. от Четиринадесета национална научна сесия за студенти и преподаватели, Плевен, 6 – 7 октомври 2016 г. [CD-ROM]. Ред. И. Петкова. Плевен: Издателски център при МУ – Плевен, 2016, с. 112 – 119. ISBN 978-954-756-192-2.

Марчева-Йошовска, Петя (2018) Изследване на детерминантите на BURNOUТ в учителската професия – В: Год. на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, Педагогически факултет, Том XXIID, с. 592 – 601. ISSN 1314 – 6769.

Марчева-Йошовска, Петя (2016) Интерактивните методи на обучение – предизвикателство и реалност Сб. от Юбилейна научна конференция „100 години от рождението на капитан Димитър Списаревски“, Долна Митрополия, 14 – 15 април 2016 г. [CD-ROM]. Ред. Факултет „Авиационен“ на НВУ „В. Левски“. Д. Митрополия: Факултет „Авиационен“ – НВУ „В. Левски“, 2016 г., с.189 – 196. ISBN 978-954-713-109-5.

Марчева-Йошовска, Петя (2017) Информираността и нагласата за профилактика на детското очно здраве Сб. от Научна конференция „Европейски стандарти в спортното образование“, Враца, 21 – 22 април 2017 г. Ред. С. Стойков. Велико Търново: „Ай анд Би“, 2017, с. 303 – 311. ISBN 978-619-7281-24-8.

Марчева-Йошовска, Петя (2016) Концепцията на приобщаващото образование – Сп. Педагогически алманах, 2016 г., Том 24, бр.1., с. 41 – 49. Online ISSN 2367-9360 http://journals.uni-vt.bg/almanac/bul/vol24/iss1/4 CEEOL, DRJI, ResearchBib, WorldCat, GIF, ROAD Directory, Electronic Journals Library, ESJI, SIS, Rootindexing, International Citation Index. International Citation Index, DRJI, Research Bib, World Cat, GIF, Road Directory, ESJI, SIS, Electronic Journals Library, Rootindexing.

Марчева-Йошовска, Петя (2017) Нагласи за осъществяване на приобщаващо образование на ученици със специални образователни потребности Сб. от Научна конференция „Европейски стандарти в спортното образование“, Враца, 21 – 22 април 2017 г. Ред. С. Стойков. Велико Търново: „Ай анд Би“, 2017, с. 288 – 302. ISBN 978-619-7281-24-8.

Марчева-Йошовска, Петя (2014) Портфолиото – алтернатива за успех на студентите от Педагогически колеж – Плевен – Сп. Педагогика, 2014 г., кн. 9., с. 1321 – 1328. Print ISSN 0861-3982.

Марчева-Йошовска, Петя (2014) Практически умения и компетенции на бъдещите учители за реализиране на пазара на труда – реалност и възможности – Онлайн конференция на тема: „Младите хора и модерна Европа“, февруари – март 2014 г. Инженерно-педагогически факултет/ Технически университет – София. < http://www.tu-sliven.com/DistanceEducation/KonferenciqInternet2014.html>

Марчева-Йошовска, Петя (2018) Прилагане на смесено обучение при ученици със специални образователни потребности Сб. от Научно-практическа конференция „Смесеното обучение – модернизиране на образованието чрез технологиите“, София, 20 октомври 2017 г. Ред. С. Караджова. София: Джуниър Ачийвмънт България, 2018, с. 138 – 147. ISBN 978-954-8421-38-6.

Марчева-Йошовска, Петя (2015) Проучване методическата подготовка на студентите професионални бакалаври по дисциплината „Човекът и обществото“, „Човекът и природата“ Сб. от Научна конференция „Европейски стандарти в спортното образование“, Враца, 1 юни 2015 г. Ред. С. Стойков. Велико Търново: „Ай анд Би“, 2015, с. 167 – 181. ISBN 978-954-9689-94-5.

Марчева-Йошовска, Петя (2017) Проучване на информираността за детското очно здраве Сб. от Пета национална студентска сесия с международно участие „Здравните грижи – наука и технологии“, Плевен, 23 – 24 март 2017 г. [CD-ROM]. Ред. Е. Димитрова, Г. Маркова, П. Гергова, А. Чифлигарска, С. Дюлгерова. Плевен: Издателски център при МУ – Плевен, факултет „Здравни грижи“, 2017, с. 380 – 390. ISBN 978-954-756-202-82.

Марчева-Йошовска, Петя (2017) Проучване на осведомеността за детското очно здраве – Сп. Педагогически алманах, 2017 г., Том 25, бр.1., с. 93 – 101. Print ISSN1310-358X. International Citation Index, Research Bib, World Cat, GIF, Road Directory, ESJI, SIS, Electronic Journals Library, Rootindexing.

Марчева-Йошовска, Петя (2017) Проучване на осведомеността за детското очно здраве – Сп. Педагогически алманах, 2017 г., Том 25, бр.1., с. 93 – 101. Online ISSN 2367-9360 International Citation Index, DRJI, Research Bib, World Cat, GIF, Road Directory, ESJI, SIS, Electronic Journals Library, Rootindexing.

Марчева-Йошовска, Петя (2018) Професионални отговорности пред ресурсния учител в контекста на приобщаващите политики и практики в България Сб. от Научна конференция „Европейски стандарти в спортното образование“, Враца, 03 – 04 юни 2018 г., Враца. Ред. С. Стойков. Велико Търново: „Ай анд Би“, 2018, с. 98 – 107. ISBN 978-619-7281-38-5.

Марчева-Йошовска, Петя (2017) Рехабилитация при лица с Rett-синдром Сб. от Петнадесета национална научна сесия за студенти и преподаватели, Плевен, 5 – 6 октомври 2017 г. [CD-ROM]. Ред. И. Петкова, В. Спасова, Н. Михайлова, Г. Цветанова-Краева, К. Лисаева. Плевен: Издателски център при МУ – Плевен, 2017, с. 263 – 271. ISBN 978-954-756-208-0.

Марчева-Йошовска, Петя (2015) Ролята на дидактичната игра в начален етап Сб. от научна конференция „Европейски стандарти в спортното образование“, Враца, 1 юни 2015 г. Ред. С. Стойков. Велико Търново: „Ай анд Би“, 2015, с. 61 – 69. ISBN: 978-954-9689-94-5.

Марчева-Йошовска, Петя (2017) Синдром на Rett – аутизъм с известен генетичен дефект Сб от Юбилейна научна конференция с международно участие на тема: „Съвременни тенденции в авиационното обучение“, Долна Митрополия, 18 – 19 май 2017 г. [CD-ROM]. Ред. Факултет „Авиационен“ на НВУ „В. Левски“. Д. Митрополия: Факултет „Авиационен“ – НВУ „В. Левски“, 2017, с. 406 – 409. ISBN 978-954-713-110-1.

