Публикации в научна област/раздел Изобразително изкуство / Fine Arts and Visual Arts


Ангелова, Маргарита (2008) Монографичен албум на професор Стефан Лазаров, съставител доц. Д-р Анета Анчева, Университетско издателство ‘Св. Св. Кирил и Методий’ 2008 г, 64 страници. Велико Търново, България

Анчева, Антоанета (2019) Античният модел – метод и естетическа програма на Академиите през ХVII век Сп. Визуални изследвания, Брой 2/2018. УИ „Св.св.Кирил и Методий“, 2019. с. 16-22 ISSN: 2535-101X COBISS.BG-ID 1285463268

Анчева, Антоанета (2001) Васил Стоилов като портретист Сб. Проф. Васил Стоилов - изтъкнат художник и педагог, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2001, с. 51-62. ISBN 954-524-264-7

Анчева, Антоанета (2000) Въведение в живописния портрет Филологически сборник в памет на проф. д-р Г. Димов /1918-1994/, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2000, с. 267-274. ISBN 954-524-224-8

Анчева, Антоанета (2012) Дечко Узунов Бележити Българи Том 10: От Втората световна война до днес: илюстрована енциклопедия / [Ангел Петров ... и др.] ; [отг. ред. Пламен Павлов] Поредица Бележити българи ISSN C634-5697 Световна библиотека. София, 2012. стр.58-63 ISBN 978-954-574-090-9 COBISS.BG-ID 1277619172

Анчева, Антоанета (2018) Екоршето като метод и естетическа програма Сп. Визуални изследвания, Брой 1/2017. УИ „Св.св.Кирил и Методий“, 2018, с. 27-30 ISSN 2535-101Х COBISS.BG-ID 1285463268

Анчева, Антоанета (1999) Живописният портрет – пластично-анатомични проблеми “Фабер”. 1999, 230 с. ISBN 954-9541-39-8 COBISS.BG-ID 1038213604

Анчева, Антоанета (2011) Иван Бочев. Юбилеен каталог. Иван Бочев : Монографичен албум / Състав. Антоанета Анчева. УИ “Св.св. Кирил и Методий”, 2011. ISBN 978-954-524-558-9 COBISS.BG-ID 1243848164

Анчева, Антоанета (2012) Илия Бешков. Бележити Българи Том 9: Между двете световни войни: илюстрована енциклопедия / [Ангел Петров ... и др.] ; [отг. ред. Пламен Павлов] Поредица Бележити българи ; Подсерия на Поредица Бележити българи = ISSN C634-5697 София, 2012.стр.132-135 ISBN 978-954-574-089-3 COBISS.BG-ID 1277619172

Анчева, Антоанета (2015) Към история на пластичната анатомия Електронно списание за наука, култура и образование на ФНПП, СУ „Климент Охридски“, бр.2/2014. стр.36-43// http://www.fnpp.uni-sofia.bg/magazine.html (дата на достъп: 16.06.2015).ISSN 2367-6396

Анчева, Антоанета (2015) Леонардо – основоположник на пластичната анатомия От сетивното към визуалното – изследователски аспекти. Сборник с доклади от Международна научна конференция ФИИ, В.Търново, 28 ноември 2014, В.Търново: Унив. изд. „Св.св. Кирил и Методий“, 2015. с. 7-22 ISBN 978-619-208-039-6 COBISS.BG-ID 1274367204

Анчева, Антоанета (2001) Леонардо да Винчи. Живописта като наука. Изд. “Фабер”, 2001, 172 с. ISBN 954-775-074-7 COBISS.BG-ID 1038621412

Анчева, Антоанета (2006) Леонардо и Пикасо – творчески аспекти на две епохи УИ "Св.св. Кирил и Методий”, 2006, 230 с. ISBN-10: 954-524-531-X ISBN-13: 978-954-524-531-2 COBISS.BG-ID 1046096100

Анчева, Антоанета (1989) Михаил Арнаудов за мимиката и за другите анатомично-изразни средства в изкуството сп. “Литературна мисъл”, 1989, кн. 5, с. 127-130. ISSN 0324-0495

Анчева, Антоанета (2015) Пластична анатомия и изобразително изкуство Международна научна конференция "Изкуство и образование - традиции и съвременност", Пловдив, 23-24 октомври, 2014. International scientific conference "Art and education - traditions and contemporaneity", Plovdiv, October 23rd - 24th, 2014.- T. 2, S. 273-286. Пловдив:Унив. изд. „Паисий Хилендарски“, 2015 С. 273-286 ISBN 978-954-2963-13-4 COBISS.BG-ID 1275802596

Анчева, Антоанета (2000) Пластично-анатомичните форми на главата и лицето и тяхното значение за портрета УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2000, 123 с. Трудове на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий", Факултет по изобразително изкуство.- 5(26) (1999), с. 5-123 ISSN 0861-8038 COBISS.BG-ID 1147030756

Анчева, Антоанета (1991) Поглед към живописния и литературния портрет Българистични и славистични изследвания : Материали от науч. конф., посветена на 80-год. от рождението на акад. Емил Георгиев 1910-1982, В. Търново, 21 май 1990 г. / Ред. кол. Георги Данчев и др. Унив. издателство, 1991, с. 162-169. COBISS.BG-ID 1024827876

Анчева, Антоанета (2000) Портретистът Дечко Узунов В: Дечко Узунов – художникът и педагогът: Нац. теор. конф. по случай 100 г. от рождението му. Велико Търново, 21 май 1999 г. Трудове на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий", Факултет по изобразително изкуство = Travaux de L'Universite St. St. Cyrille et Methode de V. Tirnovo. Faculte blaux arts ISSN: 0861-8038.- 6(27) (2000), s. 9-51, с. 27-39. COBISS.BG-ID 1147124708

Анчева, Антоанета (2003) Портретите на Леонардо Приносът на Факултета по изобразително изкуство за развитието на националното образование и изкуство : Науч. конф. по повод 40 г. Великотърновски унив. "Св. Св. Кирил и Методий", 5 ноем. 2003 г., В. Търново / Иван Бочев и др. ISBN ISBN 954-524-409-7 COBISS.BG-ID 1042312932

Анчева, Антоанета (1994) Портретът във френската живопис на ХIХ век Сб. “La langue et la litterature Francaise dans la civilisation mondiale”, В. Търново, 1994, с. 427-437 ISBN 9954-524-087-3

Анчева, Антоанета (2000) Предизвикателствата на Пикасо В: Сб.“Западноевропейският модернизъм и славянските литератури: краят на XIX - началото на XX век и 20-те години. Материали от Международна научна конференция... 8-10.V.1997 г. УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 1991, с. 153-163 ISBN 954-524-189-6

Анчева, Антоанета (2017) Проф. дизк Валентин Ангелов на 85 години Изкуство и живот : юбилеен сборник доклади от международна научна конференция в чест на 85-годишнината на проф. д.изк. Валентин Ангелов, 23-24 октомври 2015 г., В. Търново / [ред. кол. Антоанета Анчева - отг. ред. ... и др.].УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2017. ISBN 978-619-208-077-8 COBISS.BG-ID 1284928484

Анчева, Антоанета (2015) Развитие на учението за пропорциите От сетивното към визуалното – изследователски аспекти. Сборник с доклади от Международна научна конференция ФИИ, В.Търново, 28 ноември 2014, В.Търново, 2015. с. 7-22 ISBN 978-619-208-039-6 COBISS.BG-ID 1274367204

Анчева, Антоанета (2008) Стефан Лазаров. Юбилеен каталог Встъпителна студия към монографичен албум. УИ „Св.св Кирил и Методий”, В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2008 (В. Търново : Сира) COBISS.BG-ID 1240023524

Анчева, Антоанета (2007) Терминологичен речник по пластична анатомия В. Търново : Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 2007. 230 с. ISBN 978-954-524-595-4 COBISS.BG-ID 1226993636

Анчева, Антоанета (2019) Художествено слово и живопис Сп. Визуални изследвания, кн. 2/2019, изд. на ФИИ, ВТУ„Св. св. Кирил и Методий“, с.141-149 ISSN: 2535-101X COBISS.BG-ID 1285463268

Анчева, Антоанета (2015) Човек и Канон. Пластичната анатомия между изкуството и науката В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2016. 280 с. ISBN 978-619-208-051-8 COBISS.BG-ID 1274843108

Великов, Юлиян (2011) Образът на Невидимия (монография) Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", (2011), c. 328, ISBN 978-954-524-779-8; COBISS.BG-ID 1281650404

Георгиев, Борис (2013) Предговор на "История на Факултет по изобразително изкуство" Велико Търново, История на факултет по изобразително изкуство,издателство "Фабер", 2013 г. ISBN 978-619-00-0029-7

Гърмидолова, Мариана (2012) GARMIDOLOVA M. „Riddles and Creativity” , 15th International Conference “ Educational Reform in the 21st Century” in Balkan Countries, Букурещ

Гърмидолова, Мариана (2009) M. Garmidolova. THE INTERCULTURAL LANGUAGE OF ART - The role of interactive teaching of art in developing intercultural competence. Paper presented at ITAE conference Intervention Through Art Education, Graz, Austria, June 8-10, 2009. Ed. by Franziska Pirstinger. Printed in Graz, Austria - Catholic University College of Education, 2009, pp. 242 - 247. ISBN 978-3-200-01546-3 Gratz. Austria

Гърмидолова, Мариана (2016) ГЪРМИДОЛОВА М. За илюстрирането при четенето и драматизацията на художествен текст. – В сб: Синтез на изкуствата при работа с художествен текст за развитието на вниманието към четенето (подготвителни за училище групи 1. – 4. клас). Изд. Екслибрис, В. Търново, 2016 г. В. Търново

Гърмидолова, Мариана (2007) Диск към учебника по изобразително изкуство за 6 клас. София, АЗБУКИ –ПРОСВЕТА, 2007 г. София, Азбуки-Просвета

Гърмидолова, Мариана (2008) Диск по История на изобразителното изкуство 5 – 7 клас, София, АЗБУКИ-ПРОСВЕТА, 2008 г. София, Азбуки-Просвета

Гърмидолова, Мариана (2009) Изобразително изкуство – 8 клас. издателство Азбуки-Просвета, София

Гърмидолова, Мариана (2006) Изобразително изкуство за 5 клас АЗБУКИ - ПРОСВЕТА - София

Гърмидолова, Мариана (2007) Книга за учителя по изобразително изкуство за 6 клас. София, АЗБУКИ –ПРОСВЕТА, 2007 г. София, Азбуки-Просвета

Гърмидолова, Мариана (2008) Книга за учителя по изобразително изкуство за 7 клас. София, АЗБУКИ –ПРОСВЕТА, 2008 г. София, Азбуки-Просвета

Гърмидолова, Мариана (2006) Книга на учитела по изобразително изкуство за 5 клас АЗБУКИ - ПРОСВЕТА София

Гърмидолова, Мариана (2009) Книга на учителя по изобразително изкуство – 8 клас, издателство Азбуки-Просвета, София

Гърмидолова, Мариана (1998) М. Мойнова Взаимодействието между учебните предмети от художествения цикъл. Педагогически алманах. кн.1/2. В. Търново 1998; В. Търново

Гърмидолова, Мариана (2004) М. Мойнова Играта и изобразителната дейност. Шумен . Сборник на Юбилейна научна сесия на ШУ „Константин Преславски” 2004 г. София

Гърмидолова, Мариана (2018) М. МОЙНОВА, В. Гунева, Св. Гостилова. Електронен учебник по изобразително изкуство за девети клас. София: Просвета плюс, 2018, 52 с. София ISBN 978-619-222-216-1

Гърмидолова, Мариана (2018) М. МОЙНОВА, В. Гунева, Св. Гостилова. Книга на учителя по изобразително изкуство за девети клас. София:Просвета плюс, 2018, 32 с., ISBN 978-619-222-245-1; COBISS.BG-ID 1286944484 София ISBN 978-619-222-245-1; COBISS.BG-ID 1286944484

Гърмидолова, Мариана (2018) М. МОЙНОВА, В. Гунева, Св. Гостилова. Учебник по изобразително изкуство за девети клас. София: Просвета плюс, 2018, 51 с.ISBN 978-619-222-215-4; COBISS.BG-ID 1287121892 София ISBN 978-619-222-215-4; COBISS.BG-ID 1287121892

Гърмидолова, Мариана (2017) М. МОЙНОВА, В. Гунева. Електронен учебник по изобразително изкуство за осми клас. София: Просвета плюс, 2017, 52 с. ISBN 978-619-222-100-3 София

Гърмидолова, Мариана (2017) М. МОЙНОВА, В. Гунева. Електронен учебник по изобразително изкуство за пети клас. София:Просвета плюс, 2016, 106 с. ISBN 978-619-222-064-8 София

Гърмидолова, Мариана (2017) М. МОЙНОВА, В. Гунева. Електронен учебник по изобразително изкуство за шести клас. София:Просвета плюс, 2017, 112 с. ISBN 978-619-222-101-0 София

Гърмидолова, Мариана (2017) М. МОЙНОВА, В. Гунева. Книга на учителя по изобразително изкуство за осми клас. София:Просвета плюс, 2017, 39 с. ISBN 978-619-222-142-3; COBISS.BG-ID 1282957028 София ISBN 978-619-222-142-3; COBISS.BG-ID 1282957028

Гърмидолова, Мариана (2016) М. МОЙНОВА, В. Гунева. Книга на учителя по изобразително изкуство за пети клас. София: Просвета плюс, 2016, 90 с. ISBN 978-619-222-048-8; COBISS.BG-ID 1278393316 София

Гърмидолова, Мариана (2017) М. МОЙНОВА, В. Гунева. Книга на учителя по изобразително изкуство за шести клас. София: Просвета плюс, 2017, 63 с. ISBN 978-619-222-141-6; COBISS.BG-ID 1282958052 София ISBN 978-619-222-141-6; COBISS.BG-ID 1282958052

Гърмидолова, Мариана (2017) М. МОЙНОВА, В. Гунева. Учебник по изобразително изкуство за осми клас. София: Просвета плюс, 2017, 51 с. ISBN 978-619-222-099-0; COBISS.BG-ID 1282954724 София ISBN 978-619-222-099-0; COBISS.BG-ID 1282954724

Гърмидолова, Мариана (2016) М. МОЙНОВА, В. Гунева. Учебник по изобразително изкуство за пети клас. София: Просвета плюс, 2017, 104 с. ISBN 978-619-222-049-5; COBISS.BG-ID 1280535780 София ISBN 978-619-222-049-5; COBISS.BG-ID 1280535780

Гърмидолова, Мариана (2017) М. МОЙНОВА, В. Гунева. Учебник по изобразително изкуство за шести клас. София: Просвета плюс, 2017, ISBN 978-619-222-141-6; COBISS.BG-ID 1283140324 София ISBN 978-619-222-141-6; COBISS.BG-ID 1283140324

Гърмидолова, Мариана (2008) М. МОЙНОВА, Г. ДАНЧЕВА. Пеят, скачат палците... Велико Търново: Слово, 2008 г., 48 с. ISBN 978-954-439-900-9; COBISS.BG-ID 1229489636 ISBN 978-954-439-900-9; COBISS.BG-ID 1229489636

Гърмидолова, Мариана (2008) М. МОЙНОВА, М. Савчева. Интерактивните методи в обучението по изобразително изкуство. София: АзБуки-Просвета", 2008 г., 55 с. ISBN 978-954-360-039-7; COBISS.BG-ID 1228760804 София, Азбуки-Просвета ISBN 978-954-360-039-7; COBISS.BG-ID 1228760804

Гърмидолова, Мариана (2018) М. МОЙНОВА, Св. Косев, В. Гунева. Електронен учебник по изобразително изкуство за 7 клас. София: Просвета плюс, 2018, 92 с. София ISBN 978-619-222-214-7

Гърмидолова, Мариана (2018) М. МОЙНОВА, Св. Косев, В. Гунева. Учебник по изобразително изкуство за седми клас. София: Просвета плюс, 2018, 92 с., ISBN 978-619-222-213-0; COBISS.BG-ID 1286007780 ISBN 978-619-222-213-0; COBISS.BG-ID 1286007780

