Публикации в научна област/раздел Религия и теология / Religion and Theology


Бузов, Вихрен (2006) ЗА ЛОГИЧЕСКАТА КОРЕКТНОСТ НА ДОКАЗАТЕЛСТВОТО ОТ ДВИЖЕНИЕТО ЗА СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА БОГА НА СВ. ТОМА ОТ АКВИНО Сб. “Ars и Scientia през Средновековието”, Сборник от научна конференция, (съст. Н. Божилова), “Одри”, с.141-153;

Великов, Юлиян (2010) "Венецианският диспут" в Пространно житие на Кирил - audietur et altera pars? Преславска книжовна школа, т. 11, (2010), c.196-207, ISBN 978-954-400-440-8

Великов, Юлиян (2013) "Венецианският диспут" на свети Кирил Философ в светлината на античната риторика Старобългарската ръкописна книга - съдба и мисия. УИ „Св. св. Кирил и Методий”-Велико Търново (2013), c.113-126, ISBN 9789545248597; COBISS.BG-ID - 1253602276

Великов, Юлиян (2010) Claudius of Turin and the Veneration of Images after the Libri Carolini. Papers presented at the Fifteenth International Conference on Patristic Studies held in Oxford 2007. Eds. Jane Baun Studia Patristica XLVIII (2010), р.349-54, ISBN: 978-90-429-2374-4; OCLC Number: 750529063

Великов, Юлиян (2017) DUNGAL’S “RESPONSA CONTRA CLAUDIUM”: A NINTH-CENTURY VOICE IN DEFENCE OF THE HOLY CROSS AND ICONS Journal EPOHI [EPOCHS], Том / Volume XXV (2017), Книжка / Issue 1, p.67-73, ISSN 1310-2141; COBISS.BG-ID 1284725988

Великов, Юлиян (2013) Imperator et Sacerdos (монография). Научен редактор и Предговор: проф. д.и.н. Иван Тютюнджиев Университетско Издателство "Св. св. Кирил и Методий" (2013) (монография), c. 192, ISBN 978-954-524-932-7; COBISS.BG-ID 1274806244

Великов, Юлиян (2015) Бориловият Синодик в светлината на светоотеческото наследство Търновска книжовна школа X (2015), с.802-817, ISBN 954-524-339-2

Великов, Юлиян (2017) Гръко-римската древност и раннохристиянските апологети Аристид и Атинагор („Християнството: предание, история и богослужение“) Сб. от научни четения на тема „Християнството: преда- ние, история и богослужение - 2016г.“. Ред. Юлиян Великов, Русе: Авангард Принт, 2017 Трудове на Катедра "Историческо и практическо богословие", т. 1, (2017), c. 7-14, ISBN 978-954-337-338-3; COBISS.BG-ID 1285561572

Великов, Юлиян (2019) Знание, взаимност и философия в ранните свети отци и църковни писатели. Аристид, свети Юстин Философ и Мъченик и Атинагор (Knowledge, Reciprocity and Philosophy in the Early Church Fathers. Aristides, St. Justin Martyr (and Philosopher) and Athenagoras) (монография). Научен редактор и Предговор: проф. д.ф.н. Цочо Бояджиев с. 202; ISBN 978-954-337-377-2; COBISS.BG-ID - 1291653604

Великов, Юлиян (2013) ИКОНОПОЧИТАНИЕТО И ИКОНООТРИЦАНИЕТО В БЕСЕДА ПРОТИВ БОГОМИЛИТЕ НА КОЗМА ПРЕЗВИТЕР. Сб. от Юбилейна конференция в чест на 60-годишнината на проф. д.ф.н. Христо Трендафилов (In Honorem I) TRIANTAFULLO. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. д.ф.н. Христо Трендафилов (In Honorem I), (2013), c.365-374, ISBN 978-954-400-933-5; COBISS.BG-ID 1258126052

Великов, Юлиян (2013) КАРОЛИНГИТЕ, ИКОНОБОРСТВОТО И ИКОНОПОЧИТАНИЕТО НА ЗАПАД Международен симпозиум "Българският Златен век" (18-19 май 2012 г., Шумен) Преславска книжовна школа. Т. 13 (2013), c.306-314, ISBN 978-954-400-815-5

Великов, Юлиян (2011) Образът на Невидимия (монография) Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", (2011), c. 328, ISBN 978-954-524-779-8; COBISS.BG-ID 1281650404

Великов, Юлиян (2008) Патриарх Фотий и почитането на светите Кръст и икони в "Послание до Михаил, княза на България" Преславска книжовна школа т. 10 (2008), c.418-423, ISBN 978-954-577-492-8

Великов, Юлиян (2017) Преподобни Йоан Дамаскин, Теодор Абу Кура и ранният ислям (St John of Damascus, Theodore Abu Qurrah and the Early Islam) Мисъл, слово, текст. т.2, Пловдив,УИ "Паисий Хилендарски", (2017), с.79-87, ISSN 2534-9694; COBISS.BG-ID 1281885668

Великов, Юлиян (2018) Раннехристианские апологеты Аристид, святой Иустин Мученик и Афинагор в контексте нашей современности (The Early Christian Apologists Aristides, St. Justin the Philosopher (and Martyr) and Athenagoras in the Contemporary World) Journal EPOHI [EPOCHS], Том / Volume XXVI (2018), Книжка / Issue 2; c.368-72, ISSN 1310-2141; COBISS.BG-ID - 1120927204

Великов, Юлиян (2005) Свети Кирил Философ и православната апологетика на иконата през девети век Юбилеен сборник в чест на проф. д-р Тотю Коев. Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", (2005), c.135-138, ISBN 954-524-469-0

Великов, Юлиян (2013) Светият Кръст или светите икони: иконоборска дилема? Сб. от "Научна конференция Теология и социум. Съвременни перспективи" (двадесетгодишнина от основаването на Православния богословски факулет към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий, ноември 2011 г., гр. Велико Търново) “Теология и социум. Съвременни перспективи”, Омофор (2013), с.233-242, ISBN 978-954-2972-16-7; COBISS.BG-ID - 1258134244

Великов, Юлиян (2009) Словото за Образа. Теодор Абу Кура и свети Кирил Философ и защитата на светите икони през девети век (патрологично осветление) (монография). Научен редактор и Предговор: проф. д.ф.н. Димитър Кенанов Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", (2009), c. 186, ISBN 978-954-524-714-9; OCLC Number: 806039780; COBISS.BG-ID - 1291715300

Великов, Юлиян (2002) Слушането в апологетиката на Свети Кирил Философ Преславска книжовна школа, т. 6, Академично издателство" Проф. М. Дринов", (2002), c.38-43, ISBN 954-430-885-7

Великов, Юлиян (2011) Теодор Абу Кура и защитата на християнския образ в домейна на исляма Свидетелства на традицията, УИ „Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново, (2011), с.20-36, ISBN: 9789545248016; COBISS.BG-ID 1240277220

Великов, Юлиян (1997) Трулският събор /692/ и проблема за образа. Трудове на катедрите по история и богословие, т. 1, (1997), c.240-247, ISSN 1310-9928; COBISS.BG-ID - 1137220324

Великов, Юлиян (2015) Фронто и Целс за ранното християнство в риторическа и философска перспектива. Сб. от Международен симпозиум “Християнство и книжнина (864-2014)” 23-25 октомври 2014 г. Преславска книжовна школа XV (2015), c.352-365, ISBN 978-619-00-0338-0; COBISS.BG-ID - 1269617380

Великов, Юлиян (2001) Християнският образ и законодателството на иконоборците Преславска книжовна школа, т. 5, Академично издателство" Проф. М. Дринов", (2001), c.299-306, ISBN 954-430-771-0

Великов, Юлиян (2010) Църковното свидетелство за образа и обществените очаквания през VIII-IX век Православие и постмодернизъм (Омофор), (2010), с.300-307, ISBN: 978-954-9700-90-9; COBISS.BG-ID 1232439780

Великова, Силвия (2002) Слушането в апологетиката на Свети Кирил Философ. – В: Преславска книжовна школа, т. 6. Ред. Т. Тотев. Академично издателство “Проф. М. Дринов”, 2002, с. 38-43. ISBN: 9789544308857 < https://pksh.eu/издания/1713-2 >

Димитров, Димитър (2008) "Synesius of Cyrene and the Christian Neoplatonism: Patterns of Religious and Cultural Symbiosis" What happened to the Ancient Library of Alexandria? (Leiden-Boston: Brill)

Димитров, Димитър (2008) "Византийската полемика с исляма от късния XIV и ранния XV век в контекста на интелектуалната традиция (примерът на Мануил II Палеолог)" Европейските институции на знанието в началото на Новото време (Враца: Одри)

Димитров, Димитър (2016) “Niketas Choniates versus Manuel I Komnenos: Disputes concerning Islam in the context of the Byzantine tradition” Епохи, том 24, кн. 2, стр. 236-242

Димитров, Димитър (2013) “Philosophy and Culture as Means to Divine Ascent in Late Antiquity: the Case of Synesius” - In: Krakow: Jagellonian Un. Press, 2013, pp. 47-64, ISBN 978-83-233-3679-2. Divine Men and Women in the History and Society of Late Hellenism (Krakow: Jagellonian Un. Press), 47-64

Димитров, Димитър (2010) “Reflections on Pagan Revival and the Religious Policy of Theodosius I” Byzantinoslovaca III, Bratislava

Димитров, Димитър (2010) „The Arabs, Christianity, and the Byzantine Near East (4th – 7th Centuries)” Medieval Christianitas: Different Regions, ‘Faces’, Approaches (eds. Ts. Stepanov, G. Kazakov, Sofia)

Димитров, Димитър (2011) „Християнството сред бесите в Късната античност: извори, факти, проблеми” Балканите – език, история, култура, том II (Велико Търново)

Димитров, Димитър (2014) Neoplatonism and Christianity in the East: philosophical and theological challenges for bishops” Routledge Handbook of Neoplatonism (eds. P. Remes, S. Slaveva-Griffin, London: Acumen Publishing, 2014), 525-540

Димитров, Димитър (2004) Процесът на християнизация и езическата реакция: опит за обобщение В: Civitas Divino-Humana (в чест на проф. Георги Бакалов). София: Център за изследвания на българите ТАНГРА ТанНакРа, 2004, с. 219-226. ISBN 954-9942-60-0, COBISS.BG-ID 1041999844.

Димитров, Димитър (2005) Философия, култура и политика в Късната античност: случаят на Синезий от Кирена В. Търново: Фабер, 2005, 270 с. ISBN 954-775-414-9; COBISS.BG-ID 1045839844.

Димитров, Добромир (2016) Възможен ли е бракът с инославни християни /Християнство и култура(София). Год. ХIV(2016), бр.3 (110), с.11-16. (ISSN1311-9761), COBISS.BG-ID - 1278828260

Димитров, Добромир (2013) Димитров, Д. Служението на лаоса в евхаристийното събрание на Църквата// Християнство и култура (София). Год. ХІІ(2013), бр.1 (78), с.15–23 (ISSN1311-9761). Християнство и култура (София). Год. ХІІ(2013), бр.1 (78), с.15–23 (ISSN1311-9761).

