Публикации на доц. д-р Ангелина Мирославова Марковска


Марковска, Ангелина (2019) Измерения на българската идентичност в навечерието на Втората световна война ( културно-психологически дискурси) В: Сб."История на психологията по време на Втората световна война: методология и практика"ИВИС, Велико Търново

Марковска, Ангелина (2019) Механизми за разрешаване на конфликти в мултикултурна среда. В: Сб. от Международна научна конференция "Съвременното място и роля на алтернативните способи за разрешаване на спорове – между традицията и актуалната правна уредба в България и държавите-членки на Европейския съюз, 9-10 ноември 2018 г., ВТУ "Св.св.ирил и Методий", Съст. Я.Тянкова и др.Изд. Фабер, Велико Търново, 2019, ISBN 978-619-00- ,стр.288-296;

Марковска, Ангелина (2019) "Постмодерната война: "Центровете на тежестта" във въздушната война срещу Югославия през 1999 г." В: Сб. Доклади от Годишна международна научна конференция на Факултет Авиационен 2019", НВУ "В.Левски", Д.Митрополия.Ред.Ж.Петров.,Митов, Л. и др. стр. 415-423, ISBN 978 -954-713-123-1;

Марковска, Ангелина (2019) "Влиянието на етническата имиграция във външнополитическия курс на САЩ." В: Доклади от Годишна международна научна конференция на 2019", НВУ "В.Левски", В.Търново, Изд.комплекс НВУ, В.Търново, т.9, стр. 168-179, ISSN: 1314-1937;

Марковска, Ангелина (2019) "За Тръмп и победоносния хаос в една президентска кампания." В: Сб. Доклади от Годишна международна научна конференция на Факултет Авиационен 2019", НВУ "В.Левски", Д.Митрополия.Ред.Ж.Петров.,Митов, Л. и др. стр. 407-415, ISBN 978 -954-713-123-1;

Марковска, Ангелина (2019) Дискурси към образа на българската жена в периода от Освобождението до края на Втората световна война ( социални нагласи и политически практики)" В: Сборник от Научна конференция "30 години Технически колеж Ловеч - Tech Co-Lovech-2019, том 2, УИ “Васил Априлов” – Габрово, стр.76-82, ISSN: 2535-079X;

Марковска, Ангелина (2019) "The Hague Tribunal-Justice Ad Hoc or Instrument of the Situational Policy in the Balkans (The Case of Ratko Mladic)." Proceedings of an International Conference 2-nd Southeast Europe: History, Culture, Politics, and Economy, Еds. D. Dimitrov, M. Palangurski et all. Bologna: Filodiritto Publisher, 2019, pp.62-72, ISBN 978-88-85813-37-3.

Марковска, Ангелина (2018) Войните в бивша Югославия 1992-1995 г. и Хагският трибунал. ВТУ "Св.св. Кирил и Методий", 286 с. ISBN 978-619-208-154-6

Марковска, Ангелина (2018) German Influence in the Balkans. The “Civilian Power” as a Factor for the Disintegration of Yugoslavia. Proceedings of an International Conference Southeast Europe: History, Culture, Politics, and Economy, Еds. D. Dimitrov, M. Palangurski et all. Bologna: Filodiritto Publisher, 2018, pp.50-61. ISBN 978-88-85813-05-2

Марковска, Ангелина (2018) Американските мозъчни тръстове в политическия дневен ред на Доналд Тръмп (Дилемата "затворени" срещу "въртящи се врати"). В: "Накъде сме тръгнали?" Юбилеен сборник в чест на проф. д.п.н.Тодор Танев.Ред. Е.Калфова, С.Петров. София УИ "Св.Климент Охридски", с.415, ISBN: 978-954-07-4533-6, COBISS.BG-ID 1287215844 В: "Накъде сме тръгнали?" Юбилеен сборник в чест на проф. д.п.н.Тодор Танев.Ред. Е.Калфова, С.Петров. София УИ "Св.Климент Охридски", с.415, ISBN: 978-954-07-4533-6, COBISS.BG-ID 1287215844

Марковска, Ангелина (2016) Кой управлява? Жените в политиката или джендър аспекти на съвременния политически дебат. Сб. от Национална конференция на БАПН "Предизвикателствата пред представителната демокрация в България", Велико Търново, 13-14 ноември 2015. Ред. Т.Калейнска, Велико Търново: ЕИЦ, 2016, с. 15-25. ISBN 978-954-9469-13-4,COBISS.BG-ID1277716964 Велико Търново: ЕИЦ, 2016, с. 15-25. ISBN 978-954-9469-13-4,COBISS.BG-ID1277716964

Марковска, Ангелина (2014) Структура на международната система след разпада на СССР. Проекции на нови мирови порядки. Дилемата еднополюсен – двуполюсен – многополюсен свят. - В: Нови предизвикателства пред сигурността на Балканите. Тематичен сборник с научни изследвания. Ред. В.Бузов, Велико Търново: ИВИС, 2014 с.86-93. ISBN 978-954-2968-89-4, COBISS.BG-ID1267735268 Велико Търново: ИВИС, 2014 с.86-93. ISBN 978-954-2968-89-4, COBISS.BG-ID1267735268

Марковска, Ангелина (2013) Methodology of citizen's participation in local governance and cross-border activities, In: Maximizing comparative advantages of cross-border regions (The European Integration of Romania and Bulgaria: Problems and Issuses). A Thematic Collective Book, Gabrovo: Ex-Press Ltd, 2013, pp. 60-72. ISBN 978-954-490-370-1, COBISS.BG-ID1255436516