Гърмидолова, Мариана (2004) М. Мойнова. Междукултурната комуникация в образователния процес. Сб. Педагогически приноси. Велико Търново, 2004. Велико Търново

Гърмидолова, Мариана (2016) М. МОЙНОВА. Детската рисунка като феномен на културата. В. Търново: Екслибрис студио, 2016, 239 с. ISBN 978-619-90391-4-4; COBISS.BG-ID 1285744100 ISBN 978-619-90391-4-4; COBISS.BG-ID 1285744100

Гърмидолова, Мариана (1998) М. Мойнова. Детската рисунка като художествен модел. сб. Научни трудове послучай 120 години от създаването на ВВОУ “В. Левски” В. Търново, 1998; В. Търново

Гърмидолова, Мариана (1999) М. Мойнова. Еволюцията на детската рисунка. В. Търново:ПИК, 1999, 175 с. ISBN 954 736 026 4; COBISS.BG-ID 1288328164 В. Търново ISBN 954 736 026 4; COBISS.BG-ID 1288328164

Гърмидолова, Мариана (2001) М. Мойнова. Естетическият тип дейност като форма за усвояване на действителността. - Педагогически алманах, 2001, № 1,2, с. 124 -132. ISSN 1310-358X (print), 367-9360 (online) ; COBISS.BG-ID 1158991076 СПРАВКА:Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране. ПЕДАГОГИЧЕСКИ алманах: педагогическо списание на Великотърновски унив. "Св. св. Кирил и Методий". – В. Търново, 1993- ISSN 1310-358X (print), 2367-9360 (online) ISSN 1310-358X (print), 367-9360 (online) ; COBISS.BG-ID 1158991076

Гърмидолова, Мариана (2001) М. Мойнова. Играта и изобразителната дейност. Варна. Национална конференция “Играта – забравеният образ на детството”, 11/12.10. 2001; Варна

Гърмидолова, Мариана (2002) М. Мойнова. Изобразителната дейност в развитието на детето, сб. Детето на XXI век. В. Търново, 2002 Велико Търново

Гърмидолова, Мариана (2001) М. Мойнова. Изобразителната дейност в развитието на детето. Юбилейна научна конференция. 31.10.2001. Шумен; Шумен

Гърмидолова, Мариана (2003) М. Мойнова. Относно някои специфики в развитието на детската изобразителна дейност. Сб. от Юбилейната научна конференция посветена на 30-годишнината от основаването на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" "Изкуство и образование", Шумен, 21-22 май, 2003. Ред. колегия доц. д-р Благомир Папазов, доц. д-р Герасим Стоилов, доц. д-р Валери Чакалов. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2003 г., с. 50 - 54. ISBN 954-577-164-X; COBISS.BG-ID 1040392676 ISBN 954-577-164-X; COBISS.BG-ID 1040392676

Гърмидолова, Мариана (2000) М. Мойнова. Празниците на бургуджиите, отразени в детските рисунки. Научна конференция - Пловдив, 2000; Пловдив

Гърмидолова, Мариана (2004) М. МОЙНОВА. Психодиагностичен комплекс графични тестове. - В: Ръководство за изследване на детето. Под ред. на Б. Минчев – 2 част. София: Веда Словена - ЖГ, 2004, 312-331 с. ISBN 954-8510-84-7(ч 2); COBISS.BG-ID 1044945892 ISBN 954-8510-84-7(ч 2); COBISS.BG-ID 1044945892

Гърмидолова, Мариана (1999) М. Мойнова. Речта и детската изобразителна дейност. сб. Научни трудове на Тракийския университет, ИПКУ 1999; Пловдив

Гърмидолова, Мариана (2002) М. Мойнова. Специфика на образите в детския изобразителен език. Първа университетска конференция по социална педагогика и социално дело. 17-21.06.2002. Китен; Китен

Гърмидолова, Мариана (1999) М.Мойнова. Особености на перспективната система в изобразителния метаезик в началния курс. Юбилейна научна конференция – Шуменски университет «Константин Преславски», 1999; Шумен

Гърмидолова, Мариана (2005) Междукултурната комуникация в образователния процес/ Сб. Педагогически приноси. Велико Търново, 2005 г. В. Търново

Гърмидолова, Мариана (2011) МОЙНОВА М. Електронен учебник по изобразително изкуство за пети клас (уроци). Изд. Просвета София

Гърмидолова, Мариана (2011) МОЙНОВА М. Електронен учебник по изобразително изкуство за шести клас (уроци). Изд. Просвета, София

Гърмидолова, Мариана (2012) МОЙНОВА М. Изобразителното изкуство като информационен източник. – В сб.: Съвременни предизвикателства пред учителската професия, София

Гърмидолова, Мариана (2009) Развитието на художественото образование в България. //Международна конференция, В. Търново.

Гърмидолова, Мариана (2009) Табло по изобразително изкуство – „Човешка фигура”, издателство Просвета, София.

Гърмидолова, Мариана (2007) Учебник по изобразително изкуство за 6 клас. София, АЗБУКИ –ПРОСВЕТА, 2007 г. София, издателство Азбуки-Просвета

Гърмидолова, Мариана (2008) Учебник по изобразително изкуство за 7 клас. София, АЗБУКИ –ПРОСВЕТА, 2008 г. София, Азбуки-Просвета

Джановски, Милен (2015) „Лендарт – една от посоките на развитие на българското изкуство” Втора научна докторантска сесия – Педагогически факултет, ВТУ „Св.св. Кирил и Методий. ", 29 април 2015, електронен сборник, 221с., с.186-190, ISBN 978-619-208-040-2

Джановски, Милен (2015) „Началото на арт групите в българското изкуство 1984 – 2000 година” статия – Научен журнал "Богословски бюлетин", електронен сборник, стр.85-95, бр.11/2015, Философско-теологичен факултет при Черновицкия Национален университет "Юрий Федкович", Киевска православна богословска академия, Черновци, Украйна// Богословський вісник, Науковий журнал – Чернівці: Чернівецький національний університет, №11/2015, 248с., ISSN 2310-0923

Джановски, Милен (2015) «Илюстрации Никола Хаджитанев» – монография - 116 страници Абагар АД, Велико Търново, 2015, ISBN 978-619-168-121-1

Джановски, Милен (2018) В ТЪРСЕНЕ НА ИДЕНТИЧНОСТТА

Добрев, Марин (2003) WHU’S WHU IN THE 21st SENTURY WHU’S WHU IN THE 21st SENTURY, Cambridge, England, 2003 , S 882, ISBN:0 948875 89 5

Добрев, Марин (0) Българи в италианските академии за изящни изкуства 1878-1944 Данева, Анжела „Българи в италианските академии за изящни изкуства 1878-1944“. София, 2013, Издание на Нов български университет. Ст. 26, ISBN 978-954-535-794-7

Добрев, Марин (2008) Валентин Дончевски “Валентин Дончевски”, 2008, Стара Загора, Издателствово „Дъга плюс“, ст.146, ISBN 978-954-9387-36-0

Добрев, Марин (2017) Голото мъжко тяло (1856-1944) „Голото мъжко тяло (1856-1944)”, София, 2017 Издание на СГХГ. Стр. 80, 96, 147, ISBN 978-954-2950-28-8

Добрев, Марин (2012) ИВАН МИЛЕВ /1897-1927/ сп. Arh &Art форум, София, 2012г. бр.20 /1042/, стр.26-28 ISSN 1313-8863

Добрев, Марин (2013) Инфо СБХ Инфо СБХ, "МАРИО ЖЕКОВ (1898 – 1955)", София, 2013, ст. 16-17, ISSN 1313-9622

Добрев, Марин (2019) МАРИО ЖЕКОВ 1898-1955 MARIO ZHEKOV Издание на "Дъга плюс", Стара Загора, 148 стр. ISBN 978-619-7251-23-4, ISBN 978-619-7251-24-1

Добрев, Марин (2018) С български дух и европейска мисъл Стара Загора, Издание на РИМ и Община Стара Загора, 2018, стр. 36,37, 54, 55, 61,62, ISBN 978-619-168-210-2

Добрев, Марин (2003) Художественото наследство на България. Първа и втора българска държава. Стара Загора, ППС Мултимедия ООД. Удостоверение № 15244- Министерство на културата, 2003

Драганова-Стойкова, Тамара (2010) 2007 – международна година на слънцето. - В: Юбилеен сборник 130 години Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий”. Велико Търново: Издателство „Абагар”, 2010, с. 157-158. ISBN 978-954-427-885-4

Друмева, Красимира (2013) „Basic aspects of typography in designing a web page” Участие в международна научна конференция „ART, DESIGN AND ART EDUCATION: METHODS AND EXPERIENCES OF CREATIVITY DEVELOPMENT“ in Kaunas University of Applied Sciences Justinas Vienožinskis faculty of art, 22 November 2013, Kaunas

Друмева, Красимира (2016) „Design with a Smile“ „Taking a Line for a Walk. Assignments in design education“. Spector Books, Leipzig, 2016, pp. 77. ISBN: 978-3-95905-081-4

Друмева, Красимира (2017) „Factors that block creative thinking“ Сборник от международна научна конференция “World from the Art Perspective, Art from the World Perspective. Challenges of contemporary visual education”, 19-20 October 2017, Nicolaus Copernicus University, Toruń, Полша

Друмева, Красимира (2015) „Комплексен модел на обучение и проектиране в сферата на уеб дизайна“ Публикация в „Годишник – Пловдив, 2015”, Академия за танцово, музикално и изобразително изкуство, Пловдив, 2015, с. 204-214, ISSN 1313-6526, COBISS.BG-ID 1280046308

Друмева, Красимира (2017) „Работното място – ключов компонент в творческия процес” Сборник от Международна научна конференцияЧетвърта международна научна конференция по проблемите на цвета и цветознанието за страните от Югоизточна Европа БАЛКАНКОЛОР “ЦВЯТ ВЪВ ВСИЧКИ НАПРАВЛЕНИЯ”, София, с. 36 - 41. ISSN 1313-4884

Друмева, Красимира (2014) „Синтетичен модел за оценяване качествата на уеб страниците рекламиращи индустриално произведени изделия“ Сборник от международна научна конференция „Проблеми и перспективи пред академичното образование по дизайн”, НХА, катедра „Индустриален дизайн“, София,12-13 декември 2014, с. 68-76. ISSN 978-954-2988-19-9

Друмева, Красимира (2019) Reflections The 16th International Creative Anxiety Workshops – the Biennale Vincent’s Pocket Poznan, Издателство: Studio Poligrafia Wysogotowo, 2019, страници: 137, стр. 35-38, ISBN 978-83-946660-3-3

Друмева, Красимира (2017) The 16th International Creative Anxiety Workshops – the Biennale Vincent’s Pocket Poznan, Kieszeń Vincenta Vincent’s Pocket, Poznan, May 8-11, Poland, Издателство: Studio Poligrafia Wysogotowo, 2017, pp. 37 - 38. ISBN 978-83-946660-3-3

Друмева, Красимира (2015) АМБИЕНТ РЕКЛАМА – ТВОРЧЕСКА СИМБИОЗА МЕЖДУ АРХИТЕКТУРА И РЕКЛАМНА ГРАФИКА Сборник от научна конференция „Цвят и светлина в архитектурата“, Архитектурен факултет на УАСГ, 11-12 май 2015, София, с. 115 - 123. ISSN 1314 – 6564

Друмева, Красимира (2013) Визуална йерархия при използването на цветовете в уеб дизайна Сборник от Трета международна научна конференция БАЛКАНКОЛОР 2013 “ЦВЯТ ВЪВ ВСИЧКИ НАПРАВЛЕНИЯ”, с. 421 - 431. ISSN 1313-4884

Друмева, Красимира (2012) Визуална метафора в рекламната фотография Сборник от Национален семинар с международно участие «Фотоколор 3», Технически университет, 5 декември 2012, София, с. 22-33. ISSN 1313-9509

Друмева, Красимира (2016) ИЗКУСТВОТО - ГЕНЕРАТОР НА ИДЕИ ЗА ПЕЧАТНАТА РЕКЛАМА Публикация в списание Polygrafiа 2’2016, Изкуството – генератор на идеи за печатната реклама, Издател: Принт енд Пъблишинг ООД, 2016, с. 40-43. ISSN 0204—9953, COBISS.BG-ID 1279029732

Друмева, Красимира (2013) ИНТЕГРИРАНЕ НА КОРПОРАТИВНИЯТ ДИЗАЙН В УЕБ Сборник от Юбилейна международна научна конференция на тема "50 години великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2013,с. 50-55. ISBN 978-954-524-981-5, COBISS.BG-ID 1274612708

Друмева, Красимира (2016) Книга - албум „Дизайн с усмивка“ Издателство „Абагар“, Велико Търново, 2016, с. 218. ISBN 978-619-168-172-3, COBISS.BG-ID 1284560868

Друмева, Красимира (2018) Книга – албум „Плакатът – изкуството на улицата“ Издателство "Група Цвят – България", София, с. 55. ISBN 978-619-7226-08-9

Друмева, Красимира (2018) Книга „Лаборатория за идеи“ Издателство „Абагар“, Велико Търново, 2018, с. 204. ISBN 978-619-168-191-4, COBISS.BG-ID 1285367268, част от хабилитационният труд „Посткомерсиални трансформации в графичния дизайн - Креативност, комуникация и концепция” за участие в конкурс за придобиване на академична длъжност „доцент”, научна област 8. Изкуства, професионално направление 8.2. Изобразително изкуство (Изкуствознание и изобразително изкуство – графичен дизайн и визуални комуникации) ДВ бр. 36/27.04.2018 г. Рецензенти: проф. Христо Маринов Цацинов и проф. Божидар Евгениев Йонов

Друмева, Красимира (2011) Концепция във визуалната комуникация Сборник от Международна научна конференция «Дизайн - 2011, София», Съюз на българските художници, Национална художествена академия, 12-13 октомври 2011, с. 27-46. ISBN 978-954-92092-6-6

Друмева, Красимира (2016) Креативността - проводник на идеи в графичния дизайн Сборник от Международна научна конференция „В търсене на идентичността”, 01‐02 декември, Издателство: ВТУ"Св. св. Кирил и Методий", 2016, с. 79-87, ISBN 978-619-208-141-6, COBISS.BG-ID - 1289823204

Друмева, Красимира (2014) Методи мотивиращи креативното мислене Сборник от национален научно-практически семинар “ФОТОКОЛОР - V”, 04 декември 2015, София, с. 33-40. ISSN 1313 – 9509

Друмева, Красимира (2012) Обазователни аспекти на Фотопленер “Стамболово” Сборник от Национален Семинар «Цвят и Образование - 4» , Департамент “Изящни изкуства” Нов български университет, София, 20 декември 2012, с.197-199. ISSN 1314-5142

Друмева, Красимира (2018) Публикация „Фактори блокиращи творческото мислене“ Сборник статии от Втора национална научна конференция “Цвeтът и детето”, 09 юни 2018, НБУ, София, под печат

Друмева, Красимира (2014) ФИКСИРАНЕ ЗОНИТЕ НА ДИФЕРЕНЦИАЦИЯ МЕЖДУ ПЕЧАТЕН И УЕБ ДИЗАЙН Сборник от международна научна конференция „От сетивното към визуалното – изследователски аспекти“ ФИИ, 28 ноември 2014, Велико Търново, 2014, с. 89-99. ISSN 978-619-208-039-6, COBISS.BG-ID 1274367204

Друмева, Красимира (2013) Фотографията - основно изразно средство в уеб дизайна Сборник от Национален научно-практически семинар Фотоколор – 4, Технически университет, с. 7-14. ISSN 1313-9509

Друмева, Красимира (2011) Цветът в контекста на рекламната комуникация Сборник от Международен семинар «Цвят и образование», 16 декември - София, Нов Български университет, с. 78-94. ISSN 1314 - 5142