Димитров, Добромир (2012) Изгубеното достойнство в „добрата смърт” и безплодието на „сурогатното майчинство” Християнство и култура(София). Год. ХI(2012), бр.1 (68), с.65-75. (ISSN1311-9761), COBISS.BG-ID - 1248306916

Димитров, Добромир (2016) Economy and Akribeia in the Canons of St. Basil the Great Kanon, XXII, Oikonomia, Dispensatio et Aequitas Canonica, ed. Roman Kovar, 2016, pp.34-44. ISSN 0259-07 27, ISBN 978-3-86577-122-3

Димитров, Добромир (2010) Marriage and Communion The Family on the Frontline. Crisis of Family and the Role of Mission: Theological and Practical Reflections in a Protestant-Orthodox Dialogue. Omophoros Publ., Sofia, 2010 ( p.153-164).

Димитров, Добромир (2016) The Eucharist as the Realisation of the Catholicity of the Church according to Protopresbyter Georges Florovsky Sourozh, A Journal of Orthodox Life and Thought, (111), London,2016, pp.101-105. ISSN 0950-2742

Димитров, Добромир (2011) Брак и общение Димитров, Д. Брак и общение//Християнство и култура(София). Год. Х(2011), бр.4 (61), с.16-24. (ISSN1311-9761), COBISS.BG-ID - 1240100836

Димитров, Добромир (2010) Две основни препоставки на евхаристийната еклисиология Християнство и култура(София). Год. ІХ (2010), бр.4 (51), с.4-14. (ISSN1311-9761), COBISS.BG-ID - 1121501412

Димитров, Добромир (2013) Димитров, Д. Отношението личност–общност според 34-то апостолско правило Теологикон. Годишник на центъра по систематическо богословие при ПБФ на ВТУ, том ІІ, 2013, с.109–117 (ISBN 978-619-00-000-3).

Димитров, Добромир (2015) Духовни измерения на болестта Сборник - Заболявания на млечната жлеза, под ред. на доц. д-р Г. Байчев, С.2015, с.383-386 (ISBN 978-619—7196-01-6)

Димитров, Добромир (2012) Евхаристията като осъществяване съборността на Църквата според прот. Георги Флоровски Сборник научно-богословски изследвания в памет на протопр. д-р Стефан Цанков,. С.2014, с. 44-51(ISBN 978-954-07-3377-8)

Димитров, Добромир (2011) Мястото и служението на лаоса в евхаристийното събрание според раннопатристичните свидетелства и 9-то апостолско правило Свидетелства на традицията, В.Т. 2011, с.84 -128.София 2009 с. 202-206 (ISBN 978-954-924-861-6)

Димитров, Добромир (2009) Поглед към богословието на личността в контекста на постмодерната криза на общността Място за Бъдеще

Димитров, Добромир (2014) Появата на енорията и презвитерът като предстоятел на Евхаристията през IV век Християнство и култура, г.XIII (2014), бр.7 (94), С.2014, с. 5-16. (ISSN 1311-9761), COBISS.BG-ID - 1264854244

Димитров, Добромир (2012) Преди да влезем в храма. Първи стъпки в православната вяра Омофор, С. 2012.ISBN - 978-954-2972-08-2 COBISS.BG-ID - 1248574180

Димитров, Добромир (2014) Принципът за съборност на Църквата в богословието на академик протопрезвитер Стефан Цанков Сборник научно-богословски изследвания в памет на протопр. д-р Стефан Цанков,. С.2014, с. 44-51(ISBN 978-954-07-3377-8)

Димитров, Добромир (2016) Схоластичните западни влияния върху православното богословие през XVII–XVIII век и отраженията им върху евхаристийната практика на Изток Християнство и култура(София). Год. ХIV(2016), бр.10 (117), с.5-16. (ISSN1311-9761

Енчев, Тодор (2014) "Ние сме видели и докоснали": прекият контакт с мощите на мъчениците, като важен фактор за формиране на раннохристиянската храмова архитектура // Средновековният човек и неговия свят. Сборник в чест на 70-та годишнина на проф. д.и.н. Казимир Попконстантинов / Росина Костова. - Велико Търново: Фабер, 2014, с. 717-734. ISBN: 978-619-00-0108-9.

Енчев, Тодор (2006) The Belief in Martyrs and Relics in the Light of Church Canons // Acta Musei Varnaensis: Раннохристиянски мъченици и реликви и тяхното почитание на Изток и на Запад. – Варна: 2006, ІV, с. 43-48. ISBN 978-954-427-729-1.

Енчев, Тодор (2016) Деамбулаториумът в раннохристиянската архитектура IV-VII век. Велико Търново, 2016.

Енчев, Тодор (2005) За връзката между късноантичните синагоги и раннохристиянската храмова архитектура // Международна научна Конференция, посветена на 70-год. на проф. протопр. д-р. Николай Шиваров, 23-24.11.2001 / Димитър Попмаринов. – Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“ Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2005, ISBN 954-524-491-7

Енчев, Тодор (2005) За една от функциите на деамбулаториума в раннохристиянските базилики // Международна конференция в чест на проф. д-р Тотю Коев: 10– 11 ХІ, 2000 / Димитър Попмаринов. - Велико Търново: Университетско издателство „Св.. св. Кирил и Методий“, 2005, с. 145 – 151. ISBN: 954-524-469-0.

Енчев, Тодор (2009) За надписите върху обкова на евангелието от храм "Св. ап. Петър и Павел" във Велико Търново // Слово и Образ. – Велико Търново: Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий“, 2009, бр. 1, 2009, с. 71-75. ISSN: 1313-8022.

Енчев, Тодор (2005) За няколко средновековни изображения на раннохристиянския деамбулаториум // Културните текстове на миналото: Носители, символи и идеи: В чест на проф. д.и.н. К. Попконстантинов: Книга ІV Текстовете в архитектура и образи / Васил Гюзелев и др.- София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2005, с. 23-27. ISBN: 954-07-2147-4

Енчев, Тодор (2008) Имотите на Църквата в предконстантиновата епоха по нехристиянски извори // България, българите и Европа - Мит, история, съвремие: Научна конференция 31. Х. 2007. – Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2008, т. ІІ, бр. 1, с. 34-43. ISBN: 978-954-524660-9.

Енчев, Тодор (2010) Някои проблеми и задачи пред БПЦ във връзка със съвременната храмова архитектура // Православие и постмодернизъм / Казимир Попконстантинов и др. – София: Омофор, 2010, с. 339-347. ISBN: 978-954-97-0090-9.

Енчев, Тодор (2005) Още по въпроса за деамбулаториума в раннохристиянските базилики // Проф. д.и.н. Станчо Ваклинов и средновековната българска култура 18-20 май 2001, / Казимир Попконстантинов и др. - Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2006, с. 63-67. ISBN: 978-954-524-444-5.

Енчев, Тодор (2010) Съдбата на мартириумите в Северна Африка през ІV-V в. в светлината на Църковните канони // Великотърновският университет "Св. св. Кирил и Методий" и българската археология. – Велико Търново: Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий“, 2010, 1, с. 389-393. ISBN: 978-954-52-4743-9.

Йорданов, Даниел (2008) Литургически предписания в рубриките на Енинския апостол – 14. IX. (Въздвижение). Преславска книжовна школа. Т. 10, с. 439–449. Шумен, 2008. ISBN 978-954-577-492-8

Йорданов, Даниел (2006) Литургически предписания в рубриките на Енинския апостол. Преславска книжовна школа. Т. 9, с. 426–449. Шумен, 2006.

Йорданов, Даниел (2014) Музикалният превод в църковното пение (по примери от Воскресника на хаджи Ангел Севлиевец). Интергрална музикална теория 2013. С., 2014, с. 219–227.

Йорданов, Даниел (2010) Нововъведения в българския служебник. Православие и постмодернизъм, сб. доклади. С., 2010, с. 354–365.

Йорданов, Даниел (2009) Трето-шести час (забравените обичаи на Църквата). Слово и образ, В. Т., 1/2009.

Йорданов, Даниел (2011) Хаджи Ангел Иванов Севлиевец – биографични неясноти. Слово и образ, В. Т., 3/2011, с. 51–54.

Киров, Димитър (2010) Biblical Values as Obligations and the Contemporary Life Style [In coll. Invasion of Non Values in a Multimedia World. Held in Facultatea de Teologie Ortodoxa Universitatii ,,l Decembrie l9l8,, Alba Iulia (6-8 mai 2010)], Redactor: Liviu Stanciu, Alba Julia, 2010, pp. 109-121. ISBN 978-606-509-122-1 Alba-Julia, Rumania

Киров, Димитър (2009) Catholicity (Sobornost) versus Secularization and Globalization. In coll.: Postmodernity – Friend or Foe? (Conference held in Timisoara, Romania from 4 to 8 June 2008 reflecting on the theme: Communicating the Gospel to postmodern people. Theological and practical reflections), Ed. by Neagoe, Alexandru and Zorgdrager, Heleen. Academic referees: prof. dr. Hyme Stoffels, The Free University, Amsterdam, Holland and prof. dr. Stefan Dobler, The University “Lucian Blaga”, Sibiu, Romania. Kerk in Aktie –Utrecht, Mirton – Timisoara, 2009, pp. 231-247. ISBN 978-973-52-0692-5. Utrecht-Timisoara

Киров, Димитър (2004) Godlessness According to 2 Timothy 3:1-9 and Ps. 13 (14). Some Biblical and Theological Attitudes in the Light of the Situation in a Postcommunist Society. ΛΕΥΚΑΔΑ 25-28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2003. ΡΑΦΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ „ΜΕΛΙΣΣΑ“, 2004, pp. 225-237. Солун

Киров, Димитър (2011) Orthodox and Wesleyan Spirituality. Lectures, Republic of Korea. In Korean language. 2011, pp. 190. Republic of Korea

Киров, Димитър (2005) The Mysticism of Light in the Scriptures and in the Orthodox Worship Tradition. Paper presented at the Second Consultation on Orthodox and Wesleyan spirituality held at Trinity College, June 16-20, 2000 in Bristol, UK – In the coll.: Orthodox and Wesleyan Scriptural Understanding and Practice. Ed. by ST Kimbrough, Jr. Crestwood, New York 10707, St. Vladimir’s Seminary Press, 2005, pp. 89-106. ISBN 0-88141-301-1; ISBN 978-088141-301-4. Crestwood, New York

Киров, Димитър (2007) The Unity of Revelation and the Unity of Tradition. Paper presented at the Fourth Consultation on Orthodox and Wesleyan spirituality convened at St. Vladimir’s Orthodox Theological Seminary, Crestwood, New York, January 8-13, 2006. – In the coll.: Orthodox and Wesleyan Ecclesiology. Ed. by ST Kimbrough, Jr. Crestwood, New York 10707, 2007, St. Vladimir’s Seminary Press, pp. 105-117. ISBN 978-0-88141-268-0. Crestwood, New York, 10707

Киров, Димитър (2002) The Way of Holiness. Paper presented at the first Consultation on Orthodox and Wesleyan Spirituality held at St Vladimir’s Orthodox Theological Seminary, January 1999, New York – In the coll.: Orthodox and Wesleyan Spirituality. Ed. by ST Kimbrough, Jr. Crestwood, New York 10707, St. Vladimir’s Seminary Press, 2002, pp. 117-126. ISBN 0-88141-235-X. Crestwood, New York

Киров, Димитър (2007) Библейският превод в светлината на Откровението. (Доклад, изнесен на научна конференция по библеистика на 1 ноември 2007 г. в СУ „Св. Климент Охридски“) В: Библията в България (Научни конференции 2007. Сборник доклади), Българско библейско дружество. Фондация „Библейска лига“, б. м., 2007, 29-41 с. ISBN 978-954-8968-43-0. без място

Киров, Димитър (2011) Библейското богословие в светлината на съвременната научна дискусия. Сп. Слово и образ, 2011, кн. 3, 3-18 с. Print ISSN 1313-8022. COBISS.BG-ID 1245102820 Велико Търново

