Публикации в научна област/раздел Теория на изкуствата / Theory of Arts


Василев, Сава (2015) Art & POSITIVITY Света гора : Алманах за литература, наука и изкуство, № 13 («М»), 2014 – 2015. – В. Търново : Faber, 2015, с. 397-398.

Василев, Сава (2015) PRINTED BG – Вижте, преди да прочетете и чуете! Света гора : Алманах за литература, наука и изкуство, № 13 («М»), 2014 – 2015. – В. Търново : Faber, 2015, с. 417-418.

Василев, Сава (2015) От градината към дизайна (Художникът Едо Циротин) Света гора : Алманах за литература, наука и изкуство, № 13 («М»), 2014 – 2015. – В. Търново : Faber, 2015, с. 174-178.

Гърмидолова, Мариана (2009) Изобразително изкуство – 8 клас. издателство Азбуки-Просвета, София

Славова, Цветелина (2007) "Европейска полифонична техника в хоровата песен "Кое ми цвете най-рано рани" от Здравко Манолов" сб. Европа като културно пространство. Годишник том 5 на Факултета по изкуствата при ЮЗУ "Н. Рилски". Благоевград, 2007, с. 228 - 239. ISBN 978-954-680-514-0

Славова, Цветелина (2006) "Европейски методологически традиции на строгия стил и педагогическата полифонична практика на проф. Здравко Манолов" Сб. Национални култури и европейска идентичност. Годишник том 4 на Факултета по изкуствата при ЮЗУ "Неофит Рилски". Благоевград, 2006, с.144 - 147, ISBN 10: 954-680-428-2; ISBN 13: 978-954-680-428-0

Славова, Цветелина (2013) Идея за диригентски терминологичен речник сп.Българско музикознание,кн.3-4 "Идея - понятие - термин", изд. на БАН,с.140-150,ISSN 0204—823X

Стефанов, Бойко (1992) Великов, Б. Художественият конфликт - жизнени проекции и рефлексия. Сборник, Проблеми на обучението по говорна култура, словесно-изпълнителско и театрално изкуство на студентите от педагогическите институти, с.41-43. Благоевград.

Събев, Пламен (2007) „Вселенските събори” от галерията на църквата „Рождество Христово” в село Арбанаси (Поглед към функционалните стойности на догматическите решения в контекста на иконографската програма на параклиса, преддверието на параклиса и галерията на храма). – В: Известия на Регионален исторически музей – Велико Търново, 2007, ХХІІ, с. 159–178 (ISSN 0861-5888).

Събев, Пламен (2010) Опит за виртуална възстановка на стенописи от ХV век в митрополитската църква „Св. апостоли Петър и Павел” във Велико Търново. – В: Сборник „От Честния пояс на Богородица до коланчето за рожба“. Изследвания по изкуствознание и културна антропология в чест на проф. Елка Бакалова. София, 2010, с. 188–201 (ISBN 9789545400698).

Събев, Пламен (2011) СТРАСТНИЯТ ЦИКЪЛ В БЪЛГАРСКАТА СТЕННА ЖИВОПИС ПРЕЗ XVII ВЕК. Изд. “Абагар”, Велико Търново, 2011, 160 с. (ISBN 978-954-427-951-6).

Трифонов, Тихомир (2007) Изследване на уникални български камбани и създаване на аудио и видео архив с помощта на съвременни технологии (с Г.Димков и Г. Богданова) Сб. Математика, музика, информатика

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/