Иванова, Екатерина (2016) Иванова, Екатерина, „Рисунката и изкуството на Източна Азия – пресечни точки в изразността”, В:Сборник с доклади на Трета Международна научна конференция „От сетивното към визуалното – в търсене на идентичността”, ФИИ, ВТУ „Св.св Кирил и Методий”, 01-02.12.2016, (ISBN 978-619-208-141-6) Сборник с доклади на Трета Международна научна конференция „От сетивното към визуалното – в търсене на идентичността”, ФИИ, ВТУ „Св.св Кирил и Методий”

Карагогов, Деян (2014) ” Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" Международна научна конференция – „От сетивното към визуалното –изследователски аспекти,2014 г. /научен доклад/ - “Йожен Дьолакроа и картината му „Свободата води народа” Велико Търново

Карагогов, Деян (2014) Академия за Музикално и Танцово и Изобразително Изкуство, гр. Пловдив , Национална научна конференция – „Изкуство и образование-традиции и съвременност” 2014 г. /научен доклад/ - “Франсиско Гоя и неговият графичен цикъл ”Бедствията на Войната” Печат и подвързия: УИ „Паисий Хилендарски“ ISBN 978-954-2963-13-4 Пловдив

Карагогов, Деян (2014) Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" Юбилейна международна научна конференция "50 години ВТУ 1963-2013“. Секция Факултет по изобразително изкуство. “Изобразяване на агресията в изкуствотo“ УИ: ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" , CD ISBN 978-954-524-981-5 ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" , CD носител

Карагогов, Деян (2014) Софийски университет “Св. Климент Охридски”. Факултет по начална и предучилищна педагогика Национална научна конференция – „Преподаватели и студенти”, 2014 /научен доклад/ - “Теодор Жерико и картината му „Салът на „Медуза”. Електронно списание за наука, култура и образование. ISSN 2367-6396 "Електронно списание за наука,култура и образование" бр. 2, 2014

Караиванова-Аврамова, Мартина (2014) „Художествена симбиоза между фото печат и живопис в творчеството на двама съвременни автори” Научна конференция „Проблеми и перспективи пред академичното образование по индустриален дизайн”, Национална художествена академия „Николай Павлович”, София, (електронно издание) ISBN 978-954-2988-19-9

Караиванова-Аврамова, Мартина (2013) "Аз, Мартина" - саамостоятелна изложба в ИЗ "Рафаел Михайлов", гр. Велико Търново

Караиванова-Аврамова, Мартина (2015) „АХРОМАТЪТ” В БЪЛГАРСКАТА ЖИВОПИС В КРАЯ НА XX И НАЧАЛОТО НА XXI ВЕК Стремеж към нови пластични изразни средства ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"

Караиванова-Аврамова, Мартина (2018) 70 години великотърновски художници (каталог), Печат: Фабер, Велико Търново, ISBN 978-619-00-0796-8 70 години великотърновски художници (каталог), Печат: Фабер, Велико Търново, ISBN 978-619-00-0796-8.

Караиванова-Аврамова, Мартина (2019) Великотърновски художници творят на пленер в Оряхово https://www.dnesbg.com/kultura/velikotarnovski-hudozhnitsi-tvoryat-na-plener-v-oryahovo.html Публикувано на вт, 23 Юли 2019.

Караиванова-Аврамова, Мартина (2014) Караиванова Мартина. Участие в Седмо биенале на малките форми в изкуството Плевен 2014 Инфо СБХ (бюлетин) бр. 5/2014 ISSN 1313-9622, с.3.

Караиванова-Аврамова, Мартина (2015) Караиванова, Мартина. Участие в Национална изложба „Лудогорие“ 2015 Инфо СБХ (бюлетин) бр. 3/2015 ISSN 1313-9622, с.4.

Караиванова-Аврамова, Мартина (2012) Караиванова, Мартина. Участие в проект за съвременно изкуство "ZOOM IN" в галерия "Резонанс", гр. Пловдив с куратор Красимир Русев

Караиванова-Аврамова, Мартина (2011) Караиванова, Мартина. Участие в „Кутии за сънища“ - кураторски проект на Николай Маринов ул. „Шипка“ 6, етаж 1

Караиванова-Аврамова, Мартина (2013) Караиванова, Мартина. Участие в 21 Международно биенале на хумора и сатирата в изкуствата Габрово - 2013

Караиванова-Аврамова, Мартина (2009) Караиванова, Мартина. Участие в Деветнадесето Международно биенале на хумора и сатирата в изкуствата Габрово 2009

Караиванова-Аврамова, Мартина (2012) Караиванова, Мартина. Участие в Декелска му работа... (Дакелът в съвременното българско изобразително изкуство) - кураторски проект на Елена Панайотова

Караиванова-Аврамова, Мартина (2014) Караиванова, Мартина. Участие в изложба "Тогава и сега" Инфо СБХ (бюлетин) ISSN 1313-9622

Караиванова-Аврамова, Мартина (2011) Караиванова, Мартина. Участие в Изложба за съвременното изкуство “Идентичности” - кураторски проект на Ивайло Попов

Караиванова-Аврамова, Мартина (2010) Караиванова, Мартина. Участие в изложба конкурс за специализация в ателиетата на Сите де-з-ар, Париж

Караиванова-Аврамова, Мартина (2005) Караиванова, Мартина. Участие в Седемнадесето Международно биенале на хумора и сатирата в изкуствата Габрово 2005

Караиванова-Аврамова, Мартина (2012) Караиванова, Мартина. Участие в Трето Балканско квадринале на живописта „Митовете и легендите на моя народ“ стара Загора 2012

Караиванова-Аврамова, Мартина (2018) Национално биенале „Тенец“, Монтана 2018 Инфо СБХ – ISSN 1313–9622, бр. 04/2018, с. 6, 61.

Караиванова-Аврамова, Мартина (2017) Национално триенале „Мостове“ 2017 Национално триенале „Мостове“ 2017 (каталог), първо издание, печат : Тафпринт ООД, ISBN 978-619-90589-1-6

Караиванова-Аврамова, Мартина (2013) Представяне в Юбилеен сборник "Преподавателите на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий" (1963-2013) Велико Търново

Коев, Николай (2015) Въздействието на полирани и патинирани обеми върху зрителя. Сборник с доклади от Международна научна конференция „От сетивното към визуалното – изследователски аспекти”. - Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2015,(електронно издание), с. (117 – 124). ISBN 978-619-208-039-6

Коев, Николай (2015) Художествени бронзолеярни и обучението по скулптура, Научни трудове от конференцията „Иновации в образованието“, Годишник на ШУ «Еп. К. Преславски», т. XIX D / Съставител: доц. д-р Чавдар Сотиров. - Педагогически факултет, УИ „Еп. К. Преславски“, Шумен: 2015, с. (726-732). ISSN 1314-6769

Коев, Николай (2016) Художествени бронзолеярни на съвременния етап на развитие Международна научна конференция "От сетивното към визуалното - плурализмът в изкуството", 20-21.11.2015 г., факултет "Изобразително изкуство", ISBN 978-619-208-103-4

Коев, Николай (2002) Художествено бронзолеене УИ „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2002, ISBN 954-524-309-0

Коев, Николай (2014) Художественото бронзолеене в обучението по скулптура Юбилейна международна конференция "50 години Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" 1963-2013, секция Факултет по изобразително изкуство, Велико Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2014, с. (75-80), ISBN 978-954-981-575-80

Конов, Марио (2020) Съвременна миниатюрна дърворезба. Теми и сюжети в творчеството на Кирил Томанов. Списание за изкуство "Визуални изследвания", бр.2/2020, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“

Конова, Мариета (2017) „Аберации” на Мариета Конова и Диана Митева Бюлетин на СБХ, брой 1/2017, съставители: Стайков, А. и Ю. Портарова, изд. Инфо СБХ – ISSN 1313-9622, COBISS.BG-ID 1125170404, с. 39 https://www.sbhart.com/data/kfm/bulletin_2014-2015-2016-2017/Bulletin_1_2017.pdf

Конова, Мариета (2019) 2019 Конова, Мариета. Цикъл „THE DOORS”. – В: Архитектурни детайли – фотоизложба. Каталог. „Цвят и светлина в архитектурата - VI”, ISSN 1314 – 6564, Изд. “Група Цвят - България”, София, 2019, с.28-29; произведения 69-72

Конова, Мариета (2018) 70 години Великотърновски художници 1948 - 2018 издател: Фабер, Велико Търново, 2018, 240 стр. Изданието е съфинансирано от Община Велико Търново по програма „Изкуство и култура Велико Търново 2018“ по договор № R-23/26.04.2018 г. ISBN 978-619-00-0796-8 (с. 4-115) https://www.dnesbg.com/kultura/tvorbi-na-avtori-ot-pet-pokoleniya-v-katalog-na-tarnovskite-hudozhnitsi.html

Конова, Мариета (2018) Exibition “Beyond The Landscape” /Изложба живопис "Отвъд пейзажа"/ Cite internationale des arts, Paris, France, 2018. https://www.citedesartsparis.net/ https://www.citedesartsparis.net/media/cia/183726-brochure_mc_2018_web.pdf

Конова, Мариета (2017) Иван Узунов – живописни портрети Електронно списание за наука, култура и образование на Софийски университет „Св. Климент Охридски”, ФНПП, брой 8/2017 г., с. 52-58 (http://fnpp.uni-sofia.bg/?page_id=204) ISSN 2367-6396

Конова, Мариета (2012) Изложба „Теория на случайността” – част от проект 8X3 Изложбени зали ”Рафаел Михайлов”, гр. Велико Търново, 2012

Конова, Мариета (2015) Колоритът и контурът в портретното творчество на съвременни български художници Електронно списание за наука, култура и образование на Софийски университет „Св. Климент Охридски”,ФНПП, брой 3/2015, с. 118-142 (http://fnpp.uni-sofia.bg/?page_id=204) http://fnpp.uni-sofia.bg/wp-content/uploads/2019/02/FNPP_EPUB_2015_broi3.pdf ISSN 2367-6396

Конова, Мариета (2015) Колоритът и контурът като способи за постигане на психологическо въздействие в българския живописен портрет от края на XX и началото на XXI век. ВТУ”Св. св. Кирил и Методий”, Православен богословски факултет, катедра "Църковни изкуства", дата на защита: 26.06.2015 г., диплома № ВТ-15 4-0041 издадена на 13.07.2015 г.

Конова, Мариета (2017) Международен скулптурен симпозиум – Велико Търново 2017 Бюлетин на СБХ, брой 5/2017, съставители: Стайков, А. и Ю. Портарова, изд. Инфо СБХ – ISSN 1313-9622, COBISS.BG-ID 1125170404, с. 18-20 https://www.sbhart.com/data/kfm/bulletin_2014-2015-2016-2017/Bulletin%20_5_2017.pdf

Конова, Мариета (2013) Международно биенале на хумора и сатирата в изкуствата Габрово 2013 с творба „Тишината на моята музика“, техника – колаж, 70/50 см Музей Дом на хумора и сатирата, Габрово, 2013

Конова, Мариета (2015) Модел–художник–зрител в сложната взаимовръзка на възприемане, субективно отражение и съпреживяване В: Сборник от Международна научна конференция „От сетивното към визуалното – изследователски аспекти”, Велико Търново, ВТУ”Св. св. Кирил и Методий”, Факултет по Изобразително изкуство, 28 ноември 2014 г., Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2015, с. 314-326, ISBN 978-619-208-039-6

Конова, Мариета (2018) Плакатът – изкуството на улицата Бюлетин на СБХ, брой 3/2018, съставители: Стайков, А. и Ю. Портарова, изд. Инфо СБХ – ISSN 1313-9622, COBISS.BG-ID 1125170404, с. 28-30 https://www.sbhart.com/data/kfm/bulletin_2014-2015-2016-2017/Bulletin_3_2018.pdf

Конова, Мариета (2017) Портретното творчество на художника Десислава Минчева в търсене на идентичността Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий" Велико Търново 2018. формат: CD, Трета Международна научна конференция „От сетивното към визуалното – в търсене на идентичността”, Велико Търново, 1 – 2 декември 2016 г., ВТУ”Св. св. Кирил и Методий”, Факултет по Изобразително изкуство, с. 236-249, ISBN 978-619-208-141-6

Конова, Мариета (2016) Портретът днес или кризата като начин да бъдеш различен – съвременни проблеми на портрета в творчеството на художниците Андрей Даниел, Греди Асса и Стефан Алтъков Umetnost i kultura danas: kriza u umetnosti – umetnost u krizi. Univerzitet u Nišu, Fakultet umetnosti, ZBORNIK RADOVA SA NAUČNOG SKUPA (Niš, 9 – 10. oktobar 2015), Niš, 2016, 284 str. (с.223-243) ISBN 978-86-85239-41-0 http://www.artf.ni.ac.rs/wp-content/uploads/2018/07/Zbornik-radova-BARTF-2015-elektronsko-izdanje.pdf

Конова, Мариета (2019) Първа награда за живопис в Национална изложба-конкурс „Създаваме заедно“, организирана от галерия „Видима“ гр. Севлиево за творба „Ателие на Густав Моро“ (71х85 см, маслени бои, платно) Каталог Създаваме заедно. Национална изложба живопис. изд. галерия "Видима", Севлиево, 2019

Конова, Мариета (2017) Слово и образ в живописните творби на художника Стефан Алтъков издател: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий" Велико Търново. формат: CD, Четвърта Международна научна конференция От сетивното към визуалното „Утопия и бъдеще”, Велико Търново, 24 – 25 ноември 2017 г., ВТУ”Св. св. Кирил и Методий”, Факултет по Изобразително изкуство (под печат) http://www.uni-vt.bg/bul/pages/?page=2140&zid=9

Конова, Мариета (2015) Участие в 22. Международно биенале на хумора и сатирата в изкуствата Габрово 2015 створба „Тополи край реката“ Музей Дом на хумора и сатирата, Габрово, 2015

Конова, Мариета (2017) Участие в международен арт симпозиум „Родина на кръстопът”, Стар Бешенов, Румъния, 2017. Участват творбите: „Портрет на Иван Василчин“ (маслени бои, платно, 60/80 см); „Портрет на Н. Джановска“ (маслени бои, платно, 60/80 см); „Пейзаж от Стар Бешенов“ (маслени бои, платно, 81/100 см). Финансираща организация: фондация „Родина на кръстопът“ и Български културен център в гр. Тимишоара Български културен форум "Родина на кръстопът", Стар Бешенов, Румъния, 2017. куратор: Иван Василчин

Конова, Мариета (2011) Участие в Международно биенале на хумора и сатирата в изкуствата Габрово 2011 с творба „Портрет на Стефан Петков“, м.б., платно, 100/70 см Музей Дом на хумора и сатирата, Габрово, 2011

Конова, Мариета (2016) Участие в Национална изложба Арт Розалиада Велико Търново - 2016 с творби: „Композиция“, техника колаж, хартия, 70/50 см и "Пейзаж", техника колаж, хартия, 50/70 см Изложбани зали "Рафаел Михайлов", Велико Търново, 2016

Конова, Мариета (2017) Участие в Национално триенале „Мостове“ 2017 - участват творбите: „Рупите“, м.б., платно, 80/80 см и „Три тополи“, м.б., платно, 78/100 см ХГ "Христо Цокев" Габрово, 2017. 60 стр. (с. 42) печат: Тафпринт ООД, ISBN 978-619-90589-1-6

Конова, Мариета (2016) Художникът Николай Русчуклиев – психологическо въздействие и философски послания в живописта Електронно списание за наука, култура и образование на Софийски университет „Св. Климент Охридски”,ФНПП, брой 5/2016 г., с. 28-43 (http://fnpp.uni-sofia.bg/?page_id=204) ISSN 2367-6396

Конова, Мариета (2018) Юбилейна изложба "50+50=30" на Мариета Конова и Марио Конов /пластика и живопис/ ХГ“Борис Денев“ в гр. Велико Търново 7 ноември – 7 декември 2018 г. : http://vtbdenevgallery.wixsite.com/gallery-vt/---c1ira

Косев, Светослав (2010) 1. ПЕРСПЕКТИВА, ПЕРСПЕКТИВНА СИСТЕМА И ТРИИЗМЕРНА ГРАФИКА. (монография) Университетско издателство “Св. Климент Охридски”. София. ISBN 979-954-07-3022-6