Киров, Димитър (1988) Благословена си ти между жените. ЦВ, бр. 9, 1988. ISSN 0205-1362, COBISS.BG-ID 1119633124 София

Киров, Димитър (1994) Богословската школа на схиархимандрит Паисий Величковски и съвременното Православие. В сб.: Паисий Величковски и неговата книжовна школа. Ред. колегия: проф. к.б. Тотю Коев, проф. д-р Георги Данчев, доц. к.ф.н. Димитър Кенанов, В. Търново, 1994. С. 92-105. ISBN 954-524-080-6; COBISS.BG-ID 1027508452 Велико Търново

Киров, Димитър (2016) Божият народ в Стария Завет (Някои аспекти). В сб. Мултикултурният човек. Сборник в чест на проф. д.и.н. Камен Гаренов (Отец Петър Гарена), т. 2, София: ИК „Гутенберг“, 2016, 13-31 c. ISBN 978-619-176-080-0 COBISS.BG-ID 1554440916

Киров, Димитър (2001) Гражданско общество и религиозно образование в България. В сб.: Религиозно образование и гражданско общество. В. Търново, Faber, 2001, с. 81-90. ISBN 954-775-036-4. Велико Търново

Киров, Димитър (2010) Докладът Православный этос в глобальном мире е изнесен на VI-та международна научна конференция на Руската православна църква на тема „Живот в Христос: християнска нравственост, аскетическото предание на Църквата и предизвикателствата на съвременната епоха“, проведена в Даниловския манастир от 15 до 18 ноември 2010 г. в Москва. Може да се открие на: http://www.bogoslov.ru/text/1243088.html

Киров, Димитър (2011) Единството на вярата – средство за лечение на деградиралото общество. Сб. Нравствената деградация. Патриотични семинари, (доклади от научния семинар Нравствената деградация, проведен в гр. Русе на 11 юни 2011 г.), Съставител и научен редактор проф. д-р Петър Иванов, Русе, ИК Ахат, 2011, 179-194 с. ISBN 978-954-9664-41-6. COBISS.BG-ID 1238374372 Русе

Киров, Димитър (2004) Единството на Откровението в светлината на исихазма. В: Сборник в чест на проф. д-р Ангел Давидов, Материали от Международна научна конференция Велико Търново, 13-14 декември 2002 г. Ред. колегия: проф. дфн Димитър Кенанов – отговорен редактор, проф. дфн. Иван Харалампиев, чл.-кор. проф. дфн Иван Добрев, проф. дфн Станьо Георгиев, проф. дин Йордан Андреев, доц. д-р Мария Ангелова-Атанасова, доц. д-р Мария Мъжлекова, Велико Търново, Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий“, 2004, 505-526 с. ISBN 954-524-410-0. Велико Търново

Киров, Димитър (2010) Еклезиологични основи на православното библейско тълкуване. В сб.: Православие и постмодернизъм (доклади от конференция с международно участие Църквата и обществените очаквания (в мултикултурния свят), организирана от Православния богословски факултет, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, Великотърновска света митрополия и Фондация „Покров Богородичен”, Ноември 05-10, 2006 г., Велико Търново), Редакционна колегия: проф. дин Казимир Попконстантинов, проф. протопрезвитер д-р Николай Шиваров, архим. доц. д-р Авксентий, доц. д-р Димитър Попмаринов, доц. Миглена Прашкова, гл. асист. д-р Мариян Стоядинов, гл. асист. д-р Росен Русанов, гл. асист. д-р Свилен Тутеков), София: „Омофор“, 2010,151-168 с. ISBN 978-954-9700-90-9. COBISS.BG-ID 1232439780 София

Киров, Димитър (1989) Живот в общение, ЦВ, бр. 3, 1989. ISSN 0205-1362, COBISS.BG-ID 1119633124 София

Киров, Димитър (1989) Жизненият и творчески път на отец Павел Флоренски. ЦВ, бр. 16, 1989, ISSN 0205-1362, COBISS.BG-ID 1119633124 София

Киров, Димитър (2016) Жребият в Свещеното Писание като израз на Божията воля. В (сборник доклади от научна конференция, проведена от 8 до 11 октомври 2014 г., катедра Библейско и систематическо богословие, Православен богословски факултет, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“. Редакционна колегия: Доц. д-р Димитър Попмаринов, доц. д-р Мариян Стоядинов, Доц. д-р Свилен Тутеков, д-р Стефка Кънчева) Свещеното Писание в Църковното предание. София: Фондация „Покров Богородичен“, 2016, 91-112 с., ISBN 978-954-9272-50-1 COBISS.BG-ID 1275384292 София

Киров, Димитър (2013) За вярата и неверието в съществуването на Бога. Сп. „Свет“, кн. 4, 2013, с. 4-15, ISSN 1313 - 9320 София

Киров, Димитър (2013) Историята и Откровението в библеистиката (В светлината на съвременната дискусия). В сб. (доклади от научна конференция с международно участие по случай двадесетата годишнина от основаването на Православния богословски факултет към ВТУ „Св. Кирил и Методий“, състояла се на 17-18 октомври, 2011 г. в гр. Велико Търново), Теология и социум. Редакционна колегия: Доц. д-р Димитър Попмаринов, доц. д-р архимандрит Авксентий/Делипапазов, доц. д-р Мариян Б. Стоядинов, Доц. д-р Светлозар М. Влайков, доц. д-р Свилен М. Тутеков, доц. Миглена Л. Прашкова. София: Фондация „Покров Богородичен“, 2013, 13-49 с. ISBN 978-954-9272-16-7. COBISS.BG-ID 1258134244 София

Киров, Димитър (2013) Историята като Откровение и съвременната библеистика. В сб. Вяра и знание. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. Ангел Кръстев и 20-годишнината от създаването на специалност Теология в Шуменския университет (доклади от едноименна конференция, състояла се на 21 май 2011 г., гр. Шумен), Редакционна колегия: проф. дтн Димитър Киров (отговорен редактор), проф. д-р Веселин Панайотов, гл. ас. д-р Десислава Иванова, гл. ас. Илонка Стоянова. Шумен: „Фабер“, 2013, 33-48 с. ISBN 978-954-400-865-9. COBISS.BG-ID 1257535716 Шумен

Киров, Димитър (2016) Категории и понятия от преддверието на библейското богословие. – В сб. Два стълба на храма. 11, София: „Библейска библиотека“, 2016, 23-49 c., ISBN 978-954-92168-8-2 София

Киров, Димитър (1994) Книга Иисус Навин. Годишник на Православния богословски факултет 1991/1992, т.1. Велико Търново: Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий“, 114-158 c. 1994, ISSN 0204-6369 гр. Велико Търново

Киров, Димитър (1990) Кой е нашият ближен? ЦВ, бр. 19, 1990.ISSN 0205-1362, COBISS.BG-ID 1119633124 София

Киров, Димитър (2001) Кратко Въведение в Свещеното Писание на Стария Завет. Рецензент: доц. д-р Димитър Кенанов, В. Търново: изд. „Фабер“, 2001, 260 c. ISBN 954-775-066-6, COBISS.BG-ID 1038572004 гр. Велико Търново

Киров, Димитър (2016) Между вярата и разума. Първи въпроси. Второ преработено издание, София: Фондация „Покров Богородичен“, 2016, 197 с. ISBN 978-954-2972-49-5. COBISS.BG-ID 1276236260 София

Киров, Димитър (2014) Между вярата и разума. Първи въпроси. Първо издание София: Фондация „Покров Богородичен“, 2014, 104 с. ISBN 978-954-9272-35-8. София

Киров, Димитър (1988) Международен семинар на младежи-християни в гр. София. ЦВ, бр. 23, 1988. София

Киров, Димитър (1990) Мъченик на новото време. ЦВ, бр. 37, 1990ISSN 0205-1362, COBISS.BG-ID 1119633124 София

Киров, Димитър (2007) Неканоничните библейски книги и Откровението. (Доклад, изнесен на научна конференция по библеистика на 18 декември 2007 г. във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“) В: Библията в България (Научни конференции 2007. Сборник доклади), Българско библейско дружество. Фондация „Библейска лига“, б. м., 2007, 103-110 с. ISBN 978-954-8968-43-0. без място

Киров, Димитър (2018) Обетованата земя в библейско-исторически и археологически контекст (С оглед на съвременните религиозни и политически реалии), с. 231-264; Проблеми и възможности за юдео-християнски диалог, с. 265-323. В: Свещеното Писание . Херменевтика – Богослужение – Диалог (сборник в съавторство: Павлин Стефанов (о. Павел), Стефка Кънчева). Рецензенти: доц. д-р Мариян Стоядинов, доц. д-р Свилен Тутеков, София: Фондация „Покров Богородичен“, 2018. ISBN 978-954-9272-62-4. София

Киров, Димитър (1994) Православието като елемент на националната сигурност, ДК, 1994, С., кн. 10. ISSN 0205-1362, COBISS.BG-ID 1119633124 София

Киров, Димитър (2007) Православната култура в Европа (В светлината на библейската екзегеза на св. Евтимий, Патриарх Търновски). В сб.: Св. Евтимий, Патриарх Търновски и неговата духовна мисия в Европа. Търновска книжовна школа, Велико Търново, 2007, т. 8, 751-762 с. ISBN 954-524-339-2 (8). Велико Търново

Киров, Димитър (0) Православната младеж на Балканите. ЦВ, бр. 42-43, 1993.ISSN 0205-1362, COBISS.BG-ID 1119633124 София

Киров, Димитър (2011) Православният етос в глобалния свят. В сб.: Библия-Култура-Диалог (текст от участие в научноизследователския проект „Библията – база за диалог в културния живот и конфесионалните взаимоотношения в България като член на Европейския съюз“. Проектът е премиран в Национален конкурс „Идеи“ при Фонд „Научни изследвания“ на Министерството на образованието и науката и Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Документална справка: Договор вх. № Д002 – 2/21.01.09 на Министерството на образованието и науката и Софийския университет „Св. Климент Охридски“, № ID 01.136. Рецензент на проекта е проф. дин Георги Бакалов, научно-технически сътрудник д-р Ивайло Найденов), Съставителство и научна редакция: проф. д-р Славчо Вълчанов, проф. д-р Антоний Хубанчев. София: Издателство институт „Библия-култура-диалог“, 2011, т. 4, 158-176 с. ISBN 978-954-92528-4-2.COBISS.BG-ID 1235656932. Публикацията е преработен вариант на доклад изнесен на VI-та международна научна конференция на Руската православна църква на тема „Живот в Христос: християнска нравственост, аскетическото предание на Църквата и предизвикателствата на съвременната епоха“, проведена в Даниловския манастир от 15 до 18 ноември 2010 г. в Москва. Оригиналната публикация Православный этос в глобальном мире може да се открие: http://www.bogoslov.ru/text/1243088.html София

Киров, Димитър (1990) Православно самосъзнание и свобода. ЦВ, бр. 23, 1990. ISSN 0205-1362, COBISS.BG-ID 1119633124 София

