Публикации на гл.ас. д-р Цанко Илиев Стефанов


Стефанов, Цанко (2017) Синергия и конкурентоспособност на българските предприятия Списание на БАН, 3/2017, стр. 5 - 15

Стефанов, Цанко (2017) „Развитието на социалните услуги в област Велико Търново – от проучването на потребностите до стратегическото планиране“ Сборник с доклади „Дни на науката 2016“, Съюза на учените в България - клон Велико Търново, стр. 166 - 175Издателство "Фабер", 2017, ISSN 1314-2283

Стефанов, Цанко (2017) „Областната стратегия за развитие – ключ за успех на териториалната единица“ сп. "Индустриален мениджмънт", бр. 1, 2017, Изд. на ТУ-София, стр. 88 - 96, ISSN 1312-3793

Стефанов, Цанко (2017) Modern aspects of the Bulgarian economy in the EU context Сборник материалов V Международной научно-практической конференции "АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ, ФИНАНСОВЫХ И КРЕДИТНЫХ СИСТЕМ", 8 сентября 2017 года, г. Белгород, Россия, стр. 262 - 265, ISBN 978-5-9571-2379-8

Стефанов, Цанко (2017) Мрежовият маркетинг и неговите последователи Сборник с доклади от Международна научна конференция, посветена на 20 години от създаването на катедра Маркетинг при Икономически университет – Варна "Маркетингът – опит и перспективи", Варна, 29-30 юни 2017 г., стр. 354 - 362, ISBN 978-954-21-0931-0

Стефанов, Цанко (2015) „Нашите градинарски дружества“ В: Гешов (1899) „Думи и дела“ - Методология на научните изследвания: Учебни разработки, 2015/2, 12 – 13 стр., ISSN 1312-5079 DP 01/2015

Стефанов, Цанко (2015) „Организиране на растежа и иновациите“ В: „Модерната фирма“ - Методология на научните изследвания: Учебни разработки, 2015/2, 37 – 38 стр., ISSN 1312-5079 DP 01/2015

Стефанов, Цанко (2015) „Туристическият сектор в област Велико Търново – състояние и перспективи за развитие” сп. „Социално-икономически анализи”, Книга 6, 2013 - 2014, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2015, 49 – 54 стр., ISSN 1313-6909

Стефанов, Цанко (2014) „Фирмена конкурентоспособност чрез ефективно усвояване на средства от оперативните програми в област Велико Търново” Сборник доклади от Юбилейна международна научна конференция „50 години ВТУ Св. св. Кирил и Методий”, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2014, 192 – 200 стр., ISBN 978-954-524-970-9

Стефанов, Цанко (2014) „Алтернативни източници за финансиране и повишаване конкурентоспособността на предприятията от област Велико Търново” Сборник доклади от Трети научен семинар по проект „Развитие на академичния състав на Св. св. Кирил и Методий чрез повишаване мотивацията на младите хора за научна работа”, Издателство „Фабер”, Велико Търново, 2014, 147 – 156 стр., ISBN 978-619-00-0037-2

Стефанов, Цанко (2014) „Фактори и елементи на конкурентоспособността на фирмите” Издателство „Фабер”, Велико Търново, 2014, 125 – 244 стр., ISBN 978-619-00-0002-0

Стефанов, Цанко (2013) „Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 и нейната роля за повишаване на фирмената конкурентоспособност в област Велико Търново” Сборник доклади от Втори научен семинар по проект „Развитие на академичния състав на Св. св. Кирил и Методий чрез повишаване мотивацията на младите хора за научна работа”, Издателство „Фабер”, Велико Търново, 2013, 230 – 237 стр., ISBN 978-954-400-985-4

Стефанов, Цанко (2013) Програмата за трансгранично сътрудничество България - Румъния 2007 - 2013 г. - фактор за повишаване на фирмената конкурентоспособност в област Велико Търново” Десета юбилейна международна конференция „Членството на България в Европейския съюз: шест години по-късно”, УНСС, София, 11.10.2013 г., Издателски комплекс - УНСС, стр. 289 - 295, ISBN 978-954-644-665-7