Марковска, Ангелина (2013) Външнополитическото решение. Американска външна политика в края на XX и началото на XXI век. Велико Търново: ИВИС, 2013, 243 с. ISBN 978-954-2968-58-0, COBISS.BG-ID1262878948

Марковска, Ангелина (2012) "Влияние на европейската интеграция върху граничните региони [Impact of the European Integration on the Border Regions],Impactul integrării europene asupra regiunilor de graniță” / T. Kaleynska, A. Markovska et all.” Craiova Romania, Alma& УИ „Св.св. Кирил и Методий” [Edition Alma, Romania and Veliko Turnovo University Press] (in Romanian and Bulgarian), 2012, pp.266. ISBN 978-954-524-829-0, COBISS.BG-ID1264903652 Craiova Romania, Alma& УИ „Св.св. Кирил и Методий” [Edition Alma, Romania and Veliko Turnovo University Press] (in Romanian and Bulgarian), 2012, pp.266. ISBN 978-954-524-829-0, COBISS.BG-ID1264903652

Марковска, Ангелина (2012) NGO's involvement in the process of public policies making (Comparative analysis). Paper presented at The Impact of EU Integration on border Regions Internatioanl Conference, Craiova, June 2011, Ed. by D.Otovescu and etc. Craiova: Alma Publishing House and Veliko Tarnovo: St. Cyril and St. Methodius University Press, 2012, pp. 212-217. ISBN 978-606-567-121-8; ISBN 978-954-524-829-0, COBISS.BG-ID 1268340196

Марковска, Ангелина (2012) Цикъл на публични политики. – В: Модернизация на публичните институции [Мodernizarea institutiilor publice]. Ed. by I.Serban,Cristina Ilie. Craiova: Editura Alma, 2012 and St. Cyril and St. Methodius University Press, 2011, pp. 42-64. ISBN 978-954-524-863-4, COBISS.BG-ID 1268336100 Craiova: Editura Alma, 2012 and St. Cyril and St. Methodius University Press, 2011, pp. 42-64. ISBN 978-954-524-863-4, COBISS.BG-ID 1268336100

Марковска, Ангелина (2012) Методология на гражданско участие в местното самоуправление. – В: Модернизация на публичните институции [ Мodernizarea institutiilor publice] Ed. by I.Serban,Cristina Ilie. Craiova: Editura Alma, 2012 and St. Cyril and St. Methodius University Press, 2011, pp. 6-25. ISBN 978-954-524-863-4, COBISS.BG-ID 1268336100

Марковска, Ангелина (2011) Джендър перспективи в теорията на Международните отношения и националната сигурност. Проблеми на националната и международна сигурност. Том 2, Сб. международна научна конференция "Академичен форум по проблемите на сигурността", Велико Търново, ноември 2011г. Ред. Б Бузов. Велико Търново: ИВИС, 2011, с. 184-196. ISBN 978-8387-90-3, COBISS.BG-ID1234607076

Марковска, Ангелина (2011) Германската политика по югославската криза (1990-1995). Университетско издателство "Св.св.Кирил и Методий", Велико Търново, 308 с. ISBN 978-954-524-805-4, COBISS.BG-ID1244240356

Марковска, Ангелина (2010) Исторически условности на югославския национализъм. (Поглед към проблема посредством "схемата" на ЪрнестГелнер). – В: Идеи в хуманитарните науки. Том 3. Велико Търново: УИ "Св.св.Кирил и Методий", 2010, с. 190-202. ISBN 978-954-524-756-9, COBISS.BG-ID1235226596

Марковска, Ангелина (2009) Военното лидерство в постмодерния свят. Шансове за участие на жени в решаването на военни конфликти. Проблеми на националната и международна сигурност. Том 1. Сб. от международна научна конференция "Академичен форум по проблемите на сигурността", Велико Търново, ноември 2009. Ред.В.Бузов. Велико Търново: ИВИС, 2009, с. 154-167. ISBN 978-954-8387-62-0, COBISS.BG-ID1234607076

Марковска, Ангелина (2007) Германският национализъм (Теоретичните принципи на феномена “гражданска сила” като мотиви за намесата на Германия в Югоконфликта). сп. Ново време, 2007, бр. 3, с. 101-113. Print ISSN 0323-9055, COBISS.BG-ID1175469796

Марковска, Ангелина (2006) Психологическата война - средство за манипулация в разпадаща се Югославия. сп. Международни отношения.бр. XXXV, N 2, с. 117-127. Print ISSN 0324-1029, COBISS.BG-ID 1169946596

Марковска, Ангелина (2005) Психологическата война в разпадаща се Югославия. В:сп. Ново време, LXXX, 4 (2005), стр. 119-132, ISSN: 0323-9055, COBISS.BG-ID 1167683812 В: сп. Ново време, LXXX, 4 (2005), стр. 119-132, ISSN: 0323-9055, COBISS.BG-ID 1167683812

Марковска, Ангелина (2005) Германо-хърватският фронт от началото на 90-те години. В: сп. Ново време”, бр.12, с. 125-136. Print ISSN 0323-9055,COBISS.BG-ID1 сп. Ново време”, бр.12, с. 125-136. Print ISSN 0323-9055,COBISS.BG-ID1167683812

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/