Марчева-Йошовска, Петя (2017) Удовлетвореността от труда при учителите Сб. от Пета национална студентска сесия с международно участие „Здравните грижи – наука и технологии“, Плевен, 23 – 24 март 2017 г. [CD-ROM]. Ред. Е. Димитрова, Г. Маркова, П. Гергова, А. Чифлигарска, С. Дюлгерова. Плевен: Издателски център при МУ – Плевен, факултет „Здравни грижи“, 2017, с. 362 – 374. ISBN 978-954-756-202-82.

Марчева-Йошовска, Петя (2017) Ценностната ориентация на учениците от начална училищна възраст Сб. от Научна конференция „Европейски стандарти в спортното образование“, Враца, 21 – 22 април 2017 г. Ред. С. Стойков. Велико Търново: „Ай анд Би“, 2017, с. 312 – 321. ISBN 978-619-7281-24-8.

Минев, Тодор (1993) ГРАЖДАНСКО УЧЕНИЕ /учебник за ресоциализационните заведения/. Бургас: ИК "Ротонема" 1993 с. 159 /47-94/ COBISS.BG-ID 1025270500 Бургас COBISS.BG-ID 1025270500

Минев, Тодор (2004) Основи на пенитенциарната социално-възпритателна работа и пробационната дейност. Велико Търново Фабер 2004 стр. 232 ISBN 954-775-270-7 COBISS.BG-ID 1042845924 Велико Търново COBISS.BG-ID 1042845924

Минев, Тодор (1999) Пенитенциарна педагогика. Велико Търново: Фабер, 1999 с. 242 ISBN 954-9541-39-0 COBISS.BG-ID 1034562020 Велико търново COBISS.BG-ID 1034562020

Минев, Тодор (2016) Превенция и лечение на хазартна зависимост сред лишените от свобода изтърпяващи ефективни присъди в затвора - Варна, 60 страници гр. Варна

Минев, Тодор (2001) Проблеми на ресоциализацията. Велико Търново: Фабер, 2001 с.184 ISBN 904-9541-89-4 Велико Търново

Минев, Тодор (2013) Проблеми на ресоциализацията: теория, методика, практика /лекционни записки/ Велико Търново: Фабер, 2012 стр. 378 ISBN 978-954-400-818-5 COBISS.BG-ID 1250351588 Велико Търново COBISS.BG-ID 1250351588

Минев, Тодор (2002) Социална мисия, професионална етика и обществена толерантност. Велико Търново: Фабер, 2002, с.182 ISBN 954-775-157-3 COBISS.BG-ID 1039890404 Велико Търново COBISS.BG-ID 1039890404

Минев, Тодор (2012) Теоретични и методически основи на социалната работа. Велико Търново: Фабер, 2012, с.525 ISBN 978-545-400-811-6 COBISS.BG-ID 1250348516 Велико Търново COBISS.BG-ID 1250348516

Минев, Тодор (2000) Юношите - девиации и ценностна криза. - В: Сборник доклади от V международна научна конференция на Съвета на Европа. Велико Търново: 2000, Европейски информационен център, с. 300-308 ISBN 954-90888-1-2 COBISS.BG-ID 1036216548 Велико Търново COBISS.BG-ID 1036216548

Михова, Маринела (2004) "Добър старт, успешно развитие" - една инициатива на администрацията на Дж. Буш Сб. 120 години Предучилищно възпитание. Ред. В. Петрова. В. Търново: Слово, 2004, с.270-278. ISBN 954-439-796-5

Михова, Маринела (2017) Curricula for Preschool Teacher Training at the College For Preschool Teachers in Aleksinac and “St. Cyril and St. Methodius” University of Veliko Turnovo - Branch Vratsa.In: Knowledge- International Journal, Vol.20.1, Skopje, 2017, p. 87-93, ISSN 2545-4439 In: Knowledge- International Journal, Vol.20.1, Skopje, 2017, p. 87-93, ISSN 2545-4439

Михова, Маринела (2018) PRECONDITONS FOR SUCCESSFUL MENTORING IN THE COURSE OF TRAINING TEACHERS AND INTRODUCING THEM TO THE PROFESSION In: Knowledge- International Journal, Vol. 26. 2, Skopie, 2018, p. 487-495, Print ISSN 2545-4439

Михова, Маринела (2007) Radical measure about the Bulgarian education system improvement. Paper presented at 5 International Conference on "Comparative Education, Teacher Tarining and New Education Agenda",Sofia, Audust 2007, Vol. 5. Ed. N. Popov. Sofia: Bureau of Education Services & Bulgarian Comparative Education Society, 2007, р. 141-147. ISBN 978-954-9842-09-8. Paper presented at 5 International Conference on "Comparative Education, Teacher Tarining and New Education Agenda",Sofia, Audust 2007, Vol. 5. Ed. N. Popov. Sofia: Bureau of Education Services & Bulgarian Comparative Education Society, 2007, р. 141-147. ISBN 978-954-9842-09-8.

Михова, Маринела (2005) Students experience on comparative education in three countries Paper presented at 4th International Conference on Comparative Education and Teacher Training, May, 2006, Sofia. Ed. by N. Popov. Sofia: Bureau for Educational Services & Bulgarian Comparative Education Society, 2005, Vol. 4, р. 37-41. ISBN 954-9842-05-3

Михова, Маринела (2016) А 1. Стратегия за развитие на детската градина А1.1 Стратегии и политики на предучилищнотот образование А1.2 Функции и предназначение на Стратегията за развитие на детската градина. Подходи за изграждане на работеща стратегия за развитие на тетската градина. Практически наръчник: Организация на предучилищното образование. София: РААБЕ. с.1-30; ISSN: 2534-8647

Михова, Маринела (2003) Американското училище в началото на ХХІ век. Новият образователен закон “Нито едно дете да не изостава” Педагогика, 2003, 9, с. 62-77. ISSN 0861-3982

Михова, Маринела (1995) Българските буквари от 60-те години на ХІХ в. – преходен етап в развитието на методиката на ограмотяване. - Педагогически алманах,1995, 1-2, с. 114-126, ISSN 1310-358X Педагогически алманах,1995, 1-2, с. 114-126, ISSN 1310-358X

Михова, Маринела (2001) Българският възрожденски буквар. Педагого-методически аспекти. В. Търново, Фабер, 2001, с. 240, ISBN 954-775-071-2 В. Търново, Фабер, 2001, с. 240, ISBN 954-775-071-2

Михова, Маринела (1992) Възможностите на стажантската практика за формиране комуникативни способности от студентите от специалност НУП Сб. от Международна научно- практическа конференция “Проблеми на професионално – педагогическата подготовка на учителските кадри”. 26 – 27 юни 1992, Добрич.

Михова, Маринела (1996) Възрожденските буквари – пътеводител на нравствените ценности на българите. - Трудове на Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”. Педагогически факултет, Том 3, Книга 4, 1991, с. 85-113. ISSN 0204-6369 Трудове на Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”. Педагогически факултет, Том 3, Книга 4, 1991, с. 85-113. ISSN 0204-6369

Михова, Маринела (2010) Външното оценяване – надежден механизъм за измерване на постигнатите в образователния процес резултати Сб. от Научна конференция "Оценяването като фактор за повишаване качеството на средното образование". Ред. П. Костова. В.Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий, 2010, с. 7 – 44, ISBN 978-954-524-734-7.