Киров, Димитър (2010) Проблеми и възможности за юдео-християнски диалог. В сб.: Библия-Култура-Диалог (текст от участие в научноизследователския проект „Библията – база за диалог в културния живот и конфесионалните взаимоотношения в България като член на Европейския съюз“. Проектът е премиран в Национален конкурс „Идеи“ при Фонд „Научни изследвания“ на Министерството на образованието и науката и Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Документална справка: Договор вх. № Д002 – 2/21.01.09 на Министерството на образованието и науката и Софийския университет „Св. Климент Охридски“, № ID 01.136. Рецензент на проекта е проф. дин Георги Бакалов, научно-технически сътрудник д-р Ивайло Найденов), Съставителство и научна редакция: проф. д-р Славчо Вълчанов, проф. д-р Антоний Хубанчев, проф. дфн Цветан Теофанов, София: Издателство институт „Библия-култура-диалог“, 2010, 139-171 с. ISBN 978-954-92528-2-8. COBISS.BG-ID 1235656932 София

Киров, Димитър (1988) Проф. прот. д-р Думитру Стънилоае, Богословие и Църква, ЦВ, бр. 14, 1988. ISSN 0205-1362, COBISS.BG-ID 1119633124 София

Киров, Димитър (2005) Професор протопрезвитер Николай Шиваров. (В сб.: Международна научна конференция, посветена на 70-годишнината на проф. протопр. д-р Николай Шиваров, 23-24 ноември 2001), Ред. и съставител доц. д-р Димитър Попмаринов, Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2005, 11-16 с. ISBN 954-524-491-7. COBISS.BG-ID 1044793060 Велико Търново

Киров, Димитър (2006) Религиозното образование: един сериозен въпрос за решаване, сп. Мирна, София, 2006, кн. 26, с. 105-118. ISSN 1310-9065. COBISS.BG-ID 1120547044 София

Киров, Димитър (2005) Свещеното Писание като авторитет на вярата (конфесионални подходи). (В сб.: Международна научна конференция, посветена на 70-годишнината на проф. протопр. д-р Николай Шиваров, 23-24 ноември 2001). Ред. и съставител доц. д-р Димитър Попмаринов, Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2005, 17-32, с. ISBN 954-524-491-7. COBISS.BG-ID 1044793060 Велико Търново

Киров, Димитър (2015) Секуларизмът в светлината на Свещеното Писание. В сб. Религии: култури и политики (доклади от научната конференция Религии и политики на Балканите, организирана от факултета по библиотекознание и информационни технологии, проведена на 16 април 2015 г. в гр. София), Редактор: проф. д.ф.н. Цветана Георгиева, София: Издателство „Ан-Ди“, 2015, 189-201 с. ISBN 978-619-7221-04-6 София

Киров, Димитър (1999) Синът човешки. Образът в книга Даниил и междузаветната неканонична литература. София: Фондация „Покров Богородичен“, 1999, 151 c. ISBN 954-9700-06-2 гр. София

Киров, Димитър (2009) Слово и образ, сп. Слово и образ, В. Търново, 1/2009, с. 3-7 ISSN 1313-8022, COBISS.BG-ID 1125114084 Велико Търново

Киров, Димитър (2009) Словото Божие като Откровение. В сб.: Трансцендентални езици на метафизиката (Сборникът обобщава резултатите от проведената през май 2009 г. научна конференция със същото заглавие и е включен в изследователски проект при катедра „Философия“ и Центъра за немски идеализъм към Философския факултет на ЮЗУ), Съставители: проф. дфн Валентин Канавров и доц. д-р Георги Донев; Рецензенти: проф. д-р Христо Тодоров, доц. д-р Николай Обрешков, доц. д-р Димитър Денков), Благоевград: без посочено издателство, 2009, 428-447 с. ISBN 978-954-5. COBISS.BG-ID 1234757604 Благоевград

Киров, Димитър (1988) Стремеж към съвършенство и опазване на Божието творение (В светлината на учението на св. Йоан Богослов за християнската любов), ЦВ, бр. 28, 1988. ISSN 0205-1362, COBISS.BG-ID 1119633124 София

Киров, Димитър (2006) Стремежът към християнско единство днес (В светлината на глобализацията). В сб.: Православието и светът днес – Шести конгрес на висшите православни богословски школи, София, 5-10 октомври 2004. Ред. колегия: проф. д-р Тотю Коев, доц. д-р Александър Омарчевски, гл. ас. д-р Павел Павлов, София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, Издателство „Омофор“, 2006, 319-334 с., Еngl. transl. pp. 335-349. Университетско издателство «Св. Климент Охридски» ISBN – 10: 954-07-2337-X ISBN – 13: 978-954-07-2337-2 Издателство „Омофор“ ISBN – 10: 954-9700-53-4 ISBN – 13: 978-954-9700-53-4 COBISS.BG-ID 1242664164 София

Киров, Димитър (2004) Съвременни богословски проблеми. Второ допълнено издание. Рецензент проф. д-р Тотю Коев (Добавена е студията: Библия, Църква и посткомунизъм, с. 133-163), София: Фондация «Покров Богородичен», 2004, ISBN 954-9700-34-8, 265 с.; първо издание, В. Търново: изд. Фабер, 2001, 187 с. ISBN 954-775-084-4. COBISS.BG-ID 1043364068 София

Киров, Димитър (2001) Съвременни богословски проблеми.Редактор проф. д-р Тотю Коев, Велико Търново: изд. Фабер, 2001, ISBN 954-775-084-4.COBISS.BG-ID 1038574308 Велико Търново

Киров, Димитър (1997) Феноменът Ванга. Сп. “Мирна”, кн. 3, 1997. ISSN 1310 - 9065; COBISS.BG-ID 1120547044 София

Киров, Димитър (2014) Църковната криза като криза на обществото. Сп. „Свет“, 2014, кн. 1, с. 4-12, ISSN 1313-9320 София

Кънев, Николай (2018) Била ли е Българската църква автокефална преди въздигането ѝ в ранга на патриаршия? Годишник на Историческия факултет на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий". Година II (XXXIV). Изследвания в чест на 60-годишнината на проф. д-р Красимира Мутафова. Велико Търново, 2018, с. 416-436. ISSN 2603-3534.

Кънчева, Стефка (2011) “Сиромаси ще има винаги в земята ти...” (Грижата за бедните – библейски аспекти и дейността на св. Василий Велики). Свидетелства на традицията (Сборник материали от научноизследователски проекти на ПБФ). Велико Търново, 2011, с. 292–304. ISBN 978-954-524-801-6. COBISS.BG-ID - 1240277220

Кънчева, Стефка (2007) "Другар на Библията..." (кратък обзор на библейските речници и помагала на български език). Библията в България (сборник доклади), 2007, с. 132–137. ISBN 978-954-8968-43-0.

Кънчева, Стефка (2016) „Давид пророчества за възкресението" – от псалмодия до миниатюрата”. Свещеното Писание в църковното предание (сборник доклади от научна конференция, проведена от 8 до 11 октомври 2014 г., катедра Библейско и систематическо богословие, Православен богословски факултет, ВТУ «Св. св. Кирил и Методий»).С., 2016, с.171-185. ISBN - 978-954-2972-50-1, COBISS.BG-ID - 1286734052

Кънчева, Стефка (2010) „Незаменимо помагало в библиотеката на всеки мислещ християнин...” (Рецензия на Нов библейски речник. С., 2007). Слово и образ, 2/2010. ISSN 1313–8022. COBISS.BG-ID - 1236391140

Кънчева, Стефка (2012) Библеистика – Стар Завет: библиографски указател. В. Търново, 2012. ISBN 978-954-400-701-0. (състав.)

Кънчева, Стефка (2012) За кого говори пророкът? (екзегеза на Ис. 52:13–53:12), Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В.Търново, 2012. ISBN 978-954-524-869-6. COBISS.BG-ID - 1248842724

Кънчева, Стефка (2009) Остров Елефантина. Елефантинските папируси. Духовна култура, кн. 2/2009, с. 85–93. ISSN 0324-1173, COBISS.BG-ID - 1183674084

Кънчева, Стефка (2011) Отношението към бежанците – библейски аспекти и дейността на Православната църква. Изворът на живота: сборник с доклади от семинари на Библейски колегиум, проведени в гр. Несебър, декември 2009 и 2010 г., С., 2011, с. 137–153. ISBN 978-954-400-617-4. COBISS.BG-ID - 1247866340

Кънчева, Стефка (2009) Резултати от различната методология на екзегеза спрямо Ис. 52:13–53:12. Богословска мисъл 1/2009 (Традиция и съвременност в библеистиката), с. 37–59. ISSN 1310–7909. COBISS.BG-ID - 1251596004

Кънчева, Стефка (2016) Старият Завет в последованието на вечернята за Рождество Христово. Два стълба на храма (сборник с материали, посветени на 80-годишнината на протопрезвитер проф. д-р Николай Шиваров и 70-годишнината на проф. д-р Славчо Вълчанов). С., 2016, с. 111-127. ISBN 978-954-92168-8-2.

Кънчева, Стефка (2011) Старозаветните четива в царските часове и вечернята за Богоявление – антология „вода”. Изворът на живота: сборник с доклади от семинари на Библейски колегиум, проведени в гр. Несебър, декември 2009 и 2010 г., С., 2011, с. 287–299. ISBN 978-954-400-617-4. COBISS.BG-ID - 1247866340

Кънчева, Стефка (2009) Страдащият Раб Господен (Ис. 52:13–53:12) – колектив или отделна личност? Духовна култура, кн. 3/2009, с. 23–30. ISSN 0324-1173 COBISS.BG-ID - 1183694820

Кънчева, Стефка (2014) Хиазмът и хиастичните структури в Свещеното Писание на Стария Завет и екзегезата на текста. Сборник в чест на 80-годишнината на професор протопрезвитер д-р Николай Шиваров. В.Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2014, с.29-37, ISBN 978-954-524-982-2. COBISS.BG-ID - 1274111972

Кънчева, Стефка (2011) Четвърта песен за Раба Господен (Ис. 52:13–53:12) в творенията на св. Йоан Златоуст. Свидетелства на традицията (Сборник материали от научноизследователски проекти на ПБФ). Велико Търново, 2011, с. 55–64. ISBN 978-954-524-801-6.