Косев, Светослав (2010) 2. ПЕРСПЕКТИВA. ПРОЕКТИРАНЕ, РЕАЛИЗАЦИЯ И ПРИЛОЖЕНИЕ ЧРЕЗ ТРИИЗМЕРНАТА КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА (монография) Университетско издателство “Св. Климент Охридски”. София. ISBN 978-954-07-3020-2

Косев, Светослав (2009) A TRAINING MODEL OF A 3D COMPUTER GRAPHICS Сборник. Научна конференция. Съвременно образование и чужд език. Астарта. Велико Търново. ISBN 978-954-350-084-0

Косев, Светослав (2019) EUROPEAN ENCOUNTER OF ERASMUS PARTNER FACULTIES. GEOMETRY AT FINE ARTS AND DESIGN FACULTIES. 7th — 9th May 2018. PORTO, PORTUGAL. CONFERENCE PROCEEDINGS PORTO, PORTUGAL, ISBN 978-989-54417-4-7 pg. 29, pg. 33, pg. 43

Косев, Светослав (2017) ВИЗУАЛНА МАНИФЕСТАЦИЯ НА АЛГОРИТМИЧНИ КОДОВЕ В ИНТЕРАКТИВНИ АРТ ПРОЯВИ; VISUAL MANIFESTATION OF ALGORITHMIC CODES IN INTERACTIVE ART EVENTS Велико Търново, Международна научна конференция ОТ СЕТИВНОТО КЪМ ВИЗУАЛНОТО „УТОПИЯ И БЪДЕЩЕ”

Косев, Светослав (2009) ДВИЖЕНИЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯТ ЗРИТЕЛЕН ЛЪЧ ВЪВ ВЕРТИКАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ. Сборник. “Дни на науката 2009”. Фабер. Велико Търново, ISBN 978-954-400-276-2

Косев, Светослав (2018) Електронен учебник по изобразително изкуство за 7 клас. София: Просвета плюс, 2018, 92 с. ISBN 978-619-222-214-7

Косев, Светослав (2010) ИЗЛОЖБА - ПРОЕКЦИИ 27.02.2010 Галерия "СПЕКТЪР" - Велико Търново

Косев, Светослав (2009) ИЗЛОЖБА - ТРИИЗМЕРНИ ВИЗУАЛИЗАЦИИ "ЧОВЕКЪТ, ЯБЪЛКАТА, ЗМИЯТА" - Велико Търново Велико Търново, изложбени зали "Рафаел Михайлов"

Косев, Светослав (2009) ИЗЛОЖБА - ТРИИЗМЕРНИ ВИЗУАЛИЗАЦИИ "ЧОВЕКЪТ, ЯБЪЛКАТА, ЗМИЯТА" - КАРЛОВО, 2009 г. Галерия А1 Карлово - галерия А1

Косев, Светослав (2018) Книга на учителя по изобразително изкуство за седми клас. София: Просвета плюс, 2018 г., 43 с., ISBN 978-619-222-244-4; COBISS.BG-ID 1286183652

Косев, Светослав (2015) МУЛТИМЕДИЯТА, КАТО ФОРМА НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ИЗКУСТВОТО И ТЕХНОЛОГИЯТА MULTIMEDIA AS A FORM OF INTERACTION BETWEEN ART AND TECHNOLOGY ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", Сборник. Международна научна конференция "От сетивното към визуалното - Плурализмът в изкуството, Велико Търново, 20-21 ноември 2015, Велико Търново, ISBN 978-619-208-103-4, с. 339 - 349

Косев, Светослав (2019) ОТ „ИНТЕРАКТИВНО ГЕНЕРАТИВНИ ФОРМАЦИИ“ ДО „ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ТЕХНОЛОГИЧЕН ОРГАНИЗЪМ“ Велико Търново, Том 5, брой 2 (7), 2019, ISSN 2367-8038

Косев, Светослав (2010) ОТРАЖЕНИЕ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ С ИЗПЪКНАЛИ ЛЕЩИ В СРЕДИТЕ ЗА 3D ГРАФИКА И КОНСТРУКТИВНАТА ПЕРСПЕКТИВА. Сборник. Юбилейна научна конференция “България и българите в Европа”. Съюз на учените в България. Фабер. Велико Търново. ISBN 978-954-400-301-2, с. 488 - 503

Косев, Светослав (2018) Представяне в каталог "70 години Великотърновски художници 1948 - 2018" "Фабер", Велико Търново, ISBN 978-619-00-0796-8 COBIS.BG-ID1287602148 стр. 179 "Фабер", Велико Търново, ISBN 978-619-00-0796-8 COBIS.BG-ID1287602148 стр. 179

Косев, Светослав (2015) ПРОЦЕСИ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНТЕРАКТИВНИ ВИЗУАЛНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ PROCESSES FOR DESIGN AND CREATION OF INTERACTIVE WORKS IN THE VISUAL ARTS ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", Сборник. Международна научна конференция "От сетивното към визуалното - Плурализмът в изкуството, Велико Търново, 20-21 ноември 2015, Велико Търново, ISBN 978-619-208-103-4, с. 14 - 25

Косев, Светослав (2013) РОЛЯТА НА КОМПЮТЪРНИТЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В СЪВРЕМЕННИТЕ ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА Велико Търново - ISBN 978-954-524-981-5

Косев, Светослав (2009) СВЕТЛОСЯНКАТА В СРЕДИТЕ ЗА 3D ГРАФИКА И КОНСТРУКТИВНАТА ПЕРСПЕКТИВА. Сборник. “Дни на науката 2009”. Фабер. Велико Търново, ISBN 978-954-400-276-2

Косев, Светослав (2010) СПОСОБИ ЗА ДЕФОРМАЦИЯ НА ТРИИЗМЕРНОТО ПРОСТРАНСТВО В СРЕДИТЕ ЗА 3D ГРАФИКА И КОНСТРУКТИВНАТА ПЕРСПЕКТИВА. Сборник. “Дни на науката 2009”. Фабер. Велико Търново. ISBN 978-954-400-276-2

Косев, Светослав (2013) ТВОРЧЕСКИ ПРОЦЕСИ В ЕЛЕКТРОННАТА ГРАФИКА Велико Търново ISBN 978-954-524-981-5

Косев, Светослав (2016) ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ СРЕДСТВА КАТО ФОРМА НА ТВОРЧЕСКА ИЗЯВА – ЕКИПНОСТ, ЕСТЕТИКА, ИНТЕРАКЦИЯ, ИНТЕРМЕДИЯ; THE TECHNICAL RESOURCES AS A FORM OF CREATIVE EXPRESSION - TEAM WORKING, AESTHETICS, INTERACTION, INTERMEDIA Велико Търново, Сборник. Международна научна конференция "От сетивното към визуалното - В търсене на идентичността, Велико Търново, 1-2 декември 2016, ISBN 978-619-208-141-6, COBISS.BG-ID - 1289823204, с.410 - 420

Косев, Светослав (2009) ТРИИЗМЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ – ПРОСТРАНСТВО И ИЛЮЗИЯ. Сборник. Научна конференция “Проблеми на съвременното обучение по рисуване”, сборник Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”. Велико Търново

Косев, Светослав (2004) ТРИМЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ В ГРАФИЧНИЯ ДИЗАЙН И ПРИЛОЖЕНИЕТО ИМ В МУЛТИМЕДИЙНИТЕ ПРОДУКТИ Сборник. Научна сесия. Приносът на факултета по изобразително изкуство за развитието на националното образование и изкуство. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”. Велико Търново ISBN 954-524-409-7

Косев, Светослав (2018) Учебник по изобразително изкуство за седми клас. София: Просвета плюс, 2018, 92 с., ISBN 978-619-222-213-0; COBISS.BG-ID1286007780

Косев, Светослав (2018) ФОРУМ ЗА ТРИИЗМЕРНА И КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА – VISION. ПРЕСЕЧНА ТОЧКА НА АРТИСТИЧНИТЕ СРЕДИ, ОБРАЗОВАНИЕТО И ИНДУСТРИЯТА / FORUM OF THREE-DIMENSIONAL AND COMPUTER GRAPHICS – VISION. THE INTERSECTION POINT OF ARTISTIC CIRCLES, EDUCATION AND INDUSTRY CULTURAL AND HISTORICAL HERITAGE; PRESERVATION; PRESENTATION; DIGITALIZATION Science series, Veliko Tarnovo, Bulgaria, Volume 5, 2018, ISSN: 2367-8038, http://www.math.bas.bg/vt/kin/, pg 59-66

Лалев, Илиян (2017) "В нов социален реализъм" гр. София, галерия "Шипка" 6

Лалев, Илиян (2000) "Отстрани" галерия "Солерс" гр. София

Лалев, Илиян (2017) Мащаб 1:1. Нов социален реализъм София, "Шипка" 6

Лалев, Илиян (2016) Мащаби в социалното или изкуството като реакция Портал "Култура"

Лалев, Илиян (2013) Нарисувани наблюдения. изложба галерия "Ракурси", гр. София гр. София, галерия "Ракурси"

Лалев, Илиян (2017) Още за "новия реализъм" в една изложба Въпреки.com //Рефлексии http://kultura.bg/web/%D0%BC%D0%B0%D1%89%D0%B0%D0%B1%D0%B8-%D0%B2-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83/

Лалев, Илиян (1999) Преспапие или няколко опита да докосна Труман Капоти каталог "Живопис, исталации и асамблажи - Илиян Лалев"

Легкоступ, Пламен (2005) "Възприемане на природните обекти и изобразяването им в реални и фантазни образи", (съавтор с Божидар Ангелов, Лучия Ангелова, Владимир Стойчев), София, сп. Предучилищно възпитание, кн. 10/2005, стр. 2-4, ISSN: 0204-7004; COBISS.BG-ID 1168581092 София, сп. Предучилищно възпитание, кн. 10/2005

Легкоступ, Пламен (1991) "Графиката и интелектуалното развитие на децата", София, сп. "Предучилищно възпитание", кн. 6, 1991, стр. 16-18, ISSN: 0204-7004; COBISS.BG-ID 1147598308 София, сп. "Предучилищно възпитание", кн. 6

Легкоступ, Пламен (1995) "Динамизиране на отношението дете - детска рисунка чрез целенасочени контакти с графични творби", ВТ, сп. "Педагогически алманах",Том 3 / Брой 1, Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”,1995, 63-79 стр., (Print) ISSN: 1310-358Х; COBISS.BG-ID 1132701668 Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, В. Търново

Легкоступ, Пламен (2000) "Изкуството и естетическото възпитание", В. Търново, Педагогически алманах, том 8, кн. 1, Издателство на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 2000, стр. 97-104, (Print) ISSN: 1310-358Х; COBISS.BG-ID 1158998756 Издателство на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново

Легкоступ, Пламен (2011) "Изобразителното изкуство и интегрираното обучение", сборник „Подадена ръка”, авторски колектив, Трудове на ВТУ"Св. Св. Кирил и Методий", 204 стр, ВТ, издателство Фабер, 2011, стр. 139-162, ISBN 978-954-400-555-9; COBISS.BG-ID 1239494628 Издателство Фабер, В. Търново,

Легкоступ, Пламен (2006) "Изобразителното изкуство и интелектуалното възпитание", София, сп. "Предучилищно възпитание", LIV, кн. 1, 2006, стр. 27-29, ISSN: 0204-7004; COBISS.BG-ID 1170001380 София, сп. "Предучилищно възпитание", кн. 1, 2006;

Легкоступ, Пламен (2005) "Изобразителното изкуство и работата в екип", Педагогически алманах, том.13, бр.1, 2005, В. Търново, Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, 2005, 289-319 стр, Print ISSN: 1310-358Х; COBISS.BG-ID 1174411492 Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, В. Търново

Легкоступ, Пламен (2002) "Изобразителното изкуство като приключение", (съавтир с Лучия Ангелова), София, сп. Начално образование, кн. 3/2002, стр. 79-85, ISSN 0204-4951, COBISS.BG-ID 1119655396 София, сп. Начално образование кн. 3/2002

Легкоступ, Пламен (2003) "Изобразителното изкуство между подготвителната група и първи клас", София, сп. Предучилищно възпитание, кн. 8/2003, стр. 16-19, ISSN: 0204-7004; COBISS.BG-ID 1161843684 София, сп. Предучилищно възпитание, кн. 8/2003.

Легкоступ, Пламен (1991) "Концептуалност при създаване на нова програма за детските градини", стр. 22, сп. "Предучилищно възпитание", кн. 4, 1991, София София, сп. "Предучилищно възпитание", кн. 4

Легкоступ, Пламен (2004) "Общуването “ Родител – дете – творба ” в музея или в художествената галерия”, София, сп. Образование, бр.1/2004, година XIII, стр. 36-43, ISSN: 0861-475X; COBISS.BG-ID 1163119588 София, сп. Образование, кн. 1/2004.

Легкоступ, Пламен (1992) "Педагогическото въздействие на произведенията на изкуството", ,София, сп. "Предучилищно възпитание", XL, кн. 2, 1992, стр. 17-21, ISSN: 0204-7004; COBISS.BG-ID 1148127204 София, сп. "Предучилищно възпитание", кн. 2

Легкоступ, Пламен (2002) "Проблеми при разработването на учебници и книги за деца", (съавтор с Лучия Ангелова), София, сп. Предучилищно възпитание, кн. 10/2002, стр. 29-31, ISSN: 0204-7004; COBISS.BG-ID 1159843044 София, сп. Предучилищно възпитание, кн. 10/2002

Легкоступ, Пламен (2001) "Произведенията на графиката в заниманията по изобразителни дейности в детската градина", Трудове на ВТУ"Св. Св. Кирил и Методий", т. 4, книга 4, 1992, В. Търново, УИ "Св.св. Кирил и Методий", 2001, стр. 115-150; ISSN: C619-2998 ; COBISS.BG-ID 1177170148 Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, В. Търново

Легкоступ, Пламен (1996) "Развитие на детското творческо въображение и способности чрез изобразяването по асоциация", сп. "Педагогически алманах", Том 4 / Брой 1, Велико Търново, Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, 1996, 136-149 стр., (Print) ISSN: 1310-358Х; COBISS.BG-ID 1135438820 Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, В. Търново

Легкоступ, Пламен (2005) "Ролята и мястото на изобразителното изкуство за интегрираното обучение на деца със специални образователни потребности в масовото училище", Велико Търново, Трудове на ВТУ"Св. Св. Кирил и Методий", Иновационни образователни технологии в детската градина и началното училище (Методико-приложни аспекти), 2005, том 10, книга 4, Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, стр. 7-37, ISSN 0204-6369 Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, В. Търново

Легкоступ, Пламен (2006) "Форми за екипна изобразителна дейност – класификация и организация",София, сп. Педагогика, кн. 9/ 2006, стр. 54-68, ISSN 0861-3982; COBISS.BG-ID 1173624548 София, сп. Педагогика, кн. 9/ 2006.

Легкоступ, Пламен (2000) "Художественната галерия и развитието на творческите способности на детето", София сп. Предучилищно възпитание, XLVIII, 4 бр. 2000, стр. 12-17, ISSN: 0204-7004; COBISS.BG-ID 1143678948 София, сп.Предучилищно възпитание, брой 5

Легкоступ, Пламен (2003) “Children and talent”, Трета интернационална конференция “Creativity in mathematics education and the education of gifted students”, Bulgaria, Rousse, August 3-9, 2003, стр. 263-265 Трета интернационална конференция “Creativity in mathematics education and the education of gifted students”, Bulgaria, Rousse, August 3-9, 2003.

