Публикации в научна област/раздел Музикално и танцово изкуство / Music and Dance Arts


Булева-Петрова, Марияна (2015) Об индивидуальных композиторских стилях болгарских классиков. Вестник музыкальной науки. Новосибирск, 2015 № 1(7), 99-109. ISSN 2308-1031

Булева-Петрова, Марияна (2013) "Идея - понятие - термин ІІ" сп. Българско музикознание 2013, № 3-4, с. 3-4. ISSN: 0204–823X

Булева-Петрова, Марияна (2014) „Непознатият Стоян Джуджев” по проправения път от философията към фолклористиката в книгата на Горица Найденова Музикални хоризонти, 2014, № 4, с. 27. ISSN 1310-0076

Булева-Петрова, Марияна (1996) Българската детска и училищна песен от Освобождението до 40-те години на ХХ в. Аспекти на звуковисочинното мислене и музикално- поетичния синтез. Сп. "Българско музикознание" - издание на БАН, 1996 № 1, 3-44, ISSN: 0204–823X

Булева-Петрова, Марияна (2013) Городская песня Позднего болгарского возрождения и специфика музыкального мышления болгар во второй половине ХІХ века Вестник музыкальной науки 2013 № 2, 109-122, ISSN 2308-1031

Булева-Петрова, Марияна (2016) Звуко-энергийное проявление Истины и Благости в творчестве Г. И. Уствольской. Сб. Приношение Галине Уствольской, Борису Тищенко. Санкт-Петербург: РГПУ им. А.И.Герцена, с. 37-52, ISBN 978-5-8064-2332-1

Булева-Петрова, Марияна (2014) Инвенцията на Любомир Пипков сп. Българско музикознание, 2014, № 2, 22-30. ISSN: 0204–823X

Булева-Петрова, Марияна (2015) Музикалният слух като концепт на теоретичното музикознание в новата книга на Ангелина Петрова сп. Музикални хоризонти, 2015, № 5, с. 28. ISSN 1310-0076

Булева-Петрова, Марияна (2014) Музикалното пространство и време като идея за музикална тектоника Научни трудове на Русенски университе "Ангел Кънчев", Т. 53, серия 6.3.., 157-162. ISSN 1311-3321

Булева-Петрова, Марияна (2014) О "фатум-гармонии" в последнем вокальном опусе П.И.Чайковского Новое слово о П.И.Чайковском, "...Как наше слово отзовется...". П.И.Чайковский в современном мире. Коллективная монография. Санкт-Петербург: Издательство РГПУ им. А.И.Герцена, 2014. 78-96, ISBN 978-5-8064-2026-9

Булева-Петрова, Марияна (2016) Паралелният живот на едно голямо дело: "Музикалнофолклорните диалекти на Елена Стоин в звук". Музикални хоризонти, 2016, № 6, с. 25-26. ISSN 1310-0076

Булева-Петрова, Марияна (2015) Повторението в музиката и токатата сп. Българско музикознание, 2015, № 3, с. 25-41. ISSN: 0204–823X

Булева-Петрова, Марияна (1999) Развитие на учението за хармонията в България. История, настояще, перспективи. Издателство на ВТУ

Булева-Петрова, Марияна (2015) Типология на повторението в музиката НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2015, том 54, серия 6.3, с. 142-146, ISSN 1311-3321

Булева-Петрова, Марияна (2007) Три книги на Томи Кърклисийски Българско музикознание, 2007, № 2, с.186-190, ISSN: 0204–823X

Булева-Петрова, Марияна (2015) Фолклорът и китарата в творческия прочит на Пламен Арабов сп. Музикални хоризонти, 2015, № 3, с. 27-28. ISSN 1310-0076

Булева-Петрова, Марияна (2002) Хармоничното мислене в Гротескната сюита "Бай Ганю" като музикално-езиково проявление на комичното в музиката на Веселин Стоянов Сп. "Българско музикознание" 2002, № 4, ISSN: 0204–823X