Кънчева, Стефка (2010) Четвърта песен за Раба Господен (Ис. 52:13–53:12) и православното богослужение. Слово и образ, 2/2010, с. 29–32. ISSN 1313–8022. COBISS.BG-ID - 1236365284

Легкоступ, Магдалена (2015) Case Studies in Religious Education as a Method of Experiential Learning Methods of teaching in religious education: learning by heart or by experience? : proceedings of the conference held in Sofia, Bulgaria, June 17-21, 2014 / [ed. by Risto Aikonen, Andrian Aleksandrov]. Sofia : Regional Development Foundation, 2015, p. 42-49. ISBN - 978-954-92940-9-5. COBISS.BG-ID - 1274426084

Легкоступ, Магдалена (2017) Библейски и катехизически основи на литургичната проповед Трудове на катедра "Историческо и практическо богословие", Православен богословски факултет, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" : доклади от научни четения, 12 май 2016. Т. 1 / [ред. кол. Иван Тютюнджиев ... и др.]. В. Търново, 2017, с. 56–63. ISBN - 978-954-337-338-3. COBISS.BG-ID - 1285561572

Легкоступ, Магдалена (2005) Веротърпимостта в изучаването на религиозните системи в контекста на глобализиращия се свят Сборник доклади от юбилейна научна конференция на Великотърновския университет "Св. Св. Кирил и Методий" на тема "Образованието в глобализиращия се свят", 15-17 октомври 2004 г., Ч. 2: Десегрегация или интеркултурна интеграция / Под науч. ред. на Христо Кючуков. В. Търново : Фабер, 2005, с. 327-338. ISBN - 954-775-442-4. COBISS.BG-ID - 1044178148

Легкоступ, Магдалена (2018) ДИГИТАЛНА ГРАМОТНОСТ, МЕДИИ И РЕЛИГИОЗНО ВЪЗПИТАНИЕ Годишно научно-методическо списание „Образование и технологии“, vol. 9/2018, ISSUE 1, ISSN 1314–1791, Бургас, 2018, с. 75–80; http://www.edutechjournal.org/; COBISS.BG-ID 1270431972

Легкоступ, Магдалена (2010) Дидактически принципи на катехизация в огласителните и тайновъведителни поучения на св. Кирил Йерусалимски Православие и постмодернизъм : сборник с доклади от научна конференция / [ред. кол. Казимир Попконстантинов ... и др.]. Издателство „Омофор”, С., 2010, с. 325–338. ISBN - 978-954-9700-90-9. COBISS.BG-ID - 1232439780

Легкоступ, Магдалена (2005) Дидактичните игри в уроците със старозаветна тематика в началното училище Сб. доклади: Международна научна конференция, посветена на 70-годишнината на проф. д-р протопр. Н. Шиваров, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2005, ISBN 954-524-491-7; COBISS.BG-ID 1243599332

Легкоступ, Магдалена (2011) Евхаристията в мистагогичните катехези на св. Кирил Йерусалимски Свидетелства на традицията : сборник материали от научноизследователски проекти на Православния богословски факултет. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2011, с. 278–292. ISBN - 978-954-524-801-6. COBISS.BG-ID - 1240277220

Легкоступ, Магдалена (2003) Картината и образът на духовността Предучилищно възпитание : месечно научно-методическо списание. - LI, кн. 3 (2003), с. 32-35. ISSN 0204-7004. COBISS.BG-ID - 1161094116

Легкоступ, Магдалена (2013) Катехизацията като историческа функция на църквата и съвременна образователна среда Теология и социум. Съвременни перспективи : сборник от доклади от научна конференция с международно участие по случай двадесетата годишнина от основаването на Православния богословски факултет към ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" 17-18 октомври 2011 г., Велико Търново / [ред. кол. Димитър Попмаринов - отг. ред. ... и др.]. София : Изд. Омофор, 2013, с. 331–347. ISBN - 978-954-2972-16-7. COBISS.BG-ID - 1258134244

Легкоступ, Магдалена (2016) Катехизацията на възрастни като актуален проблем на Църквата. Юбилейна международна научна конференция "50 години Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" 1963-2013", Секция Православен богословски факултет, 10 май 2013 г. (Велико Търново ; 2016) [Eлектронен ресурс] ISBN - 978-619-208-043-3. COBISS.BG-ID - 1279503588

Легкоступ, Магдалена (2011) Катехизическото учение на св. Кирил Йерусалимски София : Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2011, 192 с. ISBN - 978-954-07-3279-4. COBISS.BG-ID - 1246431972

Легкоступ, Магдалена (2008) Ключови компетенции при религиозно-нравственото обучение 45 години Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий". Предучилищно възпитание : месечно научно-методическо списание. LVI, 8 (2008), с. 54-59. ISSN 0204-7004; COBISS.BG-ID 1181945060

Легкоступ, Магдалена (2004) Научно съобщение за съвременната практика в България – тема “Рождество Христово” Международен религиозно-педагогически симпозиум в България: Религиозното обучение в контекста на общоевропейския дом = International symposium on religious education held in Bulgaria: Religious education within the context of the common European home : София, 5-10.10.2003 : Материали / Ред. Иван Денев, Енгелберт Грос. София : Богословски фак. на СУ "Св. Климент Охридски", 2004, с. 28–38. ISBN - 954-91538-1-9. COBISS.BG-ID - 1043394276

Легкоступ, Магдалена (2014) Образователни и литургични аспекти на съвременната катехизация в Еладската православна църква Сборник в чест на 80-годишнината на професор протопрезвитер д-р Николай Шиваров. Издателство - В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2014, с.237-242. ISBN 978-954-524-982-2; COBISS.BG-ID 1274111972

Легкоступ, Магдалена (2009) Основни литургични средства на катехизация според св. Кирил Йерусалимски Духовна култура : месечно списание за религия, философия, наука и изкуство. - LXXXVII, бр. 3, Синодално издателство, С., 2009, с. 42–49. ISSN 0324-1173; COBISS.BG-ID - 1183698660

Легкоступ, Магдалена (2011) ОТ БЛАГОВЕСТИЕ КЪМ КАТЕХИЗАЦИЯ – ЗАБРАВЕНОТО ТАЙНСТВО НА ПРОСВЕТЛЕНИЕТО 20.03.13, официален сайт на Православния богословски факултет при Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий” http://pbfvt.pravoslavie.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=160:2013-03-20-08-53-47&catid=43:2012-01-26-12-21-11

Легкоступ, Магдалена (2017) От слово сме родени : избрани стихотворения / Павел Гърбов ; предговор Издателство - София : Синод. изд. на Бълг. православна църква, 2017, 248 стр. ISBN - 978-619-7306-03-3. COBISS.BG-ID - 1289842404

Легкоступ, Магдалена (2017) Принципът за цялостност в катехизическите проповеди на св. Кирил Йерусалимски и св. Йоан Златоуст Сб. „Слова и доклади от Седмицата на православната книга 2011-2015 г.“, Варненска и Великопреславска Света Митрополия, Издателство „Зограф“, Варна, 2017, с. 269-276. ISBN - 978-954-91187-3-5. COBISS.BG-ID - 1284506596

Легкоступ, Магдалена (2003) Проблеми на обучението по Религия в българското общообразователно училище Педагогика : месечно научнотеоретично списание. - ХIII, кн. 9 (2003), с. 58-61. ISSN 0861-3982. COBISS.BG-ID - 1162102756

Легкоступ, Магдалена (2013) Първи стъпки в православната вяра. Кн. 1, За Бог, за хората и за света Издателство - В. Търново : Фабер, 2013, 44 с. ISBN - 978-954-400-826-0. COBISS.BG-ID - 1250941924

Легкоступ, Магдалена (2011) Разрешаване на проблеми и дискусионни въпроси в обучението по религия Образование и технологии : годишно научно-методическо списание. - Год. 2, бр. 2 (2011), с. 177-181. ISSN 1314-1791. COBISS.BG-ID - 1274421988

Легкоступ, Магдалена (2009) Св. Кирил Йерусалимски и съвременното преподаване на християнските ценности Сб. доклади от конференция с международно участие „Противуречности социјализације младих и улога образовања у афирмацији на вредности културе мира“. Ниш: Филозофски факултет, 2009, с. 449–460, ISBN 978-86-7379-179-1; COBISS.BG-ID 167531276

Легкоступ, Магдалена (2010) Съвременни аспекти на педагогическите принципи в катехезите на св. Кирил Йерусалимски Сп. “Слово и образ”, научно издание на ПБФ при ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, бр. 2, с. 48-60, 2010, ISSN: 1313-8022, COBISS.BG-ID - 1236389092

Легкоступ, Магдалена (2009) Същност, цели и задачи на християнската катехизация Сп. “Слово и образ”, научно издание на ПБФ при ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, бр. 1, 2009, с. 75–80. ISSN 1313-8022. COBISS.BG-ID - 1232417764

Легкоступ, Магдалена (2003) Учителят по религия и възпитанието в православно-народностен дух Начално образование : месечно списание. - XLIII, кн. 2 (2003), с. 26-34. ISSN 0204-4951. COBISS.BG-ID - 1160323044

Легкоступ, Магдалена (2002) Християнското семейство и възпитанието Предучилищно възпитание : месечно научно-методическо списание. - L, 9 (2002), с. 40-43. ISSN 0204-7004. COBISS.BG-ID - 1159842788

Николова, Анета (2017) БОРИШЬ ДЕНЬ. За времето и мястото на въвеждане на такава памет в църковния календар Симеонова България в историята на Европейския Югоизток. 1100 години от битката при Ахелой 917 - 2017. В. Търново: Faber, 2018, с. 145-163. ISBN 978-619-00-0832-3; COBISS.BG-ID 1287568868

Николова, Анета (2005) За жертвената еманация на личността в един староруски авторов текст (върху материал от “Сказание и страсть и похвала святую мученику Бориса и Глеба” и летописната статия за 1015 г) Епископ-Константинови четения. Т. 9 . Шумен, 2005, с. 229 – 238. ISBN 978-954-577-386-0 COBISS.BG-ID 1044238564

Николова, Анета (2015) О литургической модели убиения в ранней славянской агиографии (на материале борисоглебских, вацлавских и дуклянских текстов). Актуальные проблемы православной теологии (международный сборник научных трудов), вып. 3, Твер 2015, 130-137. ISBN 978-5-7609-1081-3.

Николова, Анета (2016) Охридските традиции и календарът на Царевград Търнов (върху материал от староруски църковни памети) Великите Асеневци. [Сб.]Велико Търново, 2016, с. 256-365. ISBN 978-619-168-175-4 (подв.) COBISS.BG-ID 1285201636

Николова, Анета (2018) СВЕТИ БОРИС, НО КОЙ? (Отново за изображението към Учителното евангелие на Костантин Преславски в Синод.262 и датировката на ръкописа) Преславска книжовна школа, Т. 18. Шумен, 2018, с. 342 - 354. ISSN 2603-4522 (Print); ISSN 2603-4530 (Online)

Павлов, Пламен (2012) Бележити охридски архиепископи.– Литературен свят, брой 40 май 2012: http://literaturensviat.com/?p=56217 София

Павлов, Пламен (2010) Българи светци. С., “Тангра ТанНакРа”, 2010, 271 стр. (в колектив с Хр. Темелски). ISBN 978-954-378-064-8 COBISS.BG-ID 1234361316 София

Павлов, Пламен (2013) За „великия небесен човек“ св. Григорий Синаит и духовното средище в Странджа през ХІV в. (Предговор).- М. Николов. Исихазмът, св. Григорий Синаит и манастирите в Парория. Бургас, „Делфин прес”, 2013, 9-14. ISBN 978-954-721-014-1 Бургас

Павлов, Пламен (2014) Към пантеона на българските светци. Ефрем Печки и Теодосий Трапезундски (Втората половина на XIV в.). – Трети международен конгрес по българистика (23–26 май 2013 г., София), т. 20. Секция „История и археология“, подсекция „Българите през Средновековието“. С., Унив. изд. „Св. Климент Охридски“, 2014, 453-465. ISBN 978-954-07-3863-5 София

Павлов, Пламен (2002) Познати и “непознати” български светци.- Алманах “Родолюбец” (2002). С., 2002, 78-84 София

Павлов, Пламен (2011) Религиозният живот по българските земи и неговото духовно излъчване. – К. Рижов. Кой кой е в световната религия. В. Търново, “Абагар”, 2011, 678 – 694. ISBN 978-954-427-914-1 В. Търново

Павлов, Пламен (2015) Св. Киприан, митрополит Московски, и някои видни негови съвременници.- Россия – Болгария (Образы духовного единства). Изд. Подворье Патриарха Московского и всея Руси в Софии (Болгария). София, 2015, 124-139. София

Пиперков, Паскал (2015) Поклоннически маршрути в Търновската Света гора Културно-историческо наследство: опазване, представяне, дигитализация. Сборник научни доклади. [онлайн]. Велико Търново: Народна библиотека „П. Р. Славейков”, 2015. Т. 1, с. 60-80. ISSN 2367-8038. http://www.math.bas.bg/vt/kin/book-1/07-KIN-2014-1.pdf

Пиперков, Паскал (2016) Проучвания на места, свързани със св. Иван Рилски. Хронология на Поклонническия поход „Св. Иван Рилски” 2015 Културно-историческо наследство: опазване, представяне, дигитализация. [online]. Велико Търново: РНБ "П. Р. Славейков", Т. 2, 2016, с. 117-126. ISSN 2367-8038. http://www.math.bas.bg/vt/kin/book-2/13-KIN-2016.pdf

Питев, Божидар (2012) Българско-английски речник на църковните термини / Bulgarian-English Dictionary of Ecclesiastical Terms С. : Издателство „Омофор”, 2012 (второ, преработено и допълнено издание). – 224 с. ISBN 978-954-2972-04-4.

