Публикации в научна област/раздел Теория на изкуствата / Theory of Arts


Анчева, Антоанета (2018) Екоршето като метод и естетическа програма Сп. Визуални изследвания, Брой 1/2017. УИ „Св.св.Кирил и Методий“, 2018, с. 27-30 ISSN 2535-101Х COBISS.BG-ID 1285463268

Василев, Сава (2015) Art & POSITIVITY Света гора : Алманах за литература, наука и изкуство, № 13 («М»), 2014 – 2015. – В. Търново : Faber, 2015, с. 397-398.

Василев, Сава (2015) PRINTED BG – Вижте, преди да прочетете и чуете! Света гора : Алманах за литература, наука и изкуство, № 13 («М»), 2014 – 2015. – В. Търново : Faber, 2015, с. 417-418.

Василев, Сава (2015) От градината към дизайна (Художникът Едо Циротин) Света гора : Алманах за литература, наука и изкуство, № 13 («М»), 2014 – 2015. – В. Търново : Faber, 2015, с. 174-178.

Гърмидолова, Мариана (2009) Изобразително изкуство – 8 клас. издателство Азбуки-Просвета, София

Сапунджиева, Ваня (2012) The cults of St. Rocco and St. Charalambos in the Eastern Mediterranean and in the Balkans. - Series Byzantina. Warszawa: Polish Institute of World Art Studies and The Cardinal Stefan Wyszynski’s University, 2012, vol. X, p. 49-60. ISSN: 1733-5787

Сапунджиева, Ваня (2012) Η εικονογραφία των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου κατά την Αναγέννηση ως πηγή νέων εικονογραφικών μοντέλων (προτύπων). Κύριλλος και Μεθόδιος, Παρακαταθήκες Πολιτισμού / Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου: Η πολιτισμική κληρονομία του έργου των αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου ως παράγοντας ενόητας με τους λαούς της Ν. Α. Ευρόπης, Αμυνταίο 21-22 Μαϊου 2010 / Κ. Γ. Νιχωρίτης. – Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, 2012, с. 395- 406. ISBN: 978-960-458-341-6

Сапунджиева, Ваня (2015) Едно изображение на св. Никола Нови в контекста на стенописта в Арбанаси от XVII - XVIII век. Сб. Герои, култове, светци, Изкуствоведски четения 2015, София, 8-9 май, 2015 г. Ред. Иванка Гергова, Емануил Мутафов. София: Институт за изследване на изкуствата, БАН, 2015, с. 225-241. ISBN: 978-954-8594-55-4

Сапунджиева, Ваня (2016) Зографи отвъд границите: Възникването на Тревненската школа в контекста на балканското изкуство ХVII-XVIIIв. София: Омофор, 2016, 143 с. ISBN: 978-954-2972-52-5

Сапунджиева, Ваня (2019) Иконографските модели на св. Харалампий и св. Фотини от храма „Рождество Христово“ в Арбанаси – между авторството и традицията. Сб. MARGINALIA Изкуствоведски четения 2018, София, 23-24 март, 2018 г. Ред. Иванка Гергова, Емануил Мутафов. София: Институт за изследване на изкуствата, БАН, 2019, 2018.I - „Старо изкуство“, с. 207-220. ISSN 1313-2342

Сапунджиева, Ваня (2006) Култът към св. Харалампий в България през ХVІІІ – ХІХ век - Паметници, реставрация, музеи – София: Арх и Арт, 3, 2006, с. 17 – 25. ISSN: 1312-3327

Сапунджиева, Ваня (2015) Османотурските данъчни регистри от 1691 и от 1702 г. Нови данни за зографите от Трявна. Сб. Известия на специализирания музей за резбарско и зографско изкуство: Трявна и тревненци в националната история и култура, Трявна, 24 септември, 2015 г. Варна: Славена, 2015, т. 4, с. 308-318, ISSN: 1313-6356

Сапунджиева, Ваня (2007) Почитанието към св. Харалампий в народното християнство и връзките му с богослужебната практика. - Известия на РИМ – Велико Търново. Велико Търново: 2007, ХХІІ, с. 339 – 353. ISSN: 0861-5888

Сапунджиева, Ваня (2008) Ранната тревненска живопис и ателието на „даскалите зографи". - Известия на специализирания музей за резбарско и зографско изкуство– Трявна: Трявна и тревненци в националната ни история и култура. Варна: Славена, 2008, т. І, с. 70 - 79. ISSN: 1313-6356

Славова, Цветелина (2006) Европейски методологически традиции на строгия стил и педагогическата полифонична практика на проф. Здравко Манолов. Сб. Национални култури и европейска идентичност. Годишник том 4 на Факултета по изкуствата при ЮЗУ "Неофит Рилски". Благоевград: УИ "Неофит Рилски", 2006, с.144 - 147, ISBN 10: 954-680-428-2; ISBN 13: 978-954-680-428-0 Сб. Национални култури и европейска идентичност. Годишник том 4 на Факултета по изкуствата при ЮЗУ "Неофит Рилски". Благоевград, 2006, с.144 - 147, ISBN 10: 954-680-428-2; ISBN 13: 978-954-680-428-0

Славова, Цветелина (2013) Идея за диригентски терминологичен речник. Българско музикознание 2013, кн.3-4 Идея - понятие - термин, София: БАН, с.140-150, ISSN 0204—823X сп.Българско музикознание,кн.3-4 "Идея - понятие - термин", изд. на БАН,с.140-150,ISSN 0204—823X

Стефанов, Бойко (1992) Великов, Б. Художественият конфликт - жизнени проекции и рефлексия. Сборник, Проблеми на обучението по говорна култура, словесно-изпълнителско и театрално изкуство на студентите от педагогическите институти, с.41-43. Благоевград.

Събев, Пламен (2007) „Вселенските събори” от галерията на църквата „Рождество Христово” в село Арбанаси (Поглед към функционалните стойности на догматическите решения в контекста на иконографската програма на параклиса, преддверието на параклиса и галерията на храма). – В: Известия на Регионален исторически музей – Велико Търново, 2007, ХХІІ, с. 159–178 (ISSN 0861-5888).

Събев, Пламен (2010) Опит за виртуална възстановка на стенописи от ХV век в митрополитската църква „Св. апостоли Петър и Павел” във Велико Търново. – В: Сборник „От Честния пояс на Богородица до коланчето за рожба“. Изследвания по изкуствознание и културна антропология в чест на проф. Елка Бакалова. София, 2010, с. 188–201 (ISBN 9789545400698).

Събев, Пламен (2011) СТРАСТНИЯТ ЦИКЪЛ В БЪЛГАРСКАТА СТЕННА ЖИВОПИС ПРЕЗ XVII ВЕК. Изд. “Абагар”, Велико Търново, 2011, 160 с. (ISBN 978-954-427-951-6).

Трифонов, Тихомир (2007) Изследване на уникални български камбани и създаване на аудио и видео архив с помощта на съвременни технологии (с Г.Димков и Г. Богданова) Сб. Математика, музика, информатика

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/