Михова, Маринела (2013) Глобализационни измерения и съвременното образование - Педагогика, 2013, 9, с. 1323- 1331. ISSB 0861-3982 Педагогика, 9, с. 1323- 1331. ISSB 0861-3982

Михова, Маринела (2009) Децентрализация на училищното образование в страните от Eвропейския съюз Сб. Юбилейна научна конференция "25 години Педагогически факултет" 05-06 ноември, 2009. В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2009, с. 85-90. ISBN 978-954-400-422-4

Михова, Маринела (2003) Джигсо”-дидактическа процедура за кооперативна организация на обучението Сб. Научна конференция " Съвременни предизвикателства към началната училищна педагогика", Китен, 6-9 октомври 2003. София: Веда Словена- ЖГ, 2003, с. 317-322. ISBN 954-8510-82-0

Михова, Маринела (2008) Дигиталната грамотност - европейски образователен приоритет Сб.Юбилейна научна конференция"120 години специалност Педагогика. Между традицията и новите реалности. Китен, септември, 2008 г. Ред. доц. д-р Ивайло Тепавичаров. София: УИ «Св. Климент Охридски», 2008, с. 298-305, ISBN 978-954-07-2776-9

Михова, Маринела (2003) Дидактически аспекти на обучението по математика в началното училище. Математическите понятия и математическите твърдения (в съавт.В. Минчева) В. Търново: АСТАРТА, 2003, 88 с. ISBN 954-8524-03-2.

Михова, Маринела (2003) Дизайн на обучението. Теоретико-приложни аспекти. В. Търново: АСТАРТА, 2003, 338 с. ISBN 954-8324-24-5 В. Търново: АСТАРТА, 2003, 338 с. ISBN 954-8324-24-5

Михова, Маринела (2015) Дизайн-теории на обучението В: Педагогика, Втора част: Теория на обучението, Дидактика. Ред. Т. Попов. Габрово: ЕКС-ПРЕС, 2015, с. 48-63, ISBN 978-954-490-464-7

Михова, Маринела (2007) Дифузия на инновациите в сферата на образованието (теорията на Е. Роджърс) Сб. от Юбилейна научна конференция 20 години Педагогически факултет "Образованието в глобализиращия се свят", 15-17 октомври 2004, В. Търново. Ред. Пл. Легкоступ. В. Търново: УИ «Св. Св. Кирил и Методий», 2007, с. 242-281. ISBN 978-954-524-608-1

Михова, Маринела (2008) Европейското училищно образование през призмата на глобализационните процеси - Педагогичски алманах, 2008, 1, с. 7-20. ISSN 1310-358X Педагогичски алманах, 2008, 1, с. 7-20. ISSN 1310-358X

Михова, Маринела (2005) Един поглед върху преподаването Сб. от Научна конференция по повод 40 години Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" «Педагогика и методика». Ред. Пл. Легкоступ и др. В.Търново: УИ «Св. Св. Кирил и Методий», 2005, с. 23- 34.

Михова, Маринела (2001) За структурата и формата на урочния план Педагогически алманах, 2001, 1-2, с.15-32. ISSN 1310-358X

Михова, Маринела (2007) Идеята за критическото мислене във философските възгледи на Сократ, Платон и Аристотел Педагогически алманах, 2007, 1-2, с. 9-16. ISSN 1310-358X

Михова, Маринела (2016) Иновативните училища в контекстта на Закона за предучилищно и училищно образование (2015) Сб. от Международна научна конференция "Педагогическото образование - традиции и съвременност", 18-19 ноември, 2016, В. Търново. В. Търново: Ай анд Би, 2016. с. 15-22. ISSN 2534-9317

Михова, Маринела (2002) Иновационни стратегии на обучение в здравословен начин на живот Сб. Нционално-научна практическа конференция "Здравословно и хуманно образование" Г. Оряховица, 14-15октомври,2002. Ред. акад. Ев. Головински, 2002. В. Търново: Фабер, с.389-397.

Михова, Маринела (2015) Кен Робинсън и Ричард Гървър за образованието на XXI век. Сб. Юбилейна международна научна конференция "50 години Великотърновски университет „ Св. Св. Кирил и Методий“, Велико Търново, май, 2013г. Ред. проф. д-р Р. Кузманова-Карталова. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий, с. 327-335. ISBN 978-619-208-001-3. Сб. Юбилейна международна научна конференция "50 години Великотърновски университет „ Св. Св. Кирил и Методий“, Велико Търново, май, 2013г. Ред. проф. д-р Р. Кузманова-Карталова. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий, с. 327-335. ISBN 978-619-208-001-3.

Михова, Маринела (2003) Някои аспекти на връзката система-общество-образование-дизайн на обучение Сб. от Юбилейна научна конференция “Българският път към НАТО – перспективи и предизвикателства”. Научни трудове, кн.N 73-II. В. Търново: Издателски център НВУ "Васил Левски", 2003, с. 67-74. ISSN 0861-0312

Михова, Маринела (2002) Някои аспекти на частното образование в страните от Европейския съюз Сб. от Национално-научно-практическа конференция " Алтернативни тендениции в частното училищно образование', 28 ноември, 2002. Ред. Н. Бояджиева. София, Викинг, 2002, с.59-65.

Михова, Маринела (2003) Някои разсъждения върху теорията за дизайна на обучение Сб. от Първа балканска конференция "Образованието – глобална идентичност и културно разнообрази", Ст. Загора, 27 – 29 юни 2003. Стара Загора: Тракийски университет, 2003, с.156-164. ISBN 954-314-003-0

Михова, Маринела (2000) Някои тенденции в развитието на началното образование в страните от Европейския съюз. Педагогически алманах, 2000, 1-2, с. 35-47. ISSN 1310-358X

Михова, Маринела (2014) Образователна политика на Европейския съюз. Проблеми и приоритети. Пловдив: АСТАРТА, 2014, 207 с. ISBN 978-954-350-125-0. Пловдив: АСТАРТА, 2014, 207 с. ISBN 978-954-350-125-0.

Михова, Маринела (2010) Образователната политика на Европейския съюз преди и след 2010 г. Постигнато и перспективи - Педагогически алманах, 2010, 1, с. 9-22, ISSN 1310-358X Педагогически алманах,2010, 1, с. 9-22, ISSN 1310-358X

Михова, Маринела (2013) Образователната политика на Европейския съюз след 2010 г. Сб. Дни на науката. Ред.П. Петков. В. Търново: Фабер, 2013, с. 209 - 222. ISSN 1314-2283

Михова, Маринела (2014) Образователната система на Русия в контекста на най-новите нормативни документи. Педагогически алманах, 2014, 1-2, с. 30-50. ISSN 1310-358X.

Михова, Маринела (2003) Образователни инициативи на американската администрация, ориентирани към децата от нискодоходни семейства, децата - билингвисти и децата в риск Сб. от Международна научна конференция "Равен шанс за образование и социална интеграция. Деца с различен етнически произход", Пловдив, 11-13 април, 2003 г. Ред. Д. Лефтерова. Пловдив: ИМН, 2003, с. 24-30.