Питева, Диана (2012) Българско-английски речник на църковните термини / Bulgarian-English Dictionary of Ecclesiastical Terms С. : Издателство „Омофор”, 2012 (второ, преработено и допълнено издание). – 224 с. ISBN 978-954-2972-04-4.

Русанов, Росен (1997) "Великата френска буржоазна революция, управлението на Наполеон и Римокатолическата църква" Духовна култура, София, Синодално издателство, 1997, кн.6, с. 19-27 COBISS.BG-ID – 1137189348

Русанов, Росен (2018) "Екзархийско служение 1872 - 1877 г. - личен принос на Екзарх Антим за полагане основите и утвърждаването на Българската Екзархия". Видин

Русанов, Росен (2010) "Значението на Всеамериканските събори за Православната църква на Америка" София, Сборник "Православие и постмодернизъм", Издателска къща "Омофор",стр.264-286, ISBN: 978-954-9700-90-9, COBISS.BG-ID – 1232439780

Русанов, Росен (2013) "Концепция Теократии в Священом Писании и преображение теократической идеи в цезаропапизъм и папоцезаризъм к середине пятаго века". Тверь, Россия, Актуальные проблемы православной теологии, выпуск 2, (стр.8-17), ISBN 978-7609-0887-2, eLIBRARY ID: 21141865- Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU

Русанов, Росен (2019) "Отношението на митрополитите Антим, Йосиф и Филип към Русия и руската диаспора в Търновската епархия (1901-1935)" Велико Търново

Русанов, Росен (2017) "Понятие, произход, функциониране и обхват на теокрацията." Русе, Трудове на катедра" Историческо и практическо богословие“ на ПБФ на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Т.I; ISBN 978-954-337-338-3, COBISS.BG-ID - 1285561572

Русанов, Росен (2001) "Проблеми на религиозното образование в България през 30-те години на 20 век". Сборник Религиозното образование и гражданското общество, В. Търново, издателство Faber, 2001 , с.157-169, ISBN 954-775-036-4, COBISS.BG-ID – 1140076260

Русанов, Росен (2005) "Религиозният живот по времето на цар Иван Александър: По данни от житието на св. Теодосий Търновски от патриарх Калист Константинополски" Велико Търново, Сборник Теодосиеви четения, 640 години от успението на преп. Теодосий Търновски, ISBN 954 524 451 8, COBISS.BG-ID - 1139517412

Русанов, Росен (2012) "Сборник с текстове по история на Църквата" В. Търново, Издателство „ Веста, 2012, с.92-93. ISBN 978-954-543-043-5, COBISS.BG-ID – 1246612452

Русанов, Росен (2013) "Теократичните принципи на папоцезаризма през IV-V век." Велико Търново, Сборник Ние в науката и науката в нас, Конференция и сборник в чест на 50-годишнината на проф. д-р Петко Ст. Петков. 2013, Издателство Фабер, (стр.549-558), ISBN 978-954-400-982-3. COBISS.BG-ID 1262622436

Русанов, Росен (2005) "Търновската митрополия при управлението на БЗНС.(1920-1923)" В. Търново : Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, ISBN - 954-524-469-0; COBISS.BG-ID - 1044793060

Русанов, Росен (2011) “Болгарский экзархат в период схизмы” (1872-1945). Тверь, Россия, Актуальные проблемы православной теологии, (стр.283-298) ISBN 978-5-7609-0653-3, eLIBRARY ID: 18251655 - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU

Русанов, Росен (2005) “Духовност и благотворителност в Търновска епархия при митрополит Йосиф (1901-1914)” Велико Търново, Сборник: Културните текстове на миналото. Носители, символи и идеи, книга 1, Текстовете на историята, история на текстовете, С., 2005. (стр. 247-254) ISBN 954-07-2144-X. COBISS.BG-ID 1045965028

Русанов, Росен (2006) “За изографисването на храмовете в Търновска епархия при митрополит Филип” София, Сборник Любен Прашков – реставратор и изкуствовед, ISBN 10:954-524-514 – х 13:978-954-514-514-5 COBISS.BG-ID 1242737892

Русанов, Росен (2013) “Трансформацията на идеята за теокрация в папоцезаризъм от Константин Велики до Ромул Августул. (принципите на концепцията за властта на римската църква)” София “ Сборник «Теология и социум. Съвременни перспективи», (стр. 218 -232) ISBN 978-954-2972-16-7, COBISS.BG-ID - 1258134244

Русанов, Росен (2004) “Търновската епархия по време на Балканските войни” Велико Търново, Сборник материали от Международна научна конференция в чест на Ангел Давидов , 13 - 14.12.2002 г. , (с.527-536.) ISBN 954 524 410 0, COBISS.BG-ID - 1042554084

Русанов, Росен (2012) ”Църквата, държавата и богомилите през Х век. \По данни от "Завета " на Св. Йоан Рилски и "Беседа против богомилите" на Презвитер Козма\" Велико Търново, Сборник с текстове по история на Църквата Издателство "Веста", 2012. (стр.41-69), ISBN - 978-954-543-043-5, COBISS.BG-ID – 1246612452

Русанов, Росен (2013) История на Православния богословски факултет Велико Търново, Издателство Фабер, 2013, (90-40;116-122;148-197 стр. ), ISBN 978-619-00-0022-8, COBISS.BG-ID – 1266233572

Русанов, Росен (2016) Основни щрихи от проявлението на идеята за теокрация в историческия процес. Шумен, Международна конференция "25 години специалност теология в Шуменския университет", 9-10 декември 2016.

Русанов, Росен (1999) Проблемите за схизмата и за единството на българската църква в навечерието на Балканските войни Духовна култура, София, Синодално издателство, 1999, кн. 4, с. 14-23; COBISS.BG-ID – 1142144228

Русанов, Росен (2009) Търновска епархия (1901-1935), Дисертация за присъждане на образователната и научната степен доктор, 2003. стр.285, Велико Търново, 2003. "Търновска епархия в началото на XX век : При митрополитите Антим, Йосиф и Филип" В. Търново, Изд. Веста, 2009, 230 стр. ISBN - 978-954-543-032-9. COBISS.BG-ID - 1231403748

Русанов, Росен (2016) Христоматия по Обща история на Църквата; От основаването на Църквата на Петдесетница до схизмата през 1054 (извори и исторически карти) Велико Търново, Университетско издателство "Св.св. Кирил и Методий", 2016, (стр.307), ISBN 978-619-208-046-4, COBISS.BG-ID – 1275818468

Сапунджиева, Ваня (2012) The cults of St. Rocco and St. Charalambos in the Eastern Mediterranean and in the Balkans. - Series Byzantina. Warszawa: Polish Institute of World Art Studies and The Cardinal Stefan Wyszynski’s University, 2012, vol. X, p. 49-60. ISSN: 1733-5787

Сапунджиева, Ваня (2006) Култът към св. Харалампий в България през ХVІІІ – ХІХ век - Паметници, реставрация, музеи – София: Арх и Арт, 3, 2006, с. 17 – 25. ISSN: 1312-3327

Сапунджиева, Ваня (2007) Почитанието към св. Харалампий в народното християнство и връзките му с богослужебната практика. - Известия на РИМ – Велико Търново. Велико Търново: 2007, ХХІІ, с. 339 – 353. ISSN: 0861-5888

Стоядинов, Мариян (2002) Το παράδοξο της Θειας ενσαρκώσεως Διαβαση, τ. 40.

Стоядинов, Мариян (2010) Sin-Politics-Metanoia: the Churches after the Century of Ideologies Communismus im Rückblick, Ingeborg Gabriel/Cornelia Bystricky (Hg.), Mathias-Grünewald-Verlag, Wien, 2010, pp. 216-230, ISBN 978-3-7867-2851-1.

Стоядинов, Мариян (2017) The Church and Bulgarian Modernities POLITICAL THEOLOGIES IN ORTHODOX CHRISTIANITY. Common Challenges and Divergent Positions, Edited by Kristina Stoeckl, Ingeborg Gabriel and Aristotle Papanikolaou, Bloomsbury T&T Clark. An imprint of Bloomsbury Publishing Plc, LONDON • OXFORD • NEW YORK • NEW DELHI • SYDNEY (p. 299-311). ISBN: HB: 978-0-5676-7412-8

Стоядинов, Мариян (2010) The Heavenly and Earhtly Tabernacle – A Vission of St. Gregory of Nissa on Church in De vita Moysis Heilighkeit und Apostolizität der Kirche, Wiener Patristische Tagungen VI, Herausgegeben von Theresia Hainthaler, Franz Mali und Gregor Emmenegger, Tyrolia-Verlag. Insbruck-Wien, 2010, pp.277-285, ISBN 978-3-7022-3102--6

Стоядинов, Мариян (2014) The Soteriological Argument in the Context of Iconoclastic Controversy: St. John Damascene and St. Theodore the Studite Für Uns and Für Unser Heil, Wiener Patristische Tagungen VI, Herausgegeben von Theresia Hainthaler, Franz Mali, Gregor Emmenegger und Mante Lenkaityte Ostermann, Tyrolia-Verlag. Insbruck-Wien, 2014 (p.303-313) ISBN 978-3-7022-3351-8

Стоядинов, Мариян (2016) Библейски измерения на властта като откровение и приемство Християнство и култура, бр. 110 (с. 70-76) ISSN 1311-9761

Стоядинов, Мариян (2008) Догматическо значение на иконата Архив за средновековна философия и култура, С., т. 14, 2008, с. 46-58, ISBN 978-954-321-337-5

Стоядинов, Мариян (2014) Евхаристийните граници на Църквата (в паралела между про-статичното и про-динамичното разбиране на еклисиологията в ранната църковна традиция) Теологикон. Годишник на Центъра по систематическо богословие, т. 3, 2014, с. 21-40, ISSN 2367-7856

Стоядинов, Мариян (1993) За културата и новото езичество "Духовна култура", кн. 12

Стоядинов, Мариян (2012) За някои особености в използването на понятието ενέργεια в Capita Syllogistica на св. Марк Ефески Теологикон, Годишник на Центъра по систематическо богословие при ПБФ на ВТУ, т. 1, 2012, с. 226-236, ISBN 978-954-400-848-2

Стоядинов, Мариян (1994) За различието на енергията от същността и ипостасите на Светата Троица "Духовна култура", кн. 12

Стоядинов, Мариян (2007) За светлината в иконата Архив за средновековна философия и култура. С., т. 13, 2007 г. (с. 32-41) ISBN 978-954-321-337-5

Стоядинов, Мариян (2001) Зависимост и съпротива, Списание на Центр. комис. за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Минист. съвет "Обществено възпитание", кн. 1/2001

Стоядинов, Мариян (2009) Иконология на догмата. Изследване върху догматическия кръг в иконографската програма на Православната църква, с. 148, ISBN 978-954-493-018-9 Изд. Праксис, Велико Търново