Легкоступ, Пламен (2002) “Изобразителното изкуство и някои аспекти на възпитателното му въздействие“, сб. Детето на ХХІ век, ВТ, изд. Инспекторат по образованието, Регионален комитет на ОМЕП, 2002, стр. 131-136, сб. Детето на ХХІ век, изд. Инспекторат по образованието, Регионален комитет на ОМЕП, Велико Търново

Легкоступ, Пламен (2007) “Связи и зависимости между интеллектом и творческими способностями", Научные труды Московского Педагогического Государственного Университета, серия: Психолого-педагогические науки, Сборник статей - Международной научно-практической конференции, посвященной 85-летию факультета дошколной педагогики и психологии и 135-летию Московского Педагогического Государственого Университета, 16-17 марта 2007 года, Москва Москва, Русия, Московски държавен педагогически университет

Легкоступ, Пламен (1989) „Интензивно овладяване на изразните средства на детската рисунка от студентите“, съавтор с Николай Гюлчев, Сборник: “Интензификация на учебно-възпитателния процес в условията на научно-техническата революция и развитие способностите на учащите се”. Великотърновски университет “Св.св. Кирил и Методий”, 1989 Сборник: “Интензификация на учебно-възпитателния процес в условията на научно-техническата революция и развитие способностите на учащите се”. Великотърновски университет “Св.св. Кирил и Методий”.

Легкоступ, Пламен (1989) „Интензивно усъвършенстване на изобразителните изразни средства в детската рисунка чрез произведенията на живописта“, съавтор с Николай Гюлчев, Сборник: “Интензификация на учебно-възпитателния процес в условията на научно-техническата революция и развитие способностите на учащите се”. Великотърновски университет “Св.св. Кирил и Методий”, 1989 Сборник: “Интензификация на учебно-възпитателния процес в условията на научно-техническата революция и развитие способностите на учащите се”. Великотърновски университет “Св.св. Кирил и Методий”

Легкоступ, Пламен (2017) Relation Between Cognitive аnd Creative Development // London Review of Education and Science, 2017, № 2 (22), (July-December). Volume XI., London, Imperial College Press, 2017. 381-390 p./ 590 p. ISSN: 1474-846X © Imperial College Press, 2017, © Imperial College London, 2017

Легкоступ, Пламен (2006) Training of pedagogical staff on purpose to integrate the information and communication technologies in the teaching process, (Margarita Todorova, Mariana Nikolova, Georgi Todorov), Towards Inclusion of Citizenship Culture in Teacher Education Programmes Editing and layout of the book: Maria Pascual Segarra, Prague, Charles University in Prague, Faculty of Education, pp 151-159, ISBN 80-7290-236-9, Prague, Charles University in Prague, Faculty of Education

Легкоступ, Пламен (2013) Арт-терапия и социална работа с деца-мигранти, Сборник: Междуинституционално взаимодействие при интеграция на деца мигранти (авторски колектив); ВТ, изд. Фабер, 2013, 92-104/140 стр., ISBN 978-954-400-980-9; COBISS.BG-ID 1261589988 изд. Фабер, Велико Търново

Легкоступ, Пламен (2011) Арттераприја као начин јачање функције породице (съавтор), Васпитање за хумане односе-Проблеми и перспективе, Ниш, 2011, 393-400 стр, ISBN 978-86-7379-233-0 Васпитање за хумане односе-Проблеми и перспективе, Ниш, 2011, ISBN 978-86-7379-233-0

Легкоступ, Пламен (2009) Аспекти на социалната работа със семействата в България и в света, (съавтор), София, сп. Педагогика, кн 9-10, 2009, стр. 71-85, ISSN 0861-3982; COBISS.BG-ID 1183740388 сп. Педагогика, кн 9-10, стр. 71-85, София. 2009. ISSN 0861-3982.

Легкоступ, Пламен (2005) В търсене на тайнствената красота (пътеводител за малки и големи), ВТ, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2005, 176 стр., ISBN 954-524-435-6; COBISS.BG-ID 1243720676 рецензенти: доц. Лучия Ангелова, доц. Радослав Радев Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново

Легкоступ, Пламен (2010) Взаимодействието „родители-деца и възможностите на арт-терапията”, (съавтор), Сборник доклади от научна конференция „25 години педагогически факултет”, проведена на 6-7.11.2009, В.Търново, изд. Фабер, 2010, стр.152-155, ISBN 978-954-400-422-4 В. Търново: Фабер, ISBN: 978-954-400-422-4.

Легкоступ, Пламен (2011) Възможности за интегриране на деца-мигранти чрез средствата на изобразителната дейност, (съавтор), „Научни трудове”, том 50, серия 6.2, Педагогика и психология, Русе, Русенски университет „Ангел Кънчев”, 2011, с. 161 – 165, ISSN 1311-3321; COBISS.BG-ID 1245232612 „Научни трудове”, том 50, серия 6.2, Педагогика и психология, Русенски университет „Ангел Кънчев”, Русе, ISSN 1311-3321

Легкоступ, Пламен (2007) Възприемането на изкуството и децата от предучилищна възраст, София, сп. Предучилищно възпитание, бр. 1, 2007, стр. 18-24 Сп. Предучилищно възпитание, 2007, №1.

Легкоступ, Пламен (2009) Дела религијске уметности и ученици у неравномрпавном социјалном положају, (съавтор), Protivurečnosti socijalizacije mladih I uloga obrazovanja u afirmaciji vrednosti culture mira, Niš, 2009, стр. 429-438, ISBN 978-86-7379-179-1 Protivurečnosti socijalizacije mladih I uloga obrazovanja u afirmaciji vrednosti culture mira, Niš, 2009. ISBN 978-86-7379-179-1

Легкоступ, Пламен (2007) Дете и уметничко дело (Ликовна уметност и дечjе ликовне способности) монография, Реп. Сърбия,Издавач: Медиа Прес Ниш, Штампа: Медиа Прес Ниш, 2007, 128 стр., ISBN 86-909478-0-3; COBISS.SR-ID 1024144596 Ниш Реп. Сърбия, Издавач: Медиа Прес Ниш, Штампа: Медиа Прес Ниш, ISBN 86-909478-0-3;

Легкоступ, Пламен (2018) Детето и изкуството (връзка между познавателното и творческото развитие), ДЕТЕТО И ПЕДАГОГИКАТА - Юбилеен сборник в чест на 70-годишнината на проф. д-р Емилия Василева, София, 29 ноември 2018 г., София, изданието е отпечатано с подкрепата на изд. Просвета, 504 стр., 296-306 стр, ISBN 978-954-01-3806-0, съставители: Яна Рашева-Мерджанова, Илиана Петкова, Марияна Косева; СУ "Климент Охридски", изданието е отпечатано с подкрепата на изд. Просвета

Легкоступ, Пламен (2016) Детето и изобразителното изкуство като интегративна творческа цялост, Сборник с доклади на тема „Предизвикателства пред съвременното образовани. Кръгла маса в чест на 80-годишнината на чл.-кор. проф. Любен Димитров, дпн“, София, 23 ноември 2016 г., София, УИ „Св. Климент Охридски“, 2016, 97-104/ 512 стр., ISBN 978-954-07-4201-4, COBISS.BG-ID 1289550820 Ред.колегия: проф. Емилия Рангелова, проф. Георги Петров, доц. Вержиния Боянова, доц. Владислав Господинов; УИ „Св. Климент Охридски“, София

Легкоступ, Пламен (2000) Детето и творбата, монография, II-ро допълнено издание. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2000. – 162 стр. ISBN 954-524-148-9; COBISS.BG-ID 1030717156; рецензенти: Елка Петрова, Огнян Занков, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново

Легкоступ, Пламен (1996) Детето и творбата, монография, I-во издание, В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 1996,160 стр, ISBN 954-524-148-9; COBISS.BG-ID 1030717156 рецензенти: Елка Петрова, Огнян Занков Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново

Легкоступ, Пламен (2005) Децата и изкуството (съавтор с Лучия Ангелова), монография, София, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2005, 236 стр. ISBN 954-07-2238-1; COBISS.BG-ID 1044177892 Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София

Легкоступ, Пламен (2006) Дисертационен труд "Интегративна роля на изобразителното изкуство за интелектуалното развитие на децата от предучилищна възраст", 388 стр. и 297 стр. с приложения, защитен успешно пред СНС по Педагогика при ВАК през септември 2006 г., за присъждане на научната степен Доктор на педагогическите науки. Предложена от Великотърновски унив. Св. Св. Кирил и Методий. Пед. фак. Кат. Предучилищна педагогика Защитена пред СНС по педагогика, 28.09.2006 Утвърдена от ВАК с прот. N 18-14/19.10.2006 COBISS.BG-ID 1242124004 СНС по Педагогика при ВАК

Легкоступ, Пламен (2009) Жеља за истицањем и насиље у школама и арт-терапија, (съавтор), Protivurečnosti socijalizacije mladih I uloga obrazovanja u afirmaciji vrednosti culture mira, Niš, 2009, стр. 259-271, ISBN 978-86-7379-179-1 Niš, 2009. ISBN 978-86-7379-179-1

Легкоступ, Пламен (2006) Изкуство, творчество и интелектуално възпитание, монография, В. Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2006, 216 стр, ISBN-13:978-954-524-509-1, ISBN-10:954-524-509-3, COBISS.BG-ID 1243623396 рецензенти: проф. Иван Карагьозов, проф. Никола Хаджитанев; Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново

Легкоступ, Пламен (2006) Изкуството и обучението по религия, книга, Велико Търново, изд. Фабер, 2006, 103 стр., ISBN 10: 954-775-665-9, ISBN 13: 978-954-775-655-7; COBISS.BG-ID 1243144420 рецензенти: доц. Димитър Попмаринов, доц. Пеньо Пенев, изд. Фабер, Велико Търново

Легкоступ, Пламен (2011) Измерения на личностното развитие в релациите на неговия творчески и интелектуален компонент, Сборник по случай 60-годишнината на проф. дпн Пламен Радев, Пловдив, УИ „Паисий Хилендарски”, 2011, с. 29-34, ISBN 978-954-423-667-0. Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, Пловдив, 2011, ISBN 978-954-423-667-0.

Легкоступ, Пламен (2011) Изобразително изкуство – IV-ти клас, (съавтор), одобрен от МОН cъc заповeд № PД 09-1729/24.11.2011 г.), София, издателство Просвета, 92 стр., ISВN 9789540122359 издателство Просвета, София

Легкоступ, Пламен (2005) Изобразително изкуство – IV-ти клас, (съавтор), одобрен от МОН със заповед № РД 09 - 1184/12.07.2005, София, издателство Просвета, 2005, 92 стр., ISBN 954-01-1715-1 COBISS.BG-ID 1044047844 рецензент Мариета Савчева издателство Просвета, София

Легкоступ, Пламен (2002) Изобразително изкуство – I-ви клас, (съавтор с Лучия Малинова), Одобрен със заповед N РД 09-421/11.06.2002 на МОН, София, издателство Прозорец, 2002, 90 стр., ISBN 954-733-277-5; COBISS.BG-ID 1039106788; рец: Стоян Здравков, Анелия Андонова, издателство Прозорец, София

Легкоступ, Пламен (2004) Изобразително изкуство – IІI-ви клас, (съавтор с Лучия Ангелова), Одобрен със заповед N РД 09-1337/31.08.2004 г. на МОН, София, издателство Просвета, 2004, 92 стр., ISBN 954-01-1585-Х, ISBN 954-01-1573-6; COBISS.BG-ID 1042497252, рец: Мариета Савчева, Анелия Асенова, издателство Просвета, София

Легкоступ, Пламен (2013) Изобразително изкуство – IІI-ти клас, трето прераб. изд, (съавтор), одобрен от МОН със зaповeд: № PД 09-209/17.02.2014 г.) София, издателство Просвета, 2013, 96 стр., ISBN 978-954-01-2890-0; COBISS.BG-ID 1266366180 издателство Просвета, София

Легкоступ, Пламен (2010) Изобразително изкуство – възпитателни, терапевтични и корекционни аспекти, второ допълнено издание, София, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2010, 233 стр., ISBN 978-954-07-3057-8; COBISS.BG-ID 1232900580 рецензенти: проф. Иван Карагьозов, проф. Никола Хаджитанев, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София

Легкоступ, Пламен (2003) Изобразително изкуство – ІI-ви клас, (съавтор с Лучия Ангелова), одобрен от МОН, София, издателство Просвета, 2003, 88 стр., ISBN 978-954-011-933-5; COBISS.BG-ID 1040769508 рец: Стоян Здравков, Анелия Андонова издателство Просвета, София

Легкоступ, Пламен (2017) Изобразително изкуство за 1. клас (съавтор), Одобрен от МОН със заповед № РД 09-1588/08.02.2017 г., София, Издателство "Просвета", 2017, 68 стр., ISBN: 978-954-01-3226-6; COBISS.BG-ID 1280878052 Издателство "Просвета", София

Легкоступ, Пламен (2017) Изобразително изкуство за 1. клас, електронен учебник, (съавтор), Одобрен със заповед № РД 09-1588/08.02.2017 г., София, Издателство "Просвета", 2017, 70 стр., ISBN: 978-954-01-3276-1 Издателство "Просвета", София

Легкоступ, Пламен (2017) Изобразително изкуство за 2. клас (съавтор), одобрен от МОН,Заповед № РД 09-5349/05.10.2017 г., София, Издателство "Просвета", 2017, 72 стр., ISBN: 978-954-01-3412-3; COBISS.BG-ID 1283220708 Издателство "Просвета", София

Легкоступ, Пламен (2017) Изобразително изкуство за 2. клас, електронен учебник, (съавтор), одобрен от МОН,Заповед № РД 09-5349/05.10.2017 г, София, Издателство "Просвета", 2017, 72 стр., ISBN: 978-954-01-3413-0 Издателство "Просвета", София

Легкоступ, Пламен (2018) Изобразително изкуство за 3. клас (съавтор), електронен учебник; Одобрен със заповед № РД 09-1183/19.07.2018; София, Издателство „ПРОСВЕТА – СОФИЯ” АД, 2018, 72 стр., ISBN: 978-954-01-3601-1; Издателство „ПРОСВЕТА – СОФИЯ” АД

Легкоступ, Пламен (2018) Изобразително изкуство за 3. клас (съавтор), печатен - хартиен носител; Одобрен със заповед № РД 09-1183/19.07.2018; София, Издателство „ПРОСВЕТА – СОФИЯ” АД, 2018, Формат: 21х29 см, 72 стр., ISBN: 978-954-01-3600-4; COBISS.BG-ID 1286955748 Издателство „ПРОСВЕТА – СОФИЯ” АД

Легкоступ, Пламен (2019) Изобразително изкуство за 4. клас (съавтор), изд."Просвета-София" АД, 76 стр. 2019 г., (Одобрен със заповед № РД 09-1607/25.06.2019 г.) ISBN: 978-954-01-3840-4, COBISS.BG-ID - 1291423972 изд."Просвета-София" АД,

Легкоступ, Пламен (2005) Изобразително изкуство, Тестови задачи и упражнения за IV-ти клас, авторски колектив, (съавтор с Лучия Ангелова), София, издателство Просвета, 2005, 198-227 стр., ISBN 954 01 1822-0; COBISS.BG-ID 1044660708 издателство Просвета, София

Легкоступ, Пламен (2005) Изобразительные способности и интеллект детей 5-6 лет, Научные труды Московского Педагогического Государственного Университета, серия: Психолого-педагогические науки, Сборник статей, МГПУ, Москва, Русия, Издательство Прометей, 2005, стр. 541-544, ISBN 5-7042-1446-0, Москва, Русия: Научные труды Московского Педагогического Государственного Университета, серия: Психолого-педагогические науки, Сборник статей, Издательство Прометей

Легкоступ, Пламен (2008) Интегративната роля на изобразителното изкуство за интелектуалното развитие на децата, София, сп. "Предучилищно възпитание", кн. 8, 2008, стр. 9-13, ISSN: 0204-7004; COBISS.BG-ID 1181945060 сп. "Предучилищно възпитание", София, кн. 8, 2008.