Михова, Маринела (2015) Образователните системи на страните от Г7+Русия. Пловдив: АСТАРТА, 235 с. ISBN 978-954-350-200-9. Пловдив: АСТАРТА, 235 с. ISBN 978-954-350-200-9.

Михова, Маринела (2003) Обучението по четене – един от приоритетите в новия образователен закон на САЩ “Нито едно дете да не изостава”. Начално образование, 2003, 4, с. 75-80. ISSN 0204-4951

Михова, Маринела (2004) Одобрение и разпространение на иновациите в образованието (Модели) Педагогически алманах, 2004, 1-2, с.25-35. ISSN 1310-358X

Михова, Маринела (2003) Опит за терминологично прецизиране. Връзката образователни технологии-обучаващи технологии-дизайн на обучението Педагогически алманах, 1-2, с. 7-24. ISSN1310-358X

Михова, Маринела (2009) От Болонски процес към Единно пространство за висше образование - детерминанти, етапи, състояние В: Трудове на Великотърновския университет «Св. Св. Кирил и Методий, Филологически факултет, кн. 1, т. 31. – «Модернизация на хуманитарното образование в условията на Болонския процес в страните от Европейския съюз и Русия (В. Търново, 28-29.05. 2009), с. 45- 59. ISSN 0204-6369

Михова, Маринела (2011) От централизация към управленска система с елементи на децентрализация или за реформите в управлението на училищното образование в България Сб. Дни на науката' 2011.Ред. П. Петков. В. Търново: Фабер, 2011, с. 248 – 256. ISSN 1314-2283

Михова, Маринела (2004) Относно конструктивизма като теоретична основа на някои стратегии на обучение Сб. от Юбилейна научна конференция с международно участие "Култура и образование – перспективи". Пловдив, 2004. Ред. Д. Лефтерова, Пловдив, 2004.

Михова, Маринела (2004) Относно някои дидактически модели за формиране на понятия Сб. от Втора есенна научна конференция на ФНПП “Обучение и възпитание в началните училища, детските градини и специалните училищни заведения, 20-25 септември, 2004, Китен. Съст. Б. Ангелов. София: Веда Словена-ЖГ, 2004, с. 436-439. ISBN 954-8510-87-1

Михова, Маринела (2003) Относно теоретичните основи на дизайна на обучение. Теории за учене – дизайн на обучение Сб. от Първа балканска конференция "Образованието – глобална идентичност и културно разнообрази", Ст. Загора, 27 – 29 юни 2003. Стара Загора: Тракийски университет, 2003, с.156-164. ISBN 954-314-003-0

Михова, Маринела (2003) Относно теориите за дизайн на обучението. Компонентно –характеристична теория и и теория за обучаващата трансакция Сб. “Дни на науката 2003”. Ред. Ив. Харалампиев. В. Търново: Фабер,2003, с. 259-271. ISBN 954-775-259-6

Михова, Маринела (2005) Относно ученето чрез осмисляне Сб.от Трета есенна научна конференция на Факултета по начална и предучилищна педагогика "Осигуряване и оценяване на качеството на обучението" 19-24 септември 2005, Китен. Ред. М. Aтанасова, Т. Дяков. София: «Веда Словена – ЖГ»,2005, с. 311-314. ISBN 954-8510-92-8.

Михова, Маринела (2011) Оценяване на образователен софтуер. Сб.от Международна конференция "Електронно, дистанционно … или образованието на 21 век". София, 6-8 април 2011. София: Деметра, 2011, с. 446-450. ISBN 978-954-9526-75-2

Михова, Маринела (2004) Подготовката за училище - актуален проблем в нормативните актове и инициативи на федералното правителство на Съединените американски щати. Инициативата "ПОдготвени за четене, подготвени за учене. Сб. от 120 години Предучилищно възпитание. Ред. В. Петрова. В. Търново: Слово, 2004, с.298-308. ISBN 954-439-796-5

Михова, Маринела (2007) Политиката и науката за промените в българската образователна системa сп. Педагогика,2007, 6, с. 95-104. ISSN 0861-3982

Михова, Маринела (2005) Понятийната карта - средство за учене чрез осмисляне Педагогически алманах, 2005, 1- 2, с.7-20. ISSN1310-358X

Михова, Маринела (2012) Предучилищното и началното образование във Франция – приоритети и реформи - Сб. Диалог на педагогическите компетенции. 130 години от създаването на педагогическото училище във Враца.Ред. О. Тенева. Велико Търново: УИ „Св. Св. Кирил и Методий“,2012, с. 59 – 67. ISBN 978-954-524-839-9 Сб. Диалог на педагогическите компетенции. 130 години от създаването на педагогическото училище във Враца.Ред. О. Тенева. Велико Търново: УИ „Св. Св. Кирил и Методий“,2012, с. 59 – 67. ISBN 978-954-524-839-9

Михова, Маринела (2013) Предучилищното и училищното образование в Италия – промени, реформи, тенденции сп. Педагогически алманах, 2013, 1, с.151 - 168. ISSN 1310 – 358X

Михова, Маринела (2012) Предучилищното образование през призмата на европейската и националната образователна политика. Сб. от Юбилейна международна университетска конференция "130 години предучилищно образование в България", 18-19 май 2012. Ред. Пл. Легкоступ. В. Търново, УИ :Св. св. Килрил и Методий", 2012, с. 122-127. ISBN 978–954–524–842–9

Михова, Маринела (2002) Преподаването и ученето. Теории, стилове, модели. В. Търновo: АСТАРТА, 2002. 219 с. ISBN 954-91193-4-3 В. Търновo: АСТАРТА, 2002. 219 с. ISBN 954-91193-4-3

Михова, Маринела (2015) Проблемът за подготовката и квалификацията на учителите в образователната политика на Европейския съюз Сб. от Юбилейна международна научна конференция "30 години Педагогически факултет",21 ноември, 2014, В. Търново. Ред. Р. Кузманова-Карталова. В. Търново: Фабер, 2015 с. 78-85. ISBN 978-619-00-0352-6.

Михова, Маринела (2015) Проблемът за преждевременното напускане на училище - приоритет на европейската образователна политика.Сб.от Конференция с международно участие "Съвременни предизвикателства пред педагогическа наука", София, 6-8 юни 2014, Ред. Проф. д.п.н. С. Чавдарова-Костова. София: УИ "Св. Климент Охридски". с. 248-258. ISBN 978-954-07-3937-3 Сб.от Конференция с международно участие "Съвременни предизвикателства пред педагогическа наука", София, 6-8 юни 2014, Ред. Проф. д.п.н. С. Чавдарова-Костова. София: УИ "Св. Климент Охридски". с. 248-258. ISBN 978-954-07-3937-3

Михова, Маринела (2017) Реформиране на задължителното общо образование в Руската Федерация. В кн. Реформата на мрежата от училища в съвременното общество. София: Авангард Прима,2017, с. 144,. ISBN 978-619-160-876-8.

