Публикации в научна област/раздел Музикално и танцово изкуство / Music and Dance Arts


Булева-Петрова, Марияна (2015) Об индивидуальных композиторских стилях болгарских классиков. - Вестник музыкальной науки. Новосибирск, 2015, 1(7), с. 99-109. Print ISSN 2308-1031

Булева-Петрова, Марияна (2013) "Идея - понятие - термин ІІ" Българско музикознание, 2013, 3-4, с. 3-4. Print ISSN: 0204–823X

Булева-Петрова, Марияна (2011) "Петербургское приношение Моцарту" (музикалнотеоретичен пътепис) Българско музикознание, 2011, 2, с.83-86. Print ISSN: 0204–823X

Булева-Петрова, Марияна (2016) „100 години от рождението на професор Асен Диамандиев” - Българско музикознание, 2016, 4, с. 101-103. Print ISSN 0204-823X

Булева-Петрова, Марияна (2014) „Непознатият Стоян Джуджев” по проправения път от философията към фолклористиката в книгата на Горица Найденова Музикални хоризонти, 2014, 4, с. 27. Print ISSN 1310-0076

Булева-Петрова, Марияна (1996) Българската детска и училищна песен от Освобождението до 40-те години на ХХ в. Аспекти на звуковисочинното мислене и музикално- поетичния синтез. Българско музикознание, 1996, 1, с. 3-44, Print ISSN: 0204–823X

Булева-Петрова, Марияна (2011) Гармоничные числа и теория гармонии Михаила Марутаева – экспериментальное исследование на примере фуг из Двадцати четырех прелюдий и фуг ор. 87 Дмитрия Шостаковича. - В: «Изучая мир Дмитрия Шостаковича…» (общая редакция и составление Г. П. Овсянкиной). Санкт-Петербург: Союз художников, 2011, с. 107-139. ISBN 978-5-8128- 0106-9

Булева-Петрова, Марияна (2013) Городская песня Позднего болгарского возрождения и специфика музыкального мышления болгар во второй половине ХІХ века - Вестник музыкальной науки, 2013, 2, с. 109-122. Print ISSN 2308-1031

Булева-Петрова, Марияна (2016) Етос, патос и логос на звуковата повторност в хоровите балади на Петко Стайнов - Българско музикознание, 2016, 4, с. 72-81. Print ISSN 0204-823X

Булева-Петрова, Марияна (2005) За музикално-психологичните изследвания на Иван Хлебаров върху творчеството на Любомир Пипков - В: Музикално-научен алманах "Киприана Беливанова" ІІІ. Ред. Марияна Булева. София: Хайни, 2005, с. 10-19. ISSN 1312-2339

Булева-Петрова, Марияна (2011) Звуковата текстуализация на автентичния контекст като обновителен фактор в историята на музикалното мислене – В: Текстът като феномен на културата. Варна: „Св. св. Константин и Елена Холдинг“, 2011, с. 143-158. ISBN 978-954-92464-3-8

Булева-Петрова, Марияна (2016) Звуко-энергийное проявление Истины и Благости в творчестве Г. И. Уствольской. - В: Приношение Галине Уствольской, Борису Тищенко. Санкт-Петербург: РГПУ им. А.И.Герцена, 2016, с. 37-52. ISBN 978-5-8064-2332-1

Булева-Петрова, Марияна (2014) Инвенцията на Любомир Пипков - Българско музикознание, 2014, 2, с. 22-30. Print ISSN 0204–823X

Булева-Петрова, Марияна (2012) Интерпретация музыки Моцарта с позиций теории интонем. Сб. Петербургское приношение Моцарту: Сборник статей и материалов Международного моцартовского симпозиума, 14-16 апреля 2011 г. - СПб.; Тверь: Твер. гос. ун-т, 2012, 204 с, с. 17-25. ISBN 978-5-7609-0785-1

Булева-Петрова, Марияна (2014) Когато тъпан бие... Първи национален събор-надсвирване "Ангел Кръстев" Музикални хоризонти, 2014, 9, с. 13-14. Print ISSN 1310-0076

Булева-Петрова, Марияна (2004) Многогласното осмисляне на българската народна песен /сравнителен анализ на творби от Н. Атанасов, П. Пипков, Д. Христов и Л. Пипков/ Сб. от Национална историко-теоретична конфеенция, Велико Търново, октомври 2003 „България в музика“. Съст. и ред. Марияна Булева. ВТ: Астарта, с. 64-79. ISBN 954-8324-30-4