Стефанов, Цанко (2013) „Оперативната програма за развитие на сектор Рибарство и нейната роля за повишаване на фирмената конкурентоспособност в област Велико Търново” Девета международна научна конференция на младите учени „Икономиката на България в променяща се политическа, социална и икономическа среда”, УНСС, София, 04.11.2013 г., стр. 721 - 728, ISBN 978-954-8590-43-3

Стефанов, Цанко (2012) „Възможности за повишаване на конкурентоспособността в сферата на туризма за област Велико Търново, залегнати в областната стратегическа рамка” „Здравният туризъм – стратегическият потенциал на България”, Черноморски туристически форум Варна 2012, Издателство Славена, Варна, 2012, 183 – 189 стр., ISBN 978-954-579-945-7

Стефанов, Цанко (2012) „Икономическо развитие и възможности за повишаване на фирмената конкурентоспособност, заложени в приоритетните цели на основните стратегически документи на област Велико Търново” Академично списание „Управление и образование”, кн. 1, том 8, Бургаски университет „Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас, 2012, 58 – 62 стр., ISSN 13126121

Стефанов, Цанко (2012) „Повишаване конкурентоспособността на фирмите от област Велико Търново и област Габрово чрез ефективно усвояване на средствата от Оперативна програма Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 - 2013” Сборник доклади от Международна научна конференция по случай 15 години от основаването на катедра „Маркетинг” – „Маркетингът – реалност и проекции в бъдещето” 28 – 29 юни 2012 г., Икономически университет Варна, Издателство „Наука и икономика”, Варна, 2012, 328 – 336 стр., ISBN 978-954-21-0615-9

Стефанов, Цанко (2011) „Състояние и възможности за развитие на туризма в област Велико Търново” Юбилейна научно-практическа конференция с международно участие „Съвременни измерения на търговския бизнес – комуникация между наука и практика”, Свищов, 12 – 13 май 2011 г., Академично издателство „Ценов” – Свищов, 2011, стр. 324 - 330, ISBN 978-954-23-0593-4

Стефанов, Цанко (2010) „Специфичният микс на мрежовия маркетинг” Дни на науката 2009, Фабер, Велико Търново, 2010, стр. 85 - 94, ISBN 978-954-400-276-2

Стефанов, Цанко (2008) „Ролята на консултантските организации в процеса на усвояване на безвъзмездната финансова помощ от фондовете на Европейския съюз” Юбилейна научно-практическа конференция, посветена на 45 годишнина от създаването на Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий” 30 – 31 май 2008 г. „България в Европейския съюз: първи резултати”, ГорексПрес, София, 2008, стр. 301 - 305, ISBN 954-616-139-X

Стефанов, Цанко (2007) „Приемането на България в Европейския съюз – предизвикателствата пред счетоводната професия” Юбилейна научно-практическа конференция 25 – 27 май 2007 г. „България в Европейския съюз: първи стъпки”, ГорексПрес, София, 2007, ISBN 978-954-616-185-7

Стефанов, Цанко (2006) „Отчитане на бизнескомбинациите” Международна научно-практическа конференция 2 – 4 юни 2006 г. „България в Европа – 2007”, ГорексПрес, София, 2006, стр. 340 - 352, ISBN-10: 954-616-170-5, ISBN-13: 978-954-616-170-3

Стефанов, Цанко (2004) „Преминаването към международните счетоводни стандарти – необходимост или преждевременна стъпка” Международна научно-практическа конференция „Национална идентичност и евроинтеграция” 5 – 6 юни 2004 г., ГорексПрес, София, 2004, ISBN 954-616-139-X

Стефанов, Цанко (2003) „Отчитане на търговската репутация” сп. „Счетоводство плюс ...”, бр. 3/2003 г., ОРКП „Мисъл”, София, 2003, стр. 19 - 21, ISSN 1311-0497

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/