Михова, Маринела (2002) Ситуационно-ориентирано обучение - стратегия за формиране на екологично отношение към околната среда Сб. Наука, околна среда устойчиво развитие. Ред. Ив. Харалампиев. В. Търново: Faber,2002, с. 224-23. ISBN 954-775-154-9

Михова, Маринела (2011) Социалният проект „Танцуващи класни стаи“ или за философията на Пиер Дюлейн да променим живота на децата чрез танца Сб. Подадена ръка. В. Търново, Фабер. 2011, с.172-182. ISBN 978-954-400-555-9

Михова, Маринела (2004) Сравнителен анализ на методическите аспекти на букварите в Македония, Сърбия, Хърватска, Полша и Чехия Сб. България и Европа – традиции и съвременност, 2004, В. Търново: Фабер, с.159 – 170. ISBN 954-775-331-2

Михова, Маринела (2015) Стратегически документи на Европейския съюз за измерване на резултатите в образованието - Европейска референтна рамка за ключови компетенции и Европейска квалификационна рамка.- Педагогически алманах, 2015, 1, с. 205-229. ISSN 1310-358X. Педагогически алманах, 2015, 1, с. 205-229. ISSN 1310-358X.

Михова, Маринела (2002) Тенденции в развитието на образованието за възрастни в някои държави от западния регион на Европа Педагогически алманах, 2002, 3-4, с. 108-115. ISSN 1310-358X

Михова, Маринела (1997) Технологично образование и образователни технологии Информационни технологии в образованието. І –ва част, Ред. Д. Павлов. Шумен, Аксиос, 1997, с. 83-98. ISBN954-8789-30-2

Михова, Маринела (2003) Търсене на педагогическа информация в Интернет Сб. от Юбилейна научна конференция “Българският път към НАТО – перспективи и предизвикателства”. Научни трудове, кн.N 73-II. В. Търново: Издателски център НВУ "Васил Левски", 2003, с. 67-74. ISSN 0861-0312

Михова, Маринела (2011) Управление на училищното образование в България – от централизация към децентрализация (1991-2011) Педагогически алманах, 2011, 1, с. 7 – 26. ISSN 1310-358X

Михова, Маринела (2011) Управление на училищното образование. Тенденции и системи. Пловдив: АСТАРТА, 2011, 235 с. ISBN 978-954-350-125-0 Пловдив: АСТАРТА, 2011, 235 с. ISBN 978-954-350-125-0

Михова, Маринела (2009) Управлението на училищното образование в контекста на децентрализацията. - Педагогика, 2009, 9-10, с. 28 – 40, ISSN 0861 – 3982 Педагогика, 9-10, с. 28 – 40, ISSN 0861 – 3982

Михова, Маринела (2018) Учебната дисциплина „Педагогика” в контекста на съвременните изисквания за подготовка на учители В: Професионалната подготовка на студенти от педагогически специалности. В. Търново, УИ "Св.св. Кирил и Методий,2018, с. 9-24, ISBN 978-619-208-140-9

Михова, Маринела (2009) Училищно базирано управление – същност, особености и предимства Педагогичски алманах, 2009, 1, с. 7-25. ISSN 1310-358X

Михова, Маринела (2010) Училищно базирано управление и ролята на учителите Сб. от Юбилейна научна конференция "България и българите в Европа". Ред. П. Петков. В. Търново: Фабер, 2010, с. 284 – 292, ISBN 978-954-400-301-2

Михова, Маринела (2008) Учителската професия като приключение или Рон Кларк и неговите педагогически идеи Сб. от Шеста Есенна Научна Конференция на Факултета по Начална и Предучилищна Педагогика "120 години Софийски Университет "Св. Климент Охридски" и развитие на педагогическата наука, 21-22 Ноември, София. Ред. Здр. Лалчев и др. София: «Веда Словена-ЖГ», 2008, с.374-381. ISBN 978-954-8846-04-02.

Михова, Маринела (1991) Формиране на комуникативни способности у студентите от НУП в процеса на учебната практика “Първите дни на детето в училище” Сб. Актуални проблеми на квалификацията на педагогическите кадри. Международна научна конференция, Пловдивски университет”П. Хилендарский, Институт за повишаване на квалификацията на учителите “А. Тошева”. Ст. Загора, 1991, с.137-139.

Михова, Маринела (2001) Целеполагането в обучението Трудове на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”. Педагогически факултет, Том 6, Книга 4, с.49-75. ISSN 204-6369

Николова, Марияна (2015) 3D technologies as electronic educational resource Международна юбилейна конференция 25 години ФМИ, ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий”, В.Търново, 2015.

Николова, Марияна (2015) Active learning and developing skills and competencies for use of electronic services Кузбасский государственньи технический университет г.Белово, Россия, 2015.

Николова, Марияна (2001) Computer in all stages of education International conference on Computer System and Technologies, CompSysTech’2001, София, 2001, (IV.15 1-5).

Николова, Марияна (2014) Concept for active learning with electronic educational resources Technical of university of Varna, Computer science and technologies, Year XII, Number 2/2014.

Николова, Марияна (2001) Educational and humanitarian aspects of training in computer and information technologies in school International conference on Computer System and Technologies, CompSysTech’01, София, 2001, (IV. 8 1-4).

Николова, Марияна (2009) Knowledge And Skills Of The Teachers, Necessary For Ensuring The Effectiveness Of E-Learning International conference „E-learning and knowledge society`09”, Berlin, 2009, (266-271).

Николова, Марияна (2006) Professionals Profiles as Users of Information and Communication Technologies International conference “New Schooling Through Citizenship Practice: Contents and Process”, Granada, 2006 , (227-234).

Николова, Марияна (2008) Teacher`s role in preparing students for team work during information technology classes International conference “Computing methods in science and education”, Varna, 2008 г., (151-160).

Николова, Марияна (2006) Teacher’s knowledge skills for teaching through ICT International conference “Edu-world 2006”, Pitesti, Rumania, 2006, (IV 116-122).

Николова, Марияна (2012) The computer in education - innovative technology, training of teaching staff and didactical practice in the school Педагогически алманах, ПФ – ВТУ “Св.Св.Кирил и Методий”, В.Търново, 2012 г.

Николова, Марияна (2005) The integration of the multimedia technologies in the teaching process International conference „E-Learning and the Knowledge society”, Berlin, Germany, 2005, (219-234).

Николова, Марияна (2013) Three models of electronic applications for computer-assisted learning in school Technical of university of Varna, Computer science and technologies, Year XI, Number 2/2013, (83-90).

Николова, Марияна (2006) Training of pedagogical staff on purpose to integrate the information and communication technologies in the teaching process International conference - Towards Inclusion of Citizenship Culture in Teacher Education Programmers, Granada, 2006, (151-159).

Николова, Марияна (2003) Аспекти при използване на мултимедийна компютърна презентация в училище Международна научно-практическа конференция, Стопанска академия, Академично издателство „Д.А.Ценов”, Свищов, 2003, (433-439).