Булева-Петрова, Марияна (2009) Модални и тонални пластове в симфоничното творчество на Петко Стайнов - В: Петко Стайнов в паметта на времето. София: Фондация "Петко Груев Стайнов", 2009, с. 291-308. ISBN 954-92466-1-2

Булева-Петрова, Марияна (2015) Музикалният слух като концепт на теоретичното музикознание в новата книга на Ангелина Петрова Музикални хоризонти, 2015, 5, с. 28. Print ISSN 1310-0076

Булева-Петрова, Марияна (2014) Музикалното пространство и време като идея за музикална тектоника - В: Научни трудове на Русенски университет "Ангел Кънчев", 2014, Т. 53, серия 6.3., с. 157-162. Print ISSN 1311-3321

Булева-Петрова, Марияна (2012) Нова пътека към корените на националната ни идентичност Българско музикознание, 2012, 2, с. 114-116. Print ISSN: 0204–823X

Булева-Петрова, Марияна (2014) О "фатум-гармонии" в последнем вокальном опусе П.И.Чайковского Новое слово о П.И.Чайковском, "...Как наше слово отзовется...". П.И.Чайковский в современном мире. Коллективная монография. Санкт-Петербург: Издательство РГПУ им. А.И.Герцена, 2014. 78-96, ISBN 978-5-8064-2026-9

Булева-Петрова, Марияна (2016) Паралелният живот на едно голямо дело: "Музикалнофолклорните диалекти на Елена Стоин в звук". - Музикални хоризонти, 2016, 6, с. 25-26. Print ISSN 1310-0076

Булева-Петрова, Марияна (2015) Повторението в музиката и токатата - Българско музикознание, 2015, 3, с. 25-41. Print ISSN: 0204–823X

Булева-Петрова, Марияна (2010) Поглед към кореспонденцията между Димитър Ненов и Стоян Брашованов Музикални хоризонти, 2010, 4, Print ISSN 1310-0076

Булева-Петрова, Марияна (2005) Превъплъщенията на мажоро-минорната тонална система в българската музика като историко-теоретичен проблем - В: Българското историческо музикознание: подходи и конкретизации. София: СБК, 2005, с. 100-130. ISBN 954-91437-5-9

Булева-Петрова, Марияна (1999) Развитие на учението за хармонията в България. История, настояще, перспективи. Издателство на ВТУ

Булева-Петрова, Марияна (2006) Стилистични особености на хармоничната система при Хайдн, Моцарт и Бетовен. Експериментално изследване върху образци на сонатно Аllegro в клавирните сонати. - В:Творческият свят на Пенчо Стоянов. София: Хайни, 2006, с. 103-112. ISBN 9549835561, 9789549835564

Булева-Петрова, Марияна (2008) Терминът хармония - сфери и модуси на изява в Античността и Средновековието Българско музикознание, 2008, 3-4, с. 24-41. ISSN: 0204–823X

Булева-Петрова, Марияна (2015) Типология на повторението в музиката - В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, 2015, том 54, серия 6.3, с. 142-146. ISSN 1311-3321

Булева-Петрова, Марияна (2007) Три книги на Томи Кърклисийски Българско музикознание, 2007, № 2, с.186-190, ISSN: 0204–823X

Булева-Петрова, Марияна (2015) Фолклорът и китарата в творческия прочит на Пламен Арабов Музикални хоризонти, 2015, 3, с. 27-28. Print ISSN 1310-0076

Булева-Петрова, Марияна (2002) Хармоничното мислене в Гротескната сюита "Бай Ганю" като музикално-езиково проявление на комичното в музиката на Веселин Стоянов - Българско музикознание, 2002, 4, с. 39-55. Print ISSN: 0204–823X

Булева-Петрова, Марияна (2003) Хармонията на Веселин Стоянов: щрихи към проблема за музикалното мислене като знак на културна идентичност - Българско музикознание - "Музика и културна идентичност", 2003, 4, с. 147-155. Print ISSN: 0204–823X

Булева-Петрова, Марияна (2004) Хармонията на Любомир Пипков - Българско музикознание, 2004, 4, с. 3-54. Print ISSN: 0204–823X

Булева-Петрова, Марияна (2012) Хоровые концерты Г. Свиридова в контексте русской музыки и концертного жанра ХХ века. Сб. "Г. В. Свиридов и русская хоровая музыка", Курск, с. 180-188, ISBN 978-5-88313-786-9