Булева-Петрова, Марияна (2003) Хармонията на Веселин Стоянов: щрихи към проблема за музикалното мислене като знак на културна идентичност Сп. "Българско музикознание" - "Музика и културна идентичност", 2003, № 4, с. 147-155, ISSN: 0204–823X

Булева-Петрова, Марияна (2004) Хармонията на Любомир Пипков сп. "Българско музикознание", 2004, № 4, с. 3-54, ISSN: 0204–823X

Булева-Петрова, Марияна (2012) Хоровые концерты Г. Свиридова в контексте русской музыки и концертного жанра ХХ века. Сб. "Г. В. Свиридов и русская хоровая музыка", Курск, с. 180-188, ISBN 978-5-88313-786-9

Ганева, Ана (2013) Борисова, А. Народното пеене – автентично и… „академично” Сборник от юбилейна научна конференция, посветена на петдесет годишния юбилей на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" Велико Търново, 2015. (с. 473-479) ISBN 978-619-208-001-3

Ганева, Ана (2013) Борисова, А. Овладяването на българската народнопесенна орнаментика в часа по народно пеене като основа за развитие на певческите умения (Анализ на емпирични данни от подготвителния етап на педагогически експеримент). Сборник от първи научен семинар по проект „Развитие на академичния състав на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2013, 676–687 ISBN 978-954-400-957-1

Ганева, Ана (2015) Борисова, Ана. Северняшки славеи. Народни песни с клавирен съпровод - Iч. ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2015 (с. 5-91) IBSN 979-0-707690-07-9

Ганева, Ана (2012) Орнаментиката на българската народна песен – фолклористични и педагогически аспекти НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - том 51, серия 6.3 ISSN 1311-3321

Ганева, Ана (2013) Особености на обучението по народно пеене в извънкласните училищни форми на читалищен принцип и в музикално-педагогическите университетски специалности Доклад от научна конференция, Хисаря, 2013г.

Йорданов, Даниел (2014) Музикалният превод в църковното пение (по примери от Воскресника на хаджи Ангел Севлиевец). Интергрална музикална теория 2013. С., 2014, с. 219–227.

Йорданов, Даниел (2011) Хаджи Ангел Иванов Севлиевец – биографични неясноти. Слово и образ, В. Т., 3/2011, с. 51–54.

Мандикова-Иванова, Вася (2013) Жанров подход в обучението по акордеон на бъдещите педагози. Детето във фокуса на педагогическото взаимодействие и социалната работа. София, 2013, с.571-576.

Мандикова-Иванова, Вася (2010) Жанровата музика за акордеон-методически аспекти /върху примери от художествената литуратура/ Съвременното образование в училищата по изкуствата - състояние и перспективи в европейския контекст /Доклади от Национална научна конференция, посветена на 50-годишния юбилей на училище "Панайот Пипков"

Мандикова-Иванова, Вася (2013) Преди да се поеме по пътя на инструменталното музициране (резултати от констатиращ етап на педагогически експеримент за прилагането на жанров подход в началното обучение по акордеон). В сборник – Втори научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ „Св.св.Кирил и Методий“, Велико Търново, 2013, с.378-386.

Мандикова-Иванова, Вася (2013) Специализирана методика за жанров подход в обучението на студенти от педагогическите специалности (За ролята на първичните моторни жанрове). В сборник - Първи научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ „Св.св.Кирил и Методий“, Велико Търново, 2013, с.653-663.

Мандикова-Иванова, Вася (2013) Стъпки на методическия модел за жанров подход в началното обучение по акордеон на студенти от педагогическите специалности. В сборник –Трети научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ „Св.св.Кирил и Методий“,Велико Търново, 2013, с.38-45.