Николова, Марияна (2000) Виртуална класна стая Трета научна конференция с международно участие “Интернет - среда за нови технологии в информационното общество”, Университетско издателство „Св.Св.Кирил и Методий”, В.Търново, 2000, (кн.5, 164 -170).

Николова, Марияна (2004) Дидактически аспекти при използване на съвременните информационни и комуникационни технологии в обучението Юбилейна научна конференция – Образованието в глобализиращия се свят, ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий”, Университетско издателство „Св.Св. Кирил и Методий”, В.Търново, 2004, (258-261).

Николова, Марияна (2009) Необходими знания и компетенции на преподавателите за ефективно използване на съвременните информационни и комуникационни технологии за модерно образование Международна конференция “Информационните технологии за новото образование”, ICT DAYS 2009, София, 2009.

Николова, Марияна (2004) Създаване на мултимедийна презентация в клас от ученици за ученици Юбилейна конференция „Компютърни системи и информационни технологии”, посветена на 100 г. от рождението на Джон Атанасов, ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий”, Издателство Фабер, В.Търново, 2004, (233-240).

Николова, Марияна (2011) Създаване на умения за работа в екип и развитие на творческото мислене при създаване на проекти в училище IV национална конференция “Образованието в информационното общество”, Пловдив, 2011, (239-248).

Нунев, Йосиф (2019) Общинска политика за образователна интеграция и приобщаване на ромските деца и ученици в община Сливен. Сб. с доклади от научно-практическа конференция "Актуални политики и практики в образованието ", Плевен, 17-18 април 2019 г. Ред. колегия: Б. Здравкова, А. Рангелова, Й. Нунев, П. Марчева, Р. Пенкова, Х. Гергова, М. Гаврилова. Плевен: Педагогически колеж - Плевен, 2019, с. 479-487, ISBN 978-619-91255-1-9 Плевен

Нунев, Йосиф (1998) Ромското дете и неговата семейна среда. София: IMIR, 64 с., ISBN 954-8872-14-5. София

Павлов, Пламен (2018) Човекът и обществото (за трети клас). София, изд. "Просвета", 2018, 112 стр. ISBN 978-954-01-3591-5 София

Петрова, Красимира (2016) Компетентности на предучилищния педагог Международна научна конференция „Педагогическото образование – традиции и съвременност“: Велико Търново: Педагогически факултет

Петрова, Красимира (2017) Petrova, Krasimira. Behavioural competence of preschool-aged children – challenge before contemporary education.London Review of Education and Science. ISSN: 1474-846Х London Review of Education and Science ISSN: 1474-846Х

Петрова, Красимира (2017) Petrova, Krasimira. The physical education in the kindergarten-a means of raising the culture of behaviour. В: KNOWLEDGE – International journal scientific papers, Vol. 20.3, Bansko, Republic of Bulgaria, 2017, ISSN 1857-923X for e-version ISSN 2545-4439 for printed version В: KNOWLEDGE – International journal scientific papers, Vol. 20.3, Bansko, Republic of Bulgaria, 2017, ISSN 1857-923X for e-version ISSN 2545-4439 for printed version

Петрова, Красимира (2017) Връзка между подвижните игри и родния език в процеса на педагогическо взаимодействие Велико Търново: Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий" ISSN 1310-358X

Петрова, Красимира (2012) Петрова, К. Активизиране на поведенческата култура на 3 – 7-годишните деца чрез участие в международен проект. Сб. от Осма студентска научна сесия "Качество на образованието, професионална компетентност и възможности за реализация в образователна и социална среда". Велико Търново, 30 май 2012 г. Ред. Р. Кузманова-Карталова, Г. Бонева, Р. Христова-Коцева. Велико Търново: ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 2012, с.48–53. ISBN 978-954-524-921-1 Сб. от Осма студентска научна сесия "Качество на образованието, професионална компетентност и възможности за реализация в образователна и социална среда". Велико Търново, 30 май 2012 г. Ред. Р. Кузманова-Карталова, Г. Бонева, Р. Христова-Коцева. Велико Търново: ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 2012, с.48–53. ISBN 978-954-524-921-1

Петрова, Красимира (2013) Петрова, К. Интерактивни технологии за приобщаване на 5 – 7-годишните деца към националните традиции. Сб. от Юбилейна международна научна конференция „50 години Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий“ 1963-1913, Велико Търново, 10 май 2013 г. Ред. Р. Кузманова-Карталова, Р. Хростова-Коцева, Г. Бонева. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2013, с. 142-147. ISSN 978-619-208-001-3. Сб. от Юбилейна международна научна конференция „50 години Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий“ 1963-1913, Велико Търново, 10 май 2013 г. Ред. Р. Кузманова-Карталова, Р. Хростова-Коцева, Г. Бонева. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2013, с. 142-147. ISSN 978-619-208-001-3.

Петрова, Красимира (2013) Петрова, К. Методи на педагогическа интерактивност в условията на детската градина. - Първи научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ. Велико Търново: "Фабер", 2013, с. 557-568. ISВN 978-954-400-957-1.COBISS.BG-ID 1261571300 - Първи научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ. Велико Търново: "Фабер", 2013, с. 557-568. ISВN 978-954-400-957-1.COBISS.BG-ID 1261571300

Петрова, Красимира (2014) Петрова, К. Образователната среда – стимул за развитие на поведенческата компетентност при 5-7 – годишните деца. - Трети научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ. Велико Търново, 2014, с. 46-55. ISВN 978-619-00-0037-2 - Трети научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ. Велико Търново, 2014, с. 46-55. ISВN 978-619-00-0037-2

Петрова, Красимира (2014) Петрова, К. Подвижните игри като средство за формиране на поведенческа компетентност при 6 – 7-годишните деца. Сб. от Първа докторантска научна сесия към Педагогически факултет. Велико Търново, 29 април 2014 г. Ред. Р. Кузманова-Карталова. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2014, с. 23-29. ISBN 978-954-524-992-1. Сб. от Първа докторантска научна сесия към Педагогически факултет. Велико Търново, 29 април 2014 г. Ред. Р. Кузманова-Карталова. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2014, с. 23-29. ISBN 978-954-524-992-1.

Петрова, Красимира (2016) Тематично разпределение на образователното съдържание по направление „Физическа култура” (3-4 г.) Програмна система "Моливко-играя и зная" за предучилищно образование, (в съответствие с ДОСПО на Наредба № 5/03.06.2016). Издателство "Слово", Велико Търново.

Петрова, Красимира (2016) Тематично разпределение на образователното съдържание по направление „Физическа култура” (4–5 г.) Програмна система „Моливко – играя и зная” за предучилищно образование (в съответствие с ДОСПО на Наредба № 5/03.06.2016). Издателство "Слово". Велико Търново.

Петрова, Красимира (2016) Тематично разпределение на образователното съдържание по направление „Физическа култура” (5-6 г.) Програмна система "Моливко-играя и зная" за предучилищно образование (в съответствие с ДОСПО на Наредба № 5/03.06.2016). Издателство „Слово”. Велико Търново.

