Публикации на гл.ас. д-р Невена Петрова Бянова


Бянова, Невена (2019) Международна икономика Велико Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2019 г.., с.11-18, с. 57-69, и с.85-98, ISBN: 987-619-208-175-1

Бянова, Невена (2018) Влияние на европейската енергийна политика върху цените на електроенергията на пазарите на дребно в ЕС. Международна научна конференция"Интеграционни процеси в глобалната икономика", 11-12 май, 2018 г., СА "Димитър А. Ценов" - Свищов, с.408-417, ISBN 978-954-23-1666-4, https://dlib.uni-svishtov.bg/handle/10610/3903

Бянова, Невена (2018) Учебник по Макроикономика Велико Търново: УИ „Св. Св. Кирил и Методий“, 2018, с. 261. ISBN 978-619-208-148-5

Бянова, Невена (2018) Учебник по Микроикономика В. Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2018 г. с. 272. ISBN 978-619-208-132-4

Бянова, Невена (2018) Изпълнение на цел 2 от Целите за устойчиво развитие и Общата селскостопанска политика на ЕС Сб. от Национална конференция за млади учени на тема: „Европейската политика за развитие – предизвикателства и възможности“, София, 14 юни 2018 г. Ред. П. Филева и др., София:,БПС ООД, 2018, с. 133-151. ISBN 978-619-7484-03-8

Бянова, Невена (2018) Implementation of SDG 2 and Common agricultural policy of EU Paper presented at the National scientific conference "European Development Policy – Challenges and Opportunities", Sofia, 14 June 2018, Ed. by P. Fileva, Sofia: BPS, 2018, pр. 130-145. ISBN 978-619-7484-04-5 pdf

Бянова, Невена (2017) Ефекти на европейската енергийна политика върху българския електроенергиен пазар В: Българската икономика десет години в Европейския съюз, София, FastPrintBooks, 2017, с. 179-193. ISBN: 978-619-7312-71-3

Бянова, Невена (2017) Единният електроенергиен пазар - възможност и реалност В: Прилагане на интегриран подход в икономическата политика на Европейския съюз, Велико Търново, Ай анд Би, 2017, с. 72-104. ISBN 978-619-7281-29-3

Бянова, Невена (2016) Конкуренция и конкурентна среда на електроенергийния пазар в ЕС Сб. от Международна научна конференция „Икономическо благосъстояние чрез споделяне на знания“, Свищов, 9-10 ноември, 2016 г., Ред. М. Божинова, Свищов: Академично издателство „Ценов“, с. 349-352, ISBN 978-954-23-1185-0

Бянова, Невена (2015) Колебания в цените и разходите за електроенергия на битовите потребители в ЕС сп. Социално-икономически анализи, 2015, книга 2/(8), с. 146-153, УИ. "Св. Св. Кирил и Методий", ISSN: 1313-6909

Бянова, Невена (2014) Развитие на електроенергийния пазар в ЕС – предизвикателства пред България Сб. от конференция "Дни на науката 2013", Съюз на учените в България, клон В. Търново, Велико Търново, 2013, Ред. П. Петков, В. Търново: Фабер, 2014 г., с. 509-515. ISSN: 1314-2283

Бянова, Невена (2014) Европейска регулаторна рамка на пазара на електроенергия и влиянието й върху българския електроенергиен пазар Сб. статии от Първа национална конференция по политическа икономия „Политическа икономия и икономическа теория“, София, 21-22 ноември 2013 г. Ред. С. Тошкова, София: Издателски комплекс -УНСС, 2014 г., с. 219-225. ISBN: 978-954-644-583-4

Бянова, Невена (2014) Some specific characteristics of EU Electricity market Visnyk of the Lviv University, Series International Relations, 2014, Issue 35, p. 181–189, ISSN 2078–4333, http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Mv_2014_35_23

Бянова, Невена (2014) Прочит на теорията за пазара - не нов, но различен Сб. от Научно-практическа конференция „Перспективи за развитие на българската икономика“, Велико Търново, 30-31 октомври 2014 г.,Ред. М. Павлова, Велико Търново: "Ай анд Би", 2014, ISBN: 978-954-9689-84-6

Бянова, Невена (2013) Потреблението на електроенергия в България и икономическата криза сп. Ново знание, 2013, 2(1), с. 242-246, ВУАРР, ISSN 1314 -5703

Бянова, Невена (2012) Serious Games in Economics Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage: International conference: proceedings, 2012, pp. 187-192, Demetra Ltd, ISSN: 1314-4006

Бянова, Невена (2012) Промени в структурата на производството на електроенергия в България като страна-членка на ЕС сб. от Юбилейна международна научно-практическа конференция "20 години инвестиция в бъдещето", Велико Търново, 18-19 май, 2012 г. Ред. Б. Байков, София: ГорексПрес, 2012, с. 220-226. ISBN: 978-954-616-221-2

Бянова, Невена (2011) Либерализацията на пазара на електроенергия в ЕС и пазарната концентрация Eight International Scientific Conference "Investments in the Future - 2011" Proceedings, 2011, pp. 237-242. Varna Scientific and Tech. Unions, ISSN: 1314-3719, (COBISS.BG-ID 1237835236)

Бянова, Невена (2011) Преки чуждестранни инвестиции в българската икономика Сб. от научна конференция "Дни на науката 2010", Съюз на учените в България, клон Велико Търново, Велико Търново, май 2010, Ред. М. Харалампиев, Велико Търново: Фабер, 2011, с. 198-206. ISSN: 1314-2283

Бянова, Невена (2011) Стандарт ISO 14001:2004 - развитие и приложение във висшето образование В: "Съвременни измерения на качеството във висшето образование", Ред. Б. Байков, Велико Търново:.„Ай анд Би”, 2011 г., с. 28-43, ISBN: 978-954-9689-64-8, (COBISS.BG-ID 1239706340)

Бянова, Невена (2010) Нарастващата необходимост от улеснение на търговията в условията на световна криза Сб. от Юбилейна научна конференция "България и българите в Европа", посветена на шестдесет и петата годишнина на Съюза на учените в България и четиридесет и петата годишнина на Великотърновския клон на СУБ, Велико Търново, май 2010 г. Ред. П. Петков, Велико Търново: Фабер, 2010, с. 265-275, ISBN: 978-954-400-301-2, (COBISS.BG-ID 1232390884)

Бянова, Невена (2010) Световната криза и предизвикателствата пред българския транспортен сектор като част от Общата транспортна политика на ЕС Сб. от Юбилейна научно-практическа конференция, посветена на 60-та годишнина от създаването на Икономическия институт на БАН, "Икономиката и социалната политика на България в условията на съвременната глобална криза", Велико Търново, 11-12 декември 2009 г. Ред. Георги Стефанов, София: ГорексПрес, 2010, с. 279-289. ISBN: 978-954-616-210-6

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/