Стоядинов, Мариян (1999) Относно употребата на понятието "благодат" (харис) в смисъл на "удодолствие" и "радост" "Духовна култура", Месечно списание за религия, философия, наука и изкуство – LXXIX, 1 (1999), с. 20-27, ISSN: 0324-1173

Стоядинов, Мариян (2000) Относно употребата на понятието "благодат" (харис) в смисъл на Божия "сила" и "действие" "Духовна култура", кн. 7

Стоядинов, Мариян (1998) Относно употребата на понятието "харис" в смисъл на "благосклонност", "дар" и "милост" "Духовна култура", кн. 6

Стоядинов, Мариян (2009) Правилната вяра в интерпретацията на Вселенския патриарх Йеремия ІІ, Велико Търново, с. 64, ISBN 978-954-493-017-2 Изд. Праксис, Велико Търново

Стоядинов, Мариян (2008) Православният възглед за Filioque в контекста на Фераро-Флорентинския събор (1438-1439 г.) Киприанови четения. 600 години от успението на св. Киприан, митрополит Московски, В.Търново. Унив. изд. “Св .св. Кирил и Методий”, 2008, с. 495-512, ISBN 978-954-254-641-8

Стоядинов, Мариян (2000) Религиозното образование - между грамотността и възпитанието "Обществено възпитание", Списание на Центр. комис. за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Минист. съвет, кн. 5, ISNN 0204-8515

Стоядинов, Мариян (2006) Символите на Църквата (От Апостолския век до Тържеството на Православието) Велико Търново

Стоядинов, Мариян (2005) Сотириологическите основания в догматическото творчество на Църквата Международната конференция в чест на проф. д-р Тотю Коев, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2005 (с. 84-90) ISBN 954-524-469-0

Стоядинов, Мариян (2001) Съвременното религиозно образование и Църквата - основни предизвикателства Материали от конференцията

Стоядинов, Мариян (2009) Църква. Общност. Общество, ISBN 978-954-439-016-5 Изд. Праксис, Велико Търново

Стоядинов, Мариян (1998) Църквата в еклисиологична перспектива "Духовна култура", кн. 3

Събев, Павлин (2013) ”Назорей” или "от Назарет”? (смислови траектории в Мат. 2:23). – В: Библия–култура–диалог. Сборник изследвания и студии. Том пети. София: Институт ”Библия–култура–диалог”, 2013, с. 117-124. ISBN 978-954-92528-5-9. COBISS.BG-ID 1290554084

Събев, Павлин (2017) Γραφή и Κήρυγμα. Въведение в литературната история на светите Евангелия. В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2017, 344 с. ISBN 978-619-208-101-0. COBISS.BG-ID 1280463588.WorldCat OCLC Number: 1035339608 Harvard College Library. HOLLIS number 990150698380203941

Събев, Павлин (2008) Библейският превод като екзегетическо решение (сравнителен анализ на новобългарските преводи на Евр. 11:1 и гръцкият текст). – В: Библията в България. Сборник доклади от научна конференция "Библията в България", В. Търново, Великотърновски Университет "Св. св. Кирил и методий", 18 декември 2007. София: Библейска лига, 2008, с. 149-160. ISBN 978-954-8968-43-0

Събев, Павлин (2012) Благовестие христьянской святости (богословский анализ трудов Н. Н. Глубоковского, посвященных Посланию к евреям). – В: След пожара в Русия. Сборник с материали от международна конференция "Русская эмигрантская литература и искусство в европейском контексте. Вклад в мировую культуру. Научное и культурное наследие русской эмиграции в Болгарии (1920-1940 гг.)", София, 9-10 декември 2010 г. Редакционна колегия: Елка Бакалова, Владимир Донев, Радослава Илчева, Маргарита Каназирска, Ивайло Петров, Димитър Ппомаринов, Людмил Спасов. Велико Търново: Ивис, 2012, с. 294-302. ISBN 978-954-2968-33-7. COBISS.BG-ID 1249374948

Събев, Павлин (2013) В тези последни дни... [Научен редактор: проф. д.б.н. Емил Трайчев]. Велико Търново: УИ "Св.Св. Кирил и Методий", 2013, 328 с. ISBN 978-954-524-909-9. COBISS.BG-ID 1260418020

Събев, Павлин (2019) Да разказваш историята в сегашно време (За глаголното време в евангелските разкази). - В: Проглас, Т. 28, кн.2, 2019, с. 167-175. В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", Print ISSN 0861-7902. COBISS.BG-ID 1119668196.

Събев, Павлин (2018) Диптих за Савел от Тарс. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2018, 173 с. ISBN 978-619-208-156-0. COBISS.BG-ID 1288218596

Събев, Павлин (2018) Евангелските родословия като въвеждащо – ретроспективни исторически конспекти. – В: Мисъл, слово, текст. Т. V. Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, 2018, с. 40-47. ISSN 2534-9694. COBISS.BG-ID 1287546852

Събев, Павлин (2010) Есхатологични измерения на евхаристийното общение в Църквата (Библейско-богословски анализ). – В: Православие и постмодернизъм. Сборник с доклади от научна конференция, В. Търново, 5-10 ноември, 2006 г. София: Покров Богородичен, 2010, с. 348-353. ISBN 978-954-9700-90-9. COBISS.BG-ID 1232439780

Събев, Павлин (2016) За някои структурни особености на посланията на свети апостол Павел. – В: Два стълба на храма. Сборник с материали посветени на 80-годишнината на протопрезвитер проф. д-р Николай Шиваров и 70-годишнината на проф. д-р Славчо Вълчанов. София: Библейски колегиум, 2016, с. 137-154. ISBN 978-954-92168-8-2

Събев, Павлин (2017) За тайните на иврита, паметта и изкуството да разговаряш с Бога. – В: Мисъл, слово, текст. Том ІІ. Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски", 2017, с. 39-46. ISSN 2534-9694. COBISS.BG-ID 1292828132

Събев, Павлин (2017) Марк – „тълкувателят на Петър“. – В: Мисъл, слово, текст. Том IV. Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, 2017, с. 45-57. ISSN 2534-9694

Събев, Павлин (2015) Методическо ръководство по религия за 1 клас. Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски“, 2015, 208 с. ISBN 978-619-202-050-7. COBISS.BG-ID 1275366372

Събев, Павлин (2015) Методическо ръководство по религия за 2 клас. Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски“, 2015, 210 с. ISBN 978-619-202-063-7. COBISS.BG-ID 1275366884

Събев, Павлин (2015) Методическо ръководство по религия за 3 клас. Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски“, 2015, 223 с. ISBN 978-619-202-065-1. COBISS.BG-ID 1275367652

Събев, Павлин (2015) Методическо ръководство по религия за 4 клас. Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски“, 2015, 216 с. ISBN 978-619-202-067-5. COBISS.BG-ID 1276261348

Събев, Павлин (2011) Небесният град като есхатологична цел и образ на Царството (Евр. 11:10; 12:22-28; 13:14). – Слово и образ, 3/2011. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2011, с.19-26. ISSN 1313-8022. COBISS.BG-ID 1245104868

Събев, Павлин (2014) Новият Изход към есхатологичната почивка в Бога (Евр. 3:7- 4:11; 11:13-16). – В: Сборник в чест на 80-годишнината на професор протопрезвитер д-р Николай Шиваров. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2014, с. 38-71. ISBN 978-954-524-982-2. COBISS.BG-ID 1274111972

Събев, Павлин (2017) Няколко методологични предпоставки за изучаване на литературната история на светите Евангелия. – В: Трудове на Катедра "Историческо и практическо богословие", Том 1. Русе: Авангард принт, 2017, с. 79-86. ISBN 978-954-337-338-3. COBISS.BG-ID 1285561572

Събев, Павлин (2016) Предание и текст (Няколко акцента в раннохристиянската литература в периода I-III век). – В: Свещеното Писание в църковното Предание. Сборник доклади от научна конференция "Свещеното Писание в църковното Предание", 8 -11 октомври 2014 г., катедра Библейско и систематическо богословие, Православен богословски факултет, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. София: Покров Богородичен, 2016, с. 146-170. ISBN 978-954-2972-50-1. COBISS.BG-ID 1286730468

Събев, Павлин (2012) Преди да влезем в храма. Първи стъпки в православната вяра. София: Омофор, 2012, 120 с. ISBN 978-954-2972-08-2. COBISS.BG-ID 1248574180

Събев, Павлин (2019) Смъртта на Христос (филологически ескиз върху езика на Новия Завет). – В: Мисъл, слово, текст. Т. VI. Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, 2019, с. 11-27. ISSN 2534-9694. COBISS.BG-ID 1289743844

Събев, Павлин (2019) Текстология vs. теология? В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2019, 169 с. ISBN 978-619-208-200-0. COBISS.BG-ID - 1292704740

Събев, Павлин (2011) Традиране на старозаветни наративи в новозаветни текстове (опит за херменевтика на разказването). – В: Свидетелства на традицията. Сборник материали от научноизследователски проекти на Православния богословски факултет. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2011, с. 65-83. ISBN 978-954-524-801-6. COBISS.BG-ID 1240277220

Събев, Павлин (2010) Учението за "последния Адам" и Посланието до евреите (Евр. 2:5-18 в контекста на Рим. 5:12-21 и 1 Кор. 15:22, 45-47). – Богословска мисъл, №1(2009). София: Богословски факултет при СУ "Св. Климент Охридски", 2010, с. 75-92. ISSN 1310-7909. COBISS.BG-ID 1251610084

Събев, Павлин (2018) Херменевтика на Новия Завет. – В: Свещеното Писание. Херменевтика – Богослужение – Диалог. София: „Покров Богородичен“, 2018, с. 9-110. ISBN 978-954-2972-62-4. COBISS.BG-ID 1288949476

Тутеков, Свилен (2016) "ΚΑΤ’ ΕΙΚΟΝΑ И ΑΥΤΕΞΟΥΣΙΟΝ (ОПИТ ЗА ДИНАМИЧНО ТЪЛКУВАНИЕ НА ИКОНИЧНОСТТА НА ЧОВЕКА В БОГОСЛОВСКАТА МИСЪЛ НА СВ. МАКСИМ ИЗПОВЕДНИК)", в: о. Сава (Щони) Кокудев, Мартин Осиковски, съст., Christianitas, historia, metaphysica. Изследвания в чест на проф. Калин Янакиев (изд. Комунитас), 81-112. ISBN 978-954-9992-98-4 София

Тутеков, Свилен (2002) "Източници и влияния в Лествицата на преп. Йоан Синайски" // Българистични проучвания. Т. 8, Велико Търново, 2002, с. 296-306 /ISBN 954-775-130-1/. Велико Търново

Тутеков, Свилен (2016) "Обожение по енергия и/или по благодат (Христологичното измерение на св. Николай Кавасила)". - Теологикон, т. 5, Велико Търново, 2016, с. 124-161. Велико Търново

Тутеков, Свилен (2003) "Опитът на покаянието в аскетическото богословие на преподобни Йоан Лествичник". - "Духовна култура", № 3, С., 2003 (стр. 17-29), ISSN 0324-1173; COBISS.BG-ID 1119633124. София

Тутеков, Свилен (2017) "Светотайнствени основи на подвига в богословието на св. Григорий Палама". - В: Слова и доклади от Седмицата на православната книга 2010-2015 г. Варна, 2017, с. 195-211. Варна

Тутеков, Свилен (2002) “Неоплатонически мотиви в оригенизма и влиянието им върху монашеската духовност на православния Изток”. - В: Сб. "Неоплатонизъм и християнство", ч. І: (Гръцката традиция ІІІ-VІ в.), София, Изд. "Лик", 2002, c. 23-54 (ISBN 954-607-567-1), COBISS.BG-ID 1041169124. София