Легкоступ, Пламен (2017) ИНТЕЛЛЕКТ, ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ И ТВОРЧЕСКЫЕ СПОСОБНОСТИ ДЕТЕЙ 5-7 ЛЕТ - СВЯЗИ И ЗАВИСИМОСТИ // Вестник Восточно-Сибирской открытой академии. – 2017. – № 24; URL: vsoa.esrae.ru/190-1021 (дата обращения: 19.05.2017). Вестник Восточно-Сибирской открытой академии. – 2017. – № 24; URL: vsoa.esrae.ru/190-1021 http://www.vsoa.esrae.ru/

Легкоступ, Пламен (2016) Класически техники и съвременни технологии в изобразителното изкуство, Сборник с доклади от Международна научна конференция на тема: От сетивното към визуалното. "Плурализмът в изкуството“, Велико Търново, 20-21 ноември 2015 г., ВТ, УИ „Св. Св. Кирил и Методий“, 2016, ISBN 978-619-208-103-4 УИ „Св. Св. Кирил и Методий“ ISBN 978-619-208-103-4

Легкоступ, Пламен (2005) Книга за учителя по Изобразително изкуство – IV-ти клас, (съавтор с Лучия Ангелова), одобрена от МОН, София, издателство Просвета, 2005, 72 стр., ISBN 954-01-1734-8; COBISS.BG-ID 1044047844 рецензент Мариета Савчева издателство Просвета, София

Легкоступ, Пламен (2002) Книга за учителя по Изобразително изкуство – I-ви клас, (съавтор с Лучия Ангелова), одобрена от МОН, рец: Стоян Здравков, Анелия Андонова, София, издателство Прозорец, 2002, 32 стр., ISBN 954-733-284-8 издателство Прозорец, София

Легкоступ, Пламен (2004) Книга за учителя по Изобразително изкуство – IІI-ви клас, (съавтор с Лучия Ангелова), одобрена от МОН - зап. № РД 09-1337/31.08.2004, София, издателство Просвета, 2004, 62 стр., ISBN 954-01-1585-Х; ISBN 954-01-1573-6; COBISS.BG-ID 1042497252 рец: Мариета Савчева, Анелия Асенова, издателство Просвета София

Легкоступ, Пламен (2003) Книга за учителя по Изобразително изкуство – ІI-ви клас, (съавтор с Лучия Ангелова), одобрена от МОН, рец: Стоян Здравков, Анелия Андонова, София, издателство Просвета, 2003, 70 стр., ISBN 954-01-1420-9; COBISS.BG-ID 1040769764 издателство Просвета, София

Легкоступ, Пламен (2017) Книга за учителя по изобразително изкуство за 1. клас (съавтор), София, Издателство "Просвета", 2017, 60 стр., ISBN 978-954-01-3225-9; COBISS.BG-ID 1278392292 Издателство "Просвета", София

Легкоступ, Пламен (2017) Книга за учителя по изобразително изкуство за 2. клас (съавтор), София, Издателство "Просвета", 2017, 68 стр., ISBN 978-954-01-3463-5 ; COBISS.BG-ID 1282829540 Издателство "Просвета", София

Легкоступ, Пламен (2018) Книга за учителя по изобразително изкуство за 3. клас (съавтор), София, Издателство „ПРОСВЕТА – СОФИЯ” АД, 2018, Формат: 17х24 см, 80 стр., ISBN: 978-954-01-3720-9; COBISS.BG-ID 1285452516 Издателство „ПРОСВЕТА – СОФИЯ” АД

Легкоступ, Пламен (2006) Магия от цветове - учебно помагало за трета група на детската градина, (съавтор с Лучия Ангелова), одобрено от МОН, заповед №09-246/31.03.2006, София, издателство Анубис, 2006, 32 стр., ISBN-10: 954-426-685-2; ISBN-13:978-954-426-685-1; COBISS.BG-ID 1242851556 рецензент Юлия Георгиева издателство Анубис, София

Легкоступ, Пламен (2007) Методически разработки на уроци по изобразително изкуство – I - IV клас: С Арт и Цветльо в света на изкуството (съавтор с Лучия Ангелова), книга за учителя; София, издателство Просвета, 2007, 152 стр, ISBN 978-954-01-2040-9; COBISS.BG-ID 1226957028 издателство Просвета, София

Легкоступ, Пламен (2018) Основи на изобразителното изкуство - теория и практика (част първа), ВТ, Издателство "Фабер", 2018 г., 328 страници, ISBN 978-619-00-0718-0; COBISS.BG-ID 1285810148 Издателство "Фабер" Велико Търново

Легкоступ, Пламен (2006) Основи на специалната педагогика – част втора, учебник 218 стр, (съавтор с Иван Карагьозов, Венета Кацарска), глава 3-та - Изобразителното изкуство в обучението на деца със специални образователни потребности, Велико Търново, печат "Антос полиграф", Шумен, 2006, 66-105 стр, ISBN 954-8665-70-Х Велико Търново, печат "Антос полиграф", Шумен

Легкоступ, Пламен (2011) Основи на училищната педагогика, (съавтор), ВТ, изд. Фабер, 2011, 288 стр.; 52-54, 109-116, 278-282 стр; ISBN 978-954-400-560-3; COBISS.BG-ID 1239533796 изд. Фабер

Легкоступ, Пламен (2006) Практически аспекти на учебното съдържание по изобразително изкуство – I - IV клас, Електронен учебник, Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2006 Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, В. Търново

Легкоступ, Пламен (2005) Предучилищната педагогика – научна област или борба на програми (съавтор с Лучия Ангелова),София, сп. Предучилищно възпитание, кн. 2/2005, с. 11-13, ISSN: 0204-7004; COBISS.BG-ID 1166615268 София, сп. Предучилищно възпитание, кн. 2/2005, с. 11 - 13 .

Легкоступ, Пламен (2004) Приказни игри - учебно помагало за подготвителна група на детската градина, (съавтор с Лучия Ангелова, Николай Цанев), одобрено от МОН - зап. № РД 09-1135/11.08.2004, София, издателство Анубис, 2004, 32 стр., ISBN 954-426-634-8; COBISS.BG-ID 1044370660 рецензенти: проф. Стойка Здравкова, Кирил Гюлеметов, издателство Анубис, София

Легкоступ, Пламен (2008) Приятели с учителите – обучение, възпитание и диагностика. Подготвителна група. (съавтор), (одобрено от МОН), София, изд. АНУБИС, 2008, ISBN 978-954-426-779-7; COBISS.BG-ID 1230070756 София, изд. АНУБИС, 2008.

Легкоступ, Пламен (2009) Приятели с учителите (съавтор), Книга за учителя за втора група на детската градина, София, издателство Анубис, 2009, стр. 157-176, ISBN 978-954-426-816-9; COBISS.BG-ID 1231908068 издателство Анубис, София

Легкоступ, Пламен (2009) Приятели с учителите (съавтор), книга за учителя за трета група на детската градина, София, издателство Анубис, 2009, стр. 89-98, ISBN 978-954-426-846-6; COBISS.BG-ID 1231908580 издателство Анубис, София

Легкоступ, Пламен (2009) Приятели с учителите, Книга за учителя за първа група на детската градина. (съавтор), София, издателство Анубис, 2009, стр. 89-98, ISBN 978-954-426-846-6; COBISS.BG-ID 1231908324 издателство Анубис, София

Легкоступ, Пламен (2008) Приятели с цветовете - обучение, възпитание и диагностика. Подготвителна група. (съавтор) (Одобрено със заповед Nо РД 09-289/05.03.2008 г. на МОН), София, издателство Анубис, 2008, 32 стр, ISBN 978-954-426-710-0; COBISS.BG-ID 1230065892 издателство Анубис, София

Легкоступ, Пламен (2009) Приятели с цветовете (съавтор), Учебник за втора група на детската градина, София, издателство Анубис, 2009, 30 стр, ISBN 978-954-426-837-4; COBISS.BG-ID 1233328868 издателство Анубис, София

Легкоступ, Пламен (2009) Приятели с цветовете (съавтор), Учебник за първа група на детската градина, София, издателство Анубис, 2009, 30 стр, ISBN 978-954-426-844-2; COBISS.BG-ID 1233344484 издателство Анубис, София

Легкоступ, Пламен (2009) Приятели с цветовете (съавтор), учебник за трета група на детската градина, София, издателство Анубис, 2009, 32 стр, ISBN 978-954-426-814-5; COBISS.BG-ID 1233327588 издателство Анубис, София

Легкоступ, Пламен (2020) Самостоятелна художествена изложба "Китайски импресии" - живопис и графика, м. март 2020 Галерия "Arsenal of Art", Пловдив, България

Легкоступ, Пламен (2013) Социалната педагогика и изкуството, София, списание Педагогика, кн. 9, година LXXXIV, 2013, стр. 1331-1339, ISSN: 0861-3982; COBISS.BG-ID 1261097700 София

Легкоступ, Пламен (2011) Социално-педагогическа компетентност за работа с деца-мигранти, (съавтор), „Научни трудове”, том 50, серия 6.2, Педагогика и психология, Русе, Русенски университет „Ангел Кънчев”, 2011, стр.156 - 160, ISSN 1311-3321; COBISS.BG-ID 1245232612 „Научни трудове”, том 50, серия 6.2, Педагогика и психология, Русенски университет „Ангел Кънчев”, Русе, 2011, ISSN 1311-3321

Легкоступ, Пламен (2012) Социално-педагогическата работа и изкуството (съавтор), ВТ, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2012, 216 стр., ISBN 978-954-524-835-1; COBISS.BG-ID 1245980644 Рецензенти: проф. Димитър Гюров, проф. Лучия Ангелова, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”

Легкоступ, Пламен (2011) Социално-педагогически аспекти на работата с деца в неравностойно социално положение чрез интеграция между изобразителното изкуство и развитието на речта (съавтор) Ниш, Университет у Нишу, Врање: Учитељски факултет. с. 163 - 173. ISBN: 978-86-82695-92-9. Научни скуп на тему: Књижевност за децу и њена улога у васпитању и образовању деце предшколског узраста, Учитељском факултету у Врању. В: Денић, С. (гл. и отг. уред.). Књижевност за децу и њена улога у васпитању и образовању деце предшколског узраста. Университет у Нишу. Врање: Учитељски факултет. с. 163 - 173. ISBN: 978-86-82695-92-9.

Легкоступ, Пламен (2010) Стилове и основни етапи в европейското изкуство, Велико Търново, УИ "Св.св. Кирил и Методий", 2010, 195 стр., ISBN 978-954-524-765-1; COBISS.BG-ID 1239216356 Университетско издателство "Св.св. Кирил и Методий" - Велико Търново

Легкоступ, Пламен (2014) Теория и методика на изобразително изкуство (съавтор), София, Издателство Просвета, 2014, 276 стр., ISBN 978-954-01-3039-2; COBISS.BG-ID 1267020004 Издателство Просвета, София

Легкоступ, Пламен (1992) Усвояване цветността на детската рисунка от студентите – фактор за развитие на детската изобразителна дейност, (съавтор с Николай Гюлчев, Стефан Гостилов), Сборник: "Проблеми на образованието в демократизиращото се общество". Смолян, 1992. Сборник: "Проблеми на образованието в демократизиращото се общество". Смолян, 1992.

Легкоступ, Пламен (1997) Хабилитационен труд "Възприемане на художествената творба и влиянието й върху изобразителната дейност на децата", за получаване на научното звание “доцент”. СНС по Педагогика при ВАК

Легкоступ, Пламен (1996) Художествено възприемане на произведенията на изобразителното изкуство (в предучилищна възраст), София, сп. Предучилищно възпитание 1996, № 8, стр. 11-15, ISSN: 0204-7004; COBISS.BG-ID 1133697764 София, сп. Предучилищно възпитание, кн. 8

Лютаков, Стефан (2005) 2005 г. Самостоятелна изложба в Национална художествена галерия, „Лично пристанище” – юбилейна, София, 2005 Национална художествена галерия,София, 2005

Марков, Атанас (2015) Classification of techniques and styles in visual arts created by means of computer technologies. Класификация на техники и стилове във визуалните изкуства, създадени със средствата на компютърните технологии Сборник от Международна научна конференция “От сетивното към визуалното – изследователски аспекти”, 28 ноември 2014, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2015, с. 100-112, ISBN 978-619-208-039-6

Марков, Атанас (2018) FORUM OF THREE-DIMENSIONAL AND COMPUTER GRAPHICS – VISION. THE INTERSECTION POINT OF ARTISTIC CIRCLES, EDUCATION AND INDUSTRY. ФОРУМ ЗА ТРИИЗМЕРНА И КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА – VISION. ПРЕСЕЧНА ТОЧКА НА АРТИСТИЧНИТЕ СРЕДИ, ОБРАЗОВАНИЕТО И ИНДУСТРИЯТА CULTURAL AND HISTORICAL HERITAGE: PRESERVATION, PRESENTATION, DIGITALIZATION. Science series, Veliko Tarnovo, Bulgaria, Volume 5, 2018, p. 59-66, ISSN: 2367-8038, http://www.math.bas.bg/vt/kin/

Марков, Атанас (2017) Processes for design and creation of interactive works in the visual arts. Процеси при проектиране и изграждане на интерактивни визуални произведения. Сборник от Международна научна конференция “От сетивното към визуалното – плурализмът в изкуството”, 20-21 ноември 2015 г., Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2017, с.25-46, ISBN 978-619-208-103-4

Марков, Атанас (2014) THE ROLE OF COMPUTER AND INFORMATION TECHNOLOGY IN CONTEMPORARY VISUAL ARTS Ролята на компютърните и информационни технологии в съвременните визуални изкуства. Сборник от Юбилейна международна научна конференция “50 години ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2014, с. 102-108, ISBN 978-954-524-981-5

Младенов, Младен (2009) Хабилитационен труд със заглавие Проект- Проектиране- Проекция Национална Художествена Академия "Николай Павлович"

Младенов, Младен (2017) ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА ИНТИМНОТО В СОЦИАЛНОТО (за някои образователни практики в началния етап на обучението по "Изящни изкуства – рисуване и интермедия") - Младенов Младен ВТУ СВ. св. Кирил и Методий Международна Научна Конференция ОТ сетивното към визуалното „Утопия и бъдеще „

Младенов, Младен (2017) ИНТЕРМЕДИЙНО ПРОЕКТИРАНЕ НА ПРИРОДНОТО В ИЗКУСТВ(ЕН)ОТО-Младенов Младен ВТУ СВ.св Кирил и Методий Международна Научна Конференция ОТ сетивното към визуалното „Утопия и бъдеще „

Младенов, Младен (2018) Маденов Младен ИНТЕРМЕДИЯ – (НЕ САМО) ВИЗУАЛНОТО В ХИПЕРТЕКСТА НА СЪВРЕМЕННОТО ИЗКУСТВО -"Виз. Изследвания"2018 том 2 бр.1 ст.12 ISSN :2603-381х(on line) .ISSN : 2535-101x(print) лиценз CCBY-NC-IVD Велико Търново -"Виз. Изследвания"2018 том 2 бр.1 ст.12 ISSN :2603-381х(on line) .ISSN : 2535-101x(print) лиценз CCBY-NC-IVD

Младенов, Младен (1997) младен младенов галерея артин софия

Младенов, Младен (2006) Младенов Младен" Да го покажеш на мама " по повод изложба „Формата следва емоцията“от 7.03.-21.03. 2006 г.Шипка 6 2 ет. София Шипка 6 7.03.-21.03. 2006

Младенов, Младен (2008) Младенов Младен. Самостоятелна изложба в център-ателие „Николай Шмиргела“цикъл скулптури „обекти“. София център-ателие „Николай Шмиргела“цикъл скулптури „обекти“. 29.10.2008-17.11.2008 бюлетин на СБХ бр.10/2008 с.8 ISSN 1310-9448

Младенов, Младен (2009) Хабилитационен труд със заглавие Проект- Проектиране- Проекция 2009 Научна специаост 05.08.04."Изкуствознание и изобразитеи изкуства" по конкурс обявен от ВТУ "Св.св. Кирил и Методий" Научна комисия 17,Протокол №1 от 28.01.2009 №25461 НХА "Николай Павлович"

Млячков, Костадин (2013) Костадин Млячков - преподавател, в "История на Факултет по изобразително изкуство" - юбилейно издание по случай 50-годишнината на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" 1963-2013. Велико Търново, История на Факултет по изобразително изкуство

Млячков, Костадин (2014) По повод 40-годишнината на Факултета по изобразително изкуство при ВТУ „Св.св. Кирил и Методий” – представяне на една от основополагащите катедри – катедра „Рисуване”. списание "Пламък" бр. 2/2014 г.