Ганева, Ана (2013) Народното пеене – автентично и… „академично". Сб. от Юбилейна международна научна конференция "50 години Великотърновски университет Св.св. Кирил и Методий" 1963-2013, Велико Търново, 10 май 2013 г. Ред. кол. Розалия Кузманова-Карталова ... и др. В. Търново: УИ Св. св. Кирил и Методий, 2015, с. 473-479 ISBN 978-619-208-001-3 COBISS.BG-ID 1274917860

Ганева, Ана (2013) Овладяването на българската народнопесенна орнаментика в часа по народно пеене като основа за развитие на певческите умения (Анализ на емпирични данни от подготвителния етап на педагогически експеримент). Сб. от Първи научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 17 януари 2013 г. Ред. кол. Пламен Легкоступ ... и др. В. Търново: Фабер, 2013 с. 676-687 ISBN 978-954-400-957-1 COBISS.BG-ID 1261571300

Ганева, Ана (2012) Орнаментиката на българската народна песен – фолклористични и педагогически аспекти. -В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ. Русе: ИЦ при РУ „Ангел Кънчев”, 2012, том 51, серия 6.3, с. 237-241 Print ISSN 1311-3321

Ганева, Ана (2013) Особености на обучението по народно пеене в извънкласните училищни форми на читалищен принцип и в музикално-педагогическите университетски специалности. Хисаря, 2013.

Ганева, Ана (2015) Северняшки славеи. Народни песни с клавирен съпровод – Iч. Велико Търново: Университетско издателство Св. св. Кирил и Методий, 2015, 91 с. ISBN 979-0-707690-07-9 COBISS.BG-ID 12733183972

Драганова-Стойкова, Тамара (2008) Звук или ... Физиката мразя. Училището желана територия на ученика - общински кръг на национална конференция, 19-20 февруари 2008 г. Ред. Иван Петров. Велико Търново: Издателство „Абагар”, 2008, с. 11-20. ISBN 978-954-427-824-3

Йорданов, Даниел (2014) Музикалният превод в църковното пение (по примери от Воскресника на хаджи Ангел Севлиевец). Интергрална музикална теория 2013. С., 2014, с. 219–227.

Йорданов, Даниел (2011) Хаджи Ангел Иванов Севлиевец – биографични неясноти. Слово и образ, В. Т., 3/2011, с. 51–54.

Мандикова-Иванова, Вася (2019) Заедно на акордеонната сцена Алманах - Национална музикална академия "Проф.Панчо Владигеров" ISSN 2367-8011 https://almanac.nma.bg/заедно-на-акордеонната-сцена/

Мандикова-Иванова, Вася (2013) Жанров подход в обучението по акордеон на бъдещите педагози. Сб.от Конференция с международно участие "Детето във фокуса на педагогическото взаимодействие и социалната работа", София, 23-24 ноември 2012 г. София: УИ "Св. Климент Охридски" 2013, с.571-576.ISSN 978-954-07-3522-1 COBISS.BG-ID 1262691812

Мандикова-Иванова, Вася (2010) Жанровата музика за акордеон-методически аспекти /върху примери от художествената литература/ Сб. от Национална научна конференция, посветена на 50-годишния юбилей на училище "Панайот Пипков" Съвременното образование в училищата по изкуствата - състояние и перспективи в европейския контекст, Плевен, ноември 2010 г. Пловдив : АСТАРТА, 2011, с.24-32. ISSN 978-954-350-114-9 COBISS.BG-ID 1238839268

Мандикова-Иванова, Вася (2013) Преди да се поеме по пътя на инструменталното музициране (резултати от констатиращ етап на педагогически експеримент за прилагането на жанров подход в началното обучение по акордеон). Сб. от Втори научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ „Св.св.Кирил и Методий“, Велико Търново,6 юни 2013 г. Ред кол.Пламен Легкоступ… и др .Велико Търново: Фабер, 2013 с.378-386. ISSN 978-954-400-985-4 COBISS.BG-ID 1261571556

Мандикова-Иванова, Вася (2013) Специализирана методика за жанров подход в обучението на студенти от педагогическите специалности (За ролята на първичните моторни жанрове). Сб. от Първи научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ „Св.св.Кирил и Методий“, Велико Търново, 17 януари 2013 г.Ред.кол. Пламен Легкоступ ...и др. Велико Търново: Фабер , 2013, т. I,с.653-663. ISSN 978-954-400-957-1 COBISS.BG-ID 1261571300