Славова, Цветелина (2007) "40 години "Тъпан бие" сп. Музикални хоризонти, 2007, № 7, с. 26-28, ISSN 1310-0076

Славова, Цветелина (1998) "Гаудеамус" Университетвско издателство на ВТУ

Славова, Цветелина (2004) "Езически обред" за соло цигулка CD "Българска музика за соло цигулка", Балкантон, МК 13956/02

Славова, Цветелина (2008) "Здравко Манолов" - монография (247 стр.) изд. Астарта, Велико Търново, ISBN 978-954-350-068-0

Славова, Цветелина (2017) "От Бай Дико до "Тико, тико" или магията на духовата музика сп. Музикални хоризонти, бр. 9, с. 9-10. ISBN 1310-006

Славова, Цветелина (2006) "Присъствието на композитора Здравко Манолов в жанра обработка на народни песни" Сб. Музиката - традиции и съвременност, том 4 на катедра "Музика" при ЮЗУ "Н. Рилски". Благоевград, 2006,с.122 - 128

Славова, Цветелина (1989) La matina bonora Armonie in concorso, Roma 1989, 74-75

Славова, Цветелина (2006) Балетът "Змей и Яна" - към изворите на либретото Сб. Музиката - традиции и съвременност. Годишник том 3 на катедра "Музика" при ЮЗУ "Н. Рилски". Благоевград, 2006, с.110 - 114.

Славова, Цветелина (2009) Европейските академични измерения на Учителя по полифония проф. Здравко Манолов Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров". Алманах, година 1, с. 8 - 19. ISSN 1313-9886

Славова, Цветелина (2001) За музикалната грамотност на самодейния хор "Педагогически алманах" Кн. 1,2, с. 141-147

Славова, Цветелина (2002) За някои характерни черти на университетските хорове в Испания сб. "Испания в музиката", Астарта: Велико Търново, 2002, с. 58-64

Славова, Цветелина (2013) Идея за диригентски терминологичен речник сп.Българско музикознание,кн.3-4 "Идея - понятие - термин", изд. на БАН,с.140-150,ISSN 0204—823X

Славова, Цветелина (1999) Някои особености на вокалната работа в ученическия хор "Педагогически алманах" Кн. 1,2

Славова, Цветелина (2003) Соната за валдхорна и пиано "Авангард-принт" Русе

Славова, Цветелина (1999) Три детски пиеси за цигулка и пиано Плевен: Дукс и комес

Славова, Цветелина (2009) Хармония на гласовете.Сборник хорови песни. Пловдив, Астарта,

Стефанов, Стефан (2013) Restrictive Remix: Political Censorship on Western Music in Communist Bulgaria in the 1960s – 1980s Varia Online, Tekstualia.com, 20.07.2013, http://tekstualia.pl/index.php?DZIAL=varia&ID=29

Стоянова, Диляна (2016) СЪХРАНЕНИ ОБРЕДНИ НАРОДНИ ПЕСНИ В СЕЛО СУШИЦА – МОСТ МЕЖДУ ПОКОЛЕНИЯТА Международна научна конференция "Педагогическото образование - традиции и съвременност" във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, изд. Ай анд Би, 2016, ISSN 2534-9317

Трифонов, Тихомир (2007) Web базиран подход за поддържане на аудио и видео архив на уникални български камбани (с Цв. Георгиева) Сб. Математика, музика, информатика

Трифонов, Тихомир (2007) Изследване на уникални български камбани и създаване на аудио и видео архив с помощта на съвременни технологии (с Г.Димков и Г. Богданова) Сб. Математика, музика, информатика

Трифонов, Тихомир (2005) Математическо и статистическо моделиране в музикологията и акустиката Международна научна конференция «Музиката-традиции и съвременност», Благоевград, под печат

Трифонов, Тихомир (2005) Образователен уеб-сайт посветен на музиката (Х.Печеняшка, М.Николова) Международна научна конференция «Музиката-традиции и съвременност», Благоевград, под печат

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/