Млячков, Костадин (2018) По повод представителна изложба „70 години великотърновски художници 1948-2018”, 2018. г., с издаден каталог. гр. Велико Търново в изложбени зали "Р. Михайлов (20 март – 18 април 2018 г.); ХГ „Илия Бешков” в гр. Плевен (20 април – 4 май 2018 г.) и галерията на СБХ – ул. „Шипка 6”, София (17 – 30 юли 2018 г.).

Млячков, Костадин (2016) По повод участие в ІV Балканско квадринале "Митове и легенди на моя народ" Стара Загора `2016 Стара Загора, каталог "Четвърто балканско квадринале "Митове и легенди на моя народ" Стара Загора `2016"

Млячков, Костадин (0) По повод участие в пленер и колективна изложба на пленер по живопис „Реката” – 2016, гр. Тутракан, в ГХГ Тутракан. гр. Тутракан, ГХГ

Млячков, Костадин (2013) Представяне на художника-педагог Костадин Млячков в юбилеен сборник "Преподавателите на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий" (1963-2013)". Велико Търново, Юбилеен сборник "Преподавателите на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий" (1963-2013)

Млячкова, Маринета (2013) Маринета Млячкова - преподавател, в "История на Факултет по изобразително изкуство" - юбилейно издание по случай 50-годишнината на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" 1963-2013. Велико Търново, История на Факултет по изобразително изкуство

Млячкова, Маринета (2016) По повод участие в ІV Балканско квадринале "Митове и легенди на моя народ" Стара Загора `2016. Стара Загора, каталог "Четвърто балканско квадринале "Митове и легенди на моя народ" Стара Загора `2016"

Млячкова, Маринета (2017) По повод участие в пленер и колективна изложба на 22-то издание на пленер по живопис „Дружба” – 2017, гр. Стара Загора, в галерия „Байер”. Дати на провеждане: 16.06.2017 г. – 26.06.2017 г. гр. Стара Загора, галерия "Байер"

Млячкова, Маринета (2016) По повод участие в пленер и колективна изложба на пленер по живопис „Реката” – 2016, гр. Тутракан, в ГХГ Тутракан. Дати на провеждане: 25.07.2016 г. – 30.07.2016 г. гр. Тутракан, ГХГ

Млячкова, Маринета (2018) По повод участие в представителна изложба „70 години великотърновски художници 1948-2018”, 2018. г., с издаден каталог. гр. Велико Търново в изложбени зали "Р. Михайлов (20 март – 18 април 2018 г.); ХГ „Илия Бешков” в гр. Плевен (20 април – 4 май 2018 г.) и галерията на СБХ – ул. „Шипка 6”, София (17 – 30 юли 2018 г.).

Млячкова, Маринета (2013) Представяне на художника-педагог Маринета Млячкова в юбилеен сборник "Преподавателите на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий" (1963-2013)". Велико Търново, Юбилеен сборник "Преподавателите на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий" (1963-2013)

Млячкова, Маринета (2015) Хабилитационен труд на тема "Актуалност и емоционалност на тоналния регистър в живописната структура". Научна област 8. Изкуства, професионално направление 8.2. Изобразително изкуство (Живопис) Велико Търново, Факултет по изобразително изкуство

Найденов, Христо (2012) „Musica, poesia e mitologia: temi della mia opera” сп. „In Pressioni” година 3, брой 6, Италия, 2012

Найденов, Христо (2016) „Развитие на дълбокия печат през 19 век” В: Сб. „Изкуство и живот”, УИ „ Св.св Кирил и Методий”, 2016,

Найденов, Христо (2016) „Развитие на дълбокия печат през 20 век” В: Сб. „Изкуство и живот”, УИ „ Св.св Кирил и Методий”, 2016

Прашкова, Миглена (2016) Параклисът "Св. Йоан Богослов" в Рилския манастир. Проучване и реставрационни проблеми. Дисертационен труд, Катедра "Църковни изкуства", Православен богословски факултет, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", COBISS.BG-ID - 1277759972

Радев, Радослав (2009) Радев, Радослав. Изкуство на свободното любопитство. В: Пламен Легкоступ. Каталог. 2009. Университетско издателство “Св. Климент Охридски”. С., 2009. София. Университетско издателство “Св. Климент Охридски”.

Русев, Красимир (2002) 2002 - Творби: "Композиция I" - см. техника, 120х100 см. и "Композиция II" - см. техника, 120х100 см. Участие в изложба "АХРОМА", галерия ШИПКА 6, София, 15 май - 15 април 2002 г.

Русев, Красимир (2006) 2006 г. Куратор и участник в Изложба - Форум за съвременно изкуство ,,Трансформацията", ИЗ,,Рафаел Михайлов,, , град Велико Търново ИЗ,,Рафаел Михайлов,, , град Велико Търново

Русев, Красимир (2013) 2013 - Куратор на проект за съвременно изкуство "PRINTED BG" Изложбено пространство на Аула на ВТУ"Св. св. Кирил и Методий", град Велико Търново

Русев, Красимир (2015) 2015 - Творби: "Портал" - см.техника, формат: 120х100 см. и "Аз не съм патриот" - см.техника, формат: 120х100 см. Участие в изложба "Рисунка и интермедия", галерия "Райко Алексиев", София, 2015 г., куратор: Атанас Тотляков

Русев, Красимир (2016) 2016 - Самостоятелна изложба "Това не е Америка", представена в галерия "Райко Алексиев", София, 31.03.16 -12.04.16 галерия "Райко Алексиев", София

Русев, Красимир (2016) 2016 - Творби "3016", см. техника, формат: 300х200 см.; "Аз не съм патриот", см. техника, формат: 120х100 см. Участие в изложба ,,Рисунка и интермедия,, , галерия ,,Райко Алексиев,, 16 февруари – 2 март 2016 г., куратор: Атанас Тотляков

Русев, Красимир (2017) 2017 - Творба "Портали", см. техника, формат: 330х200 см. Мойнова Мариана, Гунева Вяра ,,Изобразително изкуство за 8 клас,,- учебник , издателство ,,Просвета Плюс,, ЕООД София1618 2017 г. ISBN 978-619-222.099-0

Русев, Красимир (2018) 2018 - Творби "Някъде на север I" см.техника, формат: 120х120 см и "Някъде на север II", см.техника, формат: 100х120 см Участие в представителна изложба "70 години великотърновски художници", организатор Представителство на СБХ - Велико Търново, ИЗ"Рафаел Михайлов", Велико Търново,

Русев, Красимир (2018) Творба "Водно огледало", полиптих, см.техника, формат: 320х100 см, в изложбата „Българска живопис след 1989“, с куратор: Руен Руенов и асистент куратор: Стефания Янакиева Национален дворец на културата, София

Ръцева-Христова, Светозара (2016) ’Iconography of the Hierotopos: the Silver Proskinitarion from the Burning Bush Chapel at the Sinai Monastery of St. Catherine’. Eastern Christian Art in its Late Antique and Islamic Context, ECA 10 (2014-2016), 81-95, Leuven: Peeters Publishers ISSN 1781-0930 https://poj.peetersleuven.be/content.php?url=issue&journal_code=ECA&issue=0&vol=10 Belgium, Leuven

Ръцева-Христова, Светозара (2013) Невiдомi шляхи до “Гори, по якiй ходив Бог„ Варненський ктитор i львiвськi джерела iконографii срiвного проскинетариiю синайскоi каплицi Неопалимоi купини.В:Пам’ятки Украiни. Исторiя та культура, №8 серпень 2013, Киев, 38 - 45,КВ № 683 от 01.06. 1994 http://elib.nlu.org.ua/object.html?id=10384 Украйна, Киев

Ръцева-Христова, Светозара (2003) Стенописите от арбанашките църкви.//Арбанаси.,Борина, София, 2003, 47-89, ISBN 954 500 095 3.COBISS.BG-ID 1041002468 София

Ръцева-Христова, Светозара (2011) The Mural “Spinning discs” – an Indication for Spiritual Connectionsand Artistic Influences. Proceedings of the XXII International Congress of Byzantine Studies, Sofia, 22-27 august 2011, Volume III Abstracts of Free Comunications, Sofia 2011, 278, ISBN:978-954-8536-04-2 The Mural “Spinning discs” – an Indication for Spiritual Connectionsand Artistic Influences. Proceedings of the XXII International Congress of Byzantine Studies, Sofia, 22-27 august 2011, Volume III Abstracts of Free Comunications, Sofia 2011, 278, ISBN:978-954-8536-04-2 COBISS.BG-ID - 1238371556 София

Ръцева-Христова, Светозара (2008) Въртящите се дискове от Боянската църква. сп. Проблеми на изкуството 2/2008, 16-22,ISSN:0032-9371 COBISS.BG-ID - 1182039524 София

Ръцева-Христова, Светозара (2018) ИКОНОГРАФИЯ НА ЙЕРОТОПОСА: СРЕБЪРНИЯТ ПРОСКИНИТАРИЙ ОТ ПАРАКЛИСА НА НЕОПАЛИМАТА КЪПИНА В СИНАЙСКИЯ МАНАСТИР„СВ.ЕКАТЕРИНА" // Годишник на Историческия факултет на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий" , Изследвания в чест на 60-годишнината на професор доктор на историческите науки Иван Тютюнджиев УИ "Св. св. Кирил и Методий" - В. Търново 2018, 519 - 535, ISBN:26033534 България, Велико Търново

Ръцева-Христова, Светозара (2008) Образът на св. Сисой пред отворения гроб в храмовите програми от Арбанаси. В: Изкуствоведски четения,БАН, София 2008, 358-364, ISSN: 1313 - 2342 COBISS.BG-ID - 1182487012 София

Ръцева-Христова, Светозара (2014) Уточнение към иконографската типология и текстовете на две Богородични икони от Велико Търново.В: Сборник в чест на 80-годишнината на професор протопрезвитер д-р Николай Шиваров, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий” В. Търново 2014, 533-54, ISBN 978-954-524-982-9 COBISS.BG-ID - 1274111972 България, велико Търново

Ръцева-Христова, Светозара (2005) Църквата “Св. Атанасий” в Арбанаси и традициите на епирското ателие., В. Търново, Праксис 2005, ISBN 954 439 009 4 COBISS.BG-ID – 1291033572 Велико Търново

Сапунджиева, Ваня (2011) Колективна изложба на икони „L'ESPRIT DE LA BULGARIE“, Български културен институт в Париж, 11-27 май, 2011, Франция

Сапунджиева, Ваня (2016) Зографи отвъд границите: Възникването на Тревненската школа в контекста на балканското изкуство ХVII-XVIIIв. София: Омофор, 2016, 143 с. ISBN: 978-954-2972-52-5

Сапунджиева, Ваня (2009) Проект и изпълнение на четири икони за царски ред на иконостас – храм “Св. арх. Михаил”, с. Колена, Старозагорско, 2009

Сапунджиева, Ваня (2007) Проект и изпълнение на стенописи – храм “Св. Паисий Хилендарски”, гр. Стара Загора, кв. Зора, 2007

Сапунджиева, Ваня (2007) Проект и изпълнение на стенописи – храм “Св. св. Кирил и Методий”, с. Коларово, Старозагорско, 2007

Сапунджиева, Ваня (2007) Проект и изпълнение на стенописи – храм “Успение Богородично”, с. Ръжево Конаре, Пловдивско, 2007

Сапунджиева, Ваня (2011) Участие в изложба „Славянското културно наследство и традиции“, Юнеско, Париж, 2011, Франция

Сапунджиева, Ваня (2011) Участие в колективна изложба на икони „L'ESPRIT DE LA BULGARIE ІІ“, Експозиционна зала на храм „Св. Никола“, Weiler-la-Tour, Люксембург, 24. ІХ – 4. Х. 2011 г., Люксембург.

Серезлиев, Стефан (2013) Bulgarian Package Design: Call to action. В: Package & Design, Package & Design Publishing House, China, 2013(4), July, pp. 4-25. Print ISSN 1007-4759

Събев, Пламен (2014) Development of an Online Computer Quest Game for the Visitors in Exhibition Halls of the Archaeological Museum – Veliko Tarnovo. – In: Digital Presentation and preservation of Cultural and Scientific Heritage. Proceedings, IV, 2014, Institute of Mathematics and Informatics – BAS, p. 301 (ISSN 1314-4006).

Теофилова, Марина (2019) „Ново изкуство“ и „Ново училище“. (Из списание „Ново училище“ от 1910 г.) Сп. Визуални изследвания, Брой 2/2018. УИ „Св.св. Кирил и Методий“, 2019, с. 95-105 ISSN: 2535-101X COBISS.BG-ID 1285463268

Теофилова, Марина (2009) About the boundaries of graphic thinking Tarptautines mokslines praktines konferencijos medžiada „MENAS, DIZAINAS, MENINIS UGDYMAS: kurybiskumo lavinimo metodai ir patirtys“, KAUNA KOLEGIJA, 2009. p.p. 68-72 ISBN 978-9955-27-172-7

Теофилова, Марина (2014) The city - guide to the next generation. Публикация в международна Интернет платформа за концептуални форми на изкуство Urban shortcut, 2014

Теофилова, Марина (2007) The limit of obligatory and the world of the boundless in the creative process Tarptautines mokslinespraktineskonferencijos medžiada „MENAS, DIZAINAS, MENINIS UGDYMAS: socialines portnerystes itaka studiju proceso kokybes gerinimui ir studentu saviraiskoi“, KAUNA KOLEGIJA, J. VIENOŽINESKO MENU FAKULTETAS, 2007. p.p.91-93 ISBN 978-9955-27-040-9

Теофилова, Марина (2003) Аспекти на графичното мислене Сп. Педагогика, бр.11/ 2003, МОН. С., 2003. с.54-61 ISSN 0861-3982 COBISS.BG-ID 1162587364

Теофилова, Марина (2013) В орбитата на теорията История на Факултет по изобразително изкуство УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2013. стр. 114-154 ISBN 978-619-00-0029-7 COBISS.BG-ID 1266221028

Теофилова, Марина (2004) Границата на задължителното и светът на необятното в творческия процес Сп.Педагогика, бр.8/ 2004, МОН. С., 2004. с.83-86 ISSN 0861-3982 COBISS.BG-ID 1165016292

Теофилова, Марина (2009) Графичният образ във възрастта на нарушеното детско равновесие УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2009. ISBN 978-954-524-696-8 COBISS.BG-ID 1230226660

Теофилова, Марина (2018) Движение за дидактично художество - утопия или бъдещето на училището Сп. Визуални изследвания, Брой 1/2017. УИ „Св.св.Кирил и Методий“, 2018, с. 45-51 ISSN 2535-101Х COBISS.BG-ID 1285463268

Теофилова, Марина (2005) Достъпност на художествения образ при възприемане на графични произведения в 11-12-годишна възраст Педагогически алманах, бр. 1-2/2003, УИ „Св.св.Кирил и Методий“, 2005. с.143-155 ISSN 1310-358Х COBISS.BG-ID 1166919652

Теофилова, Марина (2016) Един урок по експериментална скулптура Сборник доклади от Майски четения на СУБ, клон В.Търново

Теофилова, Марина (2004) За природата на графичното мислене Сб. Приносът на факултета по изобразително изкуство за развитието на националното образование и изкуство. – Сб. Научна конференция по повод 40 години ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“. В.Търново, УИ „Св.св. Кирил и Методий“, 2004. с.72-87 ISBN 954-524-409-7 COBISS.BG-ID 1042312932

Теофилова, Марина (2013) За цвета и изобразяването на формата и пространството в детската рисунка Сб. III Международна конференция „Balkancolor- 2013“, 2013. с.259-268 ISSN 1313-4884 COBISS.BG-ID 1125010148

Теофилова, Марина (2008) Изисквания към възприемането и интерпретацията на графичния образ в 11-12-годишна възраст. Актуални проблеми на обучението по изобразително изкуство. УИ „Св.св. Кирил и Методий“, 2008