Мандикова-Иванова, Вася (2013) Стъпки на методическия модел за жанров подход в началното обучение по акордеон на студенти от педагогическите специалности. Сб. от Трети научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ „Св.св.Кирил и Методий“,Велико Търново, 15 ноември 2013 г. Ред. кол.Пламен Легкоступ ...и др. Велико Търново:Фабер, 2014, с.38-45. ISSN 978-619-00-0037-2 COBISS.BG-ID 1269279972

Начева-Маркова, Нина (2013) Задачи и упражнения по Методика на обучението по солфеж УИ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново

Славова, Цветелина (2017) "От Бай Дико до "Тико, тико" или магията на духовата музика. - Музикални хоризонти, 2017, (9), с. 9-10. Print ISBN 1310-006. сп. Музикални хоризонти, бр. 9, с. 9-10. ISBN 1310-006

Славова, Цветелина (2007) 40 години "Тъпан бие" - Музикални хоризонти, 2007, (7), с. 26-28, Print ISSN 1310-0076, COBISS.BG-ID 1180119524 сп. Музикални хоризонти, 2007, № 7, с. 26-28, ISSN 1310-0076

Славова, Цветелина (1989) La matina bonora. - В: Armonie in concorso. Roma: Pro musica studium, 1989, 74-75 с. Armonie in concorso, Roma 1989, 74-75

Славова, Цветелина (2005) Балетът "Змей и Яна" - към изворите на либретото. Сб. Музиката - традиции и съвременност. Годишник том 3 на катедра "Музика" при ЮЗУ "Н. Рилски". Благоевград : Университетско издателство Неофит Рилски, 2005, с.110 - 114.ISSN C607-8591. - 1313-7298, COBISS.BG-ID 1121065700 Сб. Музиката - традиции и съвременност. Годишник том 3 на катедра "Музика" при ЮЗУ "Н. Рилски". Благоевград, 2006, с.110 - 114.

Славова, Цветелина (2005) Благодаря, Професоре. - Музикални хоризонти, 2005, (8), с.37-38. ISSN 1310-0076, COBISS.BG-ID 1119760356 сп. "Музикални хоризонти" № 8, ISSN 1310-0076

Славова, Цветелина (1998) Гаудеамус. Сборник хорови песни без съпровод /учебно помагало/. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 1998. ISBN 954-524-190-х Университетвско издателство на ВТУ

Славова, Цветелина (2007) Европейска полифонична техника в хоровата песен "Кое ми цвете най-рано рани" от Здравко Манолов - Сб. Европа като културно пространство. Годишник том 5 на Факултета по изкуствата при ЮЗУ "Н. Рилски". Благоевград, УИ "Неофит Рилски", 2007, с. 228 - 239. ISBN 978-954-680-514-0 Благоевград

Славова, Цветелина (2009) Европейските академични измерения на Учителя по полифония проф. Здравко Манолов. -Алманах - Национална музикална академия Проф. Панчо Владигеров, брой 1, София: НМА Проф. Панчо Вадигеров, 2009, с.8-19. ISSN 1313-9886, COBISS.BG-ID 1232720868 Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров". Алманах, година 1, с. 8 - 19. ISSN 1313-9886, COBISS.BG-ID 1232720868

Славова, Цветелина (2001) За музикалната грамотност на самодейния хор. - Педагогически алманах, Велико Търново: УИ "Св.св. Кирил и Методий", 2001, кн. 1-2, с.141-147. Print ISSN 1310-358X "Педагогически алманах" Кн. 1,2, с. 141-147

Славова, Цветелина (2002) За някои характерни черти на университетските хорове в Испания. Сб. от национална научна конференция "Испания в музиката", 6-7 април 2002. Велико Търново: Астарта, 2002 г. Ред. Божанка Моцинова. Велико Търново: Астарта, 2002, с. 58-64, ISBN 954-91070-9-4 сб. "Испания в музиката", Астарта: Велико Търново, 2002, с. 58-64

Славова, Цветелина (2008) Здравко Манолов. Велико Търново: Астарта, 2008, 247 с. ISBN 978-954-350-068-0 изд. Астарта, Велико Търново, ISBN 978-954-350-068-0

Славова, Цветелина (2013) Идея за диригентски терминологичен речник. Българско музикознание 2013, кн.3-4 Идея - понятие - термин, София: БАН, с.140-150, ISSN 0204—823X сп.Българско музикознание,кн.3-4 "Идея - понятие - термин", изд. на БАН,с.140-150,ISSN 0204—823X