Тутеков, Свилен (2013) „Κατ̉ εἰκόνα и αὐτεξούσιον (Опит за динамично тълкувание на иконичността на човека в богословската мисъл на св. Максим Изповедник)” // Црквене студиjе, Ниш, 2013, т. 10, с. 323-350 (ISSN 1820-2446). Ниш

Тутеков, Свилен (2015) „Антропологические и эклисиологические оросы мистического богопознания в богословии св. Симеона Нового Богослова”, в: СОВРЕМЕННАЯ БОЛГАРСКАЯ ПАТРОЛОГИЯ (сборник статей), Серия Национальные патрологии (Выпуск первы), сост. Г. Каприев, И. Г. Бей, Издательский отдел Украинской Православной Церкви, Киев, 2015, с. 162-190. Киев

Тутеков, Свилен (2012) „Антропологични и еклисиологични ороси на мистичното богопознание у св. Симеон Нови Богослов // ТЕОЛОГИКОН (Годишник на центъра по систематическо богословие при ПБФ на ВТУ). Велико Търново, изд. Фабер, 2012, Т. 1, с. 54-79 (ISBN 978-954-400-848-2), COBISS.BG-ID 978-954-9904-49-9 Велико Търново

Тутеков, Свилен (2009) „Богословието на харизмите в мисълта на св. Василий Велики” // Сб. "Личност, общност, другост (Студии по християнска антропология и етика)", Велико Търново, Изд. "Синтагма", 2009 (с. 127-154) Велико Търново

Тутеков, Свилен (2010) „Богословието на харизмите в мисълта на св. Василий Велики” // Црквене студиjе, Ниш, 2010 бр. 7 (стр.109-126) (ISSN 1820-2446). Ниш

Тутеков, Свилен (2010) „Възможна ли е една църковна онтология на общението? (Опит за евхаристиологично обосноваване)” // Християнство и култура, С., изд. Комунитас, 2010, бр. 57, (стр. 19-34) (ISSN 1311-9761) София

Тутеков, Свилен (2007) „Допринос академика Димитриjа Богдановића у истраживању богословља светог Јована Лествичника” // Српска теологиjа у двадесетом веку: истраживачки проблеми и резултати, кн. 2, Београд, 2007 (стр. 172-176) ISSN 1452-7804 COBISS.SR-ID 137632780 Белград

Тутеков, Свилен (2007) „Евхаристийният подход към тайната на личността в богословието на св. Максим Изповедник” // "Црквене студиjе", бр. 4, Ниш, 2007 (стр. 39-54) ISSN 1820-2446 COBISS.SR-ID 115723532 Ниш (Република Сърбия)

Тутеков, Свилен (2013) „Един богословски поглед отвъд дилемата клерикализъм-лаицизъм”// Християнство и култура, бр. 81, С., 2013, с. 84-100 (ISSN 1311-9761). София

Тутеков, Свилен (2008) „Еклисиологични дилеми в мисълта на Ориген” Сп. "Богословска мисъл", бр. 1-4, София.

Тутеков, Свилен (2009) „Еклисиологични дилеми в мисълта на Ориген” // Саборност, Пожаревац, 2009, бр. 3 (стр. 105-127) ISSN 1450-9148, COBISS.SR-ID 21940495. Пожаревац

Тутеков, Свилен (2014) „За благоразумното изучаване на Свещеното Писание (Аспекти на богословската херменевтика на св. Максим Изповедник)” // Сборник с доклади, посветен на 80-годишнината на прот. проф. д-р Николай Шиваров, С., 2014. София

Тутеков, Свилен (2013) „За отец Радован in memoriam”// Саборност, Пожаревац, 2013, бр. 7 (стр. 185-187) (ISSN 1450-9148). Пожаревац

Тутеков, Свилен (2005) „За състоянията на човешката природа според аскетическото богословие на св. Йоан Лествичник” // "Црквене студиjе", бр. 2, Ниш, 2005, с. 33-51 (ISSN 1820-2446), COBISS.SR-ID 115723532. Ниш (Република Сърбия)

Тутеков, Свилен (2005) „За църковнолитургичните основи на православната иконография” // "Мирна", бр. 24, София, 2005 (стр. 5-9), ISSN 1310-9065; COBISS.BG-ID 1120547044 София

Тутеков, Свилен (2006) „Иконата като израз на православната духовност”, в: Сб. "Л. Прашков - реставратор и изкуствовед", София, 2006 (стр. 371-377), ISBN 10: 954-524-514-Х, ISBN 13: 978-954-524-514-5. COBISS.BG-ID 1242737892 София

Тутеков, Свилен (2009) „Личност, общност, другост (Студии по християнска антропология и етика), Велико Търново, изд. Синтагма, 2009 (350 стр.) (ISBN 978-954-92106-6-8) COBISS.BG-ID 1233503972 Велико Търново

Тутеков, Свилен (2004) „Общението – същност на живота (антропологични и еклисиологични предпоставки на общностния етос на Църквата)” Сп. "Християнство и култура", бр. 12, София.

Тутеков, Свилен (2005) „Общението – същност на живота (антропологични и еклисиологични предпоставки на общностния етос на Църквата)” // Християнство и култура, бр. 12, С., 2005 (с. 24-33) (ISSN 1311-9761) /Национален референтен списък/ София

Тутеков, Свилен (2009) „Опит за богословски прочит на Лекция по етика на Лудвиг Витгенщайн” // Християнство и култура, С., изд. Комунитас, 2009 бр. 37 (стр. 93-104) (ISSN 1311-9761). София

Тутеков, Свилен (2010) „От идеята за неопатристичен синтез към „екзистенциалния” прочит на отците” // Саборност, Пожаревац, 2010, бр. 4 (стр. 123-145) (ISSN 1450-9148). Пожаревац

Тутеков, Свилен (2008) „От отговорността за другия до любовта към ближния: една реплика на св. Йоан Златоуст към етиката на Емануел Левинас” // Християнство и култура, бр. 4 (27), София, 2008 (стр. 23-38) (ISSN 1311-9761) /Национален референтен списък/ София

Тутеков, Свилен (2008) „Поглед към богословието на волята у св. Максим Изповедник” Сб. "Црквене студиjе", бр. 5, Ниш (Рупублика Сърбия).

Тутеков, Свилен (2005) „Поглед към евангелското разбиране за добродетелта”, в: Международна научна конференция, посветена на 70-годишнината на проф. протопр. Николай Шиваров (с. 23-24 ноември 2001), ВТ, УИ „Св. Св. Кирил и Методий”, 2005 (стр. 117-126) ISBN 954-524-491-7, COBISS.BG-ID 1243599332. Велико Търново

Тутеков, Свилен (2003) „Православието между идеологията и живота” // "Християнство и култура", бр. 8, София, 2003 (стр. 64-70) ISSN 1311-9761. /Национален референтен списък/ София

Тутеков, Свилен (2008) „Православното богословие и наследството на пиетизма” // "Саборност", Пожаревац, 2008, бр. 2 (стр. 95-120) (ISSN 1450-9148) /COBISS.SR-ID 21940495/. Пожаревац (Рупублика Сърбия).

Тутеков, Свилен (2007) „Предпоставките на западната социална етика в светлината на православното богословие” // Саборност, Пожаревац, бр. 1, 2007 (стр. 85-103) (ISSN 1450-9148) COBISS.SR-ID 21940495. Пожаревац

Тутеков, Свилен (2015) „Проблем национализма и етос рата (Трагања у бугарскоj теолошкоj мисли)” // Православни свет и први светски рат (Зборник радова међународног научног скупа), Београд, 2015, с. 562-577 (ISBN 978-86-7405-164-1). Белград

Тутеков, Свилен (2006) „Проблемът за отчуждението отвъд конвенционалните решения”, в: Християнство и култура, бр. 15, С., 2006 (стр. 28-37) ISSN 1311 – 9761. /Национален референтен списък/ София

Тутеков, Свилен (2014) „Светотайнственото богословстване за човека (Пролегомена към еклисиалната антропология на св. Николай Кавасила)” // ТЕОЛОГИКОН (Годишник на Центъра по систематическо богословие при Православния богословски факултет на Великотърновския университет), Велико Търново, изд. Фабер, 2014, T. 3, с. 154-202 (ISSN: 2367-7856). Велико Търново

Тутеков, Свилен (2013) „Съвременната богословска теория за личността и еклисиологията на езика” // Християнство и култура, бр. 86, С., 2013 (ISSN 1311-9761) София

Тутеков, Свилен (2015) „Съвременната богословска теория за личността и еклисиологията на езика”, в: Актуальные проблемы православной теологии (Международный сборник научных трудов), Тверь, 2015, вып. 3, с. 138-151 (ISBN 978-5-7609-1081-3). Тверь

Тутеков, Свилен (2013) „Тайната на личността и „антропологичният апофатизъм””. - ТЕОЛОГИКОН (Годишник на Центъра по систематическо богословие при ПБФ на ВТУ), Велико Търново, изд. Фабер, 2013, Т. 2, с. 134-160 (ISBN 978-954-400-848-2) Велико Търново

Тутеков, Свилен (2015) „Човекът като топос на перихоресиса между историята и есхатологията в богословието на св. Николай Кавасила”, в: ТЕОЛОГИКОН (Годишник на Центъра по систематическо богословие при Православния богословски факултет на Великотърновския университет), Велико Търново, изд. Фабер, 2015, т. 4, с. 60-98 (ISSN: 2367-7856). Велико Търново

Тутеков, Свилен (2014) Toutekov, Svilen. „Ἡ σύγχρονη περὶ προσώπου θεολογικὴ θεώρηση καὶ ἡ ἐκκλησιολογία τῆς γλώσσας” // ΘΕΟΛΟΓΙΑ, Τομος 85, Τευχος 1, 2014, σσ. 87-96 (ISSN 1105-154X). Αθηνα

Тутеков, Свилен (2009) Добродетелта заради истината (Богословски и антропологични основи на аретологията), Велико Търново, изд. Синтагма, 2009 (440 стр.) (ISBN 978-954-92106-7-5). COBISS.BG-ID 1233514980 Велико Търново

Тутеков, Свилен (2000) Литургични измерения на нравствеността, ВТ, 2000, ISBN 954-90300-7-5; 2002 г. (второ изд.) ISBN 954-493-002-7, COBISS.BG-ID 1042285028 Велико Търново

Тутеков, Свилен (2009) Православното подвижничество и етосът на другостта, в: Личност, общност, другост (Студии по християнска антропология и етика), ВТ, 2009 (стр. 325-345) (ISBN 978-954-92106-6-8), COBISS.BG-ID 1233503972 Велико Търново

Тутеков, Свилен (2005) Различията в секуларната етика и етосът на Църквата. В: Сб. от Международна конференция в чест на проф. д-р Т. Коев. Велико Търново, 10-11 ноем. 2000 г. Ред. колегия Казимир Попконстантинов и др. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2005, с. 139-144 (ISBN 954-524-469-0) COBISS.BG-ID 1044793060 Велико Търново

Хънтов, Владимир (2016) Прабългарски заемки с религиозен характер в съвременния руски литературен език Studia philologica Universitatis Velikotarnovensis. Volume 35. Филологически проучвания на Великотърновския университет “Св. Св. Кирил и Методий”. Том 35. Велико Търново, 2016; стр. 173-201. ISSN 2534-918Х.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/