Теофилова, Марина (2013) Началото, развитието История на Факултет по изобразително изкуство УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2013. стр. 9-97 ISBN 978-619-00-0029-7 COBISS.BG-ID 1266221028

Теофилова, Марина (2016) Резбите от иконостаса на църквата „Свети Никола“ – В.Търново „Изкуство и живот“, юбилеен сборник доклади от международна научна конференция в чест на 85-годишнината на проф. д. изк. Валентин Ангелов, 23-24 октомври 2015, УИ „Св.св. Кирил и Методий“, В.Търново , 2016, с. 315-323 ISBN 978-619-208-077-8 COBISS.BG-ID 1284928484

Теофилова, Марина (2017) Рисунки в междучасие Сборник доклади Международна научна конференция „От сетивното към визуалното“ II, „ПЛУРАЛИЗМЪТ В ИЗКУСТВОТО”, организирана от Факултет по Изобразително изкуство към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, 20 – 21 ноември 2015 г. УИ „Св.св. Кирил и Методий“, В.Търново, 2017. стр. 234-244 ISBN 978-619-208-103-4 COBISS.BG-ID 1284937188

Теофилова, Марина (2014) Урокът на Лиса Сб. Международна научна конференция „От сетивното към визуалното – изследователски аспекти“, ФИИ, 2014 В.Търново: УИ„Св.св. Кирил и Методий“, 2015. с. 23-32 ISBN 978-619-208-039-6; COBISS.BG-ID 1274367204

Теофилова, Марина (2014) Училище за художествено възпитание Изд. Дъга Плюс, Ст. Загора, 2014. с. 245 ISBN 978-954-9387-97-1; COBISS.BG-ID 1287731172

Тонкова-Шрьотле, Анастасия (2014) Четири димящи дула. Защита, нападение и завоевание в територията на арттерапията Международна научна конференция „От сетивното към визуалното- изследователски аспекти”, Велико Търново 28.11. 2014, Университетско издателство „Св.св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2015, ISBN 978-619-208-039-6

Тотляков, Атанас (2012) „12 часа със затворени очи” Соло пърформанс в рамките на фестивал „12 часа изкуство”, Клуб за културни инициативи „Таралеж”, В. Търново

Тотляков, Атанас (0) „CD Tactil. Дискове с тактилна информация” инсталация от 111 ръчно гравирани CD. Зала „Янаки Манасиев” Факултет по Изобразително Изкуство

Тотляков, Атанас (2010) „Гранична ситуация: Рисунката в съвременното изкуство” Галерия „Индустриална 11” София ; Аполония 2010 Фестивал на изкуствата, Созопол; Галерия на Българския културен институт Прага, куратор Йово Панчев

Тотляков, Атанас (2018) „Естезика” Къща „Хиндлиян”, в рамките на Национални есенни изложби Пловдив „Отвъд повърхността”, куратор Галина Лардева, Финансираща организация: Община Пловдив, Приемаща организация: Общински институт Старинен Пловдив Организатор: Култура и съвременност. 01.09 - 01.10. 2018

Тотляков, Атанас (2011) „Политическо изкуство. Русе 2011” в рамките на международен проект „Край Дунава. Политическият и граждански ангажимент на съвременните творци от Дунавския регион”, куратор А. Тотляков

Тотляков, Атанас (2018) „Фиктивно обиталище – илюзорни ситуации и вещи”, Галерия „Станислав Доспевски”, Пазарджик, 01.11- 01.12. 2018

Тотляков, Атанас (2011) Totlyakov, A. Touch as means for artistic impact TOUCH international art project, Ex-Press, 2011, pp. 12 - 41, ISBN 978-954-490-303-9

Тотляков, Атанас (2008) Глаголическа диктатура Утопичен художествен проект, 2008, ISBN 978-954-8606-94-3

Тотляков, Атанас (2002) Инсталация от каронени тръби Пловдив 2002 г., и социална художествена творба с неконвенционален характер 1998 г.

Тотляков, Атанас (2008) Конкурс за млади художници, критици и куратори на фондация „Св. св. Кирил и Методий” 2008 Галерия на СБХ - Шипка 6, Фондация „Св. св. Кирил и Методий” 2008,

Тотляков, Атанас (2013) Международен проект „Безплатен билет” (в съавторство), с подкрепата на Община Стара Загора Стара Загора, 2013

Тотляков, Атанас (2015) Рисунка и интермедия Габрово, 2015, ISBN 978-619-90527-2-3

Узунов, Иван (2009) ,,Секция 13,, изложба- ,,Шипка 6,, София

Узунов, Иван (2009) ,,Фикция- реалност.. София

Узунов, Иван (2001) „Eлегично за живописта“- хабилитационен труд.Диплом от ВАК на базата решение на Специализирания научен съвет- номер 20837- 15.08.2001 година. Диплом от ВАК на базата решение на Специализирания научен съвет- номер 20837- 15.08.2001 година.

Узунов, Иван (2016) „Велосипедът на прехода“ и „Декларация“ Кураторски проект на Илиян Лалев „Мащаби в социалното или изкуството като реакция“- изл. зали „Р. Михайлов“- гр. Велико Търново

Узунов, Иван (2011) „Втори национален конкурс на „Алианц- България“ България

Узунов, Иван (2017) „Иван Узунов- живописни портрети“ Представяне на 7 портрета, притежание на галерии в България, Италия и Португалия в електронно списание за наука, култура и образование на СУ„Св. Климент Охридски“

Узунов, Иван (2015) Адаптация на класическите живописни техники към съвременните материали и условия //Сборник доклади Международна научна конференция „От сетивното към визуалното“ II, „ПЛУРАЛИЗМЪТ В ИЗКУСТВОТО”, организирана от Факултет по Изобразително изкуство към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, 20 – 21 ноември 2015 г. УИ „Св.св. Кирил и Методий“, В.Търново, 2017. стр. 182-192 ISBN 978-619-208-103-4 COBISS.BG-ID 1284937188

Узунов, Иван (2018) Самостоятелна изложба „Иван Узунов на 60 години“ Галерия „Възраждане“, Пловдив, 2018

Узунов, Иван (2008) Самостоятелна изложба живопис в гал ,,Възраждане,,- Стария град- Пловдив Стария град- Пловдив - галерия ,,Възраждане,,

Цанова, Биляна (2015) Бяло и дигитално, или Борис Симеонов между 22:00 ч. и 00:22 ч. artnovini.com – Арт Новини – актуални новини в областите – изобразително изкуство, музика, литература, театър

Цанова, Биляна (2017) Събуждане на фотографията от вчера

Цанова, Биляна (2017) Събуждане на фотографията от вчера Вестник Култура, Бр. 28 (2904), година LXI, 21 юли 2017

Цанова, Биляна (2019) Художествена галерия "Димитър Добрович" - Сливен Фонд „Живопис“ – основа на музейните институции в Сливен" с.7-17 Живопис – избрано. От колекцията на Художествена галерия „Димитър Добрович“ – Сливен

Цанова, Биляна (2015) Художествени проекции и експерименти в творчеството на Сусуму Ендо и представянето им в България София, НХА, 2015, с. 171-177, ISBN 978-954-2988-10-6

Цветкова, Галина (2005) Самостоятелна изложба "Живопис", 2005 В.Търново, Изложбени зали „Р.Михайлов”, Конферентна зала.

Цветкова, Галина (2009) Самостоятелна изложба "По пътя" В.Търново, Изложбени зали „Р.Михайлов”, Конферентна зала..

Цветкова, Галина (2014) Васил Стоилов - Париж (1929-1932) сп. Везни – Изд. Захарий Стоянов, 2014, бр. 7-8, с.72-74. ISBN: 0861-606Х. COBISS.BG-ID: 1119624164.

Цветкова, Галина (2014) Васил Стоилов и Велико Търново Изд. Абагар, 2014. – 188 стр. ISBN: 978-619-168-09-7. COBISS.BG-ID: 1271424740.

Цветкова, Галина (2014) Васил Стоилов. Неизвестен ръкопис на художника. сп. Везни – Изд. Захарий Стоянов, 2014, бр. 7-8, с.72-74. ISBN: 0861-606Х. COBISS.BG-ID: 1119624164.

Цветкова, Галина (2013) Малка черна рокля (рис.,100/70) Светът е оцелял, защото се е смял: 21 международно биенале на хумора и сатирата в изкуството, Габрово 2013

Цветкова, Галина (2014) Нови данни за административната дейност на Васил Стоилов Международна научна конференция - 50 години ВТУ / Съставител: Светослав Косев. – УИ „Св.св. Кирил и Методий”, 2014, с. 140-145. ISBN: 978-954-524-981-5

Цветкова, Галина (2015) Прегръщам те (рис.,100/70) Светът е оцелял, защото се е смял: 22 международно биенале на хумора и сатирата в изкуството

Цветкова, Галина (2002) Самостоятелна изложба "Живопис и рисунки" В.Търново, Изложбени зали „Р.Михайлов”, Скулптурен салон. 50 творби.

Цветкова, Галина (2017) Самостоятелна изложба "Обличани рокли" ВТУ„Св.св. Кирил и Методий”, корпус "Скулптура", Зала „Радикално”.

Цветкова, Галина (2012) Самостоятелна изложба "Откриване" - В.Търново, Изложбени зали „Р.Михайлов”, Конферентна зала.

Цветкова, Галина (2004) Самостоятелна изложба "Рисунки", 2004 В.Търново, Изложбени зали „Р.Михайлов”, Конферентна зала.

Цветкова, Галина (2018) Самостоятелна изложба "Чувал ли си - не съм чувал" В.Търново, Изложбени зали „Р.Михайлов”, Графичен салон.

Цветкова, Галина (2017) Творческата реализация на Васил Стоилов в периода 1927-1929 г. Списание за съвременно изкуство „Визуални изследвания” – УИ „Св.св. Кирил и Методий”, 2017, т. 1, бр. 1, с. 52-56. ISSN: 2535-10IX. COBISS.BG-ID: 1285463268.

Цветкова, Галина (2015) Търновският период на Васил Стоилов в. Новият пулс – Изд. СБП и ИК Илинда, бр. 19 (309), 1-15 окт. 2015 г., година ХII. ISSN: 1311- 9451. COBISS.BG-ID: 1119997668.

Цветкова, Галина (2014) Фрагменти от Търновския период в творчеството на Васил Стоилов Международна научна конференция - 50 години ВТУ / Съставител: Светослав Косев. – УИ „Св.св. Кирил и Методий”, 2014, с.146-152. ISBN: 978-954-524-981-5

Цветкова, Галина (2011) Ю-1 (рис.,100/70), Ю-2(рис.,100/70) Първо биенале на рисунката. В.Търново, 2011

Янева, Деница (2018) “70 години великотърновски художници 1948-2018”, 2018. Издателство “Фабер”, Велико Търново, 2018.

Янева, Деница (2013) “История на Факултет по изобразително изкуство” – билейно издание по случай 50-годишнината на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” 1963-2013. ISBN - 978-619-00-0029-7 COBISS.BG-ID - 1266221028 Издателство “Фабер”, Велико Търново, 2013 ISBN - 978-619-00-0029-7 COBISS.BG-ID - 1266221028

Янева, Деница (2014) “Остен” биенале на рисунката, Скопие 2014. Издателство “8-ма Удърна бригада” 2, Скопие, Македония, 2014

Янева, Деница (2013) 2013, “Идеята Вулкан”. Албум (предговор). Издателство "Славена" - Варна, 2013

Янева, Деница (2013) 2013, Владимир Величкович. – В: Владимир Величкович носител на голямата награда на град Варна, ХVІ-то Международно биенале на графиката Варна. Каталог (съставител, предговор). Издателство "Славена" - Варна, 2013

Янева, Деница (2013) 2013, Графичните импресии на Мария Чакърова – В: Алманах за литература и изкуство “Света гора” 2013. Издателство "Фабер" - Велико Търново, 2013, стр. 35-39, ISSN 1311-0209.

Янева, Деница (2013) 2013, ХVІІ Международно биенале на графиката Варна. Каталог (съставител, предговор). Издателство "Славена" - Варна, 2013

Янева, Деница (2013) 2013, Христо Нейков – размисъл и съзерцание. – В: Юбилейна международна научна конференция “50 години ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново. Юбилейна международна научна конференция “50 години ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново.

Янева, Деница (2014) 2014, Българската графика в периода 1980 – 1990 г. – поглед и тенденции. – В: Международна научна конференция “От сетивното към визуалното – изследователски аспекти”, Велико Търново Международна научна конференция “От сетивното към визуалното – изследователски аспекти”, Велико Търново

Янева, Деница (2014) 2014, Структура и движение – хабилитационен труд., 2014. Велико Търново, Факултет по изобразително изкуство

Янева, Деница (2015) 2015, Българските автори във фонда на Галерията за „Графично изкуство” – Варна. – В: Международна научна конференция “От сетивното към визуалното плурализъм в изкуството”, Велико Търново. Международна научна конференция “От сетивното към визуалното плурализъм в изкуството”, Велико Търново.

Янева, Деница (2015) 2015, Символизмът в българското изобразително изкуство – основни теми, мотиви и идеи. – В: Национална научна конференция в чест на 85-годишнината на Проф. д. изк. Валентин Ангелов „Изкуство и живот”. Национална научна конференция в чест на 85-годишнината на Проф. д. изк. Валентин Ангелов „Изкуство и живот”.

Янева, Деница (2015) 2015, Томиюки Сакута. – В: Томиюки Сакута носител на голямата награда на град Варна, ХVІI-то Международно биенале на графиката Варна. Каталог (съставител, предговор). Издателство "Славена" - Варна, 2015

Янева, Деница (2015) 2015, ХVІІI Международно биенале на графиката Варна. Каталог (съставител, предговор). Издателство "Славена" - Варна, 2015

Янева, Деница (2016) 2016, Балкански пътища. – В: Балкански пътища. Изложба “Македонско изкуство”. Каталог (съставител, предговор) ISВN 978-608-65850-6-8 COBISS.MK-ID 101571594 ISВN 978-619-90707-0-3 Издателство "Славена" Варна

Янева, Деница (2016) 2016, Форми. – В: Форми. Изложба живопис на художника Мице Янкуловски . Каталог (съставител, предговор). ISВN 978-608-65850-5-1 COBISS.MK-ID 101571082 Издателство "Славена" Варна

Янева, Деница (2017) 2017, Магда Шплит. – В: Магда Шплит носител на голямата награда на град Варна, ХVІІI-то Международно биенале на графиката Варна. Каталог (съставител, предговор) Издателство "Славена" - Варна, 2017

Янева, Деница (2017) 2017, ХIХ Международно биенале на графиката Варна. Каталог (съставител, предговор) Издателство "Славена" - Варна, 2017

Янева, Деница (2017) 2017, Христо Чукачев. – В: Христо Чукачев. Изложба (съставител, предговор). ISВN 978-619-90707-2-7 Издателство "Славена" Варна

Янева, Деница (2016) Изложба-конкурс “Национално биенале “Тенец” Монтана 2016. Бюлетин СБХ, бр. 5, 2016

Янева, Деница (2002) Основни теми, мотиви и идеи в българския символизъм. – В: Аспекти на символизма в българското изобразително изкуство. Велико Търново, 2002. Университетско издателство “Св.св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2002. ISBN 954 – 524 – 317 – 1

Янева, Деница (2003) Символиката в илюстрациите на Христо Станчев и Сирак Скитник. В: Алманах за литература и изкуство “Света гора”, бр. 4 (“Г”). Велико Търново, 2003. Издателства: “Слово”, “ПИК”, “Фабер”, “Абагар”, Велико Търново, 2003. ISSN 1311 – 0209

Янева, Деница (2002) Символите в произведенията на българските художници символисти. – В: Аспекти на символизма в българското изобразително изкуство. Велико Търново, 2002. Университетско издателство “Св.св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2002. ISBN 954 – 524 – 317 – 1

Янева, Деница (2017) Янева, Д. Графичните импресии на Мария Чакърова. – В: АртДиалог – интернет списание за култура. Бр. 4, 2017. ISSN 2367-8801 АртДиалог – интернет списание за култура. Бр. 4, 2017. ISSN 2367-8801

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/