Петрова, Красимира (2016) Тематично разпределение на образователното съдържание по направление „Физическа култура” (6-7 г.) Програмна система "Моливко-играя и зная" за предучилищно образование, (в съответствие с ДОСПО на Наредба № 5/03.06.2016). Издателство „Слово”. Велико Търново.

Петрова, Красимира (2017) Тематично разпределение на образователното съдържание по направление „Физическа култура” (6-7 г.) Програмна система „Моливко – играя и зная” за предучилищно образование (6–7 г.), (в съответствие с ДОСПО на Наредба № 5/03.06.2016). Издателство „Слово”, Велико Търново.

Петрова, Мариана (2014) Интенцията на професионалното образование във ВУЗ в контекста на компетентностния подход ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”

Попова, Любомира (2010) Взаимодействие на класния ръководител със социално-педагогическите институции при социализацията на учениците. - Педагогически алманах, Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2010, 18 (1), с. 22-29. ISSN: 1310-358X. COBISS.BG-ID 1240074724 Педагогически алманах, Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2010, 18 (1), с. 22-29. ISSN: 1310-358X. COBISS.BG-ID 1240074724

Попова, Любомира (2011) Движението Буккросинг – възможност за формиране на читателски интерес. - Начално образование, 2011, 51(4), с.48-52. ISSN: 0204-4951. COBISS.BG-ID 1238352612 Начално образование, 2011, 51(4), с.48-52. ISSN: 0204-4951. COBISS.BG-ID 1238352612

Попова, Любомира (2016) Европейска младежка политика. История и приоритети. Велико Търново: Ай анд Би,126 с. ISBN 978-619-7281-15-6. COBISS.BG-ID 1279878884 Велико Търново: Ай анд Би,126 с. ISBN 978-619-7281-15-6. COBISS.BG-ID 1279878884

Попова, Любомира (2011) Европейският парламент и формирането на ценностни ориентации. - Сб. от Майски четения "Дни на науката'2011", посветен на 100-годишнината от рождението на проф. Ал. Бурмов, Велико Търново, 27 май 2011 г. Отг. ред. П. Петков. В. Търново: Фабер, 2011, т. 1, с. 272 – 278. ISSN 1314-2283. COBISS.BG-ID 1248780260 Сб. от Майски четения "Дни на науката'2011", посветен на 100-годишнината от рождението на проф. Ал. Бурмов, Велико Търново, 27 май 2011 г. Отг. ред. П. Петков. В. Търново: Фабер, 2011, т. 1, с. 272 – 278. ISSN 1314-2283. COBISS.BG-ID 1248780260

Попова, Любомира (2016) Образователна структура на българските младежи – реалност и тенденции. - Сб. от Майски четения "Дни на науката'2016", посветен на 140-годишнината от Априлското въстание, Отг. ред. П. Петков. В. Търново: Фабер, 2017, с.50 – 55. ISSN 1314-2283 Сб. от Майски четения "Дни на науката'2016", посветен на 140-годишнината от Априлското въстание, Отг. ред. П. Петков. В. Търново: Фабер, 2017, с.50 – 55. ISSN 1314-2283

Проданов, Георги (2004) Най-голямото богатство гр. В.Търново

Савова, Жулиета (2015) Книга за учителя за 2. клас. Азбука на правилата, София: Просвета, 2015, 56 с. ISBN 978 -954-01-3110-8.

Савова, Жулиета (2003) Критерии за избор на учебници, София: Сиела, 2003, 120 с. ISBN 954-649-620-0 София : Сиела

Савова, Жулиета (2012) Професионализмът в образованието и учителската професия, Педагогически Алманах, В. Търново: Университетско издателство "Св. Св. Кирил и Методий", бр. 2, 2012, с. 7-18 ISSN 1310-358Х

Симеонова, Юлия (2013) Българското училищно законодателство в периода от Освобождението до първото десетилетие на ХХ в. (1878-1909 г.) – основни аспекти. В: сб. Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа. В. Търново, Ивис, 2013, с. 106-126. ISBN 978-954-2968-55-9. COBISS.BG-ID - 1262839780 В. Търново

Симеонова, Юлия (2016) Дискурсът на новите учебници по История и цивилизации за 5 клас. В: сб. „Историческото образование и предизвикателствата през XXI век“. Фондация „Професор Румяна Кушева“, С., 2016, ISBN 978-619-90758-0-7. София

Симеонова, Юлия (2007) Историята и младите хора – отношения и нагласи (анкетно проучване) – сборник Съюз на учените в България, клон В. Търново. Дни на науката, 2007, В. Търново, 2007, с. 211-219. ISBN 978-954-775-906-0. COBISS.BG-ID - 1249375460 В. Търново

Симеонова, Юлия (2014) Модернизацията на историческото образование чрез училищния учебник. В: сб. Историята, която усмихва, С., Парадигма, 2014, с. 51-57. ISBN 978-954-326-212-0. COBISS.BG-ID - 1267827684 София

Симеонова, Юлия (2007) Мултикултурни аспекти в учебниците по история и цивилизация за 5 клас – Диалогът в историята, №18, 2007, с. 41-53. ISSN - 1311-7904. COBISS.BG-ID - 1119753956 София

Симеонова, Юлия (2008) Мултикултурността в обучението по история и география – сборник “България, българите и Европа – мит, история, съвремие”. УИ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2008, с. 430-439. ISBN 978-954-542-660-9 В. Търново

Симеонова, Юлия (2007) Новите учебници за пети клас по история и цивилизация – сравнителен преглед – сборник “България, българите и Европа – мит, история, съвремие”. УИ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2007, с. 55-60. В. Търново

Симеонова, Юлия (2017) Основни аспекти на комуникацията в обучението по история.В: сб. България, българите и Европа – мит, история, съвремие. (електронен ресурс), УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2017, с. 214-223, ISBN 978-619-208-104-1. COBISS.BG-ID - 1283396068 В: сб. България, българите и Европа – мит, история, съвремие. В. Търново

Симеонова, Юлия (2013) Поставяне основите на българската образователна система в периода след Освобождението (1878 – 1879 г.). В: сп. Епохи. Година ХХ 2012. Историческо списание. УИ “Св. Св. Кирил и Методий”, 2013, с. 40-54. ISSN 1310-2141. COBISS.BG-ID - 1259543012 В. Търново

Славова, Цветелина (2013) Обучението на учителя по музика за диригент на училищни музикални състави. - Сб. от конференция с международно участие "Детето във фокуса на педагогическото взаимодействие и социалната работа", 23-24 ноември 2012 г. организирана от ФП на СУ "Св. Климент Охридски". Ред. колегия: С. Чавдарова - Костова, В. Делибалтова, Т. Манасиева, Б. Господинов. София:Университетско издателство "Св.Климент Охридски", 2013, с.с.565-570, ISBN 978-954-07-3522-1 В:Сб."Детето във фокуса на педагогическото взаимодействие и социалната работа". Университетско издателство "Св.Климент Охридски",София,с.с.565-570, ISBN 978-954-07-3522-1

Славова, Цветелина (1998) Хорово-диригентското изкуство в обучението на бъдещите музикални педагози. Педагогически алманах: Университетско издателство на ВТУ, 1998, кн.1-2, ISSN1310-358X, COBISS.BG-ID 1121205220 "Педагогически алманах" Кн. 1,2

Стефанов, Бойко (1990) Великов, Б. Влияние на дисфункционалния конфликт върху процеса на обучението. Сборник, Научна организация на обучението във ВУЗ, с.164-166. Пловдив.