Славова, Цветелина (1999) Някои особености на вокалната работа в ученическия хор. - Педагогически алманах, Велико Търново: Университетско издателство на ВТУ, 1999, кн.1-2. ISSN1310-358X , COBISS.BG-ID 1159180004 "Педагогически алманах" Кн. 1,2

Славова, Цветелина (2006) Присъствието на композитора Здравко Манолов в жанра обработка на народни песни - Сб. Музиката - традиции и съвременност, том 4 на катедра "Музика" при ЮЗУ "Н. Рилски". Благоевград: Унив. изд. Неофит Рилски, 2006,с.122 - 128. Сб. Музиката - традиции и съвременност, том 4 на катедра "Музика" при ЮЗУ "Н. Рилски". Благоевград, 2006,с.122 - 128

Славова, Цветелина (2012) Русские хоровые шедевры ХХ века в обучении хоровому дирижерству в Болгарии. - Материалы I Международной научно-практической конференции "Г. В. Свиридов и русская хоровая музыка", Курск, 22-23 ноември 2011, Ред. Е. Д. Легостаев, Е. Н. Яковлева, Е. Е. Легостаева. Курск, 2012, с.225-230, ISBN 978-5-88313-786-9 В:"Г.В. Свиридов и русская хоровая музыка". Курский государственный университет, 2012, с. 225-230, ISBN 978-5-88313-786-9

Славова, Цветелина (2015) Студенческое хоровое пение и православная певческая традиция. - В: CD Русская цивилизация в свете исторического выбора святого княза Владимира (материалы XI Международных научно-образовательных Знаменских чтений), 17 марта 2015 г. Ред. совет: Митрополит Герман, Архимандрит Симеон, В. В. Гвоздев, С. Г. Емельянов и др. Курск: Изд-во Курского гос. университета, 2015, ББК 86, УДК 2, И 75. CD Русская цивилизация в свете исторического выбора святого княза Владимира. Курск 2015

Славова, Цветелина (1999) Три детски пиеси за цигулка и пиано. Плевен: Дукс и комес, 1999 Плевен: Дукс и комес

Славова, Цветелина (2004) Формиране и мотивиране на аналитичен диригентски подход към партитурата у студентите от специалност ПОМ. - Сб. от Юбилейна маждународна научна конференция "Образование и изкуство", Шумен, 14-15 май 2004. Ред. Анастасия Атанасова - Вукова, Димитър Игнатовски, Янка Тоцева. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2004, т.2, с. 524-529. ISBN 954-577-216-6 Сб. "Образование и изкуство" Т. 2, Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2004, ISBN 954-577-216-6

Славова, Цветелина (2009) Хармония на гласовете: сборник хорови песни /учебно помагало / (Автор на предговор). 44 с., Пловдив: Астарта, 2009, ISBN 978-954-350-086-3 !, COBISS.BG-ID 1254470628 Пловдив, Астарта,

Стефанов, Стефан (2013) Restrictive Remix: Political Censorship on Western Music in Communist Bulgaria in the 1960s – 1980s Varia Online, Tekstualia.com, 20.07.2013, http://tekstualia.pl/index.php?DZIAL=varia&ID=29

Стоянова, Диляна (2016) СЪХРАНЕНИ ОБРЕДНИ НАРОДНИ ПЕСНИ В СЕЛО СУШИЦА – МОСТ МЕЖДУ ПОКОЛЕНИЯТА Международна научна конференция "Педагогическото образование - традиции и съвременност" във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, изд. Ай анд Би, 2016, ISSN 2534-9317

Трифонов, Тихомир (2007) Web базиран подход за поддържане на аудио и видео архив на уникални български камбани (с Цв. Георгиева) Сб. Математика, музика, информатика

Трифонов, Тихомир (2007) Изследване на уникални български камбани и създаване на аудио и видео архив с помощта на съвременни технологии (с Г.Димков и Г. Богданова) Сб. Математика, музика, информатика

Трифонов, Тихомир (2005) Математическо и статистическо моделиране в музикологията и акустиката Международна научна конференция «Музиката-традиции и съвременност», Благоевград, под печат

Трифонов, Тихомир (2005) Образователен уеб-сайт посветен на музиката (Х.Печеняшка, М.Николова) Международна научна конференция «Музиката-традиции и съвременност», Благоевград, под печат

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/