Публикации на гл.ас. д-р Атанас Димитров Марков


Марков, Атанас (2018) FORUM OF THREE-DIMENSIONAL AND COMPUTER GRAPHICS – VISION. THE INTERSECTION POINT OF ARTISTIC CIRCLES, EDUCATION AND INDUSTRY. ФОРУМ ЗА ТРИИЗМЕРНА И КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА – VISION. ПРЕСЕЧНА ТОЧКА НА АРТИСТИЧНИТЕ СРЕДИ, ОБРАЗОВАНИЕТО И ИНДУСТРИЯТА CULTURAL AND HISTORICAL HERITAGE: PRESERVATION, PRESENTATION, DIGITALIZATION. Science series, Veliko Tarnovo, Bulgaria, Volume 5, 2018, p. 59-66, ISSN: 2367-8038, http://www.math.bas.bg/vt/kin/

Марков, Атанас (2017) Processes for design and creation of interactive works in the visual arts. Процеси при проектиране и изграждане на интерактивни визуални произведения. Сборник от Международна научна конференция “От сетивното към визуалното – плурализмът в изкуството”, 20-21 ноември 2015 г., Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2017, с.25-46, ISBN 978-619-208-103-4

Марков, Атанас (2016) Компютърните технологии при създаване на интерактивни произведения на изобразителното изкуство Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"

Марков, Атанас (2015) Classification of techniques and styles in visual arts created by means of computer technologies. Класификация на техники и стилове във визуалните изкуства, създадени със средствата на компютърните технологии Сборник от Международна научна конференция “От сетивното към визуалното – изследователски аспекти”, 28 ноември 2014, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2015, с. 100-112, ISBN 978-619-208-039-6

Марков, Атанас (2014) THE ROLE OF COMPUTER AND INFORMATION TECHNOLOGY IN CONTEMPORARY VISUAL ARTS Ролята на компютърните и информационни технологии в съвременните визуални изкуства. Сборник от Юбилейна международна научна конференция “50 години ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2014, с. 102-108, ISBN 978-954-524-981-5

Марков, Атанас (2010) Мултимедийни технологии Фабер, В. Търново, ISBN: 978-954-400-403-3

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/