Стефанов, Бойко (1996) Великов, Б. Психичният конфликт в ранната юношеска възраст. Велико Търново. ИК "Витал".

Стефанов, Бойко (1991) Великов, Б. Развитие на дисфункционален конфликт в горна училищна възраст. Сборник, Психология и преустройство, с.17-18. София.

Тодоров, Тодор (2012) Web-based information system for research and development of educational portfolio (Edu portfolio) In proceedings of the eighth international scientific-practical conference Internet-education-science, IES, Vinnytsia, Ukraine, 1-5 oct. 2012, pp. 76-77, ISBN: 978-966-641-491-8

Тодоров, Тодор (2014) Системи за електронно портфолио Конференция на НВУ Васил Левски”, - Издателство НВУ, Велико Търново, 3-4 юли 2014, с. 118-126, ISSN: 1314-1937

Тодорова, Мариела (2005) За същността на реформената педагогика сб. Курсантско-студентска научна конференция, 24-25.03.2005, с. 389-401.ISBN 954-753-035-6, COBISS.BG-ID - 1044368612

Тодорова, Мариела (2005) Идеята за груповото обучение в педагогиката на Селестен Френе и Петер Петерсен (в съавторство) сб. СУБ и развитието на науката и висшето образование, Отг. ред. проф. д.ф.н. Иван Харалампиев, т. 1, с.. 285-291, ISBN 954-775-514-5, COBISS.BG-ID - 1045835236

Тодорова, Мариела (2004) Кооперативното учене - теории и тенденции сб. Военно-научен форум с международно участие,ред. Георги Камарашев, 24-27 ноември 2004, т. 2, с. 205-210. ISBN 954-753-033-X, COBISS.BG-ID - 1043938020

Тодорова, Мариела (2003) Отражение на реформаторските идеи от края на XIX и началото на XX българския периодичен печат сб. Съвременни предизвикателства към началната училищна педагогика, Китен, 6-9 октомври, София: Веда Словена-ЖГ, 2003 с. 311-316.ISBN 954-8510-82-0, COBISS.BG-ID - 1042178276

Тодорова, Мариела (2005) Помагало по методи на социалната работа Ред. Розалия Кузманова-Карталова, Велико Търново: Издателство Фабер, 255 с. ISBN 954-775-

Тодорова, Мариела (2007) Психоаналитична педагогика сп. Педагогика, кн. 5, с. 38-48, ISSB 0861-3982, COBISS.BG-ID - 1176436452

Тодорова, Мариела (2006) Списание "Учител" и идеите на реформаторската педагогика сп. Педагогика, кн. 12, с. 95-106, ISSN 0861-3982, COBISS.BG-ID - 1173621220

Тодорова, Пенка (2014) Професионални компетентности на съвременния учител за работа в инклузивна среда.- сб. Образованието на деца и младежи в променящия се свят

Тодорова, Пенка (2015) Роля на неформалното образование за формиране на ключови компетентности на учениците Роля на неформалното образование за формиране на ключови компетентности на учениците, В:сб. 30 години Педагогически факултет, В.Т.,2015 сб. 30 години Педагогически факултет

Тодорова, Силвия (2012) Web-based information system for research and development of educational portfolio (Edu portfolio In proceedings of IES’2012 - Vinnytsya, Ukraine, 1-5 oct. 2012, pp. 76-77, ISBN 978-966-641-491-8

Тодорова, Силвия (2011) Към цели и функции на портфолиото Научни трудове на Съюз на учените в България. Дни на науката, 2011, стр.460-467, ISSN 1314 - 2283

Тодорова, Силвия (2012) Мястото на портфолиото в системата на оценяване в началното училище. Педагогически алманах, УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2012, № 2, с.36-46, ISBN 1310 – 358X, Cobiss.BG-ID 1254997476

Тодорова, Силвия (2014) Някои аспекти в изграждане на позитивна комуникация между учителя и родителя сп. "Образование", 2014, бр.6, с. 89-97, ISSN 0861-475X

Тодорова, Силвия (2012) Оценяване на знанията на учениците. Традиционни и иновационни методи и форми. Педагогически алманах, УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2012, № 2, с.34-49, ISBN 1310 – 358X, Cobiss.BG-ID 1287124708

Тодорова, Силвия (2014) Портфолио на ученика - новото предизвикателство в процеса на оценяване сп. "Педагогика", 2014, бр. 9, с. 1414-1421, ISSN 0861-3982

Тодорова, Силвия (2013) Портфолиото – една възможност за подобряване на комуникацията учител – родител Първи научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени, Конференция по проект” Развитие на академичния състав на ВТУ’’ - ВТУ“Св.Св. Кирил и Методий“, Издателство ''Фабер'', В.Търново, 2013, с. 516-527, ISBN 978-954-400-957-1

Тодорова, Силвия (2014) Портфолиото на ученика - някои аспекти в процеса на планиране и изграждане Международна научна конференция - 30 години Педагогически факултет – Издателство ''Фабер'', В.Търново, 2014, с.153-158, ISSN 978-619-00-0352-6

Тодорова, Силвия (2010) Портфолиото на ученика – един алтернативен начин за оценка на постиженията. Педагогически алманах, УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2010, № 2, стр. 29-39, ISBN 1310 – 358X , Cobiss.BG-ID 1240114916.

Тодорова, Силвия (2014) Реализиране на ефективно сътрудничество между училището и семейството посредством портфолиото на ученика сп. „Организация и управление на училището и детската градина”, 2014, бр.5, с. 95-104, ISSN 1312-3181

Тодорова, Силвия (2014) Системи за електронно портфолио Издателство НВУ, Велико Търново, 3-4 юли 2014, с. 118-126, ISSN: 1314-1937

Тодорова, Силвия (2011) Структура и съдържание на портфолиото Научни трудове на Съюз на учените в България. Дни на науката, 2011, стр.468-475, ISSN 1314 - 2283

Тонкова-Шрьотле, Анастасия (2014) Използването на креативно-игрови метод „Контури на тялото” като нетрадиционна форма в обучението по изобразително изкуство Международна научна конференция „Изкуство и образование- традиции и съвременност” Том II, Пловдив 23-24.10. 2014, Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство, 2015, ISBN 978-954-2963-13-4

Тополска, Евгения (2017) Developing the Pedagogical Skills of Prospective Teachers for Teaching Languages in an Intercultural Kindergarten Environment Acta Paedagogica Vilnensia 2017, № 38, p. 101-111, Vilnius, Lithuania, ISSN 1392-5016 [EBSCO]

Тополска, Евгения (2008) Превенция на трудностите